ÅRSRappORT 2011/12 - Systematic

da.systematic.com

ÅRSRappORT 2011/12 - Systematic

SIMPLICITY

pERFORmaNcE

FORwaRD-THINKING

Danmark

Søren Frichs Vej 39

8000 Aarhus C

Tlf +45 8943 2000

Landgreven 3

1301 København K

Tlf +45 8943 2000

Storbritannien

The Coliseum Riverside Way

Camberley, Surrey GU15 3YL

Tlf +44 1276 675533

USa

5875 Trinity Parkway

Suite 130 Centreville

Virginia 20120

Tlf +1 703 385 7522

Finland

Finlaysoninkuja 19

33210 Tampere

Tlf +358 207 463 870

australien

Tower A, Level 5,

7 London Circuit

Canberra ACT 2601

Tlf +61 2 6169 4088

Sverige

Ostermalmstorg 1, 4 vån

Stockholm 114 42

Tlf +46 770-770109

Tyskland

Im Zollhafen 24

50678 Köln

Tlf +49 221 650 783 71

03488DES000 - Sep 2008 - version 1.1

DES470 - Jan 2012

www.systematic.com

DES544 - Jan 2013

CVR-nr.: 78834412

ÅRSRAPPORT 2011/12

Robust forretning i

international vækst


SySTEmaTIc

ÅRSRappORT 2011/12

Systematic A/S

Søren Frichs Vej 39

8000 Aarhus C

Danmark

Tlf +45 8943 2000

contact_dk@systematic.com

www.systematic.com

CVR-nr.: 78834412

Systematics årsrapport

2011/12 findes også på

www.systematic.com

Tryk: Chronografisk A/S

Bestyrelse:

Alex Holm Jensen (Formand)

Torben Ballegaard Sørensen (Næstformand)

Peter L. Ravn (Bestyrelsesmedlem)

Niels Bo Theilgaard (Bestyrelsesmedlem)

Lars Johansson (Bestyrelsesmedlem)

Richard Baker (Medarbejdervalgt)

Nikolaj Holm Bramsen (Medarbejdervalgt)

Direktion:

Michael Holm, Koncernchef

Følgende aktionærer besidder mere

end 5% af selskabets aktiekapital:

Michael Holm Holding ApS,

Lindevangsvej 17, 8240 Risskov

AHJ Holding Århus ApS,

Ryvangs Alle 14, 8240 Risskov

E. Bank Lauridsen Holding A/S,

Øresundsvej 7, 6715 Esbjerg N

Revision:

Deloitte Statsautoriseret

Revisions partnerselskab

Svanemærket tryksag 541-826

03 5-ÅRS OVERSIGT OG SySTEmaTIc FaKTa

04 LEDELSESBERETNING

08 KERNEFORRETNINGSOmRÅDER

15 RESULTaTOpGØRELSE FOR ÅRET

16 aKTIVER

17 paSSIVER

18 EGENKapITaLOpGØRELSE

19 pENGESTRØmSOpGØRELSE

20 LEDELSESERKLÆRING

21 DEN UaFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

22 NOTER

26 aNVENDT REGNSKaBSpRaKSIS

mISSION SImpLIFyING cRITIcaL

DEcISION maKING

VISION a LEaDING INTERNaTIONaL

cOmpaNy IN DELIVERING RELIaBLE

aND STRaIGHTFORwaRD SOLUTIONS

TO pEOpLE wHO maKE cRITIcaL

DEcISIONS EVERy Day

5-ÅRS OVERSIGT

Koncern (1.000 DKK) 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Årets omsætning 413.144 372.241 360.930 353.216 375.052

Resultat af primær drift 38.225 38.028 35.925 5.723 37.736

Resultat af finansielle poster 2.835 (701) 143 185 369

Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser 30.724 26.870 26.651 3.442 27.081

Balancesum 260.107 251.302 245.828 206.697 245.545

Likvide beholdninger og Andre værdipapirer 72.425 58.622 50.716 27.558 (10.531)

Driftskapital 92.038 64.476 56.105 32.049 56.495

Egenkapital 125.083 106.531 93.550 65.895 76.274

Pengestrømme vedr. drift 41.240 48.589 49.892 87.100 7.084

Innovation (procesforbedring og produktudvikling) 39.936 44.771 38.592 44.122 35.284

Omsætning uden for det danske marked 89.151 100.783 129.935 128.370 174.892

Nøgletal

Overskudsgrad 9,3% 10,2% 10,0% 1,6% 10,1%

Egenkapitalens forrentning 26,5% 26,9% 33,4% 4,8% 36,7%

Soliditetsgrad 48,1% 42,4% 38,1% 31,9% 31,1%

Innovation i procent af omsætning 9,7% 12,0% 10,7% 12,5% 9,4%

Gennemsnitligt antal medarbejdere 422 419 436 459 447

Omsætning pr. medarbejder (gns. fuldtidsansatte, 1.000 DKK) 979 888 828 770 839

SySTEmaTIc FaKTa

Robust software- og systemvirksomhed

Fire kerneforretningsområder: Public Sector,

Healthcare, Defence, Intelligence & National

Secu rity

Solgt løsninger til kunder i 47 lande

Høj kundetilfredshed og langvarige kundeforhold

Partnere i 18 lande

Omsætning: 413 mio. kr.

Resultat af primær drift: 38 mio. kr.

72 mio. kr. i likvide beholdninger og ingen

bankgæld

Soliditetsgrad på 48 % og AAA kredit-rating

CMMI-certificeret på niveau 5

97 % af alle milepæle er godkendt og leveret

til tiden

Kontorer i Danmark, Storbritannien, USA, Finland,

Sverige, Australien og Tyskland

Attraktiv og international arbejdsplads med højt-

uddannede medarbejdere

422 medarbejdere hvor 62 % af softwareudviklerne

har en Ph.d. eller kandidatgrad

13 % af ansættelserne er tidligere medarbejdere,

der søger tilbage til Systematic

Medarbejderne repræsenterer 20 nationaliteter


LEDELSESBERETNING

ROBUST FORRETNING I

INTERNaTIONaL VÆKST

I et marked præget af store forandringer fortsætter Systematics robuste forretning

med at vokse profitabelt samtidig med, at vi udvikler vores internationale aktiviteter

og investerer i fremtiden.

I 2011/12 er Systematic vokset profitabelt i et marked, hvor kunders

præferencer for pålidelige, standardiserede softwareløsninger

bliver endnu tydeligere. På den baggrund fortsætter vi med at

udvikle forretningen. Systematic positionerer sig til fremtidig vækst

gennem investering i innovative softwareprodukter, udvikling af

medarbejdere og deres kompetencer, strømlining og forenkling af

vores interne processer samt ved at øge kendskabet til Systematic

på udvalgte, internationale markeder.

Ved indgangen til regnskabsåret 2011/12 budgetterede Systematic

med vækst i omsætningen og et uændret driftsresultat. I overensstemmelse

med forventningerne realiserede vi en omsætningsvækst

på 11 % til 413 mio. kr. og et driftsresultat på 38 mio. kr.

– hvilket var marginalt bedre end i regnskabsåret 2010/11. Det er

tilfredsstillende at levere forudsigelige finansielle resultater i et

marked, som er under hastig forandring, og hvor kunderne har fokus

på omkostninger og hurtigt afkast af deres it-investeringer.

Vi har etableret en solid, forretningsmæssig platform for vækst, og

med denne som udgangspunkt planlægges der offensive investe-

ringer i produkter, medarbejdere og nye markeder. For 2012/13

budgetteres med vækst i omsætning og et driftsresultat på det

nuværende niveau.

Fokus på fire kerneforretningsområder

Siden etableringen i 1985 har Systematic udviklet sig til en international

it-virksomhed, der fokuserer på fire kerneforretnings-

områder: Public Sector, Healthcare, Defence og Intelligence &

National Security. Fælles for disse er et behov for at kunne integrere,

sammenstille og analysere store mængder komplekse data

samt skabe et overblik, som muliggør kvalificeret beslutnings-

tagning – ofte i kritiske situationer. Vi har oparbejdet dyb domæne-

viden inden for disse fire forretningsområder. Samtidig bliver vi

stadig bedre til at udnytte erfaringer, kompetencer og teknologier

på tværs af forretningsområderne.

