PROPEL 2007-1 - Flyvevåbnets Soldaterforening

propel.dk

PROPEL 2007-1 - Flyvevåbnets Soldaterforening

67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010

PROPEL

INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING


2 PROPEL Nr. 1/2010

Aktivitetskalender

Mød op når din forening kalder,

så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig!

*) betyder tilmelding nødvendig – se omtale i bladet!

Bowling

Tirsdage i lige uger ............ 19.50 .................... LA Sydfyn*)

Sidste søndag i måneden .... 14.00 .................LA Holstebro*)

Dart

2/2 ..........................................................LA Skrydstrup*)

2/3 ..........................................................LA Skrydstrup*)

Deadline næste PROPEL

28/2 ................................ 23.59 ............. bladet@propel.dk

Forårskomsammen

16/4 ...................................................... LA Sydsjælland*)

Generalforsamling

11/2 ................................ 18.00 ....................LA Odense*)

15/2 ................................ 18.00 .................. LA Midtjysk*)

15/2 ................................ 19.00 .................LA Holstebro*)

16/2 ................................ 19.00 ........... LA Als-Sundeved*)

16/2 .............................................................. LA Vestjysk

18/2 ................................ 19.00 ............ LA Vestsjælland*)

18/2 ................................ 19.30 ..................LA Vendsyssel

18/2 ................................ 19.30 ...................... LA Århus*)

19/2 ...................................................... LA Sydsjælland*)

19/2 ................................ 18.00 ...... LA Nordvestsjælland*)

22/2 ................................ 18.00 .......................... Karup*)

23/2 ................................ 18.00 ...............LA Skrydstrup*)

23/2 ................................ 19.00 .................... LA Sydfyn*)

23/2 ................................ 19.00 .......... Værløse-Jonstrup*)

24/2 ................................ 18.30 ................... Skrydstrup*)

24/2 ................................ 19.30 ................. LA Thy-Mors*)

25/2 ................................ 19.30 .....................LA Vandel*)

25/2 ................................ 19.45 ........................Aalborg*)

25/2 ................................ 19.00 ................... LA Aalborg*)

26/2 ....................................................... LA Kalundborg*)

Hyggeaften i Flyverstuen

3. tirsdag hver måned ...... 19-21.30 .......... Værløse-Jonstrup

Ikke efter 1. februar

Hygge i Flyverstuen

1. torsdag hver måned ....... 10-15 ............. Værløse-Jonstrup

Ikke efter 1. februar

Mindehøjtidelighed

22/2 ................................. 9.30 ............ LA Als-Sundeved*)

22/2 ................................ 11.00 ............. LA Als-Sundeved

Skydning

3/2 .................................. 19.30 ...........................Aalborg

15/2 ................................ 19.00 ..................LA Vendsyssel

17/2 ................................ 19.30 ...........................Aalborg

3/3 .................................. 19.30 ...........................Aalborg

13/3 Landsskydning ........... 10.00 ........................Aalborg*)

17/3 ................................ 19.30 ...........................Aalborg

15/3 ................................ 19.00 ..................LA Vendsyssel

29/3 ................................ 19.00 ..................LA Vendsyssel

7/4 Afslutning ................... 19.30 ...........................Aalborg

PROPEL denne gang


Det kunne blive alle tiders

Hvornår kiggede du sidst på billedet fra rekrutskolen?

Altså det der, som hænger oppe på loftet, ovre på værkstedet

eller hvor konen nu synes, det hører hjemme.

Hvis du har jubilæum i år - 60, 50, 40 eller 25 år, ville det nok

være en god ide at finde det frem og ofre et øjeblik på det.

At se efter, om der ikke er en eller flere på billedet, som du

stadigvæk kender.

I god tid

Forberedelserne til årets soldaterjubilæer til september i

Jonstrup, Karup, Aalborg og Skrydstrup er allerede startet.

Forretningsføreren har udsendt breve og jubilarlister til cirka

200 ud af omkring 300 navne i foreningens kartotek, på dem

som har 50 års jubilæum i år (indkaldt 1960), sammen med en

bøn om oplysninger om kammerater som kartoteket ikke har og

som derfor ikke er med på listerne.

Allerede ganske få dage efter udsendelsen begyndte der at

komme mange nye navne, så her i starten af januar er de 300

blevet til 500.

Helt fantastisk

- Fortsætter det med den store interesse, kommer vi op på

mange flere, måske 1000 til 1500 eller cirka halvdelen af alle

dem, der blev indkaldt i 1960, siger Harry Sørensen.

Vi har prøvet systemet tidligere, men det er første gang, der er

så omfattende en reaktion på brevene. Det er helt fantastisk, og

så føler man virkelig, det er værd at bruge tid på.

Hvor svært kan det være?

Forleden – fortsætter Harry - ringede et medlem, vi kan kalde

ham Jens, det hed alle soldater jo en gang. Jens fortalte, at han

godt ved, hvor en af hans soldaterkammerater bor, og at han

godt kunne tænke sig at møde ham igen til jubilæet.

Men Jens ved bare ikke, om den anden kommer.

Jeg foreslog ham at ringe til kammeraten og aftale at mødes

i Karup til september, så er de begge sikre på at møde mindst

en, de kender. Jens troede, at det er noget, jeg gør, men

indrømmede, at han sikkert har større overtalelsesevne end jeg

har i den situation.

Øvelsen fortsætter

Den samme ”øvelse” med at udsende breve og lister vil blive

gjort til 650 40 års jubilarer fra indkaldelser i 1970 og til 1400

25 års jubilarer indkaldte i 1985.

Og får vi også her en reaktion der bare nærmer sig den, jeg har

oplevet med 50-års jubilarerne, bliver det simpelthen alle tiders

jubilæum i år, slutter Harry Sørensen.

PROPEL Nr. 1/2010

Forleden stod jeg ude i indkørslen (snekastning), da posten

kom.

Han gav mig blandt andet et brev med følgende ordlyd:

Til Bladet PROPEL, Højvangsalle 29, 8700 Horsens.

Vedlagte indkaldelse til generalforsamling bedes venligst

optaget i PROPEL’s februar nr.

Jeg beklager at jeg ikke har begreb skabt om It derfor på denne

måde.

Med venlig hilsen

Xxxx Xxxxsen

Intet problem med teksten

Selvfølgelig kan du da få dine informationer i PROPEL, selv om

du ikke har computer, internet, bredbånd og hvad det nu ellers

hedder alt sammen.

Når man skriver så nydeligt på maskine, som afsenderen af

det her brev gør, kan jeg jo bare smide brevet i scanneren, og

et øjeblik efter kommer det op på skærmen, som om jeg selv

havde skrevet det på computeren.

Så bliv endelig ved med at sende relevant stof til redaktionen,

også selv om det skulle være en hel artikel om tilværelsen i

Flyvevåbnet i din tid, og ikke blot en kort mødeindkaldelse.

- men husk hele adressen

som nævnt stod jeg udenfor, da posten kom, og han fortalte, at

adressen Bladet PROPEL, Højvangsalle 29, 8700 Horsens ikke er

tilstrækkelig.

”Hvis dit navn ikke også står på kuverten, skal jeg tage den

med igen og returnere den til afsenderen” - fortalte han.

Den fuldstændige adresse er altså:

Brug den! Gerne tit.

Helt i orden – næsten

Bladet PROPEL

c/o Ernst K. Frederiksen

Højvangsalle 29

8700 Horsens

Med venlig hilsen og godt nytår

Ernst Kronvold Frederiksen

3


4 PROPEL Nr. 1/2010

I første kvartal af

2010 afholdes der

som sædvanligt

landsskydning

på 15 meter

indendørsbane.

Landsskydning

Der konkurreres om følgende fornemme titler:

Individuelle skydninger:

Landsskytte bedste herre under 55 år

Landsskytte bedste dame under 55 år

Veteranlandsskytte bedste herre som er fyldt 55 år

Veteranlandsskytte bedste dame som er fyldt 55 år

Holdskydninger:

Landsskyttehold bedste herreskyttehold med

skytter under 55 år

Landsskyttehold bedste dameskyttehold med

skytter under 55 år

Veteranlandsskyttehold bedste herreskyttehold med

skytter som er fyldt 55 år

Veteranlandsskyttehold bedste dameskyttehold med

skytter som er fyldt 55 år

Prisen for deltagelse

er uændret den beskedne sum af 15,- kroner pr. skytte.

