beredskab, 04, 2009 - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

beredskab, 04, 2009 - Beredskabsforbundet

nummer 4 · juli 2009

landsrådsmøde 2009, side 6-12

Tema: sikkerhed ved sTore arrangemenTer, side 14-17

BeredskaB i eksTremT vejr, side 18


Når skaden er sket...

er SSG på pletten

Døgnbemandet vagtcentral 24/7

70 15 38 00

www.ssg.dk

- så er alt i orden!

Om SSG A/S

SSG A/S er førende specialist

inden for facility­ og

skadeservice. Vi er grundlagt

i 1993, og er i dag en af

markedets dygtigste til at

vedligeholde bygnings aktiver,

forebygge og minimere

skader samt redde værdier.

Vores markante succes

skyldes evnen til at kombinere

menneskelige og håndværksmæssige

dyder med

effektive processer og innovative

systemer, der giver vores

kunder klar besked samt tids­

og ressourcebesparelse.

Hos os er det de små ting

der gør den store forskel.

Det har givet os branchens

bedste renommé, og beviser

at det knivskarpe fokus på

høj kvalitet og unik kundeservice,

sikret af dygtige

medarbejdere med den rette

indstilling, betaler sig.


VIl og skal bruges

Igen har frivillige i redningsberedskabet

vist deres store betydning for samfundet,

når uheld og katastrofer rammer

landet. I midten af juni medførte store

regnmængder oversvømmelser mange

steder i landet. Specielt i Nordsjælland

hvor et stort antal frivillige kæmpede mod

vandmasserne. I over et døgn blev der

arbejdet på at få pumpet vandet væk fra

huse og gader. En indsats, der krævede

mange kræfter af de frivillige, men som

blev løst med et smil på læben. For det

er sådan, at vi skal opleve de frivillige,

og netop sådan at de frivillige vil opleves:

Ude til opgaver og indsatser, hvor de kan

gøre gavn for samfundet.

En ny forebyggelsesuddannelse ligger

forude og venter på de frivillige, og det har

Beredskabsforbundets fulde opbakning.

Ude i kommunerne skal der sættes langt

større fokus på forebyggelse, men vi skal

passe på, at vi ikke fjerner fokus fra det

område, hvor de frivillige er et centralt element:

Indsatsområdet. Det er i situationer

som i midten af juni måned, at de frivillige

viser sig som den værdifulde og uundværlige

ressource, som de er for samfundet.

Det er i de skarpe indsatser, at de frivillige

for alvor kan vise deres styrke, deres

alsidighed og deres robusthed. Specielt i

indsatser forårsaget af naturfænomener,

som vi ifølge forskerne vil se flere af i de

kommende år. Da vil det ganske enkelt

blive nødvendigt med en endnu større

ressource inden for redningsberedskabet,

der skal kunne træde til, end den, som vi

har i dag.

Der kan efter endnu et naturskabt vejrfænomen

således ikke herske tvivl om,

at frivillige i redningsberedskabet er en

Nummer 4 - juli 2009 - 29. årgang

Udgivet af:

Beredskabsforbundet

Hedelykken 10

2640 Hedehusene

Tlf.: 35 24 00 00 • Fax: 35 24 00 01

Web: www.beredskab.dk

E-mail: bf@beredskab.dk

Ansvarshavende: Direktør Per Kjærholt

Redaktion:

Kommunikationschef Mads Jakobsen

Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere

i indsendte indlæg.

yderst vigtig ressource at have i baghånden.

Regeringen gør selv i deres redegørelse

om beredskabet for 2008-2009

opmærksomme på de stigende konsekvenser

for redningsberedskabet som

følge af de voldsommere vejrforhold. Men

der er ikke en egentlig fokus på, hvordan

redningsberedskabet skal imødegå problemerne.

Det ligger selvfølgelig i kortene,

at det er de enkelte kommuners ansvar

at dimensionere ud fra dette. Her er det

vigtigt at fastslå, at det er bedre at være

på forkant med situationen, blandt andet

hvad angår materiel og mandskab/frivillige,

end at halse bagefter, fordi man lige

pludselig står i problemet og skal foretage

panikløsninger. Under alle omstændigheder

bør den aktuelle mangel på både

deltidsbrandfolk og frivillige allerede nu

få advarselslamperne til at lyse gule ved

både lokal- og folketingspolitikerne.

Produktion og annoncer:

Horisont Gruppen a/s

International House

Center Boulevard 5

2300 København S

Tlf. 32 47 32 30 • Fax 32 47 32 39

Oplag:

10.842

Medlem af Dansk Oplagskontrol

Kontrolperiode 1/7-2007 - 30/6-2008

ISSN 0908-9594

BeredskaB

3

BEREDSKAB

Indhold

Landsrådsmøde 2009 .............4

Temadag 2009 . .................6

75 års jubilæum fejret ............10

Modtagere af hæderstegn 2009. ....12

Sikkerhed ved Fredagsrock i Tivoli ...14

Samaritter på Roskilde Festival .....16

Ekstremt vejr i fremtiden

– men også nu .................18

Brandmandskonkurrencer i Tjekkiet . .20

Museum for beredskabets historie ...22

Nordisk samarbejde .............24

2011 – året for de frivillige. ........25

Frivillige står vagt ved udstilling .....25

Husk vesten! ..................26

DFI Information .................28

Regioner og kredse ..............29

Deadline til næste nummer den 31. august 2009

- bladet udkommer den 24. september 2009

Abonnement:

2009, seks udgivelser, pris 150 kr.

Tidsskriftet udkommer omkring den 25. i alle ulige

måneder og tilsendes gratis frivillige i redningsberedskabet,

statslige og kommunale myndigheder, politi,

bedriftværnspligtige virksomheder samt politikere

inden for stat, regioner og kommuner.

Forsidefoto:

Johnny Anthon Wichmann

leder


landsrådsmøde

landsrådsmøde 2009

Den 6. og 7. juni afholdt Beredskabsforbundet landsrådsmøde på Hotel

Nyborg Strand. Lørdag var der jubilæumsreception og temadag, og søndag

var selve landsrådsmødet.

Af Line Nielsen

Foto: Johnny Anthon Wichmann

Søndagen startede traditionen tro med, at

præsident Bjarne Laustsen overbragte sin

beretning for året, der er gået. Han talte

bl.a. om, at det er vigtigt, at forbundet

fortsat kæmper for, at frivilligtanken kan

bestå i fremtiden:

– Vi skal alle kommunikere til omverdenen,

hvad det er, vi laver, og hvad det er,

vi kan. Alle i forbundet har en forpligtigelse

til det. Det er nu, vi skal cementere

vores position som frivillige i redningsberedskabet,

sagde Bjarne Laustsen.

Han talte desuden om, at forbundet har et

ønske om at samle de frivillige i redningsberedskabet:

– Og heldigvis har de frivillige i Sønderjysk

Frivillige Brandværnsforbund (SFB) haft

samme tanke, og med indgåelse af aftalen

med SFB har vi fået skabt en fælles

grobund for at styrke det frivillige beredskab.

Dermed er der nu 6.900 medlemmer

i Beredskabsforbundet, som således

tegner omkring halvdelen af personellet

i det danske redningsberedskab, sagde

præsidenten.

Som afslutning kunne han fortælle, at

landschef Bent Mortensen har indvilliget

i at fortsætte som landschef, og at han

derfor var blevet udpeget for en ny toårig

periode. På genvalg var ligeledes vicepræsident

Anders Samuelsen, og der blev

klappet samtykkende fra salen, hvorved

også Anders Samuelsen kunne fortsætte

to år endnu.

Herefter fremlagde vicedirektør Solveig

Andersen det reviderede regnskab, som

blev godkendt uden bemærkninger. Næste

punkt på dagsordnen var et forslag

BeredskaB

4

om at dispensere for uddannelseskravet

til Beredskabsforbundets ledere frem til

landsrådsmødet i 2011. Forslaget bundede

i, at uddannelsessituationen har været

lidt speciel bl.a. på grund af omlægning

i Beredskabsstyrelsen, og at nogle af

kurserne ikke har været udbudt. Samtidig

blev det dog gjort klart, at det var sidste

gang, der kunne gives dispensation.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget,

hvorefter der traditionen tro blev afsluttet

med sangen ’Skuld gammel venskab rejn

forgo’.


Red menneskeliv!

FAKTA OM HJERTESTOP

Køb hjertestarterpakken til kampagnepris:

• Hjertestarter komplet med taske og ekstraudstyr

• Inkl. 2 sæt elektroder/batterier til personer >25 kg

• Maske til brug ved kunstigt åndedræt

• Saks for f hurtigt afklipning af tøj

• Skraber til evt. behåring

• Kursus i genoplivning med hjertestarter

(max. 16 personer)

Komplet pakke: Dkr. 12.800,-

Pakken kan også leveres uden kursus i genoplivning med

hjertestarter for Dkr. 9.800,-

(Priserne er ekskl. moms og inklusiv levering i Danmark)

Tilbuddet gælder vved

bestilling til og med 31. august 2009

• 4.500 mennesker rammes hvert år af hjertestop uden for hospitalet i Danmark Kun ca. 100 overlever!

• Næsten halvdelen af de mennesker, der rammes af hjertestop har ikke tidligere haft symptomer på hjertesygdom

• Chancen for at overleve et hjertestop falder med ca. 10% for hvert minut uden behandling

• Den gennemsnitlige responstid for ambulancer er i Danmark ca. 8 minutter

• Undersøgelser viser, at behandles der med hjertestarter, inden 3 minutter, er der over 70% chance for at overleve.

Lotek A/S tilbyder en lang række totalløsninger inden for førstehjælp, brand, redning og sikkerhed til både profes-

sionelle beredskaber, specialbrancher og erhvervsvirksomheder. Vore produkter favner bredt fra beredskabsplaner,

førstehjælpsudstyr, beredskabskurser, brandmateriel, ABA-anlæg, Rum- og punktslukningsanlæg, gnistslukningsanlæg

og brandventilation til dykkerudstyr, brandbeklædning, kemikaliedragter og termiske kameraer.

Se det hele på brandpunkt 44+46+48 på FKBs Årsmøde i Aalborg 26.-28. august, 2009.

Hør mere på 70 13 52 00 eller besøg www.lotek.dk

Lotek A/S, Rønsdam 10, DK-6400 Sønderborg, Tel. +45 70 13 52 00, Fax +45 73 48 52 05, www.lotek.dk, info@lotek.dk


Temadag

Temadag 2009

Af Line Nielsen

Foto: Johnny Anthon Wichmann

Selv om temaet denne lørdag var anvendelse

af frivillige i redningsberedskabet,

kom flere af indlæggene hurtigt til at

handle om førstehjælp. Emnet er nemlig

meget relevant lige nu, da forligspartierne

i den nærmeste fremtid skal tage stilling

til, om man skal nedlægge befolkningsuddannelsen

i førstehjælp.

Den første taler var beredskabschef ved

Nordsjællands Brandvæsen Niels Mørup,

og han holdt sig til det oprindelige emne

og talte om sin erfaring med anvendelsen

af frivillige i redningsberedskabet.

Stor benefit ved at bruge frivillige i

redningsberedskabet

Niels Mørup ved om nogen, at det kan

betale sig at bruge frivillige i det daglige

beredskab. Ved temadagen redegjorde

han for en cost-benefit-analyse, som var

blevet lavet for at synliggøre fordelen ved

at have frivillige i redningsberedskabet.

Niels Mørup startede med at belyse de

mange opgaver, som de frivillige varetager,

nemlig: Pumpeopgaver, forplejning,

belysning, større miljøopgaver, assistance

til politiet med diverse opgaver, førstehjælpsvagter,

højderedning og tunnel/

Niels Mørup, beredskabschef

skaktredning, brandvagter, efterslukning,

nødstrøm, indkvartering, afstivningsopgaver,

afløsning af brandfolk ved

ferier, kurser mv., instruktørvirke, storm,

oversvømmelse, orkan og træfældning,

forebyggelse, Bedre Ældresikkerhed, sneberedskab

og stabsstøtte. Så det er ikke

så lidt de frivillige har kompetencer til.

Beredskabschefen gik derefter igennem

analysen, som bl.a. viste, at de frivillige

i Nordsjællands Brandvæsen havde et

ressourceforbrug på i alt 1.309 uddannelsestimer

fordelt på 26 deltagere, 1.210

arbejdstimer mht. assistance, lænseopgaver,

førstehjælpsvagter, forplejning,

brandslukning, personeftersøgning, støttepunktsopgaver

osv. Der er naturligvis

også nogle udgifter, bl.a. til uniformer

og administration, men skulle man have

betalt sig fra ydelserne, ville det hurtigt

have løbet op, og den samlede benefit for

Nordsjællands Brandvæsen var således

på 145.000 kr.

