SKOVSHOVED HAVN BAADLAUG - skovshoved havn bådlaug

skovshoved.baadlaug.dk

SKOVSHOVED HAVN BAADLAUG - skovshoved havn bådlaug

SKOVSHOVED HAVN

SKOVSHOVED HAVN BAADLAUG


SKOVSHOVED HAVN

HELHEDSPLANEN

For snart 5 år siden genopstod debatten om behovet for en

havneudvidelse og en helhedsplan for Skovshoved Havn og

by. Såvel havnen, byen og områderne omkring har et stort

potentiale – ikke mindst for bådejere, sejlsportsinteresserede

og Skovshoved-borgere, men også for erhvervsdrivende,

motionister og besøgende generelt.

Nærværende forslag til en ny helhedsplan for området er et

forsøg på at udvikle disse potentialer, bl.a. med en udbygning

af havnen med plads til op mod 250 nye bådpladser. Samtidig

inkorporer forslaget en lang række af de forskellige faktorer, der

gennem de seneste år har været til debat.

Forslaget er udformet, så realiseringen af helhedsplanen kan

gennemføres etapevis og på en sådan måde, at det ikke bliver

til gene for den daglige brug af den eksisterende havn eller for

livet i byen.

HAVNEN OG BYEN

I den nye helhedsplan kommer Skovshoved by og havn til igen

at udgøre en helhed. Der åbnes op mod stejlepladserne og

fi skerbyen og beplantning, belægninger samt inventar får et nyt

udtryk, der skaber sammenhæng mellem byen og havnen.

Den 4-sporede vej ’Kystvejen’, som i dag skiller byen fra havnen,

indsnævres til en 2-sporet vejpassage på strækningen gennem

Skovshoved havn og by. Vejpassagen skabes fx ved pullerter,

og forsætninger i terrænet og markeres ved beplantninger og

en anderledes belægning. Udover dette foreslås en reduktion af

hastigheden til 40 – 50 km/t på den pågældende strækning.

HAVNEN

Forslaget omfatter etablering af en ny dækmole, som følger den

eksisterende moles bue ca. 120 meter forskudt mod øst. Mod

nord og syd gennemføres landvindinger, hvorved der dannes en

småbådshavn og et yderligere bassin mod nord og en værftshavn

mod syd. Mellem disse etableres en ydre marina.

Mellem Marinaen og småbådshavnen foretages landvindingen

på en sådan måde, at der dannes en lille ø samt en smal

kanal op mod den nye mole. Kanalen sikrer en naturlig

vandgennemstrømning i havnen.

Den eksisterende øst- vestgående promenade forlænges mod

øst, hvor man over en bro krydser kanalen og føres ud på øen.

Herved skabes et helt netværk af stier og pladser omkring

klubhuse og anløbsbroer.

Med sin enestående udsigt over Øresund, vil den nye ø fungere

som samlingssted for folk med tilknytning til havnen, Skovshovedborgere

på spadseretur og tilskuere til søsportsaktiviteter og

store maritime events samt andre kulturelle aktiviteter.

Øen er samtidig det naturlige anløbssted for både der gæster

Skovshoved Havn.

På øens vestlige side opføres en restaurantbygning med udsigt

over vandet og faciliteter til afvikling af maritime events. Mellem

øen, molerne og kanalen etableres en række broer, så der

dannes et hyggeligt maritimt miljø med fl ere små bassiner.

I den sydlige del af havnen etableres en ny øst- vestgående

promenade ved det eksisterende sydbassin. Her kan der

etableres maritime butikker og en mindre dagligvareforretning.

Sammen med det grønne område vest for havnen og det fi ne net

af promenader vil der blive skabet grobund for et inspirerende

socialt liv.

MARINAEN

Med sin nye mole og nye anløbsbroer skaber helhedsplanen

plads til langt fl ere både end i dag og bidrager også dermed til

at skabe mere liv og bevægelse i området.

