Skriftlig beretning - Teknisk Landsforbund

tl.dk

Skriftlig beretning - Teknisk Landsforbund

- 1 -

TEKNISK

LANDSFORBUND NORD

SKRIFTLIG BERETNING 2012


INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Forsiden, Musikhuset Aalborg

Side 2 Forord

Side 3 Personale og bestyrelse

Side 4 Er du OK!

Side 5 Skolekonsulenterne i TL Nord

Side 6 Genforhandling af MED aftale

Side 7 Lønforhandling – Vi ringer...

Side 8 Kongressen 2012

Side 9 Nye regler 2013

Side 10 Jubilarer 2012

Side 11 Organisering Siemens Wind Power

Side 12 Udvalgsmedlemmer

Side 13 Arrangementer

Side 14 Frederikshavn kommune

Side 15 Logstor

Side 16 Nybagt mor - Drømmejob

Side 17 Seniortur

Side 18 Bagermesteren - HEF..

Side 19 MAN..

Side 20 Aktiv job søger

Side 21 Lediges ret til ..

Side 22 Formidling af job

Side 23 Markedsfør din fagforening

Side 24 Bagsiden, Musikhuset Aalborg

- 2 -

2012

Kære Medlem

Sidste års beretning var den første i en helt ny

form og udgave. Tilbagemeldingerne var

positive og har vi valgt at fortsætte i samme

stil.

Beretningen giver et billede af, hvordan året er

gået i TL Nord set med bestyrelsens og

afdelingens øjne. 2012 har været et år med

mange begivenheder og faglige sager. Det

gør, at beretningen er udvidet i forhold til

sidste år.

Vi vil gerne gøre indholdet af beretningen

spændende og interessant. Der skal

selvfølgelig være faktuelle tal og informationer,

men der er også artikler om sociale

arrangementer og om A-kasseområdet. Det er

rigtig mange artikler med fagligt indhold for vi

har haft mange sager i afdelingen og dem vil vi

gerne fortælle om.

Beretningen er udarbejdet af bestyrelsen for

medlemmer. Vi håber du vil komme med ris

eller ros til beretningen, som vi kan lære af og

så vi kan udvikle os.

Beretningen er til debat ved

generalforsamlingen.

På snarligt gensyn

Med venlig hilsen

TL Nord


PERSONALE I TL-NORD

Afdelingsformand Peter Thyregod

Faglig konsulent Lisbeth Vinther

Faglig konsulent Kent Hjortshøj

Faglig sagsbehandler Jonna Balle-Petersen

A-kasseleder Bodil Bundgaard

A-kasse sagsbehandler Jørgen Tarp

A-kasse sagsbehandler Anne Marie Sørensen

- 3 -

TL NORD HAR

3.390 MEDLEMMER

BESTYRELSEN TL-NORD

Afdelingsformand Peter Thyregod

Næstformand Allan Milton Kristensen

Kasserer Kim Christiansen

Bestyrelsesmedl. Michael Christensen

- Lene Quist Berggreen

- Poul Nygaard Heise

- Bettina Brøndum Andersen

- Heine Grünewald (1. suppl.)

657

MEDLEMMER HAR DELTAGET I

KURSUS/ARRANGEMENTER I TL

NORD 2012

FAGFORENING KAN BETALE SIG...

En del medlemmer har været ramt af konkurssager i 2012.

Det kan være en brat afslutning på et, måske langt

ansættelsesforhold.

TL rådgiver med ansøgning til Lønmodtagernes Garantifond og

yder lån til medlemmerne i behandlingsperioden.

I 2012 havde afdelingen rejst krav om mere 1,2 mill. Kr. overfor

Lønmodtagernes Garantifond


Er du OK?

- 4 -

Det spørgsmål bliver danske lønmodtagere mødt med de næste tre år. Med spørgsmålet vil TL

sammen med andre fagforbund have danskerne til at tænke over, hvad en overenskomst er, og

hvorfor det er vigtigt at være dækket af en overenskomst.

Syv ud af 10 lønmodtagere tror, at politikerne på Christiansborg fastsætter

mindstelønnen gennem lovgivning.

Kun knap 50% af medlemmerne i LO´s fagforbund og mulige medlemmer ved, at det er

deres fagforening, som sikrer deres overenskomst

Særligt de 20-40 årige har et lavt kendskab til overenskomster og fagforeningen

Tallene er de samme uanset fag og fagforbund og uanset, om det er offentligt eller privat

ansatte.

OK-indsatsen handler især om 5 vigtige temaer:

Løn

Barsel

Pension

Ekstra ferie

Uddannelse

Teknisk Landsforbund er os med overenskomster og faglige fællesskaber.

!

TL HAR 32.851 MEDLEMMER


SKOLEKONSULENTERNE I TL NORD

Peter Benjaminsen og Kim Kirkeby er kendte ansigter på

uddannelsesstederne i Nordjylland.

- 5 -

2012 blev til rigtig mange skolebesøg, opkald, arrangementer og

møder med mange studerende – primært indenfor TL’s område.

