Vilsted Sø - Vesthimmerlands Kommune

vesthimmerland.dk

Vilsted Sø - Vesthimmerlands Kommune

Vilsted

Regulativ 2008


Regulativ for Vilsted

Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for Vilsted 2008 Side 1


INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET side 3

2.0 BETEGNELSE AF SØEN - 4

3.0 SØENS SKIKKELSE, DIMENSIONER M.V. - 5

3.1 Dimensioner - 5

4.0 BYGVÆRKER - 8

4.1 Broer, overkørelser o.a. - 8

5.0 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER - 9

5.1 Administration - 9

5.2 Bygværker - 9

6.0 BESTEMMELSER OM SEJLADS - 10

7.0 BREDEJERFORHOLD - 12

7.1 Bræmmer - 12

7.2 Hegning og vandingssteder i forbindelse med løsdrift - 12

7.3 Vandindvinding - 12

7.4 Regulering og etablering af nye broer - 12

7.5 Forurening af søer - 13

7.6 Beskadigelser og påbud - 13

7.7 Straf - 13

8.0 VEDLIGEHOLDELSE - 14

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelsen - 14

8.2 Hensigten med vedligeholdelsen - 14

8.3 Vedligeholdelsens udførelse - 14

8.4 Fordeling af ulemper - 17

8.5 Udbedring af bygværker og skråningssikringer - 17

8.6 Klager vedrørende søens vedligeholdelse - 17

9.0 TILSYN - 18

10.0 REVISION - 19

11.0 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN - 20

12.0 BILAGSFORTEGNELSE - 21

Regulativ for Vilsted 2008 Side 2


1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Vilsted er optaget som offentligt vandløb i Vesthimmerlands Kommune.

Regulativets lovgrundlag m.m.:

1. Regulativet er udarbejdet på grundlag af Lov nr. 302 af 9. juni 1982

om vandløb med de ændringer der følger af lovbekendtgørelse nr.

789 af 21. juni 2007 om vandløb, ændret ved § 2 i lov nr. 564 af

24. juni 2005 og § 8 i lov nr. 1571 af 20. december 2006, begge

med ikrafttræden 1. januar 2007.

2. Bekendtgørelse nr. 1437 af 11. december 2007 om regulativer for

offentlige vandløb.

2. Planredegørelse, bilag 1.

3. De eksisterende forhold, som planlagt i forbindelse med etableringen

af søen.

De tidligere forhold er fastlagt ved:

1. Regulativ af 5. nov. 1997 for Bjørnsholm Å/Herreds bæk st.

1.813 – 7.031 m.

2. Regulativ af 5. nov. 1997 for Nordre kanal st. 0 – 817 m.

3. Regulativ af 5. nov. 1997 for ndersø kanal st. 0 – 860 m.

4. Regulativ af 5. januar 1999 for Faldbæk st. 0 – 1.600 m.

5. Regulativ af 15. december 1992 for Falde Å st. 0 – 250 m.

6. Regulativ af 6. april 1993 for Ranum Bæk st. 0 – 1.950 m.

7. Regulativ af 6. april 1993 for Holmekanal st. 0 – 1.134 m.

Med nærværende regulativ erstattes ovenstående tidligere regulativer, som

bliver en del af Vilsted .

Regulativ for Vilsted 2008 Side 3


2.0 BETEGNELSE AF SØEN

Vilsted består af et areal på ca. 450 ha omgivet af ca. 460 ha ugødede

og ekstensivt græssede kær og enge samt moser, mindre søer og

vandhuller. en er beliggende i Bjørnsholm Ådal i Vesthimmerlands

Kommune, hvor der tidligere fandtes to søer: Vilsted og ndersø.

erne blev fjernet som led i afvandingsprojekter i perioden 1869 –

1956.

en er en del af Bjørnsholm Å´s vandsystem.

Der findes 3 offentlige vandløb med udløb i søen

Herreds Bæk har sit udløb i nordøstlige ende af søen.

Ranum Bæk har sit udløb midtvejs i søen på den nordlige side.

Falde Å har sit udløb i det sydøstlige hjørne af søen

Udløbet fra Vilsted findes ved udløbsstryget i den sydvestlige del. Udløbsstryget

har en samlet længde på 500 m.

Regulativet omfatter i alt ca. 450 ha i Vesthimmerlands Kommune.

Med hensyn til søens udbredelse og den nærmere beliggenhed af vandløbenes

udløb i søen, henvises til vedlagte oversigtskort, bilag 2.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 4


3.0 SØENS SKIKKELSE, DIMENSIONER M.V.

3.1 Dimensioner

Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at Vilsted skal vedligeholdes

på basis af en vandspejlskote målt ved udløbsstryget. Koten styres af udløbsstryget,

der vedligeholdes på basis af en fastsat geometrisk skikkelse.

Vandløbets naturlige variation med hensyn til dimensioner vil dog blive tilgodeset,

så længe den vandføringsevne, den geometriske skikkelse er udtryk

for, er til stede.

