ARKS - Amager Ro- og Kajakklub

dev.amagerroogkajakklub.dk

ARKS - Amager Ro- og Kajakklub

ARKEN K L U B B L A D F O R A M A G E R R O - O G K A J A K K L U B SEPTEMBER 2005


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

R E D A K T Ø R E R N E S K L U M M E

Meget tyder på, at 2005 bliver et godt og

også meget epokegørende år for ARK. Der

er blevet roet en masse. Det glædelige er, at

det ikke kun er de tyve mest roende kajakdrenge,

der står for den største del af kilometerne.

Ungdomsroerne og børneroerne

har roet betragteligt meget mere i år end

tidligere og man kan vel nærmest tale om et

boom inden for roede inrigger-kilometer.

DEM MED MAGTEN VIL OS DET GODT

På det ikke-sportslige plan kan 2005 gå

hen og blive et afgørende år for klubben.

I den ihærdige gruppe, der arbejder med at

rejse penge til et nyt klubhus og sikre vores

fremtidige eksistens, sker der nu rigtigt

mange ting. Vi har haft besøg af mange:

Planarkitekten, Københavns kulturborgmester

og en række medlemmer fra Kultur- og

Fritidsudvalget, Søren Pind og andre fra

Bygge- og Teknikforvaltningen har været

på besøg, samt en række arkitekter og investorer,

der arbejder med nybyggeriet på

Bryggen. Alle disse besøg er et led i at gøre

beslutningstagerne opmærksomme på vores

eksistens og på det vigtige arbejde, vi gør

for rosporten både på børne- og ungdomsniveau,

på eliteniveau og på helt almindeligt

motionsniveau.

Besøgene har ikke kun været mange, de

har også været positive. Sammenfattende

kan man sige, at alle, der har besøgt os, ser

meget velvilligt på vores klub og på vores

arbejde med rosporten i Københavns Kommune.

Tiden er nu kommet til mere konkret

handling.

BKC, SAS OG ARK: SAMMEN STÅR VI STÆRKEST

Vi har vurderet, at det er vigtigt, at vi etablerer

et godt samarbejde med vores naboklubber.

Det er nemlig sådan, at de tre

klubber ligger på en grund, der er ejet af

Københavns Kommune, og som i lokalplanen

er defineret som et såkaldt ”maritimt

område”. Hvis vi skal gøre os forhåbninger

om at få lov at ligge, hvor vi ligger, vil

et samarbejde mellem BKC, SAS og ARK

være afgørende. Vi skal sammen markere

os og vores fælles område. Lige nu er planerne,

at vi sammen skaber en fælles havnefront

med et sammenhængende pontonanlæg,

ligesom vi arbejder på at forskønne

pladsen foran klubberne med et fælles sammenhængende

parkeringsanlæg.

ARKS FREMTID. HAR DU EN MENING?

Man kan forestille sig mange andre scena- scena-

rier! På baggrund af beslutningerne taget

på medlemsmødet sidste efterår arbejder

vi lige nu med de overordnede rammer for

det nye klubhus. Vi vil præsentere medlemmerne

for nogle scenarier for ARKs fremtid

på et medlemsmøde, der afholdes den

25. september kl. 15.00. Alle der har lyst

til at diskutere ARKs fremtid opfordres til

at møde op, for det vil være her de endelige

beslutninger tages.

1

AF: STINE & KRISTINA


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

S K A L A R K S E S Å D A N H E R U D ?

MEDLEMSMØDE SØNDAG 25. SEPTEMBER KL. 15.00

Dette medlemsmøde kan gå hen og blive

et af de mest afgørende for ARK.

Vi skal have defineret, hvilken form for

klubhus vi ønsker os, samt forsøge at indkredse

hvad ARKS særkende er, og hvad

vi dermed skal passe særligt på ikke bliver

kvalt, når vi skal have et nyt klubhus.

Der vil blive hængt dagsorden op i klubben,

indkaldt gæstetalere og opsat videokanoner

til vores præsentationer. Vi regner

med at der mindst kommer 80 medlemmer,

for det bliver besluttet på mødet,

hvordan ARK skal være i fremtiden.

Med venlig hilsen

LARS HP., CASPER LICHT, FLEMMING PLATZ,

KRISTINA JOHANSEN, CLAUS AAGAARD,

MICHAEL CEDERQVIST & STINE NISSEN

HVEM SIGER, MAN SKAL BÆRE SIN BÅD OP OVER LAND, NÅR MAN LIGE SÅ GODT KAN RO DEN IND I BÅDHALLEN?

