Møde den 23. juni - Københavns Universitet

ku.dk

Møde den 23. juni - Københavns Universitet

KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT Forum: Konsistorium Møde afholdt: 23. juni 2004 kl. 13.00 Sted: Udvalgsværelse 1, Frue Plads port A opgang O Til stede: Rektoratet Linda Nielsen Eksterne medlemmer Torben Klein Dekaner Steffen Kjeldgaard-Pedersen (TEO), Tage Bild (SAMF), Henrik Jeppesen (NAT), Ralf Hemmingsen (SUND), John Kuhlmann Madsen (HUM) Videnskabelige medarbejdere Jan Riis Flor og Teknisk-administrativt personale Dorte Heldrup, Ole Seberg Studerende Thomas Antonsen, Karina Heuer Bach og Henrik Friis Uden stemmeret deltog Prorektor Jørgen Olsen, universitetsdirektør Else Sommer og dekan Vagn Greve (JUR) Fraværende Eksternt medlem Marianne Zibrandtsen og videnskabeligt medlem Mogens Spang Thomsen Fra administrationen Sekretariatschef John Martinsen (referent) 30. AUGUST 2004 LEDELSESSEKRETARIATET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K TLF 35 32 26 26 DIR 35 32 26 16 FAX 35 32 26 28 jam@adm.ku.dk www.ku.dk REF: JAM Sag: 701-011-45/03 Bedes oplyst ved henv.


Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorde n Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat Referatet af Konsistoriums 4. møde afholdt den 12. maj i 2004, blev godkendt uden bemærkninger. 3. Meddelelser 3.1 KU-høringssvar afgivet i perioden fra sidste møde i Konsistorium Oversigt over høringer behandlet siden sidste konsistoriemøde var udsendt. Der var ingen bemærkninger til disse. 3.2 Vidennetværk og Iværksætterakademi Prorektor orienterede om KUs engagementer i ovennævnte. Vedr. vidennetværk er Universitetet deltager i flere interessetilkendegivelser. Svar fra VTU forventes at forligge inden sommerferien. Vedr. iværksætterakademi deltager KU i et Øst- Danmark konsortium, hvor CBS er koordinator. Der er nedsat en række arbejdsgrupper til at udforme initiativet, se på det faglige indhold og lægge de informationspolitiske linier. 3.3 Højteknologifonden Rektor orienterede om den politiske udvikling med at få denne fond på benene. Der lægges op til at også virksomheder kan søge penge fra fonden, det bliver op til den kommende fondsbestyrelse at sikre, at pengene går til nye initiativer. Et forslag forventes at blive sendt til høring på institutionerne hen over sommeren, hvorfor rektor bad om evt. kommentarer fra Konsistorium nu, da Konsistorium ikke kan nå at se sagen igen inden svar skal afgives. Det blev vedr. høringssvaret anbefalet, at KU slår til lyd for at fonden satser på de særlige kompetencer vi i Danmark måtte have, så vi ikke, sammen med alle andre lande, blot løber efter det samme. Ligeledes blev det anbefalet, at fonden ikke skal sætte kommercialisering og hurtige afkast som sit overordnede mål. Rektor noterede sig disse tilkendegivelser til brug for høringssvaret. Hvad angår de interne forhold, når fonden er en realitet, blev det påpeget, at det skal sikres, at medvirken i fondsinitiativerne fra KU-side foregår via de formelle ledelseskanaler, således at ledelserne på de respektive niveauer kender til de projekter og forpligtelser som forskningsmiljøerne måtte engagere sig i. Med dette tog Konsistorium til efterretning af rektor efter høring af fakulteterne står for udformningen af KUs høringssvar. 4. Medlem til Studentergårdens bestyrelse Sagsfremstilling og indstilling fra Studentergårdens efor Bent Jørgensen var udsendt. Fra eforens side var professor Jørn Lund indstillet. Rektor kunne tilslutte sig forslaget idet hun bemærkede, at hun var opmærksom på, at Jørn Lund også er medlem af KUs kommende bestyrelse, men at hun ikke så problemer heri, idet KU’s bestyrelse ingen instruktionsbeføjelser vil have overfor kollegiebestyrelsen. På spørgsmål om det også gjaldt budgetanliggender svarede rektor bekræftende. 30. AUGUST 2004 SIDE 2 AF 2


