Forandring eller forvandling - Roskilde Baptistkirke

baptistkirke.dk

Forandring eller forvandling - Roskilde Baptistkirke

øje:blikmaj/juni 2011

- glimt fra Baptistkirken i Roskilde

Forandring eller

forvandling


Hvad er en Baptist?

En baptist er først og frem-

mest en kristen, en person

som tror på Gud og forsø-

ger at erfare mere om Gud

gennem Bibelen og bønnen.

Som kristen er man frelst

ved troen på Jesus Kristus;

Guds søn, som døde for al-

les synd, men genopstod og

lever i dag.

Baptistkirken i Danmark er

Danmarks første frikirke.

Den består af 50 menighe-

der fordelt over hele landet

og har ca. 5260 medlemmer.

Baptistkirken praktiserer

alene bekendelsesdåb (ikke

barnedåb) og er meget ak-

tiv i samarbejdet med andre

kristne kirker. Baptistkirken

i Danmark er involveret i in-

ternationalt hjælpearbejde i

den tredje verden.

I Roskilde Baptistkirke er der

ca. 270 medlemmer. Der er i

ugens løb mange aktiviteter

i kirkecentret for både børn,

unge, familier og ældre. Alle

er velkomne til at besøge

menigheden gennem disse

aktiviteter.

Kontaktpersoner:

Præst

Claus Bækgaard

46 37 24 49

cb@rbknet.dk

Menighedsrådsformand

Jan Johannsen

46 38 49 50

jj@rbknet.dk

2 www.baptistkirke.dk

Lige et øje:blik

Overalt tales der om forandringer. Klimaforandringer, for-

andringer i verdens magtbalance, forandringer på vores

arbejdspladser, i sundhedssystemet, på vores skoler og

uddannelsessteder, politiske forandringer etc. ”Googler”

man ordet, kommer der 1,26 millioner hits frem alene på

dette ene ord. Forandringer sker over alt, og der er posi-

tive forandringer og negative forandringer. Fælles for alle forandringer er,

at de er menneskeskabte eller kommet som konsekvenser af noget menne-

skeskabt. Dermed ikke sagt, at det er dårligt, for forandringer er på mange

måder med til at drive os fremad, hjælper os til at tænke nyt og udvikle os.

Havde det ikke været for forandringer, havde vi stadig levet som stenalder-

mænd. Jeg tror ikke, der er en eneste af os, der ikke nyder resultaterne af

de forandringer, der er sket op gennem hele historien.

Som mennesker kan og skal vi være med til at skabe forandringer, der

fremmer det gode. Ofte hører vi, at ”vi skal ikke skabe forandringer for

forandringernes skyld”. Det er på sin vis rigtigt, men alene det faktum, at

der sker forandringer, kan faktisk være med til at skabe noget nyt og kon-

struktivt. Så forandringer for forandringernes skyld, er ikke nødvendigvis

altid dårligt.

Men der er en formation, som langt overgår disse menneskeskabte foran-

dringer, og som vi i langt højere grad skal sætte vores fokus på – og det

er forvandlingen. Forvandling er ikke noget vi selv kan skabe. Det er enten

noget Guds skabt, eller noget Gud i sin visdom har nedlagt i sin skabelse.

Tænk blot på den forvandling der sker med en sommerfugl, der forinden

er såvel en larve som en puppe; eller sædekornet, der lægges i jorden, for

at vokse op som en afgrøde. Men Gud ønsker til stadighed også at skabe

forvandlinger – forvandlinger i vores liv formidlet til os ved sin Hellige Ånd.

Men modsat de ovennævnte eksempler, har vi fået en fri vilje, i hvilken vi

kan vælge, om vi vil lade os forvandle eller ej. I Romerbrevet 12 opfordrer

Paulus os til at lade os forvandle, ved at vores sind fornyes. Kun Gud, der

virker i os til både at ville og virke, kan gøre dette. Men valget er dit? Vil du

lade dig forvandle?

Redaktion:

Gitte Prøhl (ansvarshavende)

46 35 78 02

gip@mail.dk

Martin Dahl

m_b_dahl@mail.tele.dk

Layout og sats:

Anne Dorthe Johannsen

Martin Dahl

Tryk:

Eget tryk

Oplag:

500 eksemplarer

Indlæg til redaktionen:

Mrk: Bladet ”øje:blik”

Vindingevej 32

4000 Roskilde

Claus Bækgaard

Eftertryk tilladt, efter aftale med ansv.

Deadline:

Næste deadline er 26. maj 2011

Privat annonce:

100,- kr. på giro 6 01 31 47

mærket Privat annonce

Kirkens sekretær:

Jane Daugaard

jd@rbknet.dk

Træffes på kirkens kontor tirsdage

kl. 18 - 19:30 tlf: 46 35 46 33


Af Janus Maigaard

Beretningen om C.A.R. er desværre ikke kommet med i

årsskriftet. Det skal læserne selvfølgelig ikke snydes for,

så her kommer den.