Systematic sælger løsninger direkte til slutkunder, ligesom vi sam-

arbejder med udvalgte partnere om distribution af vores produkter

og ydelser på bestemte markeder. Vi har i 2011/12 indgået nye,

strategiske samarbejdsaftaler, og vores løsninger er nu solgt til

kunder i 47 lande. Vi følger vores kunder i deres internationalisering,

ligesom vi selv er åbne over for at deltage i internationale partner-

skaber.

Systematic leverer også større løsninger og kundespecifikke

projekter til private virksomheder baseret på vores høje modenhed

i softwareudvikling og viden om processer og metoder, hvor vi kan

sikre kvalitet i løsninger og projekter.

Hovedparten af Systematics omsætning genereres i Danmark.

For at positionere os til fremtidig vækst har vi i de seneste år åbnet

nye kontorer i Finland, Sverige, Australien og Tyskland, og yderligere

kontorer er under etablering. Også i et globalt marked er den

lokale tilstedeværelse et væsentligt element i kunders overvejelser

om deres fremtidige leverandør.

Stor vækst i ordreindgang og en sund økonomi

I det forløbne regnskabsår har Systematic indgået nye aftaler for

460 mio. kr. – en stigning på mere end 20 % sammenlignet med

2010/11. Alle forretningsområder har udvist tocifrede stigningsprocenter,

og det er specielt tilfredsstillende, at Defence-områdets

ordreindgang – efter nogle vanskelige år – er vokset med mere

end 30 %. Systematic har på trods af et faldende marked vundet

markedsandele i 2011/12. Det vidner om, at kunderne værdsætter

fordelene ved COTS-produkter (hyldevareprodukter): Stor umiddelbar

brugsmæssig værdi, lave omkostninger, lav risiko og hurtig

ibrugtagning.

Systematics samlede indtægter steg 11 % i forhold til året før og

udgjorde 413 mio. kr. Med 20 % udgør licens- og vedligeholdelsesindtægterne

en stigende andel af de samlede indtægter. Der er en

god balance mellem indtægter fra de enkelte forretningsområder.

Som en videnstung virksomhed udgør løn til medarbejderne hovedparten

af Systematics omkostninger. Langt de fleste aktiviteter

udføres af medarbejdere ansat i koncernen. For til stadighed at sikre

Omsætning

2011/12

413 mio. kr.

166 mio. kr. 161 mio. kr.

Public Sector/INS Defence

Healthcare

86 mio.kr

konkurrencedygtige ydelser udføres en stigende andel af softwareudviklingen

af fast tilknyttede konsulenter, hovedsageligt fra

Ukraine, som via moderne informationsteknologi og fælles arbejdsmetoder

er fuldt integreret i vores udviklingsteams. Selvom der kan

være store geografiske afstande mellem de enkelte software-

udviklere i et udviklingsteam, gør den relativt lille forskel i antal

tidszoner integrationen lettere. Medarbejderantallet er steget til

422 ultimo regnskabsåret, og i tillæg hertil skal lægges 36 fast

tilknyttede konsulenter.

Det primære driftsresultat er opgjort til 38 mio. kr. Med tillæg af

positive finansielle indtægter – først og fremmest afkast på obligationsporteføljen

– udgør koncernresultatet før skat 41 mio. kr.

Selskabsskatter er beregnet til 10 mio. kr., hvoraf hovedparten

betales i Danmark. Årsresultatet for 2011/12 på 31 mio. kr. er det

hidtil bedste i Systematics 27-årige historie.

Balancen er samlet vokset med 3 %. De immaterielle aktiver (hovedsageligt

kapitaliserede produktudviklingsomkostninger) er faldet

med 13 %, mens tilgodehavender er vokset med 13 %. Det sidste

skyldes fakturering omkring årsregnskabstidspunktet. Egenkapitalen

er vokset med 17 %, mens gældsforpligtelserne er på lidt

lavere niveau end sidste år. Alt i alt har Systematic en meget robust

balance.

D&B VURDERER SySTEmaTIc pÅ

HØjESTE KREDITRaTINGNIVEaU

Driftsaktiviteterne genererede en pengestrøm på 41 mio. kr., mens

investeringsaktiviteter belastede kassebeholdningen med 16 mio.

kr. Afskrivninger på aktiverede udviklingsomkostninger var højere

end årets aktiverede produktudviklingsomkostninger, hvilket i sig

selv bidrog med en positiv likviditet på 6 mio. kr. Samlet set voksede

kassebeholdningen (inkl. obligationsporteføljen) med 23 % til 72

mio. kr. Da Systematic ikke har nogen bankgæld men derimod

uudnyttede kreditfaciliteter, har virksomheden et stærkt finansielt

beredskab, hvilket også giver sig udtryk i en AAA kredit-rating.

Kompetenceudvikling og høj procesmodenhed skaber værdi

for kunderne

Systematic har i mange år haft fokus på kompetenceudvikling, da

evnen til hurtigt og effektivt at tilegne sig ny viden giver os klare,

konkurrencemæssige fordele. Viden er først og fremmest relateret

97 pROcENT

til Systematics kernekompetencer inden for metoder til softwareudvikling,

produkter til beslutningsstøtte i kritiske situationer samt

specifik indsigt i de fire kerneforretningsområder. Viden, som kan

deles internt i organisationen og med partnere, og efterfølgende

kommercialiseres i løsninger og produkter til kunderne.

Den konstante fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer er

med til at gøre Systematic til en attraktiv arbejdsplads, kendetegnet

ved høj medarbejdertilfredshed og lavt sygefravær (sidste år 3,7

dage i gennemsnit). Systematic holder tæt kontakt med tidligere

ansatte gennem Alumni-netværk og -arrangementer. Flere tidligere

medarbejdere søger tilbage til Systematic, og genansættelser

udgjorde sidste år 13 % af nyansættelserne. Interne vidensnetværk

på tværs af forretningsområder inspirerer medarbejderne til at

finde, dele og genbruge den viden, som kollegaer allerede har tilegnet

sig.

Systematic er i 2012 blevet re-certificeret efter CMMI, som er en

international standard for modenhed i softwareudviklingsprocesser.

“Hellere uddanne vores

medarbejdere og risikere,

at de rejser, end lade

være og de bliver.”

aF aLLE SySTEmaTIcS

mILEpÆLE ER GODKENDT

OG LEVERET TIL TIDEN

SySTEmaTIc cERTIFIcERET

TIL cmmI NIVEaU 5

4 | Systematic Systematic | 5

Michael Holm

Koncernchef


KVaLITET TIL TIDEN OG TIL

KONKURRENcEDyGTIGE pRISER

CMMI 5 er det højeste niveau inden for forretningsmodenhed

– en certificering, som vi deler med blot 22 virksomheder i Europa

og ca. 290 i verden. Kun et begrænset antal virksomheder i verden

har, som Systematic, formået at opretholde niveau 5 i mere end 7 år.

Vi er internationalt anerkendt for vores evne til at effektivisere og

optimere vores udviklingsprocesser gennem kombinationen af

CMMI-modellen og agile udviklingsmodeller baseret på Lean og

Scrum. Gennem flere år har vi præsenteret Systematics modeller

og processer på konferencer, ligesom vi har fået optaget artikler om

emnet publiceret af foreningen IEEE, som har 400.000 medlemmer

i 160 lande. Vores dokumenterede resultater vækker international

interesse og opsigt.

For vores kunder betyder kombinationen af CMMI, Lean og Scrum,

at vi kan agere fleksibelt og interaktivt og med udgangspunkt i en

veldokumenteret samarbejdsmodel hurtigt skabe målbare resultater.

