30.07.2013 Views

Risø Nyt, no. 4, 2001 december

Risø Nyt, no. 4, 2001 december

Risø Nyt, no. 4, 2001 december

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>december</strong> <strong>2001</strong><br />

.<br />

RISØ 4NYT<br />

.<br />

.<br />

Bioproduktion<br />

2 Bioproduktion bruger naturens egne fabrikationsmetoder<br />

3 Fra gen til funktion<br />

Environmentalomics<br />

8 Klimaforandringers effekt på det globale<br />

kulstofkredsløb<br />

14 Den øgede drivhuseffekt påvirker respiration og<br />

fotosyntese<br />

15 Risikovurdering – på tværs!<br />

Metabolomics<br />

17 Stofskifteviden giver mere effektive afgrøder<br />

21 Lys på samspillet mellem planter og mikroorganismer<br />

Proteomics<br />

24 Fremtidens sundere korn<br />

27 Plantens små kraftværker<br />

Transcriptomics<br />

30 Kontrol af blomstring i vigtige kulturplanter<br />

32 Gener til græs uden blomster<br />

Ge<strong>no</strong>mics<br />

34 Sunde landbrugsplanter for fremtiden<br />

36 Genetiske ressourcer for fremtidens afgrøder<br />

Planter for fremtiden<br />

37 Hvem ejer planterne<br />

39 Samarbejde på kryds og tværs<br />

Forsiden viser et udsnit af en petriskål hvor planterødder ved<br />

hjælp af svampehyfer har optaget radioaktivt mærket fosfat. De<br />

blå og sorte områder svarer til den højeste radioaktivet og viser<br />

at rødderne har optaget al fosforen. Se artikel side 17.


Bioproduktion bruger naturens<br />

egne fabrikationsmetoder<br />

Bioproduktion er levende organismers<br />

produktion af specifikke produkter.<br />

Det er planteproduktionens fornemmeste<br />

formål at producere tilstrækkelige<br />

mængder sunde fødevarer af høj<br />

kvalitet og gøre det ved hjælp af produktionsmetoder,<br />

som er hensynsfulde over<br />

for miljøet. Den nuværende globale<br />

befolkningstilvækst kræver, at fødevareproduktionen<br />

bliver forøget 2-3 gange<br />

over de næste 30 år. Én metode til at nå<br />

det mål er at udvikle helt nye plantebiotek<strong>no</strong>logiske<br />

metoder, som kan tages i<br />

anvendelse inden for denne tidshorisont.<br />

Ud over at tjene som foder- og fødevarekilde<br />

kan planter med fordel udnyttes<br />

til at producere forskellige <strong>no</strong>n-food<br />

produkter som plast, energiråstoffer til<br />

kraftværker og transport, medicin, enzymer<br />

og meget andet.<br />

Traditionelt tænker vi planter som foder- og fødevarekilde,<br />

men planter kan sagtens bruges til at producere<br />

forskellige <strong>no</strong>n-food produkter som plast, energiråstoffer<br />

til kraftværker og transport, medicin, enzymer.<br />

Foto: Billedhuset<br />

2 RISØ NYT 4/01<br />

Biotek<strong>no</strong>logien åbnede vejen<br />

Biotek<strong>no</strong>logi er at bruge levende organismer<br />

eller dele herfra til forskellige formål.<br />

På <strong>no</strong>gle områder har biotek<strong>no</strong>logi<br />

været brugt i århundreder, det gælder<br />

for eksempel udnyttelsen af mikroorganismer<br />

til fremstilling af vin, øl, brød,<br />

surmælksprodukter og ost. De nye anvendelser<br />

af biotek<strong>no</strong>logi, hvor man<br />

bevidst ændrer arveanlæg i celler for at<br />

få organismer til at producere et ønsket<br />

produkt, kom først i gang, da man havde<br />

klarlagt strukturen af arveanlæggenes<br />

grundsubstans, DNA-molekylet.<br />

Den britiske biofysiker Rosalin Franklin<br />

spillede en afgørende rolle i at forklare<br />

DNAs molekylære struktur. Under sit<br />

arbejde i det biofysiske laboratorium ved<br />

King's College i London 1950-1953<br />

"opmålte" Franklin DNA ved hjælp af<br />

røntgendiffraktion, så man kunne beregne<br />

dets struktur. Ud fra den viden kunne<br />

biologen James D. Watson og fysikeren<br />

Francis Crick i 1953 i England offentliggøre<br />

den første model af det spiralformede<br />

DNA-molekyle. Det fik de, sammen<br />

med fysikeren Maurice H. F. Wilkins,<br />

<strong>no</strong>belprisen for i 1962. Set i bakspejlet er<br />

der enighed om, at James D. Watson og<br />

Francis Crick ikke ville have været i stand<br />

til at opstille deres model for DNAs struktur<br />

uden Franklins arbejde, og det burde<br />

have været hende, der havde fået den<br />

sidste del af i den <strong>no</strong>belpris, Watson og<br />

Crick modtog efter hendes død. I dag er<br />

det banal skolelærdom, at DNA er et<br />

spiralformet molekyle, opbygget af fire<br />

forskellige byggesten, som indeholder<br />

informationen om, hvordan man bygger<br />

en levende organisme og får den til at<br />

fungere.<br />

Med denne viden om DNA-strukturen<br />

kunne forskerne begynde at forstå<br />

og manipulere med selve livets kode. I<br />

de seneste 15-20 år har vi været vidner<br />

til en utrolig hurtig udvikling af biotek<strong>no</strong>logiens<br />

anvendelsesområder. Det skyldes<br />

udviklingen af de mange nye meto-<br />

der til DNA-manipulering. Den moderne<br />

biotek<strong>no</strong>logi er således en ung tek<strong>no</strong>logi,<br />

der allerede har fået stor indflydelse på<br />

vores dagligdag. Visionerne er mange og<br />

perspektiverne for at bruge de biotek<strong>no</strong>logiske<br />

teknikker rækker meget vidt,<br />

videre end vi er i stand til at forestille os<br />

i dag.<br />

<strong>Risø</strong>s indsats inden for<br />

bioproduktion<br />

<strong>Risø</strong>s biotek<strong>no</strong>logiske forskning identificerer<br />

og udvikler plante- og mikrobeegenskaber,<br />

der kan anvendes i fremtidens<br />

jordbrug. De hastige fremskridt<br />

inden for molekylærbiologi og gentek<strong>no</strong>logi<br />

giver nye muligheder for udvikling<br />

af nye planteegenskaber, som både kan<br />

skabe nye erhvervsmuligheder for dansk<br />

jordbrug og agroindustri og forbedre vilkårene<br />

for jordbrug i udviklingslande.<br />

Miljøhensynet tilgodeses gennem udvikling<br />

af planteegenskaber og dyrkningssystemer,<br />

der kan reducere forbruget af<br />

hjælpestoffer (gødning og pesticider).<br />

Desuden vil <strong>Risø</strong> vurdere risici ved dyrkning<br />

af nye planter, specielt genmodificerede<br />

organismer (GMOer).<br />

<strong>Risø</strong>s forskning skal - gennem en forbedret<br />

forståelse af grundlæggende biologiske<br />

funktioner og mekanismer - skabe<br />

en tek<strong>no</strong>logisk platform for udvikling af<br />

nye planteegenskaber, der kan udnyttes i<br />

produktion af fødevarer, foder og biomasse<br />

til kemisk industri og til energiproduktion.<br />

I dette temanummer af <strong>Risø</strong><strong>Nyt</strong> beskriver<br />

vi <strong>Risø</strong>s kommende indsats inden<br />

for området bioproduktion.


Fra gen til funktion<br />

En af de største landvindinger, der er<br />

gjort inden for biotek<strong>no</strong>logien, er<br />

muligheden for at bestemme rækkefølgen<br />

af baser i ge<strong>no</strong>met, det vil sige organismens<br />

samlede arvemasse.<br />

Midlet er DNA-sekvensering. 2000<br />

blev således året, hvor den fuldstændige<br />

sekvens af ge<strong>no</strong>merne for de vigtige<br />

dyre- og plantegenetiske modelorganismer,<br />

bananfluen (Drosophila mela<strong>no</strong>gaster)<br />

og gåsemad (Arabidopsis thaliana),<br />

blev kendt. Og i år kunne tidsskrifterne<br />

Nature og Science offentliggøre en<br />

Sådan er en plantecelle opbygget<br />

Endoplasmatisk reticulum<br />

er et netværk af indbyrdes<br />

forbundne membraner, som<br />

danner kanaler inde i cellen. Én<br />

type er besat med ribosomer,<br />

hvor proteinsyntesen finder sted.<br />

En anden type er fabrikker for<br />

fremstilling og omsætning af<br />

fedtstoffer, ligesom det<br />

endoplasmatiske reticulum<br />

indeholder enzymer, som afgifter<br />

medicin og pestidicer<br />

Cytoplasmaet<br />

er en geleagtig væske,<br />

som udfylder cellen<br />

Plasmamembranen<br />

er sammensat af fedtstoffer,<br />

proteiner og sukkerstoffer. Den<br />

udgør en barriere mod<br />

omverdenen og rummer<br />

transport- og signalsystemer<br />

Cellekernen<br />

er en dobbeltmembran, som<br />

omgiver kromosomerne. I<br />

kernen fremstilles"arbejdskopier"<br />

af informationerne i DNA i<br />

form af RNA, som transporteres<br />

ud af kernen til cytoplasmaet<br />

via kanaler i cellekernemem-<br />

branerne<br />

Vakuole<br />

er en "sæk" omgivet af en<br />

membran. Den indeholder vand<br />

og lagre af forskellige stoffer<br />

planten har brug for<br />

næsten færdig sekvens af det humane<br />

ge<strong>no</strong>m. Der er allerede kortlagt ge<strong>no</strong>mer<br />

fra mange bakterier og gær, men vi står<br />

stadig ved begyndelsen. I øjeblikket<br />

sekvenseres der rundt om i verden på<br />

ge<strong>no</strong>mer af insekter, mus, svin, primater<br />

og mange af vore vigtigste landbrugsafgrøder,<br />

især ris.<br />

Molekylærbiologens værktøjskasse<br />

For forskerne i molekylær genetik er de<br />

fuldstændige ge<strong>no</strong>msekvenser en helt<br />

enestående værktøjskasse. Ge<strong>no</strong>msekven-<br />

Kloroplaster<br />

fanger lysenergi og omsætter<br />

via fotosynteseprocessen vand<br />

og kuldioxid til sukkerstoffer.<br />

Kloroplaster består af en ydre<br />

dobbeltmembran og et indre<br />

membransystem, som ligner<br />

forbundne stabler af mønter.<br />

Som mitokondrien indeholder<br />

kloroplaster deres eget DNA og<br />

man mener de oprindeligt er<br />

bakterier, der blev indfanget i<br />

cellen<br />

Mitokondrier<br />

er cellens kraftværker og består<br />

af en dobbeltmembran hvor den<br />

indre er stærkt foldet. Folderne<br />

kaldes kristae. Mitokondrier<br />

indeholder deres eget DNA, og<br />

man mener de oprindeligt er<br />

bakterier, der blev indfanget i<br />

cellen<br />

seringerne accelererer den genetiske<br />

forskning voldsomt, fordi de åbner en<br />

række smutveje for molekylærbiologerne,<br />

når de skal kortlægge genernes funktioner.<br />

Ge<strong>no</strong>merne er således et første skridt på<br />

vejen mod det virkelig interessante, nemlig<br />

de proteiner, generne koder for. Proteiner<br />

er både arbejderne, maskinerne og<br />

byggeelementerne i enhver organisme,<br />

der eksisterer på Jorden. Proteinerne<br />

opbygger cellernes skelet, sætter fart i<br />

biokemiske reaktioner, fungerer som<br />

receptorer og forsvarer organismerne for<br />

eksempel i form af antistoffer mod indtrængende<br />

sygdomme.<br />

Traditionelt er forskning i genernes<br />

funktion foregået ved at fremstille mutanter,<br />

hvor man har ødelagt eller ændret<br />

(muteret) et gen i en organisme og<br />

derefter beskrevet de konsekvenser,<br />

mutationen har på funktion og organismens<br />

udseende. Ud fra det konkluderer<br />

man så, at det muterede gen må have<br />

udført de funktioner, der er ødelagt i<br />

mutanten. Arbejdsmetoden har ført til<br />

mange store molekylærbiologiske opdagelser<br />

som for eksempel DNA-kopieringsmaskinen<br />

i enzymet DNA-polymerase.<br />

Men proceduren er langsommelig. I<br />

planten gåsemad ville der således være<br />

tale om mellem fem og ti års fuldtidsarbejde<br />

i laboratoriet. Med ge<strong>no</strong>msekvensen<br />

i hånden er arbejdet reduceret til<br />

godt et år. Ge<strong>no</strong>msekvensen kortslutter<br />

så at sige faserne i arbejdet, så det bliver<br />

nemmere at finde det sted i ge<strong>no</strong>met,<br />

hvor mutationen kan ligge. Det bliver<br />

meget nemmere at lave et bibliotek af<br />

DNA-fragmenter fra det pågældende<br />

område, og det bliver nemmere at isolere<br />

det korrekte gen i DNA-biblioteket.<br />

Spor i det gentek<strong>no</strong>logiske<br />

landskab<br />

Forskerne kan indsnævre et interessant<br />

interval i ge<strong>no</strong>met ved at bruge genetiske<br />

markører som pejlemærker. Genetiske<br />

markører er målbare forskelle i DNA-<br />

RISØ NYT 4/01<br />

3


et mellem to forældre. Jo mindre afstanden<br />

på kromosomet er mellem en markør<br />

og det gen, som man er interesseret<br />

i, jo oftere nedarves de sammen. Det vil<br />

sige, at har man det rette markørmønster,<br />

har planten højst sandsynligt<br />

også genet. Jo flere markører, forskerne<br />

råder over, jo hurtigere kan man indsnævre<br />

det interval, hvor man skal lede<br />

efter genet. Inden ge<strong>no</strong>msekvenseringsprojektet<br />

rådede man i planten gåsemad<br />

over ca. 250 markører. Ge<strong>no</strong>msekvenseringen<br />

har foræret forskerne tusindvis af<br />

nye markører. Selve det sammenhængende<br />

DNA-bibliotek i det interessante<br />

interval får man direkte foræret gennem<br />

ge<strong>no</strong>msekvensen, som netop er det totale<br />

sammenhængende DNA-bibliotek, der<br />

dækker hele ge<strong>no</strong>met. DNA-sekvensering<br />

bringer os derfor frem til målet for den<br />

biotek<strong>no</strong>logiske forskning, nemlig at forstå<br />

processen fra gen til funktion.<br />

Planteforskning i post-ge<strong>no</strong>mic<br />

alderen<br />

Ge<strong>no</strong>mics betyder sekvensering af ge<strong>no</strong>mer,<br />

det vil sige, at man bestemmer<br />

rækkefølgen af de fire byggesten i ge<strong>no</strong>mets<br />

DNA. Sekvenseringen af det humane<br />

ge<strong>no</strong>m har drastisk ændret arbejdsmetoderne<br />

for forskere, der arbejder med de<br />

biologiske videnskaber. Der er tilvejebragt<br />

uoverskueligt store datamængder -<br />

mere end tre milliarder byggesten i det<br />

humane ge<strong>no</strong>m, som nu skal fordøjes af<br />

det videnskabelige samfund.<br />

Det er ge<strong>no</strong>met, der suverænt bestemmer,<br />

hvordan det biologiske system<br />

ser ud og fungerer, og ge<strong>no</strong>merne bærer<br />

deres information i adskilte segmenter -<br />

gener. Når et gen skal opfylde sin mission<br />

i cellen, bliver det aktiveret, hvilket<br />

foregår ved, at genet virker som en skabelon<br />

og bliver oversat (transskriberet) til<br />

messenger-RNA (m-RNA), som så oversættes<br />

til et protein med en bestemt<br />

funktion. Proteiner fungerer som strukturelle<br />

eller regulerende elementer, der er<br />

4 RISØ NYT 4/01<br />

Ge<strong>no</strong>met i Arabidopsis<br />

2000 blev året, hvor den fuldstændige sekvens af ge<strong>no</strong>merne for den vigtige plantegenetiske modelorganisme<br />

gåsemad (Arabidopsis thaliana) blev kendt. Her ses sekvensen i et enkelt af generne, gen nummer<br />

4, i et overbliksbillede (øverst) og i en detalje (nederst). Nu forestår det store arbejde med at få overblik<br />

over, hvilken funktion hvert enkelt gen har i plantens levetid. Bogstavkoderne er navne på kendte markører<br />

og tallene siger <strong>no</strong>get om positionen på DNA-strengen<br />

1 10.000.001 17.790.890<br />

mi51 GA1 mi87 HY4 mi465 FCA AGAMOUSmi422RPS2<br />

LRRPK FAH1 BRI1<br />

mi390 mi306 mi167 DET1 mi128 mi330 ATML1ATR1 RLK5 mi431 AP2 mi369<br />

1.5<br />

k<strong>no</strong>b 5S_rDNA<br />

centromere<br />

16.6<br />

10.8<br />

20.9<br />

19.3<br />

27.6<br />

21.5 31.4<br />

43.1<br />

60.4<br />

45.9 55.4<br />

bestemmende for, hvordan planten eller<br />

organismen skal se ud, hvornår den skal<br />

blomstre, formere sig osv. Proteiner, de<br />

såkaldte enzymer, katalyserer desuden<br />

stofskiftet, som omfatter alle de kemiske<br />

reaktioner, der er nødvendige for at<br />

fremstille de stoffer, der får cellen til at<br />

fungere.<br />

Forskningens "omics"<br />

Det er en så arbejdskrævende opgave, at<br />

undersøge biologiske systemer og søge<br />

efter en sammenhæng mellem den omfattende<br />

genetiske information og cellens<br />

og organismens utallige funktioner, at<br />

analyserne kun kan gennemføres multi-<br />

66.6 72.9 76.6<br />

62.9 69.6 73.9<br />

79.5<br />

83.5<br />

93.1 105.8<br />

2.000.001 3.000.001 4.000.001<br />

mi306 nga12 mi87<br />

mi1<br />

CIC3F1 CIC6D7<br />

CIC3C8<br />

CIC5C6<br />

T27D20 T26N6 T19J18 T1J1D17L7<br />

T1J24<br />

5S_rDNA<br />

centromere<br />

F21I2<br />

F14G16 T3E15 F10A2 F5K24 F1K3 T13<br />

C4H24 T19B17 F4H6 T4B21T32N4 C6L9 F6H8 CENTROMERE F2806 T14A16 T6L9 T24G23 GAP_Q<br />

CIC3F1<br />

CIC3F1<br />

CIC3F1<br />

CIC3F1<br />

ATCHRIV13<br />

AL161501<br />

ATCHRIV15<br />

AL16161503<br />

ATCHRIV14<br />

AL161502<br />

ATCHRIV16<br />

AL161504<br />

T17A2<br />

ATCHRIV17 ATCHRIV19 ATCHRIV21<br />

AL161505 AL161507 AL161509<br />

ATCHRIV18 ATCHRIV20<br />

AL161506 AL161508<br />

19.3 19.9 20.9 21.<br />

parallelt med højeffektive analysemetoder<br />

på alle niveauer. Med en fællesbetegnelse<br />

kaldes denne nye videnskabelige disciplin<br />

functional ge<strong>no</strong>mics. Functional ge<strong>no</strong>mics<br />

består af en række discipliner, de<br />

såkaldte omics, som er beskrevet i "guide<br />

til omics" på side seks.<br />

I analogi til ge<strong>no</strong>met, der rummer<br />

hele den genetiske information om cellens<br />

funktion indkodet i DNA, kalder<br />

man den samlede mængde af messenger-RNA<br />

molekyler, der er til stede i et<br />

givet væv eller en specifik celle på et<br />

bestemt trin, for transcriptomet, og analysen<br />

af disse forhold for transcriptomics.<br />

Den samlede mængde af proteinmoleky-


Fra gen til funktion<br />

Alle organismers arvemateriale består af DNA (deoxy-ribonucleic acid). DNA er<br />

opbygget af molekyler der kaldes nukleotider, sammensat af sukkerfosfat og<br />

nukleobaser. Sukkerfosfat delen er den samme i alle nukleotider, mens der er fire<br />

forskellige nukleobaser: adenin (A), guanin (G), cytosin (C) og thymin (T). Ved<br />

sekvensen af et DNA-molekyle forstår man rækkefølgen af nukleobaser i DNAmolekylet,<br />

der er et dobbeltstrenget, spiralformet molekyle, hvor A og G på den<br />

ene streng altid parrer sig med henholdsvis T og C på den anden streng. Kender<br />

man derfor sekvensen af den ene DNA-streng, kan den anden strengs sekvens<br />

let udledes.<br />

Celle med cellekerne<br />

Cellekernen indeholder<br />

kromosomerne<br />

Kromosomet er<br />

opbygget af<br />

DNA-dobbeltspiraler<br />

DNA dobbeltspiral.<br />

Et gen er et stykke af<br />

DNA-strengen. Genet<br />

rummer den information,<br />

der er nødvendig<br />

for at fremstille et<br />

bestemt protein<br />

Membran<br />

om cellekernen<br />

ler i en celle på et givet tidspunkt kaldes<br />

for proteomet og analysen heraf for proteomics.<br />

Dette koncept bruges også, når man<br />

studerer cellens stofskifteprodukter,<br />

metabolitter, og man kalder derfor den<br />

samlede mængde af forskellige stoffer,<br />

der fremstilles i cellen, for metabolomet,<br />

og analysen af disse forhold for metabolomics.<br />

I mange årtier har plantevidenskaben<br />

haltet langt bagefter de medicinske<br />

videnskaber og de grene af biologien,<br />

der handler om studiet af encellede orga-<br />

I sekvensanalyser angiver man derfor altid kun sekvensen af den ene streng, og<br />

størrelsen af et DNA-molekyle angives i basepar, forkortet bp. En celles egenskaber<br />

afhænger helt og holdent af hvilke proteiner, der produceres, og mængden af hvert<br />

protein. Som molekylærbiologen vil sige: hvilke gener udtrykkes og hvor kraftigt bliver<br />

de udtrykt. Det betyder, at når man undersøger generne, kan man ikke bare se<br />

på de gener, der producerer proteiner. Der er også en række gener, der styrer hvor,<br />

hvornår og hvor kraftigt generne bliver udtrykt<br />

Når et gen skal udtrykkes,<br />

laves der en kopi af den<br />

ene DNA-streng i form af<br />

et budbringer RNA-molekyle,<br />

forkortet m-RNA<br />

Basepar i DNA og RNA.<br />

Tre baser koder for en<br />

bestemt ami<strong>no</strong>syre<br />

m-RNA-molekylet transporteres ud af cellekernen og koden<br />

aflæses af ribosomer, der kører hen langs m-RNA-strengen.<br />

Når koden er aflæst, bringer t-RNA den tilsvarende ami<strong>no</strong>syre<br />

hen til ribosomet, og ami<strong>no</strong>syren kobles på den proteinkæde,<br />

