2008-09 i pdf - Skræppebladet

skraeppebladet.dk

2008-09 i pdf - Skræppebladet

nr. 09

skræppebladet

t

november 2008

Efter 15 år er Bølle-Bob igen aktuel på Gellerupscenen


kolofon

skræppebladet

t

ISSN 0906-267X

Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Tlf. 86 25 26 99.

E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Hjemmeside: www.skraeppebladet.dk

Åbent på deadlinedagen kl. 16.30-19.00

Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for

Brabrand Boligforening.

Redaktionen er valgt på beboermøderne.

Bladets be styrelse er den til enhver tid valgte

foreningsbestyrelse.

Bladet udkommer den første uge i hver måned,

undtagen januar og august.

Oplag: 5500 eksemplarer.

Årsabonnement: 170 kr.

Skræppebladet trykkes på

100% dansk genbrugspapir.

redaktion:

Kirsten Hermansen Tlf. 86 25 39 47 (afd. II)

Troels Lærke Tlf. 60 24 27 79 (afd II)

Sebastian Adorján Dyhr

(ansvh. redaktør) Tlf. 86 25 10 59 (afd. IV)

Bo Sigismund Tlf. 87 38 17 57 (afd. IV)

Nanna T. Monrad Tlf. 28 77 35 80 (afd. IV)

Helle Hansen (frivillig) Tlf. 40 71 86 75 (afd. IV)

Troels Bo Knudsen Tlf. 22 88 60 47 (afd. V)

Jens Skriver Tlf. 86 24 54 19 (afd. VI)

Lars Eg (suppleant) Tlf. 86 24 51 61 (afd. VI)

Ulrik Ricco Hansen Tlf. 26 29 36 64 (afd. XI+XII)

Linda Adamsen (suppleant) Tlf. 51 35 67 26 (afd. XII)

Hans Esmann Eriksen Tlf. 26 13 07 44 (afd. XXII)

Hans Nikolajsen Tlf. 86 16 79 03 (afd. XXIII)

tegner:

Jesper Ankjær

Internet:

Ulrik Ricco Hansen, tlf. 26 29 36 64

layout:

Jesper Krogh, tlf. 51 90 38 44

korrektur:

Sebastian Adorján Dyhr, tlf. 86 25 10 59

tryk:

Uni Tryk A/S

Indlæg sendes til:

Skræppebladet

Gudrunsvej 2, kld. 8220 Brabrand.

Stof modtages også gerne via e-post.

Sidste frist for aflevering af stof til december-nummer er:

torsdag den 13. november kl. 19.00

Husk at sidste frist for huslejebetaling er

torsdag den 6. november 2008

Er huslejen ikke indbetalt til tiden, overgives den til

retslig inkasso efter 3 dage.

lederen

brandfarlIge menInger om gellerup

af Ulrik Ricco Hansen

I oktober var Gellerup-området igen i mediernes søgelys ef ter

tre påsatte brande. Hvis man ikke følger området kan man fristes

til at tro, at områdets børn og unge helt har mis forstået en uges

skoleferie: Der kan tilsyneladende ikke kan gå en vinterferie eller

efterårsferie uden voldsomme be gi ven heder med bål og brand.

Under overfladen gemmer sig mange spekulationer og mere el ler

mindre politiske og mere eller mindre politisk korrekte me ninger

om grunden til, at området er plaget af uheldige episoder.

Helle Hansen, der bl.a. er formand for afdelings bestyrelsen i

Gellerupparken har haft succes med et projekt, der samler beboere

og foreninger til at ”patruljere” området. Borgmester Nicolai

Wammen er meget glad for beboerinitiativet, der sammen med

politiets indsats ind til videre har sat en stopper for nedbrændte

børnehaver.

Fra Christiansborg ligner situationen dog nærmere en krigs zone.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti siger, at politiet ikke tør gribe

ind fordi “velorganiserede indvandrerbander er klar til at angribe

med sten og brandbomber”. Velfærdsminister Ka ren Jespersen vil

med opbakning fra det århusianske by rådsmedlem Gert Bjerregaard

have indført natligt ud gangsforbud for områdets børn og unge. De

konservative foreslår, at den storstilede helhedsplan for om rådet

sættes på ”pause”, ind til der er ro i området, og SF mener at et

udgangsforbud vil fratage forældrene deres an svar.

Brabrand Boligforening har med direktør Torben Overgaard og

formand Jesper Pedersen i spidsen den klare holdning, at familierne

skal smides ud af deres lejligheder, og har sat advokater i sving med

at gentage de tidligere såkaldte ”ud sættelsessager”, hvor familier

er tvunget væk, fordi et familiemedlem har begået kriminalitet i

nærområdet.

Beboer Rabih Azad-Ahmad, der er medlem af byrådet og arbejder

i Århus Retshjælp har dog en bemærkelsesværdig pointe, som

også byens dagblade har støttet. Det nytter ikke at give forældrene

pålæg om bøder for børnenes unoder og krav om at håndhæve

udgangsforbud, hvis far er så psykisk syg og traumatiseret, at han

f.eks. stirrer ind i væggen et helt år. Flere undersøgelser tyder på en

stor overrepræsentation af psykiske tilfælde hos områdets beboere

med flygtninge/indvandrer-baggrund.

Det er fint med de kontrakter, som Socialcenteret indgår med de

familier, som bare mangler en opsang for at få styr på de unge, men

dette kan kun være en del af løsningen.

Der mangler opsøgende psykiatrisk hjælp til mange familier

området. Helhedsplanen skal ikke stoppes, til gengæld skal der

sættes mere fokus på sociale aspekter.

Naturligvis kan problemet kun løses med en knibtangsmanøvre,

hvor der angribes på flere fronter. Og på den måde kan det i

overført betydning betegnes som en krigszone. Krig mod dårlige

oplevelser, dårlig moral og dårlige forhold.


4

tjørnejagten er gået ind

af Ulrik Ricco Hansen

Et kig på naturen på Holmstrup

Mark som i den kommende tid

er fyldt med tjørne.

6

pengeregn over gellerup

af Helle Hansen

TV2’s hemmelige millionær

delte penge ud til blandt andet

Cirkus Tværs og Kontaktstedet.

8

forældre involverer sig i

deres børns fremtid

af Ahmed El Ahmad

200 forældre fik viden om unges

valg af uddannelse og om at

skabe de bedste rammer.

10

undervisning og leg

i og omkring naturen

af Jens Skriver

I efterårsferien afholdt Gellerup

Højskole kursus med titlen

”Kryb, køer og frøer”.

1 - Hans Broges Parken side 27

22 - Sonnesgården side 28

IndHold

5 fjernvarmearbejdet er ovre

Brabrand Skovvej farbar igen.

7 aCfC har brug for flere forældre

Børnenes udvikling skal styrkes.

9 fra beboerrådgiverne

Om mulighed for julehjælp.

11 succesfuld sommerferie i gellerup

Højskole stod for mange gode arrangementer.

12 astronomiklub Capella

Observator, astrofysiker og arkæoastronom.

13 fuld gang i uddannelsen af nye

borgerjournalister

Læs spændende historier på borgerportalen.

14 ny fyr i parken

Otto besøger opgange i Gellerup og Toveshøj.

15 ”trin for trin” for rene opgange...

Kampagne mod svineri i Gellerup og Toveshøj.

16 Jubilæums-quiz (2:5)

Gæt igen med i gamle Skræppeblade.

18 gunnar geertsens bølle-bob

Bølle-Bob tilbage på Gellerupscenen.

20 brabrand 8220 -

en ung kvindes fortællinger

Levende og medrivende roman.

21 stadig få ledige lejligheder

Den almene boligsektors udlejning påvirkes

endnu ikke af finanskrisen

22 Helhedsplanen

Stormøde om fremtidens vestby.

23 Hvad er det?

Mystik om en stor betonklods.

24 klummerne

Om ”det lille tyveri”.

25 læserbreve

Om Helhedsplanen.

26 landsbyggefonden (2)

Vagn Jacobsen med fortsættelse af indlæg.

29 aktiviteter

Blokparty, Cirkus Tværs, Yggdrasil m.fl.

Forside: Bølle Bob på Gellerupscenen

foto: Orla Jensen


4 - Skræppebladet november 2008

almIndelIg HvIdtJørn er Ikke almIndelIg på Holmstrup mark

Der er meget længere mellem træer og

buske af arten almindelig hvidtjørn,

end man skulle tro. På en tur gennem

naturen på Holmstrup Mark er

det ellers meget let at finde tjørn, der

i november og hele vinteren står med

bladløse grene fyldt med koralrøde

bær, der lokker vintersultne fugle til.

Rimfrost på røde tjørnebær er malerisk oplevelse i

november/december.

så skal der mases

Netop tjørnens bær er gode at bruge,

når man vil finde ud af om det er almindelig

hvidtjørn eller den i Danmark

indførte og ”nyere” engriflet

tjørn, også kaldet engriflet hvidtjørn

fordi de begge tilhører slægten hvidtjørn.

Pluk et bær og mas kraftigt det mellem

fingrene. Er der kun én kerne

(sten) inde i bærret er det den engriflede,

men er der to (evt. tre) er det den

almindelige hvidtjørn.

rødtjørn er hvidtjørn

Der er ikke de store forskelle på de to

slags tjørn. De ser næsten ens ud og

kan gro cirka de samme steder. Dog

kan den engriflede tåle lidt mere vind

og salt (f.eks. havgus), mens det er

den almindelige, som kan tåle mest

skygge og derfor kan gro inde i en

skov.

tJørneJagten er gået Ind

tekst og foto af Ulrik Ricco Hansen, ulrik@skraeppebladet.dk

Begge arter har hvide blomster, men

det er den almindelige hvidtjørn, som

findes i sorter med røde og lyserøde

blomster. Tjørn med røde blomster

markedsføres under navnet rødtjørn

plantet rødtjørn

I en række artikler følger vi naturen

på Holmstrup

Mark, og ser

denne gang nærmere

på det tornede

træ med de

røde bær.

Bor du Odinsgård

eller Thorsbjerg

bor du også

meget tæt på en

række rødtjørn,

der står som små

træer i græsarealet

mellem de to

afdelinger. Pluk

et bær, mas det

og bliv overbevist

om, at der er

to kerner indeni.

Tag så en tur ned

mellem skov, eng og bakker. Hvor finder

du ellers den slags tjørnebær?

Inden jeg afslører, hvor jeg har fundet

dem, vil jeg lige fortælle lidt mere om

tjørn.

maj-træ i gammel kalender

Træer i hvidtjørn-slægten

kaldes i England for

maj-træ, og de forventedes

at stå i blomst senest

d. 1. maj. Det har dog

været svært siden 1751,

hvor også englænderne

gik over til Gregoriansk

kalender og dermed

tog 12 dage ud af kalenderen.

Med den globale

opvarmning er det dog

igen blevet lettere at se

tjørn i blomst 1. maj.

Det er under alle omstændigheder

let at

opleve tjørnens blom-

sterflor i maj, hvor de fleste synes, at

blomsterne giver dejlig duft af forår.

Har man en god næse, kan man lugte

forskel på almindelig hvidtjørn og engriflet

tjørn.

Hækplante nr. et

I den del af verden hvor vi bor –

Nordeuropa – er hvidtjørn særdeles

udbredt og har gennem århundreder

været anvendt som hækplante,

der før pigtrådens tid mest effektivt

kunne markere, at her begynder min

grund/have.

Hvidtjørn er så udbredt en hækplante,

at den på engelsk hedder hawkthorn,

hvor hawk betyder have eller et indhegnet

område.

Både almindelig hvidtjørn og engriflet

tjørn er glimrende hækplanter, der

tåler meget beskæring.

sund med tjørn

Da tjørn vokser ret langsom, bliver

veddet meget hårdt og blev tidligere

brugt til f.eks. landbrugsredskaber.

Det avendes stadig i f.eks. trædrejearbejder.

Ekstrakt fra blade, blomster og frugter

af tjørn har været og er stadig meget

anvendt i naturmedicin. Tjørn er

hjertestyrkende, nedsætter forhøjet

blodtryk og kan også virke mod ængstelse.

I maj er der næsten berusende mange hvide blomster

på hvidtjørn.