Levering til tiden

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

94% 92% 95%

08

09

10

93%

11

97%

12

ScRUm

Flere forløb

frem for ét langt

=

Tæt kundedialog

og bedre

løsninger

Milepæle:

Leveret før tiden

Leveret til tiden

Mindre end 1 uge forsinket

1-4 uger forsinket

Mere end 4 uger forsinket

cmmI 5

Styr på udviklings-

processerne

=

Kvalitet

og levering til

tiden

mERVÆRDI

LEaN

Løbende

effektiviseringer

=

Omkostningseffektive

processer

Samarbejdet med vores kunder foregår i integrerede teams, hvor

alle parter spiller med åbne kort. Systematic har demonstreret, at

fleksibilitet og agile metoder fint kan kombineres med struktur,

forudsigelighed og troværdighed. I 2011/12 er mere end 97 % af

alle vores leverancer leveret inden for aftalt tid. Vores kundetilfreds-

hedsundersøgelser i 2011/12 giver også et billede af, at kunderne

er tilfredse: Den gennemsnitlige tilfredshed ligger på 4,5 (på en 1-5

skala, hvor 5 er højeste vurdering). Systematic vurderes til 4,8 i

relation til, om vi er fagligt kompetente og 4,7 i forhold til, om

kunderne vil anbefale os til andre.

Én samlet pakke gør det nemmere at være kunde

Systematic har en lang tradition for konsekvent at forbedre det

samlede leverancesystem. Målet er at sikre vores kunder den

optimale løsning gennem fleksibilitet og kvalitet i forhold til både

udvikling, ibrugtagning, drift og vedligeholdelse, og uden at

kunderne nødvendigvis selv skal kontrollere alle delelementer.

Som en del af vores samlede løsning har vi siden 2010 tilbudt cloud

computing og hosting via hostingpartnere. I det forgange år har vi

indgået flere kontrakter indeholdende cloud computing og hosting.

En tendens, der bliver stadig mere fremherskende, er, at it-leve-

randøren ikke blot udvikler og vedligeholder applikationen, men

også påtager sig ansvaret for drift med fuld life cycle management

og systemforvaltning, så kunderne kun skal forholde sig til én leve-

randør. Gennem denne model kan kunderne forenkle de forretningsmæssige

relationer, drage fordel af øget hastighed og

pålidelighed i hele it-leverancesystemet og opnå cloud-baseret drift

med økonomiske og driftsmæssige fordele.

FORwaRD-THINKING

Se videoen fra Innovation Day her

Innovation – en fremtidig konkurrenceparameter

Fremtidig konkurrenceevne handler også om evnen til innovativt at

tænke ny viden og kreativitet ind i produkter og ydelser. Som et

element i at katalysere innovationskulturen i Systematic påbegyndte

vi i 2012 med ’Innovation Day’ et nyt initiativ, hvor vores med-

arbejdere samles flere gange om året og udfordres til at tænke

fremadrettet og innovativt. Målsætningen er at ’tænke ud af

boksen’ og fordomsfrit komme med nye, kreative ideer, som efterfølgende

modnes og prioriteres.

Et åbent og transparent samspil med relevante interessenter

i samfundet

I Systematic er ’Corporate Social Responsibility’ funderet i måden,

vi agerer på i forhold til alle interessenter, hvor respekten for den

enkelte, både som person og i relation til virksomheden, er rodfæstet

i vores kultur og værdigrundlag. Diversitet i forhold til etnisk

baggrund, uddannelse, nationalitet, alder og køn er en styrke, og vi

prøver i videst muligt omfang at afspejle de omgivelser, vi agerer i.

Systematic samarbejder med uddannelses- og forskningsinstitu-

tioner om at udvikle og dele ny viden – typisk i projekter. Vi bidrager

med konkret viden og praktisk erfaring og får adgang til den nyeste

forskning og kontakt til mulige, fremtidige medarbejdere. Med respekt

for fortrolighed er en åben og transparent tilgang til alle

interessenter – kunder, medarbejdere, leverandører og samarbejds-

partnere – efter vores opfattelse en styrke i et samfund under

forandring.

Systematics holdning til Corporate Social Responsibility er beskrevet

på vores hjemmeside: www.systematic.com/CSR (den

lovpligtige redegørelse for virksomhedsansvar, jævnfør årsregnskabslovens

§ 99 a).

Alex Holm Jensen

Formand for bestyrelsen

6 | Systematic

Systematic | 7

Michael Holm

Koncernchef


HaLVDELEN aF

VORES pROjEKT-

FORRETNING ER

STORE pROjEKTER

pÅ mERE END 20.000

TImER

Thomas Høineg Larsen

Projektchef

”Vi ønskede, at vores spilkontrolsystem skulle udvikles

ud fra en agil tankegang. Vi har gjort os nogle rigtigt gode

erfaringer, som vi kommer til at trække på fremover, og

vi er meget tilfredse med forløbet med Systematic.”

Peter Egelund

Projektdirektør/CIO

”Vi er meget tilfredse med vores samarbejde med

Systematic, som er en erfaren og professionel leverandør

af it-løsninger. Vi har et pragmatisk og løsningsorienteret

samarbejde med fokus på at nå det fælles mål til gavn

for landets kommuner. Med Systematic har KOMBIT og

kommunerne fået en kompetent leverandør til Serviceplatformen.”

pUBLIc SEcTOR

I tæt samarbejde med kunder i den offentlige

sektor udvikler vi løsninger, som skaber

overblik og sammenhæng

Drevet af en klar, politisk prioritering har Danmark en offensiv

strategi for digitalisering af hele den offentlige sektor. Systematic

har over en årrække etableret sig som en seriøs leverandør til den

offentlige sektor.

Public Sector forretningsområdet har i 2011/12 været præget af højt

aktivitetsniveau. Hovedparten af opgaverne er vundet i konkurrence

med både danske og udenlandske software- og systemhuse.

Opgaverne relaterer sig typisk til forretningskritiske systemer hos

kunden samt integrations- og serviceplatforme, hvor vi sammen-

kobler enkeltstående systemer og registre og dermed skaber

overblik og sammenhæng og muliggør opbygning af brugerrettede

selvbetjeningsløsninger.

I årets løb har vi gennemført flere agile projekter. De er kendetegnet

ved, at de igangsættes baseret på mål, visioner og budget, men

uden en omfattende og tidskrævende kravspecifikation.

Selvom offentlige udbudsopgaver ofte kan være både restriktive og

omfangsrige, er interessen hos vores offentlige kunder for at

deltage i agile samarbejder klart stigende: Eksempelvis har vi

sammen med SKAT udviklet et spilkontrolsystem, som blandt andet

kontrollerer, at gevinster fra onlinespil-udbydere placeret over hele

verden udbetales korrekt. Systemet blev leveret før tid og under

budget.

Vi indgik i sommeren 2012 kontrakt med kommunernes it-fællesskab,

KOMBIT, om udvikling og drift af en ny serviceplatform, som

kommer til at bringe digitaliseringen af Danmark op i et højere gear.

Serviceplatformen bliver et centralt knudepunkt for udveksling af

oplysninger inden for den offentlige sektor og vil dermed medvirke

til at liberalisere det danske marked for kommunale it-systemer.

Samarbejde med vores kunder i integrerede teams skaber mulighed

for videnoverførsel og læring hos kundens medarbejdere omkring

KOMBIT

Foto: Torben Nielsen

vores udviklingsprocesser. Et eksempel herpå er vores samarbejde

med ATP om at udvikle ATP’s egen it-afdeling og gøre den mere

moden som it-udviklingshus.

En anden opgave inden for den finansielle sektor er indgåelsen af

en ny, stor rammeaftale om infrastruktur-ydelser til e-nettet, som

er en digital samarbejdsplatform for ejendomsmæglere, penge-

institutter og realkreditinstitutter til brug ved bl.a. bolighandler.

8 | Systematic Systematic | 9


HEaLTHcaRE

columna, vores omfattende it-sundhedsplatform,

udbygges til stadighed og skaber

stigende opmærksomhed, nationalt såvel

som internationalt

2011/12 har været et travlt år for Systematics Healthcare-forretning

med en vækst på over 20 % og et tilfredsstillende resultat, samtidig

med at vi har øget vores indsats på produktudvikling, salg og

markedsføring.

Columna er nu et dagligt arbejdsredskab for over 10.000 sundhedsfaglige

brugere på hospitaler i Region Midtjylland. Sundheds-

platformen udbygges med ny funktionalitet og suppleres i løbet af

2013 med en it-løsning inden for klinisk logistik til blandt andet

akutmodtagelsesafdelinger i Region Midtjylland.

Columna Clinical Logistic-løsningen, der etableres i samarbejde

med Cetrea og Capgemini, giver sundhedsprofessionelle et

realtids-opdateret overblik over patientflow, kapacitet og ressourcer,

såvel på de enkelte afdelinger som på tværs af afdelinger.

