Det er ganske vist - Sct. Georgs Gilderne

sct.georg.dk

Det er ganske vist - Sct. Georgs Gilderne

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Sct. Georg

Oktober

2005

72. ÅRGANG

Det er ganske vist ...

• Landsgildeting 2005

• Fellowship arrangementer

NUMMER

5


LANDSGILDELEDELSEN

Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre

Tlf.: 36 75 94 85

E-mail: lgm@sct-georg.dk

Landsgildekansler Bente Christensen

Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund

Tlf.: 47 31 41 21

E-mail: lgk@sct-georg.dk

Landsgildeskatmester Karsten Barfoed

Elme Alle 3, V. Nebel, 6040 Egtved

Tlf.: 75 55 42 41

E-mail: lgs@sct-georg.dk

International sekretær Søren Silving

Stutmestervej 21 C, 3400 Hillerød

Tlf.: 48 24 23 32

E-mail: lgis@sct-georg.dk

Uddannelsessekretær Leif Stilling

Slugten 8, Hald Ege, 8800 Viborg

Tlf.: 86 63 87 29

E-mail: lgus@sct-georg.dk

PR-sekretær Henning Rose

Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen

Tlf.: 75 36 39 80

E-mail: lgpr@sct-georg.dk

Øvrige landsgildeadresser på side 22-23

Redaktør af Sct. Georg

Ingrid Danstrup

Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft

Tlf.: 74 51 42 49, fax: 74 51 42 13

E-mail: redaktionen@sct-georg.dk

Bladet udsendes 6 gange årligt:

10/2, 10/4, 10/6,

10/8, 10/10 og 10/12.

Deadline: Den 15. i måneden forud

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K

Telefon 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51

Telefax: 33 32 29 91

Internet: www.sct-georg.dk

E-mail: kontoret@sct-georg.dk

Kontortid: man.-tors. 10-14

Kontorleder: Kirsten Christensen

Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter

Arrangementer

på landsplan

11.-13. oktober 2005

Hverdagshøjskole på Skjern Å

Spejdercenter.

17.-21. oktober 2005

BB-træf 2005 på Rodbjerggaard.

13.-14. januar 2006

Distriktsforum 2006

8. april 2006

Købenlandstræf i København

Internationale

arrangementer

14.-21. januar 2006

Det 38. Europæiske Gilde

Forum i Grossarl, Østrig

21.-25. juni 2006

Nordisk Træf i Bodø

2007

Spejderbevægelsens 100 års

jubilæum

Læs om …

Oplag: 6.000 eksemplarer. Produktion: O’mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280

2

What’s on................................ 4

Rodbjerggaard........................ 7

Kursusudvalget...................... 7

Gilderne og de andre............ 8

Landsgildeting 2005.............. 10

Fra gildebror til gildebror..... 14

Debat....................................... 17

Opslagstavlen ........................ 18

Forsiden:

H.C.Andersen og andre formidable skuespillere

på Odense Rådhus. Foto: Ole Rafn


Det er ganske vist .....

Af Hanne Borgstrøm, Landsgildemester

Jeg er netop kommet hjem fra landsgildetinget

i Odense - og alle de mange indtryk har

naturligvis ikke fæstnet sig endnu. Men jeg

oplevede en engageret forsamling, som vil det

bedste for vores gildebevægelse.

Vi ønsker os bl.a.

• udadvendte aktiviteter, som er

markante nok til, at omverdenen

lægger mærke til dem,

• tilgang af nye gildebrødre i alle

aldre,

• fastholdelse af disse nye gildebrødre,

• fastholdelse af de traditioner og tilbagevendende

arrangementer, som

vi er vant til i vores respektive gilder,

• helt nye former for gildeaktiviteter,

som kan tilfredsstille vore nyeste gildebrødres

ønsker,

• og mange andre tiltag, som vil sætte

Sct. Georgs Gilderne i fokus.

Til at opfylde disse ønsker har vi vedtaget

en handlingsplan for de kommende fi re år, og

jeg glæder mig til sammen med landsgildeledelsen

at sætte gang i arbejdet med at føre

handlingsplanen ud i livet.

Det er dog vigtigt at understrege, at det er

os allesammen, som skal være med til at

gennemføre handlingsplanen og dermed opfylde

de ovennævnte ønsker.

Der er med andre ord brug for alle gode

kræfter, så vi kan nå målet.

Derfor opfordrer jeg alle gildebrødre,

som har lyst til at være med til at udvikle gildebevægelsen,

til at tage del i arbejdet. I kan

gøre det

• ved i gilderne sammen med gildeledelsen

at tage initiativ til at påbegynde

arbejdet med f.eks. at udvikle et idekatalog

over tiltag, som netop jeres gilde

vil igangsætte,

• ved i samråd med distriktsledelserne at

danne arbejdsgrupper på tværs af gilderne

i distrikterne for at arbejde med

et eller fl ere af handlingsplanens punkter,

eller

• ved at kontakte landsgildekontoret og

melde jer under fanerne for at få igangsat

aktiviteter på landsplan eller internationalt.

Som jeg sagde i min præsentation på landsgildetinget,

er der plads til mange fl ere i hæren

af Tordenskjolds soldater, så jeg glæder mig

til, at rigtig mange af de gildebrødre, som af

beskedenhed hidtil har holdt sig lidt i baggrunden,

nu tager udfordringen op, så vi kan

få sat skub i synliggørelsen af Sct. Georgs

Gilderne.

Foran os ligger et helt nyt eventyr. Jeg

glæder mig til at være med til at skrive det

sammen med resten af landsgildeledelsen og

alle gildebrødre i Danmark.

- Og så kan vi allesammen godt trække i

arbejdstøjet! Jeg tror, vi får det rigtig sjovt

sammen, mens vi arbejder.

3


4

What’s on ..... internationalt

Grossarlerlauget

Af Kiss Messmann, Laugsmester, Grossarlerlauget i Danmark

Den 14. til den 21. januar 2006 fi nder det

årlige Europæiske Gilde Forum sted i Grossarl

i Østrig, hvor gildebrødre, evt. med ledsagere,

fra Europa samles for 38. gang.

Temaet i 2006 er Veje til Fred og med de

mange venskaber, der gennem årene er knyttet

i den lille bjerglandsby og de nye, der hvert

år kommer til, er det et glimrende eksempel

på, at gildebe vægelsen yder sin del til at fi nde

Veje til Fred.

Igen har arrangørerne tilrettelagt et interessant

program der spænder vidt - fra foredrag,

sang og musik, show og bal til både inden- og

udendørs sportsak tiviteter samt vandreture til

bondegår dene i omegnen, hvor lokale retter

og drikkevarer er billigt til salg til vandrerne.

Igen i år vil Grossarlerlauget arrangere fælles

bustransport til og fra Grossarl, men mere

herom senere.

Laugsmedlemmernes efterårstræf og ordinære

laugsting vil fi nde sted på Spejderbakken

i Vejle i weekend’en den 12.-13. november

2005 med deltagelse fra arrangementskomiteen

fra Grossarl – samt Helmut Hauer.

Invitationer og dagsorden vil blive fremsendt

direkte til laugets medlemmer.

Program, tilmeldingsblanket og yderligere

oplysning om arrange menterne kan fås ved

henvendelse til

Kiss Messmann på 96 23 52 52, eller

messmann@stofanet.dk.

Farvel og Tak

Af Ingelise Vistisen, Nordvestjysk Distrikt og

Kiss Messmann, Aalborg Distrikt

Kære Rigmor,

Netop hjemkommet fra landsgilde tinget i

Odense vil et par af distrikternes internationale

sekre tærer sige dig tak.