Beskrivelse af skolekonsulenternes arbejde i Nord.

I nogle - heldigvis få - kredse betragtes unge studerende som en del af en upolitisk

nydelsesgeneration der ikke kan tilføre fagbevægelsen ret meget, hvilket er en stor misforståelse.

Hvis fagbevægelsen skal udvikle og modernisere sig så er det bare med at få de unge i tale.

Hvervning af nye medlemmer har i tiden gennemgået en udvikling. Traditionel hvervning er i dag ikke

særlig virkningsfuldt, i stedet skal der lyttes meget til de studerende.

Skolekonsulenternes synlighed på uddannelsesstederne er naturligvis vigtig. Synlighed gør det ikke

alene. At videregive, oversætte og udvikle de ønsker, en ny generation af medlemmer har til en

moderne fagforening, er væsentligt for, hvorledes fremtidens TL kommer til at se ud.

I TL er der på landsplan ansat 5 skolekonsulenter til at varetage kontakterne til skolerne og de

studerende. I det nordjyske deler Kim Kirkeby og Peter Benjaminsen de uddannelser som TL

organiserer.

Konsulenternes opgaver er mangeartede og der kommer flere til. Infomøder i klasserne,

virksomhedsbesøg, konkrete karrierefremmende arrangementer, netværksfremmende aktiviteter,

støtte til forskellige aktiviteter som, studieture, idrætsdage, præsentationsshows, fredagsbar,

oplægsholdere og meget andet. Flere steder i landet har skoler budt skolekonsulenterne velkommen

i uddannelsesudvalgene. Alle konsulenter tilbyder i samarbejde med faglærere kurser på skolerne i

studie og eksamensteknik, samt kurser i praktik og jobsøgning.

I nov 2012 afholdt TL i samarbejde med bla. UCN og HK en karrieredag på Skolevangen i Hjørring.

Ideen var at sammenføre tre nordenfjordsuddannelser med fokus på oplevelse og events, sammen

med relateret nordjysk erhvervsliv og promovere de tre uddannelser. Det drejede sig om Natur- og

Kulturformidler, Eventtekniker, og Eventkoordinatoruddannelserne. Programmet var sammensat

således at erhvervsfolk, tidligere studerende, iværksættere, og profilerede oplægsholdere som

Christian Have, gav de over 100 deltagere en god og varieret oplevelse. Der var god interesse fra

medierne og responsen fra deltagerne var så positiv at endnu et arrangement er ved at komme på

plads dette år.

Internt bliver vi fem konsulenter under et kaldt ”Skolefolket”, den fællesbetegnelse er ret godt ramt,

selv om vi arbejder meget alene, er vi i fællesskab med til at binde lokalafdelingerne sammen på

landsplan.

TL NORD har i 2012 lavet

arrangementer for mere

end 20 forskellige

uddannelser.

I 2012 har mere end 2000

studerende fået tilbudt et

eller flere arrangementer

fra TL Nord.

Nordjyske studerende

har på et år indtaget

14 kg af de populære

TL bolsjer.


GENFORHANDLING AF MED – AFTALER

!

- 6 -

MED-aftalerne i kommuner og regioner er, hvad SU-aftalerne er i det private erhvervsliv – og så

ikke helt alligevel. For MED-aftalerne inkluderer ofte også hele arbejdsmiljøarbejdet i

kommunen/regionen og systemet er dermed enstrenget, hvorimod SU-arbejdet og

arbejdsmiljøarbejdet er 2 adskilte størrelser i det private erhvervsliv.

I øjeblikket evalueres og genforhandles en stor del af MED-aftalerne og TL Nord arbejder på i

størst muligt omfang, at være med i forhandlingerne om de enkelte lokale MED-aftaler, så

TL’ernes mulighed for indflydelse på den enkelte offentlige arbejdsplads tilgodeses bedst muligt.

Som hovedregel er det tillidsrepræsentanterne, der sidder i MED-udvalgene.

Det er derfor af største vigtighed, at der vælges tillidsrepræsentanter på alle de arbejdspladser,

hvor der er mulighed for det. Både på kommunale, regionale og statslige arbejdspladser, kan der

vælges en tillidsrepræsentant, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere

inden for en overenskomstgruppe.

DU HAR ALTID MULIGHED FOR, AT LÅNE

TL NORDS’S LOKALER TIL ET

FYRAFTTENSMØDE ELLER FAGLIGT

ARRANGEMENT.

BOOKING – KONTAKT AFDELINGEN!


LØNFORHANDLING

- 7 -

På de offentlige arbejdspladser, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant for TL’erne, er det

afdelingskontoret, der forhandler lønnen for medlemmerne. Vi har i sagens natur alene

kontaktoplysninger på vore egne medlemmer. Men der kan på den enkelte arbejdsplads

være ansatte omfattet af TL’s overenskomster, der har valgt at være organiseret andre

steder end i TL.