Både blomster, blade og bær kan bruges

i f.eks. urtete. De helbredende

egenskaber kan også hældes på snaps

– her er det dog især blomster, som

bruges til at lave ekstrakt af.

massevis af arter

Tjørnen er Danmarks mest robuste

træ, der trods angreb fra f.eks. møl og

I løbet af vinteren er tjørnen føde for mange fugle,

blandt andet solsorten.

fJernvarmearbeJdet er ovre

nu er brabrand skovveJ farbar Igen, og lInIe 17 kører på sIn gamle rute.

Brabrand Skovvej har været spærret

for gennemkørsel i flere måneder, og

en del beboere i Søvangen, har været

tilskuere til et større opgravningsarbejde

med livlig trafik af mange entreprenørmaskiner

på vejen.

Nogle har også rigtig savnet deres

vanlige busstoppesteder.

Man kunne jo godt se, at det havde

noget med fjernvarme at gøre.

Nu er arbejdet afsluttet, og bussen kører

igen sin gamle rute, og vejen har

fået lappet sin belægning.

Arbejdet har varet længe og har set

ret omfattende ud – så for at stille vores

nysgerrighed har Skræppebladet

henvendt sig til Fjernvarme Århus for

at få at vide, hvad der har været bag-

gnav fra hjorte og andre dyr klarer sig

bedst.

Tjørn er for de fleste et let og ukompliceret

træ, og det er næsten altid en

hvidtjørn. For botanikere har det til

gengæld været en større udfordring

at beskrive tjørn i bl.a. Nordamerika,

hvor der er cirka 1000 forskellige arter

i naturen.

find de to sten

Tilbage til Holmstrup

Mark hvor der kun er

to arter at bekymre sig

om. Trods ”masevis”

af undersøgte bær, har

jeg kun fundet almindelig

hvidtjørn med to

kerner i bærrene i det

fri omkring Grimhøj

Gård og over mod Bremerholm.

Og kun ganske

få planter. Så kan

du opspore en busk eller

et træ i naturområdet,

hører jeg gerne om

det. Du kan f.eks. lave

en konkurrence med

af Kirsten Hermansen

grund for den store aktivitet i sommer

på den ellers så stille vej neden

for Søvangen.

En ingeniør fra Fjernvarme Århus,

Teknik og Miljø fortæller os, at

”Årsagen til fjernvarmearbejdet på

Brabrand Skovvej var, at vi fik en henvendelse

fra Natur- og Vejservice, som

ønskede at lægge ny asfalt på vejen.

Forinden ville de sikre sig, at der ikke

var ledningsejere (fjernvarme), som

skulle i gang med renoverings- eller

anlægsarbejder på strækningen.

Da vore eksisterende fjernvarmeledninger

på stedet havde en renoveringsmoden

alder, og der tillige var

to underjordiske bygværker, som vi

din ven eller en i familien om, hvem

der finder den første.

Go’ tjørnejagt!

Der er masser af tjørnebær sidst på efteråret.

Hvilken slags tjørn er det mon?

ønskede sløjfet, så besluttede vi, at vi

ville renovere vores fjernvarmeledning,

inden der skulle ny asfalt på.

Arbejdet har været ret omfattende,

fordi der i Brabrand Skovvej ligger

både en stor forsyningsledning til et

større område, og en mindre ledning

til forsyning af ejendomme omkring

Brabrand Skovvej. Derudover var der

alle stikledningerne, og de 2 bygværker,

der skulle sløjfes.”

Det er så det, der er foregået i sommer,

og nu venter vi så på, at der også

kommer en ny vejbelægning

Skræppebladet november 2008 - 5


tv2’s HemmelIge mIllIonær, asger Jensby, delte med rund Hånd penge ud

tIl CIrkus tværs, kontaktstedet og unge4unge

Selve tv-programmet ”Den hemmelige

millionær” blev optaget i begyndelsen

af marts, hvor Asger Jensby

pludselig en dag mødte op i Kontaktstedet

forklædt som en efterlønner,

der var i gang med at undersøge, om

han skulle flytte tilbage til Gellerupparken.

Historien lød, at her havde han boet

på Gellerup Kollegiet først i halvfjerdserne,

og nu var han med et tv-hold

i hælene ved at undersøge, om han

ville genbosætte sig for at lave frivilligt

arbejde i området.

aktiv ildsjæl med de unge

I Kontaktstedet var Asger Jensby en

hyppig gæst, og her stod han en aften

for middagsmaden til de unge. Han

var også ude at gå med Unge4Unge

på rundtur i Gellerupparken – ligesom

han også deltog i et af medlemsmøderne.

Asger nåede også ned forbi Cirkus

Tværs, hvor han mødte ildsjælen Joop

Poelman, der har været cirkusdirektør

i mere end 20 år. Og i City Vest fandt

han frem til Livsværksstederne, hvor

han rendte på den frivillige medarbejder

Leif, der har en fortid som narkoman.

sløret faldt

Efter de ti dages besøg i Gellerup lod

Asger Jensby sløret falder og tilstod,

at han ikke helt lige var den ildsjæl,

som han havde givet sig ud for. Men

sammen med den overraskende besked

fulgte også en mere behagelig

overraskede, der betød, at Unge-

4Unge og Kontaktstedet til sammen

modtog en check på 250.000 kroner, et

beløb, de har valgt at dele lige over.

I Cirkus Tværs blev Joop overrasket

med en check på 150.000 kroner, mens

Leif modtag 45.000 kroner og en sprit

ny bærbar computer.

mange forskellige aktiviteter

Indtil videre har børn og unge fra

Kontaktstedet og lokalområdet fået

6 - Skræppebladet november 2008

pengeregn over gellerup

tekst og foto af Helle Hansen

glæde af de mange gode penge via et

fællesarrangement, der bestod af en

sejltur med Skonnerten Brita Leth til

Tunø og Samsø i en weekend i august.

Og Kontaktstedet har også fået et nyt

bordfodboldspil og lagt ny beklædning

til poolbordet.

Sommerens ferietur til Læsø med indbygget

flyvetur for fire unge brugere

fra Kontaktstedet blev også muligt på

grund af pengegaven.

Og ved Kontaktstedets fem-årsfødselsdag

i juni blev gæsterne budt velkommen

med et kæmpe fantastisk kagebord.

Og endelig er der også snart et

nyt køkken på vej til Kontaktstedet.

ny uniform

til opsøgende arbejde

Unge4Unge har brugt nogle af pengene

på at holde en skolefest for Nordgårdskolens

elever i forbindelse med

lukningen af skolen. Og så har med-

lemmerne fået nye jakker, som de

kan tage på, når de laver opsøgende

arbejde.

Det er også blevet til en ”Sjov og ballade-dag”

for børn og unge i Gellerup

og en ny udgave af Unge4Unge’s fodboldturnering.

lastbil og forstærkere

I Cirkus Tværs faldt de mange penge

på et tørt sted. Cirkusen lastbil er nu

Mustafa (th.) og drengene i Kontaktstedet glæder sig at få et nyt køkken -

og millionærpengene er også gået til et nyt bordfodbold

blevet betalt ud, der er blevet købt lidt

nyt udstyr til forestillingerne, og en

sjat blev brugt på sommerens turné.

Endelig har cirkusen købt nye forstærkere,

som skal bruges til vinterens

Blok Party’er i Nordgårdhallen, så det

ikke mere er nødvendigt at skulle ud

at leje.


aCfC Har brug for flere forældre

Du kender sikkert ACFC - fodboldklubben,

der holder til på banerne ved

Nordgårdskolen. Måske afleverer du

din søn eller datter i klubben og stoler

på, at trænere og holdledere

tager sig af dem. I ACFC er

de glade for den tillid, men

samtidig efterlyser klubbens

formand, Afif Abdallah,

mere opbakning i forhold til

børnenes aktiviteter. For det

er ikke lige meget, hvem der

bakker børn op i deres fritid.

”Jeg kan sige masser af gange

til en fodboldspiller, at

han er god. Men det, der virkelig

betyder noget, det er,

når mor eller far står på sidelinjen

og hepper. Det er det,

vores unge har brug for,” fortæller

Afif.

bedre bold og mindre ballade

Chaoukie Kased, der selv har to børn

i ACFC, er helt enig: ”Når forældre og

søskende er med på sidelinjen, tænker

børnene: ”Nu vil jeg gøre alt for at

vise, at jeg er en rigtig dygtig fodboldspiller.”

Børnene er altså mere ambitiøse og

motiverede, når forældrene er med,

og derudover betyder deres tilstedeværelse

ifølge Chaoukie også mindre

når mor og far følger med fra sIdelInJen, styrker det både

børnenes udvIklIng og klubben som HelHed

af Sune Jensen og Marie Tygesen

ballade på og omkring banen: ”Når

forældrene er med, er der mere ro på

og omkring fodboldbanen. Så kommer

vi for at vise, hvor gode vi er til

at spille fodbold. Og efter slutfløjtet

siger vi ”Tak for kampen.”

mange muligheder

for at hjælpe

Chaoukie har siden 1996 været aktiv i

ACFC, og han hjælper, hvor han kan.

Med moralsk opbakning på sidelinjen,

som chauffør til udekampe og

som frivillig i forbindelse med træningerne.

For to år siden var han sammen

med 30 andre frivillige med til

at opføre ACFC’s klubhus, som i dag

er blevet et lokalt samlingssted, hvor

man kan mødes til kortspil, vandpibe

og hygge. For sådan er det i ACFC -

alle er velkomne, og der er altid brug

for flere frivillige. I øjeblikket er det

især trænere, hjælpetrænere og holdledere,

som klubben efterlyser.

bare en time

Fodboldklubben på Dortesvej eksisterer

udelukkende på grund af den

frivillige indsats, og de er meget taknemmelig

for alle bidrag. Og ifølge

formand Afif skal der i virkeligheden

ikke så meget til:

”Det er vigtigt, at folk er klar over,

at vi har brug for dem - at vi er meget

taknemmelige for bare én time

om ugen. Mange tænker måske, at

én time ikke betyder noget, men det

betyder meget for os. Hvis Ahmed,

Mahmoud, Mustaffa, Anders og Brian

giver én time, så bliver det til mange

timer i sidste ende.”

Hvis du har lyst til at hjælpe ACFC,

så kontakt Afif Abdallah på 2929 8782

eller kom forbi klubben.

Adressen er

Dortesvej 47, 8220 Brabrand.

Skræppebladet november 2008 - 7


8 - Skræppebladet november 2008

forældre tIl børn og unge

Involverer sIg I deres børns fremtId

Uddannelsesvalg kan være en vanskelig

størrelse for både unge og deres

forældre. Derfor tog 200 forældre

imod tilbuddet om at få mere viden

om de unges valg af uddannelse og

tale med uddannelsesvejledere om,

hvordan de i fællesskab bedst skaber

rammer for deres børns uddannelsesvalg.

De 200 interesserede forældre deltog

i et møde onsdag den 8. oktober

i Globus1, hvor Viggo Munk, leder

af Ungdommens Uddannelsesvejledning

i Århus indledte med at fortælle

om vigtigheden af uddannelse, de

forskellige påvirkninger de unges uddannelsesvalg

præges af, uddannelsessystemets

opbygning og endelig

forældres og vejledningens rolle.

Anden del af mødet aktiverede de deltagende

forældre, som deltog i sprogdelte

workshops på arabisk, somali

og dansk, hvor de diskuterede lystigt

med uddannelsesguider og vejledere.

”Det var fint at workshops foregik på

vores modersmål. For så bliver diskussionerne

åbne og lettere at gen-

møde om uddannelsesvalg og støtte dertIl

Af Ahmad El Ahmad, projektleder for Vejledningscentret, Brabrand Boligforening

Interesserede forældre lytter til en fars spørgsmål i Globus1

nemskue. Vi forældre engagerede os

og deltog aktivt i diskussionerne. Jeg

fik at vide at alle familier kan bliver

udsat for kæmpe udfordringer, når de

snakker med deres børn om deres valg

af uddannelse. Derfor var det godt at

deltage i workshops, hvor vi lærte af

hinanden,” siger Yousef Yacoub som

selv har 3 børn.

”Diskussionerne gav os forældre en

god lejlighed til, at udveksle indbyrdes

erfaringer og ideer til, hvordan

man bedst bakke op om vores børns

uddannelsesvalg,” siger Naela El

Quiete, som er mor til 3 børn.

aktive forældre er en vigtig brik

i de unges uddannelsesvalg

Vigtigheden af at forældrenes rolle i

deres børns uddannelsesvalg og vigtigheden

af at de udvikler deres kompetencer

blev tydelig. Forældrene er

en vigtig part i både at assistere uddannelses-vejledere

og for at hjælpe

deres børn i valg og gennemførelse af

uddannelse. Forældrene efterspurgte

flere aktiviteter af den slags, som kan

støtte dem i deres rolle.

