Dagsorden - KAB

kab.bolig.dk

Dagsorden - KAB

#JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

Organisationsbestyrelsesmøde

tirsdag den 20. september 2011, kl. 17.00

Blåkildegårds selskabslokaler, Femkanten J 1, Taastrup

Bestyrelsen: Formand Bent Simonsen, næstformand Benni Møller-Hansen, Ali Güvercin,

Allan Thønning, Finn Kristiansen, Karen Levin Nielsen, Klaus Lind Bentsen,

Niels Askholm, Ole Helding, Rudi Bjerregaard og Walther Livoni Mørck.

Administration: Forretningsfører Annemette Lehmann Bøgh, ejendomsleder Niels Bisgaard

og konstitueret ejendomsleder Martin Stenz

Revision: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Indholdsfortegnelse

1. Forretningsorden for bestyrelsen ....................................................................................................... 3

2. Protokollat fra møde den 17. maj 2011 .............................................................................................. 3

3. Revisionsprotokol ................................................................................................................................. 3

Sager til beslutning ....................................................................................................................................... 3

4. KAB’s fælles forsikringsramme – Status ........................................................................................... 3

5. Fællesventelisten Bolignøglen til familieboliger i KAB .................................................................. 3

6. Budget 2012 for afdelingerne .............................................................................................................. 4

7. Bestyrelsesvederlag 2012 ..................................................................................................................... 7

8. Afdeling 1902, Blåkildegård – Helhedsplan ..................................................................................... 8

9. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Fiberbetonplader – syn og skøn ..................................................... 9

10. Styringsdialog - Status ................................................................................................................... 10

11. Tilbud om KAB’s Beboerhøjskoler 2012 ...................................................................................... 11

12. Indgåelse af aftaler om energiydelser .......................................................................................... 12

1/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

13. Ændringer af tingbogsoplysninger .............................................................................................. 12

14. Ny aftale om fælles indkøb af el ................................................................................................... 13

15. Forvaltningsrevision 2010 – Målsætninger ................................................................................. 14

16. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Gavlisolering – Byggeregnskab ......................................... 15

17. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Tagrenovering – Endelig byggeregnskab ......................... 16

18. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Kommunal Bofælleskab ...................................................... 17

19. Afdeling 1902, Blåkildegård – Vedligeholdelse af fjernevarmerør ......................................... 18

Sager til orientering .................................................................................................................................... 21

20. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Udskiftning af faldstammer og køkkener ........................ 21

21. Afdeling 1902, Blåkildegård – Videoovervågning ..................................................................... 21

22. Afdeling 1902, Blåkildegård – Antennebokse ............................................................................ 22

23. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Membraner i garager ................................................................. 22

24. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Badeværelsessagen .................................................................... 23

25. Meddelelser ..................................................................................................................................... 26

26. BoligButikken 2010 ......................................................................................................................... 26

27. Tal fra Beboerserviceområdet 2010 .............................................................................................. 27

28. Servicefradrag til lejere .................................................................................................................. 27

29. Mødekalender 2012 ........................................................................................................................ 29

Bilag 1: Beslutningsoplæg fra Willis, Forsikring af Boligselskabet AKB, Albertslund. ................ 3

Bilag 2: KAB//Bolignøglen – den nye venteliste i KAB-fællesskabet .............................................. 4

Bilag 3: Budget 2011 for afdelingerne .................................................................................................. 7

Bilag 4: Notat vedrørende KAB’s Beboerskoler. .............................................................................. 12

Bilag 5: Isolering af gavle m.v. – Byggeregnskab ............................................................................. 16

Bilag 6: Tagrenovering – byggeregnskab .......................................................................................... 17

Bilag 7: Notat 1 – Tal fra udlejningen ................................................................................................ 27

Bilag 8: Oversigt over udlejninger og anvisninger 2010 ................................................................. 27

Bilag 9: Notat 2 – Tal fra Huslejegruppen ......................................................................................... 27

Bilag 10: Oversigt over huslejerestancer 2010 – alle boliger ........................................................... 27

2/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

1. Forretningsorden for bestyrelsen

2. Protokollat fra møde den 17. maj 2011

3. Revisionsprotokol

Sager til beslutning

4. KAB’s fælles forsikringsramme – Status

På bestyrelsesmødet den 17. maj 2011 besluttede bestyrelsen at bemyndige forretningsføreren

til at godkende tilbud om forsikring på organisationens vegne inden 1. september 2011, og

fremlægge resultatet på dette møde.

På mødet vil en medarbejder fra Willis forelægge resultatet af udbuddet og redegøre nærmere

for baggrunden for prissættelsen af forsikringen.

Bestyrelsen har tidligere besluttet en særlig fordeling af forsikringspræmien mellem de tre

afdelinger i selskabet, der vægtede udgiften til forsikring i forhold til skadesdækningen. Som

det vil fremgå af gennemgangen på mødet er det nu en betingelse for forsikringen at boligafdelingen

Tåstrupgård har en selvrisiko på 25.000 kr. pr. skade. Bestyrelsen bør på den baggrund

drøfte om man ønsker at fastholde det hidtidige princip eller fastlægge et andet fordelingsprincip.

Indstilling

Bestyrelsen anmodes om at tage den indgåede aftale til efterretning.

Bestyrelsen bør drøfte fordelingsprincip for forsikringspræmie i relation til ny obligatorisk

selvrisiko for boligafdelingen Tåstrupgård.

Bilag 1: Beslutningsoplæg fra Willis, Forsikring af Boligselskabet AKB, Albertslund.

5. Fællesventelisten Bolignøglen til familieboliger i KAB

En ny samlet fællesventeliste til familieboliger for hele KAB-fællesskabet, som træder i kraft

den 1. januar 2012. Denne nye fællesventeliste, som har fået navnet Bolignøglen, er sidste store

skridt i sammenlægningen af AKB og KAB.

3/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

KAB’s bestyrelse har i foråret 2010 godkendt strukturen i fællesventelisten. Den 11. maj 2011

er fællesventelisten Bolignøglen præsenteret for formænd og næstformænd i boligorganisationerne,

og nu præsenteres Bolignøglen for den enkelte boligorganisations bestyrelse.

Som deltager i fællesventelisten vil boligorganisationen opnå fordelene ved en samlet

markedsføring af boliger. Samtidig har boligorganisationen mulighed for at vælge supplerende

individuel markedsføring i form af en selvstændig udlejningspjece for organisationens

boliger. Individuel markedsføring er en tillægsydelse efter medgået tid.

Indstilling

Det indstilles, at boligorganisationen tager orienteringen om overgangen til KABfællesskabets

nye fællesventeliste Bolignøglen til efterretning. Boligorganisationen er

med i den nye fællesventeliste og vil som hidtil modtage de ydelser, der er knyttet til deltagelsen

i en fællesventeliste.

Yderligere indstilles det, at boligorganisationen tager stilling til, hvilken model for beboerfortrinsret,

der fremover skal gælde for de enkelte boligafdelinger i boligorganisationen.

KAB anbefaler, at boligorganisationen nøje overvejer fordelene ved at vælge model

B eller C enten for hele boligorganisationen eller for udvalgte boligafdelinger. Hvis der

ikke træffes anden beslutning, vil beboerfortrinsretten blive administreret som beskrevet

i model A.

Bilag 2: KAB//Bolignøglen – den nye venteliste i KAB-fællesskabet

6. Budget 2012 for afdelingerne

Afdeling 1901, Taastrup Valhøj

Driftsbudgettet for år 2012 medfører en huslejestigning på 1,97 % for boliglejemålene. Den

gennemsnitlige leje udgør herefter 799,42 kr. pr. m 2.

De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2011 fremkommer på følgende konti:

Større udgifter

Konto 106 Ejendomsskatter 26.000 kr.