VI VIL FREMLÆGGE EN RÆKKE ARKITEKTSKITSER OVER ET NYT KLUBHUS

2


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

TEMA: HVAD KOSTER FRIVILLIGT ARBEJDE?

ARK INC.

Det kan næppe komme bag på nogen, at den

eneste grund til at ARK eksisterer, er, at der

er en masse mennesker, der lægger et stort og

fl ot arbejde i at få klubben til at køre rundt.

De bruger alle en del af deres fritid på at lægge

et stykke arbejde i klubben. Dette arbejde

har stor værdi for klubben. Ja som nævnt ville

der ikke være nogen klub uden, men hvor

stor er den værdi egentligt i kroner og øre.

Det er, hvad jeg for sjov har tænkt mig at udregne

i denne artikel.

Tid er som bekendt penge, så det første trin

må være at lave et overslag over, hvor mange

timer der bliver brugt på klubben.

INSTRUKTION REPARATION

Kajak 250 t. Kajak 150 t.

Inrigger 250 t. Inrigger 250 t.

Børn 450 t. Arbejdsweekend 200 t.

Ungdom 400 t.

UDVALG BLAD

Bestyrelse 900 t. Redaktion 50 t.

Fest 150 t. Layout 50 t.

Andre udvalg 150 t. Fotos 25 t.

DIVERSE

200 timer t.

I alt bliver det til 3.475 mandetimer om året!

Det ovenstående timeantal er selvfølgelig

blot et gæt. Jeg kan selvsagt kun udtale mig

om, hvor mange timer jeg selv bruger, og

selv det har jeg ikke noget præcist overblik

over. Dog tror jeg at timerne herover passer

meget godt.

Dette tal skal sættes i relation til at en person

der arbejder 37,5 timer pr uge, arbejder 1.725

timer pr år. Vi lægger med andre ord lige lidt

over to fuldtidsstillinger i frivilligt arbejde.

Det synes jeg er rigtigt godt gået!

Den næste tanke, der falder mig ind, er: Hvad

nu hvis vi ikke gad røre en fi nger nogen af

os? Hvilke konsekvenser ville det have for

klubben? For at gøre det enkelt vil jeg nøjes

med at kigge på økonomien.

Selvom det svarer til to fuldtidsstillinger,

ville man ikke kunne ansætte to personer til

at gøre arbejdet. Dels ville man ikke kunne

fi nde folk med så bredde kvalifi kationer, som

der skulle til, dels foregår meget af arbejdet

i løbet af sommeren, og ofte er der mere end

to personer i gang samtidigt. Vi ville derfor

skulle afl ønne folk på timebasis. Dette gør timeprisen

højere. Timeprisen ville variere fra

person til person og fra opgave til opgave. En

gennemsnitspris kunne derfor være 180 kr. i

timen.

Det ville betyde en ekstra udgift 625.000 pr.

år.

Den udgift er der kun et sted at sende hen: til

medlemmerne i form af en forhøjelse af kontingentet.

Fordelt på klubbens aktive medlemmer

vil det blive en forøgelse af kontingentet

på 210 kr. pr. måned. Det vil sige, at vi skulle

til at betale 355 kr. pr måned fremover.

I praksis vil det nok betyde en lidt større stigning,

da der sikkert vil være færre inaktive

medlemmer, da deres incitament til at melde

sig ud vil være en del større. Der vil og

være et større administrativt arbejde. Et mere

reelt tal vil derfor være et månedligt kontingent

på omkring 400 kr. pr. måned. Det svarer

i øvrigt meget godt til, hvad man betaler i

et fi tnesscenter.

3


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

INSTRUKTIONSGEBYR

For at nedbringe kontingentet lidt kunne man

jo overveje at lade folk betale for den ydelse

de modtager. Det ville være mest oplagt i forhold

til instruktion. Kajak instruktionen koster

45.000 at afvikle i rene ”lønomkostninger”.

Der er 2 hold med op til 8-10 personer

på. Det giver et instruktionsgebyr på 2500,-

pr. person. Derudover skal kaninerne selvfølgelig

også betale deres kontingent som altid.

KONKLUSION

Lad det være sagt med det samme. Jeg synes

ikke ovenstående scenario er specielt tiltalende.

Det ville ganske vist være en rigtig

god forretning for mig personligt, da jeg ville

kunne hæve en løn for de timer jeg lægger,

der er langt større end hvad det ville koste

mig.

Nej, grunden til at jeg ikke synes, det ville

være en god ide er, at det ville ændre klubånden

fra at være en klub, hvor man er fælles

om at nå et fælles mål, til at være en forretning,

hvor man køber en vare, men ikke tager

nogen form for ansvar.