der er ved at blive dannet<br />

Proteinkæde<br />

Transport-RNA-molekyler (t-RNA)<br />

henter ami<strong>no</strong>syrer i cellen og bringer<br />

dem hen til ribosomet, hvor de kobles<br />

på det protein, der er ved at blive<br />

bygget<br />

Ami<strong>no</strong>syrer<br />

nismer. Det skyldes til dels de markante<br />

forskelle i de pengeressourcer, der er tilflydt<br />

de forskellige videnskaber, men er<br />

også påvirket af den betydelige højere<br />

kompleksitet planternes biologiske systemer<br />

indeholder.<br />

For plantesystemer er det næsten<br />

RISØ NYT 4/01<br />

5


Guide til "omics"<br />

Environmentalomics Environmentalomics beskriver økosystemets samlede indflydelse på<br />

planternes funktion. Miljøeffekter har stor indflydelse på celleprocesserne,<br />

derfor er det nødvendigt at måle miljøparametre og tolke<br />

målingerne i planten i forhold til givne miljøpåvirkninger for at<br />

forstå plantefunktionen<br />

Metabolomics<br />

Proteomics<br />

Transcriptomics<br />

Structural<br />

ge<strong>no</strong>mics<br />

Functional<br />

ge<strong>no</strong>mics<br />

umuligt at frembringe et konstant miljø,<br />

og miljøeffekterne på celleprocesserne er<br />

særdeles udtalte. I modsætning til andre<br />

biologiske systemer er det derfor nødvendigt<br />

at optage miljødata og forsøge<br />

at tolke målingerne i planten i forhold til<br />

givne miljøpåvirkninger for at forstå<br />

plantefunktionen. Beskrivelsen af disse<br />

forhold er samlet i begrebet environmentolomet,<br />

der altså beskriver økosystemets<br />

samlede indflydelse på planternes<br />

funktion, undersøgelserne kaldes<br />

tilsvarende for environmentalomics.<br />

Bioinformatik skal give svaret<br />

Allerede i dag råder forskerne over ekstremt<br />

store datamængder på alle de<br />

6 RISØ NYT 4/01<br />

Metabolomics omfatter analyse af metabolomet, dvs. hele mængden<br />

af små molekyler, der findes inde i en celle på et givet<br />

tidspunkt, og hvordan de ændrer sig over tid<br />

Proteomics beskæftiger sig med det totale sæt af proteiner, som en<br />

celle fremstiller. Proteomics forskning går ud på at finde ud af,<br />

hvilke proteiner, der er til stede i en celle på et givet tidspunkt, og<br />

hvordan disse proteiner vekselvirker med hinanden<br />

Transcriptomics er hele mængden af budbringer-RNA afskrifter fra<br />

genernes DNA, der er til stede i en celle på et givet tidspunkt.<br />

Ved at se på disse afskrifter, kan forskere afgøre hvilke<br />

gener, der er tændt eller slukket i en bestemt celle- eller vævstype,<br />

og hvordan udefra kommende påvirkninger som stress påvirker<br />

dette<br />

Structural ge<strong>no</strong>mics har som mål at bestemme strukturen af alle<br />

de proteiner, et bestemt ge<strong>no</strong>m (organismens samlede mængde<br />

af gener) koder for. Proteinernes strukturer kan give vigtige fingerpeg<br />

om deres funktion og byde på en mulighed for fx rationelt<br />

design af lægemidler, baseret på en forståelse af proteinernes<br />

tredimensionale facon og funktion<br />

Functional ge<strong>no</strong>mics beskæftiger sig med højeffektive analysemetoder<br />

til at bestemme funktionen af hundreder eller tusinder af<br />

gener på én gang. Functional ge<strong>no</strong>mics omfatter derfor adskillige<br />

af de øvrige -omics, foruden udvikling af software værktøjer til at<br />

håndtere og fortolke de kolossale mængder data, man får genereret<br />

ved disse analyser (bioinformatik)<br />

nævnte områder af omics. For at tolke<br />

disse er det nødvendigt med udvikling af<br />

computerbaserede metoder. Denne disciplin<br />

er blevet kaldt bioinformatik. I dag er<br />

den mest udbredt, når det drejer sig om<br />

fortolkning af ge<strong>no</strong>msekvenser og de<br />

mulige proteiner, sekvenserne koder for,<br />

og deres struktur. Men bioinformatikken<br />

vil blive udvidet til at omfatte hele organismer,<br />

populationer og økosystemer. For<br />

at komme så langt skal vores nuværende<br />

computerkraft øges med adskillige<br />

størrelsesordner. Tag bare vejret som<br />

eksempel. Vejret, som har stor indvirkning<br />

på plantens samlede liv, men forudsigelsen<br />

af det er stadig så upålidelig, at<br />

der er masser af plads til forbedringer.<br />

Efterspørgslen efter redskaber inden<br />

for bioinformatik vil højst sandsynligt stige<br />

yderligere, da man kan forudsige, at fysikerne<br />

i fremtiden vil producere endnu<br />

flere data til udviklingen af analytiske redskaber<br />

inden for biologisk analyse. På<br />

ge<strong>no</strong>m-niveauet er man for eksempel på<br />

vej til at kunne sekvensere DNA-molekyler<br />

uden først at skulle gennemføre et væld af<br />

molekylære kloningsteknikker i laboratoriet.<br />

Sådanne nye teknikker vil forøge hastigheden<br />

af sekvenseringen væsentligt og<br />

dermed også mængden af producerede<br />

data. Hvis sekvenseringshastigheden bare<br />

forøges med en faktor 100, vil det være<br />

muligt at sekvensere ge<strong>no</strong>met i for eksempel<br />

hvede, inden for få uger frem for år.<br />

Indsamlingen af data vil fortsætte på<br />

alle niveauer af biologisk analyse. Jo flere<br />

biofysiske redskaber, der udvikles til at<br />

studere enkeltstoffer i både tid og rum<br />

med høj følsomhed, jo flere data vil der<br />

blive produceret. Biologer vil derfor blive<br />

konfronteret med et krav om et glidende<br />

skift i deres daglige forskningsarbejde fra<br />

de "våde" laboratorieeksperimenter til<br />

det mere "tørre" arbejde med at håndtere<br />

og fortolke e<strong>no</strong>rme datamængder. Og<br />

hvis forskerne skal være i stand til at<br />

udnytte de e<strong>no</strong>rme datamængder, må<br />

videnskaben bioinformatik oprustes.<br />

Bioinformatikere blive fremtidens<br />

"gulddrenge"<br />

Bioinformatikken opstod i slutningen af<br />

90erne og er en videnskab, der arbejder<br />

med at søge og sammenligne data i forskellige<br />

biologiske databaser. Jo mere<br />

mængden af biologiske data stiger, jo<br />

større bliver håndteringsproblemet. Det<br />

kræver kraftige computere og avancerede<br />

matematiske værktøjer. Bioinformatikken<br />

vil få brug for avancerede computerbaserede<br />

metoder til at indsamle, behandle<br />

og analysere de e<strong>no</strong>rme mængder af<br />

biologiske data, som man har og vil få til<br />

rådighed. Ambitionen er at blive i stand<br />

til at afdække funktionen af komplicerede


gen-netværk med titusindvis af gener,<br />

der tændes, slukkes og spiller sammen i<br />

de mange faser af plantens livsforløb fra<br />

frø til høst af værdifulde afgrøder. Fagligt<br />

spænder bioinformatik over et bredt felt<br />

af videnskabsgrene som medicin, evolutionær<br />

og strukturel biologi, datalogi,<br />

statistik og matematisk modellering.<br />

De fleste lande, vi plejer at sammenligne<br />

os med, investerer nu e<strong>no</strong>rme summer<br />

i at opbygge centre for bioinformatik,<br />

og i de samme lande er der rift om<br />

unge forskere med bioinformatik som<br />

speciale. Også i Danmark suger de store<br />

medicinalvirksomheder Novo Nordisk og<br />

Lundbeck unge bioinformatikere til sig.<br />

Dette behov for IT-kompetente biologer<br />

inden for planteavl, medicinalindustri og<br />

i hospitalssektoren vil stige kraftigt i de<br />

kommende år, så brancherne forventer<br />

et jobmarked for bioinformatikere, der<br />

kan vokse lige så stærkt, som markedet<br />

for IT-medarbejdere gjorde det i 90-erne.<br />

Medarbejdere med fagkombination af<br />

biologi, statistik og softwareudvikling vil<br />

have en central rolle for de mange nye<br />

udnyttelser af biotek<strong>no</strong>logien, vi vil se i<br />

de kommende år.<br />

En "hot" videnskab<br />

Bioinformatikken er allerede et "hot"<br />

videnskabeligt emne, der har udvist en<br />

eksplosiv vækst de sidste par år, en vækstrate,<br />

som er kommet bag på de fleste<br />

forskere. Den udvikling vil fortsætte med<br />

en integration af bearbejdning af sekvenser,<br />

strukturer og statistik. Fysisk-kemisk<br />

modellering på forskellige niveauer vil<br />

blive en central del af fortolkningen af de<br />

nye data. På sigt vil eksperimentel bioin-<br />

Bioinformatik er en ny videnskab, som skal håndtere og fortolke de mange biologiske data fra alle niveauer<br />

("omics") i planteforskningen. Arbejdet vil føre til udviklingen af en ny generation af produkter fra planter, der vil<br />

blive vurderet i forhold til deres bæredygtighed.<br />

DNA-sekvenseringens karakteristiske stigemønstre opstår<br />

når de fire forskellige baser i DNA mærkes med<br />

hver sin fluorescerende farve og efterfølgende belyses<br />

med ultraviolet lys.<br />

formatik indebære kortlægning af genekspression<br />

og proteinmønstre i celler,<br />

væv, hele organismer og økosystemer. På<br />

planteområdet er Danmark godt rustet<br />

til at gøre sig bemærket i denne forskning<br />

med stærke faglige miljøer. Men<br />

der er stadig brug for flere penge til<br />

forskningen, hvis Danmark skal kunne<br />

konkurrere på lige fod med andre lande.<br />

Den danske satsning er dog blevet væsentligt<br />

styrket med beslutningen om<br />

etablering af BRIC, Biotech Research and<br />

In<strong>no</strong>vation Centre, der bliver knudepunktet<br />

for samarbejdet mellem Københavns<br />

Universitet, Danmarks Tekniske<br />

Universitet, Den Kongelige Veterinær- og<br />

Landbohøjskole, Hovedstadens Sygehusfællesskab,<br />

<strong>Risø</strong> samt Ministeriet for<br />

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.<br />

Af JENS KOSSMANN<br />

RISØ NYT 4/01<br />

7


Environmentalomics<br />

Klimaforandringers effekt på det<br />

globale kulstofkredsløb<br />

Environmentalomics beskriver<br />

økosystemets samlede indflydelse<br />

på planternes funktion.<br />

Miljøeffekter har stor indflydelse<br />

på celleprocesserne, og derfor<br />

er det nødvendigt at måle<br />

miljøparametre og tolke målingerne<br />

i planten i forhold til<br />

givne miljøpåvirkninger for at<br />

forstå planternes respons.<br />

<strong>Risø</strong> vil udvikle planter med<br />

egenskaber, der gør dem velegnede<br />

til at fungere i fremtidens<br />

miljø, metoder til at forudsige<br />

samspillet mellem fremtidens<br />

planter og fremtidens<br />

miljø, og endelig vil <strong>Risø</strong> vurdere<br />

konsekvensen af at sætte<br />

de genmodificerede planter ud<br />

i naturen.<br />

Kulstofkredsløbet det sidste årti<br />

Det gennemsnitlige<br />

globale<br />

kulstofkredsløb<br />

det sidste årti.<br />

Figuren viser<br />

kulstoflagrenes<br />

størrelse i gigaton<br />

kulstof<br />

(sorte tal) og<br />

udvekslingerne<br />

i gigaton kulstof<br />

pr. år<br />

(hvide tal)<br />

8 RISØ NYT 4/01<br />

Fossile brændsler og<br />

cementproduktion<br />

6<br />

Fossilt organisk kulstof<br />

og carbonat mineraler<br />

En øget drivhuseffekt medfører stigende<br />

temperaturer og øget CO2-koncentration i<br />

atmosfæren. Men det er ikke kun den menneskeskabte<br />

CO2, der betyder <strong>no</strong>get. Planterne<br />

har ligeledes stor indflydelse på jordens kulstofbalance.<br />

I øjeblikket stiger CO2-koncentrationen i<br />

atmosfæren med ca. 0,4 procent om året, og<br />

CO2-udledningen bidrager sammen med<br />

andre drivhusgasser til forøgelse af drivhuseffekten.<br />

Som følge heraf ventes jordens gennemsnitstemperatur<br />

at stige med en til fem<br />

grader C i løbet af de næste 100 år, og risikoen<br />

for lange tørkeperioder øges. Alle disse tre<br />

faktorer er meget centrale for planters vækst,<br />

og derfor vil fremtidens klima på afgørende<br />

punkter påvirke vore økosystemer:<br />

• CO2 påvirker fotosyntesen, og måske<br />

respirationen og dermed selve væksten<br />

• varme påvirker også plantens vækstprocesser,<br />

og samtidig påvirker det alle processer<br />

i økosystemet – især frigørelsen af næringsstoffer<br />

i jorden<br />

OPTAGELSE<br />

Plantevækst<br />

60<br />

Vegetation........ 500<br />

Jord og affald...2000<br />

Total...............2500<br />

Atmosfæren 760<br />

Akkumulering 3<br />

Netto optagelse<br />

i jorden<br />

0,7<br />

• vand påvirker plantens vækst, optagelse, af<br />

næringsstoffer og næringsstoffrigørelsen i<br />

jorden<br />

Klimaet påvirker altså planterne direkte<br />

gennem påvirkning af processer i planterne og<br />

indirekte gennem påvirkning af processer i jorden.<br />

Desuden er det vigtigt at huske, at planterne<br />

ikke er alene, men indgår i et økosystem.<br />

Effekter på hele økosystemet sker derfor gennem<br />

klimaets påvirkning af enkeltprocesser i<br />

planter og jord, som derefter påvirker nye processer<br />

og sammenhænge i økosystemet. Den<br />

samlede påvirkning af økosystemet er altså<br />

meget kompleks. Dertil kommer, at økosystemerne<br />

også påvirker klimaet, hvorved de klimatiske<br />

ændringer kan forstærkes eller dæmpes<br />

i samspillet med økosystemerne.<br />

Ifølge førende klimaforskere er den primære<br />

årsag til drivhuseffekten menneskets<br />

afbrænding af fossile brændstoffer. Planterne<br />

på jorden spiller dog en central rolle i det globale<br />

kulstofkredsløb. Planter binder CO 2 gen-<br />

FORBRUG<br />

Respiration, arealanvendelse<br />

og brande<br />

60<br />

Netto optagelse<br />

i havene<br />

2<br />

Udveksling mellem<br />

luft og hav<br />

90<br />

Havene 39000<br />

Udløb 0,8<br />

Sedimentation 0,2


nem fotosyntese og frigiver CO 2 gennem<br />

respiration, og den årlige mængde<br />

CO 2 , som cirkulerer mellem økosystem<br />

og atmosfære gennem fotosyntese og<br />

respiration, er ca. ti gange større end<br />

det årlige menneskeskabte bidrag. Indholdet<br />

af kulstof i planter, inklusive kulstof<br />

i planterester i jorden, er på ca.<br />

2.500 milliarder tons. Derfor er det<br />

meget vigtigt at forstå, hvilke virkninger<br />

en øget CO 2 -koncentration og stigende<br />

temperaturer som følge af den forøgede<br />

drivhuseffekt vil have på økosystemernes<br />

CO 2 -optagelse og -frigivelse.<br />

Komplekse økosystemer kræver<br />

kompleks forskning<br />

Hvis vi gerne vil forudsige, hvad der vil<br />

ske i fremtiden med konkrete processer<br />

eller hele økosystemer, er spørgsmålet<br />

altså: Hvordan undersøger vi disse<br />

meget komplekse påvirkninger. Svaret<br />

er, måske ikke overraskende, at vores<br />

I RERAF kan man uden risiko vurdere miljørisici<br />

j<br />

CO 2 i luften over Mauna Loa, Hawaii<br />

Målingerne af atmosfærisk CO2 i Mauna Loa udgør<br />

den længste kontinuerlige måling i verden. Mauna<br />

Loa er en aktiv vulkan på 4169 m, og lavastrømmene<br />

dækker 5000 km 2<br />

. Målestationen anses som<br />

en af de mest præcise til atmosfæriske målinger<br />

pga. en minimal indflydelse fra vegetation og menneskelig<br />

aktivitet.<br />

CO 2 koncentration (ppm)<br />

Temperaturudsving siden år 1000<br />

Temperaturudsving, grader C<br />

0,5<br />

0,0<br />

0,5<br />

1,0<br />

1000 1200 1400 1600 1800 2000<br />

Årstal<br />

380<br />

370<br />

360<br />

350<br />

340<br />

330<br />

320<br />

310<br />

1955 1965 1975 1985 1995 2005<br />

Årstal<br />

Mann et al. Rekonstruktion årlige<br />

middelværdier<br />

Instrument serier årlige middelværdier<br />

Jones et al. Rekonstruktion sommer<br />

Brilla et al. Rekonstruktion sommer<br />

Crowley EBM årlige middelværdier<br />

Det grønne område afspejler<br />

usikkerhederne i målingerne<br />

RERAF står for <strong>Risø</strong> Environmental Risk Assesment Facility<br />

og kan oversættes til <strong>Risø</strong>s miljø-risiko-vurderings-facilitet.<br />

RERAF indeholder seks selvstændige, klimastyrede væksthusenheder,<br />

som hver måler 24 m 2<br />

i grund-areal og 3<br />

meter i højden. I kamrene kan de atmosfæriske betingelser<br />

styres, det vil sige luftens temperatur og fugtighed, atmosfærens<br />

sammensætning og trykforholdene. Det samme<br />

gælder lysforholdene. Hvert kammer er udstyret med 10<br />

stk. 1000 watt og 32 stk. 400 watt pærer, der kan køres til<br />

side, så sollyset kan udnyttes midt på dagen. Ved hjælp af<br />

et særligt lamelsystem er der også mulighed for at lukke<br />

solen ude og dermed skabe en kunstig døgnrytme. Under<br />

hvert kammer er der plads til at etablere et tre meter dybt<br />

rodzoneanlæg, det er således muligt at etablere hele miniøkosystemer<br />

i RERAF. Al luft ud og ind af RERAF bliver filtreret<br />

for pollen og andet, således at RERAF er totalt isoleret<br />

fra omverdenen, og to af kamrene er derfor godkendt til at<br />

indeholde forsøg med genmodificerede planter.<br />

Kontakt: Teis N. Mikkelsen<br />

RISØ NYT 4/01<br />

9


samlede undersøgelsesapparat skal<br />

afspejle denne kompleksitet. Vi skal altså<br />

kunne undersøge og belyse klimaeffekter<br />

på alle niveauer fra den enkelte proces i<br />

planten eller jorden hele vejen op til de<br />

samlede effekter på økosystemniveau.<br />

Redskaberne til dette er meget forskellige<br />

og går lige fra at undersøge de<br />

enkelte processer i laboratorier eller<br />

vækstkamre, over forsøg under naturlige<br />

forhold, til udforskning og sammenligning<br />

af naturlige økosystemer. Det hele<br />

skulle gerne resultere i så mange data, at<br />

det er muligt at udvikle matematiske<br />

modeller, der kan forudsige økosystemer-<br />

Zackenberg stationen fra luften<br />

Prøveflade med 16 plots<br />

Plot med filter<br />

10 RISØ NYT 4/01<br />

nes reaktion på specifikke forandringer i<br />

klimaet.<br />

Forsøg i laboratorium og<br />

vækstkamre<br />

Generelt kan man sige, at undersøgelse<br />

af påvirkninger på procesniveau ofte<br />

kræver, at processen undersøges isoleret<br />

og under kontrollerede forhold. Man kan<br />

for eksempel undersøge, hvordan forhøjet<br />

CO2 og temperatur virker på planternes<br />

respiration, vel at mærke på planter<br />

dyrket i vækstkamre. Her er det<br />

muligt at styre alle faktorer, og man kan<br />

undersøge effekten af variationer i en<br />

Ultraviolet stråling stresser planter - et forsøg på økosystemniveau<br />

Over de næste 15-20 år forventes en forøget UV-B-indstråling i de arktiske<br />

egne som en følge af ozonlagets nedbrydning. UV-B-stråling er den mest<br />

ødelæggende type ultraviolet stråling af de to typer A og B, der når jorden,<br />

på trods af at den udgør mindre end en procent af den samlede solindstråling.<br />

UV-B er en stressfaktor for planter, som påvirker væksten og kon-<br />

kurrenceevnen. Planter kan akklimatisere sig til højere UV-B-niveauer,<br />

men det belaster planternes stofskifte. Vegetationen i arktiske egne er<br />

specielt sårbar over for stressfaktorer, som nedsætter deres energiudnyttelse<br />

blandt andet på grund af den meget korte vækstsæson.<br />

<strong>Risø</strong> og Københavns Universitet påbegyndte i <strong>2001</strong> et projekt, som<br />

skal afdække effekter på vegetationen af det nuværende UV-B-indstrålingsniveau<br />

på ZERO (Zackenberg Ecological Research Operation)<br />

under Dansk Polar Center. ZERO er beliggende i den <strong>no</strong>rdøstlige del af<br />

Grønland og blev etableret i 1997 blandt andet med det formål at følge<br />

ændringer pga. de globale forandringer inden for områderne: biologi,<br />

geologi og klima.<br />

Til undersøgelserne benytter forskerne filtre, der bliver installeret over<br />

vegetationen og absorberer forskellige niveauer af UV-B strålingen.<br />

Behandlingen foregår gennem tre år i hele vækstsæsonen, som under<br />

de <strong>no</strong>rdlige breddegrader kun varer to måneder fra først i juli, når sneen<br />

lige er smeltet, frem til slutningen af august, hvor sneen begynder<br />

at falde igen.<br />

På den måde kan kortvarige og langvarige effekter studeres. Samtidig<br />

kan planteprøver analyseres for de stoffer, der beskytter planterne mod<br />

UV-B de såkaldte flavo<strong>no</strong>ider. Den foreløbige databehandling viser at<br />

planterne reagerer meget dynamisk på den indkommende sol- og UV-<br />

B-indstråling, og at planter, som får mindre UV-B, også stresses mindre.<br />

Kontakt: Teis N. Mikkelsen<br />

eller to faktorer, mens alle andre holdes<br />

konstant. <strong>Risø</strong> besidder en hel vifte af<br />

faciliteter fra specialiserede laboratorier<br />

til undersøgelse af processer i planteceller<br />

til vækstkamre af forskellig art. En af<br />

<strong>Risø</strong>s største forsøgsfaciliteter i den forbindelse<br />

er RERAF. RERAF står for <strong>Risø</strong><br />

Environmental Risk Assesment Facility,<br />

og indeholder meget avancerede klimakamre,<br />

hvor alle klima- og miljøfaktorer<br />

kan kontrolleres, og hvor man ikke bare<br />

har mulighed for at undersøge enkelte<br />

planters respons på forskellige klimafaktorer,<br />

men kan etablere forsøg med<br />

hele økosystemer.


