Bestyrelsens beretning 2007-2008 - Brumleby.dk

brumleby.dk

Bestyrelsens beretning 2007-2008 - Brumleby.dk

Bestyrelsens beretning 2007-2008

Så er det atter tid til den årlige beretning fra bestyrelsen. Vi har oplevet et år præget af

rutiner og forudsigelighed, hvad der ikke er en dårlig ting i forhold til beboerarbejde

og administration. Undtagelsen fra den vante gænge var Brumlebys anden

urafstemning, der gav flertal for etablering af ny legeplads - mere om det flere steder

nedenfor. I det følgende evalueres samarbejdet med pladsmændene, KAB og arbejdsgrupperne,

ligesom årets projekter, økonomi og opfyldelsen af vores målsætninger

skal have nogle ord med på vejen.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i maj 2007 bestået af Stine H103

(formand), Lone D7, Peter D1 (nu J165), Linda D10, Skipper N137 (nu E55), Lars

Q185, Birgitte A40 og Maria N139 (suppleant). Vi nåede også at have fornøjelsen af

Kenn (F70) som suppleant - han døde til alles sorg i marts. Præsten fandt ved

bisættelsen anledning til at påpege, at det himmelske Brumleby forlængst er blevet

større end den jordiske bebyggelse - bestyrelsen håber fromt, at sidstnævnte alligevel

fremstår som det mest attraktive!

Samarbejde med ejendomskontoret

Som altid har der været god service at hente på ejendomskontoret i det forløbne år -

de blå mænd tager sig af stort og småt i Brumleby. Området fremstår velplejet og

passet, og stadig flere detaljer får en kærlig hånd. For eksempel har bedene mod Øster

Allé fået et ordentligt lag flis, og en stor del af flisegangene mellem Kleinblokkene er

blevet stabiliseret med dræn og det hele. Personalesituationen er ligeledes stabiliseret

efter en lang periode med sygdom og vikarindsats - på kontoret kan vi nu, udover

Svend-Erik og Edvin, også møde Søren, der blev fastansat pr. 1. marts. Velkommen

igen-igen. Til gengæld har vores gode inspektør/driftchef Viggo været sygemeldt i en

periode - men kompetencer, rutiner og en ekstra indsats på ejendomskontoret har

sammen med en vikar-driftchef klaret udfordringerne. Godt gået!

Bestyrelsen er tilfreds med ejendomskontorets indsats i det daglige; vi glæder

os både over det generelle renholdningsniveau og den gensidige indsats til forbedring

af intern kommunikation. Vi lægger fortsat vægt på en ordentlig og serviceorienteret

dialog såvel med beboerne som i samarbejdet. I det kommende år er der flere ekstraordinære

aktiviteter på spil: vi skal for alvor have sat jagten på skimmelsvamp i

system, der skal installeres ventilation i rigtig mange blokke og den nye legeplads vil

medfører ændringer af både funktion og arbejdsopgaver lige dér.

Samarbejde med KAB

Samarbejdet med KAB er som det meste andet blevet rutine, og en af de gode af

slagsen. Bestyrelsen holder fire-fem møder med forretningsfører og driftchef i løbet af

året, hvor der drøftes en mængde administrative og politiske sager af større eller

mindre relevans for Brumleby. Økonomien holdes i snor og lovgivningen søges

overholdt.

Fra 1. januar 2007 har vi kørt efter den nye administrationsaftale, der giver os

en lille besparelse på det årlige budget (i forhold til tidligere). Vi har hverken mærket

nogle konsekvenser eller evalueret aftalen ved indgangen til 2008 - der er ingen

fornemmelse af hastværk, og bestyrelsen forventer, at KAB råber vagt i gevær, hvis

det alligevel ikke hænger sammen.

