(b\370rnepolitik - folder 2008 \(Skrivebeskyttet\))

bornehavenbloksbjerg.dk

(b\370rnepolitik - folder 2008 \(Skrivebeskyttet\))

Børnepolitik Version 2

Læring Helhed Omsorg

Forskellighed Anerkendelse

Ansvar Leg - venskab Sundhed


Børnepolitikken

Borgmesteren og udvalgsformandens

forord

Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik valgt at sende et signal om, at arbejdet

med en sammenhængende indsats til gavn for børn, unge og familier starter fra dag 1 i vores

nye kommune.

Mariagerfjord Kommunes Børnepolitik (version 1) var udformet som et værdioplæg. Men værdier

skal omsættes og bruges konkret og praktisk. Det er først, når vi svarer på spørgsmålet

om, hvad de enkelte værdier betyder for os i praksis i Mariagerfjord Kommune, at de bliver væsentlige.

Selve processen, hvor vi diskuterer værdierne og får ejerskabet til dem, er derfor afgørende

for, at de kommer til at virke i praksis. Tydelige værdier giver en bedre baggrund for at

afprøve og gennemtænke traditioner i sprog, arbejdsrutiner, samarbejdsmønstre og organisationsformer.

I det første år i vores nye kommune er værdierne derfor blevet sat på spil, og processen med

at danne en børnepolitik (version 2), som alle har et ejerskab til, er blevet påbegyndt i 2007.

Mariagerfjord Kommunes børnepolitik og børnesyn definerer, hvorledes vi som voksne medansvarlige

betragter og arbejder med børn og unge i kommunen. Som kommune har vi et medansvar

for børnenes liv, idet børnene gennem dagtilbud, skole og fritidstilbud tilbringer en stor del

af deres tid med voksne, der arbejder i og for kommunen. For at tydeliggøre dette medansvar

og skabe ensartede linier for de værdier, der skal ligge til grund for arbejdet med børn, er det

nødvendigt at definere, hvad et godt børneliv er og derudfra antage et børnesyn.

Barnets ”bedste” er ikke en konstant størrelse, men et begreb der ændrer sig ud fra den samfundsmæssige

sammenhæng. Barnet skal ses som en aktiv deltager i sin egen udviklingsproces

– en udvikling der opstår i en gensidig proces gennem personlige relationer til voksne

og andre børn.


Alle børn besidder kompetencer i forhold til deres udviklingstrin. De har brug for at indgå i relationer

til voksne, der forholder sig til deres behov og udvikling. Det er de voksnes ansvar at opbygge

et tillidsfuldt, støttende og gensidigt forhold til hvert enkelt barn, hvor barnet respekteres,

og der gives plads til dets egne meninger og til at lade det være med i beslutninger, der

vedrører dets eget liv.

Værdierne bag kommunens børnesyn og børnepolitik kan ikke stå alene, men skal ses som de

politiske rammer som f.eks.: daginstitutionernes pædagogiske læreplaner, skolernes virksomhedsplaner

og familierådgivningens beskrivelse af særlige indsatser, skal afspejle sig i. Det er

det værdigrundlag, som danner den overordnede sammenhæng for arbejdet med børn og unge

i Mariagerfjord kommune.

God fornøjelse.

Underskrift Underskrift


Indledning

Den sammenhængende kommunale børnepolitik skal være omdrejningspunktet i en proces,

som kvalificerer arbejdet med børns og unges udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at

der skabes sammenhæng mellem børnepolitikken og andre tilgrænsende politikker, f.eks. skolepolitikken

og sundhedspolitikken.

Derfor er det vigtigt at arbejdet med børn i Mariagerfjord Kommune udspringer af et fælles børnesyn

og en arbejdsmetode.

Mariagerfjord Kommunes børnesyn:

Børn fødes som socialt og kommunikativt kompetente individer, der udvikler sig i

de relationer, de indgår i med nære voksne.

