Marts 2012 nr. 1, 24. årgang - Sønderriset

soenderriset.soenderrisskolen.dk

Marts 2012 nr. 1, 24. årgang - Sønderriset

Marts 2012

nr. 1, 24. årgang

Sønderriset


2

SØNDERRISET

Nummer 1

Marts 2012

24. årgang

Ansvarshavende Redaktør:

Peter Hundebøll

peter.hundeboell@skolekom.dk

Redaktion:

P. Hundebøll, B. Eskildsen

Abonnement: 50 kr. årligt

Oplag: 1550 stk. (husstandsomdeles)

Layout: Bente D. Eskildsen

Tryk: Grafisk Trykcenter, Esbjerg

Redaktionens adresse:

Bente D. Eskildsen

Ravnsøvej 17

Grimstrup

6818 Årre

Tlf. 75470922

E-mail:

soenderriset@soenderrisskolen.dk

Udgives af:

Udgiverforeningen

SØNDERRISET:

Sønderris Sports Klub,

Baptistspejderne, Beboerhuset Midtgård, FDF,

Guldager Sogns Menighedsråd

Daginstitutionen Søstjernen

og Sønderrisskolen

Vigtige hjemmesider:

www.soenderrisskolen.dk

http://www.soenderriset.soenderrisskolen.dk/

www.soenderris.dk

www.soestjernen.esbjergkommune.dk

Hvis I ikke modtager bladet, kan det

hentes på skolen , Midtgård eller

i Sønderrishallens foyer.

Sønderriset

Side 3-4: Skolenyt

Side 4-5: Genrealforsamling i lokalrådet

Side 6: Nytårsgåturen

Side 7: Om ’Sønderriset

Side 8: SSK tilbyder: Gødning og kalk til haverne

Side 9: SSK Gymnastik

Side 10: SSK Fitness og Motion

Side 11: SSK Løb

Side 12: Henrik Thomsen: Indoor Cycling—det kan du også!

Side 13:SSK Indoor Cycling. Træningsplan for foråret 2012

Side 14: Nyt fra SSK Gymnastik

Side 15: SSK Fodbold. Træningstider

Side 16: SSK Fodboldskole

Side 17-18: SSK Håndbold—fine resultater for pigerne

Side 19: SSK Julekalenderen—en vinder

Side 20: Fastelavn på Ravnsbjerggård

Side 21: Bptistspejderne i Sønderris

Side 22-23: Nyt fra Guldager kirke

Forsiden og billedet herover: 4.w i fuld gang med håndarbejde indendørs i vinterkulden: De har syet sjove

og mærkelige væsener, ’grimrikker’, og nu skal der fingerstrikkes uldne slanger. Koncentration, kreativitet,

skaberglæde…. Og masser af hygge i en af de få kreativt håndværksmæssige timer der er tilbage i folkeskolen.

Fotos og montage: ->bee


Af: Kristian Klitgaard Bertelsen

Jeg vil gerne indlede med

at pointere, at det forgangne

år har været meget

specielt – ja nærmest

historisk - for Sønderrisskolen

og dermed også for

bestyrelsen.

Nedlæggelse af Guldager Skole

Den 21. januar 2011 besluttede

Esbjerg Byråd lukningen af Guldager

Skole med virkning fra det

kommende skoleår. Hovedparten af

eleverne på Guldager Skole valgte

at fortsætte skolegangen på Sønderrisskolen,

hvilket betød, at der kom

yderligere 140 elever, så det samlede

elevtal nu er 620.

Straks efter beslutningen blev truffet,

var der enighed om, at der skulle

arbejdes for at få sammenlagt

Guldager Skole og Sønderrisskolen

med det bedste fra begge skoler. Et

omfattende arbejde som har krævet

en meget stor indsats og positiv

indstilling fra skoleledelsen, ansatte

og skolebestyrelsen fra begge skoler.

Herudover har det krævet en

positiv indstilling fra forældre og

børn. Man må sige, at disse krav er

opfyldt, og at det er gået godt med

sammenlægningen. Dermed ikke

være sagt at der ikke har været og

er udfordringer – selvfølgelig er der

det.

Sammenlægning i al fredelighed

Den nuværende skolebestyrelse

blev valgt ved et såkaldt fredsvalg.

Skolebestyrelserne på Sønderrisskolen

og Guldager Skole foreslog,

Sønderriset

...der skulle arbejdes

for at få sammenlagt

Guldager Skole og

Sønderrisskolen med

det bedste fra begge

skoler….

at Sønderrisskolen

skulle

være repræsenteret

med

5 medlemmer

og 3 suppleanter,

og at

Guldager Skole skulle have 2

medlemmer og 1 suppleant. Der

indkom ikke andre forslag. Det var

faktisk rart, at der var enighed herom.

Et af de centrale punkter i forbindelse

med skolelukningen var selvfølgelig

klassesammenlægningerne,

men vi synes faktisk, at det er gået

rigtig godt. Det var meget vigtigt

for os, at det blev et fælles projekt,

og ikke et ”os og dem – projekt”.

Beslutningen om at opdele klasserne,

på nær 7. klasserne, så de fremadrettet

ville

bestå af

børn fra

Sønder-

...også fået meget og

positiv omtale for miljøarbejdet.

Her kan

nævnes ”Det papirløse

klasselokale” og det

grønne flag…..

risskolen

og Guldager Skole, havde

da også bestyrelsens fulde

opbakning. Langt de fleste børn

betragter nye klassekammerater

som en mulighed og ikke en trussel.

Efter selve sammenlægningsarbejdet

består opgaven nu i at følge

op på hvordan det går. Det gælder

for børn, ansatte og forældre.

Starten på alt det nye

Første skoledag var selvfølgelig

speciel for rigtig mange. For to

børn fra skolen og mig selv var dagen

krydret med en helikoptertur

fra Holsted til Sønderrisskolen. Turen

var arrangeret for at markere

sammenlægningen, og det var en

rigtig god oplevelse. Det var, også

fra luften, en sand fornøjelse at se

over 600 forventningsfulde børn,

der ventede på helikopteren og på at

komme i gang med et nyt skoleår.