Konto 110 Forsikringer (regulering 25%) 42.000 kr.

Konto 112 Bidrag til Boligselskabet AKB, Taastrup 31.000 kr.

Konto 114 Renholdelse 44.000 kr.

Konto 115 Almindelig vedligeholdelse 60.000 kr.

Konto 118 Særlige aktiviteter jf. specifikation 5.000 kr,

Konto 119 Diverse udgifter 9.000 kr.

Konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 75.000 kr.

4/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Konto 123 Tab ved lejeledighed og fraflytning (Konto 405) 5.000 kr.

Konto 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 24.000 kr.

Konto 133 Afskrivning på underskud tidligere år 7.000 kr.

Mindre udgifter

Konto 107 Vandafgift (incl. miljøafgift) -189.000 kr.

Konto 109 renovation -18.000 kr.

Konto 119 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -30.000 kr.

Mindre indtægter

Konto 202 Renter 86.000 kr.

Større indtægter

Konto 203 Andre ordinære indtægter -8.000 kr.

De årlige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 2.025.000

kr., hvilket er en stigning på 75.000 kr., svarende til 186,00 kr. pr. m 2 .

Budgettet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 10. august 2011 og forelægges til principgodkendelse

på afdelingsmødet den 15. september 2011.

Afdeling 1902, Blåkildegård

Driftsbudgettet for år 2012 medfører en huslejestigning på 3,46 %.

Den gennemsnitlige leje udgør herefter 689,79 kr. pr. m 2 .

Ud over lejen opkræves et antennebidrag på 107 kr. pr. lejemål pr. måned.

Acontovarmebidraget forbliver uændret.

De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2011 fremkommer på følgende konti:

Merudgifter / mindreindtægter

Konto 110 Forsikringer (regulering 25 %) 58.000 kr.

Konto 111 Afdelingens energiforbrug (forventet stigning) 5.000 kr.

Konto 112 Bidrag til Boligselskabet AKB, Taastrup (tilskud bortfalder) 73.00 kr.

Konto 114 Renholdelse (lønudgifter renovation flyttet fra kto. 109) 140.000 kr.

Konto 118 Særlige aktiviteter (flere udgifter til vedligehold af vaskerimaskiner) 8.000 kr.

Konto 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (højere aktivitet) 800.000 kr.

Konto 122.1 Istandsættelse ved fraflytning (regulering fællesudgifter) 200.000 kr.

Konto 122.2 Istandsættelse ved fraflytning (indvendig vedligeholdelse) 247.000 kr.

Konto 123 Tab ved lejeledighed (lovgivningskrav) 200.000 kr.

Konto 124 Andre henlæggelser reguleringskonto (helhedsplan) 2.342.000 kr.

5/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Konto 127.1 Ydelser vedr. lån til bygningsskader (regulering) 2.000 kr.

Konto 203 Andre ordinære indtægter (Tilskud AKB, Taastrup bortfalder) 98.000 kr.

Mindreudgifter / merindtægter

Konto 105.9 Nettokapitaludgifter (bortfald af lån) -1.062.000 kr.

Konto 106 Ejendomsskat (nedsættelse af grundværdien) -4.000 kr.

Konto 107 Vandafgift (mindre vandpris) -781.000 kr.

Konto 109 Renovation (lønudgifter flyttet til kto. 114) -94.000 kr.

Konto 119 Diverse udgifter (regulering boligsociale projekt) -115.000 kr.

Konto 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder (mindre låneudgift el-tavler) -11.000 kr.

Konto 126 Afskrivning på forbedringsarbejder (regulering lån vinduesudskiftning) -2.000 kr.

Konto 131 Andre renter (ingen forventninger) -1.000 kr.

Konto 202 Andre renter (forrentning mellemregning på 0,6 %) -88.000 kr.

Konto 204 Driftssikring (byfornyelsestilskud køkkenudskiftning) -1.221.000 kr.

Der afsættes 250.000 kr. til uforudsete udgiftsstigninger på konto 119.9.

De årlige henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse er på 6.850.000

kr., hvilket er en merudgift på 800.000 kr. i forhold til budget 2011, og udgør 165,16 kr. pr. m 2 .

Ifølge afdelingens langtidsplan vil der ved udgang af 16 års perioden stå 5 gange årets henlæggelser.

Da der er en helhedsplan i afdelingen vil denne henlæggelse være med til at imødekomme

finansieringsbehovet for helhedsplanen og til at modstå store yderligere huslejeforhøjelser.

På langtidsplanen er medtaget de aktiviteter fra planen, som der er vedtaget på afdelingsmødet

den 18. maj 2010 vedrørende afdelingens helhedsplan.

Landsbyggefonden har givet foreløbigt tilsagn om støttefinansiering på særlige vilkår af et

aktivitetsniveau svarende til 116 mio. kr. Langtidsplanen viser, at der i perioden 2011-2014 er

behov for finansiering af et aktivitetsniveau på 259.512.000 kr.

Budgettet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 28. juni 2011 og forventes principgodkendt

på afdelingsmødet den 13. september 2011.

Afdeling 1903, Tåstrupgård

Driftsbudgettet for år 2012 medfører en huslejestigning på 2,08 % for boliglejemål og garager.

Den gennemsnitlige årlige leje udgør herefter 873,83 kr. pr. m² for boliglejemål.

Ud over lejen skal der opkræves et antennebidrag på 126 kr. pr. boliglejemål pr. måned.

De væsentligste ændringer i forhold til budget 2011 fremkommer på følgende konti:

6/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Merudgifter / mindreindtægter

Konto 111.1 El og varme fællesarealer (øget forbrug og pris) 264.000 kr.

Konto 106 Ejendomsskatter (stigning i grundskatteloftsværdien) 337.000 kr.

Konto 112.2 Dispositionsfonden + arbejdskapital 107.000 kr.

Konto 114 Renholdelse (stigning i løn og omposteringer) 569.000 kr.

Konto 118 og 119 Beboeraktiviteter 42.000 kr.

Konto 127 Ydelse lån til bygningsskader (låneoptagelse) 6.453.000 kr.

Konto 201.7 Indtægter fra forbedringer 186.000 kr.

Konto 203.1 Tilskud AKB, Taastrup (færre renter) 198.000 kr.

Konto 203.5 Diverse indtægter 70.000 kr.

Konto 204 Huslejesikring (aftrapning af huslejesikringen) 395.000 kr.

Konto 204 Driftslån (se konto 124) 712.000 kr.

Konto 204 Statstilskud 16.000 kr.

Mindreudgifter / merindtægter

Konto 105.9 Nettokapitaludgifter (aftrapning rentebidrag) 16.000 kr.

Konto 112.1 Administrationsbidrag (moms og almindelig prisstigning) 87.000 kr.

Konto 124.8 Henlæggelser i alt 2.273.000 kr.

Konto 201.4 Indtægter fra institutioner 36.000 kr.

Konto 202 Renter 673.000 kr.

Konto 115 Almindelig vedligeholdelse 3.500.000 kr.

Til uforudsete udgiftsstigninger er der på konto 119.9 afsat 240.000 kr.

Der henlægges 15.000.000 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse svarende til 186,19 kr.

pr. m 2 .

Budgettet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 22. august 2011 og forventes principgodkendt

på afdelingsmødet den 29. september 2011.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetterne for afdelingerne.

Bilag 3: Budget 2011 for afdelingerne

7. Bestyrelsesvederlag 2012

Det samlede vederlag for regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2011 kan maksimalt

udgøre 68.181,47 kr., idet satsen efter de gældende regler er fastsat til:

7/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

71,49 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder.

42,89 kr. pr. lejemålsenhed for de resterende lejemålsenheder.

Lejemålsenheder (forvaltningsenheder) opgøres i forhold til boligorganisationens samlede

antal enheder ved regnskabsårets begyndelse.