Mariagerfjord Kommunes arbejdsmetode:

Børn har behov for at føle sig værdifulde og anerkendt i forhold til deres nære

voksne, for at kunne udvikle sig til sunde mennesker. Derfor vil der i arbejdet med

børn i Mariagerfjord Kommune tages udgangspunkt i deres relationer.

Barnet er aktivt medspillende i de relationer de indgår i, men det er de nære voksne,

der har ansvaret for at relationerne er udviklende.

Relationen til forældrene giver barnet de første erfaringer, men senere indgår

barnet også i andre relationer til nære voksne f.eks. dagplejer, pædagoger,

lærere, fritidsledere ect. Ligeledes indgår barnet selvfølgelig også i

relationer til andre børn.


Forældrene har det største ansvar med hensyn til deres børns og unges udvikling, men det er

vigtigt at forstå, at den professionelle voksne har et særligt ansvar for udviklingen af konstruktive

relationer til barnets og den unges forældre.

Udviklende og bæredygtige relationer kendetegnes ved at:

• Man mødes med anerkendelse og empati

• Man er sammen med andre

• Man kan dele følelser med andre

• Man kan reagere og handle meningsfyldt

• Man føler sig forstået

• Man har indflydelse på andre

• Man kan være under indflydelse af andre

Det er den kommunale børnepolitiks opgave, at sikre at de professionelle voksne, der indgår

i nære relationer til børn og unge kan påtage sig ansvaret for etableringen af udviklende

og bæredygtige relationer til disse børn og unge.

I det følgende beskrives børnepolitikken med udgangspunkt i 8 værdier, som

kendetegner den måde, der i Mariagerfjord Kommune ønskes at arbejde med

børn.

Værdierne er:

Ansvar, Forskellighed, Omsorg, Læring, Sundhed, Anerkendelse,

Leg og Venskaber og Helhed


Ansvar

Derfor er det væsentligt at:

• ansvar er noget, som man kommer til at kunne li’ at påtage sig

• ansvar bliver inspirerende for relationer til omverdenen

• løbende anerkendelse bliver et princip for alle relationer omkring barnet

• ansvar udvikles i gensidig tillid, medejerskab og inddragelse

• omsorg og ansvar er hinandens forudsætninger - at drage omsorg er at tage ansvar på

sig

Borgerne kan i Mariagerfjord Kommune forvente at møde professionelle voksne, der:

• tænker i anerkendende relationer

Forældrene har ansvaret for børnenes liv og opvækst

De professionelle har ansvaret for at skabe udviklende relationer

omkring barnet

• er tydelige og troværdige i deres samvær med børn og unge

• er opmærksomme på de behov børn og unge har - såvel ”særlige” som ”ikke særlige” behov

• påtager sig et ansvar for børns og unges læring, udvikling og trivsel

• påtager sig et ansvar for det faglige og tværfaglige samarbejde omkring barnet/den unge,

samt udnytter forskelle i kompetencer og relationer til barnet/den unge

• udviser forståelse for og hensynstagen til børn og unge i rela- tion til deres

alder og udviklingstrin

• arbejder empatisk i relationen til børn og unge


Derfor er det væsentligt at:

• det offentlige tilbud er bæredygtigt og udviklende i forhold til det enkelte barns situation,

behov og eventuelle problemstillinger

• det offentlige tilbud i videst mulige omfang udvikles i samarbejde med familien og barnet,

samt ud fra en tværfaglig tankegang

• der løbende arbejdes med en bred vifte af tilbud

• det synliggøres, hvilke tilbudstyper det offentlige råder over

• det offentlige tilbud bygger på nærhed, rummelighed, ligeværdighed og mangfoldighed

Borgerne kan i Mariagerfjord Kommune forvente at møde professionelle voksne, der:

