Længst Muligt I Eget Liv - Fredericia Kommune

fredericia.dk

Længst Muligt I Eget Liv - Fredericia Kommune

Fredericia Former Fremtiden

Længst Muligt I Eget Liv 3.0

Sådan sikrer vi fortsat velfærd

Rehabiliteringschef Louise Thule

Juni 2011


Velfærdssamfundets udfordring

Mangel på arbejdskraft

Borgernes krav og behov

Økonomi


1.050

1.000

950

900

850

800

750

Plejen

Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal

Forventet antal unge i Plejen, hvis samme andel af unge som i dag, søger ind på områdets uddannelser.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kilde: Fredericia Kommunes befolkningsprognose Udarbejdet 2008


Længst Muligt I Eget Liv – ver. 3.0

VISION:

En kommune med aktive og ressourcestærke

ældre, der gennem forebyggelse,

rehabilitering, teknologi og sociale netværk er

længst muligt i eget liv


LMIEL 3.0 - et paradigmeskift

• Fra reaktiv til proaktiv

• Fra sen til tidlig indsats

• Fra afhængig til selvhjulpen

• Fra kompensation til rehabilitering

• Fra pleje til forebyggelse

• Fra behandling til tidlig opsporing

• Fra begrænsninger til ressourcer

• Fra ældrebyrde til ældrestyrke


Rehabilitering og forebyggelse som strategi

Forebyggelse

Sundhedsfremme

Tidlig opsporing

af sygdom

Rehabilitering

Træning

Hjælpemidler

Pleje

Sociale ydelser

Behandling

”Klient”

”Borger”

Sociale netværk

Civilsamfund

Frivillige

Foreninger


Kr. pr. år

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Forløb for en borger

fra rengøringshjælp til plejehjemsplads

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Typisk forløb Rehabiliteringsforløb


2011

Fuld skrald på

rehabilitering

Trænende

hjemmehjælp

Hjælpemidler

Genoptræning

Voksne

2011

Teknologi,

der styrker

borgeren

og

understøtter de

nye måder at

arbejde på

LMIEL 3.0

Følgegruppe Borgerinvolveringsgruppe

2012

Fra behandling

af sygdom til

tidlig

opsporing og

forebyggelse

Vi starter i

Plejen

2011

Fremrykket

forebyggende

indsats til

borgere der

(snart)

efterspørger

ydelser

2012

Fremtidens

plejecenter

Ikke flere

plejecentre og

plejestrategi

for de

svageste

borgere

Radikaliseres af ”Ikke mere end du behøver” og ”Mere end dig selv”


Innovation og involvering

Mysterium Retning Model Implementering

Kommunal involvering

Topledelse Ledelse Medarbejdere


Et eksempel …

Hverdagsrehabilitering og

trænende hjemmehjælp i

hjemmeplejen


Hverdagsrehabilitering – nye borgere

Hvad er hverdagsrehabilitering?

Hjælp til selvhjælp

Hænderne på ryggen på de rigtige tidspunkter

Aktiviteter i hverdagen

Se borgerens ressourcer – borgerens plan

Pleje på en trænende måde

Ydelseschok og rehabiliteringspakker

15 hjemmetrænere

3 terapeuter, 2 visitatorer og sygeplejersker


Nye borgere, der banker på - resultater

• 525 borgere har været gennem et rehabiliteringsforløb

Succes:

• 43,6 % afsluttes som helt selvhjulpne

• 41,3 % afsluttes til lettere hjælp end efterspurgt

Det giver:

= 84,9 % får højere livskvalitet og det liv de ønsker at

genoptage

• Glade og tilfredse borgere med øget livskvalitet.

• Stolte medarbejdere og lavere sygefravær.

• Økonomisk gevinst for kommunens økonomi


Fra ”plejer” til selvhjulpen

• Fru Hansen ansøger om personlig og

praktisk hjælp + sår-pleje

• Får intensiv træning i 31 dage

– i alt 72,3 timer

• Ville normalt have været visiteret til 9,3

timer/uge (483 timer/år)

• Bliver selvhjulpen og glad!

