Ærø Guide - Alt er vand ved siden af Ærø

visitaeroe.dk

Ærø Guide - Alt er vand ved siden af Ærø

ÆRØ

GUIDE

2011


annonce_guide_DK_2010_TRYK.pdf 1 03/01/11 12.53

VELKOMMEN TIL

DEJLIGE ÆRØ

-MED PLADS TIL

ET HELT LIV

Man mærker det fra første øjeblik, man

sætter foden herovre. Ærø er noget helt

specielt. Hos mange hænger følelsen ved,

længe efter at man er kommet hjem, og

man bliver nødt til at komme igen og igen.

Ikke alle lader sig nøje med det gode liv på

Ærø i ferierne, og vælger at flytte hertil

permanent. På Ærø kan de fleste købe sig

et skønt hus og måske en sejlbåd, så man

kan nyde de betagende farvande omkring

øen, der er en skatkiste af frodige strandenge,

skjulte nor og idylliske bugter.

KONTAKT

Bosætningskonsulenten på

tlf. 2124-7935 eller send en mail til

post@arre.dk, og få mere at vide.

Ærø summer af liv året rundt

Ærø har både iværksættermiljø, et driftigt erhvervsliv, gode

børnepasningsmuligheder, skoler og masser af kultur- og fritidsaktiviteter.

Hvis man har lyst til en varm espresso efter en frisk tur

i havkajak, fitness eller tennis - eller hvis man vil til koncert eller

en tur i biografen, så er det blot at gøre det. Ærø har det hele.

Vi har gjort det nemmere for vores tilflyttere

For jer, der flytter til Ærø – og for jer, der stadig

overvejer det, står vores bosætningskonsulent klar

med praktisk vejledning og gode råd, som skal sikre

en blød landing til et nyt og bedre liv på Ærø.

Med venlig hilsen

Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE

Årets gang

på øen

Den største attraktion på Ærø er naturen i sig

selv. Kombinationen af blide strandlinjer mod

Det sydfynske Øhav og mere vilde og forrevne

kyststrækninger mod Østersøen, med

de bølgende bakker, de inddæmmede nor og

den imponerende flora er ganske unik – naturen

har et nyt ansigt hver dag året rundt!

Klimaet

Det er ikke uden grund, at man kalder øerne

i Det sydfynske Øhav for Sydhavsøerne. Klimaet

i det Sydfynske er særligt mildt.

Ærø hører til de steder i Danmark, der er

begunstiget af flest solskinstimer om året.

Således er det ikke usædvanligt at finde

planter i de ærøske haver, der normalt ikke

burde kunne overleve i Danmark.

Går man f.eks. en tur langs Molestien i

Ærøskøbing vil man i byens haver helt sik -

kert opdage tropiske planter og blomster og

bemærke at normale haveplanter oftest udvikler

en helt bemærkelsesværdig størrelse

og frodighed.

Foråret

Foråret på Ærø kommer gerne meget pludseligt.

Nærmest som en eksplosion springer

blomsterne ud og øen forvandler sig til en

farvesymfoni af blomstrende buske og

frugt træer afbrudt af saftige grønne marker

og det blå hav. Det er ligesom om øen våg -

ner af vinterdvalen.

Butikker, cafeer og re stau ranter åbner for

sæsonen og de først lystbåde og store

træskibe besøger hav nene.

Sommeren

Sommeren er den livligste tid på øen. Blomstrende

stokroser pynter de gamle huse. Det

er festivaltid, hvor byer og havne summer af

mennesker og musik. Gallerier og gårdbutikker

holder åbent og overalt møder man

cyklister, der udforsker øen på to hjul. Badehusene

bruges flittigt og der er masser af liv

på strandene. Kendetegnende for Ærø er dog,

at man altid kan finde en fredelig plads på øen

ÆRØ GUIDE 2011 5

og heller ikke de mange gæster på øen kan

forstyrre den karakteristiske ro.

Efteråret

Sidst i september bliver der stille på Ærø. Man

kan oftest stadigvæk nyde de milde dage i

haven, ja endda tage sige en dukkert. Bla -

dene skifter farve og æbletræerne bugner

med frugt. Naturen inviterer til lange gåture

langs mark og hav. Det er ligesom om roen

sænker sig over hele øen – man slapper af!

Vinteren

Det opvarmede havvand bevirker, at vinteren

gerne sætter meget sent ind.

Byerne pyntes op til jul og overalt holdes

julemar keder, koncerter og mange andre

spæn dende aktiviteter.

Der er igen liv i ga derne, man drikker gløgg

og spiser æble skiver, og den festlige belysning

gør jule shopping på Ærø til noget

helt specielt.


6 ÆRØ GUIDE 2011

Marstal -

maritime traditioner

Marstal er Ærøs største by, og dens lange

maritime historie ses overalt.

Gennem århundreder har Marstalskibe

sejlet på verdenshavene, og den dag i dag

viser Marstalcoastere fortsat flaget rundt

omkring på kloden.

Søfarten er stadig byens livsnerve med

værfter, rederier og ikke mindst Naviga -

tions skolen, som gennem mere end hundrede

år har uddannet navigatører til den

danske handelsflåde.

Marstal er en hyggelig by med stræder og

smalle gader.

Det mangesidede forretnings liv byder gæsterne

velkommen, ligesom re stauranter og

cafeer indbyder til hygge. Langs havnen fin -

der man et charme ren de miljø med joller,

fiskegarn, lystbåde og coastere.

Den lange havnemole med den flotte,

gamle kalkovn giver læ for østenvinden,

bygget til formålet af byens søfolk fra 1825

til 1841 og udbygget et par gange se nere.

Marstal Søfartsmuseum giver et leven de

indtryk af byen og søfarten. Besøg også

den smukke kirke fra 1738.

Campingpladsen, vandrerhjemmet og

ho tellerne byder på gode overnatnings -

mu ligheder for byens gæster, og badelivet

ud folder sig ved stranden på Eriks Hale

med de yndige badehuse og det friske hav.

I Marstal Havn, i forbindelse med molen, ligger Frede -

riksøen. I daglig tale kaldes den for Kalkovnen. Øen

blev brugt som reparationssted for skibe, indtil den

i 1863 blev lejet ud til kalk brænderi. Den imponerende

kampestensmole ved øen blev fra 1825 opført

af lokale beboere og søfolk på frivillig basis.

ÆRØ GUIDE 2011 7


8 ÆRØ GUIDE 2011

Eventyrbyen

Ærøskøbing

Midt på Ærøs nordkyst ligger Ærøskøbing –

Danmarks vel nok bedst bevarede 1700tals

by. Byen stammer fra tidlige middel -

alder og har for nylig fejret sit 750 års ju bi -

læum. Mange af byens huse er total fredede,

og byen er som helhed underkastet en

bevaringsplan, der angiver retningslinier for

byens udvikling, og hvad der kan byg ges.

Kogehuset. Grundet den store respekt for brandfare

og en forordning af 1787 med forbud om at bruge

åben ild om bord på træskibe, opførte man på havnene

kogehuse. I 1810 betalte »die Brückenkasse«

for et kogehus på havnen i Ærøskøbing for enden af

højbroen. For at sikre vedligeholdelsen måtte fremmede

skibe betale for brugen af det. Kogehusets

oprindelige funktion ophørte omkring 1860. Fiskerne

anvendte det herefter til begkogning af deres garn. I

1850ʼerne fik huset en kvist hvor man tændte et lille

havne- og ledefyr, der skulle gelejde skibe sikkert

ind i Ærøskøbing Havn. I dag opfylder kogehuset

igen lidt af sin gamle funktion, idet det bruges som

grillhytte.

Byens museer fortæller om århundre der -

ne som købstad, hvor søfart og handel var

de erhverv, man levede af udover landbruget

i baglandet. Ærøskøbing Kirke, lige ved torvet,

er den tredje på stedet, og på selve

torvet findes de gamle bypumper, som indtil

1952 forsynede byen med vand. Den gamle

havn er udvidet med en lystbådehavn, og

badestranden Vesterstrand med de farve -

strålende små badehuse ligger kun få minutters

gang fra byen og havnen. Cam ping -

pladsen, vandrerhjemmet, pen sionater og

ho teller byder på gode over nat nings mu lig -

heder for de mange gæster i byen.

Ærøskøbing fremtræder med sine top -

pede brosten, stokroser og små, velholdte

huse med mange pudsige detaljer som en

ren idyl. I rejsehåndbøger fra ind- og udland

om tales den som Eventyrbyen. Man skal

imid lertid ikke glemme, at der bag byens

idylliske facade findes en velfungerende by,

der gennem mange hundrede år har løst

skiftende generationers boligbehov. Det

skete rationelt og øko nomisk, styret af de

naturgivne vilkår – i dag kalder vi det bære -

dygtigt. Helt på samme måde som tilfældet

var i alle landets øvrige byer. Blandt dem

resterer i dag kun Ærøskø bing.

På Turistbureauet sæl ges et smukt, informativt

hæfte om byen – ud givet i an ledning

af, at Ærøs købing i 2002 blev tildelt den

for nemme Europa Nostra pris for be va ring

af euro pæisk kulturarv. Her rede gøres for

byens struktur og det, der gør husene

ka rak te ristiske. Gade for løbene og husenes

konstruktion og detaljering be skrives, og

der fortælles om de beva rings bestræbelser,

der gennem man ge år har ført til, at

byen i dag fremtræder så hel og uspoleret.

Det er værd at bemærke, at Europa No -

stra prisen blev givet – ikke på grund af

Ærøs købings bevaringstilstand som sådan

– men for den bagvedliggende folkelige

indsats for bevaring. Ærøskøbing by de -

monstrerer et forbilledligt initiativ taget på

demokratisk vis af byens indbyggere for at

bevare den middelalderlige bymæssige

helhed intakt, lyder dommerkomiteens begrundelse

for prisen. Byen kan ses som et

monument over fortiden, men samtidig er

den en vigtig model for nutidigt boligbyggeri

– fordi den udtrykker mange ge nerationers

opsamlede erfaring og viden om

hus- og bybygning.

ÆRØ GUIDE 2011 9


10 ÆRØ GUIDE 2011

Hyggelige

Søby

Omgivet af noget af Ærøs mest spændende

natur finder man Søby, som danner centrum

for øens nordvestlige del. Den driftige erhvervs-

og handelsby er især kendt for øens

største og fremgangsrige arbejdsplads,

Søby Værft, der stolt kan se tilbage på 75

års historie. Omdrejningspunktet i byen er

havnen, der hilser gæster fra vandvejen vel -

kommen med sine smukke gamle fyrtårne.

Her har Ærøs fiskerflåde hjemme og herfra

udgår de to færgeruter til henholdsvis

Fyns hav på Als og Faaborg på Fyn. Lyst -

sej lerne kan glæde sig over en moderne

ma rina med pragtfuld udsigt ud over Det

sydfynske Øhav.

Søby kan foruden restaurant, bodega,

supermarked og forskellige hyggesteder

byde på sommeraktiviteter som minigolf

samt en centralt beliggende badestrand.

Golfentusiaster kan få kilometer uden for

Søby finde udfordringer i en af Nordeuropas

mest attraktive seaside golfbaner og for

havørredfiskere er området et sandt eldorado.

Den årlige havnefest og Single Folk

Festival bringer liv og musik til byen og er

altid en hyggelig oplevelse.

Går man på opdagelse i Søby fornemmer

man stadigvæk rigtig landsbystemning med

bindingsværkshuse i skøn blandet forening

med nyere bebyggelse. Et af de ældste

bygningsværker er den smukke kirke fra

1745, og Søby Mølle fra 1881 betragtes i dag

som byens vartegn. En møllefond, har ved

hjælp af mange bidrag, nu restaureret den

smukke stråtækte mølle.

Søby er udgangspunkt til pragtfulde na -

turoplevelser. Straks i udkanten af byen fin -

der man Låddenbjerg Plantage, der græn ser

op mod det store og særprægede naturområde

Vitsø og indbyder til dejlige vandreture.

Der er heller ikke langt til Skjoldnæs Fyr

og næbbet med fuglereservat og badestrand.

Med ferielejligheder, Bed & Breakfast

og en naturskøn beliggende campingp

lads er der også mulighed for et længerevarende

op hold i hyggelige Søby.

Landsbyerne

Landsbyerne på Ærø ligger som perler

en snor langs hovedvejen. Kør ind gennem

landsbygaderne og nyd den uforstyrrede

idyl.

er, heste og får græsser på de frodige

marker, som med diger og levende hegn

omkranser de små, velholdte huse og går -

de. Haver med blomster og frugttræer støder

op til bygaden, og i gadekæret trives

ænder og andet dyreliv.

Bregninge, Tranderup, Rise, og Ommel

har deres egne smukke kirker, hvor Bregninge

Kirke er den eneste vejkirke på Ærø,

og her er der hele sommerperioden guidet

rundvisning.

Bregninge kendetegnes i øvrigt ved at

være den anden længste landsby i Danmark,

og her er samlet en lille perlerække af

spændende udflugtsmål. Bl.a. har flere

kunstnere slået sig ned i byen med galleri

og åbne værksteder med keramik og smykker.

Landskendt fra TV2 er den økologiske

cafe i Bregninge med værelser og spisested

og Bregninge har også en stor anderledes

gårdbutik, der har åbent hele året. Desuden

er der primitive teltpladser ved stranden og

mulighed for turistridning.

Bregninge blev af Landdistrikternes Fællesråd

i 2010 udnævnt til den første »Blomstrende

Landsby« i Danmark.

Følger man Øhavsstien, fra Søby eller

Ærøskøbing ender man i et knudepunkt på

Vester Bregningemark, hvor Ærø naturpark

ligger i et af Ærøs smukkeste landskaber.

Vindeballe, Dunkær og Ommel har flotte

hyggelige kroer.

De mange landsbyer har deres egen

uspolerede idyl, og Skovby har i tillæg sin

egen seværdighed, nemlig Skovbystenen.

Stenen menes at være fra et sted mellem

1100 og 1400 og blev fundet i 1994, stenen

står i dag på »Den grønne Trekant«, ved

indkørslen til byen.

Landsbyen Ommel har to hyggelige

havne – Kleven og Strandbyen – begge

stemningsfyldte, lokale havnemiljøer med

små både.

ÆRØ GUIDE 2011 11

De ærøske

kirker

Ærø har 7 kirker med hver deres særpræg.

Det maritime islæt ses tydeligt i flere af

kirkerne. Rise Kirke er Ærøs ældste med en historie,

som strækker sig tilbage til 1100-tallet.

I flere af kirkerne er de gamle kalkmalerier afdækket,

og her står du ansigt til ansigt med

svundne tiders kirkekunst og religions -

opfattelse. Et særkende ved Rise, Tranderup

og Bregninge kirker er de runde kirke gårde.

Se specialbrochure om kirker. Den fås på

turistbureauet.

Sankt Alberts Kirke

Ved Vejsnæs Nakke ses sporene af Sankt

Alberts Kirke (oprindeligt opført som fæstningsværk).

Det genskabte anlæg måler ca.

60x30 m og består af en op til 3 m dyb grav og

et kraftigt voldanlæg til forsvarsbrug. Dateringen

af anlægget formodes at være vikingetid

omkring år 1000. I 1300-tallet omdannedes

anlægget, idet der blev opført en

betydelig kirke på stedet. Rundt om kirken er

afdækket et halvt hund rede grave, hvoraf

mange er børnegrave. Øvrige fund er bl.a. et

stort antal mønter, der daterer kirkens anvendelsestid

fra midten af 1300-tallet og

frem til reformationen i 1536. Herefter blev

kirken lukket og efterhånden nedbrudt. Bog

kan købes på Ærø Museum.

Kirkernes

åbningstider

MARSTAL KIRKE:

1/4-1/10 fra solopringning til solnedringning.

Aftensang hver tirsdag kl. 19.30

i skolernes sommerferie.

OMMEL KIRKE:

Henvendelse til præst eller kirketjener.

RISE KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

ÆRØSKØBING KIRKE:

08.00-17.00 – hele året

TRANDERUP KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

BREGNINGE KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

Tilbud om rundvisning ved kirkeværter

hver dag i skolernes sommerferie

kl. 12.00-16.00.

SØBY KIRKE:

08.00-16.00 – hele året


12 ÆRØ GUIDE 2011

På opdagelse

i det åbne land

Skjoldnæs Fyr og

Næbbet

På nordspidsen af Ærø står et af landets

smukkeste fyr, Skjoldnæs Fyr. Det blev

bygget i 1881 som en 22 meter høj, rund

bygning opført i granit.

En trappe med 57 trin fører op til

vagtrummet. Lanternen er fyrtårnets centrale

del og er ualmindelig velholdt og fuldstændig

intakt fra fyrets opførelse. Fra

rundgangen øverst på tårnet har man i klart

vejr en storslået udsigt over Østersøen,

Lillebælt og Det sydfynske Øhav. Mod syd

skimtes Tyskland. Mod vest ligger Als, og

mod nord ses Lyø, Bjørnø og Avernakø med

Fåborg og Svanninge Bakker i baggrunden.

At Skjoldnæs fyr blev et af Danmarks

mest imponerende fyrtårne har en forklaring.

Efter nederlaget i 1864 fra Slesvig blev

Ærø underlagt Svendborg Amt. Traditionen

fortæller, at man derfor ville bygge et imponerende

fyr, der kunne ses helt til Kiel

som en hilsen til vore tabte venner og fa -

milie.

Der er adgang til fyret fra solopgang til

solnedgang mod en beskeden entré. Om -

kring fyret har man anlagt en af Europas

smukkest beliggende seaside golfbaner.

Det spændende naturområde »Næbbet«

strækker sig 300 meter ud fra den lave klint

på nordsiden mod Det sydfynske Øhav.

Biologisk set er det et af Ærøs vigtigste og

mest interessante områder for fugle- og

planteinteresserede med stor rekreativ

værdi. Samtidigt regnes det for et af de

store lystfisker-eldoradoer i Fyns Amt.

Næbbets landskab, der består af aflej -

ringer, lå ubeskadiget indtil man omkring

1890 byggede Kielerkanalen. Da begyndte

man her på råstofudvindingen, og efter 2.

verdenskrig blev der brug for materialer til

genopbygning af de nordtyske byer. Store

gravemaskiner ændrede i løbet af ganske få

år stedet til et næsten goldt månelandskab

med masser af kratere, der fyldtes med

vand. Først omkring 1975 blev grusgravningen

forbudt. Sådan opstod nye biotoper.

Blishøns, svaner, ænder og vadefugle

raster, fouragerer og yngler i stigende takt.

Og dagligt ses store flokke af rastende

skarver, som står yderst på Næbspidsen og

med udbredte vinger tørrer fjerdragten. Selv

den sjældne lille dværgterne er blevet observeret

på Næbbet.

Plantevæksten er præget af den salt -

holdige bund og domineres af græsser,

halvgræsser og star. Langs strandvolden

ses store klynger af strandkål, og længst

væk fra havet ses et større område dækket

af rød hestehov. Almindelige strandplanter

som strandsennep, -arve, -gåsefod, -ræddike

og mælde ses spredt langs kystlinien.

Og her vokser også den fredede strandmandstro.

Småbuske og dværgtræer som

pil og hvidtjørn langs skrænterne og voldene

ved vandhullerne nær land er med til at

camouflere en del af de skader, der er sket

mod naturen. Ved vandhullerne finder man

også tagrør og dunhammer.

Søby Volde og Vitsø

Voldstedet ved Søbygård fortæller med sine

imponerende dimensioner at der her engang

har ligget en kongelig fæstning. Det

menes at være anlagt af Kong Niels i det 12.

århundrede for at beskytte Ærø mod overfald

fra venderne. Placeringen var ideel, idet

man havde en fremragende udsigt ud over

havet og øen, og skibene lå sikkert i havn

ved foden af voldene. For tilbage i middel -

alderen lå forsvarsværket for enden af en

fjordarm, der var omgivet af enorme strandvolde,

opstået ved aflejringer fra havet. Fjord -

armen blev afskåret fra havet og Vitsø Nor

opstod.

I 1700 tallet gjorde man det første forsøg

på at indvinde land ved at bygge videre på

den naturlige dæmning og pumpe vandet

væk. Det var en af de første inddæmninger i

Danmark og man tørlagde 11 ha eng. Hele

tørlægningen foregik i 1871, men blev året

efter ødelagt af stormfloden. Først i 1964

foretog man en effektiv afvanding. Mange af

de sjældne engplanter forsvandt da man

begyndte at dyrke jorden og manglende

kvæggræsning førte til ny vegetation. Vitsø

Nor var oprindelig en fjordarm med strandenge

i kanten, som havde direkte for bindelse

til havet. Et »nor« er betegnelsen for en lille

bugt eller sø med forbindelse til havet. I jorden

finder man muslingeskaller der fortæller,

at her var der tidligere hav bund.

Havstrømningerne aflejrede i tidens løb et

større strandvoldssystem langs kysten, så

noret blev til en sø. Grus og sten fra strandvoldene

blev brugt til veje og til byggeri. Efter

at der i 1964 blev installeret elektrisk pumpe,

blev det muligt at afvande området i en

sådan grad, at jorden kunne opdyrkes.

I 2009 blev der etableret et stort sammenhængende

naturområde på 150 ha

med en ny ca. 52 ha stor sø omgivet af

strandenge og ferske enge. I søen er der

anlagt 3 fugleøer for at beskytte ynglende

fugle mod rovdyr. Hovedparten af området

ejes af Aage V. Jensens Naturfond, og det er

fredet. Fra P-pladsen ved Søbygård og Ppladsen

i Vorbjerg Skov, som er ejet af

Naturstyrelsen, kan man følge trampestier

rundt om søen. Nogle af stierne indgår i det

sammenhængende stisystem, Øhavsstien,

som er tydeligt afmærket med blå skilte på

træpæle.

Voderup Klint

Et af de smukkeste stederÆrø er Vo de -

rup Klint, og det er et område, man absolut

ikke må snyde sig selv for at opleve. Et

unikt panorama åbenbarer sig og får den

besøgende til aldrig at glemme stedet.

Klinten er 33 meter høj og består af flere

kilometer lange trappeformede skredterrasser,

der som kæmpemæssige trappetrin

forbinder havet og den høje ø.

Udskridningerne i terrasser skyldes de

jordlag, som klinterne er opbygget af. Ved

foden af klinterne kan man se et lerlag, der

er aflejret i den sidste mellemistid. Leret er

så fint og plastisk, at vand ikke kan trænge

igennem. Oven over leret er aflejret et gi gantisk

sandlag. Hvis nedbøren er stor flere år i

træk, bliver dette 30 meter tykke sandlag

så tungt, at leret kommer til at fungere

som et glideplan for de overliggende lag.

Landskabsblokke på flere hundrede meters

længde kan da skride ned mod kysten på én

gang. Et eksempel er en mark med køer, der

for 40 år siden efter sigende pludselig sank

14 meter. Køerne skal ifølge beretningen

have moret sig gevaldigt over rutcheturen.

ÆRØ GUIDE 2011 13

Det, at Ærø er omgivet af hav og ligger

sydligt og med lidt flere solskinstimer end

normalt i Danmark, betyder, at gennemsnitstemperaturen

her ligger over resten af

landets. Og Voderup Klint vender mod syd,

hvilket giver stedet enestående muligheder

for et rigt og varieret dyre- og planteliv. Om -

rådet er fredet og ejes af Naturstyrelsen.

Pak en frokostkurv og gå hen langs en af

terrasserne. Man behøver ikke gå særlig

langt, før man har en plet helt for sig selv.

Og det vel at mærke i noget af Danmarks

smukkeste natur.

Gråsten Nor

som besøgsmål

Ærø var indtil 1856 egentlig 2 øer, der blev

forbundet af en 3 m stenrevle, et såkaldt

»Drej«.

Mellem de 2 øer, Vest-Ærø og Lille-Ærø,

var et stort, fladvandet farvand, Gråsten

Nor, der var opkaldt efter den store hertugelige

gård, der lå på den vestlige ende af

Drejet. I 1856 blev der bygget en dæmning

mellem de to øer i norets nordlige ende mel -

lem Kragnæs og Grønnæs. Det var øens

læge, dr. Biering, der stod for projektet, og

ved hjælp af 2 pumpemøller var hele området

tørlagt i løbet af 24 år.

Planen var at anvende det nyvundne land

til græsning og marker, og det blev til mere

end 700 tønder land nyt landbrugsområde.

Det blev især høslæt og græsningen, der fik

betydning og som stadig er hovedfunktionen

med området. Det er det største sammenhængende

engareal i det fynske om -

råde.

Gråsten Nor er et besøg værd for naturinteresserede.