– Jo mere man bruger de frivillige, jo

større benefit får man, og derfor er der

også en større benefit hos Årets Frivillige

Beredskab Stevns Brandvæsen, som bl.a.

har bippere og bliver kaldt ud via 1-1-2-listen.

Her løber det således op i en samlet

benefit på 1,1 mio. kr., kunne Niels Mørup

berette.

Førstehjælp skaber fællesskab

Den næste taler var Line Barfod fra

Enhedslisten, som også er ambassadør

for Beredskabsforbundet. Hun talte bl.a.

om, at hun slet ikke kunne forestille sig et

samfund uden frivillige:

– Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan

samfundet skulle hænge sammen, hvis

ikke der var så mange frivillige. Jeg oplever,

at vi har fået opbygget et samfund,

hvor der er masser af funktioner, som

samfundet tager sig af. Folk forventer, at

systemet tager sig af tingene; at nogle

andre tager sig af det. Og jeg tror, at vi

BeredskaB

6

Jens Christian Lund, MF, Socialdemokraterne

er kommet for langt. Jeg tror, at vi skal

sige, at vi også har et ansvar for at gøre

noget hver især, for ellers kan man nemt

komme til at føle, at man ikke er en del af

samfundet eller fællesskabet. Og det, tror

jeg, er afgørende for mennesket – at man

oplever, at man er en del af et fællesskab,

at man ikke står alene, og at man

– når man er sammen med andre – har en

mulighed for at gøre en indsats og være

med til at forandre tingene. Derfor tror

jeg, at det er så afgørende, at man også

som frivillig kan være sammen med andre

og være med til at gøre en forskel og

forandre, sagde Line Barfod.

Af samme grund synes hun også, at det

er meget ærgerligt, hvis befolkningskurserne

i førstehjælp bliver nedlagt:

– Derfor er det også vigtigt, at vi satser

langt mere på førstehjælp. Det er en af de

vigtige opgaver – også for Beredskabsforbundet

– at gå ud og agitere for, hvorfor

førstehjælp er så vigtigt, så vi i det kommende

beredskabsforlig kan få en langt

større vægt på førstehjælp, fordi jeg tror,

at det er vigtigt, at hvert eneste menneske

oplever, at man rent faktisk kan gøre

en forskel, at man kan være med til at


I forbindelse med landrådsmødet

var der temadag

om lørdagen, hvor der

var fokus på anvendelsen

af frivillige. Talerne

var en beredskabschef

og tre politikere fra

Folketinget.

redde liv, og at man forstår, hvor vigtigt

det er, mente politikeren.

Line Barfod så også gerne, at børn lærer

førstehjælp:

– Hvis børnene lærer førstehjælp, så

oplever de, at de selv kan være med til

at passe på hinanden. Det kan være med

til at skabe nogle fællesskaber mellem

børnene. Jeg mener, at vi skal i gang med

førstehjælp allerede, mens børnene er

små. Forsøg viser, at førstehjælp lærer

børn at vise omsorg for andre, og det

Line Barfod, MF, Enhedslisten

er en egenskab, der er afgørende for,

at vores samfund kan hænge sammen.

Selvfølgelig er dét, at man kan redde liv,

det allervigtigste i forhold til førstehjælpskurser,

men at man lærer at tage sig af

andre og vise omsorg for andre, mener

jeg også er et vigtigt argument, sagde

Line Barfod og fortsatte:

– Førstehjælp til voksne er naturligvis også

vigtigt, og jeg synes, at det, at man har

satset så meget på virksomhedskurser, er

en rigtig god ting. Jeg har selv været med

til at sikre, at Folketingsmedlemmerne og

BeredskaB

7

Temadag

ansatte fik et førstehjælpskursus, og det er

min oplevelse, at det også betyder noget, at

vi selv har prøvet det på egen krop.

Line Barfod mente ligeledes, at frivillige

kunne være med til at fortælle unge om,

hvorfor beredskabet er vigtigt og lære

dem, hvordan man skal opføre sig, når

beredskabet rykker ud.

Hun talte ligeledes om klimaforandringer

og pandemier. Her kunne de frivillige tage

ud med mad.

– Man skal have diskuteret og lagt planer

for, hvordan man skal handle. Også

hackere udgør en trussel i en tid, hvor

alt bliver styret via computere. Her kunne

frivillige også være en hjælp, indtil man

får systemerne op at køre igen, mente

Line Barfod.

Hun sluttede af med at sige, at hun

mente, at Beredskabsforbundet har en

stærk fremtid.

– Klima- og finanskrisen er forfærdelig,

men får forhåbentlig folk til at tænke over,

hvilke værdier de har; hvad der er vigtigt

for os som mennesker og som samfund.

Vi skal stå fast på, at vi skal stå sammen

og gøre en forskel, og der har Beredskabsforbundet

en vigtig rolle at spille,

sluttede Line Barfod.

»


»

Temadag

Vi skal have så mange frivillige som

muligt i Totalberedskabet

Næste person på talerstolen var Jens

Christian Lund fra Socialdemokraterne

– og det var man ikke i tvivl om! Han behøvede

egentlig ikke en mikrofon, da han

kunne råbe hele salen op. Han mente, at

verden havde ændret sig, og at vi derfor

måtte handle ud fra helt nye forudsætninger:

– Verden har ændret sig, som den aldrig

har ændret sig før. Derfor er vi nødt til at

vurdere, hvad vi vil med den nye verden.

Jeg er ikke altid dybt imponeret over

det system, jeg kommer fra, det vil sige

Forsvaret. De har en tendens til at sige,

at det vi har gjort i mange år, det skal vi

blive ved med. Og hvis der er nogen, der

siger: ’Jamen, verden har ændret sig.’ Så

siger Forsvaret: ’Nej, det kan gå tilbage

igen og blive ligesom i gamle dage.’

Nej, det kan ikke, verden har ændret sig

sådan, at det er nogle helt andre opgaver.

Selv i vores mest syge fantasi kan vi jo

ikke vide, hvad vi vil blive udsat for. Vi

ved, at der er stor risiko for terror; vi ved,

at der er stor risiko for miljømæssige problemer.

Og derfor skal vi vurdere, om vi i

den verden har brug for frivillige. Og mit

svar er JA!, buldrede Jens Christian Lund

fra talerstolen.

Herefter talte han om, at han synes, at

der skal samarbejdes på tværs i beredskabet.

Han går ind for, at der er værnepligtige,

og han ser gerne, at de værnepligtige

bliver delt op i nogle enheder

inden for Totalberedskabet.

– Der burde være en international kommando

til dem, der skal sendes ud, og en

national kommando, hvor både hæren,

flyvevåbnet, søværnet og redningsbered-

Marion Pedersen, MF, Venstre

skabet er samlet. Det ville gøre det lettere

at koordinere indsatserne. Hvis vi fik lavet

det system med de værnepligtige, så

ville der også være mange værnepligtige,

når de røg ud af systemet, der ville sige:

’Det her, det har været spændende, jeg

vil fortsætte som frivillig.’ Så ville vi også

få mange flere frivillige i beredskabet. Så

der er ingen tvivl om, at vi skal arbejde på

at få så mange frivillige i hele Totalberedskabet

som muligt, der vil nemlig være

så mange opgaver for dem, mente Jens

Christian Lund.

Med hensyn til førstehjælp mente Jens

Christian Lund, at det er genialt at lave

førstehjælpskurser for befolkningen.

– Det med forebyggelse, det er også genialt

ud over alle grænser. Det med stabsstøtte

til de store, det er jo noget, der

skal øves. Men det hjælper ikke at sidde i

en stab og øve sig, hvis ikke der er nogle

enheder, der kan virke ude i samfundet.

Så vi burde sørge for, at de her ting virker,

og vi burde ændre strukturen, for at det

kommer til at virke både i dagligdagen og

specielt i funktioner og i de situationer,

som vi ikke engang drømmer om, når vi

har mareridt. De frivillige skal have øvelser

i de ting, og vi skal sørge for, at der

er noget materiel til dem, så vil fremtiden

være bedre for Danmark, sluttede Jens

Christian Lund.

Mere ”mig først end første maj”

Dagens sidste taler var Marion Pedersen

fra Venstre. Hun startede med at rose

Beredskabsforbundets motto ’Når hjælp

er en æresag’, idet hun synes, at det er

et fantastisk flot motto:

– Efter min mening siger det en masse

om medlemmerne, der er i Beredskabsforbundet,

og den indstilling I har til jeres

medmennesker. Min holdning til anvendelsen

af frivillige kunne jeg sige meget kort:

Jeg synes, at det er godt, at I bliver brugt.

Jeg synes, at I skal bruges meget mere.

Jeg synes, at I skal bruges til alle de ting,

som I har kompetencer til, og jeg synes,

at I skal bruges lige så meget, som I

orker, mente Marion Pedersen.

Hun fortalte endvidere, at hun var meget

imponeret over de frivilliges indsats:

– Ud over de mere almindelige opgaver,

så stiller I også op til de svære opgaver.

I yder det optimale, også selvom I bliver

nødt til at ofre det ultimative – nemlig

jeres eget liv. Det, synes jeg, er utrolig

flot. Jeg har været ude hos flere af jer og

se, hvad I kan, og jeg må sige, at jeg er

BeredskaB

8

dybt imponeret. Jeg er imponeret over

den alsidige uddannelse, I får, og den

entusiasme, de unge mennesker går til

arbejdsopgaverne med. Det er helt unikt

med den store frivillige indsats, vi har i

Danmark. Da I startede, var I omkring

600.000 medlemmer, og i dag er der

omkring 7.000. Det skyldes mange ting,

men tiderne har ændret sig meget. I dag

er der mere mig først end første maj.

Til gengæld bør vi andre være så meget

mere taknemmelige for jer, der stiller op,

mente Marion Pedersen.

Hun gik derefter videre med at tale om

førstehjælp, som hun også ser som et

meget vigtigt emne:

– Jeg har ikke tjekket den her holdning

i mit bagland, men det er min holdning,

og den vil jeg i hvert fald kæmpe for, så

længe jeg er beredskabsordfører. Jeg

synes, at I i højere grad skal bruges til

at uddanne hele den danske befolkning i

førstehjælp. Jeg synes, at der skal være

et obligatorisk kursus til alle, fordi hvis

man bare en gang i sit liv har siddet med

et andet menneske, som livet ebber ud

af, og ikke turdet gøre noget, fordi man

var bange for at gøre det forkerte, så ved

man, hvor meget det betyder at have det

førstehjælpskursus. Det fik i hvert fald

mig hen på et førstehjælpskursus. Jeg

forestiller mig, at man kunne indføre det i

skolerne i 2. eller 3. klasse. Jeg så en udsendelse,

hvor det var børnehavebørn, der

fik et hjertestarterkursus, og de kunne

huske det og kunne gå hjem og fortælle

mor og far nøjagtig, hvordan man gjorde.

Det er ligesom at lære at køre på cykel.

Selvom man ikke kan huske det hele, så

har man det på rygraden, og det tror jeg

er utroligt vigtigt, når man bliver voksen,

sagde Marion Pedersen og fortsatte:

– Jeg er godt klar over, at der allerede

er puttet meget ind i folkeskolen, og det

er, fordi vi ikke stoler på, at forældrene

selv klarer det, men det er ikke lærerne,

der skal undervise i førstehjælp, det ville

være jer for eksempel. Og som jeg opfatter

det, så falder det også godt i tråd med

jeres ungdomsarbejde, og hvis man så afsluttede

det sidste år, de går i skole – 9.

eller 10. klasse – med en genopfriskning,

så ville det også gøre, at de stiftede bekendtskab

med jer en gang til, lige inden

de blev voksne, og det ville måske også

kunne understøtte jeres rekrutteringsgrundlag,

sluttede Marion Pedersen.


juBilæum

75 års jubilæum fejret

Beredskabsforbundet kunne mandag den 8. juni fejre sit 75 års jubilæum.

Det blev festligholdt to dage før med en reception i forbindelse med

landsrådsmødet på Hotel Nyborg Strand.

Af Mads Jakobsen

Foto: Johnny Anthon Wichmann

Høj sol og udsigt til Storebælt. Rammerne

kunne ikke være bedre til at fejre Beredskabsforbundets

jubilæum. Udover en

lang række af frivillige, repræsentanter fra

redningsberedskabets aktører og organisationer,

forbundets delegerede samt

samarbejdspartnere var også forsvarsminister

Søren Gade fremmødt. I sin tale

kom ministeren ind på vigtigheden af at

have frivillige tilknyttet som en ressource:

– Der er også i dag brug for frivillige, der

kan supplere og støtte redningsberedska-

bet både i Danmark og uden for landets

grænser. Når vi i dag har et robust og effektivt

beredskab i Danmark, skyldes det

blandt andet – men ikke mindst – de frivilliges

store indsats. Derfor skal vi værne

om de frivillige. Beredskabsforbundet er

et organisatorisk ståsted for de frivillige,

og i kraft af forbundet har frivillige i redningsberedskabet

mulighed for at mødes

med andre frivillige på tværs af enhed,

region og landsdel. Beredskabsforbundet

sikrer, at der blandt landets frivillige er

et fællesskab og et kammeratskab, som

gør det spændende og sjovere at være

frivillig. Fællesskabet er efter min mening

BeredskaB

10

en afgørende forudsætning for, at vi er i

stand til at fastholde og rekruttere frivillige,

sagde Søren Gade til gæsterne ved

receptionen.