2010 var et travlt år for C.A.R. Vi har haft en masse at

se til. Vi har haft omkring 50 biler igennem værkstedet,

men der er en hel del, som ikke er blevet noteret. Så der

er gang i værkstedet og værkstedet er også blevet lånt

ud en del gange uden jeg nødvendigvis har været der.

Men der er også sket meget uden for C.A.R.´s fire væg-

ge i år. For det første har vi fået sammensat en besty-

relse bestående af Klaus Andersen, Bjarke Skriver, Rune

Lindahl og jeg. Dejligt med nye kræfter og ideer.

Som de fleste jo nok har hørt, så vandt vi jo Årets Initia-

tivpris fra Kristeligt Dagblad, hvor vi vandt ud af 160 an-

dre spændende aktiviteter i Danmark. Der havde vi en

dejlig dag i C.A.R., hvor rigtig mange mødte op til over-

rækkelsen af de 10.000 kr. Tak til alle dem, der kom.

Ud over den pris vandt vi også ”Giv et skulderklap prisen”

som Nordeafonden har. Det var vores borgmester Poul

Lindor, som havde indstillet os til prisen, som vi vandt

fra Roskilde. Så der var vi til en fin reception sammen

med vindere fra Frederikssund, Greve, Lejre og Egedal.

Her overrakte Borgmesteren og Nordeas områdeleder

5000 kr. til os.

C.A.R. 2011

Så C.A.R. er blevet et kendt navn i Roskilde kommune

og i FCR ( Frivillig Centeret Roskilde), hvor vi har været

nede og fortælle lidt om, hvad vi laver og hvordan vi gør,

for at give andre inspiration til at gøre en forskel i vores

lokal miljø.

Men vores største udfordring er, at vi kommet til det

man kalder fase 3. Fase 1 er, hvor man får en ide. Fase

2 er, hvor man udvikler og fase 3 er så der, hvor tingene

bliver rutine. Men vi ville gerne gå skridtet videre. Vi vil

ikke kun være et værksted, men også et værested. Vi vil

gerne til fase 4 og virkelig gøre en forskel for de unge,

for familierne og de ældre. Vi vil gerne kunne hjælpe

kirkens medlemmer mere og nå vores lokalmiljø bedre.

Og det kan vi kun, hvis vi udvider.

Så 2011 kommer til at stå meget i drømmenes og ide-

ernes tegn. Vi vil gerne bygge ud, men hvor meget og

hvordan osv. skal vi i gang med at udvikle på nu. Det

vil den nye bestyrelse, menighedens ledelse og du være

med til at bestemme.

Så vi gør stadig en masse for at sætte C.A.R. på Baptist-

kirkens og kommunens dagsorden. Men tak til alle, der

har brugt C.A.R. i 2010 og jeg håber meget I vil bruge

det endnu mere i 2011 og fortælle om os til venner og

bekendte.

Hvis du ønsker at give en gave til projektet, kan du gøre

det på Reg. Nr.: 9304 Konto Nr.: 4573881198, hvor alle

pengene går ubeskåret til C.A.R.

Du er også velkommen til at kontakte Janus Maigaard på

tlf. 60 83 53 33 eller tjek www.autostyling.dk

www.baptistkirke.dk 3

ind:tryk


ind:tryk

4 www.baptistkirke.dk

Menighedslejr 2011

Af Mie Grube Skårhøj

Forskellige duftende retter var sat frem på det fælles

bord, som man med fornøjelse kunne spise fra efter en

lang skole- eller arbejdsdag. Fællesskabets tone til lej-

ren var slået an, og de første af de 120 deltagere hav-

de meldt sin ankomst fredag aften. Aftenen bød på en

kreativ fortælling om Skabelsen, om Gud, der brugte sin

fantasi på at skabe mennesket – og ja selv kakerlakken!

Et personligt vidnesbyrd blev fortalt af en kvinde, som

havde oplevet en enorm frihed efter hun ved Guds hjælp

havde kunne give slip på løgnen i hendes liv. På denne

stærke måde blev lejrens tema præsenteret: ”Personlig

forandring”. Alvoren blev afløst af hygge omkring filmen

”Gran Torino”, inden man gik til køjs.

Om lørdagen var der fuldt program med morgenløb, mål-

tider, samtaler, hygge, gåture, kreativt værksted, slik,

leg og indsamling til Honduras. Imellem alt dette var der

plads til, at Lars Due-Christensen kunne undervise om

lejrens tema. Han skelnede mellem de små forandringer,

vi selv kan tage en beslutning om at gennemføre, og

de større forandringer, eller forvandlinger, hvor vi må se

os selv i Guds spejl. Her kræver det et større arbejde

at komme af med dybereliggende mønstre som fx min-

dreværd, angst og skyld. Lars fortalte selv levende om,

hvordan han ved hjælp af Guds kraft var kommet af med

sin stolthed, og hvordan det havde givet ham en ube-

skrivelig frihed! Alt dette tager vi med ind i foråret, hvor

vi i menigheden skal fokusere på emnet ”Nyt liv”. Afte-

nen blev sluttet af med et brag af en Cowboyfest med

lækker mad, god underholdning og line dance for alle!