Græsningsengene byder

et stort antal dyr og planter med stor

forskellighed efter hvilken årstid man kommer.

Om vinteren er vandhullerne og havet

fristed for mange danske arter af andefugle.


14 ÆRØ GUIDE 2011

Når foråret og yngletiden kommer, bliver

flere af dem i området, og på dette tids -

punkt får de besøg af en variation af vadefugle

der er på vej nordpå og her har et af

deres vigtige fourageringssteder. Nogle af

dem bliver sommeren over. Det gælder bl.a.

vibe og strandskade, men også stor regnspove

er en hyppig gæst. Nogle år kan man

tillige først på natten være heldig at høre

den lille hønsefugl engsnarren på de vidtstrakte

græsningsenge.

Langs kanten til noret vil man om foråret

og forsommeren kunne opleve en koncert

af kvidrende og syngende sangfugle i krat,

hegn og småskove. Mangfoldigheden er

stor. Af rovfugle ses bl.a. tårnfalken, der har

rugekasse på hangaren ved flyvepladsen,

musvåge og ind imellem er også rørhøgen

gæst i området.

Af planterne er den smukke og fredede

majgøgeurt nok den mest iøjnefaldende.

Den findes mange steder spredt i området,

Birkholm

Øen Birkholm ligger midt i Det sydfynske

Øhav. Øen er blot 96 ha stor og ganske

flad – Birkholms højeste punkt hæver sig

således kun 1,8 meter over havet. Øen er

præget af smukke, gamle gårde, badestrande

og gode fiskemuligheder.

Birk holm er en af de mindste beboede

danske småøer. Birkholm hører under

Ærø Kommune. Birkholm besejles to

gange dag ligt fra Marstal med en moderne

postbåd.

Af hensyn til digerne og vildtet, henstilles

det til besøgende på øen at holde

sig på veje og stier og være opmærksomme

på, at hunde bør holdes i snor.

Ærøs fortid og historie

Overalt på Ærø findes spændende old tids -

spor. Kæmpehøje, jættestuer og stendysser

vidner om vore forfædres tilstedeværelse gennem

mere end titusin de år. Af nyere historie er

specielt tiden under hertugdømmerne interessant.

Perioden strak te sig fra 1300-tallet og

frem til 1864, og undervejs var Ærø henholdsvis

samlet og delt i en række enklaver.

Ærø lå uden for det danske kongeriges

toldmure, og der var skabt grundlag for et

blomstrende smugleri, som var leve vejen for

en lang række ærøboer.

I 1750 samles Ærø til én administrativ enhed.

En mindesten ved Olde Mølle markerer

samlingen.

Ved denne samling tog man af prak tiske

hensyn den gamle Jyske Lov fra 1241 i anvendelse,

og den dag i dag er visse af bestemmelserne

i loven fortsat gældende på

Ærø.

men specielt på en eng mellem Norvejen og

Drejskoven er den uhyre talrig. Der er

bare 1 ha en bestand på mere end 75.000

blomstrende eksemplarer, – formentlig landets

største samlede bestand af maj gøgeurt.

Den blomstrer i sidste halvdel af maj. En

anden sjælden plante er den udrydningstruede

engensian der er en lille sart plante,

Af nutidshistorie er kampen for overlevel -

se som udkantsområde et af de vigtigste

elementer. Ærøboernes sammenhold i den -

der kan findes nær P-pladsen ved flyvepladsen.

Den er omfattet af internationale

beskyttelsesbestemmelser, men derfor kan

man jo godt nyde synet af den og tage et

foto af den. Den blomstrer så sent som fra

midten af august og til sidst i september.

Området ved parkeringspladsen på flyvepladsen

er i det hele taget særdeles arts -

rigt. Man kan inden for 50 x 50 m finde over

20 forskellige græsarter, og man kan finde

bl. a. øjentrøst, tusindgylden, knudefirling,

vild hør, hundesalat, markrødtop, jordbær -

kløver og trævlekrone.

Der er i noret afmærket en vandresti på

ca. 8 km længde. Man behøver naturligvis

ikke at gå hele turen rundt, og der er flere

steder man kan starte. Mange starter ved

flyvepladsen, andre fra P-pladsen ved toiletbygningen

på Drejet. Her er der opsat informationstavler

på bygningen ligesom der

er anbragt en gul kasse med foldere der informerer

om turen.

ne henseende kom specielt tydeligt til udtryk

i år 2000, hvor en folkebevæ gelse fik reddet

Marstal Navigationsskole fra lukning.

Ærø - vandrerøen

i Det sydfynske Øhav

Ønsker man en Aktiv Ferie med masser af

motion, frisk luft i smukke omgivelser med

fantastiske udsyn til Det sydfynske Øhav

og Østersøen så er Ærø lige sagen. Øen er

stor og varieret nok til at give udfordringer

for selv kræsne vandrere og lille nok til at

kunne gennemtraves til fods på en lille uge.

Men har du blot en enkelt dag eller nogle få

timer til din rådighed med vandreskoene

på, så er der også et utal af muligheder.

Her er lidt af hvad Ærø byder den vandrende

gæst:

Øhavsstien

Den 200 km lange Øhavssti tager sin be -

gyndelse i Søby på Ærø og slutter i Fal sled

på Sydvestfyn. Stien omkranser det smukke

Sydfynske Øhav. Ærø kan lokke med

pragtfulde 36 km af denne natursti.

Stien tagerÆrø sit udgangspunkt i

Søby, går gennem Vitsø og videre forbi det

historiske voldanlæg ved Søbygaard. Der fra

forløber stien i kuperet terræn gennem det

flotte område ved Ærø Naturpark og fort -

sæt ter over Borgnæs til idylliske Ærøs kø bing.

Fra Ærøskøbing fortsætter stien langs vandet

en rum tid inden den snor sig op over

bakkerne til Stokkeby, derfra videre af historiske

stier til Lille Rise, ned gennem mosen

og videre ud i Gråsten Nor. Den sidste del af

turen forløber gennem Kragnæs, videre af

en gammel kirkesti forbi Ommel Kirke og

slutter i skipperbyen Marstal.

Sporet ved Gråsten Nor

Den afmærkede vandrerute er 8 km lang og

fører vandreren gennem det største sam-

menhængende engareal i det fynske område.

Gråsten Nor er et inddæmmet havområde

der nu giver basis for en varieret og

spændende natur. Her finder man om for -

året mere end 75.000 af den fredede maj -

gøgeurt, her ses både springfrø og grøn frø,

her er hundreder af ynglende fugle, og forår

og efterår er noret en vigtig rasteplads for

utallige trækfugle.

Vitsø og Søbygaard

Med udgangspunkt ved Laaddenbjerg plantage

lige uden for Søby går der en herlig

vandresti gennem det inddæmmede om råde

Vitsø videre til Hertug Hans’ jagt slot

Søby gaard med det imponerende voldanlæg.

Nyd om foråret de mange rugende

grågæs og andre fugle i det inddæmmede

område, gå en tur ned til stranden og nyd

udsigten over Østersøen til Als og Tyskland.

Ærø Naturpark

Ærø Naturpark er stiftet af 3 private lods -

ejere og Ærø Kommune og er nu under forvandling

fra dyrket jord til oprindeligt naturligt

område, hvor køer og heste sørger for

nødvendig afgræsning.

Nyd det varierede fugleliv og lyden af de

sjældne klokkefrøer. Området er indhegnet

men der er en klar markeret sti med indgange

til området.

Kom ind på turistkontoret og få kort og

informationer, også om hvordan vandre -

turene kan kombineres med de lokale busruter.

Vi kan også give gode tips om overnatnings-

og spisesteder beliggende på og

i nærheden af de forskellige vandreruter.

ÆRØ GUIDE 2011 15

Museernes

åbningstid og entré

Ærø Museum

ÆRØ MUSEUM

Brogade 3-5, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 62 52 29 50

Kulturhistorisk museum. Købstads-, søfarts- og bondekultur.

Nyanlagt haveanlæg fra 1920.

Indtil 15. april, hverdage 10.00-13.00

16. april - 19. juni, 11.00-15.00

20. juni - 2. sept., 10.00-16.00

3. sept. - 22. okt., 11.00-15.00

Fra 23. okt., hverdage, 10.00-13.00

Rundvisning efter aftale.

Fra 28. juni til 15. aug. rundvisning hver onsdag kl. 13.00.

Entré: voksne kr. 30,- / børn under 18 år gratis.

Mulighed for fællesbillet og grupperabat.

HAMMERICHS HUS

Gyden 22, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 62 52 29 50

Billedhugger Gunnar Hammerichs samling

af antikviteter fra Ærø og Sønderjylland, bl.a. 3000

hollandske fliser.

20. maj - 26. august, 12.00-16.00

Uden for sæsonen åbnes efter aftale med Ærø Museum,

tlf. 62 52 29 50.

Rundvisning efter aftale.

Fra 28. juni til 15. august rundvisning hver tirsdag og

torsdag kl. 13.00.

Entré: voksne kr. 30,- / børn under 18 år gratis.

Mulighed for fællesbillet og grupperabat.

FLASKE-PETERS SAMLING

Smedegade 22, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 62 52 29 51

Flaske-Peters flaske- og modelskibe udstillet i byens

gamle fattiggård.

Her findes også Ærø Sygehusmuseum

– Av! - for et sygehus.

Indtil 15. april, tirsdag-fredag 13.00-15.00,

lørdag 10.00-12.00

16. april - 26. juni, 10.00-16 .00

27. juni - 12. august, 10.00-17.00

13. august - 23. oktober, 10.00-16.00

Fra 24. okt., hverdage 13.00-15.00

Rundvisning efter aftale.

Fra 28. juni til 15. august er der rundvisning hver tirsdag

og torsdag kl. 11.00.

Entré: voksne kr. 40,- / børn under 18 år gratis.

Mulighed for fællesbillet og grupperabat.

SØBYGAARD

Søbygaardsvej, 5985 Søby Ærø. Tlf. 62 58 16 79

Hertug Hans den Yngres herregård fra 1580 med

rekonstrueret vindebro.

Indtil 15. april åbnes efter aftale med Ærø Museum.

Tlf. 62 52 29 50

16. april - 29. maj, 10.00-16.00

30. maj - 26. august, 10.00-17.00

27. august - 23. oktober, 11.00-16.00

Rundvisning efter aftale.

Fra 28. juni til 15. august rundvisning på »Slottet« hver

tirsdag og torsdag kl. 15.00.

Entré: voksne kr. 50,- / børn under 18 år gratis;

Kys Frøen børn kr. 20.

Mulighed for grupperabat.

Marstal Søfartsmuseum

Prinsensgade 1, 5960 Marstal. Tlf. 62 53 23 31

Vinter (1. nov. - 1. maj) mand.-fred. 10.00-16.00

lørd. 11.00-15.00

Maj, sept. og okt. alle dage 10.00-16.00

Juni alle dage 9.00-17.00

Juli og august alle dage 9.00-18.00

Påskedagene 11.00-15.00

I juli og aug. rundvisning tirsd., onsd. og torsd. kl. 11.00.

Entré:

Voksne 50 kr. – grupper 35 kr.

Pens./Studerende 45 kr. – grupper 30 kr.

Børn op til 17 år gratis

SKONNERT »BONAVISTA«

Skibs restaureringsprojekt 2008-2012

Havnegade, Marstal

Åbent alle dage i dagtimerne. Gratis entré


16 ÆRØ GUIDE 2011

Ærø-oplevelser i

historisk perspektiv

Ærø Museum

Museet har til huse i den gamle Landfogedgård i Brogade i Ærøs -

købing. Det er øens lokale kulturhistoriske museum, som rummer

samlinger fra købstads-, søfarts- og landbomiljø – herunder en

enestående dragtsamling. Købstaden anno 1862 ses i model. I

gårdhaven findes et gammelt das og et sandhus. Museumshaven

er en rekonstruktion fra 1920’erne. I Riddersalen er der skiftende

særudstillinger.

Søbygaard (Protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim)

Herregårdsanlægget er bygget af hertug Hans den Yngre i 1580.

Både det lille jagtslot og avlsbygningerne er anlagt på øer, om kranset

af høje stensætninger. Over voldgraven er vindebroen kon strueret

i stolpehullerne på hertug Hans’ oprindelige bro. Herre gården

er nabo til et middelalderligt voldsted fra 1100-tallet. Stedet emmer

af historie – har også sin »hvide dame« – og vidner om Ærøs fortid

under hertugdømmerne.

Tyve års restaureringsarbejde er for bygningernes vedkommende

tilendebragt. I avlsbygningerne er der café, administration,

aktivitetscentret »Kys Frøen« samt udstillings- og koncertsal med

klassiske koncerter på højt niveau. I Slottet er der skiftende

særudstillinger i sommerperioden.

Hammerichs Hus

Et af Ærøskøbings velbevarede

1700-tals bindingsværkshuse

med oprindelige

skillevægge, snævre trapper

og gammelt ildsted be -

varet. Huset er indrettet af

billedhugger Gunnar Ham -

merich (1893-1977) og rummer

en fin samling af an ti kviteter, bl.a. 3000 hollandske fliser,

Kellinghusen fajancer og andet husgeråd fra 1600-1800 tallets

Sønderjylland og Sydfynske Øhav.

Gunnar Hammerich var igen nem mange år ivrig forkæmper for det

bevaringsværdige miljø i den gamle købstad, som har skaffet

byen den fornemme Europa Nostra Pris i 2003. Hans kunstneriske

virke fremgår af flere mindesmærker på øen.

Flaske-Peters Samling

AV!

Flaske- og modelskibssamlingen har været

udstillet i Ærøs købings tidlige re fattiggård

siden 1943. Samlingen rummer over 100

år gamle flaske skibe og er den ældste i

ver den. Flaske-Peter (1873-1960) nåede at

bygge mere end 1700 flaskeskibe og 50

store mo delskibe.

Omkring 500 stk. ses i samlingen

med hans selv gjorte

gravkors med syv flaske -

skibe indbygget – et for

hvert af de syv verdenshave.

Den nyerhvervede Amerikasamling

med den berømte

dykkerflaske ses i en ander -

ledes spændende opstilling.

I en særskilt bygning fortælles med udstillingen »AV! – for et sygehus«

meget levende om øens mere end 100-årige sygehus.

Søbygaards

restaurering

Fra 1991 til 1994 erhvervede Den Selv -

ejende Institution Søbygaard den stærkt

forfaldne herregård, opført i 1580. I første

omgang var det hovedbygningen, slottet,

og derefter avlsbygningerne med tilhø -

rende jord. Der var nok at tage fat på!

Økonomisk var det en enorm opgave,

som kun har ladet sig gennemføre takket

være velvillig støtte fra en lang række offentlige

instanser og private fonde igennem

årene. Viljen til støtte skal ses i lyset

af, at man fra de involverede myndigheders

side anser hertug Hans den Yngres

Søbygaard for at være en af de virkelig historisk

værdifulde gårde i Danmark, fordi

hele anlægget – især avlsgården og kælderen

under slottet – er uspoleret i sit oprindelige

hovedtræk.

Slottet var nærmest en ruin, da restaureringen

blev påbegyndt i 1992. Efter seks

års arbejde funklede hovedhuset igen. I

slutningen af perioden tog man fat på at

genopføre salen og fortsatte med resten af

østre længe, hvor der blev indrettet café,

køkken, toiletter m.m. Efter færdiggørelse i

2002 rykkede man over til den gamle svinestald

ved indgangen til går den. Huset

blev hurtigt færdigt, så det fremover kunne

fungere som frokoststue og møderum for

det fortsatte restaureringsarbejde. Samtidig

tog man fat på forvalterboligen på

modsatte side af indgan gen, og efter fem

år var også denne bygning klar til at blive

taget i brug. Den rum mer i dag billetindgang,

museumsbutik, aktivitetscenter Kys

Frøen, kontorer og lager.

Med den store donation fra A. P. Møller

Fonden i 2008 kom restaureringen til at gå

stærkt med nordre længe, laden, som

omkring 1750 var blevet genopført efter

at være væltet under en storm. Pengene

rakte til en fortsættelse af vestre længe og

ÆRØ GUIDE 2011 17

hovedindgangen blev igen en overdækket

port – med tag af strå.

Samtidig – og over en tiårig periode – er

Søbygaards stensatte banker blevet restaureret,

og en ny vindebro er blevet

genopført i stolpehullerne på hertugens

oprindelige bro.

Efter 20 års arbejde mangler i dag kun

en enkelt lille bygning og udenomsarealer

at blive renoveret. Fordums storhed lader

sig igen ane!

ÆRØS LANDSFANE. Ærø har sin egen fane, der stammer fra hertug Christian, som var Ærøs hertug fra 1622 til 1633.

Fanen er beskrevet i boopgørelsen efter ham. Der står, at den var viklet om en stang, og fanens mål var 2,87 m x

2,81 m efter omregning fra lybske alen. Fanen var guldgul, søgrøn og livfarvet i 9 striber. Det trestribede Ærøflag

dukkede op omkring 1960 – en moderne udgave. I 1600-tallet havde flag almindeligvis flere striber. En rekonstruktion

af den gamle fane kan ses på Søbygaard.


18 ÆRØ GUIDE 2011

Marstal

Søfartsmuseum

Marstal Søfartsmuseum er en saltvandsmættet

oplevelse for landkrabber og sø -

folk. Her leveres Ærø-opholdets saltvandsindsprøjtning.

Du finder fartøjer, kahytter

og større grej fra skibene. Man kan gå om -

bord på et sejlskibsdæk, hvor den oprindelige

kabys fra skonnerten BONAVISTA indgår,

og komme ind i et originalt styrehus fra

M/S DORA og ned i skibets kahytter. Sø -

gang og motorlyde hensætter dig til søens

verden. Blandt de 250 skibsmodeller og

panoramaer findes eksemplarer fra de før -

ste sejlskibstyper op til moderne coastere

og færger. Der er et bådebyggeri sammen

med bådmotorer bl.a. en samling Marstal -

motorer.

På museet findes et hav af forunderlige

sa ger hjembragt af søfolkene fra deres

færd på De Syv Have fra eksotiske steder

og fra kolde polaregne. Her er sømands -

koner i gam le dragter i stuemiljøer med

Kel ling husenfajance, og sager fremstillet

på fri vagten ombord bl.a. spadserestokke,

fremstillet af rygraden fra hajer. Ligeledes

er der skiftende særudstillinger.

I gården er anlagt en jollehavn, hvor børnene

kan gå om bord i både, bjærge ankeret,

lægge åre ud og »tage på langfart« eller

gå til vejrs i en skibsmast. Afsæt god tid til

besøget!

Mads Boyes Flaskeskibssamling

Søfartsmuseet har en armada af flaskeskibe.

Heraf er de godt 100 udført af Mads

Boye i tro kopi af tidligere tiders sejlskibe.

Minutiøst udført til mindste detalje er også

Flemming Frederiksens flaskemodeller, der

også omfatter coastere og færge.

Lorens Hansens modelskibssamling

Sømand og beslagsmed Lorens Hansen

var en modelbygger af de helt suveræne.

42 af resultaterne kan ses i udstillingerne

fra joller over lystsejlere til den femmastede

bark skoleskibet KØBENHAVN, der forsvandt

i 1928 med 60 mand om bord. Nævne vær -

dig er også kongeskibet DANNEBROG og pa -

noramamodel af H. C. Christensens Skibs -

værft anno 1900.

J. E. C. Rasmussen

marine- og grønlandsmaler

I Søfartsmuseets nordøstlige fløj findes tre

rum med en omfattende samling malerier

af en af landets store guldaldermalere, J. E.

C. Rasmussen, bedst kendt fra sine sø -

styk ker og grønlandsstykker. Flere af

Rasmussens malerier er stærkt realistiske,

til tider etnografiske. Kunstmaleren omkom

på Nord atlanten på vej hjem til Marstal fra

Grøn land i 1893.

Forfatteren Carsten Jensen har be skrevet

kunstmaleren i romanen »Sidste rejse«

– en roman, der følger i kølvandet af storromanen

Vi, de druknede, der skildrer

Marstalsøfolkene i flere generationer. Læ -

seren af romanerne vil kunne nikke genkendende

til adskillige effekter i udstillingerne.

En del af Rasmussens værker er smukt gengivet

i en ny bog fra museet Vi sejlede bare

af historikeren Karsten Hermansen og forfatteren

Carsten Jensen, der giver baggrundsdokumentation

for sidstnævntes

storroman Vi, de druknede. Carsten Jen -

sens roman Sidste rejse omhandler kunstmaler

Rasmussens liv og endeligt.

Skonnerten BONAVISTA

På Marstal Havn tæt ved Søfartsmuseet

findes Ærøs største turistattraktion »Formidlingsprojekt

BONAVISTA« med base i en

skibsbygningshal. Hallen er tilgængelig

for besøgende, der her har en enestående

mulighed for at følge projektet fra udsigts -

platforme, der er rigget an inde i hallen –

og hvad er det så egentlig for et projekt?

Danmark er en søfartsnation af international

karat. Dansk søfart – fra vikingeskibene

over skonnerterne (»Havets Grå -

spurve«) til de mærskblå containerskibe –

er velkendt herhjemme og worldwide. Det

havvendte og søgående Danmark er en

del af vores identitet, en væsentlig del af

den danske folkesjæl. Ansvarlige vogtere

af den maritime kulturarv har derfor en hel

naturlig pligt til at formidle søsiden af Danmarkshistorien

– rette op på slagsiden af

danskernes historiebevidsthed. For på

trods af danskernes blå tilgang er den maritime

kundskab generelt ikke imponerende.

Det er Marstal Søfartsmuseums

kongstanke at berige omverdenen med

søfartsviden og bekæmpe maritim analfabetisme.

Da Marstalskonnerten BONAVISTA i år

2000 blev tilbageholdt fra salg til udlandet

af Kulturværdiudvalget og overdraget Nationalmuseet,

var der her serveret en oplagt

mulighed for formidling. Den blev

udnyttet og resulterede i en flerårig tilgængelig

formidlingsaktivitet af dansk

skibsbygnings- og sejlskibskultur i et af

de absolutte arnesteder for den engang

så store danske skonnertflåde. Aktiviteten

bidrager til at holde et stykke levende

eksisterende havnekulturmiljø intakt og

blæser ydermere supplerende iltforsyninger

til en autentisk skibsbygningsplads,

Eriksens Plads, med rødder tilbage til dansk

sejlskibsepokes guldalder.

Skibsbygningspladsen ligger klos på

Marstal Søfartsmuseum, der forestår formidlingen

på pladsen. Restaureringen forestås

af Ebbes Træskibsværft, der har

tegnet kontrakt med Nationalmuseet om

istandsættelsen.

Hvorfor BONAVISTA? – Skibet er et stykke

arketypisk dansk kulturarv, bygget på

C. L. Johansens Træskibsværft, Marstal i

1914. Skonnerten er et af hundredvis af

sejlskibe, der gennem årene har været

indrulleret i fragtflåden i Marstal, der i sine

velmagtsdage var det største sejlskibs -

center uden for København med et antal

af over 300 hjemmehørende skibe. På de

tider var der langs havnen 8 skibsværfter,

der leverede stolte sejlere til den lokale

flåde, mange var bygget efter den speci-

elle marstalfacon, den jagtbyggede type,

som BONAVISTA netop er et eksempel på.

BONAVISTA blev bygget til den barske Newfoundlandsfart

– fragt af klipfisk fra de

nordatlantiske øer til Sydeuropa. Den er

en af over hundrede sejlere i Marstal -

flåden, der har været i den fart. Af disse

er der ydermere bevaret MARILYN ANNE og

FULTON. Sidstnævnte er for øvrigt bygget

på samme værft som BONAVISTA, året efter

denne, altså 1915.

Sejladsen på den ofte urolige Nord -

atlant var hård, og mange skibe mødte

deres endeligt i de farvande. Forfatteren

Aksel Sandemose, der selv har været forhyret

på et par marstalske newfoundlandsskonnerter,

skriver herom i Berlingeren

1923 under overskriften »Marstal-

Skonnerter under Labrador«: Traditionen

binder ofte en Bys eller et gammelt Rederis

Skibe til bestemte Ruter, hvor de har

vundet Hævd paa Fragterne og en uskreven

første Ret til dem. Saaledes vil man nu

i disse Dage i næsten alle Havne paa

New - foundland og Labradorkysten træffe

Skonnerter fra Marstal. Sandemose skriver

et andet sted, at Marstalskonnerterne

i newfoundlandsfarten ikke er større end

de skonnerter, der ligger i Aarhus og venter

på at vinden skal flove, før de sejler ud

til Samsø.