Dagen blev efterfølgende markeret

med blandt andet de yngstes afsendelse

af balloner, leg, dans i hallen

og meget mere. Det var alt i alt en

dejlig dag.

Papirløs mærkesag

Skolesammenlægningen har selvfølgelig

fyldt meget, også i medierne,

men skolen har også fået meget

og positiv omtale for miljøarbejdet.

Her kan nævnes ”Det papirløse

klasselokale” og det grønne flag for

10. gang fra Friluftsrådet.

Ud over opgaverne forbundet med

skolesammenlægningen har skolebestyrelsen

arbejdet med mange

forskellige områder. Jeg vil selvfølgelig

ikke nævne alle, men jeg vil

omtale de vigtigste.

Skoletrafikforhold

Bestyrelsen har arbejdet for at Esbjerg

Kommune skulle holde deres

løfter omkring sikre skoleveje. Efter

mange møder og drøftelser i

øvrigt med embedsmænd og politikere

er det endelig lykkedes, at få

etableret lys på cykelstien mellem

3


4

Guldager Skole (Esbjerg International

School) og Guldager Stationsby

samt på Sønderrisvejen.

Det lykkedes også efter et stykke

tid at få en buslinje, som gjorde det

muligt for Guldager-børnene at

være fremme i tide.

Arbejdet med sikre skoleveje er

dog ikke tilendebragt. Der arbejdes

p.t. med en løsning omkring det

underlige faktum, at der går en of-

fentlig cykelsti gennem

skolegården. Skolen,

bestyrelsen, politiet og

Esbjerg Kommune

undrer sig, så der må

være gode forudsætninger

for, at der kan gøres

noget.

Støtteforening for Sønderrisskolen

Støtteforeningen for Sønderrisskolen

er etableret. Foreningen har til

formål at støtte og udvikle de fysiske

rammer for skolen og skolens

aktiviteter. Fra bestyrelsens side

har vi store forventninger til foreningen,

og om det så er via arbejdsdage,

sociale arrangementer

eller andet, så tror vi, at det kan

bidrage til at gøre vores skole endnu

bedre. Jeg kan kun opfordre til

at forældre og andre familiemedlemmer

melder sig ind.

Drøftelser om både stort og småt

Vi har drøftelser omkring indskrivning,

herunder samarbejde med

forskellige børnehuse, ligesom bestyrelsen

deltager i informationsmøder

om indskrivningen.

Der arbejdes med skolens 30 års

jubilæum den 15. marts 2012. Jubilæet

markeres i forbindelse med

afslutningen af kulturugen. Det er

fredag den 30. marts 2012.

Fra bestyrelsens side vil vi meget

gerne have bedre fysiske rammer.

Det kan oplyses, at der ved hallen

kommer en multibane, som er et

samarbejde med SSK og DBU, en

ny legeplads og bedre skiltning.

Herudover arbejdes der med renovering

af toiletter ved de yngste

samt naturboldbane og bålhytte ved

Ravnsbjerggaard.

Bestyrelsen er repræsenteret med 2

personer i økonomiudvalgsmøderne.

Sønderriset

Det er et arbejde, som i høj grad

handler om at prioritere begrænsede

midler på bedste vis.

Vi har drøftet og besøgt Klub Sønderris.

Leder Ejnar Jessen har givet

rundvisning og information om

klubben. Der vil være løbende dialog

og samarbejde, så vi får størst

mulig udbytte af klubben.

Af andre emner kan jeg nævne

samarbejdet med Sønderris Lokal-

råd og Guldager

Borgerforening,

drøftelser omkring

kommunikation

(Sønderriset, Nordvest-Nyt,

Forældre-

Intra og de sociale

medier), kamp mod den meget

uigennemtænkte ordning

(græsslåning 0-1 gang årligt) samt

høringssvar vedrørende idrætsskoler

og fremtidig struktur for 10.

klasser.

Vi har indtil nu afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Hertil kommer møderne

omkring sammenlægning af skolerne,

møder vedrørende støtteforeningen,

møder med lokalforeninger

og selvfølgelig møder med vores

skoleledelse.

Så er jeg ved at være igennem, men

jeg vil gerne lige sige tak til dem

som været med til at gøre sammenlægningen

af skolerne god, som

løbende arbejder for at vi har en

rigtig god skole, og som hele tiden

prøver på at gøre det bedste for

vores børn – og det er jo dem, som

det hele handler om.

Jeg kan kun opfordre

til at forældre og andre

familiemedlemmer

melder sig ind...

Som afslutning vil jeg lige sige, at

arbejdet i bestyrelsen er meget

spændende, og så vil jeg opfordre

alle til at komme til bestyrelsen

med forhold, som vi skal arbejde

videre med, ligesom vi meget gerne

hører kommentarer til alt, hvad der

har med vores skole at gøre. Det er

meget vigtigt, at informationer videregives,

så de kan bruges konstruktivt.

Tak.

Kristian Klitgaard Bertelsen,

formand for Skolebestyrelsen på

Sønderrisskolen,

Foreningen

“Multicenter Sønderris år 2000“

indkalder jf. vedtægter til:

i

Stjernehuset

Sønderrisskolen

Tirsdag den 13. marts 2012

kl. 19.00.

Dagsorden:

• Valg af dirigent.

• Ophævelse af foreningen

og overførelse af

aktiverne til Sønderris

Lokalråd.

• Eventuelt.

Yderligere oplysninger v/

Formand Tommy Noer,

Merkurvænget 79,

6710 Esbjerg V.

tlf. 40 17 43 01 eller mail:

tommynoer@gamil.com


4

Guldager Skole (Esbjerg International

School) og Guldager Stationsby

samt på Sønderrisvejen.

Det lykkedes også efter et stykke

tid at få en buslinje, som gjorde det

muligt for Guldager-børnene at

være fremme i tide.

Arbejdet med sikre skoleveje er

dog ikke tilendebragt. Der arbejdes

p.t. med en løsning omkring det

underlige faktum, at der går en of-

fentlig cykelsti gennem

skolegården. Skolen,

bestyrelsen, politiet og

Esbjerg Kommune

undrer sig, så der må

være gode forudsætninger

for, at der kan gøres

noget.