Erhverv 2008 præsenterer

erhvervsuddannelserne for elever

på vej til ungdomsuddannelser og

unge, der ikke er i uddannelse.

Erhverv 2008 er et samarbejde

mellem erhvervsskolerne og produktionsskolerne

i Århusområdet,

arbejdsmarkedets organisationer,

offentlige og private virksomheder,

Magistratsafdelingen for

Børn og Unge, Vejledningscentret

i Gellerup og Ungdommens

Uddannelsesvejledning i Samsø

og Århus Kommune. Forældrearrangementet

er økonomisk støttet

af Integrationsudvalget i Århus

Kommune og er en af aktiviteterne

i Erhverv 2008.

Vejledningscentret udgør

sammen med Naboskaberne,

Meyerne og beboerrådgivningen

Brabrand Boligforenings sociale

indsats, som er en central del

af helhedsplanen i Gellerup og

Tovshøj

Vejledningscentret har et tæt

samarbejde med UU Århus, skoledistrikter

og uddannelsesinstitutioner.

Vejledningscentrets medarbejdere

Ahmad El Ahmad, Iman Yacoub

og Abdi Rahman Iidle(Teelow)

yder vejledning til unge og forældre

om uddannelse og arbejde.

Dortesvej 23, st th,

8220 Brabrand

www.vcua.dk / e-mail:

vejledningscenter@vcua.dk

Tlf. 86256185/86255050


En medarbejder fra Sosu-uddannelsen

fortæller interesserede på Jobudstillingen

om uddannelsen

”Det var et meget inspirerende møde.

Jeg mødte mange mennesker, og sammen

kom vi i dialog med vejledere.

Beboerrådgiverne har igen mulighed

for at formidle julehjælp gennem vores

samarbejde med Egmont Fonden.

Her har enlige mødre/fædre med

børn mulighed for at få en mindre

økonomisk håndsrækning til afholdelse

af jul.

kravene for at komme

i betragtning er:

- at man holder jul

- at man er enlig med børn

- at familiens rådighedsbeløb ikke overstiger

kr. 3.000 excl. børneydelserne

Vi skal sammen udfylde et ansøgningsskema,

hvorfor du ved henvendelse

bedes medbringe dokumentation

for indtægter og udgifter. Sidste frist

er den 6. november.

Hvis du ikke ønsker at benytte dig

af ovenstående, så er der også andre

muligheder for julehjælp.

Børnenes Kontor: Her skal du udfylde

et ansøgningsskema, der skal underskrives

af sagbehandler eller af beboerrådgiveren

og som herefter ind-

Sammen med dem fik vi noget nyt

at vide om de udfordringer de unge

står overfor nå de skal vælge en uddannelse.

Jeg vil gerne fremover deltage

i sådanne arrangementer,” siger

Ahmed Mohammed, som er far til 6

børn.

Mødet var 2.del af Vejledningscentrets

initiativ sammen med UU Århus, der

omfatter to særlige forældrearrangementer,

som er en del af.

1.del Jobudstilling på Århus Købmandsskole

Erhverv 2008 er titlen på et forældrearrangement,

som Vejledningscentret

i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning

Århus har arrangeret.

Mødet var den sidste del af arrangementet

mens den 1. del. foregik

fra beboerrådgIverne

JuleHJælp

Jens Høgh/Abelone Asingh og Maryam Feriedanian

Beboerrådgivere

sendes. Vi har sørget for ansøgningsskemaer,

som du vil kunne afhente i

Beboerrådgivningen. Ansøgningen

skal indsendes senest i slutningen af

november.

Frelsens Hær: Hos Frelsens

hær skal man selv afhente

ansøgningsskema på en bestemt

dag og på et bestemt

tidspunkt i Århus centrum.

Du skal holde øje med Århus

Onsdag, da dato og klokkeslæt

annonceres her i.

Herudover er der mulighed

for at søge ved din lokale kirke.

Det er forskelligt fra kirke

til kirke, så kontakt dem for

at hører nærmere.

Beboere på Toveshøj kan

henvende sig hos Maryam i

Beboerhuset Tousgårdsladen,

1. sal.

Beboere fra de andre afdelinger,

som er tilknyttet Beboerrådgivningen

bedes henven-

onsdag den 9. april 2008, hvor forældre

til tosprogede elever og unge blev

inviteret til Jobudstilling på Århus

Købmandsskole i Viby J. 50 forældre

besøgte Jobudstillingen. De fik

et grundigt indblik i de mangfoldige

muligheder i erhvervsuddannelserne.

På den måde kunne de bedre sætte sig

ind i, hvad de unges uddannelsesvalg

handler om og hvilke karrieremuligheder,

der ligger inden for erhvervsuddannelserne.

Formålet med det særlige initiativ er

at styrke samarbejdet mellem forældrene

og uu- vejledere, og give viden

om hvordan man bruger forældrenes

ressourcer i vejledningsindsatsen

de sig i rådgivningen på Gudrunsvej

16, 1. th. eller i tirsdags-rådgivningen

på Holmstrup.

Skræppebladet november 2008 - 9


undervIsnIng og leg I og omkrIng naturen

gellerup HøJskole afHoldt kursus I efterårsferIen med tItlen “kryb, køer og frøer”

Skræppebladet stødte til undervisningsholdet fra

Gellerup Højskole den sidste dag, hvor undervisningen

foregik på Brabrand Mejeri, som er ARLAs

afdeling nede ved Brabrand Sø. Hele holdet og de

to vejledere kom til fods fra Højskolen. Forinden

havde de hen ved 45 kursister haft en spændende

og indholdsrig uge. Der var mest børn, og de fleste

var vist nok fra lokalområdet. De havde bl.a.

været i Mols Bjerge, hvor en naturvejleder havde

vist rundt, og i Randers Regnskov. Maryam fortæller,

at det, der havde gjort mest indtryk, var et

besøg af Jægerforbundet. Her blev parteret ænder,

så kursisterne fik set hjertet og alle indvoldene.

Forstander Kasper Graarup indskyder, at de også

havde set en bondegård ved Grenå. ”Eller rettere

sagt, det var en kæmpegård med køer, og vi så

4000 tons lort eller deromkring”, siger han. Karin

Daugaard Hansen, som er antropolog og lærer

ved højskolen i denne uge, nævner, at kursisterne

også havde arbejdet med ler og modelleret dyr.

på mejeriet

På Brabrand Mejeri byder guiden Jytte velkommen

til ARLA Besøgsforum. Holdet skal på rundvisning

i mejeriet, men der indledes med gruppearbejde.

Deltagerne bliver bedt om at sætte sig

fem og fem ved borde og sprede sig, så alle aldre

er fordelt ved bordene. Det passer bedst til gruppearbejdet.

Traktementet består af kakaomælk,

yoghurt og the. Deltageren lytter andægtigt, mens

Jytte indleder med et foredrag om mælk. Den første

prøve består i, om kursisterne kan smage forskel

på yoghurt med fire forskellige frugtvarianter.

Den positive stemning på holdet viste, at det havde

været en god uge.

10 - Skræppebladet november 2008

tekst og foto af Jens Skriver

Ankomst til Brabrand Mejeri

Karin Daugaard hansen, antropolog og lærer ved højskolen

husk også at kigge ind på vores hjemmeside

www.skraeppebladet.dk

som løbende bliver opdateret!


suCCesfuld sommerferIe I gellerup

mange gode arrangementer I HøJskolens regI trak fra nær og fJern

I sommerferien var der familiesommerkurser

på Gellerup Højskole – på

Nordgårdskolen. I alt ca. 100 voksne

og børn deltog. På sommerkurserne

blev der arbejdet med forskellige temaer,

ligesom der hver uge var en

udflugt ud af huset til et sted i Danmark.

noget at være fælles om

En dag er det sang og stomp, der er

på programmet. Med sammenrullede

aviser slår en flok børn rytmer, musiklæreren

fører an, og børnene følger

koncentreret med. Nogle forældre

kigger på, bl.a. Suhad og Wissal. Det

er første dag Suhad er med, hun er

kommet med sine to børn Anders på

8 og Sarah på 4. Wissal har deltaget i

mange af højskolens aktiviteter sammen

med sine børn. Det er hende, der

har lokket Suhad med i dag, de to er

nemlig veninder og mødte hinanden

på sprogskole for nogle år siden. Wissals

mange rosende ord har gjort Suhad

nysgerrig, så selvom det er Anderses

fødselsdag, og selvom Suhad

bor et stykke fra højskolen i Århus

Nord, har hun alligevel fundet tid og

fået lyst til at kigge forbi. Mens Sarah

og Anders trommer, går vi uden for

og taler. Wissal fortæller ivrigt om de

forskellige kurser, der har været på

højskolen. Det sjoveste har været historiefortælling

og arbejdet med det

farverige kunstværk, som alle deltagere

– børn og voksne – har været fælles

om.

udflugter ud i det danske rige

Men noget andet, som også har været

af stor betydning, er de ugentlige udflugter

til andre byer og egne i Danmark.

Wissal fortæller, at hun er vokset

op med en far, der i weekenderne

tog sine børn med i bilen og kørte ud

i landet for at lære dem fædrelandet

at kende. ”Det er noget, jeg gerne vil

give videre til mine egne børn, jeg vil

gerne vise dem Danmark, jeg kender

jo faktisk kun selv Brabrand og Århus

af Benedikte Erlykke, Kommunikationskonsulent, Det Boligsociale Fællessekretariat

C. Derfor synes jeg, det har været rigtig

godt at være ude i landet og se, at

sådan her kan Danmark også være”.

Der er kommet mange gode ferieminder

i kufferten. Især har turen til

Skagen gjort et stort indtryk – alt det

sand!

ny lyst til at komme ud

på egen hånd

Projektleder for højskolen, Kasper

Graarup, er tilfreds med sommerkurserne.

Han synes også, at udflugterne

har været en stor succes: “De har givet

deltagerne nogle gode oplevelser

sammen. Og så har det givet inspiration

til flere udflugter på egen hånd.

Eksempelvis var Kalø Vig en stor og

behagelig overraskelse for mange, der

bad om at få adresse og kørselsvej-

ledning, for de ville så gerne derud

igen”.

Gellerup Højskole åbner først rigtigt i

2009, men i efterårsferien vil der igen

være ferieaktiviteter. Denne gang

handler det om naturen, og hvad vi

bruger den til. Der bliver bl.a. en udflugt

til Mols Bjerge, hvor en naturvejleder

vil præsentere deltagerne for

alverdens spiselige og uspiselige kryb

herunder frøer og firben. Du kan se

hele programmet på www.gelleruphojskole.dk,

hvor du også kan tilmelde

dig.

Wissal El Arid (tv) og Suhad Hamad foran det store maleri, som børn og voksne

var fælles om at lave under sommerkurserne.

Det Boligsociale Fællessekretariat

Saralyst Allé 55 | 8270 Højbjerg

Tlf. 8734 00 02 | fs@fs-bydele.dk

www.bydele.dk

Skræppebladet november 2008 - 11


observator, astrofysIker og arkæoastronom

brugeren af den store merz-refraktor på observatorIet I købenHavn

arbeJdede også med tyCHo braHe

Heinrich Luois d’Arrest (1822-75) er

næsten glemt i dag, men han var en

af 1800-tallets betydeligste astronomer.

Oprindeligt kom han fra Berlin,

men var af fransk afstamning. Som

assistent ved observatoriet i Berlin

var han en af de allerførste til at se

planeten Neptun. Han opdagede flere

kometer og asteroiden Freja. Da Københavns

Universitet opførte det nye

observatorium på Østervold, var det

naturligt at tilbyde ham stillingen

som leder af observatoriet og professor

i astronomi. Han sled sig vist nok

op ved sin flittige brug af observatoriets

store Merzrefraktor. Med den kunne

han gøre mere præcise iagttagelser

end med de kæmpestore spejlteleskoper.

Om dagen gik han med bind for

højre øje, så han let kunne omstille

øjet til nattesyn. Det lykkedes ham at

observere meget svage objekter. Han

interesserede sig især for stjernetåger

og kuglehobe, men senere tider gav

ham ret i, at han også have observeret

fjerne galakser. På hans tid var der

enighed om, at Mælkevejen var en

galakse, men ingen sikker viden om,

hvad der befandt sig udenfor. Som en

af de allerførste tog han den såkaldte

spektralanalyse i brug til at bestemme

objekternes kemiske sammensætning.

arkæoastronomi

Til trods for sit intense arbejde ved

kikkerten var han velbevandret i historie

og litteratur, og det betød meget

for ham at komme ud i naturen.