I de 6 år du har været Sct. Georgs Gilderne

i Danmarks Internationale Sekretær, har du,

med din entusi asme, din høje klare stemme

og dit altid gode humør, været os alle en kilde

til inspiration, når vi har været til de forskellige

internationale stævner og træf - og tak

for det!

Vi ønsker dig god vind og stor succes i dit

nye job i ISGF.

Med de hjerteligste internationale hilsener

fra to af Danmarks nok længst siddende

DIS’er.


Good-Turns

Af Niels Rosenbom, Fortungildet

The European Scout Foundation (ESF) skulle

være velkendt af de fl este gildemedlemmer.

På landsgildetinget i 2003 fi k Jørgen Guldborg

Rasmussen velfortjent hædersprisen for

sit arbejde for ESF - og ved samme lejlighed

donerede Jørgen et medlemskab for landsgildet.

Siden har gilder og distrikter også tegnet

medlemskaber af denne fond, som støtter

spejderarbejdet i de nye europæiske spejderlande

(i den gamle ’Østblok’).

Vidste du også, at ESF har oprettet en projektdatabase?

I denne database er optaget

mange gode projekter, hvor spejderne i bl.a.

de baltiske lande beskriver mange forskelligartede

projekter med det formål at udvikle

spejderbevægelsen i deres land/egn/by. Der

er ganske nøje anført mål for hver enkelt projekt

samt oplysning om, hvad de ansøgte

penge skal bruges til (f.eks. anskaffelse af

Nordisk Baltisk Treff 2006

Af Rigmor Lauridsen

Sct. Georgs Gildet i Bodø inviterer til træf i

havørnens rige i dagene 21. – 25. juni 2006.

Programmet byder på naturoplevelser, som

kun kan opleves i ’landet nord for polarkredsen’,

idet

• Bodø er kendt for rige forekomster af

havørne,

• Deltagerne kan opleve det historiske

handelssted Kjerringøy,

• Der vil være causeri og billedshow om

Samernes verden,

• Der vil blive besøg på Norsk Luftfartsmuseum.

• Der vil blive mulighed for at se Saltstraumen,

verdens stærkeste malstrøm

- naturkræfter i frit spil,

• Der vil blive fejring af Sct. Hans

sammen med lokalbefolkningen og

midnatssolen.

telte, kanoer, afholdelse af seminarer, engelskundervisning

med henblik på. twinning

og meget mere).

Projekterne er typisk i størrelsesordenen

1500-3000 Euro. Altså beløb, som ikke skulle

være uoverkommelige for et gilde eller et

distrikt. Donationer til et ESF projekt vil være

en good turn som virkelig passer ind i gildernes

helt grundlæggende formål.

Databasen kan fi ndes på www.scout.europe,

men der er også et link på landsgildets hjemmeside.

Vil du vide mere, så kan du kontakte Bjørn

Skjelsager, skjelsager@attglobat.net (jeg formidler

også gerne kontakten til ESF).

Niels Rosenbom, niro@mail.tele.dk, 49 25 36 03

Brochure samt tilmeldingsseddel kan fås

ved henvendelse til landsgildekontoret eller

via hjemmesiden www.sct-georg.dk

5


Fellowship Day 2005

Rigtig mange distrikter markerer hvert år

den internationale gildebevægelses fødselsdag

den 25. oktober. Herunder er en oversigt

over nogle af de arrangementer, der udgør

markeringen i 2005. Du er velkommen til at

deltage.

Lørdag den 22. oktober kl. 17.30

Trøjborg, Trøjborgvej 21, Visby, Bredebro.

I anledning af Tønder Gildets 70 års fødselsdag

og Fellowship Day arrangeres en

festlig eftergildehal med ’Madame Blue’s Jazz

Band’.

Tilmelding til GM Cornelius Michelsen,

tlf. 74 72 38 88.

Mandag den 24. oktober kl. 19.30

Menighedshjemmet, Kirkegade 8, Frederiksværk.

Temaet er Litauen. Projektleder Marianne

Skovgaard Nielsen, ’Støtte til spejderarbejdet

i Øst- og Centraleuropa’ vil fortælle om pro-

jektet, som dansk erhvervsliv, spejdere og Sct.

Georgs Gilderne samarbejder om.

Tilmelding til DIS Birgitte Friis-Mikkelsen, email:

bibi.friis@os.dk

Jim Jam 1957

Af Niels Rosenbom, Fortungildet

Deltog du i Jubilee Jamboree Indaba Moot

i 1957? Så får du nu chancen for at deltage i

en 3 dages Jim Jam Reunion i forbindelse

med 100 års jamboreen, august 2007.

Et team af tre engelske veteraner har sat sig

i spidsen for projektet. De kan kontaktes på

e-mail jim.jam57@scout.org.uk, eller du kan

skrive til Jim Jam 1957, The Scout Association,

Gilwell Park, Chingford, E4 7QW, UK.

Der kan også fi ndes mere information på

www.scouts.org.uk

6

Tirsdag den 25. oktober kl. 18.30

Sct. Anna Gades Skoles aula, Sct. Anna Gade

38-40, Århus.

Causeri ved Niels Rosenbom: Quo vadis? Er

gildebevægelsen en bevægelse eller en organisation?

Tilmelding til DIS Anne Marie Hansen,

tlf. 86 98 34 76 eller DIS Birgitte Kjærskou,

tlf. 86 53 13 16

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00

vandrerhjemmet i Holbæk.

Poul-Michael laCour vil fortælle om oplevelser

fra sit ophold i Litauen.

Tilmelding til Anne Vestergaard,

tlf. 59 44 23 45

Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00

’Lindegård’, P. Lundsvej i Bondebyen i

Lyngby.

Medlem af ISGF’s verdenskomite Rigmor

Lauridsen vil fortælle om sine internationale

gildeerfaringer og oplevelser.

Tilmelding til Lonny Witt tlf. 44 65 42 45

Onsdag den 26. oktober kl.19.30

Landbogården, Aalborgvej 94, Hjørring.

I eftergildehallen vil journalist Indius Pedersen

fra Care holde et lysbilledforedrag fra

prins Joachims rejse i Niger.

Tilmelding til DIS Annie Elgaard,

tlf. 98 90 90 22.

Torsdag den 27. oktober kl. 19.00

Munkebjerg Kirkes menighedssal, Østerbæksvej

87, Odense.

Jette Meyer, Horsens vil fortælle om og vise

lysbilleder fra sine besøg i SOS-børnebyerne

i Botswana.

Tilmelding til DIS Kæthe Jørgensen,

tlf. 66 15 82 18.

Fredag den 28. oktober kl. 18.45

restauranten på Aalborg Væddeløbsbane på

Skydebanevej.

Udvidet 5. minutters Sct. Georg ved DUS

Robert Madsen. Tilmelding til DIS Kiss

Messmann, tlf. 96 23 52 52


Rodbjerggaard

Træf på Rodbjerggaard

Af Vibeke Axelsson, Fortungildet

At være på bedsteforældretræf på Rodbjerggaard

er en herlig oplevelse. Jeg har

aldrig prøvet det før, skønt jeg har været gildebror

i mange år, men i år skulle min veninde,

Elsebet fra 2. Vejle være med til at

arrangere dette års Træf, og hun overtalte

mig til at tage med. Mit ældste barnebarn,

Jakob, der lige er startet som spejder i Søborg,

blev spurgt, om han kunne tænke sig at deltage

sammen med mormor. Ja, men kun til

onsdag, længere vil jeg ikke være der, sagde

han. Det skulle han komme til at fortryde, for

efter blot et par dage på Rodbjerggaard bedyrede

han, at vi godt kunne blive ugen ud. Du

valgte jo selv onsdag, sagde jeg. Ja, svarede

han, men jeg vidste jo ikke, hvad det var.