• har positive forventninger til børn og unge og mødet med dem

• behandler børn og unge forskelligt, ud fra en anerkende tilgang

• optræder med respekt for den enkeltes tro, kultur og personlighed

• optræder aktivt lyttende

Forskellighed

• optræder som gode rollemodeller

Alle børn og unge er forskellige og skal derfor behandles forskelligt

• er bevidste om relationers betydning for samarbejdet vedrørende børn og unge

• har evne til at skabe relationer til børn og unge


Omsorg

Derfor er det væsentligt at:

• der sættes fokus på både fysisk og psykisk omsorg

• der gennem det offentlige tilbud skabes trygge rammer

• det offentlige tilbud er med til at opbygge såvel barnets som forældrenes selvværd

• det offentlige tilbud er kendetegnet ved at være nærværende, og ved at skabe tillid mellem

barn og voksen

• barnets følelser anerkendes (glæde, vrede, sorg osv.)

• barnet gives de rette omgivelser og tilbud

Borgerne kan i Mariagerfjord Kommune forvente at møde professionelle voksne, der:

• vil sikre at barnets basale behov dækkes

• tage udgangspunkt i barnets behov

• vil støtte forældrene i at drage omsorg for barnet

• forbereder barnet til voksenlivet ved at støtte og ”give slip”

• går ind i barnets relation til omgivelserne, hvis denne ikke er positiv udviklende

• udfordrer barnet i dets udvikling

Omsorg handler om at give barnet de bedste udviklingsbetingelser

Barnet skal opleve omsorg og tætte relationer for at kunne indgå i

sociale sammenhænge både som barn og voksen


Læring

Derfor er det væsentligt at:

• leg og læring er hinandens forudsætning

• der er tid til at undre sig og tid til at eksperimentere og gøre sig erfaringer

• dannelses– og læringsprocessen er fortløbende

• læring er en interpersonel proces, der opstår i mødet med miljøet

• læring forudsætter anerkendelse og trivsel

• læring foregår alene og sammen med andre

• læringsmiljøer etableres så de understøtter forskellige læringsstile

• samværet med børn og unge bruges meningsfuldt, så der opstår læring

• der fokuseres på børnerelationer og gode sociale netværk

Borgerne kan i Mariagerfjord Kommune forvente at møde professionelle voksne, der:

• udviser empati, forståelse og respekt

• tænker i anerkende relationer

• arbejder med egen personlighed i forhold til børns og unges udvikling og læring

• er opmærksomme på barnets/den unges kompetencer og erfaringer, og medtænker disse,

når der skal etableres læreprocesser

• optræder som gode rollemodeller

• ser læring som en personlig proces

Barnet skal opleve et læringsmiljø, der med udgangspunkt i barnets

resurser og behov kan stimulere til fortsat udvikling og lyst til læring


Derfor er det væsentligt at:

Sundhed

Sundhed indgår i relationer der giver udvikling og livsglæde, samt

opbygger gode livsstilsvaner

Mariagerfjord Kommune arbejder med sundhed ved at sætte fokus

på 4 områder:1) livsstil 2) omsorg, trivsel og netværk 3) socialt miljø

og 4) fysisknærmiljø

• det offentlige tilbud skaber rammer, hvor der tages hånd om sundhed og trivsel

• sundhed er de sjove og gode oplevelser

• arbejdet med sundhed foregår i et samarbejde mellem institutionslivet, familielivet og fritidslivet

• der findes gode fysiske rammer til bevægelse

• der skabes et miljø i det offentlige tilbud, hvor barnet trives og har et godt selvværd. Eks.

et miljø hvor barnet bliver udfordret, støttet og anerkendt

• der etableres gode vaner, f.eks. i forbindelse med kost, motion, kommunikation, socialt

samvær mv.