For nybyggeri og moderniseringsarbejder, der medfører en skemabehandling, er der også

mulighed for at indregne et bestyrelsesvederlag.

Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at den nuværende ordning er således:

Vederlag udbetales i forhold til faktiske mødedage for det enkelte bestyrelsesmedlem.

Formandens mødedage tæller dobbelt ved opgørelse af bestyrelsesmedlemmernes samlede

mødedage.

Tabt arbejdsfortjeneste vil blive modregnet hos det respektive medlem.

Der udbetales ikke bestyrelsesvederlag i forbindelse med skemasager.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om den nuværende ordning for udbetaling af bestyrelsesvederlag

fortsat skal være gældende og samtidig, at vederlaget beregnes efter de forhøjede

satser.

Endvidere, at bestyrelsen drøfter om skemasager skal medføre udbetaling af bestyrelsesvederlag,

eller spørgsmålet skal afklares for hver enkelt sag.

8. Afdeling 1902, Blåkildegård – Helhedsplan

På forrige møde blev bestyrelsen orienteret om at ”projekt legeplads” var godkendt, og at

den besluttede renovering af skurene håndteres i forbindelse med helhedsplanen.

I den efterfølgende periode har den tekniske totalrådgiver, Wissenberg A/S, igangsat beboerinddragelsesprocesserne

med Kick-off-møder med interesserede beboer. Beboerne er delt op i

3 fokusgrupper, der skal hjælpe med at konkretisere behov og ønsker.

Fokusgrupperne skal håndterer henholdsvis bygningsfysiske tiltag, bygningstekniske tiltag

og tiltag på udearealerne.

Fokusgruppernes arbejde sker frem til ultimo oktober 2011.

8/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Den forventede tidsplan for helhedsplanens gennemførelser er således:

Granskning og projektoverdragelse i 1. kvartal 2011

Kick-off og forslagsfase i 2. og 3. kvartal

Projekteringsfase fra 4. kvartal 2011 til og med 3. kvartal 2012

Projektgranskning og udbud i 4. kvartal 2012

Udførelsesperiode fra 1.kvartal 2013 til om med 4. kvartal 2014.

Sideløbende med fokusgruppernes arbejde er Wissenberg igangsat med supplerende undersøgelser

af kloaker, grundvandsniveauer og opmåling af bygninger og terræn, som skal danne

grundlag for at sikre solide og holdbare løsningsforslag.

På bestyrelsesmøderne i maj og september 2010 godkendte bestyrelsen den økonomiske

ramme for helhedsplanen. Det fremgik ikke specifikt af oplægget, at en af forudsætningerne

for finansieringen er en særlig driftsstøtte i form af kapitaltilførsel som femtedelsløsning,

hvor Boligselskabet AKB, Taastrup bidrager med en femtedel svarende til 500.000 kr., hvor

de resterende 2 mio. kr. betales af Landsbyggefonden, realkreditinstitut samt Høje-Taastrup

Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og godkender medfinansiering

af kapitaltilførslen.

9. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Fiberbetonplader – syn og skøn

Bestyrelsen blev sidst orienteret om sagen på bestyrelsesmødet den 17. maj 2011.

KAB har nu fået rådgiver til at udarbejde færdigt projekt på udskiftningen af de udvendige

fiberbetontrappetrin og det er skønnet at arbejdet vil koste ca. 750.000 kr.

Trinenes nu registrerede totale mangel på brandhæmmende behandling taget i betragtning,

kan som tidligere oplyst ikke siddes overhørig af bygherren, så det forpligter afdelingen til at

få udskiftet trinene med det samme uanset at sagen verserer.

Alle afholdte udgifter i forbindelse med syn og skøns sagen vil i Voldgiftsretten blive forsøgt

krævet tilbagebetalt til afdelingen.

De samlede udgifter til syn og skøns sagen er nu på i alt 543.740 kr. og der står i alt 604.508

kr. på 5-års eftersynskontoen som dækningsgarant for dette beløb. Der står således reelt

60.768 kr. tilbage på 5-års eftersynskontoen. Dette beløb kan ikke dække udgifterne til den fysiske

udskiftning af fiberbetontrappetrinene.

9/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Det anbefales at afdelingen fortsat kan trække på syns og skøns kontoen og, at dispositionsfonden

for Boligselskabet AKB, Tåstrup står som garant for afdelingens forhåbentlige midlertidige

udlæg.

Voldgiftsretten er blevet berammet til onsdag den 7. marts 2012.

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om sagens status på syn og skønssagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at dispositionsfonden for Boligselskabet AKB, Tåstrup

skal stå som garant for afdelingens midlertidige udlæg på ca. 750.000 kr.

10. Styringsdialog - Status

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om styringsdialog, der skal være årligt mellem boligorganisationen

og Høje-Taastrup Kommune.

Til det kommende, andet møde mellem AKB Taastrup og Høje-Taastrup Kommune om styringsdialogen,

der forventes afholdt februar 2012, udarbejder administrationen dokumentationspakken,

som indeholder de faktuelle oplysninger og mindre evalueringer, som kommunen

skal bruge til forberedelse af mødet. Materialet vil også indeholde en beskrivelse af de

enkelte afdelingers større renoveringssager og status for det boligsociale arbejde. Mødet vil

tage udgangspunkt i muligheder og udfordringer for boligområdet.

Boligorganisationen bør drøfte om der er konkrete emner, man ønsker drøftet på mødet. Relevante

emner kan være:

Kommunens boligpolitik

Anvisningspraksis

Mulige samarbejdsflader

Informationsbehov

Til sidste års styringsdialog besluttede bestyrelsen at formandsskabet samt formænd for de

tre boligafdelinger skulle inviteres til styringsdialogen. Samme personkreds fik styringsrapporten

til kommentering inden den blev sendt til kommunen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter relevante emner og giver relevant personkreds bemyndigelse

til den videre styringsdialog med Høje-Taastrup Kommune for 2011.

10/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

11. Tilbud om KAB’s Beboerhøjskoler 2012

På baggrund af de mange tilmeldinger til de afholdte Beboerhøjskoler i sommeren 2011 er

Beboerhøjskoleudvalget enige om, at Beboerhøjskolerne skal tilbydes igen i 2012. En beskrivelse

af KAB’s Beboerhøjskole og opholdene 2011 findes i vedlagte bilag. 190 beboere ønskede

i 2011 at deltage på årets Beboerhøjskoler. Heraf deltog 36 voksne og 48 børn via Arbejdsmarkedets

Feriefond.

I 2012 vil der være en kapacitet, så i alt 225 kan deltage i Beboerhøjskolerne (Senior- og Familiehøjskolerne).

Der forventes yderligere tilgang af personer, der vil få tilbudt ophold gratis

via Arbejdsmarkedets Feriefond.

Deltagerprisen kan fastholdes for voksne deltagere. Det skyldes gode forhandlinger samt

skift af opholdssted for Familiehøjskolen. For børn nedsættes deltagerprisen med 300 kr. pr.

barn. Det betyder, at vi kan tilbyde en opholdspris for voksne på 3.300 kr. og 1.500 kr. for

børn. Priserne dækker en uges ophold på værelser med bad og toilet samt alt betalt - fra afgang

til hjemkomst.

KAB har for 2012 indgået en fast aftale for Familiehøjskolen, der vil blive afholdt med én uge

på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorhøjskolen er igen booket med én uge på Skarrildhus ved

Herning.

Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at

tilbyde deres beboere deltagelse i Beboerhøjskolerne 2012, om at yde et tilskud til deres gennemførelse.

Enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

I lighed med tidligere år skal boligorganisationen ”købe” det antal pladser, den vil råde over

på de i alt to Beboerhøjskoler. Prisen vil fortsat være 1.000 kr. pr. faktisk deltager. Men i modsætning

til tidligere skal boligorganisationen også ”købe” pladser til de beboere, der deltager

med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Baggrunden er, at en større andel af beboerne

forventes at deltage via Feriefonden i 2012. Tilskud fra boligorganisationen til disse beboere

vil sikre afviklingen af højskolerne. Det skal bemærkes, at det kun er på Familiehøjskolerne,

der kan ydes støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond.

Boligorganisationerne har hidtil betalt et basisbidrag på 5 kr. pr. lejemål ekskl. moms, hvis de

havde tilmeldte deltagere i årets Beboerhøjskole. Basisbidraget bortfalder med virkning fra

2012, således at det alene er udgiften til de købte pladser, der skal afholdes af boligorganisationen.

Samlet set vil Beboerhøjskolerne altså fortsat hvile i sig selv økonomisk.

I 2011 deltog ingen beboere fra Boligselskabet AKB, Taastrup med egenbetaling og ingen via

Arbejdsmarkeds Feriefond.

11/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Tilbuddet skal udsendes fra medio februar 2012. Derfor beder udvalget organisationsbestyrelserne

om svar senest med udgangen af 2011. Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse

til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i Boligselskabet AKB, Taastrup

skal have Beboerhøjskolerne tilbudt, til en pris af 1.000 kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen

skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over.

Bilag 4: Notat vedrørende KAB’s Beboerskoler.

12. Indgåelse af aftaler om energiydelser

På sidste møde blev bestyrelsen orienteret om den ændrede struktur og prissætning af energiydelser

fra KAB. Aftaler om energiydelser, som afdelingerne ønsker at tilkøbe, vil blive forelagt

på mødet til organisationsbestyrelsens underskrift.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender tilkøbet af ydelser.

13. Ændringer af tingbogsoplysninger

KAB ønsker, som administrationsselskab, at få fuldmagt fra boligorganisationerne til at rette

ukorrekte eller mangelfulde tingbogsoplysninger på vegne af boligorganisationerne, så arbejdet

lettes.

Baggrunden for ønsket er, at al tinglysning vedrørende fast ejendom nu foregår digitalt. I forbindelse

med konverteringen fra det gamle manuelle tinglysningssystem til det nye digitale

system er der opstået nogle fejl hos tinglysningsretten i Hobro. Desuden har tinglysningsretten

i en periode været inkonsekvent i måden at registrere oplysninger på, da dommen om, at

boligafdelingerne ikke længere skulle have et CVR-nr., skabte tvivl hos tinglysningsretten.

Det drejer sig om forskellige oplysninger, der alle vedrører navne og ejerforhold (adkomst).

Der er eksempler på, at organisationens eller afdelingens navn mangler, er stavet forkert, har

et helt forkert navn eller indeholder tal - ofte gamle afdelingsnumre.

12/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Nogle steder fremstår det desuden som om, at boligorganisationen er ejer på skødet enten

helt eller delvist. Dette er i strid med Lov om almene boliger § 16, der fastslår, at den enkelte

afdeling skal have skøde på ejendommen.

Ovenstående giver problemer i forhold til tinglysning – f.eks. ved tinglysning af pantebreve

og deklarationer.

Tinglysningsretten har dog nu udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan ejerforholdet

fremover skal registreres i tingbogen. Det er vores håb, at fremtidige tinglysninger vil fremgå

korrekt af tingbogen. Tinglysningsretten ændrer dog ikke automatisk de oplysninger, der allerede

er registeret.

For at kunne rette fejl i navne og ejerforhold er det i princippet nødvendigt med en fuldmagt

fra boligorganisationens bestyrelse til KAB hver gang en fejlagtig oplysning skal ændres, da

det er boligorganisationen, der er tegningsberettiget. En sådan fuldmagt skal derfor underskrives

af organisationsbestyrelsen og KAB. Derefter skal fuldmagten indsendes til tinglysningsretten

til godkendelse sammen med vedtægter og tegningsudskrifter for både boligorganisationen

og KAB.

Det tager lang tid og er en bureaukratisk proces. I langt de fleste tilfælde vil det dog sandsynligvis

være tilstrækkeligt med organisationsbestyrelsens generelle godkendelse af, at administrationen

kan foretage ændringerne i tinglysningssystemet uden en fuldmagt.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at boligorganisationens administration

foretager ændringer af navne og ejerforhold for boligselskab og boligafdelinger i de tilfælde,

hvor dette ikke fremgår korrekt af tingbogen.

Ændringerne foretages i overensstemmelse med de gældende navne for boligorganisationer

og boligafdelinger.

14. Ny aftale om fælles indkøb af el

Den nuværende aftale om fælles elindkøb udløber pr. 31. december 2011. Der er derfor behov

for at indgå en ny aftale. Boligorganisationerne betaler ikke særskilt for at være med i udbuddet,

som fra 1. januar 2012 er med i både stor og lille pakke. Udbuddet betyder, at boligorganisationerne

inden den 14. oktober 2011 skal beslutte om de vil være med i udbuddet.

Baggrund

Siden 1. januar 2009 har KAB stået for køb af el på el-børsen i Oslo samt administration af

forbrug og afregning for de ca. 1500 elmålere, der er tilsluttet aftalen. Det er foregået på veg-

13/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

ne af de boligorganisationer, der har tilsluttet sig fælles el-køb, gennem en forvaltningsaftale

med Alpiq.

Samarbejdet og aftalen med Alpiq har ikke levet op til vores forventninger om en leveret elpris.

Desuden har leverandøren givet KAB store administrative udfordringer.

Puljeaftale – bedre el-pris

KAB har derfor besluttet, at indlede et samarbejde med Energi Danmark om el-køb. Energi

Danmark er markedsleder inden for handel med el i Danmark og sælger el til kunder inden

for erhvervslivet og offentlige institutioner. Selskabet har stort kendskab til den almene sektors

særlige behov og ønsker.

Strategien for el-købet er en puljemodel, hvor KAB kommer i pulje med en række offentlige

institutioner og private virksomheder. Det giver flere fordele for KAB, som på den måde sikres

et stort fælles indkøbsvolumen. Desuden indkøbes el i puljen over mange gange og over

flere år. Tilsammen sikres der risikospredning og mulighed for at opnå bedre priser.

Arbejdet med aftaleindgåelse med Energi Danmark udføres af KAB Indkøb, og udgiften afholdes

af KAB. Aftalen indgås for tre år med mulighed for årlig forlængelse.

Mulig tillægsaftale om grøn el

Energi Danmark kan levere grøn el til de boligorganisationer, der har ønske om det. Det sker

i form af certificeret vandkraft fra Norge eller certificeret vindkraft fra Danmark. Denne tillægsaftale

kan indgås løbende.

Risiko uden pulje

Tilslutter boligselskabet sig ikke fælles el-køb, er konsekvensen, at boligselskabet overgår til

forsyningspligtig el. Der vil stadig blive leveret strøm, men formentlig til en højere pris end

gennem puljemodellen. Forsyningspligtsprisen reguleres af Energitilsynet en gang i kvartalet

på grundlag af de forsyningspligtige elleverandørers anmeldte priser til Energitilsynet. Generelt

er forsyningspligtprisen højere end elprisen gennem puljemodellen, viser opgørelser fra

Energi Danmark.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig fælles el-køb.

15. Forvaltningsrevision 2010 – Målsætninger

Bestyrelsen besluttede på mødet i maj måned, at man fortsat ønsker at have forvaltningsrevision

af boligselskabet. Selskabets afdelinger har valgt ikke at tilkøbe forvaltningsrevision fra

2011. Bestyrelsen bør derfor drøfte hvilke emner man ønsker inddraget i forvaltningsrevisionen.

14/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Forvaltningsrevisionen for 2010 havde nedenstående emner, med disse overordnede kommentarer:

Beboersammensætning

Den fleksible udlejningsaftale for Tåstrupgård og den procentandel, der er udlejet efter fleksibel

udlejning, må siges at være tilfredsstillende.

