Tftaleriaiik.tiorc

kunstbib.dk

Tftaleriaiik.tiorc

Tftaleriaiik.tiorc

Tirsdag d. 12. November 19Q7f Fm. Kl. 11

Fri Udstillings Lokaler.


mo

Privat Eftersyn: Fredag d. 8. November 1907, Kl. 11— 4.

CATALOG

OVER

EN SAMLING MALERIER,

DER BORTSÆLGES VED OFFENTLIG AUKTION

TIRSDAG D. 12. NOVEMBER 1907, FM. KL. 11

FRI UDSTILLINGS LOKALER.

(VESTERFARIMAGSGADE).

0 ø

EFTERSYN:

Lørdag d. 9., Søndag d. 10. og Mandag d. 11. November 1907 Kl. 10 — 4.

COMMISSIONER

modtages af Hr. Inspektør Brandt ved Eftersynet samt d’Hrr. Otto Lemming,

Østerbrogade 27, Chr. Larsen, Vesterbrogade 107, Aug.With’s Eftf. (R. Wilstrup),

Vimmelskaftet 34, og Skandinavisk Antiquariat, Bredgade 35.


C O N D IT IO N E R .

1.

Alt sælges paa nærmere Approbation ved Auktionens Slutning i den Stand,

hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Under­

tegnede i nogen Retning, og henligger fra samme for Kjøberens Regning og

Risiko. Det Kjøbte skal være afhentet fra Auktionsstedet inden Forløbet af

den Dag, Auktionen holdes. Dersom det solgte ikke afhentes til rette Tid, kan

det uden Varsel paany bortsælges enten under Haanden eller ved Auktion for

første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig at erstatte det deraf flydende

Tab uden at have Adgang til det mulige Overskud. Ejendomsretten over det

Solgte overgaar først til Kjøberen ved Kjøbesummens fulde Erlæggelse.

2 .

Den, der byder for en Anden, forpligter sig derved som Selvskyldner-

cautionist.

3 -

Betalingen, hvortil i Auktionsomkostninger betales et Tillæg af 10 pCt., er­

lægges til undertegnede enten ved Tilslaget eller paa Anfordring; dog kunne

vederhæftige Kjøbere, der forinden Auktionen henvende sig til mig, forvente

3 Ugers rentefri Credit, imod, naarsomhelst af mig paafordres, at stille saadan

Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af mig maatte anses betryggende. Stilles

Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen til enhver Tid strax og uden

Hensyn til den givne Credi forfalden.

4 -

De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvadenten de blive sagsøgte

eller ikke, at tilsvare i Rente 6 pCt. p. a. fra Hammerslagets Dato, indtil Be­

talingen sker, samt alle Omkostninger skadesløst. I Søgsmaalstilfælde ere de pligtige

— uden Hensyn til, hvor de bo eller opholde sig — at give Møde for Kjøben­

havns Forligelsescommission og Jurisdiction efter Varsel som til indenbyes Boende,

underkastede den hurtige Retforfølgning efter Forordningen af 25. Januar 1828

samt undergivne Udpantning efter Lov af 29. Marts 1873 § I Nr. 10 a.

Tillæg til Conditionerne forbeholdes.

Kjøbenhavn, i November 1907.

P. E. Sporon,

Overretssagfører.

Nørregade Nr. 24, 2. Sal.

NB. Med hvert Billede følger et andet, saaledes at der samtidig bortsal­

ges tvende.

P. Ølsted..

I. Parti ved R aavad......................................................... 9 X 15 : V t* el ' tÅ_,

E. Wennerwald.

2.) Under Thorsø Bakker; Blæst .................................

Axel Holm.

13 X 16

3- Fra Eremitagesletten.................................................... Prof. Vilh. Melby.

n X 18

4- Marine.................................................................................

Kieldberg Juel.

8 X 5

5- Udenfor Huset; Foraarsdag......................................

V. Jessen.

13X15

6. Efteraar i Jægersborg Dyrehave............................. 29 X 20

H. Vium.

\ f i XUj .y c s to t* * .

j ^ylT)

\ f Otto'

l tfjA lts w y

: (JceJaJlJ-


11*1. 16.

C. Bartsch.

Kronvildt i Udkanten af Dyrehaven ...................

Viggo Pedersen.

n X i 5

% 17) Kyst ved Tidsvilde. Uroligt V e jr.......................... 12 X 18

Jul. Andersen.

Ho 18. Sommerdag i G rønland............................................. 11 X 35

Rasmussen Eilersen.