O 2<br />

NO 2 absorberer energi fra<br />

solen og bliver til det energirige<br />

molekyle NO 2 *<br />

NO2 NO *<br />

2<br />

3 Ozon reagerer med<br />

NO og danner NO2 og O2 , hvorved<br />

cyklus er gennemløbet<br />

NO<br />

1 NO *<br />

2 går i stykker og bliver<br />

til NO og frie, meget<br />

reaktive iltatomer, O<br />

O3 2 Iltatomerne reagerer<br />

med luftens iltmolekyler<br />

og bliver til ozon, O 3<br />

Kvælstofoxiderne indgår i vigtige atmosfære-<br />

kemiske processer der blandt andet har<br />

indflydelse på ozonmængden. Kulbrinter<br />

fra fx benzin griber ind i denne cyklus, hvilket<br />

kan føre til ozo<strong>no</strong>phobning<br />

Økosystem-studier under naturlige<br />

forhold<br />

Gennem de kontrollerede forsøg i vækstkammer<br />

og laboratorium får man belyst,<br />

hvordan enkeltprocesser og enkeltplanter<br />

bliver påvirket af klimaet. Men det giver<br />

kun begrænset viden om, hvilken effekt<br />

det har på hele økosystemet. Til at belyse<br />

det er der brug for forsøgsfaciliteter, hvor<br />

planterne indgår i en sammenhæng,<br />

som er mere realistisk. Afhængig af problemstillingen<br />

kan dette være mere komplekse<br />

forsøg i drivhuse med små<br />

"miniøkosystemer", eller det kan være<br />

forsøg ude i naturen, hvor man under<br />

feltforhold prøver at manipulere de faktorer,<br />

der skal belyses. Også til det formål<br />

har <strong>Risø</strong> gode forsøgsfaciliteter. Ud<br />

over RERAF, hvor det er muligt at lave<br />

O<br />

O 2<br />

Menneskets indflydelse på klima og økosystemer<br />

Udover det komplekse samspil mellem økosystem og<br />

klima har en række menneskeskabte forhold indflydelse<br />

på, hvordan økosystemerne reagerer med det<br />

omgivende miljø. I et nystartet fælleseuropæisk projekt,<br />

NOFRETETE skal man undersøge, hvordan det<br />

atmosfæriske nedfald af kvælstof (N) i kombination<br />

med klimatisk betingede forskelle, påvirker skovøkosystemers<br />

udledning af sporgasserne NOx og N2O (kvælstofoxider). Kvælstofoxiderne er vigtige elementer<br />

i atmosfærekemiske processer med betydning<br />

blandt andet for forekomsten af ozon og den<br />

globale opvarmning. I projektet gennemføres sammenligninger<br />

mellem naturområder på forskellige<br />

niveauer.<br />

På lokalt niveau kan nedfald af kvælstof variere<br />

meget selv over korte afstande eksempelvis i nærheden<br />

af punktkilder, stalde og lignende. I den slags<br />

sammenligninger kan effekten af kvælstofnedfald<br />

studeres mens andre klimafaktorer som nedbør,<br />

plantearter m.m. er konstante. Omvendt studeres<br />

forsøg på økosystemniveau, råder <strong>Risø</strong><br />

over både markfaciliteter og forsøgsfelter<br />

i naturen, hvor der kan foretages<br />

opvarmning og udtørring af hele økosystemer<br />

under naturlige forhold. I Zackenberg<br />

på Grønland er <strong>Risø</strong> for eksempel i<br />

samarbejde med Københavns Universitet<br />

i gang med at udforske planternes reaktion<br />

på den ultraviolette stråling fra solen,<br />

og i Mols Bjerge og tilsvarende steder i<br />

Europa har forsøg vist, at klimaforandringer<br />

sandsynligvis vil ændre Europas<br />

natursystemer.<br />

Undersøgelse af naturlige<br />

økosystemer<br />

Endelig kan man belyse de ønskede klimafaktorers<br />

effekt ved at kigge på<br />

forskellige økosystemer, som naturligt<br />

også betydningen af træarter for udledningen af<br />

NOx og N2O over korte afstande, hvor kvælstofnedfaldet<br />

er konstant ligesom øvrige klima- og<br />

jordbundsforhold.<br />

På regionalt og kontinentalt niveau, altså over<br />

større afstande vil kvælstofnedfaldet ofte variere,<br />

både i form og mængde, i takt med at også de klimatiske<br />

forhold skifter. Ved at studere skovenes<br />

NOx - og N2O-emissioner langs en europæisk<br />

<strong>no</strong>rd-syd gradient kan der opnås viden om den<br />

kombinerede effekt af kvælstofnedfald og klima.<br />

En analyse af de indsamlede data med matematiske<br />

modeller gør det efterfølgende muligt at tolke<br />

betydningen af de enkelte faktorer. Det kan bruges<br />

til at beskrive den betydning kvælstofnedfald har<br />

for skovenes udledning af NOx og N2O, fra det<br />

skovrige Skandinavien i <strong>no</strong>rd til Middelhavsområdet<br />

i syd.<br />

Kontakt: Per Ambus & Kim Pilegaard<br />

vokser under eksisterende forskelle i temperatur,<br />

fugtighed eller CO 2 -niveau. <strong>Risø</strong><br />

har en lang tradition for at indgå i internationale<br />

forskningsprojekter, hvor de<br />

samme forhold undersøges på mange<br />

forsøgslokaliteter over hele Europa, og vi<br />

er i øjeblikket involveret i flere fælleseuropæiske<br />

forskningsprojekter, hvor man<br />

netop udnytter klimaforskellen fra <strong>no</strong>rd<br />

til syd for at belyse klimaets effekt på<br />

naturen.<br />

Matematiske modeller skal<br />

forudsige naturens reaktioner<br />

I den store sammenhæng er det selvfølgelig<br />

ikke realistisk at undersøge hver<br />

eneste proces og hvert eneste økosystems<br />

respons på ændrede klimaforhold.<br />

Det er altså nødvendigt at finde en måde<br />

RISØ NYT 4/01 11


Effekten af varmere klima varierer med breddegraden<br />

Hvordan vil fremtidige klimaforandringer påvirke<br />

naturen i Europa, og er der for eksempel forskel på,<br />

hvordan naturen i det allerede varme Spanien vil<br />

reagere i forhold til det mindre varme Danmark?<br />

Det forsøger forskerne at afklare i to EU-finansierede<br />

forskningsprojekter, CLIMOOR og VULCAN.<br />

<strong>Risø</strong> har udviklet forsøgsoptillinger, som står i Mols<br />

Bjerge og tilsvarende steder i England, Spanien, Italien,<br />

Ungarn og Holland i forholdsvis ens naturområder,<br />

men altså under meget forskellige eksisterende<br />

klimaforhold fra det varme og tørre Spanien og<br />

Italien til det våde og kolde Wales. I forsøgene forhøjer<br />

man kunstigt temperaturen og fremkalder<br />

tørke under feltforhold, og efterfølgende registrerer<br />

og måler man, hvordan naturen reagerer sammenlignet<br />

med et stykke “ubehandlet” natur. Det er<br />

især jordens og planternes reaktion, der bliver fokuseret<br />

på, fordi man forventer, at manipulationerne<br />

vil “skubbe” til en række processer i naturen. Det<br />

vil påvirke de enkelte planters konkurrenceevne, så<br />

<strong>no</strong>gle planter forsvinder, mens andre vil klare sig<br />

bedre, og nye arter komme til.<br />

12 RISØ NYT 4/01<br />

Når man laver manipulationer i felten, er det meget<br />

vigtigt at sikre sig, at der så vidt muligt ikke opstår<br />

utilsigtede sideeffekter, som gør det umuligt at tolke<br />

resultaterne. I disse forsøg ønsker forskerne for<br />

eksempel at ændre på temperaturen, hvilket de gør<br />

ved hjælp af flytbare tagkonstruktioner. Ved designet<br />

af disse tagkonstruktioner, har det været meget<br />

væsentligt at lave et system, som ikke samtidig<br />

ændrer på vandforholdene eller påvirker vinden, fordi<br />

det så i sidste ende ville være umuligt at sige,<br />

hvad der egentlig er årsag til de målte resultater.<br />

De udvalgte områder har haft det samme klima<br />

igennem hundreder af år, og naturen har således<br />

tilpasset sig det eksisterende klima. Alene ved at<br />

kigge på forholdene på de enkelte lokaliteter og<br />

sammenligne dem, kan forskerne få et godt indtryk<br />

af, hvordan klimaet på lang sigt påvirker naturprocesserne.<br />

Ved at gennemføre ensartede forsøg med<br />

varme og tørke, er det desuden lykkedes at få et<br />

indtryk af, hvordan klimaændringer vil påvirke forskellige<br />

naturområder. Det har klart vist sig, at i de<br />

varme og tørre middelhavsområder, betyder det<br />

ikke alverden, at temperaturen øges en smule, men<br />

hvis man fjerner <strong>no</strong>get af det sparsomme vand, har<br />

det meget stor negativ betydning. Omvendt har<br />

det en vis positiv effekt på naturprocesserne, hvis<br />

temperaturen i de koldere områder øges, mens<br />

ændringer i vandtilførslen er meget forskellig. I et<br />

middelvådt land som Danmark vil det ofte have en<br />

negativ effekt at lave tørke, men i meget våde<br />

områder som i Wales, har det faktisk en positiv<br />

effekt at lave udtørring. Ved at udnytte de eksisterende<br />

forskelle i klimaet over Europa, er det således<br />

muligt at gisne om, hvordan klimaforandringer vil<br />

påvirke naturen, og resultaterne tyder på, at<br />

mængden af plantearter reduceres, og der vil opstå<br />

helt andre naturtyper i Europa.<br />

Forsøgene i Mols Bjerge har indtil nu vist, at selv<br />

meget små temperaturændringer kan medføre, at<br />

mængden af næringsstoffer forøges. Dette kan føre<br />

til store ændringer i plantesammensætningen, så<br />

for eksempel lyngplanterne ikke kan klare sig i konkurrencen<br />

med græs og derfor forsvinder.<br />

Kontakt: Claus Beier


til at forudse klimaets effekter på andre<br />

processer og økosystemer, end dem der<br />

specifikt bliver undersøgt. Det kan<br />

gøres ved hjælp af modeller, hvor resultaterne<br />

af de udførte forsøg beskrives i<br />

en matematisk computermodel, som så<br />

kan benyttes til at forudsige effekten på<br />

andre processer eller økosystemer.<br />

Modellerne baseres på alle tilgængelige<br />

data lige fra laboratorieforsøg til registreringer<br />

i naturen, og jo flere data, der<br />

ligger til grund for en model, jo mere<br />

pålidelig er den. Computermodellering<br />

indenfor klimaeffekter er endnu ret ny,<br />

men <strong>Risø</strong> har lang erfaring med anvendelse<br />

af modeller til belysning af økosystemers<br />

reaktion på forskellige miljøfaktorer.<br />

Et eksempel på en sådan matematisk<br />

model er SOILN modellen, der beskriver,<br />

hvordan vand, kulstof og kvælstof reagerer<br />

på ændringer i klima og tilførsel af<br />

gødning. Ved hjælp af SOILN modellen<br />

er det muligt at få et indtryk af, hvordan<br />

klimaet vil påvirke processerne i jorden,<br />

og om der for eksempel er risiko for, at<br />

grundvandet vil blive forurenet med<br />

kvælstof, hvis det bliver varmere.<br />

Effektstudier - en udfordring<br />

Dilemmaet i økosystemforskning er hele<br />

tiden, at jo tættere vi er på "naturen", jo<br />

mere realistisk er det i forhold til det,<br />

der sker i virkeligheden. Til gengæld er<br />

der så mange faktorer, der er forskellige<br />

og ændrer sig, at det kan være næsten<br />

umuligt at afsløre den specifikke effekt<br />

af den faktor, man interesserer sig for.<br />

Omvendt har forsøg i laboratorier og<br />

vækstkamre den fordel, at vi netop kan<br />

kontrollere alt og dermed meget<br />

præcist afsløre effekten af den enkelte<br />

faktor. Til gengæld er netop de kontrollerede<br />

og isolerede forhold i laboratoriet<br />

urealistiske i forhold til virkeligheden.<br />

Af TEIS N. MIKKELSEN, CLAUS BEIER,<br />

PER AMBUS, DAN BRUHN og KIM PILEGAARD<br />

Klimaets effekt på CO 2 -binding i skov<br />

Fra Umeå i Nordsverige til Rom i syd er 30 skove<br />

udvalgt til at deltage i det store EUROFLUX-netværk.<br />

Siden 1996 har forskere fra hele Europa<br />

arbejdet sammen for at undersøge, i hvor høj<br />

grad skovene modvirker drivhuseffekten ved at<br />

binde kulstof efter optagelse af CO2 .<br />

Planternes nettoudveksling af CO2 måles med<br />

den såkaldte eddy-korrelationsteknik, hvor luftens<br />

CO2-koncentration bestemmes 10 gange i sekundet<br />

samtidigt med, at man måler den vertikale<br />

lufthastighed. Den danske målestation ligger ved<br />

Sorø, og herfra sender avanceret måleudstyr data<br />

til computere på <strong>Risø</strong> døgnet og året rundt.<br />

Analyser af data fra 15 europæiske målestationer<br />

bekræfter, at de fleste europæiske skove årligt<br />

optager mere kulstof, end de afgiver, og derfor er<br />

med til at afhjælpe drivhuseffekten. Nettobindingen<br />

er ca. 100 til 800 g kulstof pr. kvadratmeter<br />

pr. år.<br />

Men variationen er stor. Det viser sig, at kulstofbindingen<br />

stiger med faldende breddegrad. Den<br />

italienske skov er for eksempel en af de skove,<br />

som binder mest kulstof i løbet af et år, mens de<br />

danske skove binder meget mindre, og <strong>no</strong>gle<br />

svenske skove kan ligefrem afgive kulstof til<br />

atmosfæren. Forskerne har også vist, at det er<br />

respirationen, som er afgørende for nettokulstofbalancen,<br />

idet den totale kulstofoptagelse stort<br />

set er uafhængig af breddegraden, mens kulstofafgivelsen,<br />

altså respirationen, er større <strong>no</strong>rdpå.<br />

Denne sammenhæng skyldes sandsynligvis ikke<br />

temperaturen, men snarere at respirationen<br />

blandt andet er afhængig af fugtigheden. Knaphed<br />

på vand i Sydeuropa om sommeren får<br />

respirationen til at gå i stå. De danske undersøgelser<br />

i en bøgeskov har vist, at nettobindingen<br />

er stærkt afhængig af klimaet i vækstsæsonen,<br />

således at både en varm og tør sommer med deraf<br />

følgende vandmangel og en kold og våd sommer<br />

med lille solindstråling kan føre til minimal<br />

kulstofbinding.<br />

I de kommende år fortsætter målingerne, og de<br />

indsamlede data skal blandt andet bruges til at<br />

udvikle modeller, som kan forudsige, hvordan<br />

økosystemerne vil reagere på fremtidens klimaforandringer.<br />

Kontakt: Kim Pilegaard og Niels Otto Jensen<br />

RISØ NYT 4/01<br />

13


Den øgede drivhuseffekt påvirker<br />

respiration og fotosyntese<br />

Der er allerede nu lavet en del<br />

undersøgelser af drivhuseffektens<br />

betydning for vigtige processer i planterne.<br />

Fotosyntesen og respirationen er de<br />

to nøgleprocesser, som er direkte<br />

afgørende for plantens vækst. Forskningen<br />

i klimaforandringernes effekt på netop<br />

disse processer er allerede godt i<br />

gang.<br />

Respiration – forskellige arter<br />

reagerer forskelligt<br />

Korttidsforsøg har vist, at en fordobling<br />

af den atmosfæriske koncentration af<br />

CO2 - fra 360 ppm til 700 ppm – ikke<br />

synes at have <strong>no</strong>gen direkte effekt på<br />

respirationen. Til gengæld har langtidsforsøg<br />

med planter under et forøget<br />

CO2-niveau både vist en stimulering og<br />

en hæmning af respirationen. Da en<br />

direkte betydende effekt af CO2-niveauet på respirationen er usandsynlig, skyldes<br />

ændringerne <strong>no</strong>k snarere en ændret<br />

kemisk sammensætning af plantemateriale.<br />

Konklusionen er, at der ikke er<br />

<strong>no</strong>gen entydig langtidseffekt, men at det<br />

i høj grad afhænger af plantearten.<br />

Stigende temperaturer har typisk en<br />

umiddelbar stimulerende effekt på respirationen<br />

indtil et vist optimum på 40 til<br />

45 grader C. Dette kan medføre en øget<br />

frigivelse af CO2 . Dog viser det sig, at<br />

mange plantearter akklimatiserer sig til<br />

en ændret væksttemperatur, og dermed<br />

indstiller respirationen til et nyt niveau,<br />

som er tæt på, hvad det var ved den<br />

oprindelige temperatur. Dette kan ske i<br />

større eller mindre grad afhængig af<br />

arten og den aktuelle temperatur. Igangværende<br />

forskning på <strong>Risø</strong> drejer sig<br />

blandt andet om, hvilke temperaturer<br />

planterne akklimatiseres til. Er det minimum-,<br />

maksimum-, middel-, dag- eller<br />

nattemperaturen, som er afgørende?<br />

Videre har forsøg vist at, respiration om<br />

dagen er afhængig af forholdet mellem<br />

lys og temperatur, blandt andet for<br />

bøgetræer.<br />

14 RISØ NYT 4/01<br />

Mere CO2 fremmer fotosyntesen<br />

På <strong>Risø</strong> har forskerne lavet forsøg i RERAF<br />

for at undersøge, hvilken effekt forskellige<br />

klimatiske faktorer har på fotosyntesen.<br />

Alle grønne planter har fotosyntese,<br />

og processen er historisk set ansvarlig for<br />

opbygningen af alle kulstofdepoter i<br />

form af levende og døde planter, som<br />

med tiden omdannes til kul og olie.<br />

Hastigheden af fotosyntesen er primært<br />

afhængig af lyset, CO2-koncentrationen i<br />

luften, temperaturen og plantens status<br />

med hensyn til vand og næringsstoffer.<br />

Ved at måle fotosyntesen kan man se,<br />

hvordan planter vokser, og om der er<br />

faktorer til stede, som stimulerer eller<br />

hæmmer væksten. Den stigende CO2- koncentration stimulerer direkte fotosyntesen,<br />

og dermed sker der en forøgelse<br />

af væksthastigheden. Denne stimulering<br />

skal dog sammenholdes med ændringer<br />

i alle de nævnte parametre samt jordbundsforhold,<br />

plantearter og den genetiske<br />

sammensætning.<br />

De forsøg, der indtil nu er gennemført<br />

i RERAF, er lavet på eg og bøg, raps,<br />

ært og havre. Forsøgene har vist, at en<br />

forøget CO2-koncentration i atmosfæren<br />

medfører en 10-30 procents stigning i<br />

fotosyntesehastigheden på kort sigt, men<br />

om det også gør sig gældende under<br />

naturlige forhold og i hele plantens liv er<br />

endnu uvist. Det er dog helt sikkert, at<br />

der vil være forskel på responsen hos<br />

etårige afgrødeplanter og flerårige planter<br />

som for eksempel træer. Under naturlige<br />

forhold vil andre vækstbegrænsende<br />

faktorer muligvis også spille en afgørende<br />

rolle. Forsøgene har desuden afsløret<br />

en fysiologisk respons i form af en bedre<br />

vandudnyttelse under et forhøjet CO2- niveau, idet planterne fordamper mindre<br />

vand pr. bundet CO2-molekyle. Dette er<br />

en effekt, som sandsynligvis også gælder<br />

under naturlige forhold.<br />

Forskning i planternes fotosyntese og<br />

respiration afslører, hvor komplekse disse<br />

processer er. Derfor er der også et væld<br />

Seniorforsker Teis Mikkelsen måler fotosyntese på rapsblade<br />

i RERAF<br />

af faktorer, som skal afklares, før det er<br />

muligt at danne et sikkert billede af,<br />

hvordan planter vil reagere ved yderligere<br />

klimaforandringer.<br />

Af DAN BRUHN og TEIS N. MIKKELSEN


Risikovurdering<br />

– på tværs! Udsætning<br />

Forskere fra <strong>Risø</strong> er fortalere for at<br />

man ikke blot anskuer risikovurdering<br />

fra et naturvidenskabeligt, men også fra<br />

et samfundsmæssigt og etisk synspunkt.<br />

Etik skal med i risikovurderingen<br />

Før en genetisk modificeret plante (GMP)<br />

sættes ud i miljøet, skal der gennemføres<br />

en miljømæssig risikovurdering.<br />

Indtil videre har risikovurderingen af<br />

genmodificerede planter i høj grad baseret<br />

sig på de naturvidenskabelige risici.<br />

Det er dog ofte ikke dem, der bekymrer<br />

befolkningen mest, det er i lige så høj<br />

eller højere grad samfundsmæssige eller<br />

etiske forhold. En tværfaglig risikovurdering<br />

skal også omfatte andre forbehold<br />

hos befolkningen end de rent videnskabelige.<br />

Det kan for eksempel være<br />

bekymring for, om man får indskrænket<br />

sin ret til frit at vælge, hvad man putter i<br />

munden, bliver afhængig af få store<br />

frøfirmaer eller modstand mod at overskride<br />

visse etiske eller religiøse grænser.<br />

Forskningen skal afgøre, hvilke forhold<br />

der bør medtages, og hvordan og af<br />

hvem de skal vurderes.<br />

En af de faktorer det er oplagt at inddrage<br />

er nytteværdien. <strong>Nyt</strong>teværdien er<br />

typisk holdt helt ude af risikovurderingen,<br />

idet man automatisk går ud fra, at<br />

det der skal risikovurderes, er nyttigt.<br />

Netop modstanden mod genmodificerede<br />

planter er et tydeligt eksempel på,<br />

at denne faktor bør indgå – for hvorfor<br />

skal man som forbruger løbe en risiko,<br />

hvis der ikke er en klar fordel og nytte<br />

ved at sætte <strong>no</strong>get på spil?<br />

Tværvidenskabelig forskning<br />

På <strong>Risø</strong> er en tværvidenskabelig gruppe<br />

forskere under Center for Bioetik og Risikovurdering<br />

i gang med de første tiltag<br />

til at udvikle en mere fyldestgørende<br />

metode til risikovurdering, der også<br />

omfatter de "bløde" værdier. Både <strong>Risø</strong>,<br />

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole,<br />

Københavns Universitet og Dan-<br />

Skov- og<br />

Naturstyrelsen<br />

Økologisk<br />

risikovurdering<br />

Videresender<br />

ansøgning<br />

Plantedirektoratet<br />

Landsbrugsmæssig<br />

risikovurdering<br />

Overvågning<br />

Ansøger/Producent<br />

Markedsføringsansøgning<br />

Miljøstyrelsen<br />

Institut for<br />

Fødevaresikkerhed<br />

og Toksikologi<br />

Sundhedsmæssig<br />

risikokvurdering<br />

Kortfattet resume<br />

Høringsberettigede<br />

institutioner<br />

Svarfrist (30 dage) Svarfrist (30 dage)<br />

Nej<br />

(svarfrist 90 dage)<br />

marks Miljøundersøgelser leverer forskere<br />

til gruppen, som består af plantegenetikere,<br />

en molekylærbiolog, en mikrobiolog,<br />

en agro<strong>no</strong>m, en ingeniør og en filosof.<br />

Den naturvidenskabelige viden er stadig<br />

rygmarven i risikovurderingen af<br />

genmodificerede planter, men den er<br />

ikke nødvendigvis fyldestgørende. Risikovurderingen<br />

er baseret på <strong>no</strong>gle forudsætninger<br />

og begrænsninger, som det er<br />

vigtigt, at producenter, forskere og myndigheder<br />

åbent erkender. Centrets forskere<br />

vil arbejde på, at usikkerheden i<br />

risikovurderingen beskrives, for selvom<br />

naturvidenskabelige risikovurderinger er<br />

det nødvendige udgangspunkt for<br />

accept eller forkastelse af en genmodificeret<br />

organisme, kan vurderingen aldrig<br />

blive en fuldstændig beskrivelse af konsekvenserne<br />

for miljø og sundhed.<br />

En usikker størrelse<br />

Et af problemerne med den naturviden-<br />

Miljøstyrelsen EU Kommisionen<br />

Notat på basis af<br />

indkomne svar<br />

Miljøministeren<br />

Godkendelse af gensplejsede planter<br />

Andre<br />

medlemslande<br />

Ja<br />

(svarfrist 90 dage)<br />

Bemærkninger<br />

(svarfrist 30 dage)<br />

Inden gensplejsede planter sættes ud i naturen skal de godkendes. Ifølge Lov om Miljø og Gentek<strong>no</strong>logi sker<br />

godkendelsen i en række trin, der vurderes særskilt. Først foretages undersøgelse i pollentætte klimakamre og<br />

væksthuse som RERAF på <strong>Risø</strong>. Dernæst søger producenten om tilladelse til forsøgsudsætning, som skal foregå<br />

i marken i små kontrollerede forsøgsparceller. Til sidst afprøves planterne under mere realistiske betingelser.<br />