Støtteforening for Sønderrisskolen

Støtteforeningen for Sønderrisskolen

er etableret. Foreningen har til

formål at støtte og udvikle de fysiske

rammer for skolen og skolens

aktiviteter. Fra bestyrelsens side

har vi store forventninger til foreningen,

og om det så er via arbejdsdage,

sociale arrangementer

eller andet, så tror vi, at det kan

bidrage til at gøre vores skole endnu

bedre. Jeg kan kun opfordre til

at forældre og andre familiemedlemmer

melder sig ind.

Drøftelser om både stort og småt

Vi har drøftelser omkring indskrivning,

herunder samarbejde med

forskellige børnehuse, ligesom bestyrelsen

deltager i informationsmøder

om indskrivningen.

Der arbejdes med skolens 30 års

jubilæum den 15. marts 2012. Jubilæet

markeres i forbindelse med

afslutningen af kulturugen. Det er

fredag den 30. marts 2012.

Fra bestyrelsens side vil vi meget

gerne have bedre fysiske rammer.

Det kan oplyses, at der ved hallen

kommer en multibane, som er et

samarbejde med SSK og DBU, en

ny legeplads og bedre skiltning.

Herudover arbejdes der med renovering

af toiletter ved de yngste

samt naturboldbane og bålhytte ved

Ravnsbjerggaard.

Bestyrelsen er repræsenteret med 2

personer i økonomiudvalgsmøderne.

Sønderriset

Det er et arbejde, som i høj grad

handler om at prioritere begrænsede

midler på bedste vis.

Vi har drøftet og besøgt Klub Sønderris.

Leder Ejnar Jessen har givet

rundvisning og information om

klubben. Der vil være løbende dialog

og samarbejde, så vi får størst

mulig udbytte af klubben.

Af andre emner kan jeg nævne

samarbejdet med Sønderris Lokal-

råd og Guldager

Borgerforening,

drøftelser omkring

kommunikation

(Sønderriset, Nordvest-Nyt,

Forældre-

Intra og de sociale

medier), kamp mod den meget

uigennemtænkte ordning

(græsslåning 0-1 gang årligt) samt

høringssvar vedrørende idrætsskoler

og fremtidig struktur for 10.

klasser.

Vi har indtil nu afholdt 6 bestyrelsesmøder.

Hertil kommer møderne

omkring sammenlægning af skolerne,

møder vedrørende støtteforeningen,

møder med lokalforeninger

og selvfølgelig møder med vores

skoleledelse.

Så er jeg ved at være igennem, men

jeg vil gerne lige sige tak til dem

som været med til at gøre sammenlægningen

af skolerne god, som

løbende arbejder for at vi har en

rigtig god skole, og som hele tiden

prøver på at gøre det bedste for

vores børn – og det er jo dem, som

det hele handler om.

Jeg kan kun opfordre

til at forældre og andre

familiemedlemmer

melder sig ind...

Som afslutning vil jeg lige sige, at

arbejdet i bestyrelsen er meget

spændende, og så vil jeg opfordre

alle til at komme til bestyrelsen

med forhold, som vi skal arbejde

videre med, ligesom vi meget gerne

hører kommentarer til alt, hvad der

har med vores skole at gøre. Det er

meget vigtigt, at informationer videregives,

så de kan bruges konstruktivt.

Tak.

Kristian Klitgaard Bertelsen,

formand for Skolebestyrelsen på

Sønderrisskolen,

Foreningen

“Multicenter Sønderris år 2000“

indkalder jf. vedtægter til:

i

Stjernehuset

Sønderrisskolen

Tirsdag den 13. marts 2012

kl. 19.00.

Dagsorden:

• Valg af dirigent.

• Ophævelse af foreningen

og overførelse af

aktiverne til Sønderris

Lokalråd.

• Eventuelt.

Yderligere oplysninger v/

Formand Tommy Noer,

Merkurvænget 79,

6710 Esbjerg V.

tlf. 40 17 43 01 eller mail:

tommynoer@gamil.com


6

Som en ny aktivitet og helt sikkert ny tradition

i Sønderris havde Sønderris Lokalråd

arrangeret ”Nytårsmarch” den 1. januar

2012 kl. 13.00, hvor alle i Sønderris

var inviteret til en gåtur (ca. 3-4 km) med

efterfølgende suppe i menighedsrådslokalerne.

Dagen bød på dejligt frisk vejr – endda lidt solskin

til gåturen. På turen kunne man så snakke og ønske

hinanden godt nytår.

Turen i år gik med cykelstien over til den nye underføring

ved Guldagervej. Videre med cykelstien

mod Ravnsbjerg/Tarp. Ved togoverførslen drejede

vi ned mod Gjesing/Midtgård.

Sønderriset

Via Midtgård og hjem til hallen, hvor alle kunne

komme med ind og få en dejlig gang aspargessuppe.

Ca. 70 personer havde forhåndstilmeldt sig til turen,

og nogle flere dukkede op på dagen.

61 personer valgte at gå med ind og få en portion

suppe.

Super dejlig dag, som vi helt sikker vil gentage til

næste år.

Jannie Ulriksen

Sønderris Lokalråd


'Sønderriset' er udkommet

her i Esbjerg-bydelen Sønderris

i snart 24 år - altså

siden 1988. Bladet uddeles

gratis til samtlige husstande

i området. Det vil sige at

ca. 1500 hjem får og læser

bladet.

Hvem udgiver bladet?

Bladet bliver til i et samvirke

mellem Sønderrisskolen, Sønderris

Lokalråd, den lokale sportsklub

SSK, Guldager Kirke og

sognets menighedsråd, Daginstitutionerne,

samt Baptistspejderne,

som holder til i tæt naboskab med

Beboerhuset Midtgård, som også

er bidragydere.

Hvordan får man materiale

med i bladet - fx en annonce?

Hvis man ikke er tilknyttet nogen

af ovennævnte interessenter, som

betaler for fremstillingen af bladet,

skal man henvende sig til Peter

Hundebøll pr. e-mail eller på

Sønderriset

skolens kontor, hvis man ønsker

materiale optaget. Han vil kunne

afgøre om materialet er egnet til

netop vores blad, og han vil kunne

oplyse dig en evt. pris på hvor

meget det vil koste dig.