I afdelingerne Taastrup Valhøj og Blåkildegård tilbydes beboere boligerne først, inden udlejning

efter de fleksible kriterier, og set i forhold til dette, må procentandelen også her betragtes

som tilfredsstillende.

Langtidsplaner

Vurdering "tilfredsstillende" er givet på trods af, at Blåkildegård har behov for ekstern finansiering,

hvilket skyldes, at denne delvist er dækket af Landsbyggefonden.

Indkøb

I 2010 var boligorganisationens brug af KAB's indkøbsaftaler 10 % af de samlede indkøb af

varer og tjenesteydelser mod 8,8 % i 2009. Derudover gør både Taastrup Valhøj og Tåstrupgård

i stigende omfang brug af KAB´s indkøbsaftaler.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, om man ønsker at fortsætte fokus på ovennævnte emner,

og beslutter hvilke mener, der skal indgå i forvaltningsrevision for 2011.

16. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Gavlisolering – Byggeregnskab

På bestyrelsesmødet den 22. maj 2008 under dagsordenens punkt 6 godkendte bestyrelsen:

Isolering af gavle og isolering af etagedæk over krybekælder - budget og finansiering.

På bestyrelsens møde den 27. maj 2009 under dagsordens punkt 7 godkendte bestyrelsen en

forøget isoleringstykkelse af gavlisoleringen og nyt budget.

På bestyrelses møde den 21. september 2009 under punkt 6 godkendte bestyrelsen isolering

og brandsikring samt revideret budget og finansiering.

Status

Der har været afholdt afleveringsforretning samt 1 års gennemgang.

Der er udarbejdet byggeregnskab.

15/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Budget og byggeregnskab

Godkendt budget Regnskab

Håndværkerudgifter 2.920.000 kr. 2.758.565 kr.

Rådgiverhonorar 268.000 kr. 312.000 kr.

Øvrige omkostninger, herunder renter til byggelån 295.000 kr. 194.487 kr.

I alt 3.483.000 kr. 3.265.052 kr.

Finansiering

20-årigt realkreditlån 3.083.000 kr. 2.813.100 kr.

Egen trækningsret 400.000 kr. 400.000 kr.

Energitilskud 51.952 kr.

I alt 3.483.000 kr. 3.265.052 kr.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender byggeregnskabet.

Bilag 5: Isolering af gavle m.v. – Byggeregnskab

17. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Tagrenovering – Endelig byggeregnskab

I forlængelse af det tidligere udarbejdede byggeregnskab for byggesagen er der udarbejdet

endeligt byggeregnskab, som viser et mindre forbrug på 18.100 kr.

Det endelige byggeregnskab pr. 30. april 2011 er vedlagt til godkendelse, men fremlægges

nedenstående i hovedpunkterne.

Reservationsopgørelse

Reserveret Anvendt Difference

763.732 kr. 745.632 kr. -18.100 kr.

Endelig anskaffelsessum

Anskaffelsessum ifølge byggeregnskabet 12.429.633 kr.

Reserveret afsætningsbeløb 763.732 kr.

Anvendt afsætningsbeløb 745.632 kr.

Endelig anlægsudgift 12.411.533 kr.

16/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Finansiering Byggeregnskab Endelig Difference

Lånefinansiering – 30 år 147.387 kr. 9.611.533 kr. 18.100 kr.

Henlæggelser 1.800.000 kr. 1.800.000 kr. 0 kr.

Trækningsretsmidler 960.000 kr. 960.000 kr. 0 kr.

KAB bøde, LBF 40.000 kr. 40.000 kr. 0 kr.

I alt 12.429.633 kr. 12.411.533 kr. 18.100 kr.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab.

Bilag 6: Tagrenovering – byggeregnskab

18. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Kommunal Bofælleskab

Byrådet i Høje-Taastrup ønsker, at der i boligerne på Pælestykkerne 48-50 skal etableres et

nyt bomiljø til mennesker med tilknytning til kommunens Social- og Handicapcenter.

Boligprojektet er et af flere under Høje-Taastrup Kommunes Social- og Handicapcenter, som

har til hensigt at give flere mennesker med psykisk sårbarhed mulighed for at leve i selvstændige

bomiljøer kombineret med en fleksibel støtteindsats fra udgående socialpædagogiske

medarbejdere.

Socialpædagogisk personale fra kommunens støttekorps vil have sin daglige gang i bomiljøet,

og medarbejderne sikres en base i bomiljøet. Det giver mulighed for hurtig og direkte

kommunikation i dagligdagen med naboer. Medarbejderne kan på den måde med deres tilstedeværelse

sikre, at der følges op på eventuelle klager eller bekymringer.

Et vigtigt kriterium for at kunne bo i det nye bomiljø er muligheden for at få et meningsfuldt

liv i egen bolig. Det er derfor vigtigt at understrege, at der ikke bliver tale om personfarlige

borgere med store multiple vanskeligheder, massivt misbrug eller utilregnelig og udadreagerende

adfærd. Tværtimod er der ofte tale om mennesker der oplever, at intellektuel funktionsnedsættelse,

angst eller depression sætter begrænsninger for deres livsudfoldelse. Der foretages

en grundig visitation til boligerne, hvor ressourcer og støttebehov for hver enkelt bliver

vurderet. Den nødvendige individuelle støtte vil herefter blive sat i værk samtidig med

indflytningen.

De nye beboere vil flytte successivt ind i takt med at boliger i Pælestykkerne 48-50 bliver

tomme. Der er derfor ingen beboere der bliver tvunget til at flytte fra deres bolig.

17/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Kommunen vil i løbet af efteråret 2011 informere om projektet på afdelingsmøder og beboermøder,

hvor der også vil blive mulighed for at stille spørgsmål til projektets detaljer og beboergruppen.

I forbindelse med etableringen af bomiljøet ønsker kommunen at benytte i første omgang én

og evt. senere endnu én af de 18 boliger til serviceareal for de nye beboere. Kommunen er

indstillet på, at leje den/disse boliger på en midlertidig § 38 erhvervslejekontrakt, der betyder,

at lejen for servicearealet vil udgøre præcis det samme som den leje, der nu betales for boliglejemålene,

således at afdelingen ikke kommer til at lide lejetab. Kommunen vil desuden stå

for at betale for ombygningen af boligen/boligerne (såfremt dette bliver nødvendigt), samt

sørge for reetablering ved fraflytning.

Erhvervslejekontrakten vil løbe til udgangen af 2013, hvorefter en mere permanent ordning

kan drøftes såfremt projektet skal fortsætte.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

- godkender, at der bliver etableret et bomiljø i Pælestykkerne 48-50,

- at der i første omgang bliver udlejet én og evt. senere endnu én lejlighed bliver udlejet

på en midlertidig § 38 erhvervslejekontrakt til Høje-Taastrup Kommune.

- De resterende 16 evt. 17 lejligheder udlejes via kommunal anvisning til beboere med

psykisk sårbarhed.

19. Afdeling 1902, Blåkildegård – Vedligeholdelse af fjernevarmerør

I 1993 blev der indgået en aftale med Høje-Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. og Boligselskabet

AKB, Taastrup – afdeling Blåkildegård om forpligtelsen på vedligeholdelse af fjernvarmerør

på afdeling Blåkildegård matrikel.

Aftalen lyder som følger:

Høje-Taastrup Fjernvarme vedligeholder og renoverer fortsat ledningsnettet frem til brøndene i ingeniørgangene

ved de enkelte boligblokke, de to afspærringsventiler inklusive. Herfra foretager Boligselskabet

AKB, Taastrup vedligeholdelse og renovering. Den del af ledningsnettet, som Høje-Taastrup

Fjernvarme vedligeholder og renoverer og den del, som Boligselskabet AKB, vedligeholder, fremgår af

vedlagte skitse.

