Kirkebladet - Seest Kirke

seestkirke.dk

Kirkebladet - Seest Kirke

TEMANUMMER:

Præsteskoven

Seest sogns naturperle

April – Juli 2013


2

Seest sogn

Sognepræster:

Kristina Nilsson

Præstegården, Bredevej 43

Tlf. 7552 4726 / 6162 6099,

E-mail: krn@km.dk

Lørdag er fridag

Borgny Brünings-Hansen

Tlf. 7559 8150, træffes bedst efter aftale.

E-mail: bbh@km.dk

(har vagt en uge om måneden)

Mandag er fridag

Sognehus og kirkekontor:

Kordegn Inger Lindberg Nors

Kirketoft 2, Tlf. 7552 4707

E-mail: seest.sogn@km.dk

Åbent mandag – torsdag kl. 9.00 – 12.00.

Torsdag tillige 16.00 – 18.00. Fredag og lørdag lukket.

Ansøgning om lån af sognehus: graver@seestkirke.dk

Formand for menighedsrådet:

Merri Vestergaard Oehlenschlægervej 23

merrivestergaard@gmail.com, tlf. 75541101

Organist:

Theis Lyng Reinvang, reinvang@gmail.com

tlf.: 3118 8873

Graver og kirketjener:

Graver Jonathan Bastian Bock: graver@seestkirke.dk

Gravermedhjælpere: Craig Marshall

Træffes i arbejdstiden på mobil: 2927 6483

Kirken er åben i arbejdstiden

Kirkesanger:

Jytte Kinket: 7555 4027, mobil: 3050 7440

Seest sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet.

Kirkebladsudvalg: Kurt Bunkenborg Schmidt (fotograf),

Pia Nicol Albertsen, Birthe Poulsen og sognepræst

Kristina Nilsson

Layout, dtp og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Seest Kirke på internettet:

Hjemmeside for Seest Kirke: www.seestkirke.dk

Oplysninger om Seest Kirke, menighedsråd og meget

mere findes også på: www.sogn.dk/seest

Musikere tilknyttet

Seest Kirke

i ”kirkeband”

Seest Kirke har nu sit eget faste kirkeband.

Organist Theis Lyng Reinvang har engageret

to meget talentfulde unge musikere, saxo-

fonisten Daniel Nielsen, og bassisten

Andreas Stokkendal Poulsen, som

sammen med organisten skal levere nye

toner i kirken og sognehuset. Kirkebandet

skal medvirke ved gudstjenester. korkoncerter

og ved egne koncerter. Vi håber, at

det tiltag vil være med til at give endnu en

farve på paletten i kirkens musikliv. Første

medvirken er udendørsgudstjenesten

ved sognehuset 16. juni kl. 14.00.


Nyt ungdomsensemble ved Seest Kirke

for øvede unge sangere

Som en del af det samlede

kortilbud for børn

og unge ved Seest kirke,

kommer der nu et nyt

skud på stammen:

"Ungdomsensemblet"

Det har plads til ca. 8

øvede sangere, som

skal synge til flere gudstjenester

end kirkekoret.

Det bliver også for

sangere som har lyst til

at prøve at synge soloer.

Der vil blive arbejdet

med sværere korsatser,

så det bliver udfordrende

og sjovt. Vi vil arbejde

med musik i mange

genrer både klassisk

og rytmisk musik.

Man behøver ikke at have sunget i kirkekoret

for at søge ind i Ungdomsensemblet. Ungdomsensemblet

får løn for korprøver og gudstjenester/

koncerter.

Hvis du vil meldes til optagelsesprøve til det nye

Ungdomsensemble så kontakt organist Theis Lyng

Reinvang på 31188873 eller reinvang@gmail.com.

Spirekor for børn fra 0.-3. klassetrin

Vi synger og leger musikken ind. Vi lærer at synge

til gudstjeneste, at være til korprøve og vi får

gode venner. Spirekoret medvirker 3-5 gange om

året i kirken.

Spirekoret øver i sognehuset torsdage fra

16.00-17.00.

Kirkekoret er et kor for 4.-9.klasse

Koret lærer at synge sange og flerstemmige satser.

Kirkekoret medvirker ved gudstjenester og

koncerter i kirken og i sognehuset.

Kirkekoret får løn for korprøver og gudstjenester/Koncerter.

Der er en lille optagelsesprøve til

kirkekoret.

