Referat af FU-Møde - Dansk Skak Union

dsu.dk

Referat af FU-Møde - Dansk Skak Union

Referat af

HB-Møde

29. august

2010


Referat af HB-Møde

Søndag d. 29. august 2010

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden ........................................................................................... 1

2. Godkendelse af referat fra HB 02-04-2010. ................................................................. 1

3. Godkendelse af referat fra delegeretmødet 2010. ...................................................... 1

4. Forretningsudvalgets beretning ................................................................................... 1

5. Nyt fra Hovedkredsene ................................................................................................. 2

6. Status på skak.dk .......................................................................................................... 4

7. Reglement for DM og koordinerede turneringer. ........................................................ 5

8. DSU’s struktur ............................................................................................................... 5

9. Udvalg ........................................................................................................................... 5

10. Pokalturneringen ...................................................................................................... 8

11. FIDE og ECU valg ....................................................................................................... 8

12. 1. behandling af unionens budget for 2011 ............................................................. 8

13. Skakhåndbogen ........................................................................................................ 8

14. Faste oplysninger for HB........................................................................................... 8

15. Tid og sted for næste møde ..................................................................................... 9

16. Eventuelt ................................................................................................................... 9

Deltagere:

Lars-Henrik Bech Hansen (LBH)

Tom Skovgaard (TS)

René Baarup Christensen (RBC)

Chresten Nielsen (CHN)

Kim Skaanning-Pedersen (KS)

1. HK: Sigfred Haubro (SH) **

2. HK: Niels Steen Larsen (NSL) **

3. HK: Poul Jacobsen (PJA)

4. HK: Kai Bjørnskov (KBJ)

5. HK: Jean B. Mikkelsen (JM)

6. HK: Aage Olsen (AAO) **

7. HK: Christian Grubert (CG)

8. HK: Kasper Wilken Damm (KWD)

9. HK: Erik Søbjerg (ES)

*)Ikke stemmeberettiget **) Stemmeberettiget med 2 stemmer hver

Hovedbestyrelsen

Chresten Nielsen

Sekretær

Østergade 26

5672 Broby

+45 - 28 15 12 71

sekretaer@skak.dk

http://www.dsu.dk

http://www.skak.dk


1. Godkendelse af dagsorden

./. Se bilag 1.

Formanden bød velkommen til HB-Mødet og præsenterer

dagsordenen.

En særlig velkomst til de nye HB-Medlemmer Christian Grubert og

Erik Søbjerg, med håbet om et godt samarbejde fremover.

Dagsordenen blev herefter godkendt med forbehold for at

pokalturneringen ikke skal udgå som aktivitet men blot af

dagsordenen. Meningen var at et nyt reglement skulle diskuteres,

men dette er endnu ikke færdigt, hvorfor punktet flyttes til

novembermødet.

2. Godkendelse af referat fra HB 02-04-2010.

./. Se bilag 2.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af referat fra delegeretmødet 2010.

./. Se bilag 3.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Forretningsudvalgets beretning

./. Se bilag 4.

Mundtlige tilføjelser:

Eigil Johansen og Ole Jakobsen er gået bort siden sidste møde.

Geoffrey Borg har besøgt København og der arbejdes på at få et FA

seminar til Danmark som er direkte kvalificerende til en FA titel.

Der er indgået 2 tilbud om at afholde DM i 2011. Et fra LO-Skolen i

Helsingør og et fra Scandic i Odense.

Efter debat af fordele og ulemper af de 2 tilbud, beslutter

hovedbestyrelsen enstemmigt at afholde DM i 2011 på Scandic Hotel i

Odense. Tilbuddet fra LO-Skolen forsøges holdt varmt i et års tid så vi

evt. kan benytte os af det gode tilbud enten i 2012 eller 2013.

Beretningen er godkendt enstemmigt.

Side 1 af 11

Hovedbestyrelsen

Chresten Nielsen

Sekretær

Østergade 26

5672 Broby

+45 - 28 15 12 71

sekretaer@skak.dk

http://www.dsu.dk

http://www.skak.dk


5. Nyt fra Hovedkredsene

./. Se bilag 5.

Medlemstallet er nu 4628 i Dansk Skak Union + 8 betalende

netmedlemmer.

1. HK - 943 medlemmer

Copenhagen Chess Challenge afholdt med succes

Junior SM afholdt med 80 deltagere

Pokalturnering afholdt i samarbejde med 8. Hk

Politiken Cup afholdt med stor succes sammen med Peter

Heine Nielsen vs. Peter Svidler matchen i anledning af Bent

Larsens 75 års fødselsdag.

