Combi vask - AAB af 1938 Horsens

aab.af.1938.horsens.dk

Combi vask - AAB af 1938 Horsens

DATABLAD / BRUGSANVISNING

ANVENDELSE:

Elite Combivask er et kombineret vaske / plejemiddel med voks med en meget stor rengørings- og plejeeffekt.

Elite Combivask er v elegnet til alle gulve, der tåler vand, og er hurtig og nem at anvende.

EGENSKABER:

Elite Combivask efterlader en stærk plejefilm, der er modstandsdygtig selv over for sorte streger, saltætsninger

m.m. Ridsede overflader porefyldes.

KARAKTERISTIK:

Parfumeret, lyserød væske.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Opbygning af plejefilm: 1,0 dl pr. 10 l. Vand

Almindelig rengøring og vedligeholdelse: 0,2 - 0,5 dl. pr. 10 ltr. vand.

Normal/kraftig besmudsning: 0,5 dl. pr. 10 ltr. vand.

Let besmudsning: 0,25 dl. pr. 10 ltr. vand.

Emballagestørrelser: 3 x 5 ltr. - varenr. 140505

DEKLARATION:

5 - 15% Sæbe: neutraliserede fedtsyrer, der nedsætter vands overfladespænding og virker smudsfjernende.

Polymer voks: filmdanner.

< 5% Anioniske tensider: nedsætter vands overfladespænding og løsner snavs, fedt, olie m.v.

Glycerin: virker opløsende på snavs.

< 5% Nonioniske tensider: polyglycocider (sukkertensider) nedsætter vands overfladespænding og løsner

snavs, fedt, olie m.v.

Parfume: giver særpræg.

Farve: giver særpræg.

PRODUKTDATA:

Vægtfylde: 1,03 kg/l

pH-koncentrat, ca.: 9,7

pH-brugsopløsning ca.: 6 - 8 ved 0,5 dl. pr. 10 l vand

Viskositet: 75 mPa - s

Lagring: Opbevares frostfrit i lukket originalemballagen.

GODKENDELSE:

Elite Combivask

Produktinformationsnr.: 22073 - Revisionsdato: 11.11.2002, erstatter tidligere data/produktinformationsblade

Elite Miljø Produkter A/S

Bodøvej 4 - 8700 Horsens - Tlf.: 7628 3100 - Fax: 7628 3115 - email: elite@elite-produkter.dk - website: www.elite-produkter. dk


1. Firma:

Elite Miljø Produkter A/S

Bodøvej 4 - 8700 Horsens

Tlf: 7628 3100 - Fax: 7628 3115

email: elite@elite-produkter.dk

www.elite-produkter.dk

Leverandørbrugsanvisning nr.: 220073

Revisionsdato: 11.11.2002

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

2. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer:

Anionisk tensid < 5%

Klassificering Xi; R38 / 41

Nonionisk tensid < 5%

Klassificering: Xi; R36 / 38

3. Fareindentifikation:

Væsentligeste farer for mennesker og miljø: -

Symptomer: -

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding: -

Øjenkontakt : Skyl straks med vand i mindst 15

minutter. Søg læge ved fortsat

irritation.

Hudkontakt: Skyl med vand.

Indtagelse: Drik mælk eller vand.

Forbrænding: -

5. Brandbekæpelse:

Egnede slukningsmidler: Ikke brændbart.

Slukningsmidler som ikke må anvendes: -

Særlige farer: -

Personlige værnemidler: -

6. Forholdsregler v/udslip/spild og bortskaffelse:

Større spild opsuges med absorberende

materiale. Mindre spild bortskylles med rigeligt

vand.

7. Håndtering og opbevaring:

Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

Holdbarhed: 36 mdr.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler:

Beskyttelse af hænder: Bug evt. beskyttelses

handsker af gummi. Anvend fugtighedscreme

efter brug.

Beskyttelse af øjne: Brug evt. beskyttelsesbriller

eller ansigtsskærm.

Elite Combivask

9. Fysiske / Kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand: Væske

Farve: Lyserød

Vægtfylde: 1,03 kg/l

pH-koncentrat, ca: 9,7

pH-brugsopløsning: 6 - 8 ved 0,5 dl. pr. 10 l vand

Viskositet: < 75 mPa - s

10. Stabilitet og reaktivitet:

Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige

reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger:

(sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: -

Huden: Kan medføre en svag irritation af huden.

Øjnene: Kan irritere øjnene

Indtagelse: -

Langtidseffekt: -

12. Miljøoplysninger:

Nebrydelighed: De indgående tensider er biologisk

let nedbrydelige i henhold til OECD testmetode

301 A-F.

13. Bortskaffelse:

Bortskaffelse: Bortskaffes til egnet modtagesta

tion.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

Affaldsfraktion: 01.11

14. Transportoplysninger:

Prouktet er ikke omfattet af reglerne om transport

af farligt gods.

15. Oplysning er om regulering:

Mærkning: Prouktet er ikke mærkningspligtigt i

henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

1065 af 30. novembr 2000.

Krav til særlig uddannelse: Ingen særlige uddan

nelseskrav.

16. Andre oplysninger: Telefonnr. i nødsituationer:

Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende

læge få oplysning om produktets indhold og evt.

behandling af forgiftning ved at rette henvendelse

til Giftinformationen på Arbejds- og Miljømedicinsk

Klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60

Elite Miljø Produkter A/S

Bodøvej 4 8700 Horsens - Tlf.: 7628 3100 - Fax: 7628 3115 - email: elite@elite-produkter.dk - website: www.elite-produkter.dk

More magazines by this user
Similar magazines