Vilsted og udløbsstrygets dimensioner m.v. fremgår af efterfølgende

skemaer.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 5


Bjørnsholm Å

Dimensionerne for udløbsstryget er anlagt som et dobbeltprofil, med et lille og et stort profil.

Skema 3.1

Stati- Lille profil Stort profil An- Bemærkning

onlægBundVedlige-

Fald BundVedlige- Fald

koteholdelkoteholdelsessesbredde*bredde (m (m) ‰ (m

(m) ‰

DVR90

)

DVR90)

7.031 1,14 3 0,22 1 Herreds Bæk´s indløb

i Vilsted

Vilsted Henligger naturligt

uden krav til dimensioner

bortset fra de

angivet i skema 3.3

1.813 2,08 * * 2,36 * * * Udløbstryg og udløbsbygværk

1

6,1 18,00-9,00 6,2

1.615 0,88 * 1,13 * *

3,1 9,00-7,00 3,1

1.515 0,57 3 * 0,82 * * ≥ 2

4,9 7,00-6,00

1.415 0,08 * 0,33 * *

5,2 6 7,7

1.315 -0,44 * * -0,44 * * * Udløb i eksisterende

å

1 Udløbsbygværk i Bjørnsholm Å st. 1.813

Skema 3.2

Station Lille profil Stort profil Overfaldskant

(m) BundBredAnBundBred- Anlæg BundBredAnkotedelægkotedekotedelæg (m (m)

(m (m)

(m (m)

DVR90)

DVR90)

DVR90

)

1.813 2,08 3,00 ≥ 3 2,36 8,00 ≥ 2 2,50 30,00 = 5

(ven(højstre)re)

Vilsted har ved en normal vandstand en kote på 2,46 m DVR90 og ved en maksimal

vandstand en kote på 2,56 m. Vandspejlet kan kortvarigt variere ud over disse niveauer i

tilfælde af ekstreme vindforhold. Vandstanden reguleres via udløbsbygværket i Bjørnsholm Å’s

st. 1.813 m

Regulativ for Vilsted 2008 Side 6


Sejlrender og strømrender i søen

Skema 3.3

Lokalitet Længde

(m)

Bredde

(m)

Bundkote

(m DVR90)

Sideanlæg Bemærkning

Øst for Ranum 450 6 1,21 1:5

(1:1 ved bådebro)

sejlrende

Vest for ny bro ved

Munksjørupvej

220 5 1,21 1:5 sejlrende

Forbindelse mel- 700 6 1,36 1:10 (1:1 ved fi- strømrende

lem gl. Vilsted

og gl. ndersø

skeplads)

Nord for stryg 250 6 0,96 – 1,46 1:2 strømrende

Regulativ for Vilsted 2008 Side 7


4.0 BYGVÆRKER

4.1 Broer, overkørsler o.a.

Ved tilløbene af de offentlige vandløb Ranum bæk og Falde Å findes der følgende broer.

Broernes placering er angivet med UTM koordinater.

Bro

nr.

Beliggenhed

(UTM x;y) m

1 514.825,24 m ;

6.305.950,86m

2 518.438,70 m ;

6.305.181,05 m

Beskrivelse Dimensioner

for vandslug,

rørdiameter

cm

Modulopdelt

træbro

Stålrørstunnel

Målt rørbund

kote

Ejer eller bruger

- - Vejbestyrelsen

289 1,40 m DNN Kommunebro

Der findes to faunapassage med ”ræverør” i siderne af søen omrking dæmningen

ved Munksjørupvej.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 8


5.0 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

en administreres af Vesthimmerlands byråd som vandløbsmyndighed.

Vedligeholdelsen af udløbsstryget, strømrenderne i søen og områderne

umiddelbart nedstrøms tilløbene, påhviler Vesthimmerlands Kommune.

Øvrige ejere og brugere af søen må ikke på eget initiativ udføre nogen form

for vedligeholdelse, men skal rette henvendelse til Vesthimmerlands Kommune

ang. evt. behov.

5.2 Bygværker

Vedligeholdelsen af bygværker - broer, stemmeværker, krydsende ledninger

og overkørsler m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere.

Ejerne eller brugerne har i h. t. vandløbslovens § 27, stk. 4, pligt til at optage

slam, grøde og andet, der evt. samler sig ved bygværker i tiden udenfor

vandløbenes sædvanlige tidsperioder for vedligeholdelsen, som fremgår

af kapitel 8.0, afsnit 8.3.

Enhver ændring af eksisterende samt anlæg af nye bygværker skal godkendes

af Vesthimmerlands Kommune, jf. vandløbslovens § 47.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 9


6.0 BESTEMMELSER OM SEJLADS

Sejlads på Vilsted

Det er tilladt at sejle på søens nordlige del med kano, kajak og robåde.

Retten må ikke udøves til skade eller ulempe for fugle- og dyrelivet. Byrådet

kan tillade op til 4 små fartøjer med eldrevne motorer eller støjsvage

benzinmotorer maksimum 10 HK beregnet for handicappede samt 1

mindre jolle beregnet som redningsfartøj hertil med maksimum 5 HK.