Kirkekoret øver i sognehuset

torsdage fra 14.45 til 16.00

Hvis du vil være med i spirekor eller kirkekor

så kontakt organisten.

3


4

Sogneeftermiddage

Gud skabte verden, mennesket forskønner den

– det var grundtanken bag den ny engelske havemode,

der i slutningen af 1700-årene spredtes

over det ganske Europa. Naturens landskaber og

krumme linjer blev altdominerende modetrend i

havekunsten. Men haverne skulle

ikke blot efterligne naturen,

de skulle også tale til menneskets

følelser, fantasi og indre

sjæleliv. Haverne blev derfor

arrangeret med stemningstableauer:

romantiske lysthuse,

melankolske mindesteder og

gribende udsigter! I billedforedraget

foldes hele viften ud:

hvordan så tidens danske haver

ud, hvad betød de, hvordan

blev de brugt? Forfatterne John

Erichsen og Luise Skak-Nielsen

kommer og fortæller. Baseret

Visens Venner

Mandag den 8. april

kl. 14.00-16.00 i Seest Sognehus

Vi byder velkommen til ”Visens Venner i Kolding”. De kommer

med nye viser, gamle viser, revyviser, folke viser, sjove

og alvorlige viser m.m.

Organisationen ”Visens Venner” blev stiftet af den svenske

visedigter Evert Taube i 1936 i Stockholm. Siden har ideen

spredt sig til hele Norden.

Der er i Danmark godt 30 viseforeninger, som er en del af

”Visens Venner”. I Kolding er der for tiden ca. 70 medlemmer.

De kommer gerne ud og holder arrangementer.

Den danske landskabshave omkring år 1800

Gud skabte verden, mennesket forskønner den

Mandag den 29. april kl. 14.00-16.00 i Seest Sognehus

på deres bog: ”Naturen & Kunsten – landskabshavens

kulturhistorie i Danmark 1780-1830”, der

af Kristeligt Dagblad blev kåret som en af årets

bedste bogudgivelser 2012. Ved foredraget tilbydes

bogen til favørpris 300 kr.


Sangeftermiddag

Onsdag den 8. maj kl. 14.00-16.00

i Seest Sognehus

I 2002 fik folkekirken en ny salmebog,

der kom over 100 nye salmer med i

den. Siden er der kommet mange

flere ny salmer til.

Under ledelse af kirkens organist,

Theis Lyng Reinvang, og kirkesanger,

Jytte Kinket, vil vi synge nye salmer

fra vor nuværende salmebog, og nogle

af de nye som måske kan komme med

i en kommende.

Der serveres kaffe og kage til arrangementet.

Den sanddruelige mandskvartet

Sogneaften med ost og vin

Onsdag den 15. maj kl. 19.00 i Seest Sognehus

Velkommen til en swingende, morsom, musikalsk

forårsaften med fire sangere (og instrumentalister),

som sprudler af musikalitet, og som synger

i både jazzede og klassiske genrer.

Vi skal også selv synge. I pausen er der rødvin og

ost. Pris 50 kr.

Tilmelding senest samme dag kl. 12 til Birthe

Poulsen peb@stofanet.dk 75527028

5


6

Nok ukendt for de fleste af Seest Sogns indbyggere,

ligger præsteskoven på sydkanten af Hylke-

dalen, gennemskåret af motorvejen.

Præsteskoven har tilhørt Seest sogn fra gammel

tid, hvor præstegården med tilliggende landbrugsjord,

enge og skov var en væsentlig del af lønnen

til den enhver tid siddende præst.

I mere end 35 år har jeg, som skovfoged ved Skov-

dyrkerforeningen Syd, haft den glæde, at rådgive

menighedsrådet om skovens drift. Samtidig har

jeg sørget for, at aftalte arbejder er blevet udført.

Størstedelen af præsteskoven, den nordlige del,

er oprindelig østjysk løvskov. Her har i tidens løb

været indplantet mindre granholme. Størstedelen

af skoven er dog bøg, som forynger sig ved frøfald

fra de gamle træer.

I forbindelse med bygning af motorvejen blev der

lagt ca. 3 hektar landbrugsjord til skoven mod syd.

Her blev i 1974 plantet en større granholm med

sitkagran. Mod yderkanterne blev plantet eg.