Den historie fortæller BONAVISTA nu og

fremadrettet, når den er søklar. Skibet

løber af stabelen Pinselørdag, den 26. maj

2012, og herefter skal den rigges og apteres

(indrettes). Ved søsætningen kommer

et stort antal danske bevaringsværdige

skibe, idet Træskibsejernes Sammenslutning

holder Pinsestævne i Mar stal

i den anledning.

ÆRØ GUIDE 2011 19

Man kan indsnuse søhistorie og inhalere

meget mere om BONAVISTA og stedets

søfart på Marstal Søfartsmuseum, hvor

der er indrettet et BONAVISTA-rum, hvor skibets

kabys (skibskøkken) står på et stykke

dæk.


20 ÆRØ GUIDE 2011

Søfart

Havet har altid været af fundamental betydning

for Ærøboerne. Øens første indbyggere har

ernæret sig som jægere og fiskere. Fiskeriet fortsatte

op gennem årene og drives fortsat fra øens

havne. Skibsfarten kom imidlertid stærkt frem og

blev af overordentlig stor betydning fra 1700-tallet,

hvor de lokale fragtskibe, hovedsagelig den

étmastede jagt, sejlede med øens og nabo øer -

nes landbrugsprodukter til købstads havne i de

nære farvande. Fra midten af 1800-tallet begyndte

man at gå på de længere farter, og flåderne

fik vokseværk. Større skibstyper dominerede

nu, og specielt Marstalflåden voksede

eksplosivt og nåede i 1890’erne op på et antal af

knap 350 fragtskibe, der blev betjent af 8 skibs -

værfter i hjembyen.

Overgangen fra sejl til damp og motor kræ -

vede nye former for organisation og fordrede en

større økonomi, og antallet af skibe i de store

sejlskibscentre reduceredes. Samtidig høstede

verdens krigene voldsomt blandt søens folk, der

betalte en dyr told. Øen mistede omkring 150

søfolk og et halvt hundrede skibe under de to

krige.

Ærø er fortsat stærkt præget af søfart. I Mar -

stal og Søby domineres havnelivet af værftsaktiviteter

og erhvervsfiskeri og andre tilknyttede

erhverv. I Ærøskøbing er et restaureringsværft

un der etablering. Marstal Navigationsskoles

mar kante bygninger er ramme om en søfartsuddannelse

af national betydning – hertil er des -

uden knyttet HF Søfarts-uddannelse. Ligeledes er

der shippingvirksomheder og rederier. De ærø -

ske havne hører til Danmarks bedst besøgte hvad

lystsejlere og charterskonnerter angår. Ud over

de tre større havne kan man anløbe de to små

idylliske havne ved Ommel henholdsvis i Kleven

og ved Strandbyen.

ØHAVETS DAG

Den 28. august 2011

Tag familien med til Øhavets Dag

2011 og få en aktiv dag i naturen

med masser af oplevelser – guidede

ture, fiskeri, prøve ka jakker

og robåde, sejladser i øhavet m.v.

Primitive

Teltpladser

Læs meget mere om

Øhavets Dag på

www.oehavetsdag.dk

eller hent programmet

på turistinfo.

Dette er teltpladser – normalt uden adgang

til bad. Kun for cyklister og vandrere, der

selv medbringer telt.

Bogen »Overnatning i det fri« kan købes på

Turistinformationen.

HANS AAGE PEDERSEN

Havnevejen 2

5985 Søby

Tlf. 62 58 14 60

ULVEHOLM

Øster Bregningemark

5970 Ærøskøbing

Adm.: Ærøskøbing Kommune

Tlf. 63 52 50 00.

TELTPLADS VED

VRÅVEJEN

Borgnæsdal, Øsemarksvej 10

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 21 22

VINDEBALLE

Voderup

5970 Ærøskøbing

Adm.: Fyns Statsskovdistrikt

Tlf. 62 65 17 77

Følg skiltene fra cykelrute 91

SKOVPLADS I

LILLE RISE SKOV

Fra landevejen mellem Ærøskøbing og

Marstal

5970 Ærøskøbing

Adm.: Fyns Statsskovdistrikt

Tlf. 62 65 17 77

BIRKHOLM

Birkholm 17, Birkholm

Gustav Jensen

Tlf. 28 97 85 77

Teltpladsen ligger th. for havnen

Skoleøen

Ærø

Ærø er en dejlig ferieø, men Ærø er også en

rigtig skoleø; på Ærø finder man Marstal

Navigationsskole, førende i Danmark når

det gælder uddannelsen af navigatører til

den danske handelsflåde, førende i Danmark

når det gælder specialkurser og elearning

indenfor maritime emner. Som nabo

til navigationsskolen ligger VUC med HF i

almene fag og Blå HF der forbereder ele -

verne til en maritim uddannelse.

Ærø har to efterskoler, Østersøens Idræts -

efterskole i Marstal, en efterskole med 10.

klasses fag og med speciel fokus på idræt,

sport og maritime interesser og Ærø Efterskole

i landsbyen Tranderup, en prøvefri

efterskole for unge med lyst til praktisk arbejde.

Ærø har også Verdens mindste landbrugsskole,

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole,

her uddannes elever med boglige

vanskeligheder til en fremtid i dansk

landbrug.

Denne sommer begynder det første hold

på en ny skole på Ærø, Helvegsminde, en

skole for unge med særlige behov for undervisning

og træning.

Af højskoler er der også to: Kunst høj -

skolen på Ærø, en højskole med fokus på

samtidskunst og Ærø Højskole, en højskole

med musik og skuespil i højsædet.

Flere oplysninger om skolerne på Ærø

kan fås ved at kontakte øens turistkontor.

Udvid din ferie til hele året, tag på skole

Ærø. Men vær tidligt ude, der er rift om

pladserne på alle skoler.

Ærøske traditioner

Af museumsleder Karen Margrethe Fabricius

Helligtrekonger og Fastelavn

Traditioner lever i bedste velgående på Ærø. På

den vestlige del af Ærø fejrer man Hellig trekon -

ge r. Som en afslutning på julen bliver 3-4 dage og

nætter omkring den 6. januar brugt til at »gå ud -

klædt«.

Traditionen blev for næsten 150 år siden ført til

øen af en skræddersvend fra Bregninge, som

hentede ideen på Als. Da gamle Maren i Leby

skyldte ham penge, formummede han sig og

havde nær skræmt livet af hende, da hun troede,

at det var fanden selv!

Siden dengang har mange andre fået smag for

at gå maskeret til Helligtrekonger. Skikken lever

stadig. Mange hjem på den vestlige del af Ærø

har skabe og skrin fyldt med »udklædttøj«, som

kun er i brug denne ene gang om året. Hvis man

ikke lige har »stadstøjet« ved hånden, kan man

bruge hvad som helst, bare man forklæder sig til

ukendelighed. For eksempel gemmer der sig ofte

en ung mand bag den gamle konemaske. Med

fistelstemme drager man fra hus til hus og driver

gæk med folk.

Identiteten skal helst ikke afsløres. Hver da -

gens grænser må i et vist omfang overskrides,

men det er antydningens kunst, der er vigtig, og

hverdagen er et væsentligt element. Man skal

have et emne at starte snakken på, når man kommer

på besøg i hjemmene, og opfindsomheden

blomstrer disse aftener. Det kan være æbleskivefrø.

Jo, frøene skal sås sidst i september for at nå

at komme op til jul! Samtidig fremvises store

medbragte æbleskiver. Andre muntrer sig med

demonstration af en til lejligheden opfundet

evighedsmaskine.

ÆRØ GUIDE 2011 21

Udklædterne kigger efter lys over hoveddøren.

Dér er man ventet, og værterne er sammen med

evt. gæster klar til at tage imod og gå med på

spøgen. Værterne er en lige så væsentlig del af

spillet som de maskerede. Sugerør har man med

i lommen, og i aftenens løb kan det nå at blive til

mange små eller store glas.

Når udklædterne har forladt de gæstfrie

værter, starter gætterierne om, hvem der gemte

sig bag masken. De rigtig garvede kommer

måske to gange i løbet af aftenen i forskellig for -

klædning.

I Ærøskøbing og Marstal kendes masketraditionen

også, men her foregår udklædningen

faste lavnsmandag. Børnene går på besøg om

dagen og de voksne om aftenen. Der er ikke den

store forskel i måden, masketraditionen bliver

udført på til Helligtrekonger og Fastelavn, dog

med den undtagelse at i Marstal skal maskerne

falde og identiteten tilkendegives, inden man forlader

huset igen.

Hvis du som udenforstående har lyst til at være

med i dette meget lokalbetonede spil, kan du

vælge at se maskerne på de offentlige steder,

som averterer med maskebal.

Påske

Påskelørdag er en af årets vigtigste dage, for da

koges der æg på stranden. Hvis du kommer til

Ærø på denne dag, skal du ikke blive forundret,

hvis du ikke møder mennesker i byernes gader

de er alle sammen på stranden. I Ærøskøbing

holder museerne lukket - en af årets få dage -

med et skilt på døren: Vi koger æg!

I hundredvis samles man øen rundt i større og

mindre skarer. Det er ikke kun lokalbefolkningen,

der er med på stranden. Udenøs venner og be -

kendte valfarter hertil i stor stil år efter år.

Hvor gammel er denne tradition? Ja, den ken -

des tilbage til omkring år 1900, hvor de ældre

børn gik rundt til gårdene påskelørdag, sang for

beboerne og fik æg, som de tog med til stranden

og kogte i havvand.

I dag fordeler deltagerne sig over hele stranden

i små og store grupper omkring bålet, ofte

med tre generationer i et selskab. Der koges æg,

ristes pølser og skylles ned med håndbajere. De

venskaber, der på denne måde bliver grundlagt i

de unge år, holder ofte livet ud – måske kun

omkring denne ene tradition. Alle er lige i flokken

– også borgmesteren. Denne dag må man gerne

blive snavset og skeje ud. Vejret er ingen hindring.

Hvis det er blæsende, finder man læ. Selv

i snevejr koger man æg.


22 ÆRØ GUIDE 2011

Aktiv

ferie

Havkajak

At sejle havkajak er en helt særlig oplevelse

og faktisk ikke så vanskeligt at lære. Spe -

cielt Det sydfynske Øhav er et af Danmarks

mest attraktive farvande, hvor øhavets

mange øer og holme samt en enestående

Så til søs...

Det sydfynske Øhav er Danmarks maritime centrum. Her har

det siden fordums tid emmet af aktivitet på sundet, det være

sig smakker, paket skibe og skonnerter der har sejlet folk og

fæ, varer, post og kvæg til og fra. I dag er det alt sammen

historie men sundet er stadigvæk omdrejningspunkt for aktiviteter.

Maritimt Center arrangerer traditionen tro billet-sejlture med

paketskibet MJØLNER fra Ærø. Fra Marstal og Ærøskøbing er

der en tur ud til en ø i nærheden. F.eks. er der i år fra Marstal

en tur til Strynø. Turen er af 4 timers varighed og ophold derovre

er betinget af vind og vejrforholdene.

Fra Marstal sejles der flg. ture med paketskibet MJØLNER:

Tirsdage 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 2/8, 9/8.

Torsdage 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 4/8, 11/8.

Kl. 10.00 til 14.00 Ø tur til Strynø voksen/270 kr. børn/170 kr.

Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur voksen/170 kr. børn/120 kr.

Fra Ærøskøbing sejles der flg. ture med

paketskibet MJØLNEr:

Onsdage 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 3/8, 10/8.

Kl. 10.00 til 14.00 Ø tur til Drejø voksen/270 kr. børn/170 kr.

Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur voksen/170 kr. børn/120 kr.

Billetter kan købes direkte på internettet på

www.sydfynsbilletten.dk eller på den lokale Turistinformation.

Forbehold for ændringer.

natur indbyder til eventyr i havkajak. Det lavvandede

farvand med de små øsamfund,

som hver især har bevaret deres særegne

charme, og hvor tid og mennesker har skabt

små individuelle kultursamfund.

Havkajak Center Marstal arrangerer dags- og

ugekurser, hvor du introduceres til hav -

kajakken og tager på guidede ture ud i

Øhavet. Du er hele tiden under vejledning af

kyndige instruktører, og der er alt udstyr til

rådighed.

www.havkajakcenter-marstal.dk,

tlf. 50 21 94 60

Windsurfing og

Kitesurfing

Ærø byder hele året rundt på

fremragende muligheder for

windsurfere uanset om man er

garvet eller nybegynder. Der er

aldrig langt til et egnet surfsted.

Kitesurfere finder specielt i

Marstal i det lille hav ved Eriks

Hale de bedste betingelser for

en aktiv ferie.

Skonnerten FYLLA

Både turister, besøgende og fastboende på Ærø kan

glæde sig over synet af den smukke skonnert FYLLA

og dens hvide sejl. Skonnerten FYLLA har basishavn

i Ærøskøbing og kan gennem hele sommerperioden

ses i havnene og i havet omkring Ærø.

Læs om FYLLA på havnen i Ærøskøbing

FYLLA er bygget i 1922 og har en lang historie bag

sig i Nord- og Østersøen og som fryseskib på Grønland,

med enkelte afstikkere til Canada. I 1982 blev

FYLLA – efter to års restaurering – sejlende lejrskole -

skib for Fyns Amt. Rederiet Fylla – en del af Udviklingsfonden

i Ærøskøbing – har med stor en -

tusiasme overtaget roret efter, at Fyns Amt blev

nedlagt. FYLLA sejler stadig med lejrskoler og institutioner

fra hele landet – men private kan også leje

sig ind til uge-, weekend- eller dagssejladser. På

Ærøs købing Havn er der et oplysningsskilt med flere

informationer om skonnerten FYLLA, ligesom der er

et skilt, der beskri ver M/S VITO, som Udviklingsfonden

restaurerer i samarbejde med Skibsbeva -

ringsfon den. På FYLLAS hjemmeside (www.skonnerten

fylla.dk) er der billeder fra FYLLAS fortid – bl.a. fra sej -

lads på Grønland.

Samarbejde på tværs af øhavet

Også i sæsonen 2011 vil rederiet i samarbejde med

den tværkommunale udviklingsorganisation Naturturisme

og 5 turist-aktører i Det sydfynske Øhav

sørge for, at skolebørn og andre gæster får mulighed

for at opleve hav, øer og byer fra FYLLAS dæk.

De fem turistaktører er Marstal Vandrerhjem, Trente

Mølle ved Faaborg, Skovsgaard Gods på Langeland,

Danhostel Svendborg og Smakkecentret på

Strynø.

Udviklingsfonden

Som ovenfor nævnt er Rederiet Fylla, der driver

skonnerten FYLLA, en del af Udviklingsfonden. Udviklingsfonden

er en socialøkonomisk virksomhed,

der arbejder med en række projekterÆrøskø -

bing Havn og i Ærøskøbing by i samarbejde med

bl.a. Ærøskøbing Byhistoriske Forening, Ærø mu -

seer og Ærø Turist- og Erhvervsforening.

Gæster fra FYLLA til Villa Blomberg

Udviklingsfonden har overtaget det gl. vandrerhjem

i Ærøskøbing, hvor både gæster fra FYLLA, lejrskoler

og almindelige turister kan overnatte til en rimelig

pris – og med den smukkeste udsigt over Det sydfynske

Øhav. Det tidligere vandrerhjem hedder nu

Villa Blomberg og drives som del af Helvegsminde

(www.helvegsminde.dk) – et uddannelsessted for

bogligt svage unge mellem 18-25 år. Man kan læse

mere om Udviklingsfondens projekter på www.

udviklingsfonden.dk.

Find FYLLAS position

På Fyllas hjemmeside kan man se, hvor skonnerten

befinder sig. Der er installeret en GPS-sender ombord,

så når man klikker på et link på hjemmesiden,

viser en rød prik på Danmarkskortet Fyllas place -

ring. Hvis der er brug for smukke og anderledes

rammer for firmaudflugter, receptioner, teambuilding,

møder eller familiefester, så er rederiet Fylla klar

med et tilbud!

Kontakt

REDERIET FYLLA

Smedevejen 15, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 62 52 12 22

www.skonnertenfylla.dk

Cykling

Ærø er som skabt til cykelferie.

Landskabet er varieret og øen har

en passende størrelse, så afstan -

dene aldrig bliver for lange. Cykelruterne

90, 91 og 92 snor sig 60

km langs med Ærøs kyster, og

man bjergtages af de stor slåede

panoramaer, der åbenbares undervejs.

Stop op ved de små vejboder,

hvor man kan for syne sig med

det, Ærøs natur frembringer eller

kig indenfor i de mange gallerier

rundt omkring på øen. Detaljeret

cykelkort kan kø bes på turistbureauerne.

For en anderledes cykeloplevelse på Ærø, check på www.bike-erria.dk. Her finder du anvisninger til

køb af en cykelguide med 5 forskellige ture, som tager dig på kryds og tværs af Ærø med gode beskri -

velser og historier relateret til de steder, som turene fører dig forbi.

Lystfiskeri

Ærø giver med sine varierede kyster og 80 km kystlinje gode betingelser for lystfiskeri efter havørred,

torsk, hornfisk og fladfisk. Øen byder på en smuk og afveks lende natur med masser af plads til lystfiskeren.

For Ærøs vedkommende er det svært at fremhæve den ene plads frem for den anden, da det en

stor del af året er muligt at fiske overalt fra kysterne. For ek sempel er Ærøs sydvestlige side faktisk

en lang fiskeplads kun afbrudt af større eller mindre sandområder.

Ærø Sportsfisker forening har hvert år siden 1979 ud sat 1- og 2-års havørreder direkte fra kysten.

Disse udsætninger er med vir ken de til det nu meget fine kystfiskeri efter hav ørred, som finder sted på

Ærø.

På turistbureauerne kan man erhverve bogen »117 fine fynske fiskepladser« samt det lovpligtige

fisketegn.

ÆRØ GUIDE 2011 23

Aktiviteter

BOWLING

Ærø Bowling Center

Statene 42, Ærøskøbing

Tlf. 62 52 23 06

MOTIONSCENTER

v/Ærø Bowling Center

Statene 42, Ærøskøbing

Tlf. 62 52 28 10 / 22 59 05 34

RIDNING PÅ ÆRØ

Ærø Ridecenter

Vråvejen 16, Ærøskøbing

Tlf. 40 45 59 70

Elisabeth Ottesen

Tværbymark 6, Bregninge

Tlf. 62 58 18 00 / 29 42 05 91

Heste og ponyer. Udlejning

Palle Friis

Vesterskovsvej 20, Marstal

Tlf. 50 40 32 54

Islandske heste.

Udlejning eller guidet tur

Kit Foged

Voderup 37, Voderup

Tlf. 50 88 12 19 / 24 63 18 12

Irish Cob / Sigøjnerheste. Udlejning

MINIGOLF

Ærøskøbing, Havnen

Tlf. 62 52 25 52

Sommer

Søby, Havnevejen 2

Tlf. 40 33 91 14

Sommer

CYKELUDLEJNING – hele året

Pilebækkens Cykler

Pilebækken 11, Ærøskøbing

Tlf. 62 52 11 10

Nørremarks Cykelforretning

Møllevejen 77, Marstal

Tlf. 62 53 14 77

Søby Cykeludlejning

Havnevejen 2, Søby

Tlf. 62 58 14 60

RUNDFLYVNING

Ærø Flyveplads / Starling Air

Tlf. 62 53 33 94

SEJLTUR TIL BIRKHOLM

Birkholmposten

Tlf. 21 24 78 56

LEGEPLADS

Ærøskøbing Naturlegeplads

Ærøskøbing Lystbådehavn

Marstal Lystbådehavn

Marstal, hj. af Søvænget/Toftevænget

ÆRØ GOLFKLUB

Skjoldnæsvej 8, Søby

Tlf. 62 52 23 63

www.aeroegolf.dk

HAVKAJAK

Havkajak Center Marstal

Østersøvej 7, Marstal

Tlf. 50 21 94 60

www.havkajakcenter-marstal.dk

havkajak.center.marstal@gmail.com

UNDERVANDS-SAFARI

Borgnæsvej 29, Borgnæs

Tlf. 62 52 16 08 / 20 77 42 87


24 ÆRØ GUIDE 2011

Golf

Ærø

Ved Skjoldnæs Fyr på Ærø finder du en

unik, højtliggende seasidebane, der er omkranset

af Det sydfynske Øhav på tre sider.

Fyrtårnet står som et vartegn for golfklubben,

der har klublokaler i den gamle fyr -

mesterbolig.

18-hulsbanen har en udsigt, der kan tage

pusten fra de fleste: Skrænter, diger, vind og

en fantastisk udsigt til Øhavet.

Bag digerne og i de bløde slugter mødes

du af venlige og overkommelige huller. Langs skrænterne og på de høje partier har

du lidt sværere huller. Du har seaside, indland

og højslette. På én gang kuperet og

jævnt, åbent og afbrudt, kultiveret og vildt.

Glæd dig til en bane, der er spændende

uden at være urimeligt fysisk og teknisk anstrengende.

En højtliggende seaside bane,

omkranset af hav til 3 sider (200° rundt). Det

er en oplevelse, som er en fornøjelse at dele

med andre.

Gæstespillere er meget velkomne – også

større grupper og vi tilbyder gerne gunstart.

9-hulsbanen er åben for alle.

Banen fletter sig ind i den store bane på

den nordlige side af vejen. Her findes 8 par-

3 huller og et par-4 hul. En god udfordring

og dejlig naturoplevelse for alle, der har lyst

til at prøve kræfter med golfspillet.

Ærø Golf Klub er åben alle dage fra solopgang

til solnedgang.

ÆRØ GOLF KLUB

Skjoldnæsvej 8, 5985 Søby

Tfl: 62 52 23 63

E-mail: info@aeroegolf.dk

www.aeroegolf.dk

Naturlegeplads »Lunden«

I efteråret 2005 fik Ærø en af landets første og

smukkest beliggende naturlegepladser. Den ligger

tæt på havnen i Ærøskøbing og lige ved vandrerhjemmet

og Natur- og Energiskolen. Legepladsen

er opført i en smuk park med nye og

spændende tiltag.

Pladsen er ikke kun forbeholdt børn, men appellerer

til alle aldersgrupper. Udover de spændende

legeredskaber er der mulighed for at familier

og grupper her kan finde en oase med stor

naturværdi, idet man har kombineret både skov,

strand og vand i et rekreativt område.

I »Lunden« findes et af Ærøs mest spændende

kunstværker i form af en »skibssætning«,

skabt af en af øens førende kunstnere, Ole Hartvig.

Værket må høre til et af Danmarks mest

spændende og særprægede legeredskaber.

»Lunden« er et besøg værd, og stedet bliver

flittigt benyttet til især familiefester (børnefødselsdage

o.l.)

Bålpladsen og de to træhytter giver mulighed

for at benytte stedet i al slags vejr.

Adgang til »Lunden« går fra havnen i Ærøskø -

bing, langs molen og stranden eller ved vandrerhjemmet

i Ærøskøbing.

Tag picnickurven med og nyd Ærøs stor -

slåede natur fra naturlegepladsen »Lunden«.

Ærø på fire poter

Ærø er som skabt for hundefolk. Her er dejlige

strande, marker og ingen trafik, så Fido rigtigt

kan komme ud og røre sig.

Også på Ærø gælder hundeloven, d.v.s. at i

byer og bymæssig bebyg gelse skal hunden

føres i snor. Når hunden går frit, skal ejeren

have fuld kon trol over sin hund.

I perioden 1. oktober – 31. april må hunde

løbe frit i strandkanten. Ærø har meget vildt,

husk det før du giver din hund lov til at gå uden

snor. Og efterlad aldrig din hund alene i et sommerhus.

Som en ekstra service for dig og din hund,

støder du i Ærøs byer på »Hømmeren« hvor du

gratis kan forsyne dig med hundeposer.

Vedvarende

energi

Ærø har målet at blive 100% forsynet med

Vedvarende Energi

I 1997 deltog Ærø i en konkurrence om at

blive Danmarks officielle vedvarende energiø.

Ærø vandt ikke konkurrencen, men be -

sluttede alligevel at sætte sig et mål om at

blive 80-100% forsynet med vedvarende

energi inden 2008. I dag bliver øen betragtet

som en af de førende vedvarende energiøer

i verden. Øen er derfor optaget i EU’s

sammenslutning af 100 samfund, der arbej -

der for 100% vedvarende enrgi.

Priser

Initiativerne på øen har opnået en række

priser. I år 2000 modtog øen den danske

hæderspris: Danmarks Solby år 2000, blot

var det hele øen, der fik prisen. I starten af

2001 vandt øen den internationale pris –

»Energy Globe 2001«, og i slutningen af

samme år vandt øen EU´s pris for bære -

dygtige samfund »Best Renewable Energy

Partnership in Isolated Communities«.