Et yndet udflugtsmål for ham var øen

Hven. Han kom her ikke alene af interesse

for Tycho Brahe, men kunne

meget godt lide klintekysten. Tycho

Brahes mission var som astrolog og

guldmager, men Johannes Keplers

og senere adskillige andres brug af

hans observationer førte til, at han nu

huskes som astronom. Hertil bidrog

også d’Arrest. I 1868 offentliggjorde

han således resultaterne af en opmåling

af Uranienborg og Stjerneborg.

12 - Skræppebladet november 2008

af Jens Skriver, Astronomiklub Capella

Kældrene havde i længere tid ligget

under vand, men i nogle år med tørre

somre var det muligt at foretage en

nøjere undersøgelse. Da der nogle år

senere blev udgivet en stor biografi

over Tycho Brahe, havde d’Arrest

ydet forfatteren stor hjælp.

Capella astronomiklub

kontaktperson:

John mikkelsen,

Jernaldervej 259 b,

tlf. 86 24 06 14


aarHusvest.dk sætter luppen på HelHedsplanen for gellerupparken og tovesHøJ

På borgerportalen Aarhusvest.dk kan

du hver dag finde nye spændende historier

om livet i vestbyen. Historier,

som alle er skrevet af borgere, der selv

bor og lever i bydelen, og som er blevet

uddannet som borgerjournalister.

Borgerportalen er nu i gang med at

uddanne et nyt hold borgerjournalister.

De får primært som opgave at

være med til at skrive om helhedsplanen

for Gellerupparken og Toveshøj.

Her skal de fremover være med til at

lave nye vinkler på arbejdet med at

omdanne boligområderne til en aktiv

bydel.

”In your face”-journalistik

Den 4. oktober mødtes de ”gamle”

borgerjournalister med de nye kursister

i beboerhuset Laden til en arbejdslørdag

i journalistikkens tegn.

Her diskuterede de, hvordan journalistikken

skal være på borgerporta-

fuld gang I uddannelsen

af nye borgerJournalIster

tekst af Helle Hansen & Elsebeth Frederiksen

foto af Elsebeth Frederiksen

len, og der var enige om, at der skulle

være mere ”in your face”-journalistik

med både humor og kant.

Ingen i Århus Vest skal kunne føle sig

sikker, hvis de får et kamera stukket i

hovedet eller bliver afkrævet et svar

på spørgsmål om området.

De nye borgerjournalister var alle enige

om, er de vil være med til at gøre

en forskel i området.

flere læsere ønskes

Der blev også snakket om, hvordan

man laver portalen mere vedkommende

for alle borgerne i Århus Vest.

Og alle borgerjournalisterne udtrykte

ønske om at få flere læserne til at klikke

ind på siden hver dag.

Derfor må læserne også meget gerne

komme med deres input og fortælle,

hvad der kan gøres for at gøre portalen

mere læservenlig.

Lokalredaktør Ole Nørgaard

tegner og fortæller ved tavlen

Efter den fælles frokost blev kursisterne

lørdag eftermiddag sendt ud på

opgave for at opsnuse lokale historier.

Den ene gruppe blev sendt i Globus1,

og den anden gik til Bazar Vest. Derefter

skulle journalistspirerne komme

tilbage med interviews, billeder og

notater, som de skulle tage med hjem

og skrive en historie ud fra.

På portalen kan du i dag læse, om resultatet

af borgerjournalisternes jagt

på den gode historie også endte med

at blive en rigtig nyhed.

Skræppebladet november 2008 - 13


14 - Skræppebladet november 2008

Ny fyr i parkeN

OttO besøger OpgaNgeNe i gellerup Og på tOveshøj

Hej med dig! Jeg hedder Otto. Jeg er flyttet til Gellerupparken.

Jeg besøger mange mennesker, både på Toveshøj og i Gellerupparken. Venlige mennesker,

der har mange gode og sjove historier at fortælle.

Men hvad er nu det? Mange opgange er ikke rare at komme ind i. De er beskidte.

Der ligger tit slikpapir, yum yum-poser, tyggegummi, sodavandsdåser og andet affald.

Og ved I hvad? Nogle gange lugter der også af tis.

Adr, man tisser da ikke i opgangen!

I de høje blokke har jeg prøvet at køre i elevator. Der er også beskidt. Der er tegninger

og krimskrams på væggene. Det ser ikke godt ud. Man skal lade være med at gøre sådan nogle ting.

Jeg ved, at der er skraldespande i alle lejlighederne og uden for alle opgangene.

Er det svært at putte sit affald deri?

Jeg vil gerne have, at det sted, jeg bor, er rent og pænt – og ikke beskidt. Og det skal du hjælpe mig med.

Jeg vil også blive rigtig glad, hvis du vil skrive nogle gode historier til mig om, hvad du oplever, der hvor du bor.

Jeg elsker at læse historier. Nogle af historierne vil blive vist her i Skræppebladet.

Ha’ det rigtig godt, til vi ses igen.

Måske vil du også møde mig andre steder – så hold øje med mig.

Send din historie til

Ottos sekretær, Yggdrasil, Dortesvej 35A, 8220 Brabrand


”trIn for trIn” for rene opgange

I gellerup og tovesHøJ

stor kampagne sætter I november fokus på svInerI Indendøre I de to afdelInger.

Hver uge uddeles smIleys tIl alle opgange, og efter fIre uger kåres

afdelIngernes flotteste opgange. ren opgang-kampagnen løber et Helt år

De sidste dage i oktober blev der igen

stemt dørklokker i Gellerup og Toveshøj.

Denne gang var det for at gøre

alle beboere opmærksom på ren opgang-kampagnen

”Trin for Trin”.

Alle beboere, som åbnede døren, fik

overrakt en lille pjece, der på forsiden

viser otte lokalkendte personer i

en trappeopgang. Det er blandt andet

folketingsmedlem Hussein Arac og

afdelingsbestyrelsesmedlem Ingrid

Jen sen, som inde i pjecen fortæller

af Helle Hansen

om, hvorfor det er vigtigt

at holde rent.

Ren opgang-kampagne er

en udløber af Borgermødet,

der blev holdt i GLOBUS1

i foråret 2008. Efterfølgende

blev der i Samvirket,

der er et mødeforum for

frivillige og offentlige personer

i Gellerupområdet,

nedsat en arbejdsgruppe,

der fik til opgave at planlægge

en kampagne for at

få opgangene i Gellerup

og Toveshøj gjort renere og

mere præsentable. Og med

Meyer-projektet i spidsen

sammen med resten af

driftspersonalet i de to afdelingerne

er kampagnen

nu klar til at blive skudt i

gang.

mange indsatsområder

Det er blevet til kampagnen ”Trin for

trin”, som på forskellig vis gør beboerne

opmærksom på, at området fortjener

rene opgange, og at alle – små

som store – kan være med til at bidrage

til det.

”Trin for trin”-kampagnen henvender

sig til børn og voksne og fokuserer

både på tilstanden i den enkelte opgang

og på den almene praksis om-

kring oprydning og håndtering af affald.

I november bliver alle opgangene

vurderet og nomineret med en smiley

hver uge. Når måneden er ovre, kåres

den flotteste opgang i Gellerup og på

Toveshøj. Beboerne i vinderopgangene

bliver alle inviteret på en fantastisk

festmiddag i Livsværksstederne i City

Vest.

bedste bud på godt naboskab

Anden del af ”Trin for trin” består af

en konkurrence, der skal være med til

at skaffe de gode erfaringer frem i lyset.

Det kommende år vil der hver måned

være et nyt spørgsmål i Skræppebladet

om gode idéer til at opnå godt

naboskab og pæne fællesarealer.

I det efterfølgende nummer af Skræppebladet

bringes den bedste besvarelse,

som desuden belønnes med en

præmie på 200 kr.

November måneds spørgsmål i Trin

for Trin-kampagnen:

Hvad gør du for at få et godt naboskab?

Send dit forslag til Beboersekretær

Vibeke Dam Hansen, Dortesvej 35A,

8220 Brabrand e-post: viha@bbbo.dk

– svar senest den 20. november 2008.

følg også med på bladets blog

http://blog.skraeppebladet.dk

Skræppebladet november 2008 - 15


I anledning af Brabrand Boligforenings

60-års-jubilæum har Skræppebladet

været i arkivet og kigget

nærmere på, hvad vi bragte i årgange,

hvor boligforeningen havde 25-, 40-

og 50- og 60-års-jubilæum. Quizzen

fortsætter resten af jubilæumsåret

(frem til marts), og svarene kan du

finde et andet sted i bladet.

En del af quizzens forkerte svarmuligheder

nævner andre højaktuelle (men

for spørgsmålet uvedkommende) begivenheder

i det pågældende år.

Der tages forbehold for at oplysningerne

evt. i en anden årgang eller medie

er dementeret. Send gerne dine

kommentarer om quizzens emner til

redaktion@skraeppebladet.dk – har

du en anekdote, vil vi gerne bringe

den som klumme.

God fornøjelse.

1973

25-års-jubilæum i en tid med oliekrise,

få afdelinger i boligforeningen og

et ungt Skræppeblad.

1: 1973

I februar indkaldes til møde for en

kommende ny forening. Hvad ønsker

16 - Skræppebladet november 2008

JubIlæums-quIz (2:5)

gæt med skræppebladet I JubIlæumsårgangene

af Ulrik Ricco Hansen. Tak til folk på og ved Skræppebladet gennem årene

initiativtagerne at medlemmerne skal

kunne producere?

A: Vin

B: Øl

C: Legetøj

2: 1973

200 mennesker mødes på Nordgårdskolen

for at diskutere en politisk

varm kartoffel. Hvad er det, som bringer

sindene i kog?

A: Manglende penge fra Landsbyggefonden

til renoveringer – boligministeren

inddrages

B: Den ny motorvejs placering op ad

Gellerupparken – den foreslås flyttet

øst om Brabrand Sø

C: Bygning af svømmehallen Gellerup

Badet – kommunen vil ikke give

tilskud

1988

40-års-jubilæum i en tid med store

briller, mange nye afdelinger, høj arbejdsløshed,

og mange nye aktiviteter.

3: 1988

Alle beboere har hørt eller læst om

”Gelle-Guf”, som nævnes i alle numre

af årets Skræppeblad. Men hvad er

”Gelle-Guf”?

A: Folkekøkken i beboerhuset Laden

B: Et aktivitets- og værested for arbejdsløse

i Gellerupparken

C: En forening for transvestitter,

homo- og transseksuelle mv., der mødes

i en lejlighed i Gellerup

4: 1988

Skræppebladet er i 1988 fyldt med fotografier

(naturligvis i sort/hvid). En

billedtekst i februar lyder: ”Søvang-


ens Dinosaurus har mistet potensen”.

Hvad forestiller billedet?

A: Glimt fra afdelingens pensionistudflugt

B: Teknikere på en mobil lift

C: Protestmarch i regnvejr mod skolenedlæggelse

5: 1988

Boligteknisk Udvalg skriver hen over

tre sider om nyt fra Gellerupparken,

bl.a. om beplantning langs ”Myldrestien”.

Hvor ligger den?

A: Fra administrationsbygningen til

beboerhuset Laden

B: Mellem Nordgårdskolen og Gellerup

Badet

C: Fra City Vest til Bentesvej

1998

50-års-jubilæum i en tid med computere

og internet. Der er mange afdelinger,

og der bygges stadig nyt. Der

er samtidig en masse renoveringsarbejder.

6: 1998

Ungdomssiden skriver om computere.

Man skal have en maskine med

mindst 25 Mhz og 4 Mb ram og så skal

man have tålmodighed. Der omtales

de tre førende søgemaskiner på internettet,

hvilken får færrest point?

A: Altavista.com fordi den er dårlig til

danske ord og bringer noget sludder

for ord den ikke kender

B: Google.com fordi man ikke kan få

danske resultater

C: Jubii.dk fordi den bringer så få,

men dog danske, resultater

7: 1998

Brabrand Boligforening har købt

Grimhøjvej 5. Hvad forventes bygningen

anvendt til?

A: Ungdoms- og aktivitetshus

B: Moske

C: Boligforeningens håndværkere

8: 1998

I april-udgaven bringer Skræppebladet

bl.a. følgende tre artikler. Hvilken

er aprilsnar?

