121087 Rosk Haveselskab 4-2012 - Roskilde Haveselskab

roskildehaveselskab.dk

121087 Rosk Haveselskab 4-2012 - Roskilde Haveselskab

Husk lige det med vandet!

Nr. 4 • Oktober 2012 • 26. årgang


Over

havelågen

Redaktionsudvalg

Valgt fra haveforeningerne:

Granly: Gerd Olsen

Hvilen: Jytte Poulsen

Maglehøj: Maj-Britt Andersen

Roarsgave: Verner Skjold

Rørmosen: Lisa Nielsen

Solvang:

Redaktion

Maj-Britt Andersen (ansvarlig)

51 89 52 11

Bladets adresse

Vognmandsmarken 18, 2. th.

4000 Roskilde

majboegh@city.dk

Trykt hos

Grønagers Grafisk Produktion AS

46 75 64 64

Anonyme indlæg til bladet optages ikke.

Redaktionen forbeholder sig ret til at

forkorte i eller undlade at optage modtagne

indlæg.

Næste nr.

forventes at udkomme i januar 2013.

Stof til næste nr. sendes til bladets adresse/

mail senest den 15. december 2012.

2

Kredsbestyrelsen

Kredsformand:

Inga Jørgensen 23 24 03 47

Kun efter kl. 18.00

Granly: 191 haver

Formd. Mogens Jensen 24 47 74 65

Kass. Gitte Hess 20 93 53 06

Hvilen: 230 haver

Formd. Erik Torbensen 46 36 02 83

haven 46 56 54 83

Kass. Johnny Petersen

Tlf. tid mandag 18-19 27 36 92 82

Maglehøj: 258 haver

Formd. Maj-Britt Andersen 46 36 43 14

Kass. Frida Mølgaard 28 29 44 89

Roarsgave: 160 haver

Formd. John Svitzer 23 35 17 88

Kass. Allan Thiberg 40 35 58 29

Rørmosen: 88 haver

Formd. Allan Carlson 25 11 52 82

Kass. Marianne Sivebæk 21 73 06 86

Solvang: 133 haver

Formd. Anne-Marie Thomsen 27 89 84 57

Kass. Lars Bro 46 37 38 67

Vestervang: 105 haver

Formd. Poul-Erik Olsen 30 84 15 62

Kass. Anne Lea Christensen

Bregnevang: 11 haver

Kontakt: Kirsten Fokdal 46 75 38 12

Ialt 1.176 haver


Fra kredsen

Intet nyt om kloakering

Forretningsudvalget har afholdt

møde med Roskilde Kommune omkring

kravene om at etablere samletank

hvis man bygger nyt hus, eller

har en af de nye grunde i Rørmosen.

Desværre måtte vi konstatere at mødet

blev afholdt på et for uoplyst

grundlag, hvorfor vi må fortsætte

møderne.

Roskilde Haveselskab ønsker naturligvis

at samarbejdet med Roskilde

Kommune vender tilbage til den

gode ånd der før har hersket, samtidig

med at Roskilde Kommune søger

at anlægge et holistisk syn på kolonihaverne

i respekt for det sociale

sigte der er samt den ændrede anvendelse

der i dag er i kolonihaverne

og som rettelig har været der

de sidste tyve år.

I denne forbindelse må det understreges

at det ikke kan være rigtigt at

Kommunen ikke etablerer kloakering

i kolonihaverne når vi nu ikke,

under hensyn til Miljøbeskyttelsesbekendtgørelsen,

må nedsive spildevand,

uagtet at der ikke sker en forurening,

at vi ikke kan rense spildevandet

til en recipient (å, sø eller

mose) eller at der ikke sker vandindvindig

i nærheden af kolonihaverne,

når 10 gange så mange sommerhuse

må lukke deres L… urenset ud i

åer og søer. Der er noget der halter

– og det er ikke i kolonihaverne.

Fra kongressen

Kolonihaveforbundet holdt kongres i

dagene fra den 14.-16. september.

Det store emne var vedtagelsen af

nye vedtægter for forbundet og for

kredsene samt nye standardvedtægter

for foreningerne. I vedtægterne

sker tillige en ændring i opdeling af

kredsene.

Vedtægtsændringerne var påkrævet

for at få en tydelig afgrænsning af

kompetencen mellem forbund/

kredse/foreninger og for at få nogenlunde

ens vedtægter for alle

kredse og foreninger. Endvidere er

det vigtigt at disse vedtægter er juridisk

holdbare.

Den største debat var omkring kredsinddelingen,

hvor nogle foreninger

skifter fra en kreds til en anden, hvilket

jo ikke altid hilses velkomment.

Ændringen var et resultat af en drøftelse

og beslutning fra 2008 kongressen

på baggrund af et demokrati-underskud.

Vedtægterne for kredsene skal

gælde fra 2013 og for Forbundet fra

2015, så der venter et større arbejde

i Roskilde Haveselskab.

Ud over dette blev besluttet en række

ændring og specifikationer i forhold

til vurderingssystemet. Dette gælder

eks. maksimalpriser for køkken og

bad samt nye regler for alternativenergi

i form af solceller, varmepumper

og mikroanlæg.