Hvad koster det at få noget i

bladet?

2012‐priser for annoncering:

1000 kr. for en fuld side, 550 kr.

for en halv side og endelig 300

for en kvart side, 10% rabat ved 4

indrykninger. Kontakt venligst

Peter Hundebøl angånde aftaler

om indlæg.

Hvor tit udkommer det?

Bladet udkommer fire gange årligt.

Det har tidligere været seks

gange, men af sparehensyn blev

dette skåret ned ved sidste planlægningsmøde.

Hvem har det daglige ansvar

for bladet?

Bladets ansvarshavende redaktør

er Sønderrisskolens leder Peter

Hundebøll.

Lærer Bente D. Eskildsen står for

layout af bladet dets hjemmeside.

www.soenderriset.soenderrisskolen.dk

(Siden kan nås gennem link fra

soenderris.dk)

Materiale til bladet sendes til

Bente på e-mail:

soenderriset@soenderrisskolen.dk

Hvornår ved man noget om næste

års udgivelser?

Interessenterne fra udgiverforeningen

mødes hvert år i slutningen

af november måned og planlægger

det følgende års udgivelser,

som times efter hvornår de

forskellige har deres mærkedage,

så disse enten kan annonceres eller

efterbehandles i bladet. Datoerne

bliver offentliggjort på hjemmesiden,

så snart de er kendt. ->bee

Skemaet viser skæringsdatoerne for bladudgivelserne i 2012. ’Forside’ og ’Bagside’ bringer i reglen

et eller flere billeder fra de pågældende interessenter.

7


8

Sønderriset

Igen i år står Sønderris Sportsklubs Sponsorudvalg for salg af gødning og

kalk til alle i Sønderris.

Formålet med dette er naturligvis at tjene lidt penge til diverse aktiviteter i Sønderris, men det er også en nem løsning

for dig, da varerne bliver leveret direkte i din indkørsel.

Så bliver det ikke vist ikke nemmere at få gjort haven forårsklar!

Der kan som sædvanligt vælges mellem kunstgødning, naturgødning og kalk og priserne er de samme som sidste år:

20 kg kunstgødning NPK 14-3-15 kr. 200,-

25 kg naturgødning Binadan NPK 5-2-4 kr. 200,-

22 kg dolomitkalk kr. 40,-

De bestilte varer bliver leveret direkte i din indkørsel i løbet af weekenden den 31. marts/1. april.

Klik ind på www.soenderris.dk/ssk og klik på den grønne knap til SSK Online-shop, gå ned under punktet Kalk og

gødning og følg herefter instruktionerne på siden.

Har du ikke mulighed for at bestille via SSK Online-shoppen kan gødning og kalk også bestilles ved at aflevere

nedenstående bestillingsseddel med aftalte penge til undertegnede.

Sidste frist for bestilling via SSK Online-shop eller bestillingsseddel er søndag den 18. marts.

Sønderris Sportsklubs Sponsorudvalg

v/Henrik Haumann

Krebsens Kvarter 14

mail: haumann@privat.dk

mobil: 22 72 99 22

GØDNING OG KALK – 2012 - manuel bestilling

Navn: ___________________________________________

Adresse: _________________________________________

___ sække kunstgødning NPK 14-3-15 á 20 kg pris pr. sæk kr. 200,- = kr.__________

___ sække naturgødning Binadan NPK 5-2-4 á 25 kg pris pr. sæk kr. 200,- = kr.__________

___ sække dolomitkalk á 22 kg pris pr. sæk kr. 40,- = kr.__________

Samlet beløb (vedlagt i kontanter/check) kr.__________


Søndag den 25. marts 2012 kl. 12

Vi håber at se rigtig mange gæster til en hyggelig eftermiddag.

Cafeen vil servere forskellig proviant.

Det koster kr. 30 for alle gæster over 14 år.

For alle deltagere, som skal lave opvisning, er det gratis.

Foreløbigt PROGRAM FOR DAGEN:

Tiderne er ca. tider

12:00 Fælles indmarch

12:15 Mor/Far/Barn

12:30 Leg og bevægelse – lyserøde piger

12:45 Hiphop og showdance

12:50 Springmix

13:10 Hiphop og showdance

13:15 Zumba

13:30 Krudtuglerne

13:40 Dance Mix

13:45 Jernvedlund - gæstehold

13:55 Step

14:05 Udmarch

Vi glæder os til at se dig!

SSK’s

GYMNASTIKOPVISNING

SSK-gymnastik slutter vintersæsonen

af med en forårsopvisning i

Sønderrishallen.

Kom og se hvad gymnastikafdelingen kan byde på


10

Har du ikke tid til motion nu,

skal du afsætte tid til sygdom

senere (E. Stanley)

Der er mange gode grunde til, at seniorer ligesom

alle andre aldersgrupper skal være fysisk aktive.

Bedst er det selvfølgelig at have været fysisk aktiv

gennem hele livet, men det har vist sig, at inaktive

har stor effekt af at påbegynde fysisk aktivitet i en

forholdsvis sen alder. Det er derfor aldrig for sent

at begynde at dyrke motion og idræt.

I gruppen af raske seniorer findes en række kroniske

”folkesygdomme”, som slidgigt, åreforkalkning

i hjerne og hjertekarsystemet, sukkersyge og

knogleskørhed. En lang række undersøgelser har

vist, at fysisk træning kan have en positiv indvirkning

på disse aldersrelaterede sygdomme.

Åreforkalkning kan være medvirkende til forhøjet

blodtryk og her kan motion være med til sænke at

blodtrykket.

Styrketræning menes at øge kalkindholdet i knoglerne.

Træning forøger muskelstyrken og bevægeligheden

samt forbedrer koordinationen og er således

med til at mindske risikoen for fald og deraf

følgende brud.

SSK motion og fitness

Sønderriset

Almindelige dagligdags situationer er ligeledes

lettere at overkomme for aktive seniorer.