Konsistorium tilsluttede sig herefter forslaget og udpegede professor Jørn Lund som medlem af studentergårdens bestyrelse. 5. Midtvejsrapporteringer fra fakulteterne Til de skriftlige rapporteringer som var fremsendt til mødet tilføjede de respektive dekaner hver især følgende: På humaniora har de studerende i fakultetsrådet spurgt om omkostningsreduktionerne i det kommende år kan risikere at ramme undervisningsudbuddet. Dekanen oplyste at en sparegruppe er nedsat på fakultetet, men der er ikke besluttet noget endnu. På naturvidenskab forventer dekanen at 2004 vil balancere inden for rammerne af egen opsparing. Fakultetet er dog samtidig i gang med at indskrænke i arealforbruget som planlagt, hvorfor der må forudses en række flytninger, bl.a. af laboratorier, som vil koste og som ikke er indregnet. På sundhedsvidenskab vil gældsafvikling og nogle fratrædelsesordninger, der nu løber ud, bidrage til et merforbrug i 2004, men dekanen regner med at kunne holde udgifterne inden for fakultets opsparing, hvilket dekanen betragtede som tilfredsstillende også i betragtning af de forestående udgifter til flytning i 2005-06 til Kommunehospitalet. På samfundsvidenskab forventer dekanen et lille merforbrug i 2004, modsat hvad der fremgår af det udsendte, idet der er fejl i de prognosticerede indtægter. Der er en plan for brug af fakultets opsparing de kommende år, herunder en forestående indlejring af 2 grundforskningscentre samt flytning til Kommunehospitale t. På jura vil der i 2004 blive tæret noget på fakultetets opsparing, til øgede aktiviteter der dog ikke fører til øgede driftsudgifter, hvorfor dekanen regner med at fakultetet fortsat vil kunne have en opsparing i de kommende år. På teologi forventer dekanen et marginalt merforbrug i 2004, til ekstraordinære lønudgifter i år samt nogle byggeudgifter. Merforbruget vil kunne dækkes af fakultetets opsparing. Hvad angår fællesadministrationen oplyste universitetsdirektøren at der i 2004 er overbudgetteret, men merforbruget kan finansieres af FA ’s opsparing. Den pressede økonomi har nødvendiggjort et ansættelsesstop. Genbesættelser kan kun ske efter konkret vurdering. Hvad angår SEA-ordningens økonomi oplyste universitetsdirektøren, er det fremlagte budget opererer med en indtægt på ca. 60 mio. kr. fra VTU, som dog stadig ikke er modtaget. Endelig oplyste universitetsdirektøren, at hvad angår SKT ligger KUs forslag til faglig organisering stadig uafklaret imellem VTU, UVM og Sundhedsministeriet. Konsistorium tog midtvejsrapporteringer til efterretning. 6. Forslag til KU-værdier Sagsfremstilling med forslag til KU-værdier var udsendt. Rektor orienterede om den proces der var gået forud for det fremlagte forslag, hvor der har været lagt stor vægt på at få en bred inddragelse af universitetsbefolkningen. Nu forelå et forslag hvorom rektor bemærkede, at hun håbede at det havde ramt en ”nerve” som kunne bære igennem, vel vidende at uanset hvilket forslag der blev fremlagt ville der til stadighed kunne rejses både formmæssige og sproglige ændringsforslag. Rektor orienterede om, at HSU om formiddagen havde drøftet det fremlagte forslag. I HSU havde der været anbefaling om at få sætninger med ordene ”arbejdsmiljø”, ”ytringsfrihed” og ”tillid” ind i værdigrundlaget. Rektor fandt dog, at det fremlagte var udformet så det skulle kunne omfatte såvel 30. AUGUST 2004 SIDE 3 AF 3