70 18a) Ved Silkeborgsøerne.................................................... 20 X 28

bO

Sigvard Hansen.

19. Vinterdag i Skaane....................................................... 9 X 14

V. Irminger.

20. En Tyr i en Stald.........................................................

Emmy Thornam.

23 X 18

H

21. Afskaarne Nellikeri en K u rv .................................

Frantz Schwartz.

10 X 14

So 22. Martha og Maria smykke Jesu G ra v ................... 14 X 14

H. Brasen.

'hof 23] En Bjergvej i Torbole. Udst. Charlottenborg 1877

A. P. Madsen.

31 X 24

*■/

23a. Et Vandingssted. 1881 ................................................

G. Vermehren.

20 X 15

i(TU 24. En gammel Gaard i Køge........................................

Paul Steffensen.

13 X 16

25. Kalvene faar Mælk....................................................... 10 X 11

%

Niels Skovgaard.

' 26. En Skovsø i Smaaland. 1883................................. 11X16

Hans Hansen.

26a./Portræt af Maleren Constantin Hansens Søster

som B arn..........................................................................

Prof. Carl Thomsen.

27) »En Kurre paa Traaden«...........................................

Vilh. Bille.

3 i ' 28. Bygevejr udfor Bornholms K yst............................

14 X 17

8X10

Venzel Tornøe.

2 9 Karneval paa Markuspladsen i Venedig.............. 30 X 57

S 6

z ****

\

j r " T

E f C

13 X 20 \ M ØlÅ

z

\

I ^ v. Kyhn. \

fO i 29a.) Landskab. 1853 ............................................................ 10 X 14

= M. Therkildsen.-

Landskab med Køer.... -......................................... ©

8X13 !

= Mich. Ancher.

Fra Skagens Strand ..................................................... 11X13

\

©

i Prof. Chr. Zacho. \

tø i 32. »Det stille Vand« i Dyrehaven....................... 10 X 13 . [

i , Hans Friis.

iSo jj h Fra Hvidkilde Sø ved Svendborg ................ 25 X 39

i Viggo Pedersen.

© I Skovbrynet ved Solnedgang.................................. 18 X 25 j

\

I Carsten Henrichsen.

M ø \ 34. Parti ved Farumgaard. 1864........................... 20X29 | ^ ^ 7

=

®

Rasmussen Eiler sen.

Kysten ved Sorrent. 1870......................................... 18 X 30 \

| ... Prof. J. P. Møller.

j f d \ 36J Udsigt fra Frederiksdal over Furesøen til Dronninggaard.

Udst. Charlottenborg 1 818........ 31X45

i H. Liibbers. i

S ’ \ 37.j Strand ved Jyllands Vestkyst........................... 14 X 23

=

@ Køer paa Marken,

A. P. Madsen.

Motiv fra Nærum. Udst. j

\

Charlottenborg 1856. Kunstf. 1857............ 23 X 30 i

s A. Jacobsen. i

39. Tidligt Foraar ved Silistria Mølle, Marselisborg 22 X 35 \

I Emmy Thornam. \ '

0 j 39a. Blomstrende Hyld..........................................................> 37 X 42 {

i Luplau Jansen. i

^ i 40. Et Søndagsmøde paa Vestkysten.................... 16X19

i Vilh. Groth.

© Strandparti ved Hellebæk. 1868............................ 13 X 19

= Chr. Mølsted.

42. En Fiskerpige, der renser Garn ..... •................ 12X8 : n

i P. Mønsted. i

j i 43.) Tidligt Foraar i Moesgaard Skov ved Aarhus . 12 X-io


i Joh. Neumann.

a d \ 44. Morgen i Sundet udfor København, frisk østlig

Kuling................................... 30X46

O. A . Her mansen.

(, 0 i 45. Parti i Oremandsgaard Skov. 1875 .... .............. 14 X 20

M i Fr. Rohde.

146) Skøjteløbning i Classens Have. Udst. Charl.b. 1876 24 X 22

Adolph Larsen.

JcTU \ (47) Vej gennem Landsbyen Kragholm paa Langeland 15 X 24

Paul Steffensen.

47a) I Høsttiden...................................................................... 17X14

A. Mackeprang.

48. Varm Sommerdag; Motiv fra Bramsnæsvig.... 10 X 15

e Prof. C hr. Zacho.

49^} Engene ved Buderupholm. 1875.......................... 9X12

i

Prof. Anton Melbye.