Så der er al mulig grund til at besøge SSK motion,

hvor instruktørerne står klar til at hjælpe med finde

den rigtige træning for netop dig, så du kan

komme i gang stille og rolig i dit eget tempo. Her

kan du også møde andre seniorer fra nærområdet.

Men husk at konsultere din læge for at få belyst

eventuelle øvelser, du ikke må udføre.

Vi glæder os til at byde dig/jer velkommen. Yderligere

oplysninger findes på

www.soenderris.dk/ssk

Tina Larsen

Som omtalt herover er det aldrig for sent at gå i gang med at dyrke motion. SSK motion

har startet et hold op for seniorer – senior fitness.

Det første hold er startet, men på nuværende tidspunkt er det så nyt, at vi ikke kan evaluere på det.

Dog kan vi sige, at der er god efterspørgsel efter pladserne på holdet.

Så måske bliver det gentaget senere på året – hold øje med vores hjemmeside – eller skriv til Tina Larsen

eller Runa Andersen på ssk@soenderris.dk

Indtil næste hold starter, er du som anført i artikel her i bladet mere end velkommen i SSK motion – se

hjemmesiden for åbningstider, hvornår du kan få instruktørhjælp mm.: www.soenderris.dk/ssk

Janni Kristiansen


Sønderriset

Den 20/3 byder SSK løb velkommen til endnu en

sæson.

Vi har løbeinstruktører på følgende niveauer:

Gåhold: for dig der ikke er vant til at dyrke motion

Niveau 1: Nybegynderløberen/løberen med let erfaring, der

ønsker at komme i form til Vestkystløbets korte rute

Niveau 2: Den erfarne løber, der træner til Vestkystløbets

lange rute

Niveau 3:Træning til 1/2‐maraton

På niveau 1, 2 og 3 vil der være 2 forskellige hastigheder på

hvert niveau.

Mødested: Sønderrishallen, foyeren

Tid:

tirsdag kl. 17 (med instruktører på alle hold)

torsdag kl. 18.30, (med begrænset antal instruktører)

Pris: 100 kr./år

Ved spørgsmål, kontakt Hanne på tlf. 75 15 70 17 eller mail

hanhen@esenet.dk

Christopher Uggen

Vi har fået ny afdelingsleder,

Henrik Thomsen, som altid har

været bidt af en gal cykel.

Han har kørt mange år på landeveje

mm., men nu er han rykket

indenfor til stor glæde for de

mange motionister i SSK.

Henrik kommer med en god

portion gode ideer, ligesom han

har uddannet sig til instruktør.

Janni Kristiansen

På næste side fortæller Henrik selv om

sporten.

11


12

Hvad er Indoor Cycling?

Det er træning indendørs på en

cykel, der ikke bevæger sig. I

mange motionscentre kan du

finde disse cykler, og der er en

god grund til at vælge denne

form for motion som træning,

for hvis du er på jagt efter den

træningsform, som forbrænder

flest mulig kalorier, er indoor

cycling et rigtig godt bud. Nok

sveder vi ikke fedt, men der er

alligevel en sammenhæng

mellem, hvor meget der bliver

svedt på et indoor cycling hold,

og hvor mange kalorier, der ryger.

Indoor cycling er nemlig

velegnet til at få dig til at yde det

maksimale.

Hvem kan dyrke Indoor

Cycling?

Alle kvinder og mænd i alle aldre,

vægtklasser og træningstilstande

kan dyrke denne form for

motion. Indoor cycling er en

sjov, effektiv og sikker træning,

der giver dig et højt forbrug af

energi og rigtig god mulighed

for at forbedre din kondition.

Sønderriset

Vi hører jo alle, at vi skal motionere

og få gang i kredsløbet (30

minutter om dagen og 2-3 gange

om ugen med sved på panden).

Dette får du med indoor cycling

- her er der garanti for røde kinder,

sved, fornyet energi og ikke

mindst en bedre kondition.

Derfor virker Indoor Cycling.

På et typisk hold yder du tæt på

dit maksimum. Målinger viser,

at du i gennemsnit forbrænder

700 kcal på 1 times cykling. Det

er op mod 50% ekstra kalorier

den dag, du træner. Det kan

mærkes.

Kunsten er selvfølgelig at lade

være med spise 50% ekstra samtidig.

Derfor er det vigtigt at være

bevidst om ikke at bruge indoor

cyclingen som en

undskyldning for at spise løs.

For så er du lige vidt.

Kan du bare justere dine kostvaner

en smule, vil du opleve

markante og varige vægttab med

cycling 2-3 gange om ugen.

Samtidig styrker og strammer du

lår og baller og øger styrken i

ryg og mavemuskler. Du kan

supplere med nogle gode gåture

og styrketræning for de største

muskelgrupper, og så er du med

ekspresfart på vej mod en

slankere, sundere, stærkere krop.

Indoor Cycling er meget effektivt

mod kiloene

Hvor meget kan man tabe sig

ved en times cykling? Dette afhænger

helt klart af hvor flittig

du er i din træningsindsats i den

time du cykler.

Typisk ligger en gennemsnitlig

kalorieforbrænding omkring de

500-600 kalorier, men desto mere

du yder i timen, desto højere

kalorieforbrænding vil du kunne

se efterfølgende. Træningen er

den allerbedste måde at vedligeholde

et vægttab på, så kombineret

med ændreed kostvaner kan

vi alle reducere vægten og dermed

få et bedre velvære.

Har du også lyst til at komme i

bedre form og evt reducere vægten,

så står der 8 dygtige instruktører

klar i SSK for at hjælpe

dig.

Du kan finde flere oplysninger

på vores hjemmeside

www.soenderris.dk/ssk eller

kom i hallen en af dagene i ekspeditionstiden,

vi er klar til at

byde dig velkommen.

Henrik Thomsen

Afdelingleder

Indoor Cycling


Har julen sat sine spor på kroppen og kunne

du tænke dig at få dem væk igen, så står vi

klar i SSK med 8 dygtige og engagerede

instruktører, der alle på hvert deres område

kan give Jer masser af inspirerende timer i

klubben.

Vi kan tilbyde stort set alle former for timer.