Sejlads er ligeledes tilladt på søens sydvestlige del, dog således

at sejlads først er tilladt i perioden den 23. juni til 31. december

(blå skravering på nedenstående kort).

Sejlads er ikke tilladt på søens sydøstlige del (rød skravering på

nedenstående kort).

Der kan opsætte vejledende skiltning vedrørende sejladsbegrænsninger

og afmærkning af sejlrende i søen. Hvis der opstår

nye områder som ønskes beskyttet kan disse afmærkes med

skiltning.

Vesthimmerlands Kommune og Skov- og Naturstyrelsen er fritaget

for begrænsningerne i sejlads med motordrevne små fartøjer.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 10


Byrådet kan fastsætte et ordensreglement for sejlads på Vilsted

. Vilsted er ejet af Aage V. Jensen Naturfond og administreres

af Skov- og Naturstyrelsen Himmerland, som har formandskabet

i det brugerråd, som rådgiver vedr. rekreativ anvendelse

på både søen og randarealer. Brugerrådet kan indstille

forslag til ændringer om ordensreglement for sejlads og anden

rekreativ anvendelse til byrådet.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 11


7.0 BREDEJERFORHOLD

7.1 Bræmmer

Vandløbslovens § 69 om 2 m brede bræmmer langs vandløb og søers åbne

strækninger, gælder for naturlige og i regionplanen, jf. bilag 1, højt målsatte

vandløb og søer.

Efter udarbejdelse og vedtagelse af en kommende vandplan, jf. lov om miljømål

m.v., gælder § 69 for naturlige vandløb og søer eller vandløb og søer,

der i vandplanen for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder

(miljømålsloven) mindst får miljømålet ”god tilstand”

eller ”godt økologisk potentiale”, beliggende i landzonen.

Naturbeskyttelseslovens § 16 om søbeskyttelseslinje, gælder for søer med

en vandflade på mindst 3 ha.

Vilsted er omfattet af ovenstående og derfor må dyrkning, jordbehandling,

plantning, terrænændring og anbringelse af enhver form for hegn ikke

foretages i en bræmme på 2,0 m langs søens øverste kant. Desuden må

der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages

beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra

søen.

Undtagen fra denne bestemmelse er plantning af skyggegivende vegetation

til begrænsning af grødevækst. For anbringelse af hegn, hvor arealet benyttes

til græsning for løsgående husdyr, se pkt. 7.2.

7.2 Hegning og vandingssteder i forbindelse med løsdrift

De til søen grænsende arealer må benyttes til løsdrift. Vandløbsmyndigheden

kan påbyde at bredejerne opsætter og vedligeholder forsvarligt hegn

og at vandingssteder graves uden for vandløbets profil og frahegnes dette.

Sådanne hegn er ejerne pligtige at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse,

såfremt dette er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.3 Vandindvinding

Vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens

bestemmelser.

7.4 Regulering og etablering af nye broer

I henhold til vandløbslovens § 6, må ingen bortlede vandet fra søer, eller

foranledige at vandstanden i søer forandres.

Etablering af broer og overkørsler, må kun finde sted efter byrådets bestemmelser.

I det hele taget må ingen uden tilladelse, foretage foranstaltninger ved søer

med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne

i dette regulativ eller vandløbsloven.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 12


7.5 Forurening af søer

er må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker,

der foranlediger aflejringer i søer eller forurener disses vand, jf. miljøbeskyttelseslovens

bestemmelser.

7.6 Beskadigelser og påbud

Beskadiges sø, bygværker eller andre anlæg ved søen, eller foretages der

foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i dette regulativ,

kan byrådet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan byrådet

foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens

§ 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold

eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan

byrådet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning,

jf. vandløbslovens § 55.

7.7 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens

§ 85.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 13


8.0 VEDLIGEHOLDELSE

Ved søens vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb der foretages i

strømrenderne inden for søen med beskæring af vandplanter og opgravning

i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til den fastlagte vandføringsevne

for vandløbene opstrøms søen og nedstrømstrækkende fisk og

eventuelt af hensyn til muligheden for sejlads med robåde og lignende.

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelsen

en foranstaltes vedligeholdt af Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og

Miljøforvaltning, på byrådets vegne.

Byrådet afgør om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen

foranstaltning.

8.2 Hensigten med vedligeholdelsen

Vesthimmerlands Kommune har - med udgangspunkt i nærværende regulativs

vedføjede planredegørelse (bilag 1) - besluttet, at vedligeholdelsen af

søen skal udføres således, at søens fysiske tilstand er i overensstemmelse

med de krav, den målsatte anvendelse stiller hertil. en har en B målsætning

(Naturligt og alsidigt dyre- og planteliv). ens målsætning er

beskrevet i planredegørelsen og herunder:

Sejlrender og strømrender i søen

Vedligeholdelsen af de strømrender der er beskrevet i skemaet 3.3 under

afsnit 3.2, udføres af hensyn til den fastlagte vandføringsevne for vandløbene

opstrøms søen og nedstrømstrækkende fisk og eventuelt af hensyn

til muligheden for sejlads med robåde og lignende.