Disse andre organisationer har ikke forhandlingsretten inden for TL’s organisationsområder,

og kan derfor ikke forhandle løn for deres medlemmer.

I starten af 2011 blev TL kontaktet af en ansat i en kommune, der i hele

ansættelsesperioden havde været organiseret uden for TL.

Vedkommende, der var omfattet af TL’s overenskomst, kunne konstatere, at der ikke var

blevet forhandlet løn i de 5 år ansættelsen havde varet. Vedkommende ønskede nu

overflytning til TL og overflytningen faldt på plads kort efter. I år trådte TL på banen og

forhandlede løn for det nye medlem. Arbejdsgiver var enig med TL i, at lønnen haltede langt

bagud i forhold til andre med samme jobfunktioner og, der blev aftalt en lønstigning på 5

løntrin.

VI RINGER TIL MEDLEMMERNE!

Teknisk Landsforbund besluttede i december måned 2011 at kontakte de medlemmer som

vi ikke på den ene eller anden måde er i berøring med i hverdagen. Målet var at skabe

synlighed, få opdateret medlemsoplysninger og i øvrigt høre om medlemmernes

tilfredshed i forhold til TL. Kontaktopgaven blev kaldt for ”Projekt 2012”. TL Nord afsatte en

dag om ugen til at ringe rundt. Medlemmerne har generelt været glade for

opmærksomheden.

Vi har samtidig fået opdateret vores medlemsoplysninger. Bopælsadressen opdateres

automatisk i forhold til folkeregisteret, men øvrige oplysninger såsom mail adresser og

arbejdsgiverforhold skal rettes, enten under Mit TL eller ved at sende os en mail med

oplysning om ændringerne. Hvorfor er det vigtigt, at arbejdsgiveroplysningerne er

korrekte?

Det er for at vi kan kontakte dig når der skal stemmes om overenskomsten, eller hvis vi på

anden måde har behov for at kontakte dig i forbindelse med virksomhedsforhold. Projekt

2012 slutter i første kvartal 2013.


KONGRES 2012

TL´s 48. ordinære kongres blev holdt i dagene 27-28. oktober 2012 i Herning. TL Nord satte et

stort fingeraftryk på denne kongres og havde stillet en række ændringsforslag til TL´s love. De

fleste ændringer blev vedtaget.

Et af de mere markante ændringsforslag handlede om alderskriterierne for valgbarhed til TL’s

lønnede poster. Tidligere kunne ingen lønnede tillidsrepræsentanter være valgbare ved

henholdsvis det fyldte 64 år ved 2-årige valgperioder og ved det fyldte 62 år ved 4 årige

valgperioder. Med vedtagelse af ændringsforslaget blev denne regel ophævet. Gita Grüning

kunne igen opstille til formandsposten og hun blev genvalgt uden modkandidater.

Ved kongressen fik TL igen en forbundsnæstformand efter pladsen har været tom i en årrække.

Det blev Per Løfstrøm Sørensen som efter kampvalg med i alt 3 kandidater trak det længste strå.

Det bliver spændende, at følge TL´s politik på det faglige område som hermed har fået tilført flere

ressourcer.

Som kreativ specialist formår du, at

udnytte dine kompetencer og skabe

morgendagens virkelighed.

Du er en nørd, men også den ondeste

trendsætter!

- 8 -

Et af de beslutningsforslag som gav en del debat, handlede om Mere fag i TL og berørte de

landsdækkende udvalg. Forslaget havde bl.a. den konsekvens at Ung i TL skulle nedlægges, men

dette punkt blev fjernet. Til gengæld bliver TL Senior alene videreført i afdelingernes

seniorklubber.


NYE REGLER 2013

PÅ A-KASSEOMRÅDET

Særlig Uddannelsesydelse

- Fyldt 55 år, når dagpengeperioden udløber

!

- 9 -

Ledige, der i perioden 30. december 2012 og senest

d. 30. juni 2013 har opbrugt dagpengeretten, og ikke

har været i stand til at opnå ordinær beskæftigelse

har ret til en særlig uddannelsesydelse. Ydelsen er

på 13.884 kroner for forsørgere, og 10.413 kroner

for ikke-forsørgere i op til 6 måneder efter, at

dagpengeretten er opbrugt.

Du skal deltage i et efteruddannelsesforløb, mens du

får ydelsen. Efteruddannelsen skal give et målrettet

og sammenhængende kvalifikationsløft, som styrker

den lediges muligheder for at komme i arbejde.

Du har først ret til ydelsen fra den dag, du

henvender sig til jobcentret.

Folketinget har i december 2012 vedtaget en

midlertidig overgangsordning, der betyder, at

retten til seniorjob bevares for dem, der født i

perioden fra og med den 1. juli 1955 til og med

den 31. december 1957, selvom efterlønsalderen

blev forhøjet med tilbagetrækningsreformen.