Og dagene fl øj også af sted. Vi var ca. 125

voksne og 77 børn, så det var et paradis af

legekammerater og aktiviteter. Arrangementsudvalget

havde kaldt Træf 2005 for

Eventyrlejren, og den var naturligvis i

H.C.Andersens tegn. Hver formiddag skulle

børnene gætte et eventyr ved at følge nogle

spor, og for enden af sporene blev eventyret

læst højt. Der var et eventyrtræ, hvor børnene

skulle gætte, hvor mange eventyr, der var

hængt på, og ved lejrbålet fredag aften skulle

de fi re grupper, som deltagerne var inddelt i,

optræde med Kejserens nye Klæder som

opera, tragedie, komedie og ballet.

Dette er kun et lille udvalg af de mange

aktiviteter, der var. Om aftenen samledes de

voksne i stalden til kold fadøl og vort hjemlands

vemodige sange, og det var bare så hyggeligt.

Jeg var imponeret over, så godt træffet var

arrangeret. Alt fungerede, og der var en positiv

og hyggelig stemning overalt. Og så skal

lige nævnes, at en lille spejderpatrulje på 4

spejdere var med på lejren og overnattede i

shelter. Det var dejligt, at ungdommen også

ville være med.

Jeg kan kun anbefale andre at komme til

Træf på Rodbjerggård og så for øvrigt blive

medlem af Rodbjerggaards venner. Det er et

pragtfuldt sted, som fortjener at blive holdt

verd vedlige og forblive som Sct. Georgs Gildernes

ejendom.

Kursusudvalget meddeler

Materialer på hjemmesiden!

Af Bjarne Knudsen, uddannelsessekretær

Kursusudvalget har ajourført ’Håndbog for

Gildebrødre’, og den nye udgave fi ndes nu

på Hjemmesiden for Sct. Georgs Gilderne i

Danmark.

Samtidig har kursusudvalget anbragt hæfterne

’Optagelses – og Svendeorientering’,

’Væbnerforberedelse’ og ’Ridderforberedelse’

på hjemmesiden.

Håndbog for Gildebrødre og hæfterne kan

fremover hentes på: www.sct-georg.dk under

bjælken ’Gildeservice’ og punktet ’Download’.

Gildebrødre, der ikke har internet, kan stadigt

bestille materialet på Sct. Georgs Gildernes

kontor.

7


8

Gilderne og de andre

Hjælp Afrikas fl ygtninge

Søndag den 13. november arrangerer Dansk Flygtningehjælp landsindsamling til fordel for

fl ygtninge i verdens brændpunkter. Årets indsamling har fokus på Sudans Darfur-provins,

hvor 3,2 millioner lige nu er afhængige af fødevarehjælp – et tal, der stiger med 200.000

– 250.000 pr. måned.

’De lokale har mistet alt – deres hjem, levebrød, deres identitet. Dansk Flygtningehjælp har

brug for fl ere midler til at hjælpe fl ygtningene i Darfur, så de kan vende hjem og få deres tilværelse

og identitet tilbage - det er ikke gjort ved at redde livet i første omgang, man skal også

redde muligheden for at leve det,’ siger Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Sct. Georgs Gildernes

store hjælp

Sidste år samlede Dansk Flygtningehjælp 12,5

mio. kr. ind. Det gode resultat skyldtes ikke

mindst, at fl ere hundrede gildebrødre enten

selv var ude med indsamlingsbøssen eller

gjorde et stort frivilligt arbejde for at få indsamlingen

til at lykkes.

Gildemester for 2. Næstved Gilde, Lissi

Fønss er én af dem, der har været koordinator

for landsindsamlingen. Hun støtter op om

grundideen med at hjælpe fl ygtninge i nærområdet,

dér hvor der er mest brug for

hjælp.

’I Sct. Georg Gilderne har vi også fokus på det humanitære. Vi er rigtig gode til at hjælpe

hinanden med at hjælpe andre. Jeg er selv koordinator og bruger meget tid på det. Men det

kunne jo aldrig lade sig gøre uden den hjælp, jeg får af mine gildebrødre. Sidste år var der

omkring 30 der hjalp, hver på sin måde. De, der ikke kunne gå selv, hjalp med udlevering af

indsamlingsbøsser eller maden, som vi fi nder via sponsorater,’ fortæller Lissi Fønss.

Dansk Flygtningehjælp vil gerne sige tak til de mange trofaste, der stiller op og støtter den

gode sag. Igen i år håber vi, at rigtig mange gildebrødre vil være med til at hjælpe verdens fl ygtninge

– enten ved at samle ind eller ved at hjælpe med at organisere indsamlingen i deres kommune.

Meld dig som indsamler

Antallet af indsamlere er afgørende for,

at landsindsamlingen bliver en succes

Meld dig som indsamler på telefon 88 16 16 88 eller på www.fl ygtning.dk

Du kan også sende en SMS med teksten INDSAMLER til 1299, så ringer vi til dig.

Har du spørgsmål til indsamlingen, så kontakt Dansk Flygtningehjælp på tlf. 33 73 51 70.

God indsamling!


NYHED NYHED NYHED

Fra 12. Sct. Georgs Gilde i Aalborg

12. Sct. Georgs Gilde i Aalborg har fået fremstillet

1. årgang af et julemærkeark med motiver

af den kendte kunstner Esben Hanefeldt

Kristensen.

Julemærkerne er nummererede, og gildet

har den glæde, at Hendes Majestæt Dronning

Margrethe har givet tilsagn om at modtage 1.

ark nu og ved fremtidige udgivelser.

Julemærkearkene kan blive et oplagt samlerobjekt,

men er naturligvis også fremstillet

til dekorering af julehilsner.

Overskudet skal bl.a. bruges til Guatemalaprojektet.

Mærkerne udkommer i begrænset oplag, og

prisen er pr. ark kr. 25,00 + forsendelse.

Bestilles på tlf. 98 19 34 34 ved gildeskatmester

Anna-Marie Pedersen, Kløvervej 42,

9400 Nørresundby.

Tsunami

Af Rigmor Lauridsen

Tsunami-ofre på Sri Lanka får nu hjælp fra

danske gildebrødre.

Umiddelbart efter den frygtelige Tsunamikatastrofe

blev der etableret en konto, hvor

danske gilder og gildebrødre kunne indsætte

beløb til støtte for ofrene. Der kom godt

140.000 kr. ind på kontoen.

Halvdelen af dem blev sendt til SOS Børnebyerne,

som vil anvende dem i deres videre

arbejde. Den anden halvdel er sendt til

WAGGGS (World Association of Girl

Guides and Girl Scouts = pigespejdernes

verdensorganisation), som har en fond til

støtte for Tsunami-ofre. Der er over for

WAGGGS givet udtryk for, at den danske

støtte skal gives til spejdere på Sri Lanka. Det

er blevet undersøgt, om det ville være muligt

at kanalisere pengene via gilderne på Sri

Lanka, men den meget usikre kommunikation

har gjort, at vi ikke turde stole på den vej

for den danske støtte.

WAGGGS’ fond har udtrykt stor tak for de

danske gildebrødres generøse støtte.