Dagturneringen startet med 30 deltagere

Ny skakforening er startet. Caissa har 9 medlemmer hvoraf

flere allerede er enkeltmedlemmer i unionen.

Der har været afholdt juniordag i samarbejde med Nikolaj

Mikkelsen og Miriam Olsen

Monika Haubro har deltaget i Sommer Summarum på DR

2. Hk – 618 medlemmer

Er ved at se på mulighederne for bedre at aktivere børn og

unge i hovedkredsen.

Opfordrer til at opruste samarbejdet med Dansk Skole Skak

det bliver nemmere at fastholde disse målgrupper.

Mange koordinerede turneringer er begyndt i starten af

sæsonen og aktiviteten er god.

3. HK – 412 medlemmer

Koordinerede turneringer er startet op og der bemærkes en

lettere tilbagegang i aktivitetsniveauet.

Sammenlægning af klubberne betyder desværre nogle tabte

medlemmer og det er tendens der ikke umiddelbart stopper.

Der har været arbejdet på at få en aftale i stand med at afholde

DM og det har været succesfuldt idet 3. hk. takker for

tildelingen af arrangementet.

4. HK – 238 medlemmer

Holdturneringen i 4. og 5. er opstartet med udsendelse af

indbydelse.

Syd Grand Prix er startet op med deltagelse af juniorer

FU har vedtaget at de skal have trimmet vedtægterne og få

hjemmesiden mere aktiv.

Side 2

Forretningsudvalget

Chresten Nielsen

Sekretær

Østergade 26

5672 Broby

+45 - 28 15 12 71

sekretaer@skak.dk

http://www.dsu.dk


5. HK – 397 medlemmer

Sondex cup og Horsens Lang Weekend afholdt med god

deltagelse.

Holdturneringen i 4. og 5. er opstartet med udsendelse af

indbydelse.

6. HK – 647 medlemmer

IM-turnering på Chess house med en lokal IM-Norm

Tjele Skakklub er overgået til 9. hk

Visionsseminar er planlagt i starten af oktober så

hovedkredsen kan diskutere hvad der skal ske fremadrettet

når nu klubberne nedstemte forslaget om sammenlægning

med 9. hk.

Ekstraordinær generalforsamling afholdt for at få valgt en ny

formand. Stemmefordelingen var dog til fordel for den

siddende formand.

7. HK – 306 medlemmer

Ser en stor udfordring i at skabe en juniorafdeling i

hovedkredsen.

Nørresundby Skakklub gør et stort arbejde for at fastholde

medlemmerne, og det håbes at arbejdet bliver spredt til de

andre klubber så hovedkredsen kan overleve fremadrettet.

8. HK – 540 medlemmer

Nye folk i hovedkredsbestyrelsen og det er velkendte ansigter

da de begge har siddet i hovedkredsbestyrelsen tidligere.

Kvalstævne afholdt i samarbejde med 1. hk. til pokalstævnet

9. HK – 368 medlemmer

Ny bestyrelse er valgt efter Morten Fabrins afgang.

Junioraktiviteten forsøges intensiveret fremadrettet.

Den nye bestyrelse ønsker at arbejde videre med tanken om

en sammenlægning af 6. og 9. hovedkreds.

Side 3

Forretningsudvalget

Chresten Nielsen

Sekretær

Østergade 26

5672 Broby

+45 - 28 15 12 71

sekretaer@skak.dk

http://www.dsu.dk


6. Status på skak.dk

./. Se bilag 6

ES: Ros for en god håndtering af de problemer der har været siden

indførelsen af skak.dk.

AAO: Spørger hvor meget live-dækning der vil blive fremadrettet.

TS: Der vil blive dækket så meget som muligt live på skak.dk med det

budget der er til rådighed, da DSU giver 400 pr. kommentering.

Hvis det ønskes at dække alle begivenheder muligt ville man skulle

bruge et budget i nærheden af 40.000-50.000 kr. årligt.

PJA: Opfordrer til en intern kampagne i DSU for at få virkelig mange folk

ind og se kommentering på skak.dk.

LHB: Konkluderer en opbakning i HB til at der bruges ekstra midler til at

sørge for større livekommentering på skak.dk.

Side 4

Forretningsudvalget

Chresten Nielsen

Sekretær

Østergade 26

5672 Broby

+45 - 28 15 12 71

sekretaer@skak.dk

http://www.dsu.dk


7. Reglement for DM og koordinerede turneringer.

./. Se bilag 7

Forslagene blev enstemmigt godkendt.

