Udlejning af husbåde - Beierholm

beierholm.dk

Udlejning af husbåde - Beierholm

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere

Værdifuld viden om skat og moms

Udlejning af husbåde

Ændring af den momsmæssige behandling

SKAT har udsendt et styresignal (SKM 2013.208 SKAT),

der ændrer momsbehandlingen af visse stationære

husbåde samt udlejning af havnepladser til disse. Der

kan ske genoptagelse i de tilfælde, hvor de gamle regler

har været til ugunst for virksomhederne.

EU-domstolen har afsagt dom i C-532/11 om udlejning af

en husbåd. Afgørelsen indebærer, at SKATs hidtidige

praksis om, at husbåde momsmæssigt skal betragtes

som lystfartøjer, ikke kan opretholdes. Fremover anses

stationære husbåde momsretligt som fast ejendom.

Med virkning fra 1. august 2013 skal der sondres mellem

stationære husbåde og sejlklare husbåde. Ændringen omfatter

også udlejning af havnepladser i forbindelse hermed.

Stationære husbåde

Med EU-domstolens dom bliver udlejning og salg af stationære

husbåde sidestillet med udlejning og salg af fast

ejendom.

Begrebet ”stationære” husbåde bliver ikke defineret af

SKAT, men i den omhandlede dom fra EU-domstolen var

der tale om en husbåd, der blev anvendt til en restaurations-/diskoteksvirksomhed.

Husbåden havde i mange år

ligget fortøjet samme sted, var aldrig blevet flyttet og

var fastgjort ved hjælp af reb, kæder og ankre. Husbåden

havde hverken motor eller fremdriftssystem.

Endvidere var den tilsluttet vand- og elforsyning, og den

havde egen adresse, telefontilslutning og spildevandsledning.

Udlejning af stationære husbåde

Udlejning af husbåde og dertil hørende havneareal er

momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 som

udlejning af fast ejendom.

Momsfritagelsen indebærer dog også, at virksomheder

har mulighed for at blive frivilligt momsregistreret for

udlejning af husbåde til erhvervsmæssige formål, eksempelvis

kontor, restaurationer eller lignende.

Maj 2013-10

Moms- & afgiftsrådgiver Karsten Wind, kwi@beierholm.dk

Salg af nye husbåde

Idet stationære husbåde betragtes som fast ejendom, vil

praksisændringen også få betydning for salg af nye husbåde.

Salg af nye stationære husbåde vil således være et

momspligtigt salg, mens salg af ”gamle” stationære husbåde

vil være et momsfrit salg.

På samme måde vil ”gamle” ombyggede stationære husbåde

kunne blive betragtet som nye husbåde, såfremt

ombygningsudgiften overstiger 50% af salgsprisen, ved

salg mellem uafhængige parter.

Sejlklare husbåde

Der sker ingen ændringer i momsbehandlingen af husbåde,

der ikke er stationære.

Disse husbåde skal fortsat behandles som lystfartøjer.

Udlejning, salg og reparation af disse vil derfor fortsat

være momspligtigt.

Genoptagelse

Hvis den hidtidige praksis har været til ugunst for virksomhederne,

kan der anmodes om genoptagelse.

Der kan ske ekstraordinær genoptagelse fra og med 1.

november 2009.

Anmodning om genoptagelse skal være indsendt til SKAT

senest den 3. oktober 2013.

Senest den 3. oktober 2013 skal virksomheder, der er

momsregistreret for udlejning af stationære husbåde,

afmeldes fra registrering og regulere eventuelt fradrag

for moms efter investeringsgodereglerne.


Vores vurdering

Den nye retsstilling medfører nogle betydningsfulde

momsmæssige konsekvenser for såvel udlejere og lejere

som for sælgere og købere.

Da udlejningen fremover ikke skal tillægges moms, vil huslejen

for lejeren blive væsentlig billigere. Det samme gør

sig gældende for de stationære husbåde, som fremover

skal sælges momsfrit.

Dog forudser vi, at der vil være vanskeligheder forbundet

med at definere, hvornår en husbåd er stationær, og

dermed omfattet af praksisændringen, og hvornår husbåden

ikke er stationær, og dermed ikke skal betragtes

som fast ejendom.

Samtidig er det vores opfattelse, at sælgere af renoverede

stationære husbåde skal være påpasselige i forhold

til, om husbåden er ombygget for mere end 50% af salgsprisen.

Hvis det er tilfældet, vil husbåden blive betragtet

som ny og dermed blive momspligtig.

Kontakt skatteafdelingen eller din daglige revisor, hvis du

ønsker hjælp med genoptagelse og opgørelse af for meget

indbetalt moms.

STATSAUTORISERET

REVISIONSPARTNERSELSKAB

BEIERHOLM – medlem af HLB International

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2

More magazines by this user
Similar magazines