ESVAGT Alpha - Esbjerg Havn

portesbjerg.dk

ESVAGT Alpha - Esbjerg Havn

Hav&Kaj

Oktober 2008

Tschudi Logistics A/S

har afl øst Victoria Line

Side 3

Nyheder og information

fra Esbjerg HavnForrygende vækst i

ung virksomhed side 6-7

Norröna i Esbjerg side 9


Esbjerg Havn styrker sin position

Esbjerg Havn og Siemens Wind

Power A/S har indgået en 10-årig aftale

om leje af ca. 200.000 m2 havneareal,

der først og fremmest skal bruges til

håndtering og afskibning af vindmøller

til de kommende års havvindmølleprojekter.

Vi er selvsagt meget glade for

denne aftale, der vil være med til at

styrke Esbjerg Havn’s position som den

største udskibningshavn for vindmøller.

Desuden cementerer aftalen det

fortrinlige samarbejde, vi gennem

årene har haft med Siemens, og vi

ser frem til at styrke dette samarbejde

yderligere.

Den nye lejeaftale vil betyde en forøgelse

af godsmængderne på havnen

og vil skabe mange nye arbejdspladser.

Særlig fordi vi i 2009 vil opleve et

gearskifte i Siemens’ aktivitetsniveau,

idet man forventer at håndtere tre

havvindmølleprojekter på én gang,

nemlig Horns Rev 2, Gunfl eet Sands

og Greater Gabbard.

❚ Efter en uge med konstant regn

kunne golfturneringen Esbjerg Havn

Open 2008 afvikles på Esbjerg Golfklubs

baner i Marbæk i strålende

sol fredag den 5. september.

Turneringen arrangeres af Esbjerg

Havn, der indbyder alle sine areal lejere

til at deltage med hold à to personer.

I år der deltog i alt 44 hold.

Afdelingschef Henning Nørgaard,

Esbjerg Havn, der står for afvikling af

turneringen, oplyser, at det også er

tilladt at invitere en gæst fra f.eks. en

samarbejdspartner med som makker.

Og det var lige, hvad Finn Christensen

fra Atkins havde benyttet sig

af. Han vandt den udsatte vandrepokal

sammen med sin makker, Jack Andersen

fra Grontmij Carl Bro.

2 Hav&Kaj oktober 2008

Stor positiv betydning

Vi har igennem de senere år investeret

store beløb i blandt andet nye kajer og

kraner. Det har sammen med tilstedeværelsen

af de mange professionelle

virksomheder på havnen været en

udslagsgivende faktor for, at Siemens

har følt sig tryg ved at indgå en sådan

stor lejeaftale med os.

Der er ingen tvivl om, at aftalen

vil få en positiv betydning for Esbjerg

Havn og for alle de virksomheder, der

på en eller anden måde er involveret i

de store mølleafskibninger.

Store krav til service

og infrastruktur

Men vi må også huske på, at det

stiller store krav til vores fl eksibilitet

og service - og ikke mindst til vores

infrastruktur.

Siemens Wind Power forventer

således i forbindelse med denne aftale

at udskibe og installere op imod

200 vindmøller om året. Det svarer til

en forøgelse på ca. 33% i forhold til

det antal vindmøller, der i dag bliver

udskibet fra Esbjerg Havn.

Derfor er det nu endnu mere presserende,

at vi får det sidste stykke

motorvej ført ned til havnen og dermed

får trafi kken separeret.

Ole Ingrisch

Esbjerg Havn Open i strålende solskin


Tschudi Logistics A/S

har afl øst Victoria Line

Samtidig har man styrket

sejlplanen mellem Esbjerg

og England og fået en længe

ønsket forbindelse til Norge

via Immingham.

❚ Det Esbjerg-baserede Victoria Line,

der i forvejen havde et tæt samarbejde

med norske Tschudi Line omkring

ruter til England og Rotterdam, er

blevet overtaget af Tschudi Line og har

skiftet navn til Tschudi Logistics A/S,

der nu er agent for søsterselskaberne

Tschudi Lines North Sea og Tschudi

Lines Baltic Sea.