Det betyder konkret, at du nu har ret til et seniorjob,

selvom der er mere end fem år til, du når

efterlønsalderen, hvis:

- Du er født i perioden fra og med den 1. juli 1955 til

og med den 31. december 1957

- Dagpengeperioden udløber i perioden fra og med

den 1. januar 2012 til og med den 30. juni 2013

- Du opfylder betingelserne for ret til seniorjob

A - KASSEN

TL NORD HAR AFHOLDT

311 CV SAMTALER MED NY

LEDIGE

STATUS PÅ EFTERLØNSBIDRAG

I alt 53% af vores efterlønsberettigede

medlemmer har valgt at få pengene

udbetalt.

Udbetalinger fordelt på alder for både

nuværende og tidligere medlemmer:

68% under 40 år har fravalgt

ordningen

Intervallet mellem 40 – 50 år har

67% fravalgt ordningen

Intervallet mellem 50 – 60 år har

15 % fravalgt ordningen

Sammenlagt har vi udbetalt 293 mill. til

8585 nuværende og tidligere medlemmer.

PFA stiller pensionsrådgiver til

rådighed i afdelingen for en individuel

pensionssamtale. De datoer vi har haft

programsat i løbet af 2012 har været

fuldt bookede.

Vi fortsætter succesen i 2013.

PFA anbefaler, at pensioner bliver

gennemset hvert andet år.

Se datoerne på vores hjemmeside

tlnord.dk og book en tid.


.

JUBILARER TL NORD 2012

- 10 -

HAR VI DIN E-MAIL ADRESSE?

VI SENDER NYHEDSBREVE UD HVER MÅNED..

TL Nord inviterer hvert år medlemsjubilarer til en rigtig hyggelig aften i november måned. Afdeling

havde i 2012 80 jubilarer hvoraf 33 deltog på jubilaraftenen.

De fremmødte medlemmer havde henholdsvis 25 og 40 års jubilæum i TL.

Traditionen tro startede jubilaraftenen i afdelingen med rundvisning og derefter gik vi den korte

tur til restaurant Orkideens festlokaler hvor vi spiste middag. Bestyrelsen takkede for de mange

års medlemskab.

Alle jubilarer modtog en erindringsgave med TL’s logo.

40 års jubilarer

25 års jubilarer


- 11 -

ORGANISERING PÅ SIEMENS WIND POWER

Tillidsrepræsentanterne på Siemens Wind Power (SWP) er på

Fællesklubniveau sammen med respektive organisationer, blevet enige om

at igangsætte en storstilet organiseringskampagne på tværs af faggrupper,

forbund – og arbejdspladser i koncernen.

Koncernen beskæftiger godt 4.000 overenskomstdækkede medarbejdere i Danmark, hvoraf ca.

3000 er timelønnede og ca 1000 er funktionærer.

I forsommeren 2012 blev de 32 tillidsrepræsentanter i koncernen sammen med organisationerne

enige om en fælles tværfaglig indsats, der skal styrke fastholdelsen og organiseringen af

medarbejderne indenfor den samlede LO-gruppe. Der er i koncernen stor forskel på

organiseringsgraden på de enkelte arbejdspladser.

I Aalborg er der således ca. 95 % organisering indenfor de timelønnede.

I modsætning hertil er der på andre arbejdspladser i koncernen under 50 % organisering for de

timelønnede (både Metal og 3F), mens der blandt HK og TL er endnu færre organiserede.

Projektet gennemføres med følgende mål:

At styrke inddragelsen af flest mulige kolleger i udviklingen af arbejdspladserne og dermed

styrke aktiviteten blandt kollegerne.

At styrke de tillidsvalgtes kommunikation med kollegerne på arbejdspladsen.

At styrke organiseringen indenfor LO-forbundene i hele SWP koncernen.

At styrke de tillidsvalgtes netværk indenfor SWP på tværs af arbejdssteder, faggrupper,

lokalafdelinger og forbund.

Afslutning og opfølgning

Endelig afsluttes projektet ved udgangen af året med opsamling på aktiviteterne, evaluering af de

forskellige initiativer og ikke mindst en status på de samlede resultater.

Opsamling på processen sker i december. Ud over hele TR-gruppen deltager repræsentanter fra

de forskellige lokalafdelinger, samt forbundsrepræsentanter fra styregruppen.

Der samles især op på følgende:

Opnåede resultater omkring organiserede kolleger, nye TR med mere

Præsentation af aktiviteter og erfaringer på arbejdspladserne

Erfaringer med kurser og seminaraktiviteter

Erfaringer med dialog og kommunikation med kollegerne

Nye mål for organiseringsindsatsen 2014

3,9 MILLIONER

TIL TL – NORD MEDLEMMER I 2012


LANDSUDVALG TL NORD

LOKAL UDDANNELSESUDVALG TL NORD

!