3


Løsøresummen blev hævet fra 20 %

til 25 % af vurderingssummen fordi

der heri indgår blikskure og drivhuse

m.v.

Endelig blev det besluttet at terrasser

etableret efter 2012, skal indgå i det

vurderingspunkt der hedder havens

anlæg.

Sikke noget Lo.t

Der er stadig problemer med, at enkelte

havelejere ikke kan forstå, at

dagrenovation IKKE omfatter indholdet

fra PottiPotti eller muld/komposttoiletter,

hvorfor de stadig hælder

det i poser og kaster det i Vippecontainer

eller den lille Otto.

Indholdet fra disse skal nedgraves.

Det må altså heller ikke kommes i

kompostbeholder o.l. eller benyttes

til jordforbedring i overfladen.

Kommunen forlanger nu at der opsættes

optrækscontainere i de haveforeninger

hvor renovationsmedarbejderne

finder rester af fæces. Haveforeningen

skal betale for denne

container ud over den renovationsbetaling

der allerede foretages.

Dette medfører en merudgift på

knapt. kr. 2.000,- om ugen for haveforeningen.

Altså en merudgift i omegnen af kr.

50.000,- om året.

Er det rimeligt at dine naboer skal

betale i omegnen af 400,- kr. mere i

haveleje om året, fordi du ikke kan

4

finde ud af at grave et hul til indholdet

af dit toilet.

Fra campingløsning til kloakering

Det hele startede med latrin, tiden er

gået og nu er der kommet en ny spildevandsbekendtgørelse.

Da diskussionen omkring kloakering

af kolonihaverne i Roskilde tog sin

begyndelse havde det bund i embedslægens

udtalelse om sundhedsfaren

ved nedgravning af latrin. Valget

var dengang en campingløsning

eller en total kloakering.

Da dette var de eneste alternativer,

bestemte kolonihavelejerne sig for

en total kloakering, idet ingen

kunne forestille sig at lejerne skulle

trille deres PottiPotti ned for at

tømme den i en samletank der efterfølgende

skulle tømmes af en slamsuger.

Alt det mellemliggende er i og for sig

historie, idet der er blevet forhandlet

med Roskilde Kommune i årene frem

til 2007, hvor der blev underskrevet

et tillæg til lejekontrakterne som ikke

var lovlige, idet der ikke var det fornødne

antal medlemmer af kredsbestyrelsen

der havde sagt god for tillæggene.

Sideløbende blev der udarbejdet

en spildevandsplan, ifølge

hvilken kolonihaverne skulle være

kloakeret inden udgangen af 2010.

Som bekendt fattedes Kommunen

penge og det var ikke muligt at løfte


spildevandsplanenes intentioner,

hvorfor kloakeringen blev udsat til

den spildevandsplan der er under

udarbejdelse nu.

Gennem dette forløb er der kommet

en Miljøbeskyttelsesbekendtgørelse i

2007.

Denne bekendtgørelse fastsætter at

der ikke må ske udledning af spildevand

til nedsivning, medmindre der

er etableret et godkendt nedsivningsanlæg.

I kolonihaverne kan der ikke etableres

et lovligt nedsivningsanlæg idet

der skal være 50 m imellem anlæggene

og disse strækker sig over

ca. 15 m.

Der er derfor i Roskilde Kommune

p.t. kun en mulighed for at skaffe sig

af med sit spildevand på lovlig vis,

og det er ved at etablere en godkendt

samletank, idet kolonihaverne

ikke er kloakeret.

Man kan selvfølgelig også undlade

at producere spildevand og så tisse i

naboens hæk.

Mistillid

Gennem sidste sommer, efterår og

vinter har der kørt en række sager i

Kolonihavernes Fælles Repræsentation

og Lovløse Tidende ved Palle

Flebo Hansen. Disse sager har medført

rigtig mange skrivelser til

Roskilde Kommune og Roskilde Haveselskab

om stort set alt fra tilsyns-

pligt til love, overbebyggelser og udlejning

af grunde.

I denne forbindelse har det vist sig,

at oplysninger fra bestyrelsesmøder

i Roskilde Haveselskab er oplyst offentligt

på hjemmeside for KFR og

Lovløse Tidende.

Da det overfor Roskilde Haveselskabs

bestyrelse er godtgjort, at

disse oplysninger stammer fra John

Svitzer, har Roskilde Haveselskab

udtalt sin mistillid til John Svitzer og

anmodet Roarsgave om at sende en

anden repræsentant til kredsbestyrelsens

møder end John Svitzer.

Bestyrelsen for Roarsgave har valg

ikke at sende en anden repræsentant

og har besluttet ikke at deltage i arrangementer

for og i Roskilde Haveselskab.

Roskilde Haveselskab beklager naturligvis

at tavshedspligten brydes, -

specielt i forhold til en person der

ikke ønsker at gavne kolonihavebevægelsen,

ligesom Roskilde Haveselskab

beklager at bestyrelsen for

Roarsgave har valgt ikke at deltage i

Roskilde Haveselskabs arbejde.

Roskilde Haveselskab vil naturligvis

løbende diskutere denne situation

og håber snart at se Roarsgave tilbage

i det vigtige arbejde for kolonihavebevægelsen

i Roskilde.