Pga. stor efterspørgsel efter begynderhold,

har vi opprioriteret dette område, så vi har 2

-3 instruktører, der tager sig af begynderhold

fordelt på mandage, tirsdage, onsdage

og torsdage. Inden for nogle måneder vil

tirsdagsholdet kl. 18.30 ændres til let øvet/

øvet. Lige nu køres der på mandage, tirsdage

og torsdage let øvet/øvet hold, mens vi

om onsdagene og søndagene kan tilbyde

rent øvet hold.

Sønderriset

Har du lyst til at prøve? Eller dyrker du allerede

indoor cycling, så kan du tilmelde dig

lige netop på de hold, der passer til dig. Du

vil også på hjemmesiden kunne se alle vores

andre spændende tiltag vi vil sætte i værk i

løbet af foråret, så hold øje, vi fra SSK Indoor

Cycling vil gøre vores til, at netop din

motion bliver spændende, udfordrende og

inspirerende.

Husk endvidere på, at motion i hverdagen

kan være med til at forøge din levetid.

Vi glæder os til at byde dig/Jer velkommen i

SSK.

Henrik Thomsen

Afdelingsleder

SSK Indoor Cycling

13


14

Sønderriset

Instruktører og hjælpere

Vi prøver at være på forkant i afdelingen, da vi jo har

rigtigt mange børn, som elsker at komme hos os om

vinteren. Derfor ved vi allerede nu, at vi i vintersæsonen

2012/13 vil komme til at mangle instruktører til et

mor/barn hold og til de 3-5 årige drenge.

Herudover er der altid brug for hjælpere – både unge

og voksne – blandt andet har springhold brug for voksne

hjælpere.

Så hvis du har lyst til at hjælpe, så kom ud af busken…

jo før jo bedre. Så kan vi allerede nu kigge på eventuelle

kursustilbud mv. og du kan komme forbi på holdet

i år for at se, hvad der sker…

Skriv til ssk@soenderris.dk

sportsclipart.com

Sommerhold

Gymnastiksæsonen slutter som bekendt med opvisningen den 25. marts 2012. Børnene skal ud at spille

bold mm., men vi har et par tilbud til voksne i april, maj og juni måned. Opstart uge 15.

Tirsdag vil der være 2 hold zumba. Dels et almindeligt zumba-hold, dels en time zumba toning eller

zumba in a circuit, som er lidt mere fysisk betonet træning. Instruktør er Merete. Tidspunkt bliver kl. 18

og kl. 19.

Torsdag kl. 18 har vi et styrketræningshold – der er fokus på mave og ryg, men arme, skuldre, ben og

baller bliver også trænet. Der anvendes løse redskaber. Instruktør af Janni K.

Følg med på vores hjemmeside – er du medlem, så kan du se holdene via det sædvanlige login-billede.

Hvis ikke, kan det sagtens fikses via vores online-shop eller ved at komme forbi fittnes-centret i åbningstiden.

Gymnastikopvisning

Søndag den 25. marts viser vi, hvad vi har gået og arbejdet med hele vinteren. Næsten alle hold stiller

op - se program andetsteds i bladet. Det plejer at være en fantastisk hyggelig eftermiddag – så kom over

i hallen og se, hvad der sker de næste par timer fra kl. 12.

SSK gymnastik

Jannie U og Janni K


Sønderriset

SSK Fodbold

Så står forårssæsonen for døren… og her er de planlagte træningstider

(dato for opstart kan ses på hjemmesiden)

For øvrige informationer se www.sskfodbold.dk

15


16

Sønderriset

I weekenden den 15. – 17. juni 2012 afvikler SSK Fodbold for første gang nogensinde

fodboldskole. Fodboldskolen bliver kun for SSK spillere og formålet er naturligvis at

blive bedre til at spille fodbold, men derudover er ideen, at spillerne skal lære deres

klubkammerater bedre at kende – på tværs af årgangene.

Fodboldskolen starter fredag eftermiddag og slutter igen søndag eftermiddag. Træningen

bliver afviklet af klubbens egne trænere, men vi får hjælp fra EFBs trænerteam til at udvikle

sammenhængende træningspas, ligesom de yder sparring til trænerne under hele fodboldskolen.

Derudover håber vi på at kunne tilbyde målmandstræning til de spillere, der

har lyst – også med hjælp fra EFBs målmandstrænere.

Vi glæder os til at arrangementet løber af stablen og til at se en masse glade fodboldspillere

klædt i sort og orange farver.

Arkivfotos sskfodbold.dk . Photoshop: ->bee

SSK Fodbold – Børn og unge udvalget


Lørdag den 4. februar,

blev der i Brøruphallerne

spillet finaler i JHF’s

Kredscup 2011/12 for alle

ungdomsårgangene, og

igen i år med deltagelse af

hold fra SSK / UH Esbjerg

I U14 rækken havde SSK / UH

Esbjerg 4 kvalificeret sig, efter

at have haft lidt lodtrækningsheld,

men også efter en meget

flot indsats mod Varde HK’s Ahold

før jul. Modstanderen i finalen

var S.V. Tingleff fra AArækken.

Sædvanen tro, var det

talstærke heppekor

(forældreklanen) på plads i hallen,

klar til at støtte pigerne (og

dommerne).

Sønderriset

Stort set hele holdet består af

førsteårs U14 spillere, som lige

er rykket op fra B-rækken efter

en flot efterårssæson. Modstanderholdet

er oprykkere fra Arækken,

og kunne mønstre et

hold, der fysisk var SSK pigerne

overlegne med flere længder -

eller rettere kilo - så der skulle

virkelig kæmpes for hvert mål.

Pigerne leverede en jætteindsats

i næsten hele kampen, der også

mod sædvanen, gik over 2x25

min, hvilket modstanderne fra

AA-rækken er vant til. Heldigvis

holdt luften kampen igennem,

desværre med lidt udfald i slutningen

af første halvleg, hvor

modstanderne fik slået det nødvendige

hul, godt hjulpet af et

dommerpar, der som de eneste i

På billedet, startende øverst

fra venstre:

Line Berg Pedersen, Laura Damgaard,

Cecilie Hyldgaard Nielsen,

Emma Olesen, Emilie Nørskov

Stidsen, træner Kim B Mikkelsen

Nederst fra venstre. Emma Nielsen,

Maria Lopez Peytz, Sandra

Juhl, Julie Mikkelsen

Forrest. Caroline Leth og Katrine

Monrad Larsen

hallen, inklusive modstandere og

neutrale tilskuere, tilskrev S.V.