Der kan indhentes yderligere information

om Tsunami-fonden via

www.wagggsworld.org

9


10

Landsgildeting 2005

Vi har fået ny landsgildeledelse

- en kort præsentation

Landsgildemester Hanne Borgstrøm

15. København-Rødovre, 57 år, optaget i 1982

Landsgildekansler Bente Christensen

3. Frederiksund, 56 år, optaget i 1971

Landsgildeskatmester Karsten Barfoed

4. Kolding, 61 år, optaget 1985

International sekretær Søren Silving

Ravsholt Gildet, 41 år, optaget 1985

Uddannelsessekretær Leif Stilling

1. Viborg, 74 år, optaget 1959

Det er ganske vist

PR-sekretær Henning Rose

Hærvejens Gilde, 59 år, optaget 1986

- at Odense Stad havde sat alle sejl til, for at landsgildetinget kunne blive en fl ot svane, der

svømmede stille og roligt af sted med mulighed for, at vi kunne få masser af gode oplevelser

undervejs. Der skal lyde en stor TAK til gildebrødrene fra Odense for et rigtig fi nt arrangement.

Bente Christensen, Landsgildekansler


Tak til Steen

Et landsgildeting er overstået, en ny landsgildeledelse

er tiltrådt, og dermed har vi også

sagt farvel til den gamle landsgildeledelse.

Vi vil derfor benytte lejligheden til at takke

Steen for hans store indsats for gildebevægelsen.

Vi ved, at han har brugt mange timer – ikke

kun på landevejen – på vej mellem møder og

besøg i de enkelte gilder, men også på forberedelse

og deltagelse i møder med gildebrødre,

spejdere og andre organisationer.

Han har gjort meget for at inspirere os alle

til at se de muligheder, der er i gildebevægelsen

– ikke bare nu – men også fremover.

Han har arbejdet for en øget spejderkontakt

– ikke bare på landsplan og i de projektgrupper,

der fungerer omkring Spejderprojekt

Østeuropa, men også derhjemme, hvor

der er skabt en solid forbindelse mellem det

lokale gilde og en spejdergruppe,

Han har arbejdet for at sikre, at vi gennem

kerneværdidebatten fi k sat fokus på de indre

værdier, der er i gildebevægelsen.

Han har støttet det internationale gildearbejde

– og arbejdet for en udbygning af vores

nordiske region, så den også omfatter de baltiske

lande – samt for en forenkling af den

internationale organisation.

Jo – der er sket meget i de fi re år, der er passeret

med Steen som landsgildemester, og vi

er glade for at have været med på det hold,

der fået lov til at være med i denne udvikling

Det har været spændende –

Det har været udviklende –

Og det har været givende

for os, der var i nærheden

Tusind tak, Henning (LGPR) og Bente (LGK)

Det er en forskrækkelig historie

- men det er ganske vist!

Fra Nils Liljeberg , ’bankdirektør’

Postvæsenet i Odense har desværre forårsaget

en mindre katastrofe!

Al den post, der var i vores fi ne postkasse

på Landsgildetinget, er ved en fejl blevet

stemplet på Sydjyllands Postcenter i Fredericia

og ikke med det fremstillede særstempel.

Postvæsenet tilbyder at erstatte kuverterne og

forsyne dem med det rigtige stempel. De gildebrødre,

der har bestilt og betalt i forvejen,

er vi allerede i gang med at skrive kuverter til

igen (så de behøver ikke at henvende sig),

men de, der har købt kuverter på Landsgildetinget,

er vi desværre nødt til at bede henvende

sig til os, så skal vi nok få fremsendt en

ny. Ring venligst til undertegnede på 86 17 58

20 eller send en mail til liljeberg@privat.dk

med navn og adresse.

Vi er meget kede af denne ulejlighed og

sender mange undskyldninger fra postvæsenet

videre til Jer alle sammen.

Lidt oplevelser fra Landsgildetinget

Set og hørt af redaktøren

Kammeratskabsaften

Allerede ved 19-tiden var parkeringspladsen

ved at være godt besat. Gildebrødre myldrede

ind på Dalum Landbrugsskole for at checke

ind og få del i det ventende måltid mad.

Der blev hele tiden båret friske platter ind,

så der var mad til de næste, der ankom. Snakken

blev hastigt skruet op på et niveau, så

ingen kunne høre, om der fortsat sad én bag

11


klaveret - kun en sjælden gang trængte en

spag tone gennem de omkring 250 kaglende

gildebrødre, mens gamle bekendtskaber blev

genopfrisket, knus blev uddelt til højre og

venstre, og minder blev udvekslet.

Snart skulle der dog vise sig én, der kunne

trænge igennem. En af ordensmagtens håndhævere

fra Nyborg (ja, man skulle bo på Fyn)

kom på scenen i tydeligt beruset tilstand (dog

i civil). Der var adskillige ting, han undrede

sig over, men mest af alt måske, hvorfor man

kørte kampagnen ’Er du for fuld til at køre bil

hjem – så tag bussen’, og at han så alligevel

blev sat fast, når han og konen i en brandert

lånte en bybus hjem – og det var endda med

det rigtige rutenummer. Per Thorhauge (som

han hedder i ædru tilstand) sang endvidere med

voluminøs tenor sange af den danske sangskat.

Aftenen blev endvidere krydret med fællessange.

Landsgildeting

Lørdag morgen blev vi modtaget af Odense

Tambourkorps foran salen, vi skulle mødes i.

Efter en velkomst fra Kis Rasthøj, Odense,

kunne Landsgildetinget tage sin begyndelse.

LGM Steen startede med at uddele Gildernes

hæderspris til Spejderhjælpen, som Erik

Mollerup modtag med tak.

Lørdag formiddag gik med beretninger og

regnskabsfremlæggelse. Kontingentforhøjelsen

blev nedstemt, mens regnskab og budget

blev godkendt med små ændringer - herunder

blev budgetteret med 10.000 kr til

Gambia-projektet.

Handlingsplanen skulle herefter endevendes,

hvilket gav mange kommentarer fra

talerstolen, men den blev dog til sidst godkendt

med enkelte redaktionelle ændringer.

Det var den dag.

12

Festaften

Lørdag aften mødtes vi så på Odense Rådhus,

hvor vi blev trakteret med et glas vin og

budt velkommen af blandt andet Odenses

borgmester Anker Boye. Pludselig troppede

H.C.Andersen op sammen med en lang række

fremragende eventyrfi gurer, fortrinsvis børn,

som underholdt os med sang og eventyrlig

stemning.

Efter dette fornøjelige indslag fortsatte vi

til Odense Koncerthus til den helt store

opdækning med 3 retter mad og lækre vine.

I løbet af aftenen fi k vi en yderligere smagsprøve

på H.C.Andersens formåen, idet 3 af

de ypperligste høns berettede for os, hvordan

en lille fjer kunne blive til 5 høns - det er

ganske vist.

Valg af Landsgildeledelse

Søndagen startede med en kort andagt af

gadepræst Peter Thygesen, hvorefter Frimærkebanken

berettede om et rekordstort ’indskud’

i banken.

Endelig kunne valget til den ny Landsgildeledelse

fi nde sted. Resultatet af valget kan ses

på side 10, hvor der en en ganske kort præsentation

af hele holdet.

Et egentligt referat af Landsgildetinget

fremsendes direkte til GM’erne.


Et eventyr

- inspireret af debatten om lørdagen på landsgildetinget

Skrevet af Bente Hoby Andersen og Lene Agersnap, Fortungildet, i en sen nattetime

Der var engang en lille landsby. Det var langt

ude på landet. Alle folk i byen var fantastisk

glade for at bo der. De gik ofte og talte

sammen om, hvor dejligt de havde det. Men

der var noget, der bekymrede dem! Der var

ikke mange, der havde lyst til at bosætte sig

i landsbyen, og hvis det fortsatte på denne

måde, ville der til sidst ikke være nogle beboere

tilbage. Jo, … der var engang imellem

nogle få, der kom for at bo der.

