Fiskeristatistisk Årbog 2011 - Anmeldelse af ulovligt fiskeri

webfd.fd.dk

Fiskeristatistisk Årbog 2011 - Anmeldelse af ulovligt fiskeri

Fiskeristatistisk Årbog

2011

NaturErhvervstyrelsen

Yearbook of Fishery Statistics 2011


Signatur-

forklaring

Symbols

Ophavsret

Fiskeristatistisk Årbog 2011

Udgivet af NaturErhvervstyrelsen

Oktober 2012

18. årgang

ISBN 978-87-7120-315-8

ISSN 0907-9238

Pris: 195,00 kr. inkl. 25 % moms

Oplag: 350

– Nul

0

0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed

. . . Oplysning udeladt af diskretionshensyn

. . Oplysning foreligger ikke

* Indeks større end 999 markeres med *

⏐ Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

– Nil

0

0,0 } Less than half the final unit shown

. . . Information excluded due to rules of statistical discretion

. . Data not available

* Index over 999

⏐ Break in a series, which means that data above the line are not fully comparable with data

below the line

Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding

totals shown.

Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation, uden

skriftligt samtykke fra NaturErhvervstyrelsen er forbudt efter gældende lov om ophavsret.

Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denne publikation som

kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

No reproduction or duplication of this publication may be made without written permission of

The Danish AgriFish Agency.

When making quotations, The Danish AgriFish Agency shall be stated as the source in accordance

with established custom and to the extent conditioned by the purpose.


Indledning

Fiskeristatistisk Årbog 2011 indeholder data om det danske fiskeri, dansk akvakultur og om den

danske fiskeindustri. Årbogens formål er først og fremmest at fremlægge den officielle fiskeristatistik,

som udarbejdes af NaturErhvervstyrelsen, samt at præsentere andre relevante kilder til

statistisk beskrivelse af fiskerisektoren.

Der findes i dag et omfattende grunddatamateriale til beskrivelse af fiskerierhvervet og Årbogen

kan ikke indeholde alt. De opstillede tabeller og tekstafsnit er således et udtryk for en række

valg.

Årbogen indeholder seks kapitler med de nyeste data for 2011. De seks kapitler omhandler

henholdsvis fiskerflåden, fangster, landinger, akvakultur, forarbejdningsindustrien og udenrigshandelen.

Derefter er der et kapitel med tiårs tabeller og sidst i Årbogen er der et kapitel indeholdende

et udvalg af international fiskeristatistik.

Alt materiale til tabellerne i kapitlet om forarbejdningsindustrien m.v. (kapitel 5) er udarbejdet

af Danmarks Statistik og velvilligt stillet til rådighed for Årbogen.

Tabellerne i Årbogens fire første kapitler er alene baseret på NaturErhvervstyrelsens statistiske

informationssystem. De fleste af disse data findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, der

har adressen: naturerhverv.dk. Fiskeristatistisk Årbog 2011 ligger gratis tilgængelig som PDFfiler

på hjemmesiden. Yderligere informationer fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsens

enhed Risiko.

NaturErhvervstyrelsen,

Oktober 2012


Introduction

Yearbook of Fishery Statistics 2011 contains a selection of statistical tables on the Danish fishery,

Danish aquaculture and Danish fishery industry. The aim of this yearbook is primarily to

publish the official fishery statistics, compiled by The Danish AgriFish Agency, secondly to

present other relevant data and sources for statistical description of the fishery sector.

The Yearbook contains six chapters with the recent annual figures for 2011 followed by a chapter

with decennium statistics. The chapters deal with: The fleet, catches, landings, aquaculture,

the processing industry and external trade. The final chapter gives an introduction to selected

international fishery statistics.

Information on the processing industry (Chapter five) has been produced by Statistics Denmark

specifically for the Yearbook of Fishery Statistics.

The tables in chapters 1, 2, 3 and 4 have been derived from the statistical information system of

The Danish AgriFish Agency. The majority of these data is available on The Danish AgriFish

Agency website, agrifish.dk. The website is in the present version mainly available in Danish,

but work is being done to present more of it in English. The Yearbook of Fishery Statistics 2011

is available free of charge as PDF-files at the website. Requests for further information should

be addressed to: The Danish AgriFish Agency, Risk Assessment.

The Danish AgriFish Agency,

October 2012


Indhold

1. Den danske fiskerflåde

Tekstafsnit .................................................................................................................... 7

Regional og størrelsesmæssig fordeling ....................................................................... 17

Fiskerflådens fordeling på fartøjstyper ......................................................................... 20

Kapacitetstilpasning ...................................................................................................... 25

2. Fiskeressourcer og fiskeriet

Tekstafsnit .................................................................................................................... 27

Kvoter og fangster af kvoterede fiskebestande ............................................................. 39

Fangsterne fordelt på arter, farvande og måneder ......................................................... 55

Fangsterne fordelt på fartøjstyper ................................................................................. 67

Fangsterne fordelt på fartøjsdistrikter ........................................................................... 74

Havdage og kilowattdage fordelt på farvande og fartøjskategorier .............................. 78

Landinger i forhold til Ny Regulering .......................................................................... 85

Promilleandele for IOK og FKA fartøjer ...................................................................... 91

3. Landingerne og markedet for fisk

Tekstafsnit .................................................................................................................... 107

Landingerne i Danmark fordelt på havne ..................................................................... 111

Landingerne fordelt på regioner ................................................................................... 122

Landinger og priser på arter og sorteringer ................................................................... 125

Danske fiskeres landinger i udlandet ............................................................................ 131

4. Akvakultur og rekreativt fiskeri

Tekstafsnit .................................................................................................................... 135

Produktion .................................................................................................................... 139

Lyst- og fritidsfiskere i det rekreative fiskeri ............................................................... 141

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

Tekstafsnit .................................................................................................................... 143

Fiskeindustriens vareomsætning ................................................................................... 153

Arbejdssteder og beskæftigelse .................................................................................... 154

Momsstatistik ............................................................................................................... 156

Regnskabsstatistik ........................................................................................................ 157

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik ........................................................................... 158

Uddannelse ................................................................................................................... 159

6. Udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter

Tekstafsnit .................................................................................................................... 161

Udenrigshandelens landefordeling ............................................................................... 167

Udenrigshandelen for de enkelte varegrupper .............................................................. 168

Eksport fordelt på varegrupper og lande ....................................................................... 170

Import fordelt på varegrupper og lande ........................................................................ 178

7. Tiårs tabeller

Tekstafsnit .................................................................................................................... 187

Fiskerflåden .................................................................................................................. 189

Fangster ........................................................................................................................ 192

Landinger ...................................................................................................................... 204

Udenrigshandel fordelt på lande ................................................................................... 213

Udenrigshandel fordelt på varegrupper ........................................................................ 219

Industriens salg af egne produkter ................................................................................ 229

Akvakultur .................................................................................................................... 231

8. International fiskeristatistik

Tekstafsnit .................................................................................................................... 233

Verdens fiskefangst fordelt på nationer ........................................................................ 241

Samlet fangst i nordøstlige Atlanterhav på artsgrupper ................................................ 242

Bilag

1. Fartøjsregisterskema ................................................................................................. 244

2. Farvande og fiskeristatistiske områder ..................................................................... 249

3. Artsliste .................................................................................................................... 253

4. Brugstarifpositioner for fisk m.v .............................................................................. 255

5. Gruppering af brugstariffen i tabellerne ................................................................... 261

6. Sammenhæng mellem SITC og Brugstariffen .......................................................... 266

Tabeloversigt ................................................................................................................... 268


6 Fartøjer / vessels

Contents

1. The Danish fishing fleet

Text ............................................................................................................................... 13

Distribution on districts and size .................................................................................. 17

Distribution on vessel category .................................................................................... 20

Capacity reduction data ................................................................................................ 25

2. Fish resources and fisheries

Text ............................................................................................................................... 34

Quotas and catches ....................................................................................................... 39

Catches by species, fishing area and month .................................................................. 55

Catches by vessel category ........................................................................................... 67

Catches by vessel home port area ................................................................................. 74

Average days at sea and kw. days................................................................................. 78

Landings by Danish vessels in relation to New Regulation .......................................... 85

Vessel shares for FKA- and IOK vessels in parts per thousand .................................... 91

3. Landings and the market for fish

Text ............................................................................................................................... 109

Landings in Danish ports .............................................................................................. 111

Landings in Denmark by county (NUT 3) etc. ............................................................. 122

Landings and average prices by species ....................................................................... 125

Landings by Danish vessels in foreign ports ................................................................ 131

4. Aquaculture and recreational fishery

Text ............................................................................................................................... 137

Production .................................................................................................................... 139

Anglers and recreational fishermen in the recreational fishery ..................................... 141

5. Fishing industry and trade

Text ............................................................................................................................... 148

Manufacturers' sales ..................................................................................................... 153

Workplaces and employment in fishing industry ......................................................... 154

VAT register statistics .................................................................................................. 156

Accounts statistics ........................................................................................................ 157

Register based employment statistics ........................................................................... 158

Education ...................................................................................................................... 159

6. Danish foreign trade in fish and fish products

Text ............................................................................................................................... 165

External trade by countries ........................................................................................... 167

External trade by commodities ..................................................................................... 168

Exports by commodities and countries ......................................................................... 170

Imports by commodities and countries ......................................................................... 178

7. Decennium statistics

Text ............................................................................................................................... 188

Fishing fleet .................................................................................................................. 191

Catches ......................................................................................................................... 192

Landings ....................................................................................................................... 204

External trade by countries ........................................................................................... 213

External trade by commodities ..................................................................................... 219

Manufacturers' sales ..................................................................................................... 229

Aquaculture .................................................................................................................. 231

8. International fishery statistics

Text ............................................................................................................................... 236

World nominal catches by flag states ........................................................................... 241

Total catches in the North-east Atlantic by species group ............................................ 242

Annex

1. Vessel register form .................................................................................................. 244

2. Statistical fishing areas ............................................................................................. 249

3. Species ...................................................................................................................... 253

4. Danish Working Tariff for fish etc ........................................................................... 255

5. Statistical grouping of Working Tarif ....................................................................... 265

6. Comparison of SITC and HS commodity numbers .................................................. 266

List of tables ..................................................................................................................... 273


Fiskerfartøjs-

registeret

Bruttoton (BT),

Bruttoregisterton

(BRT) og Beregnet

bruttoton (BBT)

Fiskerflådens

samlede tonnage

1. Den danske fiskerflåde

Fartøjer / vessels 7

Den danske fiskerflåde består af de fartøjer, der er indregistreret i Danmark som fiskerfartøjer.

For at få et fartøj registreret som fiskerfartøj skal der foreligge en tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen

til at anvende fartøjet til erhvervsmæssigt fiskeri.

NaturErhvervstyrelsen fører et register over danske fiskerfartøjer. Registret blev etableret i 1982

på grundlag af bekendtgørelse om registrering af fiskerfartøjer, fartøjsmateriel og fangstudstyr 1 .

Registret indeholder samtlige danske erhvervsfiskerfartøjer. For årene til og med 1991 var fartøjsregisteret

kun fuldt dækkende for fartøjer på 5 BRT og derover. Fra 1992-1994 omfattede

registret samtlige fiskerfartøjer på 6 meters længde og derover. Fra 1995 er den nedre grænse

helt afskaffet, således at fartøjer på mindre end 6 meter også indgår.

Oplysningerne i NaturErhvervstyrelsens fartøjsregister fremgår af skemaet i bilag 1, som bl.a.

anvendes ved indberetning af ændringer til registret. For fartøjsmålene gælder, at fartøjer med en

længde på 24 meter og derover skal måles efter bestemmelserne i den internationale konvention

om måling af skibe 2 . Mindre fartøjer måles efter de af Søfartsstyrelsen fastlagte regler 3 .

En række af de størrelsesmål, der anvendes til beskrivelse eller gruppering af fartøjerne i statistikken,

kan angives på forskelligt grundlag. Nedenfor gives noter til beskrivelse af de karakteristika,

der er medtaget i fartøjstabellerne.

Fartøjets tonnage

Fartøjsstørrelsen opgøres i dag i bruttoton (BT). Tidligere anvendtes bruttoregisterton (BRT).

Skønt begge mål er rummål, findes der ingen meningsfuld omregningsfaktor mellem BRT og

BT. Tidligere anvendtes udelukkende BRT-målet, men ifølge lov om skibsmåling 4 og Bekendtgørelse

om måling af mindre fiskerfartøjer 3 skal alle fartøjer pr. 31. december 2003 være opmålt

i bruttotonnage. Som det fremgår af nedenstående tabel er alle fartøjer pr. 31. december 2004

opmålt i BT. I historiske opgørelser er tonnage målet beregnet bruttoton (BBT) anvendt. BBT er

udarbejdet i henhold til Kommissionens beslutning af 20. marts 1995 5 , der med udgangspunkt i

London Konventionen af 1969 fastsætter beregningsmetoden for opgørelsen af bruttotonnage for

fartøjer under 24 meter, således at det er muligt at sammenligne medlemsstaternes flådetonnage.

Tabeller i denne årbog anvender BT-målet, når dette er kendt, ellers BBT-målet. Fartøjer der er

målt med BT vil først fremgå med disse oplysninger fra målingstidspunktet. Dette er gjort for

ikke at invalidere administrative beslutninger, som bygger på de oplysninger, der forelå før

måletidspunktet. Bemærk at EU i sit register over EU's samlede fiskefartøjer fører BT-målingen

tilbage til byggeåret eller til nærmeste foregående ombygning. Sammenligning med EU's fartøjsregister

er dermed ikke meningsfyldt. Antallet af registrerede fiskerfartøjer med oplysning om

BT-mål for hvert år (ultimo) samt forskellen mellem BBT-målet og BT/BRT-målet (BT prioriteret)

fremgår af tabellen:

Samlet tonnage optalt ved BBT og BT/BRT

År (ultimo) Antal fartøjer Heraf med BT BBT BT/BRT Maskineffekt i kW

2002 ...................... 3.816 3.586 105.517 99.787 369.108

2003 ...................... 3.569 3.479 98.765 96.347 347.676

2004 ...................... 3.406 3.406 96.062 96.062 337.669

2005 ...................... 3.265 3.265 91.463 91.463 326.534

2006 ...................... 3.134 3.134 85.722 85.722 308.219

2007 ...................... 2.957 2.957 76.469 76.469 278.081

2008 ...................... 2.888 2.888 73.024 73.024 265.097

2009 ...................... 2.830 2.830 68.192 68.192 248.156

2010 ...................... 2.820 2.820 66.000 66.000 241.793

2011 ...................... 2.787 2.787 64.501 64.501 234.171

Note: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget.


8 Fartøjer / vessels

Figur 1.1

Officiel og

maksimal effekt

Længde overalt

Det ses, at ved prioritering af BT/BRT-målet, dvs. ved at anvende BT, og ellers anvende BRT

når BT er uoplyst, vil fiskerflådens samlede tonnage ultimo 2003 være 96.347 BT/BRT. Med

BBT-målet bliver tonnagen på 98.765 BBT. For at opgøre den samlede tonnage i flåden skal der

til den faktiske kapacitet, opgjort i tabellen, lægges uudnyttet kapacitet, som rettighedshaverne

kan bruge til indsættelse af fiskefartøjer på et senere tidspunkt. Dette skyldes, at ophørte fartøjers

kapacitet kan genanvendes til indførsel af nye fartøjer, under forudsætning af at ophør er

sket uden offentlig støtte. Den uudnyttede kapacitet var pr. 31/12 2011 på 20.002 BT.

I henhold til EUs regler 6 har hver medlemsstat et loft for kapacitetsstørrelsen af fiskeriflåden,

som til hver en tid skal overholdes. Loftet er udtrykt i både tonnage (BT) og maskineffekt målt i

kilowatt (kW), og er for 31/12 2011 på henholdsvis 88.762 BT og 313.333 kW. Der er altså et

frirum mellem loftet og den samlede kapacitetsstørrelse (4.262 BT).

Antal fiskerfartøjer fordelt på BT-grupper pr. 31/12 2011

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Maskineffekt

Andre fartøjer

Snurrevod-/not- og kombinationsfartøjer

Garn-/krogefartøjer og Bundgarnsjoller m.m.

Trawlere

- 4,9 5 - 9,9 10 - 14,9 15 - 19,9 20 - 39,9 40 - 59,9 60 - 99,9 100 -

Maskineffekten er på fartøjsskemaet (bilag 1) angivet i hestekraft (hk), der defineres som udviklet

energi pr. tidsenhed. I Danmark fastsætter Søfartsstyrelsen en effekt som den »officielle

hestekraft« på basis af de hestekraftangivelser, der opgives af motorfabrikanten.

Den officielle hestekraft bestemmes som det samlede fremdrivningsanlægs maksimale effekt

ved kontinuerlig ydelse. I fartøjsskemaet er både medtaget oplysning om »officiel hk« (hk officiel

nedbremset effekt) og »maksimal hk« (hk officiel maksimal effekt), hvor sidstnævnte er den

maksimale ydelse, uden fradrag for hjælpemaskineri, der drives af maskinen.

I tabellerne anvendes data for »maksimal hk«, hvis denne er oplyst, ellers »officiel hk«. Det

skyldes ønsket om bedst mulig overensstemmelse mellem Årbogens tal og de oplysninger, der

anvendes som karakteristika inden for Den Europæiske Union 7 . Af samme grund omregnes

effekten til kilowatt (kW). Den anvendte omregningsfaktor er 1 hk = 0,7355 kW.

Den uudnyttede kapacitet var pr. 31/12 2011 på 71.650 kW. Der er dermed også et frirum til

loftet for den samlede maskineffekt (7.512 kW). Se bemærkningerne om uudnyttet kapacitet

under afsnittet om fartøjets tonnage.

Fartøjets længde

I fartøjstabellerne anvendes længdemålet »længde overalt«, defineret som afstanden i lige linie

mellem det forreste punkt på forstævnen og det bageste punkt på agterstævnen. Hvis længden

overalt ikke er oplyst, beregnes den ud fra »kendingslængden 8 «. Omregningsfaktoren, som er

1,08, er beregnet på basis af de fartøjer i registret, der har begge oplysninger.

BT


Kombinations-

fartøjer

Gruppering efter

fartøjstype

Figur 1.2

Antal fartøjer

Tonnage (BT)

Fartøjstyper

Fartøjer / vessels 9

For hvert fartøj er der i fartøjsregistret angivet en typebetegnelse (se skemaet i bilag 1). Udviklingen

inden for skibsbygning gør imidlertid de enkelte fartøjer mere og mere fleksible og vanskeliggør

dermed en entydig typeangivelse for fartøjet. Derfor er typebetegnelserne i registret

blevet udvidet med et antal kombinationsfartøjer, som for eksempel garn/trawl og snurrevod/hæktrawl.

I Årbogens tabeller er anvendt følgende grupper ved gruppering af fartøjerne efter fartøjstype:

Hæktrawlere, sidetrawlere, andre trawlere (herunder bomtrawlere), not- og kombinationsfartøjer,

snurrevodsfartøjer, garn-/krogfartøjer, bundgarns-/ruse-fartøjer og andre fiskerfartøjer (muslingeskrabere,

hjælpefartøjer m.v.).

Fiskerfartøjer fordelt på fartøjstype pr. 31/12 2011

Not+kombinations

fartøjer 295

Andre trawlere 89

Hæktrawlere 141

Sidetrawlere 84

Andre fartøjer 383

Sidetrawlere 4.223

Andre fartøjer

1.677

Bundgarnsjoller

m.m. 1.547

Garn-

/krogefartøjer

6.002

Snurrevod 1.367

Snurrevod 28

Hæktrawlere

27.080

Not+kombinations

fartøjer 10.451

Bundgarnsjoller

m.m. 908

Garn-

/krogefartøjer 859

Andre trawlere

12.155


10 Fartøjer / vessels

Forsikringsværdi og

vurderingsår

Samlet værdi af

fiskerflåden

Havnekendings-

nummer

Forsikringsværdi

Fartøjsregistret indeholder oplysninger om fartøjets forsikringsværdi samt vurderingsåret. For de

fleste af fartøjerne er vurderingerne mere end 5 år gamle. Det er overvejende mindre fartøjer, der

har forsikringsvurderinger af ældre dato, og det er hovedsageligt fartøjer med en overalt længde

på 6 meter og derunder, der har uoplyst forsikringsværdi. Værdien er excl. fiskerirettigheder. For

registerudtrækket pr. 31/12 2011 kan opstilles følgende tabel:

Samlet forsikringssum fordelt på vurderingsår

Vurderingsår Antal

fartøjer

Forsikringsværdi

i mio. kr.

Samlet tonnage

BBT

Ukendt værdi under 6 meter ......................................... 864 .. 559

Ukendt værdi 6 meter og derover ................................. 482 .. 11.392

Ukendt år ....................................................................... 31 14,9 402

Før 1973 ........................................................................ 1 0 2

1973-1982 ..................................................................... 14 3 70

1983-1992 ..................................................................... 121 70 1.248

1993-1997 ..................................................................... 174 226 4.308

1998-2002 ..................................................................... 240 541 7.271

2003-2007 ..................................................................... 468 1.277 20.804

2008-2011 ..................................................................... 392 1.301 18.446

I alt ............................................................................... 2.787 3.433 64.501

En beregning af fiskerflådens samlede værdi ved indeksering af forsikringsværdierne i forhold

til vurderingsårene kunne give mening, såfremt indekset baseres dels på omkostningerne ved

nybygning af fiskerfartøjer, dels på oplysninger om ændringer i monteret udstyr og vedligeholdelsesstand.

Oplysninger om vedligeholdelsesstand kræver imidlertid en ny vurdering, med et

helt individuelt resultat, der ikke kan generaliseres til et indeks. Derfor er det valgt blot at lade

forsikringsværdierne indgå i statistikken med de registrerede værdier.

Besætningsmedlemmer

På fartøjsskemaet angives besætningsantallet som den normale besætning inklusiv fartøjsfører.

Registreringsbogstaver og fartøjsdistrikter

Ved anmeldelse af et fartøj til registrering i Søfartsstyrelsen, tildeles fartøjet et havnekendingsnummer

9 , der består af et eller flere bogstaver efterfulgt af et tal.

Tidligere skulle fartøjerne anmeldes ved det distriktstoldkammer, ejeren/rederiet hørte under. De

bogstaver, der indgår i havnekendingsnummeret er første, de to første, eller første og sidste

bogstav i de bynavne, hvor distriktstoldkamrene var beliggende.


Figur 1.4

Thyborøn

Thorsminde

Hvide Sande

Hanstholm

L

RI

Esbjerg

E

HM

T

SK

Registreringsbogstaver og fiskerihavne

HV

AA


Hirtshals

LN

VE

FA

MI

MT

HG

A

RS

AS

S

FN

Hals

Århus

O

NG

SG

M RU

Sønderborg

Marstal

Skagen

Strandby

Lemvig Bønnerup

HO

KA

Kalundborg

Bagenkop

Grenå

Korsør

Nyborg

N

KR

Rudkøbing

Østerby

Odden

HK

Rønne

ND

NF

R SE

KE

Gedser

Tejn

Hundested

Køge

Fartøjer / vessels 11

Nexø

Gilleleje

H

København

K

Rødvig

Klintholm


12 Fartøjer / vessels

Fartøjs-

distrikter

Ophørsordning

I 1970'erne blev distriktstoldkamrene omlagt, hvorfor nogle bogstaver ikke tildeles længere. I

tabellerne optælles fartøjer med registreringsbogstaver, der ikke længere tildeles, under de fortsættende

distrikter.

Fra og med 1994 tildeles havnekendingsbogstaver alene af Søfartsstyrelsen, som har indført SK,

HO, MI og HM.

I dag er fartøjerne registreret inden for 23 distrikter. Nedenfor er listet de registreringsbogstaver,

der i 2011 var i brug for danske fiskerfartøjer, fordelt på distrikter. På det tilhørende kort på

forrige side, er vist de vigtigste fiskerihavne inden for fartøjsdistrikterne. Registreringsbogstaver

i parentes indikerer, at der ingen aktive fartøjer findes med disse bogstaver.

Bogstaver: Distrikter:

E Esbjerg.

FN+(LN) Frederikshavn undtagen Skagen og Hirtshals

(LN Løkken tildeles ikke længere).

HV Haderslev.

H Helsingør.

HG Hirtshals.

L+SK Holstebro, Skive og Thyborøn med undtagelse af Hvide Sande.

RI Hvide Sande (tidligere Ringkøbing).

KA+HK Kalundborg (HK Holbæk tildeles ikke længere).

KR Korsør.

K København.

KE Køge.

NF+N Nykøbing Falster (N Nakskov tildeles ikke længere).

ND Næstved.

O+MI+(NG)+(MT) Odense, Middelfart (NG Nyborg og MT Middelfart tildeles ikke længere).

RS Randers.

R+(SE) Rønne (SE Svaneke tildeles ikke længere).

S Skagen.

SG+RU+M Svendborg (RU Rudkøbing og M Marstal tildeles ikke længere).

SØ+(AA) Sønderborg (AA Aabenraa tildeles ikke længere).

T+HM Thisted, Hanstholm.

VE+FA+HO Vejle, Fredericia, Horsens og Kolding.

A Aalborg.

AS Århus

Fartøjets alder

Fartøjets alder regnes fra byggeåret.

Kapacitetstilpasning

Som et led i de løbende strukturforanstaltninger inden for fiskeriet 10 kan der ydes støtte til fartøjers

endelige ophør i erhvervsfiskeriet. Hensigten hermed er at få tilpasset fiskerflådens fangstkapacitet

til fiskerimulighederne. Siden 1991 har i alt 1.144 fartøjer forladt fiskerflåden med

ophørsstøtte (jvf. tabel 1.16).

__________

1 Bek. nr. 487 af 2. september 1981, som ændret ved bek. nr. 326 af 18. juni 1982.

2 Den internationale Søfartsorganisation's (IMO) konvention om måling af skibe, London 1969.

3 Bek. nr. 846 af 1. december 1998 om måling af mindre fiskerfartøjer.

4 Lov om skibsmåling, jf. lbkg. nr. 43 af 2. februar 1993, ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010.

5 Kommissionens beslutning af 20. marts 1995 om iværksættelse af bilaget til Rådets Forordning (EØF) nr. 2930/86 om

definition af fiskerfartøjers karakteristika.

6 Kommissionens forordning (EF) nr. 1013/2010 af 10.november 2010 om gennemførelsesbestemmelser til EF’s flådepolitik,

som fastsat i kapitel III i Rådets Forordning nr. 2371/2002.

7 Rådets forordning (EØF) nr. 2930/86 af 22. september 1986 om definition af fiskerfartøjers karakteristika.

8 Længden fra forkant af forstævns øverste ende til agterste kant af rorstævnens øverste ende.

9 Sølov, jf. lbkg. Nr. 856 af 1. juli 2010, med senere ændringer.

10 Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lbkg. 316 af 3. maj 2001, med senere ændringer.


Register of the

Danish fishing fleet

Definition of

fishing fleet in the

statistical tables

Gross tonnage (GT),

Gross registered

tonnage (GBT) and

calculated gross tonnage

(CGT)

Total tonnage of the

fishing fleet

1. The Danish fishing fleet

Fartøjer / vessels 13

The Danish fishing fleet consists of vessels registered in Denmark as fishing vessels. Registration

of a fishing vessel requires a license issued by The Danish AgriFish Agency. The license is

a general permission to participate in commercial fishery on Danish quotas.