Søndag formiddag havde vi en dejlig gudstjeneste med

lovsang og en prædiken om, at vi midt i forandringen

har brug for at sige ”Kom Helligånd”. Vi blev berørt af

Helligånden, som kom som en sagte vind og mødte os.

Tårerne trillede, hjerterne blev varme, og vi blev mindet

om Guds kraft og nærvær midt iblandt os. Lejren blev

sluttet af med rengøring, hvor teenagerne gav baghjul

til selv den mest ihærdige rengøringsfanatiker. Selvføl-

gelig blev også den sagnomspundne auktion, til fordel

for lejrens underskud, afholdt. Der er ikke andet for, end

at vi må af sted på lejr igen næste år!


På menighedslejr for første gang

Vi er en familie bestående af Frederik (8 år), Katrine (4

år), Anna (0 år), Mia og Anders.

Vi er tilflyttere fra Varde og kom til Roskilde for 1½ år

siden. Vi bor på Østervang. Efter at være faldet nogen-

lunde til i Roskilde, har vi følt, at det var ved at være

tid, til at finde en kirke vi kunne komme i. Baptistkirken

i Roskilde havde vi blandt andet hørt om via en af Fre-

deriks klassekammerater - Sebastian Bækgaard. Derfor

har vi kigget forbi kirken nogle søndage.

I år følte vi, at det var tid til at komme med på menig-

hedslejr, for at lære jer alle bedre at kende.

Ved ankomst til lejren fredag aften var der en masse nye

mennesker at forholde sig til, og vi var ret spændte. Al-

lerede ved spisningen faldt vi i god snak og vores store

dreng havde indlogeret sig i en sovesal, selvom vi havde

gjort plads til ham inde ved os. Vores mellemste pige

blev puttet med en godnathistorie fortalt af en cowboy-

dame og far fik lov at se en god Clint Eastwood film.

Så på mange måder var hele familien underholdt, fra vi

kom til vi gik i seng.

Lørdag bød jo på mange forskellige indslag. Lars Due-

Christensens undervisning om at skabe forandringer i

sit liv, valgte vi at følge på skift, og imens fandt vi en ny

legekammerat til vores Katrine. At denne pige så også

hedder Katrine og faderen, Anders, gør det jo kun lettere

at huske. Hele weekenden igennem er vi blevet mødt af

en varme og interesse fra mange af jer. Det er dejligt, at

andre spørger ind til vores familie, og det har været en

god måde for os at lære jer allle og kirken at kende på.

Tak for en god lejr og vi glæder os til at blive en del af

jeres kirke.

Tak for din støtte til Emmanuel Community Center!

I løbet af den sidste måned har Roskilde Baptistkirke samlet penge ind til børnehjem-

met Emmanuel I Honduras. Resultatet er netop gjort op, og det ser rigtig godt ud!

Målet var at indsamle 55.000 kr. til at opbygge et Community Center til glæde for både

Emmanuels og landsbyens unge. Indsamlingen i Roskilde indbragte i alt 57.000 kr.

Hermed er vi nået op over målstregen! Indsamlingen var en del af en større indsamling

i samarbejde med BBU og BiD og for at kunne bygge Community Centeret skulle der

samles i alt 70.000 kr. ind. Den endelige opgørelse viser, at der med Roskilde Baptistkir-

kes bidrag er indsamlet i alt 82.000 kr., et flot resultat! Udover alle de private gaver der

er kommet ind, har både Skovbo Efterskole, IKON og projektet C.A.R. valgt at bakke

op om byggeprojektet. Det første hold penge er allerede sendt af sted til Honduras, så

byggeriet kunne gå i gang i april måned. Tak til alle, der har støttet projektet!

www.baptistkirke.dk 5

ind:tryk


ind:sigt

Af Gitte Prøhl

At besøge Ebba og Gunnar Sunesen er noget helt sær-

ligt. Deres varme og hjertelighed møder mig allerede i

entreen. Jeg bliver budt indenfor i deres lyse og indby-

dende stue. Forårssolen strømmer ind gennem vindu-

erne, og jeg kan se, hvorfor de er glade for at bo her, for

de har en fantastisk udsigt ud over Roskilde Fjord. De

har også deres datter, svigersøn og deres to børnebørn

indenfor rækkevidde, hvilket de tydeligt er meget glade

for. De bor i den anden del af de to huse, der er byg-

get sammen. Deres søn og kommende svigerdatter bor

i Herlev, så de er heller ikke langt væk. ”Vi havde aldrig

troet, vi skulle flytte til Sjælland, men nu har vi boet

her siden november 2005, og vi har det godt”, siger de

begge to, ”sådan rigtig godt også indeni” siger Ebba og

peger på sit hjerte. Kærligheden til og respekten for hin-

anden lyser ud af dem selv efter 49 års ægteskab. Men

sådan har det ikke altid været.

En pæn familie ud ad til

Ebba og Gunnar kommer oprindelig fra Snedsted i Thy.

Fra den del af Danmark, hvor det lykkes vinden at lægge

træerne ned, men ikke at knække dem. De levede den-

gang et roligt liv, boede i et dejligt hus, som Gunnar selv

Bøn kan forvandle

6 www.baptistkirke.dk

Gud besvarede naboens bøn

havde bygget

og fik to børn;

et af hvert køn.