8. DSU’s struktur

./. Se bilag 8

LBH: Opfordrer HB til at tage materialet og gøre sig nogle tanker om emnet

indtil HB-mødet i november hvor emnet bliver diskuteret til bunds

over 2 dage.

9. Udvalg

a. Divisionsturneringsudvalget

./. Se bilag 9

AAO: Omkring forslaget vedrørende elektroniske ure og

betænkningstiden ses det ikke som et stort problem at kunne

skaffe ure inden næste sæson.

PJA: Tilslutter sig holdningen og vil støtte tanken om at indføre

ligaens betænkningstid i både 1. og 2. division fra næste sæson.

LBH: Konkluderer en positivisme omkring indførelsen af ligaens

betænkningstid i 1. og 2. division og sætter dette forslag til

afstemning.

For stemte: ES, AAO, PJA, CHN, TS, RBC, LBH & CG – 9 stemmer

Imod stemte KS, NSL, JBM, SH – 6 stemmer

KBJ & KWD stemte ikke.

FU tager en dialog med divisionsturneringsudvalget om det er

hensigtsmæssigt kun at sende ting elektronisk.

Om dommerproblematikken er det FU’s opfattelse at reglementet fungerer og

at der i reglementet er mulighed for at give dispensation for at have en

spillende kampleder. Dette kræver ikke ændringer.

PJA: Opfordrer til at man i stedet for at lave reglerne om, opfordrer til at

få uddannet flere dommere når man giver en dispensation.

Udkast til divisionsturneringen:

ES: Udtrykker bekymring over om klubberne er informeret om de

ændringer der er foretaget efter det første udkast.

Side 5

Forretningsudvalget

Chresten Nielsen

Sekretær

Østergade 26

5672 Broby

+45 - 28 15 12 71

sekretaer@skak.dk

http://www.dsu.dk


LBH: Beretter at det er indskærpet at implicerede klubber skal høres når

der er ændringer og det har været gennem udvalget hvilket gør at

man må antage at klubberne er hørt.

ES: Opfordrer til at man fremover opretter en ”log” over hvilke

ændringer der er foretaget og hvem der er informeret om dem.

PJA: Tilslutter sig holdningen og ønsker at denne ”log” indføres fra

næste sæson.

AAO: Pointerer at divisionsturneringsplanlægningen bør lægges på

nettet så klubberne kan følge udviklingen.

LBH: Konkluderer at HB godkender divisionsturneringen på det

grundlag der er forelagt, men ønsker en udførlig log over

ændringer næste år.

b. Eliteudvalget

./. Se bilag 10

Aktiviteter i resten af 2010:

Træningsweekend for 10 x U20 spillere

Træningsweekend for 10 x U14 spillere

LBH: Fremadrettet kan landstrænerfunktionerne blive lettet for

noget administrativt arbejde, mod betaling til en ekstern person

som forestår det praktiske i forbindelse med udsendelse af

delegationer.

Konkluderer opbakning til projektet og eliteudvalget arbejder

videre med oplæget til endelig vedtagelse på novembermødet.

Side 6

Forretningsudvalget

Chresten Nielsen

Sekretær

Østergade 26

5672 Broby

+45 - 28 15 12 71

sekretaer@skak.dk

http://www.dsu.dk


c. Ungdomsudvalget

./. Se bilag 11

Online skaktræning bliver ikke et statisk punkt på skak.dk, men

derimod en aktuel person som underviser på skak.dk.

Der er optimisme omkring noget fremsynethed på skak.dk.

Der er kommet stramninger på børneområdet og der opfordres

derfor nu kraftigt til at få indhentet de børneattester så

klubberne ikke kommer i klemme senere hen.

I problematikken omkring samarbejdet med dansk skole skak

og fastholdelsen af juniorerne i klubberne oplyser Tom

Skovgaard at samarbejdet ikke er særlig bredt, da Dansk Skole

Skak ikke mener at have det som et formål at skabe gode

skakspillere, men sætter det sociale mere i højsæde. Dette

forsøges forbedret gennem dialogmøder fremadrettet.

d. Lederudviklingsudvalget

./. Se bilag 12

KS: Mener man skal have tilbud klar til nyvalgte

bestyrelsesmedlemmer fra påske og hen over sommeren så de

organisatoriske ledere er rustet til at varetage tillidsposterne.

PJA: Opfordrer til at afholde medlemsmøder og afholder debat af

forskellige organisatoriske problemstillinger, og derigennem

kan have en oplægsholder ude og holde et minikursus inden for

emnet.