Vi ser et interessant eksportpotentiale i denne nyskabende,

kliniske logistikløsning.

Logistik for ikke-kliniske medarbejdere, eksempelvis portører og

rengøringspersonale, udgør en væsentlig post på hospitalernes

budgetter, og it-understøttelse af disse funktioner har i mange år

ikke været prioriteret højt. I et forskningsprojekt med Højteknologifonden

og Aarhus Universitet har vi igangsat pilotprojekter på

Aalborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital med

sigte på at øge både kvalitet, effektivitet og arbejdsglæde. Vi

oplever stor interesse for disse pilotprojekter, såvel fra dansk som

international side.

Mobilitet og telemedicin er blandt it-sundhedsområdets mange

udfordringer. I samarbejde med Regionshospitalet Randers har vi

udviklet en mobil version af Columna som et første skridt i retning

af at gøre hele Columna-porteføljen mobil og platformsuafhængig.

Sideløbende arbejder vi med forskellige løsninger inden for det

hastigt voksende telemedicinske område, bl.a. sammen med vores

finske partner, Medixine, omkring Columna Citizen, hvor borgerne

kan tage aktiv del i deres sundhed og behandling. Blandt andre

større opgaver i det forløbne år er udviklingen af Det Nationale

Patientindeks, der skal danne grundlaget for Danmarks kommende,

nationale Sundhedsjournal.

Den udbredte anvendelse af sundheds-it giver Danmark en unik

position, og området har stor bevågenhed fra politisk side, bl.a. på

grund af eksportpotentialet. Systematic har store ambitioner på

dette forretningsområde, og den planlagte ekspansion bygger i høj

grad på strategiske samarbejdsaftaler.

Senest har Systematic indgået et samarbejde med IBM Danmark

om at afgive tilbud på levering og implementering af den nye

it-sundhedsplatform til Region Hovedstaden og Region Sjælland.

mERE END 10.000

DaGLIGE BRUGERE

aF IT-SUNDHEDS-

pLaTFORmEN

cOLUmNa

Ole Thomsen

Sundhedsdirektør

”Jeg er glad for, at vi nu også har indgået aftale med

Systematic om at udvikle én fælles it-løsning til klinisk

logistik på alle hospitalerne i Region Midtjylland. Derved

opnår vi sikrere, hurtigere og bedre patientforløb samtidig

med, at kapacitet og ressourcer optimeres til fordel for

både patienter og personale.”

Karin Hedegaaard

IT Projektchef

”Det er noget helt nyt at it-understøtte vores servicepersonale

i deres daglige arbejde. Vi har høje forventninger

til, at blandt andet kommunikationen mellem klinikere

og servicepersonale forbedres, at opgavefordelingen optimeres,

og at arbejdsmiljøet forbedres, så alle parter

opnår bedre overblik og overskud til gavn for patienterne.”

Se Columna-videoen her

10 | Systematic Systematic | 11


15 LaNDE

aNVENDER

SITawaRE

Per Pugholm Olsen

Generalløjtnant

Chef for Forsvarets Materieltjeneste

“Igennem en årrække har vi anvendt SitaWare på

øvelser og er for nylig også begyndt at bruge det i ISAFog

flådeoperationer. Med underskrivelsen af den nye

kontrakt får vi mulighed for at udvide brugen af SitaWare

til alle værn, således at alle enheder, fra gruppeførerne i

felten til de øverste hovedkvarterer, har en C2-løsning,

der kan arbejde sammen med vores koalitionspartneres

løsninger.”

Christoph Heck

Kommandørkaptajn

Leiter Lageführung, Einsatzkoordination

Einsatzführungskommando der

Bundeswehr (EinsFüKdo Bw)

“Vores fokus lå på en hurtig, operationel implementering

af kommando- og kontrolkapaciteter – med SitaWare har

vi fået et standardprodukt, der er klar til brug, kan arbejde

sammen med vores koalitionspartneres systemer og er

nemt og enkelt at integrere i vores egne, eksisterende

systemer. Det særlige ved at samarbejde med Systematic

er, at Systematic løser problemerne frem for blot

at håndtere dem.”

Se SitaWare Frontline-videoen her

DEFENcE

Vores mangeårige og offensive

investeringer i Sitaware- og IRISprodukterne

skaber solid platform

for international vækst

På trods af stigende pres på forsvarsbudgetterne har vores Defenceforretning

opnået positive resultater i 2011/12, hvilket styrker vores

tro på, at kunderne efterspørger mere omkostningseffektive

løsninger, der er klar til at blive taget i anvendelse straks. Indkøbsmantraet

“hurtigere, billigere, bedre” gælder for alle Systematics

forsvarsprodukter til kommando og kontrol (SitaWare), militær

udveksling af beskeder (IRIS) og håndtering af data til elektronisk

krigsførelse (EWare).

SitaWare er en suite af C2-produkter (kommando og kontrol), der

kan anvendes på alle kommandoniveauer fra mobile enheder og

kommandoposter på de laveste niveauer hele vejen op til hovedkvarterer

på de højereliggende niveauer. SitaWare-produkterne

giver vores kunder en omkostningseffektiv løsning, som nemt og

enkelt kan integreres i eksisterende systemer, og som er klar til brug

uden omfattende tilpasninger.

SitaWare Frontline blev lanceret i september 2011 og anvendt i

internationale operationer i Afghanistan mindre end 12 måneder

senere. Vi oplever stigende interesse for SitaWare Frontlines

nye, banebrydende mobilitetskoncept, som muliggør, at den

fleksible, taktiske C2-løsning kan anvendes både inden i og uden

for køretøjet. Vi samarbejder med en række forskellige platformsleverandører

om at integrere SitaWare i køretøjssensorer og

radioer, hvilket giver os mulighed for at tilbyde kunderne en

effektiv, taktisk C2-løsning, der er umiddelbar klar til brug.

I sommeren 2012 underskrev Systematic og det danske forsvar en

kontrakt om udvidet brug af SitaWare i alle værn. Ved at anvende

hele SitaWare-suiten får forsvaret et fælles situationsbillede, lige

fra gruppeførerne i felten til de øverste hovedkvarterer, samtidig

med at forsvaret kan udveksle C2-oplysninger med sine koalitions-

partnere.

Systematic har desuden for nylig underskrevet en kontrakt om

levering af både produkter og support til det finske forsvar som et

led i deres forberedelser til internationale operationer i 2013. Sita-

Ware er i 2012 blevet implementeret hos de væbnede styrker i

Tyskland, Sverige, New Zealand og Irland, og vi oplever stor

interesse fra tjenester inden for US Army og US Marine Corps.

Samlet set anvendes SitaWare nu af 15 nationer.

IRIS-suiten omfatter en række produkter til håndtering og udveksling

af militære beskeder. Produkterne spænder lige fra IRIS Forms til

oprettelse af beskeder til IRIS Standards Management, som an-

vendes af internationale organisationer, heriblandt NATO, til at

definere standarder for interoperabilitet. IRIS Forms og IRIS Web-

Forms er i år blevet certificeret af det amerikanske forsvars-

ministerium, og vi har desuden leveret de første licenser til NATO’s

Air Command Control System (ACCS). IRIS har været i anvendelse

i over 25 år og anvendes i dag af mere end 100.000 brugere

verden over.

EWare, som er vores løsning til håndtering af data til elektronisk

krigsførelse, blev i 2012 taget i brug af Elektronisk Krigsførelsescenter

i det danske søværn og af det estiske forsvar til at opbygge

deres kapacitet inden for elektronisk krigsførelse.

12 | Systematic Systematic | 13


INTELLIGENcE &

NaTIONaL SEcURITy

Klassificeret information kræver

særlige kompetencer hos leverandøren

Forretningsområdet Intelligence & National Security har haft et

tilfredsstillende år. Vi har gennem mange år været strategisk rådgiver

for og leverandør af særlige it-løsninger til politi, beredskab

og nationale efterretningstjenester. Fælles for disse kunder er deres

omfattende og høje krav til især sikkerhed, løsningsarkitektur og

-integration samt databehandling af klassificerede informationer.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har i en årrække arbejdet på at

modernisere efterretningstjenestens it-platform, så den understøtter

de udfordringer, som PET står over for. Systematic har igennem

hele forløbet bistået PET som central løsningsleverandør i et agilt

samarbejde med tæt brugerkontakt og korte beslutningsveje.