Vil du bevise, at du er den bedste skytte i FSF, bliver du nødt til

at deltage i den landsskydning, der afholdes i din lokalafdeling.

Kontakt din formand, skydeudvalgsformand eller undertegnede

for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Finn Schjoldager

Formand for Skydeudvalget

Skydeudvalget ønsker alle medlemmer et godt nytår

og håber på stor deltagelse i forårets skydninger.

Har du fået ny

adresse, tlfnr. E-mail:

Giv forretningsføreren besked

Det er snart sæson for ordinære generalforsamlinger.

Derfor har redaktionen klippet lidt i den del af foreningens love,

som bestemmer, hvordan den slags foregår.

Om afdelinger

Lovene foreskriver i § 10, hvordan foreningens 4 afdelinger skal

ledes:

a. En afdelingsbestyrelse består af minimum fem medlemmer.

Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges af

afdelingens årlige ordinære generalforsamling.

Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år.

Alle valg gælder for to år, genvalg kan finde sted.

Får flere kandidater samme antal stemmer, afgøres valget ved

lodtrækning.

b. Efter generalforsamlingen og inden 15. marts afholder

bestyrelsen konstituerende møde, hvor der vælges

næstformand og evt. sekretær.

Endvidere udpeges et medlem, der sammen med afdelingens

formand udgør afdelingens repræsentation i foreningens

repræsentantskab.

Om generalforsamlinger

I § 14 står følgende:

Om generalforsamlinger

a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden

udgangen af februar måned. Bestyrelsens indkaldelse skal ske

i nærmest forudgående nummer af PROPEL, dog mindst med ti

dages varsel.

b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest otte dage før

generalforsamlingen.

c. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle afdelingens

anliggender og er beslutningsdygtig, når lovlig indkaldelse har

fundet sted.

d. Der føres protokol over forhandlingerne.

§ 16 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger.

1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere.

2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse.

3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og

suppleanter.

6. Valg af én kritisk revisor.

7. Valg af suppleant for kritisk revisor.

8. Eventuelt.

Om lokalafdelinger

I § 19 står der blandt andet:

Valg af bestyrelse til en lokalafdeling skal finde sted efter

samme principper som valg af bestyrelse til en afdeling.

Husk

Umiddelbart efter generalforsamlingen skal afdelingers

og lokalafdelingers reviderede regnskab indsendes til

landsformanden.

Rettidigt indsendt regnskab er betingelsen for udbetaling af

afdelingstilskud.

Umiddelbart efter det konstituerende møde skal bestyrelsesliste

indsendes til landsnæstformanden til brug for revision af

håndbogen.

Lovene kan du finde i deres fulde ordlyd på www.propel.dk

under menuen Organisation/Håndbogen


FSF Aalborg afdeling

Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV.

Tlf.: 9818 6182, E-post: hoff@gvdnet.dk

Ordinær generalforsamling 2010

torsdag den 25. februar kl. 19.45

i Flyverstuen.

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Tilmelding til Helge på tlf. 52 72 32 66 / 98 18 61 82 senest den

21. februar

Afdelingsskydning/Landsskydningen

Sædvanen tro dyster vi mod hinanden. Alle våbenføre mænd

og damer fra hele Nordjylland møder selvfølgelig op, hvor vi

inddeler os i hold. Vi mødes på Gl. Lindholm skole kl. 10.00

lørdag den 13. marts. Af hensyn til arrangementet er tilmelding

nødvendig til skydeudvalgsformand Ib Nielsen 98 18 58 60

senest mandag den 8. marts

Lokalafdeling Aalborg

Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV.

Tlf.: 9818 6182, E-post: hoff@gvdnet.dk

Ordinær generalforsamling 2010

torsdag den 25. februar kl. 19.00

i Flyverstuen.

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Lokalafdeling Vendsyssel

Knud Bidstrup Jensen, Færøvej 10, 9800 Hjørring.

Tlf.: 9892 3881, E-post: knudb@post12.tele.dk

Ordinær generalforsamling 2010

torsdag den 18. februar kl. 19.30

på Hjemmeværnsgården

Åstrupvej 200, 9800 Hjørring.

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Med venlig hilsen

Helge Hoff

Tilmelding til Helge på tlf. 52 72 32 66 / 98 18 61 82 senest den

21. februar

Indendørs skydning

i Vendiahallen, 9800 Hjørring.

15 februar, 15 marts og 29 marts, alle dage fra kl.19 - 21.

Ordinær generalforsamling 2010

onsdag den 24. februar kl. 19.30

i Beredskabsstyrelsen Nordjyllands lokaler,

Simons Bakke 25, Thisted.

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Vi mødes i Vagten.

Lokalafdeling Thy-Mors

Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted.

Tlf.: 97 92 44 47

Med venlig hilsen

Helge Hoff

mvh

Knud

Med venlig hilsen

H.J.Jensen,sekretær

PROPEL Nr. 1/2010

FSF Karup afdeling

Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev.

Tlf.: 9759 2550, Mob.: 2530 2720

Ordinær generalforsamling 2010

mandag den 22. februar kl. 18

på KFUMs soldaterhjem i Kølvrå.

Vi starter med spisning kl. 18.

Fra ca. kl. 19 generalforsamling.

Dagsorden ifølge lovene (se side 4)

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Tilmelding nødvendig af hensyn til maden senest den 10.

februar til Henning Halkjær tlf. 97 59 25 50, mobil 25 30 27 20.

Lokalafdeling Midtjysk

Peter Fahnøe, Sortbærvej 48F, 8600 Silkeborg.

Tlf.: 8684 6269, E-post: ipf@oncable.dk

Ordinær generalforsamling

mandag den 15. februar Kl. 18 i propelmessen.

Med venlig hilsen

Henning Halkjær

Der startes som sædvanligt med spisning.

Tilmelding senest lørdag den 6. februar

til Peter på telefon 86 84 62 69 eller E-mail ipf@oncable.dk

Generalforsamlingen begynder ca. kl. 19 i Flyverstuen.

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Lokalafdeling Holstebro

Ole Lykkeskov Jensen, Døesvej 10, 7500 Holstebro.

Tlf.: 9742 9295

Ordinær generalforsamling 2010

afholdes mandag den 15. februar kl. 19.

Dagsorden ifølge lovene. (Se side 4).

Husk tilmelding senest den 7. februar til Ole Lykkeskov,

telefon 97 42 92 95, af hensyn til ”kaffe og franskbrød”.

Når tilmeldinger foreligger, tages der stilling til, hvor vi afholder

mødet, da det er umuligt at reservere lokale til under 10

deltagere.

Lokalafdeling Aarhus

På Lokalafdeling Holstebros vegne

John J. Mouritsen

Anders Hygum Olsen, Hovvej 100E, 8370 Hadsten.

Tlf.: 86 98 32 04, e-mail aho@oncable.dk

Ordinær generalforsamling 2010

torsdag den 18. februar kl. 19.30

på Hjemmeværnsgården, Gl. Hobrovej 36 B

8900 Randers

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Tilmelding senest den 16. februar på tlf. 86 98 32 04 eller

E-mail. aho@oncable.dk

5


6 PROPEL Nr. 1/2010

FSF Skrydstrup afdeling

Jens Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding.

Tlf.: 75 43 50 94. E-post: lj.yttung@mail.tele.dk

Ordinær generalforsamling 2010

onsdag den 24. februar kl. 20

i helikopterstuen på Flyvestation Skrydstrup

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Vi starter i cafeteriet kl. 18.30 til en gang gule ærter.

Tilmelding til Jens senest den 16. februar på telefon

75 43 25 22 eller 20 86 97 14

Lokalafdeling Skrydstrup

Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup,

6500 Vojens Tlf. 74543972

Ordinær generalforsamling 2010

tirsdag den 23. februar kl. 19

i den nye propelstue på flyvestation Skrydstrup.