Situationsbillede fra Maglehøj

Hvad gør man ikke for at passe sin

5


have, når vi som os har haft haven

siden den blev anlagt herude.

Vi er efterhånden

nået den alder

hvor det ikke altid

er lige nemt,

haven skal jo

passes og hækken

skal også

klippes.

Så er gode råd

dyre, vi laver en art gangstativ

hvorpå hæksaksen kan monteres og

så går det jo alligevel.

Der er nok nogle der har røde ører,

når man på sin daglige færden i Kolonien

kan se hvor mange der ikke

har får klippet hækken til tiden. Det

er i hvert fald hvad der er oplevet i

Kolonien her i sommer

Det er måske også lige meget for den

gror jo igen.

Poul har taget billedet af Poul Nielsen

der har have 210

Fugleskydning

Der var som bekendt Fugleskydning

lørdag d. 21. juli hvor der også blev

kåret en Fuglekonge.

Det blev Erik Janco Nielsen fra have

183 der blev Fuglekonge i år. Vi ønsker

alle Erik Hjertelig Tillykke.

Haveudtagning.

Lørdag d. 7. juli var Haveforeningen

6

Granly herude og tage haver ud til

præmiering de 6 haver der blev udtaget

er:

Have 47 Maria Hansen

Have 51 Anna Lise Amden

Have 109 Grethe og Benny

Lauridsen

Have 155 Inge Juul Petersen

Have 183 Jytte og Erik Janco

Nielsen

Have 235 Bente og Richard Nielsen

Bestyrelsen ønsker dem alle Hjertelig

Tillykke med præmieringen.

AFFALDSTRANSPORTEN

VOGNMAND

KOLD I/S

• Tipvogne

• Kranvogne

• Containere 400 l. til 48 m3 • Mini containere

• Maskintransport

• Grus, sten, sveller m.m. lev.

• Bark og træflisprodukter

Stærkendevej 37, Vindinge

4000 Roskilde


Kære Medlemmer

Så lakker det mod enden af sæsonen,

og vi har alle fået klippet hækkene

og kæmpet med det sidste

ukrudt, med lidt held får vi nok også

nogle gode dage i september.

Fællesdage

Sidste fællesdag er overstået når

bladet kommer ud, og vi har da fået

lavet lidt af hvert i år. Vi håber i som

os har hygget jer på vores søndag

sæsonen igennem.

Kredsbestyrelsesmøde

Mødet i august blev afholdt i Rørmosen,

så det er rigtig godt at alt var nymalet

samt at vi har mulighed for at

holde kredsmøde hos os også fremover.

Nybyg-Ombyg og Tilbyg

Husk du skal have bestyrelsens godkendelse,

før du starter.

Salg af haver

Vi har solgt de ledige haver, så pt.

har vi intet til salg i Rørmosen.

Hjemmesiden www.rormosen.dk

Her kan du følge med i alt hvad der

sker i ”Mosen”. Som noget nyt kan

www.rormosen.dk

du som medlem få annonce på

hjemmesiden, såfremt du vil sælge

din have. Eneste krav er, at haven

skal være vurderet i indeværende år.

Beplantningsbælterne

Det er kommunens – de skal passes

– afgjort ikke fjernes

Man kan evt. få lov til at beskære let

ved at indhente tilladelse hos bestyrelsen.

Knud vil så anvise, hvor og

hvordan det skal foregå.

Hastighed i kolonien

Vi skal igen sige det. Husk dog at vi

har max. 20 km her, kør forsigtigt, vi

har børn der leger her, og ingen ønsker

der sker en ulykke.

Hilsen fra bestyrelsen

Kontakt os hvis der er noget du/I er

i tvivl om eller send en mail. Vi skal

gøre vort bedste for at hjælpe.

På bestyrelsens vegne

Lisa Nielsen

7


Haveforeningen Ny Maglehøj

Adresseændringer HUSK det NU

Kære haveejere det koster ”kassen”

hver gang vi skal finde en ny adresse

på de haveejere der af den ene eller

anden grund har skiftet.

Prisen for at få oplyst den/ din nye

adresse er næsten 200 kroner pr.

person. Det tager tid, er irriterende

ikke mindst for den i bestyrelsen der

skal bruge tid på det, typisk er det

kassere.

Og så skal du der ikke glemmer det

eller dig der ikke skifter, være med til

at BETALE, det gør jo vores overskud

mindre, HUSK det nu, ring eller allerhelst

lig en seddel i postkassen ved

Foreningshuset, TAK.

Havernes standart

Det er jo altid et spørgsmål om hvordan

vi skal ”bedømme” en have når

nu vi kikker jer over skulderen, haveforeningen

består af 258 haver, haverne

er indrettet og passet som den

enkelte haveejer nu mener, er bedst.

Vi har jo nogle vedtægter besluttet af

generalforsamlingen den har besluttet

hvad vi som minimum SKAL opretholde

af standart, det gælder alle.

Jeg har som bestyrelsesmedlem sammen

med næstformanden været igennem

vores område. Det har vi brugt

8

20 timer på det er da en del at bruge

skulle jeg mene. Jeg har talt med og

lært rigtigt mange søde mennesker at

kende på min vandring.