AF: MARTEN

EVALUERING AF INSTRUKTION

Nu er instruktionen vel overstået! Takket være

en fl ot indsats fra instruktørerne fra både inrigger-

og kajaksiden. Selvom det er gået rigtigt

godt, er der sikkert noget, der kan gøres bedre.

Derfor holder vi et evalueringsmøde med årets

kaniner. Vi vil meget gerne have, at kaninerne

fra 2005 hjælper os med at gøre instruktionen

bedre.

Nogle af de emner vi gerne vil vide noget om

er:

• Tilmeldingsprocedure

• Information op til instruktion

• Start på instruktion

• Selve instruktionen

• Frigivelse

• Integrering i klubben

• Dåb

Det kunne også være emner som klubbens informationsniveau

i bladet og hjemmesiden, der

blev diskuteret.

Mødet vil blive holdt tirsdag 13. september kl.

18:00 i klubben.

4


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

N Y T F R A B Ø R N E F R O N T E N

I august er vi kommet godt i gang igen efter

ferien – vi har fået roet nogle gode ture, vi

har badet (frivilligt og ufrivilligt) og nogle

af børnene er også kommet i gang med

at tage DKF’s teknikmærke. Der er blevet

håndpadlet og svømmet med rotøj på, entret

og løftet kajakker og roet tæt på bøjerne.

Asta har som den første fået bronzemærket,

og flere et godt på vej.

Laura, Lauge og Christian har fået en klubtrøje

for at have klaret turen omkring handicapbøjen

i grøn kajak – Lauge har faktisk

også allerede været en tur rundt om bøjen

ved Tippen i samme kajak – godt gået!

Simon har været på kemikursus alle lørdage

i august, men vi har haft de gæve u-roere

Marcus og Oliver med som trofaste hjælpere

– tak for hjælpen!

Den kommende måned er kalenderen fyldt

op med stævner, overnatning og udflugt, så

vi kan få en aktiv afslutning på sommersæsonen.

V I V A N D T E N K A J A K ! ! !

Fem forventningsfulde U10-roere fra ARK var

lørdag d. 27. august mødt op i Nybro til landets

første stævne for denne aldersklasse.

Først skulle der ros en 200 meter. Der var to

heat for drenge og et for piger – egentlig skulle

de bedste tider have vundet drengeløbet, men

der gik koks i tidtagningen, og derfor endte der

med at blive roet både en A- og en B-fi nale hos

drengene. Christian, som havde haft lidt problemer

ved starten i sit 1. heat, kom med i A-fi -

nalen, som han vandt i fl ot stil!I B-fi nalen blev

Lauge nr. 1 og Emil nr. 3 – fl ot roet, drenge!

Hos pigerne roende Asta sig til en sikker 3.

plads i et meget skrapt felt.

Så kom 500 meteren – det var rigtig svært at få

kajakkerne til at ligge på linje i bølger og vind,

og i pigernes løb gik der mindst fem minutter

med at ro rundt og rundt om startbøjerne – her

vil jeg fremhæve Maria, som ikke har roet særlig

længe, men som bevarede roen og balancen

og endte med at gennemføre i rigtig fi n stil.

Også på denne distance hentede Asta en fl ot 3.

plads hjem.

Det sidste løb var en stafet, hvor hvert hold blev

delt op i to grupper og anbragt i hver sin turkano

– de skulle så ro i kajak frem og tilbage mellem

kanoerne, som lå i hver sin ende af banen.

Jeg tror, at alle forældre frygtede den helt store

vandgang, men sådan et skift fra turkano til kajak,

det klarerede alle ungerne i fi n stil – ARK,

som var på hold med et par roere fra Sorø, blev

nummer to i stafetten.

Så var der præmieoverrækkelse – Asta havde

en meget heldig dag, for ud over at vinde en

lodtrækningspræmie (svedtrøjer doneret af Natur

og Sport), så var det også hendes navn, som

kom op at posen, da der blev trukket lod om en

kajak (doneret af Dansprint).

Jublen i ARK-lejren overdøvede for første gang

de hvinende piger fra Holte … Det var en helt

suverænt dejligt følelse – for som Lauge sagde:

Det var jo den eneste lodtrækning, det rigtig

gjaldt om at vinde.

Tak for en dejlig dag til alle børn og forældre.

5

AF: ASTRID


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

B Ø R N E R E P O R T A G E F R A D Å B E N RONING

Asta på ti år har leget journalist for en dag

og har skrevet en artikel til klubbladet om,

hvordan hun oplevede dåben.

Redaktionen takker Asta for det flotte indlæg.