Kilde: Gensplejsede planter, TEMA-rapport fra DMU, 23/1998. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks<br />

Miljøundersøgelser.<br />

skabelige risikovurdering er, at der ikke<br />

er veldefinerede, indiskutable og uacceptable<br />

skader eller effekter. En videnskabelig<br />

risikovurdering vil altid indeholde en<br />

vis usikkerhed, og mere problematisk bliver<br />

det, når kriterierne for godkendelse<br />

af genmodificerede organismer ikke klart<br />

fremgår af reglerne for risikovurderingen.<br />

Derfor er det vigtig at afklare, hvilken<br />

usikkerhed man kan acceptere i en<br />

beslutning om godkendelse af en genmodificeret<br />

plante, og usikkerhederne<br />

skal klart fremgå af risikovurderingen.<br />

Netop beslutningsgrundlaget for<br />

hver enkelt risikovurdering skal være<br />

mere åbenlys. For selv om lovgivningen<br />

udstikker <strong>no</strong>gle retningslinjer, er der alligevel<br />

mange muligheder for fortolkning<br />

hos både myndigheder og producenter.<br />

Det er essentielt at afklare, hvordan indholdet<br />

i hver enkelt risikovurdering skal<br />

fastlægges, så en standardiseret, gennemsigtig<br />

og socialt robust procedure<br />

bliver grundlaget.<br />

RISØ NYT 4/01<br />

15


Risikovurdering af<br />

gensplejsede planter<br />

Når man risikovurderer en gensplejset plante<br />

foregår det ved at sammenligne den med en<br />

tilsvarende almindelig plante med hensyn til:<br />

Miljømæssige risici<br />

Risikoen for at planten selv<br />

eller dens gener spredes til<br />

naturlige økosystemer og<br />

påvirker dem. Risikoen for<br />

at planten har effekter på<br />

ikke-målorganismer<br />

Landbrugsmæssige risici<br />

Risikoen for at planten selv<br />

eller nærtbeslægtede arter,<br />

der modtager gener ved<br />

krydsning bliver til<br />

ukrudtsarter, det er svært<br />

at bekæmpe.<br />

Sundhedsmæssige risici<br />

Risikoen for at planten indeholder<br />

giftige eller allergifremkaldende<br />

stoffer.<br />

Risikoen for at planten har<br />

en ændret ernæringsmæssig<br />

værdi.<br />

Danmark har lagt sig i front<br />

At holdningsmæssige spørgsmål nu skal<br />

indgå i reguleringen, er en naturlig konsekvens<br />

af den offentlige debat, som<br />

Danmark og resten af Europa har haft og<br />

stadig har om genmodificerede organismer.<br />

Og en erkendelse af, at den naturvidenskabelige<br />

risikovurdering ikke ho<strong>no</strong>rerer<br />

alle de krav, som samfundet har.<br />

Reguleringen af genetisk modificerede<br />

planter er lige blevet revideret i EUs direktiv,<br />

<strong>2001</strong>/18/EU. Direktivet, som danner<br />

grundlag for udsætning i naturen og<br />

markedsføring af gensplejsede organismer,<br />

er strammet op og præciserer nu<br />

retningslinjerne for risikovurderingen.<br />

Samtidig viser det nye direktiv de første<br />

spæde forsøg på at inddrage holdninger<br />

– etik – i vurderingen. Etikken er dog sta-<br />

16 RISØ NYT 4/01<br />

Mulige konsekvenser af dyrkning af glyphosatresistent<br />

vinterraps i Danmark<br />

Raps er en af de genetisk modificerede landbrugsplanter, der dyrkes mest verden over. I 2000 var det<br />

globale rapsareal på 25 mill. hektar, og på 11 procent af arealet blev der dyrket genetisk modificeret,<br />

herbicidresistent raps. Rapsfrø bruges til produktion af madolie og restproduktet anvendes til foder. Som<br />

eksempel på en case om risikovurdering har den tværvidenskabelige forskergruppe taget udgangspunkt<br />

i, hvordan man kunne vurdere en RoundUp-resistent vinterraps, der ønskes markedsført i Danmark.<br />

Den indsatte genkonstruktion (insertet) har en 35S promotor, der tænder for genet, og strukturgenet<br />

(RoundUp-resistensen) er CP4 genet fra bakterien Agrobacterium. Der er ikke indsat antibiotikaresistensgener.<br />

Skemaet er et foreløbigt udkast udarbejdet af Center for Bioetik og Risikovurdering<br />

Effekt<br />

Forurening af ikke GMraps,<br />

fx i økologisk<br />

jordbrug<br />

Øget forbrug af<br />

RoundUp<br />

Ukrudtsbekæmpelse<br />

vanskeliggøres<br />

Non-target effekter<br />

RoundUp-tolerancen<br />

inaktiveres<br />

Mindre biodiversitet<br />

Afhængighed af<br />

bestemte frøproducenter<br />

Udryddelse af arter<br />

Genkombinationer<br />

som ikke kan skabes<br />

evolutionært<br />

Anslået<br />

hyppighed Processer involveret Konsekvens<br />

Høj<br />

Lav?<br />

Lav?<br />

Lav?<br />

Lav<br />

Lav<br />

Middel?<br />

Lav<br />

Ja!<br />

1. Genspredning mellem GM og<br />

ikke-GM raps eller vilde arter<br />

2. Spildplanter fra GM-raps<br />

1. Ønske om renere marker<br />

2. Glyphosatresistent spildraps og ukrudt<br />

Glyphosatresistent spildraps og ukrudt<br />

pga. øget selektion og genspredning,<br />

men under visse forhold ingen alternative<br />

strategier til rådighed<br />

Fx effekter på led i fødekæder eller jordens<br />

næringsstofsammensætning m.m.<br />

Virusinfektion af raps med en speciel<br />

virus inaktiverer promoteren<br />

1. Ønske om renere marker<br />

2. Mere selektivt middel over for ukrudt<br />

3. Mindre omkostninger til sprøjtning<br />

medfører øget forbrug<br />

Da de indsatte genkonstruktioner er<br />

patenterede vil ikke alle små forædlere<br />

have øko<strong>no</strong>mi til at betale for anvendelse<br />

af intellektuelle rettigheder<br />

1. Udkonkurrering af vilde arter via<br />

genspredning fra afgrøden<br />

2. GM planter mere konkurrencedygtige<br />

pga. selektion<br />

dig direktivets "blindtarm". Det er nemlig<br />

klart udtrykt, at det vigtigste er at vurdere<br />

den genetisk modificerede plantes<br />

mulige giftighed og påvirkning af miljøet.<br />

Med hensyn til at indarbejde etik i<br />

lovgivningen har Danmark dog taget et<br />

skridt, der går videre, end direktivet<br />

kræver. Erhvervsministeriet har nemlig<br />

1. Øko<strong>no</strong>misk tab for landmanden<br />

2. Tilsidesættelse af landmandens og<br />

forbrugerens ret til selv frit at vælge<br />

afgrøde og produktionsform<br />

1. Øko<strong>no</strong>misk tab for landmanden<br />

2. Øget belastning af omgivelserne fx<br />

grundvandet med glyphosat<br />

1. Øko<strong>no</strong>misk tab for landmanden<br />

2. Tab af dyrkningssikkerhed for raps og<br />

andre afgrøder i sædskiftet<br />

3. Nedvisning umulig<br />

?<br />

1. Øko<strong>no</strong>misk tab for landmanden<br />

2. Producentens troværdighed anfægtes,<br />

da det er selve insertets art, der giver<br />

problemet<br />

1. Tab af "fødegrundlag" for dyreliv og<br />

mikroorganismer<br />

2. Tab af ukrudtsarter<br />

1. Små forædlere mister markedsandele<br />

2. Sortsudvalget bestemmes af store<br />

firmaer, og demokratiske rettigheder<br />

sættes overstyr<br />

Selektion for transgene individer medfører<br />

tab af arter, biotyper og gener<br />

Genetisk modifikation Religiøse eller etiske grænser overskrides<br />

oprettet BioTik-sekretariatet, der skal indarbejde<br />

de mere bløde værdier i vores<br />

regulering af genmodificerede organismer.<br />

Så Danmark har endnu en gang<br />

lagt sig i front inden for miljøområdet.<br />

Af RIKKE BAGGER JØRGENSEN,<br />

BIRGITTE RASMUSSEN og THURE HAUSER


Metabolomics<br />

Stofskifteviden giver<br />

mere effektive afgrøder<br />

Metabolisme er et andet<br />

ord for stofskifte. Metabolomics<br />

omfatter analyse<br />

af metabolomet, det<br />

vil sige hele mængden af<br />

små molekyler, der findes<br />

inde i en celle på et givet<br />

tidspunkt, og hvordan de<br />

ændrer sig over tid.<br />

Plantens metoder til at skaffe<br />

fosfatforsyninger<br />

Rod<br />

Fosfat<br />

Organiske<br />

syrer og<br />

brintioner<br />

Fosfataser<br />

Mikroorganisme<br />

Opløst<br />

fosfat i<br />

jordvand<br />

Mikroorganisme<br />

Jorden indeholder altid meget mere fosfat end<br />

planten har brug for, men kun en lille del er umiddelbart<br />

tilgængelig, fordi fosfat er stærkt bundet i<br />

kemiske forbindelser og på partikeloverflader i jorden.<br />

Derfor oplever planten "fosfatsult", og den<br />

reagerer ved at aktivere en række gener, der påvirker<br />

planterodens vækst, dannelse af rodhår, udskillelse<br />

af organiske syrer og enzymer samt etablering<br />

Reduceret miljøbelastning og forbedret ressourceudnyttelse<br />

er nøglebegreber i fremtidens<br />

planteproduktion.<br />

Landbrugets miljøbelastning skal<br />

reduceres<br />

Landbrugets forurening af til vandmiljøet kan<br />

reduceres, når to mål er opfyldt. For det første<br />

Uorganisk<br />

bundet<br />

fosfat<br />

Organisk<br />

fosfat<br />

Adsorberet<br />

fosfat<br />

af mykorrhiza. Samtidig mobiliserer planten fosfat<br />

fra puljer oplagret i cellerne. Alle ændringerne bidrager<br />

til at planten får dækket sit behov for fosfat på<br />

trods af dets begrænsede tilgængelighed.<br />

<strong>Risø</strong> ønsker at udvikle de nødvendige værktøjer til<br />

fremstilling af nye fosfat-effektive sorter med en medfødt<br />

høj aktivitet af et eller flere af de karaktertræk,<br />

må de anvendte gødningsmængder nøje<br />

afstemmes efter planternes behov, og for det<br />

andet må planternes optagelse af næringsstoffer<br />

gøres mere effektiv. En effektivisering af<br />

planters næringsstofoptagelse og bedre udnyttelse<br />

af næringsstoffer vil medføre en reduktion<br />

i mængden af anvendt kunstgødning. Det<br />

vil igen betyde et formindsket pres på de<br />

Mykorrhiza svampen er planterodens<br />

forlængede arm<br />

Planteroden selv<br />

kan kun hente<br />

fosfat fra en zone<br />

tæt på roden.<br />

Denne zone bliver<br />

derfor udtømt for<br />

fosfat<br />

Gennem jorden er nyt<br />

fosfat meget lang tid om<br />

at sive hen til den fosfat-<br />

fattige zone nær plantens<br />

rod<br />

Her - langt væk fra plantens<br />

rod - optager hyferne fosfat<br />

fra den fosfatrige jord<br />

Gennem hyferne transporteres<br />

fosfat langt hurtigere ind i<br />

plantens rod end gennem<br />

jorden<br />

Planterod<br />

Fosfatfattig zone Fosfatrig zone<br />

der betinger en effektiv fosfat-optagelse. En<br />

metode til at udvikle fosfat-effektive sorter er at<br />

forbedre mykorrhiza-symbiosen. En anden er at<br />

udvikle planter med længere rodhår, eller planter<br />

med en forøget udskillelse af organiske syrer, som<br />

kan opløse uorganiske fosfatforbindelser i jorden.<br />

Planter med en forøget udskillelse af enzymerne<br />

fosfataser vil desuden kune nedbryde organiske<br />

fasfatforbindelser i jorden.<br />

RISØ NYT 4/01<br />

17


NMR spektroskopi viser fosfatfordeling i den levende plantecelle<br />

NMR (nuclear magnetic resonance) spektrum af ærterodk<strong>no</strong>lde,<br />

hvor man kan se de forskellige fosfat-forbindelser<br />

opløst i cellernes cytoplasma og vakuole. Vakuolen er et<br />

væskerum omsluttet af en membran, der bruges til oplagring<br />

af overskydende næringsstoffer. Resten af cellen<br />

P i<br />

vakuoler<br />

P i<br />

cytoplasma<br />

Sukkerfosfater<br />

"X"<br />

α-ATP +<br />

α-ADP<br />

γ-ATP<br />

β-ADP<br />

α-UDPG<br />

β-UDPG<br />

β-ATP<br />

6 4 2 -0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 ppm<br />

Sådan optages et NMR spektrum<br />

Signal fra prøven<br />

behandles i en computer<br />

udgøres af cytoplasmaet. Toppenes størrelse afspejler<br />

mængden af de forskellige fosfatforbindelser. Én top viser<br />

fosfatindholdet i vakuolen, og de øvrige forbindelser findes<br />

i cytoplasmaet.<br />

Betegnelserne på kurven er:<br />

P = fosfat<br />

ADP/ATP = energimolekyler<br />

Resten er forskellige sukkerfosfatforbindelser samt et<br />

ukendt stof (X)<br />

Prøven anbringes i en<br />

kraftig magnet<br />

Mange af grundstofferne har NMR-aktive isotoper, der har et magnetisk moment. Det betyder, at når en kerne fra en<br />

NMR-aktiv isotop placeres i et kraftigt statisk magnetfelt kan den eksistere i to magnetiske tilstande, med en energiforskel<br />

proportional til det statiske magnetfelt. Hvis kernen bestråles med den rette radiofrekvens, vil fordelingen mellem de to<br />

tilstande ændres, og det er denne ændring, der giver anledning til signalerne i spektrene. Hver enkelt kemisk forbindelse<br />

har sit eget karakteristiske spektrum.<br />

De vigtigste biologiske NMR-aktive isotoper er 13C, 31P og 15N naturressourcer, der danner grundlag for<br />

gødningsproduktionen. Udvikling af fosfat-effektive<br />

afgrøder er et eksempel på,<br />

hvordan næringsstoffer i landbruget kan<br />

udnyttes mere effektivt. Men for at nå<br />

frem til afgrøder, der optager næringsstoffer<br />

bedre, må man kende planternes<br />

stofskifte (metabolisme) til bunds.<br />

Titusinder af metabolitter i planter<br />

En metabolit-profil er et øjebliksbillede af<br />

cellernes indhold af metabolitter, det vil<br />

sige indholdet af små organiske moleky-<br />

18 RISØ NYT 4/01<br />

ler, der samlet betegnes metabolomet.<br />

Metabolitter er for eksempel ami<strong>no</strong>syrer<br />

eller sukkerstoffer. En metabolit-profil<br />

fremstilles ved hjælp af en kromatografi<br />

kombineret med massespektrometri.<br />

Kromatografien bruges til at adskille de<br />

kemiske forbindelser i celleekstraktet, og<br />

massespektrometret bruges til at identificere<br />

forbindelserne.<br />

Planter skønnes at indeholde mellem<br />

90.000 og 200.000 lavmolekylære forbindelser<br />

- metabolitter. Den lille plante<br />

Arabidopsis indeholder alene over 5000.<br />

Det er således en kompliceret affære at<br />

udrede de biokemiske reaktionsveje og<br />

processer, som foregår i en celle. En<br />

videreudvikling af analysemetoder og en<br />

kombination af forskellige metoder er<br />

derfor nødvendig for at nå frem til en<br />

fuld beskrivelse af en plantes metabolitprofil.<br />

Og det bliver først realistisk i det<br />

øjeblik, man evner at analysere den komplette<br />

profil sammen med en database,<br />

der indeholder informationer om de<br />

mulige reaktionsveje i cellen, en udfordring,<br />

som kræver, at man har en bety-


delig computerkraft til rådighed.<br />

På denne baggrund er det vigtigt at<br />

fastholde og udbygge studiet af de<br />

enkelte processer og netværk af processer<br />

i cellerne. Arbejdet indebærer en<br />

bred vifte af analyser på forskellige typer<br />

planteekstrakt fra forskellige plantedele.<br />

Analyserne er for eksempel proteinkemiske<br />

analyser og NMR analyser. Proteinkemiske<br />

analyser fortæller om proteinernes<br />

sammensætning, struktur og funktion,<br />

og NMR bruges til at analysere omsætningen<br />

af en forbindelse mærket med en<br />

isotop.<br />

Fosfat-effektive afgrøder<br />

Jorden indeholder altid meget mere fosfat,<br />

end planten har brug for, men kun<br />

en lille del er umiddelbart tilgængelig,<br />

Autoradiografi viser hvordan rødder får fosfat fra svampe<br />

Forskere på <strong>Risø</strong> anvender en fosfor-imager til <strong>no</strong>n-invasive studier af næringsstoftransport i mykorrhiza.<br />

Det vil sige studier, som ikke kræver indgreb i cellerne.<br />

A B<br />

C<br />

Denne halvdel<br />

af skålen er tilført<br />

radioaktivt fosfat<br />

SVAMPEHYFER<br />

RØDDER OG<br />

SVAMPEHYFER<br />

Mykorrhiza dyrkes i en petriskål, der er delt i to<br />

halvdele af en barriere. I den ene halvdel vokser en<br />

planterod koloniseret med mykorrhiza-svampe, og<br />

svampehyferne vokser over barrieren og ind i den<br />

anden halvdel, som indeholder radioaktivt mærket<br />

fosfat. Rødderne kan ikke vokse over barrieren.<br />

fordi fosfat er stærkt bundet i kemiske<br />

forbindelser og på partikeloverflader i<br />

jorden. <strong>Risø</strong> ønsker at udvikle de nødvendige<br />

værktøjer til fremstilling af nye fosfat-effektive<br />

sorter med et eller flere af de<br />

karaktertræk, der betinger en effektiv fosfat-optagelse.<br />

For at nå disse mål er det<br />

nødvendigt at identificere de gener, der<br />

koder for de funktionelle egenskaber,<br />

som er forudsætningen for en effektiv<br />

fosfatoptagelse. Og hvis man vil finde<br />

generne må man først kortlægge stofskifteprocesserne<br />

i cellerne og identificere<br />

de biokemiske reaktioner, der ligger til<br />

grund for den enkelte karakter for fosfateffektivitet.<br />

Herunder også de involverede<br />

signalstoffer samt overførslen af signaler<br />

fra ét sted i planten til et andet. På<br />

<strong>Risø</strong> er samarbejdet mellem fysikere og<br />

Det radioaktive fosfatsynliggøres ved eksponering af<br />

petriskålen på en fosforescerende skærm og efterfølgende<br />

aflæsning i en fosfor-imager. Gråtoner i<br />

radiogrammet er her afbildet som farver hvor blå/<br />

sort svarer til den højest målte radioaktivitet stammende<br />

fra det tilsatte radioaktive fosfat.<br />

biologer intensiveret, og det forventes,<br />

at den tværfaglige indsats vil styrke<br />

dynamikken og lede frem til nye, uventede<br />

forskningsresultater.<br />

Selvlysende stoffer synliggør<br />

metabolitter<br />

Forskerne på <strong>Risø</strong> fokuserer også på at<br />

udvikle metoder, der kan synliggøre stofskifteprocesser<br />

og –produkter direkte i<br />

levende celler, såkaldte <strong>no</strong>n-invasive studier.<br />

Forskningen foregår i samarbejde<br />

med Roskilde Universitetscenter. Noninvasive<br />

studier kræver ingen direkte indgreb<br />

i cellerne, og gør det derfor muligt<br />

at opnå et sandt billede af tilstedeværelse<br />

og koncentration af den enkelte forbindelse<br />

i den levende celle. For eksempel<br />

anvender forskere på <strong>Risø</strong> en såkaldt<br />

Her er billederne A og B placeret oven på hinanden<br />

og det ses, at det radioaktive fosfat er ophobet<br />

i hyfer og rødder.<br />

RISØ NYT 4/01<br />

19


Visualisering af stofskifte-produkter med PEBBLEs<br />

PEBBLE er en forkortelse for Probes Encapsulated By Biologically Localised<br />

Embedding. Na<strong>no</strong>partiklerne er 20-500 na<strong>no</strong>meter små og består af en polymer<br />

matrix, der rummer et indikator molekyle fx et fluorescerende farvestof.<br />

Na<strong>no</strong>partiklerne kan skydes ind i dyreceller med en genka<strong>no</strong>n, ved picoinjektion<br />

eller ved hjælp af liposomer. Nu undersøger <strong>Risø</strong>s forskere, om det også<br />

er muligt at skyde partiklerne ind i planteceller.<br />

Fibersensor<br />

Ion flux<br />

fosfor-imager til at studere tidsforløbet i<br />

svampehyfers fosfattransport.<br />

En særlig interessant teknik er anvendelsen<br />

af selvlysende stoffer. Professor i<br />

kemi, Raoul Kopelman, Michigan Universitet<br />

har udført et pionerarbejde på dette<br />

felt. Han har udviklet såkaldte na<strong>no</strong>-sensorer,<br />

der består af små polymerpartikler<br />

på mellem 50 og 200 na<strong>no</strong>meter -<br />

PEBBLEs -, hvori der er indsat et stof, der<br />

fluorescerer ved kontakt med en bestemt<br />

metabolit. Kopelman har arbejdet med<br />

20 RISØ NYT 4/01<br />

K +<br />

K +<br />

K +<br />

K +<br />

PEBBLE biosensorer<br />

K +<br />

K +<br />

Celle<br />

dyreceller og har placeret na<strong>no</strong> sensorerne<br />

i cellerne ved hjælp af en genka<strong>no</strong>n.<br />

En genka<strong>no</strong>n bruges ellers <strong>no</strong>rmalt til at<br />

indføre fremmed DNA i en celle. <strong>Risø</strong>s<br />

planteforskere og polymerforskere vil i<br />

samarbejde med Kopelman afprøve denne<br />

teknik på planteceller. I første<br />

omgang skal der fremstilles na<strong>no</strong> sensorer<br />

for calcium, som spiller en central rolle<br />

i cellens metabolisme blandt andet i forbindelse<br />

med signaloverførsel. Det forventes<br />

at disse na<strong>no</strong>sensorer vil give et billede<br />

PEBBLEs kan bruges til at måle fx koncentrationer af næringsstoffer, ilt og pH<br />

værdier. Til venstre ses en skematisk tegning af en dyrecelle, hvori der ligger<br />