Har set rigtigt mange flotte haver,

jeg syntes standarten er god. Desværre

er der også haveejer der trods

dialog, og gentagne breve er fuldstændige

ligeglade med hvad der

aftales.

Det har fået de kedelige konsekvenser

at et antal haveejere er sagt op, andre

har fået advarsler, det er ærgerligt,

men der er jo grænser for hvor

meget vi skal holdes for nar. Dette

indlæg er absolut ingen trussel om

hvad i kan forvente i fremtiden, blot

en konstatering om at vi ikke ønsker

at blive taget ved næsen.

Har du som haveejer problemer med

at holde din have, så kontakt bestyrelsen

så finder vi forhåbentligt en

løsning.

Pbv. Ole

IT

På vej ind i den digitale verden.

Som vedtaget på generalforsamlingen

i foråret skulle vi have en ny og

opdateret hjemmeside. En ny hjemmeside

vil være klar i en beta-version

sidst i september 2012 på adressen:


www.hfmaglehoej.dk.

Vi ønsker også at modtage jeres email

adresser, så vi kan spare mange

penge på forsendelse, og stedet

sende oplysninger elektronisk.

Send os dine data, dvs. navn, have

nr. og e-mail adresse til vores ny

mailadresse:

hfmaglehoej@hotmail.dk

Vis hensyn

Prøv lige at tænke på hvis du blev

ringet op en lørdag aften midt i spisetiden,

nej vel det er ikke særlig

sjovt. Du kan ved at læse i praktiske

oplysninger se, hvornår det enkelte

bestyrelsesmedlem kan kontaktes, har

du smidt dem væk, så kik i skabet ved

Foreningshuset, der kan du også se

hvornår vi har træffeaftner, så du kan

få et nyt eksemplar.

Anette bestyreren af Festsalen

Skal du leje lokalerne så BEMÆRK at

Anette har fået nyt mobil nummer det

er 2889 5998.

Træffetiderne er mandag, onsdag og

torsdag mellem, 18-19. Festsalen kan

IKKE lejes december-februar.

Kasser Frida Mølgård

Det er skrevet før men også Frida har

fået nyt mobil nr. 2829 4489, træffes

tirsdage mellem 17-19.

Haveforeningen Ny Maglehøj

Trailerpladsen

Som det fleste har lagt mærke til er

pladsen for længst gjort færdigt, men

vi mangler lige at få de sidste haveejere

til at forstå at ALLE trailer skal,

når de ikke benyttes, placeres på

pladsen.

Undtagelse, nej vel - vi skal IKKE

have Industritrailer til at fylde op på

P-pladsen, eller vores trailerplads,

de hører IKKE til i Maglehøj.

Bøder

Nu har vi jo set gennem fingre med

de der alligevel ikke kan finde ud af

at parkerer traileren på pladsen. Men

fra den nye sæson koster det 500

kroner hvis ikke du har tilladelse til at

holde mere end 24 timer ved egen

matrikel. Nej det er ikke noget vi har

fundet på det er en BESLUTNING taget

af Generalforsamlingen i 2012,

længere er den ikke.

Dræning:

Vi har for en god måneden tid siden

afsluttet arbejdet med at ”redde” de

mest udsatte haveejere for vand i haven,

håber at de har hjulpet, det forventer

vi da det har, det er også vores

indtryk at haveejerne er tilfredse.

Flagstang

Ja vi har en flagstang oppe ved huset,

9


alligevel har vi besluttet at opsætte en

nede i hjørnet ved Nina, der vil vores

eget flag med logo blafre fra starten

af den kommende sæson, fordelen er

at det ikke er omhandlet af flagreglerne,

samtidig med at det (måske)

første du får øje på når du kører ind i

kolonien, ja det er vores eget flag.

Samletank

Husk kære haveejer, ALTID at søge

bestyrelsen (Hans) hvis du vælger at

ligge en tank i jorden til træk og slip,

gør du ikke det, ja så skal du bare

lave en ”ommer”, det er der jo ingen

grund til.

Den gennemgående vej i kolonien

Arkil har virkelig slidt på vejnettet i

forbindelse med motorvejs byggeriet,

vi har holdt møde med formanden for

Teknik og Miljø Torben Jørgensen,

han har lovet os en afklaring, der vil

tilgodese foreningen.

Salg af haver

Det kunne være bedre, men også

værre, tænk lige på at vi har 258 haver

i vores koloni, vi har for nuværende

cirka 15 til salg, det er

måske 15 for mange, men har da alligevel

indenfor de sidste par måneder

solgt 5 haver, så nogle går og andre

kommer til.

10

Haveforeningen Ny Maglehøj

P-plader

Sikke en forskel selvom mange efterhånden

har gjort deres til at forskønne

pladserne, men vi er da nogle

haveejere der kunne lære af jer der

virkelig bruger tid ( penge) og kræfter

på at forskønne kolonien, tak for det

det ser godt ud.

Hastigheden i kolonien

Vi vil lige minde jer alle om, at vi har

en hastigheds begrænsning i Kolonien

på er 30 km. Det beder vi jer om

at overholde der er efterhånden kommet

mange børn herud som vi syntes

er rigtigt dejligt, det er dem vi håber

og ønsker skal vider føre Haveforeningen.