A: Skræppebladets redaktion er inviteret

til Ankara for at være med til at

udvikle beboerblad i det almene byggeri

i den tyrkiske hovedstad

B: En aften i Somaliland – et arrangement

hvor en beboer oplevede at

”have været i stenalderen”

C: Titanic 2: Mustafa Abbas har lavet

en opfølger til storfilmen Titanic, men

2’eren foregår i Danmark

2008

60-års-jubilæum i en tid med store

planer om helhedsplan og havnebyggeri.

Der er høj beskæftigelse og

dermed lavvande i mange frivillige

aktiviteter

9: 2008

En afdelingsbestyrelse henvender sig

til foreningsbestyrelsen på vegne af

afdelingens beboere, som har fået tilsendt

vidt forskellige informationer.

Hvad klages der over i juli-nummeret?

A: Boligforeningens fejring af 60-årsjubilæet

B: Helhedsplanen for Toveshøj og Gellerupparken

omdøbes til ”Gellerup” i

nyt logo

C: Information og breve fra Stofa

se løsninger på side 24

Skræppebladet november 2008 - 17


en HerlIg forestIllIng venter på den lokale sCene - gellerupsCenen

Ejnar Hans Jensen (Valde Underbid) og børnene

For 15 år, i 1993, siden kunne Gellerupscenen

præsentere uropførelsen

på Gunnar Geertsens ”Bølle-Bob og

de andre”. Det undrede mange af scenens

publikummer, at det var en uropførelse,

da de mente, at der allerede

var en ”Bølle-Bob” musical. Grunden

til det var, at DR havde lavet en

udsendelse om Gunnar og Hornum

koret, hvor man havde dramatiseret

sangene. Så den rigtige historie er, at

Gellerupscenen var de første.

Det samme var scenen med efterfølgeren

”Smukke Sally”, som blev opført

i 2002. Nu tager Gellerupscenen

så ”Bølle-Bob” op igen, fordi sangene

stadig er aktuelle, og fordi en helt

ny generation af børn skal have mu-

18 - Skræppebladet november 2008

gunnar geertsens bølle-bob

af Sebastian Adorján Dyhr

foto af Orla Jensen

lighed for at se forestillingen. Flere

af sangene er blevet omarrangeret

af Gellerupscenens nye kapelmester

Keld Haaning Ibsen, som i parentes

bemærket blev kåret som årets revykomponist

i år. Som et kuriosum kan

også nævnes, at han er gift med Katrine

Beck Ibsen, som spillede Smukke

Sally i udgaven fra 1993.

genej til succes

Selv om de medvirkende på ”Bølle-

Bob” er amatører, undtagen en enkelt,

nemlig Ejnar Hans Jensen, tidligere

skuespiller på Aarhus Teater, så kan

medvirken i ”Bølle-Bob” godt hjælpe

på ens fremtidige karriere. Ser man på

de medvirkende fra 1993, så er flere af

dem blevet professionelle inden for

dansk teater: Sune Geertsen, Signe

Egholm Olsen, Signe Hjort og Katrine

Beck Ibsen er alle professionelle skuespillere.

Katrine Beck Ibsen er aktuel

i ”Loveplay”, afgangselevernes forestilling

på Aarhus Teater. Instruktørassistenten

for 15 år siden hed Maibritt

Saerens og er også skuespiller, kendt

fra ”Krøniken” og ”2900 Happiness”.

Nicolaj Spangaa, som også medvirkende

i ”Bølle-Bob”, er uddannet scenograf,

og han har lavet scenografi til

”Kosmisk Frygt” på Aarhus Teater.

Gellerupscenen har i øvrigt inviteret

alle de tidligere medvirkende til reunion

på scenen søndag d. 16. november.


Om nogen af de nuværende medvirkende

senere får en professionel karriere,

ved man endnu ikke, men mange

af dem har drømmen om det. Men

det skal nok lykkes for nogen af dem,

for som vi de siger på Gellerupscenen:

”Vi har talenterne, før de bliver

professionelle”.

bøllen og en pæn pige

Bølle-Bob er hele byens skræk, han

kan altid finde på gale streger og laver

grin med alting. Blom, indehaver

af Bloms døgner, er ikke særlig begejstret

for Bølle-Bob, især ikke da han

forpurrer afsløringen af hans smukke

buste, ved at stjæle busten og erstatte

den med et blomkålshoved. Men er

det nu også Bølle-Bob, der har byttet

busten ud?

Den søde pige Lisemette er til gengæld

meget glad for Bølle-Bob, og da

hun gerne vil lære at være fræk, går

hun selv følgelig i lære hos ham. Men

kan Lisemette overhovedet lære at

være fræk?

Den eneste voksne, der rigtig forstår

Bølle-Bob og de andre børn, er Valde

Underbid. Så da Blom vil smide Valde

ud af hans campingvogn og bygge et

parkeringshus på stedet, tager Bølle-

Bob og de andre børn affære, og redder

Valde og byen fra Bloms store forretningsdrømme.

Bølle-Bob er en rigtig børnemusical,

og med 21 børn og 5 voksne på scenen

bliver den en festlig og underholdende

forestilling for hele familien i 3

generationer.

Dramatiker: Gunnar Geertsen

Instruktør: Lisbet Lautrup Knudsen

Kapelmester: Keld Haaning Ibsen

Koreograf: Maria Andersen

Scenograf: Bo Cornelius

Plakat: Gitte Geertsen

For yderligere oplysninger kontakt Lisbet

Lautrup Knudsen tlf. 23 29 30 32.

Spilledage:

Torsdag d. 30.10 kl. 19.00

Lørdag d. 1.11 kl. 16.00

Søndag d. 2.11 kl. 16.00 Få billetter

Onsdag d. 5.11 kl. 19.00

Torsdag d. 6.11 kl. 19.00

Lørdag d. 8.11 kl. 16.00

Søndag d. 9.11 kl. 16.00 Udsolgt

Onsdag d. 12.11 kl. 19.00

Torsdag d. 13.11 kl. 19.00

Lørdag d. 15.11 kl. 16.00

Søndag d. 16.11 kl. 16.00

Onsdag d. 26.11 kl. 19.00

Torsdag d. 27.11 kl. 19.00

Lørdag d. 29.11 kl. 16.00

Søndag d. 30.11 kl. 16.00

Onsdag d. 3.12 kl. 19.00

Torsdag d. 4.12 kl. 19.00

Lørdag d. 6.12 kl. 16.00

Søndag d. 7.12 kl. 16.00

Onsdag d. 10.12 kl. 19.00

Torsdag d. 11.12 kl. 19.00

Lørdag d. 13.12 kl. 16.00

Søndag d. 14.12 kl. 16.00

Alder: 4 – 100 år

Spilletid: ca. 2 timer inkl. pause.

Billetpriser:

Voksne: 110 kr.

Børn under 15 år: 60 kr.

5 kr. i rabat pr. billet ved køb af mindst 15 stk.

OBS: Billigdag hver onsdag enhedspris: 50 kr.

Der kan kun benyttes en rabat ad gangen.

Gellerupscenen, Gudrunsvej 80, 8220 Brabrand

Billetbestilling: 86 25 03 66 hverdage kl. 12 – 16,

samt 2 timer før forestillingen.

Eller på: www.billetnet.dk

Skræppebladet november 2008 - 19


abrand 8220 – en ung kvIndes fortællIng

I romanen, der lige er udkommet

på forlaget Mine Erindringer, og

som der i forrige måned blev holdt

reception for på Gellerup Bibliotek,

skildrer Anett Sällsätter Christiansen

levende og medrivende

om den unge opdigtede tyrkiskfødte

pige, Isra.

Der har ikke – skriver Anett i bogens

indledningen – været nogen enkeltperson,

som er model for personerne i

bogen; men Anett skildrer de mennesker

og personligheder, hun har mødt

og møder i sin hverdag i Gellerupparken

og på Toveshøj på en måde, så

man kan se dem for sig

Historien

Isra bor og lever i Gellerup sammen

med sin familie, der består af hend es

forældre og søskende. Faderen kom

til Danmark for flere år siden for at

få arbejde, og resten af familien fulgte

senere. Både Isras mor og far har

arbejde og tilhører på den måde de

ressourcestærke set fra dansk side,

og begge er engagerede i foreninger

i det tyrkiske miljø og skildres også

der som personer, der betyder noget i

samfundet. Der er på den måde måske

ikke tale om en typisk indvandrer-familie

i Gellerup; men de problemer og

konflikter, som Isra har med sin familie,

sin kultur, danskerne og sig selv er

godt og overbevisende skildret.

baggrunden

Anett er er født og opvokset i Sverige,

men har i flere år både boet og

arbejdet i området omkring Gellerupparken

og har derigennem fået et

indgående kendskab til de forskellige

indvandrere, der bor i områderne. Ad

denne vej har Anett også knyttet adskillige

venskaber og været med til fester

og private sammenkomster i flere

indvandrer-hjem, hvad ikke så mange

danskere kan siges at have haft lejlig-

20 - Skræppebladet november 2008

en roman, der kan og vIl mere end at fortælle

af Sebastian Adorján Dyhr

hed til, og formodentlig slet ikke uden

for disse såkaldte ghetto-områder.

Efter et fint forord af Sonja Mikkelsen

har Anett skrevet en noget tung indledning

med hendes egen baggrund

og begrundelse for at skrive bogen.

Denne indledning giver allerede fra

starten bogen et præg af debatbog

mere end roman, og kunne måske

skræmme eventuelle læsere væk. Har

man lyst til at læse bogen, men føler

indledningen for tung, er det min anbefaling

at springe den over og i stedet

læse selve historien.

korte kapitler

Romandelen af bogen er

bygget op af en mængde

meget korte kapitler med

hver sin meget sigende

overskrift. Der er f.eks.

kapitler som: ”Fritidsklubben”,

”Koranskolen”,

”Naboens søn”, ”Fyrværkeri”

og mange flere. I

dem alle tages et emne

kort og effektivt under

behandling, således at de

fordomme, der eksisterer

om indvand rere og Gellerup

og andre ghettoer

kan tages til fornyet overvejelse.

På denne måde kan bogen,

mener jeg, fungere

godt som debatbog i skoler

og andre steder, hvor

indvandrere og danskere

har lyst til at få en dialog

i gang om kultur, ghettoer

og fordomme.

Men som roman mangler

den sammenhæng og udvikling

i historien, og jeg

sad tilbage med en følelse

af, at kapitlernes rækkefølge

næsten var tilfældig,

og at jeg stadig gerne ville

vide en masse om hovedpersonen

og hendes liv,

også selvom hun bare er en opdigtet

person.

Bogen lider desværre under en tilsyneladende

for kort produktionstid, da

den ser ud til, at korrekturen er gået

for stærkt, hvad der ses både på det

sproglige og tegnsætningen i bogen.

Men samlet set en absolut anbefalelsesværdig

bog til at nuancere billedet

af Gellerup, Toveshøj og indvandrere

generelt.

Brabrand 8220 –

en ung kvindes fortælling

Anett Sällsäter Christiansen

Forlaget Mine Erindringer

ISBN 978-87-91748-13-5


stadIg få ledIge leJeleJlIgHeder

fInanskrIsen påvIrker Ind tIl vIdere Ikke den almene bolIgsektors udleJnIng

af Ulrik Ricco Hansen. Grafik fra Landsbyggefonden

arkivfoto af Ulrik Ricco Hansen

Det er stadig populært at bo i lejelejlighed. Efter

et jævnt fald i antallet af ledige lejligheder i den

almene sektor er der nu en yderst svag stigning:

18 flere end sidste år.

Tendensen er dog stadig, at flere gerne vil bo alment.

Dette fremgår af seneste tal fra Landsbyggefonden

(oktober 2008).

På Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk kan

du læse mere under: ”Dokumenter” > ”LBF orienterer”.

Selve statistikken kan på samme hjemmeside

ses under: ”Boligregistrering” > ”Ledige boliger” og

herefter enten

”I hele Midtjylland er der samlet kun lidt over 200

ledige lejelejligheder”

Skræppebladet november 2008 - 21


Helhedsplanen udspringer af et ønske

om et velfungerende Gellerup:

Men kan arkitektoniske forbedringer

løse sociale problemer?