- 12 -

Landinspektørbranchen Hanne Agerlund (Formand)

Energibranchen Poul Nygaard Heise

Produktionsteknologer Henriette Fabricius Poulsen

Ung i TL + Form & Textil Janne Nørgaard Mortensen

Karina Dyrby Kristensen

Teaterteknikere Dagmar Johansen

Museumsbranchen Lea Frølund Lindhardt

Teknisk designeruddannelsen Allan Milton Kristensen

Michael Christensen

Peter Thyregod

Eventteknikeruddannelsen Kim Kirkeby

Bygningskonstruktøruddannelsen Michael Winther Nielsen

Produktionsteknologuddannelsen Majbritt Christensen

Designeruddannelserne ved UCN Benny Falk

LØNSTATISTIKKEN 2012

Er tilgængelig på Mit TL.

Brug statistikken som forberedelse til din

næste lønforhandling......

Råd og vejledning til lønforhandling –

Kontakt os!


- 13 -

MODE-ILLUSTRATION, LØRDAG, DEN 14 . APRIL 2012

BESKYT DIN IDÉ DEN 9. MAJ 2012

TAKT OG TONE, DEN 18. SEPTEMBER 2012

18 designere samledes i afdelingen til en inspirerende

dag: Hvem har ikke sukket efter at blive en bedre

tegner, få en mere levende streg eller sin helt

personlige tegnestil?

Det var der mulighed for med en kickstart og

smagsprøve!

Dagen blev afviklet af 2 dygtige undervisere, designerne

Katja Bresson og Souvanni Asmussen.

Katja har tidligere undervist i modetegning og Souvanni

er stylist og illustrator.

Dagen startede med et inspirerende oplæg om

modetegning, præsentation af forskellige teknikker, og de

medbragte inspiration i form af forskellige bøger med

eksempler på modeillustrationer. Der var en levende

model, så man kunne koncentrere sig fuldt ud om

tegneprocessen. Medbragte inspiration i form af

forskellige bøger med eksempler på modeillustrationer.

Der var en levende model, så man kunne koncentrere sig

fuldt ud om tegneprocessen.

Opfindelse, formgivning, design eller

forretningskendetegn?

Har du fået en idé, kan det betale sig at beskytte den.

Ved at tage patent på din opfindelse sikrer du, at det kun

er dig, der kan tjene penge på at sælge eller fremstille

den.

Et patent er en ret til at forbyde andre at udnytte en

opfindelse kommercielt. Det kan give dig vigtige

konkurrencefordele, men hvornår skal man bruge hvad?

13 teknikere kom og hørte om regler og retningslinjer for

ophavsret, da Patent & Varemærkestyrelsen guidede de

fremmødte gennem dagen!

Thisted arrangement i samarbejde med HK

Nordjylland den 18. september 2012

Atter flot opbakning fra medlemmerne i Thisted /

Jammerbugt området, når vi tilbyder foredrag. Denne

gang med Gitte Hornshøj, der gang på gang får

forsamlinger til at le med historier om, hvordan man

omgås andre mennesker.


- 14 -

KOMMUNEN VILLE IKKE BETALE FRATRÆDELSESGODGØRELSE

!

Efter at have været ansat i over 20 år blev medlem afskediget ved

Frederikshavn kommune med fratrædelse i august 2009.

Funktionærloven foreskriver, at når man har været ansat i 12, 15 eller

18 år skal arbejdsgiveren ved fratrædelse udrede et beløb svarende til

henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Det fremgår dog, at hvis

funktionæren ved fratrædelse vil oppebære en alderspension fra

arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende

pensionsordning før det fyldte 50 år, bortfalder

fratrædelsesgodtgørelsen. På trods af denne regel er det kutyme på

mange arbejdspladser og indført i flere overenskomster, at uanset

funktionærlovens afvigelser, udbetales fratrædelsesgodtgørelsen.

Frederikshavn Kommune var dog ikke til sinds at udbetale

godtgørelsen, da medlemmet ikke havde et retsmæssigt krav. Det var

TL principielt enige i, men på samme tidspunkt kørte en anden sag

omhandlende samme problemstilling. Ingeniørorganisationen IDA

havde rejst sagen ved de danske domstole som siden blev løftet til EU

domstolen. Derfor rejste TL krav om, at hvis denne sag faldt ud til

medlemmets fordel ville vi rejse kravet om fratrædelsesgodtgørelse

igen. Afgørelsen ved EU domstolen kom i oktober 2010 og faldt ud til

fordel for medlemmet. TL henvendte sig igen til kommunen som

forlangte dokumentation for, at medlemmet ikke var gået direkte på

efterløn og havde været jobsøgende efter fratrædelse før de ville

udbetale godtgørelsen. Da medlemmet havde været jobsøgende op til

½ år efter fratrædelse fik medlemmet ubetalt sin

fratrædelsesgodtgørelse i april 2012.

Der arbejdes lige nu på at ændre lovgivningen på dette område.

.

LEDIGHEDSPROCENT i TL NORD

7,6% NOVEMBER 2012

8,7% NOVEMBER 2011

10,6% NOVEMBER 2010


AFTALE ELLER EJ – DER SKAL BETALES

- 15 -

Industriens funktionæroverenskomst giver fra tid til anden anledning til

forskellige paragraffer skal sendes i voldgift for at finde sin fortolkning.