I samarbejde med efterretningstjenestens brugere, løsningsarki-

tekter og projektledelse leverer vi løbende løsningskomponenter

til idriftsættelse, ligesom vi bistår med behovsafklaring, udrulning,

driftsstøtte og særlige produktkompetencer.

I forlængelse af tidligere års samarbejde har Rigspolitiet og Systematic

indgået en flerårig aftale om 24/7 support og vedligehold

af Københavns Politis Kontrolrumsløsning. Hermed sikres Københavns

Politi et højt operationelt niveau og ressourceeffektivitet.

I det forgangne år har vi desuden været aktive i NATO inden for

cybersikkerhed, herunder udført rådgivning i forhold til industrisamarbejder

samt deltaget i løsningsdesign for NATO’s centrale

it-sikkerhed.

En række af årets øvrige aktiviteter er klassificerede og kan derfor

ikke omtales yderligere.

RESULTaTOpGØRELSE FOR ÅRET

pR. 1. OKTOBER - 30. SEpTEmBER

Koncern moderselskab

2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Note DKK 1000 DKK DKK 1000 DKK

Omsætning 413.143.653 372.241 376.429.716 328.661

Projektomkostninger (41.834.455) (27.134) (49.905.972) (31.025)

Andre eksterne omkostninger (69.311.230) (61.774) (59.353.640) (49.239)

1 Personaleomkostninger (238.378.400) (218.205) (211.183.162) (188.509)

2 Af- og nedskrivninger (25.394.124) (27.100) (24.745.753) (21.163)

Driftsresultat 38.225.444 38.028 31.241.189 38.725

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.379.989 (1.578)

3 Nettofinansiering 2.834.833 (701) 4.559.468 (736)

Resultat før skat 41.060.277 37.327 40.180.646 36.411

4 Skat af årets resultat (9.900.000) (9.541) (9.456.492) (9.541)

Årets resultat 31.160.277 27.786 30.724.154 26.870

Minoritetsinteressernes andel af datterselskabers resultat (436.123) (916)

moderselskabets andel af årets koncernresultat 30.724.154 26.870

Forslag til resultatdisponering

Udbytte for regnskabsåret 20.000.000

Henlagt reserve for nettoopskrivning af kapitalandele 2.594.258

Overført til næste år 8.129.896

14 | Systematic Systematic | 15

30.724.154


aKTIVER

pR. 30. SEpTEmBER

Koncern moderselskab

2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Note aktiver DKK 1.000 DKK DKK 1.000 DKK

5 Immaterielle anlægsaktiver 50.690.405 58.459 50.677.346 54.940

6 Materielle anlægsaktiver 5.096.339 7.017 3.775.735 5.586

7,14 Finansielle anlægsaktiver 9.604.738 10.850 26.903.761 23.246

anlægsaktiver i alt 65.391.482 76.327 81.356.842 83.772

Tilgodehavender for salg 97.928.049 86.458 84.725.278 58.181

8 Igangværende arbejder for fremmed regning 12.738.122 15.513 12.738.122 15.190

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 5.886.453 5.000 8.060.808 10.625

Andre tilgodehavender 5.737.298 9.382 4.229.578 7.717

Andre værdipapirer 37.329.444 33.421 37.329.444 33.421

Likvide beholdninger 35.095.773 25.201 27.525.653 18.016

Omsætningsaktiver i alt 194.715.139 174.975 174.608.883 143.150

aktiver i alt 260.106.621 251.302 255.965.725 226.922

paSSIVER

pR. 30. SEpTEmBER

Koncern moderselskab

2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Note passiver DKK 1.000 DKK DKK 1.000 DKK

Aktiekapital 10.000.000 10.000 10.000.000 10.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0 2.594.258 0

Overført overskud 95.083.327 83.531 92.489.069 83.531

Foreslået udbytte for regnskabsåret 20.000.000 13.000 20.000.000 13.000

Egenkapital i alt 125.083.327 106.531 125.083.327 106.531

minoritetsinteresser i datterselskaber 1.397.172 936

9 Udskudt skat 24.648.136 25.207 24.448.000 25.353

Hensatte forpligtelser i alt 24.648.136 25.207 24.448.000 25.353

Medarbejderobligationer 5.110.523 6.439 5.110.523 6.439

Finansiel leasingforpligtelse 1.190.582 1.690 1.190.582 1.690

10 Langfristet gæld i alt 6.301.105 8.129 6.301.105 8.129

Finansiel leasingforpligtelse 805.909 1.250 805.909 1.249

Medarbejderobligationer 1.301.737 0 1.301.737 0

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 22.571.279 0

8 Modtagne forudbetalinger fra kunder 5.030.260 4.497 4.836.206 4.467

Leverandørgæld 7.846.748 9.402 7.247.323 8.104

Selskabsskat 11.595.124 15.174 10.681.196 15.174

Anden gæld, herunder skatter og bidrag til social sikring 53.990.856 59.340 47.495.741 56.058

11 Periodeafgrænsningsposter 22.106.247 20.836 5.193.902 1.857

12

13

14

15

Kortfristet gæld i alt 102.676.881 110.499 100.133.293 86.909

Gældsforpligtelser i alt 108.977.986 118.628 106.434.398 95.038

passiver i alt 260.106.621 251.302 255.965.725 226.922

Revisorhonorar

Leasingforpligtelser

Eventualforpligtelser

Ejerforhold

16 | Systematic Systematic | 17


EGENKapITaLOpGØRELSE

pR. 30. SEpTEmBER

Koncern moderselskab

2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

Note DKK 1.000 DKK DKK 1.000 DKK

aktiekapital

aktiekapitalen pr. 30.09 består af 10.000 aktier a kr. 1.000

Aktierne er ikke opdelt i klasser

Der har ikke været bevægelse på aktiekapitalen de seneste 5 år

10.000.000 10.000 10.000.000 10.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

Saldo pr. 01.10 0 0 0 10.945

Henlagt af årets resultat 0 0 2.594.258 (10.945)

Saldo pr. 30.09 0 0 2.594.258 0

Overført overskud

Saldo pr. 01.10 83.531.445 70.150 83.531.445 59.205

Valutakursregulering af udenlandske datterselskabers egenkapital og resultat 827.728 (489) 827.728 (489)

Henlagt af årets resultat 10.724.154 13.870 8.129.896 24.815

Saldo pr. 30.09 95.083.327 83.531 92.489.069 83.531

Udbytte for regnskabsåret

Saldo pr. 01.10 13.000.000 13.400 13.000.000 13.400

Udbetalt udbytte (13.000.000) (13.400) (13.000.000) (13.400)

Udbytte for regnskabsåret 20.000.000 13.000 20.000.000 13.000

Saldo pr. 30.09 20.000.000 13.000 20.000.000 13.000

Egenkapital i alt pr. 30.09 125.083.327 106.531 125.083.327 106.531

pENGESTRØmSOpGØRELSE

pR. 1. OKTOBER - 30. SEpTEmBER

Koncern

2011/12 2010/11

Note DKK 1.000 DKK

Resultat efter skat 31.160.277 27.786

Afskrivninger 25.394.124 27.100

Afskrivninger indregnet under udviklingsprojekter 210.449 282

Skat af årets resultat 9.900.000 9.541

16 Ændring i driftskapital (11.038.564) (18.197)

Betalt selskabsskat (14.383.607) 2.077

pengestrømme vedrørende drift 41.242.679 48.589

Investering i immaterielle anlægsaktiver (17.674.945) (21.700)

Investering i materielle anlægsaktiver (2.620.394) (5.407)

Investering i finansielle anlægsaktiver (154.356) 74

Salg af anlægsaktiver 4.622.034 53

pengestrømme vedrørende investeringer (15.827.661) (26.980)

Ændring finansiel leasingforpligtelse (943.094) 390

Medarbejderobligationer overført fra finansielle anlægsaktiver 1.400.000 0

Betalt udbytte (13.000.000) (13.400)

Urealiserede kursreguleringer 930.820 (693)

pengestrømme vedrørende finansiering (11.612.274) (13.703)

Ændring i likvider beholdninger og andre værdipapirer 13.802.744 7.906

Likvide beholdninger og Andre værdipapirer primo 58.622.473 50.716

Likvide beholdninger og andre værdipapirer ultimo 72.425.217 58.622

18 | Systematic Systematic | 19


LEDELSESERKLÆRING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

1. oktober 2011 - 30. september 2012 for Systematic A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med

årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og

årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens

og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling

og resultat samt af koncernens pengestrømme.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen

indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,

ledelsesberetningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god-

kendelse.

