KIRKEBLADET - Gudme-Brudager kirker

brudagerkirke.dk

KIRKEBLADET - Gudme-Brudager kirker

KIRKEBLADET

Gudme · Brudager

59. årg. marts-juni 2007

2


Ny kunst

i gamle

kirker

Det sidste eksempel på ny kunst i Svendborg

provstis gamle kirker kommer denne

gang fra Hundstrup Kirke.

Det drejer sig om to glasmalerier af kunstneren

Sven Havsteen-Mikkelsen fra 1991.

På bladets forside ses det blå billede, der

ifølge kirkens hjemmeside er inspireret af

Grundtvigs salme, ”Himlene, Herre, fortælle

din ære”

2

”Himlene, Herre, fortælle din ære,

mesteren prises af hvælvingen blå,

solen og månen og stjernernes hære

vise os, hvad dine hænder formå”

Det røde billede kommenterer et andet

vers i samme salme:

” Ordet med solen i skiftende tider

Udgår som brudgom i morgenrød glans,

Strålende frem ad sin bane det skrider,

Krones som helten med aftenrød krans.”

Begge billeder er nonfigurative, næsten

abstrakte med enkle gennemlyste flader.

Sven Havsteen- Mikkelsen er nok den

danske kunstner, der står bag flest kirkeudsmykninger.

Han har i alt skabt kunst, fra

store altertavler til små glasmalerier i mere

end 60 kirker i Norden.

Selv om han har laver anden kunst end

kirkekunst ser man i mange af hans andre

værker også en inspiration fra kristendommen.

Det begyndte med hans kirke-

rejser med forfatteren Martin A. Hansen i

1940’erne, da de rejste rundt for at finde

inspiration til illustrationerne til ”Orm og

Tyr”, et værk, der skulle give et samlende

syn på landets og historiens tilblivelse og

de store afgørende epoker: hedenskab og

kristendom.

Karakteristisk for Sven Havsteen-

Mikkelsen er først og fremmest hans brug af

stærke, stemningsmættede farver, hvad der

da også er tydeligt på disse to eksempler.

Hans landskabsbilleder er, med et citat fra

et udstillingkatalog” en særlig nordisk afart

af ekspressionismen, hvor fortolkningen

af naturen antager sindbilledlig karakter.

Der er tale om en naturromantisk tradition,

hvor vind og vejr, kulde, frost og fugt slår

en stemning an.”

Sven Havsteen-Mikkelsen, der døde i 1999

har selv udtrykt følgende holdning til sin

kirkekunst:

” Den skal bringe evangeliet ind i rummet

og gøre det gældende”.

Hanne Aune


Påsken - dag for dag

Har du styr på, hvad der sker i påsken?

Påskeugen hedder også den stille uge.

Det skyldes, at ugen fra palmesøndag til

påskelørdag er den sidste uge i fasten og

indeholder de dage, hvor Jesus led og døde.

Det var førhen en alvorlig uge uden arbejde

eller fornøjelser. Tiden skulle bruges til bøn

og fordybelse. Selv kirkeklokkernes lyd blev

dæmpet, og derfor blev ugen også kaldt

dimmelugen.

Palmesøndag

Palmesøndag er søndagen inden påske. Det

er dagen, hvor Jesus rider ind i Jerusalem

på et æsel og modtages som en konge af

masserne med jubelråb og viftende palmeblade.

Skærtorsdag

Skærtorsdag er den dag, hvor Jesus spiser

det sidste måltid sammen med sine disciple

og indstifter nadveren, der sammen med

dåben udgør den lutherske kristendoms

to sakramenter. Indstiftelsen er beskrevet i

Matthæusevangeliet 26, men det er ordlyden

fra Paulus' første brev til Korintherne

kapitel 11, der er bevaret i folkekirkens

liturgi:

... Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt,

tog et brød, takkede, brød det og sagde:

»Dette er mit legeme, som gives for jer; gør

dette til ihukommelse af mig!« v25 Ligeså

tog han også bægeret efter måltidet og sagde:

»Dette bæger er den nye pagt ved mit blod;

gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse

af mig!

Ved samme måltid bliver Jesus forrådt af

Judas for 30 sølvpenge. Judas er af Jesu profeti

om, at en af de 12 vil forråde ham, udset

til dette. Senere går Jesus ud i Getsemane

Have og beder om at måtte slippe for det,

som han ved venter langfredag. Han bliver

dog som bekendt arresteret og ført bort.

