30.07.2013 Views

Dansk på arbejde - Ny i Danmark

Dansk på arbejde - Ny i Danmark

Dansk på arbejde - Ny i Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

.

Workshop 4:

”Medarbejder og medborger -

nye veje for danskuddannelser

for voksne udlændinge.”

Erhvervs- og udviklingskonsulent

Anne-Grete Jensen

Telefon: 23308816


Sprogcenter Vejle tilbyder erhvervsrettet

undervisning målrettet:

Det private arbejdsmarked, bl.a.:

Hotel- og rengøringsområdet, produktions – og

vidensvirksomheder, samt landbrugsområdet.

Offentligt institutioner, bl.a.:

Kompetence- og jobcentre, sundhedsområdet.

Uddannelsesinstitutioner, bla.:

Social- og sundhedsskoler, AMU-centre og

Erhvervsskoler.

Erhvervs- og udviklingskonsulent

Anne-Grete Jensen

Telefon: 23308816


Erhvervsrettet undervisning – forskellige

muligheder:

Danskundervisning jf. Lov om danskundervisning

for voksne udlændinge.

Introdansk.

Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk.

Forberedende VoksenUndervisning (FVU)

Dansk som andetsprog (AMU-dansk)

Erhvervs- og udviklingskonsulent

Anne-Grete Jensen

Telefon: 23308816


Arbejdsopgaver

∙ Beskrivelser

Samarbejdsrelationer

∙ Kolleger

∙ Kunder

Kilde: Projekt Samspil

Arbejdsmetoder

∙ Politikker

∙ Processer

Færdigheder

”Hånd” – at kunne

Ledelse og organisation

∙ Arbejdsdeling og –organisering

∙ Gensidige forventninger og anerkendelse

Den enkelte medarbejder

Viden

”Hoved” – at vide

Holdninger og motiver

”Hjerte” – at ville

De sociale fællesskaber

•Værdier

•Holdninger

•Erfaringer

Erhvervs- og udviklingskonsulent

Anne-Grete Jensen

Telefon: 23308816


Udtalelse fra en medarbejder:

”Arbejdspladsen er bedre til at hjælpe mig, nu de ved

jeg går til dansk.

Danskerne bliver sødere, når de ser, at jeg også

arbejder med sproget og ikke ”bare tager jobbet fra

dem.”

Jeg oplever mere respekt fra mine kolleger – nu vil de

gerne arbejde sammen med mig. De synes vist ikke

længere, jeg bare er til besvær.”

Erhvervs- og udviklingskonsulent

Anne-Grete Jensen

Telefon: 23308816


Den målrettede informationsindsats.

Annoncer, brochurer og hjemmesider har ringe

effekt.

Kampagner, uddannelsesmesser o.lign. bidrager til

øget synlighed og generel information.

Opsøgende arbejde, netværk og personlige

kontakter er et must i forhold til iværksættelse af

konkrete aktiviteter.

Erhvervs- og udviklingskonsulent

Anne-Grete Jensen

Telefon: 23308816

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!