Samtidig blev Victoria Line’s MV

Carina med en lasteevne på ca. 150

teu erstattet af det større og hurtigere

MV Angela, der har en lasteevne på

ca. 400 teu.

MV Angela har erstattet MV Carina på

ruten Esbjerg-Immingham. Det betyder

kortere sejltid, større kapacitet - og

sikkerhed for overholdelse af sejlplanen.

Ligeledes er importmulighederne

fra Baltikum forbedret, idet et af

Tschudi Lines Baltic Sea’s skibe nu

anløber Esbjerg på en rute fra Helsinki

over Muuga i Estland.

Bedre skib sikrer sejlplanen

- Det er meget tilfredsstillende, at vi

nu råder over 4 større og hurtigere

fartøjer, der virkelig kan klare såvel

Østersøen som Nordsøen også i hårdt

vejr, således at vi kan være sikre på

at kunne overholde sejlplanen, siger

Hardy Jørgensen, Tschudi Logistics.

- Hertil kommer, at vi nu kan

trække på Tschudi’s store organisation

med mange specialfunktioner, hvilket

selvfølgelig vil komme vore kunder til

gode, tilføjer han.

Det er fortsat Tschudi Logistics’

primære formål at tilbyde dør-til-dør

transport af hele containere mellem

Baltikum, Danmark, Norge og England.

Men Hardy Jørgensen oplyser, at

det også på længere sigt er et ønske

at opnå større geografi sk spredning

på aktiviteterne specielt omfattende

Norge og Baltikum.

Ifølge Tschudi Logistics’

nye sejlplan kan man nu

tilbyde:

Eksport til England:

Oplastning daglig

Afskibning onsdag - levering fredag

Afskibning lørdag - levering mandag

Eksport til Norge:

Oplastning daglig

Afskibning onsdag - levering mandag

eftermiddag/tirsdag morgen

Import fra Baltikum:

Afgang Helsinki onsdag - Muuga

torsdag - levering Danmark mandag.

Tschudi Shipping Company AS

har netop fejret sit 125 års jubilæum.

Hovedaktionær er den 45-årige

Felix H. Tschudi, der er fjerde

generation efter kaptajn

Henry Tschudi, der i 1883

grundlagde shippingvirksomheden

Tschudi & Eizen sammen med sin

gode ven, kaptajn Camillo Eizen.

Blandt virksomhedens mange

aktiviteter indgår også en division

med slæbebåde i Holland samt

rederiet Otto Danielsen i Virum.

Hav&Kaj oktober 2008 3


Kystdirektoratet søger efter

kilder til forurening

Havnens brugere skal passe

på, hvad man udleder til bassinerne.

Ellers kan det fremover

blive dyrere for alle at

holde bassinerne oprensede.

❚ Det siger miljøkoordinator i Kystdirektoratet,

Signe Marie Ingvardsen.

Kystdirektoratet har i samarbejde

med havnen og kommunen netop

udarbejdet en plan for, hvordan indholdet

af forurenende stoffer i havnens

sediment kan nedbringes.

Som en del af planen indgår også

konkrete aftaler mellem Kystdirektoratet,

der har oprensningsforpligtelsen,

Esbjerg Kommune, der er miljømyndighed,

og Esbjerg Havn, der jo er

grundejer for havnearealerne.

Udarbejdelsen af planen er et led i

den klaptilladelse, der blev givet i no-

Miljøkoordinator Signe Marie Ingvardsen,

Kystdirektoratet: - I øjeblikket arbejder

vi rigtig meget med at lokalisere

kilderne til forureningen.

4 Hav&Kaj oktober 2008

- Det er nødvendigt, at

vi alle tænker os godt

om, med hensyn

til hvad vi udleder i

havnebassinerne,

fastslår maritim chef

Torben Jensen og

civilingeniør

Torben Poulsen.

vember sidste år, og aftalen forpligter

parterne til at gennemføre forskellige

aktiviteter med henblik på at begrænse

og nedbringe forureningen.