The Danish AgriFish Agency administers a register of the Danish fishing fleet. The register was

established in 1982 1 , and it contains information on all Danish commercial fishing vessels.

Until 1992 the register had only full coverage for vessels of 5 GRT or more. From 1992 all

fishing vessels with an over-all length of 6 meters or above have been included in the tables.

From 1995 even vessels of less than 6 meters are covered by the register and thus included in the

statistics.

The information in the fishing vessel register is collected on the form in Annex 1. The vessel

size categories used are those defined in the London Convention 2 for vessels with a length of 24

meters or above; smaller vessels are measured using the rules in the administration orders issued

by the Danish Maritime Authority 3 .

Some of the size measures used to characterize or group the vessels in the tables can have different

origin. The notes below describe the information given in the fishing fleet tables.

Vessel tonnage

Presently, vessel size is measured in Gross Tonnage (GT). Formerly, vessel size was measured

in Gross Registered Tonnage (GRT). Though both GT and GRT measure volume, no meaningful

conversion factor can be given. According to present legislation 3+4 all vessels must now be

measured in GT as of 31 December 2003. As can be seen from the table, all vessels are measured

in GT as of 31 December 2004.

In this yearbook the measure Calculated Gross Tonnage (CGT) is applied to vessels that were

not measured in GT. CGT is calculated according to Commission Decision of 20 March 1995 5 ,

which outlines the methodology for calculating CGT based on the London Convention. Intentionally

this measure enhances the possibility for comparing the Member States fleet size and

structure.

All tables in this yearbook are based on GT measures if recorded and CGT otherwise. Information

on tonnage in GT is available in the Danish vessel register from the day of measurement.

This is done in order to keep track of the administrative decisions which were present at the time

of measurement. In the EU vessel register, however, the GT measure is extrapolated back in

time to the year of construction, or to the most recent year of reconstruction. As a consequence

comparisons between the two vessel registers will not be meaningful. The number of registered

fishing vessels with recorded GT measures, and the differences between applying CGT rather

than GT/GRT (GT priority), is shown for each year as of 31 December in the following table:

Total tonnage of the fishing fleet using the CGT and GT/GRT measures

Year (31 December) All vessels With GT CGT GT/GRT Engine power in kW

2002 ............................. 3,816 3,586 105,517 99,787 369,108

2003 ............................. 3,569 3,479 98,765 96,347 347,676

2004 ............................. 3,406 3,406 96,062 96,062 337,669

2005 ............................. 3,265 3,265 91,463 91,463 326,534

2006 ............................. 3,134 3,134 85,722 85,722 308,219

2007 ............................. 2,957 2,957 76,469 76,469 278,081

2008 ............................. 2,888 2,888 73,024 73,024 265,097

2009 ............................. 2,830 2,830 68,192 68,192 248,156

2010 ............................. 2,820 2,820 66,000 66,000 241,793

2011 ............................. 2,787 2,787 64,501 64,501 234,171

Note: Includes all fishing vessels,


14 Fartøjer / vessels

Official effect and

maximum effect

Over-all length

Multi-purpose

vessels

Grouping of

categories

The table shows that, if priority was given to the GT/GRT measure (which means using GRT

only when the GT measure does not exist), then the total tonnage of the fishing fleet as of 31

December 2003 would be only 96,347 GT/GRT. When priority is given to the CGT measure, the

total tonnage amounts to 98,765 CGT. The fleet unutilized capacity, which may be entered in to

the fleet at a later point in time by the owner, must be added to the figures in the table in order to

calculate the potential capacity. This is due to the fact that the capacity of vessels that have left

the fleet without public funding can legally be used to enter new vessels into the fleet. The fleet

unutilized capacity was 20,002 BT as of 31 December 2011.

According to Community rules 6 each member state has a capacity ceiling for the fleet which

must be complied with at any time. The ceiling is expressed in both tonnage (GT) and engine

power (kW), which are 88,762 BT and 313,333 kW as of 31 December 2011.

Engine power

On the registration form (Annex 1) the engine power is specified in horsepower (hp), which is

defined as generated energy per period. The Danish Maritime Authority determines the »official

effect«, based on the specifications given by the manufacturer of the engine.

The official effect is defined as the maximum effect of the entire propulsion machinery in continuous

operation. In the vessel registration form both »official hp« (hp official decelerated

effect) and »maximum hp« (hp official maximum effect) is reported, the latter being the highest

performance without deduction for auxiliary engines powered by the machine.

The statistical tables use data for »maximum hp« if recorded, otherwise »official hp«. Priority to

»maximum hp« is chosen in order to ensure consistency between the figures in the yearbook,

and the information used to characterize the vessels within the European Union 7 . For the same

reason the effect measure is converted from hp to kilowatt (kW), the factor being: 1 hp = 0,7355

kW.

The fleet unutilized capacity was 71,650 kW as of 31 December 2011. For comments on unutilized

capacity, see the previous section about vessel tonnage.

Vessel length

All tables use the »length over-all«, which is defined as the distance in a straight line between

the front of the bow and the back of the stern. If the over-all length is not recorded, it is calculated

by multiplying the »registered length« with a conversion factor (1.08) which has been calculated

on the basis of vessels for which both measures are recorded.

Vessel category

The vessel register form has an entry for the vessel category. However, the evolution within

shipbuilding tends to make the individual vessels more and more flexible, which complicates

categorizing and makes it less descriptive. The categories recorded in the register have thus been

widened to include a number of multi-purpose vessels, as for instance trawler/netter and

seiner/stern trawler.

In all tables in this yearbook the vessels have been grouped into the following categories: stern

trawlers, side trawlers, other trawlers (including beam trawlers), purse seiners and multi-purpose

vessels, Danish seiners, netters and liners, potters and trap setters etc, and other fishing vessels

(including cockle dredgers and auxiliary vessels etc.).

Number of crew

The vessel register form gives the number of persons normally in the crew including the skipper.


Vessel

identification

Vessel district

Registration letters and vessel districts

Fartøjer / vessels 15

When a fishing vessel is entered into the Danish Ship register at the Maritime Authority, a registration

identification 8 is assigned to it. The identification known as the registration number consist

of one or two letters followed by a number.

Previously, the notification of vessels for registration was given to the Custom House in the

district where the ship owner was domiciled. The letters in the registration identification are

therefore letters from the names of the towns where the Custom Houses were situated.

In the 1970's, the Custom districts were reorganized, and therefore some of the formerly used

registration letters are no longer given. In the tables in this yearbook, the vessels with registration

letters that are no longer issued, are grouped together with the present districts.

Since 1994 registration letters are only assigned by the Maritime Authorities, which have

introduced SK, HO, MI and HM.

The Danish fishing vessels are currently registered within 23 districts. A list of the vessel districts

with the related registration letters is given below, and the map on page 11 shows the registration

letters and the main fishing ports in the districts.

Letters: Districts:

E Esbjerg,

FN+LN Frederikshavn except Skagen and Hirtshals

(LN Løkken no longer issued),

HV Haderslev,

H Helsingør,

HG Hirtshals,

L+SK Holstebro, Skive and Thyborøn except Hvide Sande,

RI Hvide Sande (previously Ringkøbing),

KA+HK Kalundborg (HK Holbæk no longer issued),

KR Korsør,

K København,

KE Køge,

NF+N Nykøbing Falster (N Nakskov no longer issued),

ND Næstved,

O+MI+NG+MT Odense (NG Nyborg and MT Middelfart no longer issued),

RS Randers,

R+SE Rønne (SE Svaneke no longer issued),

S Skagen,

SG+RU+M Svendborg (RU Rudkøbing and M Marstal no longer issued),

SØ+AA Sønderborg (AA Aabenraa no longer issued),

T+HM Thisted, Hanstholm,

VE+FA+HO Vejle, Fredericia, Horsens and Kolding,

A Aalborg,

AS Aarhus

Vessel age

The age of the vessel is calculated from the year of construction.


16 Fartøjer / vessels

Insurance value and

assessment year

Total value of the

fishing fleet

Insurance value

The vessel register holds information on the insurance value and the year of assessment. For

most of the vessels, mainly the smaller vessels, the assessment is more than 5 years old. It is

mainly vessels with an over-all length of 6 meters or less that have an unspecified insurance

value. Register status as of 31 December 2011 gives the following table:

Total insurance value by year of assessment

Assessment Year Number of

vessels

Insurance value

in million DKK

Total tonnage

CGT

Unknown value less than 6 meters .............................. 864 .. 559

Unknown value 6 meters and above .......................... 482 .. 11,392

Unknown year ............................................................... 31 15 402

Before 1973 ................................................................... 1 0 2

1973-1982 ..................................................................... 14 3 70

1983-1992 ..................................................................... 121 70 1,248

1983-1997 ..................................................................... 174 226 4,308

1998-2002 ..................................................................... 240 541 7,271

2003-2007 ..................................................................... 468 1,277 20,804

2008-2011 ..................................................................... 392 1,301 18,446

Total ............................................................................. 2,787 3,433 64,501

One method to solve the problem of old insurance values, when estimating the total value of the

Danish fishing fleet, is to use index figures. In order to do so, it is necessary to determine an

index based both on costs of newly built vessels and information about changes in installed

equipment and maintenance. Information about equipment and maintenance requires a new

assessment, with individual results, which cannot be used as an index. Therefore it has been

decided that a proxy of the total value of the vessels in the statistical tables should be the registered

insurance values.

Capacity reduction

As a part of the measures taken to diminish the structural problems in the fishery, it is possible

to receive public funding if a vessel is taken out of the fleet and ceases to fish commercially

permanently. The objective of facilitating the withdrawal of fishing vessels from commercial

fishing is to reduce the capacity of the fleet to match the catch opportunities. Since 1991 a total

of 1,144 vessels have left the fleet with public funding 9 .

__________

1 Ministerial Order No. 487 of 2 September 1981 amended by Ministerial Order No, 326 of 18 June 1982,

2 The International Maritime Organization (IMO) convention on ship measurement, London 1969,

3 Ministerial Order No, 846 of 1 December 1998 on the measurement of small fishing vessels,

4 Act on the measurement of ships, see consolidate Act No, 43 of 2 February 1993,

5 Commission Decision of 20 March 1995 concerning the implementation of the annex to Council Regulation (EEC) No,

2930/86 defining the characteristics of fishing vessels,

6 Commission Regulation (EC) No, 1013/2010 of 10 November 2010 laying down implementing rules on the Community

Fleet Policy as defined in chapter III of Council Regulation (EC) No, 2371/2002,

7 Council Regulation (EEC) No, 2930/86 of 22 September 1986 on the definition of characteristics of fishing vessels,

8 See consolidate Act No, 856 of 1 July 2010 , with amendments,

9 Act on the support to structural measures in fisheries, see consolidate Act No, 316 of 3 May 2001, with amendments,


Tabel 1.1: Danske fiskerfartøjer fordelt på distrikter

Danish fishing vessels by district

Pr. 31/12 2011 Antal

fartøjer

1

Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes

gns.

Samlet Gns. Samlet Gns. Samlet Gns. alder

2

3

4

5

6

7

8

Fartøjer / vessels 17

Besætningsmedlemmer

Distrikt: Bruttoton Kilowatt 1.000 Kr. År Antal

E Esbjerg 42 4.969 118,3 12.543 305,9 251.222 10.923 26,5 83 2,0

FN+LN Frederikshavn 145 3.741 25,8 17.440 120,3 214.319 2.081 32,6 209 1,4

HV Haderslev 29 495 17,1 2.163 74,6 29.712 2.286 27,2 37 1,3

H Helsingør 130 1.786 13,7 9.737 76,7 78.292 833 35,7 152 1,2

HG Hirtshals 118 10.574 89,6 31.996 271,2 697.219 7.188 31,6 190 1,6

L+SK Holstebro 303 13.727 45,3 35.646 118,8 734.076 4.476 27,5 432 1,5

RI Hvide Sande 240 4.091 17,0 16.035 67,4 208.049 2.123 29,7 303 1,3

KA+HK Kalundborg 86 314 3,7 2.842 34,2 17.970 408 31,5 88 1,1

KR Korsør 88 286 3,3 2.571 30,2 14.438 390 35,6 92 1,1

K København 49 249 5,1 2.019 42,1 16.265 452 33,6 58 1,2

KE Køge 66 177 2,7 1.451 23,4 9.574 368 34,0 71 1,1

NF+N Nykøbing F. 176 528 3,0 5.398 31,2 26.816 440 31,8 186 1,1

ND Næstved 218 1.041 4,8 7.618 37,9 49.236 639 34,1 248 1,1

O+NG+MT+MI Odense 86 674 7,8 4.067 50,2 37.132 906 35,0 102 1,2

RS Randers 56 574 10,3 2.790 56,9 53.310 2.132 28,5 62 1,1

R+SE Rønne 117 4.496 38,4 15.355 131,2 205.058 2.532 30,4 166 1,4

S Skagen 95 5.152 54,2 14.936 157,2 193.558 2.581 29,4 151 1,6

SG+RU+M Svendborg 214 1.188 5,6 9.203 44,0 69.546 764 32,6 228 1,1

SØ+AA Sønderborg 51 321 6,3 1.939 39,6 25.297 1.012 33,3 52 1,1

T+HM Thisted 251 8.029 32,0 27.444 110,7 385.808 3.086 25,8 347 1,4

VE+FA+HO Vejle 42 232 5,5 1.522 36,2 10.263 513 30,3 45 1,1

A Ålborg 84 338 4,0 3.194 38,5 24.200 712 27,5 93 1,1

AS Århus 101 1.518 15,0 6.262 67,3 81.216 1.592 32,4 117 1,2

Hele landet 2.787 64.501 23,1 234.171 86,2 3.432.575 2.382 30,9 3.512 1,3

Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i

tekstafsnittet. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tabel 1.2: Danske fiskerfartøjer fordelt på længde- og tonnagegrupper

Danish fishing vessels by length and tonnage

Pr. 31/12 2011 Antal

fartøjer

1

Samlet

9

Gns.

10

TRANSLATION: - Columns. 1: Number of vessels. 2-3: Gross tonnage. 4-5: Engine power. 6-7: Insurance

value in 1.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9-10: Number of crew including the master.

Samlet = total, gns. = average. – Rows, vessel district, see map and definitions in the text section.

Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes

gns.

alder

Samlet

2

Gns.

3

Samlet

4

Gns.

5

Samlet

6

Gns.

7 8

Fartøjernes

gns.

længde

overalt

9

Besætningsmedlemmer

A: Længde overalt: Bruttoton Kilowatt 1.000 Kr. År Meter Antal

- 5,9 meter 1.077 738 0,7 14.659 14,4 21.244 100 27,4 5,0 1.061 1,0

6 - 7,9 - 631 1.588 2,5 15.333 24,7 71.487 195 31,9 6,9 660 1,1

8 - 9,9 - 462 2.704 5,9 28.232 61,4 207.234 559 33,6 9,0 521 1,1

10 - 11,9 - 135 1.634 12,1 13.701 101,5 148.411 1.302 36,1 11,2 174 1,3

12 - 13,9 - 109 1.852 17,0 14.983 137,5 123.002 1.519 39,6 12,8 158 1,4

14 - 15,9 - 118 3.357 28,4 20.635 174,9 220.080 2.223 39,0 14,9 195 1,7

16 - 17,9 - 83 4.604 55,5 16.848 203,0 272.818 4.547 26,0 16,8 174 2,1

18 - 20,9 - 69 5.332 77,3 17.676 256,2 308.154 5.503 32,2 19,3 171 2,5

21 - 23,9 - 28 3.758 134,2 9.724 347,3 234.772 10.207 21,3 22,6 80 2,9

24 - 29,9 - 17 3.472 204,3 8.667 509,8 190.100 11.881 27,6 26,9 62 3,6

30 - 34,9 - 19 4.956 260,8 11.299 594,7 187.770 17.070 33,5 32,3 59 3,1

35 - - 39 30.506 782,2 62.414 1.600,4 1.447.503 46.694 25,6 47,0 197 5,1

B: Tonnagegruppe:

- 4,9 BT 1.882 2.978 1,6 38.158 21,1 152.170 212 29,4 6,0 1.912 1,0

5 - 9,9 - 310 2.128 6,9 21.530 69,5 164.481 640 35,6 9,4 364 1,2

10 - 14,9 - 123 1.494 12,2 14.061 114,3 132.590 1.426 33,3 11,4 163 1,3

15 - 19,9 - 79 1.376 17,4 10.371 131,3 99.192 1.526 41,7 12,8 121 1,5

20 - 39,9 - 151 4.172 27,6 25.662 169,9 262.046 2.166 39,6 14,7 232 1,5

40 - 59,9 - 67 3.355 50,1 13.343 199,1 173.468 3.401 32,2 17,1 139 2,1

60 - 79,9 - 46 3.218 70,0 10.846 235,8 174.154 4.976 28,0 19,0 109 2,4

80 - 99,9 - 13 1.163 89,5 3.306 254,3 70.600 6.418 26,3 20,4 33 2,5

100 - 149,9 - 33 4.081 123,7 10.889 330,0 224.700 8.988 18,6 20,7 90 2,7

150 - 249,9 - 32 6.319 197,5 16.130 504,1 298.670 12.986 23,7 26,9 98 3,1

250 - 499,9 - 29 10.410 359,0 20.879 720,0 443.003 18.458 27,7 36,0 114 3,9

500 - - 22 23.808 1.082,2 48.996 2.227,1 1.237.500 68.750 20,8 52,7 137 6,2

I alt 2.787 64.501 23,1 234.171 86,2 3.432.575 2.382 30,9 8,9 3.512 1,3

Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i

tekstafsnittet. Kilde: NaturErhvervstyrelsen..

Samlet

10

Gns.

11

TRANSLATION: - Columns. 1: Number of vessels. 2-3: Gross tonnage. 4-5: Engine power. 6-7: Insurance

value in 1.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9: Average over-all length in meters. 10-11:

Number of crew including the master. Samlet = total, gns. = average. – Rows, vessel size groupings. A:

Over-all length in meters. B: Gross tonnage. See definitions in the text section.


18 Fartøjer / vessels

Tabel 1.3: Danske fiskerfartøjer fordelt på distrikt og tonnagegruppe

Danish fishing vessels by district and tonnage

Pr. 31/12 2011 Tonnagegruppe

Under

5

1

5 -

9,9

2

10 -

14,9

3

15 -

19,9

4

20 -

39,9

5

40 -

59,9

6

Distrikt: Antal fartøjer / number of vessels

E Esbjerg 21 - 1 2 4 5 4 - - - - 1 - 4 42

FN + LN Frederikshavn 72 13 8 5 19 10 6 1 6 3 1 - 1 - 145

HV Haderslev 16 2 2 2 3 1 2 1 - - - - - - 29

H Helsingør 77 18 8 7 9 5 3 - 1 - 2 - - - 130

HG Hirtshals 53 27 7 3 10 4 - 1 - 3 2 2 1 5 118

L + SK Holstebro

(Thyborøn)

192 18 21 11 17 8 8 2 5 2 4 1 7 7 303

RI Hvide Sande 188 7 5 5 5 5 8 3 6 4 3 1 - - 240

KA + HK Kalundborg 72 7 2 3 1 1 - - - - - - - - 86

KR Korsør 72 13 1 - 2 - - - - - - - - - 88

K København 30 14 3 2 - - - - - - - - - - 49

KE Køge 54 11 1 - - - - - - - - - - - 66

NF + N Nykøbing F. 138 31 3 1 3 - - - - - - - - - 176

ND Næstved 170 29 5 3 8 2 - - - 1 - - - - 218

O + MI + NG + MT Odense 64 4 2 5 7 3 - - 1 - - - - - 86

RS Randers 42 3 2 1 4 2 1 - 1 - - - - - 56

R + SE Rønne 63 13 13 4 12 2 5 - 1 1 - - 2 1 117

S Skagen 49 12 4 4 6 4 3 1 5 - - 2 2 3 95

SG + RU + M Svendborg 168 19 6 1 16 4 - - - - - - - - 214

SØ + AA Sønderborg 39 6 2 1 1 - 1 1 - - - - - - 51

T + HM Thisted

(Hanstholm)

136 31 19 13 16 8 5 2 6 2 3 3 6 1 251

VE + FA + HO Vejle 32 6 - 2 - 2 - - - - - - - - 42

A Ålborg 66 8 4 3 2 1 - - - - - - - - 84

AS Århus 68 18 4 1 6 - - 1 1 - 1 - - 1 101

Hele landet 1.882 310 123 79 151 67 46 13 33 16 16 10 19 22 2.787

Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), Se definitioner af

fartøjstyper og distrikter i tekstafsnittet. Kilde: NaturErhvervstyrelsen

60 -

79,9

7

80 -

99,9

8

100 -

149,9

9

150 -

199,9

10

Tabel 1.4: Samlet tonnage for fiskerfartøjer fordelt på distrikt og tonnagegruppe

Total tonnage of vessels by district and tonnage

Pr. 31/12 2011 Tonnagegruppe

Under

5

1

5 -

9,9

2

10 -

14,9

3

15 -

19,9

4

20 -

39,9

5

40 -

59,9

6

200 -

249,9

11

250 -

299,9

12

300 -

499,9

13

Over

500

14

TRANSLATION – Columns, vessel size in gross tonnage. Rows, vessel district, see map and definitions in

the text section.

Distrikt: Bruttotonnage / gross tonnage

E Esbjerg 29 - 12 38 96 252 261 - - - - 283 - 3.998 4.969

FN + LN Frederikshavn 141 86 101 90 516 511 453 82 745 492 210 - 314 - 3.741

HV Haderslev 33 13 27 40 81 49 158 95 - - - - - - 495

H Helsingør 140 118 96 120 254 244 232 - 127 - 454 - - - 1.786

HG Hirtshals 130 180 84 52 250 180 - 80 - 552 451 529 306 7.780 10.574

L + SK Holstebro

(Thyborøn)

241 131 247 197 443 413 519 182 543 312 925 270 2.952 6.352 13.727

RI Hvide Sande 279 46 60 85 159 249 557 277 788 642 687 261 - - 4.091

KA + HK Kalundborg 112 47 25 54 22 56 - - - - - - - - 314

KR Korsør 141 78 12 - 55 - - - - - - - - - 286

K København 69 110 36 34 - - - - - - - - - - 249

KE Køge 84 80 13 - - - - - - - - - - - 177

NF + N Nykøbing F. 180 209 35 17 87 - - - - - - - - - 528

ND Næstved 226 207 61 56 225 95 - - - 171 - - - - 1.041

O + MI + NG + MT Odense 98 26 24 88 183 145 - - 111 - - - - - 674

RS Randers 56 23 22 20 133 101 75 - 145 - - - - - 574

R + SE Rønne 142 86 160 73 376 100 341 - 108 160 - - 728 2.223 4.496

S Skagen 115 79 48 69 158 203 211 88 618 - - 532 892 2.138 5.152

SG + RU + M Svendborg 284 141 77 15 485 186 - - - - - - - - 1.188

SØ + AA Sønderborg 64 37 22 16 25 - 60 99 - - - - - - 321

T + HM Thisted

(Hanstholm)

173 228 232 208 430 411 349 175 767 353 706 798 2.545 654 8.029

VE + FA + HO Vejle 55 37 - 36 - 105 - - - - - - - - 232

A Ålborg 68 57 55 55 47 56 - - - - - - - - 338

AS Århus 119 109 48 15 147 - - 86 129 - 203 - - 663 1.518

Hele landet 2.978 2.128 1.495 1.376 4.172 3.355 3.218 1.163 4.081 2.683 3.636 2.673 7.737 23.808 64.501

Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i

tekstafsnittet. Kilde: NaturErhvervstyrelsen

60 -

79,9

7

80 -

99,9

8

100 -

149,9

9

150 -

199,9

10

200 -

249,9

11

250 -

299,9

12

300 -

499,9

13

Over

500

14

TRANSLATION – Columns, vessel size in gross tonnage. Rows, vessel district, see map and definitions in

the text section.

I alt

15

I alt

15


Tabel 1.5: Danske fiskerfartøjer fordelt på distrikt og længdegruppe

Danish fishing vessels by district and length

Pr. 31/12 2011 Længde overalt i meter

Under

6

1

6 -

7,9

2

8 -

9,9

3

10 -

11,9

4

12 -

13,9

5

14 -

15,9

6

16 -

17,9

7

18 -

20,9

8

21 -

23,9

9

24 -

26,9

10

27 -

29,9

11

30 -

34,9

12

Fartøjer / vessels 19

Distrikt: Antal fartøjer / number of vessels

E Esbjerg 11 7 3 - 5 2 3 5 1 - - - - 5 42

FN + LN Frederikshavn 30 31 23 6 12 12 12 12 6 - - - 1 - 145

HV Haderslev 8 4 6 2 1 4 - 3 1 - - - - - 29

H Helsingør 40 27 28 11 4 10 4 3 1 - - 2 - - 130

HG Hirtshals 10 28 44 5 4 11 1 2 2 - 2 4 1 4 118

L + SK Holstebro

(Thyborøn)

133 47 25 24 15 11 13 13 3 2 1 2 4 10 303

RI Hvide Sande 101 69 23 4 7 3 9 9 10 1 3 1 - - 240

KA + HK Kalundborg 43 26 10 2 4 1 - - - - - - - - 86

KR Korsør 39 24 21 1 1 2 - - - - - - - - 88

K København 10 17 14 6 2 - - - - - - - - - 49

KE Køge 35 12 17 1 1 - - - - - - - - - 66

NF + N Nykøbing F. 101 25 37 9 1 3 - - - - - - - - 176

ND Næstved 114 47 39 4 2 7 4 - - 1 - - - - 218

O + MI + NG + MT Odense 39 23 5 6 4 6 3 - - - - - - - 86

RS Randers 26 10 11 - - 5 2 2 - - - - - - 56

R + SE Rønne 22 30 19 16 6 9 6 4 1 1 - 1 1 1 117

S Skagen 8 30 25 1 7 5 5 3 1 2 - 2 2 4 95

SG + RU + M Svendborg 97 63 23 9 5 9 7 1 - - - - - - 214

SØ + AA Sønderborg 19 18 8 3 - 1 2 - - - - - - - 51

T + HM Thisted

(Hanstholm)

93 33 43 19 15 11 10 10 2 1 3 6 1 4 251

VE + FA + HO Vejle 18 13 7 1 - 2 1 - - - - - - - 42

A Ålborg 48 16 8 4 6 1 1 - - - - - - - 84

AS Århus 32 31 23 1 7 3 - 2 - - - 1 - 1 101

Hele landet 1.077 631 462 135 109 118 83 69 28 8 9 19 10 29 2.787

Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Se definitioner af fartøjstyper og distrikter i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

Tabel 1.6: Samlet tonnage for fiskerfartøjer fordelt på distrikt og længdegruppe

Total tonnage of vessels by district and length

Pr. 31/12 2011 Længde overalt i meter

Under

6

1

6 -

7,9

2

8 -

9,9

3

10 -

11,9

4

12 -

13,9

5

14 -

15,9

6

35 -

39,9

13

Over

40

14

TRANSLATION – Columns, vessel size, over-all length in meters. Rows, vessel district, see map and

definitions in the text section.