Aarhus, den 23. januar 2013

DIREKTION

Michael Holm

Koncernchef

BESTyRELSE

Alex Holm Jensen

Formand

Lars Johansson

Bestyrelsesmedlem

Torben Ballegaard Sørensen

Næstformand

Systematics bestyrelse – fra venstre Richard, Nikolaj, Peter, Alex, Niels, Torben og Lars

alex Holm jensen

Formand for bestyrelsen. Anses ikke for at

være uafhængig grundet medejerskab af

og tidligere ansættelse i Systematic A/S.

Født 1942. Indtrådt 1993. Ejer af AHJ Holding

Århus ApS. Bestyrelsesmedlem i Grandes

Hesses A/S, Danmoz Holding A/S og Dalberg

Research A/S.

Torben Ballegaard Sørensen

Næstformand for bestyrelsen. Anses for at

være uafhængig. Født 1951. Indtrådt 2009.

Professionelt bestyrelsesmedlem. Tidligere

koncernchef i Bang & Olufsen a/s. Bestyrelsesformand

i Tajco Group A/S, AS3 Companies

A/S, Forskerparken CAT A/S og RealFiction

A/S. Bestyrelsesmedlem i LEGO A/S, AB Electrolux,

Pandora Holding A/S og Egmont International

Holding A/S.

peter L. Ravn

Anses for at være uafhængig. Født 1955.

Indtrådt 2009. Professionelt bestyrelsesmedlem.

Tidligere koncernchef i SimCorp A/S

fra 2001 til 2012. Bestyrelsesmedlem i

Stibo A/S.

Niels Bo Theilgaard

Bestyrelsesmedlem

Richard Baker

Medarbejdervalgt

Niels Bo Theilgaard

Anses for at være uafhængig. Født 1952.

Indtrådt 2009. Ejer af NBTI ApS. Adm. direktør

i GamesOnTrack A/S. Tidligere General Manager

i Microsoft Business Solutions ApS.

Bestyrelsesmedlem i Marstrand Innovation

A/S og Array Licensor aps.

Lars johansson

Anses ikke for at være uafhængig grundet

tidligere ansættelse i Systematic A/S. Født

1963. Indtrådt i 2012. Administrerende direktør

i Atea A/S siden 1. januar 2012. Tidligere

Executive Vice President and Deputy CEO i

Systematic A/S. Tidligere administrerende

direktør i SAS Ground Services A/S. Tidligere

direktør i Danadata A/S og Merkantildata A/S.

Richard Baker

Medarbejdervalgt. Født 1954. Indtrådt 2011.

Senior Consultant – Defence Sales Support i

Systematic Software Engineering Ltd.

Nikolaj Holm Bramsen

Medarbejdervalgt. Født 1977. Indtrådt 2011.

Account Manager i Systematic A/S.

Peter L. Ravn

Bestyrelsesmedlem

Nikolaj Holm Bramsen

Medarbejdervalgt

DEN UaFHÆNGIGE

REVISORS ERKLÆRINGER

TIL aKTIONÆRERNE I SySTEmaTIc a/S

pÅTEGNING pÅ KONcERNREGNSKaBET OG

ÅRSREGNSKaBET

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Systematic

A/S for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012,

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,

egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet

samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og

årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

LEDELSENS aNSVaR FOR KONcERNREGNSKaBET OG

ÅRSREGNSKaBET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og

et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den

interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde

et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

REVISORS aNSVaR

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet

og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen

i overensstemmelse med internationale standarder om revision

og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver,

at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen

for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og

årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå

revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors

vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation

i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern

kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab

og et årsregnskab, der giver et retvisende billede.

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende

efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion

om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision

omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabs-

praksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er

rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og

årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt

og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet

giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet

af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme

for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012 i

overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTaLELSE Om LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen.

Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den

udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet

og årsregnskabet.

Aarhus, den 23. januar 2013

DELOITTE

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Christian K. Jørgensen Michael Bach

Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor

20 | Systematic Systematic | 21


NOTER

Koncern moderselskab

2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

DKK 1.000 DKK DKK 1.000 DKK

1 personaleomkostninger

Gager og feriepenge 218.773.308 200.004 197.068.263 175.092

Pensionsordninger 12.851.510 12.248 11.272.926 10.580

Sociale omkostninger (AER, ATP, kompensation) 6.196.270 4.987 2.807.973 2.571

Øvrige personaleomkostninger 557.312 966 34.000 266

238.378.400 218.205 211.183.162 188.509

Gennemsnitlige antal medarbejdere 422 419 372 362

Vederlag til direktion og bestyrelse 6.674.641 7.154 6.674.641 7.154

Andel af årets samlede personaleomkostninger indregnet under udviklingsprojekter 11.564.435 19.455 11.564.435 18.243

2 af- og nedskrivninger

Immaterielle anlægsaktiver 21.950.362 21.576 21.937.375 16.170

Materielle anlægsaktiver 3.443.762 5.524 2.808.378 4.993

25.394.124 27.100 24.745.753 21.163

Andel af årets afskrivninger indregnet under udviklingsprojekter 210.449 282 210.449 282

3 Nettofinansiering

Renteomkostninger m.v. (327.053) (309) (302.247) (301)

Renteindtægter m.v. 4.561.120 1.488 5.041.526 1.466

Valutakursregulering m.v. (1.399.234) (1.880) (179.811) (1.901)

2.834.833 (701) 4.559.468 (736)

Heraf udgør renteindtægter vedr. koncernmellemværende 498.400 0

4 Skat af årets resultat

Beregnet selskabsskat (10.805.000) (16.106) (10.361.492) (16.106)

Regulering af udskudt skat 905.000 6.565 905.000 6.565

(9.900.000) (9.541) (9.456.492) (9.541)

Udviklingsprojekter

Koncern moderselskab

Øvrige

rettigheder Software I alt

Udviklingsprojekter

Øvrige

rettigheder Software I alt

DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK

5 Immaterielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 01.10.2011 117.446.397 2.047.679 0 119.494.076 109.071.383 1.980.680 0 111.052.063

Omklassifikation 0 0 10.020.343 10.020.343 0 0 10.020.343 10.020.343

Tilgang i året 12.957.000 0 4.717.945 17.674.945 12.957.000 0 4.717.945 17.674.945

Afgang i året (8.375.014) 0 0 (8.375.014) 0 0 0 0

Kostpris pr. 30.09.2012 122.028.383 2.047.679 14.738.288 138.814.350 122.028.383 1.980.680 14.738.288 138.747.351

Afskrivninger pr. 01.10.2011 62.884.139 1.427.429 0 64.311.568 58.002.631 1.386.476 0 59.389.107

Omklassifikation 0 0 6.743.523 6.743.523 0 0 6.743.523 6.743.523

Afskrivning på afhændede aktiver (4.881.508) 0 0 (4.881.508) 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger 2011/12 18.029.859 409.119 3.511.384 21.950.362 18.029.859 396.132 3.511.384 21.937.375

af- og nedskrivninger pr. 30.09.2012 76.032.490 1.836.548 10.254.907 88.123.945 76.032.490 1.782.608 10.254.907 88.070.005

Bogført værdi pr. 30.09.2012 45.995.893 211.131 4.483.381 50.690.405 45.995.893 198.072 4.483.381 50.677.346

Bogført værdi pr. 30.09.2011 54.562.259 620.250 3.276.820 58.459.329 51.068.752 594.204 3.276.820 54.939.776

Indregnede finansielt leasede aktiver

udgør pr. 30.09.2012

0 0 1.118.637 1.118.637 0 0 1.118.637 1.118.637

Ombygning af

lejede lokaler

Biler

Edbudstyr

Inventar I alt

Koncern DKK DKK DKK DKK DKK

6 materielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 01.10.2011 8.445.426 806.201 34.095.236 13.553.380 56.900.243