Netop i år er der i øvrigt ingen tvivl om, at KAB har gjort sig fortjent til stor

ros for rettidig omhu og indsats - de opdagede og ansøgte den pulje i Københavns

Kommune (Miljø og Teknikforvaltningen), der efterfølgende bevilligede 50% af

anlægsudgifterne til legepladsen. Igen: godt gået! Driftchefen Viggo har tillige, i

samarbejde med ejendomskontor og vedligeholdelsesgruppe, forestået omlægningen

af afdelingens økonomi i 2008. Professionelle og positive vurderinger af vores


udvendige vedligeholdelsesstandard gør, at årets budget på det område (med

beboermødets godkendelse) er omdirigeret til istedet at financiere en total udskiftning

af blokkenes ventilationsanlæg. Tilbudsfasen er ved at være overstået, arbejdet går

forhåbentlig i gang i løbet af sommeren, og KAB lover både tidsplaner, orienteringer

og rettidige varsler i løbet af processen.

En generel evaluering af samarbejdet med KAB i det forløbne år falder igen

ud til alles fordel. Vi kan roligt sige, at vi tilsammen har ret godt styr på driften af

Brumleby. Som vi beklagede også sidste år, har samarbejdet 'den anden vej' derimod

trange kår - vi har ingen repræsentanter i KABs beboer-demokratiske struktur. Hvis

du har lyst til beboerarbejde uden for murene, så kom forbi bestyrelsen og hør

hvordan!

Samarbejder i Brumleby

Bestyrelsens intentioner om at indbyde flere arbejdsgrupper til gensidigt orienterende

møder er kun realiseret i et enkelt tilfælde, i forhold til blokrepræsentanterne. De

synes til gengæld, at det var en rigtig god idé, og vi regner derfor med at mødes

halvårligt fremover. På mødet var også medlemmer af mæglergruppen, der kunne

fortælle blokrepræsentanterne om løsningsmuligheder i nabotvister. Ellers har de

interne kontakter haft en mere løbende karakter, med løsning af enkeltstående

opgaver - for eksempel med legepladsgruppen og afviklingen af den urafstemning,

der i januar gav flertal for en ny legeplads. Bestyrelsen, med den ansvarlige formand

på bodsgang, vil i den forbindelse beklage, at der var dato-rod i det omdelte materiale.

Der stod ret konsekvent februar istedet for januar, men da rettelsen (med store

bogstaver!) kom ud samme dag som resten af materialet, vurderede vi, at

afstemningen kunne gennemføres. Det var selvfølgelig en rigtig dum fejl, men det gør

ikke Brumleby til Zimbabwe - og på den positive side står, at det næppe nogensinde

sker igen!

På uformel vis har bestyrelsen, især formanden, været i kontakt med mange

andre aktive beboere i løbet af året. Det gælder fx IT-gruppen, der på bestyrelsens

foranledning fik etableret samarbejde med ejendomskontoret, med bla. forslag til

økonomien i fremtidig drift og support af telefon/internet. Og istedet for 'møder for

møders skyld' vil vi gerne opfordre alle beboere med noget på hjertet om at henvende

sig. Bestyrelsen vil på sin side overveje nærmere, hvem vi måske har forsømt - det

kunne for eksempel være museumsgruppen, der fortsat arbejder i den østlige ende af

blok N, og vedligeholdelsesgruppen, som vi heldigvis har haft fornøjelse af til

bestyrelsesmøderne med driftchefen. Og som sagt: kom gerne selv ud ad busken, hvis

behovet er tilstede. Udover de eksisterende grupper har bestyrelsen en ønskegruppe -

er der mon ikke nogle behjertede beboere, der kunne tænke sig at oprette en

miljøgruppe? Regnvandsopsamling, ressourcebesparing af alle slags - fokus kan

være mangfoldigt og er tiltrængt.

Der er bestyrelsesmøde en gang om måneden (som oftest den første mandag),

og hvis man ønsker en sag diskuteret, er det bare om at komme på dagsordnen. Det

gøres ved henvendelse til formanden (Stine H 103), senest en uge før, hvis det er

noget der kræver en formel beslutning. I øvrigt er bestyrelsesmøderne åbne - alle er

velkomne til at være med på en lytter, med mindre der er personfølsomme emner til

diskussion. Dét er der heldigvis sjældent - så kom og vær med!