Alle skal tænke sig om

- Der er særlig fokus på Esbjerg Havn,

fordi havnen befi nder sig så tæt på

hele NATURA 2000-området, fortæller

Signe Ingvardsen. - Derfor skal

koncentrationerne og mængderne af

konkrete uønskede stoffer inden 2010

nedbringes til et niveau, hvor der ikke

er risiko for påvirkning af de arter og

naturtyper, som området er udpeget

for at beskytte.

- Men i øvrigt ser koncentrationerne

meget fi ne ud i Esbjerg Havn, og i det

store og hele kan man sagtens holde

sig under de grænseværdier, der eksisterer

på området, fortsætter Signe

Ingvardsen. - Men havnens brugere

skal bare hele tiden tænke sig om og

være forsigtige med, hvad man leder

ud. For hvis vi næste gang ikke kan få

en klapningstilladelse til Vadehavet, så

skal oprensningsmaterialet enten helt

ud i Nordsøen eller på land, hvilket

vil blive både vanskeligere og meget

dyrere for alle parter.

- Endelig er det absolut at foretrække,

at det sediment, der er, også får

lov til at blive i systemet, tilføjer Signe

Ingvardsen.


Findes der lokale

forureningskilder?

Af klaptilladelsen fremgår det desuden,

at man skal arbejde målrettet

for at stoppe kilderne til forurening af

havnens sediment.

- Så det er noget, vi arbejder rigtig

meget med i øjeblikket, oplyser Signe

Ingvardsen.

- Først og fremmest skal vi have

lokaliseret kilderne til forureningen

og have analyseret, om der fi ndes

lokale forureningskilder på eller tæt på

havnens område. Det kræver et bedre

prøvetagningsprogram, så vi bl.a.

kan se, om der rent faktisk er forskel

på den forurening, der fi ndes inde i

havnen, og den, der fi ndes uden for

havnen, siger hun. - På luftfotos kan

man jo for eksempel tydeligt se den

fane af forurening, som de nordtyske

og øvrige europæiske fl oder spreder

helt op til vores område.

- Hvis vi kan lokalisere lokale

forureningskilder, er det naturligvis

miljømyndighedernes opgave at skride

ind, fastslår Signe Ingvardsen.

Ingen forurener jo med vilje

- men vi skal hele tiden være

forsigtige!

Esbjerg Havn henhører dette

stofområde under civilingeniør Torben

Poulsen og maritim chef Torben

Jensen, der har det overordnede

ansvar for, hvad der udledes i havnebassinerne.

De er meget tilfredse med, at

situationen ser fornuftig ud for Esbjerg

Havns vedkommende.

- Men det er nødvendigt, at vi alle

sammen tænker os godt om med

hensyn til, hvad vi udleder i havnebassinerne,

for eksempel gennem

afl øbet på gårdspladsen, siger de og

gør i øvrigt opmærksom på, at alle

afl øb på havneområdet fører direkte

ud i bassinerne. Det vil sige, at også

regnvand kan skylle uønskede stoffer

med sig ud i havnen.

- Ingen på havnen skaber jo forurening

med vilje. Men vi skal være

forsigtige, for hvis ikke situationen

bedres, kan vi få problemer med vores

næste klaptilladelse og måske blive

pålagt endnu fl ere restriktioner, fastslår

Torben Jensen.

Møllerne til Lynn og

Inner Dowsing blev

etableret efter planen

God plads på kajarealet var en af grundene til, at Siemens Wind Power kunne overholde

tidsplanen trods forsinkelser på grund af dårligt vejr.

Ja. Faktisk gik det bedre end

planlagt, idet alle møllerne

var etableret tidligere, end

det var lovet i tidsplanen.