Tingleff et ekstra mål. Kampen

sluttede med en forholdsvis sikker

sejr på 19-12 til S.V.

Tingleff, som trods alt lige var

den tand bedre i de afgørende

situationer, hvorimod SSK pigerne

sagtens kunne matche dem

17


ent teknisk, og måske endda lidt

mere til. Desværre var det ikke

alle pigerne, der kom helskindet

gennem kampen. Katrine Larsen,

med ispose på foden, måtte en

tur forbi skadestuen efter et solouheld,

men ”slap” med en forstuvet

fod og forstukket ledbånd.

God bedring Katrine, håber snart

at se dig på banen igen.

Som det kan ses på billedet,

overskyggede glæden over at have

vundet sølvmedaljerne langt

det at have tabt guldmedaljerne.

Dagen efter stod den så på turneringskamp

mod Kongeå HK, der

blev blæst ud af egen bane i første

halvleg, så gejsten fra lørdag

slog også igennem der, hvorimod

2. halvleg måske bar lidt præg af,

at det trods alt havde været en

hård weekend. Pigerne hev dog

en forholdsvis sikker sejr hjem,

og kan holde vinterferie på en

flot 3. plads i A-rækken.

Udover U14 pigerne, have U10

pigerne også kvalificeret sig til

finalen, der blev vundet med 14-

7 over Varde HK. Desværre blev

den kamp afviklet så tidligt på

dagen, at vi ikke fik den at se.

Godt gået begge hold, og et stort

tillykke.

Peter Juhl

Arkivfoto soenderris.dk/ssk Photoshop ->bee

18

Sønderriset

U 10 pigerne vandt 14-7 over Varde, efter en (efter

trænerens mening), lidt for spændende start på kampen.

Dagen startede med beskeden om at vores målmand Caroline,

havde kastet op og var syg,. Hun ville heldigvis gerne

med, og klarede kampen til et 12 tal med en skraldespand ved

siden af målet.

Første halvleg bølgede lidt frem og tilbage, vi var foran det

meste af tiden, men kun med et til to mål, så halvlegsresultatet

var 7-5 til os..

I anden halvleg fik pigerne bedre fat i forsvaret, det betød at

vi stille og roligt fik mere styr på kampen og dermed kom

mere foran, og slut resultatet dermed endte 14-7.

En kamp hvor alle piger kom på skudhold, og gjorde deres

bedste hele vejen igennem - en rigitg hold præstation.

Karen, træner, U10 piger Sønderris SK


Endnu en gang har vi i Sønderris Sportsklub solgt vores

julekalender med stor succes.

Med stor hjælp fra vores trænere og instruktører og

ikke mindst vores mange medlemmer er det igen i år

lykkedes at sælge alle vores julekalendere.

Igen i år havde vi udloddet et gavekort til Sportmaster i

Kongensgade til det medlem, der solgte flest kalendere.

Vinderen i år blev Lærke Jakobsen, der med stor hjælp

fra sin mor Gitte og søskende fik solgt flest kalendere.

Sønderriset

Stort til lykke til Lærke og hendes familie og stor tak

til alle, der har solgt og købt vores julekalender.

På vegne af

Sønderris Sportsklubs Sponsorudvalg

Henrik Haumann

19


20 20

Sønderriset

...og hvinende koldt var det, da overbygningsklasserne på Ravnsbjerggård fejrede fastelavn

med en rask gang tøndeslagning og bollespisning den 10. februar.

Pink angel

sheriff!

Ka’ du gætte

hvem jeg er?

Ka’ du gætte

hvem jeg er...


DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS - ESBJERG 1

FORÅR !

Så skal vi ud - for at dygtiggøre os

gennem leg og forskellige spejderøvelser .

Går du i 0. 1. 2. eller 3. klasse har vi et godt tilbud til dig !

I FLOKKEN er der i øjeblikket plads til flere spejdere,

og vi inviterer derfor alle friske børn til at være med,

- til at lege, få nye venner, synge, gå på opdagelse i naturen,

lave små konkurrencer og meget mere.

Mandage i ulige uger er der almindeligt spejdermøde

og i de lige uger er der LAN party

for de ældste spejdere.

Du er også velkommen

til at komme og prøve om det´

- at være spejder

er noget for dig.

og så er der

Forældrepasning

I Spejdercaféen

Vi ses !

Hver mandag aften kl. 18.30 – 20.00 i ”Nøglen” på Ravnsbjergvej 6 ved Midtgård

Vil du vide mere kan du også ringe til Kontakperson Lisa Lykke på tlf. 7515 9962

Baptistkirken i Esbjerg indbyder til Gudstjeneste

I ”Nøglen” Ravnsbjergvej 6, Sønderris

Søndag den 4. marts kl. 10.00 : Gudstjeneste - Jørgen Jürgensen

Søndag den 11. marts kl. 10.00 : Gudstjeneste

Søndag den 18. marts kl. 10.00 : Gudstjeneste

Søndag den 25. marts kl. 19.00 : Gudstjeneste

Søndag den 1. april kl. 10.00: Nadvergudstjeneste - Jørgen Jürgensen

Søndag den 8. april : ingen gudstjeneste - besøg en anden kirke

Søndag den 15. april kl. 15.00 : Café gudstjeneste

Søndag den 22. april kl. 10.00 Gudstjeneste

I vores kirke har vi, foruden søndagsgudstjenesten og spejderkredsen bl.a. også et gospelkor,

der øver hver onsdag kl. 19.30 — her er alle også hjerteligt velkommen.

Yderlige oplysninger gives gerne hos

Baptistkirkens præst Jørgen Jürgensen på tlf. 7545 6151


22

Vi har lagt et spændende program for de næste tre af forårets

sogneeftermiddage. Bemærk tidspunktet for start af eftermiddagene,

kl. 15 til ca. 16.30. Som sædvanlig bliver der serveret

kaffe/te og kage til 10 kr..