Vi ville gerne bringe flere af alle billederne

fra dåben, men da vi har problemer

med pladsen, må I finde billederne på klubbens

hjemmeside.

KANINDÅB I ARK

Lørdag den 13. august var vi til kanindåb

i ARK. Jeg har roet siden april måned, så

jeg vidste ikke rigtig, hvad en kanindåb var.

Først blev vi udstyret med kaninører på hovedet

og en gulerod om halsen, så vi lignede

rigtige kaniner. Vi havde fået at vide, at

vi skulle tage noget tøj på, der både kunne

tåle at blive vådt og beskidt, så jeg var både

spændt og lidt bekymret. Siden blev vi alle

sammen ”buret inde” på den ene bådebro,

hvorfra vi kunne se en gabestok, en trillebør,

nogle spande og et bord over på den anden

bro. Mens vi stod og tænkte, dukkede

der et fartøj op som lignede en børnefødselsdag.

I fartøjet sad Kong Neptun og hans

følge. Så blev vi kaldt op én for én. Vi bukkede

for Kong Neptun og trådte så op i en

spand med rødbeder og lagde arme og hoved

i gabestokken. I den lå der tang og diverse

klamme ting. Så fik vi tang i håret og gik videre

til trillebøren. Jeg kan ikke helt huske,

hvad det var vi fik ud over os; men det var

meget klamt. Til sidst blev vi lagt op på et

bord og fik hældt savsmuld ud over det hele

og blev kylet i vandet. Puh… det var koldt;

men sjovt da man lå på bordet; men knapt så

fedt i gabestokken. Da vi var blevet smidt i

vandet, svømmede vi over til den sidste bådebro.

Så var vi døbt og kan kalde os roere.

Selv om jeg ikke havde det så godt i maven,

mens jeg ventede, så var det alligevel skægt,

og jeg har næsten ikke mere savsmuld i håret

og tæerne er ikke rødbedefarvede længere.

AF: ASTA OTTO

N Y T F R A R O C H E F E N

Rochefen har ikke fundet anledning til at kommentere

august og september. Redaktionen iler

med at bringe et par gode nyheder fra inrigger

fronten:

Ark genvandt i meget suveræn stil Amagerregattaen

27. august i Roklubben Øresund. Spejlet

er tilbage!

ARK har igennem hele sæsonen deltaget i Københavner

Kredsens Sved På Panden, hvor alle

roklubber har dystet mod hinanden. Blandt de

30 deltagende inriggere, har ARK hele seks

både med. ARK ligger ved redaktionens slutning

godt placeret i feltet. To både ligger i top

5, mens hele fi re af vores seks både ligger i

top 10. Sæsonens Sved På Panden afsluttes 9.

september med præmieoverrækkelse og middag mid

i SAS. For tilmelding til spisning se opslag i

klubben.

6


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

K A J A K

M Ø L L E Å E N S B L Å B Å N D

Nu nærmer sommersæsonen sig sin afslutning,

og traditionen tro afsluttes løbssæsonen

med Mølleåens blå bånd. Derfor vil jeg gerne

komme med en opfordring til at deltage i Mølleåens

blå bånd. Opfordringen retter sig særligt

mod kaninerne samt de folk, der normalt ikke

ror løb, da det er et godt løb at starte med. Distancen

er max 12 km. Og man kan tage den i et

rimeligt tempo uden af den grund at ende som

nummer sidst.

FESTEN

Udover løbet er der også den traditionsomspundne

fest om aftenen. Blandt traditionerne

er blandt andet, at ARK får en kasse øl omkring

midnat, hvis vi opfører os ordentligt, og at

Troels sidder og sover hen over bordet. Angående

sidstnævnte tradition går der rygter om, at

Troels brugte årsfesten til at videreudvikle konceptet

og her valgte toilettet som sovested.

TRANSPORT

En anden tradition er, at der hersker stort kaos

i dagene op til løbet, da der pludselig er en

frygtelig masse kajakker der skal transporteres

til Lyngby og tilbage igen. Derfor må I meget

gerne skrive, om i kan køre bil eller har adgang

til bil (helst med trailertræk).

TILMELDING

Som med alle andre kajakløb går du ind på

klubbens hjemmeside og vælger linket ”Tilmelding

til kajakløb” nederst i menuen. I listen

over løb vælger du tilmeld ved Mølleåens Blå

Bånd. Du skal være opmærksom på, at der på

tilmeldingssiden godt kan være fl ere muligheder,

end der rent faktisk fi ndes i det pågældende

løb, ligesom der kan mangle nogle distancer.