Solenergi

Øen har på nuværende tidspunkt opnået at

have 3,7 m 2 solfangere opsat pr. indbygger.

– Dette er verdensrekorden for et lokalt område.

Marstal

fjernvarmeanlæg

Marstal solvarmeanlæg er verdens største

(samlet 18.365 m2 ) og dækker 30 procent

af fjernvarmeforsyningen i Marstal by. Anlægget

har hele 3 varmtvandslagre som omfatter

ståltanklager (2.100 m3 ) jordslangelager

(3.500 m3 ) og et nyt dam-varme-lager

(10.000 m3 ).

Hvis du gerne vil høre mere om anlægget,

så gå med på en rundvisning, som finder

sted i juli og første halvdel af august, hver

tirsdag kl. 14.00 og hver torsdag kl. 10.00.

Pris: voksne kr. 30,- / børn gratis.

Ærøskøbing

fjernvarmeanlæg

(Baseret på 100% vedvarende energiressourcer).

Ærøskøbing solvarmeanlæg (7.000

m 2 ) og ståltanklager (1.400 m 3 ) dækker 23%

af fjernvarmeforsyningen i Ærøskøbing by.

Den resterende varme produceres med en

halmkedel (3,2 MW) samt en træpillekedel

(1 MW).

Rise fjernvarmeanlæg

(Fuldautomatisk anlæg baseret 100% på

vedvarende energi ressourcer). Solvarmeanlægget

(3.600 m 2 ) med ståltanklager

(4.000 m 3 ) dækker 50% af fjernvarmeforsyningen.

Den resterende varme produ -

ceres med et træpillekedel (800 kW).

Vindmøller

ÆRØ GUIDE 2011 25

På den sydvestlige del af øen er der pla -

ceret 3 store vindmøller. Møllerne er 100 m

høje, har hver en effekt på 2 MW (2000 kW),

og er ejet af et vindmøllelaug på 500 lokale

andelshavere. Vindmøllerne dækker

55% af øens elforbrug på årsbasis. Der -

udover er der opstillet 5 mindre møller rundt

på øen.

Vindmøllepoesi

I forbindelse med det i 2006 afholdte VE-

Event lod digteren Kirsten Rask sig inspirere

til nogle Haikudigte, der kan læses på rette

sted, nemlig ved parkeringspladsen Rise

Mark, foran de store vindmøller.


26 ÆRØ GUIDE 2011

Blomstrende

kreativitet

Ærø Kunstforening blev stiftet i marts 2003.

Det er en meget aktiv og dynamisk forening,

som tilbyder sine medlemmer et fællesskab

omkring udstilling, ideudvikling og

formidling.

Siden stiftelsen har foreningen tiltrukket

175 medlemmer – udøvende kunstnere,

kunsthåndværkere og kunst- og kul tu r -

interesserede.

Foreningen står for flere store offentlige

udstillinger og arrangementer.

Således er den årligt tilbagevendende

Kunst på Havnen – i Værftsbygningen på

Ærøskøbing Havn – en publikumsmagnet,

og et fornemt udstillingsvindue for øens

skabende folk.

Øen har altid virket dragende på billedmennesker.

Som på Bornholm, Skagen og

i Odsherred er det først og fremmest lyset,

der drager. Hvor du end er på øen, vil havet

omkring altid sikre, at lyset reflekteres og

forstærkes, så konturerne skærpes, og

farverne mættes.

Nogle af øens skabende bruger naturen

direkte: sten, skaller, urter, træ. Andre in -

spireres til at arbejde i papir – med kul og

akvarel – lærred og oliemaling.

Nogle skaber skulpturer eller drejer leret

op i form. Fælles for alle på øen er, at vi lever

med klinter, næs, morænebakker, stenede

strande, sandstrande, strand enge, skrænter,

marsk, overdrev, skov og marker, som

stadig er hegnet i sten, så landet her

øen endnu er småternet.

Ærø er der åbne gallerier og værk ste -

der overalt. Hvor der skiltes er gæster vel -

komne til at besøge de udøvende og se på

værker og arbejdsmetoder.

Små butikker sælger unika – tøj, smyk -

ker, hatte og billeder.

Og alle er velkomne til Ærø Kunstfor -

e nings mange arrangementer i løbet af året.

Yderligere information: www.kunstnerne.dk

Økologiske

livsværdier

Økologien er kommet

for at blive!

Der er mange på Ærø, der ønsker at passe

på den smukke natur, miljøet, grundvandet

og havet, som vi er en del af. I Foreningen

for Økologi på Ærø arbejder en gruppe aktive

folk for at Ærø fortsat skal være et sted,

hvor unge familier ønsker at bo for at give

deres børn den bedste opvækst.

Foreningen består af jordbrugere, økologiske

byggere med fokus på materialevalg

og vedvarende energiløsninger til opvarm -

ning af boliger og ikke mindst – bevidste

forbrugere!

Tankerne om økologi, bæredygtighed,

vedvarende energi, alternative og miljø -

venlige handlemåder er livsværdierne for

mange på Ærø.

Mere info på www.aeroe-oekologi.dk el.

Kivi La Boube tlf. 61 75 75 07

Velvære og sundhed

Sunde omgivelser er nøgleordet for et godt liv. Derfor har

mange traditionelle og alternative behandlere slået sig ned på

Ærø. For her passer rammerne til velvære og sundhed. Få lindring

for lidelser eller lad dig forkæle hos vores professionelle

behandlere. Vejen til et bedre liv begynderÆrø.

Få brochuren over wellness- og behandlingstilbud på tu -

ristbureauerne.

Økologi på Ærø

SÆBERIET

Søby Nørremarksvej 3, 5985 Søby

Tlf. 62 58 19 59

inge_dahl@mail.tele.dk

www.saeberiet.dk

Gårdbutik og arbejdende værksteder

Ærø Sæbe og Ærø Urtesalt fremstillet

i eget værksted af gode ægte råvarer,

som er behandlet med omhu

Sommerhalvår 12/6-14/8 2011:

Åbent fra 10.00-15.00. Lørdag lukket

Arbejdende værksted

Hver tirsdag og torsdag i sommerhalvåret

Vinterhalvår 15/8 2010-11/6 2011:

Åbent fra 10.00-15.00. Fredag, lørdag

og søndag lukket

Alle olier er økologiske.

Urter og krydderier er – så vidt det er

muligt – økologiske eller dyrket efter

økologiske principper.

ALOTRIA

Statsautoriseret økologisk fårebrug

Linda og Alex Suszkiewicz

Øverste Skovbymark 16

5985 Søby Ærø

Tlf. 63 52 70 63

suszkiewicz@alotria.net

Besøgsgård med fokus på økologi,

natur og miljø. Vi har gotlandske pelsfår,

finuldsfår og danske landhøns.

»Økologisk skolegård«.

Alt efter årstiden sælger vi produkter

fra vore egne får.

Åbent efter aftale.

Se mere på www.alotria.net.

SUNDHEDSKLINIKKEN OG

ØKOLOGISK B&B HARMONI - ÆRØ

Marijanne Meyer,

Vejsnæs 2, 5970 Ærøskøbing.

Tlf. 61 75 48 84.

www. sundhedsklinikken-aeroe.dk og

www.harmoni-aeroe.dk

Klinik for alternativ behandling, afslapnings-massage

med naturolier,

klassisk homøopathi, meditation,

åben Tai-Chi træning hver onsdag og

torsdag kl. 10.00-11.00 i dufthaven.

Maden laves økologisk og med

ø-produkter.

ÆRØ GUIDE 2011 27

KONGENSGADE 34

Kongensgade 34, 5960 Marstal

Tlf. 62 53 37 34

Restaurant, cafe og delikatesser.

Brunchbuffet hver lørdag-søndag.

Take-away.

DEN GRØNNE GREN

Vester Bregninge 17,

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 20 45

www.dengronnegren.dk

dgg@dengronnegren.dk

Café/restaurant med primært brug af

hjemmelavede og økologiske råvarer,

værelsesudlejning og butik med

økologiske produkter samt Fair Trade

brugsting.

Åbent maj-oktober.

POPPELGÅRDENS PRAKTISKE

JORDBRUGSSKOLE

Stine & Henrik Linde LaBoube

Lisbetsvej 3, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 28 38

ppj@poppelgaarden.dk

www.poppelgaarden.dk

Praktisk, kompetencegivende landbrugsskole

for unge med særlige

behov. Økologisk jordbrug med korn -

avl, opdræt af kødkvæg samt hesteavl.

Salg af levende dyr: Kalve og

ungheste. Salg af ¼, ½ og hele kalve.

Mulighed for rundvisning kun efter forudgående

telefonisk aftale.

Ø-BOLCHER

Øster Bregninge 35, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 25 73 36 09

www.øbolcher.dk - mail@øbolcher.dk

Ø-Bolcher producerer håndlavede

økologiske bolcher af højeste kvalitet.

Åbent bolchekogeri og butik

Åbningstider: 15/6-15/8

Alle dage kl. 10.00-16.00

Resten af året: Når flaget er ude, eller

efter aftale.

Prøv selv: Mandag, onsdag og fredag

kl. 10.00-12.00 kan du, for et lille

beløb, lave din egen slikkepind eller

klippe dine egne bolcher.


28 ÆRØ GUIDE 2011

Festivaler, by- og sportsfester

hele sommeren

Ærø er en festival-ø!

I 2011 er der ikke mindre end fire,

vidt forskellige af slagsen: Harmonikafestivalen

i Marstal, hvor harmonika

spillere fra ind- og udland

mødes, Single Folk Festivalen i Søby,

hvor vægten er lagt på hyggen

og nærheden. International klassisk

Sensommer med koncerter på Søbygaard

samt opera i Marstal med topnavne

byder på store oplevelser. –

Ærø Jazzfestival tager hæderkrone -

de ærø ske jazztraditioner op med

fokus på dansk og international jazz

af høj kvalitet.

Se datoer for by- og sportsfester i

begivenhedskalenderen på side 31.

Ærø Harmonikafestival, Marstal

Den 27. til 29. maj 2011

De, der har været her før, kender den gode stemning og de hyggelige

om givelser i den gamle søfartsby.

Det internationale program omfatter harmonikaspillere fra Dan -

mark, Sverige, Norge, Tyskland m.m. – harmonikaorkestre, grupper

og solister på højt niveau.

Rammerne for træffet vil være i området omkring Sejlklubben,

30 m fra lystbådehavnen. Herfra er der udsigt til en del af havnen

med den 1,2 km lange kampestensmole, en del af Det syd fynske

Øhav, Ristinge Klinter på Lange land og Øster søen. Ud over den

flotte udsigt kan det nævnes, at lige op ad spillestederne findes to

grønne områder med bænke/borde, fiskehuse, garn tørrepladser

samt 10 broer for lystsejlere og fiskejoller. Der er kun 500 m til

badestranden, skovområde og byens centrum. Vi er sikker på at

træffets rammer vil virke indbydende til en masse spontan »buskspil«

– så publikum får en ekstra musikalsk dimension.

BEMÆRK: Fri entré.

Single Folk Festival, Søby

Den 29. juli til 31. juli 2011

Ærø Single Folk Festival startede i år 2000.

Idéen var at skabe noget liv i Søby og gøre

opmærksom på den sydfynske ø, Ærø.

Man valgte at kalde det for en single fe -

stival, selvom det er for alle, da det er nemmere

for enlige at deltage, når man ved,

der er ligestillede. Iøvrigt er det den eneste

single festival i Danmark.

Festivalen star tede med folkemusik, men

publikum øn skede danse musik om aftenen,

så der er noget for enhver smag. Musiker -

ne kommer langvejs fra, men der er også

indslag og musik fra Ærø.

Albani og lokale forretninger har fra star -

ten støttet idéen, og der er siden kommet

støtte fra flere andre, bl.a. Rise Spare kas -

se, Søby Værft og diverse fonde.

Ærø Jazzfestival, Ærøskøbing

- altid i uge 31 - i år den 31. juli til 6. august 2011

Sommer og jazz på Ærø.

I gader og stræder, i den gule værftshal på havnen, i den gamle

foderstofbygning Andelen, i vandkanten på Ærø Højskole summer

det i intense 6 dage med jazztoner i den 250 år gamle købstad -

Ærøskøbing.

På Værftet kan du hver eftermiddag og aften sidde ved havnekajen

med et krus øl og nyde svingende JAZZ – ude eller inde – alt efter

vejr og vind og riggens toner. Koncerterne på Værftet er gratis.

Musikstedet Andelen byder på intimitet, nærvær og jazz når det

er bedst, udøvet af danske og internationalt kendte, forrygende

dygtige jazzmusikere. Stemningen er er overfølsom, sitrende og

mættet – bindende de små runde borde og publikum sammen.

Svært at rejse sig og gå, når koncertens sidste toner endnu fylder

rummet.

Ærø Højskole, som afholder et intenst uges jazzkursus under

Festivalen, finder du de store koncerter. Her er højt til loftet i det

gamle badehotels store sal.

Opera i Marstal

Klassiske toner

hertugsædet Søbygaard

For tredje år i træk er der operaforestilling i Ebbes

Bådebyggeri på Marstal Havn. Den store værftshal

er som skabt til akustisk sang og musik, og i sommeren

2011 opføres Georges Bizets »Carmen« med

solister fra Den kongelige Opera – blandt andre Niels

Jørgen Riis og Guido Paevatalu – og musikere fra Det

kongelige Kapel under ledelse af Torben Petersen.

»Carmen« handler om Don José, som elsker Micaëla

hjemme fra landsbyen. Da Carmen dukker op,

er Don José den eneste, som ikke viser hende in-

Den klassiske musik har slået rødder og blomstrer smukt om

sommeren på Hertug Hans’s gamle jagtslot, Søbygaard, hvor en

af de nu færdiggjorte længer er indrettet til koncertsal. Med en

sjælden god akustik, der er som skabt til at fremhæve kammermusikkens

intimitet, byder salen sig til som en tillokkende scene

for de bedste danske og internationale musikere. Med plads til

120 tilhørere kommer musikken helt tæt på sit publikum. At det

falder i såvel tilhørernes som musikernes smag, viser de ofte udsolgte

koncerter og musikernes begejstring for stedets rammer.

Ikke mindst pianister vil gerne spille på Søbygaard, fordi foreningen

Søbygaards Venner råder over et af landets fremragende

Fazioli-flygler, der kan få det til at krible i enhver klavervirtuos’

fingre.

I 2011 skal klaveret trakteres af bl.a. Jens

Elvekjaer, der alene og sammen med Trio

con Brio er et af landets fornemste internationale

navne i disse år. En af morgendagens

stjerne-pianister, Jacob Alsgaard

Bahr kommer også forbi sammen med sopranen

Stine Elbæk Rysgaard, der præ -

senterer sin debutkoncert på Søbygaard.

Vivaldis »Fire årstider« kan i år høres på Ærø i sin helhed. Den

jyske Sinfonietta besøger øen. Koncerten med det otte mands

store ensemble gentages i uddrag om formiddagen dagen efter

for ærøske børn. Det er et ønske fra Foreningen Søbygaards Ven-

ÆRØ GUIDE 2011 29

Ærø Jazzfestival og Ærø

Højskole har et fornemt samarbejde

i Jazzens navn.

Forrygende jamsessions i

de sene aften- og nattetimer

finder du på havnen i det

gule pakhus, Værftet. I sandhed

JAM hvor eleverne fra

Højskolen spiller op til de

bedste musikere fra aftenens

koncerter. Her mødes

øboere, turister, sejlere og andet godtfolk til spontane, ofte grænseoverskridende

toner i de sene nattetimer.

Velkendte jazzmusikere som har spillet på Jazzfestivalen: Niels

Henning Ørsted Petersen, Palle Mikkelborg, Helene Davies, Bo

Stief, Alex Riel, Mikkel Nordsø, Oliver Antunes, Stig Kreutzfeldt,

Jacob Frandsen og mange flere.

ÆRØ JAZZFESTIVAL

www.jazzisland.dk

teresse, og derfor er det selvfølgelig ham, Carmen

kaster sin blomst til. Inden længe er Don José

stærkt forelsket i Carmen, men det er han ikke ene

om, og så er dramaet i fuld gang.

Der synges på fransk, men tales på dansk, og

Guido Paevatalu introducerer forestillingen.

Der er forestilling lørdag den 2. juli kl. 20 og søndag

den 3. juli kl. 15.

Billetter (A: kr. 350 / B: kr. 300) kan købes på

Ærø Turistbureau - Tlf. 62 52 13 00 eller via e-post:

post@arre.dk

ners side, at ethvert barn på Ærø fra 3. til 5. klassetrin tre gange

i deres skoletid oplever en klassisk koncert. På den måde ønsker

foreningen at sikre »fødekæden« for det klassiske publikum og

samtidig give børnene store oplevelser.

Året byder endvidere på Galla-liedaften med stjernesopranen

Signe Asmussen. Tenorfinale med den nye supertenor Peter Lodahl

og en forrygende Balkan-kvartet med akkordeonvirtuosen

Branko Djordevic.

Hele sæson 2011 tyvstartes med en spansk forårskoncert,

hvor 6 guitarister, fire studerende og to docenter, Lars Trier og

Jesper Sivebæk, fra Det kongelige Danske Musikkonservatorium

vil blande smukt spansk forår i det smukke ærøske.

Program for 2011:

25. maj kl. 19.30: Spansk forår med 6 guitarister

20. juli kl. 19.30: Trio con Brio

27. juli kl. 19.30: Se dagspressen

04. aug. kl. 19.30: Balkan-kvartetten med akkordeon-virtuosen Branko Djordevic

10. aug. kl. 19.30: Morgendagens stjerner m. bl.a. sopranen Stine Elbæk Rysgaard

og pianisten Jacob Bahr

17. aug. kl. 19.30: Vivaldi. De fire årstider. Den jyske Sinfonietta

18. aug. kl. 10.00: Vivaldi. De fire årstider. Den jyske Sinfonietta

24. aug. kl. 19.30: Tenorfinale. Peter Lodahl, tenor.

21. sept. kl 19.30: EXTRA: Candle Light Lied-Concert: med

Signe Asmussen, sopran.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Billetbestilling:

Ærø Turistbureau - tlf. 62 52 13 00

Ærø Museum - tlf. 62 52 29 50

Se også: www.arremus.dk og www.soebygaard.dk


30 ÆRØ GUIDE 2011

»Kys Frøen«

og kom tættere på naturen

Oplevelsescentret »Kys Frøen« på Søbygaard

forsyner børn og voksne med udstyr

til at gå på jagt efter eventyr og overras ke l -

ser i naturen.

»Kys frøen« og find en skat. Eller et brev

fra en bille? Et vanvittigt væsen? Urter til vilde

deller? »Kys Frøen« er et nyt koncept, hvor

formålet er at give børnefamilier en masse

sjove og lærerige oplevelser i naturen.

I Kys Frøen kan børn og voksne i ro og

mag studere en række tilbud om oplevelser i

naturen eller kulturhistorien. En udstilling

præsenterer 9 forskellige aktiviteter, som

familierne kan vælge mellem. De kan låne alt

det nødvendige udstyr – GPS til skattejagt,

lydoptager til fuglefløjt, net til udforskning af

vandhullet, bue og pil til gamle lege og meget

mere – og snuppe en trykt vejledning, der

guider dem sikkert gennem aktiviteten.

– Godter fra grøftekanten – lav vilde pandekager.

– Fang fuglefløjt – optag fuglenes stemmer

og find sangens ejer på computeren.

– Heksetrix – tryghed og trivsel. Mon vilde

planter kan værne mod det onde?

– Skatte fra fortiden – med GPS på sightseeing

i Danmarks fortid.

– Krible-krable-kravl i krattet – hvad skriver

billerne egentlig under barken?

– Vandhullets vanvittige væsner – tag på

opdagelse i et helt andet univers.

– Energi fra vind, vand og sol – lav din egen

energi.

– Leg til alle tider – lev dig ind i hertugens

tid i renæssancen.

– Snitte Snedkeri – lav håndværk og husflid

med dit personlige snit.

»Kys Frøen« kan desværre ikke garantere

en prins som belønning. Det er heller ikke

sikkert, at hele familien lever lykkeligt til sine

dages ende. Men risikoen for nogle fantastiske,

fælles oplevelser i Søbygaards historiske

rammer er til stede.

»Kys Frøen« har samme åbningstider som

Søbygaard.

Entré:

Voksne kr. 50,- (inkl. entré til udstillinger)

Børn under 18 år kr. 20,-

Begivenhedskalender 2011

JANUAR

22.01 Kl. 16.00 i Marstal Kirke. Ronnie Johansen, basbaryton,

og Irene Hasager, klaver. Entré kr. 100,-.

FEBRUAR

12.02-19.02 Aktivitetsuge i Garnshoppen, Bregninge. Se dagspressen.

MARTS

03.03 Kl. 19.30 i Marstal Kirke. Serguei Azizian, violin,

og Karsten Hermansen, orgel. Fri entré.

12.03 Kl. 11.00. Gospelworkshop i Rise Kirke for sangglade i alle

aldre fra og med 10 år. Peter Steinvig og Trine Halse instrurer,

spiller og synger solo. Deltagergebyr kr. 80 for voksne og

kr. 40 for børn og unge op til 16 år.

12.03 Kl. 19.00. Gospelkoncert i Rise Kirke med Trine Halse,

Peter Steinvig og sangere fra Ærø. Fri entré.

APRIL

01.04-25.04 Påskekonkurrence, Ærø Gårdbutik, Uldgården, Bregninge.

28.04 Kl. 19.30 i Marstal Kirke. Hans Lawaetz, sang og Karsten

Hermansen, orgel. Fri entré.

MAJ

20.05-22.05 Ærø Flyveplads. Dragedage.

25.05 Kl. 19.30. Koncert på Søbygaard. Spansk forår med

6 guitarister.

26.05 Kl. 19.30 i Marstal Kirke. Odd Arne Halaas, sang og

harmonika. Fri entré.

27.05-29.05 Ærø Harmonika Festival. Marstal Havn. Fri entré.

JUNI

01.06-26.06 Uldgårdens fødselsdagskonkurrence, Ærø Gårdbutik,

Bregninge.

04.06 Kl. 11.15. Multi Marathon på Ærø. Nærmere oplysning,

på tlf. 62 53 19 00.

16.06 Kl. 19.30 i Marstal Kirke. Tore Bjørn Larsen og Povl Chr.

Balslev, begge orgel. Fri entré.

23.06-26.06 RSI Sommerfest, Rise Stadion.

30.06-03.07 Søby Havnefest.

JULI

Juli måned Kunst på Havnen, Ærøskøbing.

01.07-31.07 Sommerkonkurrence for børn og voksne, Ærø Gårdbutik,

Uldgården, Bregninge.

02.07 Kl. 20.00. Opera (Bizets Carmen) i Ebbes Bådebyggeri,

Marstal. Billetsalg: Ærø Turist- og Erhvervskontor.

03.07 Kl. 15.00. Opera (Bizets Carmen) i Ebbes Bådebyggeri,

Marstal. Billetsalg: Ærø Turist- og Erhvervskontor.

07.07-10.07 Grollefest i Marstal v/ lystbådehavnen.

08.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens

bøger v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris incl. kaffe m/ sødt, kr. 60. Tilmelding på tlf. 62 53 39 50.

13.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens

bøger v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris incl. kaffe m/ sødt, kr. 60. Tilmelding på tlf. 62 53 39 50.

14.07 Kl. 19.30 i Marstal Kirke. Karsten Hermansen, orgel. Fri entré.

15.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens

bøger v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris incl. kaffe m/ sødt, kr. 60. Tilmelding på tlf. 62 53 39 50.

20.07 Kl. 19.30. Koncert på Søbygaard. Trio con Brio.

20.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens

bøger v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris incl. kaffe m/ sødt, kr. 60. Tilmelding på tlf. 62 53 39 50.

21.07-24.07 Eventyrfest. Torvet i Ærøskøbing.

22.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens

bøger v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris incl. kaffe m/ sødt, kr. 60. Tilmelding på tlf. 62 53 39 50.

27.07 Kl. 19.30 Koncert på Søbygaard. Se dagspressen.

ÆRØ GUIDE 2011 31

27.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens

bøger v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris incl. kaffe m/ sødt, kr. 60. Tilmelding på tlf. 62 53 39 50.

28.07 Kl. 19.30 i Ommel Kirke. Tomas Krakowski, guitar. Fri entré.

29.07 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens

bøger v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris incl. kaffe m/ sødt, kr. 60. Tilmelding på tlf. 62 53 39 50.

29.07-31.07 Single Folk Festival, Søby.

31.07-06.08 Ærø Jazzfestival.

