3.5 Havne.qxd - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

3.5 Havne.qxd - Naturstyrelsen

3.5 Havne.qxd 19-12-2005 18:16 Side 2

3.5 Havne og søtransport

104

Amtsrådets mål

Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at:

● at fastholde og fremme Odense Havn og Nyborg Havn som regionale godstrafikhavne.

● at fastholde et overordnet færgerutenet, som ud over færgebetjeningen af

Ærø og færgeruterne til småøerne omfatter følgende ruter:

● Spodsbjerg Tårs

● Bøjden Fynshav

Odense Havn Foto: Fyns Amt


3.5 Havne.qxd 19-12-2005 18:16 Side 3

Centrale problemstillinger

Amtsrådet er ikke ansvarligt for havneplanlægningen,

som henhører under stat og kommune.

Nyetablering eller udvidelse af havneanlæg,

herunder opfyldning på søterritoriet, kræver

således særskilt tilladelse fra Kystdirektoratet.

Hvis udvidelsen består i etablering af faste

anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet

inden for en havns dækkende værker,

kræves ikke tilladelse fra Kystdirektoratet

med mindre udvidelsen kræver vurdering af

de miljømæssige konsekvenser af anlægget.

Det er kommunerne, der står for den interne

planlægning i de kommunale havne.

Amtet er derimod regional planlægningsmyndighed,

hvad angår etablering af nye landanlæg

i tilknytning til eksisterende hhv. nye havne. I

den forbindelse er det fastsat i Miljø- og

Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 2.

juni 1999 (Samlebekendtgørelsen), at der skal

udarbejdes et særskilt VVM tillæg til regionplanen

som forudsætning for etablering af større

landanlæg i forbindelse med havne, der kan

besejles og anløbes af skibe med over 1350

tons, og at VVM også kan komme på tale i forbindelse

med andre havneanlæg.

Trafikministeriet/Kystdirektoratet hører amtet

i forbindelse med ansøgninger om nye havne

eller udvidelse af eksisterende havne.

Nyborg Havn/Knudshoved gamle færgehavn

er i øvrigt udpeget som nødhavn, det

vil sige at disse havne er forpligtet til at modtage

havarerede eller på anden måde nødstedte

skibe fra Storebæltsområdet.

Godstransport

Godsomsætningen på havnene i den fynske

region var i 2002 på 3.455.000 t, svarende til

ca. 3,7 % af den samlede godsomsætning i

de danske havne. Andelen er måske inde i en

svag stigning.

To havne er helt dominerende på godsområdet,

nemlig Odense Havn og Nyborg Havn,

der tilsammen står for ca. 88% af den godsmængde,

der fragtes med skib (godstransport

med færger ikke medregnet) til og fra de fynske

havne. Herudover har kun Assens- og

Svendborg havne en betydende godsomsætning.

Tilsammen dækker de 4 nævnte havne

over 97 % af godsomsætningen i de fynske

havne (godstransport med færger ikke medregnet).

Godstransport med skib er således alt i alt

ikke nogen stor sektor i den fynske region,

hvilket også illustreres af, at Odense Havn i

2002 kun er den 13. største havn i Danmark

målt på godsomsætning, mens Nyborg Havn

findes på en 29. plads.

Generelt må det forventes, at skibsgodstransporten

på de små lokale havne vil være

vigende i de kommende år og koncentreres

yderligere.

På figur 3.5.1 er vist trafikhavnestrukturen,

idet dog kun havne med en godsomsætning

på over 1% af regionens samlede godsomsætning

(bortset fra færger) er vist.

Middelfart

LILLEBÆLT

TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR


TR

TR

Assens

TR Trafikhavn

FÆ Færgehavn

FI Fiskerihavn

NH Nødhavn

Fig. 3.5.1 Havne

Bogense

FI FI FI FI FI

FI FI FI


FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ

FÆ FÆ FÆ

FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ

FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ

FI FI FI FI FI

FI FI FI FI

FaaborgFI

FI

ÆRØ

TR

TR

FI


FI

FITR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR


OdenseFI

FI

TR TR TR TR TR TR TR

TR

FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ

FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ


REGIONPLAN 2005

STOREBÆLT

Kerteminde

FI

FI

NH

NH

Nyborg

TR TR

TR

FI

FI

FI FI FI FI

FI FI FI FI FI

Svendborg


FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ FÆ

FI

FI


FI FI FI FI FI FI FI

FI FI FI FI
FI

FI

LANGELANDSBÆLTET

LANGELAND

105


3.5 Havne.qxd 19-12-2005 18:17 Side 4

Havne og søtransport

Svendborg Sund

Foto: Fyntour

106

Fiskeri

Fiskeriet har i de seneste år været i tilbagegang,

og denne udvikling forventes at fortsætte.

Der fiskes dog stadigt i meget begrænset

omfang erhvervsmæssigt fra en del havne

i regionen, jf. figur 3.5.1.

Færger

Den faste Storebæltsforbindelse og ophøret

af det toldfrie salg i forbindelse med rejser

internt i EU har medført betydelige ændringer

i færgestrukturen i forhold til tidligere.

Bortset fra færgebetjeningen af Ærø og færgeruterne

til de små øer er der i realiteten

kun færgeruterne Bøjden-Fynshav og Spodsbjerg-Tårs

tilbage. Færgerne til Ærø og ikke

mindst Spodsbjerg-Tårs ruten har - ud over

overførsel af biler og passagerer - også en

ganske betydelig godsomsætning.