Tjek derfor med invitationen, som der er link til

på samme side. For det meste giver det sig selv,

men skulle der opstå tvivl, kan du altid skrive i

bemærkningsfeltet.

Sidste chance for at blive tilmeldt via klubben

er den 14. september. Vil man tilmeldes herefter,

må man selv tage kontakt til den arrangerende

klub.

BETALING

Tilmeldingsgebyret til løb og fest bliver i første

omgang betalt af klubben, men en gang efter

den 1. oktober vil beløbet blive opkrævet i forbindelse

med kontingentopkrævningen.

7


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

N Y E K A J A K K E R

Klubben har fået nye kajakker: To nye superlækre

Struer Active turkajakker i en fi nish, som undertegnede

ikke har set magen til.

KVALITETER VED TRÆ

En af de helt store kvaliteter ved en trækajak er at

de er meget stive, og at de bevarer stivheden livet

igennem. Eksempelvis ror Eddie i en trælancer

fra Struer, som er stort set ligeså stiv, som da den

blev lavet, mens klubbens to glasfi ber Lancere

efterhånden er rimelig ”slatne”. En træbådkræ- ver mere vedligeholdelse, den skal lakeres med

nogle års mellemrum og den kan være sværere at

reparere. Derudover har træet selvfølgelig nogle

fantastiske æstetiske kvaliteter. Det er unægteligt

noget andet at se på et velbearbejdet trædæk end

et glas- eller kulfi ber dæk.

REGLER FOR BRUG

Da de nye kajakker er mere sårbare, har bestyrelsen

valgt at markere bådene som røde både,

og opstillet regler for, hvem der må ro dem. Hvis

du ønsker at ro i træbådene, skal du spørge kajakchefen

om lov. Tilladelsen er permanent, men

man kan dog godt få den frataget, hvis man ikke

behandler kajakkerne ordentligt. For at komme i

betragtning til at ro dem, skal du have roet mindst

800 km i kajak, samt ro og håndtere kajakkerne

forsvarligt.

ROEGENSKABER

De nye Struer Active ligger hastighedsmæssigt et

sted imellem en Escape og en Spica og er en rigtig

god båd til enhver motionsroer. De har en fi n

retningsstabilitet pga. fi nnen, der sidder et stykke

foran roret – ikke ulig Spicaens konstruktion og

har en god stabilitet. Sædet er et kapsæde, som

har tre forskellige højdeindstillinger. Hvis man

har lidt problemer med balancen, skal man blot

fl ytte det helt ned. Fodsparket er en af de bedste

konstruktioner, jeg har set. Det virker robust og

er let at indstille. Man justerer det ved at trykke et

lille håndtag, inde bagved fodsparket, til venstre

og så trække fodsparket frem eller tilbage.

DÆKSLET TIL RORET

En af de små detaljer, som jeg personligt er helt

vild med, er dækslet ned til roret. Det er som resten

af kajakken lavet af træ. Det får selvsagt ikke

kajakken til at ro hurtigere eller være mere stabil,

men det er sgu en fed og gennemført detalje, som

i den grad glæder designeren i mig.