I foråret fl yttede tre unge familier ind i

nogle af de efterhånden mange tomme huse.

Alle beboerne i landsbyen blev glade, ’nu går

det den rigtige vej’, tænkte de!

De nye beboere ville gerne bo pænt. Den

ene unge familie ville male deres hus rødt.

Men det skabte røre i byen, for her plejede

man at male husene hvide.

Den anden unge familie var meget optaget

af deres have. Og alle de gamle beboere i

byen syntes, at haven var blevet så fl ot. Men

de nye slog deres græs om søndagen. En dag

bankede naboen på. Han kom ind og oplyste

høfl igt om, at her i byen har vi besluttet at slå

græs mandag formiddag. Den unge far blev

forbløffet og svarede ’jamen, der er vi jo på

arbejde’.

Den tredje familie fl yttede ind i det yderste

hus i byen. Det havde stået tomt længe, så

hækkene var meget høje. Derfor havde de

gamle beboere svært ved at følge med i hvad

der foregik. Men når de gik forbi, duftede der

dejligt af mad, og der var blide toner af

musik, og de kunne høre bankelyde. Snart

efter fl yttede der endnu en familie ind i det

’mystiske’ hus og senere endnu en.

De gamle beboere tænkte ’Hvad er nu det

for noget’, der havde aldrig tidligere været

folk i byen, der boede på den måde. Så det

havde de ikke taget stilling til i landsbyen, og

det gjorde dem utrygge, for der var jo stadig

mange tomme huse i landsbyen.

Oldermanden kaldte alle beboerne til

møde. På mødet skulle der tages stilling til,

om man kunne bo fl ere familier i samme

hus.

På mødet var der mange,

der gav udtryk for deres

utryghed over de nye tiltag.

Heldigvis var der også fl ere

af de gamle beboere, der

rejste sig og var positive over for de nye tiltag,

som de mente kunne give landsbyen mulighed

for at overleve.

I løbet af mødet viste det sig, at alle, ja,

alle beboerne, både de nye og de gamle faktisk

havde de samme grundlæggende værdier.

De var hjælpsomme og ansvarlige både i forhold

til andre og naturen.

Efterhånden som beboerne i landsbyen

lærte hinanden bedre at kende, opdagede de

gensidigt, at de i bund og grund ikke var så

forskellige, men derimod ønskede at gøre tingene

på forskellige måder. For det, der er rigtigt

for nogle, er ikke altid det rigtige for andre.

Landsbyen voksede, der kom fl ere nye

familier til – og tro mig om ikke den eksisterer

i mange år endnu

– og det er ganske vist.

Omkring Landsgildetinget

Af Ingelise Vistisen, Holstebro

Jeg føler trang til at sige Odense-gilderne tak

for et rigtig godt arangement.

I gjorde det bare så godt - ja, der blev sørget

for os i alle ender og kanter.

Et arangement I kan være stolte over at se

tilbage på.

Som den, der var så heldig at komme med

på et afbud, blev det en hel speciel oplevelse.

Her traf jeg så mange ’gamle venner’,

venner som jeg igennem årene har truffet

mange forskellige steder i gilderegi, venner

som jeg aldrig ville ha’ truffet igen, hvis jeg

ikke havde været så heldig at deltage i landsgildetinget.

Det var bare så ubeskrivelig dejligt, at der

vil gå lang tid inden alt det jeg oplevede, vil

blive fortrængt af andre store oplevelser.

13


14

Fra gildebror til gildebror

Ny vielseskåbe til Aalborg Rådhus

Af Erik S. Messmann, 6. Gilde Aalborg

Som ny gildebror i Aalborg overværede

Ingrid By, 6. Sct. Georgs Gilde, en vielse på

rådhuset, hvor giftefogeden var iført en sort

kåbe. Ingrid syntes, kåben så lidt trist ud og

ikke passede til den glædelige begivenhed et

bryllup er. Hun fi k derfor ideen til at fremstille

en festligere vielseskåbe og forære den til byens

giftefogeder.

Hun luftede efterfølgende tanken ved en sammenkomst

med andre gildebrødre, og der

var straks fl ere, der var med på ideen. Man

forelagde projektet på borgmesterkontoret, hvor

man begejstret tog imod tilbudet.

Fem gildebrødre fra 6. gilde, hver med sit

speciale indenfor klipning, syning og broderi,

gik derefter i gang med at designe den nye

vielseskåbe. De besluttede, at den skulle

fremstilles i rød uld (kamgarn), fores med satin

og have et hvidt forstykke. Kåben blev syet på

en måde, så den kan bæres af både kvindelige og

mandlige giftefogeder – på skift altså!

På det hvide forstykke er Aalborgs Byvåben

fra 1999 broderet med fi re forskellige typer

af sting: Kædesting til taget, schattersyning til

murværket, tårnene og bølgerne, fl adsyning til

portene, månen og stjernen, og kontursting til

indramning af portene.

Indvendig i kåbens nakke er Sct. Georgs

Gildernes logo broderet, samt initialerne på de

fem gildebrødre, der har fremstillet vielseskåben,

nemlig: IB (Ingrid By), HL (Henriette Laursen),

KBS (Kirsten Bendix Sørensen), LO (Lilly

Olesen) og HS (Hanne Skavenborg).

Forleden blev det til et bryllup udover det

sædvanlige for dagens brudepar, idet vielsen

begyndte med, at Ingrid By overrakte den nye

vielseskåbe til dagens giftefoged, kontorchef

Bodil Larsen, som takkede for den fl otte gave

og det bemærkelsesværdige initiativ, de fem

gildebrødre havde udvist. Hun afførte sig derefter

den gamle sorte kåbe med grøn kant, og iførte

sig den nye røde med det hvide forstykke

med det smukt broderede byvåben.

Efter selve vielsen kvitterede Aalborg Kommune

med et glas vin og petit fours til brudeparret

og deres gæster, samt til de fremmødte gildebrødre

fra 6. Gilde, med syerskerne og

stadsgildemesteren i spisen. Afslutningsvis

var kommunen vært ved en frokost for de fem

dygtige piger, for at takke offi cielt for deres

initiativ og smukke hånd arbejde.

Aalborg Stiftstidende bragte dagen efter

en fyldig reportage, med fi re farvefotos af

begivenheden.


Årsmøde i Baden-Powell Stammen

- den 27. august 2005

Af Anette, Randerspatruljen BP-Stammen

I år valgte vi at holde vores årsmøde på Mols.

Vi er nu to patruljer i BP-Stammen - én i Randers

og én på Mols. Molspatruljen fi k netop

denne dag optaget to nye medlemmer.

Vi startede med selve dagsordenen, hvor

snakken som sædvanlig gik lystigt og ivrigt. Vi

fi k diskuteret og besluttet mange ting denne

dag/aften.

• Vi har indstillet til den nye Landsgildeledelse,

at forsøget med BP-Stammen

bliver forlænget frem til Landsgildetinget

i 2007.

• Helle Ødum er blevet valgt som vores

nye koordinator.

• Vi fi k også fastsat vores kontingent til

BP-Stammen.

• Vi har følgende projekter på programmet:

Dragefestival på Mols den 23. april

2006. Det er Molspatruljen, som står

for dette.

MUS-lejr på Spejderklinten 25.-28.

maj 2006. Det er Randerspatruljen,

som står for dette.

De grønne pigespejderes Landslejr

2007. Vi skal være ansvarlige for

stabskantinen. Bo er tovholder

dette projekt.

