30.07.2013 Views

Sociale klasser, social ulighed & arv

Sociale klasser, social ulighed & arv

Sociale klasser, social ulighed & arv

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Chancelighed og skolens

integrerende funktion

Dagens mål:

• At få indsigt i hvordan klasser og lag skabes

• At forholde sig analytisk til den samfundsskabte

ulighed

Maria-Christina Schmidt


SFI’s socialgruppeinddeling

Socialgruppens procentdel af den voksne befolkning i år 2000 er angivet i parentes

Socialgruppe I (9%)

Socialgruppe II (16%)

Socialgruppe III (17%)

Socialgruppe IV (37%)

Socialgruppe V (21%)

Selvstændige i byerhverv og funktionærer med lang,

videregående uddannelse eller selvstændige i byerhverv med 21

ansatte og derover og funktionærer med 51 underordnede eller

derover.

Selvstændige i byerhverv og funktionærer med mellemlang,

videregående uddannelse eller selvstændige i byerhverv med 6-

20 ansatte og funktionærer med 11-50 underordnede.

Selvstændige i byerhverv med 0-5 ansatte, gårdejere og

funktionærer med 1-10 underordnede.

Funktionærer med 0 underordnede, faglærte arbejdere og

husmænd.

Ikke-faglærte arbejdere.

Placeringen af erhverv bygger principielt på status og prestige. Opdelingen anskueliggør

kun i begrænset omfang ulighedens forudsætninger og de reelle muligheder for at stige

op i socialgruppe. Jf. Muschinsky: 2001

Maria-Christina Schmidt


1960’erens slogan:

(Formel) lighed gennem

uddannelse

Samlet set får flere mere uddannelse

end deres forældre, men…

Maria-Christina Schmidt


En generation der blev voksen

– af Erik Jørgen Hansen

1968: interview med 3000 personer i 14årsalderen

1992: geninterviewet i 38-årsalderen

Med udgangspunkt i en verbal prøve der målte

sproglig forståelse, abstraktionsevne og evne til

at se relationer

Maria-Christina Schmidt


Den sociale skævhed af uddannelse

Illustreret ved forskellene mellem oprindelsesklasserne i de

andele blandt de i 14-årsalderen bogligt bedst begavede, som i

38-årsalderen havde en lang videregående uddannelse

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Proff. Funkt. Selvst. Faglært U-faglært

Maria-Christina Schmidt

Sønner

Døtre

Kilde: E. J. Hansen

i Social Forskning

nr. 2 1995


Det er den sociale baggrund, ikke

evnerne der er afgørende…

”Inddelingen i sociale klasser efter uddannelse

forklarer (…), at forældre i de uddannede klasser

genskaber ulighederne ved at videregive deres

kundskaber i opdragelsen. Deres børn møder op i

skolen og har ’snydt’ på forhånd sammenholdt

med arbejder klassensbørn.”

E. J. Hansen Information 16. Juni 1995

Maria-Christina Schmidt


Mindre ulig fordeling,

hvis åbne muligheder for

de kortuddannede hele livet

• Tilbagevendende uddannelse, dvs.

klippekort til alle med 13 års uddannelse

betalt af fællesskabet.

• Afkortning af ’første gangs uddannelserne’,

sparede midler overflyttes til efter- og

videreuddannelser.

Maria-Christina Schmidt


’Social arv’ – et mangetydigt begreb,

der dog ofte reduceres til spørgsmål om

relationen mellem forældre og børn.

• Men er børn og unges

handlemuligheder udelukkende

bestemt af forældrenes situation?

• Hvad ligger der i M. Ejernæs

kritik af begrebet? Hvad forslår

han som alternativ – og hvorfor?

Maria-Christina Schmidt


’Mønsterbryder’

- en ofte anvendt konstruktion

• Hvad betyder begrebet?

• Hvori består E. J. Hansens

kritik?

• Hvad bør gøres – ifølge E. J.

Hansen og ifølge jer?

Maria-Christina Schmidt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!