Udløbsstryget st. 1.315 – 1.813 m er målsat som B2/B3: opvækst- og

opholdsvand for laksefisk/karpefisk.

Strækningen vedligeholdes i det omfang, det er nødvendigt for at sikre:

• At der er fri faunapassage.

• At søvandsspejlet, for afstrømninger under middelvandføring, ikke

overstiger kote 2,46 meter.

• At søvandspejlet ved store afstrømninger ikke overstiger kote

2,56 meter.

Ovenstående søvandspejlsangivelse bygger på en forudsætning om at der

ikke er vindpåvirkning, jf. afsnit 6 i vedføjede planredegørelsen (bilag 1).

Man har i konsekvens heraf besluttet følgende vedligeholdelsesprincipper:

8.3 Vedligeholdelsens udførelse

Sejlrender og strømrender i søen

Grødeskæring

Vilsted er ikke underkastet regelmæssig skæring af vandplanter.

Kommunen foretager 2 årlige gennemgange af søen på følgende tidspunkter:

Første gang i perioden 15. juni - 1. juli.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 14


Anden gang i perioden 15. september - 1. oktober

På baggrund af besigtigelserne kan Kommunen ekstraordinært beslutte at

skære en strømrende i søen umiddelbart nedstrøms tilløbene fra Herreds

Bæk, Ranum Bæk og Falde Å, såfremt vandplanterne i søen skønnes at

påvirke vandstanden uden for Vilsted området. De resterende strøm-,

og sejlrender kan skæres af hensyn til nedstrømstrækkende fisk og eventuelt

af hensyn til muligheden for sejlads med robåde og lignende. Vandplanterne

i søen kan i øvrigt skæres som led i en landskabs- og naturpleje

af søen. Hvis kommunen beslutter at gennemføre en skæring, skal

denne iværksættes senest 2 uger herefter.

Udløbsstryget st. 1.315 – 1.813 m

Grødeskæring og kantslåning

Udføres 1 gang årligt i perioden 1. august til 31. september.

Grødeskæringen skal udføres således, at grøden skæres til bunds i en

strømrende, hvis bredde svare til den i afsnit 3.2 anførte vedligeholdelsesbredde.

Grødeskæringen udføres manuelt og således, at skæringen tilstræbes at

følge den naturlige strømrende.

Arbejdet udføres i overensstemmelse med nedenstående principskitse.

Arbejdet udføres således, at bunden ikke rodes unødvendigt op.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 15


Opgravninger i sejlrender og strømrender i søen

Aflejringer umiddelbart nedstrøms tilløbene fra Herreds bæk, Ranum Bæk

og Falde Å fjernes, såfremt disse skønnes at påvirke vandstanden uden

for søområdet.

Opgravning udføres i perioden august – september, hvis vandføringsevnen

i vandløbene opstrøms søen nødvendiggør dette. Slam, tørv eller andre

stoffer, der eventuelt ophobes eller frigøres ved arbejdet, må ikke videreføres

til skade for søen eller Bjørnsholm Å.

Opgravning i udløbsstryget st. 1.315 – 1.813 m

Opgravninger af aflejringer iværksættes senest, når Bjørnsholm

Å’s vandføringsevne på st. 1.315 – 1.813 m er forringet svarende

til en hævning af vandspejlet med 10 cm i forhold til vandspejlet

i det teoretiske vandløb.

Hvis det er nødvendigt udføres opgravning som beskrevet under ”Opgravninger

i sejlrender og strømrender i søen”.

En sammenfattende beskrivelse af søens alm. vedligeholdelse for så vidt

angår beskæring af vandplanter og opgravning, herunder metode, omfang

og terminer, findes i vedligeholdelsesblade, efter bilag 2.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 16


8.4 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Udløbsstryget st. 1.315 – 1.813 m

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet i udløbsstryget skal ulemper,

som ejere og bruger skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbene.

Den afskårne grøde og kantvegetation skal optages fra vandløbene

efterhånden som den afskæres.

Oprenset fyld fra bundskovling skal ligeledes fordeles ligeligt til begge sider

af vandløbene.

Den fra oprensningen hidhørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbenes

regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder

pligtige til at modtage og fjerne mindst 5 m fra vandløbskanten eller

sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt

fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at

fjerne eller sprede fylden, kan byrådet med 2 ugers skriftlig varsel til ejeren

eller brugeren, lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

Sejlrender og strømrender i søen

Den afskårne grøde og tagrør fra søen opsamles så vidt muligt efterhånden

som den afskæres. Senest 1 uge efter vedligeholdelsens afslutning kontrolleres

og opsamles grøde og tagrør, som ikke blev opsamlet i første omgang.

Opgravet fyld fra aflejringer umiddelbart nedstrøms tilløbene fra Herreds

bæk, Ranum Bæk og Falde Å fjernes og oplægges på de tilstødende arealer.