I det eksisterende havnebassin fjernes fl agmolen, således

at det nuværende nord- og midterbassin omdannes et

samlet vestbassin, hvor der etableres nye og tidssvarende

anløbsbroer.

SKOVSHOVED HAVN BAADLAUG

Broerne anlægges med adgang fra vest, så den nye udbyggede

promenade udnyttes som fordelingsareal til de enkelte

anløbsbroer. Med parkering i det grønne område mellem

promenaden og vejpassagen forbedres bådejernes muligheder

for at parkere i nærheden af deres både.

Indsejlingen til havnen foregår hovedsageligt via et særligt formet

anduvningsbassin, der forhindrer bølgegang i havnen og sikrer

rolig besejling ved alle vindforhold. Derudover er der adgang

gennem værftshavnen mod syd.

SMÅBÅDSHAVNEN OG VÆRFTSHAVNEN

I småbådshavnen, som har sin egen indsejling, får robåde, joller

og mindre køl- og motorbåde deres plads. Her kan man i fred

og ro søsætte børnenes optimistjoller, og jollesejlerne får med

et stort nyt rampeanlæg lige ud for jollepladsen nemmere ved

at søsætte deres både. I forlængelse af anløbsbroerne opføres

reparations- og opbevaringsbygninger samt en multihal.

Umiddelbart ud til kanalen etableres et gennemstrømnings

bassin, der tænkes anvendt til kajak-polo, dykkerundervisning,

kæntringsøvelser for optimistjoller m.v.

Værftshavnen omfatter tre rampeanlæg og rigelige

kajanlæg med plads til det nødvendige materiel til rigning og

bådoptagning. På land er der plads til opførelse af nye værfts- og

værkstedsbygninger. Udover dette får marinehjemmeværnskutte

ren MHV 809 får sin faste plads i værftshavnen.

PÅ VEJ IND I FREMTIDEN

Nærværende forslag til en ny helhedsplan for Skovshoved Havn

og det omkringliggende område er baseret på de kvaliteter og

potentialer området byder på. Forslaget knytter de forskellige

interessenters visioner for området sammen til en helhed med

et projekt, der samler havnen og byen og fremhæver både det

grønne og det blå element.


KYSTVEJEN

VÆRFT

VÆRFT HAVNEN

HMV 809

GL STRANDVEJ

BUTIKKER HAVNEFOEDE

YDRE MARINA

P-PLADSER


GÆSTEANLØB

AJ TANK

KLUBHUSE

P-PLADSER

KANAL

RESTAURANT

KLUBHUSE

VANDSKIKLUB

JOLLE

PLADS

SMÅBÅDSHAVN

GL STRANDVEJ

KYSTVEJEN

SKOVSHOVED HAVN BAADLAUG

NY HELHEDSPLAN - 1:4000


JULI 2009

1 - eksisterende havn 2 - ny dækmole

- 110 m mod øst


3 - landvinding 4 - ny helhedsplan

SKOVSHOVED HAVN BAADLAUG


VÆRFT

VÆRFT HAVNEN

HMV 809

BUTIKKER

GL STRANDVEJ

HAVNEFOEDE P-PLADSER

YDRE MARINA

HAVN


GÆSTEANLØB

AJ TANK

KLUBHUSE

P-PLADSER

KANAL

RESTAURANT

KLUBHUSE

VANDSKIKLUB

JOLLE

PLADS

SMÅBÅDSHAVN

SKOVSHOVED HAVN BAADLAUG

NY HELHEDSPLAN - 1:2000


BUTIKKER PÅ HAVNEN


SKOVSHOVED HAVN BAADLAUG


SNIT - 1:500

KYSTVEJEN

P-PLADSER

KLUBHUSE


HAVN

HAVNEN

RESTAURANT

SKOVSHOVED HAVN BAADLAUG


KANALEN


SKOVSHOVED HAVN BAADLAUG

More magazines by this user
Similar magazines