De gik lidt i den

lokale folke-

kirke, men det

med Gud var

ikke noget, der

fyldte meget i

hverdagen og

betød ikke no-

get særligt for

dem. De var en

ganske almin-

delig og pæn

familie - ud ad

I 1977 havde deres lokale præst, Bent Feldbæk Nielsen,

en omvendelsesoplevelse. Den førte ham frem til en så-

kaldt bibeltro og karismatisk kristendom. ”Da kom den

åndelige fornyelse til Snedsted,” siger Ebba og Gunnar.

til.

Ebba og Gunnar havde det på det tidspunkt ikke godt

i deres ægteskab. Ægteskabet knirkede, og de kunne

skændes over de mindste ting. De var en familie, der

boede under samme tag, men kærligheden til hinanden

var svær at få øje på.

Mange mennesker i sognet blev fornyede og fik en be-

røring af Guds Hellige ånd, som ændrede deres liv. ”Vi

vidste ikke, at det var Gud, der kunne hjælpe os. Det

var aldrig i vore tanker, men genboerne, der selv havde

mødt Gud, bad for os hver dag, og efter tre måneder

skete der en mærkbar forandring for os,” fortæller de.

I 1979 åbnede Ebba og Gunnar sig for Gud. Der blev

bedt for dem og de modtog Helligånden i deres liv og

det ændrede bare alt. Især deres familieliv. Tomheden

i deres indre blev fyldt ud. ”Vi begyndte at læse i vores

Bibel, og jeg kunne i Bibelen se og læse om kærlighe-

dens samhørighed, som jeg ikke kunne se omkring mig

og ikke havde oplevet. Det gjorde mig vred. Jeg sagde

til Gud, det er fint, det der står, men det fungerer jo

ikke. Efter et par dage, hvor jeg ”diskuterede” med Gud,

tænkte jeg, de siger Bibelen er Guds ord og at Guds ord

er sandheden, så jeg lagde min hånd på det sted i Bibe-

len, der omtaler ægteskabet og kærligheden og sagde til

Gud, hvis det her er sandheden, så vil jeg gerne opleve

det, og Gud hørte min bøn,” fortæller Ebba.

Lidt efter lidt bemærkede Ebba en forandring. Pludselig

lagde hun mærke til, at hun glædede sig til, at Gunnar

skulle komme hjem fra arbejde, fordi hun havde forskel-

lige oplevelser, hun gerne ville dele med ham. Sådan

havde det ikke været i mange år. Forandringen kom stil-

le og roligt. De

b e m æ r k e d e

den selv uden

at vide, hvorfra

den kom. De

vidste ikke, at

deres nabo på

det tidspunkt

i tre måneder

havde bedt for

dem hver dag.

Derfor betyder

bønnen så me-

get for Ebba og

Gunnar i dag.

De er overbe-

viste om, at

naboens bøn gjorde hele forskellen. De har personligt

oplevet, at bøn kan forvandle og forandre ting, menne-

sker og omstændigheder. Mange ting ændrede sig i den

måde de talte, levede og behandlede hinanden og andre

mennesker på. De blev forvandlede.


De dannede sammen med andre en lille husmenighed i

Snedsted, hvor de studerede Guds ord, bad og delte tro

sammen. De kunne ikke få nok og de længtes efter at

få mere af Gud. Sådan har de det stadig. Forandring er

vigtig, vi skal være i bevægelse. Vi er rigtig glade for at

komme i Baptistkirken, her føler vi os hjemme, derfor

støtter vi også op om de forandringer, der sker i Roskilde

Baptistkirke lige nu, for kirken må ikke stagnere, og vi

som mennesker må ikke blive for magelige og satte og

bare hygge os. ”Vi ønsker at leve nu og i Guds nærvær

hver dag og være taknemmelige for de gaver, han giver

os og give det videre til andre” siger de begge to sam-

stemmigt.

En fælles vision

Efter at de havde oplevet, at Gud virkelig er en kærlig

Gud, der vil det bedste for alle mennesker, fik de en

fælles vision og drøm om, at det de havde oplevet med

Gud, var noget de ønskede, andre også skulle opleve.

Så i fællesskab bad de Gud om, at han måtte vise dem,

hvor de kunne gøre en forskel, for de ønskede bare at

tjene Ham.

I nogle år tog de som familie om sommeren på en kri-

sten familielejr i Brande. På møder gik de frem til forbøn

og gentog, at de ønskede at tjene Gud, der hvor han

bedst kunne bruge dem.

På disse sommerferier mødte Ebba og Gunnar ægtepar-

ret Niels og Hansa Vestergård, tidligere ledere af reha-

bilitetscentret Bethesda i Brande. De havde en vision

om at starte en efterskole for unge mennesker, som af

en eller anden grund var blevet skoletrætte. En skole

for unge, som har bogligt og socialt brug for hjælp og

støtte.