AF: MARTEN

8


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

RESULTATER FRA DM I KA J A K

MÆND SENIOR K1-TUR KM 35

Svenning Jørgensen, Silkeborg 02:58:35

Thomas Honoré, ARK 03:03:40

Søren Petersen, ARK 03:06:20

MÆND SENIOR K2 KM 35

Anders Krintel & Peter Jensen, Vejle/ Kolding

02:37:29

Kaare Terman & Jesper Mikkelsen, ARK

02:39:08

Martin Hald & Søren Hyttel, Gladsaxe / ARK

02:43:17

MÆND SENIOR K2-TUR KM 35

Søren Petersen & Thomas Honoré, ARK

02:45:33

Jan Qualmann & Peter Seidler, Marselisborg

02:45:34

Peter Ebbe & Kasper Jørgensen, Maribo

02:49:41

KAJAK OG FRITID

Eneforhandler af Cobra,

verdens hurtigste kajak

Kajak og fritid

Tranegårdsvej 29

2900 Hellerup

Tlf: 40 60 17 01

www.kajak-fritid.dk

www.kajak1.dk

9


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

SNIG-REPORTAGE FRA ÅRETS SOMMERFEST

DÅBEN

Den 13. august 2005 kom Kong Neptun og

hans følge forbi ARK for at døbe årets kaniner,

som i dagens anledning var klædt i gulerødder

og stritører. Om de rystede af kulde

eller af skræk er uvist, men end ikke forsøg

på at stuve sig sammen på den østvendte

ponton kunne frelse dem fra deres videre

skæbne, som langsomt kom padlende rundt

om bolværket. Kong Neptun og hans følge

indtog ARKs hovedponton med en ro, som

kun årelang erfaring på de syv have kan give,

og ritualet kunne tage sin begyndelse. Trods

lunefuldt vejr forløb dåben glat og velsmurt,

og både unge som gamle kaniner blev behø-

rigt introduceret for havets gaver. Under den

efterfølgende vandgang måtte det dog konkluderes,

at døde fi sk og tang går lettere af

i vand end øjenskygge og mascara. Således

blev fl ere kampe efterfølgende udkæmpet

bag scenen i ARKs fælles badefaciliteter,

nogle med rensecremen, andre med den indre

magelighed for at komme ud af saunaen i tide

til den store årsfest.

FESTEN

Præcis klokken 18 startede festen, og

sjældent har ARK rummet så megen landlig

idyl som på denne dag. Mange frivillige

havde således spenderet tid på indkøb,

klargøring og oppyntning af bådehallen,

specielt baren må komplimenteres

smukt bygget op af halm passende

perfekt til formålet. Resultatet kunne

med god samvittighed henvise stolte og

nævneværdige både som Pallas, Poseidon,

Zeus, Hermes samt den unge Artemis til

den fugtige græsplæne bag huset. ARK

bød på velkomstdrink, øl, vin og mad, der

snart kunne lokke den indre festabe ud af

muskelpelsen. Således gik der ikke mange

timer, før en gevaldig stemning løftede sig,

og mange kærlige tilråb gjaldede mellem de

tomme bådehyller, da M. Ølgård (med det

10


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

for festens tema så passende navn) overrakte

roerbreve med en passion, som ikke lod sig

påvirke af de larmende omstændigheder.

Lykkeligt frigjorte kaniner kunne nu føle

sig et med klubbens ånd, og snart smeltede

festen sammen med Nokkens puls, dikteret

af glade, men velmotionerede mennesker,

en enkelt hidkaldt DJ, samt en stærkt besat

bar, i hvilken man kunne opleve rimelige

priser, Joannis Høhår og Lars Rotte(hale)på-loftet,

samt det på disse kanter så

sjældent sete Deutsche National-Bierstube-

Mädchen-Mannschaft. En helt igennem

pragtpræstation af alle festens deltagere

betød, at alle kom igennem i en kanon tid

og uden nævneværdige skader. Således

kunne en sluttid ud på de rigtig små timer

ikke rokke ved, at festen endnu engang var

en stor succes, hvad enten man regner i

handicap, real eller kvalitets-tid.

En stor tak til festudvalget for et rigtig godt

arrangement – og fortsat god høst!

AF: KLUBBENS UDSENDTE RAPPORTERE,

CLAUS AAGAARD OG NICLAS HANSEN

ET MEDLEM TAGER BLADET FRA MUNDEN

Den mopsede augustklumme har fået et af

klubbens medlemmer til at fare i blækhuset. Vi

bringer her efter aftale med skribenten et uddrag

af hans brev.

Kære Bestyrelse

Jeg er nyt medlem i ark (Kanin). Jeg er meget

glad for at have fået muligheden for at lære at

ro kajak, samt i fremtiden at kunne ro! Jeg har

endnu ikke deltaget i onsdags grill, jeg har børn

og kone, samt et job der kræver meget tid. Jeg

ønsker selvfølgelig at blive en del af klubben,

og er udmærket klar over at jo fl ere gange jeg

deltager i arrangementer, jo hurtigere går det.

Stor er glæden når et nyt Arken ser dagens lys,

utroligt lækkert layout og bladet overstiger i

den grad mine forventninger til et klubblad!

Trist er det dog, hvis bladet afspejler klubbens

generelle stemning. Det lyder på mig som om

fl ere er kørt surt i pligter og arbejde i klubben.

At man så begynder at hakke og beklage sig

over nye medlemmer, virker på mig fuldstændigt

tosset. I min verden virker det i hvert fald

bedre at byde folk velkommen og omgås dem

ganske normalt, hvis man ønsker de skal yde

noget. Er der et meget stort ressourceforbrug

11

på nye medlemmer, skal man måske lade være

med at optage nogle et stykke tid, man skal så

bare være opmærksom på, at så kommer der

jo ikke nogle nye og hjælper til, så bliver det i

hvert fald tordenskjolds soldater.

Jeg kunne da sagtens forestille mig at man

sagde til Kaninerne at de stod for rengøring i

hele klubben. De/vi kunne mødes før eller efter

instruktion, og gøre rent, efter de blev frigivet

måtte de så selv lave lister/ aftaler for rengøring

året ud, eller til nye kaniner kom på banen.