Dagsorden ifølge lovene. (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Med venlig hilsen

Jens Yttung

Traditionen tro starter vi i cafeteriaet kl. 18, men; på utallige

opfordringer - denne gang med skipperlabskovs!

Tilmelding senest 14. februar til:

Poul-Erik Frandsen telefon 74 54 39 72, mobil 21 48 58 97

eller Jan Bryde tlf. 74 54 06 95, mobil 60 64 44 97.

Lokalafdeling Vandel

Med venlig hilsen

Niels H. Pedersen

George Valkær, Brændkjærgade 80, st. tv., 6000 Kolding.

Tlf.: 7552 4414

Ordinær generalforsamling 2010

torsdag den 25. februar kl. 19.30

i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, Vandel

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Tilmelding nødvendig senest 19. februar på telefon 24 90 17 98

af hensyn til fortæring efter mødet. Vel mødt

Jens Chr. Nielsen

Næstformand

Lokalafdeling Vestjysk

Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding

Tlf.: 75 43 50 94. E-post: lj.yttung@mail.tele.dk

Ordinær generalforsamling 2010

tirsdag den 16. februar

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Tilmelding nødvendig senest 10. februar på telefon 75 43 50 94.

Vel mødt

Lis Yttung

Lokalafdeling Als-Sundeved

Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.

Tlf.: 74 48 56 18

Ordinær generalforsamling 2010

tirsdag den 16. februar kl. 19

på formandens adresse

Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Tilmelding senest den 12. februar til Gert tlf. 74 48 56 18 eller

Chresten tlf. 74 45 84 63.

Mindehøjtidelighed BØFFELKOBBEL

22. februar kl. 09.30 Morgenkaffe på Hærens

Befalingsmandsskole tilmelding på tlf. 73 43 52 01

Kl. 11.00 præcis Mindehøjtidelighed ved Dragonen og

Infanteristens grav ved Bøffelkobbelhuset, Amtsvejen 4,

6400 Sønderborg (ingen tilmelding)

Lokalafdeling Odense

På bestyrelsens vegne

Chresten Møller

Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde

Tlf.: 65 32 32 13

Ordinær generalforsamling 2010

torsdag den 11. februar kl. 18

på Højstrup, bygning 24, Vibelundsvej, Odense

(kør ind fra Stegsted).

Dagsorden ifølge lovene. (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Mødet starter med servering af en varm ret, mad og drikke kan

købes til fornuftig pris.

Derefter holdes selve generalforsamlingen.

Tilmeldingsfrist, mandag den 8. februar til bestyrelsen. Bak op

om generalforsamlingen, så lokalafdelingen fortsat kan bestå.

Erik: telefon 65 32 32 13, Henning: 65 95 85 38

eller Klaus: 65 31 41 19

Lokalafdeling Sydfyn

Venlig hilsen

Klaus Ingolf Henriksen

Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager

Tlf. 62 25 20 00 E-mail: aalbaek@pc.dk

Ordinær generalforsamling 2010

afholdes tirsdag den 23. februar kl. 19

i Bowl’n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg.

Det er umiddelbart før aftenens bowling, og den er du meget

velkommen til at deltage i, hvis du har lyst til det og uden

anden udgift end evt. skoleje. Men af hensyn til bestilling af

baner beder vi lige om en opringning til Hans Henningsen på tlf.

62 28 18 12 senest søndagen før.

Men du er naturligvis også meget velkommen til kun at deltage i

generalforsamlingen.


FSF Værløse-Jonstrup

Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N.

Tlf.: 3539 8433, Mobil: 5178 7619,

E-post: tjamonsen_@hotmail.com

Ordinær generalforsamling 2010

tirsdag den 23. februar kl. 19

i Cafeteriet, Jonstruplejren, Jonstrupvej 240, 2750 Ballerup

Vagten er bemandet fra kl. 18.00 til 18.45.

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Alle er velkomne til at deltage i selve generalforsamlingen.

Deltagelse i den efterfølgende spisning er kun mulig med

forudgående tilmelding til:

Jørgen Amonsen telefon 35 39 84 33 efter kl. 18 eller på mail:

tove-joergen@live.dk og absolut senest 14. februar.

Indendørskydning, 15m Bane.

Kontaktperson: Jørgen Hinrichsen, telefon 44 94 83 60

Det er, som vanligt, i lokalet i Høje Gladsaxe 2, kælderen alle

dagene kl. 19.

Datoerne er: 10. februar.

10. marts, Landsskydning.

KSS – Veteran-Skydningen

afholdes i år torsdag den 11. februar hos:

De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber

Gothersgade 137, kælderen, København K.

Lokalafdeling Kalundborg

Jørgen David Petersen, Lyngbakken 15, 4400 Kalundborg

Tlf.: 59 50 84 61 / 23 424 624

Ordinær generalforsamling 2010

i Marinehjemmeværnets lokaler

Nørre Alle 129, 4400 Kalundborg

fredag den 26. februar

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Efter generalforsamlingen serveres der gule ærter for egen

regning. Husk at tage damerne med.

På bestyrelsens vegne.

Kaj Nielsen.

Lokalafdeling Nordvestsjælland

Ole F. Olsen, Ljungbyvej 2,Postboks 51, 4340 Tølløse

Tlf.: 5918 5251, Mob.: 2148 4721, E-post: oleol@post2.tele.dk

Ordinær generalforsamling 2010

fredag den 19. februar kl. 18

hos kassereren Erik Jensen,

Roskildevej 319, 1, 4390 Vipperød

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Der startes som sædvanligt med spisning.

Husk tilmelding senest den 15. februar til Erik, tlf. 59 18 27 80.

På lokalafdeling Nordvestsjællands vegne

Ole F. Olsen

PROPEL Nr. 1/2010

Lokalafdeling Sydsjælland

Bjørn Petersen, Svinøvej 117, 4750 Lundby

Tlf.: 61 79 94 01

Ordinær generalforsamling 2010

hos næstformanden, Bogøvej 2, Bogø

Fredag den 19. februar.

På grund af aftenens traktement bedes man tilmelde sig til

Preben på tlf.: 55 37 05 66 senest mandag den 15. februar.

Prisen for aftenen er som det plejer (næsten ingen ting).

Forårs-komsammen

Vi hilser foråret velkommen med lidt godt at spise m.m.

fredag den 16. april 2010

hos kassereren Lindevej 28 i Ørslev.

Ligeledes her vil det være dejligt at modtage alle jeres

tilmeldinger til Lis på tlf.: 55 98 55 03 senest 12. april.

For at være på den sikre side, kan tilmeldingen ske sammen

med den til generalforsamlingen!

Prisen for dette arrangement er som sædvanligt.

Til alle:

”Tak for i år, glædelig jul, godt nytår og på gensyn i 2010”.

Bestyrelsen

Undskyld

Ovenstående indlæg fra LA Sydsjælland skulle have været med i

decembernummeret, men kom ved en beklagelig fejl ikke med,

selv om det var indsendt rettidigt til redaktionen.

Jeg beklager meget.

med venlig hilsen

Ernst

Lokalafdeling Vestsjælland

Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse.

Tlf.: 5852 5076, E-post: don.janus@stofanet.dk

Ordinær generalforsamling

afholdes torsdag den 18. februar kl. 19

på Antvorskov Kaserne i ”Peter Ålborgstuen”

Dagsorden ifølge lovene (Se side 4).

Angående forslag, der ønskes behandlet, se side 4.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et par stykker

smørrebrød.

Ønskes deltagelse i spisningen er tilmelding nødvendig senest

den 9. februar til: Jan Christensen tlf.: 58 52 50 76

eller e-mail: don.janus@stofanet.dk

Lokalafdeling Vestsjælland afholdt julefrokost med 14 deltagere

den 5. december i Peter Ålborg stuen på Antvorskov Kaserne.

Vi havde en hyggelig eftermiddag med pakkeleg og

kammeratligt samvær.