Vi skal også etablere en gildetrop på

samme Landslejr. Vi mangler endnu

en tovholder.

• Vi havde også vores uniform på programmet.

Der var en del tilretning og

forslag til, hvordan den skulle se ud. Vi

regner med, at vi snart er fremme med

en uniformsmode, som vi alle kan være

tilfredse med.

Efter et langt men hyggeligt møde efter dagsordenen,

skulle vi spise. Det var også på tide

– fandt vi ud af.

Landsgildemesteren, som også er vores kontaktperson

i Sct. Georgs Gilderne, var begyndt

at skrumpe ind. Kinderne var indsunkne og

øjnene udstukne. Den stakkels mand var

MEGET sulten. Dette var dog fuldt forståe-

ligt – klokken var næsten 20.00, så vi andres

maver var også begyndt på en mindre symfoni

af sultelyde. Vi fi k en rigtig lækker pastasag,

som Helle var så sød at have medbragt.

Det smagte virkelig godt.

Efter endt bespisning og tilbringelse af

Steen til en normalt fungerende levestandard,

havde vi optagelse af to nye medlemmer

begge i Molspatruljen. Dette var første gang,

at vi skulle optage nye medlemmer, så det var

en spændende optagelse. Vi gennemgik blandt

andet Gildeloven i form af et løb, hvorefter vi

diskuterede den ved bålet. Både Steen og

Rigmor fi k sagt nogle gode ting ved bålet,

hvor Steen i øvrigt var ved at blive brændt af

bålets noget vilde og fl agrende fl ammer. Ja

den stakkels mand (Steen) havde en hård

dag/aften.

Det var et rigtig hyggeligt årsmøde. og vi

siger hjertelig velkommen til de to nye medlemmer

i BP-Stammen.

Det er ganske vist ... eller er det?

Af Vagn Dalsgaard, Gildet i Nuuk/Godthåb

På Landsgildetinget i Odense hørte jeg to

gange, at Nuuk Rejsehold var nedlagt og at

der ikke havde været Tivoli i Nuuk i år. Jeg var

meget forundret, idet jeg selv deltog i arrangementet

den 2.-4. september. Som det tydeligt

fremgik snakkes der meget i ’hønsegården’ i

H.C.Andersens by - og man skal som bekendt

høre meget, før ørerne falder af.

15


Fredslys 2005

Af Vagn Dalsgård, Fredslyskoordinator

Sig tiden nærmer for tilmelding

til modtagelse af

Fredslys 2005.

På Landsgildetinget i

Odense i sidste måned

blev pjecen til året Fredslys

udleveret til samtlige

gildemestre.

Efterfølgende er tilmeldingspjecen tilsendt

samtlige gildemestre.

Fredslyset afsendes med Inter City tog fra

Roskilde den 23. november, derfor skal jeres

tilmelding til modtagelse af Fredslys 2005

være Landsgildekontoret i hænde senest den

2. november 2005.

Tjek op på

om dit gilde har tilmeldt sig

Fredslysarrangementerne varierer meget fra

gilde til gilde, og det er dejligt at se de mange

forskellige initiativer rundt i landet.

Nogle gilder har stor erfaring med at få

presseomtale, for andre volder det store problemer.

Der arbejdes på at få lov til at anvende det

farvelagte Fredslys-logo, som vi anvendte i

2004 i den medsendte pjece, men indtil dette

er på plads, anvendes det gamle Fredslys-logo

på tilmeldingsfolderen.

Aftenen før afsendelse af Fredslys 2005 fra

Roskilde, har Sct. Georgs Gilderne i Roskilde

arrangeret afhentning af Fredslyset i Sankt

Laurentii Katolske kirke, hvorfra det føres i

fakkeloptog til Roskilde Domkirke, hvorfra

det videregives til alle interesserede, og her

overtager jeg Fredslys 2005 for at videresende

det næste formiddag med en stafet (se omtalen

her ved siden af).

Har dit gilde ikke fået en tilmeldingsblanket

vil det være muligt at rekvirere

denne fra Landsgildekontoret, eller du

kan i stedet hente den på

www.sct-georg.dk under gildeservice.

16

Mere Fredslys

Af Jørgen Gybel, Gilderne i Roskilde

Og lyset skinner i mørket,

og mørket fi k ikke bugt med det (Johannes 1. v. 4-5)

Som tidligere meddelt bliver Fredslyset atter

i år udsendt fra Roskilde, og i lighed med tidligere

gør Roskilde-Gilderne lidt ekstra ud af

det, når olielampen skal tændes tirsdag d. 22.

november.

I Sankt Laurentii katolske kirke i Roskilde

brænder den fl amme, som blev hentet i

Lübeck for et par år siden, og ved denne

fl amme tændes olielampen under en højtidelighed

i kirken. Herefter føres lampen til Roskilde

Domkirke eskorteret af et fakkeltog.

I Roskilde Domkirke holdes en Gudstjeneste,

som i år bliver forrettet af domprovst

Jens Arendt.

Efter Gudstjenesten vil der blive lejlighed

til at få tændt lys ved Fredslysets fl amme,

således at de, der gerne vil overvære højtidelighederne

i Roskilde, også kan få deres eget

Fredslys med hjem.

Herefter indbyder Roskilde-Gilderne til et

par hyggetimer i Gildehuset Sankt Agnes,

hvor der bydes på en kop kaffe.

Programmet er følgende

Tirsdag d. 22. november

kl. 18 00 Sankt Lurentii katolske kirke,

Frederiksborgvej 11

Olielampen tændes i kirken

Faklerne tændes

Fakkeltoget starter

kl. 19 00 Roskilde Domkirke

Fredslyset føres ind

Gudstjeneste ved

Domprovst Jens Arendt

Herefter et par timers hygge i Gildehuset

Sankt Agnes, Sankt Agnes 2B (parkering

Sankt Agnes vej v/Parkforvaltningen)

Onsdag d. 23. november

Lyset afsendes fra Roskilde på sin lange tur

til de mange modtagere.


Nyt fra frimærkebanken!

TAK alle sammen – frimærkebanken

har endnu en gang har haft en

forrygende 2 års periode, for vi

(eller rettere I) har endnu engang

overgået Jer selv og slået alle

tidligere rekorder. I har nemlig

indsamlet helt nøjagtigt 1566,31 kg!

Så mange frimærker har Sct. Georgs

Gilderne aldrig før indsamlet. Dette

fi k et tydeligt udtryk, da banken

kunne overrække landsgildemester

en stor check på 80.000 kroner for

den nu afsluttede periode.

Således lød det i beretningen

fra frimærkebanken på det netop

afholdte landsgildeting i Odense,

hvor den løbende konkurrence kunne

afsluttes. De 10 bedst placerede

gilder er følgende:

Præstø 165,13 kg

2. Tåstrup 120,80 kg

2. Hillerød 119,70 kg

Ølstykke 107,46 kg

Maribo 51,10 kg

3. Odense 42,12 kg

1. – 7. Århus 41,32 kg

8. Århus Nord 38,38 kg

Rudkøbing 32,86 kg

Bramming 30,34 kg

Listen over alle gilders resultater

bliver bragt i næste nummer.

Endnu en gang: tusind takker!

Nils Liljeberg, ‛bankdirektør‛

På landsgildetinget blev ‛indsat‛ 650 kg

frimærker i banken

LGT2007

Det næste Landsgildeting

fi nder sted i Dronningens

København.