For færgefarten til de sydfynske øer, bl.a.

Ærø, er der i de senere år foretaget moderniseringer

og investeringer i færger og havnefaciliteter,

og Fyns Amt har i forbindelse med

en vejlovsændring overtaget driften af havneanlægget

i Bøjden.

Hurtigfærger er færgeselskabernes svar på

bl.a. de faste forbindelser. Der er i de seneste

år indsat mange hurtigfærger i de danske

farvande. Hurtigfærger kan imidlertid bl.a. på

grund af kraftig bølgedannelse og støj have

betydelige genevirkninger i forhold til såvel

naturbeskyttelse og miljø som til rekreative

og turistmæssige interesser.

Aktuelt har det været på tale at indsætte hurtigfærger

på Ærøtrafikken. Sådanne færger

kan evt. indebære en afkortning af sejltiden,

hvilket vil være af stor betydning for såvel

bosætning som erhvervsliv på Ærø.

Etablering af sådanne færgeruter i de fynske

farvande med de mange miljøfølsomme marine

områder og de mange havtilknyttede rekreative

aktiviteter kan imidlertid være problematisk.

Færgehavnene (bortset fra færgehavnene på

småøerne) er ligeledes vist på figur 3.5.1.

Amtsrådets holdninger

Selv om amtet ikke er ansvarlig for havneplanlægningen

har Amtsrådet som regional

myndighed en væsentlig interesse i, at påvirke

udviklingen på havneområdet til gavn for

hele regionen.

Amtsrådet finder det således vigtigt for hele

regionen, at Odense Havn og Nyborg Havn

fastholdes og fremmes som regionale godstrafikhavne.


3.5 Havne.qxd 19-12-2005 18:17 Side 5

Amtsrådet finder det endvidere vigtigt, at der

fastholdes et færgerutenet, som ud over færgebetjeningen

af Ærø og færgeruterne til

småøerne omfatter ruterne Spodsbjerg Tårs

og Bøjden Fynshav

Amtsrådet finder ikke, at der er behov for

etablering af nye havneanlæg ud over de på

figur 3.5.1 viste. Såfremt der måtte vise sig et

behov herfor, bør etableringen i givet fald

ske på baggrund af særskilt tilvejebringelse

af det fornødne planlægningsmæssige

grundlag herfor. Udvidelse af eksisterende

havne bør derimod umiddelbart kunne finde

sted, såfremt væsentlige nationale eller regionale

interesser ikke herved tilsidesættes, og

såfremt udvidelsen ikke fordrer et særskilt

VVM tillæg til regionplanen.

Det betyder også at de havnerelaterede

erhverv vil få vigende betydning i mange af

havnene. Trafikhavnenes vigende betydning

og tilbagegangen i havnerelaterede erhverv

vil indebære, at der frigøres arealer til andre

formål.

I flere fynske havne er der allerede i dag bety-

Retningslinier

delige ledige havnearealer. Det er Amtsrådets

opfattelse, at hvor der ikke kan forventes en

udvikling af godstransporten, bør disse arealer,

bl.a. på grund af deres centrale beliggenhed

i forbindelse med bycentre og ikke

mindst på grund af deres rekreative værdi,

overgå til andre formål. Det er i den forbindelse

Amtsrådets opfattelse, at den enkelte

kommune ved planlægning af omdannelse af

havnearealer bør tage vidtgående hensyn til

bevaringsværdige havnemiljøer og ikke

mindst forbedring af offentlighedens adgang

og benyttelse af områderne.

Hvad angår hurtigfærger finder Amtsrådet,

at sejlads med disse færger er problematisk i

internationale naturbeskyttelsesområder som

f.eks. Det sydfynske Øhav. Amtsrådet skal

derfor opfordre Staten til ved evt. sager om

tilladelse til sådanne ruter gennem internationale

naturbeskyttelsesområder (jf. Bekendtgørelse

om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter)

at sikre, at sejladsen ikke giver anledning

til problemer i forhold til havmiljøet og

naturværdier eller til de turistmæssige og

rekreative aktiviteter, der er knyttet til kysterne

og vandområderne.

Retningslinierne neden for omfatter egentlige trafik , fiskeri og færgehavne. Bådehavne og

lystbådehavne er omfattet af kapitel 4 om ferie og fritid.

3.5.1

Etablering af nye havneanlæg uden tilknytning til de eksisterende havne, der er vist

på figur 3.5.1, forudsætter særskilt tilvejebringelse af det fornødne planlægningsmæssige

grundlag.

3.5.2

Udvidelse af eksisterende havne kan ske, såfremt nationale eller regionale interesser

samt internationale naturbeskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes 1) , og såfremt

udvidelsen ikke fordrer et særskilt VVM tillæg til regionplanen.

Fortolkningsbidrag:

1) Ved nationale eller regionale interesser forstås de interesser, der er udtrykt i regionplanens retningslinier for

miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse (herunder Natura 2000-områder, jf. også retningslinie 7.1.2), landskabsbeskyttelse,

kulturmiljøbeskyttelse, regionplanens arealreservationer til andre formål etc.

REGIONPLAN 2005

107


3.5 Havne.qxd 19-12-2005 18:17 Side 6

More magazines by this user
Similar magazines