7


8 PROPEL Nr. 1/2010

Fint samarbejde i Skrydstrup

På flyvestation Skrydstrup, som i dag hedder Fighter Wing

Skrydstrup, har man et fint samarbejde mellem lokalafdelingen

fra Flyvevåbnets Soldaterforening, Stampersonellets Seniorklub

og Officerernes Seniorklub.

Man har holdt nogle koordinerende møder, hvor de tre

foreninger orienterer hinanden om, hvad man har på

programmet i årets løb, som kan have interesse for alle.

Især, når der inviteres til foredrag, er alle interesseret i, at

der kommer så mange som muligt, og denne ordning har nu

eksisteret i ca. 5 år med succes.

Et af de store tilløbsstykker er soldaterforeningens årlige

arrangement i den gamle officersmesse, hvor der står helstegt

pattegris på programmet.

Flyvestationens fototjeneste var så venlig at kravle højt til vejrs på en stige for at få dette oversigtsbillede ved 25 års jubilæet.


For nylig fejrede Officerernes Seniorklub 25 års jubilæum, og

det blev en på alle måder spændende dag. Jubilæet blev fejret

med en rundtur på flyvestationen til de gamle arbejdssteder.

For konerne var det også en speciel dag, for medens

manden var tjenestegørende, var det ikke muligt at besøge

tjenestestedet sammen. Nu fik de set på sagerne. En af de

mest spændende oplevelser var præsentationen af den nye

redningshelikopter.

PROPEL Nr. 1/2010

Dagen sluttede med en jubilæumsmiddag, hvor Seniorklubbens

legendariske sekretær Jeppe (major N.C. Jepsen) blev udnævnt

til æresmedlem. Som et synligt bevis på hæderen fik han

overrakt en spadserestok med påmonteret ringeklokke af

klubbens formand, tidligere kontakt- og velfærdsofficer Svend-

Aage Mattson.

9


10 PROPEL Nr. 1/2010

Løb 700 kilometer på ski for at få gåsesteg

Det er imponerende at stå ved indlandsisens kant.

Der var julestemning hos de 12

medlemmer af Sirius slædepatruljen på

Grønland. Der var snart fuldmåne, og så

kom et af flyvevåbnets firemotors C-54

transportfly og smed julepost og ænder

ned til dem, troede de.

Af Svend-Aage Mattson

Vi skriver den 13. december 1968.

På den tid af året er der totalt arktisk

mørke døgnet rundt over Nordøst

Grønland.

Et af flyvevåbnets transportfly nærmer

sig Sirius Slædepatruljes hovedkvarter

Daneborg på positionen 74 grader 18

minutter nord og 20 grader 14 minutter

vest.

Besætningen på flyet har det ikke godt,

for de frosne gæs, som folkene nede på

isen venter på at få kastet ned sammen

med juleposten og juletræerne, er ikke

med.

Flyvningen var nøje planlagt, så de kunne

komme ind over området ved fuldmåne.

Derfor startede de tidligt fra Island, hvor

de var mellemlandet fra Værløse.

Desværre var køkkenet på basen ikke

åbent så tidligt om morgenen, så

besætningen kunne ikke komme ind og

hente de bestilte frosne gæs. De måtte

starte flyvningen uden den populære

julespise.

Nu var flyet over området. Tændte Nefa

lygter blev bundet fast til juletræerne,

som blev kastet ud uden faldskærm.

Det kunne lygterne holde til, og folkene

på isen kunne gå efter lysene frem til

juletræerne. Juleposten blev sendt med

faldskærm, men gæssene manglede.

40 år efter tiden som leder af

Slædepatruljen Sirius, er Anker tilbage

ved det berømte vejskilt ved Station

Nord.

Ung chef

Anker Steen Sørensen, 24 år, var

slædeholdets chef. Da han fik besked

over radioen fra flyet, at gæssene ikke

var med, traf han en hurtig beslutning.

Sammen med en anden Siriusmand,

Henning Knudsen, besluttede han, at

forsøge at nå de 350 kilometer frem til

Danmarkshavn, som havde frosne gæs

liggende, og derefter returnere de samme

350 kilometer tilbage til Daneborg, så de

forhåbentlig kunne nå tilbage før jul.

Det ville blive en fantastisk krævende

operation at gennemføre på 11 dage med

hundeslæde med de to mand løbende på

ski på hver sin side af slæden. Normalt

er en dagsmarch på 25-30 kilometer

normen.

Anker, som i dag er pensioneret

oberstløjtnant og F-16 pilot, bor på

Katsund i Haderslev.

Her finder han sin dagbog fra turen frem,

og vi koncentrerer os om optegnelserne

fra hjemturen fra Danmarkshavn til

Daneborg


Dagbog fra en Sirius-slædetur

16. december

Ny hund er lidt kåd. Sinker noget. Minus

34 grader. Kører 60 km.

17. december

Hund i løbetid. Møder en del baks ( is, der

har været brudt op og er frosset sammen

igen) Minus 22 grader. Kører 101 km.

6 surringer er sprunget. Midlertidigt

repareret.

18. december

Holder hvil og reparerer slæden..

19. december

Startforbud, da radioen er brudt ned.

20. december

Får lov til at fortsætter. Minus 18 grader.

Kører 72 km.

21. december

Baks. Minus 24 grader. Kører 67 km.

22. december

Minus 32 grader. Kører 44 km. Når hjem

21.30 under stor jubel.

Hundene på plads. Kokken havde smeltet

sne og pumpet det over i en af hytterne,

hvor vi fik et dejligt bad.

Stod for julemiddagen.

Tjansen som kok går på skift, så Anker

fik ikke lov til at hvile ret meget, for det

var hans tur til at stå for julemiddagen.

Gæssene nåede kun lige at blive tøet op.

Der manglede intet ved julemiddagen den

24. december, beretter Anker.

Juletræ, gåsesteg, rødkål, risalamande,

flot pyntet bord med kniv og gaffel, og

alle 12 mand i pænt tøj og slips..

Julehilsner blev hørt på langbølge,

julebreve blev læst.

Også det år blev der jul på Daneborg

fortæller Anker med et smil, - en jul,

som ingen fra holdet 1968 nogensinde

glemmer.

PROPEL Nr. 1/2010

For et par måneder siden var den tidligere leder af Sirius Slædepatruljen, Anker Steen

Sørensen tilbage i Grønland for at afprøve nyudviklet antarktisk udstyr. Han kunne

ikke se nogen ændringer på indlandsisen. Det hele så faktisk ud som for 40 år siden,

fortæller han.

Her er han fotograferet ved den fredede hytte, som blev brugt af Knud Rasmussen og

Peter Freuchen.

Faktaboks

Slædepatruljen Sirius’ opgaver

er suverænitetshåndhævelse og

overvågning af operationsområdet,

og – som politimyndighed –

kontrol med ekspeditioner og

fredningsbestemmelserne i

Nationalparken Nord og Nordøstgrønland.

Operationsområdet er ca. 160.000

kvadratkilometer, eller 3 ½ gange arealet

af Danmark.

Patruljeringen foregår om efteråret og

foråret med hundeslæde, hvor Sirius

i alt tilbagelægger ca. 18.500 km om

året. Om sommeren i den næsten snefrie

periode fra juni til september, foregår

patruljeringen med fly, kuttere, der sejler

ind i fjordene, samt til fods.

Ansøgere, der kommer fra forsvaret, skal

bestå en krævende optagelsesprøve.

De skal gennem en forskole på et halvt

år, overlevelseskursus i Norge eller

Grønland af 5 ugers varighed, kursus i

skydning, sprængning, røgdykning, radio,

førstehjælp og traktorkursus.

5-6 udvælges, og danner hold med

samme antal ældre, som har været hos

Sirius i ét år. Deltagerne tegner kontrakt

for en 2 års periode.

Faktaboks

Anker Steen Sørensen (RØR) gjorde

undtagelsesvise tjeneste i Sirius i tre

år og 3 måneder på grund af godt

lederskab.

Søgte ind som flyveelev på flyvestation

Avnø, kom hjem fra USA som pilot i 1972

og blev med det samme uddannet som

instruktør på T-33.

Fløj F-100 fra 75-80 og F-16 fra 80-96.