Distrikt: Bruttotonnage / gross tonnage

E Esbjerg 8 11 10 - 91 55 182 276 54 - - - - 4.281 4.969

FN + LN Frederikshavn 27 68 136 64 228 298 600 1.065 941 - - - 314 - 3.741

HV Haderslev 9 9 28 27 20 101 - 207 95 - - - - - 495

H Helsingør 26 73 167 136 78 305 188 232 127 - - 454 - - 1.786

HG Hirtshals 10 63 261 62 69 329 40 122 410 - 492 936 574 7.206 10.574

L + SK Holstebro

(Thyborøn)

88 107 147 323 219 246 869 889 341 519 243 546 1.410 7.781 13.727

RI Hvide Sande 66 152 98 39 98 81 465 753 1.303 135 667 234 - - 4.091

KA + HK Kalundborg 23 78 58 25 75 56 - - - - - - - - 314

KR Korsør 27 79 108 5 12 55 - - - - - - - - 286

K København 8 49 104 55 34 - - - - - - - - - 249

KE Køge 25 31 99 13 9 - - - - - - - - - 177

NF + N Nykøbing F. 79 59 204 86 13 87 - - - - - - - - 528

ND Næstved 76 127 243 47 40 204 133 - - 171 - - - - 1.041

O + MI + NG + MT Odense 25 67 24 83 78 194 203 - - - - - - - 674

RS Randers 12 21 67 - - 153 101 220 - - - - - - 574

R + SE Rønne 16 82 104 171 93 253 325 269 72 160 - 329 399 2.223 4.496

S Skagen 5 72 140 12 134 157 319 238 113 253 - 417 705 2.588 5.152

SG + RU + M Svendborg 69 185 134 116 97 255 293 39 - - - - - - 1.188

SØ + AA Sønderborg 10 44 46 38 - 25 159 - - - - - - - 321

T + HM Thisted

(Hanstholm)

66 66 304 258 250 293 651 807 303 141 692 1.837 397 1.965 8.029

VE + FA + HO Vejle 11 40 42 16 - 105 20 - - - - - - - 232

A Ålborg 33 28 48 52 95 26 56 - - - - - - - 338

AS Århus 20 79 131 8 118 81 - 214 - - - 203 - 663 1.518

Hele landet 738 1.588 2.704 1.634 1.852 3.357 4.604 5.332 3.758 1.378 2.095 4.956 3.799 26.707 64.501

Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i

tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

16 -

17,9

7

18 -

20,9

8

21 -

23,9

9

24 -

26,9

10

27 -

29,9

11

30 -

34,9

12

35 -

39,9

13

Over

40

14

TRANSLATION – Columns, vessel size, over-all length in meters. Rows, vessel district, see map and

definitions in the text section.

I alt

15

I alt

15


20 Fartøjer / vessels

Tabel 1.7: Danske fiskerfartøjer fordelt på fartøjstype og distrikt

Danish fishing vessels by category and district

Pr. 31/12 2011 Fartøjstype

Sidetrawlere

1

Hæktrawlere

2

Andre

trawlere

3

Not + kombi.

-fartøjer

4

Snurrevods

-fartøjer

5

Distrikt: Antal fartøjer / number of vessels

Garn / kroge

-fartøjer

6

Bundgarnsjoller

m.m.

7

E Esbjerg - 3 9 3 2 10 6 9 42

FN + LN Frederikshavn 23 23 6 16 4 44 29 - 145

HV Haderslev 1 1 5 4 - 7 7 4 29

H Helsingør 5 7 6 37 1 34 33 7 130

HG Hirtshals 4 8 8 24 - 59 15 - 118

L + SK Holstebro

4 17 16 18 9 99 95 45 303

(Thyborøn)

RI Hvide Sande 5 8 12 18 1 90 63 43 240

KA + HK Kalundborg 1 2 - 7 - 27 34 15 86

KR Korsør 1 - - 8 - 24 43 12 88

K København - - - 1 - 20 24 4 49

KE Køge - - - 1 - 20 30 15 66

NF + N Nykøbing F. - 1 - 14 - 46 98 17 176

ND Næstved 5 2 2 12 - 39 110 48 218

O + MI + NG + MT Odense 4 2 2 12 - 17 22 27 86

RS Randers 2 2 2 3 3 14 13 17 56

R + SE Rønne 7 13 7 13 - 62 15 - 117

S Skagen 6 16 3 14 - 35 21 - 95

SG + RU + M Svendborg 9 3 3 25 1 55 68 50 214

SØ + AA Sønderborg 3 - 2 10 - 10 20 6 51

T + HM Thisted

2 23 4 25 5 87 78 27 251

(Hanstholm)

VE + FA + HO Vejle - 1 - 3 - 9 20 9 42

A Ålborg 1 2 1 14 1 16 42 7 84

AS Århus 1 7 1 13 1 35 22 21 101

Hele landet 84 141 89 295 28 859 908 383 2.787

Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. TRANSLATION – Columns, vessel category. 1: Side trawler. 2: Stern trawler. 3: Other trawlers. 4: Purse

seiners and multi-purpose vessels. 5: Danish seiners. 6: Liners and gill netters. 7: Trap setters etc. 8:

Dredgers and other vessels. 9: Total. – Rows, vessel district.

Andre

fartøjer

8

I alt

9


Tabel 1.8: Danske fiskerfartøjer fordelt på fartøjstype og tonnage

Danish fishing vessels by category and tonnage

Pr. 31/12 2011 Fartøjstype

Sidetrawlere

1

Hæktrawlere

2

Andre

trawlere

3

Not + kombi.

-fartøjer

4

Snurrevods

-fartøjer

5

Tonnagegruppe: Antal fartøjer / number of vessels

Garn / kroge

-fartøjer

6

Bundgarnsjoller

m.m.

7

Fartøjer / vessels 21

- 4,9 BT 2 5 - 121 - 585 843 326 1.882

5 - 9,9 - 3 8 1 76 - 158 58 6 310

10 - 14,9 - 3 10 2 32 - 52 6 18 123

15 - 19,9 - 8 8 2 18 1 29 1 12 79

20 - 24,9 - 15 9 2 17 6 9 - 10 68

25 - 29,9 - 10 7 9 5 - 1 - 2 34

30 - 34,9 - 8 4 2 6 1 - - - 21

35 - 39,9 - 7 5 6 4 4 1 - 1 28

40 - 44,9 - 5 1 4 1 1 1 - 1 14

45 - 49,9 - 3 4 5 3 4 4 - - 23

50 - 59,9 - 3 8 5 2 5 2 - 5 30

60 - 69,9 - 4 - 13 - 2 3 - 1 23

70 - 79,9 - 3 4 11 - 2 3 - - 23

80 - 89,9 - 2 3 2 - 1 - - - 8

90 - 99,9 - 1 1 3 - - - - - 5

100 - 109,9 - - 4 - - - 4 - - 8

110 - 119,9 - 1 3 - 1 - 1 - - 6

120 - 129,9 - 1 3 2 - - 2 - - 8

130 - 139,9 - - 4 - - - 1 - - 5

140 - 149,9 - - 5 - 1 - - - - 6

150 - 249,9 - 2 14 9 3 1 3 - - 32

250 - 499,9 - 3 19 5 1 - - - 1 29

500 - 999,9 - - 9 5 - - - - - 14

1000 - - - 3 1 4 - - - - 8

I alt 84 141 89 295 28 859 908 383 2.787

Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT) , se definitioner i

tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

Tabel 1.9: Danske fiskerfartøjer fordelt på fartøjstype og længde

Danish fishing vessels by category and length

Pr. 31/12 2011 Fartøjstype

Sidetrawlere

1

Hæktrawlere

2

Andre

trawlere

3

Not + kombi.

-fartøjer

4

Andre

fartøjer

8

TRANSLATION – Columns, vessel category. 1: Side trawler. 2: Stern trawler. 3: Other trawlers. 4: Purse

seiners and multi-purpose vessels. 5: Danish seiners. 6: Liners and gill netters. 7: Trap setters etc.: 8:

Dredgers and other vessels. 9: Total. – Rows, tonnage in gross tonnage.

Snurrevods

-fartøjer

5

Garn / kroge

-fartøjer

6

Bundgarnsjoller

m.m.

7

Længdegruppe: Antal fartøjer / number of vessels

- 5,9 meter - - - 40 - 160 599 278 1.077

6 - 6,9 - 1 2 - 17 - 152 142 30 344

7 - 7,9 - - - - 38 - 161 76 12 287

8 - 8,9 - 3 1 - 30 - 115 47 4 200

9 - 9,9 - 2 7 - 68 - 145 37 3 262

10 - 10,9 - - 1 1 17 - 30 4 - 53

11 - 11,9 - 2 6 2 16 - 30 1 25 82

12 - 12,9 - 4 10 - 16 1 22 2 6 61

13 - 13,9 - 10 7 2 12 4 4 - 9 48

14 - 14,9 - 21 14 9 14 2 13 - 4 77

15 - 15,9 - 10 9 6 8 2 2 - 4 41

16 - 16,9 - 10 12 8 6 6 5 - 4 51

17 - 17,9 - 3 7 10 2 1 8 - 1 32

18 - 18,9 - 5 2 9 2 5 4 - - 27

19 - 19,9 - 2 7 9 - 3 1 - 1 23

20 - 20,9 - 3 4 6 - 3 3 - - 19

21 - 23,9 - 2 11 9 2 1 2 - 1 28

24 - 26,9 - 2 2 2 1 - 1 - - 8

27 - 29,9 - - 5 2 1 - 1 - - 9

30 - 32,9 - 1 5 4 1 - - - - 11

33 - 35,9 - 2 8 2 - - - - - 12

36 - 39,9 - - 5 1 - - - - - 6

40 - 49,9 - 1 12 6 - - - - 1 20

50 - - - 4 1 4 - - - - 9

I alt 84 141 89 295 28 859 908 383 2.787

Anm.: Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. TRANSLATION – Columns, vessel category. 1: Side trawler. 2: Stern trawler. 3: Other trawlers. 4: Purse

seiners and multi-purpose vessels. 5: Danish seiners. 6: Liners and gill netters. 7: Trap setters etc.: 8:

Dredgers and other vessels. 9: Total. – Rows, over-all length in meters.

Andre

fartøjer

8

I alt

9

I alt

9


22 Fartøjer / vessels

Tabel 1.10: Trawlfartøjer fordelt på distrikter

Trawlers by district

Pr. 31/12 2011 Antal

fartøjer

1

Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes

gns.

Samlet Gns. Samlet Gns. Samlet Gns. alder

2

3

4

5

6

7

8

Besætningsmedlemmer

Distrikt: Bruttoton Kilowatt 1.000 Kr. År Antal

E Esbjerg 12 3.104 258,7 7.505 625,4 134.900 13.490 18,0 37 3,1

FN + LN Frederikshavn 52 3.212 61,8 12.423 238,9 183.568 3.824 37,9 105 2,0

HV Haderslev 7 373 53,2 1.121 160,1 25.630 5.126 15,0 15 2,1

H Helsingør 18 1.196 66,4 5.001 277,8 40.658 3.128 36,4 32 1,8

HG Hirtshals 20 4.617 230,8 11.682 584,1 327.270 18.182 32,8 58 2,9

L + SK Holstebro (Thyborøn) 37 10.378 280,5 20.570 555,9 483.990 18.615 30,8 93 2,5

RI Hvide Sande 25 2.681 107,2 7.966 318,6 147.400 7.758 24,3 62 2,5

KA + HK Kalundborg 3 55 18,4 410 136,7 3.747 1.249 47,0 5 1,7

KR Korsør 1 24 23,8 203 203,0 … … 46,0 1 1,0

K København - - .. - .. - .. - - ..

KE Køge - - .. - .. - .. - - ..

NF + N Nykøbing F. 1 30 30,0 128 128,0 … … 63,0 1 1,0

ND Næstved 9 446 49,6 2.052 228,0 23.099 3.850 35,8 15 1,7

O + MI + NG + MT Odense 8 333 41,7 1.332 166,5 21.850 3.642 38,4 15 1,9

RS Randers 6 365 60,8 1.332 222,0 38.900 9.725 33,0 11 1,8

R + SE Rønne 27 4.030 149,3 10.891 403,4 162.594 8.558 34,4 71 2,6

S Skagen 25 4.771 190,8 11.412 456,5 165.304 8.700 33,3 69 2,8

SG + RU + M Svendborg 15 443 29,5 2.682 178,8 26.449 2.404 37,3 26 1,7

SØ + AA Sønderborg 5 205 41,0 733 146,6 19.939 4.985 30,0 8 1,6

T + HM Thisted (Hanstholm) 29 5.872 202,5 13.529 466,5 269.899 12.852 24,2 84 2,9

VE + FA + HO Vejle 1 9 9,0 126 126,0 … … 63,0 2 2,0

A Ålborg 4 116 29,0 696 174,0 8.085 2.021 35,8 8 2,0

AS Århus 9 1.199 133,3 2.937 326,3 64.210 8.026 28,0 22 2,4

Hele landet 314 43.458 138,4 114.731 365,4 2.149.492 8.738 32,0 740 2,4

Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i

tekstafsnittet. Af diskretionshensyn er forsikringsværdien udeladt for de distrikter, hvor der ikke mindst indgår

tre fartøjer. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tabel 1.11: Trawlfartøjer fordelt på længde- og tonnagegrupper

Trawlers by length and tonnage

Pr. 31/12 2011 Antal

fartøjer

1

Samlet

9

Gns.

10

TRANSLATION: - Columns. 1: Number of vessels. 2-3: Gross tonnage. 4-5: Engine power. 6-7: Insurance

value in 1.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9-10: Number of crew including the master.

Samlet = total, gns. = average. – Rows, vessel district, see map and definitions in the text section.

Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes

gns.

alder

Samlet

2

Gns.

3

Samlet

4

Gns.

5

Samlet

6

Gns.

7 8

Fartøjernes

gns.

længde

overalt

9

Besætningsmedlemmer

A: Længde overalt: Bruttoton Kilowatt 1.000 Kr. År Meter Antal

- 5,9 meter - - .. - .. - .. .. .. - ..

6 - 7,9 - 3 6 1,9 34 11,3 250 83 33,3 6,4 4 1,3

8 - 9,9 - 13 85 6,5 1.057 81,3 5.558 505 42,8 9,2 16 1,2

10 - 11,9 - 12 163 13,6 1.479 123,3 7.657 1.094 41,2 11,4 18 1,5

12 - 13,9 - 33 647 19,6 5.106 154,7 38.739 1.550 42,4 13,0 47 1,4

14 - 15,9 - 69 2.011 29,2 12.742 184,7 140.593 2.383 39,0 15,0 117 1,7

16 - 17,9 - 50 2.853 57,1 10.877 217,5 189.940 5.276 23,1 16,8 102 2,0

18 - 20,9 - 47 3.723 79,2 12.869 273,8 249.083 6.387 28,6 19,4 114 2,4

21 - 23,9 - 22 2.985 135,7 7.513 341,5 196.100 10.894 18,1 22,5 64 2,9

24 - 29,9 - 13 2.657 204,4 7.150 550,0 148.300 12.358 27,8 27,1 46 3,5

30 - 34,9 - 18 4.631 257,3 10.673 592,9 152.770 15.277 34,7 32,3 53 2,9

35 - - 34 23.697 697,0 45.231 1.330,3 1.020.503 39.250 27,5 45,1 159 4,7

B: Tonnagegruppe:

- 4,9 BT 7 23 3,2 337 48,1 2.789 398 33,1 7,9 9 1,3

5 - 9,9 - 12 86 7,2 1.147 95,6 8.026 892 41,6 10,1 17 1,4

10 - 14,9 - 15 192 12,8 2.133 142,2 19.000 1.727 35,3 12,3 23 1,5

15 - 19,9 - 18 328 18,2 2.759 153,3 22.373 1.598 42,8 13,2 28 1,6

20 - 39,9 - 84 2.421 28,8 15.275 181,8 150.380 2.179 41,6 14,9 133 1,6

40 - 59,9 - 38 1.888 49,7 8.098 213,1 106.397 3.941 27,9 16,8 76 2,0

60 - 79,9 - 35 2.460 70,3 8.719 249,1 153.454 5.481 24,6 19,0 85 2,4

80 - 99,9 - 12 1.077 89,8 2.925 243,8 67.100 6.710 26,1 20,4 30 2,5

100 - 149,9 - 23 2.915 126,7 7.979 346,9 169.300 9.406 21,3 21,4 61 2,7

150 - 249,9 - 25 4.986 199,4 13.293 531,7 232.170 13.657 24,7 27,7 71 2,8

250 - 499,9 - 27 9.802 363,0 19.808 733,6 402.003 18.273 28,4 36,0 105 3,9

500 - - 18 17.282 960,1 32.258 1.792,1 816.500 58.321 23,2 49,9 102 5,7

I alt 314 43.458 138,4 114.731 365,4 2.149.492 8.738 32,0 20,6 740 2,4

Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i

tekstafsnittet. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Samlet

10

Gns.

11

TRANSLATION: - Columns. 1: Number of vessels. 2-3: Gross tonnage. 4-5: Engine power. 6-7: Insurance

value in 1.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9: Average over-all length in meters. 10-11:

Number of crew including the master. Samlet = total, gns. = average. – Rows, vessel size groupings. A:

Over-all length in meters. B: Gross tonnage. See definitions in the text section.


Tabel 1.12: Not-, snurrevods- og kombinationsfartøjer fordelt på distrikter

Purse seiners, danish seiners and multi-purpose vessels, by district

Pr. 31/12 2011 Antal

fartøjer

1

Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes

gns.

Samlet Gns. Samlet Gns. Samlet Gns. Alder

2

3

4

5

6

7

8

Fartøjer / vessels 23

Besætningsmedlemmer

Distrikt: Bruttoton Kilowatt 1.000 Kr. År Antal

E Esbjerg 5 1.409 281,7 3.400 680,0 97.600 32.533 24,4 12 2,4

FN + LN Frederikshavn 20 332 16,6 2.097 104,9 21.650 1.274 39,6 25 1,3

HV Haderslev 4 69 17,2 444 111,0 2.566 855 41,3 4 1,0

H Helsingør 38 339 8,9 2.515 68,0 22.683 687 36,6 44 1,2

HG Hirtshals 24 5.579 232,5 16.256 677,3 342.730 16.320 31,5 53 2,2

L + SK Holstebro (Thyborøn) 27 1.461 54,1 3.651 135,2 101.375 4.408 31,7 57 2,1

RI Hvide Sande 19 317 16,7 1.905 100,3 15.910 1.224 31,9 21 1,1

KA + HK Kalundborg 7 51 7,2 538 76,9 2.597 519 39,9 7 1,0

KR Korsør 8 69 8,7 506 63,3 4.378 547 38,8 10 1,3

K København 1 4 4,4 24 24,0 … … 37,0 1 1,0

KE Køge 1 9 9,1 90 90,0 … … 22,0 1 1,0

NF + N Nykøbing F. 14 116 8,3 912 65,1 7.244 659 31,4 14 1,0

ND Næstved 12 142 11,8 1.358 113,2 5.225 581 40,1 14 1,2

O + MI + NG + MT Odense 12 174 14,5 1.289 107,4 7.990 726 43,0 13 1,1

RS Randers 6 128 21,3 532 106,4 8.900 1.780 36,2 8 1,3

R + SE Rønne 13 197 15,1 1.529 117,6 13.630 1.363 27,8 16 1,2

S Skagen 14 136 9,7 1.319 94,2 11.674 1.061 23,6 19 1,4

SG + RU + M Svendborg 26 307 11,8 2.026 77,9 18.633 847 34,3 28 1,1

SØ + AA Sønderborg 10 47 4,7 461 46,1 2.355 392 37,8 10 1,0

T + HM Thisted (Hanstholm) 30 737 24,6 3.492 116,4 31.481 1.431 34,9 42 1,4

VE + FA + HO Vejle 3 18 6,1 99 33,0 870 290 35,7 4 1,3

A Ålborg 15 81 5,4 732 48,8 7.227 602 31,8 18 1,2

AS Århus 14 96 6,8 974 69,6 7.045 587 30,1 16 1,1

Hele landet 323 11.817 36,6 46.149 143,8 735.611 2.808 34,1 437 1,4

Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i

tekstafsnittet. Af diskretionshensyn er forsikringsværdien udeladt for de distrikter, hvor der ikke mindst indgår

tre fartøjer. Værdierne indgår dog i totalen. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Samlet

9

Gns.

10

TRANSLATION: - Columns. 1: Number of vessels. 2-3: Gross tonnage. 4-5: Engine power. 6-7: Insurance

value in 1.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9-10: Number of crew including the master.

Samlet = total, gns. = average. – Rows, vessel district, see map and definitions in the text section.

Tabel 1.13: Not-, snurrevods- og kombinationsfartøjer fordelt på længde- og tonnagegrupper

Purse seiners, Danish seiners and multi-purpose vessels, by length and tonnage

Pr. 31/12 2011 Antal

fartøjer

1

Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes

gns.

alder

Samlet

2

Gns.

3

Samlet

4

Gns.

5

Samlet

6

Gns.

7 8

Fartøjernes

gns.

længde

overalt

9

Besætningsmedlemmer

A: Længde overalt: Bruttoton Kilowatt 1.000 Kr. År Meter Antal

- 5,9 meter 40 37 0,9 652 17,2 2.620 97 21,6 5,1 40 1,0

6 - 7,9 - 55 154 2,8 1.513 27,5 10.957 219 32,3 7,1 61 1,1

8 - 9,9 - 98 622 6,4 6.827 69,7 52.864 661 35,2 9,2 105 1,1

10 - 11,9 - 33 392 11,9 3.350 101,5 31.640 1.055 39,0 11,1 35 1,1

12 - 13,9 - 33 560 17,0 4.332 131,3 31.499 1.312 40,3 12,9 42 1,3

14 - 15,9 - 26 729 28,0 4.510 173,5 43.410 1.887 39,2 14,9 36 1,4

16 - 17,9 - 15 637 42,5 2.609 173,9 22.600 2.511 38,9 16,5 28 1,9

18 - 20,9 - 13 856 65,8 2.800 215,4 29.522 2.952 43,1 19,0 33 2,5

21 - 23,9 - 3 487 162,3 1.551 517,0 24.000 12.000 13,7 22,8 6 2,0

24 - 29,9 - 2 492 246,2 641 320,5 … … 22,0 25,9 10 5,0

30 - 34,9 - 1 325 325,0 626 626,0 … … 12,0 31,0 6 6,0

35 - - 4 6.526 1.631,5 16.738 4.184,5 421.000 105.250 10,0 65,3 35 8,8

B: Tonnagegruppe:

- 4,9 BT 121 290 2,4 3.441 28,9 22.619 226 29,6 6,8 128 1,1

5 - 9,9 - 76 522 6,9 5.705 75,1 44.128 700 35,8 9,7 79 1,0

10 - 14,9 - 32 388 12,1 3.578 111,8 34.122 1.365 34,8 11,0 41 1,3

15 - 19,9 - 19 325 17,1 2.536 133,5 18.732 1.171 43,5 12,7 23 1,2

20 - 39,9 - 43 1.172 27,3 6.957 161,8 57.489 1.742 41,3 14,6 58 1,4

40 - 59,9 - 16 809 50,6 3.046 190,4 36.222 3.018 39,7 17,4 36 2,3

60 - 79,9 - 4 279 69,7 728 182,0 8.300 2.767 43,8 19,8 11 2,8

80 - 99,9 - 1 86 86,1 381 381,0 … … 29,0 20,4 3 3,0

100 - 149,9 - 2 262 131,0 741 370,5 … … 10,5 20,5 2 1,0

150 - 249,9 - 4 835 208,8 1.672 418,0 45.500 15.167 18,3 24,4 15 3,8

250 - 499,9 - 1 325 325,0 626 626,0 … … 12,0 31,0 6 6,0

500 - - 4 6.526 1.631,5 16.738 4.184,5 421.000 105.250 10,0 65,3 35 8,8

I alt 323 11.817 36,6 46.149 143,8 735.611 2.808 34,1 11,1 437 1,4

Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i

tekstafsnittet. Af diskretionshensyn er forsikringsværdien udeladt for de fartøjsgrupper, hvor der ikke mindst

indgår tre fartøjer. Værdierne indgår dog i totalen. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Samlet

10

Gns.

11

TRANSLATION: - Columns. 1: Number of vessels. 2-3: Gross tonnage. 4-5: Engine power. 6-7: Insurance

value in 1.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9: Average over-all length in meters. 10-11:

Number of crew including the master. Samlet = total, gns. = average. – Rows, vessel size groupings. A:

Over-all length in meters. B: Gross tonnage. See definitions in the text section.


24 Fartøjer / vessels

Tabel 1.14: Garn / kroge og bundgarn / ruse fartøjer fordelt på distrikter

Net / hook vessels, liners and trap setters, by district

Pr. 31/12 2011 Antal

fartøjer

1

Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes

gns.

Samlet Gns. Samlet Gns. Samlet Gns. Alder

2

3

4

5

6

7

8

Besætningsmedlemmer

Distrikt: Bruttoton Kilowatt 1.000 Kr. År Antal

E Esbjerg 16 26 1,6 541 36,1 1.900 475 21,3 18 1,1

FN + LN Frederikshavn 73 197 2,7 2.920 40,0 9.102 240 26,9 79 1,1

HV Haderslev 14 51 3,7 525 37,5 1.452 363 29,3 14 1,0

H Helsingør 67 247 3,7 2.190 32,7 14.832 330 34,7 69 1,1

HG Hirtshals 74 379 5,1 4.058 54,8 27.219 469 31,3 79 1,1

L + SK Holstebro (Thyborøn) 194 1.314 6,8 7.642 39,8 76.033 895 25,9 225 1,2

RI Hvide Sande 153 1.071 7,0 5.678 37,1 44.669 698 30,1 177 1,2

KA + HK Kalundborg 61 147 2,4 1.551 25,9 8.471 257 31,2 63 1,1

KR Korsør 67 186 2,8 1.769 26,4 8.360 299 34,3 70 1,0

K København 44 240 5,4 1.967 44,7 15.885 467 34,2 54 1,2

KE Køge 50 157 3,1 1.243 24,9 7.979 363 33,5 58 1,2

NF + N Nykøbing F. 144 371 2,6 4.215 29,5 19.572 391 31,8 154 1,1

ND Næstved 149 412 2,8 3.907 26,6 20.827 347 33,8 170 1,2

O + MI + NG + MT Odense 39 136 3,5 1.158 30,5 7.011 334 31,8 47 1,2

RS Randers 27 73 2,7 820 30,4 5.490 366 27,1 28 1,0

R + SE Rønne 77 269 3,5 2.935 38,1 28.833 554 29,5 79 1,0

S Skagen 56 245 4,4 2.205 39,4 16.580 368 29,1 63 1,1

SG + RU + M Svendborg 123 382 3,1 3.633 29,5 24.337 435 31,4 124 1,0

SØ + AA Sønderborg 30 64 2,1 692 23,1 2.963 212 33,1 28 1,0

T + HM Thisted (Hanstholm) 165 1.197 7,3 8.632 52,6 58.328 845 23,6 188 1,1

VE + FA + HO Vejle 29 73 2,5 644 22,2 2.889 206 31,1 29 1,0

A Ålborg 58 104 1,8 1.493 25,7 4.888 288 26,1 60 1,0

AS Århus 57 208 3,6 2.241 40,0 9.961 321 32,6 58 1,0

Hele landet 1.767 7.549 4,3 62.659 35,7 417.581 486 30,0 1.934 1,1

Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i

tekstafsnittet. Af diskretionshensyn er forsikringsværdien udeladt for de distrikter, hvor der ikke mindst indgår

tre fartøjer. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Samlet

9

Gns.