PEBBLES. De indeholder et farvestof, der fluorescerer gult, når det binder K +<br />

(kaliumioner), som vist øverst i cellen. Til højre ses et elektronmikroskopbillede<br />

af PEBBLEs lavet af plastmaterialet acrylamid i en celle.<br />

200 na<strong>no</strong>meter<br />

Cytoplasma<br />

PEBBLE<br />

PEBBLE<br />

Cellekerne<br />

af koncentration og lokalisering af calcium<br />

i de forskellige celledele.<br />

Det ultimative mål er den virtuelle<br />

celle, hvor forskeren kan sidde ved sin<br />

computer og putte et nyt gen ind i cellen<br />

og efterfølgende forudsige hvilke<br />

effekter, det vil have på for eksempel<br />

stofskiftet. Men der skal stadig mange<br />

års forskning og indsamling af data til,<br />

før den virtuelle celle bliver en realitet.<br />

Af IVER JAKOBSEN


Lys på samspillet mellem<br />

planter og mikroorganismer<br />

Studier af strukturerne i planter og<br />

mikroorganismer har traditionelt<br />

været gennemført ved anvendelse af forskellige<br />

typer af mikroskopi på døde<br />

vævsprøver. Det har begrænset mulighederne<br />

for at udføre studier over tid af<br />

processer i celler og væv. Den hastige<br />

udvikling inden for gentek<strong>no</strong>logi og<br />

optisk analyse sætter nu forskerne i<br />

stand til at gennemføre studier, der har<br />

en begrænset effekt på det levende materiale.<br />

De såkaldte <strong>no</strong>n-invasive studier gør<br />

det muligt at undersøge tidsforløb af<br />

strukturelle og biokemiske celleprocesser,<br />

og studere processerne i forhold til<br />

ændringer i organismernes omgivelser.<br />

Svampe kan gøres selvlysende<br />

<strong>Risø</strong>s har mange års tradition for at forske<br />

i samspillet mellem planter og<br />

mikroorganismer, der kan være enten<br />

skadelige eller gavnlige. Gråplet hos hvede<br />

er en sygdom, der fremkaldes af<br />

svampen Mycosphaerella graminicola.<br />

Moderne gentek<strong>no</strong>logi gør det muligt at<br />

tilføre svampen et ekstra gen, der får<br />

den til at lyse grønt, den grønne farve<br />

kan derefter ses i et fluorescensmikroskop.<br />

Ved hjælp af såkaldt konfokal<br />

mikroskopi kan man desuden bevæge<br />

sig i optiske “skiver” ned igennem et<br />

inficeret blad og få et overblik over<br />

svampens angreb i tre dimensioner.<br />

Det er dog endnu vanskeligt at indsætte<br />

genet for grøn fluorescens i svampe,<br />

der kun kan vokse i forbindelse med<br />

værtplanten, og andre metoder er derfor<br />

nødvendige. Det er ofte muligt at lade<br />

svampen optage et fluorescerende stof<br />

og derefter gennemføre konfokal mikroskopi.<br />

Længerevarende tidsstudier ved<br />

hjælp af konfokal mikroskopi har dog<br />

den ulempe, at det laserlys, der bruges i<br />

konfokal mikroskopi, er så kraftigt, at det<br />

med tiden ødelægger den fluorescerende<br />

prøve. Samtidig kan det være vanskeligt<br />

at holde præparatet levende, fordi<br />

Fluorescerende fotodokument:<br />

Sådan angriber svampe hvede<br />

Billederne viser svampen Mycosphaerella graminicola, der forårsager sygdommen gråplet på hvede. Svampen<br />

har fået indsat et ekstra gen, der får den til at producere et grønt fluorescerende protein. Det kan<br />

man se ved hjælp af en særlig slags fluorescensmikroskopi af det levende plantevæv. Med avanceret<br />

mikroskopteknik kan forskerne også bevæge sig i optiske “skiver” ned igennem bladet og få et overblik<br />

over svampens kolonisering i tre dimensioner<br />

M. graminicola svampesporer, der ligger på<br />

oversiden af et hvedeblad<br />

Svampehyfer inden i bladet. Den røde fluorescens<br />

kommer fra plantens grønkorn (kloroplaster)<br />

Svampen sender udløbere, hyfer, ind i bladet,<br />

hvilket ses som en grøn plet da den vokser lodret<br />

ned gennem bladet<br />

Svampehyferne har nu bevæget sig længere<br />

ned i plantens væv, hvor de vokser tæt omkring<br />

plantens celler<br />

Michael F. Lyngkjær<br />

RISØ NYT 4/01<br />

21


de fluorescerende molekyler har tendens<br />

til at udvikle giftige forbindelser.<br />

Problemerne kan løses med to-foton<br />

mikroskopi. Ved to-foton mikroskopi stimuleres<br />

den fluorescerende prøve af to<br />

infrarøde fotoner, det vil sige lav-energetiske<br />

lyspartikler, som absorberes næsten<br />

samtidig. Ved to-foton mikroskopi bliver<br />

stimuleringen af det fluorescerede stof<br />

begrænset til selve det lille område, man<br />

fokuserer på. Overliggende og underliggende<br />

lag i prøven er alene udsat for<br />

infrarødt lys, der ikke forårsager <strong>no</strong>gen<br />

ødelæggelse af vævet.<br />

Samarbejde mellem optikere og<br />

planteforskere<br />

Optisk kohærens tomografi (OCT) har<br />

<strong>Risø</strong>s forskere indtil nu hovedsageligt<br />

forsket i til medicinsk diag<strong>no</strong>stik. Nu er<br />

der etableret et tværfagligt samarbejde<br />

mellem planteforskere og optikere med<br />

henblik på anvendelse af denne teknik til<br />

<strong>no</strong>n-invasive studier af plante- og svampestrukturer<br />

i planterødder. Optisk<br />

kohærens tomografi udnytter, at lys kan<br />

gennemtrænge levende væv i op til millimeters<br />

dybde, og at vævet kaster fotonerne<br />

(lyspartiklerne) tilbage. Derefter<br />

udnyttes de fotoner, der spredes enkeltvis<br />

fra den dybtliggende undersøgte<br />

struktur til at danne et billede. Optisk<br />

kohærens tomografi kræver hverken<br />

farvning, forbehandling eller indsættelse<br />

af gener, der producerer fluorescens. En<br />

relativt ringe billedkvalitet synes indtil<br />

videre at være den vigtigste begrænsning<br />

for udnyttelsen af optisk kohærens<br />

tomografi til plantestudier. Imidlertid vil<br />

en kombination med den før omtalte tofoton<br />

mikroskopi sandsynligvis kunne<br />

øge følsomheden betydeligt, en mulighed<br />

forskningen skal afklare i den kommende<br />

tid.<br />

Forskningen i optiske systemer foregår<br />

i BIOP-Centret (Center for Biomedical<br />

Optics and New Laser Systems), som<br />

har til huse på <strong>Risø</strong> og er et samarbejde<br />

22 RISØ NYT 4/01<br />

Med laserskanning konfokal mikroskopi kan<br />

man studere tykke lag i skiver af plantecellen<br />

Detektor<br />

A4. Fluorescens signal<br />

fra plantecellen i<br />

laserstrålens fokuspunkt<br />

slipper gennem blændens<br />

lille åbning og fotograferes<br />

af detektoren<br />

A1. Laserstrålen reflektres<br />

fra et halgvennemskinneligt<br />

spejl<br />

A2. Laserstrålen fokuseres<br />

gennem objektivlinsen<br />

A3. Laserstrålen fokuserer<br />

skarpt i fokusplanet. Laserstrålen<br />

får visse molekyler i plantecellen<br />

til at fluorescere<br />

Dette volumen<br />

af plantecellen<br />

bliver afbildet<br />

Plantecelle<br />

mellem DTU og <strong>Risø</strong> samt danske universitetshospitaler<br />

og dansk industri. Centerets<br />

formål er at forske i og udvikle nye<br />

avancerede lasersystemer og optiske<br />

B2. Fluorescens signalet fra<br />

molekyler OVER fokusplanen<br />

stoppes af blændens lille<br />

åbning. Kun en lille del af<br />

lyset slipper igennem og<br />

fotograferes af detektoren<br />

C2. Fluorescens signalet fra mole<br />

kyler UNDER fokusplan stoppes af<br />

blændens lille åbning. Kun en lille<br />

del af lyset slipper igennem og fotograferes<br />

af detektoren<br />

Laser udsender stråle, der kan få visse<br />

molekyler i plantecellen til at fluorescere<br />

B1. På sin vej ned til<br />

fokuspunktet rammer<br />

laserstrålen A også punkter i<br />

planer OVER fokusplanet og<br />

får molekyler i disse planer til<br />

at fluorescere<br />

Plan over fokusplanet<br />

Fokusplanet<br />

Plan under fokusplanet<br />

C1. På sin vej ned til fokuspunktet<br />

rammer laserstrålen A også punkter<br />

i planer UNDER fokusplanet og får<br />

molekyler i disse planer til at fluorescere<br />

måleinstrumenter til både medicinsk<br />

diag<strong>no</strong>stik og industriel tek<strong>no</strong>logi.<br />

Af IVER JAKOBSEN


To svage fotoner er bedre end én kraftig<br />

En kraftig laser er nødvendig<br />

for at stimulere de fluorescer-<br />

ende molekyler i plantecellen<br />

til at udsende fluorescerende<br />

lys<br />

Det kraftige laserlys stimulerer<br />

ikke kun de fluorescerende<br />

molekyler i fokusplanet, men<br />

også moelyler over og<br />

under fokus planet.<br />

Resultatet er et lidt diffust billede<br />

Mikroskopbillede af<br />

pollen taget med enkelt<br />

foton mikroskop<br />

Optisk kohærenstomografi<br />

Optisk kohærenstomografi går ud på at visualisere<br />

dybtliggende områder i levende væv, som ikke er synlige<br />

ved <strong>no</strong>rmal mikroskopi. Billeddannelse bygger på<br />

spredningsmønstret for enkeltfotoner (lyspartikler), der<br />

rammer strukturer i de dybtliggende områder.<br />

Opløsningen er stadig lidt for lav, men forskerne regner<br />

med at have en ide om potentialet i nær fremtid, og<br />

der er forhåbninger om at komme ned i nærheden af<br />

1 mikrometer<br />

A: Majsblad<br />

B - F: Arabidopsis celler<br />

Skalaen er i øverste række 50 mikrometer, i nederste<br />

række 25 mikrometer<br />

Enkelt-foton mikroskopi To-foton mikroskopi<br />

A<br />

B<br />

De fluoreserende molekyler bliver<br />

stimuleret af to lav-energetiske<br />

fotoner, som rammer samtidigt<br />

De lavenergetiske fotoner<br />

stimulerer kun de fluorescerende<br />

molekyler i fokusplanet.<br />

Resultatet er et perfekt skarpt<br />

billede<br />

Samme mikroskopbillede<br />

taget med to-foton<br />

mikroskop<br />

D E<br />

F<br />

C<br />

RISØ NYT 4/01<br />

23


Proteomics<br />

Fremtidens sundere korn<br />

Proteomics er kortlægning<br />

af de proteiner, der til<br />

ethvert tidspunkt findes i<br />

cellen. De vigtigste redskaber<br />

i proteomics er teknikker<br />

til at adskille og identificere<br />

proteinerne. Ud fra proteinsekvenser<br />

kan forskerne<br />

bestemme, hvilke proteiner<br />

der er tale om, og hvis der<br />

er brug for det, kan man<br />

identificere og isolere de tilsvarende<br />

gener. Proteomics<br />

er et vigtigt værktøj til at<br />

identificere proteiner, som<br />

kan være mål for nye lægemidler,<br />

til at studere kemiske<br />

forbindelsers effekter på<br />

celler og til at analysere<br />

produktionsorganismer.<br />

Forskningen inden for proteomics<br />

hænger ofte sammen<br />

med metabolomics,<br />

som omhandler de forbindelser,<br />

der er mindre end<br />

proteiner. Både proteiner og<br />

metabolitter er vigtige<br />

aktører i cellernes stofskifte.<br />

24 RISØ NYT 4/01<br />

<strong>Risø</strong>s plantebiologiske forskning skal skabe<br />

grundlag for nye former for produktion af<br />

planteprodukter til landbrugsmæssig, medicinsk<br />

eller energimæssig udnyttelse. De specifikke<br />

mål er udvikling af nye højværdiafgrøder,<br />

herunder planter, der kan producere for<br />

eksempel plast, sukkerstoffer, medicin og<br />

andre stoffer til specifikke formål.<br />

Sundere mad med biotek<strong>no</strong>logi<br />

Moderne biotek<strong>no</strong>logi vil sandsynligvis kunne<br />

gøre stor gavn ved at forbedre næringsværdien<br />

af planter til menneskeføde i forhold til kvaliteten<br />

af protein og mængden af vitaminer og<br />

mineraler. Et fremskridt som forbrugeren direkte<br />

kan få nytte af.<br />

Indtil i dag har det været svært for de fleste<br />

forbrugere at se en direkte nytteværdi af<br />

gensplejsede afgrøder. Førstegenerationen af<br />

gensplejsede planter er enten gjort resistente<br />

Sundere korn: Traditionelt har forædling været rettet mod<br />

højere udbytte og mindre mod højere ernæringskvalitet.<br />

Foto: BAM, Jan Djemer<br />

Grønne risterasser i Filippinerne<br />

Foto: Biofoto, Sune Holt<br />

mod for eksempel plantegiften RoundUp eller<br />

modstandsdygtige mod skadedyr ved hjælp af<br />

et toxin-gen og har kun været en direkte fordel<br />

for landmanden og miljøet. Det faktum, at<br />

forbrugeren ikke umiddelbart har kunnet se<br />

<strong>no</strong>gen fordel ved at spise genmodificerede<br />

afgrøder, har sandsynligvis gjort det nemmere<br />

for modstandere af gensplejsning at gøre forbrugere<br />

skeptiske over for biotek<strong>no</strong>logi.<br />

Traditionelt har planteforædling været rettet<br />

mod højere udbytte for at løse de omfattende<br />

sultproblemer i den tredje verden og<br />

den hastigt stigende befolkning. Forædlingen<br />

har også rettet sig mod større hårdførhed over<br />

for tørke, for meget regn, sygdomsangreb og<br />

saltholdig jord og mod at gøre høsten af afgrøden<br />

nemmere.<br />

Ernæringskvaliteten er der derimod ikke<br />

gjort så meget ud af indtil videre. En afgrødes<br />

ernæringskvalitet afhænger naturligvis af indholdet<br />

af for eksempel vitaminer og mineraler,<br />

men der findes samtidig faktorer i planten,<br />

som kan nedsætte tilgængeligheden af visse<br />

næringsstoffer. Stoffet fytin, der hovedsagelig


findes i kornets skaldele, er en sådan faktor.<br />

Dels gør fytin det meste af kornets<br />

fosfat utilgængeligt, og dels danner det<br />

salte med kalcium og vigtige mikronæringsstoffer<br />

som jern, zink, kobber og<br />

magnesium, som dermed bliver svært<br />

tilgængelige i det menneskelige fordøjelsessystem.<br />

Mangelsygdomme forekommer i<br />

alle verdensdele<br />

Mangel på mikronæringstoffer er et af<br />

de største problemer for menneskenes<br />

helbred i alle verdensdele. Det antages<br />

at mere end 2 milliarder mennesker lider<br />

af jern-mangel, mens mere end 500 millioner<br />

viser symptomer på A-vitaminunderskud.<br />

Hårdest ramt er de fattigste<br />

befolkningsgrupper, som samtidig er de<br />

mest udsatte. A-vitaminmangel er udtalt<br />

hos børn, og jernmangel forekommer<br />

især hos nyfødte, børn og kvinder i den<br />

fødedygtige alder. Jernmangel er, måske<br />

overraskende, mest et problem i Europa,<br />

især hos nyfødte og kvinder i den fødedygtige<br />

alder fra de øst- og centraleuropæiske<br />

lande.<br />

De tre kornarter ris, majs og hvede<br />

udgør den overvejende del af det daglige<br />

kalorieindtag hos 75 procent af verdens<br />

befolkning. Desværre er mineralindholdet<br />

i disse kornprodukter forholdsvist<br />

lavt. Således vil 100 gram mel kun<br />

dække ca.10 procent af det anbefalede<br />

indtag af for eksempel vitamin A og E<br />

samt jern. Samtidigt er indholdet af fytin<br />

i disse kornprodukter højt. Da disse tre<br />

afgrøder er det eneste daglige kostindtag<br />

hos mange millioner af mennesker,<br />

er en forbedring af ernæringsværdien en<br />

langt mere holdbar strategi til at løse<br />

ernæringsproblemet end uddeling af<br />

vitaminpiller og lignende. Ved at udnytte<br />

plantens biologi og moderne biotek<strong>no</strong>logiske<br />

metoder er det muligt at<br />

udvikle afgrøder, som bedre formår at<br />

dække menneskets behov for vitaminer<br />

og mineraler.<br />

Fosfor: Mineralet det er svært at nå<br />

Fosfor bundet i fytin kan ikke<br />

udnyttes af dyr eller mennesker<br />

Fytin<br />

Den gyldne ris<br />

Biotek<strong>no</strong>logien gør det muligt at forbedre<br />

indholdet af vitaminer og mineraler i<br />

vigtige fødevarer. "Den gyldne ris" er et<br />

eksempel på en afgrøde, som gennem<br />

gensplejsning har fået en bedre næringsværdi.<br />

Ved at kombinere flere gener er<br />

det lykkedes at udvikle en ris med et<br />

højere indhold af pro-vitamin A eller<br />

beta-karoten - det stof der gør gulerød-<br />

Fytinbundet fosfor i gylle spredes Det bundne fosfor frigives først<br />

på markerne, men kan ikke<br />

udnyttes af planterne<br />

i vandmiljøet<br />

Fytin<br />

Frit fosfor<br />

I korn er 80 procent af mineralet fosfor bundet i et organisk stof, der hedder fytin. Fytin binder fosfor så<br />

kraftigt, at det ikke kan frigives i fordøjelsessystemet, undtagen hos drøvtyggere.<br />

Ernæring<br />

Det giver et ernæringsmæssigt problem for både mennesker og dyr, fordi fytin foruden fosfor også binder<br />

jern, zink og andre vigtige mineraler. Fosformangel kan forebygges ved at sætte mere fosfat eller<br />

mikrobiel fytase (der nedbryder fytin) til foderet. Man kan også indsætte gener i kornet som fremstiller<br />

fytaser, der nedbryder fytin, eller ved at fremstille mutanter, der indeholder mindre fytin. Endelig kan<br />

man udvikle transgene grise, der selv fremstiller fytase. På positivsiden tæller måske, at <strong>no</strong>gle forskere<br />

mener, at fytin har en kræftforebyggende effekt.<br />

Miljø<br />

Fytin fører til miljøproblemer, fordi det meste fosfor passerer lige igennem fordøjelsessystemet hos svin og<br />

derfor havner i gyllen. Gyllen spredes på markerne, men planter kan heller ikke optage fytinbundet fosfor.<br />

Derfor ender fosforet i søer, vandløb og kystnære områder, hvor det nedbrydes mikrobielt og frigiver<br />

sit fosfor med algeopblomstring til følge.<br />

Ressourcer<br />

Inden for de næste 50-70 år vil der blive mangel på den type mineraler, man bruger til at fremstille fosfor.<br />

Man tvinges derfor til at bruge en ringere kvalitet råvarer, der indeholder cadmium og andre tungmetaller,<br />