8.5 Udbedring af bygværker og skråningssikringer

Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis uden for

perioden maj-oktober.

8.6 Klager vedrørende søens vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i søen - der måtte finde søens vedligeholdelsestilstand

eller specielle forhold vedrørende søen utilfredsstillende,

kan rette henvendelse herom til byrådet.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 17


9.0 TILSYN

1. Tilsyn med søen udføres af Vesthimmerlands Kommune som vandløbsmyndighed.

2. Kommunen afholder på begæring offentligt syn over søen i oktober -

november måned.

3. Bredejere, organisationer eller andre, der begærer et sådant syn, kan

træffe nærmere aftale herom med Vesthimmerlands Kommune.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 18


10.0 REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision i år 2022.

Regulativet bør dog hvert femte år vurderes, for at konstatere om

der er behov for en revision af vedligeholdelsesbestemmelserne o.a.,

især efter vedtagelse af den kommende vandplan i 2009, jf. Miljømålsloven.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 19


11.0 REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt for offentligheden til

gennemsyn i 8 uger, med adgang til at indgive evt. indsigelser og ændringsforslag

inden den 11. juni 2008.

Regulativet er vedtaget af byrådet for

Vesthimmerlands Kommune, den 4. august 2008.

Forvaltningschef Afdelingschef

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.

Regulativ for Vilsted 2008 Side 20


12.0 BILAGSFORTEGNELSE

1. Planredegørelse

2. Oversigtskort 1:25.000

3. Vedligeholdelsesblade

Regulativ for Vilsted 2008 Side 21


PLANREDEGØRELSE

for

Vilsted

Bilag 1

Planredegørelse for Vilsted 2008 Side 1


INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING side 3

2. SØEN - 4

2.1 Beliggenhed - 4

2.2 Oplandet - 4

3. DET PLANMÆSSIGE GRUNDLAG - 5

3.1 Kvalitetsplan for vandløb og søer - 5

3.2 Fredningsplan - 6

3.3 Vandindvindingsplan - 6

3.4 Jordbrugsinteresse - 6

3.5 Råstofplan - 6

3.6 Spildevandsplan - 7

3.7 Fiskeriforhold - 7

3.8 Lov om naturbeskyttelse - 7

3.9 Lov om okker - 7

4. DATAGRUNDLAG - 8

5. FASTSÆTTELSE AF KRAV TIL SØEN - 9

6. AFVANDINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER - 10

Planredegørelse for Vilsted 2008 Side 2


1. INDLEDNING

Vandløbsloven - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, med senere ændringer

om vandløb - indeholder i forhold til tidligere lovgivning om vandløb,

væsentligt ændrede bestemmelser om blandt andet vedligeholdelsen,

idet denne i større grad end hidtil skal ske under hensyn til de miljømæssige

interesser til vandløbene.

Dette fremgår af lovens § 1, hvor det er anført, at det skal tilstræbes at

sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand,

spildevand og drænvand, og endvidere at fastsættelse og gennemførelse

af foranstaltninger efter loven, skal ske under hensyntagen til de

miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandløbenes

fremtidige anvendelse ikke skal fastsættes ud fra individuelle interesser,

men skal fastsættes ud fra en konkret afvejning af alle de interesser, der

er knyttet til vandløbene - afvanding, fiskeri, jagt, sejlads etc. - og gerne

således, at alle interesser i størst muligt omfang tilgodeses.

Det fremgår af lovens § 2, at lovens regler om vandløb også finder anvendelse

på grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og

andre lignende indvande.

Planredegørelse for Vilsted 2008 Side 3


2. en

2.1 Beliggenhed

Vilsted er en del af Bjørnsholm Å systemet. en har en vandflade på

ca 450 ha, som strækkes sig fra syd for Vilsted By mod sydvest. Det dybest

punkt i søen har en dybde på 1,75 m. Enkelte steder kan der dog

være 2 m eller mere i de gamle åforløb.

Der findes 3 tilløb til Vilsted : Herreds Bæk, Falde Å og Ranum bæk.

Afløbet fra Vilsted (Bjørnsholm Å) findes i den sydvestlige ende.

2.2. Oplandet

Vilsted har et topografisk opland, der næsten har samme udbredelsesområde

som Bjørnsholm å systemet, der dækker et samlet topografisk

opland på ca. 95 km².

Planredegørelse for Vilsted 2008 Side 4


3. DET PLANMÆSSIGE GRUNDLAG FOR REGULATIVET

I henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1437 af 11. december 2007 om regulativer

for offentlige vandløb, skal der i det følgende redegøres for de

planer m.v., som danner grundlag for nærværende regulativ.

Landsplandirektivet - Regionplan 2005, Nordjylland er det offentliges

overordnede plan, der angiver retningslinjer for udviklingen i regionen.

De forhold, der har betydning for søerne, er uddybet i følgende regionale

planer og gældende love:

3.1 Kvalitetsplan for vandløb og søer

Regionplankort nr. 5 og 6, januar 2006.