I sommeren 1989 nævnte Niels Vestergård, at i Sønder

Bork i Vestjylland ved Ringkøbing fjord var en nedlagt

folkeskole til salg. De bad til Gud om vejledning og råd,

at hvis det var meningen, at de skulle starte en skole

der, at han så måtte lægge tin-

gene til rette for dem. Da Gun-

nar første gang hørte om skole-

projektet, mærkede han en klar

både åndelig og fysisk fornem-

melse og berøring inden i sig, at

Gud talte til ham om, at dette

var noget han skulle involvere

sig i. Da de efter lejren skulle

køre hjem til Thy, kunne Ebba

ikke forstå, hvorfor Gunnar vil-

le en stor omvej, helt til Søn-

der Bork. Han steg ud ad bilen

og sammen kiggede de på den

nedlagte skole.

Han gemte Guds kald i sit hjerte

og først et halv år senere, da

Ebba oplevede, at Gud havde

hørt deres bøn, at nu ville han

forandring i deres liv, og hun

delte det med Gunnar, sagde-

han, ”jeg ved godt, hvor vi skal

være”, og indenfor tre måneder havde alt lagt sig til ret-

te, og de var i arbejde i Sønder Bork. Det er ikke noget

bedre end at være der, hvor Gud har kaldet os til at

være, siger de.

Ønsker at tjene Gud hele livet

I 1989 meldte Gunnar sig til at stille sin håndsværks-

mæssige ekspertice som tømrer frivilligt til rådighed for

et år, hvor der blev knoklet for at få bygningerne gjort

parate til de første efterskoleelever. I 1990 blev de før-

ste elever budt velkomne. Det, de troede skulle være

for et år, blev sammenlagt til 17 år for dem begge på

den skole, der blev deres hjerteblod. Gunnar blev nem-

lig spurgt, om han ville være pedel på skolen. Ebba og

Gunnar oplevede, at den bøn, de havde bedt i 10 år, blev

besvaret. Huset i Thy blev solgt efter at have været til

salg i bare 3 uger. Det i sig selv var et mirakel for dem

begge. Det var med vemod, Gunnar drejede nøglen om

på det hus, han selv havde bygget. Men en ny og spæn-

dende tid lå forude for dem.

Ebba arbejdede på kontoret og Gunnar brugte sit værk-

tøj mange steder på skolen, men sammen oplevede de,

at de kunne få lov til at give noget af Guds kærlighed

videre til de unge mennesker, de var i blandt. Sammen

vandrede de i det, de følte var Guds plan for deres liv.

”I arbejdsfællesskabet med de andre medarbjdere op-

byggedes et stærkt åndeligt og bønsrigt fællesskab. Vi

levede i et fællesskab, hvor vi sammen så mirakler ske

Fortsættes side 9

www.baptistkirke.dk 7

ind:sigt


ind:sigt

Af Frode Prøhl

Årets menighedslejr i marts handlede om personlig for-

andring. Øje:blik benyttede lejligheden til en snak med

Lone og Jens Algot om deres historie.

År med én lang prøvelse

8 www.baptistkirke.dk

Vandring mod forandring

”Vi har oplevet mange svære perioder i de seneste år.

Vi føler nærmest, at de sidste 3-4 år har været én lang

prøvelse, dels på grund af finanskrisen, men også på

flere andre områder har livet været os imod. Det er i

sådanne perioder, man søger tættere til Gud, og det har

vi begge gjort, hver for sig og sammen - helt konkret. Vi

har virkelig følt os magtesløse og været klar til ”at smide

håndklædet i ringen,” da der pludselig skete en drama-

tisk vending i den håbløse situation. Og man kan kun

spørge ”Hvor kom det fra?” Vi er ikke i tvivl om, at Gud

svarer bønner” siger Jens og Lone samstemmende.

Fornyelse i vores kristenliv

Lone og Jens har en forretning, der gør, at de ofte ikke

kan komme i kirke om søndagen. De sidste 3-4 år, hvor

de har været alene, har det været helt umuligt. De har

været kristne i mange år, og i al den tid, de ikke har

kunnet komme i kirke om søndagen, har de ofte søgt

på internettet, om der skulle være nogen steder, der

var gudstjenestelignende arrangementer søndag aften

eller i løbet af ugen, men mulighederne har været meget

begrænsede. Igennem denne søgning, er de kommet i

kontakt med mange spændende internetsteder med bi-

belundervisning, radio og tv m.m..

Igennem det har de fået øjnene op for den mangfol-

dighed det kirkelige landskab er, og at troen på Jesus

Kristus er det, der samler mere, end om man nu er Bap-

tist, tilhører Luthersk MissionM eller Apostolsk kirke.

”Vi blev klar over, at vi i lang tid har søgt og længtes

efter mere åndelighed i vores kristenliv. Dette medførte,

at vi på et tidspunkt følte, det var nødvendigt, aktivt at

søge et andet sted end i vores nuværende menighed,

hvor vi ellers er kommet næsten hele livet” siger Lone

”Det er ikke let, og man gør sig mange tanker, især når

man har haft tillidsposter i mange år. Hvis man vil for-

lade sin menighed, er det vigtigt at få afsluttet værdigt,


og hvordan det skal ske, ved jeg ikke helt endnu. Måske

ved at fortælle mit vidnesbyrd”, siger Jens.