som på den måde kommer ind i fødekæden<br />

der orange - i riskernen. Pro-vitamin A<br />

omsættes til A-vitamin i kroppen. Den<br />

store udfordring har ligget i af få riskernen<br />

til at producere pro-vitamin A, da<br />

skaldelene, som naturligt har et lavt indhold<br />

af pro-vitamin A, <strong>no</strong>rmalt poleres<br />

af. Indholdet af pro-vitamin A er således<br />

blevet forøget, så 100 gram gylden ris<br />

indeholder 0,2 mg, svarende til 2-3% af<br />

anbefalet dagligt indtag for A-vitamin.<br />

RISØ NYT 4/01<br />

25


Dette er tilstrækkeligt til at afbøde de<br />

sværeste tilfælde af A-vitaminmangel,<br />

men der er stadig langt til behovet er<br />

dækket. Den gyldne ris har også et svagt<br />

forøget indhold af ferritin, et jernholdigt<br />

protein, som indeholder en stor del af<br />

kroppens jern reserver. Indholdet pr. 100<br />

g ris svarer til 15 procent af hvad man<br />

anbefaler at indtage dagligt, dog under<br />

forudsætning af, at dette jern kan optages<br />

i mennesket. Og det er igen afhængigt<br />

af fytinindholdet.<br />

Ris med mere jern<br />

For at jern effektivt skal kunne optages af<br />

mennesket, skal et forøget indhold af<br />

jern kombineres med et lavt indhold af<br />

fytin i kernen. Et lavt fytinindhold kan<br />

enten opnås ved traditionel mutationsforædling<br />

eller gennem biotek<strong>no</strong>logiske<br />

tiltag. For mere end fem år siden<br />

begyndte <strong>Risø</strong> et mutationsforædlingsprogram<br />

i byg, som har resulteret i mange<br />

muterede typer med forskellig grad af<br />

reduceret fytinindhold. I en type er et<br />

gen i den proces, som fører til dannelse<br />

af fytin, muteret. Disse planter viser sig i<br />

dyrkningsforsøg at være dyrkningsmæs-<br />

26 RISØ NYT 4/01<br />

Gyldne ris - godt eller skidt?<br />

For ca. ti år siden gik offentligt ansatte forskere i<br />

Schweiz i gang med et udviklingsarbejde, der skulle<br />

føre frem til en risplante, som indeholdt mere A-vitamin<br />

og mere tilgængeligt jern, end ris <strong>no</strong>rmalt gør.<br />

Hovedmanden bag, professor Ingo Potrykus, ville gensplejse<br />

en ris, som kunne hæve ernæringsniveauet for<br />

millioner af fattige mennesker i tredjeverdenslande.<br />

I dag har man splejset en række gener ind i ris, der<br />

har øget risens indhold af beta-karoten, som i kroppen<br />

omdannes til A-vitamin. Det er beta-karoten,<br />

som farver gulerødder orange, og derfor er den<br />

gyldne ris også gylden. På Det Internationale Risforskningsinstitut<br />

(IRRI) i Filippinerne arbejder et forskerhold<br />

på at overføre det gyldne gen til lokale rissorter,<br />

og om ca. fem år forventes planterne at være<br />

på markerne. IRRI samarbejder med selskabet Syngenta,<br />

der administrerer patentrettighederne, og så<br />

længe den gyldne ris bruges til at forbedre rissorter i<br />

u-landene, må forskerne helt gratis benytte de ca.<br />

Foto: Robb Kendrick<br />

sigt på højde med kendte sorter. <strong>Risø</strong> er<br />

nu i gang med at anvende samme princip<br />

til at finde lav-fytin-ris i samarbejde<br />

med IRRI (Det Internationale Risforskningsinstitut<br />

i Philipinerne). Mutationsforædling<br />

er i øvrigt foreneligt med det<br />

økologiske princip, da det ikke omfatter<br />

gentek<strong>no</strong>logi.<br />

Fytase er plantens enzym til at nedbryde<br />

fytin, men enzymet skal være tilstede<br />

det rigtige sted og i tilstrækkelige<br />

mængder. <strong>Risø</strong> har oprenset, klonet og<br />

søgt patent på plantefytaser, med henblik<br />

på at lave transgene kornarter med<br />

forbedret indhold af plantefytase i melet.<br />

Jernindholdet i frøet kan muligvis hæves<br />

yderligere ved indsplejsning af jerntransport-gener.<br />

Dog skal man her være<br />

opmærksom på, at et for højt niveau af<br />

jerntransportaktivitet kan medføre et<br />

uønsket optag af tungmetaller i planter,<br />

da jerntransporter også kan have en vis<br />

tiltrækning på cadmium.<br />

Når der har været en vis reservation<br />

mod gensplejsning, skyldes det ikke kun,<br />

Ris udgør den vigtigste ernæringskilde for milliarder af<br />

mennesker. Foto: Robb Kendrick<br />

70 internationale patenter, der indgår i risen. Hos tilhængerne<br />

er der således ingen tvivl - gentek<strong>no</strong>logien<br />

kan på længere sigt give verdens fattige mere stabile<br />

og nærende afgrøder, der kan modstå tørke og sygdomme,<br />

og dermed kan store hungerkatastrofer<br />

måske undgås i fremtiden.<br />

Men modstanderne godtager ikke argumenterne. Ifølge<br />

kritikerne vil afgrøder som den gyldne ris blot gøre<br />

u-landene endnu mere afhængige af den vestlige,<br />

rige verden. Både udvikling og patentering af genmodificerede<br />

planter ligger nemlig i hænderne på meget<br />

få, men store private firmaer, der primært har interesse<br />

i at producere afgrøder af kommerciel værdi. Lokale<br />

planteprodukter som yams, kassava og sorghum,<br />

der udgør fødegrundlaget for mange fattige, er derfor<br />

ikke interessante. For kritikerne handler det derfor primært<br />

om, at offentlige midler skal sikre befolkningen i<br />

u-landene mod at blive bio-trælle hos multinationale<br />

giganter.<br />

at førstegenerationssorterne ikke sigtede<br />

direkte på forbrugeren men også, at<br />

man har været afhængig af at indsplejse<br />

antibiotika resistensgener for at kunne<br />

finde de individer, der var blevet gensplejset.<br />

Det har naturligvis skabt frygt<br />

og bekymring i befolkningerne, om hvor<br />

antibiotikagenerne havner i fødekæden<br />

og økosystemet. Forskerne har nu udviklet<br />

et nyt system, som tillader gensplejsning<br />

af planter uden brug af antibiotikaresistensgener.<br />

Af SØREN K. RASMUSSEN


Plantens små kraftværker<br />

Gennem respirationen producerer<br />

planterne CO2 , hvilket har afgørende<br />

betydning for verdens kulstofbalance.<br />

Samtidig er respirationen også en af de<br />

processer, der har direkte betydning for<br />

planternes energiproduktion og dermed<br />

væksten.<br />

Planterns respiration foregår i den<br />

celledel, som kaldes mitokondrien. Mitokondrier<br />

er plantecellernes små kraftværker,<br />

som forsyner plantecellen med energi<br />

i form af ATP (ade<strong>no</strong>sintriphosphat)<br />

og byggesten til syntese af cellens<br />

bestanddele. For at forstå respirationen<br />

må vi have en grundig forståelse af mitokondrien<br />

og dens proteiner. Den viden<br />

kan igen føre til, at planternes energiproduktion<br />

kan gøres mere effektiv under<br />

givne forhold som for eksempel øget<br />

CO2-koncentration i atmosfæren, og<br />

dermed vil vi kunne øge planternes<br />

vækst.<br />

Hele ge<strong>no</strong>met i gentek<strong>no</strong>logiens<br />

modelplante, Arabidopsis er nu kendt,<br />

og det er derfor snart teoretisk muligt at<br />

sige, hvilke proteiner, ge<strong>no</strong>met koder for.<br />

Lys bliver til cellebenzin og sukker<br />

Kloroplast<br />

Kuldioxid, CO 2 ,<br />

hentes fra atmosfæren<br />

Sukker transporteres<br />

rundt i planten<br />

NADP +<br />

ADP<br />

+<br />

P<br />

ATP<br />

NADPH<br />

Vand, H 2O,<br />

hentes fra jorden<br />

Fotosyntese<br />

En analyse af ge<strong>no</strong>met vil også gøre det<br />

muligt at forudsige, hvilke proteiner, der<br />

hører hjemme i mitokondriens proteom.<br />

Mitokondriens proteom udgøres af alle<br />

de proteiner, som findes i mitokondrien -<br />

formodentligt er der op mod 1000 for-<br />

Thylakoider<br />

Ilt, O 2,<br />

frigives til atmosfæren<br />

Planter udfører fotosyntese, men de ånder også<br />

CO 2 + H 2 O + LYSENERGI<br />

Respiration (ånding)<br />

Kulhydrater, proteiner, fedtstoffer+O 2<br />

Lysenergi<br />

Fotosyntesen foregår i kloroplasterne<br />

Kulhydrater, proteiner, fedtstoffer + O 2<br />

Respirationen foregår i mitokondrierne<br />

CO 2 + H 2 O + byggesten + KEMISK ENERGI (ATP)<br />

skellige. Men selvom man kender alle<br />

mitokondriens proteiner, så giver det<br />

stadig ikke et fuldt billede af mitokondriens<br />

struktur og funktion. Årsagen er, at<br />

mange proteiner bliver modificeret efter<br />

deres import ind i mitokondrien, og dis-<br />

Planterne udnytter gennem fotosyntesen solens lys til fremstilling af ATP, der<br />

er cellernes "benzin", som driver alle de kemiske reaktioner i plantecellen. ATP<br />

er en forkortelse for Ade<strong>no</strong>sin Tri Phosphate. ATP er opbygget af et ade<strong>no</strong>sin<br />

molekyle, hvortil der er bundet tre fosfatgrupper (P). Når en fosfatgruppe spaltes<br />

fra, frigøres der energi, og ATP bliver til ADP (Ade<strong>no</strong>sin Di Phosphate).<br />

I lysreaktionen fanger kloroplasterne sollyset, som bruges til at "oplade" ADP<br />

molekylerne til energirige ATP molekyler. Samtidig overføres elektroner og brint<br />

fra vand til molekylet NADP +, som så bliver til molekylet NADPH. Tilbage af<br />

vandmolekylet bliver ren ilt, som frigives til atmosfæren. Processen foregår i<br />

thylakoiderne, som er møntformede skiver i kloroplasterne.<br />

CO2 fikseringen bruger ATP som brændstof til fabrikationen af sukker eller stivelse.<br />

Det laves ud fra kuldioxid, hvortil NADPH molekylerne leverer de nødvendige<br />

H-atomer. Processen foregår i kloroplasternes cytoplasma, som kaldes<br />

stroma. Sollysets energi udnyttes således til at lave ilt og sukker. Ilten frigives<br />

til atmosfæren, mens sukkeret transportres rundt i planten som energi- og<br />

kulstofkilde.<br />

RISØ NYT 4/01<br />

27


Portræt af et plantecellekraftværk<br />

Planternes respiration foregår i cellernes mitokondrier.<br />

De er plantecellernes små kraftværker, som<br />

gennem respiration forsyner planteceller med<br />

energi. For at forstå respirationen må vi have en<br />

grundig forståelse af mitokondrien og dens proteiner.<br />

Den viden kan igen føre til at planternes<br />

energiproduktion kan gøres mere effektiv under<br />

givne forhold, som for eksempel øget CO2-kon centration i atmosfæren , og dermed øge planternes<br />

vækst. Her ses et elektronmikroskopbillede af<br />

en mitokondrie isoleret fra kartoffelk<strong>no</strong>lde<br />

Foto: S.C. Agius<br />

ATP molekyle<br />

Radioaktivt mærket<br />

fosfatgruppe<br />

Radioaktivt mærket<br />

fosfatgruppe<br />

28 RISØ NYT 4/01<br />

Inaktiveret<br />

enzym<br />

Fotosyntese<br />

og respiration<br />

Kinase<br />

Fosforylering<br />

Radioaktivt mærket<br />

fosfatgruppe<br />

Defosforylering<br />

Fosfatase<br />

Ydermembranen<br />

har ingen kendt<br />

funktion<br />

Matrix som indeholder<br />

mange af mitokondriens<br />

enzymer og hvor mange<br />

byggesten til cellens<br />

stofskifte fremstilles<br />

ADP molekyle<br />

Aktiveret<br />

fosfoenzym<br />

Indermembranen<br />

hvor ATP-syntesen<br />

sker<br />

100 na<strong>no</strong>meter<br />

Proteinfosforylering og defosforylering<br />

regulerer et enzyms egenskaber<br />

Eksempel på hvordan proteinfosforylering regulerer et proteins<br />

egenskaber. ATP er cellens energibærer og dannes ved fotosyntese<br />

ud fra solenergi eller ved respiration ud fra sukker. Energien<br />

i ATP bruges derefter af cellen til de forskellige celleprocesser.<br />

Ved hjælp af et bestemt enzym - kinase, som katalyserer overførsel<br />

af en fosfatgruppe fra ATP til et protein, bliver målproteinet,<br />

som er et andet enzym, fosforyleret. I dette tilfælde medfører<br />

det, at enzymet aktiveres. Et tredje enzym, en fosfatase,<br />

kan derefter defosforylere enzymet, som dermed atter inaktiveres.<br />

Denne forforylering/defosforylering kan ske mange gange.<br />

Processen kan følges ved at indsætte radioaktivt fosfor i fosfatgruppen


Gelelektroforese sorterer proteiner<br />

Første trin: Sortering af proteinkomplekser<br />

Store proteinkomplekser<br />

Små proteinkomplekser<br />

I andet trin lægger man elektrisk spænding<br />

vinkelret på den første retning og adskiller<br />

proteinkomplekserne i deres enkeltproteiner, som<br />

sorteres efter størrelse. Igen vil de små proteiner<br />

vandre længst nedad i det elektriske felt<br />

Store<br />

proteiner<br />

Små<br />

proteiner<br />

I første trin adskilles de store<br />

proteinkomplekser fra mindre ved at lade<br />

en elektrisk spænding sortere dem efter<br />

størrelse. De små vandrer længst mod højre<br />

i det elektriske felt<br />

Andet trin: Sortering af proteiner Tredje trin: Identifikation af enkelte proteiner<br />

I tredje trin kan man affotografere pladen fra<br />

andet trin med en speciel film, der er følsom over<br />

for radioaktiv stråling og dermed finde frem til<br />

lige præcis de proteiner, som har radioaktivt<br />

fosfat bundet<br />

Geleketroforese bruges i biokemien og molekylærbiologien til at adskille og sortere proteiner og DNA efter<br />

størrelse. Gelen er en plade lavet af enten agar eller polyakrylamid. I den ene ende af gelen støbes en lille<br />

lomme hvor proteinprøverne kan placeres. Når gelen anbringes i et elektrisk felt vandrer de enkelte proteiner<br />

et kortere eller længere stykke vej, afhængig af deres størrelse, de små vandrer længst. De separerede<br />

proteiner kan gøres synlige ved hjælp af farvestoffer eller radioaktiv mærkning. Bagefter kan man udtrække<br />

proteinerne og undersøge dem nærmere<br />

se modifikationer kan ikke forudsiges ud<br />

fra ge<strong>no</strong>met. For øjeblikket er <strong>Risø</strong>s forskere<br />

ved at undersøge en bestemt gruppe<br />

mitokondrieproteiner – såkaldte fosfoproteiner.<br />

Fosfoproteinerne får, efter de<br />

er importeret til mitokondrien, koblet en<br />

fosfatgruppe på i en såkaldt fosforylering.<br />

Fosforylering har ofte en stor effekt<br />

på proteiners egenskaber, det kan for<br />

eksempel aktivere eller inaktivere enzymer.<br />

Enzymer er proteiner, der katalyserer<br />

celleprocesser. Identifikationen af et<br />

nyt fosfoprotein i mitokondrien er altså<br />

et vigtigt skridt på vejen til at finde en<br />

reguleringsmekanisme for respirationen.<br />

Metoder til at identificere<br />

proteiner<br />

Der skal mange timers laboratoriearbejde<br />

til for at finde og isolere proteinerne. Ved<br />

hjælp af gelelektroforese i to dimensioner<br />

er det muligt at adskille de enkelte fosfoproteiner,<br />

når de er blevet mærket med<br />

radioaktivt fosfor. Efter gelelektroforesen<br />

bliver proteinerne ekstraheret fra selve<br />

gelen til videre undersøgelse. Proteiner<br />

består af ami<strong>no</strong>syrer, typisk 100 –1000, i<br />

en bestemt rækkefølge og næste skridt i<br />

søgen efter proteinets identitet er, at finde<br />

ud af hvilke ami<strong>no</strong>syrer, det består af<br />

og i hvilken rækkefølge. Dette gøres med<br />

massespektrometri.<br />

Næste skridt er functional ge<strong>no</strong>mics<br />

Når man har identificeret et protein, det<br />

vil sige fundet ud af hvilke ami<strong>no</strong>syrer<br />

det består af, er det relativt let at finde<br />

den DNA-sekvens, der har kodet for det,<br />

når man, som det er tilfældet for Arabidopsis,<br />

har kortlagt hele ge<strong>no</strong>met. Den<br />

store udfordring ligger i at finde proteinets<br />

og dermed genets funktion. Dette<br />

Proteiner kan identificeres<br />

med massespektrometri<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Peptid A<br />

5<br />

Peptid B<br />

Peptid C<br />

Proteinet der er<br />

fundet i gelelek-<br />

troforesen ekstra-<br />

heres fra gelen med<br />

et fordøjelsesen-<br />

zym, trypsin, som<br />

spalter det i små<br />

bidder på 20-30<br />

ami<strong>no</strong>syrer<br />

såkaldte peptider<br />

Blandingen af<br />

peptider sprøjtes<br />

ind i et massespektrometer,<br />

som sor-<br />

terer peptiderne<br />

efter størrelse og<br />

bestemmer massen<br />

af hver enkelt<br />

meget nøjagtigt<br />

Peptid D<br />

Hver top i udlæsningen fra massespektrometret<br />

svarer til et peptid<br />

Peptid E<br />

Hver af peptiderne<br />

kan splittes<br />

yderligere op ved<br />

sammenstød med<br />

en gas (såkaldt<br />

MS-MS). Disse nye<br />

og kortere pep-<br />

tider bliver igen<br />

sorteret efter stør-<br />

relse og massen<br />

bestemt nøjagtigt.<br />

Resultatet er et MS-MS spektrum af peptid B.<br />

Afstanden mellem visse af toppene svarer nu<br />

til en ami<strong>no</strong>syre, og hver ami<strong>no</strong>syre giver sin<br />

bestemte afstand. Ami<strong>no</strong>syre-sekvensen i<br />

peptidet kan således bestemmes<br />

kræver oftest en hel del forsøg og en del<br />

held. Functional ge<strong>no</strong>mics er et af <strong>Risø</strong>s<br />

satsningsområder inden for bioproduktion,<br />

og kan forhåbentlig føre til at man<br />

finder de gener, som er vigtige for planternes<br />

respiration.<br />

Af IAN MAX MØLLER og NATALIA V. BYKOVA<br />

RISØ NYT 4/01<br />

29


Transcriptomics<br />

Kontrol af blomstring<br />

i vigtige kulturplanter<br />

Transcriptomics er hele<br />

mængden af messenger-<br />

RNA, det vil sige afskrifter<br />

fra genernes DNAmolekyler,<br />

der er til stede<br />

i en celle på et givet tidspunkt.<br />

Ved at se på disse<br />

afskrifter kan forskerne<br />

afgøre hvilke gener, der<br />

er tændt eller slukket i<br />

en bestemt celle- eller<br />

vævstype, og hvordan<br />

udefra kommende påvirkninger<br />

som lys, temperatur<br />

og stress påvirker<br />

aktiviteten i generne.<br />

Danmark er en af verdens største eksportører<br />

af græsfrø. Her ses almindelig<br />

rajgræs (Lolium perenne), som DLF-<strong>Risø</strong><br />

Biotek<strong>no</strong>logi Konsortiet arbejder med.<br />

Foto: Dr. J. R. Manhart, Texas A&M<br />

University, College Station, TX<br />

30 RISØ NYT 4/01<br />

Planter blomstrer primært for at formere<br />

sig, og tidspunktet er ikke altid hensigtsmæssigt<br />

for landbruget. Hvis mennesket kunne<br />

styre blomstringen, ville det være muligt at<br />

tilpasse kulturplanterne til det specifikke klima,<br />

hvor de skal gro og få størst muligt udbytte.<br />

Et andet aspekt er muligheden for at forhindre,<br />

at planternes gener spredes i naturen.<br />

Sammen med DLF-Trifolium har <strong>Risø</strong> dannet<br />

DLF-<strong>Risø</strong> Biotek<strong>no</strong>logi Konsortiet, som er<br />

et unikt samarbejde mellem offentlig og privat<br />

forskning. Konsortiet har opnået en fremtrædende<br />

placering i europæisk forskning<br />

inden for klarlægning af de basale genetiske<br />

mekanismer, som styrer planters evne til at<br />

blomstre. Dette har blandt andet udmøntet<br />

sig i koordineringen af et EU forskningsprojekt<br />

"CONFLOW", der har som målsætning at<br />

udvikle tek<strong>no</strong>logier til kontrol af blomstring i<br />

en lang række vigtige kulturplanter. Ønsket<br />

om at kunne styre planters blomstring går<br />

lige fra fuldstændig forhindring af blomstring<br />

(biologisk indeslutning) over forsinket blomstring,<br />

til moderat og dramatisk fremskyndet<br />

blomstring.<br />

Biologisk indeslutning<br />

Forskellige former for biologisk indeslutning<br />

har til formål at forhindre, at transgene planter<br />

spreder sig i naturen. I afgrøder, som kun<br />

dyrkes for deres blade eller rødder, kan biologisk<br />

indeslutning gennemføres ved at forhindre<br />

blomstring.<br />

DLF-<strong>Risø</strong> Biotek<strong>no</strong>logi Konsortiet arbejder<br />

på at udvikle en helt ny græstype, som ikke<br />

danner stængel og blomst. Fordelene er dels<br />

produktmæssige, dels miljømæssige. Græsplanten<br />

behøver ikke at bruge kræfter på at<br />

producere de næringsfattige og ufordøjelige<br />

stængler, og dermed udvikles en mere produktiv<br />

fodergræs med højere næringsværdi.<br />

Det vil gøre græsser til et mere konkurrencedygtigt<br />

foder og medføre en formindsket miljøbelastning<br />

sammenlignet med alternative<br />

foderafgrøder som for eksempel korn og soja,<br />

der er mere krævende med hensyn til brug af<br />

hjælpestoffer som kunstgødning og pesticider.<br />

Den anden fordel er som nævnt, at den<br />

transgene plante uden blomster har begrænset<br />

mulighed for at sprede sig i naturen. En af<br />

de store udfordringer i projektet bliver at kunne<br />

regulere blomstringsprocessen i så høj<br />

grad, at man også kan “tænde” for blomstringen<br />

igen, så det stadigvæk er muligt at<br />

producere frø til opformering.<br />

Et andet eksempel, hvor hindring af blomstring<br />

vil være gavnligt, er skovtræer. Her er<br />

det ikke nødvendigt at kunne tænde for<br />

blomstringen igen, da træer uden problemer<br />

kan formeres vegetativt , det vil sige klones<br />

for eksempel ved hjælp af stiklinger, i tilstrækkeligt<br />

antal. Det giver mulighed for at udvikle<br />

bedre træer ved hjælp af gentek<strong>no</strong>logi uden<br />

risiko for spredning af transgener til naturen.<br />

Ikke-blomstrende træer vil have den yderligere<br />

fordel, at produktionen af biomasse kan<br />

øges markant, da træerne ikke skal bruge


energi på produktion af de ofte meget<br />

store mængder af blomster og frø, og<br />

trækvaliteten kan forbedres med hensyn<br />

til industriel udnyttelse.<br />

Forsinket blomstring<br />

En række kulturplanter blomstrer tidligt i<br />

vækstsæsonen, når de udsættes for perioder<br />

med lave temperaturer, for eksempel<br />

i det tidlige forår. Teknikker, der kan<br />

forsinke blomstringen, kan være en<br />

metode til at tilpasse visse kulturplanter<br />

til et koldt klima og har derfor stor interesse<br />

i landbruget. DLF-<strong>Risø</strong> Biotek<strong>no</strong>logi<br />

Konsortiet arbejder blandt andet på at<br />

identificere gener, der kontrollerer den<br />

kuldeinducerede tidlige blomstring.<br />

For tidlig eller uønsket blomstring<br />

som respons på lave temperaturer i<br />

foråret kan være et problem i for eksempel<br />

roer og spinat. Når de blomstrer for<br />

tidligt forringer det både kvalitet og<br />

udbytte med ofte betydelige øko<strong>no</strong>miske<br />

tab til følge. Også i andre afgrøder,<br />

hvor de vegetative plantedele er produktet,<br />

vil en generel sen blomstring<br />

være en fordel. På den måde ville planten<br />

koncentrere sig om at vokse og<br />

udvikle vegetativ biomasse og bruge<br />

mindre energi på at lave stængler,<br />

blomster og frø før høsttidspunktet.<br />

Fremskyndet blomstring<br />

Grundet klimatiske forhold kan det i<br />

andre afgrøder være en fordel at fremskynde<br />

blomstringen. I for eksempel<br />

<strong>no</strong>rdlige områder som Canada, hvor<br />

vækstperioden er kort, ønskes en tidlig<br />

blomstring og frømodning i mange<br />

kommercielt betydningsfulde afgrødeplanter,<br />

hvor frøet er produktet. En tidligere<br />

blomstring vil her betyde et højere<br />

og mere stabilt udbytte. Den fremskyndede<br />

blomstring vil desuden muliggøre<br />

kommerciel dyrkning af en række afgrøder,<br />

som raps og majs, i geografiske<br />

områder, hvor det i øjeblikke ikke er<br />

øko<strong>no</strong>misk rentabelt eller biologisk<br />

muligt at dyrke dem.<br />

I tropiske områder vil tidlig blomstring<br />

gøre det muligt at dyrke en ekstra<br />

afgrøde om året. Ris er den vigtigste<br />

ernæringskilde for millioner af mennesker<br />

i troperne, og betydningen af en<br />

ekstra årlig høst vil have en afgørende<br />

indflydelse på fødevaresituationen i den<br />

tredje verden. Men også i forædlingsøjemed<br />

kan det være nyttigt at kunne<br />

Et af målene i det europæiske CONFLOW-projekt er<br />

at udvikle tek<strong>no</strong>logien til at fremskynde blomstringen<br />

i blandt andet citrustræer. Det vil forbedre<br />

muligheden for forædling i træer med en lang<br />

generationstid. Foto: Biofoto<br />

fremskynde blomstring. I en del frugttræer<br />

som vin og citrus er mulighederne<br />

for at udføre planteforædling meget<br />

begrænsede, fordi der går så lang tid fra<br />

træet bliver plantet, til træet blomstrer<br />

første gang. I dag foregår formering af<br />

for eksempel citrustræer ved simpel kloning<br />

af "gode" grene. Derfor er der kun<br />

opnået små forbedringer af citruskvaliteten,<br />

og populationerne af citrustræer er<br />

karakteriseret af en udpræget lille genetisk<br />

variation. Biotek<strong>no</strong>logiske metoder,<br />

der drastisk fremskynder blomstring i<br />

træer, er under udvikling og vil gøre det<br />

muligt at gennemføre egentlige planteforædlingsprogrammer.<br />

I asp og citrustræer<br />

har gensplejsning med et blomstringsgen<br />

fra modelplanten Arabidopsis<br />

thaliana således formået at fremskynde<br />

den første blomstring fra adskillige år til<br />

mindre end et år efter frøspiring. Teknikken<br />

er dog endnu på forsøgsstadiet, og<br />

et af målene i CONFLOW-projektet er at<br />

færdigudvikle denne tek<strong>no</strong>logi, som vil<br />

kunne danne basis for betragtelige<br />

gevinster med hensyn til både kvalitet<br />

og udbytte i en række træarter.<br />

Af CLAUS H. ANDERSEN og KLAUS K. NIELSEN<br />

RISØ NYT 4/01<br />

31


Gener til græs uden blomster<br />

DLF-<strong>Risø</strong> Biotek<strong>no</strong>logi Konsortiet er<br />

dannet i samarbejde mellem <strong>Risø</strong><br />

og Danmarks største producent af græsfrø,<br />

DLF-Trifolium. De 16 forskere og teknikere<br />

i biotek<strong>no</strong>logikonsortiet arbejder<br />

målrettet på at afsløre de genetiske<br />

koder i almindelig rajgræs, der styrer<br />

blomstringen.<br />

Formålet med projektet er at udvikle<br />

en helt ny græstype, som ikke danner<br />

stængel og blomst. Derved opnås en<br />

fodergræs med højere næringsværdi,<br />

som ikke spreder sig i naturen via pollen<br />

eller frø. Forskerne har indtil videre identificeret<br />

over 20 forskellige gener og varianter<br />

heraf, som på den ene eller anden<br />

måde påvirker blomstringsprocessen i<br />

rajgræs. Konsortiet er nu i fuld gang<br />

På jagt efter gener der styrer blomstring<br />

Kronblade<br />

Støvdragere<br />

Frugtblade<br />

Bægerblade<br />

32 RISØ NYT 4/01<br />

med det næste skridt nemlig at bestemme<br />

genernes præcise funktion.<br />

Blomstringsgener tændes og<br />

slukkes<br />

Forskerne benytter forskellige metoder til<br />

at identificere generne. De blomstringsgener,<br />

som allerede er kendt fra andre<br />

arter, er relativt nemme at finde. Disse<br />

gener kan identificeres ved, at man leder<br />

efter den tilsvarende DNA-sekvens i<br />

græsplanten.<br />

Andre lovende gener er identificeret<br />

fra plantens vækstpunkt, kaldet meristem.<br />

Fra meristemet, deler cellerne sig<br />

hele tiden, og differentieres efterhånden<br />

til forskellige vævstyper som blade, stængel<br />

og i sidste ende blomster. Før græs-<br />

En lang række af gener med betydning for blomstring er blevet identificeret og isoleret gennem mutationsstudier<br />