Denne store, lidt mørke, granholm giver, nu hvor

granerne har vokset sig store, en dejlig afveksling

på skovturen. Både i foråret hvor resten af sko-

ven står nyudsprunget lysegrøn og om vinteren

når sneen dækker den nøgne løvskov.

Af mere markante træer i præsteskoven kan næv-

nes en stor Douglasgran, der står ud mod skov-

vejen mellem genforeningsstenen og Tandholtvej.

Præsteskoven

Seest Sogns naturperle

Douglasgranen ses også som et markant træ, når

man kommer kørende nordpå ad motorvejen og

lige har passeret Hylkedals rastepladsen.

På turen hen ad vejen mod øst, langs skråningen,

står der, lidt højt oppe til højre, 6-7 store lærke-

træer. Nede fra vejen ser de måske ikke ud af

så meget, men prøv at gå helt op til dem, så for-

nemmer man rigtig størrelsen.

Hvis man er nået så vidt, kan man forsætte tværs

gennem skoven mod øst lidt opad skråningen. Så

når man på et tidspunkt hen til resterne af en

gammel egebevoksning med imponerende ege-

træer.

De ovenfor beskrevne træer har det tilfælles, at

der har været flere af dem. Der blev for 30-35 år

siden fældet store ege, douglasgraner og lærke

til brug ved fornyelse af blytaget på Seest kirkes

tårn.

På grund af den bynære beliggenhed og, ikke

mindst, den bestandige støj fra motorvejen er

præsteskoven ikke skoven med det tætteste

dyreliv.

Færdes man der jævnligt, vil man dog opleve sko-

vens almindelige fugle og dyreliv.

I en årrække har duehøgen ynglet i et af skovens

store træer.

Skovfoged Per Juul Larsen,

Skovdyrkerforeningen Syd


Fotos: Kurt Bunkenborg Schmidt

7


8

Ta' på tur i Præsteskoven!

Start med at gå fra Hylkedalsvej over for Seest

Kirke. Her er der et skilt, hvor der står Hylkedal

1 km. Fortsæt ad stien hen til de store højspændingsmaster,

og her får du til højre et glimt af

Præsteskoven.

Gå nu ned ad bakken til broen, hvor du gør et

ophold, og nyder udsigten langs med Seest

Mølleå, og længere henne kan du nu tydeligt se

Præsteskoven. Ved at fortsætte hen over broen,

skal du nu snart dreje til højre, og følge stien hen

til skoven. Det er en pænt bakket sti, og du skal

over endnu en lille bro. Her møder du nu på din

højre side en bænk, hvor du kan ta' et hvil og

nyde roen, og lytter du godt efter, kan du høre

Seest Mølleå i baggrunden.

Skoven er jo smuk på alle fire årstider. Foråret

hvor alt eksploderer, i skovbunden vælter ane-

monerne frem, og træerne får lysegrønne blade.

Fuglene synger, så gi' dig tid på bænken og nyd

naturens skønhed.

Hylkedalsvej

Sommeren, når solens stråler skinner ned gennem

det tætte bladløv, og gør dig i et rigtig godt

humør.

Efteråret er tiden, hvor skoven får de skønne

efterårsfarver, så er der ikke noget skønnere end

at sidde på bænken og nyde det flotte farvespil.

Vinteren, hvor træerne står nøgne, kan du nu

rigtig se de stejle skråninger og de flotte træer.

Når træernes grene er fulde af sne og solen skinner,

får du ikke et flottere syn.

Skoven er fuld af ”skulpturer”, det er næsten som

at gå på et kunstmuseum. Træer der er væltet, og

de store rødder er fulde af mos, et flot syn.

Træer der er revnet, og et træ som er væltet ud

over åen, danner nogle rigtige flotte motiver.

Nå, men nu er der tid til at forsætte hen ad stien,

og gå under motorvejsbroen. Kort tid efter, er

der en sti på venstre hånd, som fører op til Genforeningsstenen

med teksten ”End er der en Gud

foroven, der råder for Danmarks sag. g 1864-1920”

Broen ved

Seest Mølleå

Seest Kirke


Tekst og fotos: Kurt Bunkenborg Schmidt

Og nu er du heldig, for ved siden af stenen er der en

bænk, og nu er det tid til at drikke kaffen!

Når du har drukket kaffen, er der flere stier og mindre

spor rundt i skoven. De opdages og kan udforskes, hvis

Præsteskoven bliver et fast skovtursmål. Når du kommer

ned til Hylkehuse, gå så ad Hylkedalsvej tilbage til Seest,

for oppe ved motorvejsbroen, får du et smukt syn ud

over Hylkedalen Hylke dalen og Præsteskoven.