Vi tænker på vore egne børn

og børnebørn hver dag, men tænker

vi også på naboens børn og børnebørn

ellers vil jeg gerne opfordre jer

til at gøre det nu ved at sænke hastigheden

for fremtiden.

Lukning af vandet

Husk at lukke for stophanen når du

flytter hjem.

Der kommer opslag i udhængs skabene

ved foreningshuset og Hvedemarken

før vi lukker for vandet.

Pbv. Ole


Kære alle sammen

Det er blevet lidt koldere, tidligere

mørkt og blæsende – kort sagt efteråret

nærmer sig. Alligevel sker der

fortsat en del i haverne.

De sidste grøntsager hentes ind,

drivhuset bliver tømt og lukket ned

og huset bliver gået efter inden vinteren.

Vi i bestyrelsen synes, det har været

en både travl og god sommer på

Haveudtagning

trods af, at den har været noget køligere,

end vi kunne ønske.

Haveudtagning

Fredag den 22. juni fik vi besøg af

bestyrelsen fra H/F Rørmosen, som

skulle udtage tre haver til præmiering.

De tre haver, som fik præmier, var:

Have 47. Jette Larsen og Palle Olsen

Have 87. Birthe Halskov Jensen

Have 89. Margrethe Sørensen

Et stort tillykke til dem.

Den 14. juli var vi så ude i H/F Hvilen

og udtage fem haver til præmiering.

Vi havde en rigtig god dag i

Hvilen – tak for det. Der skal også

lyde et stort tillykke fra os til de haver,

der fik præmie.

11


Sommerfest

Årets sommerfest løb over tre dage.

De to første dage var der skydekonkurrence

ved foreningshuset, og der

blev gået til krudtet. Man kunne også

få stillet sulten med en lækker flæskestegssandwich

og pølser med brød.

Vinderne blev fundet efter to gange

omskydning. De tre bedst skytter var:

Kenneth, have 92

Viktor, have 42

Steven, have 12

Et stort tillykke til dem.

Selve sommerfesten startede med

fantastisk vejr lørdag eftermiddag,

hvor der var kaffe og dejlig hjemmebag

i teltet. Samtidig var der loppemarked,

og flere fik gjort en god

handel. Det var aktivitetsudvalget,

som stod for arrangement. Der skal

lyde en stor tak til dem og til de haveejere,

der havde bagt kage.

12

Kl. 18 var der gang i grillen og den

medbragte mad, og folk hyggede

sig ved bordene i teltet. Formanden

delte præmier ud til de haver, som

blev præmieret.

Senere på aftenen var der mulighed

for at få en svingom.

Vi takker for en rigtig hyggelig sommerfest.

Komposteringstoiletter

Der bliver stadig smidt poser med

fækalier ud i vores container til dagrenovation.

Det oplyser Reno Nord,

som tømmer vores dagrenovation.


Fækalier må IKKE smides i dagrenovationen.

Der går hul på poserne,

når containeren bliver tømt,

og fækalierne udgør en sundhedsrisiko

for medarbejderne.

Så lad være med at smide fækalier

i containeren!!!

Hvis det ikke stopper, stiger foreningens

udgifter til dagrenovation mar-

kant, fordi containeren skal tømmes

direkte på KARA.

Dræn

Det sammenstyrtede dræn ud for

foreningshuset er reparereret, og det

se ud til, at det fungerer.

De bedste hilsener

Bestyrelsen

13


Året 2012

2012 har været et år med mange omvæltninger

og megen aktivitet i Solvang.

I hvert fald i bestyrelsen. Til gengæld har

det skortet på foreningens arrangementer

for medlemmerne.

Loppemarkedet

Loppemarkedet i august rådede bod

på de manglende fælles aktiviteter

og var et godt bud på en slags sommerfest.

Det var drønhyggeligt, og

alle de mange, der enten købte eller

solgte, havde en god dag med dejligt

vejr og højt humør. Der var kaffe

og kage og sodavand til børnene,

og der var velvalgt musikalsk underholdning

undervejs. 23 kræmmere

var tilmeldt, og der var stor tilslutning

og ros til Solvangs loppemarked

fra byens borgere. Tak til udvalget

for et meget fint og velbesøgt

arrangement. Succesen gentages 2.

lørdag i august 2013, så sæt allerede

nu denne dag af til hygge i Solvang.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen 2012 i februar

var skuffende, fordi ingen havde

mod på formandsopgaven. Vi fik

med nogen overtalelse alligevel valgt

14

en formand, som imidlertid gik af i

maj. Den 19. juni fik vi så igen ny

formand ved en ekstraordinær generalforsamling,

og jeg vil gerne benytte

lejligheden til at sige tak til Solvangs

medlemmer og bestyrelse for

en varm modtagelse. Jeg ser med

fortrøstning på fremtiden i Solvang

og er overrasket over, hvor mange

frivillige, der selv tager et initiativ til

vedligeholdelse og forbedringer i

foreningen.

