Download publikationen i pdf-format - Erhvervs

evm.dk

Download publikationen i pdf-format - Erhvervs

Dansk turisme

- handlingsplan for vækst

- kort fortalt

Turismealliancer og

spydspidsprojekter

Regeringens vækststrategi - vækst med vilje


Dansk turisme

- handlingsplan for vækst

- kort fortalt

Turismealliancer og

spydspidsprojekter


Baggrund

Dansk turisme står i disse år overfor en

række strategiske udfordringer. Dels er

konkurrencen på det internationale rejsemarked

stærk og stigende. Dels ændrer

turisternes rejsemønstre sig hastigt med stigende

krav til oplevelser og aktiviteter.

For at danske turismevirksomheder skal

kunne klare sig i konkurrencen, er der et

stort behov for fornyelse i erhvervet. Det

gælder ikke mindst udvikling af nye turismekoncepter

og -produkter af høj kvalitet.

Med regeringens handlingsplan “Dansk

turisme - handlingsplan for vækst” er det

målet, at det danske turisterhverv skal forbedre

sin indtjening og produktivitet, og at

kompetenceniveauet skal øges. Virksomhederne

skal med andre ord skabe ny

beskæftigelse og udvikle nye tilbud og services

til turisterne.

Større indtjening, produktivitet og kompetenceudvikling

i turismen forudsætter både

samarbejde og fornyelse. Derfor ser

regeringen to gensidigt afhængige spor

for turismeudviklingen de kommende år:

etablering af strategiske turismealliancer og

realisering af nye innovative spydspidsprojekter.

Alliancer sikrer gennemslagskraft og

kommerciel udvikling

Turismeproduktet er en kompleks produktpakke,

hvor produktet produceres og forbruges

som et mix af flere og forskellige serviceydelser.

Derfor kræver det også et bredt

samarbejde at udvikle dansk turisme. Der

anvendes allerede i dag betydelige offentlige

og private midler på udvikling og markedsføring

af det danske turismeprodukt.

Målet er at samle turismens centrale interessenter

om fælles mål og strategier for

udvikling og markedsføring, der kan skabe

større synlighed, gennemslagskraft og

udvikling end tilfældet er i dag.

Regeringen ønsker derfor at samle turismens

aktører i en erhvervsorienteret alliance

inden for hvert af turismens hovedforretningsområder:

· Storbyferie

· Erhvervsturisme

· Aktivferie

· Kystnær ferieturisme

Formålet er at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse

og et strategisk samarbejde

inden for forretningsområdernes værdikæde

(fx overnatning, oplevelser, attraktioner,

bespisning, transport, service).

Alliancerne skal samle de virksomheder,

kulturinstitutioner, kommuner og turismeorganisationer,

der har størst betydning for

forretningsområdets udvikling.

Alliancernes primære opgave bliver indenfor

de enkelte forretningsområder at samordne

og udvikle:

· Markeds- og produktudvikling

· Branding/markedsføring

· Kompetenceudvikling

Det er vigtigt at alle alliancens deltagere

tager ejerskab til en fælles strategi- og

handlingsplan. Dette grundlag for alliancernes

arbejde vil regeringen gerne investere i

som sikkerhed for, at der etableres fælles

fodslag i udviklingen af dansk turisme

fremover.


Regeringen har derfor bedt Danmarks

Turistråd om at sikre at alliancerne tager

form hen over sommeren og i løbet af det

tidlige efterår 2002, således at alliancerne

kan påbegynde deres fælles arbejde inden

udgangen af 2002. Alle, der har interesse i

at deltage i et alliancesamarbejde, opfordres

til at kontakte Danmarks Turistråd.

Danmarks Turistråd

Vesterbrogade 6D

1620 København V.

Tlf. 33 11 14 15

www.branchenet.dt.dk

e-mail: dt@dt.dk

Støtte til innovation og udvikling

Som et instrument, der kan understøtte

turismealliancernes udviklingsarbejde og

generelt medvirke til at skabe nye partnerskaber

med fokus på udvikling af dansk

turisme, vil regeringen bidrage til at realisere

en række nye strategiske og innovative

spydspidsprojekter.