Blev major og chef for eskadrille 730 i

1986, blev udnævnt til oberstløjtnant og

operationsofficer i 1990, og var derefter

forsvarets flysikkerhedsinspektør.

Blev stationschef på flyvestation

Vandel, fløj helikopter fra 96-99 og blev

pensioneret ved udgangen af oktober

2004.

Er gift med Tove, og de bor i Haderslev.

11


12 PROPEL Nr. 1/2010

FSF 2009 - klip fra PROPEL i året, der gik

66. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2009

PROPEL

INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Den nye flyverstue i Jonstrup

66. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2009

PROPEL

INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Flyversoldatens ur

Det var faktisk allerede

i slutningen af 2008

at FSF for første gang

uddelte Flyversoldatens

ur til den bedste

soldaterkammerat på

et hold indkaldte

værnepligtige.

Men det var så sent på året, at

omtalen af begivenheden først var

med i PROPEL nr. 1 i 2009.

Kenny Vermehren Mitchboe blev den

første modtager af det nye trofæ, og fra

Flyvevåbnet blev der udtrykt stor glæde over

dette initiativ fra Soldaterforeningen,

fordi Flyvevåbnet ikke selv er i stand til at påskønne de værdier,

vi belønner med Flyversoldatens ur.

Værløse-Jonstrup afdeling

afholdt stiftende generalforsamling den 25. februar. Den nye

flyverstue i Jonstruplejren var forlængst indviet blandt andet

med en gedigen

julefrokost, men

senere på året viste

det sig desværre, at

det blev en kortvarig

fornøjelse med den

flyverstue.

Faktisk er afdelingen

hjemløs i øjeblikket.

66. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2009

PROPEL

INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

1 2

4 Fest

og glade dage

var det gennemgående tema i augustbladet.

Flyvevåbnets Soldaterforening deltog med

medlemmer og faner fra hele landet da HKH

Prins Henrik blev 75 år, og sjældent om

nogensinde har bladet indeholdt billeder af

så mange faner som fra fødselsdagen på

Fredensborg.

Men også foreningens medlemmer forstår at nyde livet,

og hvem går det så ud over?

Grisene!

Der kom rigtig gang i de store

griller både i Værløse-Jonstrup

og i Skrydstrup, hvor man

samtidig benyttede lejligheden

til at indvie en ny og meget

flot flyverstue der kom til at

hedde PROPELSTUEN,

April

er nummeret, hvor

alle afdelinger og

Henri Farman

lokalafdelinger

refererer fra de afholdte generalforsamlinger med tilhørende

uddeling af hæderstegn til alle jubilarerne.

Så det er et nummer med mange billeder af stolte og glade

medlemmer og hæderstegnuddelende formænd.

Men i -09 var det også nummeret, hvor føljetonen om Jens

Engberg, jagerpiloten fra 1917 sluttede. Gennem nogle numre

havde vi læst om hans oplevelser under uddannelsen til pilot i

Hærens Flyvertropper, en historie der unægtelig står i skærende

kontrast til nutidens pilotuddannelse.

I aprilnummeret fik

vi også at vide, at

flyverstuen på FW

Skrydstrup ville blive

inddraget til andre

formål, men også

at afdelingen var

stillet andre lokaler i

udsigt.

66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009

PROPEL René INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

5

Den 5. september

blev for første gang

højtideligholdt over hele

Danmark som flagdag for

udsendte soldater.

FSF var naturligvis flot

repræsenteret alle steder.

Vickers F.B. 5

Den 25. august fik Kaj Clausen

tildelt hæderstegnet i guld på

sin 60 års fødselsdag.

Laurberg Jørgensen

blev den 28. juli den anden modtager af

Flyversoldatens ur.

Samme dag overrakte landsformanden Kaj

Clausen foreningens plakette til generalmajor

Henrik Røboe Dam, der som den nye chef for

Flyvevåbnet samtidig er Soldaterforeningens

nye ærespræsident.


66. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2009

PROPEL Æresmedlem INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

3

10 PROPEL Nr. 3/2009

Resultater fra Landsskydning 2009

Ved pointlighed er det sidste skud på sidste skive, der er gældende (anført i parentes)

Individuelle resultater

Nr. Navn Afdeling Lokalafdeling Point Træffere

Herrer

X=10

1 Ervin Peters Skrydstrup Als/Sundved 181

2 Stephan Schjoldager Aalborg Vendsyssel 176

3 Per Simonsen Aalborg Aalborg 172 3

4 Bent T.Christensen Skrydstrup Vestjydsk 171 1

5 Per Hansen Skalstrup Sydsjælland 169

6 Brian Nielsen Aalborg Aalborg 163

7 Kasper Høeg Skrydstrup Vestjydsk 162

8 Jens Yttung Skrydstrup Vestjydsk 157

9 Niels Ole Christensen Aalborg Vendsyssel 139

Herre Veteran

1 Inglev Hansen Skrydstrup Vestjydsk 193 3

2 Flemming Raalund Skalstrup Sydsjælland 190 5

3 Bent Aasand Skrydstrup Als/Sundved 189 4

4 Ib Folke Nielsen Aalborg Aalborg 188 4

5 Torben Ek Værløse Nordvestsjælland 187 10x10 2

6 Svend Jacobsen Skrydstrup Als/Sundved 187 09x10 2

7 Knud Hansen Skalstrup Sydsjælland 186 8x10 1

8 John Borgen Værløse Nordvestsjælland 186 8x10

9 Mathias Jacobsen Skrydstrup Als/Sundved 186 7x10 1

10 Egon Baltzersen Skalstrup Sydsjælland 186 7x10

11 Poul Pedersen Skalstrup Sydsjælland 185 8x10 (10) 2

12 Kristian Christiansen Aalborg Thy-Mors 185 8x10 (9) 2

13 Torben Thomsen Værløse Nordvestsjælland 184

14 Knud Larsen Aalborg Thy-Mors 182 2

15 Preben Pedersen Skalstrup Sydsjælland 180 5x10

16 Poul Christensen Aalborg Aalborg 180 4x10 (10)

17 Per Clausen Værløse Nordvestsjælland 180 4x10 (8)

18 Leif Bjerg Aalborg Thy-Mors 179 3x10 1

19 Flemming Markussen Værløse Nordvestsjælland 179 3x10

20 Kai Clausen Værløse Nordvestsjælland 178 5x10 1

21 Viggo Møller Aalborg Aalborg 178 5x10

22 Ole Andersen Værløse Nordvestsjælland 178 3x10

23 Christen Mathiesen Skrydstrup Als/Sundved 178 2x10 2

24 Heine Andresen Skrydstrup Als/Sundved 177 2

25 Knud Bisgaard Aalborg Aalborg 176 2

26 Jørgen Hinrichsen Værløse Nordvestsjælland 175 1

27 Hardy Christensen Aalborg Vendsyssel 172

28 Jørn Nielsen Skrydstrup Vestjydsk 171 2x10 1

29 Ingolf Bunch Aalborg Thy-Mors 171 1x10 (9)

30 Erling O. Nielsen Værløse Nordvestsjælland 171 1x10 (8)

31 Gert Schmidt Skrydstrup Als/Sundved 170

32 Poul Lillelund Værløse Nordvestsjælland 169

33 Ole Jøns Aalborg Aalborg 166

34 Chresten Møller Skrydstrup Als/Sundved 163

35 Kai Sørensen Værløse Nordvestsjælland 161 1

36 Ove Grandt Skrydstrup Vestjydsk 157

37 Svend Erik Sørensen Aalborg Aalborg 152

38 Ivan Sørensen Aalborg Aalborg 149 1

39 Finn Schjoldager Aalborg Vendsyssel 142

Damer

1 Herdis Rasmussen Aalborg Aalborg 178

2 Stine G.Schjoldager Aalborg Vendsyssel 175

3 Merethe Schjoldager Aalborg Vendsyssel 170

4 Anette Christensen Aalborg Vendsyssel 161

66. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2009

PROPEL

INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

nr. 12

I PROPELs juninummer kunne vi læse at

foreningens mangeårige forretningsfører

Harry Sørensen var blevet udnævnt til det

tolvte æresmedlem i foreningens snart

70-årige historie.