Omklassifikation 0 0 (10.020.343) 0 (10.020.343)

Kursregulering 39.206 0 12.612 49.278 101.096

Tilgang i året 189.534 0 2.269.897 158.963 2.618.394

Afgang i året 0 (643.380) (3.456.121) 0 (4.099.501)

Kostpris pr. 30.09.2012 8.674.166 162.821 22.901.281 13.761.621 45.499.889

Kostpris pr. 01.10.2011 7.065.406 355.835 27.877.983 11.307.071 46.606.295

Omklassifikation 0 0 (6.743.523) 0 (6.743.523)

Afskrivning på afhændede aktiver 0 (321.690) (2.819.349) 6.066 (3.134.973)

Af- og nedskrivninger 2011/12 499.646 128.676 2.281.167 766.262 3.675.751

af- og nedskrivninger pr. 30.09.2012 7.565.052 162.821 20.596.278 12.079.399 40.403.550

Bogført værdi pr. 30.09.2012 1.109.114 0 2.305.003 1.682.222 5.096.339

Bogført værdi pr. 30.09.2011 1.380.020 450.366 2.940.433 2.246.309 7.017.128

Indregnede finansielt leasede aktiver udgør pr. 30.09.2012 0 0 714.480 734.412 1.448.892

moderselskab

6 materielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 01.10.2011 6.864.022 806.201 30.776.442 10.608.590 49.055.255

Omklassifikation 0 0 (10.020.343) 0 (10.020.343)

Tilgang i året 167.561 0 1.995.237 43.146 2.205.944

Afgang i året 0 (643.380) (3.021.312) 0 (3.664.692)

Kostpris pr. 30.09.2012 7.031.583 162.821 19.730.024 10.651.736 37.576.164

Afskrivninger pr. 01.10.2011 5.980.558 355.835 24.888.338 8.967.899 40.192.630

Omklassifikation 0 0 (6.743.523) 0 (6.743.523)

Afskrivning på afhændede aktiver 0 (321.690) (2.377.552) 0 (2.699.242)

Af- og nedskrivninger 2011/12 342.727 128.676 1.959.962 619.199 3.050.564

af- og nedskrivninger pr. 30.09.2012 6.323.285 162.821 17.727.225 9.587.098 33.800.429

Bogført værdi pr. 30.09.2012 708.298 0 2.002.799 1.064.638 3.775.735

Bogført værdi pr. 30.09.2011 883.464 450.366 2.611.284 1.640.691 5.585.805

Indregnede finansielt leasede aktiver udgør pr. 30.09.2012 0 0 714.480 734.412 1.448.892

22 | Systematic Systematic | 23


Husleje andre

depositum værdipapirer I alt

Koncern DKK DKK DKK

7 Finansielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 01.10.2011 4.285.132 6.322.737 10.607.869

Tilgang i året 154.356 0 154.356

Afgang i året 0 (1.400.000) (1.400.000)

Kostpris pr. 30.09.2012 4.439.488 4.922.737 9.362.225

Afskrivninger pr. 01.10.2011 0 242.513 242.513

Afskrivning på afhændede aktiver 0 0 0

Af- og nedskrivninger 2011/12 0 0 0

af- og nedskrivninger pr. 30.09.2012 0 242.513 242.513

Bogført værdi pr. 30.09.2012 4.439.488 5.165.250 9.604.738

Bogført værdi pr. 30.09.2011 4.285.132 6.565.250 10.850.382

Husleje

depositum

andre

værdipapirer

Kapitalinteresser i

datterselskaber I alt

moderselskab DKK DKK DKK DKK

7 Finansielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 01.10.2011 4.285.132 6.322.737 14.664.110 25.271.979

Tilgang i året 154.356 0 40.655 195.011

Afgang i året 0 (1.400.000) 0 (1.400.000)

Kostpris pr. 30.09.2012 4.439.488 4.922.737 14.704.765 24.066.990

Op-/nedskrivning pr. 01.10.2011 0 242.513 (2.268.414) (2.025.901)

Modregnet i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder primo 0 0 (4.321.937) (4.321.937)

Valutakursreguleringer 0 0 827.728 827.728

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 4.379.989 4.379.989

Modregnet i tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ultimo 0 0 3.976.892 3.976.892

Op-/nedskrivning pr. 30.09.2012 0 242.513 2.594.258 2.836.771

Bogført værdi pr. 30.09.2012 4.439.488 5.165.250 17.299.023 26.903.761

Bogført værdi pr. 30.09.2011 4.285.132 6.565.250 12.395.696 23.246.078

Kapitalinteresser i datterselskaber omfatter:

Aktier for nominelt GBP 52.632 (100%) i Systematic Software Engineering Ltd., The Coliseum Riverside Way, Camberley, Surrey GU153 YL, UK.

Aktier for nominelt USD 88.800 (80%) i Systematic Software Engineering Inc., 5875 Trinity Parkway Suite 130, Centreville, Virginia 20120-1971, USA

Aktier for nominelt EUR 2.500 (100%) i Systematic Oy Finland, Finlaysoninkuja 19 33210 Tampere, Finland

Aktier for nominelt SEK 50.000 (100%) i Systematic Sweden AB, Ostermalmstorg 1, 4. sal, Stockholm 114 42, Sverige

Ejerandel

Regnskabsmæssig

resultat 11/12 Egenkapital

Systematic Software Engineering Ltd. 100% 2.534.366 11.915.395

Systematic Software Engineering Inc. 80% 2.180.614 5.589.807

Systematic Oy Finland 100% 347.968 (3.976.892)

Systematic Sweden AB 100% (246.836) (206.181)

Koncern moderselskab

2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

DKK 1.000 DKK DKK 1.000 DKK

8 Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder 157.905.247 192.960 157.905.247 192.667

Aconto-faktureringer (150.197.385) (181.944) (150.003.331) (181.944)

Nettoværdien er indregnet således i balancen

7.707.862 11.016 7.901.916 10.723

Igangværende arbejde for fremmed regning 12.738.122 15.513 12.738.122 15.190

Modtagne forudbetalinger fra kunder (5.030.260) (4.497) (4.836.206) (4.467)

7.707.862 11.016 7.901.916 10.723

Koncern moderselskab

2011/12 2010/11 2011/12 2010/11

DKK 1.000 DKK DKK 1.000 DKK

9 Udskudt skat

Udskudt skat er beregnet med 25% og påhviler følgende poster:

Anlægsaktiver 12.209.136 12.941 12.009.000 13.087

Omsætningsaktiver 13.217.000 13.610 13.217.000 13.610

Forpligtelser (778.000) (1.344) (778.000) (1.344)

24.648.136 25.207 24.448.000 25.353

10 Langfristet gæld

Den langfristede gæld forfalder indenfor 5 år

11 periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter vedrørende servicekontrakter

12 Revisorhonorar

Honorar Deloitte a/S

Revision 415.105 414 303.000 315

Erklæringsopgaver med sikkerhed 31.475 61 31.475 61

Skatterådgivning 238.134 270 133.493 195

Andre ydelser 733.072 457 733.072 457

13 Leasingforpligtigelser

For årene 2012-2014 har moderselskabet indgået operationelle leasingaftaler vedrørende personbiler.

Den årlige leasingydelse udgør t.kr. 389.

For moderselskabets kontorlokaler udgør lejeforpligtigelsen frem til tidligste fraflytning t.kr. 13.061.

Koncernens lejeforpligtigelsen for kontorlokaler frem til tidligste fraflytning udgør t.kr. 14.859.

14 Eventualforpligtigelser

Vedrørende garantiforpligtigelser for almindelige forretningsmæssige aftaler er stillet bankgaranti på anfordringsvilkår på t.kr. 2.169.

Moderselskabet har som led i et medarbejderincitamentsprogram, udstedt medarbejderobligationer for hvilke der pr. 30/9 2012

er stillet sikkerhedi Andre værdipapirer i note 7 t.kr. 5.160 og af Andre værdipapirer under omsætningsaktiver t.kr. 1.400.