§ 9 stk. 4 om arbejdstid, nærmere bestemt om arbejdstiden omkring

holddrift, ude arbejde, rejsearbejde samt udstationering var i

beretningsperioden genstand for en sådan voldgift.

Kollegaerne på Logstor a/s havde ved sagens begyndelse igennem

flere år haft en uskreven aftale der, som teksten i overenskomsten

siger, beskrev hvor nævnte arbejde skulle aflønnes både for så vidt

selve lønnen som hvilke elementer der indgik i beregningen af den

præsterede arbejdstid.

Hen over sommeren 2010 blev medarbejderne på virksomheden

præsenteret for et tillæg til ansættelseskontrakten der pålagde den

enkelte medarbejder at skulle deltage i rejsearbejde mv. Det blev

samtidig meddelt at der ikke ville blive afregnet særskilt for rejsetiden,

idet denne fremover indgik som en del af lønfastsættelsen.

TL protesterede sammen med HK overfor denne handling, og påstod

at firmaet ikke ensidig kunne foretage denne handling og at der skulle

foretages en kompensation, idet medarbejderne tidligere havde haft

aftalen der kompenserede i tilfælde af rejse arbejde.

Sagens dommer kom frem til, at firmaet godt kunne opsige aftalen

ensidigt, dog således at det skulle ske med den enkeltes individuelle

varsel (altså et egentlig opsigelsesvarsel) men at firmaet ikke

efterfølgende kunne påberåbe sig aftalen gennemført uden at foretage

reguleringer i den aftalte løn – altså den aftalte løn skal nødvendigvis

være anderledes efter gennemførelsen af den ønskede ændring.

Dommen slår efter vor opfattelse visse ting fast:

Kutyme aftaler, er aftaler der skal behandles jf. overenskomsten.

Ændring af væsentlige elementer i ansættelsesforholdet, medfører

fornyet drøftelse af aftalt løn m.v.


NYBAGT MOR OPSAGT

DRØMMEJOBBET VAR FUP

- 16 -

Et medlem havde været ansat hos HP Byg i 3 år som kvalitets- og

arbejdsmiljøkoordinator, da hun, under ferieafvikling i forlængelse af

endt barsels- og forældreorlov, blev kaldt til møde hos sin

arbejdsgiver. Hun troede, at mødet skulle handle om hendes

forestående tilbagevenden til jobbet. På mødet modtog medlem en

fyreseddel begrundet med den økonomiske krise i byggebranchen

og, at firmaet ikke havde så mange arbejdsopgaver som tidligere.

Medlemmet vidste, at til trods for krisen, bestod mange af hendes

opgaver endnu og, at de under hendes orlov var blevet udført af

kollegerne. Medlemmet og TL mente, at der var en klar

sammenhæng mellem opsigelsen og det, at hun havde været længe

væk på barsels- og forældreorlov. Opsigelsen var derfor i strid med

ligebehandlingsloven.

Efter forgæves forhandling med arbejdsgiveren lagde TL sag an mod

firmaet. TL vandt sagen og, dommeren tilkendte vort medlem 9

måneders løn.

Et medlem var nyuddannet designteknolog, da han blev tilbudt et

drømmejob som computeringeniør hos Caltex Oil Malaysis Ltd. i

Malaysia. Lønnen var kr. 30.000 om måneden, fri bolig og fri bil samt

kr. 3.000 om måneden til mad. En ven havde tippet medlemmet om

stillingsopslaget på firmaets hjemmeside. Han sendte en ansøgning

og fik kort efter at vide, at han var kvalificeret til jobbet. Efter at have

besvaret og returneret et udførligt spørgeskema, modtog han en

ansættelseskontrakt, som han skulle underskrive. Samtidig skulle

han indbetale kr. 3.700 til at dække virksomhedens udgifter til at

skaffe ham visum, arbejdstilladelse og andre nødvendige

registreringer.

Glad kontaktede medlemmet TL for at få gennemgået kontrakten,

inden han skrev den under. TL fandt ansættelsesforløbet atypisk og

useriøst og anbefalede, at han stillede en række spørgsmål om

ansættelsesvilkårene.

Medlemmet søgte herefter oplysninger om firma og kontakteperson

på nettet og stødte på en hjemmeside www.fraudwatchers.org, der

satte firma og kontaktperson i forbindelse med svindel med fiktive

jobs. Medlemmet nåede heldigvis at stoppe bankoverførslen, men

oplevelsen har gjort ham mere skeptisk i forbindelse med sin

fremtidige jobsøgning.


SENIORKLUBBEN’S SOMMERTUR 2012

- 17 -

Den 24. maj var TL seniorklub på sommerudflugt til Gl. Estrup herregård.

Ved ankomsten indtog vi en dejlig medbragt buffet, lavet af formandens kone.

Vejret var helt i top, sol og tilpas med varme, så det var en fornøjelse at gå rundt på området – men

også spændende at se herregården indefra.