10

TRANSLATION: - Columns. 1: Number of vessels. 2-3: Gross tonnage. 4-5: Engine power. 6-7: Insurance

value in 1.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9-10: Number of crew including the master.

Samlet = total, gns. = average. – Rows, vessel district, see map and definitions in the text section.

Tabel 1.15: Garn / kroge og bundgarn / ruse fartøjer fordelt på længde- og tonnagegrupper

Net / hook vessels, liners and trap setters, by length and tonnage

Pr. 31/12 2011 Antal

fartøjer

1

Fartøjstonnage Maskineffekt Forsikringsværdi Fartøjernes

gns.

alder

Samlet

2

Gns.

3

Samlet

4

Gns.

5

Samlet

6

Gns.

7 8

Fartøjernes

gns.

længde

overalt

9

Besætningsmedlemmer

A: Længde overalt: Bruttoton Kilowatt 1.000 Kr. År Meter Antal

- 5,9 meter 759 572 0,8 11.419 15,2 18.054 106 26,3 5,1 758 1,0

6 - 7,9 - 531 1.339 2,5 13.255 25,1 59.723 195 31,5 6,9 554 1,1

8 - 9,9 - 344 1.975 5,7 20.230 59,0 148.813 531 33,0 9,0 391 1,1

10 - 11,9 - 65 692 10,6 6.013 92,5 53.151 984 37,7 11,0 86 1,3

12 - 13,9 - 28 442 15,8 3.721 132,9 26.748 1.408 38,9 12,4 46 1,6

14 - 15,9 - 15 352 23,4 2.037 135,8 17.982 1.798 39,6 14,5 29 1,9

16 - 17,9 - 13 912 70,1 2.723 209,5 41.410 4.141 25,4 17,0 34 2,6

18 - 20,9 - 8 713 89,1 1.862 232,8 27.900 4.650 30,1 19,2 22 2,8

21 - 23,9 - 2 232 116,0 523 261,5 … … 25,5 22,4 8 4,0

24 - 29,9 - 2 323 161,3 876 438,0 … … 32,0 26,5 6 3,0

30 - 34,9 - - - .. - .. - .. .. .. - -

35 - - - - .. - .. - .. .. .. - -

B: Tonnagegruppe:

- 4,9 BT 1.428 2.431 1,7 31.083 21,9 124.007 211 28,8 6,1 1.462 1,0

5 - 9,9 - 216 1.474 6,8 14.185 65,7 108.140 594 35,0 9,3 261 1,2

10 - 14,9 - 58 687 11,8 6.252 107,8 52.644 1.253 31,3 11,0 73 1,3

15 - 19,9 - 30 514 17,1 3.665 122,2 31.875 1.386 43,3 12,7 51 1,7

20 - 39,9 - 11 275 25,0 1.724 156,7 11.205 1.868 40,6 14,6 19 1,7

40 - 59,9 - 7 349 49,9 1.146 163,7 13.910 1.987 35,7 17,0 18 2,6

60 - 79,9 - 6 417 69,5 1.270 211,7 8.400 2.800 38,8 19,4 11 1,8

80 - 99,9 - - - .. - .. - .. .. .. - ..

100 - 149,9 - 8 904 113,0 2.169 271,1 46.400 7.733 12,8 18,7 27 3,4

150 - 249,9 - 3 498 165,9 1.165 388,3 21.000 7.000 22,3 23,5 12 4,0

250 - 499,9 - - - .. - .. - .. .. .. - ..

500 - - - - .. - .. - .. .. .. - ..

I alt 1.767 7.549 4,3 62.659 35,7 417.581 486 30,0 7,0 1.934 1,1

Anm. : Samtlige erhvervsfiskerfartøjer er medtaget. Tonnage i bruttotonnage (BT), se definitioner i

tekstafsnittet Af diskretionshensyn er forsikringsværdien udeladt for de fartøjsgrupper, hvor der ikke mindst

indgår tre fartøjer. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Samlet

10

Gns.

11

TRANSLATION: - Columns. 1: Number of vessels. 2-3: Gross tonnage. 4-5: Engine power. 6-7: Insurance

value in 1.000 DKK. 8: Average age of vessels in years. 9: Average over-all length in meters. 10-11:

Number of crew including the master. Samlet = total, gns. = average. – Rows, vessel size groupings. A:

Over-all length in meters. B: Gross tonnage. See definitions in the text section.


Tabel 1.16: Udgåede fiskerfartøjer med tildelte midler ved kapacitetstilpasning

Danish fishing vessels decommissioned with capacity reduction subsidies

1991 – 2011 Vestjylland

1

Nordjylland

2

Østjylland, Fyn og

Sjælland

3

Antal fartøjer / number of vessels

Bornholm

Fartøjer / vessels 25

4

Hele landet

1991-1999 260 260 192 105 817

2000 1 1 - - 2

2001 8 - - - 8

2002 25 31 39 11 106

2003 31 32 38 4 105

2004 5 19 11 - 35

2005 - - - 5 5

2006 13 12 9 - 34

2007 - - - - -

2008 - - - - -

2009 15 12 4 1 32

2010 - - - - -

2011 - - - - -

1991 – 2011 358 367 293 126 1.144

Samlet tonnage / total tonnage

1991-1999 20.944 14.129 4.099 3.033 42.204

2000 23 45 - - 68

2001 1.734 - - - 1.734

2002 1.609 1.114 918 423 4.065

2003 2.164 1.368 637 105 4.274

2004 340 934 344 - 1.618

2005 - - - 165 165

2006 2.487 926 369 - 3.783

2007 - - - - -

2008 - - - - -

2009 2.212 2.039 123 200 4.573

2010 - - - - -

2011 - - - - -

1991 – 2011 31.512 20.554 6.490 3.927 62.483

Samlet effekt i kilowatt / total engine power in kilowatt

1991-1999 58.815 59.369 21.720 14.363 154.267

2000 148 187 - - 335

2001 4.273 - - - 4.273

2002 5.308 5.877 5.578 2.176 18.939

2003 6.850 6.558 3.793 590 17.791

2004 1.058 4.268 1.814 - 7.140

2005 - - - 977 977

2006 5.482 3.919 1.573 - 10.974

2007 - - - - -

2008 - - - - -

2009 5.839 6.147 597 601 13.184

2010 - - - - -

2011 - - - - -

1991 – 2011 87.773 86.325 35.075 18.707 227.880

Samlet tilskud i mio. kr. / Total subsidy in million DKK

1991-1999 428,1 308,3 95,4 69,1 901,0

2000 0,7 1,1 - - 1,8

2001 37,7 - - - 37,7

2002 43,4 36,4 31,5 13,2 124,5

2003 56,4 41,0 22,9 3,7 123,9

2004 10,1 30,6 11,7 - 52,4

2005 - - - 6,3 6,3

2006 54,6 26,0 12,1 - 92,6

2007 - - - - -

2008 - - - - -

2009 67,6 55,5 6,9 6,0 136,1

2010 - - - - -

2011 - - - - -

1991 – 2011 698,6 499,0 180,4 98,3 1.476,2

Anm.: Under Vestjylland er optalt ”E”, ”L” og ”RI” fartøjer, under Nordjylland ”S”, ”FN”, ”HG” og ”T” fartøjer og

under Bornholm ”R” og ”SE” fartøjer, alle andre fartøjer er optalt under Østjylland, Fyn og Sjælland.

Note: Som fartøjernes ophørsdato er anvendt passiv datoen i Fartøjsregistret, svarende til den fysiske

slettebegæringsdato modtaget fra Fødevareerhverv. Denne tabel er opgjort i beregnet bruttotonnage (BBT),

se definitioner i tekstafsnittet. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, grouping in regions. 1: ”E”, ”L” and ”RI” vessels. 2: ”S”, ”FN”, ”HG” and ”T”

vessels. 4: ”R” and ”SE” vessels. 3: Other districts. 5: All districts. – Table sections, 1: Number of vessels.

2: Total tonnage. 3: Total engine power. 4: Total subsidy in million DKK. This table is stated in calculated

gross tonnage, see definitions in the text section. Source: The Danish AgriFish Agency

5


Kvoter og havdage

Grundlag og

principper

Rådgivning

Tredjelands-

forhandlinger

Regionale

fiskeriorganisationer

Kvotefordeling

Kvotebytter

Kvotefleksibilitet

2. Fiskeriet og fiskeressourcerne

TAC og kvoter

Fangster / catches 27

Den fælles fiskeripolitik (CFP) danner rammen for det danske fiskeri. Denne ramme udgøres

bl.a. af et system til bevarelse og udnyttelse af havets biologiske ressourcer gennem en regulering

af fangsterne ved kvotering og indsatsregulering af havdage. Ved en kvote forstås en nations

tildelte fangstmængde af en fiskeart inden for et afgrænset farvandsområde. I enkelte tilfælde

kan en kvote omfatte flere arter, f.eks. skrubbe og ising i Nordsøen. En fiskebestand (eller

kvotebestand) vil dog altid referere til en eller flere bestemte fiskearter inden for et fastlagt

farvandsområde. Der er endvidere for Nordsøen samt Skagerrak og Kattegat fastsat bifangstkvoter

for sild, der landes usorteret ved andet fiskeri end konsumfiskeri. Ved indsatsregulering

forstås en begrænsning af antallet af dage pr. år et fartøj kan være til havs i et givet område med

et bestemt redskab. Ordningen omfatter fartøjer over 10 meter.

Rådet for Den Europæiske Union (Ministerrådet) vedtager hvert år en forordning 1 , der fastlægger

den totale tilladte fangstmængde (TAC) 2 pr. fiskebestand og fordelingen af kvoter på de

enkelte medlemslande for det følgende år. Siden grundlaget for den fælles fiskeripolitik 3 blev

vedtaget i januar 1983, har fordelingen af kvoterne på medlemslande været baseret på princippet

om relativ stabilitet mellem de enkelte lande. Fordelingen fra januar 1983 anvendes som udgangspunkt

som fast fordelingsnøgle for tildeling af kvoter.

De grundlæggende principper for den fælles fiskeripolitik findes i Rådets Forordning Nr.

2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne

som led i den fælles fiskeripolitik 4 .

Forslaget til TAC/kvoteforordningen, som Europa-kommissionen (Kommissionen) fremlægger

for Ministerrådet, bygger blandt andet på biologisk rådgivning om fiskeriet - herunder prognoser

for fiskebestandenes udvikling. Sikring af fiskebestandenes fortsatte beståen og et vedvarende

udbytte på langt sigt indgår som vigtige elementer ved den årlige fastlæggelse af TAC'erne. Den

videnskabelige rådgivning udarbejdes på international basis af den rådgivende komité inden for

ICES 5 (The Advisory Committee of the International Council for the Exploration of the Sea) og

forskellige RACer (Regional Advisory Committee).

Et vigtigt element i proceduren forud for udarbejdelsen af forslaget til TAC/ kvoteforordningen

er de årlige konsultationer, som Kommissionen afholder med visse tredjelande, det vil sige lande

uden for Den Europæiske Union. Disse konsultationer afholdes, dels for at fastlægge størrelsen

af TAC'erne for de fiskebestande, der er fælles mellem EU og tredjelandet, dels for at aftale

forhold vedrørende EU-landenes fiskeri i det pågældende tredjelands fiskerizone, og vilkårene

for dette lands fiskeri i EU-farvande.

Reguleringen af fiskeriet i internationalt farvand, samt efter visse stærkt vandrende arter, som

findes i EU-farvand, i tredjelandsfarvande og i internationalt farvand, sker oftest i regionale

fiskeriorganisationer, som f.eks. den Nordøstatlantiske Fiskerikommission (NEAFC) eller den

Nordvestatlantiske Fiskeriorganisation (NAFO). EU’s forpligtelser i henhold til indgåede aftaler

i disse og lignende regionale fiskeriorganisationer indgår også i de årlige TAC/kvoteforordninger.

TAC/kvoteforordningen omhandler de kommercielt vigtigste fiskebestande, der forefindes i EUfarvandene,

samt de bestande, der er fælles med visse tredjelande, fx Norge, om fordeling på

medlemslande af de kvoter, der må fiskes inden for det enkelte tredjelands zone.

Medlemslandene kan helt eller delvis udveksle de kvoter, de har fået tildelt, forudsat at Kommissionen

i forvejen underrettes herom 6 .

Indenfor rammerne af den fælles fiskeripolitik administreres kvoterne på de enkelte fiskebestande

af de nationale myndigheder. Det enkelte lands kvote for en fiskebestand kan således opdeles

på mindre delområder, hvilket blandt andet benyttes ved administrationen af de danske kvoter i

Østersøområdet.

Medlemsstaternes fangster kan overskride tilladte landinger, men i så fald sker der en reduktion

af næste års kvote. Det er muligt at anmode Kommissionen om tilladelse til at lande supplerende

mængder af en bestand under en præventiv TAC, dog højst 10%. Den supplerende mængde

betragtes som overskridelse og medfører nedsættelse i næste års kvote. For bestande underlagt

analytiske TAC’er kan Kommissionen give tilladelse til at tilbageholde højst 10% af kvoten til

overførsel til det følgende år 7 .


28 Fangster / catches

Statistiske

farvandsområder

Fiskerizoner

Kvotefarvand

Afregnings-

registeret

Farvande og fiskebestande

Ved fiskebestande forstås i denne sammenhæng en fiskeart inden for et nærmere afgrænset

farvandsområde. Farvandsafgrænsningen kan være baseret både på en statistisk opdeling af

havene og på de nationale økonomiske zoner.

Verdenshavene er af FAO 8 opdelt i statistiske hovedområder, fx er område 27 det nordøstlige

Atlanterhav. Inden for hvert hovedområde er disse opdelt i underområder, der igen kan være

opdelt i afsnit. Opdelingen på underområder og afsnit er i det nordøstlige Atlanterhav fastlagt af

ICES.

Nationale fiskerizoner strækker sig op til 200 sømil fra kysten, eller følger internationale grænseaftaler

ofte baseret på en beregnet midterlinie.

Udnyttelsen af udvalgte EU-medlemsstaters fangstkvoter samt de danske fangstkvoter er vist i to

særskilte tabeller (tabel 2.1 og 2.2), der udelukkende medtager det kvotebelagte fiskeri. I tabellerne

benyttes kvotefarvandenes betegnelser, som medlemsstaterne skal anvende i deres månedlige

meddelelser til EU Kommissionen vedrørende landinger af kvoterede arter. Når kvotefarvandet

eksempelvis er 2AC4. omfatter det ICES-område 2A EU-zonen samt ICES-område 4A,

4B og 4C alle zoner, d.v.s. både EU-zone, norsk zone og færøsk zone. Få steder vil det fremgå

af tabellerne, at en medlemsstat har haft et overfiskeri, d.v.s. at landingerne overstiger den tildelte

kvote, uden at det faktisk er tilfældet, da der er fleksibilitet mellem to eller flere kvoter. Det

skal samtidigt bemærkes, at underliggende restriktioner på kvoten, såkaldte ”special conditions”

kvoter, ikke er medtaget. For visse kvoter gælder det, at en medlemsstat kan have adgang til en

fælles EU-kvote, d.v.s. at enkelte medlemsstater kan fiske på en kvote, hvor medlemsstaten ikke

har en egen kvote, men EU har fået en kvote til deling mellem medlemsstaterne. Et eksempel er

torsk i område 1/2B, hvor Danmark må fiske på en fælles EU-mængde. I andre tilfælde er kvoten,

p.g.a. ”special conditions”, opfisket i andre farvande end det nævnte. Dette gælder fx for

makrel. Fortolkning af eventuelle overfiskerier skal foretages med varsomhed.

For en uddybende forklaring til de viste kvotefarvande henvises til Rådets Forordning (EF) Nr.

57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder og dertil knyttede

betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for

EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger. På følgende website

(http://eur-lex.europa.eu ) kan Rådets Forordning 57/2011 og Rådets Forordning 1124/2010 for

fangståret 2011 samt Rådets Forordning 43/2012 og Rådets Forordning 1256/2011 for fangståret

2012 downloades.

Datagrundlaget

Statistik over fiskeriet udarbejdes af NaturErhvervstyrelsen på basis af indberetninger (afregninger)

for handel med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled, beriget med data fra fartøjernes

logbøger.

Der er i Danmark forbud mod, at ikke-erhvervsfiskere afsætter deres fangst. Enhver, der som

første led i omsætningen modtager eller køber fisk, krebs- og bløddyr direkte fra fiskere til salg

på hjemmemarkedet, udførsel herunder transitering, eller forarbejdning for senere salg, er forpligtet

til at indberette herom til NaturErhvervstyrelsen. Det samme gælder for fiskere, der afsætter

egen fangst direkte til forbrugere, forarbejder eller eksporterer egen fangst. Reglerne

herfor er fastlagt i bekendtgørelse om afgivelse af oplysninger om fisk, der landes 9 .

At oplysningspligten påhviler førstehåndsmodtageren sikrer indberetning af alle direkte landinger

af fisk m.m. uanset salgsmetode, og uanset om landingen sker fra danske eller udenlandske

fartøjer.

Alle danske og udenlandske fiskeres direkte landinger i danske havne samt danske fiskeres

landinger i udenlandske havne registreres således i NaturErhvervstyrelsens database. Afregningsregisteret

indeholder oplysninger om art, markedskriterier (landingstilstand, kvalitet og

sorteringsstørrelse), fartøj og fangstfarvand samt landingsplads og opkøber m.m. for hvert parti

af fisk Disse oplysninger er grundlaget for den officielle fiskeristatistik.


Fangstfarvand

Fiskeart

Priser

Logbog og landings-

opgørelse

Farvands-

erklæring

Hel fisk/

levende vægt

Fangster / catches 29

Oplysning om fangstfarvand vil normalt ikke blive indberettet af opkøberne, da de ikke nødvendigvis

ved, hvilket farvandsområde fisken kommer fra. Fangstfarvandet påføres afregningen af

NaturErhvervstyrelsen ved at sammenholde denne enten med logbogen for den fangstrejse,

hvorfra fisken hidrører, eller med en farvandserklæring fra fiskeren, hvori han har meddelt sit

fangstfarvand for en periode. Sammenholdning af afregningen med logbog og farvandserklæring

samt påføring af fangstfarvand på afregningerne foretages maskinelt.

Ved landing af konsumfisk bliver samtlige arter identificeret. For industrifiskeriet er oplysningerne

om fiskeart kun retningsgivende, idet afregninger for industrifisk kun påføres artsangivelsen

for den mest betydende art i lasten, uden angivelse af eventuelle ikke frasorterede bifangster

af andre arter.

Afregninger uden prisoplysning forekommer sjældent, og når det er tilfældet, kan afregningen

typisk henføres til en transitlanding.

Logbogsoplysningerne

Et logbogsblad er en blanket, der udfyldes af fiskeren/fartøjsføreren under fangstrejsen samt ved

landing. Logbogsbladet består af en fangstdel og en landingsopgørelse. Den indeholder oplysninger

om fiskerfartøjet, om den enkelte fangstrejse samt om skønnede fangstmængder af de

ilandbragte arter.

For føreren af fartøjer registreret i tredjelande er der pligt til at fremsende en landingsopgørelse

10 . Føreren af et dansk fiskerfartøj kan ved landinger i danske havne undlade at udfylde fuld

landingsopgørelse, såfremt navn og adresse på førstehåndsmodtagerne anføres på landingsopgørelsen.

Herved sikres, at afregningerne kan benyttes som landingsopgørelse for de danske fartøjer.

Føreren af et fartøj, der er registreret inden for Den Europæiske Union, skal ved ankomst til

dansk havn fremsende logbogsbladene til NaturErhvervstyrelsen. Fra 1/1 2010 er det et krav, at

fartøjer på 24 meter og derover anvender elektronisk logbog som medfører, at oplysninger tilgår

de nationale myndigheder elektronisk. Fra 1/1 2012 er kravet til elektronisk logbog for alle

fartøjer over 12 meter.

Danske fiskere, der fisker fra fartøjer med en længde overalt under 10 meter (8 meter i Østersøen),

kan fritages fra at udfylde og aflevere logbog ved landing i danske havne. Hertil kræves, at

fiskeren forinden har indgivet en skriftlig farvandserklæring til NaturErhvervstyrelsen, og at han

kun fisker i overensstemmelse hermed.

I den officielle statistik, der er baseret på indberetningerne fra opkøbere/modtagere af fisk m.m.,

anvendes logbøgerne og farvandserklæringerne bl.a. til oplysning om fangstfarvand og tredjelands

fiskerizoner.

Omregning fra landet mængde til fangstmængde

Fangster og kvoter regnes altid i hel fisk (levende vægt). Imidlertid er mængdeoplysningerne på

afregningerne altid opgjort i landet vægt. Forskellen mellem de to begreber er den reduktion, der

opstår, når konsumfisken bliver renset for indvolde, fileteret eller behandlet på anden måde og

iset om bord på fiskerfartøjet inden landing. Den landede vægt er derfor mindre end fangstvægten.

Der er fra 2009 vedtaget fælles konverteringsfaktorer for hele EU, hvor de tidligere kunne

divergere fra land til land inden for EU.

Ved beregning af fangstmængden bliver renset fisk m.m. opvejet til hel fisk. Eksempler på benyttede

konverteringsfaktorer fra landet/renset fisk m.m. til hel/levende vægt er bl.a. følgende:

torsk og anden torskefisk, renset med hoved ....................................................................... 1,17

torsk, renset, uden hoved ..................................................................................................... 1,70

rødspætte, renset .................................................................................................................. 1,05

havtaske, renset, uden hoved ............................................................................................... 3,00

sildehaj og pighaj, renset ..................................................................................................... 1,33

dybvandshummer, haler ...................................................................................................... 3,00

kuller, filet med skind og ben ............................................................................................. 2,65


30 Fangster / catches

Definition af Hav- og

kilowattdage

Ny Regulering

Fartøjskvoteandele

(FKA)

Supplerende oplysninger

afregningerne er angivet landingsdato, men ikke fangstrejsens varighed. Ved fordeling af

fangsterne på måneder er hele fangsten henført til landingsmåneden.

Afregninger uden fartøjsoplysning vil i tabeller med inddeling på fartøjskarakteristika som fartøjstype

og registreringsdistrikt blive medtaget i gruppen ukendt/andre fartøjer.

Hav- og Kilowattdage

I forbindelse med genopretningsplanen for torsk i bl.a. Kattegat, Skagerrak og Nordsøen har EU

siden 2002 indført begrænsninger for, hvor mange kw-dage et fartøj på 10 meter eller derover

må være til havs i bestemte områder. Ligeledes er der et havdage regime for Østersøen for fartøjer

på 8 meter og derover. Begrænsningen af antal kw-dage til havs er betinget af, hvilken type

redskab fartøjet anvender. Hvert år udsteder Kommissionen regler om havdagebegrænsninger

som et bilag til TAC-Kvoteforordningen.

I tabel 2.28 til tabel 2.34 er vist en opgørelse af hele den danske fiskerflådes forbrug af hav- og

kilowattdage fordelt på farvande for de foregående tre år. I opgørelsen er medtaget alle danske

fiskerfartøjer, som har haft aktivitet i et af årene: enten er fartøjet registreret med en logbog eller

en afregning. Hvis fartøjet er omfattet af reglerne for føring af logbog, er logbogsdata anvendt til

udregning af antal hav- og kilowattdage, ellers er anvendt 8 timer som et estimat for en fangstrejse

for ikke logbogsførende fartøjer. Hvis fartøjet har anvendt fangstredskaber fra flere kategorier

eller har foretaget fangstoperationer i mere end ét farvand, er fangstrejsens tid fordelt proportionalt

ud på de farvande og fangstredskaber, som er anført i logbogen. Hvis fartøjet ikke er

omfattet af pligt til føring af logbog, er fartøjet indplaceret i redskabskategori ud fra den fartøjstype,

som fartøjet er registeret med.

Det totale antal anvendte hav- og kilowattdage er udregnet som summen af hvert af fartøjernes

årlige anvendte timer til søs divideret med 24, og i opgørelsen af kilowattdage er fartøjets registrerede

motorkraft udtrykt i kilowatt multipliceret med det årlige antal havdage. Denne beregningsmetode

afviger fra den metode, der anvendes i forhold til styring af hav- og kwdage i

TAC-Kvoteforordningen. Ligeledes omfatter kommissionens ordning kun logbogspligtige fartøjer.

Opgørelsen inkluderer redskaber der ikke er omfattet af torskegenopretningsplanen (fx flydetrawl).

Af tabel 2.28 fremgår det, at der i 2011 er anvendt 31 dage i gennemsnit med notredskaber.

Årsagen til det relativt lave antal gennemsnitlige havdage skyldes, at de fartøjer, som

anvender notredskaber også anvender trawlredskaber i en periode af året.

Fiskeriets Regulering

Pr. 1. januar 2007 blev en ny regulering af fiskeriet introduceret for en række af de vigtigste

konsumarter. På grundlag af fartøjernes historiske fiskeri blev fartøjerne inddelt i tre forskellige

segmenter – et segment for fartøjer med Fartøjskvoteandele (FKA), et segment for Mindre Aktive

Fartøjer (MAF) og et segment for Øvrige Fartøjer (ØF). Intentionen med reguleringen var, at

skabe et mere rentabelt fiskeri.

På grundlag af det historiske fiskeri i referenceperioden 2003-2005, har hvert FKA-fartøj fået

beregnet en andel (promille) af den mængde, som er afsat til FKA-fartøjer, for de arter, der er

omfattet af ordningen. Andelen kan overdrages (iflg. regler i reguleringsbekendtgørelsen), men

der er restriktioner for hvor stor en koncentration af andelene der kan knyttes til et fartøj. Hvert

år udmøntes denne andel i en mængde, som fartøjet kan fiske på i løbet af kvoteåret. MAFfartøjerne

har mulighed for at drive et rationsfiskeri efter de arter, der er omfattet af ordningen –

typisk reguleres rationerne hvert kvartal. ØF-fartøjerne har ikke mulighed for at fiske de arter,

der er omfattet af ordningen. Flere af ØF-fartøjerne har i stedet mulighed for at fiske efter arter

omfattet af reglerne for individuelle overdragelige kvoteandele (IOK).

I FKA segmentet kan andele slås sammen og fiskes i puljer. Et FKA-fartøj kan således fiske en

større mængde end sin andel betinget af, at et andet FKA-fartøj i puljen fisker tilsvarende mindre.


Individuelle overdragelige

kvoteandele

(IOK)

Fangster / catches 31

Siden 1. januar 2003 er fiskeriet efter sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, samt Norskehavet

reguleret ved individuelle overdragelige kvoteandele (IOK). Efterfølgende er fiskeriet efter

makrel, brisling, sperling, blåhvilling, hestemakrel og tobis ligeledes reguleret ved individuelle

overdragelige kvote (IOK).

Fartøjer som fisker på FKA- og IOK-vilkår har således mulighed for at tilrettelægge fiskeriet for

et helt år ad gangen.

I tabel 2.35 er vist landingsaktiviteten fra fartøjer omfattet af Ny Regulering og IOK på de arter,

som er omfattet af ordningerne. I tabel 2.36 er vist koncentrationen af kvoteandele på regioner

for de fartøjer, som har fået tildelt promilleandele i henhold til reglerne for fartøjer, der fisker på

FKA- og IOK-vilkår.