Alle er velkomne.

Onsdag den 7. marts kl. 15

Ældresagen i Esbjerg

Hanne Meyer, som er formand for Ældresagen i Esbjerg kommer

og fortæller om foreningen for alle ældre i hele landet.

Hvem kan være medlem, og hvad er formålet med foreningen?

Disse spørgsmål og meget mere om foreningen skal vi

høre om denne eftermiddag.

Guldager og Hostrup sogne inviterer til fælles

Vindmøllecruise med DFDS til Horns Rev

Sejlturen udgår fra Esbjerg Havn med Dana Sirena, går ud

forbi Svend Vig Hansens fire hvide mænd, passerer Fanø og

Skallingen, hvor man kan være heldig at se sæler. Skibet

kommer tæt på de store havvindmøller ved Horns Rev, som

er verdens største vindmøllepark.

På turen vil Morten Hahn-Petersen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet

og Arne Rahbek fra Energiselskabet Vattenfall fortælle

og forklare om møllerne og vindenergien på Horns

Rev.

Undervejs bliver der serveret en lækker buffet med vand, øl

eller vin samt kaffe og kage.

Sønderriset

Så er Guldager kirkes nye hjemmeside gået i luften. Her kan du finde praktiske oplysninger vedrørende kirkelige

handlinger, gudstjenestelisten og kontaktoplysninger på kirkens præster, kordegn, organist, graver og menighedsråd.

Derudover finder du også oplysninger om vores forskellige tilbud: babysalmesang, sogneeftermiddage, højskoledage,

sogneudflugter, spaghetti-gudstjenester og minikonfirmander.

Gå ind på www.guldagerkirke.dk

Onsdag den 11. april kl. 15

Frivillig i Indien

Ella Hedegaard Andersen har været frivillig i organisationen

Mother Theresa i Culcutta i Indien. Ella Hedegaard Andersen,

som kommer fra Hjerting, fortæller om sine oplevelser og

viser lysbilleder fra sin tid i Indien.

Onsdag den 2. maj kl. 15

Fra mark til bydel

Opbygning af Sønderrisskolen og dens betydning

for lokalsamfundet.

Tidligere skoleleder Runa Rathmann fra

Sønderrisskolen vil fortælle historier fra Sønderris

barndom. Runa har været med fra starten,

da skolen og bydelen blev etableret.

Dagens program er:

14.15 : Afgang med bus fra Sognehuset i Sønderris, Krebsens

Kvarter 74, Sønderris

16.00 : Afgang fra færgehavnen ved Fanø

20.00 : Ankomst til Esbjerg, færgehavnen ved Fanø

20.30 : Forventet ankomst til Sognehuset i Sønderris.

Der er begrænset deltagerantal på denne tur, så hurtig tilmelding

kan tilrådes.

Pris: 250,- kr., som bedes betalt ved tilmeldingen.

Tilmelding, senest mandag d.30. marts til:

Kirkekontoret i Guldager, Guldagervej 89, 6710 Esbjerg

Telefon: 75 11 61 90

E-mail: guldager.sogn@km.dk

Finder du ikke hvad du søger, har du forslag til forbedringer eller ændringer, eller har du konstruktiv kritik, så kontakt

sognepræst Mette Præstegaard Friis på 5051 6020 eller på mail mette@mette-praestegaard.dk


Guldager Kirke

Sognepræst

Brian Bannerholt

Kirkevænget 9

Guldager

75 11 60 30

Sognepræst

Mette Præstegaard Friis

Kastanielunden 67

6705 Esbjerg Ø

50 51 60 20

Kirkekontoret

Guldagervej 89

Guldager

75 11 61 90

Fax 75 11 61 52

Kordegn

Ingeborg Bülow

Kontortid: 9-12.30,

Torsdag tillige 15.30-18

kordegn@guldagerkirke.dk

Organist

Karina Bøje Jensen

50 93 33 27

organist@guldagerkirke.dk

Graver

Susanne Jensen

75 11 61 93

guldgraver@guldagerkirke.dk

Kirkelige handlinger

Aftale om dåb, bryllup og

begravelse træffes ved henvendelse

til Kirkekontoret

Fødselsanmeldelser

Meddeles Kirkekontoret

Ældre og gangbesværede kan

gratis benytte kirkebilsordningen

til gudstjenester i

Guldager kirke. Ring til Esbjerg

Taxa, 75 14 45 00 og bestil en

vogn. Chaufføren vil selv skaffe

den fornødne underskrift hos

kirketjeneren. Hjemkørsel arrangeres

af kirkebetjeningen.

Sønderriset

G UDSTJENESTELISTE FOR GULDAGER

OG HOSTRUP

Dato Guldager Hostrup Præst Bemærkninger

3. marts 10.30 BB Dåbsgudstjeneste

4. marts 09.00 10.30 BB 2. s. i fasten

11. marts 10.30 MPF 3. s. i fasten

18. marts 10.30 09.00 MPF Midfaste

20. marts 19.30 BB Aftengudstjeneste

25. marts 10.30 MPF Mariæ bebudelsesdag

1. april 09.00 10.30 BB Palmesøndag

5. april 19.30 10.30 BB Skærtorsdag

6. april 10.30 BB Langfredag

8. april 10.30 09.00 MPF Påskedag

9. april 10.30 MPF 2. påskedag

15. april 10.30 MPF 1. s. e. påske

22. april 09.00 10.30 BB 2. s. e. påske

29. april ingen 10.00 BB Konfirmation

4. maj 10.00 BB Konfirmation

5. maj 10.00 MPF Konfirmation

6. maj 10.00 MPF Konfirmation

Der tages forbehold for ændringer, se dags- og ugepressen

BB: Brian Bannerholt MPF: Mette Præstegaard Friis

23


24

Sønderriset

Fastelavn på Ravnsbjerggård — med tøndeslagning, saftevand og

boller, og ikke mindst: Festlige udklædninger.

I år blev det er særlig kold affære, temperaturen var nede på –15

grader. Ikke desto mindre stillede den tapre mariehøne og hendes

Hawaii‐veninde op til fotografering — helt uden overtøj. GYS!

More magazines by this user
Similar magazines