AUGUST

03.08 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens

bøger v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris incl. kaffe m/ sødt, kr. 60. Tilmelding på tlf. 62 53 39 50.

04.08 Kl. 19.30. Koncert på Søbygaard. Balkan-kvartetten med

akkordeon-virtuosen Branko Djordevic.

04.08 Kl. 19.30 i Marstal Kirke. Thomas Storm, sang, og Karsten

Hermansen, orgel. Fri entré.

05.08 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens

bøger v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris incl. kaffe m/ sødt, kr. 60. Tilmelding på tlf. 62 53 39 50.

10.08 Kl. 19.30. Koncert på Søbygaard. Morgendagens stjerner med

bl.a. sopranen Stine Elbæk Rysgaard og pianisten Jacob Bahr.

10.08 Kl. 10.30. Foredrag og byvandring omkring Carsten Jensens

bøger v/ Knud Nielsen. Mødested: Marstal Vandrerhjem.

Pris incl. kaffe m/ sødt, kr. 60. Tilmelding på tlf. 62 53 39 50.

12.08-28.08 Ærødysten Gæt & Vind, Ærø Gårdbutik, Uldgården, Bregninge.

17.08 Kl. 19.30. Koncert på Søbygaard. Vivaldi. De fire årstider.

Den jyske Sinfonietta.

18.08 Kl. 10.00. Koncert på Søbygaard. Vivaldi. De fire årstider.

Den jyske Sinfonietta.

24.08 Kl. 19.30. Koncert på Søbygaard. Tenorfinale. Peter Lodahl,

tenor.

28.08 Øhavets Dag.

SEPTEMBER

02.09 Kl. 20.00. Maritimløbet. Nærm. oplysn, tlf. 62 53 19 00.

03.09 Kl. 11.00-15.00. Økologisk Høstmarked på Poppelgården,

Lisbetsvej 3, Tranderup.

09.09-25.09 Sensommerkonkurrence, Ærø Gårdbutik, Uldgården,

Bregninge.

21.09 Kl. 19.30. Koncert på Søbygaard. Candle Light Lied-Concert:

med Signe Asmussen, sopran.

OKTOBER

01.10. Kl. 15.00. Koncert i Rise Kirke med Das Sächsische Klarinetensemble

des Robert Schumann Konservatoriums der Stadt

Zwickau. Fri entré.

02.10. Kl. 19.00. Koncert i Bregninge Kirke med Das Sächsische

Klarinettensemble des Robert Schumann Konservatoriums

der Stadt Zwickau. Fri entré.

08.10-23.10 Efterårsdyst, Ærø Gårdbutik, Uldgården, Bregninge.

Uge 42 EfterårsarrangementerÆrø Museum, Flaske Peters

Samling, Søbygaard og Marstal Søfartsmusem.

17.10-21.10 Ærøskøbing Grand Prix. Dansk Sæbekasse Mesterskab

2011. Nærmere oplysning på Ærø Turist- og Erhvervskontor.

NOVEMBER

10.11 Kl. 19.00. Uldgårdens modeshow, Sognegården, Bregninge.

Billetter købes forud.

18.11 Uldgårdens julestue åbner, Bregninge.

DECEMBER

01.12-22.12 Julekonkurrence, Ærø Gårdbutik, Uldgården, Bregninge.

HELE ÅRET Rundvisning på Rise Bryggeri. Kr. 75,- pr. pers., (dog min. 10

pers. eller kr. 750,-) inkl. præsentation, gennemgang af bryg -

anlæg og faciliteter samt smagning af sortiment.

Begivenhedskalenderen er så komplet som det er muligt inden trykstart. Se den aktuelle kalenderÆrøportalen: www.aeroe.dk el.

www.ærø.dk – Du kan også følge med i Ærø Ugeavis - den ligger online på portalen.


32 ÆRØ GUIDE 2011

D A N M A R K S F Ø R S T E B L O M S T R E N D E L A N D S B Y

D A N M A R K S F Ø R S T E B L O M S T R E N D E L A N D S B Y

Midt på Ærø ligger

Midt på Ærø ligger

Danmark næst-

Danmark næstlængste

landsby

længste landsby

Bregninge med en

Bregninge med en

perlerække af

perlerække af

charmerende ud-

charmerende

flugtsmål, som

ud-

er

flugtsmål,

et besøg værd

som er

et besøg værd

1. Bregninge Kirke med den berømte

altertavle og kalkmalerier.

1. Bregninge Kirke med den berømte

2.

altertavle

Den Grønne

og

Gren.

kalkmalerier.

Familievenlig

økologisk cafe m/værelser & butik.

2. Den Grønne Gren. Familievenlig

økologisk 3. Ærøs store cafe m/værelser gårdbutik Uldgården & butik.

med et anderledes udvalg.

3. Ærøs store gårdbutik Uldgården

med 4. Garnshop et anderledes med strikkecafe udvalg. hos

garndamerne og gode garntilbud.

4. Garnshop med strikkecafe hos

garndamerne Bondegårdsferie, og gode garntilbud.

B&B, shelter.

Ferieophold

for lystfisker og rytter.

Tværby 25

Tlf. 30 20 59 75

www.stutterinutzhorn.dk

Ø-Bolcher producerer

håndlavede økologiske

bolcher af højeste kvalitet.

Åbent bolchekogeri og

butik.

Åbningstider:

15/6 –15/8

Alle dage kl. 10-16

Resten af året: Når flaget

er ude, eller efter aftale.

Prøv selv

Mandag, onsdag

og fredag

kl. 10 –12

kan du, for et lille

beløb, lave din egen

slikkepind eller

klippe dine egne

bolcher.

12

12

11

11

10

910

9

2

2 1

1

7 7

7 7

8

4

34

3

5. Ø-Bolscher. Håndlavet kvalitet.

Økologiske råvarer. Smagsoplever.

5. Ø-Bolscher. Håndlavet kvalitet.

Økologiske

6. Ærø Rideudstyr.

råvarer. Smagsoplever.

Salg af rideudstyr,

foder og ridetøj.

6. Ærø Rideudstyr. Salg af rideudstyr,

7. ClayFever foder Keramik. og ridetøj. Arbejdende

værksted og butik.

7. ClayFever Keramik. Arbejdende

værksted 8. Stutteri og Nutzhorn. butik. Bondegårdsferie,

B&B, shelter. Ferie for fisker & rytter.

8. Stutteri Nutzhorn. Bondegårdsferie,

B&B, shelter. Ferie for fisker & rytter.

Dyrevelfærd

fordi vi har et ansvar!

Ø-Bolcher

Øster Bregninge 35

5970 Ærøskøbing

Tlf. 25 73 36 09

Www.øbolcher.dk

mail@oebolcher.dk

Artunique v/Margrethe Dantzer, Tværbymark 3, Bregninge

Spændende ting fra Østen i 100 m2 udstilling: antikke møbler til inde

og ude, smukke bronzekar, krukker i keramik og kobber, bronzer,

brugskunst og stort udvalg i sjaler og smykker i alle prislag. Haveanlæg

med sjældne træer og 120 m2 subtropisk væksthus Åben hele året når

flaget er ude. Aftal gerne besøg 23 61 93 86 www.artunique.dk

8

ClayFever Keramik

Tværby 17, Bregninge, Ærøskøbing

www.clayfever.dk

Arbejdende værksted og butik

med salg af keramik og smykker.

Åben hele året når skiltet er ude

eller after aftale. Tlf. 20 32 81 33.

5

5

6

6

Den Grønne Gren er velkendt for

sit gode og vel smagende køkken

med brug af hjemme lavede og

økologiske råvarer.

Bregninge

Bregninge

9. Artunique. Præsentation og salg

af kunst fra østen.

9. Artunique. Præsentation og salg

af

10.

kunst

Turistridning.

fra østen.

Mulighed for ridning

i naturen eller på bane.

10. Turistridning. Mulighed for ridning

11. Det i naturen mindste eller galleri på bane. i Danmark.

”I den gule telefonboks”.

11. Det mindste galleri i Danmark.

”I 12. den Honninghuset gule telefonboks”. med fristelser til

den søde tand og smagen af Ærø.

12. Honninghuset med fristelser til

den søde tand og smagen af Ærø.

Familievenlig restaurant.

Ude og indendørs servering.

Sandwich, omelet, burger, lam, kylling,

pasta, expressokaffe, kage, is, Rise øl og

meget mere.

Rimelige priser.

Pizza bagt i stenovn hver fredag og søndag

Åbent maj - oktober

Vester Bregninge 17, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 6258 2045

dgg@dengronnegren.dk · www.dengronnegren.dk

Lige der, hvor vejen slår et sving i

Bregninge, ligger den 350 m² store

gårdbutik ”Uldgården”, som er

kendt for et ”anderledes udvalg”.

Fra egen lille fabrik

præsenteres

unikke uldvarer i

helt egne kvaliteter

og designs

Her findes næsten ”alt i uld” til

meget fornuftige priser.

Ærø Gårdbutik • Uldgaarden

Tværby 3, Bregninge

Tlf. 6258 1400

ÅBENT HELE ÅRET ALLE UGENS DAGE

Juli & august: Alle ugens dage kl. 10-17

April/maj/juni & sept/okt: Alle ugens dage kl. 11-15

Jan/feb/marts & nov/dec: Alle ugens dage kl. 11-14

Desuden ses et imponerende bredt

sortiment af let beklædning i rene

naturmaterialer, som bomuld, silke

og hør, produceret med omtanke

og behageligt at have på.

Udover naturlige tekstiler kan man

også blive klædt godt på til færden

i naturen, da gårdbutikken

bugner af praktisk outdoortøj til

fritid, arbejde, golf, jagt, fiskeri

og sejlads til alle årstider.

Herudover findes ø-specialiteter,

filtet kunsthåndværk, lammeskind,

helsepuder samt masser af gode

gaveideer til enhver.

ÆRØ GUIDE 2011 33

Sæt god tid af til

besøget og gå på

opdagelse i de gamle

stalde og på høloftet

Husk også at besøge den hyggelige

garnshop overfor, der er indrettet

i den gamle købmandshandel. Her

kan man få god inspiration og en

snak med garndamerne. Læs mere

om Bregninge og den store gårdbutik

på www.aeroegaardbutik.dk.

K l i p u d & v i n d

Udfyld og aflever i Ærø Gårdbutik og

deltag i konkurrence om præmier

Navn……………………………………...……………………..

Adr....…………………………………………………………..

Email..…………………………………………………………..

Tlf/mobil……………………………………………………..


Hotellet med idyllisk atmosfære

i centrum af Ærøskøbing...

Hotellets beliggenhed i Ærøskøbing midt på øen gør det til det ideelle

udgangspunkt for at udforske den storslåede natur på Ærø.

Badestrand inden for en gå-afstand på få minutter.

Hyggelige byture på de toppede brosten i en by med

velbevarede ældre huse, giver en helt enestående

oplevelse.

Vestergade 38 · DK-5970 Ærøskøbing · Ærø

Tlf.: +45 62 52 10 03 · Fax: +45 63 52 31 68

www.aeroehus.dk · E-mail: mail@aeroehus.dk

Vor målsætning er at give vore gæster en god og

positiv oplevelse under opholdet på Ærø, og vort

personale vil altid være klar til at servicere Dem samt

være behjælpelig i enhver situation.

Hotel »Ærøhus« tilbyder ophold

med pension, samt at afholde familiefester, kurser

og semi narer for op til 50 personer.

Hotel »Ærøhus« har 1. klasses

restaurant, hvor der bl.a. serveres

friske fisk (efter årstiden).

I Sommersæsonen serveres der

terrassen foran hotellet samt i den

gamle hotelhave.

Vor specialitet er friskfangede

fladfisk med persille sauce.

Der tages forbehold for,

at vejret kan betyde manglende

landing af fangst.

Ærøhus Seaside m/ havudsigt

Nyd udsigten over vandet mod Svendborgsund fra lejligheden.

Smagsfuldt møbleret med Erik Jørgensen møbler.

Hotel Ærøhus udlejer værelser/lejligheder i meget høj standard beliggende ved Ærø

Marina. Indretning med 2, 4 eller 6 sovepladser pr. værelse/lejlighed, alle med egen indgang,

bad og toilet. Lejlighederne er topisoleret med gulvvarme overalt og indrettet i høj

kvalitet med bl.a. fladskærm, telefon og internetadgang samt sol-terrasse med el markiser.

Enkelte med vaskesøjle, sauna og stort spabad (Jacuzzi for 2 personer). Eksklusivt køkken

veludstyret med ovn, microvn, køl og frost samt opvaskemaskine. Udlejes på uge og dagsbasis

som lejlighed eller som værelse med hotelservice. 10 minutters gang til Ærøs bedste

badestrand, 5 minutter til centrum af den gamle historiske by Ærøskøbing.

Udlejes til lejere der værdsætter kvalitet – uden husdyr og tobaksrøg (røgdetektor).

Hotel »Ærøhus« kan tilbyde komfortable

værelser med bad og

toilet samt telefon.

Hotel værelser med egen terrasse,

beliggende i gammel, smuk hotelhave.

Værelser - Luxus.

Dauers Hus.


36 ÆRØ GUIDE 2011

R E S T A U R A N T

Lystbådehavnen · Søby · Ærø · www.arrespisehus.dk

Grill: Tlf. 6258 1823 · Restaurant: Tlf. 6258 1801

Åbent alle ugens dage. Lukket mellem jul og nytår.

■ A la Carte

■ Fest menuer

■ Mad ud af huset

■ Busselskaber

E K S K L U S I V E F E R I E L E J L I G H E D E R

Vi serverer friskbagte

ÆRØPANDEKAGER

i højsæsonen

■ Burger

■ Pølser

■ Grill kyllinger

■ Is

• Aktiv ferie

• Afslapning og velvære

• Ferie for hele familien

• Romantisk weekendophold

• Møder, Konferencer og Fester

• Company Days og Teambuilding

SØBYLYST · ØSTERBRO 2-4 · DK-5985 SØBY · ÆRØ

T. +45 62 58 11 20 · WWW.SOBYLYST.DK · INFO@SOBYLYST.DKKUNST

HØJSKOLEN

PÅÆRØ

www.kunstaeroe.dk

»Fies Strik«

I nærheden af »Søbygård« finder

du »Fies Strik«. I den lille butik er

der et meget stort udvalg.

Af designere bl.a.:

Kastaniestrik

Vivian Høxbro

Christel Seyfarth

Design-Club

Geilsk

Men ud over disse meget lækre

garner og modeller er her alt,

hvad hjertet kan begære hos en

strikkeglad: mange forskellige

garner, Knit Pro, knapper, færdigstrik,

tilbehør, hæklenåle

o.m.a. Ting, du måske ikke forventer

at finde på Ærø.

Fælles for butikken er kvalitet og

god service. – Du kan også få

hjælp, hvis du er gået i stå med

dit håndarbejde.

Her er altid et godt tilbud. F.eks.:

Arwetta strømpegarn

til kun . . . . . . . pr. nøgle. 20,-

Kom og lad dig friste af de

mange, skønne ting og nyd

udsigten ud over Vitsø.

Jeg glæder mig til at se dig.

»Fies Strik«

Albertslykke 10, Søby

English spoken · Si parla l´italiano

Finn’s

Bageri

Morgenbuffet:

kl. 7.00-10.00

Hos Finn’s Bageri

bager vi

kvalitetsbrød

efter de gamle

traditioner.

Alle stenovnsbrød

er koldhævet

– en gammel bageteknik,

der giver

brødet et ekstra

kvalitetsløft.

Dejen hæver i

op til 20 timer.

Den lange køletid

udvikler

aromastoffer,

som giver brødet

den helt

unikke smag.

Vi bager brød

af miljømel

– uden stråforkorter.

Sommeråbent

11. juli - 14. aug.

alle ugens dage

6.30-18.00

NØRREBRO 2

SØBY

TLF. 62 58 10 65

Åbningstider:

Se opslag i butikken

DAGLI’BRUGSEN SØBY BYDER DEM

VELKOMMEN TIL ÆRØ

Vi kan tilbyde alle dagligvarer til ferien

Vi har også: ■ TIPS og LOTTO

■ POSTBUTIK

■ APOTEKSUDSALG

■ VAREUDBRINGNING

Dagli’Brugsen Søby ønsker Dem en god ferie.

ÆRØ

Specialiteter

Åben

alle dage

kl. 8 00 -19 00

- også lørdag

og søndag.

DAGLI’ BRUGSEN SØBY

Langebro 13 · Søby · Tlf. 62 58 12 64

WWW.SAEBERIET.DK

Trente Mølle

Søbygaard

www.saeberiet.dk

Kys Frøen

- og kom tættere på naturen

Tag på opdagelse med familie og venner hos Øhavets

tre Kys Frøen centre. Her venter sjove og spændende

oplevelser, hvor I sammen skal udforske naturen.

Urter og krydderier er – såvidt det er muligt

– økologiske eller dyrket efter økologiske

principper.

Ærø Sæbe og urtesalt fremstillet i eget

værksted af gode ægte råvarer, som er

behandlet med omhu.

ÆRØ

Specialiteter

Gårdbutik og arbejdende værksteder

Gårdbutik

S Æ B E R I E T

og arbejdende værksteder

Skovsgaard

Søby Nørremarksvej 3, 5985 Søby

Telefon 62 58 19 59 Sæberiet

Søby Nørremarksvej 3

5985 Søby

Telefon 62 58 19 59

Skovsgaard

Kågårdsvej 12

Hennetved

5900 Rudkøbing

Tel. +45 6257 2666

www.skovgaardgods.dk

Åbningstider: Kys Frøen centrene er åbne fra påske til 23. oktober

www.kys-froen.dk

ÆRØ GUIDE 2011 37

Vitsø Kunstskole,

Café og Galleri

Kreative sommer og weekendkurser i maleri

og kunstforståelse.

Galleriet: er åben fra 2. juni -1. sep. fra kl. 10-18.

Kunst-caféen: har åben i sommerferien fra kl. 14-18.

Mandag har vi lukket.

Mere information: www.vitsøkunstskole.dk

Søby Landevej 18, 5985 Søby, tlf. 57 80 20 46

Lækre specialiteter fra Ærø

– og tusinde andre ting!

Før hed vi Jørbæk Design.

Butikken ligger stadig

overfor Søby Mølle.

Vi ses!

Åbningstider

Sommerhalvår

12/6-14/8 2011

Åbent fra 10-15

Lørdag lukket

Arbejdende

Sommerhalvår værksted 13/6-15/8:

Åbent Hver alle tirsdag dage og

på torsdag nær lørdag i kl. 10-15.

sommerhalvåret

Åbent værksted:

Tirsdag Vinterhalvår og torsdag kl.10-12

demonstration 15/8 2010- af sæbefremstilling.

11/6 2011Børnene

kan Åbent lave fra sæbefigurer. 10-15

Fredag lørdag og

Vinterhalvår

søndag lukket

16/8-12/6:

Åbent mandag, tirsdag,

onsdag og torsdag

kl. 10-15.

I er på egen hånd og bestemmer selv Uden tempoet. for de nævnte tider

Udstyr og vejledning guider jer sikkert er der gennem åbent den efter aftale.

valgte aktivitet.

Prøv at “dykke” ned i vandhullets vanvittige verden

eller spis af grøftekantes godter.

Mulighederne er mange og hvert center tilbyder op

til 10 forskellige aktiviteter.

Søbygaard

Søbygaardsvej 2

5985 Søby Ærø

Tel. +45 6252 2950

www.arremus.dk

Trente Mølle

Trentevej 7

Ny Stenderup

5672 Broby

Tel. +45 6268 1979

www.trente.dk

Støttet med tilskud

fra tips & lottomidler

til friluftsliv

Jørbækvej 4

5985 Søby Ærø

Telefon: 62581821

Fax: 62581716

Email: aeroshoppen@gmail.com


38 ÆRØ GUIDE 2011

Kunst / Galleri

KÆPHESTEN

Søndergade 1, 5970 Ærøskøbing

Ærøsk kunsthåndværk, pileflet,

papirklip, akvareller, kort, bøger,

smykker, tøj, filtet strik.

VITSØ KUNSTSKOLE

Café og Galleri

Søby Landevej 18, 5985 Søby

Tlf. 57 80 20 46

Kreativ sommer- og weekendkurser

i maleri og kunstforståelse.

Galleriet er åben fra

den 2. juni – 1. sept. fra kl. 10-18

eller efter aftale, mandag lukket.

Kunst-caféen har åben i sommerferien

fra kl. 14-18, mandag lukket.

Mere information til kurser og udstilling

på: www.vitsøkunstskole.dk

ARTUNIQUE

v/Margrethe Dantzer,

Tværbymark 3, Bregninge

Spændende ting fra Østen i 100 m2 udstilling: antikke møbler til inde og

ude, smukke bronzekar, krukker i

keramik og kobber, bronzer, brugskunst

og stort udvalg i sjaler og smykker

i alle prislag. Haveanlæg med

sjældne træer og 120 m2 subtropisk

væksthus.

Åben hele året når flaget er ude.

Aftal gerne besøg, tlf. 23 61 93 86

www.artunique.dk

GALLERI RUSAGER

Søby Vestermark 10, 5985 Søby

Tlf. 62 58 24 12 / 21 80 13 62

www.rusager.com

Skulptur og maleri.

Åben daglig.

GALLERI RITA LUND MALERIER

Rita Lund

Prinsensgade 6, 5960 Marstal

Kunstmaler

Åben hele året når skiltet er ude

– ellers besøg efter aftale.

Ejendommen Prinsensgade 6,

der er naboejendom til Marstal

Søfartsmuseum, var oprindelig opført

i 1899 til rederiet H. C. Grube, nu

ombygget og indrettet til mit

private galleri og atelier hvor jeg

arbejder dagligt.

Tlf. 62 53 10 98 / 62 53 21 73.

ÆRØ GLASKUNST

Vestergade 45, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 13 24 / 22 98 03 24

info@aeroe-glaskunst.dk

www.aeroe-glaskunst.dk

Håndlavet glaskunst: smykker - skåle -

platter - vaser - lysestager m.m.

GLASRIGET

Ærø Glasværksted

v/Connie von Elbwart

Søndergade 1, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 27 57 44 27

post@glasriget

www.glasriget.dk

Håndlavet glaskunst af herboende

kunstner.

CLAY FEVER KERAMIK

Tværby 17, Bregninge

5970 Ærøskøbing

www.clayfever.dk

Arbejdende værksted og butik

med salg af keramik og smykker.

Åben hele året når skiltet er ude

eller after aftale. Tlf. 20 32 81 33.

ÆRØ TURGUIDE

v/ Jan Pedersen

Med 15 års erfaring i alle former for

RUNDVISNING · BYVANDRING

NATURVANDRING og FOREDRAG.

www.aeroe-turguide.dk

Tlf. 40 40 60 13

»Leverandør til det oplevende folk«

Temavandreture

Se mail & turprogram:

www.walkwithnature.eu

og Facebook.

+45 20 700 797

● MIDT PÅ ÆRØ ●

● Stort udvalg i dagligvarer

● Stor vinafdeling

● Blade & aviser

● Frisk morgenbrød hver dag

● Vareudbringning

● Tips & Lotto m.m.

VIKING TRANDERUP

(MINIMARKED & VINHANDEL)

TRANDERUPVEJ 31 - TRANDERUP

TELEFON 62 52 16 53 - FAX 62 52 16 63

Herremarkens Højlandskvæg

Oksekød sælges

i kvarte eller

halve.

Bestil og få

leveret i

efteråret 2011

www.naturtag.dk · Besøg dyrene i Vitsø!