__________

1 Rådets forordning (EF) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for år 2011 af fiskerimuligheder og dertil knyttede

betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre

farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger samt Rådets Forordning (EF) 1225/2010 af 13. december 2010 om

fastsættelse af fiskerimulighederne for EU-fartøjers fiskerimuligheder for fiskebestande af visse dybhavsarter for 2011

og 2012 .

2 TAC, Total Allowable Catch = Totale tilladte fangstmængde.

3 Rådets forordning (EF) nr. 170/83 af 25. januar 1983 om en fællesskabsordning for bevaring og forvaltning af fiskeressourcerne.

(EFT nr. L24 af 27. januar 1983). Ændret ved note 4 (Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002).

4 (EFT nr. L 358 af 31. December 2002.).

5 ICES, International Council for the Exploration of the Sea. (Det internationale havundersøgelsesråd). ICES er en

international videnskabelig organisation for forskning inden for marinebiologi og fiskeri, der blev grundlagt i 1902.

Indenfor ICES findes en lang række arbejdsgrupper der vurderer udviklingen i de enkelte fiskebestande, og udarbejder

rapporter til den rådgivende komite ACFM (Advisory Committee on Fishery Management).

6 Jvf. art 9 i Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur.

Ændret ved note 4 (Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002).

7 Rådets forordning (EF) nr. 847/96 af 6. maj 1996 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år

til år.

8 Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO). FAO's Fiskeriafdeling udgiver en årbog for fiskeristatistik,

senest Fishery and Aquaculture Statistics 2010, Rom 2012.

9 Bek. nr. 1175 af 17. december 1999 om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der

importeres (Kontrolbekendtgørelsen) med senere ændringer.

10Bek. nr. 1151 af 3. december 2008 om føring af logbog mv.


32 Fangster / catches

Figur 2.1

Nordsøen inkl. fjorde:

Samlet mængde

116.330 tons.

Skagerrak:

Samlet mængde

22.486 tons.

Kattegat og Isefjorden:

Samlet mængde

6.827 tons.

Øresund og

Vestlige Østersø:

Samlet mængde

15.245 tons.

Østlige Østersø :

Samlet mængde

19.549 tons.

Danske fiskeres fangst af konsumfisk (ekskl. blåmusling) 2011

Anden Konsum 33,6%

Anden Konsum 16,0%

Sild 11,3%

Anden Konsum 60,2%

Sild 18,5%

Fladfisk 18,5%

Anden Konsum 33,2%

Anden Konsum 7,6%

Sild 10,8%

Fladfisk 2,4%

Torskefisk 10,8%

Fladfisk 12,6%

Sild 43,0%

Fladfisk 39,7%

Torskefisk 33,0%

Torskefisk 2,2% Fladfisk 12,4%

Sild 25,2%

Torskefisk 55,4%

Torskefisk 53,6%


Figur 2.2

Nordsøen inkl. fjorde:

Samlet værdi

1.243 mio. kroner

Skagerrak:

Samlet værdi

444 mio. kroner

Kattegat og Isefjorden:

Samlet værdi

137 mio. kroner

Øresund og

Vestlige Østersø:

Samlet værdi

162 mio. kroner

Østlige Østersø :

Samlet værdi

115 mio. kroner

Fangster / catches 33

Værdien af danske fiskeres fangst af konsumfisk (ekskl. blåmusling) 2011

Anden Konsum 47,0%

Anden Konsum 44,7%

Anden Konsum 74,4%

Sild 2,4%

Anden Konsum 18,3%

Sild 6,1%

Fladfisk 18,4%

Anden Konsum 14,3%

Sild 5,7%

Fladfisk 1,8%

Torskefisk 16,7%

Sild 17,0%

Fladfisk 19,3%

Torskefisk 26,5%

Fladfisk 26,3%

Torskefisk 1,4% Fladfisk 19,6%

Sild 4,6%

Torskefisk 57,2%

Torskefisk 78,1%


34 Fangster / catches

Quota

Principle of relative

stability

Scientific advice

Third country

consultations

Regional Fisheries

Organizations

Distribution of quotas

Transfer of quotas

2. The fishery and the resources

TAC's and quotas

The Common Fisheries Policy (CFP) of the European Union (EU) forms the basic framework

for Danish fisheries. Two important components of the CFP are the system for conservation and

exploitation of the living resources in the sea by limiting the catch through the fixing of quotas

and limitations of days at sea. Furthermore, for the North Sea, the Skagerrak and the Kattegat,

there are quotas of by-catches for herring that are landed unsorted with other fish and which is

not intended for human consumption.

The definition of a quota is a nation’s maximum catch of one species within a defined area. In

some cases a quota may include several species, like for instance common dab and European

flounder in the North Sea, and the fishing area can be specified in varied ways. However, a fish

stock (or quota) will always refer to one or more explicit species within a specific area. The

restriction of days at sea is a limitation relating to certain areas and gears, for all vessels with an

overall length of 10 meters or more.

Every year the Council of the European Union adopts a Regulation 1 fixing total allowable

catches (TAC) 2 of each stock and the allocation of quotas to the Member States for the following

year. Since the resolution of the principles of the CFP 3 in January 1983, the distribution of

the TAC among the Member States has aimed at ensuring relative stability of fishing activities.

The distribution of each TAC is based on a fixed model from January 1983.

Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the conservation and sustainable

exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy lay down the basic

principles of the CFP 4 .

The proposal for the TAC/quota Regulation forwarded by the European Commission takes account

of the biological assessment of the fish stocks and the advice given by the scientists. An

important objective is the long term conservation of the fish stocks and the requirement of maintaining

an adequate sustainable yield in the long run. The scientific advice results from assessments

coordinated and evaluated by the Advisory Committee of the International Council for the

Exploration of the Sea (ICES) 5 .

Important elements of the procedures leading to the elaboration of the TAC/quota Regulation

are the consultations between the EU and third countries (countries outside the Community).

The purpose of these consultations is primary to decide the TAC for the fish stocks shared by

both the EU and the third country, known as joint stocks, and to allocate the TAC's between the

partners. Secondly the aim is to agree on the conditions for the fishery by EC fishermen in the

third country fishing zone and by third country fishermen in the EC fishing zone.

The management of fisheries in international waters and of certain highly migratory species

existing in Community, third country and international waters is often handled by regional fisheries

organizations as i.e. The North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) or the

Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO). The obligations of the EC/EU under agreements

entered into in these and similar regional fisheries organizations are also included in the

Regulations on quotas and total allowable catches (TAC).

The TAC/quota Regulation administers the fishery on the fish stocks which are autonomous to

the European Union, and on the joint stocks managed by the EU together with certain third

countries. For the Danish fishery this is mainly Norway, Greenland and the Faroe Islands. A

supplementary set of Regulations, based on the Agreed Records of the consultations with third

countries, allocates to the Member States the catch opportunities in third country fishing zones.

The Member States can wholly or partly exchange their quotas, provided the European Commission

is notified in advance 6 . In accordance with the CFP the authorities in the Member State

manage each national quota. The quota could thus be divided into subareas, which, for instance,

is used in the managing of the Danish quotas in the Baltic.


Flexibility of quotas

Statistical fishing

areas

National fishing

zones

Stock and area codes

Sales note register

Fangster / catches 35

The Member States can allow over-fishing of quotas. However, in case of over-fishing of quotas,

there will be a reduction in the quotas of the following year. It is possible to request the

Commissions permission to land additional quantities of fish of the same stock subject to precautionary

TAC, however the additional quantity may not exceed 10% of the appropriate quota.

The additional quantity is considered as exceeding permitted landings and will be deducted in

the following year’s quota. For stocks subject to analytical TAC the Commission can allow a

Member State to withhold a maximum of 10% of its quota to be transferred to the following

year 7 .

Fishing areas and fish stocks

In this context a fish stock is understood to be a specific species within a certain area. This area

can by outlined using a statistical division of the sea and by national economic zones.

FAO 8 has provided a division of all oceans and seas into main statistical regions. Region 27

comprises the North East Atlantic and Region 21 the North West Atlantic - see maps in Annex

2. Region 27 is subdivided into divisions and subdivisions by ICES, and correspondingly Region

21 is subdivided by NAFO.

National fishing zones reach up to 200 nautical miles from the coastlines or follow internationally

approved boundaries, often based on calculated mid-lines.

The utilization of certain EU Member States fish quotas and the Danish fish quotas are shown in

separate tables, see Tables 2.1 and 2.2. The stock and area codes that Member States have to use

in their monthly transmissions of data to the EU Commission regarding landings of species

subject to a quota, are shown in these tables. If the area code is 2AC4. it refers to ICES area 2A

EEC zone and ICES area 4A, 4B, and 4C, all zones, which include both Norwegian, EEC, and

Faroe Island zones. For certain stocks the tables show what may be an overfishing by a Member

State. However this need not be the case due to flexibility between stocks. Further, the stocks

referred to as “special condition” stocks, are not included in the tables. Certain quotas are available

for all Member States (AMS) - a common EU quota. For instance Denmark may fish on the

common EU quota for cod in area 1/2B. In some instances the quota is used in an area different

from the mentioned due to special conditions. Mackerel is an example. Any conclusions concerning

overfishing have to be done with caution.

For a more extensive explanation regarding stock and area codes, please see Council Regulation

(EC) No. 57/2011 of 18 January 2011 fixing for 2011 the fishing opportunities and associated

conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and,

for Community vessels, in waters where catch limitations are required. It is possible to download

Council Regulation (EC) No. 57/2011 and Council Regulation (EC) 1124/2010 fixing

fishing opportunities for 2011 and Council Regulation (EC) No. 43/2012 and Council Regulation

(EC) 1256/2011 fixing fishing opportunities for 2012 respectively, on the following website:

http://eur-lex.europa.eu.

The source of the Danish fishery statistics

The Danish fishery statistics are based on information (sales notes) from the first-hand sales of

the fish landed by the fishermen together with logbook information from the fishing trips.

In Denmark it is prohibited for non-commercial fishermen to market own catches. Anyone who

is the first to buy, receive or collect fish etc. directly from the fishermen for sale on the home

market, for export (including transit) or for processing, is obliged to register as a buyer and

report to The Danish AgriFish Agency. The same applies to fishermen who sell their own catch

directly to the consumers, process or export their own catch. The terms for reporting are prescribed

in a Ministerial order 9 .

The Danish AgriFish Agency registers all Danish and foreign landings from fishing vessels in

Danish ports together with landings from Danish vessels in foreign ports. The information stored

in the sales note register includes species, market categories (gutted, head on, head off, roe,

liver, quality and size) in addition with fishing vessel identification, date and place of landing

and name of purchaser.


36 Fangster / catches

Catch area

Species

identification

Price

Logbook and landing

declaration

Declaration on

fishing area

Nominal catch

Conversion

factors

The purchaser does not normally have information on catch area and is therefore not asked to

report that information. Fishing area will be supplied by linking the sales note with the logbook

from the fishing trip during which the fish were caught. This is done automatically.

All species for human consumption are identified and recorded. For fish landed directly for

reduction to fish meal/fish oil, the information on species is only indicative, because the sales

notes for fish for industrial purposes only hold the name of the most dominant/prevailing species,

without specification of any unsorted by-catch of other species. A translation of the species

mentioned in the tables is listed in annex 3.

Sales notes without price information are not common and mostly relates to transit landings.

Logbook information

The logbook sheet is a form to be completed by the fisherman/master of the fishing vessel during

the fishing trip and by arrival in port. It holds information about: The vessel, gears applied,

the fishing operations and estimated catches of landed fish. A section of the logbook sheet forms

a landing declaration, with specification of each fishery product landed.

The Master of a vessel flying the flag of a Member State of the European Union must, when

arriving in a Danish port, send the completed logbook sheets to The Danish AgriFish Agency.

Masters of third country vessels are only obliged to forward a landing declaration 10 .

Danish fishermen fishing from a vessel with over-all length less than 8 meters in the Baltic Sea

and less than 10 meters elsewhere, are exempted from submitting a landing declaration when

landing in Danish ports, provided they submit a declaration stating the area in which they fish

for an extended period. This exemption ensures that the sales notes provide all the information

required for the landings from Danish vessels.

However more rigorous requirements can occur due to recovery plans.

The official statistics, which are based on the sales note reporting from the buyers, collectors

and receivers of fish etc., use the logbook to acquire information on catch areas and third country

zones.

Conversion of landed weight to live weight

Catches and quotas are always calculated in live weight. The general expression used in fishery

statistics to label this concept is »nominal catch«.

The quantities reported on the sales notes are the landed weights. The difference between catch

and landing is the waste from the gutting and icing process on the vessel before landing. The

landed weight is thus less than the catch weight.

When calculating the nominal catch, the landed quantities are converted to live weight. The

typical conversion factors are:

Atlantic Cod or other codfish, gutted, head on .................................................................... 1.17

Atlantic Cod, gutted, head off ............................................................................................. 1.70

European Plaice or other flatfish, gutted ............................................................................. 1.05

Monkfish, gutted, head off .................................................................................................. 3.00

Porbeagle and dogfish, gutted ............................................................................................. 1.33

Norway Lobster, tails .......................................................................................................... 3.00

Haddock, fillets with skin and bone ................................................................................... 2.65


Definition

Other notes to the tables

Fangster / catches 37

The sales notes give information on the date of landing but not on the duration of the fishing

trip. When allocating the catches to months, the whole catch is assigned to the month of landing.

Sales notes without vessel information are, in tables with grouping according to vessel category

or vessel district, assigned to the group »unknown or other vessels«.

Days at sea and Kilowatt days

In the cod recovery plan from 2002 the Commission has introduced limitations relating to days

at sea for individual vessels with an overall length of 10 metres or more. The limitation is restricted

to certain areas, among others the North Sea, Skagerrak and Kattegat, and to certain

gears. Every year the Commission sets out the rules in an annex to the TAC/Quota Regulation.

In tables 2.28 – 2.34, information on days at sea and kilowatt days per year grouped by area and

gear are presented for the past three years. The information includes all Danish vessels which

have been registered with a sales note or a logbook by The Danish AgriFish Agency during this

period. If a vessel is obliged to keep a logbook this information has been used to calculate the

days at sea and kilowatt days. If not an estimate of 8 hours has been applied every landing. If a

vessel has used more than one type of gear or fished in more than one area on a fishing trip, the

total time has been distributed proportionally between the number of areas and type of gears

involved. If the vessel does not keep a logbook, information of type of vessel has been used to

categorize the gear type.

The total number of days at sea and kilowatt days has been calculated individually for each

vessel as the sum of the hours at sea divided by 24. For kilowatt days the hours at sea has been

multiplied by the engines registered kilowatt as registered by The Danish AgriFish Agency on

the point in time where the fishing trip took place. The above methodology differs from the

methodology applied by the Commission in managing the days at sea regime.

In table 2.28 the gear purse seine has been registered with an average days at sea of 31 in 2011.

The reason for this relatively low figure is that vessels applying this gear also use trawls during

the year.


38 Fangster / catches

Regulation of the fishery

By 1 January 2007 a new regulation was adapted covering a number of the most import species.

For each vessel a calculation was done based on historical landings. From this calculation vessels

were divided into three different categories – one segment of Fixed Quota Allocation vessels

(FQA), another segment of smaller vessels and a third segment of other vessels. The intention

of the regulation was to improve the conditions for a more profitable fishery.

Based on the calculation each FQA vessel was registered with a share of the quantity that was

allocated to the FQA segment. The shares can be traded, but there are restrictions for the concentration

of shares which can be owned by one person. Every year a vessel is allocated a certain

quantity of fish on the basis of the share of the total quantity. The segment of smaller vessels

may fish the same species as FQA vessels although this is regulated by maximum quantities,

typically every quarter. The segment of other vessels may not fish the species which has

been allocated to the other two segments. Several of the vessels in the segment of other vessels

conduct fishery under the terms of Individual Transferable Quotas (ITQ).

From 2003 the fishery for herring in the North Sea, Skagerrak and Kattegat and the Norwegian

Sea has been regulated by ITQ. Since then fishery for Mackerel, Sprat, Blue Whiting, Atlantic

Horse Mackerel, Sandeel and Norway Pout have been regulated by ITQ.

In table 2.35 landings of FQA and ITQ species are presented by segments and in table 2.36 the

concentration of shares of the fishery by regions is presented.

__________

1 Council Regulation (EC) No. 57/2011 af 18 January 2011 fixing for 2011 the fishing opportunities, and associated

conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in community waters and, for community vessels

in waters, where catch limitations are required. Council Regulation (EC) No. 1225/2010 of 13 December 2010 fixing

for 2011 and 2012 the fishing opportunities for community vessels for certain deepsea fish stocks.

2 TAC = Total Allowable Catch.

3 Council Regulation (EC) No. 170/83 of 25 January 1983 establishing a Community system for the conservation and

management of fishery resources. OJ No. L 24 of 27 January 1983. Change by annotation 4 (Council Regulation (EC)

No. 2371/2002).

4 (OJ No. L358 of 31 December 2002).

5 ICES is an international scientific organization for marine biology and fishery research founded in 1902. ICES convenes

a number of working group sessions where the scientists examine the fish stocks, and report to the Advisory

Committee on Fishery Management (ACFM).

6 Ref. Art. 9 in Council Regulation No. 3760/92 of 20 December 1992 establishing a Community system for fisheries and

aquaculture. Change by annotation 4 (Council Regulation (EC) No. 2371/2002).

7 Council Regulation (EC) No. 847/96 of 6 May 1996.

8 Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Fisheries Department of FAO issues a statistical yearbook,

the latest being Yearbook of Fishery and Aquaculture Statistics 2010 (Rome 2012) with catches for the year

2010.

9 Ministerial Order No. 1175 of 17 December 1999 on registration and control of information on landings of fish from

fishing vessels and on import of fish, with amendments.

10 Ministerial Order No. 1151 of 3 December 2008.


Tabel 2.1: Belgiens kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Belgium quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangster / catches 39

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Andre arter Makrel

4AB-N. - - - 87 2A34. 37 20 53,5 71

Brisling 2CX14- 5 0 2,0 54

2AC4-C 135 0 0,1 31 Mørksej

7DE. - - - 26 2A34. 15 2 12,0 27

Glashvarre 7/3411 6 0 6,7 6

07. 494 309 62,5 519 Pighaj

2AC4-C 8 1 12,5 7 15X14 0 2 - -

8ABDE. 12 1 9,2 5 2AC4-C 0 1 - -

Havtaske Rødspætte

04-N. - - - 45 07A. 380 285 74,9 408

07. 2.961 891 30,1 2.121 2A3AX4 4.701 4.416 93,9 5.920

2AC4-C 341 73 21,4 358 7DE. 1.089 1.121 102,9 1.216

8ABDE. 50 23 46,4 95 7FG. 214 210 98,2 185

Hestemakrel 7HJK. 13 2 16,2 12

4BC7D 54 20 36,9 44 8/3411 5 1 14,0 5

Hvilling Skade og Rokke

07A. 4 3 80,0 5 07D. 66 29 43,9 80

08. 5 0 4,0 10 2AC4-C 227 191 83,9 258

2AC4. 81 65 80,7 267 67AKXD 1.348 1.217 90,3 1.325

7X7A-C 217 158 72,8 326 89-C. - - - 10

Jumfruhummer Sild

07. 16 7 44,4 72 4CXB7D 10 3 33,0 174

2AC4-C 1.207 366 30,3 1.268 Skrubbe og Ising

8ABDE. 6 0 5,0 6 2AC4-C 753 476 63,3 753

Kuller Skærising og Rødtunge

07A. 36 15 41,7 39 2AC4-C 396 358 90,4 406

2AC4. 158 84 52,9 249 Slethvar og Pighvar

5BC6A. - - - 7 2AC4-C 290 206 71,1 290

6B1214 - - - 8 Torsk

7X7A34 216 203 94,1 213 07A. 38 32 84,5 20

Kulmule 07D. 84 45 53,3 74

2AC4-C 39 33 85,4 32 2A3AX4 838 647 77,2 882

571214 13 10 78,5 285 7X7A34 203 115 56,5 469

8ABDE. 10 1 6,0 10 Tunge

Lange 07A. 299 230 77,0 233

04-C. 23 15 67,0 24 07D. 1.472 1.073 72,9 1.649

04-N. - - - 6 07E. 20 17 85,0 53

05EI. - - - 9 24.C. 1.515 844 55,7 1.548

6X14. 48 39 79,8 74 7FG. 844 760 90,0 786

Lyssej 7HJK. 35 8 21,7 39

07. 420 30 7,2 420 8AB. 389 31 7,9 384

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. Source: Council Regulation (EEC) on allocation of quotas to Member States No.

57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations submitted by the Member States to the data base

of the EU Commission: Fisheries Data Exchange System (FIDES).


40 Fangster / catches

Tabel 2.1: (fortsat) Spaniens kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Spanish quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Ansjos Håising

08. 23.660 10.245 43,3 2.366 N3LNO. - 565 - -

8/3411 5.560 6.362 114,4 3.998 N3M. - 12 - -

Berycid Jomfruhummer

3X14- 66 69 104,6 74 07. 1.440 317 22,0 1.380

Blåhvilling 08C. 76 51 67,0 77

1X14 156 155 99,5 4.310 5BC6. 32 0 0,3 32

8C3411 1.987 2.258 113,7 8.034 8ABDE. 32 0 0,9 22

Blå marlin 9/3411 126 126 100,2 88

ATLANT 63 20 62,0 58 Kuller

Brosme 1N2AB. 60 65 108,8 65

567EI. 1 51 6.108,4 14 5BC6A. 14 36 255,7 12

Byrkelange 6B1214 - - - 3

12INT- 778 311 39,9 856 7X7A34 156 93 59,8 116

67- - - - 62 Kulmule

Dybhavshajer 571214 12.061 11.248 93,3 11.760

56789- 3 26 928,3 - 8ABDE. 8.044 6.294 78,3 8.005

Dybvandsrejer 8C3411 6.906 6.464 93,6 8.312

N3L. - 292 - 106 Lange

Glashvarre 6X14. 2.459 1.494 60,7 2.402

07. 5.490 3.439 62,7 5.765 Lille rødfisk

56-14 385 245 63,5 424 1N2AB. 95 9 9,7 95

8ABDE. 587 408 69,5 604 51214. 1.060 959 90,4 932

8C3411 917 1.005 109,6 1.046 514GRN 250 132 52,7 150

Gulhalet Ising N3LN. - 44 - -

N3LNO. - 779 - - N3M. 346 340 98,3 843

Havtaske N3O. 1.864 1.661 89,1 1.818

07. 2.961 2.217 74,9 2.922 Lyssej

56-14 260 167 64,4 275 07. 25 4 16,8 25

8ABDE. 1.416 825 58,2 1.304 08C. 208 256 123,1 208

8C3411 1.293 1.454 112,4 2.230 56-14 - - - 6

Hellefisk 8ABDE. 61 65 107,1 92

2A-C46 - - - 2 9/3411 253 104 41,1 273

N3LMNO 471 4.472 949,7 4.527 Makrel

Hestemakrel 2CX14- 22 1.253 5.695,9 18

08C. 24.129 32.432 134,4 23.619 8C3411 25.109 18.101 72,1 21.449

09. 7.859 8.478 107,9 10.469 Mørksej

2A-14 2.419 2.520 104,2 5.398 1N2AB. 19 2 10,0 10

341SPN 1.168 113 9,7 - 561214 3 31 1.020,0 3

4BC7D - - - 19 7X1034 9 9 101,1 9

Hvid skægbrosme Pighaj

N2J3KL - 13 - - 15X14 1 6 620,0 -

N3NO. 1.413 72 5,1 1.245 Rokke

Hvid tun N3LNO. - - - 4.245

AN05N 15.997 8.042 50,3 14.076 Rødspætte

AS05N 944 80 8,5 759 8/3411 11 9 77,3 11

Hvilling Skade og rokke

08. 715 105 14,6 860 67AKXD 1.387 413 29,8 921

56-14 - - - 1 89-C. 1.397 1.195 85,6 1.345

7X7A. 15 7 45,3 12 N3LNO. 6.253 4.979 79,6 -

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. Source: Council Regulation (EEC) on allocation of quotas to Member States No.

57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations submitted by the Member States to the data base

of the EU Commission: Fisheries Data Exchange System (FIDES).


Tabel 2.1: (fortsat) Spaniens kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Spanish quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangster / catches 41

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Skolæst Storøjet tun

5B67- 76 76 99,5 66 ATLANT 14.470 11.070 76,5 15.759

8X14- 4.767 4.566 95,8 3.726 Sværdfisk

Skælbrosme AN05N 7.184 4.597 64,0 6.949

567- 608 639 105,0 577 AS05N 4.992 4.712 94,4 5.025

89- 222 250 112,7 222 Torsk

Skærising 1/2B. 11.503 11.411 99,2 11.778

N2J3KL - 52 - - 1N2AB. 1.904 1.881 98,8 2.340

N3M - 147 - - 7XAD34 - 1 - -

N3NO. - 240 - - N2J3KL - 55 - -

Sort sabelfisk N3M. 1.624 1.609 99,1 1.584

56712- 135 217 160,7 125 N3NO. - 468 - -

8910- 17 18 103,5 11 Tunfisk

Spidstandet blankesten AE045W 2.441 2.426 99,4 -

09- 714 52 7,2 685 AE45WM - - - 2.411

10- - - - 10 Tunge

678- 71 71 99,7 122 8AB. 10 11 107,0 10

8CDE34 403 177 43,9 -

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. Source: Council Regulation (EEC) on allocation of quotas to Member States No.

57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations submitted by the Member States to the data base

of the EU Commission: Fisheries Data Exchange System (FIDES).


42 Fangster / catches

Tabel 2.1: (fortsat) Finlands kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Finnish quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Brisling Sild

3BCD-C 16.761 16.154 96,4 11.665 30/31. 94.798 77.192 81,4 105.865

Laks 3BC+24 - - - 1

3BCD-F 64.627 30.640 47,4 36.667 3D-R30 20.007 18.216 91,1 17.247

Rødspætte Torsk

3BCD-C 5 1 14,0 5 3BC+24 161 64 39,5 183

3DX32. 1.136 1.003 88,3 1.307

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene. Laks i Østersøen er i stk.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Tabel 2.1: (fortsat) Estlands kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Estonian quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. The figures for salmon are number of fish. Source: Council Regulation (EEC) on

allocation of quotas to Member States No. 57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations

submitted by the Member States to the data base of the EU Commission: Fisheries Data Exchange

System (FIDES).

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Brisling Rokke

3BCD-C 36.735 34.959 95,2 26.672 N3LNO. - - - 200

Byrkelange N3M - 4 - -

12INT- - - - 2 Sild

Dybvandsrejer 03D.RG 15.854 14.721 92,9 14.752

514GRN 1.880 775 41,2 1.550 3D-R30 12.124 9.865 81,4 8.789

N01GRN 700 1.305 186,4 - Skade og Rokke

N3L. 1.085 1.034 95,3 134 67AKXD - - - 5

Gulhalet Ising N3LNO. 335 13 4,0 -

N3LNO. - 10 - - Skolæst

Hellefisk 5B67- - - - 38

N3LMNO 279 216 77,3 298 Skærising

Hvid skægbrosme N2J3KL - 0 - -

N3NO. - - - 18 N3M - 1 - -

Håising N3NO. - 10 - -

N3LNO. - 20 - - Torsk

N3M. - 6 - - 3BC+24 - - - 106

Laks 3DX32. 1.205 1.176 97,6 1.508

3BCD-F 5.267 414 7,9 2.591 N3M. 99 93 94,5 77

3D32. 1.581 733 46,4 1.581 N3NO. - 7 - -

Lille rødfisk

N3LN. 134 137 102,6 222

N3M. 1.071 802 74,8 650

N3O. 121 117 96,7 18

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene. Laks i Østersøen er i stk.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. The figures for salmon are number of fish. Source: Council Regulation (EEC) on

allocation of quotas to Member States No. 57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations

submitted by the Member States to the data base of the EU Commission: Fisheries Data Exchange

System (FIDES).