❚ Det oplyser senior project manager

Michael Kessler, Siemens Wind

Power A/S, der havde ansvaret for

hele projektet omkring samling og

udskibning af de 54 møller fra Europakaj

Esbjerg Havn til etablering i

området Lynn og Inner Dowsing ved

den engelske østkyst.

- Selv om vi havde 14 dage med

dårligt vejr i begyndelsen af perioden,

fi k vi indhentet forsinkelsen og

blev altså oven i købet færdig tidligere,

end det var lovet i tidsplanen,

siger Michael Kessler.

- Det kunne lade sig gøre, siger

han, - fordi man havde et rigtig godt

set up både på kajen og omkring

”MV Resolution”, der skulle transportere

møllerne over til Lynn og Inner

Dowsing og installere dem i mølleparken.

- Det var således godt, at vi havde

god plads på kajarealet, så vi kunne

samle fl ere møller end oprindelig

beregnet og gøre dem klar til udskibning,

forklarer Michael Kessler.

Han fortæller, at den sidste mølle

blev sat den 26. juli, og den tekniske

test, der foretages i øjeblikket,

forløber også efter planen. Mølleparken

vil således være klar til at

blive overdraget til kunden sidst på

året.

Hav&Kaj oktober 2008 5


Forrygende vækst i ung

TESS Global Offshore er kun

2 år gammel, men har allerede

manifesteret sig stærkt i

offshore branchen.

❚ I juni 2006 etablerede Paul Brebner

Global Offshore Supply i Esbjerg.

Den nye virksomhed ville levere alle

former for udstyr til offshoreindustrien.

Men en af verdens største leverandører

af offshoresupply, TESS i Norge,

kunne også se det interessante i den

nye Esbjerg-virksomheds set-up og

tilbød i efteråret at overtage virksomheden.

Paul Brebner troede dog så meget

på sin egen idé og sin lyst til at drive

selvstændig virksomhed, at han

afslog. Og det endte med, at TESS

nøjedes med at købe sig ind i Global

Offshore Supply og nu ejer lidt over

halvdelen af virksomheden.

Samtidig skiftede virksomheden

navn til TESS Global Offshore.

To måneder senere blev staben

forøget med et team bestående af

Sales Manager Hilmar B. Buchholdt

og dennes tre tidligere arbejdskolleger.

Leveringsdygtig med

få timers respit

- Gennem vort samarbejde med TESS

i Norge, der har et kæmpestort lager

6 Hav&Kaj oktober 2008

af alle former for udstyr specielt til

offshoreindustrien, kan vi også på

meget kort tid levere næsten alt til

den danske offshoreindustri, fortæller

Hilmar Buchholdt. - Da denne industri

ofte har behov for levering med meget

korte tidsfrister, så har vi selv her i

Esbjerg et meget stort lager af såvel

lavtryks- som højtryksslanger og komponenter

til offshorebrug. Derudover

lagerfører vi arbejdstøj, sikkerhedsfodtøj,

værktøj og kemikalieprodukter.

Det, vi ikke har på lager, skaffer vi

efter kundens ønske.

- Det betyder, at vi faktisk er leveringsdygtige

af selv specielle løsninger

med få timers respit, idet vi også har

en maskinpark, der går dette muligt,

oplyser Hilmar Buchholdt.

TESS Global Offshore er i færd med at

indrette sit kæmpelager af slanger og reservedele

mv. i de gamle kartoffelpakhuse

på havnen.

Hos TESS Global Offshore kan de selv

montere koblinger på højtryks- såvel som

lavtryksslanger.

Specialist i kreative

løsninger

Virksomhedens speciale er de mere

kreative løsninger, som teamet her har

stor erfaring i at få strikket sammen.

Og har man ikke selv de dele, der

skal bruges, så kan der trækkes på de

enorme varelagere hos TESS i Norge.

- Vi har for eksempel netop leveret

en ordre, hvor alle dele blev samlet

i Esbjerg. Vi fi k leverancer fra både

TESS i Stavanger og fra hovedlageret

i Drammen. Denne ordre fi k vi, fordi vi

kunne garantere levering inden for den

givne tidsfrist og med de rigtige komponenter,

oplyser Hilmar Buchholdt.