15 Ejerforhold

Følgende aktionærer besidder mere end 5% af selskabets aktiekapital:

Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov

AHJ Holding Århus ApS, Ryvangs Alle 14, 8240 Risskov

E. Bank Lauridsen Holding A/S, Øresundsvej 7, 6715 Esbjerg N

Følgende nærtstående parter har bestemmende indflydelse på Systematic a/S:

Michael Holm, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov

Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov

Koncernforhold

Systematic A/S og datterselskaber indgår i koncernregnskabet for Michael Holm Holding ApS.

Koncern

2011/12 2010/11

DKK 1.000 DKK

16 Ændring i driftskapital

Ændring i igangværende arbejder og modtagne forudbetalinger 3.307.945 (19.778)

Ændring i tilgodehavender (8.712.194) 3.916

Ændring i øvrig kortfristet gæld (5.634.315) (2.335)

(11.038.564) (18.197)

1.417.786 1.202 1.201.040 1.028

24 | Systematic Systematic | 25


aNVENDT REGNSKaBSpRaKSIS

Generelt

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for

store klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper som

sidste år.

I forhold til 2010/11 er software omklassificeret fra materielle anlægsaktiver til immaterielle

anlægsaktiver. I forbindelse med omklassifikationen er sammenligningstallene tilpasset.

Resultat og egenkapital er ikke påvirket af omklassifikationen.

Koncernregnskabet omfatter Systematic A/S (DK), Systematic Software Engineering Ltd.

(UK), Systematic Software Engineering Inc. (USA), Systematic Oy Finland (FI) og Syste-

matic Sweden AB (SE).

Regnskabet for moderselskabet omfatter alene Systematic A/S.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,

når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning

sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling

tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,

og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger

indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af beløb i fremmed valuta

Alle balanceposter i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs eller til den

kurs, hvortil de er kurssikret. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab føres

over resultatopgørelsen.

Koncernen

Konsolideringsprincipper

Koncernregnskabet omfatter moderselskab samt datterselskaber. Alle regnskaber, der indgår

i koncernregnskabet, er udarbejdet efter ensartede regnskabsprincipper. Koncernregnskabet

er udarbejdet efter past-equity princippet ved sammenlægning af de enkelte

selskabers regnskabsposter. Der er foretaget eliminering af koncerninterne transaktioner

og mellemværender.

For de udenlandske datterselskaber er posterne i resultatopgørelsen indregnet til transaktionskursen.

Balancen omregnes til balancedagens kurs. Valuta kurs regu lerin gen ved omregn-

ingen af primoegenkapitalen samt valuta kursregulering af resultat opgørel sen fra transaktions-

dagens kurs til balancedagens kurs er foretaget over egenkapitalen.

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede selskaber indregnes i koncernregnskabet fra henholdsvis

overtagelsestidspunktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede selskaber indregnes

i den konsoliderede resultatopgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og

afviklingstidspunktet.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders

identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet.

Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte

omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages

hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og

dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægs-

aktiver og afskrives over 5 år. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne

er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

minoritetsinteresser

Minoritetsinteressernes andel af datterselskabernes resultat og egenkapital er særskilt

anført i henholdsvis resultatopgørelse og balance.

Resultatopgørelse

Omsætningen

Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har

fundet sted. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i omsætningen i takt

med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret

udførte arbejde (produktionsmetoden).

Af konkurrencemæssige grunde gives der ikke segmentoplysninger.

projektomkostninger

Projektomkostninger omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå omsætningen.

Projektomkostninger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning indregnes på

tidspunktet for deres afholdelse.

andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til husleje og administration

af koncernen, samt kontorholdsomkostninger.

personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager med videre og omkostninger til personale og ledelse.

Nettofinansiering

Nettofinansiering omfatter renteindtægter og -omkostninger, rentedelen af finansielle

leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer,

gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under

acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser,

henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst, reguleret for acontoskat.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter vedrørende produkter, der er klart definerede og identificérbare, hvor

den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt marked eller udviklingsmulighed

i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille,

markedsføre eller anvende det pågældende produkt, indregnes som immaterielle anlægs-

aktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen,

når omkostningerne afholdes.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger,

der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet

afskrives udviklingsprojektet lineært over den budgetterede salgsperiode,

dog maksimalt 5 år. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne

er lavere end den regnskabsmæssige.

Øvrige rettigheders værdi måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Øvrige rettigheder afskrives over 5 år eller nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt

denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Kostprisen

omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen samt omkostninger

til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og

nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugs-

tid. Afskrivninger beregnes lineært over aktivernes forventede økonomiske brugstid, der er

fastsat til: edb-udstyr 3 år, inventar 5 år, biler 6-7 år. Indretning af lejede lokaler afskrives

over lejeperioden.

Anskaffelsen af specifikke edb-programmer til udvikling af software er aktiveret og afskrives

som edb-udstyr, hvorimod anskaffelsen af generelle programmer er udgiftsført i resultatopgørelsen.

Kapitalinteresser i datterselskaber

Kapitalinteresser (aktier) i datterselskaber indregnes og måles efter equity-metoden, hvilket

indebærer, at aktierne optages i balancen til den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes

regnskabsmæssige indre værdi efter fradrag af urealiserede interne avancer.

Såfremt et datterselskab har en negativ egenkapital, modregnes den negative egenkapital

i et eventuelt tilgodehavende hos datterselskabet.

I resultatopgørelsen medtages den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes regn-

skabsmæssige årsresultat efter fradrag af elimineringer. Datterselskabernes årsresultat

efter skat indgår i regnskabsposten ’Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ’.

Resultatopgørelsen for de udenlandske datterselskaber omregnes til danske kroner til

transaktionskursen. Balancen omregnes til statusdagens kurs. Den kursdifference, der opstår

ved omregning af investeringen i datterselskaberne ved årsregnskabets begyndelse til kursen

ved årets udgang, posteres direkte på egenkapitalen. Det samme gør kursregulering som følge

af omregning af resultatopgørelsen til transaktionskursen.

Ved køb af kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber anvendes overtagelsesmetoden,

jf. beskrivelsen ovenfor under koncernregnskab.

andre værdipapirer

Børsnoterede obligationer værdiansættes til amortiseret kostpris baseret på en forholdsmæssig

indtægtsførsel eller udgiftsførsel over restløbetiden af forskellen mellem anskaffelsespris

og nominel værdi. Børsnoterede aktier måles til dagsværdi. Ikke-børsnoterede

aktier måles til en vurderet dagsværdi, og hvor en sådan værdi ikke findes til kostpris.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) måles til salgsværdien

af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden

og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er beregnet som forholdet mellem det

anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. Det enkelte

igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller forudbetaling

afhængig af, om nettoværdien, opgjort som salgssummen med fradrag af modtagne forudbetalinger,

er positiv eller negativ.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt

finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi,

med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.

Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under

egenkapitalen.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle

midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og

forpligtelser. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte

anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler

og skattesatser i de respektive lande, der med lovgivningen på balancedagen vil være

gældende, når den udskudte skat udløses som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge

af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser

og måles efter første indregning til amortiseret kostpris.

Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som

en finansiel omkostning.

andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer

til nominel værdi.

periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til

resultatføring i efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til

nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den indirekte metode og viser

pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved

årets begyndelse og slutning. Der er ikke udarbejdet særskilte pengestrømme for moderselskabet,

da denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen.

pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter

Opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital

samt betalt selskabsskat.

pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter

Omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle

anlægsaktiver.

pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter

Omfatter optagelse, afdrag og kursregulering på finansielle forpligtigelser samt betaling af

udbytte.

Nøgletalsberegning

Nøgletallene angivet under 5-års oversigten er beregnet som følger:

Overskudsgrad

Driftsresultat x 100

Nettoomsætning

Egenkapitalens forrentning

Årets resultat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Soliditetsgrad

Egenkapital x 100

Balancesum

Driftskapital

Omsætningsaktiver - kortfristet gæld

Innovation (procesforbedring og produktudvikling)

Opgøres som interne procesforbedringer samt summen af de udviklingsaktiviteter,

som opfylder betingelsen for at blive aktiveret under immaterielle anlægsaktiver og

de udviklingsaktiviteter, som løbende driftsføres i året. Opgøres til kostpris.

26 | Systematic Systematic | 27

More magazines by this user
Similar magazines