• Investeringen er tjent hjem efter ca.

2 mdr.

• Årlig besparelse:145.500 kr. og

822 personaletimer


Aktiv hverdag

• Hr. Jensen ansøger om hjælp til

rengøring

• Får træning i 3 uger, i alt 15 timer

• Ville normalt have været

visiteret til rengøring 25 min./uge,

men bliver selvhjulpen (og glad?)

• Besparelse 25 min./uge =21,7 time/år

• Investeringen er tjent hjem efter ca. ¾ år.

• Årlig besparelse : 6.500 kr. og 17 personaletimer


Hvor længe holder effekten?

• Hr. Madsen ansøger om personlig og praktisk hjælp +

hjælp til medicindosering efter indlæggelse.

• Får visiteret intensiv træning i 12 uger, i alt 190 timer

• Ville normalt have været visiteret til 12,1 time/uge.

• Bliver selvhjulpen på personlig hjælp. Eneste hjælp

er rengøring hver 14. dag i 50 min.

• Opfølgning efter 9 måneder. Hr. Madsen er glad og

klarer sig fint med kun hjælp til rengøring.

• Investeringen er tjent hjem efter ca. 2 måneder

• Årlig besparelse på visiteret tid = 164.500 kr. (v/timeløn 300 kr.)


Mindre forbrug på 15 mio. kr. pr. år

– og ændret mængderegulering i de næste 4 år

• Selvom flere ældre over 66 år, er antallet af borgere, der

modtager hjemmehjælp faldet. Specielt for ældre over 75 år.

• Før modtog 33% af 75 – 85-årige ydelser. Det er faldet til 30%.

• For borgere over 85 år er andelen faldet fra 58% til 54%.

• Antallet af leverede timer til praktisk hjælp er faldet 5% fra før til

nu.

• Antallet af leverede timer til pleje er faldet 23%.


Trænende hjemmehjælp i

• Startede 1. marts 2010

• Medarbejdere uddannes

• Borgere revisiteres

• Borgerens plan

resten af plejen

• Udbredes til resten af plejen i løbet af 2011


Borgere, der allerede modtager hjælp i Plejen

– status og resultater

• 139 ud af 2.000 borgere er revisiteret mhp. rehabilitering

• Heraf vurderes 37% at have rehabiliteringspotentiale

Succes (35 har gennemført et forløb):

• 11 er blevet helt selvhjulpne

• 20 har brug for væsentlig mindre hjælp

Hvor stort er potentialet?


Fra iltapparat til Føtex-shopper

• 80-årig fru Olsen med svær KOL

• Hjælp 1 uge før re-visitering til U pakke: 290 min/uge

til personlig og praktisk hjælp. Begrænset gangevne

med iltapparat.

• Hjælp 1 uge efter afslutning af U pakke: 35 min/uge

(støttestrømper + rengøring)

• Fru Olsen kan nu gå 1.200 meter til Føtex,

er selvhjulpen, klarer lettere indkøb, tager bad og

let rengøring.

Forskel i hjælp før/efter Trænende Hjemmehjælp:

255 min. pr. uge. Omregnet til besparede timer pr. år: 221 timer.

Årlig besparelse på pleje: ca. 70.000 kr. (ved timeløn på 300 kr.)


50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

Resursebehov som følge af demografi

før projekt "Længst Muligt I Eget Liv"

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Resursebehov som følge af demografi


Kr.

Resursebehov som følge af demografi

efter projekt "Længst muligt i eget liv"

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Foreløbig besparelse på tilgang til plejen

Foreløbigt mål for besparelse på bestand v udbredelse i hele plejen

Foreløbigt mål for andre tiltag : seniorkurser, kommunikation mv.

Resterende resursebehov som følge af demografi


Se mere på www.lmiel.dk

More magazines by this user
Similar magazines