Borgerne kan i Mariagerfjord Kommune forvente at møde professionelle voksne, der:

• samarbejder med barnets andre relationer (daginstitution, skole, SFO, foreninger familie

mv.) om barnets sundhed

• samarbejder med og støtter familien i at etablere gode sundhedsvaner

• arbejder med temaer som trivsel, kost og selvværd mv. i relationsdannende miljøer

• arbejder med sig selv som rollemodel

• arbejder for at udbrede konkrete sundhedstiltag, eks. gennem motoriske tilbud


Derfor er det væsentligt at:

• der fokuseres på resurser

Anerkendelse

Alle børn, uanset alder og formåen, har brug for anerkendelse for at

udvikle et positivt selvværd. Dette er grundlæggende for barnets videre

udvikling

• at møde barnet med udgangspunkt i barnets egne oplevelser af sig selv og sin individuelle

tilværelse

• at vise glæde for andre, at se de andres initiativer og justere sig i forhold til disse

• at lytte og svare med fokus på barnets styrker og resurser

Borgerne kan i Mariagerfjord Kommune forvente at møde professionelle voksne, der:

• tager udgangspunkt i barnets perspektiv og oplevelse af situationen

• guider barnet med respekt for barnets følelse og oplevelse af handlinger og motiver

• arbejder på at give barnet succesoplevelser og dermed positive erfaringer med relationer

til andre

• tager udgangspunkt i barnets resurser og kompetencer

• afpasser de udfordringer, der stilles til barnet, i forhold til barnets formåen og udvikling

• arbejder med anerkendelse af det enkelte barn i gruppesammenhænge

• med afsæt i ovenstående, støtter forældrene i at udvikle deres relation til barnet


Derfor er det væsentligt at:

Leg og venskaber

Barnet er et socialt væsen, der gennem hele livet, er afhængig af sociale

relationer

Ethvert barn har derfor brug for at kunne opbygge venskaber, håndtere

konflikter, brud og uvenskaber samt at kunne genoprette sociale

relationer

• barnet i sin leg risikofrit kan afprøve evner og formåen

• barnet gennem leg lære sociale spilleregler

• barnet gennem leg opbygger fællesskaber

• barnet gennem venskaber oplever fællesskab

• barnet gennem venskaber opbygger holdbare relationer

• lære at man i venskaber gensidigt kan se og forstå hinanden

• lære at indgå i og tilhøre et fællesskab

Borgerne kan i Mariagerfjord Kommune forvente at møde professionelle voksne, der:

• fremhæver det enkelte barns resurser og kompetencer som værdifuldt i fællesskabet

• motiverer barnet til at knytte venskaber på tværs af kulturelle og sociale forskelle

• samarbejder med barnets forældre om, at opstille de rammer og den struktur, som understøtter

det enkelte barns leg og venskabsetablering bedst

• respekterer legen som en del af en læringsproces

• guider barnet i de sociale relationer

• udbreder kendskabet til og muligheden for deltagelse i fritidsaktiviteter

• legitimerer legens betydning og forskellighed gennem hele barndommen

• motiverer til soci- alt fællesskab for såvel børnene som for deres forældre


Helhed

Derfor er det væsentligt at:

Barnet skal opleve en helhed og kontinuitet i dets opvækst.

• det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik, hvor der

tages hånd om alle aspekter ved børns og unges udvikling

• der arbejdes tværfagligt og barnet og familien respekteres og medinddrages i beslutninger

• der er sammenhæng og koordinering mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud

• der er et gensidigt højt informationsniveau

Borgerne kan i Mariagerfjord Kommune forvente at møde professionelle voksne, der:

• arbejder ud fra ud fra det samme børnesyn og ud fra en fælles pædagogisk/teoretisk arbejdsmetode

• i komplicerede sager sikrer at, der er én eller to tovholder(e), som tager ansvaret for helheden

i forhold til tværfaglighed, samt sikre at højt informationsniveau til de implicerede

parter

• arbejder for at skabe lige muligheder for alle børn

• sikrer den bedste mulige overgang, når bar- net skifter fra et offentlig tilbud til et andet

Similar magazines