50. Italienske Fiskere i Middelhavet.............................. 17 X 23

i

©

Rasmussen Eiler sen.

Udsigt fra Vejen til Hoganås mod Kulien .... 18 X 26

= G. A. Clemens.

i 51 a. Sommeraften ved Herregaarden Sønder Elkær

i Vendsyssel. Udst. Charlottenborg 1897 ... 28 X 36

\

Viggo Pedersen.

52. Moder og B arn............................................................. 18 X f2

= P. Raadsig.

Parti fra Tivoli ved Rom........................................... 29 X 25

®

A. Jacobsen.

Jcrv i 54. Ved Strandmølle-Dammen .............................. 33 X 48

Axel Schovelin.

/ (f(j \ 55. I Jægersborg Dyrehave. Udst. Charlottenb. 1861 21 X 30

Frantz Schwartz.

56. En Engel ........................................................... 16X8

N. P. Mols.

Hundehoved................................................... ............... 14X11

: Mich. Ancher,

j(f~0 \ 58. Studie til »En Lægprædikant« .................................... . 9 X 8

I ffU U iåA A T

\ fh

I,

V. Kyhn.

59. Fritstaaende Træer paa Marken .............. 9X12

C. A. Kølle.

60. Landskab ........... .. 7X10

Prof. H. Foss.

61J Landskab fra Tyrol. 1879......................................... 11X15

Simony Jensen.

62. 1 V instuen...................................................... 15 X 19

Prof. F. C. Kiærskou.

63. Parti i Nærheden af Holsteinshus; Solnedgang. 8 X 11

Carl Rasmussen.

63a. Strand ved Skagen....................................................... 6 X 9

—'■v Vilh Th. Fischer.

\JH-) Aftenstemning................................................................ 8X10

Viggo Pedersen.

1^65^) Blandt Valmuer. Udst. Fri Udstilling 1903 .... 24 X 18.

A. Jacobsen.

66. Parti i Ørholm Skov.. . . . . ' .............................. 22 X 34

Rasmussen Eiler sen.

67. Efteraarsdag i Jægersborg Dyrehave. 1878.... 15 X 22

Simony Jensen.

68. Skakspillende Munke ...................... 19X28

—v A. P. Madsen.

69./ Landskab med Geder. 1878................................... 10X15

Viggo Langer.

70. Blomstrende Tjørn ved Staunsholt S ø .................. 22 X 30

Prof. Chr. Zacho.

71. Ved Gjorslev. 1889...................................................... 10X13

G. Vermehren.

71a. Ved gamle Køge Landevej..................................... 11X13

Jul. Andersen.

72. Sommeridræt paa Evighedsfjorden; Grønland .. 25 X 17

Oluf Jensen.

73^ Parti i Jægersborg Dyrehave................................. 30X45

V. Jessen.

74. Udsigt fra Ry mod Himmelbjerget...................... 38 X 24


7 5-

76.

77-

78.

78a.

13>

'—

8 0 '

Mich. Ancher.

En Rorgænger om Bord i B a ld u r..........................

Luplau Jansen.

Landskab ved Skam strup..............................................

Jul. Andersén.

Fra Julianehaab paa G rønland.................................

Joh. Neumann.

En Kadrejer border en J a g t ......................................

Carl Larsen.

Vej gennem Rebbild Bakker ved Skørping.. ..

Paul Steffensen.

En K a lv ..................................................................................

V. Bendz.

Studie til en af Kunstnerne paa Billedet »Kaffe­

huset i Munchen« .............................................................

Prof. Chr. Zacho.

Ved Sæby Aa. 1883........................................................

Hans Agersnap.

Klitter ved Svinkløv.................................*....................

Viggo Pedersen.

Parti ved H am m ersholt.................................................

Vilh. Bille.

Sejlere under Stevns........................................................

Frantz Schwartz.

En H avfrue..........................................................................

Ole Due.

Landskab fra Fredensborgegnen. Udst. Charlot-

tenborg 1907........................................................................

Paul Steffensen.

»Bøgeskov« ved Bjerringbro......................................

C. Emil Lund.

Ved Skanderborg S ø ........................................................

Joh. Neumann.

Fra Kronborg P y n t ........................................................

MILO’SKK ETAHLI8HKMKNT. ODENSE.

9X13

20 X u n d r

17 X 24

24 X 32

14 X 24

13X11

5X7

10X13

18 x 25

23X15

16 X 23

8X10

18 X 24

17 X 10

13 X 19

17 X 26

*

More magazines by this user
Similar magazines