De igangværende projekter for Gellerup

blev en fredag først i oktober

igen diskuteret på et stormøde, hvor

fire arkitektfirmaer gav deres bud på,

hvordan et fremtidigt Gellerup skal

se ud. Gellerup bliver et sammenkog

af de fire forslag. De fire forslag er fra

arkitektfirmaerne Arkitema, Cowi,

Kjaer & Richter og EFFEKT. På mødet

blev forslagene først fremlagt for hele

forsamlingen, hvorefter de fremmødte

gik ud i grupper for at diskutere de

enkelte forslag.

Hovedopgaven for den nye byplan

er at skabe åbenhed og gennemsigtighed

i bydelen. Derfor skal der føres

flere færdselsårer gennem parken,

som skal skabe et flow og en øget bevågenhed

på områder, som ellers ligger

øde sent på eftermiddagen og om

aftenen.

Det bymæssige flow skal understøttes

af forskellige kulturelle tilbud, såvel

som at uddannelsesinstitutioner

skal have til huse i området. Institutionerne

vil være med tiltrække unge

22 - Skræppebladet november 2008

HelHedsplanen

Hvad kom først – Hønen eller ægget?

af Nanna Monrad

foto af Marianne Stenberg

ressourcestærke mennesker, som vil

få deres hverdag i parken.

”En god by er, hvor en lille dreng

kan gå rundt og se, hvad han vil

være, når han bliver stor” - Loius

Kahn

Den nye byplan tager højde

for fordel ingen af boligmasse,

sådan forstået,

at der i Gellerup skal være

muligheder for forskellige

typer af boliger til forskellige

typer af beboere. Det

skal med tiden være muligt

at eje en bolig i Gellerup.

Disse boliger skabes

blandt andet ved at bygge

rækkehuse på en del af

arealet mellem blokkene.

Projektet ligger ude i fremtiden,

og er tænkt som en

mulighed for de gellerupborgere,

som er mere ressourcestærke.

Borgere som

i dag har en tendens til at

forlade parken. Med tiden

vil man gerne skabe gode

mulighed er for at kunne

blive i parken selvom behovene

ænd rer sig. Et andet

forslag til fornyelse af boligmassen er

at bygge taglejligheder på toppen af

de eksisterende boligblokke. Disse er

tænkt som luksuslejligheder med tagterrasser

og udsigt over Århus. Det

er således tanken, at denne type lejligheder

skal tiltrække beboere med

høj social og økonomisk mulighed, og

derved skabe en mangfoldig beboersammensætning.

De mange idéer blev diskuteret af arkitekter

og borgere, og der blev bragt

mange gode elementer frem i diskussionen.

Diskussionen foregik, mens

folk sad rundt om arkitekternes kæmpemæssige

byplantegninger, hvilket

gjorde debatten konkret og vedkommende,

da det således var let at forestille

sig de forskellige idéer komme

til live. En god måde en inddrage beboerne

på.

Sidst på eftermiddagen gav fire dommere

deres kritik af de indkomne forslag.

De efterlyste en klar vision i forslagene.

Dernæst mente de, at tankerne

bag projekterne i for høj grad


aseredes på ghetto-tanken og hvad,

der deraf følger af falske fordomme.

Alle arkitektfirmaerne havde ambitioner

om at tiltrække liberalt erhverv

og i den sammenhæng savnede dommerne

en forklaring på, hvorfor der er

attraktivt at være erhvervsdrivende i

I løbet af efteråret er der skudt en

større betonklods op på Edwin Rahrs

Vej lige før indkørslen til Bazar Vest.

Nysgerrigheden over for det markante

byggeri har været stor – Er det en

moske, et fængsel til de unge rødder,

eller hvad skal der foregå bag de høje

metalgitre?

Skræppebladet har været ude at

opsnuse, at det drejer som om en

overdæk ning af det storskraldsdepot,

som hele tiden har været placeret på

samme sted. Det er her, hvor driftsafdelingen

samler blandt andet gamle

og udtjente komfurer og køleskabe,

inden de i større mængder bliver kørt

helt ud på lossepladsen.

Det nye skraldehus er bygget så solidt,

at der med tiden vil kunne smides

jord oven på taget, så der kan

anlægges et grønt areal til glæde for

beboerne, som fra tagets top kommer

til at få en fin udsigt.

Gellerupparken. Et andet punkt var

spørgsmålet om det rent arkitektoniske,

og dommerne stillede spørgsmål

til, hvor dristig arkitekturen kan

være.

En sidste vigtig pointe er branding af

Gellerupparken og tanken om at ska-

Hvad er det ????

be en fortælling om Gellerupparken.

En fortælling, som borgerne i Gellerup

kan acceptere og stå inde for. En

fortælling som skal skabe anerkendelse

af det at bo i Gellerupparken.

De tiltag, som er på tegnebrættet, skal

alle ses som dele af det samlede mål

for Gellerupparken, nemlig at skabe

en dynamisk bydel, hvor mange forskellige

mennesker har lyst til at bosætte

sig. De mange tiltag er således

en del af en samlet plan for området,

hvor arkitektoniske og byplanmæssige

forbedringer støttes op af et socialt

engagement, som skal udvikle

bydelen til at være et trygt sted at bo.

Derfor er det ikke et spørgsmål om,

hvad der kom først – hønen eller ægget,

men at der i sidste ende er en kylling.

Eller måske en velvoksen svane,

som kan pryde Århus. Sagt med andre

ord: at forandre en bydel må ske

både på det ydre såvel som det indre

plan, og de to ting går hånd i hånd.

Skræppebladet november 2008 - 23


Løsning på jubilæumsquiz (2:5) på side 16

Note vedrørende spørgsmål 6:

B: Skabte en del reaktioner pga. personlige meninger, som nogle læsere fandt lettere

racistiske

C: På ungdomssiderne folder M.A. sin lille (fiktive) beretning ud

I juni, lige efter Skt. Hans kom jeg forbi

”firkanten” ved blok C i vores afdeling

og opdagede, at møblementet var

blevet fjernet.

Det var ”bare” et billigt sæt havemøbler,

4 plastikstole og et bord, og

jeg kunne da slet ikke forestille mig,

at nogen kunne finde på at STJÆLE

møblerne; jeg tænkte, at de nok var

lånt og hurtigt ville blive stillet tilbage

– men nej – vi så dem ikke igen!

Det var rigtig ærgerligt, at en mulighed

for, at afdelingens beboere kunne

sætte sig der ved skoven en gang

imellem og lytte til fuglenes sang – eller

hygge sig med naboen over en kop

te – nu var ødelagt!

24 - Skræppebladet november 2008

det lIlle tyverI

om lån, der desværre blIver tIl lIdt mere end det

af Inger Bloch

Denne episode fik mig til at fundere

over det fænomen, jeg kalder ”det

lille tyveri”. Det sker hele tiden – alle

mulige steder. Det er faktisk utroligt,

hvad folk kan få sig til at snuppe: Toiletruller,

elektriske pærer, kuglepenne

o.s.v. – jeg selv er flere gange blevet

udsat for, at cykellygter, cykelpumpe,

holdfast-remme fra bagagebæreren, ja

sågar en ventil fra cykelhjulet er blevet

fjernet fra min cykel, når jeg lige har

forladt den for at foretage et ærinde.

Selvom det er en lille ting, der bliver

fjernet, kan det fremkalde ærgrelse og

sommetider også sætte den bestjålne

i stor forlegenhed; og selvom det er

1: A (Vin)

2: B (Motorvej)

3: A (Folkekøkken)

4: B (Lift)

5: C (City Vest)

6: A (Altavista)

7: C (Håndværkere)

8: A (Ankara)

9: C (Stofa)

Husk at der er mere konkurrence og opgave for sjov på side 35!

småting, der bliver taget, er det tyveri

– og dermed TARVELIG OPFØRSEL.

Nogle personer har måske ikke til

hensigt at stjæle i det øjeblik, de lige

negler et eller andet – de tænker måske:

”Jeg låner bare”; men så går tiden,

og det ”lånte” bliver aldrig leveret tilbage.

Dermed er handlingen blevet til

tyveri!

Det synes jeg godt, at man kunne tænke

lidt over!


abrand boligforenings administration

holder lukket torsdag d. 27. november

Det er administrationen på Gudrunsvej 10, der holder lukket.

Driftskontoret og varmemesterkontoret holder åbent som normalt.

Administrationen Brabrand Boligforening

Du kan også kigge ind på

www.bbbo.dk

HelHedsplanen

Set med mine øjne er det bydende

nødvendigt, at der ikke blot tænkes

i blikfang, men også i kerneværdier,

når helhedsplanen for Gellerup sættes

i værk. Jeg har gjort mig følgende

overvejelser.

Århus er kendt som Smilets By – en

by hvor mennesker sprudler, og hvor

kulturen er i højsædet. Disse kernekvaliteter

vil kunne afspejles i dette

udspil, ikke mindst fordi mangfoldigheden

i lokalområdet klart ses – sammen

med ønsket om en dynamisk

hverdag. Erfar ingerne fra storbyer

er generelt, at det i uddannelsesbyer

med mangfoldighed vil være muligt

at skabe øget dynamik og kreativitet.

For at ovenstående klart skal ses,

er det set med mine øjne bydende

nødvend igt, at betonen får sig en ansigtsløftning

med farver – himmelblå

og skovgrøn er udmærkede forslag til

at afspejle disse kvaliteter. Dette vil

samtidig kunne afspejle byens sjæl

med farverig arkitektur. I forvejen er

dette gjort med pæn succes på nogle få

af gavlene – en mulighed kunne være

at belægge flere gavle med kunst, der

afspejler områdets diversitet.

Hvis Gellerup virkelig skal fornyes

og være en internationalt interessant

uden at miste forbindelsen til

rødderne i 1970´erne, foreslår jeg en

afskaffelse af de gamle navne Gellerupparken

og Toveshøj og i stedet

en fællesbetegnelse for hele området

– Park Gellerup. Dette kan set med

brabrand bolIgforenIng

Gudrunsvej 10 A, 8220 Brabrand

Telefon 89 31 71 71

E-mail: Brabrand@bbbo.dk

åbnIngstIder:

Mandag-torsdag: 9.30 - 14.00

Torsdag også til 18.00

Fredag: 9.30 - 12.00

mine øjne sagtens gøres uden nødvendigvis

at afskaffe de to afdelingers

decentralitet.

Sean Ryan Bjerremand

Lottesvej 12 – stmf

8220 Brabrand

Skræppebladet november 2008 - 25


I mit første indlæg om Landsbyggefonden

(Skræppebladets septembernummer)

bad jeg administrationen

om at give en beskrivelse af fonden

og dens virksomhed. Det har jeg ikke

fået nogen respons på, men jeg vil

alligevel gøre mit indlæg færdigt og

ellers henvise til fondens egen information

på dens hjemmeside – www.

lbf.dk.

En enkelt ting skal dog nævnes her,

fordi den viser forskellen i byrdefordelingen.

Et eksempel på, at det er de

ældste afdelinger, der især må holde

for. Det er det indeksregulerede G-bidrag,

som opkræves med forskellige

satser afhængigt af, hvornår afdelingerne

er taget i brug. Skæringsdatoen

er 1. januar 1965. Afdelinger taget i

brug før denne dato opkræves 54,05

kr. pr. m 2 , mens afdelinger taget i brug

senere kun opkræves 24,15 kr. pr. m 2

tiderne skifter

Man må se i øjnene, at tiderne har ændret

sig meget i løbet af de 40-50 år,

der er gået siden Landsbyggefonden

(herefter LBF) blev oprettet. Den ånd,

der herskede i 1960’erne med fællesskab

og solidaritet som grobund for

fondens idéer, er i dag udskiftet med

en anden og helt anderledes kontant,

individuel og selvtilstrækkelig opfattelse

af, at enhver betaler for sig selv.

Noget der f.eks. er kommet til udtryk

i en senere lovgivnings krav om individuel

afregning af vand- og varmeforbrug.

Det kan man se forskelligt på, ligesom

man kan være for eller imod en fælles

fond som LBF, men givet er det, at

som ordningen fungerer nu, har den

alvorlige mangler og trænger til en

grundig renovering eller måske ligefrem

sanering.

26 - Skræppebladet november 2008

landsbyggefonden (2)

trænger selv tIl en grundIg renoverIng

af Vagn Jacobsen

fordeling af midlerne

Set fra forbrugerens synspunkt må vi

spørge, om vi får ’vare’ for alle pengene,

når vi betaler huslejen. Og det

gør vi faktisk ikke. Den reelle husleje

– varens pris – bliver forhøjet med ca.