Gildebrødrene i Københavns

Stadsgilde er

derfor allerede nu gået i

gang med forberedelserne, idet der forventes

home hospitality fra fredag aften, afvikling af

hele Landsgildetinget i løbet af lørdagen og

inspirerende Fremtidsworkshops søndag.

Og der bliver naturligvis sørget for en vifte

af spændende oplevelser for ledsagerne.

Vi ses i København i 2007.

Debat

Gambia projektet

Af Jens Christian Tidemann, 1. Gilde Holstebro

Projektet får en fortjent meget positiv omtale i

Sct.Georg August 2005. Det hedder bl.a. under

beretningen ’Hjælpearbejde’: Gambia-Projektets

bestyrelse gør en stor og helhjertet indsats, som

vi i gilderne skylder dem en stor tak for. En tilsvarende

tak skal lyde til alle dem, der på en eller

anden måde har bidraget.

Derfor var det også med stor beklagelse, at

landsgildeledelsen i forbindelse med budgetlægningen

for perioden 2005-2007 ikke kunne fi nde

midler til fortsat støtte til projektet inden for det

normale driftsbudget.

Vi taler om 10.000 kr. for hele perioden, hvor

bl.a. ledelsesmøder i landsgildeledelsen er budgetteret

til 145.000 kr. Dispositionen står i skærende

kontrast til den meget positive omtale af Gambiaprojektet.

Det kan ikke være beløbets størrelse, der har

afgjort den besynderlige disposition. Gambiaprojektets

bestyrelse og bidragyderne kan kun

opfatte beslutningen som en nedvurdering af

projektet! Der er her tale om et sjældent godt

eksempel på manglende sammenhæng mellem

ord og handling!

(På LGT05 er Gambia-projektet igen kommet

på budgettet med 10.000 kr for perioden 2005

- 2007.

Endvidere er projektet blevet støttet med 5000 kr.

fra Hjælpefonden.)

17


er den gal igen ..

På Landsgildetinget blev efterlyst kriterier for,

hvilke indlæg der bliver optaget i Sct. Georg,

ligesom det blev antydet, at jeg som redaktør

er underlagt Landsgildeledelsens censur af,

hvilke indlæg der kan og må optages.

Jeg vil starte med at slå fast, at jeg som

redaktør egenrådigt har bestemt, hvilke indlæg

der optages i Sct. Georg – landsgildeledelsen

blander sig kun, hvis jeg beder om

kommentarer til et specifi kt indlæg hvor en

gildebror f.eks. kunne være bedre tjent med

et direkte svar fra Landsgildeledelsen.

Med hensyn til ’udvælgelsen’ sker den, når

jeg den 15. begynder at samle puslespillet.

Som oftest får jeg fl ere indlæg end til de 24

budgetterede sider. Altså må jeg prioritere de

modtagne indlæg, ud fra kriterier som

• hvilke informationer er vigtige for

gildebrødre - i øst såvel som i vest,

• hvad har nyhedens interesse for fl est

mulige gildebrødre,

• hvilke debatindlæg hører med i en

igangværende debat.

I øvrigt sætter jeg stor pris på, at artiklerne

følges af billeder. Det gør hele bladet ’lettere’

og mere læsevenligt.

Et indlæg, der ikke bliver optaget, ligger

automatisk over til de næste par numre, hvis

tilgangen af materiale skulle blive anderledes,

eller hvis et ’gemt’ indlæg pludselig skulle vise

sig aktuelt, så det er ikke automatisk afvist i

første redigering. Efter et stykke tid er et

indlæg dog oftest blevet mindre aktuelt.

Det sker også en sjælden gang, at jeg har

mere end rigelig plads på de 24 sider. Så må

jeg til at kontakte ’udvalgsformænd’ og lignende

for at bede dem komme med indlæg

om et igangværende projekt eller nye tiltag,

ligesom ’skribenter’, der kontakter mig efter

deadline vil få at vide, at hvis de skynder sig,

vil der også være plads til deres indlæg.

Jeg kan dog generelt sige, at indlæg på 2-3

sider ikke bliver højt prioriteret, idet de vil

optage for meget plads i forhold til hele bladets

omfang. Visse indlæg kan redigeres, men

et riddersvar eller en gildemestertale vil kræve

ophavsmandens egen redigering.

Til orientering kan jeg oplyse, at en hel side

med ’normalskrift’ svarer til ca. 3650 anslag

incl. mellemrum. Redaktøren

18

Opslagstavlen

Fellowship Day

søndag den 23. oktober

kl. 14.00 til 17.00

i Gildegården, Vanløse Alle 41.

I år er emnet ARMENIEN

- historie - fi lm - musik

v/ Aleksander Agabalian & frue,

som begge er dansktalende.

Pris: 40 kr. for entre og en let

buffet.

Bindende tilmelding til:

Claus Pedersen

tlf.: 36 78 84 01

senest

onsdag den 19. oktober

Københavns

Stadsgilde

inviterer til

Fredslysarrangement

torsdag den 8. december

kl. 19:00 i Rødovre kirke,

Kirkesvinget 3

Efter arrangementet i kirken

er der kaffe og hygge i

Sognegården

tæt ved kirken.

Pris: kr. 10:00.

Der er gode parkeringsforhold

ved kirken, og bus linie 15 går

næsten lige til døren.

GIM-kredsen

v/ Edith Ridder

tlf.: 36 75 14 46


Sct. Georgs Gildet i

Præstø

fejrer

60 års fødselsdag

Lørdag d. 26. november

med

vandrehal fra kl. 16-17

åben gildehal fra kl. 17

og derefter middag i fælleshuset

på Rødegårdsvej.

Pris for middag alt incl. kr. 300

tilmelding til gildemester

Riber Hansen på 55 99 50 46

eller

riber.nyheder@radiovalde.dk

senest den 11. november 2005

Festudvalget

Arresø distrikt

afholder distriktsgildehal

onsdag den 16. november 2005

kl. 19.30

i

Gjethuset

Frederiksværk

Vandrehal fra kl. 19.00

Pris kr. 75

Tilmelding senest

den 9. november 2005 til

Ellen Holstebro tlf. 47 92 01 37

eller

Inge Søholm tlf. 47 72 26 27

Udsendelse fra landsgildekontoret i august:

Alle ledelsesmedlemmer:

Rettelsesblade til Håndbog for Gildeledelser

DGM, DIS og GM:

Spejderhjælpens avis

Fellowship Day

2005

Århus Stadsgilde

og

Østjysk Distrikt

er gået sammen om at fejre dagen,

og der indbydes til Fellowship Day:

Tirsdag d. 25.oktober 2005

kl. 18.30

Sted: Sct. Anna Gades Skoles aula

Sct. Anna Gade 38-40

Pris: kr. 80 ekskl. drikkevarer

Niels Rosenbom: causeri

QUO VADIS?er over

Er gildebevægelsen en bevægelse

eller en organisation?

Bindende tilmelding senest

fredag 14. oktober til

DIS Birgitte Kjærskou, 86 53 13 16

joergenkjaerskou@teliamail.dk

DIS Anne Marie Hansen,

86 98 34 76

2. Sorø

har

25 års jubilæum

der bl.a. fejres med

reception

lørdag den 26. 11 kl. 12-14

alle er velkomne

På gensyn

Jørgen E. Petersen

Gildemester

tlf. 21 28 73 44

19


20

Gildetelegram

Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12

Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8

Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4

Minna Sandahl Christensen

Damsbovej 71, 7000 Fredericia

Tlf. 75 94 25 32

Gl. Skagen

Dejligt 6-pers. sommerhus nær

strand, med 3 soveværelser.

udlejes hele året

fra 1.400 kr./uge.