Jo, jo, det er skam ikke noget, der sker hver

dag, ikke en gang hvert år.

PROPEL Nr. 3/2009 11

Nr. Navn Afdeling Lokalafdeling Point Træffere X=10

Damer Veteran

1 Lise Raalund Skalstrup Sydsjælland 186 1

2 Lisbeth Bjerg Aalborg Thy-Mors 183 3

3 Lis Yttung Skrydstrup Vestjydsk 182

4 Marianne Baltzersen Skalstrup Sydsjælland 179 1

5 Ida Clausen Værløse Nordvestsjælland 178

6 Lillian Clausen Værløse Nordvestsjælland 176

7 Doris Larsen Aalborg Thy-Mors 173 1

8 Lis Raalund Skalstrup Sydsjælland 168 1

9 Anna Lis Kam Aalborg Aalborg 168

10 Annelise Nielsen Værløse Nordvestsjælland 164 1

11 Birthe Nielsen Aalborg Aalborg 162

12 Grethe Sørensen Aalborg Aalborg 159

13 Bente Jøns Aalborg Aalborg 149

14 Helga Møller Aalborg Aalborg 37

Holdresultater

Nr. Afdeling

Herrer

Lokalafdeling Point Træffere X=10

1 Skrydstrup Vestjydsk

Bent T. Christensen, Høeg, Jens Yttung 490

Kasper

Herre Veteran

1 Skrydstrup Als/Sundved

Bent Aasand, Jacobsen, Mathias M. Svend Jacobsen

Skalstrup Sydsjælland

562 7xX10

2

Flemming Raalund, Hansen, Egon Baltzersen Knud

Værløse Nordvestsjælland

562 6xX10

3

Torben Ek, Torben Thomsen John Borgen,

Aalborg Thy-Mors

557

4

Kristian Christiansen, Larsen, Leif Knud Bjerg

Aalborg Aalborg

546 5xX10

5

Ib Folke Nielsen, Christensen, Viggo Poul Møller

Værløse Nordvestsjælland

546 4xX10

6

Per Clausen, Markussen, Kai Clausen Flemming

Skrydstrup Als/Sundved

537

7

Christen Mathiesen, Schmidt, Heine Andresen Gert

Værløse Nordvestsjælland

533

8

Ole Andersen, Hinrichsen, Erling O. Nielsen Jørgen

Skrydstrup Vestjydsk

524

9

Ingelev Hansen, Nielsen, Ove Grandt Jørn

Aalborg Aalborg

521

10

Knud Bisgaard, Svend E. Sørensen Ole Jøns, 494

Damer

1 Aalborg Vendsyssel

Stine G. Merethe M. Schjoldager, Schjoldager, Anette Christensen

Damer veteran

1 Skalstrup Sydsjælland

506

Lise Raalund, Marianne Baltzersen Lis Raalund,

Værløse Nordvestsjælland

533

2

Ida Clausen, Annelise Nielsen Lillian Clausen,

Aalborg Aalborg

518

3

Anna Lis Nielsen, Grethe Kam, Birthe Sørensen 489

Det var også i dette nummer at spændingen blev udløst.

Resultatlisterne fra årets landsskydning blev offentliggjort, og

landsskytter blev:

Damer Herdis Rasmussen, Aalborg

Damer veteran Lise Raalund, Sydsjælland

Herrer Ervin Peters, Als/Sundeved

Herrer veteran Inglev Hansen, Vestjysk.

6 Vi

Tak til de deltagende skytter i forårets landsskydning.

De vindende skytter vil snarest få tildelt pokalerne,

som jeg vil bede om vil blive overrakt ved en festlig lejlighed.

Det var dejligt at så mange var med, jeg håber selvfølgelig,

at der er endnu større tilslutning til næste år.

Gør det til en festlig lejlighed at mødes med de andre fra afdelingerne.

Med venlig hilsen

Finn Schjoldager

Formand for skydeudvalget

bliver ved med det ur

Det gør vi, fordi forretningsudvalget har

bestemt at det skal være en tradition, så

da augustholdet blev hjemsendt den 25.

november var det Jacob Korsbæk Rasmussen

der var udpeget til at modtage det elegante

Seiko ur.

PROPEL udkom undtagelsesvis i december

uden FLYVEVÅBNET - personalebladet, der normalt er omslag til

vores blad. Årsagen var, at Flyvevåbnet skulle spare og derfor

havde besluttet at et nummer skulle udgå i 2009, men da vores

love foreskriver at vi skal afholde generalforsamlinger i februar,

var denne særudgivelse nødvendig for at indkaldelsesfristerne

kan overholdes. Helt ekstraordinært modtog redaktionen mere

end 200 fotos til dette nummer, så der var masser af billeder i

bladet fra jubilæer, airshows, udflugter og Store Kransedag.

Hvem opfandt propellen?

PROPEL Nr. 1/2010

Et medlem, der beskriver sig selv som en af PROPELs trofaste

læsere, tilbringer hvert år sin sommerferie på Bornholm.

Under en af sommerens ekskursioner på solskinsøen faldt hr.

Sørensen over denne sten, og efter at have grublet over dens

udseende et par timer henvendte han sig til den lokale vismand

på området – præsten i Øster Marie.

Hvem opfandt propellen?

Er det bornholmerne?

I hvert fald står denne sten på Øster Marie kirkegård ved den

gamle kirkeruin og stedets præst oplyser at inskriptionen på

stenen er fra 1100 tallet altså 900 år gammel og at stenen har

runer på den anden side.

Præsten oplyser også, at det er en mindesten fra kristen tid, og

at ingen ved, hvad tegnet skal forestille – måske en blomst eller

et kors.

13


14 PROPEL Nr. 1/2010

Det kunne man også i 1930’erne

Når nogen siger helikopter, så tænker

mange, i hvert fald i flyvevåbnet

automatisk Sikorsky! Det overrasker

sikkert mange, at allerede i 1936 havde

den tyske professor Heinrich Focke den

første styrbare helikopter i luften.

Billedet viser Hanna Reitsch, der

demonstrerer hvad Fw 61 kan, også selv

om det er inden døre.

Han begyndte på udviklingsarbejdet i

1932, hvor helikopterens krop var en

kopi af den velprøvede træner Focke-Wulf

Stieglitz. Helikopteren der fik betegnelsen

Focke Wulf Fw 61, lignede ikke meget de

helikoptere verden har set siden den Anden

verdenskrig sluttede, men mere en

autogyro.

Konstruktionen var med flykroppen i

midten og ud fra den to udriggere med

hver sin rotor. De blev drevet af en enkelt

BMW Bramo Sh 14B luftkølet 7-cylindret

stjernemotor. De to rotorer roterede

modsat hinanden, og derved udlignedes

drejningsmomentet.

I februar måned 1938 blev helikopteren

demonstreret i den store Deutschlandhalle

i Berlin. Det var den i Tyskland herostratisk

berømte Hanna Reitsch, der sad

ved kontrollerne.

Helikopteren satte efterfølgende adskillige

rekorder vedrørende højde, hastighed og

flyvetid. Det kulminerede i 1938 hvor der

blev sat en højderekord på 3.427 m og

en hastighedsrekord i at flyve lige ud på

230 km.

Besætningen bestod kun af piloten. Der

er ikke opgivet nogen dato for jomfruflyvningen,

eller på nydansk First Flight. Tom

vejede helikopteren 818 kg. og fuld lastet

950 kg. Den maksimale flyvehastighed

var 122 km/t. Rækkevidde 230 km., og

største flyvehøjde var 2.400 m.

Ikke nok med at hun var en dygtig pilot,

men hun så faktisk også ret godt ud. At

hendes hilsen så ikke falder i god jord er

en anden politisk sag.

Hanna Reitsch

Hanna Reitsch blev født den 29. marts

1912 og var den eneste tyske pilot der

fik tildelt jernkorset af første klasse og

Combined Pilots-Observation Badge i guld

med diamanter.