15%, der indbetales til LBF og indgår

i en pulje, som man så kan være heldig

at få del eller måske rettere sagt

gevinst i på det tidspunkt, afdelingen

skal bruge pengene til vedligeholdelse.

For held kan der nok blive brug for.

Afdelingerne, der sidder med og midt

i problemerne og kender alle detaljerne,

må affinde sig med, at fonden

centralt træffer en suveræn afgørelse,

der er baseret på deres skriftlige beskrivelse

af lokale forhold. Derved

spiller tilfældighederne med, for afdelingerne

har naturligvis ikke den

samme forudsætning for at formulere

deres situation bedst muligt. Man kan

sige, at de i en vis grad er underlagt

administration i det spørgsmål. Ender

sagsbehandlingen med et afslag, må

afdelingen ud at låne, og det betyder

så en huslejestigning.

Vore muligheder for at opnå tilskud

til de reparationer, der i stigende grad

bliver behov for, er som sagt begrænsede,

og vi må se på, at LBF giver tilskud

til formål som forsøgs- og udviklingsprojekter,

sociale og forebyggende

indsatser, huslejestøtte og lignende,

som alle er samfundsopgaver,

der burde betales med skattekroner,

mens vi har fået afslag på ansøgninger

til helt basale og nødvendige renoveringer

af rådnende vindues- og

indgangspartier, utætte hustage, fugtproblemer

etc.

LBF har afsat 400 mio kroner årligt

til indsatsen i belastede kvarterer. Til

sammenligning har regeringen afsat

bare 36 mio til samme formål i sit finanslovforslag

for 2009! Er der noget

i dag, der hedder tvangsprivatisering,

eller kalder vi det stadigvæk for en

særskat, som vi plejer?

ordningen misbruges

Der er i forvejen skrevet og sagt meget

om regeringens konfiskation af vor

otte milliarder kroner store opsparing,

som man troede stod sikkert og godt i

LBF, så det skal jeg ikke komme nærmere

ind på, bortset fra at bemærke,

at show’et stadigvæk går videre med,

at vi sparer op, og så kommer regeringen

forbi igen og tømmer, ’når der

er noget at komme efter’. Det virker

himmelråbende naivt.

Pengene går bl.a. til statslige udgifter

som byggeri af pleje- og ældreboliger

– igen en samfundsopgave.

Når fondens midler således i et vist

omfang misbruges og anvendes på

anden måde end den, som loven om

LBF foreskriver, må forudsætningen

for opkrævning af bidrag jo være faldet

bort ud fra almindelig retsbevidsthed,

og der burde være grebet ind for

at standse den trafik!

statsstøtte og formål

Niels Peter Thomsen, direktør i landets

største almene boligselskab,

DAB, har udtalt, at hvis statsstøtten til

nybyggeri ophører, og sektoren selv

kommer til at stå for nybyggeriet og

beholder sine penge i LBF, vil byggeriet

blive billigere! Årsag: – Vi betaler

en rente til staten, som er fastsat kunstigt

højt, et stykke over almindelige

private lånevilkår!

Så alt i alt – vist er der tale om statsstøtte.

Den går bare den forkerte vej.

Og når formålet med LBF var selvfinansiering

af sektoren, og kassen nu

efter 40 års virke er tom, fonden skylder

millioner væk og har renoveringsopgaver

for 163 mio kroner på ønske-


sedlen plus ansøgninger fra afdelingerne

om tilskud i en størrelsesorden,

som overgår, hvad det er muligt at

bevilge, kan man vel næppe heller

påstå, at succeskriteriet er opfyldt!

politisk handling

Selv om der ind imellem rejses skarp

kritik af LBF har det hidtil ikke givet

nævneværdige resultater. Det kræver

åbenbart politisk handling at ændre

på tingenes tilstand, men her må man

desværre erkende, at et flertal af vore

politikere hidtil har svigtet lejerne til

fordel for ejerne.

Noget tyder dog på, at balancen i folketinget

er ved at rykke sig i gunstig

retning, og ude blandt lejerne i det almene

vil flere og flere fremover komme

til at betale det ekstra bidrag, som

i dag kun bliver opkrævet i de ældste

afdelinger. Det er det lovpligtige bidrag,

der automatisk afløser priori-

efterår I afdelIng 1

lIdt skIdt, lIdt godt og et spørgsmål

af Inger Bloch

På afdelingens bestyrelsesmøde d. 15. oktober talte

vi bl.a. om de hastigt stig ende omkostninger, der nu

gør det vanskeligt at gennemføre de planlagte vedligeholdelsesarbejder.

Det var ret NEDSLÅENDE.

Imidlertid kan man blive OPMUNTRET, når man

går en tur i området. Lige nu kan man glæde sig

over træerne, som gløder i efterårets flotte farver, og

man kan tage sig et lille hvil på de ny bænke på Solskrænten

og Udsigten.

Men pétanque-banen, der er smukt beliggende op til

skoven, er ved at gro til; er der slet ingen i afdelingen

der har lyst til at spille pétanque længere?

tetsydelserne med samme beløb som

disse, når byggelånene bliver indfriet

(udamortiseres – er beskrevet i mit

første indlæg), og det vil næppe vække

begejstring hos dem, det kommer

til at omfatte. I indeværende år forventer

LBF at opkræve 351 mio kroner

ad den vej, til næste år 628 mio, til

næste år igen 986 mio, året efter 1.280

mio o.s.v.

En voldsom stigningstakt, men den

betyder jo samtidigt, at tilsvarende

langt flere lejere end nu efterhånden

motiveres til at indtage en mere kritisk

holdning til LBF. Så mange, at

vi samlet set udgør en politisk målgruppe,

der nok må have politikernes

interesse.

Så der er vel håb om inden for længe

at få udskiftet LBF med en anden og

bedre måde at finansiere nybyggeri

og vedligeholdelse på.

Her ville det efter min mening være

nødvendigt med en ordning, der bliver

placeret i boligselskabernes regi

på en måde, der sikrer den mod vilkårlige

regeringsovergreb, og at støtten

til uvedkommende formål ophører,

således at opgaven kun kommer

til at omfatte det egentlige, det, som

i sin tid var formålet med oprettelsen

af LBF: Selvfinansiering af det rent

bygningsmæssige. Endelig bør der gives

den enkelte afdeling langt større

råderet over egne penge til vedligeholdelse,

end tilfældet er nu.

En mere enkel og lettere gennemskuelig

ordning uden gråzoner.

1 - Hans Broges Parken

Skræppebladet november 2008 - 27


22 - Sonnesgården

28 - Skræppebladet november 2008

om den oplevede kvalItet af en leverIng

af Hans Esmann Eriksen

foto Uffe Adelørn

xx - afdeling

det var en god fest – der var for lIdt kød

Den første fredag hver måned afholdes

der i Sonnesgården en fællesspisning,

som arrangeres af husudvalget.

Alle sejl var sat til, og ca. 60 forventningsfulde

beboere mødte op til et

festligt dækket bord, hvor sangbogen

var lagt frem.

en festlig optakt

Maden, der skulle leveres udefra, var

lidt forsinket, så vi startede med sangen

”Det lysner over agers felt” skrevet

af Ludvig Holstein i 1915. Det er jo en

dejlig efterårssang, siger mange, men

den er mere end det. Det sidste vers

lyder således:

Og det er al den jord, jeg har,

Og alt, hvad jeg begærer.

Jeg håber, det går an, jeg ta’r,

Hvad mine såler bærer.

Den gamle lokalredaktør af skræppen - det var en god fest

Ludvig Holstein havde været involveret

i en arvesag om familiegodset

Holsteinsborg. En sag som han tabte.

Han sendte digtet til den ret, der havde

fradømt ham den fædrene jord.

På den måde kan en god tekst fortælle

mere end en historie til dem, der lytter

til undertonen i beretningen.

der var for lidt kød!

Maden kom og blev af de frivillige

fra husudvalget arrangeret

på fade og sat frem.

Formandinden for husudvalget

bød velkommen og

fortalte, at man havde bestilt

to skiver forloren hare

pr. person. Der var kun en,

men at man nu ville kontakte

leverandøren for at

få komplementeret leverancen.

Middagen begyndte, der

blev skålet i de medbragte

drikkevarer, og sangbogen

blev flittigt brugt.

Den forlorne hare forsvandt

som dug for solen. Dem, der

gerne ville skåle med mere mad på

tallerkenen, måtte supplere måltidet

med de kartofler og den

sovs, der forelå i rigelige

mængder.

der var leveret

som aftalt!

Festen skred lystigt fremad,

og på et tidspunkt

kom stafetten til leverandøren

af den enlige skive

kød tilbage. Der var godt

nok bestilt to skiver kød

pr person, men leverandøren

havde valgt at

levere en tyk skive pr.

person frem for to tyndere

skiver. En kontrolvejning viste,

at skiverne vejede små 200g pr. stk.

den oplevede kvalitet

var dårlig!

Det kan godt være, leverandøren objektivt

set kan fastholde, at der var leveret

den rette kvalitet, men han må

nok konstatere, at der ikke kommer

flere ordre, ligegyldigt hvor meget

han så argumenterer.

Der var for lidt kød

Den gode kvalitet skabes nemlig af,

at kundernes forventninger opfyldes,

og ikke af objektive kendsgerninger.

Derfor er det vigtigt, at alle serviceleverandører

forstår kundernes forventninger

og sikrer, at de ikke er højere

end det, der kan leveres. Denne type

problem er set i flere afskygninger, når

Brabrand Boligforenings service med

rette eller urette er blevet kritiseret af

afdelingerne.

det var en god fest trods alt!

Med mængder af kartofler og brun

sovs på tallerknerne og spandevis af

god kaffe fortsatte festen i lang tid.

Der blev sunget, snakket, skålet og

hygget. Det er trods alt vigtigtigere, at

vi kender hinanden godt og er trygge

ved hinand ens selskab. For mig blev

oplevelsen resumeret i en af de sange,

vi sang ”De nære ting” af Arne P. Aasen

fra 1940 hvor sidste vers lyder:

Den lykke, du søger bag blånende fjeld,

Den har du måske altid ejet selv.

Hold op med at jage i hvileløs ring

Og lær blot at elske de nære ting


I efterårsferien var der taskesyning på

programmet i Det Kreative Værksted

i Yggdrasil. Ca. 20 piger i alderen 8-16

år deltog hver dag i aktiviteterne. Billederne

viser pigerne i Det Kreative

Værksted.

Det Kreative Værksted i Yggdrasil

holder i november åbent tirsdag

kl.14-17, onsdag kl. 10-14 og torsdag

kl. 14-17. Her er der mulighed for at få

hjælp til at sy på symaskine og andre

kreative projekter. Det Kreative Værksted

er for kvinder i alle aldre.

Eventuel kontakt til: Hanne Miriam

Larsen tlf. 86 25 10 16 i værkstedets

åbningstider.

efterårsferIe I yggdrasIl

deJlIge dage I beboerHuset

af Hanne Miriam Larsen, Yggdrasil

Skræppebladet november 2008 - 29


3 x blokparty I gellerup I løbet af vInteren!

Igennem de sidste tre år har der været

flere større musik arrangementer i

Århus vest.

Det startede med ”Vågn op Gelle rup”

i Globus1, blev fulgt op med Blokparty

sidste sommer, og i 2008 skulle der

så have været en Blokparty nummer

to. Det skulle være så godt, og så blev

det til ingenting.

Mange havde glædet sig ikke mindst

de, som gerne ville hjælpe til. Det vil

vi nu råde bod på med tre arrangementer

i løbet af vinteren.

Konceptet bliver dog anderledes

denne gang, da vi denne vinter tager

udgangspunkt i, hvad vi selv kan, og

hvordan vi kan gøre det sammen på

tværs af Århus vest.

Derfor kalder vi det også ”Blokparty

light”.

Selv om vi denne gang må se bort fra

de store navne, da pengene er små, så

er området leveringsdygtigt inden for

meget forskellig musik.

onsdag den 12. november

kl. 14.00

“Banko spil” med de sædvanlige

gode præmier.

Kaffe og brød kun kr. 10. Så bare

mød talstærkt op.

30 - Skræppebladet november 2008

musIk af og for alle I årHus vest

Cirkus Tværs og Unge4Unge

Musikken vil til disse arrangementer

primært blive leveret af grupper,

der er aktive i Global Color Sound

Studio, da det at bidrage til lokalarrangementer

er prisen for at bruge

studiet.

Vi har dog også åbent for andre talenter,

som har lyst til at bidrage!