Apostlen Peter følger efter, men nægter

tre gange i løbet af natten at kende Jesus.

Også dette havde Jesus forudset og sagt,

at inden hanen galer to gange, skulle Peter

have fornægtet ham tre gange. Peter græder

bitterligt, da dét går op for ham.

Rundt om i landet er man i stadig stigende

grad begyndt at holde måltidsgudstjenester

skærtorsdag. Nogle af dem er

reelle middage, andre er mere symbolske,

men alle spises til minde om dengang, hvor

Jesus afbrød det jødiske påskemåltid og

indstiftede den nye pagt: Nadveren, som vi

stadig spiser hver søndag til hans ihukommelse.

Ordet 'skær' i dagens navn betyder ren.

Det er også den aften, hvor Jesus vasker

disciplenes fødder.

Langfredag

Dagen hvor Jesus bliver forhørt af den

romerske statholder Pontius Pilatus,

der ender med at overlade dommen til

folkemasserne. De dømmer Jesus skyldig,

og kræver Barabbas, en hærdet

massemorder, frigivet.

Selv vasker Pilatus sine hænder i offentligheden,

inden Jesus - pisket og tornekronet

- selv må bære korset af Via Dolorosa

– smertens vej – op til Golgata, hovedskalsbjerget,

hvor han bliver korsfæstet.

Der hænger han med en forbryder på

hver side af sig, fortælles det. Den ene spotter

ham, mens den anden beder Jesus om

at huske ham, når Jesus igen er 'i sit rige'.

Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være

med mig i Paradis, er svaret fra Jesus til

ham. I den niende time råber Jesus: Eli! Eli!

3


Lema sabaktani? Det betyder: Min Gud, min

Gud, hvorfor har du forladt mig?

Han udånder, og langfredagsmørket sænker

sig over jorden.

Alligevel er håbet tændt, som vi synger

det i en af langfredags mest elskede salmer:

Hil dig, frelser og forsoner, der slutter med

ordene: Ræk mig hånd, når øjet brister, sig vi

går til Paradis.

I nogle kirker begynder man også at have

såkaldt liturgiske musikgudstjenester langfredag,

hvor man med ord og toner følger

Jesus på vej op til Golgata.

Helt op i 1800-tallet risede man hinanden

langfredag, og der blev serveret den ydmygste

og ringeste mad.

Påskelørdag

Førhen kaldte man denne dag for skidenlørdag

– af to grunde.

For det første skulle al skidtet væk til,

når Guds søn genopstod dagen efter. Og for

det andet på grund af de ”skidne æg”, som

mange steder var dagens hofret (skidne æg

er hårdkogte æg i sennepssovs).

I dag kunne dagen godt gå under betegnelsen

Store Indkøbsdag, for med to fridage

afholdt og to nye fridage på vej, sørger

mange på påskelørdag for at forrådskamrene

er godt fyldt op.

Dagen er også oplagt til at male og trille

æg eller lave andre påskelege.

Flere og flere protestantiske kirker holder

også midnatsgudstjeneste påskenat. Nogle

våger sig endda igennem de mørke timer for

i den tidlige morgenstund søndag at bære

lyset ind i kirken, både bogstaveligt og symbolsk.

Påskedag

Dagen, hvor kvinderne går ud til graven og

ser, at stenen, som dækkede den, er væltet,

og Jesus er væk.

En engel i funklende klæder møder dem

og fortæller, at ham, de søger, ikke længere

4

er her, at han er genopstanden og gået forud

til Galilæa, stedet hvor Jesu prædikenvirksomhed

tog sit udgangspunkt.

Kvinderne skynder sig væk – fulde af

skræk og undren over, hvad der er sket. Og

de tør ikke at sige det til nogen.

I kirken synges om det, der skete ved

graven påskenat. For eksempel i den kendte

påskesalme Som den gyldne sol frembryder

af den kulsorte sky eller glædessalmer såsom

Påskeblomst, hvad vil du her, skrevet af

Grundtvig.

Genopstandelsen fejres, og det bliver det

også i alle landets kirker, som på denne festdag

for det meste er pyntet. Det er kirkens

største festdag og gule påskeliljer stråler om

kap med nypudsede lysestager.

2. påskedag

Har ikke nogen specifik bibelsk betydning,

om end påskeglæden sagtens kan fejres en

dag til, hvad den også bliver overalt i landets

kirker.