Tabel 2.1: (fortsat) Frankrigs kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

French quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangster / catches 43

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Andre arter Hvilling

04-N. 116 46 39,4 116 03A. - 1 - -

1N2AB. 47 3 6,6 47 07A. 5 3 62,0 4

Ansjos 08. 2.455 1.974 80,4 2.305

08. 6.040 3.728 61,7 322 2AC4. 2.779 2.437 87,7 3.402

Berycider 56-14 44 8 17,1 40

3X14- 18 10 55,6 22 7X7A-C 10.512 8.814 83,9 12.472

Blåhvilling Jomfruhummer

1X14 4.739 4.261 89,9 9.977 07. 5.753 669 11,6 5.716

Brisling 08C. 27 4 13,0 16

2AC4-C - - - 1.631 2AC4-C 40 0 0,8 38

7DE. 379 1 0,3 361 5BC6. 126 0 0,1 127

Brosme 8ABDE. 4.297 3.509 81,7 4.305

04-C. 41 19 45,4 41 Kuller

1214EI 7 3 35,7 7 07A. 82 9 11,3 99

3A/BCD - 3 - - 1N2AB. 186 185 99,3 251

567EI. 213 205 96,2 191 2AC4. 423 269 63,5 1.499

Byrkelange 3A/BCD - 7 - -

03- - 0 - - 5BC6A. 114 77 67,8 331

12INT- - - - 21 6B1214 472 6 1,4 408

24. 24 10 43,4 27 7X7A34 9.091 8.455 93,0 11.442

5B67- 1.845 1.657 89,8 1.870 Kulmule

Dybvandshajer 2AC4-C 760 628 82,7 415

56789- 10 26 255,7 - 3A/BCD - 27 - -

Glashvarre 571214 12.768 11.465 89,8 13.903

07. 6.655 2.253 33,9 6.995 8ABDE. 14.794 12.646 85,5 14.860

2AC4-C 20 9 45,0 32 8C3411 714 197 27,6 827

56-14 1.451 151 10,4 1.646 Lange

8ABDE. 1.207 819 67,9 1.287 04-C. 169 116 68,9 152

8C3411 51 5 9,8 61 04-N. 8 7 88,8 8

Guldlaks 05EI. 7 1 7,1 6

1/2. - - - 9 1/2. 9 3 28,9 9

3/4. 8 0 2,5 - 3A/BCD - 4 - -

34-C - - - 8 6X14. 2.555 1.877 73,5 2.564

567. - - - 8 Lille rødfisk

Havtaske 1N2AB. 84 3 3,2 84

04-N. - 0 - - 51214D 6 1 21,7 3

07. 19.237 9.973 51,8 18.915 514GRN - - - 22

2AC4-C 64 17 26,0 72 Lyssej

56-14 2.350 1.874 79,7 2.526 07. 9.667 1.738 18,0 9.667

8ABDE. 8.182 4.928 60,2 7.786 08C. 23 1 2,2 23

8C3411 20 13 65,5 25 56-14 190 4 1,9 190

Hellefisk 8ABDE. 1.393 1.373 98,5 1.366

2A-C46 106 74 69,9 115 Makrel

Hestemakrel 2A34. 1.829 2.682 146,7 1.473

08C. 434 94 21,6 431 2CX14- 16.277 15.162 93,2 15.631

2A-14 14.539 10.308 70,9 11.530 8C3411 1.203 1.195 99,4 170

4BC7D 2.344 1.219 52,0 1.944 Mørksej

Hvid tun 1N2AB. 210 111 53,1 218

AN05N 6.062 3.184 52,5 6.119 2A34. 15.142 14.383 95,0 15.340

AS05N 311 15 4,8 250 56-14 4.953 2.378 48,0 3.220

7/3411 1.366 254 18,6 1.366

Pighaj

2AC4-C 88 42 48,2 88

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. Source: Council Regulation (EEC) on allocation of quotas to Member States No.

57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations submitted by the Member States to the data base

of the EU Commission: Fisheries Data Exchange System (FIDES).


44 Fangster / catches

Tabel 2.1: (Frankrig fortsat) Frankrigs kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

French quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Rødspætte Sort sabelfisk

07A. 20 0 1,5 20 1234- 5 1 12,0 4

2A3AX4 655 344 52,5 854 56712- 2.329 2.252 96,7 2.078

56-14 10 2 16,0 10 8910- 29 18 63,1 29

7BC. 18 9 52,2 16 Spidstandet blankesten

7DE. 2.189 2.169 99,1 2.431 678- 108 33 30,5 69

7FG. 107 98 91,3 93 Storøjet tun

7HJK. 59 53 89,5 28 ATLANT 8.508 1.789 21,0 7.952

8/3411 313 197 62,9 313 Sværdfisk

Sild AN05N - 16 - -

2A47DX 82 50 61,0 89 Torsk

4AB. 9.530 9.519 99,9 17.592 03AN. - 5 - -

4CXB7D 7.190 6.337 88,2 11.871 07A. 15 3 22,0 16

5B6ANB 492 491 99,9 470 07D. 149 1.110 747,0 1.444

7EF. 490 489 99,8 490 1/2B. 3.496 3.496 100,0 2.429

7G-K. 819 244 29,8 1.384 1N2AB. 2.038 2.035 99,9 2.699

Skolæst 2A3AX4 1.000 539 53,9 901

124. 10 0 2,0 11 5BE6A 39 38 98,5 1

5B67- 2.686 1.304 48,6 2.365 5W6-14 12 1 9,2 12

8X14- 170 6 3,4 149 7XAD34 4.086 3.762 92,1 7.671

Skrubbe og Ising Tunfisk

2AC4-C 276 164 59,2 196 AE045W 958 957 99,9 -

Skælbrosme AE45WM - - - 959

1012- - - - 10 Tunge

1234- 10 1 13,0 10 07A. 2 1 30,0 2

567- 642 441 68,6 560 07D. 2.809 2.345 83,5 3.286

89- 37 37 100,0 35 07E. 290 290 100,0 293

Skærising og Rødtunge 24.C. 770 536 69,6 791

2AC4-C 261 53 20,4 261 56-14 - 3 - -

Slethvar og Pighvar 7BC. 7 5 75,7 7

2AC4-C 88 42 48,2 88 7FG. 92 50 54,5 85

Skade og rokke 7HJK. 74 72 97,4 83

07D. 737 633 85,9 744 8AB. 4.381 4.197 95,8 4.079

2AC4-C 67 51 75,8 74

67AKXD 5.325 4.022 75,5 4.601

89-C. 2.179 1.308 60,0 1.919

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. Source: Council Regulation (EEC) on allocation of quotas to Member States No.

57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations submitted by the Member States to the data base

of the EU Commission: Fisheries Data Exchange System (FIDES).


Tabel 2.1: (fortsat) Tysklands kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

German quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangster / catches 45

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Andre arter Kulmule

04-N. 310 263 84,8 332 2AC4-C 120 90 75,2 76

1N2AB. 117 53 44,9 122 3A/BCD 2 2 85,0 -

Blåhvilling Laks

1X14 269 236 87,8 5.486 3BCD-F 5.767 1.483 25,7 2.826

Brisling Lange

03A. - - - 73 04-C. 105 43 41,2 111

2AC4-C 4.414 3.226 73,1 2.681 04-N. 31 27 87,7 42

3BCD-C 11.862 10.980 92,6 11.376 05EI. - - - 6

7DE. - - - 26 1/2. 9 0 2,2 9

Brosme 3A/BCD 2 0 15,0 7

04-C. 18 1 3,3 18 6X14. 81 11 14,0 75

04-N. 3 1 33,3 6 Lille rødfisk

1214EI - - - 7 1N2AB. 766 24 3,2 766

3A/BCD 7 0 0,0 7 51214D 1.879 1.784 95,0 1.494

567EI. - - - 2 514GRN 1.742 3 0,2 3.120

Byrkelange N3M. - - - 1.369

03- - - - 2 Makrel

24. 4 0 0,0 4 2A34. 789 5.294 671,0 658

5B67- 2 0 0,0 5 2CX14- 21.401 18.409 86,0 17.787

Dybvandsrejer 8C3411 1.475 - - 1.262

N3L. 302 302 99,9 0 Mørksej

Glashvarre 1N2AB. 1.350 1.350 100,0 1.591

2AC4-C 5 2 38,0 6 2A34. 10.530 9.934 94,3 8.606

Guldlaks 56-14 - - - 13

1/2. - - - 33 Pighaj

34-C - - - 22 2AC4-C 0 1 - -

567. - - - 935 Rødspætte

Havtaske 03AN. 24 11 47,5 32

04-N. 22 11 50,9 23 03AS. 20 3 15,0 20

07. 370 171 46,3 393 2A3AX4 4.168 3.799 91,1 4.754

2AC4-C 367 124 33,7 386 3BCD-C 425 424 99,8 408

56-14 149 148 99,5 164 Sild

Hellefisk 03A.BC - - - 51

1N2AB. - - - 25 03A. 57 54 95,1 728

2A-C46 - - - 3 1/2- 13.797 1.771 12,8 5.694

514GRN 5.867 5.782 98,5 4.390 2A47DX - - - 89

N01GRN 1.850 1.806 97,6 1.850 3BC+24 8.461 8.623 101,9 11.532

N3LMNO - - - 138 3D-R30 2.877 1.350 46,9 957

Hestemakrel 4AB. 4.321 4.318 99,9 41.683

2A-14 23.599 19.152 81,2 14.325 4CXB7D 4.987 4.984 99,9 4.373

4BC7D 3.685 2.814 76,4 1.748 5B6ANB 3.387 3.387 100,0 2.486

Hvilling 7G-K. - - - 234

03A. - 0 - - Skade og Rokke

2AC4. 151 108 71,6 189 2AC4-C 19 2 10,5 14

561214 - - - 2 67AKXD 16 2 10,0 14

04-N. - - - 1 Skolæst

Jumfruhummer 03- - - - 5

2AC4-C 594 535 90,1 837 124. - - - 1

3A/BCD 21 17 81,0 15 5B67- - - - 5

Kuller 8X14- - - - 72

1N2AB. 205 205 100,0 412 Skrubbe og ising

2AC4. 744 583 78,3 807 2AC4-C 2.457 338 13,8 2.432

3A/BCD 107 99 92,2 123 Skælbrosme

5BC6A. - - - 8 1234- - - - 9

6B1214 - - - 10 567- - - - 10

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene. Laks i Østersøen er i stk.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. The figures for salmon are number of fish. Source: Council Regulation (EEC) on

allocation of quotas to Member States No. 57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations

submitted by the Member States to the data base of the EU Commission: Fisheries Data Exchange

System (FIDES).


46 Fangster / catches

Tabel 2.1: (fortsat) Tysklands kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

German quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Skærising og Rødtunge Torsk

2AC4-C 113 113 99,7 112 03AN. 79 55 69,6 76

Slethvar og Pighvar 03AS. 3 2 50,0 2

2AC4-C 267 192 71,8 246 1/2B. 2.492 2.492 100,0 4.909

Sort sabelfisk 1N2AB. 2.133 2.129 99,8 3.396

1234- - - - 3 2A3AX4 2.635 1.013 38,4 2.437

56712- 3 0 0,0 9 3BC+24 5.338 4.521 84,7 6.166

Tobis 3DX32. 3.550 2.961 83,4 4.872

2A3A4. 11.955 9.806 82,0 1.713 5W6-14 - - - 1

GRLW44 - - - 1.309

N01514 1.782 1.782 100,0 876

N3M. - - - 100

N64E44 - - - 1.309

S64E44 - - - 1.309

Tunge

24.C. 794 323 40,7 1.026

3A/BCD 44 31 69,3 34

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Tabel 2.1: (fortsat) Storbritanniens kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

United Kingdoms quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. Source: Council Regulation (EEC) on allocation of quotas to Member States No.

57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations submitted by the Member States to the data base

of the EU Commission: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Andre arter Guldlaks

04-N. 1.749 1.615 92,4 1.930 1/2. 44 0 0,9 46

1N2AB. 186 40 21,5 181 3/4. 19 0 1,1 -

Berycid 34-C - - - 19

3X14- 11 0 1,8 11 567. 262 2 0,7 267

Blåhvilling Havgalt

1X14 1.508 1.358 90,1 12.623 678- 2.873 2.814 97,9 5.211

Brisling Havtaske

2AC4-C 3.726 3.437 92,2 5.283 04-N. 251 108 43,1 258

7DE. 3.147 3.095 98,4 2.702 07. 6.475 5.395 83,3 6.574

Brosme 2AC4-C 7.537 6.313 83,8 8.209

04-C. 90 77 85,2 89 56-14 2.071 1.912 92,3 1.962

04-N. 4 2 52,5 4 8ABDE. - 111 - -

1214EI 7 1 20,0 7 Hellefisk

567EI. 58 40 68,6 80 1N2AB. 25 10 38,4 25

Byrkelange 2A-C46 68 62 91,0 60

12INT- - - - 15 514GRN 309 230 74,5 275

24. 2 2 100,0 - Hestemakrel

5B67- 94 75 78,9 330 2A-14 15.939 14.967 93,9 14.435

Dybvandsrejer 4BC7D 4.700 1.775 37,8 4.647

2AC4-C - - - 762 Hvid tun

N3L. - - - 517 AN05N 230 37 16,3 233

Glashvarre Hvilling

07. 2.673 2.085 78,0 2.859 07A. 19 7 39,0 37

2AC4-C 1.768 1.379 78,0 1.948 2AC4. 9.150 8.697 95,1 10.774

56-14 1.110 777 70,0 1.173 56-14 155 85 55,1 200

7X7A-C 1.143 797 69,7 1.910

Ising og skrubbe

2AC4-C 1.633 689 42,2 1.738

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. Source: Council Regulation (EEC) on allocation of quotas to Member States No.

57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations submitted by the Member States to the data base

of the EU Commission: Fisheries Data Exchange System (FIDES).


Tabel 2.1: (UK fortsat) Storbritanniens kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

United Kingdoms quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangster / catches 47

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Jomfruhummer Sild

04-N. 64 4 5,8 64 07A/MM 5.313 4.872 91,7 4.956

07. 8.155 7.356 90,2 7.779 1/2- - - - 11.923

2AC4-C 21.828 13.579 62,2 20.017 2A47DX 211 106 50,4 326

5BC6. 15.131 12.761 84,3 15.261 4AB. 27.687 27.887 100,7 58.079

Kuller 4CXB7D 2.276 2.150 94,5 4.189

07A. 644 335 52,1 662 5B6ANB 11.806 11.806 100,0 13.354

1N2AB. 781 782 100,1 547 7EF. 490 218 44,4 490

2AC4. 24.360 23.102 94,8 27.156 7G-K. 17 4 22,9 28

5BC6A. 1.618 1.377 85,1 4.845 Skade og rokke

6B1214 3.478 1.732 49,8 3.008 07D. 162 133 82,1 149

7X7A34 1.646 1.606 97,6 1.855 2AC4-C 870 699 80,3 929

Kulmule 67AKXD 3.114 1.824 58,6 2.818

2AC4-C 1.932 1.814 93,9 710 89-C. - - - 10

571214 4.836 4.296 88,8 5.976 Skolæst

8ABDE. - 104 - - 124. - - - 1

Lange 5B67- 159 8 4,9 139

04-C. 2.151 2.019 93,8 2.102 8X14- - - - 14

04-N. 95 95 99,8 78 Skælbrosme

05EI. - - - 6 1012- - - - 10

1/2. 9 1 5,6 9 1234- 15 1 9,3 15

3A/BCD 1 0 0,0 5 567- 668 232 34,7 741

6X14. 2.939 2.384 81,1 2.963 Skærising og Rødtunge

Lille rødfisk 2AC4-C 3.805 1.589 41,8 3.905

1N2AB. 150 21 14,1 150 Slethvar og Pighvar

51214D - - - 7 2AC4-C 686 487 70,9 707

514GRN - - - 31 Sort sabelfisk

N3M. - - - 26 1234- 5 0 2,0 4

Lyssej 56712- 35 36 101,4 42

07. 2.313 1.512 65,4 2.353 Spidstandet blankesten

56-14 145 36 24,5 145 10- - - - 11

8ABDE. 27 10 36,7 24 678- 23 7 28,7 24

Makrel Tobis

2A34. 1.756 70.241 4.000,0 1.527 2A3A4. 6.312 6.089 96,5 111

2CX14- 173.521 111.107 64,0 151.082 Torsk

Mørksej 03AN. - 0 - -

1N2AB. 875 875 100,0 691 07A. 188 164 87,3 128

2A34. 10.455 10.204 97,6 8.177 07D. 161 100 62,0 149

56-14 5.316 4.561 85,8 5.218 1/2B. 2.573 2.535 98,5 2.604

7/3411 431 58 13,5 441 1N2AB. 6.099 6.092 99,9 5.164

Pighaj 2A3AX4 12.485 12.048 96,5 10.601

15X14 0 0 - - 5BE6A 124 113 91,0 11

2AC4-C 0 0 - - 5W6-14 48 36 75,2 48

Rokke og skade 7XAD34 460 429 93,4 856

07D. 162 133 82,1 149 GRLW44 - - - 291

2AC4-C 870 699 80,3 929 N01514 718 725 100,9 1.124

67AKXD 3.114 1.824 58,6 2.818 N3M. 1.063 1.063 100,0 868

89-C. - - - 10 N64E44 - - - 291

Rødspætte S64E44 - - - 291

07A. 546 132 24,1 531 Tunge

2A3AX4 15.996 15.146 94,7 18.835 07A. 69 26 37,3 28

56-14 37 30 80,1 408 07D. 989 672 68,0 1.172

7DE. 1.414 1.364 96,5 1.435 07E. 431 422 98,0 452

7FG. 49 45 91,6 43 24.C. 1.057 777 73,5 1.741

7HJK. 45 43 96,2 39 56-14 12 3 26,7 12

7FG. 371 168 45,2 286

7HJK. 73 54 74,1 78

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. Source: Council Regulation (EEC) on allocation of quotas to Member States No.

57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations submitted by the Member States to the data base

of the EU Commission: Fisheries Data Exchange System (FIDES).


48 Fangster / catches

Tabel 2.1: (fortsat) Irlands kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Irish quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Berycid Mørksej

3X14- - - - 11 1N2AB. 429 386 90,1 450

Blåhvlling

7/3411 1.516 683 45,1 1.516

1X14 1.361 1.198 88,0 7.088 Pighaj

Brosme 135X14 3 1 43,3 -

567EI. 8 6 80,0 18 Rokke og skade

Byrkelange 67AKXD 1.305 1.170 89,6 1.375

24. - - - 4 Rødspætte

5B67- - - - 5 07A. 846 118 14,0 848

Glashvarre 56-14 275 17 6,1 275

07. 2.988 2.090 70,0 3.077 7BC. 69 16 23,5 62

56-14 439 299 68,2 483 7FG. 74 68 91,5 72

Guldlaks 7HJK. 88 72 81,6 86

34-C - - - 8 Sild

567. - - - 338 07A/MM - - - 237

Havgalt 1/2- - - - 4.943

678- 22.227 21.045 94,7 56.666 4AB. - 40 - 80

Havtaske 5B6ANB 3.188 2.812 88,2 3.317

07. 3.372 3.123 92,6 2.962 6AS7BC 5.301 3.298 62,2 4.777

56-14 626 593 94,7 548 7G-K. 12.115 11.854 97,9 18.497

Hellefisk Skolæst

2A-C46 - - - 2 5B67- - - - 187

Hestemakrel 8X14- - - - 7

2A-14 42.615 36.953 86,7 45.812 Skælbrosme

4BC7D - - - 1.216 567- 267 6 2,2 298

Hvid tun Sort sabelfisk

AN05N 3.598 3.597 100,0 3.896 56712- - - - 1

Hvilling Spidstandet blankesten

07A. 105 95 90,9 56 678- - - - 6

56-14 169 151 89,5 101 Sværdfisk

7X7A-C 5.166 4.750 92,0 5.547 AN05N - 2 - -

Jomfruhummer Torsk

07. 8.900 7.635 85,8 9.221 07A. 341 304 89,0 275

5BC6. 210 36 17,0 211 1N2AB. - - - 219

Kuller 5BE6A 44 42 94,8 3

07A. 555 434 78,3 583 5W6-14 17 12 68,8 17

1N2AB. - - - 25 7XAD34 911 894 98,1 1.467

5BC6A. 403 292 72,4 1.025 Tunge

6B1214 339 123 36,4 294 07A. 65 49 75,4 73

7X7A34 3.329 3.315 99,6 3.693 56-14 48 12 25,6 48

Kulmule 7BC. 37 22 59,2 37

571214 1.937 1.867 96,4 1.748 7FG. 44 30 68,0 37

Lange 7HJK. 190 64 33,9 209

6X14.

Lille rødfisk

729 663 91,0 608

51214D

Lyssej

- - - 1

07. 1.060 967 91,2 1.030

56-14

Makrel

56 12 21,4 56

2A34. - 3.814 - -

2CX14- 64.495 44.212 68,6 55.013

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. Source: Council Regulation (EEC) on allocation of quotas to Member States No.

57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations submitted by the Member States to the data base

of the EU Commission: Fisheries Data Exchange System (FIDES).


Tabel 2.1: (fortsat) Letlands kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Latvian quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangster / catches 49

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Brisling Sild

3BCD-C 34.901 33.553 96,1 30.888 03D.RG 19.591 17.751 90,6 19.591

Dybvandsrejer 3D-R30 0 13 - -

514GRN 230 10 4,4 - Torsk

N3L. 325 325 100,0 134 3BC+24 27 24 87,8 30

Hellefisk 3DX32. 628 4.878 776,9 7.202

N3LMNO 23 14 59,6 - N3M. - - - 52

Laks

3BCD-F 32.965 1.099 3,3 11.153

Lille rødfisk

1/2INT - 536 - -

51214D 1.016 845 83,1 1.200

514GRN - - - 360

N1F3K. 0 95 - -

N3M. 73 71 97,8 71

N3O. 271 82 30,2 -

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene. Laks i Østersøen er i stk.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Tabel 2.1: (fortsat) Litauens kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Lithuanian quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. The figures for salmon are number of fish. Source: Council Regulation (EEC) on

allocation of quotas to Member States No. 57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations

submitted by the Member States to the data base of the EU Commission: Fisheries Data Exchange

System (FIDES).

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Brisling Makrel

2AC4-C - - - 400 2CX14- 26 29 110,8 -

3BCD-C 9.851 9.810 99,6 11.272 Rokke

Byrkelange N3LNO. - - - 75

12INT- - - - 7 Sild

5B67- - - - 1 03A. 495 140 28,3 -

Dybvandsrejer 3D-R30 2.736 1.984 72,5 2.289

N3L. - - - 134 Skade og rokke

Hellefisk 67AKXD - - - 21

2A-C46 - - - 2 N3LNO. 106 48 45,7 -

N3LMNO 41 39 95,7 62 Skolæst

Hestemakrel 5B67- - - - 48

2A-14 356 660 185,5 1.000 8X14- - - - 6

4BC7D 500 174 34,9 - Sort sabelfisk

Laks 56712- - - - 1

3BCD-F 3.875 93 2,4 1.899 Tobis

Lille rødfisk 2A3A4. 2.435 2.363 97,0 -

51214D - - - 880 Torsk

514GRN - - - 816 3BC+24 - - - 29

N1F3K. 0 88 - - 3DX32. 3.758 3.051 81,2 4.664

N3LN. 283 249 87,9 325 N3M. 111 35 31,4 49

N3M. 585 481 82,3 1.026 N3NO. - 5 - -

N3O. - - - 85

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene. Laks i Østersøen er i stk.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. The figures for salmon are number of fish. Source: Council Regulation (EEC) on

allocation of quotas to Member States No. 57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations

submitted by the Member States to the data base of the EU Commission: Fisheries Data Exchange

System (FIDES).


50 Fangster / catches

Tabel 2.1: (fortsat) Nederlandenes kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Dutch quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Andre arter Makrel

04-N. 43 31 71,4 85 2A34. 1.498 9.388 626,7 1.505

Blåhvilling 2CX14- 27.524 19.448 70,7 18.993

1X14 4.723 4.178 88,5 22.733 8C3411 106 - - 11

Brisling Mørksej

2AC4-C 6.114 6.108 99,9 7.331 2A34. 31 24 78,7 482

7DE. 406 37 9,1 361 7/3411 - - - 5

Dybvandsrejer Pighaj

2AC4-C 28 0 0,0 24 2AC4-C 0 0 - -

Glashvarre Pighvar og slethvar

07. - 0 - - 2AC4-C 2.579 2.535 98,3 2.579

2AC4-C 24 16 66,3 26 Rødspætte

Guldlaks 07A. - - - 1

1/2. - - - 17 2A3AX4 30.947 29.161 94,2 34.279

34-C - - - 39 7DE. 61 14 23,6 50

567. 3.733 3.050 81,7 3.237 7HJK. - - - 29

Havtaske 7DE. 38 12 32,6 -

04-N. 19 11 58,4 16 Sild

07. 2 3 118,2 167 1/2- 8.477 0 0,0 7.890

2AC4-C 258 44 17,0 271 2A47DX 1.444 1.443 99,9 178

56-14 - - - 159 4AB. 20.342 20.662 101,6 54.085

Hestemakrel 4CXB7D 11.618 11.010 94,8 23.943

2A-14 64.016 57.618 90,0 62.564 5B6ANB 2.510 2.277 90,7 3.082

4BC7D 19.726 15.897 80,6 11.597 6AS7BC 21 0 1,0 2

Hvilling 7G-K. 981 942 96,0 1.341

03A. - - - 3 Skade og Rokke

2AC4. 625 508 81,3 788 07D. 11 4 37,3 5

7X7A-C 773 217 28,0 446 2AC4-C 242 3 1,3 254

Ising og skrubbe 67AKXD 5 0 8,0 5

2AC4-C 11.421 7.209 63,1 11.421 Skærising og Rødtunge

Jomfruhummer 2AC4-C 853 595 69,7 743

2AC4-C 1.103 990 89,8 1.100 Torsk

3A/BCD - - - 10 03AN. - - - 19

Kuller 07D. 68 23 33,7 57

2AC4. 130 73 55,8 181 2A3AX4 2.168 1.924 88,8 2.420

3A/BCD - - - 2 7XAD34 6 3 55,0 3

7/3411 36 14 39,7 44 Tunge

Kulmule 07D. - - - 7

2AC4-C 96 95 99,3 65 24.C. 10.770 8.092 75,1 12.000

571214 403 377 93,7 39 24. - - - 54

8ABDE. 20 - - 18 3A/BCD - - - 51

Lange

04-C. 6 1 10,0 6

04-N. 1 0 30,0 1

6X14. 9 1 7,8 3

Lille rødfisk

1N2AB. - 1 - -

51214D - - - 2

Lyssej

07. 10 1 11,0 -

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. Source: Council Regulation (EEC) on allocation of quotas to Member States No.