i modelplanten Arabidopsis thaliana. Forskere har vha. forskellige teknikker fremkaldt mutationer i en lang række<br />

tilfældige gener og efterfølgende undersøgt effekten på planternes blomstringstidspunkt og blomsterudvikling.<br />

Her ses de fem signalveje som igangsætter blomstringen, og det er i disse veje man søger efter et overblik over<br />

de involverede gener og deres effekter på blomstringen.<br />

1 LYS<br />

Lys påvirker blomstring både i form af lyskvalitet<br />

(spektrum og intensitet) og ved dagslængde. Nogle<br />

planter er kort-dags planter som blomstrer under<br />

kort-dag, andre er lang-dags planter, som blomstrer<br />

ved lang-dag, svarende til sommer. Rajgræs<br />

og Arabidopsis hører begge til den sidste kategori<br />

2 TEMPERATUR<br />

Temperatur påvirker blomstring forskelligt. Nogle<br />

(flerårige) planter behøver en kuldepåvirkning (vernalisering)<br />

efterfulgt af varme for at blomstre.<br />

Andre vil først blomstre, når temperaturen er høj<br />

<strong>no</strong>k<br />

3 GIBBERELINER<br />

Gibbereliner er væksthormoner, der styrer stænglens<br />

vækst. Når stænglen er udvokset, sætter gibberelinerne<br />

gang i blomstringen<br />

set blomstrer, vil de gener, som fremmer<br />

blomstringen, være inaktive i meristemets<br />

celler. Når græsset overgår til blomstring,<br />

vil blomstringsgenerne derimod<br />

blive aktiveret. Andre blomstringsrelaterede<br />

gener, som virker ved at undertrykke<br />

blomstringen, inaktiveres når græsset<br />

overgår til blomstring. Dette specielle<br />

mønster kan bruges til at identificere de<br />

blomstringsrelaterede gener, da gener,<br />

der enten tændes eller slukkes i forbindelse<br />

med blomstring, med stor sandsynlighed<br />

også er involveret i blomstringsprocessen.<br />

Gener identificeres i Arabidopsis<br />

En lang række gener med betydning for<br />

blomstring er blevet identificeret og iso-<br />

4 NÆRINGSSTOFFER<br />

Næringsstoffer. Mængden og sammensætningen af<br />

næringsstofferne har stor betydning for, hvornår<br />

blomstringen går i gang. I en mangelsituation vil<br />

planten oftest blomstre hurtigere for at danne frø<br />

og på den måde formere sig, hvis den selv dør<br />

5 DEN AUTONOME<br />

Den auto<strong>no</strong>me, dvs. den udviklingsmæssigt styrede<br />

signalveje. Planten blomstrer, når den har nået et<br />

tilstrækkeligt udviklingsstadie eller alder, fx blomstrer<br />

majs, når den har dannet et bestemt antal<br />

blade, eller skovtræet blomster, når ungdomsfasen<br />

er gennemløbet, ofte først efter adskillige år


Profil af aktive blomstringsgener<br />

De aktive gener i græsplantens meristem<br />

på et givet tidspunkt i plantens udvikling<br />

mærkes radioaktivt. Generne separeres via<br />

vandring igennem en gel i et elektrisk felt,<br />

såkaldt gelelektroforese. De mærkede<br />

gener kan derefter visualiseres på en<br />

strålingsfølsom film som mørke bånd. Således<br />

er det muligt at identificere de gener,<br />

der er aktive under græsplantens overgang<br />

til blomstring.<br />

Figuren viser en profil af aktive gener i<br />

rajgræs-meristemer under overgang fra<br />

vegetativ vækst til blomstring. Prøverne er<br />

udtaget fra henholdsvis kontrolplanter, kuldedyrkede<br />

planter (vernalisering) svarende<br />

til vinterklima og varmedyrkede planter<br />

(sekundær induktion), svarende til sommerklima.<br />

De mørke "bånd" repræsenterer<br />

aktive gener, og pilene markerer gener, der<br />

aktiveres under overgang til blomstring.<br />

leret gennem mutationsstudier i modelplanten<br />

Arabidopsis thaliana. Forskere har<br />

ved hjælp af forskellige teknikker fremkaldt<br />

mutationer i en lang række tilfældige<br />

gener og efterfølgende undersøgt<br />

effekten på planternes blomstringstidspunkt<br />

og blomsterudvikling.<br />

Det sidste og afgørende skridt i jagten<br />

på blomstringsgenerne er at bestemme<br />

og teste deres præcise funktion. Her er<br />

det igen den populære modelplante Arabidobsis,<br />

der kommer i anvendelse. Ved at<br />

gensplejse Arabidopsis eller en græsplante<br />

med det pågældende gen, er det<br />

muligt at se effekten i den levende plante.<br />

Af CLAUS H. ANDERSEN og KLAUS K. NIELSEN<br />

Kontrol<br />

6 ugers vernalisering<br />

12 ugers vernalisering<br />

3 dages sekundær induktion<br />

Gensplejset versus ikke gensplejset Arabidopsis<br />

Gensplejset Arabidopsis thaliana med hæmmet<br />

blomstring. Planten t.h. er blevet gensplejset<br />

med et blomstringsrelateret gen fra<br />

rajgræs. Der er her tale om et af de gener,<br />

som hæmmer blomstringen, og genet har da<br />

også forårsaget en markant hæmning af<br />

blomstring sammenlignet med kontrolplanten<br />

t.v. Planterne har samme alder og er begge<br />

blevet induceret til at blomstre. Fra Jensen,<br />

C.S.: Isolation and Characterisation of Flowering<br />

Genes in Grasses, ph.d. thesis <strong>2001</strong><br />

1 uges sekundær induktion<br />

2 ugers sekundær induktion<br />

3 ugers sekundær induktion<br />

5 ugers sekundær induktion<br />

RISØ NYT 4/01<br />

33


Ge<strong>no</strong>mics<br />

Sunde landbrugsplanter<br />

for fremtiden<br />

Functional ge<strong>no</strong>mics<br />

beskæftiger sig med<br />

højeffektivitetsanalyser af<br />

funktionen af hundreder<br />

eller tusinder af gener på<br />

én gang. Functional ge<strong>no</strong>mics<br />

omfatter derfor<br />

adskillige af de øvrige<br />

omics.<br />

Structural ge<strong>no</strong>mics har<br />

som mål at bestemme<br />

strukturen af alle de proteiner,<br />

et bestemt ge<strong>no</strong>m<br />

koder for. Proteinernes<br />

strukturer kan give vigtige<br />

fingerpeg om deres<br />

funktion, og ved at kende<br />

dem kan man få mulighed<br />

for eksempelvis at<br />

designe lægemidler mere<br />

rationelt.<br />

Våbnene i kampen mellem svamp og plantecelle<br />

Moderne strategier til fremstilling af nye resistenser baserer sig på et bredt kendskab til alle tre<br />

trin i resistensprocessen: Genkendelse,signalveje og forsvarsmekanismer<br />

Genkendelsesprotein<br />

34 RISØ NYT 4/01<br />

Svampen udskiller et<br />

genkendelsesprotein<br />

GENKENDELSE Receptorprotein Cellevægsforstærkning<br />

Resistensgen laver<br />

receptorprotein<br />

Et af <strong>Risø</strong>s mål inden for bioproduktion er<br />

at bidrage til forbedring af afgrødeplanters<br />

agro<strong>no</strong>miske egenskaber. Der er her tale<br />

om de egenskaber, der vedrører dyrkningen<br />

af planter i modsætning til egenskaber, der<br />

vedrører kvaliteten af produkterne. En meget<br />

væsentlig agro<strong>no</strong>misk egenskab, som <strong>Risø</strong>s<br />

forskning vil fokusere på, er planternes evne<br />

til at modstå sygdomsangreb.<br />

Meldug - en genstridig sygdom<br />

<strong>Risø</strong> har en lang tradition for at arbejde med<br />

svampesygdomme, primært meldug på byg.<br />

Forskningen i meldug som modelsystem har<br />

sigtet mod en forståelse af planternes naturlige<br />

sygdomsresistens for at kunne udnytte det i<br />

praktisk jordbrug. På trods af, at for eksempel<br />

<strong>Risø</strong> har bidraget væsentligt til forebyggelse af<br />

meldug, har den stadig en stor øko<strong>no</strong>misk<br />

betydning i dansk jordbrug og i store dele af<br />

verden. Meldugsvampen har en fantastisk evne<br />

til at udvikle nye ge<strong>no</strong>typer, der let "nedbryder"<br />

mange af de resistens-gener (R-gener),<br />

som forædlerne krydser ind i deres sorter,<br />

blandt andet i samarbejde med <strong>Risø</strong>. De nye<br />

svampe-ge<strong>no</strong>typer bliver hurtigt opformeret og<br />

spredt, fordi svampen har en meget kort gene-<br />

Patogen svamp angriber<br />

Svampedræbende<br />

stoffer<br />

FORSVARSMEKANISMER<br />

SIGNALVEJE Forsvarsgener laver<br />

cellevægsforstærkning<br />

og svampedræbende stoffer<br />

Plantecellen forsvarer sig<br />

rationstid på kun ca. en uge, en stor sporeproduktion<br />

og kan vindspredes over lange afstande.<br />

En plante, som har en virksom resistens,<br />

genkender enkeltproteiner i svampen, hvorved<br />

signalveje i planten aktiverer et batteri af forsvarsmekanismer,<br />

der gør det af med svampen.<br />

De nye svampe-ge<strong>no</strong>typer har muteret<br />

generne for disse enkeltproteiner. Dermed er<br />

resistens-genet "nedbrudt", og forsvaret bliver<br />

ikke aktiveret.<br />

Udvælgelse af resistente celler<br />

Moderne strategier til fremstilling af nye resistenser<br />

baserer sig på et bredt kendskab til alle<br />

tre trin i resistensprocessen: genkendelse, signalveje<br />

og forsvarsmekanismer.<br />

For eksempel kan en designet genkendelse<br />

af andre proteiner i svampen, som er nødvendige<br />

for angrebet, være en metode til at fremstille<br />

en mere stabil resistens. Hvorvidt dette vil<br />

lykkes er i høj grad afhængigt af et samlet overblik<br />

over processerne i svampen og planten,<br />

og derfor vil der i fremtiden blive arbejdet på<br />

det såkaldte "ge<strong>no</strong>m" niveau. Ge<strong>no</strong>met er den<br />

samlede arvemasse, og bestræbelserne går<br />

mod at kende funktionen af alle relevante<br />

gener, der er involveret i sygdoms- og resistensprocesserne.<br />

Arbejdet indebærer at kortlægge<br />

de relevante gener i ge<strong>no</strong>merne, studere<br />

hvordan generne udtrykkes, vurdere betydningen<br />

af det enkelte gen og i fremtiden studere,<br />

hvordan generne arbejder sammen.<br />

I studier af resistens mod meldugsvampen<br />

er det vigtigt at tage højde for, at svampen<br />

angriber enkeltceller i bladet, og disse bladcellers<br />

reaktion er afgørende for, om svampen<br />

kan angribe eller ej. <strong>Risø</strong>s forskning i resistensbiologi<br />

fokuserer nu på en samlet registrering<br />

af alle de gener, der er udtrykt på et givet tidspunkt<br />

(gen-ekspressions-profilen) i enkeltceller i<br />

bygbladet, når det reagerer på angreb fra meldugsvampen.<br />

Analysen gennemføres ved at<br />

udtage celleindholdet fra enkeltceller under<br />

svampeangrebet og derefter fremstille kloner<br />

for hvert gen som er udtrykt. Gensekvensen<br />

for flere tusinde af disse kloner bliver derefter<br />

samlet i et bibliotek. Sammenligning af disse


sekvenser med internationale databaser<br />

vil afsløre, hvilke typer af gener, der er<br />

udtrykt i cellen. Spotning af DNA fra de<br />

enkelte kloner på micro-arrays kan også<br />

anvendes til at analysere i hvilket omfang<br />

de enkelte gener er udtrykt. En microarray<br />

er en lille glaschip, hvor man placerer<br />

de kendte gensekvenser man leder<br />

efter. Ved at placere en prøve fra det væv<br />

man undersøger, kan man se hvilke<br />

gener, der er udtrykt.<br />

Resistens i modelplanten<br />

Arabidopsis<br />

I arbejdet med byg og meldug isoleres<br />

generne først,og deres betydning afdækkes<br />

senere. En anden strategi for studier<br />

af resistens er at bruge modelplanten,<br />

Arabidopsis, og her er processen<br />

omvendt. Her leder man efter mutantplanter,<br />

som har mistet resistensen. I og<br />

med at mutantplanten har resistens, er<br />

det klart, at der findes et gen med central<br />

betydning for resistens, som er ødelagt.<br />

Spørgsmålet er blot – hvilket?<br />

Metoden for at finde genet kaldes kortbaseret<br />

kloning, som er en kombineret<br />

genetisk og molekylærbiologisk strategi,<br />

hvor ge<strong>no</strong>m-intervallet, som genet ligger<br />

i, gradvist indsnævres. Der arbejdes i øjeblikket<br />

med PEN1-genet, som i den<br />

muterede form gør, at planten meget<br />

lettere penetreres af meldugsvampen.<br />

Dette arbejde nyder stor fordel af at hele<br />

Arabidopsis-ge<strong>no</strong>met, som det første<br />

plantege<strong>no</strong>m, er sekvenseret. Derfor kan<br />

det nu fastslås, at PEN1 ligger i et interval<br />

på 50.000 baser (DNAets byggesten),<br />

som indeholder 15 gener. Når PEN1genet<br />

er identificeret, er det næste skridt<br />

at manipulere det med henblik på at forbedre<br />

Arabidopsis’ resistens. Men det<br />

store spørgsmål er, om resultatet kan<br />

anvendes i landbrugsplanter.<br />

Pejlemærker i planteforædlingen<br />

Arbejdet med sygdomsresistens er<br />

tæt knyttet til forædling af nye sorter. I<br />

Et bygblad inficeret med meldug. Melduggen ses<br />

som hvide plamager på bladet<br />

Foto: Hans Thordal-Christensen<br />

dette arbejde, som foregår hos private<br />

forædlervirksomheder, søges der efter<br />

nye og bedre kombinationer af forældrenes<br />

gener. Hidtil har udvælgelsen af disse<br />

genkombinationer været baseret på<br />

hvordan planterne opfører sig i marken<br />

og i laboratoriet. Mere eller mindre komplicerede<br />

analyser bliver foretaget for en<br />

række forskellige egenskaber. En sådan<br />

udvælgelse er meget tidskrævende og<br />

bekostelig, eksempelvis når op til flere<br />

tusinde genetiske linier skal i markforsøg.<br />

Dertil kommer, at man ikke kan være sikker<br />

på, at den bedste kombination er<br />

opnået, da de enkelte gener ikke er analyseret.<br />

Derfor arbejder forskere på at skabe<br />

grundlag for såkaldt markør-baseret<br />

selektion, hvor man flytter store dele af<br />

selektionsarbejdet fra marken til laboratoriet.<br />

Indenfor sygdomsresistens deltager<br />

<strong>Risø</strong> i dette arbejde, blandt andet<br />

ved identifikation af nye resistensgener<br />

(R-gener) og gener, som er medvirkende<br />

til en bestemt egenskab hos planten, der<br />

er baseret på flere gener (gener med<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