TESS Global Offshore leverede til

denne ordre en speciel ventil (breakaway),

der hyppigt anvendes som

forbindelse imellem rig og supply skib.


virksomhed

Trækker også på lokale

underleverandører

- Ofte har vi brug for at trække på lokale

underleverandører for at få udført

f.eks. svejsearbejde og trykprøvning,

hvilket vi har rigtig gode erfaringer

med, siger Hilmar Buchholdt.

Omkring 80% af TESS Global

Offshore’s kunder arbejder direkte eller

indirekte i offshoreindustrien. Det

betyder mange ad hoc-opgaver med

korte leveringstider - der skal overholdes.

- Det sætter vi en ære i her hos

TESS Global Offshore, fastslår Hilmar

Buchholdt, der allerede kan glæde sig

over at få øget sit team med en ekstra

mand, som netop er ansat.

Væksten fortsætter

Fra 2007 til 2008 har TESS Global

Offshore tredoblet sin omsætning fra

ca. 8 til ca. 24 mio. kr.

Men væksten fortsætter. Paul

Brebner oplyser, at Esbjerg-virksomheden

har åbnet en afdeling i Aberdeen

med 12 ansatte, ligesom han

åbner en afdeling i Den Helder i

Holland i slutningen af året.

Begge afdelinger underlægges

virksomheden i Esbjerg.

Desuden regner Paul Brebner med

at åbne en afdeling i Great Yarmouth

i begyndelsen af 2009. Denne afdeling

skal styres fra Aberdeen.

TESS i Norge forventer at åbne i

Angola.

- I det hele taget har vi en fi losofi

om, at vi vil være, hvor kunderne er,

og hvor vi er velkomne. Og vi vil til enhver

tid kunne levere, hvad der er behov

for i markedet, siger Paul Brebner.

- Men Esbjerg vil altid være hjemsted

og base for TESS Global Offshore. Og

vi glemmer ikke de venner her i byen,

der har støttet os i vores opstart.

Lad os sætte fokus på Esbjerg

- Desuden fi ndes der en masse

ekspertise her i Esbjerg, som vi alle

kan drage nytte af, fortsætter Paul

Brebner. - Men vi er bare ikke så gode

til at promote os selv.

- Hvorfor prøver vi for eksempel

ikke at etablere nogle arrangementer

med konferencer og udstillinger inden

for offshoreindustrien? spørger han.

- Vi har en lang række virksomheder

med stor viden og ekspertise, og jeg

er sikker på, at de fl este af dem ville

støtte op omkring et sådant initiativ

- og måske endog sponsorere det!

Og mange fra hele offshoreindustrien

i hvert fald omkring Nordsøen ville

deltage.

- Og vi har Musikhuset Esbjerg,

der ville danne en ideel ramme om

sådanne mindre, men meget seriøse

arrangementer, siger Paul Brebner.

- Så hvorfor ikke prøve?

Paul Brebner (tv) besluttede i

november 2007 at styrke TESS Global

Offshore med ansættelse af

Hilmar Buchholdt og tre af hans

tidligere arbejdskolleger.

Hav&Kaj oktober 2008 7


Nu er fundamenterne næsten på plads

Vi er ved at forberede os til

at få møllerne monteret på

Horns Rev 2. Det vil ske hen

over sommeren 2009.

❚ Det oplyser projektleder Henrik

Mørup Lehmann, DONG Energy, der

har ansvaret for hele projektet omkring

montering og etablering af vindmøllerne

til Horns Rev 2.

- Det var jo planen, at vi i år skulle

have etableret alle fundamenterne til

beboelsesplatformen og de 91 vindmøller

med alle de forskellige arbejdsopgaver,

der hørte hertil - og det mål

er vi meget tæt på at nå! konstaterer

Henrik Mørup Lehmann. - Selv om vi

blev forsinket af dårligt vejr hen over

sommeren og specielt i august, så

indhentede vi forsinkelsen i september,

hvor det jo var rigtig godt vejr.