57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations submitted by the Member States to the data base

of the EU Commission: Fisheries Data Exchange System (FIDES).


Tabel 2.1: (fortsat) Portugals kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Portuguese quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangster / catches 51

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Ansjos Lyssej

9/3411 2.882 2.920 101,3 4.362 9/3411 29 2 6,6 9

Berycider Makrel

3X14- 220 241 109,5 214 8C3411 4.746 2.880 60,7 4.264

Blåhvilling Mørksej

1X14 - - - 1 1N2AB. 80 42 52,0 40

8C3411 483 712 147,4 2.109 Rokke

Blå Marlin N3LNO. - - - 832

ATLANT 87 89 102,2 70 N3M - 31 - -

Dybhavshajer Rødspætte

10- 0 0 0,0 - 8/3411 66 55 83,0 66

56789- 4 4 112,9 - Sild

Dybvandsrejer 1/2. 0 0 0,0 1

N3L. - - - 44 Skade og Rokke

Glashvarre 67AKXD - - - 25

8C3411 135 134 99,5 112 89-C. 1.578 1.554 98,5 1.322

Gulhalet ising N3LNO. 862 220 25,5 -

N3LNO. - 441 - - Skælbrosme

Havtaske 1012- 40 11 28,3 40

8C3411 260 335 128,9 1.047 89- 10 12 120,0 10

Hellefisk Skærising

N3LMNO 2.414 2.774 114,9 2.078 N2J3KL - 8 - -

Helleflynder N3M - 16 - -

514GRN - - - 1.000 N3NO. - 67 - -

N23KL - 1 - - Sort sabelfisk

N3M - 9 - - 8910- 3.305 3.547 107,3 3.311

N3NO - 27 - - C3412- 4.542 1.941 42,7 4.321

Hestemakrel Spidstandet blankesten

08C. 873 740 84,8 1.091 09- 155 104 66,8 182

09. 24.274 13.464 55,5 22.758 10- 1.237 622 50,3 1.240

341PRT 1.129 486 43,0 - 678- - 0 - -

4BC7D - - - 1 Storøjet tun

X34PRT 3.072 1.753 57,1 - ATLANT 6.880 7.022 102,1 6.157

Hvid skægbrosme Sværdfisk

N3NO. 1.301 14 1,1 1.678 AN05N 1.480 895 60,5 1.263

Hvid tun AS05N 326 323 99,0 354

AN05N 2.030 1.017 50,1 2.535 Torsk

AS05N 660 70 10,6 531 1/2B. 1.891 1.871 98,9 1.947

Hvilling 1N2AB. 1.742 1.705 97,9 1.548

08. - 1 - - N2J3KL - 159 - -

9/3411 588 96 16,3 - N3M. 2.526 3.028 119,9 2.561

Håising N3NO. - 356 - -

N3LNO. - 241 - - Tunfisk

N3M. - 59 - - AE045W 188 180 95,3 -

Jomfruhummer AE45WM - - - 227

9/3411 202 127 62,8 205 Tunge

Kuller 8CDE34 669 486 72,6 -

1N2AB. 78 31 39,1 50

Kulmule

8C3411 3.472 2.236 64,4 4.020

Lange

6X14. 5 0 0,0 5

Lille Rødfisk

1/2INT - 595 - -

1N2AB. 405 3 0,8 405

51214D 603 855 141,8 425

514GRN 1.650 598 36,2 -

N3LN. 933 1.217 130,4 1.001

N3M. 6.235 6.642 106,5 4.503

N3O. 4.629 4.338 93,7 5.229

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. Source: Council Regulation (EEC) on allocation of quotas to Member States No.

57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations submitted by the Member States to the data base

of the EU Commission: Fisheries Data Exchange System (FIDES).


52 Fangster / catches

Tabel 2.1: (fortsat) Sveriges kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Swedish quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Andre arter Lange

4AB-N. 0 91 - - 04-C. 11 0 3,6 11

Blåhvilling 3A/BCD 28 19 66,1 23

1X14 31 3 10,7 375 Makrel

Brisling 2A34. 3.252 2.892 88,9 3.801

03A. 13.184 2.064 15,7 13.184 2CX14- 315 - - 114

2AC4-C 1.352 1.319 97,6 2.480 Mørksej

3BCD-C 57.684 54.954 95,3 46.532 04-N. 880 805 91,5 880

Brosme 2A34. 535 529 98,9 448

04-C. 6 0 0,0 6 Rokke og skader

3A/BCD 7 2 31,4 7 03-C. 13 1 8,5 14

Byrkelange 03A.C. - - - 13

03- 4 0 2,5 3 Rødspætte

Dybvandsrejer 03AN. 222 171 76,8 275

03A. 1.557 1.477 94,9 1.323 03AS. 199 41 20,4 199

04-N. 142 135 94,7 123 2A3AX4 1 0 30,0 -

2AC4-C - - - 103 3BCD-C 149 87 58,2 151

Guldlaks Sild

34-C - - - 41 03A.BC 916 5 0,6 916

Havtaske 03A. 16.489 15.459 93,8 26.532

2AC4-C 9 0 2,2 9 04-N. 846 723 85,4 922

Hestemakrel 1/2- - - - 1.071

2A-14 983 90 9,1 773 2A47DX 77 0 0,0 84

4BC7D - - - 75 30/31. 18.801 3.553 18,9 20.975

Hvilling 3BC+24 2.537 2.523 99,4 3.491

03A. 99 22 21,8 99 3D-R30 36.778 24.707 67,2 25.493

2AC4. 2 0 5,0 3 4AB. 2.714 2.714 100,0 3.840

Hvilling og sej Skolæst

04-N. 190 39 20,7 190 03- - - - 45

Industrifisk Skærising og Rødtunge

4AB-N. 800 669 83,6 800 2AC4-C 11 0 1,8 11

Ising og skrubbe Slethvar og Pighvar

2AC4-C 6 0 0,0 6 2AC4-C 5 0 0,0 5

Jumfruhummer Tobis

3A/BCD 1.359 950 69,9 1.714 2A3A4. 32.707 31.715 97,0 1.631

Kuller Torsk

04-N. 707 113 16,0 707 03AN. 537 525 97,8 530

2AC4. 128 16 12,7 168 03AS. 86 45 52,4 58

3A/BCD 200 198 99,2 229 04-N. 382 296 77,5 382

Kulmule 2A3AX4 34 14 42,9 30

2AC4-C 2 1 70,0 - 3BC+24 2.924 2.575 88,1 3.312

3A/BCD 144 33 23,1 144 3DX32. 13.721 10.043 73,2 17.163

Laks Tunge

3BCD-F 70.056 50.424 72,0 34.327 3A/BCD 58 52 88,8 25

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene. Laks i Østersøen er i stk.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. The figures for salmon are number of fish. Source: Council Regulation (EEC) on

allocation of quotas to Member States No. 57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations

submitted by the Member States to the data base of the EU Commission: Fisheries Data Exchange

System (FIDES).


Tabel 2.1: (fortsat) Polens kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Polish quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangster / catches 53

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Brisling Sild

3BCD-C 83.680 56.770 67,8 66.128 3BC+24 - 38 - -

Hellefisk 3D-R30 2.067 1.696 82,0 2.719

514GRN - - - 831 3D-R31 27.863 26.781 96,1 19.537

Laks Skolæst

3BCD-F 15.723 6.106 38,8 7.704 8X14- - - - 30

Mørksej Torsk

2A34. 584 583 99,9 - 1/2B. 3.770 3.753 99,5 3.868

Rødspætte 1N2AB. - - - 700

3BCD-C 456 35 7,8 390 2A3AX4 3 2 96,0 -

3BC+24 1.496 488 32,6 1.337

3DX32. 13.944 11.368 81,5 20.534

Anm.: Kvoter for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr juni måned 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene. Laks i Østersøen er i stk.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012, samt medlemsstaternes indberetning til EU

Kommissionens database: Fisheries Data Exchange System (FIDES).

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfers of quotas as of June 2012. See the text section for an explanation

of stock and area codes. The figures for salmon are number of fish. Source: Council Regulation (EEC) on

allocation of quotas to Member States No. 57/2012 of January 18th 2012, as well as declarations

submitted by the Member States to the data base of the EU Commission: Fisheries Data Exchange

System (FIDES).


54 Fangster / catches

Tabel 2.2: Danmarks kvoter og kvoteudnyttelse for 2011, samt kvoter for 2012

Danish quotas and catches in 2011 and quotas for 2012

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

2011 2012 2011 2012

Fangst

2

Fangst

3

Kvote

4

Kvotebestand (art/område) Kvote

1

Fangst

2

Fangst

3

Tons Procent Tons Tons Procent Tons

Blåhvilling Makrel

1X14 824 137 16,6 2.434 2A4A-N. 13.018 13.018 100 10.176

Brisling 2A34. 19.626 19.544 99,6 11.379

03A. 34.570 7.504 21,7 34.843 2CX14- 3.438 2.839 82,6 2.040

2AC4-C 142.824 112.150 78,5 122.503 Mørksej

3BCD-C 37.292 33.652 90,2 20.704 1N2AB. 16 15 94,6 -

7DE. 1.462 0 - 1.764 2A34. 6.550 6.331 96,7 4.694

Brosme Pighaj

03A/BCD 13 0 3,2 13 03A.C. - 1 - -

04-C. 14 1 1,1 59 2AC4-C 1 1 107,2 1

04-N. 163 53 32,5 160 Pighvarre

Byrkelange 2AC4-C 727 545 74,9 727

03- 5 0 7,4 0 Rødspætte

24- 4 0 - 0 03AN. 7.545 7.483 99,2 7.484

Dybvandsreje 03AS. 1.769 316 17,9 1.769

03A. 2.891 1.273 44,1 2.457 2A3AX4 12.394 11.636 93,9 14.559

04-N. 338 253 74,9 357 3BCD-C 2.006 1.393 69,4 1.935

2AC4-C 3.027 1 0,0 2.576 Rødtunge

514GRN 1.790 140 7,8 2.216 2AC4-C 952 454 47,7 953

N01GRN 3.300 3.083 93,4 4.000 Sild

Glashvarre 03A-BC 5.692 2.631 46,2 5.692

2AC4-C 20 9 46,7 11 03A. 8.718 7.858 87,7 -

Guldlaks 3AN - - - 7.321

3/4. 1.040 0 - 1.063 3AS - - - 4.417

Havtaske 1/2- 26.053 26.740 102,6 24.683

2AC4-C 752 234 31,1 789 2A47DX 14.643 8.251 56,3 17.134

04-N. 1.166 893 76,6 1.158 3BC+24 2.818 2.819 100,0 3.157

Hellefisk 3D-R31 2.363 2.143 90,7 1.960

2A-C46 1 0 14,6 2 4AB. 46.442 46.412 99,9 67.641

Havgalt 4CXB7D 198 0 - -

678- 7.900 7.745 98,0 20.123 Sildehaj

Hestemakrel 3-12 0 0 - -

2A-14 7.436 5.894 83,4 16.440 Skade

4BC7D 14.947 89 0,6 19.339 2AC4-C 6 4 59,9 0

Hvilling 03A-C. 50 31 62,4 50

03A. 929 40 4,3 929 Skolæst

2AC4. 283 135 47,6 327 1245A- 2 0 - 1

Ising og skrubbe 3A/BCD 804 5 0,6 804

2AC4-C 1.888 690 36,5 1.888 Sperling

Jumfruhummer 2A3A4. 4.496 3.748 83,4 -

2AC4-C 1.371 493 36,0 1.284 04-N. 0 0 - -

3A/BCD 3.790 2.948 77,8 4.788 Tobis

04-N. 1.135 335 29,5 1.135 2A3A4. omr 1 249.288 247.373 99,2 37.406

Kuller 2A3A4. omr 2 31.714 29.118 91,8 4.744

2AC4-C 1.076 697 64,8 1.621 2A3A4. omr 3 9.777 3.328 34,0 4.745

3A/BCD 1.688 1.662 98,4 1.954 2A3A4. omr 4 9.780 270 2,8 3.865

Kulmule 2A3A4. omr 6 420 490 116,6 328

2AC4-C 1.086 538 49,5 1.173 Torsk

3A/BCD 1.698 408 24,0 1.701 03AN. 3.188 3.118 97,8 3.035

Laks 03AS. 145 96 66,4 97

3BCD-C 51.829 18.129 35,0 25.396 2A3AX4 5.136 4.863 94,7 4.683

Lange 3BC+24 8.871 8.287 93,4 10.137

3A/BCD 69 66 96,4 63 3DX32. 13.183 10.485 79,5 16.164

04-C. 165 54 33,0 210 Tunge

05EI. 7 0 0,0 6 24-C. 655 347 52,9 601

1/2. 9 0 0,0 9 3A/BCD 770 408 53,0 589

04-N. 710 545 76,8 709 Andre arter

6X14. 6 0 0,0 6 1N2AB. 0 1 - -

4AB-N. 2.675 2.515 94,0 2.450

Anm.: Kvoterne for 2012 er inkl. gennemførte kvoteoverførsler pr. 30. juni 2012. Se tekstafsnittet for en

forklaring af kvotefarvandene. Laks i Østersøen er i stk.

Noter: (1) Der er fuld fleksibilitet for makrel kvoterne. Dette betyder, at kvoterne i norsk og færøsk zone kan

fanges i 4, 3 og 2A. (2) Laks er angivet i styk.

Kilde: Rådets forordning (EF) Nr. 57/2012 af 18. januar 2012 og NaturErhvervstyrelsen. opgjort 30. juni 2012.

Kvote

4

TRANSLATION: Columns, 1 and 4: Quota 2: Caught fish in tons 3: Caught fish in percentage of quota.

The quotas for 2012 include transfer of quotas as of June30 th 2012 See the text section for an explanation

of stock and area codes.

Notes: (1) There is full flexibility between the Mackerel quotas. This means that the quotas in Norwegean

and Faroe waters can be caught in 4, 3 and 2A. (2) The figures for salmon are number of fish.

Source: Council Regulation (EEC) on allocation of quotas to Member States No. 57/2012 of January 18th

2012 and The Danish AgriFish Agency.


Tabel 2.3: Danske fiskeres fangster fordelt på arter og farvande

Danish nominal catch by species and fishing area

Fangster / catches 55

2011 Alle farvande Nordsøen Skagerrak Østlige Østersø Kattegat

Tons

1

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Tons

5

1.000 kr.

6

Tons

7

1.000 kr.

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Torskefisk Blåhvilling 137 0 109 0 - - - - - -

Brosme 55 646 54 628 1 18 - - 0 0

Hvilling 328 1.922 135 883 33 195 3 15 7 31

Kuller 2.359 22.339 697 6.775 1.649 15.493 - - 12 63

Kulmule 2.188 27.488 1.781 22.163 395 5.209 - - 12 112

Lange 666 8.245 600 7.352 63 853 - - 2 23

Lyssej 299 6.644 106 2.361 179 3.987 - - 14 295

Mørksej 6.346 68.817 4.335 48.237 1.991 20.535 - - 4 44

Torsk 26.849 373.685 4.862 118.833 3.118 71.504 10.485 89.911 96 1.362

Anden torskefisk 2 19 1 4 1 15 - - 0 0

Fladfisk Helleflynder 49 4.342 36 3.100 13 1.235 - - 0 7

Ising 1.742 10.805 621 4.272 464 3.173 0 0 53 188

Pighvarre 740 49.489 548 39.197 50 3.795 3 110 27 1.387

Rødspætte 20.828 207.285 11.626 117.695 7.483 76.301 235 1.581 316 2.681

Rødtunge 1.226 43.117 999 34.622 212 8.141 - - 11 228

Skrubbe 1.296 6.165 24 171 18 63 228 390 108 390

Skærising 810 17.347 245 4.553 557 12.717 - - 9 76

Slethvarre 276 11.875 122 5.716 34 1.728 0 0 69 2.225

Tunge 755 65.154 346 29.139 95 9.870 - - 250 19.550

Anden fladfisk 28 400 28 398 0 2 - - 0 0

Industriart Brisling 163.220 277.720 118.989 192.034 2.423 3.613 24.297 51.892 7.628 13.063

Sperling 4.072 5.948 4.070 5.945 2 2 - - - -

Tobis 282.485 455.526 280.088 452.279 - - - - 490 739

Hestemakrel 6.192 25.205 13 0 0 1 - - 1 5

Lodde 11.324 16.419 - - - - - - - -

Skolæst 5 23 - - 5 23 - - - -

Havgalt 7.797 14.081 - - - - - - - -

Ål Blanke ål 272 19.644 1 98 0 0 0 2 4 301

Gule ål 84 5.232 0 4 - - 1 34 4 239

Anden havfisk Fjæsing 426 1.104 1 11 2 18 - - 424 1.074

Havkat 159 5.026 138 4.215 16 723 - - 4 85

Havtaske 1.378 46.857 1.127 37.955 250 8.879 - - 1 21

Hornfisk 294 1.679 0 1 0 0 0 0 17 89

Kulso 225 9.984 16 630 22 1.892 - - 148 6.450

Laks 90 2.858 0 0 - - 68 2.186 0 0

Makrel 34.829 424.543 31.536 393.023 11 100 0 1 95 855

Pighaj 26 346 8 121 17 224 - - 0 0

Rokke 80 931 38 405 17 186 - - 26 340

Sardin 3 - - - - - - - - -

Sild 85.934 373.074 48.831 207.612 2.537 10.684 2.143 6.656 1.721 6.349

Skade 2 43 0 1 1 38 - - 0 4

Stenbider 59 365 4 24 13 93 0 0 20 142

Anden havfisk 195 3.114 65 1.173 43 681 0 1 26 155

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 106 2.360 6 171 0 3 0 1 0 9

Krebs/Bløddyr Blåmusling 34.443 38.116 - - - - - - 2.306 5.837

Anden musling 794 5.993 352 995 - - - - 0 0

Dybvandsrejer 6.816 160.285 254 14.426 1.273 52.171 - - - -

Hesterejer 3.010 39.638 3.010 39.638 - - - - - -

Andre rejer 35 1.974 - - - - - - 0 4

Jomfruhummer 3.776 271.582 828 53.603 1.803 130.875 - - 1.137 86.462

Andre krebsdyr 274 10.450 139 4.228 69 2.075 - - 37 610

Andre bløddyr 852 23.018 18 425 29 917 - - 1 24

I alt 716.235 3.168.917 516.807 1.855.117 24.892 448.034 37.463 152.780 15.080 151.520

Anm.: Fangstmængden er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet. Den samlede værdi er ekskl.

bonusudbetalinger på 26 mio. kr. til fiskere, der deltog i industrifiskeriet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

TRANSLATION – Columns, fishing areas. 1-2 All areas. 3-4: The North Sea. 5-6: Skagerrak. 7-8: Eastern

Baltic. 9-10: Kattegat. – Rows, species, se annex 3. The total value is excl. bonus payments of 26 mill.

DKK to the vessels, that took part in the fishing of fish for reduction. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.


56 Fangster / catches

Tabel 2.3: (fortsat) Danske fiskeres fangster fordelt på arter og farvande

Danish nominal catch by species and fishing area

2011 Ringkøbing og Nissum

fjorde

Tons

11

1.000 kr.

12

Limfjorden

Tons

13

1.000 kr.

14

Bælthavet og vestlige

Østersø

Tons

15

1.000 kr.

16

Øresund

Tons

17

1.000 kr.

18

Isefjorden

Tons

19

1.000 kr.

20

Torskefisk Blåhvilling - - - - - - - - - -

Brosme - - - - - - - - - -

Hvilling - - - - 149 797 0 1 - -

Kuller - - - - 1 4 0 3 - -

Kulmule - - 0 3 0 0 0 0 - -

Lange - - - - 1 14 0 2 - -

Lyssej - - 0 0 0 0 0 1 - -

Mørksej - - - - 0 1 0 0 - -

Torsk 0 0 0 11 7.501 81.566 786 10.498 0 1

Anden torskefisk - - - - - - 0 0 - -

Fladfisk Helleflynder - - - - - - - - - -

Ising 1 5 0 0 583 3.082 21 85 0 0

Pighvarre 0 1 0 2 107 4.794 4 201 0 3

Rødspætte 9 60 1 9 1.114 8.396 45 562 0 0

Rødtunge - - 0 0 3 119 0 7 - -

Skrubbe 87 1.207 1 11 740 3.450 88 446 3 38

Skærising - - - - 0 0 0 0 - -

Slethvarre 0 1 0 0 47 2.026 5 177 0 0

Tunge 0 6 1 48 48 5.175 14 1.360 0 6

Anden fladfisk - - - - - - 0 0 - -

Industriart Brisling - - 529 862 9.098 15.959 257 295 - -

Sperling - - - - - - - - - -

Tobis - - - - 1.449 1.904 458 603 - -

Hestemakrel - - - - - - - - - -

Lodde - - - - - - - - - -

Skolæst - - - - - - - - - -

Havgalt - - - - - - - - - -

Ål Blanke ål 6 306 2 200 159 11.632 95 6.789 4 314

Gule ål 4 212 3 259 47 2.923 16 1.024 10 537

Anden havfisk Fjæsing - - - - 0 1 0 0 - -

Havkat - - - - 0 1 0 1 - -

Havtaske - - 0 0 0 2 0 0 - -

Hornfisk 15 68 0 2 207 1.112 55 406 - -

Kulso 0 3 2 103 30 741 8 165 0 0

Laks - - - - 22 671 - - - -

Makrel - - 0 0 19 235 11 172 - -

Pighaj - - - - - - 0 1 - -

Rokke - - - - - - - - - -

Sardin - - - - - - - - - -

Sild 468 1.424 677 2.227 1.391 4.789 1.427 5.037 - -

Skade - - - - - - - - - -

Stenbider 0 0 2 8 19 93 1 6 - -

Anden havfisk 4 54 6 208 43 702 3 115 1 24

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 56 1.387 3 93 39 657 1 27 1 11

Krebs/Bløddyr Blåmusling - - 25.675 25.881 6.462 6.398 - - - -

Anden musling - - 442 4.998 - - - - - -

Dybvandsrejer - - - - - - - - - -

Hesterejer 0 0 - - - - - - - -

Andre rejer 0 1 4 278 24 1.211 0 11 7 470

Jomfruhummer - - - - 1 107 7 534 - -

Andre krebsdyr 0 2 24 3.421 3 102 1 11 - -

Andre bløddyr - - 804 21.651 - - 0 0 - -

I alt 649 4.739 28.175 60.275 29.307 158.665 3.304 28.543 27 1.403

Anm.: Fangstmængden er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet. Den samlede værdi er ekskl.

bonusudbetalinger på 26 mio. kr. til fiskere, der deltog i industrifiskeriet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

TRANSLATION – Columns, fishing areas. 11-12: The fiords of Ringkøbing and Nissum. 13-14: The Liim

Fiord. 15-16: Western Baltic and the Belt Sea. 17-18: The Sound. 19-20: The Isefiord. – Rows, species,

se annex 3. The total value is excl. bonus payments of 26 mill. DKK to the vessels, that took part in the

fishing of fish for reduction. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 2.3: (fortsat) Danske fiskeres fangster fordelt på arter og farvande

Danish nominal catch by species and fishing area

2011 Norskehavet

Tons

21

1.000 kr.

22

Barentshavet og Svalbard

Tons

23

1.000 kr.

24

Færøske farvande

Tons

25

1.000 kr.

26

Farvandet vest for

Skotland

Tons

27

Fangster / catches 57

1.000 kr.

28

Den Engelske Kanal

Tons

29

1.000 kr.

30

Torskefisk Blåhvilling - - - - - - 29 0 - -

Brosme - - - - - - - - - -

Hvilling 1 - - - - - - - - -

Kuller - - - - - - - - - -

Kulmule - - - - - - - - - -

Lange - - - - - - - - - -

Lyssej - - - - - - - - - -

Mørksej 15 - - - - - - - - -

Torsk - - - - - - - - - -

Anden torskefisk - - - - - - - - - -

Fladfisk Helleflynder - - - - - - - - - -

Ising - - - - - - - - - -

Pighvarre - - - - - - - - - -

Rødspætte - - - - - - - - - -

Rødtunge - - - - - - - - - -

Skrubbe - - - - - - - - - -

Skærising - - - - - - - - - -

Slethvarre - - - - - - - - - -

Tunge - - - - - - - - - -

Anden fladfisk - - - - - - - - - -

Industriart Brisling - - - - - - - - - -

Sperling 0 - - - - - - - - -

Tobis - - - - - - - - - -

Hestemakrel - - - - - - 58 101 89 199

Lodde - - - - - - - - - -

Skolæst - - - - - - - - - -

Havgalt - - - - - - - - - -

Ål Blanke ål - - - - - - - - - -

Gule ål - - - - - - - - - -

Anden havfisk Fjæsing - - - - - - - - - -

Havkat - - - - - - - - - -

Havtaske - - - - - - - - - -

Hornfisk - - - - - - - - - -

Kulso - - - - - - - - - -

Laks - - - - - - - - - -

Makrel 269 3.436 - - - - 2.838 26.395 - -

Pighaj - - - - - - - - - -

Rokke - - - - - - - - - -

Sardin - - - - - - - - - -

Sild 26.740 128.296 - - - - - - - -

Skade - - - - - - - - - -

Stenbider - - - - - - - - - -

Anden havfisk - - - - - - - - - -

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - - - - - - - - -

Krebs/Bløddyr Blåmusling - - - - - - - - - -

Anden musling - - - - - - - - - -

Dybvandsrejer - - - - - - - - - -

Hesterejer - - - - - - - - - -

Andre rejer - - - - - - - - - -

Jomfruhummer - - - - - - - - - -

Andre krebsdyr - - - - - - - - - -

Andre bløddyr - - - - - - - - - -

I alt 27.025 131.732 0 0 0 0 2.925 26.496 89 199

Anm.: Fangstmængden er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet. Den samlede værdi er ekskl.

bonusudbetalinger på 26 mio. kr. til fiskere, der deltog i industrifiskeriet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

TRANSLATION – Columns, fishing areas. 21-22: The Norwegian Sea. 23-24: The Barents Sea. 25-26:

The Faeroes Grounds. 27-28: West of Scotland. 29-30: The Channel. – Rows, species, se annex 3. The

total value is excl. bonus payments of 26 mill. DKK to the vessels, that took part in the fishing of fish for

reduction. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.


58 Fangster / catches

Tabel 2.3: (fortsat) Danske fiskeres fangster fordelt på arter og farvande

Danish nominal catch by species and fishing area

2011 Farvandet syd og vest for

Irland

Tons

31

1.000 kr.

32

Biscayen

Tons

33

1.000 kr.

34

Farvandet øst for

Grønland

Tons

35

1.000 kr.

36

Vestgrønlandske

farvande

Tons

37

1.000 kr.

38

Andre farvande

Tons

39

1.000 kr.