Kassereren

Kassereren har nu valgt at trække sig

efter 6 år på posten, så vi må igen

indkalde til ekstraordinær generalforsamling

den 26. september. Vi

håber selvfølgelig, der er et medlem

i foreningen, som har tid og lyst til

opgaven, ellers er vi nødt til at betale

en registreret revisor for arbejdet.

Det er ikke nødvendigvis en videnskab

at styre økonomien i en forening,

men det kræver tid og engagement

og god gammeldags

fællesskabsfølelse.

Haveudtagning

Haveudtagningen blev i år foretaget

af Hf. Hvilen, som i juni udtog have

13, 20 og 24 til præmiering. Vi øn-


sker tillykke med de meget flotte og

velholdte haver og uddeler Roskilde

Haveselskabs præmier ved efterårsmødet.

Solvangs bestyrelse udtog i

juli 4 haver i Hf. Granly, hvor vi

mødte mange gæstfri havelejere og

lod os inspirere til forandringer og

fornyelser i egne rækker. Der er jo

stor forskel på, hvor meget vi bruger

og passer vores haver, og det ses tydeligt

ved haveudtagning og ved vores

egen havevandring. Nogle få bliver

opfordret til at gøre lidt mere ved

ukrudtet, men i det store og hele er

her både pænt og farbart i Solvang

til glæde for alle dem, der bruger vores

koloni rekreativt.

Julegodter

Julefrokosten for de mange frivillige,

der i dagligdagen gør en stor indsats

som vurderingsudvalg, arbejdsformænd

og praktiske hjælpere, bliver

holdt i januar 2013 med ledsager.

Forslag til arrangementet modtages

med glæde og interesse. Det er dejligt,

der er så mange, der har lyst til

at gøre noget for fællesskabet.

Udhængsskabe o.l.

Skabe og skilte ved parkeringspladsen

ud mod Holbækvej har længe

trængt til renovering. Ved sidste generalforsamling

blev der afsat penge

til projektet, og nu har vi 3 nye skabe

til en favorabel pris og til glæde for

både medlemmernes og bestyrelsens

sedler, der fremover kan hænge i

tørvejr bag sikkerhedsglas. De

øvrige skabe trænger til et grundigt

eftersyn og en gang maling, så giv

bestyrelsen et praj, hvis du har tid og

lyst til at rette op på skabene. Desværre

er Solvangs navneskilt i så

dårlig stand, at det ikke uden videre

lader sig renovere. Derfor udsætter

vi arbejdet til foråret 2013 og beder

samtidig medlemmerne komme med

ideer til, hvordan et nyt skilt skal udformes,

og hvor det skal stå.

Efterårsmøde

Efterårsmødet den 24. oktober kl.

18.00 foregår som sædvanligt i Æblehavens

Beboerhus, Æblehaven 82.

Der er delte meninger blandt medlemmerne

om traktementet, men bestyrelsen

har besluttet at holde traditionen

i hævd og servere stegt flæsk

med persillesovs og selvfølgelig et alternativ

til de medlemmer, der ikke

spiser svinekød.

Efter maden skal vi diskutere foreningshus.

Der er flere forskellige forslag

på bordet, og det er vigtigt for

bestyrelsen at høre medlemmernes

mening om, hvilken løsning, vi skal

vælge. Nu har Solvang gennemført

15


2 sæsoner uden foreningshus, og det

er ikke holdbart i længden. Derfor

skal der ske noget til foråret, og til

generalforsamlingen i februar vil vi

fremlægge mindst to forslag til afstemning

om emnet.

Vi er også interesserede i at høre

medlemmernes forslag til fællesarrangementer

i sæsonen 2013, og

det kunne være dejligt med et festudvalg

i Solvang. Pinsefrokost, sankthansbål,

plantebyttedag, udflugter

og sommerfest er ideer, der sagtens

kan realiseres med en indsats fra

medlemmerne. Mange savner det

fællesskab, de husker fra gamle

dage, hvor det var almindeligt at

kende sine naboer og genboer og

hjælpe hinanden. Det er nu ikke mit

indtryk, at folk er sig selv nok i Solvang,

snarere tvært i mod, og stemningen

er ved at vende.

Brug for mere tid i haven

Forlængelse af sæsonen kan der

som sædvanligt ansøges om til bestyrelsen.

Vi lukker for vandet søndag

den 28. oktober, og det er den

enkelte havelejers ansvar selv at

sørge for udluftning af vandrørene,

så de ikke sprænger af frost i vinter.

Til april, når vi igen åbner for vandet,

gennemgår vi som sædvanligt

alle havers vandstandere, så vi und-

16

går vandspild. Husk også på de

storme, vi kan få i vinterperioden.

Mange træer trænger måske til beskæring,

så de ikke risikerer at vælte

og ødelægge naboens hus.

Lidt af hvert

P-pladserne i den sydlige ende af

Solvang er meget begrænsede. Derfor

opfordrer vi medlemmerne til at

parkere med omtanke og ikke optage

mere, end 1 plads pr. havelod.

Haveaffald kan lægges i container

sidste gang søndag den 14. oktober

kl. 9.30-11.30. Her er der mulighed

for at komme af med det sidste

hækafklip inden vinteren.

Ændringer i adresse, telefonnummer,

e-mailadresse og ændringer i

ejerforhold meddeles bestyrelsen,

der også er aktiv hele vinteren.