Så i skrivende stund mangler man

bare at installere sidste last af fundamenter

og sejle beboelsesplatformen

ud til vindmølleparken, hvor den skal

placeres på sit fundament.

- Udskibning af beboelsesplatformen

kræver, at vi først får demobiliseret

alt det udstyr, som transportfartøjet

Sea Jack har været udrustet med

for at kunne transportere og placere

fundamenttårnene på havbunden.

Derefter skal nyt grej til handling af

beboelsesplatformen svejses fast

på skibet, forklarer Henrik Mørup

Lehmann.

8 Hav&Kaj oktober 2008

Det kræver godt vejr at få placeret fundamenttårnene på deres fundamenter på havbunden.

Han forventer, at det kan ske i

begyndelsen af oktober, hvis vejret

tillader det.

91 vindmøller med rotorer

på 93 meter i diameter skal

udskibes fra Esbjerg Havn

I år vil DONG Energy således have

fået alle fundamenter og beboelsesplatformen

etableret samt fået udført

ca. halvdelen af kabelarbejdet. Til

næste år skal vindmøllerne så endeligt

etableres i vindmølleparken, og det

sidste kabelarbejde skal udføres. Det

forventes at ske i perioden fra midt

i marts til slutningen af oktober - alt

afhængig af vejret, selvfølgelig.

- Så næste år vil hele vort areal

ved Tauruskaj blive omdannet til et

stort ”pre assembly”- område, hvor vi

samler møllerne, så meget som det

overhovedet er muligt. Det vil sige,

at møllevinger monteres på navet, så

den samlede rotor derefter udskibes i

ét stykke, fortæller Henrik Mørup Lehmann.

- Derefter skal transportfartøjet

”Sea Power”, der også blev brugt ved

transformerinstallationen, transportere

disse 91 rotorer med en diameter på

93 meter samt tårne og møllehuse ud

til Horns Rev 2 og få dem placeret på

fundamenterne.

Det vil derudover kræve en hel lille

hær af montører og idriftsættere at

udføre de afsluttende el-arbejder i

møllerne og sætte dem i drift. Mandskabet

vil blive sejlet frem og tilbage

af i hvert fald syv små transferskibe,

der således vil ligge i fast rutefart mellem

Horns Rev 2 og Esbjerg Havn.


Norröna i Esbjerg

Lørdag den 27. september anløb

Smyril Line’s MF Norröna

Esbjerg Havn på grund af for

dårligt vejr i Hanstholm.

❚ Færgen lagde til ved den nye

Atlantkaj.

Normalt besejler Norröna Smyril

Line’s rute mellem Hanstholm og

Bergen, Færøerne og Island, men i

tilfælde af dårligt vejr i Hanstholm er

der indgået en aftale om, at Esbjerg

kan anvendes som ”nødhavn”.

Det betyder ifl g. Søren Stougaard

fra Blue Water Shipping, at i en sådan

situation har man i samarbejde med

blandt andre Havnen og Skat lagt

en færdig plan for, hvordan alt skal

forløbe.

Passagererne bliver underrettet i

god tid, og folk fra Skat er parat til at

tage imod dem, når de går fra borde i

Esbjerg.

De indkommende passagerer, der

ikke selv har bil med, kan efter eget

valg blive kørt i bus til banegården i

Esbjerg eller direkte til Hanstholm -

eller de kan vælge at tilbringe nogen

tid i Esbjerg, inden de drager videre på

egen hånd.

- Denne gang blev der på Vestkraftkaj

etableret et område, hvor de

biler, der var blevet omdirigeret fra

Hanstholm, kunne vente. Og med en

stor indsats fra alle de involverede

parter forløb det hele helt gnidningsløst

og lige efter planen, oplyser Søren

Stougaard.

Norröna lagde til ved den

nye Atlantkaj i Esbjerg.