Vilsted er målsat B: Naturligt og alsidigt dyre- og planteliv.

Disse målsætninger gælder for søer, hvor:

• Udledningen af forurenende stoffer ikke må medføre ændringer af de

fysiske, kemiske og biologisk forhold.

• Dyre- og planteliv skal være upåvirket eller kun svagt påvirket af ændringerne.

Kvalitetsmål for Vilsted bygger på, at der for et naturligt dyre- og

planteliv skal være en god gennemsigtighed (sigtdybde) i søvandet. Målsætningen

for sommersigtdybden i Vilsted er fastsat til > 1 – 1,5 m.

3.2 Fredningsplan 1985-1997

Regionplankort nr. 7, januar 2006

Fredningsplanen udtrykker det offentliges holdning til karakteren og

omfanget, dels af fredningsmæssige hensyn, der er prioriteret gennem en

udpegning af særlige områder og dels af rekreative og undervisningsmæssige

anvendelsesinteresser i det åbne land.

Vilsted er ifølge regionplanen helt beliggende i områder udpeget som

Økologiske forbindelser og delvist i områder udpeget med Beskyttet

natur (Naturbeskyttelseslovens § 3).

Økologiske forbindelser

Ådale, vandløb, hegn m.v. danner økologiske forbindelser mellem fredningsplanens

udpegede biologiske beskyttelsesområder og andre sammenhængende

naturarealer. De økologiske forbindelser skal bidrage til at

sikre opretholdelsen af et alsidigt dyre- og planteliv.

Beskyttet natur jf. naturbeskyttelsesloven § 3, betyder at tilstanden i

det udpegede område ikke må ændres.

Se i øvrigt afsnit 3.8 Lov om naturbeskyttelse.

3.3 Vandindvindingsplan

Planredegørelse for Vilsted 2008 Side 5


Grundvand - Regionplankort nr. 3. januar 2006.

Som et led i vandressourceplanlægningen er regionen opdelt i områder

med særlige drikkevandsinteresser, områder med drikkevandsinteresser

og områder med begrænsede drikkevandsinteresser.

Vilsted er beliggende i områder med drikkevandsinteresser.

I områder med drikkevandsinteresser skal der sikres en generel indsats

mod forurening af grundvandet.

3.4 Jordbrugsinteresser

Hovedstruktur – Regionplankort nr. 1. januar 2006

Regionplanen søger gennem sit afsnit om jordbrugsplanlægning at værne

om de gode dyrkningsjorde ud fra den betragtning, at det er en begrænset

ressource. Inden for jordbrugsområderne skal andre interesser tilgodeses,

men hovedhensynet er jordens dyrkningsmuligheder, landbrugets

investeringer i produktionsapparatet og mulighederne for en rationel

landbrugsdrift.

Vilsted er ikke beliggende i et regionalt jordbrugsområde, men derimod

er området udpeget som regionale naturområder, naturområder og

jordbrugsområder i henhold til Regionplanen 2005.

Indenfor regionale naturområder skal betydningen for natur varetages.

Det er områder, hvor disse interesser er særligt tungtvejende. Det betyder,

at der indenfor de regionale områder ikke må inddrages arealer til

byudvikling og tekniske anlæg eller på anden måde foretages dispositioner,

der hindre eller begrænser varetagelsen af den angivne hovedinteresse.

I naturområderne skal hensynet til natur- og landskabsinteresser varetages

i balance med de øvrige interesser i det åbne land. I disse områder

må planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden

ikke forringe muligheden for at opfylde naturkvalitet for områdets

naturtyper, fastlagt efter principperne i natur- og landskabspolitikken.

I jordbrugsområderne skal hensynet til jordbrugserhvervet varetages i balance

med hensynet til de øvrige åbne landinteresser og byudviklingsinteresser.

3.5 Råstofplan

Regionplankort nr. 1. januar 2006, samt Råstofredegørelse 1997.

Vilsted er ikke beliggende i områder der er omfattet af redegørelsen.

Af andre planer og forhold med betydning for Vilsted skal nævnes:

3.6 Spildevandsplan

Planredegørelse for Vilsted 2008 Side 6


Vilsted modtager regnbetinget overfladevand fra Vilsted og Ranum

By.

3.7 Fiskeriforhold

Udsætningsplan – IFF rapport.

Institut for Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje, Silkeborg har i 2005 udsendt

en revideret udgave af udsætningsplan 1997, for Distrikt 12, vandsystem

19, Bjørnsholm Å, som også omfatter Vilsted .

Tidligere vandløbsstrækninger, som nu er beliggende i Vilsted er i

udsætningsplanen udgået. Det konkluderes at Vilsted vil få konsekvenser

for havørredbestanden i hele Bjørnsholm Å-systemet, da der vil

ske en voldsom forøgelse i smoltdødeligheden ned gennem den lavvandede

Vilsted . Her vil fiskeædende fugle og gedder æde en stor del af

smolten, der også må formodes at have svært ved at finde ned gennem

søen.

Ruser

Ruser skal være afskærmet med odderriste.