NSL: Mener ikke at deciderede kurser har den store effekt da det er

prøvet før uden det store held og opbakning. Opfordrer til at

henlægge disse kurser til i forvejen planlagte møder så man er

sikker på at der er mennesker til møderne.

LBH: Mener at kurserne kan sælges overfor medlemmerne hvis man

får nogle sendt af sted og de vender hjem med en god oplevelse.

KWD: Mener man bør have bestyrelser i danske klubber registreret, så

man kan målrette tilbuddene til de som bliver skiftet ud.

e. Økonomi og Kartoteksudvalget

RBC orienterer om at udvalget er nået frem til at det bedste

alternativ til en fremtidig håndtering af vores medlemskartotek

er WinKas Pro.

Side 7

Forretningsudvalget

Chresten Nielsen

Sekretær

Østergade 26

5672 Broby

+45 - 28 15 12 71

sekretaer@skak.dk

http://www.dsu.dk


Systemet skal dog stadig tilpasses vores struktur for at kunne

håndtere de funktioner der ønskes.

Anbefalingen er at man undersøger muligheden for en aftale om

brug af WinKas Pro, og får lavet en løsning til at koble imellem

så det opfylder vores funktionalitetsbehov.

Teknisk assistance er påkrævet, for at kunne få lavet den rigtige

løsning. Flere alternativer blev diskuteret og udvalget arbejder

videre mod en endelig løsning.

10. Pokalturneringen

Punktet udgår af dagsordenen.

11. FIDE og ECU valg

Formanden redegør for de forskellige muligheder for det kommende

valg i FIDE og ECU.

HB beslutter at støtte Karpov til FIDE-valget

HB beslutter at give et åbent mandat med til valget med

udgangspunkt i at støtte R. Weizsäcker

12. 1. behandling af unionens budget for 2011

./. Se bilag 13.

Budgettet er ændret i forhold til det udsendte bilag og et nyt budget

runddeles på mødet og loves fremsendt sammen med referatet.

Kassereren redegør for de store ændringer og budgettet diskuteres

videre på novembermødet.

13. Skakhåndbogen

Den foreløbige udgave har gennem et stykke tid været tilgængelig på

nettet, og vil snarligt blive offentliggjort til brug for klubberne.

14. Faste oplysninger for HB

Sekretæren har nu fået overdraget de faste oplysninger og der

begyndes en redigering af oplysningerne så de også bliver ajourført.

Side 8

Forretningsudvalget

Chresten Nielsen

Sekretær

Østergade 26

5672 Broby

+45 - 28 15 12 71

sekretaer@skak.dk

http://www.dsu.dk


15. Tid og sted for næste møde

Næste møde afholdes som 2-dages seminar d. 13-14. november 2010

Næstfølgende møde afholdes d. 6. februar 2011

16. Eventuelt

PJA: Der afholdes snart hurtigskak-dm på Fyn og alle er velkomne.

Der er indkøbt live-brætter til 3. hk. Disse forventes taget i brug

denne til lejligheden.

ES: Opfordrer til at få lavet et forslag til ny forretningsorden, så det er

muligt for FU at opfylde den fremover.

LBH: Tilkendegiver at dette vil komme på dagsordenen i fremtiden.

AAO: Udtrykker utilfredshed med at bilagene ændres meget fra udsendelse

og til møderne, og kommer meget sent ud.

LBH: Beklager den sene udsendelse af bilagene.

KWD: Spørger til kandidatklassen som var på dagsordenen sidste gang, og

var flyttet til dagens punkter.

LBH: Der findes endnu ikke et bedre alternativ set fra FU’s synspunkt, og

punktet kommer på dagsordenen næste møde, men det forventes

ikke at FU kommer med et egentligt forslag.

Bilagsoversigt:

Bilag 1: Dagsorden

Bilag 2: Referat af HB-Møde 02-04-2010

Bilag 3: Referat af Delegeretmødet 2010

Bilag 4: Forretningsudvalgets beretning

Bilag 5: Medlemstal

Bilag 6: Status på skak.dk

Bilag 7: Reglement for DM og koordinerede turneringer

Bilag 8: DSU Struktur

Bilag 9: Divisionsturneringsudvalget

Bilag 10: Eliteudvalget

Bilag 11: Ungdomsudvalget

Bilag 12: Lederudviklingsudvalget

Bilag 13: Budget for 2011

Side 9

Forretningsudvalget

Chresten Nielsen

Sekretær

Østergade 26

5672 Broby

+45 - 28 15 12 71

sekretaer@skak.dk

http://www.dsu.dk

More magazines by this user
Similar magazines