Økonomi

Vi har i 2007 haft et mindre overskud i afdelingen, så det er jo fint. Ud af regnskabet

på godt 14,4 millioner (!) er der et overskud på 156.000 kr. Det er lige over 1% og

man kan derfor også sige, at vi rammer budgettet (lagt i 2005) i bemærkelsesværdig

grad.


Overskuddet er lavet af variationer i forhold til netop budgettet, med kombinationer af

større udgifter (til vand- og miljøafgift, kloakbidrag, vejafgift, renholdelse m.v.)

fratrukket færre udgifter end beregnet (til ejendomsskatter, renovation, forsikringer

m.v.) og større indtægter (primært fra renter). Overskuddet foreslås henlagt til

kontoen for planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Også i organisationen er der overskud, omend endnu mindre - ud af

regnskabets ene million er der overskud på knap 17.000 kr. De foreslås overført til

den såkaldte arbejdskapital, der dermed kommer op på knap 807.000 kr.

(Arbejdskapitalen er en slags buffer, der kan hjælpe med blandt andet financiering af

mindre underskud, de år hvor facit vender dén vej). Ingen af de to overskud er i øvrigt

opstået som følge af den månedlige forhøjelse, der ramte os i januar 2008. Dén var et

opsamlignshit fra et relativt dårligt 2005, en længe udskudt afdragsordning på lånene

til IT-projektet og en forhøjelse af TV-pakke-priserne - altså ikke meget, der kunne

tilskrives forvaltningen af budgettets rammer.

Der kommer ingen huslejestigninger som følge af regnskabet for 2007 - det er

urafstemningens resultat, der fordrer merbetaling. I løbet af indeværende år vil der

således komme en fælles huslejeforhøjelse, udregnet pr. m2, til delvis financiering af

legepladsen. Den endelige pris kendes ikke før regningerne kommer, og som nævnt

har vi fået tilsagn om en masse penge fra kommunen. Tilskuddet svarer omtrent, men

ikke helt, til en halvering af den vedtagne huslejeforhøjelse - vi stemte om det

samlede beløb, incl. drift og vedligeholdelse de næste ti år, mens vi 'kun' får tilskud til

50% af anlægsudgifterne.

Samlet set kører forretningen Brumleby altså fint. Som altid er økonomien et

puslespil - og som altid er bestyrelsen glad for både ejendomskontorets forvaltning af

budgettet og for KABs forvaltning af overblikket.

Status

Også den positive status nærmer sig rutinen: Brumleby som boligforening har det

godt på stort set alle fronter. Det forvaltningsmæssige er ikke blevet mere spændende

med årene, men til gengæld er forudsigeligheden steget, så det heller ikke opleves

skræmmende. Samarbejdsmæssigt har det fungeret godt med både ejendomskontor,

KAB og arbejdsgrupperne - den gensidige vilje er tilstede, og eventuelle problemer

løses. Økonomisk set har vi ikke grund til at klage, og demokratiet trives på

Brumleby'sk vis i en stadig balancegang mellem engagement, rutine og

selvforvaltning. Vi har en vårfest under opsejling, der lover glad fornyelse og bedre

vejr, og bestyrelsens egne forsæt for det kommende år handler som altid om

målopfyldelse: Brumleby skal være et godt sted at bo. Vi vil prioritere den interne

kommunikation, og efter behov holde gensidige orienteringsmøder med flere

arbejdsgrupper. Vi vil overvåge økonomien og fortsat påtage os det overordnede

ansvar - og det kræver altså, at vi bliver forankret i et solidt demokratisk mandat.

Derfor: mød op til generalforsamligen 26. maj (og afdelingsmødet 29. september) -

der er ikke længere til medindflydelse end dét!

På gensyn!

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

.................................................................

Stine Gotved, H 103

formand

More magazines by this user
Similar magazines