Jeg tror opgaven skal være meget konkret og

startes sammen med introduktionen til klubben.

Jeg kender ikke den ordveksling der refereres

til i bladets leder, men det har aldrig for mig

været præsenteret sådan at grill aftener var en

opgave i klubben som kaniner skulle løse. Det

er meget rimeligt at alle medlemmer deltager i

at drive klubben!

Jeg håber at mit brev bliver modtaget positivt.

Jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv, men

jeg tør godt sige at, brevet viser stemningen

blandt de kaniner jeg ser.

Med venlig hilsen

Mads


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

S V A R F R A R E D A K T I O N E N

Min mopsede augustklumme har medført megen

debat og mange mails til redaktionens mailboks.

Det er jeg glad for! Debatten er vigtig og

det er dejligt, når medlemmer – særligt fra nye

medlemmer – på den måde tager del i klubben.

Jeg valgte med vilje at være spids, da jeg håbede,

at det fi k folk op af sæderne. Min strategi

virkede lidt for godt: nogle er blevet sure og andre

lidt irriteret over, at tonen var vredladen og

gnaven og mange andre takkede for, at jeg råbte

op. Alle har jo ret: Der er få for, der løfter for

mange opgaver, og der er mange, der gerne vil

gøre mere, hvis de føler sig velkommen. I bund

og grund handler det om at skabe opmærksomhed

omkring måden klubben fungere på, og det

er vist lykkedes. Jeg tror naturligvis også, at det

bedst kan betale sig at ønske folk velkommen

og være imødekommende og hjælpende. Og

det synes jeg også er den generelle holdning i

klubben. Mange har i den sidste måned påtaget

sig nogen af de opgaver, som vi har annonceret,

at der er behov for hjælp til. Og det særlige ved

ARK er jo netop, at der er så mange, der løfter

opgaverne i fælles fl ok. Se blot Martens indlæg

i dette nummer af bladet. En ret imponerende

opgørelse af timetallet på frivilligt arbejde.

Helt konkret vil jeg svare på to af de mange

gode spørgsmål Mads stiller i sit åbne brev til

bestyrelsen. For det første vil jeg påpege, at den

daværende bestyrelse sidste år valgte at lave et

medlemsstop, således at vi ikke druknede i nye

medlemmer. Det gjorde vi i erkendelse af, at vi

ikke havde ressourcer til fl ere medlemmer under

de nuværende rammer. Vi har altså forsøgt

at tage konsekvensen af, at vi er oppe i det røde

felt, hvad angår kapacitet. Men vi vil jo og

gerne være en klub i udvikling, med nye folk

og bestyrelsen forsøger at fi nde en balance.

Endelig gør du, Mads, opmærksom på, at det

ikke er sikkert, at alle kaniner har vidst, at de

skulle hjælpe med grillen. Og du har igen ret.

Det er en svær opgave at koordinere informationerne

så de rammer alle medlemmer. Men

vi gør et forsøg – og langt størstedelen af tiden

synes jeg faktisk, at det sker i en god og imødekommende

tone. Tak for dit gode indlæg – jeg

håber, at du fortsat vil bidrage til debatten!

Venligst og tak.

AF: STINE

1. Eddie Pedersen 2.244

2. Kirce Ahtarovski 2.041

3. Thomas Honoré 1.918

4. Jesper Mikkelsen 1.897

5. Henning Föh 1.835

6. Jan Rudolph 1.793

7. Michael Hansen 1.738

8. Søren Hyttel 1.485

9. Kaare Terman 1.434

10. Carsten Givskov 1.420

11. Søren Petersen 1.349

12. Lars Petersen 1.313

13. Stine Nissen 1.285

14. Torben Holck 1.276

15. Peder Sørensen 1.227

16. Kenneth Pedersen 1.226

17. Nina Munk 1.198

18. Niclas Hansen 1.159

19. Anders Clausen 1.118

20. Rene Schmidt 1.104

I alt 66.293

12

TOP 20


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

K A L E N D E R E N

FÆLLES

FRA 3. SEPTEMBER Er der fredagssvømning i

Sundby Svømmebad kl. 19 – 21. (Omklædning

fra kl. 18.45)

13. SEPTEMBER Kl. 18. Kaninerne evaluerer årets

instruktion

17. SEPTEMBER Arbejdsdag kl. 10

25. SEPTEMBER Medlemsmøde kl. 15.00

22. OKTOBER Heltefest og standerstrygning

RONING

Fælles roning mandag. kl. 17.30 og onsdag kl.