Unge4Unge og kontaktstedet hjælper

med de praktiske.

Klubberne i Gellerup står for salg af

drikkevarer mm.

Gellerupscenen leverer scenemoduler.

Cirkus Tværs leverer lys- og lydanlæg

og har til formålet med hjælp fra ”den

hemmelige millionær” investeret i

et par store forstærkere, så vi også i

fremtiden kan lave denne slags arrangementer

uden de store udgifter.

Endvidere er målet at inddrage de

unge så meget som mulig; derfor vil

vi lave et ”lys crew”, ”lyd crew” mm.,

så alle ikke bare får en god oplevelse,

men også lærer noget.

nyt fra gellerup pensIonIstklub

bankospIl og klezmerduo

af Svend Erik Sørensen. / bestyrelsen

onsdag den 26. november

kl. 14.00

Kommer den internationale kendte

duo “KLEZMERDUO” og underholder

i et par timer. Glæd jer, for de

er meget gode og dygtige. Da de er

meget efterspurgte er det dejligt, at

der er blevet tid i deres kalender til

at besøge os.

Det endelige mål er, at vi til sommer

laver et stort Blokparty 2, hvor vi er i

stand til at varetage de fleste funktioner

selv i lokalområdet.

Blokparty light: lørdag d. 6. dec. 2008,

lørdag d. 7. feb. 2009, lørdag 4. april

2009.

Mere information på:

www.blokparty.dk eller

globalcolor.dk

Kontakt:

Musik og lyd: Casper 23 47 98 32/

Djengis 61 98 98 38

Praktisk: Joop 29 27 22 90

Så det er bare om at komme af sofaen

derhjemme; den har også godt

af at hvile sig.

Håber at se rigtig mange; prisen kan

bestemt ikke skræmme nogen fra at

komme. Den er nemlig kun kr. 20,00

for underholdning - kaffe og brød.


Juleloppemarked

UTROLIGT NOK… DET ER SNART JUL!!

Den 22. november 2008 er der

JULE-/LOPPEMARKED I LADEN

Edwin Rahrsvej 6B, tlf. 8625 9158.

Vi holder åbent fra 10-16.

Der kan købes æbleskiver, gløgg, kaffe, te og sodavand.

Kom og få en bod. Sælg ud af dine lopper/juleting og

få råd til julegaverne.

En bod koster 100,-

Det er først til mølle-princippet, der gælder.

Du får en bod ved henvendelse i Laden

Hilsen Husmanden / Lonnie

Cirkus for hele familien fra 2-120 år.

Sted. Cirkusbygningen Gellerup

Tid. 15.00

Entré: kr. 20.00

Søndag d. 9. november

Søndag d. 23. november

Søndag d. 14. december

Søndag d. 21. december

CIrkus tværs

tHe almost greatest sHow on eartH

Bilet bestilling på tlf. 86 25 87 80/ 29 28 29 80

E-mail: cirkus@mail.dk

Eller ved døren.

Skræppebladet november 2008 - 31


ødtekst

32 - Skræppebladet november 2008

HeadlIne

subHeadlIne

af skribent

Frivilligt Socialt Arbejde

Vil du vide, hvad det er?

Har du lyst til at være FRIVILLIG?

Ku´ du tænke dig at give en

HJÆLPENDE HÅND?

Kender du nogen som har brug for hjælp?

Kontakt FRIBØRSEN

Foreningskonsulent

Jabbar Yazdani

jy@frivilligcenteraarhus.dk

50 51 86 19

Mobile kontor i Vestbyen

Det sker på Gellerup Bibliotek i et samarbejde

med Folkeinformation.

Hver onsdag 10.30-14.30


ødtekst

Madplan for november 2008

HeadlIne

subHeadlIne

af skribent

Mandag 3 Hjerter i flødesauce

Tirsdag 4 Svinekoteletter med stuvet

hvidkål

onsdag 5 Forloren hare

torsdag 6 Gl. dags oksesteg

Mandag 10 Brunkål med kogt medister

Tirsdag 11 Karbonader med brun sovs

Onsdag 12 Juliennesuppe med kylling

og brød

torsdag 13 boller i selleri

mandag 17 Farserede porrer

Tirsdag 18 Gule ærter

onsdag 19 lasagne

torsdag 20 kalvelever

Mandag 22 Brændende kærlighed

Tirsdag 23 Frikadeller med kartofler og

sovs

Onsdag 24 Østindisk karryret med ris

Torsdag 25 Klar suppe med boller

mandag 24 Fisk

tirsdag 25 Gl. dags oksesteg med

waldorfsalat

Onsdag 26 Kødsauce med kartofler og

spaghetti

Torsdag 27 Hakkebøffer med bløde løg

Ret til ændringer forbeholdes

ladens folkekøkken

Maden bliver severet fra

kl. 17.00 til kl. 18.00

Priser

Voksne 25 kr.

Børn 12 kr.

Kan du lide at lave mad

Kom og berig vores folkekøkken

med dine færdigheder. Vi har friske

råvarer og friske medarbejdere. Du

må lave engelsk, arabisk, somalisk,

chilensk mad m.v. Vi kan godt lide

forandringer. Er du den, der har lyst

til det, er det alletiders mulighed for

at berige dig selv og Ladens Folkekøkken

med lækker »ikke-dansk«

mad. Arbejdet er frivilligt, så hygge

og samvær er lønnen.

Bestilling

Af hensyn til planlægning bedes du

tilmelde dig på de dertil ophængte

bestillingssedler, meget gerne dagen

før. Du kan tilmelde dig på tlf. 86 25

91 58. Bemærk, at mad, der er bestilt,

skal afhentes inden kl. 18.00, ellers

bliver den solgt til anden side.

Tousgårdsladen

Edwin Rahrs Vej 6 B

Tlf. 86 25 91 58

Skræppebladet november 2008 - 33


gellerup badet

dIn lokale svømmeHal

Åbningstider:

Mandag: 06-12

Tirsdag: lukket

Onsdag: 06-12. Kvindesvømning 14-18

Torsdag 14-19

Fredag 06-12. Familiesvømning 15-17 til

nedsat entré (voksne 10,-, børn 5,-)

Lørdag 10-15. Kvindesvømning 15-18

Desuden er Gellerup Badet åbent for klubber og særlige aktiviteter,

bl.a. Seniorsvømning, AGF, Fritidsdykkere, Somalisk Forening,

Danske Naturister og Quatre Force Diving der udbyder dykkercertifikater.

Seniorsvømning:

Mandag kl. 8-11: Vandgymnastik, aquajogging, motionssvømning,

Tai chi samt socialt samvær

Onsdag 7.30-11: Vandgymnastik, aquajogging, motionssvømning,

samt socialt samvær

Svømning med AGF:

www.agf-swimteam.dk

Gellerup Badet nye hjemmesideadresse:

www.Gellerupbadet.dk

Priser

Voksne: 30,-

Voksne 12-turskort: 310,-

Børn⁄Pensionister 17,-

Børn⁄Pens 12-turskort 170,-

Voksne månedskort 310,-

Voksne 3-månedskort 800,-

Børn⁄pens 3-månedskort 380,-

Nøglepolet 20,-

Gellerup Badet har åbent om fredagen kl. 15.00 - 17.00 med mulighed

for ”billig svømning”. Voksne kr. 10,- / Børn kr. 5,-

Børn under 4 år er gratis.

Alle børn under 15 år, skal være i følge med en voksen over 15 år

Opkald en ½ time før sluttidspunkt

Billetsalg lukker 1 time før sluttidspunkt

34 - Skræppebladet november 2008


Løsningen i Børne-kryds og tværs’en er:

Indsendt af: NAVN:

ADRESSE:

Find kodeordet i børnekrydsen.

Kodeordet i oktober var

»SKOLEVEN«

Vinderne af et gavekort på 50 kroner:

Riham Hamdan

Gudrunsvej 4, 2. tv

8220 Brabrand

Manus Holm

Udsigten 1

8220 Brabrand

Anna Cecilie Skov Sørensen

Udsigten 40

8220 Brabrand

Bemærk, at gavekortene

gælder til Boghandlen i CityVest

Løsningen sendes til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand, så vi har den senest torsdag den 13. november kl. 16

Skræppebladet november 2008 - 35


afdelIngsformænd

Afdeling 1, Hans Broges Parken:

Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:

Birthe Wisén, tlf. 86 25 36 71

Afdeling 3, Skovgårdsparken:

Jesper Fræer Nielsen, tlf. 86 25 68 25 /mobil 40 87 07 75

jesperiiv@gmail.com

Afdeling 4, Gellerupparken:

Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75

hhmh65@hotmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:

Hasse Vind, tlf. 50568478 / hvind@stofanet.dk

Afdeling 6, Holmstrup:

Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24/afdeling6@stofanet.dk

Afdeling 7/15, Hasselhøj/Hasselengen:

Jacob Aaby Jensen, tlf. 27 49 72 54 / j_aabye@ofir.dk

Afdeling 8, Drejergården:

pt ingen bestyrelse

Afdeling 10, Rødlundparken:

Aase Christensen

roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:

Lene Olm, tlf: 86 24 91 10 / leneolm@email.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:

Ulla Jellesen, tlf. 86 24 42 30 / ullabulla@stofanet.dk

Afdeling 14, Borumtoften:

Ole Andersen, tlf. 40 72 49 61

Afdeling 16, Voldbækhave:

Søren Erichsen, tlf. 86 26 26 36

voldbaekhave@bestyrelsen.bbbo.dk

Afdeling 17, Højriisparken:

Preben F. Jensen / hojriis@stofanet.dk

Afdeling 18, Lyngby:

Morten L. Nielsen

aktiviteter i november

Sø. 9. 15.00: Cirkus Tværs side 31

On. 12 14.00: Banko - Gellerup Pensionistklub side 30

Lø. 22. 10.00: Julemarked i Laden side 31

Sø. 23. 15.00: Cirkus Tværs side 31

On. 26 14.00: “Klezmerduo” underholder - Gellerup Pensionistklub side 30

- frem til 14. december - Bølle-Bob på Gellerupscenen side 18

Afdeling 19, Bronzealdervænget:

Maria Degn, tlf. 50 10 55 22 / maria@degn.biz

Afdeling 21, Hasselager:

Birgit Leth (kontakt)

Afdeling 22, Sonnesgården:

Uffe Adelørn, tlf. 40401119

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:

Benny Pedersen, tlf. 86 24 27 50 / bb.uldjyden@it.dk

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:

Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63 /

JanK1307@Forum.dk

forenIngsbestyrelsen

Jesper Pedersen (formand)

Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90 / iec@post8.tele.dk

Keld Albrechtsen (næstformand)

Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50

keldalbrechtsen@stofanet.dk

Rene Skau Björnsson

Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22 / sresj@ft.dk

Herman Nielsen

Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45

www.hermannielsen.dk

Hans Esmann Eriksen

Sonnesgade 14, 2. lejl. 3, tlf. 70 20 07 07

hans@dragsteddevelopment.dk

Lars Bro Lundsberg

Gudrunsvej 16, 3. tv, tlf, tlf. 40 52 90 61

Troels Bo Knudsen

Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47

troels.bo@qmail.com

Inspektører

Afdeling 1, 2, 7/15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24:

Carsten Falck / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:

Ege Høst Hansen / Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afdeling 3, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19 & 22:

Robert Sørensen / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

beboerrådgIvnIngen

Gudrunsvej 16,1.th.,

Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18

Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46

beboerrådgIvnIng tovesHøJ

Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen

tirsdag 10-12 / torsdag 15-17

Tlf.: 20 18 54 24

antenneservICe

Stofa Antenneservice tlf. 88 30 30 30

Mandag-fredag: kl. 08.00-20.00

Lørdag: kl. 10.00-14.00

Dog med undtagelse af helligdage.

uden for vores alm. åbningstid: telefon 88 13 18 18.

totalservICe

Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81

Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

nærpolItI

Tlf. 86 25 14 48 / aarhus-brabrand@politi.dk

Mandag-fredag kl. 12.00-14.00

torsdag desuden kl. 16.00-17.30

naboskaberne / fællesHuset yggdrasIl

Tlf. 86 25 10 16 / naboskaberne@stofanet.dk

lægevagten Tlf. 70 11 31 31

tousgårdsladen Tlf. 86 25 91 58

ladens folkekøkken

tlf. 86 25 91 58

Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12

stenHytten

Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08

underHuset

Ingasvej 66 / Torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12

Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

More magazines by this user
Similar magazines