MF Norröna er på 36.000 BRT,

163 meter lang og

30 meter bred, og den har

en dybgang på 6 meter.

Færgen har en kapacitet

på 1.830 lanemeter,

svarende til 130 trailere,

og den kan medtage

1.482 passagerer.

Hav&Kaj oktober 2008 9


ESVAGT Alpha” i fast rutefart

Da ESVAGT A/S overtog

MS Argus i bareboat charter

i 2001, havde skibet bl.a.

sejlet som bøjeskib ved

Grønland, og det har derfor

en høj isklasse.

❚ Samtidig med at navnet blev ændret

til ESVAGT Alpha, blev skibet bygget

om og bl.a. forsynet med kraner, så

det kunne fungere som skifteskib for

de vagtskibe, som arbejder ved platformene

i Nordsøen.

I dag er ESVAGT Alpha

næsten 100% booket op med

mandskabsudskiftninger.

10 Hav&Kaj oktober 2008


Over årene har ESVAGT også anvendt

skibet til mange andre formål,

såsom hotelskib ved vindmølleparker,

til udlægning af bøjer offshore,

til fl ådetest, som kursusskib og som

besætningsskifte-skib ved andre

rederiers skibe i Nordsøen.

Skibet har fi ne indkvarteringsfaciliteter

for 45 personer og gode

velfærdsfaciliteter som messe,

opholdsrum, fuldt integreret internet,

satellit-tv mv.

I dag er ESVAGT Alpha næsten

100% booket op med mandskabsudskiftninger.

ESVAGT

køber ESVAGT Alpha

Den typiske sejlplan er, at skibet afgår

fra Esbjerg mandag aften til skibe i

dansk sektor. Derefter er ESVAGT

Alpha så tilbage i Esbjerg onsdag

morgen, hvor der lige er tid til at gøre

skibet klar til en ny tur, normalt med

afgang onsdag middag til den norske

eller engelske sektor, hvor der udskiftes

mandskab.

I ESVAGT Alpha’s tid er det gået

stærkt for ESVAGT A/S. I 2001 havde

selskabet 12 fartøjer beskæftiget

fortrinsvis som vagtskibe. I dag råder

man over i alt 27.

Og ESVAGT er blevet så glad for

ESVAGT Alpha, at det er besluttet at

udnytte kontraktens option for endelig

at købe skibet her i slutningen af

2008.

ESVAGT Alpha

er bygget i 1971. Det er på

1.244 BT, er 68,5 meter langt

og 12 meter bredt, og det har

en dybgang på ca. 5 meter.

Esbjerg er betydningsfuld for

Folketingets energipolitik

❚ Derfor afl agde Energipolitisk udvalg

i august besøg i Esbjerg, Danmarks

mest betydningsfulde energiby.

Udvalget besøgte både Esbjergværket

og vindmølleparken Horns Rev 2,

der er under etablering med 91 store

vindmøller 23 km nordøst for den

eksisterende møllepark Horns Rev 1.

Kapaciteten på Horns Rev 2 vil blive

ca. 200 MW.

Hav&Kaj oktober 2008 11


Så blev transformerplatformen

placeret på sin rette plads

❚ Der skulle stærke kræfter til at få

placeret fundamentet og energinet.dk’s

transformerplatform på rette sted ved

vindmølleparken Horns Rev 2 og derefter

at etablere selve transformeren

på 280 tons på platformen.

Transformerplatformen vejer selv

1.700 tons, og den er 25 meter bred

og godt 32 meter lang. I alt skulle der

manøvreres rundt med 2300 tons.

Det var A2SEA-fartøjet SeaPower

og fl ydekranen Matador 3, der medvirkede

i operationen.

Hav&Kaj

Udgiver:

Esbjerg Havn

Ansvarshavende:

Salgs- og marketingchef

Søren Clemmensen

Redaktionelt arbejde:

Total-Kommunikation

Foto:

MEDVIND/Bent Sørensen

Layout og produktion:

Reese Grafi sk

More magazines by this user
Similar magazines