Kilde:www.kristendom.dk


Kirkeklokkerne

”Kirkeklokke! ej til hovedstæder

støbtes du, men til den lille by,

hvor det høres trindt, når barnet græder

og inddysses blidt ved vuggesang.”

Grundtvig 1845

Nu, hvor automatiseringen af klokkerne i

Gudme Kirke er tilendebragt, er det måske

passende med en præsentation af klokkerne

i både Brudager og Gudme kirker.

På den store klokke i Brudager finder man

følgende inskription:

Anno 1641 er denne klocke sat Gud lad

alting verre gort til sit

Lensman Del—Mogens Kaas laded omstøbe

og hans ere haver

Lauris Jensøn forbedr denne klocke med

Brvader sogne mens hjelp.

Klokken er altså omstøbt i 1641. Hvor

gammel den er, står der ikke noget om

På den lille klokke er der ingen indskrift,

kun et bomærke. Klokken er fra 1400-tallet.

Også i Gudme Kirke er der to klokker.

Den største er fra 1441 og har tidligere haft

en meget lang latinsk indskrift. I 1737 blev

den omstøbt på Niels Sehested og hustrus

bekostning.

Den lille klokke er støbt i 1795.

Møder i Gudme

menighedsråd i 2007

22.1( personalemøde)

6.3

9.5 (off. regnskabsmøde)

18.6

28.8

26.9

22.10

27.11

Alle møder begynder kl. 16.30 og finder sted

Postvænget 16

Brudager

Menighedsråds

møder i år 2007

Uge 3.

Mandag d. 15.januar, kl. 19,00

Knud Luther

Vejstrupvej 1, Brudager

Tlf : 62281616

Uge 7.

Mandag d. 12 februar, kl.19,00

( Personalemøde )

Susanne Larsen

Nørremarksvej 10, Tved

Tlf. 62281320

Uge 12

Mandag d. 19 marts, kl. 19,00

( Regnskab )

John Klostergaard

Lundevej 23, Brudager

Tlf.:62282582

Uge 20.

Mandag d.14.maj, kl. 19,00

Lena H. Thomsen

Brudager Bygade 8, Brudager

Tlf. : 62281735

Uge 33.

Mandag d. 13. august, kl. 19,00

Gitte Møller-Christiansen

Vejstrupvej 13, Brudager

Tlf.: 62282848

Uge 38.

Mandag d. 17 september, kl. 19,00

June Smith

Vejstrupvej 6, Brudager

Tlf. 62282955

Uge 44.

Mandag d. 5. november, kl. 19,00

( Valg af formand & næstformand)

Knud Luther

Vejstrupvej 1, Brudager

Tlf : 62281616

5


Tak!

Hanne Aune har været formand for Gudme

menighedsråd i så lang en periode, at vi knapt

nok kunne forestille os, at hun ikke også ville

fortsætte på posten – om ikke i al evighed så dog

så længe, hun sad i rådet.

Da vi inden 1. søndag i advent konstituerede os,

som vi plejer, tilkendegav Hanne imidlertid, at

hun p.g.a. arbejdspres i sit civile liv ikke ønskede

genvalg.

Hanne har lagt et meget stort stykke arbejde

i menighedsrådet, og det skal hun sandelig

have tak for. Hun har altid mødt velforberedt til

møderne og hurtigt og effektivt ekspederet alle

de mange sager, som kom ind på hendes skrivebord.

Tilmed har hun været den person, der også

gav sig selv fuldt ud, når det gjaldt opbakning

til gudstjenester, kirkekor og alt det praktiske

arbejde i forbindelsen med afvikling af diverse

arrangementer.

Heldigvis sidder Hanne jo stadigt i rådet og kan

som næstformand øse af sin kunnen og sine

erfaringer til den nye formand og alle os andre

i rådet. Hanne er også fortsat ansvarshavende

redaktør for vores kirkeblad, hvor hun med sikker

hånd får skabt et både flot og læseværdigt

blad.

Vi glæder os med andre ord over, at Hanne

stadigt sidder i menighedsrådet og ser frem til

fortsat godt samarbejde og samvær med hende

– forhåbentligt mange år frem.

På egne og på menighedsrådets vegne vil jeg

slutte med at gentage min tak til Hanne for hendes

mangeårige indsats som formand for Gudme

menighedsråd.

Liselotte Kirkegaard

Velkommen!