Den første kontakt med Roskilde Baptistkirke

Lone og Jens har deltaget i missionsstævnet i Mariager i

mange år, også i 2009. I forhold til deres menighed følte

de sig alene med de oplevelser, de fik her. Ved et af-

tenmøde på missionsstævnet skulle man bede sammen

med og for sin menighed, men der var desværre ikke

nogen fra deres menighed ved det møde, så de følte sig

meget ensomme midt i mængden. ”Næste dag faldt jeg i

snak med Gitte Prøhl, og til et møde i hallen om aftenen

kom hun hen og lagde hænderne på mine skuldre. Der

skete et eller andet, og det blev et af vendepunkterne

for os. Vi fik lyst til at prøve at komme i Roskilde, og

det satte ekstra gang i den forandring, der allerede var

i gang i vores liv” siger Lone og fortsætter ”på et tids-

punkt blev vi inviteret til fællesspisning for nye i kirken,

og vi har deltaget i sommergrill og selv været værter

ved en grillaften, så på den måde har vi lært mange

nye mennesker at kende, og det har været godt, men vi

har hele tiden savnet og efterspurgt noget organiseret

undervisning, så da der i efteråret startede et Alpha-

kursus, besluttede vi os for at deltage”.

Alpha kursus er også for ”gammelkristne”

Alpha er egentlig tænkt som et grundlæggende kursus

i kristendom, men er absolut ikke kun for nybegyndere,

men alligevel var Lone og Jens til at begynde med skep-

tiske. ”Vi troede slet ikke, det ville blive godt. Vi var

bekymrede for, hvordan det hele skulle gå; om vi kunne

snakke med de andre deltagere, eller om vi ville falde

helt ved siden af. Men hurtigt blev det rigtigt godt, vi føl-

te, at nu skete der noget. Her kunne vi tale om troen og

hvad den betød for os; noget vi egentlig ikke har kunnet

før, heller ikke i vores nuværende kirke. Vi har haft nogle

gode samtaler med Sabine Minck og Erik Kristiansen og

også i gruppen, og der var nogle dygtige undervisere

på kurset.” Lone og Jens er taknemmelige for det store

arbejde, alle, der var involveret i afviklingen af Alpha,

gjorde. Faktisk anbefaler de andre ”gammelkristne” at

tage på kurset, som de og andre blev så begejstrede for,

at de stadig mødes hver anden uge til undervisning. ”Vi

kan slet ikke få nok. Det er dejligt med en prædiken om

søndagen, men der bør også være tilbud om undervis-

ning på flere niveauer,” siger Lone.”

”Vi kan ikke komme i kirke hver søndag, men vi kom-

mer, når det kan lade sig gøre. Til gengæld er vi meget

bevidste om dagligt at omgive os med et kristent miljø.

Ved I, at vi har en kristen radiokanal på 104,7 MHz, der

sender 24 timer i døgnet? Denne radio har været til stor

velsignelse for os. Et andet godt mediested vi har fun-

det, er Norea Radio. Her er der en bibelundervisningsse-

rie, der hedder ”Vejen gennem bibelen”. Vi lytter til det

hver morgen. Det er et fantastisk værk. Prøv det selv på

dette link http://www.lysetoglivet.dk, siger Jens.

En del af fællesskabet

I sommeren 2010 var Lone og Jens igen på missions-

stævne i Mariager, denne gang som en del af Roskilde-

gade. Det var ikke uden en vis nervøsitet.

”Hvad ville andre sige? Ville de synes, det var mærke-

ligt, vi var sammen med Roskilde-folkene? Men der var

heldigvis ikke noget, og vi følte os godt modtaget og

havde en dejlig uge. Allerede fra første gang vi kom i

Roskilde har vi følt os velkomne og taget godt imod. Her

var et levende fællesskab, følte vi.

Der er selvfølgelig stadig folk, vi ikke kender, men vi sy-

nes, vi er blevet en del af fællesskabet, og det er rart. Vi

har savnet et åndeligt fællesskab, og det har vi fundet”,

siger Lone

”Vi er meget taknemmelige for den støtte, vi har fået fra

mange i menigheden på vore ”forandringsvandring”. Alt

har betydet noget, lige fra hånden, der blev lagt på Lone

på missionsstævnet i 2009, invitationen til spisning for

nye i kirken, forbønnen, åbenheden hele vejen igennem

og respekten for det følsomme øjeblik. Roskilde Baptist-

kirke er et godt sted at komme som ny og et godt sted

at være, når man ikke længere er ny,” slutter Lone og

Jens.

Gud besvarede naboens bøn

og mærkede Guds indgriben på mange forskellige måder

bla. for at få skolen op at køre, men også i situationer,

hvor livet var svært og tragedier ramte vore nærmeste

venner. Det var hårdt til tider, men vi har oplevet velsig-

nelsen, hvor vi kunne se, at Gud var med os, både når

der skulle grædes og når livet gik godt. Vi har erfaret, at

når vi er magtesløse og kommer til Gud i bøn, så hører

Han os. Og vi vil ønske, at endnu flere kan få lov til op-

leve det og tro på, at det er rigtigt. Vi har bare erfaret

det,” siger Ebba og Gunnar.