● 16

Torvet 5 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 20 37

Ærøskøbing

Ærøs historiske købstad

●24 ●25 ●11 ●12 ●20 ●21 ●22 ●23 ●19 ●13 ●14 ●15 ●17 ●18 ● 30

10● 9


● 8

● 26

● 27

● 28

● 29

●3 ●4 ●5 ●2 ●1 Æ R Ø S K Ø B I N G

H A N D E L S S TA N D S F O R E N I N G

● 31


● 6

● 7

ÆRØ GUIDE 2011 39

1 Netto

2 Ærø Olie

3 Lendas Griller

4 Café Aroma

5 Havnebutikken

6 Ærøskøbing Røgeri

7 Deloitte, revisionsfirma

8 Ærø Isen

9 Apoteksudsalg

10 Hotel »Ærøhus«

11 Danske Bank

12 Sonjas Blomster

13 Ærøskøbing Bageri

14 R. R. Kiosk

15 Advokatfirmaet Gottschau & West

16 Ærø Brand, forsikringsselskab

17 Salon Grethe, frisør

18 Røde Kors forretning

19 Café Dræsinen

20 Creutzʼ Boghandel

21 Den Gamle Isenkram

22 Ærø Boligudstyr / Tøjshoppen

23 Restaurant »Mumm«

24 Ærø Glaskunst

25 Kæphesten

26 SPAR købmand

27 Nordea Bank

28 Blandede Bolcher

29 Klædeskabet

30 Øens VVS

31 Ærø Møbler

Den Gamle Købmandsgaard

Midt på Torvet i Ærøskøbing...et hyggeligt sted at handle

● TIPS & LOTTO

● SALG AF GAS

● HÅNDKØBSMEDICIN

● GUL PRIS

- LAVPRIS PÅ MASSER AF

DAGLIGVARER HVER DAG

Åbningstider daglig:

Uge 28-32

Mandag-fredag . . . kl. 9.00-18.00 kl. 9.00-19.00

Lørdag . . . . . . . . . kl. 9.00-14.00 kl. 9.00-15.00

Søndag . . . . . . . . . kl. 10.00-15.00 kl. 10.00-15.00


40 ÆRØ GUIDE 2011

BAGERI · BÄCKEREI · BAKERY

Ærøskøbing Bageri ApS

Vestergade 62 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 31

ÆRØ

MUSEUM

Grillet escolar

m/salat, dressing, flutes

og flødekartofler

– eller kartoffelsalat . . .94,-

6252-2950

WWW.ARREMUS.DK

Smeltevandsforel

m/salat, dressing, flutes

og flødekartofler

– eller kartoffelsalat . . .94,-

Ærø

Bowlingcenter

Statene 42 A

Ærøskøbing

Tlf. 62 52 23 06

Sonjas

Blomster

Vestergade 58 · Ærøskøbing

Tlf. 62 52 20 66

www.arrebowl.dkR

ÆRØSKØBING MINIGOLF

VESTER BÅDEHAVN

Grillet laks

m/salat, dressing, flutes

og flødekartofler

– eller kartoffelsalat . . .94,-

Nyrøget hver dag – se annoncen på omslaget bageste inderside

Sonjas Blomster

Leverandør til dem,

der kan se forskel!

NETTOPRISER

I SOMMERLANDET

- alle ugensdage -

I perioden lørd. d. 2. juli til sønd. 14. aug.

GOOD FOOD AND MORE

AT DISCOUNT PRICES

DER LEBENSMITTEL-

DISCOUNTER IN IHRE NÄHE

ÆRØSKØBING

Vester Allé 4

SE ÅBNINGSTIDER PÅ NETTO.DK

• Minigolf

• Slik · Is

• Sodavand

GRILL-AFTEN kl.18-21

Turist_Aeroe_93x63,5.indd 1 01/12/09 10:11:42

Havnen 15, Ærøskøbing. Tlf. 62 52 40 07

ÅBNINGSTIDER:

Sommertid:

kl. 06.00-22.00

Vintertid:

kl. 07.00-21.30

R

Døgn

Kiosk

Vestergade 72

Ærøskøbing

Tlf.: 79 37 23 31

Mobil: 41 58 00 38

Ærø Glaskunst

Vestergade 45, Ærøskøbing

Tlf. 6258 1324 · 2298 0324

info@aeroe-glaskunst.dk

www.aeroe-glaskunst.dk

www.ærø-glaskunst.dk

Dametøj · Herretøj · Børnetøj

Klædeskabet

Tlf. 62 52 27 84

Søndergade 28 · 5970 Ærøskøbing

Pilebækkens

Cykler

Pilebækken 11

Ærøskøbing

Tlf. 62 52 11 10

Cykeludlejning

Fra 55,- kr. pr. dag.

BENZIN & DIESEL

På automat med Dankort eller

kontant (penge automat)

kr. 10,- 20,- 50,- 100,- 200,-.

bp gas

Håndlavet glaskunst

Smykker • Fade

Skåle • Lysestager

Vaser

Drikkeglas og meget

mere...

Kig ind og oplev en

verden i glas!

ÆRØ GUIDE 2011 41

Vestergade 44 · Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 98

www.vestergade44.com

contact@vestergade44.com

Se vores store udvalg i brudsikre glas til

Båden • Campingvognen • Terrassen

Besøg også vores webshop

www.aeroe-glaskunst.dk


42 ÆRØ GUIDE 2011

Ture

med guide

BYVANDRING

Turistinformationen i Ærøskøbing,

Ærøskøbing Havn 4:

4. juli – 8. august:

mandage kl. 14.00

Voksne 25,- kr. / børn gratis

Turistinformationen i Marstal,

Havnegade 5:

4. juli – 8. august:

mandage kl. 10.00.

Voksne 25,- kr. / børn gratis.

MED NATTEVÆGTEREN PÅ

BYVANDRING I ÆRØSKØBING

25. juni – 20. august (incl.)

samt i efterårsferien, uge 42, fra

onsdag d. 19. til lørdag d. 22. okt.

Alle dage kl. 21.00, Torvet.

Voksne 25,- kr. / børn gratis.

TEMAVANDRING (OG SJOV)

MED CHARLOTTE

Går hele året, og i al slags vejr.

Priser fra 77 kr. til 377 kr. pr. deltager.

Se aktuelle ture og kontaktdata på:

www.walkwithnature.eu

NATURVANDRING

Se Naturskolens program side 51.

SEJLTURE

Fra Marstal:

Tirsdage 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 2/8,

9/8

Torsdage 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 4/8,

11/8

Kl. 10.00 til 14.00 Ø-tur til Strynø

Voksne 270,- kr. / børn 170,- kr.

Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur

Voksne 170,- kr. / børn 120,- kr.

Fra Ærøskøbing:

Onsdage 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 3/8,

10/8

Kl. 10.00 til 14.00 Ø-tur til Drejø

Voksne 270,- kr. / børn 170,- kr.

Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur

Voksne 170,- kr. / børn 120,- kr.

Billetter kan købes direkte på inter -

nettet på www.sydfynsbilletten.dk

eller på den lokale turistinformation.

Forbehold for ændringer.

Karin Sandberg Helle Toft

Jensen


24 25 76 55 61 32 09 40ManuVision massage/kropsbehandling


Kropsterapi, life & business coaching
www.kysentiger.dk


Ærøskøbing & København

Guesthouse Harmoni

Land - Himmel – Hav

Den rene idyl med økologisk Bed &

Breakfast. Udsigt til Østersøen fra

alle 4 værelser og lejlighed.

2 fællesbad og sauna. Alt inklusiv.

Landvilla med stor have på Vejsnæs -

nakke. 250 m til klinten.

Yndig Lamaflok, katte, hunde, høns.

Mellem Ærøskøbing og Marstal.

PARADIS

Særlig lejlighed

med flot udsigt

over land og hav.

80 m 2 – 4 personer.

Altan, egen ind -

gang, køkken,

badeværelse, 2

soverum (-køje) stor daglig- og spise -

stue. 7 nætter fra lørdag-lørdag

4298-5598 kr.

4 nætter (kun lavsæson)

Alt inklusive uden slutrengøring

(565 kr.)

E-mail harmoni-aeroe@paradis.dk

MARIJANNE MEYER

Vejsnæs 2, 5970 Ærøskøbing

Mob.: 6175 4884 Fest.: 6252 1993

www.harmoni-aeroe.dk

www.sundhedsklinikken-aeroe.dk

Åbent hele året

ØKOLOGISK

BED & BREAKFAST

MASSAGE

MEDITATION

HOMØOPATI

STENBUTIK

ÆRØ MØBLER A /S

Lerbækken 5 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 99

Vestergade 10 · Marstal · Tlf. 62 53 13 86

SNEDKER/TØMRER

GULVBELÆGNING

KØKKEN

MØBLER

- en »lun« partner...

DAME- & HERRETØJ

GARDINER & BOLIGUDSTYR

TØJSHOPPEN

ÆRØ BOLIGUDSTYR

Søndergade 6 · Ærøskøbing · Tlf, 62 52 10 29

Ærøskøbing Fjernvarme

Lerbækken 23 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 29 09 · Fax 62 52 29 06

www.aeroe-varme.dk

Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel

på 3150 kw, solfangeranlæg på 7.000 m 2 samt et pillefyr. 640 for brugere

er tilknyttet værket.

Ærø Marina

Feriehusområde bestående af 37 individuelle ferielejligheder beliggende

i grønne omgivelser i Ærøskøbing flere med udsigt til lyst -

bådehavnen og tæt ved Vester Strand, som er en af Ærøs bedste

badestrande. Husene (37 m 2 ) består af stue med køkkenniche, separat

soveværelse samt hems med 2 sengepladser, badeværelse med

brus. Husene serviceres af Hotel Ærøhus. Marinaen ligger tæt ved

indkøbsmuligheder. Et feriehusområde, der er yderst velegnet til

gæster, der ønsker fred og ro. Området er udvendigt nyrenoveret.

Indvendigt skelnes der mellem A, A+ og B kategorier da husene er

ejet af 37 individuelle ejere, kan der være forskellig indretning/

udstyr i husene. Telefon og ADSL linie kan lejes ved Hotel Ærøhus.

Ærø Marina

Paradiset

5970 Ærøskøbing

Telefon +45 6252 1003 · Fax + 45 6352 3168

mail@aeroehus.dk · www.aeroemarina.dk

Omslag:Omslag 27/10/07 8:19 Side 1

Rise Sparekasse

Tlf. 62 52 14 08

www.risespar.dk

er kursen sat...

Forlaget Esper

MMV

Autoriseret kloakmester

»En god stemning

og to Rise, tak!«

Vandværksvej 5 . 5970 Ærøskøbing . Tlf. 62 52 11 32

Åbent alle ugens dage i sommerperioden fra 10-14

JESPER BUS

● Kørsel i ind- og udland

● Rundtur på Ærø

Ærø 62 58 13 13 · Fåborg 62 61 13 16

Fax 62 58 13 23

E-mail: jesperbus@aeroe.dk

ÆRØ GUIDE 2011 43

Rise Sparekasse F L O T B I L L E D B O G

Tlf. 62 52 14 08

www.risespar.dk

Ole Ege

er kursen sat… ..

Ole Ege

Danmark består af 406 øer. Få så smukke og varierede som Ærø.

Den grønne ø har stolte traditioner indenfor søfart, fiskeri, handel

og landbrug. Ærøs spændende historie er fortalt af museumsleder

Erik B. Kromann fra Marstals imponerende søfartsmuseum.

Alle tekster er på dansk, tysk og engelsk

Ærø før og nu

Stort format. Indbundet.

130 sider i farver . . . . . . . . . . . . kr. 249,-

FORLAGET ESPER

DISTRIBUTION: ÆRØ UGEAVIS


44 ÆRØ GUIDE 2011

Ærø Redningskorps ApS

Dunkærgade 21 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp!

KURT HANSEN

ENTREPRENØR OG VOGNMANDSKØRSEL

Dunkærgade 21 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 22 – Fax 62 52 26 22

E-mail: redning@post10.tele.dk

Man sejler da til en rigtig ø... ÆRØ!

Svendborg - Ærøskøbing

Faaborg - Søby

Rudkøbing - Marstal

Fynshav - Søby

ÆRØFÆRGERNE A/S

Book selv din bil

www.aeroe-ferry.dk

TEGN ABONNEMENT

MED FORBINDINGSKASSE

- til bilen - til hjemmet

- til arbejdspladsen.

Eftersyn og opladning af

ILDSLUKKERE udføres.

Nye ildslukkere på lager.

15% RABAT på ildslukkere til abonnenter

LEJ EN CONTAINER

● KOMMUNER

● VIRKSOMHEDER

● HÅNDVÆRKSMESTRE

● PRIVATE

GENBRUGSBUTIK

Tøj til børn og voksne • Bøger • Ting og sager

Vestergade 53, Ærøskøbing. Tlf. 62 52 29 90

Pæne møbler • El-artikler • Køkkenting

Musik • Bøger • Spil og meget andet.

Pilebækken 12, Ærøskøbing. Tlf. 24 77 56 20

SOMMERBOGBIKS I DE TRE ÆRØSKE HAVNE

Læs mere på www.aeroe.drk.dk

Autoreparationer af alle mærker

Dunkær Auto-Service

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38 · Mobil 61 36 65 13

Pladsbestilling og information for alle 4 ruter Tlf.: +45 62 52 40 00, Fax: +45 62 52 20 88 E-mail: info@aeroe-ferry.dk

MØLLEVEJEN

SØBY

ÆRØS-

KØBING

300 m

DANMARKSGADE

VESTERGADE

TENNIS-

BANER

EGEHOVEDVEJ

A

C

D

E

300 m

barkvej

OMMEL

skonnertvej

SØBY

ÆRØSKØBING

200 m

SKOVGYDEN

JAGTVEJ

REBERBANEN

Apotek

Bager

Boghandel

Bank

3 km

KOLLEGIUM

SPORTS-

PLADS

Navigationsskole

ELLENET

Tennisbaner

NØRREGADE

RØNNEVEJ

østergade

Bredgade

NØRRE VÆNG.

KONGENSGADE

4. MAJ STRÆDE

VESTERGADE

VESTERGADE

RÅDHUS STRÆDE

VESTERGADE

PEDER SKRAMSGADE

KIRKESTRÆDE

STRANDSTRÆDE

MARKGADE

LÆRKEGADE

teglgade

TORDENSKJOLDSGADE

KONGENSGADE

TOLDBODGADE

NIELS JUELSGADE

SØLVGADE

NY MØLLERGADE

HVIDTFELDTSGADE

VELKOMMEN TIL ÆRØ

F

H

J

Cykeludlejning

El-installatør

Servicestation

F

K

L

M

N

O

Frisør

WILLEMOESGADE

Gaveshop

Ejendomsmægler

Hotel/Restaurant

Isenkræmmer

WC

H.C. CHRISTENSENSVEJ

FILOSOF G.

ENIGHEDSSTRÆDE

SKIPPERGADE

BRØNDSTRÆD.

STRANDSTRÆDE

J

KIRKESTRÆDE

DRONNINGESTRÆDE

PRINSENSGADE

TVÆRGADE

SKOLEGADE

NYGADE

KORSGADE

SKOV

P

Q

R

S

T

K

HERLUF TROLLES GADE

GASVÆRKSVEJ

HAVNEGADE

SØLVGADE

BUEGADE

FIOLSTRÆDE

VINKELSTRÆDE

NISSENS HAVE

PM Gang

EGEHOVEDVEJ

Døgnkiosk/Proviantering

Maritim Shop

Café/Restaurant

Fast-food

Optik/ure/guldsmed

D

FÆRGESTR.

FÆRGESTR.

MØLLERGADE

SNAREGADE

CAMPING

SØNDERGADE

U

V

W

B

X

Y

WC

D

A

BRO 1.

HAVNEGADE

ØSTERSØVEJ

C

Vandrerhjem/

Kajakcenter

Café/Bar

Sportsbutik

Skobutik

Mode-/

Tøjbutik

Radio/TV

WC

STRAND

Z

2

3

Q

L

Kl. 10.00-11.00 eller

tlf. 62 53 14 77

WC

S

A

B

C

F

K

L

O

D

J

L

O

Q

S

V

WC

BRO 2.

Havnekontor

Færge Marstal-Rudkøbing

Søfartsmuseum

Miljøstation

Diesel/benzin til både

Posthus

Lægehus

Turistinformation

Bad

Borgerbutik

Bibliotek

Legeplads

Beach-volley

P-Plads

Petanque

Rutebiler

Sejlklub

Vindmåler

Toilet

Telefon

BRO 3.

V

BRO 4.

BRO 5.

BRO 6.

Supermarked

BRO 7.

BRO 8.

BRO 9.

Dybde: 2 m

tief: 2 m

Møbelhus

VVS

BRO 10.

LYSTBÅDEHAVN

4

5

6

7

0

Vaffelbageri

Vaskeri

Revisor

Byggemarked

Galleri


46 ÆRØ GUIDE 2011

ØENS STØRSTE BUTIK

Få samtidig et gratis OK Benzinkort til billig benzin og

diesel fredag d. 9/5 kl. 14-18 og lørdag d. 10/5 kl. 10-14

Gratis OK Benzinkort fredag

kl. 14-18 og lørdag kl. 10-14

Med et OK Benzinkort får du:

• Gebyrfri oprettelse

• Kort til mere end 500 benzinanlæg

i Danmark

• Kort til betaling af broafgift på

Storebælt og Øresundsbron®

Medbring billedlegitimation fx Dankort, kørekort, IDkort

eller sygesikringsbevis med din nuværende adresse.

Marstal

NYE SKO

ATURLIGVIS

FREDDY SKO

Kongensgade 36 · Marstal

Tlf. 62 53 17 44

ECCO · RIEKER · TAMARIS · ANGULUS

Gratis OK’thellolagkage

Vi fejrer åbningen af det nye OK-anlæg

med en gratis OK’thellolagkage til de

første 50 fredag kl. 14-18 og lørdag

kl. 10-14. Vi byder ligeledes på en

pølse samt en forfriskning.

SOMMER

OK støtter lokalt

Tanker du hos OK, støtter du M.I.F. med

gode kontanter til deres arbejde. Kom og

få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til

ÅBNINGSTIDER:

27/6-28/8 2011.

MAN-FRED: 9.00-19.00

LØRDAG: 9.00-17.00

SØNDAG: 10.00-17.00

Søndagsåbent:

Hele sommerperioden

undtagen søndag d. 21/8.

Biler udlejes uden fører

5 og 9 personer

Se priser på www.aeroeautocenter.dk

Kalkovnen,

Marstal

Dukkehuset, Ærøskøbing

AUTO-CENTER

ÆRØ

KIRKESTRÆDE 16-18 · MARSTAL · TLF. 62 53 12 79

ÅBNINGSTIDER:

MAN-TORS: 9.00-18.00

FREDAG: 9.00-19.00

LØRDAG: 9.00-16.00

M.I.F., hver gang du tanker hos os.

● Mange økologiske

produkter

● Slagter

● Delikatesse

● Betjent

blomsterafdeling

● Bager afdeling

● Tips - Lotto

● Bredt udvalg i

isenkram

KIRKESTRÆDE 2-4 MARSTAL · TLF. 62 53 17 80

TANK I 24 TIMER

Skolevej 12 · Marstal : Tlf. 62 53 13 02

E-mail: aeroeauto@tdcadsl.dk

Stort udvalg i

TASKER · SMYKKER · POSTKORT

BABYLEGETØJ

Pasbilleder · Fotofremkaldelse

KIRKESTRÆDE/SKIPPERGADE

MARSTAL · TLF. 62 53 32 87

Kongensgade 33, Marstal. Tlf. 62 53 14 07

www.sportigan.dk

Mail: aeroe@sportigan.dk

LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE

Euro og betalingskort kan anvendes.

REBERBANEN · MARSTAL

(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)

DAME- OG

HERRETØJ

GARDINER

DYNER/

PUDER

KANSAS BEK-

LÆDNING

CHR. H.

CHRISTENSEN

– et godt sted at handle!

Marstal . Tlf. 62 53 10 60

E-mail: takkristensen@mail.dk

www.chr-h-christensen.dk

BØGER

KONTORARTIKLER

SPIL m.m.

ÆRØ

BOGHANDEL ApS

KONGENSGADE 31A

5960 MARSTAL

TLF. 62 53 10 77

FAX 62 53 25 77

E-mail: aeroe-bog@post.tele.dk

ÆRØ BLOMSTER

& HAVECENTER

OMMELSVEJEN 23 A

5960 MARSTAL

TLF. 62 53 11 99

www.aeroeblomster.dk

MARSTAL

SØFARTSMUSEUM

- en maritim oplevelse i søstærke omgivelser

- helt i særklasse

- et besøg værd

Overraskende

Spændende

Overvældende

Prinsensgade 1, 5960 Marstal

www.marmus.dk / 62532331

ÆRØ GUIDE 2011 47

Rita Lund

M A L E R I E R

For damer & herrer - piger & drenge

BØRN GRATIS ADGANG

Prinsensgade 6

5960 Marstal

Tlf. +45 62 53 10 98

www.ritalund.dk

3 bygninger - 1.000 m 2


50 ÆRØ GUIDE 2011

Marstals hyggelige hjørne

– stedet hvor man får de bedste

gammeldags isvafler, softice, kaffe og

hjemmebagte kager.

TRADITION FOR TRÆLAST

Alt indenfor trælast og

bygningsartikler

Olie – Fast brændsel – Byggemarked

A/S TRÆLASTEN MARSTAL-SØBY

Industrivej 5, 5960 Marstal Biografvej 6, 5985 Søby Ærø

TLF. +45 62 52 27 22

Night-Club

Møllergade 21 - Marstal

ÆRØS DISKOTEK

FREDAG OG LØRDAG KL. 23.00-05.00

Aldersgrænse 18 år

BOYE-BOLIG & ERHVERV

v/ Preben Boye Jørgensen . Statsaut. ejendomsmægler MDE

Kongensgade 29 . 5960 Marstal

Tlf. 62 53 10 16 . Fax. 62 53 13 16

www.boyebolig.dk

e-mail:

post@boyebolig.dk

• ProjekterÆrø og i Hovedstadsområdet

• Stor erfaring med ombygning for private

• Tilbygning, modernisering, restaurering

• Energirenovering og bæredygtigt byggeri

• Myndighedsbehandling, projektering, tilsyn

www.arends.dk

Arends Arkitektur ApS • Strandvejen 337 • 2930 Klampenborg • København

Søndergade 16 • 5960 Marstal • Ærø • Tlf. 62 26 20 18 • mail@arends.dk

v/ Pernille Arends, Arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB • Mobil 31132018

Advokatkontoret på Ærø har indgående kendskab til de

lokale forhold og yder professionel juridisk rådgivning.

Ærøskøbing • Telefon 62521077 • jj@g-w.dk Marstal • Telefon 62531198 • ma@g-w.dk Svendborg • Telefon 62210000 • sv@g-w.dk

Bizets opera

CARMEN

opføres lørdag den 2. juli kl. 20 og

søndag den 3. juli kl. 15

i Ebbes Bådebyggeri,

H. C. Christensensvej 2, Marstal.

Solister fra Operaen på Holmen,

bl.a. Niels Jørgen Riis og

Guido Paevatalu.

Musikere fra Det kgl. Kapel

akkompagnerer

under ledelse af Torben Petersen.

Der er to billetpriskategorier:

A-billetter til kr. 350,- og

B-billetter til kr. 300,-.

Billetterne kan købes ved

henvendelse til

Ærø Turist- og Erhvervsbureau

Ærøskøbing Havn 4, Ærøskøbing,

tlf. 62 52 13 00

eller via post@arre.dk.

Arrangør: Ærøs Operavenner

www.marnav.dk

Tlf. 62 53 10 75HIMMELSKE OPLEVELSER

FOR HELE FAMILIEN

International flyveplads

omgivet af øhavsidyl

STARLING AIR

Tlf. +45 62 53 33 94 www.starling.dk

ÆRØ GUIDE 2011 51

Ærø Natur- og Energiskoles

aktivitetskalender 2011

Ugedag. Dato. Kl. Aktivitet. Mødested.

Lørdag 30. apr. 14.00 Vitsø Nors natur og forvandling Pumpemøllen i Vitsø

Lørdag 28. maj 14.00 Orkidétur i Gråsten Nor Flyvepladsen

Lørdag 11. juni 14.00 Klokkefrøer/Snoge i Voderup Gadekæret i Voderup

Søndag 19. juni 14.00 Vilde blomsters dag P-plads Voderup Klint

Tirsdag 28. juni 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Torsdag 30. juni 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Fredag 1. juli 19.00 Strandengens plante- og dyreliv Vester Strand, Ærøskøbing

Søndag 3. juli 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint P- plads Voderup Klint

Mandag 4. juli 19.00 Kend vores Ø, diasshow Marstal campingplads

Tirsdag 5. juli 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Onsdag 6. juli 14.00 Ærø Naturpark Ulveholm, Gammelgård 6

Torsdag 7. juli 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Søndag 10. juli 14.00 Strandens fugle og planter P-plads Erikshale

Mandag 11. juli 19.00 Kend vores Ø, diasshow Marstal campingplads

Tirsdag 12. juli 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Onsdag 13. juli 14.00 På sporet af vikinger og hertuger P-plads Søbygård

Torsdag 14. juli 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Fredag 15. juli 19.00 Snapseurter ved stranden P-plads Erikshale

Søndag 17. juli 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint P-plads Voderup Klint

Mandag 18. juli 19.00 Kend vores Ø, diasshow Marstal campingplads

Tirsdag 19. juli 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Onsdag 20. juli 18.00 Mad/børneslik i vikingetiden »Den Grønne Gren« Bregninge

Torsdag 21. juli 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Fredag 22. juli 19.00 Istidens ledeblokke P-plads Erikshale

Søndag 24. juli 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint P-plads Voderup Klint

Mandag 25. juli 19.00 Kend vores Ø, diasshow Marstal campingplads

Tirsdag 26. juli 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Onsdag 27. juli 14.00 Beboerne omkring Vitsø f. kr. P-plads Søbygård

Torsdag 28. juli 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Fredag 29. juli 19.00 Lystbådehavnens Blå Flag Sejlklubben Marstal

Søndag 31. juli 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint P-plads Voderup Klint

Mandag 1. aug. 19.00 Kend vores Ø, diasshow Marstal campingplads

Tirsdag 2. aug. 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Onsdag 3. aug. 14.00 Ærø Naturpark Ulveholm, Gammelgård 6

Torsdag 4. aug. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Tirsdag 9. aug. 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Onsdag 10. aug. 14.00 1200 år gamle arabiske mønter P-plads st. Alberts.