Nye opgaver til frivillige

Det skinnede igennem i forsvarsministerens

tale, at frivillige altid vil være en fast

bestanddel af redningsberedskabet. Men

tingenes tilstand ændrer sig, og det skal

de frivillige være indstillet på.

Behovet for frivillige vil dog altid være

til stede, og Beredskabsforbundet har

dermed en opgave med at sikre tilgangen

af frivillige.

– Mit budskab er, at vi efter min mening

kan nyttiggøre de frivilliges store engagement

på forebyggelsesområdet. Der er

tale om nye opgaver, som vil have mindre

med egentlig brandslukning at gøre, men

som til gengæld vil være medvirkende til,

at frivillige i højere grad efterspørges og

nyttiggøres som en del af det kommunale

redningsberedskab. Inden de frivillige

kan sendes ud for at løse disse opgaver

på forebyggelsesområdet, skal der dog

udvikles en række nye uddannelser.

Beredskabsforbundet deltager naturligvis

og selvsagt i dette udviklingsarbejde,

og det er jeg glad for. På den måde er

Beredskabsforbundet med til at sikre, at

de frivillige fortsat kan yde et væsentligt

bidrag til beredskabets robusthed til gavn

for danskernes sikkerhed og tryghed. I er

med jeres indsats og store engagement

med til at sikre, at vi har et robust og

sammenhængende beredskab i Danmark.

Der skal således lyde en stor tak for den

frivillige indsats, som I – der er til stede

her i salen – yder som frivillige i Beredskabsforbundet

og i redningsberedskabet.

Det er en tak, som jeg håber, at I vil tage

med tilbage til jeres kammerater hjemme

i kredsene, på den kommunale brandstation

eller ved det statslige beredskabscenter,

sluttede Søren Gade af.


Borgerne har et medansvar

Også Beredskabsforbundets landschef

Bent Mortensen var på talerstolen i anledning

af jubilæet. Han ser frivillige som et

stort aktiv for samfundet, hvilket de også

fortsat skal være i fremtiden:

– Der har altid været frivillige her i landet,

og de har altid været nødvendige. Beredskabsforbundet

er den organisation, der

i 75 år har arbejdet for, at civile borgere

tager del i civilbeskyttelsen, tager medansvar

for det samfund, de er en del af,

og viser det ved at yde en frivillig indsats.

Dermed arbejder vi også for et godt beredskab,

der skaber tryghed i samfundet.

Det er en tendens i dagens Danmark, at

borgerne ser det som en selvfølge, at

samfundet løser ethvert problem, som

måtte opstå, uanset hvor stort eller småt

det måtte være, og uden selv at være indstillet

på at yde sin del. Det er et problem,

som vi ser komme til udtryk på forskellig

måde, blandt andet ved at hverken frivillige

eller deltidsansatte brandfolk hænger

på træerne. Det kan vi græde over, men

vi har valgt noget andet. Vi tager det som

en vigtig opgave, vi skal løse, sådan at

Zodiac SRR er en ny RHIB serie udviklet til

militære og professionelle opgaver. De

udmærker sig ved at have et særlig kraftigt og

forstærket skrog, aftagelig ponton og så kan

de opbygges efter kundeønsker da konsoller,

sæder og lanternebøjer m.m. er valgfrie

optioner. SRR leveres fra 4,20 – 8,78 meter.

Få flere oplysninger her:

w w w . u n i s a f e . d k - i n f o @ u n i s a f e . d k

Amager Strandvej 124 – 2300 København S – Tlf. 3258 1615

borgerne både nu og i fremtiden tager

medansvar for hinanden og dermed

for samfundet, kunne Bent Mortensen

fortælle.

Forebyggelse et nøgleord

I lighed med forsvarsministeren ser Bent

Mortensen også forebyggelse som et

spændende arbejdsområde for de frivillige

i fremtiden.

– Uddannelse af og information til befolkningen

er så vigtigt som altid, men det,

der skal undervises i og informeres om,

skifter i takt med udviklingen i samfundet.

Vi ser for eksempel, at befolkningsuddannelsen

i førstehjælp er i fare for at blive

nedlagt. Det er selvfølgelig ikke så godt,

og vi kan ikke gå ind for det, men der er

noget andet, som er godt. Der kommer

nemlig en ny befolkningsuddannelse i

stedet. Den skal handle om forebyggelse

og skal forestås af Beredskabsforbundet.

Vi står lige i vadestedet, der er ikke truffet

endelig beslutning om at nedlægge

befolkningsuddannelsen i førstehjælp, og

arbejdet med at planlægge den nye befolkningsuddannelse

i forebyggelse er ikke

påbegyndt. Men forebyggelse kan blive en

ny stor opgave for de frivillige i redningsberedskabet,

og vi glæder os til at komme

i gang. Det passer i øvrigt godt med vores

vision, som i al sin enkelhed er: At skabe

øget tryghed i samfundet. Med den vision

er vi klar til at tage den nye forebyggelsesopgave

på os, og vi er klar til at arbejde

for, at opgaven bliver formet sådan, at

den bliver attraktiv for de frivillige, og

sådan at den nye opgave kommer til at

betyde flere frivillige i redningsberedskabet.

For frivillige – og navnlig frivillige i

redningsberedskabet – betyder nemlig

meget for Beredskabsforbundet. Som i de

forgangne 75 år mener vi, det er vigtigt,

at samfundet har et beredskab, der er så

Vi ønsker

Næstved Brand- & Redning

tillykke med deres nye Zodiac RHIB.

Se den på årsmødet i Ålborg 26-28 August

BeredskaB

11

juBilæum

stort og så stærkt, at det kan håndtere

enhver ulykke eller katastrofe, vi kan

forudse. Om vi har et tilstrækkeligt stort

beredskab til at afbøde virkningerne af en

katastrofe er svært at vurdere, for vi har i

mange år været forskånet for katastrofer i

Danmark og mangler derfor erfaring. Hvis

katastrofen en dag sker, så tror jeg, at

alle her i landet er klar til at hjælpe – klar

til at tage medansvar. Men de vil gøre det

bedre, hvis de på forhånd er uddannede.

Vores opgave er at sikre, at de frivillige er

der, inden katastrofen sker – at bufferen

i det daglige beredskab er stor nok – at

vi har tegnet en forsikring, der dækker i

tilstrækkeligt omfang. Netop dét arbejder

Beredskabsforbundet for, og netop

dét er udtrykt i vores vision: At have så

mange frivillige i reserve i beredskabet, at

borgere i Danmark kan være trygge, når

ulykken sker. Det har vi arbejdet på i 75

år, og det fortsætter vi med. Vi er, og vi vil

stadig være organisationen, der arbejder

for et trygt samfund, et godt beredskab og

borgere, der tager medansvar ved at være

frivillige i redningsberedskabet, sluttede

landschefen sin tale af til receptionen.

Beredskabsbåd – Zodiac SRR 650 monteret med 2x75 HK Evinrude E-TEC.


hædersTegn

Modtagere af hæderstegn 2009

Beredskabsforbundet landsrådsmøde i starten af juni blev 22 hæderstegn

uddelt til en række personer, der har ydet et stort stykke arbejde for

Beredskabsforbundet, frivilligtanken og redningsberedskabet. På billedet

ses modtagerne, som fik overrakt hæderstegnet af forbundets præsident

Bjarne Laustsen.

Af Mads Jakobsen

Foto: Johnny Anthon Wichmann

Stående fra venstre:

• Formand for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk, Karsten

Andersen

• Kommitteret for hjemmeværnet, Ulrik Kragh

• Sektionschef ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland, Claes

Frank Mørch

• Sektionschef ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Jan Larsen

• Frivillig og regionskasserer i Region Syddanmark, Esbjerg,

Kristian Baggesgaard

• Beredskabschef ved Aalborg Kommune, Jørgen Pedersen

• Forsvarsminister, Søren Gade (ikke hæderstegnmodtager)

Beredskabsforbundets præsident, Bjarne Laustsen (ikke hæderstegnmodtager)

• Advokat, Frederiksberg, Frants Hagen Hagensen

• Beredskabschef ved Allerød Kommune, Thøger Refshauge

• Beredskabschef ved Skanderborg Kommune, Bjarne Vinther

• Kredsleder i Kreds København Vestegnen, Brian Jørgensen

Beredskabsforbundets landschef, Bent Mortensen (ikke hæderstegnmodtager)

Beredskabsforbundets vicelandschef, Nina Lindhardt (ikke

hæderstegnmodtager)

BeredskaB

12

Siddende fra venstre:

• Frivillig i Kreds Greve, Joan Semberg

• Frivillig i Kreds Frederiksberg, Bodil Schou

• 2. viceregionsleder i Region Hovedstaden, Kirsten Nielsen

• 2. vicekredsleder i Kreds Lolland, Bodil Ane Kathrine Mortensen

• Kontorfuldmægtig ved Beredskabsforbundets Landskontor,

Ulla Hansen

• Direktør for Civilförsvarsförbundet, Sverige, Anders M. Johansson

• Kontorchef i Forsvarsministeriets 5. kontor, Susan Nissen

• Beredskabsinspektør ved Kolding Kommune, Finn Hansen

• Frivillig i Kreds Aalborg, Frits Stevns Sørensen

• Inspektør ved Folketinget, Christiansborg, Elton Seierø

Ikke til stede (har fået overrakt hæderstegnene ved en senere

lejlighed):

• Beredskabschef ved Bornholms Regionskommune, Bo Kristensen

• Tidligere borgmester på Frederiksberg, direktør i IRF Fonden,

Mads Lebech

Beredskabsforbundet ønsker alle prismodtagere hjertelig tillykke

med hæderstegnet.


The VIKING advantage

Mød os på

Beredskabchefernes

Årsmøde.

Vi er på stand nr. 22

Når hvert liv tæller...

VIKINGs branddragter bruges af brandmænd i hele verden. Vi kan leverer alt fra nyudviklede

dragter med specialfunktioner til standardmodeller i forskellige materialer. Alle vores branddragter

opfylder naturligvis de internationale krav til varme- og flammebeskyttelse som f.eks.

EN469 og NFPA.

Vores omfattende servicepakke og internationale erfaring sikrer det størst mulige udbytte

af dit brandudstyr. Kontakt os for yderligere information eller se vores sortiment på

www.VIKINGsafetyshop.com.

Saedding Ringvej 13 . DK-6710 Esbjerg V . Denmark

Tel +45 76 11 81 00 . Fax +45 76 11 81 01 . VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S

www.VIKING-life.com

Beredskab_H260x185.indd 1 25/06/09 9:47:28


Tema: sikkerhed ved sTore arrangemenTer

Sikkerhed ved

Fredagsrock i Tivoli

Hvordan sikrer man over 30.000 personer på samme tid – og sted? Sikkerhedschefen

i Tivoli står over for denne udfordring hver fredag i sommerperioden,

når der er Fredagsrock i Tivoli. BEREDSKAB kiggede forbi

og fik et indblik i de omfattende sikkerhedsplaner.

Af Line Nielsen

Sikkerhedschef Thomas Rydahl kravler

op ad en stige og endnu en og befinder

sig nu på taget af restaurationen Valhal.

Han går hen over taget og åbner døren til,

hvad der ligner en lille skurvogn.

– Her har vi vores KST, altså vores

Kommandostade, siger han og træder

indenfor. Fra det lille skur er der udsigt

over hele plænen, som er det primære

samlingssted for publikum til Fredagsrock.

Thomas Rydahl sidder, så han har udsigt

til plænen, og på en computerskærm kan

han ligeledes følge med på diverse kameraer,

som er placeret over hele haven. Ved

en anden computer sidder en KST-operatør,

som står for logbog og radiokommunikation.

Ser man bort fra personale ved

indgange og andre kontrollører, så er der

omkring 85 personer tilknyttet koncertafviklingen

i Tivoli.

BeredskaB

14

Egen sikkerhedsuddannelse

Thomas Rydahl kommer oprindeligt fra

et job i Flyvevåbnet, og han har en bred

sikkerhedsmæssig uddannelse bag

sig. Inden han startede i Tivoli, var han

sikkerhedschef i Fields under afslutningen

af byggeprojektet og ved åbningen.