Foruden selve herregården, kunne man også se Landbrugsmuseet – parken og frugthaver. Vejret

tillod også at sidde ude og nyde en kop kaffe!

Vi kørte derfra ad snoede landeveje mod Als Odde – hvor vi krøb i Jægerhuset og fik serveret en

heksegryderet der bare sagde ”spar to” !

Turen sluttede i Aalborg kl 20.30 ……

Det havde været en pragtfuld dag med et plus til vejret.


- 18 -

BAGERMESTER SKAL BETALE ERSTATNING FOR SEXCHIKANE

HVOR LANG ER GARANTIEN?

Et kvindeligt medlem har nu fået rettens ord for, at det var

sexchikane og dermed ulovligt, da hendes arbejdsgiver til de

mandlige kollegaer og forretningsforbindelser bag hendes ryg

fortalte, at han gerne ville i seng med hende.

Medlemmet havde i længere tid følt sig iagttaget af chefen på en

ubehagelig måde, når hun var på arbejde. Hun havde ved flere

lejligheder forsøgt at afvise hans tilnærmelser på en jovial men

bestemt måde.

En dag fortæller hendes kollega imidlertid, at chefen i forbindelse

med en planlagt messetur har fortalt andre, at han har planer om,

at drikke hende fuld. Hensigten var at få hende med i seng.

Det bliver dog vort medlem for meget, der på det tidspunkt har

arbejdet i bagerbutikken i knap et halvt år. Hun siger op og går til

sin fagforening TL.

Vestre Landsret har afsagt dom i sagen og har idømt

Bagermesteren til at betale 10.000 kr. i erstatning til vort medlem.

Dommen er af principiel karakter, fastslår TL´s advokat Byrial

Bjørst:

”Dommen fastslår, at chefens tilnærmelser ikke behøver at være

af fysisk karakter for at der er tale om sexchikane. I dette tilfælde

er det alene chefens måde at tale om og til medarbejderen, der

fælder ham.” Som dokumentation indgik bl.a. et par lydoptagelser

fra kvindens mobil telefon, flere tidligere kollegaer var indkaldt i

sagen.

Sammenlægningen i sig selv betyder ikke, at vi afskediger

medarbejdere, så alle medarbejdere kan være helt rolige, der sker

ikke afskedigelser.

Flotte og fine ord som TL afdelingen har hørt mange gange gennem

de seneste rigtig mange år.

Nej det kan da godt være, at der ikke sker afskedigelser

umiddelbart, men det er mere reglen end undtagelsen, at der efter

en periode kommer afskedigelser.

Senest har vi i afdelingen konstateret at jobgarantien fra HEF i

forbindelsen med overtagelse af andre forsyningsselskaber, skulle

tages bogstaveligt.

Ved HEF’s overtagelse og de deraf følgende

tilpasningsforhandlinger fik en række medarbejdere en jobgaranti,

altså en skriftlig tilkendegivelse af, at de ikke i en given periode ville

blive opsagt.

Afdelingen konstaterer nu, at flere af disse medarbejdere har fået

deres opsigelse således at firmaet er helt sikker på at fratræden kan

ske i umiddelbar tilknytning til aftalens udløb. Man kan godt sidde

tilbage med en grim smag i munden, men de holdt jo aftalen.


VI AFPRØVER GRÆNSER HELE TIDEN

- 19 -

Spørgsmålet i denne sag var; om Industriens

funktionæroverenskomst (IFO) bilag 24 om alder og

handicapbestemmelser kan bruges i opsigelsessager.

Bilag 24 er et såkaldt implementerings protokollat, idet det er

implementeret i overenskomsten efter udarbejdelse af direktiv i

Rådet, direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000.

Det fremgår af teksten i bilaget, at der ikke må foretages ulige

behandling i ansættelsesforholdet på grund af alder.

Hidtil har vi alene haft afskedigelsesnævnets praksis om særlig

beskyttelse for medarbejdere med høj alder og samtidig høj

anciennitet, i praksis omsat til alder over 50 år og en anciennitet på

min. 25 år.

Afskedigelsesnævnet fandt for et par år siden en beregning af

godtgørelser, der lignede en godtgørelse svarende til en uge løn pr.

ansættelses år, altså hvis man havde været ansat i 27 år så en

godtgørelse på 27 uger – alt sammen under forudsætning af, at

begge parametre var til stede (25/50).

I forbindelse med en opsigelsesrunde på MAN i Frederikshavn

anlagde afdelingen den betragtning, at bilag 24 var overtrådt, idet 2

afskedigede var i en høj alder, og ville kunne ha’ bestridt

tilbageværende jobs. Alene en af de afskedigede ville opfylde

afskedigelsesnævnets praksis.

Efter gennemførelse af forhandlinger i virksomheden under

medvirken af Dansk Industri, fik den ene af de afskedigede

medlemmer genansættelse i en anden afdeling i firmaet.