Torsdag 11. aug. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Tirsdag 16. aug. 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Torsdag 18. aug. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Tirsdag 18. okt. 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Torsdag 20. okt. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15 Marstal

Søndag 20. nov. 14.00 Egehovedskovens træer P-plads campingpladsen

efter løvfald

Ærø Natur- og Energiskole har et fast sommerprogram som ses ovenfor.

Pris : Voksne 30 kr. Børn under 15 år gratis.

Derudover tilbyder skolen sig med guidede ture for lejrskoler og busselskaber.

Priser fra 400 kr. pr time.

Kontakt: Knud Nielsen, tlf. 40 20 44 03, eller Steen Andersen, tlf. 20 29 33 95.


52 ÆRØ GUIDE 2011

Bed & Breakfast Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort Bed & Breakfast Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort

JOHN & LILIAN

Havnevejen 3

5985 Søby

Tlf. 62 58 29 60

funkholms.aeroe@nypost.dk

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser, fælles bad og

tekøkken samt mindre spisestue med

radio og TV.

Pris 1. dag: 400,- kr.

Følgende dage: 350,- kr.

5 km fra golfbane,

150 m til færge, strand og Søby Marina

med spiserestaurant

VITSØ KUNST & LOGI

Annette og Rüdiger Mövens

Søby Landevej 18,

5985 Søby

Tlf. 57 80 20 46, mobil 22 53 99 35

Mail: kunstskole@nypost.dk

www.vitsøkunstskole.dk

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser med fælles bad og

økologisk morgenmad.

Pris: 500,- kr. / en person 350,- kr.

Vi bor lige op til det smukke naturområde

Vitsø Nor, med vandresti til

vandet. Der er 1,5 km til Søby Færgehavn.

(Vi har hund og katte)

ALBERTSLYKKE

Elsebeth og Peder Pedersen

Albertslykke 8, Leby

5985 Søby

Tlf. 62 58 10 44

albertslykke@mail.dk

www.albertslykke.dk

Åbent hele året.

3 Dobbeltværelser / 1 Ferielejlighed.

Pris inkl. morgenmad:

Enkeltværelse: 300,- kr.

Dobbeltværelse: 500,- kr.

Ferielejlighed: ring for pris.

Ca. 8 km fra fra golfbane.

Ca. 3 km fra Søby, i naturområde.

EDEL OG KAJ KRISTENSEN

Godthåb 5, Godthåb

5985 Søby

Tlf. 62 58 17 81

www.godthaab5.dk

Åbent 01.05.-01.10.

3 Dobbeltværelser/Eget bad og toilet.

Tekøkken/TV

Pris inkl. morgenmad:

500,- kr. for 2 personer.

Ca. 3 km fra Søby i naturområde.

SKINNER´s B & B

Godthåb 13, Leby, 5985 Søby

Tlf. 63 52 70 11

teamskinners@gmail.com

www.skinnersbb.dk

Åbent hele året – dog fra oktober til

april kun efter aftale.

3 Dobbeltværelser

1 Enkeltværelse

Pris inkl. morgenmad:

Enkeltværelse pr. nat 300,- kr.

Dobbeltværelse pr. nat 500,- kr.

Rabat ved flere nætter.

Fri internetadgang.

Ikke-ryger hus med kat. Ca. 3 km fra

Søby i naturområde.

BAKKEHUSET

Mogens Theisberg

Øverste Skovbymark 14

5985 Søby/Ærø

Tlf. 62 58 12 36

Mob. 27 59 12 36

info@bakkehuset-aeroe.dk

www.bakkehuset-aeroe.dk

Åbent 01.04-30.09

ellers efter aftale

2 Dobbeltværelser/TV

Eget bad og toilet samt internet.

Pris inkl. morgenmad

970,- kr.

Ved 4 overnatninger 900,- kr. pr. nat

6 km fra Søby i naturområde.

DEN GRØNNE GREN

Vester Bregninge 17, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 20 45

dgg@dengronnegren.dk

www.dengronnegren.dk

Beliggende i Bregninge ca. 10 km fra

Ærøkøbing, nær cykelrute og øhavsstien

Åbent maj-oktober

4 dobbeltværelser

1 familieværelse med hems (2-5 pers).

Bad og toilet på gangen. Fælles opholdsrum.

Fri kaffe og te. Trådløs internet forbindelse

Priser fra kr. 740,- for dobbeltværelse inkl.

økologisk morgenbuffet.

Mulighed for at købe madpakke.

Desuden restaurant primært med brug af

økologiske og hjemmelavede produkter.

Servering både ude og inde

MARIANNE LINNET

Vester Bregninge 20

5970 Ærøskøbing

Tlf. 26 14 00 03

marianne@linnetrothe.dk

www.ferieidyl.dk

Lille Ferielejlighed:

Værelse med 3 sovepladser,

thekøkken, eget bad og toilet,

egen indgang og lille have.

Pris: Pr. dag for 2 personer: 450,- kr.

For 3. person + 150,- kr.

Uden morgenmad.

Overfor Den Grønne Gren

(økologisk spisested & butik)

BED & BREAKFAST ÆRØ

Folmerhus

Holmvej 4, Tranderup,

5970 Ærøskøbing

Tlf: 41 69 10 27

www.syd-havet.dk

Åbent fra påske til 15. oktober

og efter aftale.

Egen indgang, nyt badeværelse på 10 m2 .

Gratis lån af cykler.

Udekøkken, fiskestænger. m.v.

1500 m til vandet på begge sider.

Midt på øen, 4 km fra Ærøskøbing.

3 Dobbeltværelse à kr: 450,-/nat

Mogenmad kr. 50,-

Ekstra opredning kr. 150,-/nat

E-mail: 555skift@gmail.com

Katrine & Gunnar Burgård

BED & NATURE

Nils & Maja Wenzel Ørum-Nielsen

Voderup 41,

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 40 20 / 28 77 00 32

info@vesteraas.dk

www.vesteraas.dk

Åbent 01.05-01.10

2 komplette lejligheder udlejes fortrinsvis

på ugebasis.

Der serveres ikke morgenmad.

»Stalden«: 6.000,- kr./uge

»Væksthuset«: 6.000,- kr./uge

Økologisk gård med køer, katte og

høns, beliggende i naturreservat ved

Voderup Klint.

KONDRUPS HUS

v. Ulla de Frey

Thorupvej 22

5970 Ærøskøbing

Tlf. 38 87 33 18 Mob. 20 12 13 36

www.net-bb.dk ( H-62)

ulladefrey@besked.com

Åbent maj til oktober.

2 Dobbeltværelser/fælles tekøkken

A 500,- kr. / B 400,- kr.

Kun 1 nat i A + 50,- kr. ekstra.

Morgenmad 40,- kr. pr. pers.

Ikke-ryger hus med kat.

Ca. 5 km fra Ærøskøbing i landzone.

KARIN & VIGERT

Smedegade 13, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 28 06

Mob. 21 73 24 18

Dobbeltværelser med fælles bad.

Pris: 475,- kr.

Morgenmad: 45,- kr. pr. person.

Centralt beliggende i den gamle bydel.

200 mtr. fra færge og havn.

ÆRØ GUIDE 2011 53

DET HVIDE HUS

Bed & Kitchen

Smedegade 14, 5970 Ærøskøbing.

Tlf. 29 62 61 22.

www.ferieboligaeroe.dk

Mail: Joffi@post.tele.dk

Eget lækkert lille fritidshus med 2 soveværelser

(4 sengepladser), spisestue,

dagligstue, eget køkken og bad, lille

ugenert have, alle moderne faciliteter.

01.01-30.04 samt 01.09-20.12:

Euro 135 pr. døgn / Euro 535 pr. uge.

01.05-31.08. samt juleferien:

Euro 160 pr. døgn / Euro 700 pr. uge.

Centralt beliggende i stille, brostensbelagt

gade midt i eventyrbyen Ærøs -

købing.

KAREN-LISE RASMUSSEN

Sygehusvejen 25

5970 Ærøskøbing.

Tlf. 62 52 14 34

www.karenlises-bedandbreakfast.dk

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser

Pris inkl. morgenmad:

500,- kr.

1 nat 550,- kr.

Etplanshus, beliggende centralt i

Ærøskøbing med gåafstand til dejlig

badestrand og indkøb.

TOLDBODHUS

Karin og John Steenberg

Brogade 8

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 18 11/Fax. 62 52 18 02

toldbodhus@mail.dk

www.toldbodhus.com

Åbent hele året.

4 Dobbeltvær. Priser incl. morgenmad

01.01-30.04 samt 01.10-31.12:

Dobbeltværelse 790,- kr.

Enkeltværelse 650,- kr.

01.05-30.09:

Dobbeltværelse 890,- kr.

Enkeltværelse 750,- kr.

Centralt i Ærøskøbing.

Husdyr tilladt efter aftale.

BED & BEER

Brogade 23

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 40 50 / 40 29 40 50

mail@bedandbeer.dk

www.bedandbeer.dk

Centralt beliggende overnatningssted

ved Torvet i smuk ke Ærøskøbing. Indkøbsmuligheder,

restauranter, seværdigheder,

et frisk havbad, alt inden for

få minutters gang.

GODE SENGE – EGET BAD/TOILET –

TV – MINIKØKKEN MED KØLESKAB.

Hunde velkomne.


54 ÆRØ GUIDE 2011

Bed & Breakfast Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort Bed & Breakfast Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort

TORVET 3

Bed & Coffee

Torvet 3, 5970 Ærøskøbing.

Tlf. 29 62 61 22.

www.ferieboligaeroe.dk

Mail: Joffi@post.tele.dk

Pris på dobbeltværelse (2 personer)

incl. linned, håndklæder og badekåbe:

Euro 70 pr. døgn.

2 moderne dobbeltværelser,

delt moderne badeværelse, adgang til

privat sauna og internetadgang.

Centralt beliggende midt på torvet

i eventyrbyen Ærøs købing.

DEN CHARMERENDE VILLA

Værter: Jennifer and Erik Poulsen

Grønnæsvej 8, 5970 Ærøskøbing

Tel. 62 52 10 67

Reservation: booking@villavillavista.dk

Hjemmeside: www.villavillavista.dk

Åben året rundt.

Vi foretrækker udlejning på ugebasis

Højsæson: 4.800 kr.

Øvrige uger: 3.600 kr.

Rummelig og komfortabel indrettet villa m/ stort

luksus badeværelse, køkken med udgang til terrasse

m/ grill, 2 soveværelser samt hems, 35 m2 stue og balkon. 4-6+ sovepladser. Dejlig udsigt

over land og øhavet! Tæt ved Marstal,

Ærøskøbing og øhavet. Morgenmad den første

morgen er inkluderet. Besøg vores hjemmeside

for at se og høre nærmere. Foto’s samt cykel og

hiking kort! Reserver nu og nyd en dejlig ferie!

»RUHETGAARD« FERIELEJLIGHED /

»BED & KITCHEN«

Ellemosevej 2, 5970 Ærøskøbing.

Tel: +45 61 35 35 81 / +45 62 52 23 82.

www.ruhetgaard.dk

Åbent hele året.

Ferielejlighed til 6 personer i nyistandsat 1. sals lejlighed

på ca. 70 m2 , med alle moderne faciliteter.

Naturskønt område med storslået udsigt over åbne

marker og Østersøen. Lejligheden indeholder 2 store

dobbeltværelser, stue med mulighed for opredning til

2 personer. Lækkert køkken-alrum med sydvendt

balkon. Badeværelse med vaskemaskine og gulvvarme.

Stor have med grill og bålplads der frit kan

benyttes. Ferielejlighed pr. uge: Højsæson Dkr. 3600,plus

forbrug. Øvrige uger: 2200,- plus forbrug.

»BED & KITCHEN« - 2 dobbeltværelser, stue, køkkenalrum

og badeværelse: 1 overnatning pr. værelse

Dkr. 600,-. Efterfølgende Dkr . 550,-

Tæt på natur, strand og gode fiskepladser,

6 km til Marstal/Ærøskøbing.

GUESTHOUSE »HARMONI«

250 m til Østersøen

Marijanne Meyer

Vejsnæs 2, 5970 Ærøskøbing

Mob. 61 75 48 84

Harmoni-aeroe@paradis.dk

www.sundhedsklinikken-aeroe.dk

www.harmoni-aeroe.dk

Åbent hele året.

Pris pr. nat + værelse 1. nat 2. og 3. nat 4. nat og mere

Enkeltvær. 445,- 395,-. 345,-

Dob.vær. 645,- 595,- 545,-

Fam.vær. (3 pers.) 745,- 695,- 645,-

Priser på værelse, inkl. stor økol. morgenmad, linned

og badekåbe. 2 fælles bad og sauna. 4 dob.vær.

Tekøkken, udekøkken, grill, bålplads, stor have, klintsti,

lamaflok, husdyr. 250 m til klinten. Tilbud: Massage,

Tai Chi, meditation, altern. behandling, homøopati,

rådgivning. Ca. 8 km fra Ærøskøbing og Marstal

»HOLMEGAARDEN»

Bed and Breakfast / Ferielejlighed

v/ Vivi og Frank Jørgensen,

Ryggerholmevej 1, 5970 Ærøskøbing.

Tlf. +45 51 84 65 66.

www.holmegaarden.eu

Mail:info@holmegaarden.eu

Åbent hele året

På landet ved Østersøen har vi: 2 lyse

lejligheder på hver 30 m2 (max. 4 pers.

i hver lejlighed), med fuldt køkken,

TV/DVD og internetadgang, dobbelt

sovesofa med god springmadras,

incl. linned og slutrengøring,

der er fælles bad og toilet på gangen.

Vores rimelige priser kan ses på

www.holmegaarden.eu

»HOLMEGAARDEN«

v/ Vivi og Frank Jørgensen

Ryggerholmevej 1, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 51 84 65 66

www.holmegaarden.eu

Mail: info@holmegaarden.eu

Handicapvenlig ferielejlighed.

Åbent hele året.

Hyggelig to-værelses ferielejlighed. 60 m2 .

Der er fuldt køkken med opvaskemaskine,

køleskab/fryseboks, microbølgeovn. Soveplads

til 4 personer. Lækkert 14 m2 badeværelse

med vaskemaskine og tørretumbler.

TV/DVD og internetadgang.

Vore rimelige priser kan ses på

www.holmegaarden.eu eller ring for

info.

HAVGAARDEN

Skovbrynke 2

5970 Ærøskøbing

Tlf. 20 12 62 50 / 30 55 08 85

Keld-a@post6.tele.dk

www.net-bb.dk ( H-64)

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser / TV -

incl. morgenmad.

1 nat 600,- kr.

2 nætter 950,- kr.

3 nætter 1.350,- kr.

1 uge 2.600,- kr.

På landet.

Ca. 12 km fra Ærøskøbing /

7 km fra Marstal.

GRAASTEN FARMHOUSE

BED & BREAKFAST

Østermarksvej 20, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 23 26 11 38

www.greyfarm.dk

E-mail: seaviewfarmhouse@gmail.com

Åbent 01.04.-01.10.

3 Dobbeltværelser

1 Dob. vær. inkl. morgenmad 2 pers.

kr. 585,-

Kun 10 minutters kørsel fra Ærøskøbing

og Marstal. Gården ligger i naturområde i

nærheden af cykelrute 91 (central for

cykel- og bilture. Hyggelige værelser i

stuehuset. Opholdsstue med havudsigt.

J A C Q U E S B E R G

VA L E R I E L O U B E T

To gange ø

Deux fois île

YEU

ÆRØ

MARSTAL BED AND BREAKFAST

- sov godt på Ærø

Ronæsvej 7, 5960 Marstal

nanlinstow@mail.dk

www.marstal.blogspot.com

Tlf. 24 25 85 37

Værelset er stort og lyst.

På værelset kaffe og the samt internet.

600 kr. pr. overnatning for 2 personer

alt inkl.

Yderligere opredning 150 kr. pr. person.

Ekstra mindre værelse haves hvis I er

2 par el. lign. på tur/cykeltur. De 2

gæsteværelser deler badeværelse.

Sov godt, i fredelige omgivelser, nyd

hjemmelavet økologisk morgenmad i

havestuen.

KIMBERLEYS MINDE

Økologisk Bed & Breakfast

Trousløkkevej 9

5960 Marstal

Mobil. 24 43 55 80

bb@kimberleysminde.dk

www.kimberleysminde.dk

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser.

Eget bad og toilet.

Trådløs internet.

Pris inkl. morgenmad:

600,- kr.

På landet i udkanten af Marstal.

Husdyr tilladt efter aftale.

MARSTAL COUNTRY HOUSE

Trousløkkevej 8

5960 Marstal

Tlf. 61 39 73 29

www.marstalcountryhouse.dk

Åbent 01.05.-30.09. eller efter aftale.

4 Dobbeltværelser/3 Familierum

Pris inkl. morgenmad:

Dobbeltværelse, 595,- kr.

3 dage, 1500,- kr.

Efterfølgende, pr. dag 500,- kr.

Familierum, 895,- kr.

3 dage, 2400,- kr.

Efterfølgende, pr. dag 800,- kr.

I gå-afstand fra Marstal by.

ÆRØ

YEU

Hvad er det, der gør en ø til noget særligt? Ifølge Jacques

Berg ligger det hele i ankomst og afrejse. Ingenting bliver

helt som før, når man har været på en ø og mærket den

parakdoksale frihed indenfor det begrænsede område, som

øen er...

Køb, læs og nyd de smukke illustrationer i denne lille

bog, hvor Jacques Berg sammenstiller Ærø med den lille

franske ø Yeu, og finder at lig -hederne er større end

forskellene.

Bogen er rigt illustreret med fotos fra Ærø og Yeu af

Valérie Loubet. Den danske tekstdel er krydret med

akvareller af Jørn Ørum-Nielsen og den franske del med

akvareller af Olivier Dumont.

ÆRØ GUIDE 2011 55

IDYLLISK FISKERHUS

m/ stor gårdhave

Arkitektens eget nyrenoverede feriehus i

Søndergade 16, beliggende i Marstalʼs mest

charmerende bydel ved det gamle slæbested

Sønderrenden, med kun 800 m til Ærøs bedste

badestrand.

Huset fra 1851 er totalt ombygget med nyt

køkken og bad, helårsisoleret m/ gulvvarme og

fjernvarme på 1. sal. I alt 70 kvm, velfungerende

planløsning til 2 + 2/3 pers og gennemført

smagfuldt indrettet m/ lyse planke- og

travertingulve, køkken m/ ask og corian, køl/frys,

opvaskemaskine, induktion og varmluftovn.

Udlejes til feriebrug året rundt, - udenfor højsæsonen

desuden på weekendbasis.

Priser 3.000-6.000 kr./uge og 2.000-4.000 kr./

weekend ekskl. forbrug og rengøring.

Ikke-ryger. Ingen husdyr.

Kontakt: pernille@arends.dk / 31 13 20 18.

FERIEBOLIG

I SKIPPERBYEN MARSTAL PÅ ÆRØ

Hyggeligt, funktionelt og gennemrenoveret hel -

årsvenligt feriehus på 95 kvm. Med plads til

4+4 personer. Beliggende på rolig, lukket vej

med egen p-plads. Ugenert, indhegnet have.

300 meter til vandet, havnen, indkøb og caféliv

mv. Husdyr er tilladt. Byhuset er i underetagen

indrettet med entre, badeværelse m. gulvvarme,

stue, køkken/all-rum m. udgang til terrasse

og bryggers m. gulvvarme. I overtagen er

stor repos m. soveplads, 2 værelser m. senge,

hems med madrasser. Huset indeholder komfur/ovn,

køleskab, vaskemaskine, farve TV/

DVD, radio, barneseng, barnestole, strygebræt/-jern,

cykler mv.

Læs og se mere om huset, Marstal og Ærø på:

www.gittelykke.odderweb.dk. Henvendelse til:

Familien Lykke Hansen, tlf. 86 53 13 68 eller

gittelykke@gmail.com

HOS ANNE-MARIE

Sølvgade 9, 5960 Marstal.

Tlf. 22 99 83 84.

Marstal@hosanne-marie.dk

www.hosanne-marie.dk

Åbent året rundt.

3 maritimt indrettede dobbeltværelser.

Pris: 2 pers. i dobb vær kr. 595.incl.

morgenmad.

Idyllisk og fredeligt – i hjertet af Marstal.

ÆRØYEU

80 sider.

Format 205x244 mm

KR.128,-

FORLAGET MARK & STORM


56 ÆRØ GUIDE 2011

Butik og værksted

Dunkærgade 22

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 20 80 / 62 53 30 70

www.aemv.dk

ÆP_Guiden2011_netværk_DK-TRYK.pdf 1 04/01/11 15.26

Kom tættere

Ærø!

Ærø Flyveplads

- Hurtigste vej til og fra Ærø!

● Flyvning til og fra hele Europa

● Rutetaxaflyvning til Svendborg og København

● Cykel- og biludlejning

● Kiosk

● Lille hyggelig flyveplads med international atmosfære

TLF. +45 63 52 63 67

Uddannelse på gymnasialt niveau

2-årig HF og

3-årig HF-søfart

samt HF-enkeltfag

Kontakt vores kontor for nærmere oplysninger.

P. E. PÅLSSONSVEJ 1 · 5960 MARSTAL

TELEFON 62 65 65 90

Din lokale rådgiver.

På www.deloitte.dk kan du

læse mere om Deloitte og

om vores rådgivningsydelser.

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Fragt- og vognmandsforretning

P. Pedersen & Søn ApS

Tlf. 62 58 10 78 · Nørrebro 23 · Søby

Ærøs

pay and play

golfbane

er åben for alle.

Tag familien med til Skjoldnæs

og prøv en dejlig sport.

Spil hele dagen for 150 kr.

pr. person incl. golfudstyr.

Besøg også fyrtårnet og nyd

den betagende udsigt over Ærø og

Det Sydfynske Øhav.

Læs mere på aeroegolf.dk

Skjoldnæsvej 8, 5985 Søby, tlf. 62 52 23 63

Ferieboliger Ferieboliger

Ærø

Feriepartner Ærø er øens største

udbyder af ferieboliger.

Vi har et stort udvalg af hyggelige

byhuse, almindelige feriehuse og

huse på landet.