Såfremt Høje-Taastrup Fjernvarme på baggrund af et projekt aftalt mellem selskabet og Boligselskabet

AKB, Taastrup inden den 1. januar 1998 gennemfører en total udskiftning af den del af ledningsnettet,

som Høje-Taastrup Fjernvarme vedligeholder, overtager Boligselskabet AKB, Taastrup vedligeholdelsen

af denne del af nettet.

18/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Inden 1. januar 1998 ønskede Høje-Taastrup Fjernvarme ikke at udskifte ledningsnettet.

Det er ikke normalt, at et forsyningsselskab har forpligtelser på ledningsnet på en lodsejers

matrikel.

Det har efterfølgende vist sig, at ledningsnettet nu er i en sådan stand, at den er tjenlig til udskiftning

og fornyelse.

I denne forbindelse har Høje-Taastrup Fjernvarme henvendt sig med ønske om at tage den

gamle aftale op til fornyet overvejelse og indgå ny aftale, hvor Høje-Taastrup Fjernvarmes

forpligtelse på vedligeholdelse og renovering af ledningsnettet på Blåkildegårds matrikel ophører

og overgår til afdeling Blåkildegård.

Høje-Taastrup Fjernvarme tilbyder i den forbindelse at udskifte deres del af ledningsnettet

med nye tidssvarende fjernvarmerør uden udgift for Blåkildegård.

Samtidig vil Høje-Taastrup Fjernvarme dække deres del af reetableringsudgifterne svarende

til 575.000 kr. Beløbet kan lægges enten kontant, som et tilskud til afdelingen eller i form af

nye fjernvarmerør til udskiftning af rør i ingeniørgangen.

Hvis Blåkildegård ikke ønsker at indgå ny aftale, er der 2 senarier for sagens videreførelse:

1. Høje-Taastrup Fjernvarme udskifter deres del af ledningsnettet. Dette vil indebære, at

der bliver opsat afregningsmålere ved hver blok. Hvis dette sker, vil Blåkildegård blive

omdefineret fra storkunde til almindelig kunde som indebærer en højere afregningspris

for levering af fjernvarme.

2. Høje-Taastrup Fjernvarme kan anlægge en retssag med krav om at blive løst fra den

gamle aftale. Det er administrationens vurdering, at Høje-Taastrup Fjernvarme vil

have gode muligheder for at vinde en sådan sag, da det tidligere har været aftalt, at

Blåkildegård ville være interesseret i at overtage forpligtelserne ved en fuld udskiftning

af ledningsnettet.

De nye fjernvarmerør er særligt isolerede, og der er både frem og returrør i samme rørledning.

Der er ligeledes alarmtråde i rørene, således at det kan forbindes til et ctr-system eller til et

udtag i en brønd. Dette betyder, at man - allerede ved en beskeden fugtindtrægning - kan

konstatere dette. Herefter kan fejlen repareres, og rørets levetid bliver længere.

De nye fjernvarmerør vurderes af Fjernvarmeværket til en løbetid på 40-50 år og måske meget

mere.

Tilslutning af alarmtråde til et ctr system skal foretages af afdelingen.

Den langsigtede udgift for Blåkildegård er på 5.000.000 kr.

Med en afskrivningstid på 50 år svarer det til en årlig udgift på 100.000 kr.

19/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Det skal bemærkes, at langtidsplansarbejder først får budgetkonsekvens 16 år før udgiften

skal afholdes, hvilket betyder, at der skal regnes med en årlig udgift på 312.500 kr.

De første 5 år vil den årlige vedligeholdelse være dækket af garantien på rørene og svejsearbejdet.

Derefter vil den årlige løbende vedligeholdelse være på anslået 25.000 kr. pr. år.

Udgiften til reetablering af stier efter opgravning foreslår Høje-Taastrup Fjernvarme enten

udbetalt som et kontant tilskud til afdelingen eller i form af levering af nye fjernvarmerør til

udskiftning af rørene i ingeniørgangene.

Hvis det kontante tilskud gives i form af fjernvarmerør, vil det være en bygherreleverance,

hvorved garantiforpligtelserne på rørene overgår til afdelingen.

Det skal bemærkes, at Blåkildegårds beboere i dag dækker varmetabet i jord på de nuværende

ledninger, hvorved der vil være en væsentlig varmebesparelse på udskiftningen af rørene

til nye tidssvarende rør.

Vi anbefaler derfor, at der indgås en aftale med Høje-Taastrup Fjernvarme om at forpligtigelserne

på vedligeholdelse og udskiftning af fjernvarmerør overgår til afdeling Blåkildegård,

mod at fjernvarmeværket foretager en total udskiftning af fjernvarmerørene frem til snavssamleren

i brøndene i ingeniørgangene.

Når sagen går i gang skal det vurderes, hvilken løsning der er mest fordelagtig for afdelingen

i forhold til et kontant tilskud til Blåkildegård på 575.000 kr. eller levering af nye fjernvarmerør

til udskiftning af de gamle rør i ingeniørgangene.

Endelig skal der udarbejdes en skriftlig aftale mellem parterne.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der indgås en aftale med Høje-Taastrup Fjernvarme

om at forpligtigelserne på vedligeholdelse og udskiftning af fjernvarmerør overgår til afdeling

Blåkildegård mod, at fjernvarmeværket foretager en total udskiftning af fjernvarmerørene

frem til snavssamleren i brøndene i ingeniørgangene.

Det indstilles ligeledes, at administrationen i samråd med afdelingsbestyrelsen bemyndiges

til at tage beslutning om kontant tilskud til afdelingen eller levering af nye fjernvarmerør for

at få det mest fordelagtige tilskud til afdelingen.

Endelig indstilles det, at administrationen bemyndiges til at udarbejde skriftlig aftale og underskrive

denne på selskabets vegne.

20/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Sager til orientering

20. Afdeling 1901, Taastrup Valhøj – Udskiftning af faldstammer og køkkener

Den 31. maj 2011 blev der afholdt licitation med et godt resultat. Én af de inviterede entreprenører

mødte ikke op til licitationen, så der blev modtaget to tilbud på køkkenudskiftningen

fra henholdsvis HTH-Øst, Erhvervsafdelingen og Karl Poulsen, og ligeledes to tilbud på udskiftning

af faldstammer fra Frederiksberg VVS og Pantmann VVS.

Tilbuddene blev evalueret, og det var HTH-Øst, Erhvervsafdelingen, der afgav det økonomisk

mest fordelagtige tilbud på køkkenudskiftning, og Pantmann VVS, der afgav billigste

pris på faldstammeudskiftningen.

De samlede udgifter til håndværkere var budgetteret til 7,1 mio. kr. og licitationsresultatet

var 6,9 mio. kr.

Der er modtaget kommunal godkendelse af projektet blev den 17. juni 2011.

Arbejdet er planlagt til at starte i slutningen af august, uge 35, og til at afsluttes i midten af

april, uge 14 - 2012.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

21. Afdeling 1902, Blåkildegård – Videoovervågning

På afdelingsmødet den 10. maj 2011 godkendte beboerne, at der bliver etableret videoovervågning

ved ejendomskontoret, atelierhusene Femkanten I og Trekanten G, ved containergården

sekskanten J, ved genbrugspladsen Cirklen A og ved det grønne depot Firkanten A.

Der er i samråd med juraområdet i KAB udarbejdet et regelsæt for administration af ordningen.