Derudover har han en uddannelse i Crowd

Safety Management fra Bucks New University

i England. På baggrund af denne

uddannelse har han sammen med en


Sikkerhedschef Thomas Rydahl

tidligere sikkerhedschef i Muskelsvindsfonden

udviklet et dansk sikkerhedskoncept,

som alle i Tivolis kontrollørkorps

har været igennem. Det drejer sig om en

uges uddannelse, og tre dage om året

bliver det repeteret. Uddannelsen kommer

omkring lov og ret, herunder nødværge,

udvidet førstehjælp, så kontrollørerne kan

samarbejde med havens sygeplejersker

og behandlere; der er ligeledes konflikthåndtering,

traumeskader, transport over

hegn og naturligvis evakuering.

– Under uddannelsen arbejder deltagerne

sammen i grupper på fire: En er ’pædagog’,

en er fører, og to er flyttere, det er

også dem, der står for førstehjælpen.

Derudover leger vi hvert år sammen med

Københavns Brandvæsen, at der er brand

i Glassalen under en koncert. Alle kan

være på alle poster, og det er en stor

fordel. Jeg kan med sikkerhed sige, at vi

er de bedst uddannede crowd safety-folk i

Danmark, siger Thomas Rydahl.

Risikovurderinger

Inden hver koncert laver sikkerhedsfolkene

en risikovurdering, hvor de bl.a.

placerer koncerten inden for sikkerhedskategori

A, B eller C, hvor C er høj risiko.

I 2009 er der fire C-koncerter: Thomas

Helmig, Aqua, Nik & Jay og L.O.C.

– Vi skal bl.a. vurdere hvilken type mennesker,

der forventes at komme, der er

nemlig stor forskel på publikum. Vi har fx

nogle, vi kalder ’Venterne’. Det er sådan

nogle, der kommer tidligt og sidder nede

foran scenen og venter. Dem går vi forbi

flere gange i løbet af dagen for at se, om

de har det godt. De har måske ikke fået

nok væske eller mad, og når de så psyker

sig selv helt op, så kan de begynde at

hyperventilere. Jo mere vi kan klare, inden

koncerten går i gang, jo bedre er det,

siger Thomas Rydahl, der har været sikkerhedschef

i Tivoli i fire år. Han skal selv

være til stede ved alle C-koncerter, samtidig

er der også en indsatsleder fra politiet

og fra brandvæsnet. Der er ligeledes en

gruppe fra politiet, der holder øje med ind-

og udgange, cykelstier og fortovet omkring

haven.

Sluser og flow

Der er også meget planlægning omkring,

hvordan man får gæsterne ind i haven.

Det er nemlig bedst, hvis de kommer ind

bagfra, så ved at spærre af på strategiske

steder forsøger kontrollørerne at få

sluset publikum ind på plads på plænen.

For eksempel henvises der til alternative

indgange, hvis der er for stort pres på

hovedindgangen.

– Vi forsøger at forebygge propdannelser,

og der skal hele tiden være flow, så der

ikke bliver for meget masen. Vi vil helst

have, at der kun er tre personer per kvadratmeter

og max fem. Der må max være

33.000 personer i haven på samme tid,

så ved 30.000 lukkes hovedindgangen,

ved 31.000 lukkes banegårdsindgangen

og ved 33.000 lukkes Glyptotekindgangen,

beretter sikkerhedschefen.

På spørgsmålet om hvornår der er mest

travlt, svarer Thomas Rydahl, at det er

omkring 20 minutter inden koncerten og

til omkring den tredje sang:

– Efter tredje sang har folk endelig accepteret

den plads, de har fået, og beslutter

sig for at blive stående og høre resten af

koncerten derfra.

BeredskaB

15

Tema: sikkerhed ved sTore arrangemenTer

Evakueringszoner, scenespeak og

bombetrussel

Der er seks evakueringszoner i haven,

som brandvæsnet har lavet. Hvis der sker

noget, er der endda på forhånd lavet tre

forskellige scenespeak, så man ikke først

skal til at finde ud af, hvordan man skal

informere publikum. Den første drejer sig

om mindre begivenheder, fx at der bliver

skubbet for meget, og at folk skal tage

den med ro. Nummer to kan være, hvis

der er sket en teknisk fejl, eller en er

faldet om. Den sidste er, hvis der sker en

større ulykke, og man er nødt til at bede

folk om at forlade haven.

– Vi hiver altså ikke bare stikket ud. Hvis

situationen ikke er akut, forsøger vi så

vidt muligt at informere mellem numrene,

så det ikke virker for voldsomt. Det

handler om at holde vores arbejde inden

for crowd management, så det ikke går

hen og bliver crowd control, hvilket er, når

tingene er ved at løbe løbsk. Heldigvis er

det sjældent, at der er slagsmål, og vi har

kun måttet aflyse én Fredagsrock. Det var

lige efter 11. september 2001, hvor der

indløb en bombetrussel om eftermiddagen.

Koncerten, som var med Outlandish,

blev derefter aflyst, trods det, at man ikke

fandt nogen bombe ved eftersøgningerne

med bombehunde, fortæller Thomas

Rydahl.

Evaluering

Kunstnerne får også sikkerhedsinformationer,

inden de går på scenen. For

eksempel får de at vide, at de ikke må

kaste ting ud til publikum:

– Det skyldes, at der let opstår tumult,

fordi alle forsøger at få fat på det, der

kastes ud. Det vil sige, at en stor gruppe

pludselig bevæger sig mod samme sted

på samme tid, og det kan skabe farlige

situationer, siger Thomas Rydahl.

Efter en koncert laves der altid en skriftlig

tilbagemelding eller en evaluering, hvor

man bl.a. ser på en række faktorer, fx

hvordan var publikum, kunstneren, vejret,

var der nogle episoder osv. Man ser på

alt, der kunne have indflydelse på forløbet

af koncerten og dermed sikkerheden.

At dømme efter besøget i Tivoli er intet

overladt til tilfældighederne, og koncertgængere

er i trygge hænder i den gamle

have.


Tema: sikkerhed ved sTore arrangemenTer

I starten af juli henholdsvis festede og arbejdede

omkring 79.000 festivalgæster og 25.000 frivillige

på en stor mark uden for Roskilde. Frivillige fra beredskabet

var på femte år samaritervagter på festivalen.

samaritter på

roskilde Festival

Af Line Nielsen

Foto: Erling Møller Jensen

På Roskilde Festival 2009 blev fire ud af 12 servicetårne på

campingområdet bemandet af 32 frivillige samaritter. De fire

tårne var placeret ved skateområdet, ved badesøen, ved det

sydlige camping vest og ved indgang øst. De frivillige kommer

primært fra Roskilde Brandvæsen, derudover var der et par eksterne

ambulancereddere og elever samt nogle lægestuderende.

På de tre af tårnene var der kun én samarit, men skateområdets

tårn har altid to samaritter, så der kan lægges halskrave

på, hvis skaterne kommer til skade.

Tårnledere

I tårnene er der ligeledes en tårnleder. Det er frivillige fra Beredskabsstyrelsen

og værnepligtige, som kommer fra hele landet.

Det er Beredskabscenter Hedehusene, der koordinerer indsatsen,

og i alt er der omkring 75 frivillige med.

– Opgaven i tårnene er at observere og rapportere. Vi fungerer

som brand- og sikkerhedsvagter. Vi sidder oppe i tårnet og ob-

FakTa om roskilde FesTival 2009

• 67.000 ugebilletter blev solgt

• Mere end 12.000 publikummer købte derudover dagsbilletter

• Der er ca. 25.000 frivillige tilknyttet festivalen

BeredskaB

16

serverer, hvad der sker, og tilkalder den nødvendige hjælp, siger

Tine Overby fra Beredskabscenter Hedehusene.

Vagterne i tårnene er fra 08-20 og 20-08, og de frivillige skal

have tre vagter hver. Derudover står frivillige også for forplejning

og indkvartering af mandskabet i centret i Hedehusene.

Da det var en meget varm festival i år, opstod der akut mangel

– jo bedre bands, der spiller, jo mindre er

der at lave

på vand. Her var centret også involveret, og der blev kørt tanke

fra Hedehusene og Næstved, så de tørstige festivalgæster

kunne få noget at drikke – udover øl.

Frivillige får erfaring med tilskadekomne

Som nævnt var der meget varmt på festivalen, og 2009 blev det

næstvarmeste år i festivalens historie. Samaritterne svedte sig

igennem 96 vagter á otte timer. Vagterne er fra klokken 10-18 og

fra 18-02. Ved skateområdet er der desuden vagt om natten fra

klokken 02-10.

– Der er dog altid hjælp at hente på området, da Røde Kors er

der døgnet rundt, fortæller Søren Stagelund, der er koordinator

for de 32 frivillige. Han er uddannet læge og har været teamleder

for nødbehandler og venteplads hos Roskilde Brandvæsen

siden 2003. Han ser det som en god muliglighed for de frivillige

at prøve at håndtere tilskadekomne:


– Det er en rigtig god mulighed for de frivillige at få noget erfaring

med at håndtere tilskadekomne. Og der er mange forskellige

skader, så de får erfaring med flere forskellige områder. Det

ruster dem, oplever Søren Stagelund.

Lille, men vigtig opgave

Siden 2004 har de frivillige hjulpet på tårnene, og Søren Stagelund

fortæller, at Røde Kors, som har været med i flere år og har

en koordinerede funktion, tydeligt mærker, at de er kommet med.

– Det er en lille, men vigtig opgave, vi løser. Sidste år havde

vi 2.100 henvendelser – af dem var 300 service, det vil sige

spørgsmål om diverse ting og sager, mens 1.800 var deciderede

førstehjælpsopgaver. Af de 1.800 var 80-100 alvorlige og kunne

ikke vente, derfor var det godt, at vi var der til at yde den indledende

førstehjælp. Vi tager os af småskaderne som fx vabler,

sår, solskoldninger, forbrændinger, forstuvninger, benbrud, psykisk

førstehjælp eller folk med sukkersyge. Hvis der er mistanke

om en bevidstløs person, kan vi også blive sendt ud for at vurdere

situationen. Vi må således beslutte, om det er nødvendigt

at sende et bårehold, for vi kan ikke have bevidstløse liggende

i tårnet. Hvis det er akutte livstruende tilfælde, sender vi altid bud

efter en ambulance. Der er radioer i hvert tårn, så vi hurtigt kan

komme i kontakt med beredskabskontoret og andet relevant mandskab.

Vi har heller ingen hjertestarter i tårnet. Der er for beskidt til

at have en masse udstyr stående der, fortæller lægen.

Jo bedre bands, jo mindre at lave

De mest travle tidspunkter for samaritterne er om aftenen, før

musikken starter, og igen når musikken slutter. Der er også ofte

BeredskaB

17

Tema: sikkerhed ved sTore arrangemenTer

kø ved tårnet, når det åbner om morgenen. Til gengæld er der ro

på, når de største navne spiller:

– Jo bedre bands, der spiller, jo mindre er der at lave. Så når

hovednavnene går på, får vi ofte en lille pause, siger Søren

Stagelund.

Han glæder sig over, at publikum nu ved, at samaritterne er til

stede på campingområdet:

– Da vi startede i 2004, vidste publikum ikke, at vi var der, men

det ved de nu, og det er godt. Det giver dem tryghed, og de fortæller

os, at de er glade for, at vi er der, siger Søren Stagelund.

Mange frivillige vender tilbage til festivalen

For Søren Stagelund starter forberedelserne til festivalen allerede

i februar, hvor han sender mails ud til samaritterne og

samarbejdspartnere:

– Når de samaritter, der har lyst til at være med, har meldt sig,

er der et forberedende møde på 4-5 timer, hvor opgavedirektivet

bliver gennemgået, og der bliver repeteret og øvet. Hvis nogen

føler sig lidt rustne på et område, så repeterer vi det, siger

Søren Stagelund.

Med hensyn til uddannelse så har de frivillige fra brandstationen

en udvidet nødbehandleruddannelse og HAT (Håndtering Af

Tilskadekomne) plus ti timers specialuddannelse, som Søren

Stagelund har stykket sammen. Han har personligt godkendt

hver enkel samarit, inden de kommer med på festivalen.

– De frivillige er godt rustet til festivalen, og jeg synes, at alle

har klaret det rigtig godt i år. Jeg er også meget tilfreds med

samarbejdet med Røde Kors. Engang var det svært at skaffe

folk, men nu hvor vi har hentet ekstern hjælp, er det blevet

lettere. Det handler om, at der også er andre arrangementer i

gang på samme tid, så der er simpelthen ikke nok frivillige på

brandstationen. Derfor er det godt, at vi kan få ekstern hjælp,

siger Søren Stagelund.