Det er allerede nævnt, at hun var den

første kvinde, der fløj helikopter. Hun nåede

også at flyve raketfly (Messerschmitt

Me 163 Komet) og endelig Messerschmitt

Me 262 Schwalbe.

Hun satte over 40 rekorder indenfor

luftfart i sin karriere både før og efter II

Verdenskrig. Flere af hendes internationale

rekorder i flyvning med svævefly er

stadig ikke blevet slået.

Helikoptere i brug ved Luftwaffe

I den flyvelitteratur om Luftwaffe, der

har passeret forfatteren til denne artikels

øjne, har helikopteren ikke indtaget nogen

fremtrædende plads, for ikke at sige,

konstruktionen har været fuldstændig

fraværende.

Heinrich Focke havde travlt, også med at

tegne helikoptere. Modellen Fa 223 blev

bygget allerede i 1939, men produktionen

kom først i gang i 1942. helikopteren var

i sin konstruktion langt foran sin tid. Den

blev under krigen brugt til transport af

tunge kanoner.

Konstruktøren Anton Flettners helikopter

FL 282 ”Kolibri”, blev den første helikopter

i verden som blev certificeret og sat i

masseproduktion. Hvis man ikke lige ved

det, er det måske svært at se, at helikopteren

har to kontraroterende rotorblade

siddende lige over ”cockpittet”.

FL 282 var klar til at gå i produktion allerede

i 1940.

Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen

FL 282’s operative historie

I 1943 havde man fremstillet omkring 25

FL 282 Kolibri helikoptere. B-1 versionen

var i tjeneste i Østersøen, Middelhavet og

det Ægæiske Hav. Opgaven var at foretage

færgeflyvning af genstande mellem

skibene og rekognosceringsflyvninger.

Efterhånden som krigen forløb, begyndte

Luftwaffe at overveje at anvende helikopteren

på andre slagmarker, det vil sige

over landjorden.

Indtil da havde helikopteren kun haft

en pilot om bord, men derefter blev der

etableret en plads til en observatør bagerst

i helikopteren, hvorefter den hed

B-2 versionen. Helikopteren viste sig at

være nyttig som artilleriobservationshelikopter

og i 1944 blev der etableret en

enhed som bestod af tre FL 282 og tre Fa

223 helikoptere.

I 1944 lavede det tyske luftfartsministerium

en kontrakt med BMW Bayrische

Motorwerke om at fremstille 1.000 helikoptere.

Der skete imidlertid det, at de

allierede bombarderede fabrikken ved

München efter at man havde produceret

24 af slagsen.

Ved slutningen af II Verdenskrig var de

overlevende Fl 282’ere stationeret på

Flyvestation Rangsdorf i rollen som artilleriobservationshelikoptere,

men gradvist

blev de skudt ned af det sovjetiske luftværnsartilleri.

Luftwaffes eneste operative eskadrille var

stationeret på Flyvestation Mühlendorf i

Bayern, hvor eskadrillen blev erobret af

amerikanerne.

For den der har tiden og lysten, er det en

god ide at gå ind på Google’s hjemmeside

og skrive helikopternes typebetegnelser i

ruden midt på siden, og Wupti, så er der

masser af læsestof om tyske helikoptere,

men på engelsk. God fornøjelse.

Anton Flettners FL 282 under start


Boeings 787 ”Dreamliner”

på jomfruflyvning

Tekst N.M. Schaiffel-Nielsen

Billede Boeing

Seattle den 15. december 2009.

I overværelse af 12.000 ansatte og gæster

gik Boeings 787 Dreamliner, det

nyeste medlem af Boeingfamilien, på

vingerne kl. 10:27 lokal tid.

Starten fandt sted fra Paine Field Lufthavnen

ved Everett i staten Washington.

Der skulle gennemføres en tre timer lang

jomfruflyvning. Flyvningen markerede

begyndelsen på testprogram som vil have

seks fly i luften stort set døgnet rundt og

dermed også kloden rundt, idet de første

fly forventes leveret i fjerde kvartal af

2010.

Under flyvningen testede chefpiloten,

Mike Carriker og kaptajn Randy Neville en

del af luftfartøjets systemer og strukturer.

Medens det udstyr, man havde om bord,

sendte samtlige oplysninger til et testhold

nede på Boeing Field.

Ruten

Efter starten fra Everett fulgte flyets en

rute der bragte det ned om østenden af

strædet Juan de Fuca. det skete i en højde

af 4,572 meter og med en flyvehastighed

på 333 km/t. Farten blev leveret af to

Rolls Royce Trent 1000 motorer. I løbet af

de kommende uger og måneder vil yderligere

fem andre 787’ere blive indlemmet

i testprogrammet, hvilket inkludere to

fly, der er udrustet med General Electric

motorer.

Mange solgt

Boeing har svært ved at skjule glæden

over, at det er lykkedes forlods at sælge

840 787’ere, man påstår, at det er første

gang i historien, at et nyt fly er bestilt i

så stort et antal.

Man siger også, at 787 Dreamliner vil

give passagererne en bedre flyveoplevelse,

og samtidig vil flyet give operatørerne

et mere effektivt fly. Det teknisk

avancerede fly vil forbruge 20 % mindre

brændstof sammenlignet med dagens

fly af samme størrelse. Samtidig kan det

medtage 45 % mere gods. I flyet vil man

opleve et bedre miljø med en renere luft,

større vinduer og mere plads til håndbagagen,

forbedret belysning og andre fordele

som passagerer sætter pris på.

Vi får ikke at vide hvilke.

Mærkedage februar-marts

PROPEL Nr. 1/2010

85 år

15-02-2010 651/48 Plesner Søndergaard, Sorgenfrivænget 77, 2830 Virum

25-02-2010 FHV Elmer Berg-Hansen, Sønder Mosevej 1, 3730 Neksø

20-03-2010 486/47 Henning Holm Christensen, 386 Wallace Street, N8A 1M2 Ontario Canada