Som ny formand for Gudme menighedsråd blev

Marie Madsen énstemmigt valgt uden modkandidater.

Marie Madsen har gennem mange år, blandt

andet via sin mands arbejde som graver, vist sin

store interesse for kirken og dens arbejde. Hun er

i mange sammenhænge kendt som en både energisk

og initiativrig kvinde.

Vi byder Marie Madsen hjerteligt velkommen

som formand for Gudme Menighedsråd.

Liselotte Kirkegaard

6

Sy- og hyggeformiddage

De sidste sy-og hyggeformiddage i denne sæson

finder sted mandag den 12. marts og mandag den

2. april.

Mandag den 12. marts serveres der ud over kaffen

også fastelavnsboller.

Vi begynder kl. 10.00 og går hver til sit kl. ca.

12.00.

Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage

i disse uforpligtende formiddage i Gudme

Præstegård.

Liselotte Kirkegaard

Ny graver i Brudager

Pr. 15. november 2006 blev Simon Goldenberg

ansat som graver ved Brudager kirke, Simon,

udtales Sajmon, er 42 år har kone og 2 børn og er

bosat i Kværndrup.

Simon er uddannet gartner og har tidligere arbejdet

på en kirkegård.

Simon startede med fuld knald på, midt i grandæknings

perioden som foregår i november

måned således at gravstederne er grandækkede

inden advent. Simon er en sød og rar og omgængelig

person som menighedsrådet er glad for og

som vi også håber at kirkens og kirkegårdens

brugere og besøgende vil sætte stor pris på.

Simon kan træffes på kirkegårdsgraverens sædvanlig

telefon nr. 24472088.

Velkommen til Simon.

Brudager menighedsråd

Aflåsning af

Brudager kirke

Brudager kirke vil fremover være aflåst i vinterhalvåret

fra høst til påske, selvfølgelig med

undtagelse af de tidspunkter hvor graveren er

tilstede på kirkegården.

Ønske om besøg i kirken kan rettes til graveren

tlf. 24472088 eller til menighedsråds formanden

tlf. 62281616.


Døbte

Gudme Kirke

Kamilla Oldelund Nydam, Søvangen 17, 5884

Gudme. Døbt den 14. januar

Alexander Filsø Sørensen, Galdbjergvej 20, 5884

Gudme. Døbt 14 januar.

Ida Wichmann Rasmussen, Udsigten 11, 5874

Hesselager. Døbt den 14. januar.

Tilde Ålykke Bundgaard Kristensen,

Traverskiftet 26, 5881 Skårup.

Døbt den 11. februar.

Bisatte og begravede

Gudme Kirke

Sigurd Arne Matthiassen,

Poppelvej 4 V, 5884 Gudme.

Begravet på Gudme Kirkegård

den 23. december.

Kurt Erich Merkert Svendsen, Husmandsalleen

14, 5884 Gudme.

Bisat fra Svendborg Kirkegårdskapel

den 27. december.

Kenneth Linde Møller, Sterrebyvej 3,

5762 Vester Skerninge.

Bisat fra Gudme Kirke den 4. januar.

Brudager Kirke

Ruth Skovlund Hansen, Degnetoften 4,

5881 Skårup. Begravet på Brudager

Kirkegård den 27. januar.

HVAD DE DOG SIGER:

[ Jesus havde en lillesøster, der hed

Eva. Hun spiste meget frugt. ]

(Daniel 7 år)

Konfirmander 2007

Gudme Kirke

Følgende konfirmeres den 4. maj

i Gudme Kirke:

Rikke Kirkegaard Aaby

Steffen Valencia Bach

Nuunu Akamali Davidsen

Jesper Bogetoft Danielsen

Mathias Bogetoft Danielsen

Nikolaj Fisker Damkjær

Maria Drost Hansen

Paula Gudrun Margrethe Karen Ploug Hansen

Alberte Nora Tscherning Jakobsen

Martin Jensen

Rasmus Kirkebæk-Jensen

Signe Hørlyck Lehmann

Karina Møller Loenzen

Anders Nygaard Lørup

Mikkel Kjær Møller

Kamilla Niemeyer Nielsen

Claus Nielsen

Line Groth Nielsen

Rene Nielsen

Bjarki Odinssson

Kasper Ove Pedersen

Rose Sennels Russell

Cecilie Ryg

Rasmus Hindsgaul Thiilborg og

Frederik Brinkmann Thomsen

Langfredagsgudstjeneste den 6. april kl. 16.00

vil blive en anderledes gudstjeneste med skiftevis

oplæsning af ”de syv korsord” og middelaldermusik.