Han vurderer, at 60-70 procent af de frivillige kommer igen:

– Det er dem, der synes, at det er sjovt. Det er en god ting, at

der er en vis erfaring, men det er også godt, at der kommer nye

til, for de kan se på tingene med friske øjne, så vi kan få evalueret

vores indsats.

Optag telefonsamtaler nemt og effektivt !

• Dine samtaler optages og gemmes elektronisk,

helt automatisk

• Du kan altid bekræfte hvem sagde hvad

og hvornår

• Meget let og enkel betjening til at finde

og aflytte gemte samtaler

• Vi har udstyr til samtaleoptagelser på alle typer

telefonanlæg

• Absolut meget konkurrencedygtige priser

Kontakt HABIMAT.DK HABIMA .DK ApS

Tlf. +45 7022 3638 - Fax +45 7585 4531

E-mail: salg@habimat.dk

www.habimat.dk

www.habimat.dk

ALDRIG HAR KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION

VÆRET SÅ LET, LET,

ENKELT ENKELT

OG EFFEKTIVT


eksTremT vejr

Ekstremt vejr i fremtiden

– men også nu

Med baggrund i de seneste års mere voldsomme

vejrfænomener herhjemme er det nødvendigt at

sætte fokus på området inden for redningsberedskabet.

Af Mads Jakobsen

På blot få år er klimaet blevet et dominerende

punkt på den internationale og

nationale politiske dagsorden. Tilpasning

til klimaændringer er blevet en opgave,

som de fleste aktører må forholde sig

til. Klimaforandringerne vil sætte krav

til en lang række sektorer i det danske

samfund om at kunne imødegå følgerne

af ekstremt vejr. Det gælder både på forebyggelsesområdet,

herunder blandt andet

infrastruktur, og på skadesbekæmpelse,

herunder redningsberedskabet.

Vi har i de seneste år været vidne til en

lang række oversvømmelser over hele

landet, hvor det har virket som om, at

nogle kommuner ikke helt har været forberedte

på omfanget og følgerne af de nye

risici. Det gjaldt for eksempel Gribskov

Kommune, der i sommeren 2007 og så

sent som i juni 2009 måtte sande, at det

kommunale beredskab alene ikke kunne

klare oversvømmelserne. Specielt fordi

Gribskov ikke har frivillige i det kommunale

redningsberedskab, og derfor måtte

rette henvendelse til nabokommunerne

om hjælp.

10 millioner liter vand pumpet væk

Midt i juni måned oplevede vi flere kraftige

regnvejr, der især ramte Nordsjælland.

Indsatsen fra redningsberedskabets frivil-

BeredskaB

18

lige er gjort op, og mere end 10 millioner

liter vand blev pumpet væk i løbet af et

par dage. 130 frivillige fra hele Nordsjælland

brugte 1.350 ulønnede timer på at

få bugt med vandmasserne. Indsatsen

var primært koncentreret i området omkring

Hillerød, men også Frederikssund,

Helsingør, Allerød, Egedal og Gribskov

kommuner havde stor glæde af de frivilliges

indsats. Der var også frivillige indsat

i Brøndby og Vallensbæk kommuner.

Indsatsen skete på tværs af kommunegrænserne.

Der blev således anvendt

frivillige fra Allerød, Egedal, Frederikssund,

Furesø, Halsnæs, Hillerød, Helsingør,

Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm

samt fra Beredskabscenter Hedehusene.

Selv Gribskov Kommune, som har fravalgt

et frivilligt beredskab, havde stor glæde

af den indsats, som frivillige fra de øvrige

kommuner ydede. Opgaverne bestod

primært af pumpeopgaver, men også inddæmning

med sandsække og forplejning

af indsatspersonel fra hjemmeværnet,

Falck, brandvæsener, politi m.v. indgik.


Frivillige spiller en central rolle

I fremtiden vil frivillige i redningsberedskabet uden tvivl komme

til at spille en central rolle. De er netop den ressource, der kan

trækkes på, når det ekstreme vejr rammer landet. Ifølge Regeringens

redegørelse for beredskabet 2008/2009, der udkom i juni,

så er udviklingen i risikobilledet for redningsberedskabet, at der

i fremtiden skal forventes højere risici end tidligere. Frekvensen

af alvorlige hændelser forårsaget af vejrfænomener og behovet

for mandskab er dog nærmest umuligt at forudsige fra gang til

gang. Men der vil være langt flere følgevirkninger, der skal kunne

imødegås end tidligere. Derfor er frivillige en fantastisk styrke

at have til rådighed. De kan træde til i stort antal, når behovet

er til stede. Det kommunale beredskab skal selvfølgelig have

sikret sig, at det har de nødvendige ressourcer. I perioder, hvor

der ikke er behov for at indsætte de frivillige i skarpe situationer,

vil de ikke være en økonomisk byrde for kommunen, så på alle

punkter er brugen af frivillige i redningsberedskabet en optimal

løsning. Som regeringens strategi lægger op til, så skal der på

en lang række punkter træffes de forholdsregler, der skal til for

at kunne imødegå det ekstreme vejr. Allerede nu bør de ansvarlige

politikere sikre, at der bliver afsat de midler til store årlige

landsdækkende hvervekampagner, der skal sikre en stadig

tilgang af frivillige til redningsberedskabet. Det er en ressource,

som det danske samfund ikke har råd eller lyst til at undvære.

BeredskaB

19

FakTa

Uddrag fra regeringens Strategi for

tilpasning til klimaændringer i Danmark,

side 33-34:

eksTremT vejr

Hyppigere og alvorligere storme, stormfloder, kraftige

regnskyl, tørkeperioder mv. kan medføre behov for flere og

mere ressourcekrævende indsatser og assistancer fra redningsberedskabet.

Redningsberedskabet kan indsættes ved

sådanne hændelser for at forebygge, begrænse og afhjælpe

skader på personer, ejendom og miljø. Redningsberedskabet

kan endvidere assistere i spidsbelastningssituationer,

hvor andre aktører med beredskabsansvar ikke fuldt ud er i

stand til at håndtere konsekvenserne.

Øget nedbør

Stigningen i vinternedbøren forventes at fortsætte, mens

der forventes mindre regn om sommeren, som i scenarierne

er karakteriseret ved såvel tørke som kraftigere regnskyl.

Mildere vintre

Vintrene forventes at blive mildere og dermed fugtigere.

På lang sigt forventes vintertemperaturen at stige 2-3 °C,

og planternes vækstsæson at blive forlænget 1-2 måneder

i gennemsnit. De stigende vintertemperaturer er af betydning

for forholdet mellem mængden af regn og sne og

dermed snelasten på bygninger.

Varmere somre

På lang sigt forventes sommertemperaturen at stige yderligere

1-3 °C. Denne opvarmning vil føre til større fordampning,

ligesom temperaturen i havet vil stige.

Højere vandstand

Der imødeses en generel havniveaustigning på 0,15-0,75 m

både ved Vestkysten og i de indre danske farvande.

Mere vind

Der er en tendens til flere kraftige storme i Danmark. Således

har der siden 1971 været 14 orkaner og orkanagtige

storme, og det er lige så mange som i de foregående 80 år.

Mere ekstremt vejr

Beregninger med klimamodeller viser, at øget drivhuseffekt

fører til ændringer i hyppighed, intensitet og varighed

af ekstreme vejrbegivenheder. DMI’s beregninger viser fx

flere og længerevarende hedebølger og øget vindstyrke for

de kraftigste storme. Det er bemærkelsesværdigt, at alle

tre scenarier fører til omtrent samme udvikling i ekstreme

regnskyl, som forventes at blive ca. 20 % kraftigere end i

dag.


Brandmandskonkurrencer

Brandmandskonkurrencer i

Tjekkiet 2009 i CTIF-regi

Nu nærmer tiden sig, hvor de internationale

brandmandskonkurrencer – brandmandsolympiade

– skal afvikles, hvilket sker

fra den 19.-26. juli 2009 i den tjekkiske

by Ostrava, ikke langt fra den polske og

tjekkiske grænse. Ostrava ligger i Morava

(Mæhren) og er den tredje største by i

Tjekkiet.

Både træning og konkurrencerne skal

foregå på byens store stadion Vikovice.

Konkurrencernes officielle navne er:

• XIV International Fire Brigade Competitions

• XVII International Competitions for

Cadet-Corps of Fire Brigades

Arrangørerne forventer omkring 3.500

deltagere – aktører, dommere, officials og

vipper foruden et stort antal tilskuere.

Arrangementet er i grove træk struktureret

således:

• Modtagelse og indkvartering

• 3 dages træning

• 3 dages konkurrencer

• Åbnings- og afslutningsceremoni

Konkurrencerne er opdelt i følgende

discipliner:

• Sportskonkurrencer (brandmandssport)

• Traditionelle internationale brandmandskonkurrencer

• Konkurrencer for ungdomsbrandværn

Disciplinerne er igen opdelt i flere klasser fx:

• Erhvervsbrandvæsener (heltidsansatte)

• Frivillige brandværn

• Kvindelige brandværn

Alt sammen med og uden alderspoint.

Kort og godt, der er mulighed for, at alle

grene af brandværn kan deltage.

Det er et stort arbejde at planlægge og

tilrettelægge konkurrencerne med indkvartering

og forplejning, hvilket også er sket

over et par år både nationalt (Tjekkiet) og

internationalt.

Lokalt har vi også haft travlt med at oversætte

og indskrive diverse fortolkninger

i den danske udgave af konkurrencereglementet

og tilmelde hold og dommere til

konkurrenceledelsen i Østrig.

De enkelte hold har haft travlt med at

forberede sig og arrangerer transport.

Det bliver bestemt en stor oplevelse (som

altid) at deltage i et stort internationalt arrangement

og hilse på venner fra tidligere

konkurrencer og knytte nye venskaber. I

det hele taget skal det sociale element

ikke undervurderes.

Almindeligvis er der også udstillinger og

demonstrationer af forskelligt sluknings-

BeredskaB

20

og redningsmateriel/køretøjer fra de store

centraleuropæiske fabrikanter/leverandører

– så fagligt er der også noget at hente,

om ikke andet så inspiration.

Det er ikke usædvanligt, at der om aftenen

også er indslag i form af folklore fra

deltagernes side.

Tjekkerne har oprettet en hjemmeside

http://www.ctif2009-ostrava.cz (Sprog:

Tjekkisk, engelsk og tysk), hvor yderligere

oplysninger kan hentes.

Du er også velkommen til at rette henvendelse

til: Poul Laustsen Tlf.: 75 33 17 72

eller e-mail: hplaustsen@stofanet.dk.


Mød os på

FKB’s Årsmøde stand 68-70...

Hvor vi demonstrerer:

• Termiske kameraer Evolution 5000 serien

• MSA AUER trykfl askeapparater

• Gallet brandhjelme F1SF EN443:2008

• Faldsikringssæt til arbejde på skrå tage –

især beregnet til brandfolk

Kampagnepris

Evolution 5600

Prisen er gældende til og med 30/9-2009 og er ekskl. moms

Kr. 57.000,-

Normalpris kr. 80.257,-

Kampagneprisen indeholder:

• Evolution 5600 med Video output, Heat Seeker Plus

og Quick-Temp

• Opløsning 160x120 pixel

• Synsvinkel 55º/41º

• 2 stk. batterier

• 1 stk. 230V bordlader til batteri

• 1 stk. transportkuffert med skum


museum

museum for

beredskabets historie

Den 15. maj åbnede et beredskabsmuseum,

som viser redningsberedskabets historie

gennem mere end 70 år.

Af Line Nielsen

Museet, som har til huse i den gamle mobiliseringsstation

i Esbønderup i Nordsjælland,

indeholder en lang række effekter,

bl.a. brand- og redningskøretøjer, motorcykler,

indsatsmateriel, uniformer, radioer,

varslingsudstyr samt diverse reglementer,

bestemmelser og love. Der findes

endvidere utallige billeder, film, bånd,

fagtidsskrifter og personlige beretninger

på hylderne.

Hver genstand i udstillingshallen har sin

helt egen fortælling, og museet råder over

eksemplarer af så godt som alt, hvad der

har været anvendt gennem tiderne, ikke

mindst fra daværende CBU- og CF-korps.

Der findes desuden en række genstande

fra gamle kommunale og frivillige civilforsvarsorganisationer.

Historien går hele

vejen fra statens civile luftværn og frem til

krigen i Jugoslavien.

Opgaverne med at opbygge og registrere

samlingen varetages af 12-15 frivillige

(ulønnede) fra forskellige tjenestesteder

under ledelse af tidligere sektionschef

Erik Molin og tidligere brigadechef Flemming

Arpe.

De forskellige effekter står ikke bare og

samler støv på hylderne, men bliver brugt

ved forskellige lejligheder, fx deltager de

BeredskaB

22

frivillige årligt i 10-15 arrangementer lige

fra åbent hus-arrangementer til temadage

og rally. Således var der også en gammel

brandbil med fra museet til Beredskabsforbundets

75 år jubilæum i Nyborg den

6. og 7. juni i år.