Det andet medlem, som både aldersmæssig og

anciennitetsmæssig ville kunne leve op til afskedigelsesnævnets

praksis, fik en fratrædelses aftale der i alle facetter kunne overgå

hvad en sag i bedste fald ville kunne have indbragt i

afskedigelsesnævnet, indeholdende både fritstilling, ekstraordinær

fratrædelsesgodtgørelse, betalt efteruddannelse og afregning af

såvel afspadsering som feriefridage.

Efter denne sag, tænkes IFO bilag 24 ind hver gang vi skal afprøve

en ældre kollegas opsigelse.


AKTIV SOM JOBSØGER?

- 20 -

At være aktiv jobsøgende kan være meget udfordrende. Her kan du se forløb for et medlem

som mister sit job som produktionsteknolog i marts 2009. Han gør alt for at komme i arbejde, er

ikke kritisk med hverken jobindhold eller geografi. Medlemmet bor i Aalborg.

Se forløbet:

Juni 2009 - Jobsøgningskursus

Nov 2009 - Kursus i Lean-ledelse i praksis (6 ugers selvvalgt uddannelse)

Jan 2010 - Jobsøgningskursus (6 uger + 4 uger)

Apr 2010 - Aktivering i 4 uger ved virksomhed i Bælum

Okt 2010 - Vikar, værkfører i Klokkerholm

Mar 2011 - Ledig

Jun 2011 - Virksomhedspraktik i 4 uger

Aug 2011 - Vikar, kvalitetstekniker ved virksomhed i Sæby

Okt 2011 - Ledig

Okt 2011 - Vikar, freelancer ved virksomhed i Lem (vestjylland)

Feb 2012 - Ledig

Feb 2012 - Vikar, produktionsteknolog (dokumentationsopgaver) i Aalborg

Maj 2012 - Ledig – har nu optjent ret til ny dagpengeperiode (1924 timer)

Aug 2012 - Kursus i Zeiss målemaskine og Calypso i Tønder

Sep 2012 - Vikar, dokumentation ved virksomhed i Vejen

Okt 2012 - Ledig

Okt 2012 - Virksomhedspraktik i 4 uger, med efterfølgende ansættelse

Nov 2012 - Job som måletekniker


- 21 -

LEDIGES RET TIL 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE (GVU)

Et medlem er blevet afskediget efter mange års ansættelse som

Teknisk Assistent.

Hun har arbejdet i en mindre virksomhed indenfor Industrien og har i

jobbet fungeret både som Teknisk Assistent og som kontorassistent

– en ”blækspruttefunktion” i virksomheden. Hun er helt opdateret

indenfor det tekniske område.

Ved den første vejledningssamtale i a-kassen, får hun information

om muligheden for at få lærebrev indenfor kontorfaget, som vil

forbedre hendes mulighed for at få job. A-kassen anbefaler hende,

at kontakte handelsskolen, der vurderer, at hun kan få merit for alle

de år hun har fungeret som kontorassistent.

Efter 6 ugers skoleforløb, mest regnskab, gik hun til afsluttende

teoretisk prøve og fik lærebrev som kontorassistent. Medlemmet gik

derefter kun ledig ca. 2 måneder efter afslutning af de 6 ugers

selvvalgt uddannelse og er nu igen ansat i en ”blækspruttefunktion”,

hvor hun både bruger sin uddannelse som Teknisk Assistent og den

nyerhvervede uddannelse som kontorassistent.


FORMIDLING AF JOB

- 22 -

Vi modtager ind i mellem henvendelser fra arbejdsgivere eller medlemmer ved

virksomheder hvor de mangler arbejdskraft.

Jobbene formidles via TL´s netværk til medlemmer, for eksempel Team Ledig

gruppen samt mail til alle ledige der er målgruppe for jobbet.

Vi har også mulighed for at tilbyde jobbet via hjemmesiden eller TL Nord´s

gruppe under LinkedIn.

Kontakt os og hør nærmere om hvordan du kommer med i gruppen.


- 23 -

MARKEDSFØR DIN FAGFORENING

Teknisk Landsforbund – fagforeningen for kreative

specialister – er med til, at gøre en forskel for dig under

uddannelse, for dig på vej i job, for dig der er i job og for dig

der overvejer at gå på efterløn / pension.

Gennem hele uddannelses- og arbejdslivet kan du gøre

brug af TL.

Har du lyst til at fortælle hvorfor netop du er medlem af TL?

Så send os en mail med foto.

Indslaget kan blive lagt på vores hjemmeside.

Som tak for dit indslag giver vi 2 biografbilletter.

Skriv til os på tlnord@tl.dk og mærk mailen med “markedsfør

din fagforening”.

Vi glæder os til at høre fra dig!


TEKNISK LANDSFORBUND NORD

ØLGODVEJ 7

9220 AALBORG ØST

TLF: 9631 7700

FAX: 9631 7711

- 24 -

tlnord@tl.dk

akassenord@tl.dk

ÅBNINGSTIDER:

Man-torsdag 10-15

Fredag 10-13

Hotline: 7011 1315

More magazines by this user
Similar magazines