80 år

03-02-2010 332/51 J. M. Thomsen, Vejlevej 25, 7323 Give

04-02-2010 126/51 Hågen E. Larsen, Odinsvej 241, 6500 Vojens

05-02-2010 196806/53 Helfred Mikael Jensen, Vestergade 2A, 1. tv., 6823 Ansager

20-02-2010 2/51 Henry Provst Jensen, Gadegårdsvej 2, 9500 Hobro

28-03-2010 1158/50 Harry Christensen, Hundens Kvarter 21, 2750 Ballerup

75 år

02-02-2010 Birte Andersen, Grønagervej 10, 4200 Slagelse

08-02-2010 246673/55 Carlo Jensen, Sindballevej 13, 7100 Vejle

17-02-2010 246306/55 Ove Linnet Grandt, Stenvej 15, 7200 Grinsted

17-02-2010 246096/55 Harry E. Sørensen, Hans Egedes Vej 9, 9800 Hjørring

18-02-2010 246274/55 Henry Callesen, Ringgade 92, st., 6400 Sønderborg

01-03-2010 289168/56 Anton Søndergaard, Fuglevænget 21, 6230 Rødekro

05-03-2010 198/52 Peter Fahnøe, Sortbærvej 48F, 8600 Silkeborg

08-03-2010 207873/54 Erik Nilsson, Falkevej 17, 3400 Hillerød

09-03-2010 288814/56 Jørgen Berg Poulsen, Lindehøjvej 15, 3460 Birkerød

11-03-2010 362936/58 Bent Sehested Hansen, Orionvænget 10, 5210 Odense NV

12-03-2010 251564/55 Erik Lund, Saltum Allé 17, 2770 Kastrup

16-03-2010 246174/55 Ole S. Lindholdt, Glentevænget 3A, 6760 Ribe

16-03-2010 249636/55 Aage P. Ørving Olsen, Birkebakkerne 38, 3310 Ølsted

22-03-2010 246322/55 Holger Christensen, Floravænget 44, 7730 Hanstholm

26-03-2010 246430/55 Knud Erik Petersen, Bygmarksvej 15, 6500 Vojens

28-03-2010 246159/55 Chresten Peter Christensen, Traneholmvej 2, 6200 Haderslev

28-03-2010 246725/55 Inglev Gunnar Hansen, Nollundsvej 96, 7200 Grindsted

70 år

08-02-2010 431259/59 Søren Kristian Fredsøe, Kjelstrupvej 29, 7700 Thisted

09-02-2010 290537/56 Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens

24-02-2010 430988/59 Leif B. Jensen, Søgade 62, 8740 Brædstrup

01-03-2010 449232/60 Harald Andersen, Nordgårdsvej 74, 1, 7800 Skive

02-03-2010 450707/60 Viggo Jakob Henriksen. Havdrupvej 13, 4623 Lille Skensved

02-03-2010 450736/60 Hugo Ibsen Johansen, Svalevej 9, 6640 Lunderskov

12-03-2010 428511/59 Ove Samson, Vesterbro 15,04. th, 9000 Aalborg

14-03-2010 478230/60 Finn Antonsen, Svenstrupvej 103, 5260 Odense S

30-03-2010 431024/59 Bent Larsen, Københavnsvej 20, 3550 Slangerup

65 år

03-02-2010 642788/64 Ove Hans Carstensen, Kærlodden 101, 2760 Måløv

06-02-2010 676515/65 Flemming Thiemer, Broagervej 21, 6000 Kolding

07-02-2010 642640/64 Jens Ole Jørgensen, Lidemarksvej 81B, 4632 Bjæverskov

09-02-2010 678889/65 Erling Hansen, Frederiksparken 40, 6400 Sønderborg

12-02-2010 643077/64 Jan Exendahl, Vestre Havevej 8, 8520 Lystrup

13-02-2010 640956/64 Bjarne Jensen, Vesterskoven 40, 9700 Brønderslev

14-02-2010 593582/63 Jens Chr. Larsen, Hagestedvej 29, 4532 Gislinge

19-02-2010 641828/64 Jens Frede Højris, Fuglebakken 46, 8800 Viborg

19-02-2010 641897/64 Poul Erik Knudsen, Thorup Strandvej 24, 9690 Fjerritslev

02-03-2010 643358/64 Arne Frederiksen, Svendborgvej 149, 1, 4700 Næstved

02-03-2010 678718/65 Bruno Nielsen, Vangen 447, st. th., 9400 Nørresundby

09-03-2010 641667/64 Anker Lund Madsen, Møllebakken 29, 6800 Varde

11-03-2010 642245/64 Mogens Christensen, Amalienborg Slotsplads 36, 1257 København K

15-03-2010 728053/66 Per Kjærsgaard, Kroparken 14, 3500 Værløse

17-03-2010 597358/63 Ebbe Ravn, Bakkekammen 22, 2700 Brønshøj

19-03-2010 641581/64 Anders Hygum Olsen, Hovvej 100E, 8370 Hadsten

24-03-2010 654770/65 Kaj Møller, Mimersvej 25, 8800 Viborg

26-03-2010 643184/64 Viggo Sindal Kristensen, Hobrovej 220, 9520 Skørping

60 år

24-01-2010 feb/70 Hans Kurt Pedersen, Bankevejen 39, 4750 Lundby

05-03-2010 Maj/76 Erik Steinmann Hansen, Dragevej 8, 4040 Jyllinge

06-03-2010 Maj/72 Hans Peter Jensen, Bredegade 4, 2. th, 4200 Slagelse

13-03-2010 Aug/70 Niels Christen Nielsen, Åløkke 22, 6372 Bylderup Bov

16-03-2010 773572/67 Jønne Maul, Grønlandsparken 102C, 6715 Esbjerg N

20-03-2010 Maj/72 Erik Lindvig Jensen, Ugletoften 215, 5260 Odense S

22-03-2010 Aug/71 Hans Hansen, Mågevej 12, 6500 Vojens

25-03-2010 Maj/70 Ivan Poulsen, Espevej 3A, 8462 Harlev J

50 år

01-02-2010 aug/79 John Krejling, Skolegade 54, 8600 Silkeborg

14-02-2010 maj/79 Lars B. Mattson, Holme Parkvej 188, 8270 Højbjerg

04-03-2010 Nov/79 Jørgen Erling Andreasen, Dolevej 29, 5620 Glamsbjerg

17-03-2010 Feb/81 Keld Børge Christensen, Assenbækvej 61, 9700 Brønderslev

28-03-2010 Nov/82 Jan Jacob Nordvang, Industrivænget 15, 4622 Havdrup

40 år

29-03-2010 Aug/91 Kenneth Baagøe Rasmussen, Bobjergvej 24, 5771 Stenstrup

Medlemmer, som ikke ønsker optagelse i rubrikken,

bedes meddele dette til forretningsføreren.

15


16 PROPEL Nr. 1/2010

Effektudvalgets lager ligger inde med alle

de varer, du kan købe i din afdeling eller

lokalafdeling.

Vi har været på besøg og præsenterer

her nogle af de flotte artikler, du kan

vælge imellem, hvis du vil vise, at du

er medlem af FSF. De angivne priser er

vejledende, forhandlerne bestemmer

selv, hvor lille fortjeneste, de vil have.

Karaffelsættet herover er den nyeste

artikel på lageret, og selv om det er

så elegant, at det ikke kan

gengives på papir, er prisen

kun 295,- kr. for et

sæt.

Silkeslips

- ”bind-det-selv” slips

med FSF logo kun

100,-

kr.

Slipsenåle

findes i 2 udgaver, som

clips eller med nål, men

prisen er den samme, -

kun 65,- kr.

Forkæl dig selv - støt FSF

En kasket hedder

ikke en kasket -

nu hedder det en

FSF-Cap.

Men ude i

solen er den

faktisk

bedre end

solbriller, -

og selv om den er

justerbar er den også

billigere, kun 65 kr.

Skrivesættet

er en meget flot gave til dig selv eller en

god ven. Det er noget af

det bedste, der

findes


markedet -

Ballograf - med

tampontrykt FSF logo og

kæmpepatron i kuglepennen, alligevel

kun 90,- kroner for hele sættet.

En kop øl

eller kaffe, te,

cola, ja man

kan endda

drikke vand

af det flotte

krus, der kan

tåle at komme i

opvaskemaskinen

Tag 12, de koster

kun 35,- kr.

stykket.

Hvis du handler

på hjemmesiden

tillægges fragt på alle varer

PROPEL

udkommer den 1. eller den første hverdag herefter

i månederne februar, april, juni, august, oktober og

december.

Deadline for stof til bladet er den 1. i måneden før

udgivelse. Det indsendte skal være redaktionen i

hænde senest på denne dato.

Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof

er:

Tekst:

Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved

en E-post til bladet@propel.dk

eller i nødstilfælde:

Send teksten, helst maskinskrevet, med post til:

Bladet PROPEL, Højvangsalle 29,

8700 Horsens

Billeder:

Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 2 MB

til bladet@propel.dk

Over 2 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med

post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen,

Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Papirbilleder og CD-rom’er returneres kun på

forlangende.

Hjemmesiden:

Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på

hjemmesiden, sendes til E-post adressen:

propel@propel.dk

Adresseændring

meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor.

Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam

Artikler optaget under navn står for de enkelte

indsenderes egen regning og kan ikke tages som

udtryk for redaktionens eller FSF’s mening.

Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos.

Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage

artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere

i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at

betydningsfuldt indhold aldrig udelades.

Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: 4717 5307, E-post: LF@propel.dk

Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: 3969 3619, mobil 2279 8466 E-post: LNF@propel.dk

Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: 9892 0795, Fax: 9890 3795, E-post: fsf@propel.dk

Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: 7582 2829, mobil 2020 7861, E-post: jubi@propel.dk

Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: 5853 1931, E-post: hhes@paradis.dk

PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: 7564 1600, E-post: pr@propel.dk

Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: 9890 9202, E-post: skyd@propel.dk

Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: 4717 5307, E-post: kaicl@webspeed.dk

Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: 7564 1600, E-post: bladet@propel.dk

Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: 5853 1931, E-post: hhes@paradis.dk

FSF’s hjemmeside: www.propel.dk - E-post: fsf@propel.dk

More magazines by this user
Similar magazines