Interesserede kan aftale tid for besøg på

museet, der ligger på Frederiksværksvej

12, Esbønderup. Der er bemanding på

museet hver tirsdag, dog ikke i sommerperioden.

Henvendelse kan rettes til Erik

Molin 39 67 33 90 eller 20 81 63 82.


Den lille revolution . . . . .

nu for alvor i både Danmark og Norge.

0,3% klasse A-skumvæske 5-dobler vandets slukningsvirkning

Vore A-sprøjter er normalt enten med 3.400 L eller

4.000 L vandtanke, svarende til 17.000 – 20.000 L

slukningsvand, virkelig tankevækkende!

Der slukkes med 5 gange mindre vand til stor gavn for

skadelidte, forsikringsselskaber og miljøet, som derfor

belastes med tilsvarende mindre mængde brandforurenet

vand!

Kan det nu også passe?

Ja, spørg Brandskolen i Korsør, hvor vi har kørt lutter

succesfulde demonstrationer.

Effekten opnås med:

Ja, spørg Aurskog-Høland brandvæsen i Norge.

Succesfuld allerede første dag. . . . .

Spørg Århus Brandvæsen, når de har gennemført

deres ’altid-skum’-metode på station Lystrup.

(Lystrup har hele 25.000 L slukningsvand til rådighed

på deres nye tanksprøjte!)

Spørg Nuuk Brandvæsen, der har benyttet systemet

siden 2003 eller spørg Københavns Brandvæsen,

der benytter vor skumvæske til de helt store brande. . . . .

• ROBWEN specialskumtilblander til B-C-udlægning

(efter pumpen), automatisk regulerende i området

50 – 2.000 l/min, trinløs justerebar 0,1 – 1% afhængig

af opgave med brug af normale strålerør,

skumrør (tung/mellem/kombi) eller letskumsaggregat.

PS: fås også som bærbar til eksisterende

køretøjer / stationær placering / til halmkraftvarmeværker

m.m.

(til højtryk tilbyder vi nu en speciel 40 bars-tilblander

som et alternativ til vor efterhånden velkendte

og udbredte ’klik-on’ FOSCAR HT-skumsklukker)

• BIO FOR C klasse A og klasse B – skumvæsken

er biologisk nedbrydelig og uden miljøfarligt indhold.

Den er tilsat additiver mod korrosion (hvilket

er vigtigt)

Bio For C kan således bruges til brande i alle faste

materialer, til brande i benzin og olie, til stråtag, til

spuling af veje efter olieforurening osv.

• Uddannelse af brandmandskabet i brugen af systemet

(i grunden nogle enkle slukningsteknikker,

der er lette at lære og huske !)

• øget plads på A-sprøjten.

25 L BIO FOR C-skumvæske (0,3%) modsvarer

250 L alm. 3% syntetisk skumvæske (mere eller

mindre afhængig af opgave)!

Pris. Vor påstand er, at klasse-A+B-systemet,

der er en lille investering på enhver ny automobilsprøjte,

hurtigt tjener sig selv ind grundet langt

effektivere og hurtigere slukning. Skumvæsken

er tilmed billig at anvende i kraft af den beskedne

mængde (lille skumprocent). PS: Samme skumvæske

til både klasse A- og B-brande!


samarBejde

nordisk samarbejde

I februar måned blev Stoltenberg-rapporten fremlagt for de nordiske ministre.

Rapporten kommer med forslag til at styrke det nordiske samarbejde

inden for udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Af Mads Jakobsen

Et af forslagene går på, at der skal skabes en katastrofe-enhed,

hvis hovedopgave bliver at samordne den nordiske indsats,

hvis der er behov for dette. Løbende bliver enhedens opgave at

skabe overblik over materiel og personel samt etablere netværk

mellem de mange offentlige og private organisationer, som er

aktive på dette felt.

Efterfølgende har et nordisk ministermøde med fokus på

kriseberedskab fundet sted i slutningen af april i Stockholm.

Forsvarsminister Søren Gade er sammen med de øvrige nordiske

ministre med ansvar for beredskabet blevet enige om en fælles

erklæring om at styrke det nordiske samarbejde på beredskabsområdet.

I den vedtagne erklæring, Haga-erklæringen, giver de

BeredskaB

24

nordiske lande støtte til at udvikle det eksisterende samarbejde

beredskabsområdet. Erklæringen angiver en række samarbejdsområder,

hvor man er blevet enige om i fællesskab at

undersøge mulighederne for et udvidet samarbejde, herunder

blandt andet inden for øvelser, uddannelse, CBRN-beredskab,

kriseportaler samt anvendelse af frivillige i beredskabet. Det

styrkede samarbejde vil kunne bidrage til opfølgning af regeringens

arbejde med undersøgelse af anvendelse af frivillige.

Blandt andet planlægges der afholdt en workshop med deltagelse

af beredskabsmyndigheder og frivilligorganisationer med

henblik på erfaringsudveksling omkring rekruttering, fastholdelse

og anvendelse af frivillige inden for redningsberedskabet. Beredskabsforbundet

vil allerede nu gerne give en forhåndstilkendegivelse

om, at vi ser frem til arbejdet omkring en styrkelse af

frivilligområdet.


2011 – året for de frivillige

EU vil kalde 2011 for ”Frivillighedens år”.

Af Mads Jakobsen

Året vil blive tilegnet frivilligorganisationerne

og frivillige i Europa. Over hele

kontinentet yder millioner af mennesker i

alle aldre et stort stykke frivilligt arbejde

til gavn for samfundet. Europa-Kommissionen

har derfor besluttet at sætte fokus

Af Line Nielsen

Fredag den 29. maj åbnede en udstilling

om billedhuggeren Johann Christoph

Petzoldt i Havremagasinet i Fredensborg.

Hendes Majestæt Dronningen deltog ved

åbningen, hvor hun bl.a. blev budt velkommen

af direktør i Slots- og Ejendomsstyrelsen,

Carsten Jarlov. Senere blev hun

vist rundt i udstillingen af kuratorerne

Hanne Erlandsen og Karin Kryger, som

ligeledes har lavet kataloget om Petzoldts

værker. De to damer var også kuratorer

ved udstillingen ’Kongen og Hofbilledhuggeren’

i Havremagasinet i 2007 og har et

stort kendskab til skulpturer og billedhuggerkunst.

Beredskabsforbundets frivillige er endnu

engang blevet bedt om at stå vagt i Havremagasinet,

idet Slots- og Ejendomsstyrelsen

har været meget glade for samarbejdet

i forbindelse med tidligere udstillinger.

Frivillige har de seneste år stået vagt ved

udstillinger i Havremagasinet, på Amalienborg

og på Christiansborg Slot. Fra den

30. maj til 2. august 2009 er de frivillige

således igen på plads i Havremagasinet

på området. At være frivillig kan på mange

områder være med til at forbedre den

frivilliges kompetencer og sociale adfærd

samt jobmuligheder, og dette finder kommissionen

som et interessant område,

der bør styrkes. Desuden skal de offentlige

myndigheder få mulighed for at lære

mere om frivillige og gøre hvervning af

Frivillige står vagt

ved udstilling i Fredensborg

Frivillige fra Beredskabsforbundet står endnu

engang vagt ved udstilling i Fredensborg.

fredag til søndag kl. 11-15. Der er gratis

adgang til udstillingen, mens de frivillige

står for salget af kataloger og plakater.

Der er to frivillige pr. vagt, og tidsforbruget

for de frivillige løber op i 348 timer i alt.

Som tak for hjælpen får de hver et katalog,

en plakat og en flaske god rødvin.

Transportudgifter samt diæter dækkes af

Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Med til åbningen den 29. maj var bl.a.

landschef Bent Mortensen, regionsleder

for Region Hovedstaden Carsten Lind

Olsen og chef for Beredskabsstyrelsen

Hedehusene Tine Overby. Laurids Pedersen

fra Beredskabsforbundet, som er kontaktperson

og står for koordineringen af

de frivillige, var naturligvis også til stede

ved åbningen og havde første vagt, da

udstillingen åbnede for publikum dagen

efter.

BeredskaB

25

Frivillige

dem lettere. Arbejdet med frivilligåret startes

op allerede i 2010. Beredskabsforbundet

ser med spænding frem til det og

muligheden for at engagere sig yderligere

i en videreførelse af den europæiske konference,

VACPE, der blev afholdt sidste år

i Roskilde.

johann chrisToph

peTzoldT

Johann Christoph Petzoldt blev født i

Sachsen i 1708 og kom til Danmark

omkring 1739. Han står bag en

række skulpturarbejder bl.a. figurerne

på Marmorbroens Pavilloner,

de store gavlfrontoner på Kunstindustrimuseet

(Frederiks Hospital),

Børsrampens Neptun og Merkur

samt den skulpturelle udsmykning på

Christian 7.s Palæ (Moltkes Palæ)

på Amalienborg. Petzoldt døde under

et familiebesøg i Schönfeld tæt på

Dresden i 1762.


FørsTehjælp Til søs

husk vesten!

Nyt projekt fra Beredskabsforbundet skal få

sejlerne på kurser i førstehjælp, der er målrettet

søsporten.

Af Mads Jakobsen

Tal fra Søværnets Operative Kommando

viser, at der i 2007 omkom 28 personer

under udøvelse af deres fritidsinteresse

på vandet. I 2008 var tallet 20 personer.

Analyser af ulykkerne viser ifølge Søsportens

Sikkerhedsråd, at 80 % eller derover

af de omkomne ikke bar redningsvest.

– Husk vesten! Så enkelt kan det siges

ifølge major Per Horsholm, leder af Joint

Rescue Coordination Centre.

– Overordnet set er det et spørgsmål

om at bryde gamle vaner. I forbindelse

med trafiksikkerhed er vi også trætte af

at høre, at vi skal huske selen, men det

kan bare ikke siges nok. Folk skal huske

redningsvesten. Falder en person uden

vest i vandet, og der går lidt tid med at få

vendt sejlbåden, jamen, så har vi allerede

en farlig situation, der kan udvikle sig.

Desuden er der også en udbredt tendens

til, at fritidssejlerne lader modefarven

diktere deres sejlertøj og ikke køber det

ud fra et praktisk anvendelsesformål.

Havet er mørkt, og derfor skal tøjet have

kraftige farver, som gør det nemt for os at

spotte dem og komme til undsætning, forklarer

major Per Horsholm. Han påpeger

desuden vigtigheden af, at man fortæller

familie og venner om turens destinationer

og forventede ankomsttidspunkter.

– Det handler om sikkerhed, og om at omverdenen

kender til planen for sejlturen,

så nogen kan råbe op, hvis ikke de hører

fra de sejlende. Specielt på denne årstid,

der kommer nu her, hvor antallet af fritidssejlere

er på sit højeste. Det samme er

nemlig antallet af søredningsoperationer.

De stiger i maj, topper i juli og flader ud

igen i oktober, forklarer Per Horsholm.

I 2008 havde SOK 158 redningsoperationer

i kategorien for fritidsulykker.

Sejlbåd/motorsejler: 60

Jolle: 29

Speedbåd/motorbåd: 11

Er du klar til at redde liv til søs?

Med støtte fra Torm Fonden og i samarbejde

med Dansk Sejlunion vil Beredskabsforbundet

fra september tilbyde alle

landets sejlere et førstehjælpskursus.

Kurset er målrettet fritidssejlere og bygger

på de scenarier, som du kan komme ud

for på søen. Ved planlægning af kursets

indhold og produktion af førstehjælpsbogen

har blandt andet SOK, Falck, Institut

for Almen Medicin og Trykkammerenheden

ved Rigshospitalet bidraget.

Hjælpen til søs kan være længe undervejs,

og derfor er det vigtigt, at du kan

yde førstehjælp, hvis ulykken sker. Ved

BeredskaB

26

livstruende ulykker er det afgørende, at

hjælpen sættes ind inden for ganske få

minutter. Det er i det tidsrum, at du kan

gøre forskellen mellem liv og død.

Udover for eksempel at lære, hvordan helikopterassistance

foregår samt yde basal

genoplivning til druknede, så lærer du

også mange ting, som du kan bruge i din

hverdag. Det kan være alt fra behandling

af generelle småskader til livreddende førstehjælp

ved hjertestop. Du lærer blandt

andet også at behandle forstuvninger,

ætsninger, forgiftninger og forbrændinger.

Så kurset giver dig kompetencer, som du

kan bruge, hvad enten du er til lands eller

vands.

Målrettet søsporten

Pladsen i en båd er ofte trang. Så hvordan

lægger du lige en person i aflåst sideleje?

Hvordan udfører du førstehjælp, når der er

høj sø? Hvad skal du gøre ved en drukneulykke?