GOD TUR! TUR!

Skovtur til Præsteskoven

tirsdag den 4. juni kl. 19.00

Skovfoged, Per Juhl Larsen, viser os vores

skov, ”Præste skoven” og fortæller om den.

Vi mødes på Tantholtvej, der hvor man går

ind i skoven. Efter skovturen går vi tilbage

og drikker kaffe. Alle er velkomne.

Seest Menighedsråd

9


10

Aftengudstjenester

Tirsdag den 16. april kl. 19.00

Fortællegudstjeneste

”Det moderne menneske” Sognepræst

Kristina Nilsson genfortæller fra romaner

eller digte. Organisten spiller musik, der

passer. Vi synger nutidssalmer bl.a. af

Iben Krogsdal. Efter gudstjenesten er der

kaffe i sognehuset.

Børne- og familiegudstjenester

Dåbsjubilæum

Tirsdag den 23. april kl. 16.30

Denne dag inviteres særligt de

5-årige for at fejre deres dåb.

Det gør vi med en sjov børne-

gudstjeneste. Gudstjenesten er

for alle børn og voksne. Efter

gudstjenesten er der aftens-

mad i sog nehuset. Pris for mad

20 kr. pr. person, max. 100 kr.

pr. familie. Tilmelding senest

samme dag kl. 12 til Birthe Poul-

Årets konfirmander

Søndag den 5. maj kl. 19.00

Temagudstjeneste: Kierkegaard 200 år

På Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag har vi valgt

at lægge en temagudstjeneste om Søren Kierkegaard.

Sognepræst Borgny Brünings-Hansen fortæller eller

bruger Kierkegaard ved denne aftengudstjeneste.

Kirkens ad hoc kor medvirker. Efter gudstjenesten

er der kaffe i sognehuset.

sen peb@stofanet.dk eller

75527028.

Børnegudstjenester

Skolestartsgudstjeneste

onsdag den 7. august kl. 16.30

Vi fejrer den store begivenhed,

at de 6-7 årige børn begynder i

skole den 8. august. Det gør vi

ved at invitere skolebørnene og

jeres familier til en sjov lille

børnegudstjeneste om SKOLE.

Derefter lasagne i sognehuset.

Pris for mad 20 kr. pr. person,

max. 100 kr. pr. familie.

Tilmelding senest samme dag

kl. 12 til Birthe Poulsen

peb@stofanet.dk 75527028


Bisonfarm og Fyn

Årets sogneudflugt bliver

onsdag den 21. august

Så sæt kryds i kalenderen og

husk at melde dig til!

Vi skal bl.a. have en guidet tur

på en bisonfarm. Turens pris:

350 kr. Du kan tilmelde dig fra

den 1. august til den 12. august

til: Karen Skjønnemand tlf.

22482193 eller pr. mail kmsskj@

gmail.com. Husk tlf.nr. og fuld

navn ved tilmelding. Det vil

være ”først til mølle”. Mere

information om turen i næste

kirkeblad (udkommer 1. aug.)

Udendørsgudstjeneste

Søndag den 16. juni kl. 14.00

Med saxofon, bas, el-klaver og

kor holder vi udendørsgudstjeneste

for børn og voksne ved

Seest Sognehus. Efter gudstjenesten

er der pølser på bål eller

grill. Øl og vand kan købes.

Vi leger med børnene. Så sæt

et par timer af denne sommereftermiddag.

Husk tøj til vejret.

Bliver der egentlig regn, rykker

vi ind i kirken og bagefter i sog-

nehuset.

KIRKEBIL

Kirkebilen kan benyttes

at ældre og gangbesværede

til det der står i kirkens

kalender. Ønsker man at

benytte kirkebilen ringer

man til krone taxa (taxa

4X35) på telefon 75502700

senest dagen før. Opgiv

aftalenr. 1561, og sig, at

turen skal gå til Seest

sognehus eller Seest Kirke.

Syng i "ad hoc" kor for voksne

i Seest kirke

"Ad Hoc" er latin og betyder:

til denne lejlighed. Lejligheden

er, at der er en aftengudstjeneste

den 5. maj, hvor

temaet er ”Kierkegaard 200

år”, og koret, det er JER!