3.8 Lov om naturbeskyttelse

Lovbekendtgørelse nr. 749 af 21. juni 2007, med senere ændringer.

Lov om naturbeskyttelse skal ifølge formålsparagraffen medvirke til at

"værne om landets natur og miljø".

Naturbeskyttelsloven § 3 omfatter naturtyper Heder, Overdrev, Strandenge

og strandsumpe, Moser, Ferske enge, er og vandløb. Beskyttet

er søer over 100 m 2 og andre naturtyper over 2500 m 2 . I lov om naturbeskyttelse

omhandler §§ 3, 16 og 29 søforhold.

Vilsted er omfattet af lovens § 3.

Vilsted er desuden omfattet af § 16 om søbeskyttelseslinier, § 29 om

sejlads og § 32 om rørskær.

3.9 Lov om okker

Lov nr. 180 af 8. maj 1985 med senere ændringer.

Vilsted er beliggende i et område, der af Miljøstyrelsen er udpeget

som okkerpotentielle, men med betegnelsen ”Ingen risiko”.

Planredegørelse for Vilsted 2008 Side 7


4. DATAGRUNDLAG

Vilsted og udløbsstryget er anlagt efter de dimensioner der er givet

i godkendelsen af ”Vådområdeprojekt Vilsted , optagelse af vandløb i

amtsvandløbenes klasse samt regulativbestemmelser for Vilsted ”.

Det er således disse dimensioner der danner grundlaget for regulativet.

Regulativet indebærer forringede afvandingsforhold, sammenholdt med

situationen før etableringen. Forholdene er uddybende forklaret under afsnit

6.

Planredegørelse for Vilsted 2008 Side 8


5. FASTSÆTTELSE AF KRAV TIL SØEN OG UDLØBSSTRYGET

De fastsatte krav til udløbsbygværket i Bjørnsholm Å’s st. 1.813 m regulerer

vandstanden i Vilsted . Kravene for sejlrender og strømrender i

søen er begrundet med, at der ikke skal ske en forringelse af vandføringen

for vandløbene opstrøms søen, udover den i afsnit 6 beskrevne forringelse.

Herudover kan kravene tilgodese landskabs- og naturpleje.

Med baggrund i de miljømæssige krav, der stilles til vandløbene, har

Vesthimmerlands Kommune besluttet, at vedligeholdelsen af Udløbsstryget

st. 1.315 – 1.813 m skal styres efter krav til en for vandløbene

fastlagt geometrisk skikkelse.

Vedligeholdelse efter geometrisk skikkelse er valgt af praktiske årsager

og ud fra en vurdering af, at en vedligeholdelse efter krav til vandføringsevnen,

ikke vil give en miljømæssig gevinst på grund af den forholdsvis

lille strækning og gode faldforhold.

Grødeskæringen foretages dog efter principperne om miljøvenlig vedligeholdelse,

således at kravene til de fysiske variationer tilgodeses inden for

den geometriske skikkelse, så længe den vandføringsevne, den geometriske

skikkelse er udtryk for, er til stede.

Vedligeholdelsen i form af grødeskæring sker i strømrender på baggrund

af den geometriske skikkelse.

Planredegørelse for Vilsted 2008 Side 9


6. AFVANDINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER.

Med det nye regulativ er de afvandingsmæssige forhold ved Vilsted

ændret i forhold til tidligere.

Der er foretaget beregninger for vandstande i Vilsted sø ved forskellige

situationer. Grødevækst i stryget, vandføringer samt vindpåvirkninger er

bestemmende for søvandstanden.

I en typisk sommerperiode med vandføringer under middelvandføringen

vil søvandstanden ved indløbet til stryget ligge mellem kote 2,36 meter

og 2,46 meter, lavest ved små vandføringer med begrænset grødevækst

i stryget. Ved større nedbørshændelser vil søvandspejlet kunne stige op

til kote 2,51 meter i en kortere periode.

Ved normale afstrømninger uden kraftig grødevækst i indløbet til stryget,

vil vandstanden i søen ved stryget ligge tæt på kote 2,46 meter.

Ved større nedbørshændelser fx en median maksimum hændelse (optræder

statistisk hvert 2. år) vil søvandspejlet stige til ca. 2,56 meter.

Ved den største målte vandføringshændelse (ekstrem) vil søvandspejlet

stige til kote 2,59 -2,61 meter.

Vinden påvirker også vandstanden i søen. I søens sydlige og sydvestlige

del vil kraftige vindstød kunne medføre en sænkning af vandstanden.

Længerevarende vindpåvirkning vil i de første timer/dage medføre en

sænkning af vandspejlet mod vest, men da afstrømningen gennem stryget

samtidig vil reduceres, vil søens vandspejl stige således, at der opnås

en ny ligevægt ved det hævede vandspejl.