Spørgsmålene er mange, og du

vil kunne få svar på dem på førstehjælpskurset.

For at kunne imødegå eventuelle


spørgsmål fra kursusstarten i september,

har Beredskabsforbundet med stor succes

gennemført to testkurser i Århus og i

Roskilde.

Steen Randers Knudsen fra Århus Sejlklub

er en af de personer, der har været på

et testkursus i førstehjælp til søs for

fritidssejlere. Et kursus, som han varmt

anbefaler andre sejlere at deltage på:

– Ved at have gennemgået testkurset er

jeg helt klart blevet opmærksom på nogle

ting, der kan forebygge, at en ulykke kan

ske til søs. Men jeg har også lært livreddende

førstehjælp, så jeg kan gribe ind,

hvis uheldet sker. De målrettede øvelser

under kurset gør, at jeg føler mig mere

sikker i overvejelserne om, hvad man kan

gøre, hvis en ulykke opstår. Jeg vil hurtigere

kunne gå i gang med førstehjælpen,

for jeg ved, hvad jeg skal gøre, fortæller

han, og fortsætter:

– Kurserne skal tilbydes til alle sejlere, og

jeg vil gå så langt som til at sige, at det

burde være obligatorisk. Man lærer nogle

redskaber, som kan gøre en forskel, og

som endda ikke kun er anvendelige til sejlads.

Både nybegynderen og den erfarne

kan komme ud for ulykker på båden, så

det kan ramme os alle, forklarer Steen

Randers Knudsen.

Få kurset til din klub

Beredskabsforbundets førstehjælpskurser

afholdes fra primo september 2009.

I løbet af sommeren vil alle danske sejlklubber

få tilsendt informationsmateriale

og tilmeldingsskemaer – men du kan allerede

nu melde dig til et kursus. Proceduren

bliver, at der skal samles en gruppe

på 10-14 personer for, at et kursus i

førstehjælp kan afholdes. Herefter tages

der kontakt til Beredskabsforbundets kursusafdeling,

som i dialog med dig vil stå

LÆR FØRSTEHJÆLP MÅLRETTET SØSPORTEN

FÅ KURSET TIL DIN KLUB!

SAML 10-14 PERSONER OG KONTAKT BEREDSKABSFORBUNDET.

KLIK IND PÅ WWW.BEREDSKAB.DK/SOS

Med støtte fra Torm Fonden og i samarbejde med Dansk Sejlunion

BeredskaB

27

FørsTehjælp Til søs

for den videre planlægning af kurset. Der

fremsendes en samlet faktura til sejlklubben.

FakTa om kurseT og

Tilmelding

Varighed: 12 timer (undervisning kan

ske alle ugens dage. Fx 2 x 6 timer

afholdt lørdag og søndag, eller 4 x 3

timer afholdt på hverdagsaftener)

Pris: 200,- pr. kursist

Information: Læs mere om tilmelding

og kurset på www.beredskab.dk/sos

Kontakt: Beredskabsforbundets kursusafdeling

på telefon 35 24 00 00

BF_A4_sos.indd 1 04/06/09 10:52:45


dFi inFormaTion

dFi, hedehusene

Af sektionsleder Lars Isbye, Beredskabsstyrelsen Hedehusene

Beredskabsstyrelsen Hedehusene i aktion

Flystyrt, kemisk angreb på S-tog og bombeeksplosion på Carlsberg…

heldigvis var det blot en øvelse.

Beredskabsstyrelsen Hedehusene gennemførte i weekenden

den 13. og 14. juni en større døgnøvelse i hovedstadsregionen.

Øvelsen skulle træne mandskab og ledelse i det indbyrdes

samarbejde samt træne større og mere komplicerede indsatser,

så vi er klar til årets kommende beredskabsmæssige opgaver.

De enkelte indsatsmomenter var derfor ikke nødvendigvis opstillet

ud fra et sandsynlighedsscenarie, men mere opstillet ud fra

oplægget om, at de forskellige enheder skulle bruges og samarbejde

for at løse opgaven.

Indsatserne var flystyrt i Roskilde Lufthavn, farlige kemikalier i et

S-tog på Taastrup station samt eksplosion og giftige dampe på

Carlsberg.

Samtlige steder blev vi mødt af en utrolig imødekommenhed fra

professionelle virksomheder, der prioriterer samarbejdet med

beredskabet højt. Ligesom Beredskabsstyrelsens kemikalieberedskabsvagt

og Jernbanehjemmeværnet begge bidrog med assi-

dFi, herning

Af korpsmester af reserven

Niels Høck Andersen

Et aktivt forår for DFI, Herning

Første halvdel af 2009 har budt på en del

assistancer, som varierede fra teknisk

støtte til politiet over miljøindsats og personredning

til brand i bygninger og natur.

I alt har DFI, Herning i skrivende stund

deltaget ved 11 assistancer.

Lørdag den 28. februar kom årets første

assistance, hvor DFI deltog. Dels med

slukning ved industribrand og dels assistance

til politiet fem dage senere,

samme sted, i forbindelse med sporbevaring.

De efterfølgende måneder bød på assistancer

af næsten enhver art, herunder

lysopgave for politiet, olieforurening i

Aulum, diverse transportopgaver samt

brande ved Varde og i Sdr. Felding. Endelig

deltog DFI, Herning også ved slukningen

af en brand i et større lager af bildæk

ved Viborg. Af disse assistancer er der

særligt to, som skiller sig ud:

Fredag den 17. april udbrød der brand

i Varde, hvorefter Beredskabsstyrelsen

BeredskaB

28

N

V Ø

Midtjylland og DFI’en blev tilkaldt. Der

blev længe kæmpet hårdt mod branden

i den kraftige blæst, og styrken kunne

meget trætte vende hjem igen næste dag

efter mere end 24 timers hård indsats.

Samtidig med indsatsen blev der i Region

Midtjylland afviklet to store øvelser,

Øvelse Øst og Øvelse Vest, med deltagelse

af bl.a. flere kommunale S beredskaber,

sygehusberedskab, politi og hjemmeværnet.

Den planlagte deltagelse af Beredskabsstyrelsen

Midtjylland og DFI’en og

den samtidige slukningsopgave i Varde

kunne kun lade sig gøre takket være de

mange frivillige, som beredvilligt stillede

op. Tak for det!

Søndag den 31. maj bød på årets hidtil

mest spektakulære opgave. I forbindelse

med en tagdækningsopgave i Sdr. Felding

på flere lagerhaller med et samlet areal

på mere end 20.000 kvadratmeter var

der gået ild i taget på en af hallerne, og

inden for få timer havde ilden bredt sig så

meget, at det var nødvendigt at indsætte

kommunale styrker fra to stationer, statslige

styrker fra centrene i Thisted, Herning

samt Haderslev, og endelig var DFI, Her-

stance og indspil på et højt professionelt plan.

Beredskabsstyrelsen Hedehusenes folk viste på øvelsen, at

selv under komplicerede og krævende indsatser kan vi gøre en

forskel og hjælpe andre, både civile og redningsberedskaber.

Vi kan altid blive bedre, og vi søger aktivt udviklingen, så disse

øvelser er uvurderlige, når det kommer til at afprøve os selv og

vores formåen.

ning også tilkaldt. De frivilliges opgaver

bestod i dels bemanding af Beredskabsstyrelsen

Midtjyllands operationsrum og

dels direkte i brandslukningen. Efter to

døgn var branden endelig slukket, og det

var lykkedes at begrænse branden til den

ældre del af det store lager- og fabrikskompleks.

Under indsatsen indløb en melding til

brandvæsenet om en drukneulykke i en

nærliggende sø. I løbet af få sekunder

var DFI’en rekvireret til denne opgave

også, og en frivillige samt en af centerets

befalingsmænd afgik med udrykning efter

et øjeblik – med genoplivningskuffert og

hjertestarter. I alt deltog 18 frivillige, som

ydede mere end 250 mandtimer ved både

brand og genoplivning.

Samlet set har DFI, Herning deltaget

ved 11 assistancer i årets første seks

måneder, og hertil skal lægges de mere

end tusind mandtimer, som de frivillige

har brugt på dels at være i vagt ved

brandstationen i Sdr. Felding og dels at

være i bagvagt ved Beredskabsstyrelsen

Midtjylland.


egion syddanmark

Selvforsvarskurset i Frøslev blev afholdt med

15 deltagere. Det var et meget blandet hold,

idet nogle først skulle erhverve sig bronzemærke,

mens andre skulle op til guldinstruktørprøve.

Alt forløb godt og planmæssigt, så en stor tak

til Instruktør Marianne Gandrup.

Kurset i 2010 er fastlagt til perioden 1. - 8.

maj. Er du interesseret i at deltage, så reserver

allerede nu dagene.

Vi har også fået uddannet otte instruktører til

at kunne afholde 9-timers kursus i selvforsvar.

Kurset administreres af Region Syddanmark i

indeværende år, da det er pilotprojekt for at få

sat gang i kurset igen. Men tænk dog – på kun

9 timer kan deltagerne få lært mange gode

afværgemanøvrer, hvis en person kommer for

tæt på og virker truende.

Projekt Østbørn bliver igen i år et tilløbsstykke.

Vi oplever rigtig meget opmærksomhed omkring

dette projekt. Vi skal i år indrette os på

en ny adresse i forhold til tidligere, men det

er fortsat Sct. Georgsgildernes Hjælpekomité,

der sikrer os faciliteterne.

På forhånd tak til alle vore sponsorer, som

sikrer, at vi kan give børnene fra Polen en

fantastisk ferieoplevelse i Kolding.

Et veloverstået landsrådsmøde ligger nu bag

os. Vi kunne ved en lille reception hylde tre

hæderstegnsmodtagere fra vort område.

Endnu et stort TILLYKKE til jer alle tre.

Regionsledelsen arbejder fremadrettet med

indgåelse af de lokale samarbejdsaftaler.

Flere steder kan vi tydeligt se, hvad en indgået

aftale kan betyde, når samarbejdet måske

ikke forløber, som vi gerne ser det for frivillige.

Og så er året 2009 et jubilæumsår – ikke blot

for Beredskabsforbundet på landsplan, men

nu melder kredse sig også banen. Således

kan Middelfart afholde 75 års jubilæum i

oktober måned. Vi har også en stribe jubilæer

ved de sønderjyske frivillige brandværn. Her er

der tale om endnu flere år.

Alle jubilarer ønskes tillykke!

Sommerferien lægger en dæmper på mange

aktiviteter rundt om i kredsene. Men alligevel er

der gang i meget. Der er Langelandsfestival, der

er Musik ved Søen, der er forskellige samaritervagter

og brandvagter, som en del er involveret i.

Den 12. september har Region Syddanmark

arrangeret en BF-dag i Esbjerg. Her håber vi på

rigtig stor opbakning fra de forskellige kredse.

Se mere nedenfor.

Alle ønskes en god sommerferie.

Else Højsager

Regionsleder

Beredskabets dag

Lørdag den 12. september afholder Beredskabsforbundets

kredse i Region Syddanmark

Beredskabets dag. Her vil frivillige vise nogle

af de mange spændende opgaver, som de løser

for redningsberedskabet. Dagen igennem

vil der være arrangementer for hele familien.

Beredskabsdagen afholdes i gryden på Gl.

Vardevej i Esbjerg. Dagen starter kl. 10.30

med velkomst af borgmester Johnny Søtrup.

De sidste aktiviteter er færdige kl. 16.00.

Mens børnene kan få lavet drabelige sminkninger,

er der smagsprøver fra feltkomfuret.

Selvfølgelig vil der også blive demonstreret

slukning af forskellige brande, ligesom alle har

mulighed for at prøve røgdykkernes udstyr.

Der vil være meget materiel at se på, for hele

Støttepunkt Esbjerg har forladt garagen og

vil være på pladsen (medmindre de er på en

skarp indsats).

Kom og få en god dag, mød andre frivillige og

bliv inspireret af Beredskabsforbundet.

Programmet vil blive opdateret på

www.syddanmark.dk

Anders Rousing Bent Kristensen

2. viceregionsleder kredsleder i Esbjerg

region hovedsTaden

Det har været en meget travl periode i Region

Hovedstaden.

Mange af vores frivillige har været travlt

optaget med at pumpe vand efter de massive

regnskyl, som ramte Region Hovedstaden i

juni måned. Faktisk er der pumpet mere end

10 millioner liter vand væk. Mere end 130

frivillige har været i aktion, og der er brugt

mere end 1.350 mandetimer! En rigtig flot

præstation. Region Hovedstaden udsendte i

Udstyr til: FØRSTEHJÆLP

GENOPLIVNING

BESKYTTELSE

UNDERVISNING

Beredskab

BeredskaB

29

regioner og kredse

den forbindelse en pressemeddelelse, som

blandt andet blev udsendt af Ritzau og omtalt

i nogle af de landsdækkende aviser. Også TV2

Lorry – TV2’s regionale Tv-kanal for Region

Hovedstaden – lavede et indslag i deres formiddagsprogram

Brunch. Indslaget kan ses på

TV2 Lorrys hjemmeside. Der står meget mere

om de frivilliges kamp mod vandmasserne

inde i bladet.