17.

2. SEPTEMBER Karlebo Marathon, 78 km

4. SEPTEMBER Kl. 11.00 Motionsdag på Furesøen

7. SEPTEMBER Kaninløb mod Københavns Roklub

7. SEPTEMBER Kl. 18.00 Aftenkaproning på Bagsværd


9. SEPTEMBER Kl. 18.00 Sved-på-Panden-Roning

(SAS) og afslutningsfest med præmieoverrækkelse

KAJAK

Handicap-roning hver onsdag kl. 17.00

KORTBANE

4. SEPTEMBER Københavnske Kredsmesterskaber

17. SEPTEMBER Danske Bank Cup, Nybro/”361”,

Bagsværd Sø – U12 + U14

MARATHON

10.-11. SEPTEMBER Tour de Gudenå

24. SEPTEMBER Mølleåens Blå Bånd

3. DECEMBER Juleræs

TRIMLØB

10.-11. SEPTEMBER Tour de Gudenå

BØRN

Træning lørdag kl. 10-12.

Deltagelse i onsdagshandicap efter aftale med

Astrid/Simon

2.-3. SEPTEMBER overnatning i Nybro

10. SEPTEMBER Udfl ugt til Sandøen med madpakker

17. SEPTEMBER Danske Bank Cup i Nybro

UNGE

Ungdomsroning hver onsdag kl. 16.30

13

SCULLER

Hvis du er interesseret, skal du kontakte Stine

for datoer


A R K E N JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

KORT NYT

KULTURHAVN

ARK var igen i år med til at gøre Kulturhavnen til

en særlig god oplevelse for de mange besøgende

københavnere. Bestyrelsen takker Linda Spalding

for det store arbejde, hun lagde i at koordinere

vores deltagelse. Mange ARKere gav en hånd

med polo-kajakkerne. Bl.a. øste ungdomsroerne

af deres store kajakviden og underviste mindre

kajak-kompentente københavnere i at sidde i poloerne.

SVØMNING

ARKs vintersvømning starter fredag 2/9 kl. 19

i Sundby Svømmebad og fortsætter efterår og

vinter ud, samme sted og tid. Det er naturligvis

gratis for ARKs medlemmer. Omklædning fra

18.45. Vi har lille bassin og 1-2 baner i stort bassin

19.00 - 20.00. Mellem 20.00 - 21.00 har ARK

begge bassiner. Vi skal være ude senest 21.30.

Vores kære bademester Arnoldus laver reglerne,

og redaktionen bringer følgende opfordring:

”Alle er velkomne og d’tilladt at tage kaffe/kage

og andre drikkevarer med, sågar aftensmaden eller

en picnickurv. Der er borde og stole, badedyr,

rutschebane, sauna, brusere og sæbe. Man ka’

tage sol, men det er lidt dyrt! Der er også ribber

og en “ plade” til mavebøjninger, og så er der en

masse børn, lækre fyre og ualmindelig velskabte

kvinder. Knus til jer, hilsen Arnoldus

PS: Vi arrangerer entringsøvelser efter behov og

min 2 gange/år.”

CIRKELTRÆNING

Igen i år har vi hallen på Islands Brygges Skole

til rådighed onsdage fra kl. 19.- 21.00. Christian

Grau vil sædvanen tro stå for en god men hård

gang cirkeltræning. Cirkeltræningen fortsætter

frem til påskeferien.

ARKS BESTYRELSE

FORMAND

MichaelCederqvist.

formand@arok.dk

27 21 28 66

ROCHEF

Jan Rudolph

rochef@arok.dk

HUSFORVALTER

Jesper Mikkelsen

KASSERER

Jacob Ludvigsen

kasserer@arok.dk

NÆSTFORMAND

Nina Munk

næstformand@arok.dk

29 80 90 89

KAJAKCHEF

Marten Ølgaard

kajakchef@arok.dk

MATERIALEFORVALTER

Claus W. Nielsen

materielforvalter@arok.dk

SEKRETÆR

Lotte Frænde

sekretaer@arok.dk

Bestyrelsen mødes første tirsdag i måneden.

Forslag og spørgsmål til bestyrelsen sendes til

Lotte Frænde.

Spørgsmål vedr. kontingent sendes til Jakob

Ludvigsen. Adresseændringer, skabe m.m

sendes til Nina Munk. Nøgler til klubben o.lign.

styrer Jesper Mikkelsen. Find ham i klubben.

Deadline til ARKEN er den 25 i hver måned.

Materiale sendes til redaktion@arok.dk

14

More magazines by this user
Similar magazines