interne som eksterne måder at se Universitetet på, og rektor håbede, at dagens drøftelse kunne resultere i et grundlag man kunne være enige om, således at et værdigrundlag for Universitetet kunne foreligge inden længe – også til den bestyrelse der tiltræder ved årsskiftet. Under den efterfølgende drøftelse var synspunkterne imidlertid meget delte: Der blev dels argumenteret for at afslutte arbejdet nu og godtage det forelagte. Der blev omvendt også udtrykt skepsis mod det forelagte og påpeget, at værdigrundlaget vil være væsentligt at præsentere for den kommende bestyrelse, og i den forbindelse blev der udtrykt betænkelighed ved den manglende sammenhæng mellem de fremhævede overskrifter og de underbyggende tekster, ligesom det også blev anbefalet at skelne til Universitetets høringssvar i forbindelse med universitetsloven. Torben Klein fremlagde med udtryk for vigtigheden af værdigrundlaget og med betoning af at det bør ses som et vigtigt forbindelsesled mellem Universitet og bestyrelsen, et alternativt forslag til inspiration for det videre arbejde. Der var flere positive tilkendegivelser overfor Torben Kleins oplæg, og flere fandt at det indeholdt formuleringer og elementer der burde overvejes. Der var dog samtidig også forslag til at få poetisk hjælp til den endelige udformning, konkret blev digteren Inger Christensen foreslået. Rektor afsluttede drøftelsen med at konkludere, at det ikke ville kunne lade sig gøre at formulere et fælles forslag på dagens møde, hvorfor hun på baggrund af de fremkomne bemærkninger og det fremkomne forslag ville se på sagen igen, herunder overveje forslaget om bud fra Inger Christensen. Hun påregnede at kunne lægge et forslag ud til Konsistorium til kommentering forud for mødet i september, således at der på baggrund heraf kunne udarbejdes et forslag til mødet i september. 7. Uddannelsesbekendtgørelsens perspektiver Sagsfremstilling var udsendt, hvori der påpeges en række områder hvor der skal tages stilling til bl.a. omfanget af fælles regler på KU. Merethe Markvard, souschef i studieadministrationen, der forelagde sagen, gjorde samtidig opmærksom på, at vi stadig mangler at se både en adgangsbekendtgørelse og eksamensbekendtgørelse, og at begge disse vil få indflydelse på det samlede billede. Vedr. modulisering var der enighed om at der skal være muligheder for at studere på tværs af de kendte faggrænser. Samtidig blev der peget på, at moduliseringen ikke må være så formalistisk i opbygningen, at indholdsmæssige faglige hensyn tilsidesættes. Moduler af forskellige størrelser burde godt kunne administreres. Størrelser på 7½ ECTS-point (samf), 10 (jur), 15 + 30 (hum) blev nævnt. Mht. sammensætning af uddannelser med gymnasielærerkompetence blev det påpeget at der i regi af VTU nedsættes grupper til at se på mulighederne. Vedr. overførsel til kandidatuddannelser mellem universiteterne oplyste repræsentanterne for de studerende, at man fra VTU’s side vil udsende et hyrdebrev der fastslår, at man ikke har et retskrav på en plads på et andet universitet. Rektor konstaterede, at hun ikke synes at der skulle konkluderes for håndfast på moduliseringsspørgsmålet lige nu, men at hun ville gå videre med det i Uddannelsesudvalget. Dermed afsluttedes drøftelsen. 8. Eventuelt Stillingsstrukturudvalget: 30. AUGUST 2004 SIDE 4 AF 4


Else Sommer oplyste, at der arbejdes med stillingsstruktur og ansættelsesbekendtgørelse i VTU, og at arbejdet nu er så langt, at VTU har haft planer om en ikrafttrædelsesdato den 1. september. Det har institutionerne ikke fundet realistisk. Af elementer kan nævnes at der opereres med 4-årige adjunkturer og for mulighed af at lade de færdige adjunkter overgå til lektorer uden opslag, forudsat der er en stilling hertil. Der blev spurgt om universiteterne ville blive hørt om den kommende bekendtgørelse, til dette oplyste Else Sommer at det er forhandlingsstof hvorfor institutionerne kun inddrages i anden række i regi af Rektorkollegiet. Taksameterudvalget: Else Sommer oplyste, at udvalget, der har Inge Thygesen som formand, regner med at kunne afgive rapport i løbet af efteråret. Der arbejdes på at skære ned på antallet af takster, ligesom der arbejdes på at få bygget enhedstakster til afløsning af de hidtidige takster der er sammensat af forskellige dele (uddannelse, administration). De beregninger der foreløbigt er lavet giver samlet set ikke de store ændringer for KUs vedkommende. Konsistorium tog disse orienteringer til efterretning. Mødet sluttede kl. 14.55 Linda Nielsen /JAM 30. AUGUST 2004 SIDE 5 AF 5

More magazines by this user
Similar magazines