Der blev fremsendt ansøgning til Glostrup politi om godkendelse, og den 22. august 2011

modtog administrationen godkendelsen, der er gældende i en periode på 3 år.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

21/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

22. Afdeling 1902, Blåkildegård – Antennebokse

Afdelingsbestyrelsen i Blåkildegård besluttede på deres møde den 19. oktober 2009, at der i

forbindelse med overgangen til digitale signaler for programlevering pr. 1. november 2009

blev indkøbt 1 digital modtagerboks til samtlige husstande.

Udgiften blev dækket over afdelingens antennebudget og afskrevet over 1 år i forbindelse

med budget 2011.

En gruppe beboere indklagede sagen for tilsynet med de almene boliger i Høje-Taastrup

Kommune med begrundelse om, at beboerne ikke var blevet hørt angående anskaffelsen af

boksene.

Administrationen svar til tilsynet var, at afdelingen var stillet i en force major situation, hvorved

beboerne ikke kunne nå at beslutte omkring indkøbet.

Beboerne har efterfølgende godkendt regnskab og budget, hvor udgiften til boksene er indregnet.

Den samme gruppe beboere har efterfølgende anlagt en klagesag til Beboerklagenævnet i Høje-Taastrup

Kommune og klaget over, at udgiften for boksene blev pålignet beboernes antenneregnskab.

Beboerklagenævnet har givet beboergruppen medhold i deres synspunkt med begrundelsen,

at der ikke var tale om en force major situation.

Administrationen har derfor i samråd med organisationsbestyrelsens formand indanket Beboerklagenævnets

afgørelse til Boligretten, idet det er nødvendigt at få afgjort, hvem der i

den sidste ende er den overordnede myndighed for afgørelsen af dette spørgsmål.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

23. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Membraner i garager

Vand indtrængen igennem loftet på garager

Der har igennem længere tid trængt vand igennem loftet til garager og rum i Langblokken

som følge af en defekt membran på den overliggende svalegang. Vandet bliver syreholdigt,

når det har passeret etagedækkets beton og som følge heraf afsættes der mærker på biler og

inventar i de underliggende garager og rum.

22/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Der har været en prøve på en midlertidig løsning, hvor man ved hjælp af lægter og plastfolie

afvander væk fra bilerne. Løsningen foregår som en montering, der etableres inden i garagen.

Denne midlertidige løsning er forholdsvis dyr, idet omkostningen for den midlertidige løsning

i en garage eller et rum koster ca. 10.000 – 15.000 kr. Da der er godt 70 garager og rum i

Langblokken, er denne midlertidige løsning samlet set meget dyr og meget kortsigtet, og løsningen

vil derfor kun blive etableret i de værst ramte garager og rum.

Problemet med vandgennemtrængning stammer formodentlig fra en ikke håndværksmæssig

korrekt pålægning af membran under svalegangen. En permanent løsning er at afrense svalegangen

til råbeton og etablere en ny membran eller anden form for coating, hvorefter svalegangen

genetableres. Dette bør forgå langs svalegangen i hele Langblokken.

Ejendomskontoret er ved at undersøge hvilke specifikke muligheder for en permanent løsning,

der er, samt hvad omkostningen vil være. Samtidigt skal det undersøges, hvilke muligheder

der er for at få kategoriseret problemet som en byggeskade, eller om der er andre muligheder

for at få økonomisk refusion på det oprindelige udførte arbejde.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

24. Afdeling 1903, Tåstrupgård – Badeværelsessagen

På forrige møde blev bestyrelsen orienteret om, økonomisk status på byggesagen, opfølgning

af mangler og ekstraarbejder fra etape 1 og at Force Technology var sat på at undersøge betondækket

i Centerbygningen.

Entrepriserne er som bekendt opdelt i 6 underentrepriser, som omfatter nedenstående entrepriser.

Økonomien er opgjort pr. 9. august 2011

Badeværelsesrenovering

Der er indgået kontrakt med MT Højgaard, som hovedentreprenør.

Der er nu indgået kontrakt om etape 2a + 2b

Økonomi, etape 2a + 2b

Kontraktbudget 49.147.998 kr.

Forbrugt 14.125.000 kr.

Tillægsydelser, budget 16.648.826 kr.

Forbrugt 3.531.259 kr.

23/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Håndtering af midlertidige badekabiner

Der er indgået kontrakt med E. Mortensen & Søn.

Håndteringen af badekabinerne forløber sideløbende med badeværelsesrenoveringen

og med opstart 31. januar 2011 og også opdelt i 4 deletaper.

Økonomi, etape 2a:

Kontraktbudget 872.375 kr.

Forbrugt 523.425 kr.

Tillægsydelser, budget 410.251 kr.

Forbrugt 27.563 kr.

Asbestsanering, ventilation og nedrivning

Der er indgået kontrakt med Kirkebjerg A/S om alle 4 deletaper

Entreprisen startede i august 2010 og forventes afsluttet i august 2012.

Økonomi, alle etaper:

Kontraktbudget 27.490.281 kr.

Forbrugt 21.998.310 kr.

Tillægsydelser, budget 292.847 kr.

Forbrugt 70.129 kr.

Renovering af afløbsledninger i jord

Den gennemførte licitation blev vundet af Per Aarsleff A/S med billigste pris. Der er

tegnet kontrakt og arbejdet er iværksat i starten af april 2011 med aflevering i oktober

2012.

Økonomi, etape 2a + 2b + 2c +2d

Kontraktbudget 13.777.258 kr.

Forbrugt 1.905.340 kr.

Ekstraarbejder 1.100.000 kr.

Forbrugt 134.800 kr.

Udskiftning af vand- og varmeledninger i jord

Udskiftningen blev udført af LH-Rørbyg A/S og afleveret i december 2010.

Økonomi, alle etaper:

Kontraktbudget 3.971.171 kr.

Forbrugt 3.971.171 kr.

24/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Tillægsydelser, budget 1.822.663 kr.

Forbrugt 2.003.612 kr.

Afvigelse -180.949 kr.

Etablering af byggestrøm og udskiftning af el-tavler

Etableringen af byggestrøm og udskiftning af el-tavler i boligerne udføres af Wicotec A/S og

er ikke etapeopdelt. Entreprisen gennemføres i perioden fra november 2010 til september

2011.

Økonomi, alle etaper:

Kontraktbudget 3.676.674 kr.

Forbrugt 1.905.340 kr.

Tillægsydelser, budget 664.795 kr.

Forbrugt 473.779 kr.

Den samlede byggeperiode er således fra august 2010 til og med april 2014.

Centerbygning

I forlængelse af afdelingsbestyrelsens beslutning om at genopføre Centerbygningen med garagemuligheder,

genbrugsstation er der i første omgang igangsat undersøgelser af betondækket

og den tilbageblevne gavlmur, for at vi kan sikre os, at det er muligt at bygge videre

på de eksisterende bygningsdele, og at de ikke er blevet skadet af branden.

De foreløbige undersøgelser har givet indikation af, at dele af betonen kan være skadet. Der

mangler endelig afklaring.

Undersøgelserne har vist, at betondækkets bæreevne er væsentlig nedsat og ikke er egnet til

udendørs brug. Hvis der skal være parkering for maskiner og lignende på dækket skal der

enten støbes et nyt dæk eller alternativt kan krybekælderen opfyldes hvorved det eksisterende

dæks bæreevne opgraderes.

Sideløbende med undersøgelser af betonen er der igangsat undersøgelse af den resterende

bygningskrop for at undersøge evt. svigt efter brandslukningen og evt. skimmelsvampeproblemer.

Der afventes afrapportering fra rådgivende ingeniører Gaihede. Afrapporteringen vil

indeholde en vurdering af hvorvidt den eksisterende bygningskrop er egnet til at bygge videre

på og økonomiske vurderinger af genanvendelse kontra nedrivning.

Det er for tidligt at give et bud på tidsplanen for projekteringen og genopførelsen.