Sønder Bork er en tværkirkelig efterskole, hvor der i

dag er plads til ca. 75 elever. Det første år boede Ebba

og Gunnar på nogle værelser på drengegangen. Senere

blev det til en lejlighed og til sidst efter 10 år købte de

et hus at bo i.

Ydmyghed, bøn, tro, tillid, villighed og arbejde er de ord,

der kendetegner Ebba og Gunnar. ”Vi har så meget at

takke Gud for. Vi ønsker bare at tjene Ham med de ev-

ner vi har. Vi ønsker aldrig at gå i stå, der er så mange

mennersker, der har brug for omsorg og kærlighed, og

det vil vi gerne give videre, vi ønsker aldrig at blive for

gamle til at tjene Herren, han har brug for os alle sam-

men”, siger de begge to samstemmigt.

Fortsat fra side 7

www.baptistkirke.dk 9

ind:sigt


ind:blik

Hvad skal du lave i din sommerferie?

Af Gitte Prøhl

Hvis du ikke ved, hvordan ferien skal tilbringes endnu,

hvorfor så ikke holde ferie i selskab med andre fra Ros-

kilde Baptistkirke i uge 29 i Mariager på Baptistkirken

Danmarks Missionsstævne, hvor du også vil få mulighed

for at møde nye mennesker.

Er du i syv sind, hvordan sommeren skal tilbringes, fordi

der ikke er nogen at rejse eller holde ferie med, så er

dette måske et godt alternativ i år. Hvert år tager rigtig

mange mennesker fra hele landet til denne dejlige plet

i Jylland og holder sommerferie sam-

men på en stor lejr kaldet Missions-

stævne. Sidste år var vi omkring 1000

mennesker samlet i Mariager, hvoraf

omkring 50 personer var fra Roskilde

Baptistkirke. Det kunne være hygge-

ligt, hvis vi var endnu flere i år.

At være afsted sammen i en uge er

som at være på en udvidet menig-

hedsweekend, hvor der er mulighed

for at lære dem fra sin egen menighed

endnu bedre at kende.

Der er børnefamilier, singler og par.

Der er børn, midaldrende, unge, ældre

og gamle. Der er mulighed for at cam-

pere og også at leje værelser, fordi det

er på Pinsevækkelsens høj- og efterskoles områder det

hele foregår.

Der er forskellige workshops, undervisning, koncerter,

lovsang og møder man kan gå til i løbet af ugen. Man

kan også supplere sin ferie med udflugter, vandreture,

shoppingture mm. Tage en middagslur eller sidde i en

stol og læse og bare gøre det, der passer til den enkelte.

Det vigtigste er, at der er frihed til at strikke sin ferie

sammen, så den bliver god. Har man behov for at være

Arbejdsdag i kirken

Lørdag den 7. maj kl. 8:30 - 12:00

Vi starter med at spise morgenmad sammen, der-

efter fordeles opgaverne imellem os. Vær med til

et hyggeligt arbejdsfællesskab. Der er opgaver til

alle uanset om man barn, ung, midaldrende eller

ældre. Vel mødt.

10 www.baptistkirke.dk

alene, er der mulighed for det. Har man behov for at

være sammen med andre, er der altid nogen at være

sammen med.

Campingområdet er inddelt i gader, hvor man bor på

samme gade som dem fra sin egen menighed. Det spe-

cielle ved ”Roskildevej” er, at Roskilde Baptistkirke har

investeret i et meget stort telt, som er placeret på ”Ros-

kildevej”. Teltet er vores fælles område og der er sat

langborde og stole op. Der kan man mødes for at spise

og drikke kaffe sammen eller bare for at være sammen

og hygge sig og få en god snak. Hvis man føler sig lidt

alene, når man bor på et af værelserne, fordi man ikke

kender så mange mennesker, så er mødestedet, teltet,

et godt sted at tage hen og der vil stort set altid være

nogen fra Roskilde Baptistkirke man kan snakke med

der.

Hvis dette er en måde du kan tænke dig at holde fe-

rie på i år, så tag en folder i kirkens foyer eller besøg

hjemmesiden www.missionsstaevne.dk for nærmere in-

formation.

Er du til U2´s musik?

Er du til en rockkoncert med intensitet, nerve, nær-

vær og humor?

Så vil vi gerne indbyde dig til en super “fed” koncert i

Roskilde Baptistkirke lørdag den 14. maj kl. 20

Velkommen til et festfyrværkeri når Die Herren

fremfører det irske band U2´s sange.