For yderligere information

tlf. 98 44 43 57

Aalborg

Distriktsgilde

afholder

Distriktsgildehal

med ridderoptagelse

Torsdag den 3. november 2005 kl. 19

i Helligåndsklosteret,

Adelgade, Aalborg

med optagelse af

Flemming Boye, 1. gilde, Aalborg og

Margrethe Hansen, 12. gilde, Aalborg.

Tilmelding til

den efterfølgende spisning i

Væddeløbsbanens Restaurant

Skydebanevej 25

(elevator forefi ndes)

til: DUS Robert Madsen

tlf. 98 31 75 78

e-mail: fammads@get2net.dk

senest mandag den 31 oktober kl. 18

Fellowshipday

Tønder Gilde 70 år

Festaften på

Der indbydes til åben

FELLOWSHIP gildehal

den 22. oktober kl. 17.30

I anledning af fødselsdagen

arrangeres en

festlig eftergildehal med:

MADAM BLUE’S

JAZZ BAND

kl. 17.30 er der indgang til

gildehallen

efter billetløsning ved

’stalddøren’.

Eftergildehallen starter

kl. ca. 18.30

med to retters menu og kaffe

Pris: kr. 145

Drikkevarer til rimelige

priser.

For de interesserede er der

kl. 16.00 guidet

rundvisning på slotsruinen

Tilmelding

senest 10. oktober til

Cornelius Michelsen

tlf. 74 72 38 88

De enkelte gilder anbefales

at arrangere samkørsel

til den opvarmede festlade

Trøjborgvej 21, Visby

6261 Bredebro


Sct. Georgs Gildet i Odder

fejrer

40 års jubilæum

tirsdag den 8. november 2005

I den anledning

er gildebrødre med ledsager

fra nær og fjern, venner og andre,

der gerne vil fejre dagen sammen

med os

velkommen til

Jubilæumsreception

på dagen fra kl. 19 til kl. 21

i DDS´s spejderhytte på

Sønderbakken

8300 Odder

Med stor gildehilsen

for Sct. Georgs Gildet i Odder

Jubilæumsgruppen

Københavns Stadsgilde

indbyder til distriktsgildehal

med

ridderoptagelse

mandag den 31. oktober 2005 kl. 20

i

Gildegården, Vanløse Allé 41,

Vanløse.

Vandrehal fra kl. 19.30

Gildehallen ledes af

stadsgildemester Lise Skov.

Påklædning: Mørkt tøj eller

tilsvarende festdragt.

Efterhallens traktement koster kr. 60.

Tilmelding senest den 24. oktober

til Alice & Peter Kjær,

Randkløve Allé 102, 2770 Kastrup,

telefon 32 50 08 35

Fra landsgildekontoret til gildeledelserne

Gildekansleren gøres opmærksom på, at ved

optagelser såvel som genoptagelser, skal både den

grønne optagelsesansøgning og rapport indsendes

til landsgildekontoret. Optagelsesansøgningen

indsendes ca. 14 dage før optagelsen, og rapporten

umiddelbart efter optagelsen.

Ved ændring i antal af gildebrødre er det meget

vigtigt at overholde de nævnte tidsfrister i Håndbog

for Gildeledelser. Hvis udmeldelser eller

dødsfald ikke er anmeldt til landsgildekontoret

inden den 10. i januar, april, juli eller oktober, vil

der blive opkrævet kvartalskontingent.

Gildekansleren bedes meddele landsgildekontoret,

såfremt der er gildebrødre, som har været

udmeldt, men som menes at kunne fejre enten

25, 40, 50, 60, 65 og 70 års jubilæum. Det er kun

gildebrødre med ubrudt medlemskab, som automatisk

bliver meddelt i Sct. Georg.

Kan læses i Håndbog for Gildebrødre afs. 2 s. 8 ff.

Jubilæer

70 år

65 år

60 år

50 år

40 år

21


25 år

Internationalt udvalg (IU)

Søren Silving, formand for IU

Adresse m.v. under Landsgildeledelsen

Kursusudvalget (KU)

Leif Stilling, formand for KU

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen

PR-udvalget (PR)

Henning Rose, formand for PR

Adresse m. v. under Landsgildeledelsen

Webmaster Kjeld Krabsen,

Brørupvej 21, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 81 88, e-mail: kjeld@krabsen.dk

John Høst Schmidt

Strandgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 Køge

Tlf. 56 26 68 08

22

Gildejubilæer

60 års jubilæum

Flensborg 18-11-2005

Præstø 20-11-2005

2. Næstved 01-12-2005

Nakskov 03-12-2005

25 års jubilæum

2. Sorø 01-12-2005

I Sct. Georg nr. 4 stod skrevet, at gildet i Nykøbing

Sjælland havde 60 års jubilæum den 4.11.2005.

Dette er ikke korrekt, og landsgildekontoret beklager

fejlen.

Nye gildebrødre

Ebeltoft

Grenaa

Narkolauget

Formand Verner Larsen,

Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 Hvidovre

Tlf. 36 75 10 11

Gambia Projektet

Formand Karin Boldsen, Havnevej 28. Jegindø

7790 Thyholm, Tlf. 97 87 92 70, e-mail: kb@thyholm.dk

Sct. Georgs Fonden

Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør

Formand for bestyrelsen Ole Christian Pedersen,

Enghavevej 8 D, 3400 Hillerød

tlf. 48 26 63 74, mobil 20 97 63 74,

olechr@privat.dk


2. Struer

1. Frederikshavn

8. Århus Nord

4. Kolding

1. Svendborg

4. Odense

Frimærkebanken

Postadresse: Hans Fink

Postbox 55, 8310 Tranbjerg

Tlf. 86 72 00 40

frimaerkebanken@mail.tele.dk

’Bankdirektør’ Nils Liljeberg

Tlf. 86 17 58 20

liljeberg@privat.dk

Good-Turn Mærket

v/ formand Jørgen Olsen

Gødvad Bakke 11, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 47 96

Friluftsrådet

Ingvar Frier, Hjortfølgegård

Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup

Tlf. 55 56 16 17

Rungsted Kyst

Gildecenter Rodbjerggaard

Vorkvej 73, 6040 Egtved

Bestyrer Hartvig Kjeldgaard

Ørvigvej 100, 6040 Egtved

Tlf. 75 55 08 40, mobil 40 89 53 99

con3549@vip.cybercity.dk

23


Sct. Georges Gilderne

Mikkel bryggers Gade 1

1460 København K

(09000 KHC)

ID nr. 12004

ALM. MAGASINPOST

Hjælp fl ygtninge i Afrika

Situationen i Sudans Darfur-provins bliver

værre dag for dag. I dag har tre millioner

brug for fødevarehjælp, og tallet stiger

med 200.000- 250.000 hver måned. Du

kan hjælpe ved at melde dig som indsamler

til Dansk Flygtningehjælps landsindsamling

søndag den 13. november.

I Darfur er mere end 2 millioner mennesker

nu på fl ugt. Dansk Flygtningehjælp er i

gang med at uddele mad, tæpper, kogegrej og

såsæd. Men der er brug for meget mere.

(fotocredit) UNHCR / H.Caux

B

Det tager kun tre timer at samle 1000 kr. til

fl ygtningene – for de penge kan Dansk Flygtningehjælp

forsyne to fl ygtningefamilier eller

20 mennesker i Darfur med kogegrej, så de

selv kan lave mad, og udstyr til at rense drikkevandet,

så de ikke bliver syge.

Meld dig som indsamler på www.fl ygtning.

dk på 88 16 16 88 eller sms INDSAMLER til

1299, så ringer vi til dig.

More magazines by this user
Similar magazines