En inficeret bygepidermiscelle, hvorfra meldusvampen<br />

optager sin næring. Med et kapillærrør, som ved hjælp<br />

af en mikromanipulator føres ind i plantecellen udtages<br />

celleindholdet, hvori genekspressionsprofilen analyseres<br />

Foto: Michel F. Lyngkjær<br />

partiel effekt). Gennem det arbejde finder<br />

man DNA-markører, som er tæt koblede<br />

til de ønskede gener i forældre<br />

materialet. Dette åbner mulighed for at<br />

forædlerne kan udvælge den bedste<br />

gen-kombination i laboratoriet ved at se<br />

på generne frem for at skulle gennemføre<br />

markforsøg.<br />

For en effektiv udvælgelse er der<br />

behov for en tek<strong>no</strong>logi, hvor mange<br />

genetiske markører kan testes samtidig<br />

på DNA fra mange genetisk forskellige<br />

planter. Erfaringer fra selektioner på basis<br />

af et mindre antal markører for tørketolerance<br />

viser, at der kan opnås bedre resultater,<br />

ved hjælp af genetiske markører.<br />

Den markørbaseret selektion drager<br />

fordel af, at der i vores vigtigste afgrøder,<br />

som byg og hvede, til stadighed bliver<br />

kortlagt flere og flere gener for de<br />

landbrugsmæssige og kvalitetsmæssige<br />

egenskaber, der skaber en god sort.<br />

Af HANS THORDAL-CHRISTENSEN<br />

Sundt byg til godt øl<br />

Sådan fungerer markør-baseret selektion. Eksemplet<br />

viser en analyse med tre gen-markører på<br />

DNA fra 10 afkomsplanter fra en bygkrydsning<br />

mellem en meldug-resistent plante og en plante,<br />

der giver kerner med god maltningskvalitet. Den<br />

røde markør fortæller at planten er resistent mod<br />

meldug når båndet er oppe, og modtagelig når<br />

det er nede. Den grønne markør fortæller at maltningskvaliteten<br />

er god, når båndet er oppe. Den<br />

blå markør fortæller <strong>no</strong>get om tørke-tolerance,<br />

men ingen af forældreplanterne har denne egenskab.<br />

Analysen viser at plante nr. 7 er resistent og<br />

god til ølfremstilling<br />

RISØ NYT 4/01<br />

35


Genetiske ressourcer<br />

for fremtidens afgrøder<br />

Fremtidens landbrug skal levere et højt<br />

udbytte af kvalitetsprodukter, uden at<br />

påvirke det omgivende miljø. Og samtidig<br />

skal afgrøderne kunne modstå fremtidens<br />

miljømæssige stressfaktorer.<br />

Inden høsten er i hus, bliver landbrugsplanterne<br />

udsat for en lang række<br />

stressfaktorer, for eksempel sygdom og<br />

tørke. I fremtidens forædlingsarbejde skal<br />

man derfor fokusere på sygdomsresistens,<br />

ændrede klimaforhold, marginale<br />

jorde og kravene fra en stadigt stigende<br />

population. Det er meget sandsynligt, at<br />

de eksisterende sorter ikke har den fornødne<br />

genetiske diversitet til at kunne<br />

ho<strong>no</strong>rere fremtidens mange krav.<br />

Gener for fremtiden<br />

I samarbejde med Det Svenske Landbrugsuniversitet<br />

i Alnarp, Nordisk Genbank<br />

og Norsk Kornforedling er <strong>Risø</strong> i<br />

gang med at afdække de genetiske ressourcer,<br />

der er relevante for et landbrug i<br />

et forandret klima. Den genetiske variati-<br />

Gemte gener sikrer fremtidens afgrøder<br />

Det moderne landbrug bruger ofte sorter, som<br />

har færre forskellige gener end de oprindelige<br />

landbrugssorter. Man er derfor interesseret i at<br />

gemme eller konservere de genetiske ressourcer<br />

som findes i de gamle sorter, ikke i al evighed,<br />

men måske i <strong>no</strong>gle årtusinder.<br />

36 RISØ NYT 4/01<br />

on i både moderne og gamle afgrøder,<br />

for eksempel i landracer, skal karakteriseres,<br />

og deres stresstolerance testes, især<br />

tolerancen overfor højere CO 2 -niveau,<br />

tørke, sygdomme og tungmetaller. En<br />

enkel af disse undersøgelser foregår i klimakamre<br />

og vækstkamre under kontrollerede<br />

forhold, hvor det er muligt at koncentrere<br />

sig om en faktor ad gangen, og<br />

der gennemføres markforsøg i Norge og<br />

Sverige. Forskningen skal danne basis for<br />

udvikling af en strategi til konservering af<br />

genetiske ressourcer, der har betydning<br />

for landbruget under forandrede vækstbetingelser<br />

i de <strong>no</strong>rdiske lande, og indbefatter<br />

de vigtige arter: havre, rug, byg<br />

og raps.<br />

Nye egenskaber fra gamle sorter<br />

Foreløbige resultater tyder på, at den genetiske<br />

variation i de gamle sorter kan<br />

være afgørende, også når man skal finde<br />

nyttige egenskaber til et forandret klima.<br />

Undersøgelser af seks forskellige rapssor-<br />

Der findes to basale former for konservering nemlig<br />

in situ og ex situ.<br />

In situ-konservering er konservering under naturlige<br />

forhold i for eksempel naturparker. Denne metode<br />

er ikke særlig relevant for landbrugsplanter, da det<br />

involverer mennesker. Det er de færreste mennesker,<br />

der vil bo isoleret i en naturpark og dyrke<br />

landbrug som for 100 år siden.<br />

Ex situ-konservering er konservering i genbanker<br />

som frø, væv eller pollen. I praksis er det ofte store<br />

kølehuse, men også plantager, botaniske haver,<br />

aboreter og lignende er ex situ-opbevaring. Den<br />

første genbank blev oprettet i Sankt Petersborg i<br />

1920-40, og i dag eksisterer der flere genbanker i<br />

Vest- og Østeuropa og resten af verden. Ansvarlig<br />

for de genetiske ressourcer i Norden er Nordisk<br />

Genbank i Alnarp, som er sponsoreret og organiseret<br />

af de fem <strong>no</strong>rdiske lande. Billedet viser eksempler<br />

på opbevaring af træ i Nordisk Genbank<br />

Landracer gemmer på<br />

mange gode gener<br />

Landracer er de primitive sorter eller racer, som<br />

har udviklet sig i landbruget gennem årtusinder<br />

og tilpasset sig netop de geografiske og klimatiske<br />

forhold, hvor de dyrkes. Landracer kan i dag<br />

stadig findes i afsidesliggende egne, hvor<br />

moderne sorter ikke er indført. Landracer er<br />

karakteristiske ved at indeholde en betydelig<br />

genetisk variation, hvilket gør dem gode til at<br />

tilpasse sig vækstbetingelserne. Det gør, at<br />

udbyttet er meget stabilt, uafhængigt af sygdomme,<br />

klima og lignende, men udbyttet bliver<br />

dog aldrig så stort som hos de moderne sorter.<br />

Foto: Scanpix<br />

ter, både gamle og nye, har vist, at to af<br />

de gamle sorter reagerer positivt på et forhøjet<br />

CO 2 -niveau, mens resten enten reagerer<br />

negativt eller slet ikke. En grund til at<br />

mange planter reagerer negativt er, at et<br />

forhøjet CO 2 -niveau accelererer plantens<br />

udvikling og dermed forkorter vækstsæsonen.<br />

Den kortere vækstsæson medfører, at<br />

kernerne ikke bliver store <strong>no</strong>k.<br />

Den positive effekt fra to gamle rapssorter<br />

hænger højst sandsynligt sammen<br />

med den øgede genetiske diversitet, gamle<br />

sorter har. Den højere diversitet gør, at<br />

planten har flere strenge at spille på, når<br />

den skal reagere på foranderlige vækstbetingelser.<br />

Derfor er det så vigtigt dels af<br />

finde de egenskaber, som kan have betydning<br />

i fremtidens planteforædling, og<br />

passe på, at vi ikke mister dem for altid.<br />

Den opgave gør man oftest bedst ved at<br />

opbevare frøene i genbankernes kølehuse.<br />

Af RIKKE BAGGER JØRGENSEN


Planter for fremtiden<br />

Hvem ejer planterne?<br />

Et patent er en aftale mellem en<br />

opfinder og samfundet. Opfinderen<br />

får ret til at udelukke andre fra at bruge<br />

opfindelsen i op til 20 år mod at samfundet<br />

får adgang til den pågældende viden<br />

samt rådighed over opfindelsen når<br />

patentet udløber. Indtil for nylig har der<br />

af etiske, samfundsmæssige eller politiske<br />

årsager været forbud mod at patentere<br />

plantesorter eller dyreracer eller væsentlige<br />

biologiske processer til produktion af<br />

planter og dyr. Men for et par år siden<br />

blev EU udstyret med et direktiv, der<br />

åbnede for gentek<strong>no</strong>logiske patenter.<br />

Det er derfor i dag tilladt at tage patent<br />

på gener. Både på gener fra planter, dyr<br />

og mennesker.<br />

Stor uenighed også blandt forskere<br />

Det meget komplicerede patentspørgsmål<br />

har givet anledning til intensiv<br />

debat, fordi patentering af gensplejsede<br />

planter har en række vidtrækkende samfundsmæssige<br />

konsekvenser. Et patent på<br />

en gensplejset plante giver indehaveren<br />

eneret til at sælge frøet og dermed begrænse<br />

landmandens hidtidige rettigheder<br />

til frit at kunne bruge frø til næste<br />

års udsæd. Og de giver et incitament til<br />

at fremavle ensartede afgrøder, da det er<br />

kravet for at kunne opnå et patent.<br />

Der er stadig stor uenighed om<br />

patentspørgsmålet også blandt forskere.<br />

Nogle forskere mener, at muligheden for<br />

at tage patent på planter skal udvides til<br />

også at omfatte nye sorter fremstillet ved<br />

konventionel forædling. Det ville sikre<br />

lokale forædlingsfirmaers overlevelse, og<br />

det ville betyde, at der blev taget vare på<br />

lokalt plantemateriale. Andre vil hellere,<br />

at man begrænser muligheden for at<br />

tage patent. De mener, at genpatenter<br />

stimulerer patentindehaverne til at få<br />

størst mulig udbredelse af de gener, de<br />

har eneret på. Det kan føre til en voldsom<br />

udbredelse af enkelte "succesgener",<br />

til skade for den biologiske<br />

mangfoldighed, og uden forudgående<br />

samfundsmæssige overvejelser om planteforædlingens<br />

formål.<br />

Det handler om penge<br />

For patentindehaverne drejer det sig om<br />

penge. Det koster nemlig mange års<br />

hårdt arbejde i laboratorierne og millioner<br />

af kroner at udvikle en ny, gensplejset<br />

plante. En enkelt gensplejset sojabønne<br />

rummer en hel pakke af højtek<strong>no</strong>logi,<br />

som nedarves til alle senere generationer<br />

Det er i dag tilladt at tage patent på gener fra planter,<br />

dyr og mennesker. Foto: Scanpix<br />

af sojaplanten og dermed kan "stjæles" af<br />

enhver, der gider så den og høste frøene<br />

- nemmere end man kopierer musik fra<br />

Internettet.<br />

Hvis virksomhederne ikke kan tjene<br />

penge på de gensplejsede produkter, fordi<br />

alle og enhver frit kan piratkopiere<br />

dem, vil de heller ikke investere penge i<br />

at udvikle dem. Derfor har virksomhederne<br />

fået ret til at tage patent på gener og<br />

på nye, gensplejsede planter.<br />

Muligheden for at tage patent på<br />

gensplejsede planter animerer industrien<br />

til at forske i nye planter, som for eksempel<br />

er resistente over for alvorlige sygdomme<br />

i landbruget. Den egenskab kunne<br />

sagtens have være fremavlet med traditionel<br />

forædling, men det er der ikke<br />

samme mulighed for at tjene penge på.<br />

Det har til gengæld længe være muligt at<br />

patentere kemikalier, og det er måske en<br />

af grundene til, at brugen af kemikalier i<br />

landbruget er så udbredt. Et forbrug, der<br />

kan reduceres væsentligt ved udvikling af<br />

planter med nye egenskaber.<br />

Patent eller plantenyhed<br />

Patentering af planter er altså ikke uproblematisk,<br />

og giver anledning til en række<br />

overvejelser af etisk og social karakter,<br />

hovedsageligt i forbindelse med, at der<br />

er åbnet mulighed for at kunne patentere<br />

gener.<br />

Hvis en ny genmodificeret plante<br />

ønskes patenteret, skal den indeholde et<br />

gen, som giver den bestemte egenskaber,<br />

for eksempel resistens overfor særlige<br />

sygdomme eller særlig hårdførhed,<br />

som gør den i stand til at gro under barske<br />

klimatiske forhold. Sådanne gener<br />

findes typisk i planter, der gror naturligt i<br />

fattige lande, som ikke selv har mulighed<br />

for at forske i gener og skabe nye planter.<br />

For de institutioner eller firmaer, som<br />

isolerer genet og skaber en ny plante på<br />

det grundlag, findes der to muligheder<br />

for at beskytte den nye plante. Den kan<br />

RISØ NYT 4/01<br />

37


søges patentbeskyttet eller den kan blive<br />

registreret som plantenyhed.<br />

Planter som opfindelser<br />

I forhold til patentloven skelnes der som<br />

udgangspunkt ikke mellem opfindelse af<br />

en ny plante eller andre typer af opfindelser.<br />

For at en ny plante således skal<br />

kunne opnå patentbeskyttelse, skal den<br />

opfylde de almindelige betingelser for<br />

patentering. Det vil sige, at der skal være<br />

tale om en opfindelse, som kan udnyttes<br />

industrielt, og som er ny på tidspunktet<br />

for ansøgning om patent. Udover disse<br />

generelle krav, som stilles til alle opfindelser,<br />

stilles der til planter det yderligere<br />

krav, at opfindelsen ikke må være begrænset<br />

til en bestemt plantesort. Opfindelsen<br />

skal være generisk, det vil sige, at<br />

den skal kunne anvendes i flere sorter<br />

inden for en bestemt slægt/art af planter.<br />

Udstedes der patent på en plante<br />

med et nyt gen, vil opfindelsen være<br />

beskyttet i 20 år fra ansøgningstidspunktet,<br />

forudsat at der betales årsafgift til<br />

patentets opretholdelse. Opfinderen eller<br />

den til hvem rettighederne eventuelt er<br />

overdraget har herefter eneret til at<br />

udnytte den patentbeskyttede plante.<br />

Herved kan grundlaget for betydelige<br />

indtægter være skabt.<br />

Nye sorter beskyttes som plantenyhed<br />

Som det fremgår, er det ikke muligt at<br />

patentbeskytte en opfindelse, der kun er<br />

Foto: Scanpix<br />

38 RISØ NYT 4/01<br />

udtrykt i en enkelt plantesort. I det tilfælde<br />

findes der imidlertid en anden mulighed<br />

for beskyttelse. Den enkelte plantesort<br />

vil, når den opfylder en række betingelser,<br />

kunne registreres som en plantenyhed,<br />

hvorved sortsejeren opnår eneret<br />

til erhvervsmæssig udnyttelse af den<br />

registrerede sort i 25 år under forudsætning<br />

af, at der hvert år betales årsafgift<br />

til registreringens fornyelse. Hvis andre<br />

ønsker at anvende en registreret sort<br />

erhvervsmæssigt, skal den pågældende<br />

have tilladelse hertil fra sortsejeren, ligesom<br />

der skal betales en royalty. Registrering<br />

som plantenyhed giver ikke samme<br />

beskyttelse som patentering, idet landmanden<br />

har ret til at benytte såsæd af<br />

egen høst til eget brug. Nyhedsbeskyttede<br />

sorter kan desuden frit anvendes til<br />

forædlingsarbejde.<br />

Betingelserne for, at en plantesort<br />

kan registreres som en plantenyhed, er,<br />

at den er selvstændig, det vil sige at den<br />

kan skelnes fra andre sorter, er tilstrækkelig<br />

ensartet, er stabil i sine særlige egenskaber<br />

og er ny på tidspunktet for<br />

anmeldelse.<br />

Fælles for begge typer af beskyttelse<br />

er, at de sigter mod at balancere forholdet<br />

mellem på den ene side opfinderens<br />

eneret til erhvervsmæssig udnyttelse og<br />

på den anden side samfundets ønske om<br />

Foto: Scanpix<br />

adgang til nye og forbedrede planter til<br />

gavn for alle.<br />

Nye tiltag<br />

Patentbeskyttelse af planter og nyhedsregistrering<br />

af plantesorter medfører, at<br />

adgangen til at anvende de oprindelige<br />

planter, som indeholdt de eftertragtede<br />

gener, begrænses, og det går ofte ud<br />

over indbyggerne i de fattige lande, som<br />

kan have benyttet planterne i generationer<br />

og nu pludselig skal betale for dem.<br />

Derfor arbejder blandt andet FNs<br />

organisation FAO (Food and Agriculture<br />

Organization) på at sikre, at også fattige<br />

lande kan få adgang til nye planter med<br />

forbedrede egenskaber. Organisationen<br />

har gennem en længere årrække arbejdet<br />

på at udarbejde konventioner, som<br />

blandt andet skal sikre, at den genetiske<br />

viden vedrørende planter, som skabes<br />

rundt omkring i verden indsamles, registreres<br />

og opbevares. Endvidere vil FAO<br />

sikre, at denne indsamlede viden bliver<br />

tilgængelig for fattige lande.<br />

Af MIKKEL SVOLDGAARD GADSBØLL


Samarbejde på kryds og tværs<br />

<strong>Risø</strong> lægger stor vægt på at etablere<br />

samarbejder både med andre<br />

offentlige institutioner og private virksomheder.<br />

Formålet er at danne ligeværdige<br />

partnerskaber, der er til gensidig<br />

gavn for de involverede og fremmer en<br />

fælles udvikling af forskningen. <strong>Risø</strong> vil i<br />

sin kommende kontraktperiode, som<br />

løber fra 2002 og fire år frem tage initiativer<br />

til centerdannelser, for eksempel<br />

inden for vindenergi, na<strong>no</strong>tek<strong>no</strong>logi,<br />

materialeforskning, neutronspredning og<br />

biotek<strong>no</strong>logi på planter. Målet er, at der<br />

etableres mindst tre nye centersamarbejder<br />

med universiteter og andre videncentre.<br />

<strong>Risø</strong>s mål er at etablere mindst tre nye centersamarbejder inden for de næste fire år, for eksempel inden for<br />

biotek<strong>no</strong>logi på planter. Foto: Billedhuset<br />

Samarbejde er nøgleordet også inden<br />

for <strong>Risø</strong>s forskning i bioproduktion. Ved<br />

at udnytte tværfagligheden på <strong>Risø</strong> skal<br />

der udvikles nye tek<strong>no</strong>logier inden for<br />

biofysik til plantebiotek<strong>no</strong>logi (soft na<strong>no</strong>tek<strong>no</strong>logi).<br />

Og gennem internationale<br />

samarbejder og strategiske alliancer med<br />

blandt andet universiteterne i Øresundsregionen,<br />

Landbrugsrådet, erhvervslivet,<br />

Dansk Jordbrugsforskning og Danmarks<br />

Miljøundersøgelser vil <strong>Risø</strong> give forskerne<br />

inden for bioproduktion de bedste rammer<br />

til at realisere sine mål.<br />

BRIC en slagkraftig brik<br />

<strong>Risø</strong> deltager også i etableringen af BRIC<br />

(Biotech Research and In<strong>no</strong>vation Centre).<br />

BRIC er etableret på initiativ af forskningsministeriet<br />

med det formål at etablere<br />

en tværfaglig enhed til at fremme<br />

forskningen i biotek<strong>no</strong>logi. Udover <strong>Risø</strong><br />

er Københavns Universitet, Danmarks<br />

Tekniske Universitet, Den Kongelige Veterinær-<br />

og Landbohøjskole, Hovedstadens<br />

Sygehusfællesskab samt Ministeriet for<br />

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri involveret.<br />

<strong>Risø</strong> er medlem af bestyrelsen og<br />

involveret i ansættelsen af BRICs kommende<br />

direktør. <strong>Risø</strong> vil gøre sit til at<br />

planteforskningen og biofysik bliver en<br />

del af BRICs indsatsområde.<br />

Samarbejde for<br />

tredjeverdenslandene<br />

Inden for bioproduktion, det vil sige udvikling<br />

af nye højeffektive plantesorter, er<br />

<strong>Risø</strong> bredt engageret. Udover engagementer<br />

med Danida, deltager <strong>Risø</strong> i RUF<br />

(Rådet for Ulandsforskning) og i NETRAD<br />

(dansk netværk for jordbrugsforskning i<br />

udviklingslande), ligesom <strong>Risø</strong> samarbejder<br />

med CGIAR-institutter (Consultative<br />

Group on International Agricultural Research)<br />

og med IRRI (International Rice Research<br />

Institute) i Phillipinerne. Det internationale<br />

samarbejde er <strong>Risø</strong>s bidrag til, at<br />

den højtek<strong>no</strong>logiske forskning også skal<br />

komme tredjeverdenslandene til gode.<br />

RISØ NYT 4/01<br />

39


RISØ NYT<br />

<strong>december</strong> <strong>2001</strong><br />

<strong>Risø</strong><strong>Nyt</strong> udgives af<br />

Forskningscenter <strong>Risø</strong>,<br />

Frederiksborgvej 399,<br />

Postboks 49, 4000 Roskilde<br />

Telefon 4677 4677 (Hovednr.)<br />

4677 4021 (Redaktion)<br />

4677 4014 (Abonnementsændr.)<br />

Email risoe@risoe.dk<br />

Telefax 4677 4013<br />

Internet Dette nummer af <strong>Risø</strong><strong>Nyt</strong><br />

samt anden aktuel information fra<br />

<strong>Risø</strong> findes på risoe.dk<br />

Besøg <strong>Risø</strong> arrangerer rundvisninger<br />

alle ugens dage for grupper på<br />

10-50 personer.<br />

Se mere på risoe.dk<br />

Henvendelse om besøg sker på tlf.<br />

4677 4022, senest en måned inden<br />

den ønskede besøgsdato. Besøg på<br />

hverdage koster 35 kroner for voksne<br />

og 15 kroner for skoleelever.<br />

Lørdag og søndag koster besøg<br />

1200 kroner uanset gruppens<br />

størrelse, dog maks. 50 personer<br />

Bibliotek <strong>Risø</strong> Bibliotek har en lang<br />

række elektroniske informationsprodukter<br />

og rummer omfattende samlinger<br />

af teknisk og naturvidenskabelig<br />

litteratur. Biblioteket er offentligt tilgængeligt<br />

og har åbent dagligt mellem<br />

8.30 og 16.00, fredag dog mellem<br />

8.30 og 15.30<br />

ISSN 0108-0350<br />

Redaktion Eva Max Andersen,<br />

Leif Sønderberg Petersen,<br />

Ian Max Møller<br />

Sekretær Inge Ilsøe/Pia Hertz<br />

Manglende kildeangivelse Billedet<br />

side 28 i <strong>Risø</strong><strong>Nyt</strong> nummer 3 <strong>2001</strong><br />

viser en jern na<strong>no</strong>partikel fremstillet<br />

af Luise Theil Kuhn, Københavns<br />

Universitet. Partiklernes magnetiske<br />

egenskaber undersøges med Møssbauer<br />

spektroskopi i Steen Morups<br />

gruppe på Danmarks Tekniske Universitet.<br />

Billedet er lavet i transmissions<br />

elektron mikroskopet på DTU af<br />

Flemming Bjerg Grumsen. Vi beklager<br />

fejlen<br />

Oplag 8.500<br />

Layout Punkt & Prikke<br />

Repro og tryk Holbæk Center-Tryk<br />

<strong>Risø</strong><strong>Nyt</strong> bringer aktuel information<br />

om forskningen på <strong>Risø</strong> Bladet udkommer<br />

fire gange årligt og sendes<br />

bl.a. til myndigheder, erhvervsvirksomheder,<br />

presse, uddannelsesinstitutioner,<br />

biblioteker og <strong>Risø</strong>s medarbejdere.<br />

Alle kan tegne et gratis abonnement<br />

ved at bruge kuponen i bladet.<br />

Artikler i <strong>Risø</strong><strong>Nyt</strong> kan eftertrykkes<br />

med forfatterens tilladelse samt kildeangivelse<br />

Foto: Boye Kock<br />

<strong>Risø</strong> med i<br />

kapløbet om biopolymerer<br />

<strong>Risø</strong>s chef for Afdelingen for Planteforskning,<br />

Jens Kossmann, har bragt<br />

en habil kompetence inden for biopolymerer<br />

med sig fra sin tidligere post som<br />

gruppeleder ved Max Planck Institute of<br />

Molecular Plant Physiology i Golm. Biopolymerer<br />

er plast, som man kan få<br />

planter til at producere ved hjælp af<br />

moderne gentek<strong>no</strong>logiske metoder.<br />

Forskere fra Max Planck Instituttet<br />

til <strong>Risø</strong><br />

Jens Kossmann er nu er i gang med at<br />

opbygge en forskergruppe på <strong>Risø</strong>, der<br />

skal afklare de fysiologiske processer<br />

omkring dannelse af biopolymerer i<br />

planter og alger. Stivelse er den biopolymer,<br />

der indtil videre er forsket mest i,<br />

men den nye forskningsindsats fokuserer<br />

på de polymerer, som naturligt findes i<br />

planternes cellevægge, og som er meget<br />

mere varieret i deres opbygning end stivelse.<br />

Det vil i sidste ende resultere i flere<br />

produktmuligheder, når forskningen har<br />

banet vejen for plantebaseret produktion<br />

af biopolymerer til industrielle formål.<br />

Gratis abonnement<br />

Ny abonnent: Jeg ønsker at abonnere på <strong>Risø</strong><strong>Nyt</strong>.<br />

Navn og adresse er anført herunder.<br />

Jeg ønsker ikke længere at abonnere på <strong>Risø</strong><strong>Nyt</strong>.<br />

Navn og abonnementsnummer er anført herunder.<br />

Jeg har skiftet adresse.<br />

Den nye adresse og abonnementsnummer er anført herunder.<br />

Abonnementsnummer (tallene efter KHC) ................................................................<br />

Navn .................................................................................................................................<br />

Adresse ............................................................................................................................<br />

Postnummer og by ....................................................................................................<br />

Du kan også faxe kuponen til 46 77 40 13 eller sende en e-mail til janne.thygesen@risoe.dk<br />

Den nye forskergruppe bliver sammensat<br />

af <strong>Risø</strong>s eksisterende forskergruppe<br />

i planteprodukter og to til tre forskere<br />

fra Jens Kossmanns tidligere gruppe på<br />

Max Planck Instituttet, og den første er<br />

allerede ankommet.<br />

Netværk til samarbejde<br />

Jens Kossmanns gode forbindelser til<br />

forskningen i biopolymerer har også ført<br />

til, at <strong>Risø</strong> netop har underskrevet en samarbejdsaftale<br />

med det tyske firma PlantTec<br />

om at udvikle nye kartoffelsorter med forbedrede<br />

stivelsesegenskaber til industrien.<br />

Jens Kossmann var i 1996 medstifter af<br />

PlantTec, som allerede har udviklet en<br />

genmodificeret kartoffel med en forbedret<br />

stivelsesstruktur. Stivelsen behøver således<br />

ingen kemisk modificering, inden den kan<br />

bruges industrielt. Kartoffelsorten danner<br />

nu grobund for en nyligt etablerede joint<br />

venture, Solavista GmbH, mellem to store<br />

europæiske industrier. Formålet er forskning<br />

og udvikling af nye kartoffelsorter til<br />

industrien for eksempel til papirfabrikation<br />

eller medicinindustrien.<br />

Husk<br />

frimærke<br />

Forskningscenter <strong>Risø</strong><br />

Afdelingen for<br />

Informationsservice<br />

Bygning 115<br />

Postboks 49<br />

4000 Roskilde

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!