Det fremgår af beregningerne, at en jævn vind på 5,4 m/s vil give en

samlet vindstuvning (forskel mellem de to vandspejle) på ca. 6 cm. En

konstant vind på 12,6 m/s vil give en vindstuvning på ca. 25 cm, mens

en kortvarig ekstrem vind på 22,1 m/s kan medføre en forskel på ca. 75

cm (kombineret af en stigning på ca. 40 cm i søens østlige del og en

sænkning på 35 cm i søens vestlige del, i forhold til vandspejlet uden

vindpåvirkning).

Fordampningen vurderes ikke at have nogen betydning for vandstanden i

søen. Dette skyldes hovedsageligt den forholdsvis høje minimumsafstrømning

fra oplandet.

For de vandløb som har udløb i Vilsted er afvandingsforholdene forringede

sammenholdt med situationen før etableringen. Den fremtidige arealanvendelse

ved middelafstrømning fremgår af bilag 2. Det offentlige

vandløb Herreds bæk vil blive påvirket af søen på en ca. 3,5 km lang

strækning opstrøms søen (til ca. st. 10.400 m jf. regulativet). Det offentlige

vandløb Falde Å vil blive påvirket af søen op til ca. st. 635 m jf. regulativet.

Det offentlige vandløb Ranum bæk vil blive påvirket af søen op til

ca. st. 1.950 m jf. regulativet. Det offentlige vandløb Engelstrup Bæk vil

blive påvirket af søen fra indløbet af en bestående rørledning ved Hulegård.

Påvirkningen kan medføre et forøget behov for rensning af den rørlagte

strækning.

Planredegørelse for Vilsted 2008 Side 10


VESTHIMMERLANDS

KOMMUNE

Teknik- og

Miljøforvaltning

Himmerlandsgade 27

9600 Aars

Tlf. 99 66 70 00

Fax 96 49 22 01

Vilsted – inden for søen

Vedligeholdelsesmetode:

Med båd

Vedligeholdelsestermin:

15.06 - 01.07

15.09 - 01.10

Grødeskæring:

Grødeskæringen skal foretages i følgende

bredder:

Vilsted er ikke underkastet regelmæssig skæring

af vandplanter. På baggrund af 2 årlige besigtigelser

kan Kommunen ekstraordinært beslutte at skære

en strømrende i søen umiddelbart nedstrøms

tilløbene fra Herreds Bæk, Ranum Bæk og Falde

Å, såfremt vandplanterne i søen skønnes at

påvirke vandstanden uden for Vilsted

området. De resterende strøm-, uddybnings- og

sejlrender kan skæres af hensyn til

nedstrømstrækkende fisk og eventuelt af hensyn

til muligheden for sejlads med robåde og

lignende. Vandplanterne i søen kan i øvrigt

skæres som led i en landskabs- og naturpleje af

søen.

2 m bræmme:

Ja

Sted Bredde (m) Bredde (m)

beskyttelseslinje (150 m):

Ja

Målsætning:

Vilsted er målsat B

15.06

-

01.07

Bemærkninger:

Vilsted har udløb i Bjørnsholm Å, som løber

ud i Limfjorden.

Bladet er udarbejdet i forbindelse med

regulativrevision 2008

15.09

-

01.10

Sejlrende øst for

Ranum

6 6

Sejlrende vest for

Munksjørupvej

5 5

Uddybningsrende 6 6

gerende 6 6


VESTHIMMERLANDS

KOMMUNE

Teknik- og

Miljøforvaltning

Himmerlandsgade 27

9600 Aars

Tlf. 99 66 70 00

Fax 96 49 22 01

Vedligeholdelsesmetode:

Med båd, le eller andet håndredskab.

Vedligeholdelsestermin:

01.08 - 31.09

Grødeskæring:

Grødeskæringen skal foretages i følgende

bredder:

Sted Station Bredde (m) Bredde (m)

(m)

Lille profil Stor profil

Udløb fra

søen

Udløbsstryget

slut

Grødeskæringen skal følge den naturlige

strømrende. Grøden skal skæres tæt på bunden

på en måde så sten og grus ikke forstyrres. Hvis

en naturlig strømrende ikke findes, skæres en

slynget strømrende, hvor afstanden mellem 2

sving er 5-7 gange vedligeholdelsesbredden.

Grødeansamlinger foran rørindløb fjernes og

grøde foran dræn/rørtilløb og åbne tilløb fjernes,

så der sikres afløb fra disse.

Kantslåning udføres i september og begrænses til

de strækninger, hvor vegetationen hænger ud

over strømrenden og kan genere

vintervandføringen.

Grøde og kantvegetation skal lægges ovenfor

øverste vandløbskant.

2 m bræmme:

Ja

Vilsted - Udløbsstryg

Åbeskyttelseslinje (150 m):

Ja

1813 * *

1615

9-18

*

7-9

1515 3 *

6-7

1415 *

6

1315 * *

Målsætning:

Udløbsstryget er målsat som B2/B 3 vandløb

Bemærkninger:

Udløbsstryget har udløb i Bjørnsholm Å, som

løber ud i Limfjorden.

Bladet er udarbejdet i forbindelse med

regulativrevision 2008

More magazines by this user
Similar magazines