Kik forbi og book din næste ferie

Ærø på www.mob.dk

MOB Sommerhusudlejning

Tlf: +45 64 41 23 22

Mere feriehus - bare billigere

www.mob.dk

aeroeferiehus_annonce_DK.pdf 12/7/09 9:26:55 PM

Feriehusudlejning

mail@aeroeferiehus.dk

Søndergade 1, 5970 Ærøskøbing

Tlf. mail@aeroeferiehus.dk

+45 27574427

Tlf. 27574427

aeroeferiehus.dk

ÆRØ FOLKEBIBLIOTEK

ÆRØ

FOLKEBIBLIOTEK

www.arrebib.dk

ÆRØSKØBING

BIBLIOTEK

Torvet

5970 Ærøskøbing

Tlf.: 6252 1442

Mail: bibliotek@arrebib.dk

Hotspot/Trådløst netværk

Mandag 10.00-13.00

Tirsdag 13.00-18.00

Onsdag 10.00-13.00

Torsdag 13.00-17.00

Fredag 13.00-17.00

MARSTAL

BIBLIOTEK

Skolegade 28

5960 Marstal

Tlf.: 6352 6360

Mail: marstal@arrebib.dk

Hotspot/Trådløst netværk

Mandag 13.00-18.00

Tirsdag 10.00-13.00

Onsdag 13.00-18.00

Torsdag 13.00-18.00

Fredag 10.00-14.00

ÆRØ GUIDE 2011 57

Information

ALARM Tlf. 112

Redningskorps Tlf. 62 52 22 22

APOTEK

Marstal:

Kirkestræde 23 Tlf. 62 53 10 68

Ærøskøbing:

Apoteksudsalg

Vestergade 34 Tlf. 62 52 10 10

Søby:

Håndkøb – Dagli’ Brugsen,

Langebro 13 Tlf. 62 58 12 64

BIOGRAF

Ærøskøbing:

Bio Andelen,

Søndergade 28A Tlf. 62 52 17 11

FLYTRANSPORT/

RUNDFLYVNING

Starling Air, Ærø Tlf. 62 53 33 94

FÆRGE

Ærøfærgerne:

Søby-Faaborg

Ærøskøbing-Svendborg

Marstal-Rudkøbing

Søby-Fynshav Tlf. 62 52 40 00

Birkholmposten:

Marstal – Birkholm Tlf. 21 24 78 56

LÆGE

Bregninge:

Lægehuset,

Ø. Bregninge 61 Tlf. 62 58 13 70

Marstal:

Lægehuset,

Rådhusstræde 7 Tlf. 62 53 10 28

Ærøskøbing:

Lægehuset,

Sygehusvejen 18 Tlf. 62 52 11 77

Lægevagt Tlf. 63 52 30 90

Sygehus, Ærøskøbing

Sygehusvejen 18 Tlf. 63 52 14 00

POLITI

Ærøskøbing:

Jomfruvejen 1 Tlf. 62 52 14 48

POSTBUTIK

Marstal:

Kongensgade 31 A

mandag-fredag kl. 11.30-16.30

lørdag kl 10.00-12.00

Søby:

Dagli’ Brugsen, Langebro 13

mandag-fredag kl. 14.00-16.30

Ærøskøbing:

Spar

Torvet 5

mandag-fredag kl. 10.00-16.30

TANDLÆGE

Ærøskøbing:

Sluttergyden 4 Tlf. 62 52 10 15

Vesterbro 8 (tandtekn.) Tlf. 62 52 13 32

Vestergade 55 Tlf. 62 52 15 76

UDLEJNINGSBIL

Autogården,

Reberbanen 61

Marstal Tlf. 62 53 17 20

Ærø Auto-Center,

Skolevej 12,

Marstal Tlf. 62 53 13 02

TAXA

Oles Taxa Tlf. 20 40 96 90/

20 20 82 02

Ærø Taxa Tlf. 20 20 20 32


58 ÆRØ GUIDE 2011

VELKOMMEN PÅ

SØBY CAMPING

TLF. 62 58 14 70 · VITSØ 10 · 5985 SØBY ÆRØ

www.soeby-camping.dk · E-mail: soebycamping@mail.dk

● NU MED NY TOILETBYGNING ●

Hyggelig, familievenlig campingplads

i skønne omgivelser ved skov og strand.

Gode fiskemuligheder fra stranden.

Fisketegn og -udstyr sælges i butikken.

Åbent hele året. Plads skal bestilles fra 1/10-1/5

Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet

ÆRØSKØBING CAMPING

Sygehusvejen · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 18 54 · Fax 62 52 18 39

www.aeroecamp.dk · Mail: info@aeroecamp.dk

EGEHOVEDVEJ 1

DK-5960 MARSTAL

TLF. (+45) 63 52 63 69

FAX (+45) 62 53 36 40

marstal.camping@mail.tele.dk

www.marstalcamping.dk

★ Gratis internet.

★ 2 gode legepladser samt boldbane.

★ Hyggeligt fælleshus med tv og brændeovn.

★ Luksushytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.

★ God velfungerende servicebygning.

★ 2 afdelinger for lette campister.

• Ideel plads for familie

r og seniorer.

• Separat afdeling for

lette campister.

• Udlejning af bjælkehytt

er.

• Lyse toilet-, badeog

køkkenforhold.

• God legeplads med

boldbane.

• Ny ekstra grill- og

bålplads.

Vandrerhjem / Danhostel / Camping

VA N D R E R H J E M

C A M P I N G

★ 5 minutter fra skov - badestrand - havn - by - legeplads.

★ Familierum med nye boxmadrasser for 2-5 personer.

★ Morgenbuffet med bl.a. frugt og hjemmebagt brød.

★ Priser fra 375 kr. pr. værelse.

VILLA BLOMBERG

Smedevejen 15, 5970 Ærøskøbing.

Tlf. 62 52 10 44

info@villablomberg.dk

www.villablomberg.dk

Priser fra 150 kr. pr. person.

Faciliteter:

Naturlegeplads, kajakudlejning,

gratis trådløst internet,

vandrerhjemskøkken.

Smuk havudsigt og adgang direkte

til stranden.

Ved bygrænsen til Ærøskøbing.

Nær øhavsstien og cykel-/ridesti til

Marstal.

SØBY CAMPING

Vitsø 10

5985 Søby

Tlf. 62 58 14 70

Fax 62 58 14 70

www.soeby-camping.dk

soebycamping@mail.dk

ÆRØSKØBING

CAMPING

Sygehusvejen 40B

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 18 54

Fax 62 52 18 39

www.aeroecamp.dk

info@aeroecamp.dk

MARSTAL CAMPING

Egehovedvej 1

5960 Marstal

Tlf. 63 52 63 69

Fax 62 53 36 40

www.marstalcamping.dk

marstal.camping@mail.tele.dk

»FEMMASTEREN«

Færgestræde 29

5960 Marstal

Tlf. 62 53 39 50

danhostel@marstal.dk

www.marstalvandrerhjem.dk

Åbent hele året.

Pris pr. døgn: Voksen 65,- / Barn 35,- /

Hund 10,- / Plads 15,- kr. / Strøm 25,- kr.

Hyttepris: 4 pers. 325,-kr./døgn *

Leje campingvogn: 300,- kr. pr. døgn*

*i højsæson + overnatningsgebyr.

Kun i juli: Familietelte 100 kr./døgn

+ overnatningsgebyr.

Åbent 01.05. – 30.09. og efter aftale

Kr./døgn/person: Voksen: 72,-/Barn 42,-

Vognplads: 30,- kr./Strøm: 30,- kr. pr. døgn

Hytter fra 125,- - 275,- kr. pr. nat +

overnatningsgebyr pr. person.

Åbent hele året.

Kr./døgn:

Voksen 69,-/Barn 35,-/Hund 15,-/Strøm 35,-

Pladsgebyr i højsæson (2/7-6/8) 25,- kr.

Luksushytte: Højsæson 5.500,-/ellers 3.500,-

4 pers. hytte: Højsæson 3.100,-/ellers 2.100,-

6 pers. hytte: Højsæson 3.500,-/ellers 2.450,-

ÆRØ GUIDE 2011 59

DANHOSTEL

Færgestræde 29

5960 Marstal

Tlf. 62 53 39 50

danhostel@marstal.dk

www.marstalvandrerhjem.dk

God atmosfære – glade gæster.

Dejligt lukket gårdhavemiljø samt

havudsigt fra mange værelser.

Godt udgangspunkt til dejlige feriedage.

26 værelser

– alle med gode boxmadrasser.

Her forhandles

de lækre Ø-Havets chokolader.

Miljøafgift 10,- kr.

pr. pers. (hele året)


60 ÆRØ GUIDE 2011

Lykken er at sove godt

Være gæst og føle sig hjemme

Spise morgenmad i haven i sutsko

er man på Den Grønne Gren.

Her finder du værelser til f.eks:

– Weekendophold for 2-10 pers.

– Vandre/cykelferie.

– Familiesammenkomst.

– Sommerferie.

– Vennetræf.

Vester Bregninge 17, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 6258 2045

dgg@dengronnegren.dk · www.dengronnegren.dk

FAMILIEDREVET HOTEL

OG RESTAURANT

TÆT VED FÆRGEHAVNEN

12 DEJLIGE VÆRELSER

med bad/toilet, TV og køleskab.

6 PÆNE VÆRELSER

med bad/toilet på gangen.

HYGGELIG

RESTAURANT OG GÅRDHAVE

i hjertet af Marstal.

DRONNINGESTRÆDE 1 A, 5960 MARSTAL

TLF. 62 53 13 52

www.hotelmarstal.dk

hotel@hotelmarstal.dk

HAV, NATUR, BÅL, SHELTER, KAJAK, KØKKEN, WI-FI, LEG,

BOLDBANE, JUKEBOX, HYGGE & MASSER AF PLADS.

PRIS FRA 150,- KR PR. PERSON

ONLINE BOOKING: VILLABLOMBERG.DK

INFO@VILLABLOMBERG.DK

Damgaarden’s ferielejligheder

Foto annonce.indd 1 09/12/2010 11:09

Damgaarden’s 8 ferielejligheder ligger ca. 4 km fra Ærøskøbing

ved Borgnæs Bugt, tæt på skov og strand, hvor der er mulighed for

alsidige oplevelser.

Alle lejlighederne er smagfuldt møbleret og har alt det udstyr,

som gør ferien til en dejlig oplevelse.

2 af lejlighederne er handicapvenlig indrettet, så der er god plads

til kørestol.

Få mere information på

tlf. 40 34 51 61

info@hoteldamgaarden.dk

eller www.hoteldamgaarden.dk

ÆRØ GUIDE 2011 61

Hoteller / Kroer / Pension / Ferielejligheder

SØBYLYST FERIELEJLIGHEDER

Østerbro 2-4

5985 Søby - Ærø

Ni eksklusive og moderne ferielejligheder

med egen sol-terrasse, spa

og gratis trådløst internet

2-8 personer pr. lejlighed

Tæt på Golfbanen

500 m til færgen/lystbådehavn/

strand

200 m til bager/købmand

Se mere på: www.sobylyst.dk

DEN GRØNNE GREN

Vester Bregninge 17

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 20 45

www.dengronnegren.dk

dgg@dengronnegren.dk

Beliggende i Bregninge ca. 10 km fra

Ærøskøbing.

Nær cyke-l og vandrerute. En idyllisk

landsby med masser af aktiviteter.

Værelsesudlejning - 5 værelser.

Restaurant med økologiske og hjemmelavede

råvarer.

Pragtfuld have i tre niveauer med

udendørsservering om sommeren.

Butik med lokale produkter, økologiske

produkter, fair-trade produkter.

DAMGAARDEN`S

FERIELEJLIGHEDER

Borgnæsvej 4

Borgnæs

5970 Ærøskøbing

Tlf. 40 34 51 61 / 62 52 20 44

www.hoteldamgaarden.dk

info@hoteldamgaarden.dk

Beliggende i Borgnæs bugt,

ca. 4 km fra Ærøskøbing

38 senge / fordelt på 8 ferielejligheder

Priser: se www.hoteldamgaarden.dk

eller kontakt Damgaarden.

PENSION VESTERGADE

Vestergade 44

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 98

www.vestergade44.com

contact@vestergade44.com

Beliggende centralt i Ærøskøbing

12 senge / 6 værelser

Priser inkl. morgenmad:

790,- / 890,- / 990,- kr.

Enkeltværelse 600,- kr.

HOTEL »ÆRØHUS«

Vestergade 38

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 10 03

Fax. 63 52 31 68

www.aeroehus.dk

mail@aeroehus.dk

Beliggende centralt i Ærøskøbing

56 senge / 30 værelser

For priser:

Venligst forhør nærmere på hotellet.

Restaurant med plads til 200 personer

ÆRØ MARINA FERIEHUSE

Paradiset

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 10 03

Fax. 63 52 31 68

mail@aeroehus.dk

www.aeroemarina.dk

Åbent hele året

Få meter fra lystbådehavn og centrum.

37 individuelle feriehuse

med plads til 4 personer/TV.

3 kategorier – ring for pris.

Dags- eller ugebasis.

Mulighed for telefon og bredbånd.

DET LILLE HOTEL

Smedegade 33

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 23 00

Fax. 62 52 23 00

www.det-lille-hotel.dk

mail@det-lille-hotel.dk

Beliggende centralt i Ærøskøbing

16 senge / 6 værelser

Værelse u. bad/

inkl. morgenmad 850,- kr.

Restaurant med plads til 50 personer

HOTEL MARSTAL

Dronningestræde 1 A

5960 Marstal

Tlf. 62 53 13 52

Fax 62 53 23 40

www.hotelmarstal.dk

hotel@hotelmarstal.dk

Beliggende centralt i Marstal

35 senge / 18 værelser

Dobbeltværelse inkl. morgenmad

625,- kr. u. bad / 925,- kr. m. bad

Enkeltværelse inkl. morgenmad

495,- kr. u. bad / 795,- kr. m. bad

Restaurant med plads til 75 personer.


66 ÆRØ GUIDE 2011

Annonce-register

ADVOKATER

Advokatfirmaet Gottschau & West . . 50

APOTEKER

Marstal Apotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

ARKITEKTER

Arends Arkitektur ApS . . . . . . . . . . . . 50

AUTOMOBILER / AUTOREPARATION

Toyota - Dunkær Auto-Service . . . . . 44

Ærø Autocenter . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

BAGERIER

Finn’s Bageri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Ærøskøbing Bageri ApS . . . . . . . . . . 40

BEKLÆDNING

Ærø Gårdbutik, Uldgården . . . . . . . . . 33

Klædeskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Tøjshoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Sportigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Chr. H. Christensen . . . . . . . . . . . . . . 47

Alberte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

BENZIN

Pilebækkens Cykler . . . . . . . . . . . . . . 41

OK Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Nørremark Cykelforretning . . . . . . . . 48

BIBLIOTEKER

Ærø Folkebibliotek . . . . . . . . . . . . . . . 57

BILUDLEJNING

Ærø Autocenter . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

BLOMSTER

Sonjas Blomster . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Ærø Blomster & Havecenter . . . . . . . 47

BOWLING

Ærø Bowlingcenter . . . . . . . . . . . . . . 40

BRYGGERIER

Rise Bryggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

BUSKØRSEL / RUNDTURE

Jesper Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

BØGER / ÆRØSK LITTERATUR

Ærø Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Forlaget Esper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Ærø Boghandel . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Marstal Søfartsmuseum . . . . . . . . . . . 47

Forlaget Mark & Storm . . . . . . . . . . . . 55

Ærø Turist- og Erhvervsforening . . . . 62

CAMPINGPLADSER

Søby Camping . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Marstal Camping . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Ærøskøbing Camping . . . . . . . . . . . . 58

CYKLER

Pilebækkens Cykler . . . . . . . . . . . . . . 41

Nørremark Cykelforretning . . . . . . . . 48

DAGLIGVARER / SUPERMARKEDER

Dagli’ Brugsen Søby . . . . . . . . . . . . . 37

Viking Minimarked & Vinhandel . . . . . 38

Den Gamle Købmandsgaard . . . . . . . 39

Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

SuperBrugsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Spar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

DISKOTEKER

Miss Sophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

EJENDOMSHANDLERE

Boye-Bolig & Erhverv . . . . . . . . . . . . . 50

FERIELEJLIGHEDER / PENSION /

SOMMERHUSE

Stutteri Nutzhorn . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Søbylyst Ferielejligheder . . . . . . . . . . 36

Bakkehuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Pension Vestergade 44 . . . . . . . . . . . 41

Guesthouse Harmoni . . . . . . . . . . . . . 42

Ærø Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

MOB Sommerhusudlejning . . . . . . . . 57

Ærø Feriehus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Damgaarden’s Ferielejligheder . . . . . 60

FJERNVARMESELSKABER

Ærøkøbing Fjernvarme . . . . . . . . . . . 42

Marstal Fjernvarme . . . . . . . . . . . . . . 48

FLYSELSKABER / FLYVEPLADS

Starling Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Ærø Flyveplads . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

FOTO OG BRUGSKUNST

Irma’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Fru Nørgaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

FRAGT- /

VOGNMANDSFORRETNINGER

Ærø Redningskorps - Kurt Hansen . . 44

P. Pedersen & Søn ApS . . . . . . . . . . . 56

FÆRGEFART

Ærø Færgerne A/S . . . . . . . . . . . . . . . 44

GENBRUGSBUTIKKER

Røde Kors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

GLAS / PORCELÆN

Imerco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

GOLF

Ærø Golf Klub . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

HANDELS- OG ERHVERSFORENINGER

Ærøskøbing Handelsstandsforening . 39

Marstal Handelsforening . . . . . . . . . . 45

HOTELLER / KROER /

RESTAURANTER

Den Grønne Gren . . . . . . . . . . . . 32, 60

Hotel Ærøhus . . . . . . . . . . . . . 34-35, 68

Øens Grill & Spisehus . . . . . . . . . . . . 36

Ærøkøbing Røgeri . . . . . . . . . . . . 40, 67

China House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

»Minde« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Restaurant Fru Berg . . . . . . . . . . . . . . 48

Smageriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Kongensgade 34 . . . . . . . . . . 27, 49, 65

Hotel Marstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Det Lille Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

INTERNET PORTALER

Ærø Portalen . . . . . . . 36, 38, 48, 51, 63

Ærø-Netværket, Ærøpendler . . . . . . . 56

KIOSKER / IS

RR Kiosk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Nørremark Cykelforretning . . . . . . . . 48

Vaffelbageriet, Marstal . . . . . . . . . . . . 50

KUNST / GALLERIER / GARN

Clay Fever . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 38

Artunique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 38

Fies Strik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Galleri Rusager . . . . . . . . . . . . . . 37, 38

Vitsø Kunstskole og Galleri . . . . . 37, 38

Ærø Shoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Ærø Glaskunst . . . . . . . . . . . . . . . 38, 41

Galleri Rita Lund Malerier . . . . . . 38, 47

MINIGOLF

Ærøskøbing Minigolf . . . . . . . . . . . . . 40

MUSEER

Kys Frøen (Søbygaard) . . . . . . . . . . . 37

Ærø Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Marstal Søfartsmuseum . . . . . . . . . . . 47

MØBLER

Ærø Møbler A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

OFFENTLIG FORVALTNING

Ærø Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

OPERA

Bizets opera Carmen . . . . . . . . . . . . . 51

OVERSÆTTELSER

Blue Riband Translations . . . . . . . . . . 64

PENGEINSTITUTTER

Rise Sparekasse . . . . . . . . . . . . . . . . 43

REDNINGSKORPS

Ærø Redningskorps . . . . . . . . . . . . . . 44

REVISIONSFIRMAER

Deloitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

RUNDFLYVNING

Starling Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

RØGERIER

Ærøskøbing Røgeri . . . . . . . . . . . . . . 67

SKOLER

Kunsthøjskolen på Ærø . . . . . . . . . . . 36

Marstal Navigationsskole . . . . . . . . . . 51

VUC / HF Søfart . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

SKOTØJSHANDLERE

Freddy Sko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

SMEDE- &

VVS FORRETNINGER

Øens VVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Ærø Maskiner & VVS A/S . . . . . . . . . . 56

SUNDHEDSKLINIKKER

Kys en Tiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

TEMA-VANDRETURE / TURGUIDER

Ærø Turguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Charlotte Præst Slemming . . . . . . . . 38

TRÆLAST /

BYGGEMARKEDER

A/S Trælasten Marstal-Søby . . . . . . . 50

VANDRERHJEM / DANHOSTEL

Danhostel Marstal . . . . . . . . . . . . . . . 59

Villa Blomberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

ØKOLOGI

Ø-Bolcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Sæberiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Herremarkens Højlandskvæg . . . . . . 38

Nyrøget

hverdag

Frisch geräuchert jeden Tag

Fiskefrikadelle

m/ kartoffelsalat . . .39,m/

2 frikadeller - 51,-

Fiskefrikadelle m/

brød, smør, remoul. . .32,-

Røget sildefilet

med brød og smør .29,m/

2 sild - 41,-

Sol over

Ærø . . . . . . . . . . . . . .39,m/

2 sild - 51,-

Røget sildefilet

m/ kartoffelsalat . . .39,m/

2 sild - 51,-

- fås også m/ kylling

Varmrøget laks

eller escolar

m/ salat . . . . . . . . . .65,-

Røget makrelfilet

m/ brød og smør . . .39,-

Røget makrelfilet

m/ kartoffelsalat . . .49,-

Røget forel

m/ brød og smør . . .49,-

Røget forel

m/ kartoffelsalat . . .59,-

Røget ål

m/ brød og smør . . .49,-

Koldrøget laks

Varmrøget laks

m/ brød og smør . . .62,-

Varmrøget escolar

m/ brød og smør . . . .62,-

m/ flute og smør . . . . .39,-

Varmrøget hellefisk

m/ brød og smør . . . .62,-

Varmrøget laks

m/ kartoffelsalat . . .74,-

Varmrøget escolar

m/ kartoffelsalat . . . .74,-

Varmrøget hellefisk

m/ kartoffelsalat . . . .74,-

Kaffe og

chokolade kage

m/flødeskum

34,-

ÅBNINGSTIDER 2011

Skærtorsdag d. 21. april til

fredag d. 10. juni:

- alle ugens dage kl. 11.00-18.00

HØJSÆSON:

Lørdag d. 11. juni til

søndag d. 14. august

- alle ugens dage kl. 10.00-20.00

Mandag d. 15. august til

lørdag d. 1. oktober:

- alle ugens dage kl. 11.00-18.00

Varmrøgede rejer

m/ brød og smør . .32,-

Salat m/ dressing .20,-

Marineret sild

m/ brød og smør . . .36,-

Kaffe/Te pr. kop

Chokolade

(flødeskum 4,-)

Chokomilk

Cappucino

Café latte

Café ay lait

Espresso

Pr. kop16,-

Stor kop - 22,-

Hos ÆrøRøgerierne kan du nyde nyrøgede sildefileter,

makrelfileter, foreller, ørred, laks, hellefisk, smørfisk, røgede

rejer eller ål - med brød eller kartoffelsalat og dertil

fadøl, vin eller vand. En kop kaffe, en cappuccino,

chokolade eller en isdessert.

Du kan også købe med hjem, gerne i rejseemballage

- vi pakker også frokosten til din

Ærø-tur.

Stor kop - 16,- 10,-

TAG MED HJEM

Varmrøget sildefilet . . . . . . 100 gr. 12,00

Varmrøget makrelfilet . . . . 100 gr. 18,00

Foreller . . . . . . . . . . . . . . . . pr. stk. 32,00

Varmrøget laks . . . . . . . . . 100 gr. 28,00

Varmrøget escolar . . . . . . . 100 gr. 28,00

Varmrøget hellefisk . . . . . . 100 gr. 28,00

Koldrøget laks . . . . . . . . . . 100 gr. 39,00

Koldrøget laks, håndskåret 100 gr. 44,00

Røget ål . . . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 36,00

Varmrøgede rejer

m/u hvidløg . . . . . . . . . . . . 100 gr. 15,00


F R O K O S T · P I Z Z A · G R I L L S E R V E R I N G

BRASSERIE

Menuer til fornuftig pris

– hyggelig atmosfære i pavillonen

midt i idylliske Ærøskøbing

DRIKKEVARER

Vestergade 38, 5970 Ærøskøbing.

Telefon 62 52 10 03

mail@aeroehus.dk – www.aeroehus.dk

B Ø R N E M E N U E R · S T O R TA - S E LV S A L AT B A R

Se også annonce

på midtersiderne

Åbningstider: Juni-august dagligt fra kl. 18.00-21.30. – 1. juli til 10. august dagligt fra 12.00-15.00 og 18.00-21.30

GRILL

Hakkebøf

200 g af friskhakket magert

oksekød, sauce bearnaise

og pommes frites. . . . . kr. 135,00

Burger

af 200 g friskhakket

magert oksekød,

tilbehør fra salatbar. . . . kr. 98,00

Oksesteak

i skiver med sauce bearnaise,

bagt kartoffel eller

pommes frites. . . . . . . . kr. 160,00

Rød- el. hvidvin, pr. glas kr. 40,00

Rød- el. hvidvin, 1 /2 liter kr. 95,00

Rød- el. hvidvin, 1 /1 liter kr. 175,00

Stor fadøl . . . . . . . . . . . . kr. 55,00

Diverse vand . . . . . . . . . kr. 27,00

Snaps, 4 cl. . . . . . . . . . . . kr. 50,00

Grillstegt kyllingbryst

med bagt kartoffel eller

pommes frites. . . . . . . . kr. 130,00

Friturestegt camembert

med toast og hjemmelavet

solbærsyltetøj. . . . . . . . kr. 74,00

Salatbar, brød og smør

i forbindelse med

ovenstående retter. . . . . kr. 50,00

Salatbar, brød og smør

– som hovedret. . . . . . . kr. 90,00

PIZZA

Se vor pizzakort samt

rabat ordning . . . . . . . . kr. 100,00

BØRNEMENU

Ristet pølse

m/brød. . . . . . . . . . . . . kr. 24,00

Pommes frites

med remoulade/

ketchup . . . . . . . . . . . . kr. 35,00

DESSERT

Isdessert, 3 kugler is med

chokoladesauce. . . . . . . kr. 55,00

More magazines by this user
Similar magazines