Sidste fælles arbejdsdag er i år søndag

den 7. oktober, og vi siger tak

for i år og byder alle medlemmer i

Solvang på kaffe og kage på foreningsgrunden

kl. 11.30 – 13.00.

På bestyrelsens vegne

Anne Marie


Lige nu er efteråret ved at vise sig,

men viser sig fra den gode side med

fuld sol og høje temperaturer lad

dette vare lidt i nu.

Vejbump

Vi er nu ved at være færdige med at

lægge vores vejbump, der kommer

nok lidt flere til næste år.

Parkering

Som i forhåbentlig har observeret,

har vi fået sat forskellige skilte op og

vi beder om at skiltningen overholdes,

bl.a. at det er forbudt at parkere

på vejene i den gamle afdeling. Der

er ganske få som ikke helt har forstået

det, men alt i alt er det gået rigtig

godt - stor tak til jer.

Trailerplads

Vi skal lige minde om, at det ikke er

tilladt at parkere med privatbiler på

pladsen. Er man interesseret i en

trailerplads så læg en seddel i vores

postkasse.

Ledige haver

De tomme haver er nu frigivet til udlejning,

se vores opslagstavle. Vi skal

gøre opmærksom på at de kun kan

udlejes til borgere i Roskilde Kommune.

Hastighed

Det undrer os stadig, at folk ikke

Haveforeningen

HVILEN

www.123hjemmeside.dk/Hvilen

overholder vores hastighedsbegrænsning

på 20km/timen. Mange

af jer har selv børn, så overhold hastigheden!

Lukning af vandet

Hvornår vi lukker for vandet? Det gør

vi søndag d. 04-11-2012 kl. 10:00 -

hvis vejret tillader det.

Så husk at lukke for vandet og

tømme rørene så i undgår frostskader,

der først viser sig når i åbner til

næste år.

Sommerarrangement

Sommerens arrangementer er overstået.

Det er gået godt vejret viste sig

fra sin gode side trods alt.

Haveudtagning:

Holdet fra Vestervang fandt vores 5

præmiehaver.

Have 134

Have 176

Have 194

Have 204

Have 248

Vi siger til lykke til jer.

Fuglekonge

Det blev igen i år en dronning vi fik

og det blev Helle Torbensen have

175. til lykke til dig.

Det var alt fra denne gang bestyrelsen

ønsker alle et godt efterår og vinter.

17


NU HAR HAN GJORT DET IGEN !!!

Vi har en formand her i haveforeningen,

han er ikke altid særlig populær,

og slet ikke i de andre haveforeningers

bestyrelser, han siger

tingene, og giver dem ikke ret når de

ikke har ret.

Han kalder en spade for en spade

og en skovl for en skovl og det er slet

ikke populært i de kredse, men vi andre

der kender ham for hans bramfri

måde at sige tingene på, vi respekterer

ham, for han er en mand,

som får tingene gjort. Først fik han

en mildelst talt nedslit LÆKROG sat i

stand, lagt nyt tag på og gennem renoverede

den indvendigt, med lovlige

installationer og næsten nye

møbler. - og det blev alt sammen lavet

ved hjælp af frivillige.

Forleden var der en, som ikke havde

været en af de frivillige, der meget

mistænksomt spurgte John, om hvor

meget det kom til at koste foreningen.

Han havde svært ved at se, at

når det var lavet på frivillig basis, var

håndværkerregningen sparet.

18

www.roarsgave.dk

Det næste projekt, som han er gået i

gang med, er en total renovering af

vores kontor i forbindelse med kontoret

er det gamle kølerum der hørte

til forretningen revet ned, og har givet

plads til et rygerum, ind mod

Lækrogen, der er også blevet plads

til et større redskabsrum, ind mod

vores gæstehus.

Vi forventer kontoret helt færdigt til

indflytning, inden næste generalforsamling.

Kan i så godt forstå, at vi er glade for

ham her i haveforeningen?

Og så, nu er det at han har gjort det

igen. Sidste år, leverede John en

høstfest, som kom til at koste den enkelte

beboer en flad halvtredser,

med mad og musik og højt humør,

og præmieuddeling. Det må jo siges,

at være rørende. (rygterne har

svirret).

Og sørme om der ikke denne gang

kom 100 mennesker, for at se og


hører om det virkeligt kunne være

rigtigt, at man kunne holde et brag

af en fest for små penge.

John forklarede jer, til høstfesten, at

der er en konflikt med Roskildes Haveselskab

der gør at vi ikke er i kridthuset

hos dem. Det har foranlediget,

at vi har bedt nogle af de gamle beboere

til at udtage præmiehaverne.

Hvilket de gjorde rigtigt godt. Vi fik

købt nogle rigtig flotte præmier, som

gik til haverne, 30 – 56 – 130 – 142.

Vi må betragte det, at vi har en

have, ca. 2 km. Fra Roskildes centrum,

som et væsentligt gode. Derfor

kan det ikke være rigtigt, at vi skal

skrive og udsende ca. 30 trusselsbreve

ud til folk, som udmærket ved,

at de skal klippe deres hække 2

gange om året, luge ud mod vejen,

og ellers holde deres have i en rimelig

stand. Det kræver en masse

spild tid, og koster foreningen en

mindre formue. Derfor er vi nød til,

at tage det op ved næste generalforsamling,

at disse breve, skal koste

modtageren et væsentligt gebyr.

www.roarsgave.dk

Tro mig, det er de samme beboere,

år efter år.