Et spydspidsprojekt er et forpligtende samarbejde

mellem turismevirksomheder og

forskellige videnmiljøer, der i fællesskab

gennemfører projekter, som erhvervet ikke

har kompetence, kapacitet eller ressourcer

til at løfte på egen hånd. Spydspidsprojekterne

skal med andre ord bygge på videndeling

og -udvikling mellem forskellige

aktører i dansk turisme.

Eksempler på videnmiljøer er universiteter,

GTS-institutterne, DTU, Danmarks Turistråd

og de regionale turismeudviklingsselskaber.

Spydspidsprojekterne skal understøtte turismealliancernes

strategi- og udviklingsarbejde.

Men det er ikke et krav, at deltagerkredsen

i et spydspidsprojekt skal være

identisk med de centrale aktører, der indgår

i turismealliancerne.

Hvad er et spydspidsprojekt?

Et spydspidsprojekt er et innovativt samarbejde

med fokus på udvikling af nye:

· Koncepter.

· Produkter.

· Oplevelser og begivenheder.

· Serviceydelser.

· Kompetencer.

· Organisations- og læringsformer.

· Ny forretningsorienteret viden.


Der skal være tale om produkter, ydelser,

kompetencer m.v. som ikke allerede findes

på markedet og som udgør det nødvendige

udviklingsarbejde, der ligger forud for en

eventuel kommerciel udnyttelse og markedsføringsaktivitet.

Hvad kan man søge om midler til?

Aktiviteter, som der kan søges om støtte til

i forbindelse med spydspidsprojekterne,

omfatter:

· Analyser og udredninger om f.eks.

markedsudvikling, forbrugerpræferencer

og udviklingstendenser inden for et

givent produktområde.

· Udarbejdelse af koncept- og produktbeskrivelser

for realisering af nye turismeprodukter.

· Handlingsplaner for den forretningsmæssige

udnyttelse og afsætning af

nye koncepter og produkter.

· Udvikling af nye koncepter for kommunikation,

formidling og markedsføring.

· Udvikling af planer for innovation og

etablering af nye organisations- og

samarbejdsformer.

· Gennemførelse af virksomhedstests,

høringer, prøvninger og kompetenceudviklingsforløb.

· Gennemførelse af formidlingsaktiviteter

- herunder konferencer, seminarer

og workshops.

Som i den generelle erhvervspolitik gælder

det også for turismen, at der ikke kan gives

direkte tilskud til virksomheder. Det

statslige bidrag til realiseringen af spydspidsprojekter

går derfor til at finansiere op

til 100% af de involverede videnmiljøers

omkostninger i forbindelse med projektet.

Den statslige medfinansiering kan dog

max. udgøre 50% af de samlede projektomkostninger.


Sådan søger man om midler

Efter 1. november 2002 kan der løbende

ansøges om medfinansiering af spydspidsprojekter.

Ansøgninger behandles af Bevillingsudvalget

for Turisme, der udarbejder

kvartalsvise indstillinger til Økonomi- og

Erhvervsministeriet.

Regeringens handlingsplan “Dansk turisme

- handlingsplan for vækst”, samt retningslinjer

og vejledning for ansøgning om medfinansiering

af spydspidsprojekter er tilgængelig

på Økonomi- og Erhvervsministeriets

hjemmeside på adressen www.oem.dk

og på Danmarks Turistråds branchenet på

adressen www.branchenet.dt.dk.


Det er regeringens målsætning at skabe øget vækst og fornyelse i

dansk turisme. Derfor har regeringen afsat 60 mio. kr. til at medfinansiere

nye initiativer, der skal bidrage til at styrke væksten inden for

dansk turisme.

Med "Dansk turisme – handlingsplan for vækst" igangsættes en række

nye landsdækkende turismealliancer målrettet turismens væsentligste

forretningsområder, kystnær ferieturisme, storbyferier, erhvervsturisme

og aktivferier. For hvert forretningsområde iværksættes nye innovative

spydspidsprojekter, der skal udvikle nye turisttilbud, der imødekommer

turisternes efterspørgsel efter nye oplevelser og attraktioner.

Med handlingsplanen lægger regeringen op til et bredt samarbejde

med turismeerhvervet om fortsat vækst og fornyelse i dansk turisme.

More magazines by this user
Similar magazines