Så hermed er I inviteret til at

være med i Seest Kirkes Ad

Hoc kor. Korprøverne

bliver torsdage kl 19.30-

21 i Seest sognehus. Den

11/4, 18/4, 25/4 og 2/5.

Kravene for at synge i koret

er at man skal kunne lide at

synge, og at man kan lide at

synge med andre. Så der er

plads til alle, og især opfordres

mænd til at komme. Det

er sjovest, hvis vi er mange.

Tilmelding på mail til organist

Theis Lyng Reinvang, reinvang@gmail.com.

Seest sogns menighedsråd

Kurt Bunkenborg Schmidt, Jutta Nakskov,

Karen Skjønnemand, Kristina Nilsson (sogne-

præst), Malene Sabroe, Birthe Poulsen,

Jan Mikkelsen, Tove Feldt Schmidt, Merri

Vestergaard (formand)

11


Gudstjenester i Seest Kirke

April

2. påskedag den 1. kl. 10.30 Luk. 24, 13-35 Kristina Nilsson

1.s.e. påske den 7. kl. 10.30 Johs. 20, 19-31 Kristina Nilsson

2.s.e. påske den 14. Ingen tjeneste

Tirsdag den 16. kl. 19.00 Fortællegudstjeneste Kristina Nilsson

”Det moderne menneske” i romaner, digte og musik

Efter gudstjenesten er der kaffe i sognehuset.

Se kirkeblad side:10-11

3.s.e. påske den 21. kl.10.30 Johs. 16, 16-22 Kristina Nilsson

Tirsdag den 23. kl. 16.30 Dåbsjubilæum og børnegudstjeneste Borgny Brünings-Hansen

Efter gudstjenesten er der mad og lege i sognehuset.

Se kirkeblad side:10-11

St. bededag den 26. kl. 9.30

og 11.00 konfirmationer Kristina Nilsson

4.s.e. påske den 28. kl. 10.30 Johs. 16, 5-15 Borgny Brünings-Hansen

Maj

5.s.e. påske den 5. kl. 19.00 Aftengudstj.:”Kierkegaard 200 år” Borgny Brünings-Hansen

Efter gudstjenesten er der kaffe i sognehuset.

Se kirkeblad side:10-11

Kr. Himmelfart den 9. kl. 10.30 Mark. 16, 14-20 Kristina Nilsson

6.s.e. påske den 12. kl. 10.30 Johs. 15, 26-16, 4 Kristina Nilsson

Pinsedag den 19. kl. 10.30 Johs. 14, 22-31 Kristina Nilsson

2. pinsedag Ingen gudstjeneste i kirken

Fælles gudstjeneste i provsti. Se ugeaviserne.

Trinitatis den 26. kl. 10.30 Johs., 3, 1-15 Borgny Brünings-Hansen

Juni

1.s.e.trin. den 2. kl. 10.30 Luk. 16, 19-31 Kristina Nilsson

2.s.e.trin. den 9. kl. 10.30 Luk. 14, 16-24 Kristina Nilsson

3.s.e.trin. den 16. kl. 14.00 Udendørsgudstjeneste Kristina Nilsson

Gudstjeneste på plænen ved sognehuset med sax,

bas og el-klaver. Efter gudstjenesten pølser på grill

og lege for børnene. Se kirkeblad sid: 10-11

4.s.e.trin. den 23. kl. 10.30 Luk. 6, 36-42 Kristina Nilsson

5.s.e. trin. den 30. kl. 10.30 Luk. 5, 1-11 Borgny Brünings-Hansen

Juli

6.s.e.trin. den 7. kl. 9.00 Matt. 5, 20-26 Borgny Brünings-Hansen

7.s.e.trin. den 14. kl. 10.30 Matt. 19, 1-10 Kristina Nilsson

8.s.e.trin. den 21. Ingen tjeneste

9.s.e.trin. den 28. kl. 10.30 Luk. 16, 1-9 Borgny Brünings-Hansen

August

10.s.e.trin. den 4. Ingen tjeneste

Onsdag den 7. kl. 16.30 Skolestartgudstjeneste Kristina Nilsson

Dagen inden skolestart inviteres børn og voksne

til festgudstjeneste og lasagne.

Se kirkeblad side:10-11

11.s.e.trin den. 11. kl. 10.30 Luk. 18, 9-14 Kristina Nilsson

Ret til ændringer forbeholdes.

More magazines by this user
Similar magazines