Den 13. maj havde Region Hovedstaden inviteret

alle frivillige i regionens område til besøg

på Christiansborg. Her stod Beredskabsforbundets

præsident Bjarne Laustsen, MF klar

til at vise rundt på både kendte og ukendte

steder på Christiansborg. Christiansborg er

meget mere end Folketinget, som naturligvis

er den vigtigste del af det store bygningskompleks.

Hvis nogen tror, at politikere er

kedelige – ja, så gjorde Bjarne Laustsen alt for

at modbevise dette! Det jyske lune fornægter

sig ikke, og Bjarne Laustsen lavede en flot

rundvisning med masser af sjove anekdoter

undervejs. Når man sådan går rundt inde i de

store sale, kan man ikke undgå at få en smule

ærefrygt for det pompøse og alt det, som er

foregået gennem tiderne. Det hele sluttede

med lidt at drikke på Bjarne Laustsens kontor

– som bliver brugt til ”Dronningeværelse”, når

Dronningen møder op i Folketinget. Selv her

var der en spændende historie. Alt i alt en

særdeles spændende rundvisning.

Kort før landsrådsmødet afholdt Region

Hovedstaden et regionsmøde, hvor regionens

kredse mødtes og diskuterede dagsorden

for landsrådsmødet. Der blev også tid til en

snak kredsene imellem, om hvad der foregår

i kredsene, og hvordan vi bedst kan støtte

op om de forskellige aktiviteter i kredsene.

Egentlig utroligt hvor meget man når at snakke

sammen på så få timer!

Selve landsrådsmødet deltog Region Hovedstaden

naturligvis også i. Regionen havde syv

hæderstegnsmodtagere ud af de 22 hæderstegn,

der blev uddelt. Region Hovedstaden

ønsker endnu engang tillykke til alle hæderstegnsmodtagerne.

I forbindelse med selve

landsrådsmødet var der en meget spændende

politisk debat, som gav stof til eftertanke –

både for os, men sikkert også for politikerne.

I skrivende stund er der fuld gang i forberedelserne

til Østbørn-lejren, som afholdes i

Ishøj. Det bliver 14 spændende dage, hvor de

ca. 30 polske børnehjemsbørn får et vigtigt

Tlf.: 4614 1050 E-mail: info@opti-safe.dk

www.opti-safe.dk

»


»

regioner og kredse

afbræk i deres normale hverdag. I løbet af

de 14 dage skal børnene en tur i Zoologisk

Have, de skal ud at sejle i Københavns Havn,

de skal en tur i Hedeland, de skal i Tivoli, de

skal sejle i kano på Mølleåen og meget andet.

Rigtig mange spændende aktiviteter, som

gerne skulle give børnene nogle spændende

oplevelser og ny energi, inden de igen vender

tilbage til Polen.

Region Hovedstaden afholder et kredslederseminar

i weekenden 19. - 20. september.

Invitationen er sendt ud til samtlige kreds- og

vicekredsledere i Region Hovedstaden. På

seminaret vil der være tre hovedtemaer:

• Eksterne samarbejdspartnere

• Hvilke rettigheder har vi som kreds

• Hvervning

Til hvert af emnerne er der inviteret nogle oplægsholdere

– både fra Beredskabsforbundet,

men også udefra. Der er lagt op til en rigtig

spændende weekend, hvor regionsledelsen

håber, at alle kredse vil være repræsenterede.

Region Hovedstaden opdaterer løbende vores

hjemmeside, hvor du hele tiden kan følge med

i, hvad der sker i regionen. Du finder hjemmesiden

på adressen: www.bfrh.dk

Søren Brandt

Informationsassistent

Frederiksberg

Natløb

Den 12. juni afholdt Boldklubben Ydon natløb

på 5 & 10 km med start/mål på Solbjerg

Plads. Der var godt 3.000 deltagere.

Vi havde FHJ-vagt ved start/mål, til trods

for den silende regn, var der kun et par små

uheld.

Sankthans-fest i Frederiksberg have

Jesper Elleby Holm repræsenterede Beredskabsforbundet ved Copenhagen Marathon den 24. maj

2009. På t-shirten står der ’Lær førstehjælp – fordi liv reddes i nuet’

Frederiksberg dagene

Dagene blev afviklet den 13. og 14. juni på

Solbjerg Plads.

Der var stor aktivitet begge dage med flere

tusinde deltagere, også her var vores opgave

FHJ-vagt.

Sankthans-fest

For 16. gang havde foreningen Norden bedt os

om at hjælpe med afviklingen af Sankthansfesten

i Frederiksberg have.

Vi havde FHJ-vagten og stod også for udlevering

af aftenens program til de mange tusinde

deltagere. Borgmester Jørgen Glenthøj holdt

årets båltale.

Beredskab

BeredskaB

30

Trods de ca. 40.000 gæster var vi forskånet

for uheld (2 stk. plaster + 2 stk. hovedpinepiller).

I vagten deltog ni frivillige fra kredsen.

På grund af, at vi i den aktive styrke ikke har

branduddannede, var frivillige fra beredskabscentret

inde og tænde og slukke bålet og

holde brandvagt, tak til dem for deres indsats.

25 års medalje

Frivillig Bente Blumensaat har været frivillig

i 25 år. Hun har i alle årene været tilknyttet

redningshundetjenesten. Her har Bente udført

et stort stykke frivilligt arbejde og bestridt

flere lederposter.

Den 30. juni fik Bente overrakt 25 års medaljen

af borgmester Jørgen Glenthøj ved en lille

højtidelighed på hans kontor.

Ib Otte

kredsleder

landsplan

Adresseændring

Husk at melde din adresseændring til både

din kredsleder OG til landskontoret. Landskontoret

modtager ikke automatisk meddelelser

om ændringer.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Beredskabsforbundets Nyhedsbrev

på forsiden af www.beredskab.dk og få nyhederne

direkte i din indbakke.

Debatforum

Deltag i debatten om de frivillige og Beredskabsforbundet

på www.beredskab.dk.


Beredskabsforbundets nye uniformsmærke

Nyt uniformsmærke

Beredskabsforbundet har fået sit eget uniformsmærke.

Mærkets motiv er Beredskabsforbundets

logo. Mærket kan rekvireres ved

at kontakte din regionale uniformsansvarlige.

Denne finder du under Kontakt på www.beredskab.dk.

Støttemedlem

Gratis førstehjælpskursus

Der vil i løbet af efteråret være mulighed

for at komme på gratis repetitionskurser

i førstehjælp. Kurserne vil blive afholdt i

følgende byer: Aalborg, Randers, Herning,

Vejle, Esbjerg, Odense, Næstved, Slagelse og

København. Varighed: 3 timer. For at tilmelde

sig et kursus skal du tage kontakt til Beredskabsforbundets

kursusafdeling på telefon 35

24 00 00.

Lej en førstehjælpsinstruktør til

børnefødselsdagen

Emner: Alarmering, kunstigt åndedræt, aflåst

sideleje, anlæggelse af forbindinger etc. Varighed:

2 timer. Pris: 2.000,- Bemærkning: Op til

25 børn kan deltage. Aldersgruppe: 5 - 12 år.

For booking af en førstehjælpsinstruktør tag

kontakt til Beredskabsforbundets kursusafdeling

på telefon 35 24 00 00.

Sammenslutningen for

Virksomhedsberedskab

Sommermøde

Der er netop udsendt indbydelse til vores traditionelle

sommermøde med ledsagere, som

denne gang afholdes lørdag den 15. august.

Vi mødes ved BRSS, Næstved, hvor vi fagligt

bliver informeret om meget af det nyeste

udstyr, korpset råder over.

Efter en frokost i Karetmagerens Hus følger

det sociale islæt i form af et besøg på Gavnø

Slot og slotshave. Husk at overholde tilmeldingsfristen.

Vi ønsker tillykke

Vort bestyrelsesmedlem gennem mange

år, Elton Sejerø, var blandt modtagerne af

Beredskabsforbundets hæderstegn 2009, der

uddeles til en række personer, som har ydet

et stort stykke arbejde for Beredskabsforbundet,

frivilligtanken og redningsberedskabet.

Overrækkelsen fandt sted i forbindelse med

forbundets landsrådsmøde på Hotel Nyborg

Strand den 6. juni 2009.

Sammenslutningen ønsker Elton hjertelig tillykke

med endnu et hæderstegn.

Velkommen til nye medlemmer

Inden for det sidste kvartal har vi kunnet byde

endnu ni personer velkommen som medlemmer

af sammenslutningen, der lige nu tæller

108 personer. Det vidner om, at interessen

for at styrke det interne beredskab på vores

arbejdspladser er stadigt voksende.

Efterårets aktiviteter

Der er nu lagt op til endnu tre spændende

medlemsmøder i efterårets løb.

Følg med på Sammenslutningens hjemmeside:

www.virk-bered.dk

Niels Erik Bølling

Nyt fra støtteforeningen

”BF-Barakkens Venner”

Støtteforeningen ”BF-Barakkens Venner”

afholdt generalforsamling den 14. juni i Barak

H1 i Frøslevlejren. Her kunne en tilfreds

formand bl.a. oplyse, at der i forbindelse med

det netop afholdte jubilæumslandsrådsmøde

var kommet 2.770,50 kr. i den medbragte

mælkejunge. Det var lige knapt 1.000 kr.

mere end sidste år. Så man kan da godt

ærgre sig lidt over, at der er så langt mellem

jubilæerne! På samme landsrådsmøde donerede

Lolland Kreds, der vist har en sjælden

god samarbejdsaftale med kommunen 2.000

kr. til barakken. Støtteforeningen vil gerne

hermed sige hjertelig tak for donationerne til

driften af Barak H1.

Efter generalforsamlingen er ”Barakkens Venner”

blevet bevilget 6.571 kr. af Tips- og Lottomidlerne

til hjælp til indkøb af enten lærred

til fremvisning, projektor til fremvisning eller

fladskærm til kursusafdelingen.

Hvad bliver støtteforeningens indsamlede

midler så brugt til? I 2008 har de 15.000

kr., som vi kunne overdrage til formanden for

Fondsbestyrelsen H.A.J. Larsen i efteråret

været med til at finansiere vedligeholdelse

Beredskab

BeredskaB

31

og forbedringer i H1. Der er bl.a. opstillet en

vitrine i caféen med udstilling af sikkerhedsudstyr,

ligesom belysningen er blevet erstattet

af energibesparende og miljøvenlige pærer. Og

det er dyrt at være miljøbevidst!

Nina Lindhardt

Formand

regioner og kredse

Musikkorps

Grundpris for booking af musikkorpset:

Tambur: kr. 2.500,-

Samlet korps: kr. 3.500,-

Transportudgifter aftales ved booking

Kontaktperson: Allan Hald, mobil 21 62 58 62

www.bf-musikkorps.dk

lej en seng i Frøslev

I Beredskabsforbundets Informationsbarak

H1 i Frøslev lejren er der mulighed for god og

billig overnatning. Foruden en museums- og

informations afdeling rummer Barak H1 også

en kursusafdeling med 24 gode senge, fine

køkken- og badefaciliteter og et møde-/selskabslokale

med plads til 40 personer. Her kan

man leje sig ind – en eller flere ad gangen – for

kortere eller længere tid.

Pris:

75 kr. pr. seng pr. nat / 350 kr. pr. døgn

for mødelokalet

Henvendelse:

Ludvig Hollænder, tlf. 74 47 40 79

e-mail: l.u.nording@mail.dk


Adresseændring o.lign. ring venligst til Beredskabsforbundet tlf. 3524 0000

Udsendt via Portoservice ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup

Målrettet sikkerhedstræning

Falck Nutec er i dag et internationalt anerkendt uddannelses-

center. Vores kompetence er opbygget gennem mere end

30 års udvikling.

Vi tilbyder og udfører godkendt og målrettet sikkehedstræning

inden for bl.a. brand og redning, skibsfart, vindmøller, industri

og service, maritim sikring, kemikalietræning, krisestyring og

beredskabsledelse samt sikkerhedsrådgivning.

Vi skræddersyer omkostningseffektive og proffesionelle

løsninger.

Uglviggårdsvej 3 DK-6705 Esbjerg Ø Tel: (+45) 76 12 13 14 Fax: (+45) 76 12 13 13 falcknutec@falcknutec.dk www.falcknutec.dk

PP

UMM

Id nr: 42102

More magazines by this user
Similar magazines