De medvirkende på den musikalske side er de

to musikere, Poul Skårup Jensen og Gertrud

Weensgaard.

De er kendte for deres fortolkning af middelalderens

musik, som de fremfører på kopier af den tids

musikinstrumenter så som fidel, cister, palterium

m.fl. Ved langfredagsgudstjenesten vil de to musikere

især spille salmemelodier, som de har lydt i

14- 1500-tallet.

Desuden vil kirkesanger Lizette Solvig Hansen medvirke

med solosang.

Margrethe Hune og Liselotte Kirkegaard

7


Gudstjenester

Marts Gudme Brudager

Søndag 25. Mariæ Bebudelsesdag 9.30 11.00

April

Søndag 1. Palmesøndag 11.00 9.30

Torsdag 5. Skærtorsdag 9.30 11.00

Fredag 6. Langfredag 16.00* 9.30

Søndag 8. Påskedag 10.00 8.30

Mandag 9. 2. Påskedag 8.30 10.00

Søndag 13. 1.s.e. Påske 10.00 8.30

Søndag 22. 2. s. e. Påske 8.30 10.00

Søndag 29. 3. s. e. Påske 11.30 (Thomassen) 8.30 (Thomassen)

Maj

Fredag 4. Bededag 10.00 Konfirm. ingen

Søndag 6. 4. s. e. Påske 8.30 10.00

Søndag 15. 5.s. e. Påske ** **

Torsdag 17. Kr. Himmelfartsdag 10.00 8.30

Søndag 20. 6. s. e. Påske 8.30 10.00

Søndag 27. Pinsedag 10.00 8.30

Søndag 28. 2. Pinsedag 8.30 10.00

Juni

Søndag 3. trinitatis s. 10.00 8.30

Søndag 10. 1. s. e. trin. ** **

* Se omtalen side .

** Det er endnu ikke endeligt fastlagt, hvem der passer

embedet under mine friweekends og på mine fridage.

Ferie

og fridage

Præsten holder fri den

23.-29. april. Embedet

passes af sognepræst

Annie Løvig Thomassen,

Gudbjerg, tlf. 62 25 12

38.

Endvidere holder jeg fri

fra den 10.- 14. maj, den

21. og 22. maj og den 9.

og 10. juni. Det vil senere

blive oplyst, hvem der

passer embedet.

Taxa

Der bevilges taxa til alle

gudstjenester i Gudme

og til arrangementer

i Gudme Præstegård.

Ønsker man at benytte

kirketaxaen, bedes man

ringe til »Helge’s Taxi«

senest kl. 12.00 dagen

før gudstjenesten eller

arrangementet.

Redaktion

Kirkebladet redigeres

af et udvalg af menighedsrådsmedlemmer

be stående af Gitte

Christiansen, Liselotte

Kirkegaard og Hanne

Aune. Hanne Aune er

ansvarlig for dette nummer.

Indlæg til kirkebladet

samt forslag til

Gudme Kirke

Præst:

Liselotte Kirkegaard,

Kirkegade 19, 5884 Gudme

Tlf. 6225 1278, træffes bedst

man-tors-fredag kl. 9-10

samt tirsdag kl. 12.30-13.30

Graver:

Nina Kaae Larsen,

Boelsmosevej 17, 5883 Oure

Tlf. 2396 1540

Træffes mandag 10-12 og

fredag 14-16. Tirsdag fri.

Kirkeværge:

Paul Andersen, Tangå

Møllevej 15, 5884 Gudme

Tlf. 6225 3145

Menighedsrådsformand:

Marie Madsen,

Husmandsalleen 16, 5884

Gudme. Tlf. 6228 1514

Brudager Kirke

Præst:

Fælles med Gudme

Graver:

Simon Goldenberg

Tlf. 2447 2088

Fri mandag.

Kirkeværge:

Gitte Møller-Christiansen,

Vejstrupvej 13, Brudager,

Tlf. 6228 2848

Menighedsrådsformand:

Knud Luther,

Vejstrupvej 1, Brudager,

Tlf. 6228 1616

3160 6221

www.brudagerkirke.dk

emner modtages gerne. ISAGER

More magazines by this user
Similar magazines