25/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

25. Meddelelser

Ny driftsleder i afdeling 1901, Taastrup Valhøj

Den tidligere driftsleder John Petersen i afdeling 1901, Tåstrup Valhøj valgte at opsige sin stilling

til udgangen af maj 2011.

Stillingen har været slået op, og der har været afholdt ansættelsessamtaler med deltagelse af

den samlede bestyrelse og KAB.

Valget er faldet på Erik Pedersen, som startede i stillingen den 1. september 2011. Erik kommer

fra en lignende stilling i et større boligselskab på Midtsjælland.

26. BoligButikken 2010

Som medlem af BoligButikken får boligorganisationen her en status over BoligButikkens

virksomhed 2010.

KAB står sammen med seks andre boligorganisationer bag BoligButikken, der fungerer som

central opnotering for over 90.000 boliger i Københavnsområdet. Boligbutikken bidrager til at

hjælpe de boligsøgende på det komplicerede boligmarked. Det sker gennem rådgivning og

enkle procedurer for opnotering. BoligButikken udlejer altså ikke boliger, men guider til opnotering.

Den 26. maj 2011 afholdt BoligButikken generalforsamling.

I 2010 steg antallet af opnoteringer med 20 procent til 7.179 i forhold til 2009. Fremgangen ser

ud til at fortsætte i 2011. Derimod faldt antallet af opnoterede via opnoteringsbeviset ”Flyv

fra reden” til 166 efter at have ligget på ca. 225 de foregående år. BoligButikken overvejer nye

tiltag i den forbindelse.

Bestyrelsen i BoligButikken besluttede i foråret 2010 at nedlægge BytteService på grund af et

lavt aktivitetsniveau. I stedet henvises til BL’s Bytteservice. Den er gratis, landsdækkende og

har langt flere bytteemner i databasen end BoligButikkens BytteService på noget tidspunkt

har haft.

Årsregnskabet 2010 viste et overskud på 166.057 kr. efter at der er overført 1,2 mio. kr. til andelshaverne

som kompensation for merarbejde i forbindelse med fleksibel udlejning.

26/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Overskuddet overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør omkring 1,77 mio. kr. Andelskapitalen

udgør 1,47 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

27. Tal fra Beboerserviceområdet 2010

Vedlagt er to notater vedr. henholdsvis huslejerestancer mv. og opnoteringer mv., der er udarbejdet

af Beboerserviceområdet. De to notater indeholder nogle vigtige nøgletal opgjort pr.

boligorganisation. Tallene fra notaterne har også relevans for forberedelsen af den kommende

styringsdialog.

I Notat 1 – Tal fra Udlejningen findes i bilag B en række nøgletal omkring udsættelser og i bilag

C omkring alle fraflytninger. Antallet af udsættelser er som bekendt stigende og det

samme gælder summen af de udestående fordringer. KAB overvejer i øjeblikket hele processen

omkring inddrivelse af fordringer for om muligt at gøre yderligere for at minimere tabene

for afdelingerne, samtidig med at vi tager de fornødne hensyn til skyldnerne. Boligorganisationen

kan i forlængelse heraf overveje, om de nuværende indskud er tilstrækkelige til at

imødegå tab ved fraflytninger og udsættelser.

I Notat 2 – Tal fra Huslejegruppen i bilag A ses antallet af udlejninger fordelt på boligtyper.

Det fremgår af disse tal, at den gennemsnitlige udlejningsprocent er 13 for familieboliger opgjort

under ét. Ser man på den enkelte boligorganisation, er der imidlertid betydelige udsving.

Boligorganisationen opfordres til at overveje, om der skal tages særlige/yderligere initiativer

for at nedbringe antallet af fraflytninger.

Indstilling

Det indstilles, at boligorganisationen gør sig bekendt med tallene for boligorganisationen og

drøfter om de giver anledning til særlige initiativer.

Bilag 7: Notat 1 – Tal fra udlejningen

Bilag 8: Oversigt over udlejninger og anvisninger 2010

Bilag 9: Notat 2 – Tal fra Huslejegruppen

Bilag 10: Oversigt over huslejerestancer 2010 – alle boliger

28. Servicefradrag til lejere

Beboere i lejeboliger kan benytte sig af det såkaldte servicefradrag og få tilskud til lønudgifter.

Det gælder beboere, der anvender den individuelle råderet eller istandsætter lejemålet for

27/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

egen regning. Tilskuddet er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, som modregnes over skatten

i årsopgørelsen. Fradraget beregnes ud fra hver person, der bor i en husstand. Hjemmeboende

børn over 18 år kan også opnå et fradrag på maksimalt kr. 15.000.

Servicefradraget er en konsekvens af Folketingets Bolig Job-ordning. Det er en forsøgsordning,

der løber fra den 1. juni 2011 til og med 31. december 2013. Tilskuddet gives kun til lønudgifter,

ikke til materialeudgifter og kun til eksisterende helårsbolig, i dette tilfælde det enkelte

lejemål.

Øvrige betingelser for at opnå fradraget er, at

arbejdet er udført og betalt i perioden 1. juni 2011 til og med 31. december 2013

modtageren af fradraget er over 18 år og har folkeregisteradresse i boligen på det

tidspunkt, hvor ydelsen udføres

arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark – eller ved

serviceydelser som rengøring, havearbejde m.v.af en person over 18 år, der er skattepligtig

i Danmark

udgiften er afholdt direkte af beboeren selv i boperioden

Udgifter, der er omfattet af ordningen

Fradraget gælder således for følgende arbejder:

Arbejder, der er omfattet af den individuelle råderet, hvor beboeren selv får udført

arbejdet og selv finansierer det

Istandsættelse for beboerens egen regning i boperioden (vedligeholdelsesordning A)

Udgifter, der IKKE er omfattet af fradraget

Følgende arbejder er derimod ikke omfattet af ordningen:

Kollektiv råderet og øvrige forbedringsarbejder er ikke omfattet af ordningen. Det

gælder f.eks.

- når afdelingen optager boligforbedringslån, hvis den enkelte lejer selv beslutter

at opsætte f.eks. nyt køkken og selv betaler for forbedringen over

en huslejeforhøjelse

- almindelige vedligeholdelsesarbejder i boligafdelingen, hvor alle lejere får

den samme forbedring og betaler for den via en fælles huslejeforhøjelse.

Vedligeholdelsesarbejder i afdelingen er generelt ikke omfattet af ordningen, da disse

udgifter ikke er afholdt direkte af lejeren

Udgifter, der afholdes over den indvendige vedligeholdelseskonto (vedligeholdelsesordning

B), er ikke omfattet, da midlerne på kontoen ikke tilhører lejeren

Indsættelsesudgifter ved fraflytning (vedligeholdelsesordning A) er ikke omfattet, da

lejeren ikke længere bebor lejemålet.

28/29


Dagsorden

Boligselskabet AKB, Taastrup

Møde den 20. september 2011

Udsendt den 13. september 2011

#JobInfo Criteria=KABside1#

Lejere skal selv indberette arbejdet til skat

Den enkelte lejer skal selv indberette det udførte arbejde til skat for at opnå fradraget. Lønudgiften

af arbejdet skal indtastes på skat.dk. Herefter overføres beløbet til selvangivelsen

som et fradrag.

De oplysninger, som lejeren skal bruge til at taste ind på skat.dk, står normalt på den faktura,

man modtager for arbejdet. Her skal man bruge navn, adresse og CVR-nummer – eller CPRnummer,

hvis det er en enkeltperson.

Læs mere på www.skat.dk

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

29. Mødekalender 2012

Det indstilles, at bestyrelsen planlægger afholdelse af repræsentantskabsmøde, årsmøde samt

bestyrelsesmøder i 2012.

29/29

More magazines by this user
Similar magazines