Så skal vi til det igen, er der nogen

der har et forslag til hvordan, man

på en pæn, høflig og venlig måde,

kan bede folk om at overholde hastigheden

på 20 km/t i haveforeningen.

Jeg er træt af at råbe efter folk

der kører 50. Hvad tænker i på ?

Er det lige meget, hvis man kører andre

menneskers børn ned, bare det

ikke er ens egne?

Støt vore

annoncører

- de

støtter os!

V Skjold

sekretær

19


Fugle- og Rævedronninger

Vi havde 2 gode og hyggelige dage,

hvor vi fik afgjort hvem, der blev

årets dronninger.

Bente Roneklint, have 136 blev Fugledronning

og Ditte Klinke fra have

228 blev Rævedronning – hjerteligt

tillykke til begge!

Der var rigtig

mange havelejere

med begge dage

– sjov ballonklovn

for børnene og

som altid en super

pølsevogn.

September - oktober måned

i kolonien

September er sidste måned med indsamling

af skrald – i oktober må man

tage det med hjem i skralderen…

Bestyrelsen er atter i år blevet enig

om, at man kan søge om at blive boende

i Granly i oktober måned. Mød

op i kontortiden, den 20. september

– send en mail til mail@hfgranly.dk

eller smid en ansøgning i postkassen

og få en godkendelse!

20

Husk herudover er det kun til jul,

man må overnatte i kolonien jf. lovene

§2 stk. ”2.

Efterårsrunde

Bestyrelsen går nok den sidste haverunde

i løbet af september og ser haverne

an – så fyld hullerne i vejen ,

klip hækken og fjern ukrudtet, det giver

også en nemmere start på næste

sæson.

HUSK at lukke for vandet

Ja ikke i dag, men til november.

Hvad kan være mere irriterende end

frostsprængte vandrør, så vil du

spare dig selv for en uventet overraskelse,

så vær i god tid.

Se vejledningen, der sidder i glasskabene

i H/F Granly om tømning af

rørene.


Nabohjælp

Vinteren kan jo også byde på uventede

gæster, selvom det da heldigvis

er sjældent hos os (pøj-pøj) – Man

kan jo prøve at skræmme uindbudte

gæster med ”Nabohjælps-mærker”

– vi har lært af H/F Rørmosen, at det

kan svare sig at sætte mærkater op,

så derfor har vi bestilt NABOhjælpmærkater

– og uddelt 2 til alle

– sæt dem på dør og vindue, de har

en præventiv virkning.

Skal vi ses i vinter?

Der er åbent hus med salg af øl og

vand i Granlyst – samt udveksling af

sommerminder

Søndag den 25. november kl. 13-15

og

Søndag den 13. januar kl. 13-15.

Børge Gagatek

Aut. El-installatør

Generalforsamling 2013

Afsæt lørdag den 16. februar 2013

fra kl. 13 – indkaldelse udsendes senere,

men ved du allerede nu, at du

vil indsende et forslag, så bare kom

med det!

FØLG MED PÅ hfgranly.dk

Klik ind på vores hjemmeside og følg

med i hvad der sker – der vil snart

komme billeder fra sommeren – og

løbende opdatering

Bestyrelsen – september 2012

Strandgade 1 · 4000 Roskilde · Telefon 46 36 28 13

21


22

✔ Kørsel m. kran-grab

✔ Udlejn. af containere

✔ Lev af grus, sten, muldjord

og flis


Havecentret Hobbyland

Dit lokale havecenter

Hos Vilhelm og Steen finder du altid gode tilbud og

inspiration til haven.

Vi tilbyder Roskildes største sortiment i:

Haveplanter – stueplanter – sommerblomster

Frø – løg – læggekartofler

Drivhuse og tilbehør

Haveredskaber

Potter – skjulere – havekrukker

Vandingsartikler

Så- og priklejord

Spagnum – gødning

»Vand i haven« – fuglehuse – granit

Belægningssten

Top kvalitet

Fuld vækstgaranti

Faglig betjening

Kundevenlige priser

Navervej 11, 4000 Roskilde

Tlf.: 46 75 52 11

Fax: 46 75 66 78

23


Roskilde Haveselskab

Vognmandsmarken 18, st. th.

4000 Roskilde

Adresseringen er udskrevet fra Kolonihaveforbundets medlemsregister på edb.

Vedvarende ADRESSEÆNDRING bedes meddelt til postvæsenet (flytteblanketter

fås på posthusene).

Husk at

• Husk at lukke for vandet før frosten

sætter ind

• Forslag til foreningsgeneralforsamlingerne

skal sendes til foreningsformanden

og være denne i hænde

senest den 10. januar 2013

• Forslag til kredsgeneralforsamlingen

skal indsendes senest den 15.

januar 2013 til kredsformanden

• Tjek også naboernes huse, når du

besøger dit eget i vinterens løb

• På gensyn næste forår

Similar magazines