Læs om priser og billetbestilling på www.lemian.dk


Maj 2011 Juni 2011

sø 1. kl. 10:30 Nadvergudstjeneste v/Claus

Bækgaard

ti 3. kl. 17:00 Gospelkor

kl. 18:00 Spejder

on 4. kl. 14:00 Seniormøde v/Ole Engel

to 5. kl. 19:00 Bibelskole v/Lars Due-Christensen

kl. 19:00 Way-Out

lø 7. kl. 08:30 Arbejdsdag i kirken

kl. 19:00 WaterWalk

sø 8. kl. 10:30 Sang og musikgudstjeneste

v/Claus Bækgaard

ti 10. kl. 17:00 Gospelkor

kl. 18:00 Spejder

on 11. kl. 09:00 Team-Aktiv

to 12. kl. 19:00 Way-Out

fr 13. kl. 19:00 Kvindeaften, kræver tilmelding

lø 14. kl. 11:00 Aglow

sø 15. kl. 10:30 Vidnesbyrdgudstjeneste

kl. 12:00 Fremtiden for kirkens unge

ti 17. kl. 17:00 Gospelkor

kl. 18:00 Spejder

on 18. kl. 11:00 Seniorudflugt

to 19. kl. 19:00 Way-Out

sø 22. kl. 10:30 Debat og Cafegudstjeneste

v/Mie Grube Skårhøj m.fl

ti 24. kl. 17:00 Gospelkor

kl. 18:00 Spejder

to 26. kl. 19:00 Way-Out

kl. 19:30 Menighedsmøde

sø 29. kl. 10:30 Modulgudstjeneste v/Kr.-klassen

ti 31. kl. 17:00 Gospelkor

kl. 18:00 Spejder

Menighedsmøde - 26. maj kl. 19.30

Hvor der i forlængelse af forandringsprocessen

skal vælges ny ledelse til menigheden.

Husk også, at forslagsvalg skal være foretaget in-

den d. 8. maj. Forslagssedler afleveres i boksen i

kirkens forhal.

Abonnement på bladet øje:blik

For 150 kr om året kan du få tilsendt bladet øje:blik.

Henvend dig til Jane Daugaard i kontorets åbnings-

tid og hør nærmere.

Aglow: samling for kvinder Way Out: samling for unge fra 6.-10. klasse

Water Walk: gudstjeneste for unge mellem 13 og 25 år

Gospelkor: 1. kor øver kl. 17-19 og 2. kor øver kl. 19:30-21:30

C.A.R: Christians Are Repairing - Kirkens bilværksted laver det meste i biler. Kan kontaktes alle hverdage fra

kl. 9-18 på tlf. 6083 5333 eller Panoz@Autostyling.dk

Alpha/Beta og Mønsterbrydningskurser: kræver tilmelding

to 2. kl. 19:00 Way-Out

lø 4. kl. 19:00 WaterWalk

sø 5. kl. 10:30 Nadvergudstjeneste v/Jan

Johannsen

ti 7. kl. 18:00 Spejder

kl. 19:30 Koncert med Roskilde Gospel Choir

to 9. kl. 19:00 Bibelskole v/Lars Due-Christensen

kl. 19:00 Way-Out

lø 11. kl. 11:00 Aglow

sø 12. kl. 10:30 Gudstjeneste v/Claus Bækgaard

Indsættelse af nyt menighedsråd

ti 14. kl. 18:00 Spejder

to 16. kl. 19:00 Way-Out

sø 19. kl. 10:30 Debat og Cafegudstjeneste

v/Lars Mortensen m.fl

to 23. kl. 19:00 Way-Out

sø 26. kl. 10:30 Sang og musikgudstjeneste

v/Claus Bækgaard

to 30. kl. 19:00 Way-Out

Fremtidsscenarium for kirkens

teenagere og unge

Efter sommerferien stopper de nuværende ledere

af Way-Out. Der indbydes derfor til en samtale om,

hvilke tiltag, der skal til. Er arbejde med teenagere

og unge lige dig, så er det måske dig de unge går og

venter på.

Alle er derfor velkomne søndag 15. maj kl. 12 til en

spændende snak om dette vigtige arbejde.

Bryllup

Det vil glæde os at se menigheden ved vor vielse,

lørdag d. 11. Juni 2011 kl. 13:45 på adressen:

THORSVEJ 10, DYNDET, 4140 BORUP.

samt til den efterfølgende reception samme sted.

Team-Aktiv

holder sommerferie i juni - juli og august.

Ændringer i programmet kan forekomme - se opdateret program på www.baptistkirke.dk

Kærlig hilsen

Jannie Frederiksen og Tommy Nielsen

www.baptistkirke.dk 11

over:blik


Familien Kirk

Gospelkoncert

med Roskilde Gospel Choir

Et af Danmarks største gospelkor står på scenen i Roskilde kongres-

og idrætscenter

7. juni 2011 kl. 19:30.

Sammen med nogle af Danmarks bedste gospelstjerner, Claes Wegener, Nina Luna og Laura Kjærgaard

vil det 400 mand store kor give et brag af en koncert under ledelse af korets dirigent og solist Anders

Butenko-Nielsen. Claus Bækgaard er konferencier.

Kom og hør alt fra energisk gospelsang til flotte ballader. Publikum vil også få mulighed for at synge

med.

Læs mere om priser og billetbestilling på www.lemian.dk

More magazines by this user
Similar magazines