40

Torskefisk Blåhvilling - - - - - - - - - -

Brosme - - - - - - - - - -

Hvilling - - - - - - - - - -

Kuller - - - - - - - - - -

Kulmule - - - - - - - - - -

Lange - - - - - - - - - -

Lyssej - - - - - - - - - -

Mørksej - - - - - - - - - -

Torsk - - - - - - - - - -

Anden torskefisk - - - - - - - - - -

Fladfisk Helleflynder - - - - - - - - - -

Ising - - - - - - - - - -

Pighvarre - - - - - - - - - -

Rødspætte - - - - - - - - - -

Rødtunge - - - - - - - - - -

Skrubbe - - - - - - - - - -

Skærising - - - - - - - - - -

Slethvarre - - - - - - - - - -

Tunge - - - - - - - - - -

Anden fladfisk - - - - - - - - - -

Industriart Brisling - - - - - - - - - -

Sperling - - - - - - - - - -

Tobis - - - - - - - - - -

Hestemakrel 5.831 24.207 200 692 - - - - - -

Lodde - - - - 11.324 16.419 - - - -

Skolæst - - - - - - - - - -

Havgalt 7.779 14.081 18 - - - - - - -

Ål Blanke ål - - - - - - - - - -

Gule ål - - - - - - - - - -

Anden havfisk Fjæsing - - - - - - - - - -

Havkat - - - - - - - - - -

Havtaske - - - - - - - - - -

Hornfisk - - - - - - - - - -

Kulso - - - - - - - - - -

Laks - - - - - - - - - -

Makrel 50 321 1 6 - - - - - -

Pighaj - - - - - - - - - -

Rokke - - - - - - - - - -

Sardin 3 - - - - - - - - -

Sild - - - - - - - - - -

Skade - - - - - - - - - -

Stenbider - - - - - - - - - -

Anden havfisk 3 1 - - - - - - - -

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - - - - - - - - -

Krebs/Bløddyr Blåmusling - - - - - - - - - -

Anden musling - - - - - - - - - -

Dybvandsrejer - - - - 140 8.468 3.083 54.472 2.065 30.747

Hesterejer - - - - - - - - - -

Andre rejer - - - - - - - - - -

Jomfruhummer - - - - - - - - - -

Andre krebsdyr - - - - - - - - - -

Andre bløddyr - - - - - - - - - -

I alt 13.666 38.610 219 698 11.464 24.887 3.083 54.472 2.065 30.747

Anm.: Fangstmængden er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet. Under andre farvande er anført

fangster i canadisk zone. Den samlede værdi er ekskl. bonusudbetalinger på 26 mio. kr. til fiskere, der deltog

i industrifiskeriet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

TRANSLATION – Columns, fishing areas. 31-32: South and west of Ireland including the Bristol Channel.

33-34: Bay of Biscay. 35-36: East of Greenland. 37-38: West of Greenland. 39-40: Other fishing areas. –

Rows, species, se annex 3. The total value is excl. bonus payments of 26 mill. DKK to the vessels, that

took part in the fishing of fish for reduction. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 2.4: Danske fiskeres fangster fra samtlige farvande

Danish nominal catch from all fishing areas

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

8

Tons

September

9

Oktober

10

Fangster / catches 59

November

11

December

12

Torskefisk Blåhvilling 30 - - - - - - - 53 54 - - 137

Brosme 7 4 8 10 5 7 6 2 2 1 2 1 55

Hvilling 122 39 42 9 16 10 6 14 19 15 22 14 328

Kuller 136 67 64 105 184 408 377 356 298 182 97 84 2.359

Kulmule 64 25 57 231 186 329 374 309 283 179 117 34 2.188

Lange 52 33 81 97 59 104 77 52 33 35 24 20 666

Lyssej 41 19 28 14 13 20 23 26 26 25 44 22 299

Mørksej 673 263 536 750 577 666 548 537 427 592 615 162 6.346

Torsk 5.286 3.277 3.367 2.032 2.029 1.625 1.039 1.185 1.726 1.602 1.955 1.726 26.849

Anden

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2

torskefisk

Fladfisk Helleflynder 3 3 6 7 6 8 4 3 3 3 2 1 49

Ising 184 106 155 103 176 185 157 151 125 123 215 63 1.742

Pighvarre 27 16 22 41 184 193 79 43 25 29 60 19 740

Rødspætte 1.153 1.009 1.992 2.319 2.208 2.485 2.013 1.932 2.161 1.442 1.448 666 20.828

Rødtunge 56 36 38 84 167 284 177 140 80 47 58 60 1.226

Skrubbe 190 97 133 76 81 71 55 74 95 93 207 125 1.296

Skærising 61 47 80 92 63 90 72 61 71 67 61 45 810

Slethvarre 34 11 14 23 43 28 14 12 20 23 36 17 276

Tunge 50 24 65 182 100 50 40 64 39 48 55 39 755

Anden fladfisk 5 1 2 4 2 4 2 2 3 2 1 1 28

Industriart Brisling 22.638 8.130 11.171 1.595 214 1.448 6.600 6.413 16.018 27.243 55.999 5.752 163.220

Sperling 0 14 - - - - 1 54 600 1.801 1.557 45 4.072

Tobis - - - 65.431 151.414 61.212 3.824 357 246 - - - 282.485

Hestemakrel 3.147 1.202 978 - - 0 0 0 1 322 382 159 6.192

Lodde - - - - - - 4.897 6.427 - - - - 11.324

Skolæst 0 2 2 - - 0 0 - - - - 0 5

Havgalt 9 36 7 - - - - - - 2.055 3.788 1.902 7.797

Ål Blanke ål 1 0 0 0 0 0 1 8 51 130 62 18 272

Gule ål 0 0 0 4 8 14 19 20 8 5 5 1 84

Anden havfisk Fjæsing 1 3 259 142 1 6 1 3 2 2 4 1 426

Havkat 2 3 6 8 37 62 23 8 5 2 2 1 159

Havtaske 149 81 145 145 141 170 116 111 87 81 87 64 1.378

Hornfisk - - - 25 157 38 4 20 27 20 3 0 294

Kulso 10 28 122 44 15 6 0 0 0 0 0 0 225

Laks 37 17 20 7 0 - - 0 0 0 3 6 90

Makrel 2.885 100 23 0 1 27 47 87 16.201 15.458 1 0 34.829

Pighaj 1 1 0 2 2 1 0 0 12 3 2 3 26

Rokke 14 13 14 20 5 3 1 4 1 2 1 1 80

Sardin - 3 - - - - - - - - - - 3

Sild 15.244 22.040 2.804 848 209 18 1.669 19.193 9.812 6.749 4.707 2.642 85.934

Skade 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Stenbider 10 12 24 9 3 1 0 0 0 0 0 0 59

Anden havfisk 9 5 9 9 12 29 17 21 29 14 12 28 195

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 0 1 23 11 5 4 8 16 19 12 4 3 106

Krebs/Bløddyr Blåmusling 323 694 5.965 4.506 5.153 4.601 583 347 516 2.221 5.760 3.773 34.443

Anden musling - - 30 54 186 131 139 90 18 39 84 24 794

Dybvandsrejer 441 490 550 1.044 309 366 655 513 519 615 572 742 6.816

Hesterejer 292 60 326 350 50 186 163 160 291 512 462 159 3.010

Andre rejer - - 0 6 3 11 6 3 2 1 1 0 35

Jomfruhummer 91 151 201 128 254 386 462 534 534 406 561 68 3.776

Andre krebsdyr 5 2 3 16 26 44 41 37 47 25 22 7 274

Andre bløddyr 50 63 219 178 40 2 1 3 14 17 80 183 852

I alt 53.535 38.227 29.591 80.761 164.345 75.332 24.343 39.393 50.552 62.295 79.178 18.682 716.235

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-12: Monthly catch in tonnes live weight. 13: Year. – Rows, species, see annex

3.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13


60 Fangster / catches

Tabel 2.5: Danske fiskeres fangster fra Nordsøen

Danish nominal catch from the North Sea

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

8

Tons

September

9

Oktober

10

November

11

December

12

Torskefisk Blåhvilling 1 - - - - - - - 53 54 - - 109

Brosme 7 3 7 10 5 7 6 2 1 1 2 1 54

Hvilling 29 10 14 5 12 7 4 11 16 8 14 6 135

Kuller 51 19 15 42 61 66 49 130 139 53 33 39 697

Kulmule 63 25 56 229 177 253 300 241 167 133 104 33 1.781

Lange 44 27 72 89 55 96 71 46 29 32 23 18 600

Lyssej 8 5 8 4 6 11 12 14 13 7 9 8 106

Mørksej 529 168 456 577 405 318 305 330 320 410 362 154 4.335

Torsk 480 225 279 261 452 443 447 552 615 476 431 201 4.862

Anden

0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 1

torskefisk

Fladfisk Helleflynder 2 2 3 5 5 6 3 2 3 2 1 0 36

Ising 33 22 34 57 64 73 81 63 46 46 88 14 621

Pighvarre 9 8 14 29 156 157 68 35 14 13 38 5 548

Rødspætte 536 612 1.340 1.435 1.264 1.552 1.070 1.100 1.077 692 749 199 11.626

Rødtunge 45 28 27 75 150 256 152 116 62 32 36 20 999

Skrubbe 0 1 2 6 3 3 2 1 1 1 1 1 24

Skærising 14 10 19 33 26 33 26 22 23 17 15 7 245

Slethvarre 4 3 7 17 25 19 10 5 7 7 15 2 122

Tunge 1 1 42 137 45 12 26 47 17 14 2 1 346

Anden fladfisk 5 1 2 4 2 4 2 2 3 2 1 1 28

Industriart Brisling 12.955 - - - 10 929 5.165 5.088 15.383 26.476 52.569 414 118.989

Sperling 0 14 - - - - 1 52 600 1.801 1.557 45 4.070

Tobis - - - 65.285 151.314 60.122 3.368 - - - - - 280.088

Hestemakrel - - - - - 0 - - 1 12 0 - 13

Ål Blanke ål - - - - - - - 0 0 0 0 1 1

Gule ål - - - - - - - 0 - - - - 0

Anden havfisk Fjæsing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Havkat 1 1 3 6 34 58 21 6 4 2 2 1 138

Havtaske 108 69 130 132 128 146 98 87 65 53 66 45 1.127

Hornfisk - - - 0 - - - - - - - - 0

Kulso 2 3 9 1 1 0 0 0 - - 0 0 16

Laks - - - 0 - - - - - - - - 0

Makrel 43 74 - - 1 0 1 51 15.912 15.452 0 - 31.536

Pighaj 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 8

Rokke 7 3 4 10 4 1 1 4 1 1 1 1 38

Sild 7.511 8.003 1 1 0 - 1.663 17.454 9.143 3.825 1.230 - 48.831

Skade 0 - 0 0 0 0 - - 0 - - - 0

Stenbider 1 1 2 1 0 0 - - - - - 0 4

Anden havfisk 5 3 4 4 4 9 5 10 10 6 4 1 65

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 6

Krebs/Bløddyr Anden musling - - 19 - - - 139 90 18 39 47 - 352

Dybvandsrejer 0 28 98 27 32 22 16 19 8 - 4 0 254

Hesterejer 292 60 326 350 50 186 163 160 291 512 461 159 3.010

Jomfruhummer 12 32 37 31 14 29 94 138 146 104 179 11 828

Andre krebsdyr 3 1 2 9 14 25 22 17 18 12 13 3 139

Andre bløddyr 6 0 1 1 0 0 0 1 2 1 4 1 18

I alt 22.809 9.462 3.035 68.872 154.522 64.847 13.394 25.899 44.211 50.300 58.063 1.393 516.807

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-12: Monthly catch in tonnes live weight. 13: Year. – Rows, species, see annex

3.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13


Tabel 2.6: Danske fiskeres fangster fra Skagerrak

Danish nominal catch from the Skagerrak

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

8

Tons

September

9

Oktober

10

Fangster / catches 61

November

11

December

12

Torskefisk Brosme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1

Hvilling 7 3 4 2 2 1 1 1 2 5 4 1 33

Kuller 81 47 48 62 123 340 327 224 159 129 64 45 1.649

Kulmule 1 0 0 2 9 74 67 66 115 46 13 1 395

Lange 8 6 9 7 5 8 6 6 3 3 1 2 63

Lyssej 26 14 19 10 7 8 10 11 12 17 34 11 179

Mørksej 144 80 80 172 171 345 243 207 108 181 252 7 1.991

Torsk 197 144 224 179 193 273 271 316 251 308 456 306 3.118

Anden

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1

torskefisk

Fladfisk Helleflynder 1 1 3 2 1 1 1 1 0 1 1 0 13

Ising 7 4 7 11 21 61 54 64 59 62 98 17 464

Pighvarre 5 3 2 2 3 1 1 2 3 9 11 9 50

Rødspætte 353 317 563 848 858 848 846 723 971 645 328 182 7.483

Rødtunge 10 7 10 9 16 27 23 21 16 13 21 38 212

Skrubbe 1 0 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 18

Skærising 46 37 61 58 36 57 46 38 47 49 44 38 557

Slethvarre 5 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 7 34

Tunge 7 3 3 20 26 2 2 2 5 5 4 15 95

Anden fladfisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industriart Brisling 0 - - - - 17 1.399 958 9 20 19 - 2.423

Sperling - - - - - - - 2 - - - - 2

Hestemakrel 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

Skolæst 0 2 2 - - 0 0 - - - - 0 5

Ål Blanke ål - 0 0 - - 0 - 0 - 0 0 - 0

Anden havfisk Fjæsing - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Havkat 1 2 3 2 2 3 2 1 1 0 0 0 16

Havtaske 41 12 15 14 12 23 19 24 23 28 21 19 250

Hornfisk - - - - - - 0 0 - - - - 0

Kulso 6 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 22

Makrel 0 0 0 0 0 0 1 5 1 2 1 0 11

Pighaj 1 1 0 1 0 0 0 0 11 2 0 0 17

Rokke 5 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 17

Sild 115 363 0 1 0 0 0 1.621 346 91 0 0 2.537

Skade 0 1 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 1

Stenbider 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Anden havfisk 2 2 2 2 2 3 7 5 14 3 1 1 43

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 0 0 0 - 0 - - 0 - 0 0 0 0

Krebs/Bløddyr Dybvandsrejer 114 75 22 96 137 110 151 125 147 133 84 79 1.273

Jomfruhummer 28 115 152 82 191 264 240 138 197 174 204 17 1.803

Andre krebsdyr 1 0 0 4 6 8 13 12 13 5 5 2 69

Andre bløddyr 1 0 0 0 0 2 1 2 11 6 3 2 29

I alt 1.218 1.255 1.247 1.597 1.828 2.484 3.735 4.577 2.533 1.942 1.673 802 24.892

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-12: Monthly catch in tonnes live weight. 13: Year. – Rows, species, see annex

3.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13


62 Fangster / catches

Tabel 2.7: Danske fiskeres fangster fra Kattegat og Isefjorden

Danish nominal catch from the Kattegat and the Isefiord

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

Tons

August

8

September

9

Oktober

10

November

11

December

12

Torskefisk Brosme - - - 0 - - - - - - 0 - 0

Hvilling 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 7

Kuller 4 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 12

Kulmule 0 0 0 0 0 1 7 2 1 0 0 0 12

Lange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Lyssej 6 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 14

Mørksej 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4

Torsk 21 5 4 4 3 5 3 13 7 6 15 11 96

Anden

- - - - - - 0 - - - - - 0

torskefisk

Fladfisk Helleflynder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ising 5 2 3 9 9 7 3 3 3 2 4 3 53

Pighvarre 4 1 2 2 4 3 1 1 2 2 3 1 27

Rødspætte 41 4 6 7 10 14 14 33 30 25 91 40 316

Rødtunge 1 1 0 0 0 1 1 3 2 1 1 0 11

Skrubbe 21 5 10 14 10 4 4 7 9 8 14 7 111

Skærising 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 9

Slethvarre 11 3 2 3 4 2 2 4 9 11 14 5 69

Tunge 31 18 16 22 20 29 9 11 13 26 41 15 251

Anden fladfisk 0 - - - - - - - - - - 0 0

Industriart Brisling 1.671 583 1.102 330 48 269 - 366 446 560 801 1.452 7.628

Tobis - - - 146 69 275 - - - - - - 490

Hestemakrel 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - 1

Ål Blanke ål 0 0 0 0 - 0 0 0 3 3 2 1 9

Gule ål - - - 1 2 2 2 3 1 1 2 0 14

Anden havfisk Fjæsing 1 3 259 142 1 6 1 2 2 2 4 1 424

Havkat 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4

Havtaske 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Hornfisk - - - 0 9 4 2 1 0 0 - - 17

Kulso 1 18 81 33 12 4 0 0 - - - - 148

Laks - - - - - - - 0 0 0 - - 0

Makrel 0 0 0 0 0 23 37 18 14 3 0 0 95

Pighaj 0 - - - - - 0 - - - - - 0

Rokke 1 8 5 8 1 1 0 0 0 1 0 0 26

Sild 297 221 339 3 1 1 0 0 312 179 151 218 1.721

Skade - - - - - - - - - 0 - 0 0

Stenbider 1 3 11 4 0 0 0 0 - - - - 20

Anden havfisk 1 0 0 1 4 15 1 1 1 1 1 0 27

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1

Krebs/Bløddyr Blåmusling - 11 118 106 218 161 237 100 207 355 456 336 2.306

Anden musling - - - - - - 0 - - - - - 0

Andre rejer - - 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 7

Jomfruhummer 51 4 12 15 48 92 127 257 190 127 176 40 1.137

Andre krebsdyr 1 0 0 1 2 4 5 7 7 4 3 1 37

Andre bløddyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

I alt 2.171 891 1.973 858 478 932 459 840 1.262 1.319 1.786 2.137 15.106

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-12: Monthly catch in tonnes live weight. 13: Year. – Rows, species, see annex

3.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13


Tabel 2.8: Danske fiskeres fangster fra Øresund

Danish nominal catch from the Sound

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

8

Tons

September

9

Oktober

10

Fangster / catches 63

November

11

December

12

Torskefisk Hvilling 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 - - - - - - 0,0 0,2

Kuller 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,4

Kulmule 0,0 0,0 - - - - 0,0 - - - 0,0 - 0,0

Lange 0,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,2

Lyssej 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 - - - - 0,0 0,0

Mørksej 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0

Torsk 100,3 35,8 73,3 27,8 41,1 24,9 42,9 51,1 115,2 97,1 91,6 85,4 786,4

Anden

- - - - - - - - 0,0 - - - 0,0

torskefisk

Fladfisk Ising 2,1 0,4 1,7 2,2 5,2 2,9 1,1 1,1 0,5 0,6 0,9 2,0 20,5

Pighvarre 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 1,0 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 4,0

Rødspætte 2,9 0,3 3,1 4,9 8,1 4,8 3,7 2,6 1,3 3,3 7,3 2,6 44,9

Rødtunge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Skrubbe 10,2 4,0 6,1 3,4 7,4 5,6 5,5 4,4 8,3 9,3 11,6 11,9 87,5

Skærising 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Slethvarre 0,3 0,0 0,2 0,2 2,0 0,9 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1 4,8

Tunge 0,6 0,1 0,0 0,3 2,7 4,0 0,9 1,4 1,1 1,3 1,5 0,4 14,4

Anden fladfisk 0,0 - - - - - - - - - - - 0,0

Industriart Brisling 131,1 93,1 30,2 - - - - - - - 2,2 - 256,6

Tobis - - - - - - 106,3 168,6 182,8 - - - 457,7

Ål Blanke ål 0,0 - - 0,0 0,1 0,2 0,2 5,5 14,0 54,6 18,5 2,0 95,1

Gule ål - - - 0,0 1,4 3,0 3,2 4,6 1,6 1,0 1,2 0,0 16,1

Anden havfisk Fjæsing - - - - - - - - - 0,0 - - 0,0

Havkat 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,1

Havtaske 0,0 - - - - - - 0,0 - - - 0,0 0,0

Hornfisk - - - 1,6 15,5 1,5 0,0 7,8 18,6 10,0 0,4 0,0 55,4

Kulso 0,0 0,2 5,9 0,8 0,5 0,2 0,0 - - - - 0,0 7,7

Makrel 0,0 - 0,0 - 0,0 0,2 2,6 6,4 1,3 0,1 0,0 - 10,6

Pighaj 0,1 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - - - - 0,1

Sild 642,8 545,8 205,9 1,4 0,9 0,0 5,6 4,1 4,1 2,8 12,4 1,2 1.426,9

Stenbider 0,1 0,1 0,7 0,2 0,0 0,0 - - - - - 0,0 1,1

Anden havfisk 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,7 0,8 0,4 0,2 3,3

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - 0,0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 1,4

Krebs/Bløddyr Andre rejer - - - - - 0,1 0,1 - - - - - 0,1

Jomfruhummer 0,6 0,0 - 0,0 - 0,2 0,8 1,7 1,2 0,7 1,1 0,4 6,6

Andre krebsdyr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 1,4

Andre bløddyr 0,0 - - - - - - - - - - - 0,0

I alt 891,7 680,1 327,4 43,2 86,1 50,2 174,3 260,3 351,8 182,1 150,0 106,5 3.303,8

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-12: Monthly catch in tonnes live weight. 13: Year. – Rows, species, see annex

3.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13


64 Fangster / catches

Tabel 2.9: Danske fiskeres fangster fra Bælthavet og vestlige Østersø

Danish nominal catch from the Belt Sea and the Western Baltic

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

8

September

9

Oktober

10

November

11

December

12

Tons

Torskefisk Hvilling 86 26 23 1 1 1 1 1 0 1 2 5 149

Kuller 1 0 0 - 0 - - - 0 - - 0 1

Kulmule - 0 - 0 - - - - - - - - 0

Lange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lyssej 0 - 0 0 - - - - - - - 0 0

Mørksej 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - - 0 0

Torsk 2.637 1.163 1.281 124 351 219 199 211 208 297 409 401 7.501

Fladfisk Ising 138 77 110 23 76 40 17 20 17 13 24 28 583

Pighvarre 9 3 3 8 21 30 8 4 5 4 7 4 107

Rødspætte 193 63 69 14 66 64 78 70 68 58 180 190 1.114

Rødtunge 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3

Skrubbe 123 49 65 23 43 50 39 50 52 53 119 73 740

Skærising 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0

Slethvarre 14 3 2 1 9 4 1 1 2 2 3 3 47

Tunge 10 2 4 2 6 3 2 3 3 2 6 7 48

Industriart Brisling 3.744 965 1.274 258 156 234 35 - 29 9 440 1.953 9.098

Tobis - - - - 32 815 351 189 63 - - - 1.449

Ål Blanke ål 1 0 0 0 0 0 0 3 31 69 41 14 159

Gule ål 0 0 0 3 5 9 12 9 4 3 2 0 47

Anden havfisk Fjæsing - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0

Havkat - - 0 - - - - - - - - 0 0

Havtaske 0 0 - - 0 - - - 0 0 0 0 0

Hornfisk - - - 21 126 27 0 11 8 11 2 0 207

Kulso 0 1 20 6 2 1 0 0 - - - 0 30

Laks 10 8 3 0 0 - - - - 0 - 1 22

Makrel - - 0 0 0 3 6 6 3 0 0 0 19

Sild 175 161 74 77 35 1 0 1 2 328 366 171 1.391

Stenbider 3 3 8 3 2 1 0 0 0 - - 0 19

Anden havfisk 0 0 0 1 2 1 4 3 3 2 2 25 43

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 0 0 10 6 1 0 0 5 9 5 2 1 39

Krebs/Bløddyr Blåmusling 291 275 982 1.037 905 55 272 185 143 173 1.265 879 6.462

Andre rejer - - 0 2 2 9 6 3 2 1 0 0 24

Jomfruhummer 0 0 - - - - - 0 0 0 1 0 1

Andre krebsdyr - - 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3

I alt 7.435 2.803 3.930 1.611 1.839 1.569 1.032 776 655 1.031 2.871 3.756 29.307

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-12: Monthly catch in tonnes live weight. 13: Year. – Rows, species, see annex

3.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13


Tabel 2.10: Danske fiskeres fangster fra østlige Østersø

Danish nominal catch from Eastern Baltic

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

8

Tons

September

9

Oktober

10

Fangster / catches 65

November

11

December

12

Torskefisk Hvilling 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Torsk 1.852 1.704 1.506 1.436 988 659 75 42 530 418 552 722 10.485

Fladfisk Ising - 0 0 0 - - - - 0 0 - 0 0

Pighvarre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3

Rødspætte 27 11 10 2 1 2 0 2 14 19 93 54 235

Skrubbe 34 29 42 22 15 6 0 1 2 9 42 25 228

Slethvarre - 0 - - - - - - - 0 - - 0

Industriart Brisling 4.136 6.480 8.764 1.007 - - - - 4 11 2.036 1.490 23.929

Ål Blanke ål - - - - - - - - 0 - - - 0

Gule ål - - - - - 0 0 0 0 - - - 1

Anden havfisk Hornfisk - - - - - 0 - - - - 0 - 0

Laks 27 9 17 6 - - - - - - 3 5 68

Makrel - - - 0 - - - - - - 0 - 0

Sild 352 52 845 194 - - - 113 3 172 169 212 2.113

Stenbider 0 - - - - - - - - - - - 0

Anden havfisk 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - 0 - 0 - - - - - - - 0

I alt 6.430 8.287 11.186 2.668 1.005 668 76 158 553 630 2.896 2.509 37.064

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tabel 2.11: Danske fiskeres fangster fra Ringkøbing og Nissum fjorde

Danish nominal catch from the fiords of Ringkøbing and Nissum

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

April

4

Maj

5

TRANSLATION – Columns, 1-12: Monthly catch in tonnes live weight. 13: Year. – Rows, species, see annex

3.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Juni

6

Juli

7

August

8

September

9

Oktober

10

November

11

December

12

Tons

Torskefisk Torsk - - 0,0 - 0,0 - - - - - - - 0,0

Fladfisk Ising - - 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 - - - 1,0

Pighvarre - 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0

Rødspætte - - 0,7 6,5 0,6 0,4 0,3 0,1 - - - - 8,6

Skrubbe 1,3 8,5 6,4 5,5 1,6 0,6 2,2 7,4 18,1 10,6 18,7 6,3 87,2

Slethvarre - - - 0,0 0,0 - - - - - - - 0,0

Tunge - - - 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 0,1

Ål Blanke ål - - - - - 0,0 0,0 0,1 2,6 2,2 0,4 0,1 5,5

Gule ål - - - - 0,0 0,1 0,9 1,6 0,9 0,3 - 0,1 3,8

Anden havfisk Hornfisk - - - 1,7 6,9 4,6 1,4 0,4 0,0 - - - 15,0

Kulso - 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - - 0,1

Sild - - 34,2 246,7 169,5 16,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,6 0,3 467,8

Stenbider - - 0,0 - 0,0 - - - - - - - 0,0

Anden havfisk 0,0 0,0 1,9 0,1 0,0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,6 0,2 0,1 3,8

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 0,1 0,7 11,1 4,0 3,5 2,9 6,8 9,2 8,8 5,9 1,3 1,3 55,6

Krebs/Bløddyr Hesterejer - - - - - - - - - 0,0 0,1 - 0,1

Andre rejer - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,1

Andre krebsdyr - - 0,0 0,0 0,0 - - - - - - - 0,0

I alt 1,5 9,3 54,4 265,1 182,4 24,9 11,9 19,1 30,8 19,8 21,2 8,3 648,6

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-12: Monthly catch in tonnes live weight. 13: Year. – Rows, species, see annex

3.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13

Året

13


66 Fangster / catches

Tabel 2.12: Danske fiskeres fangster fra Limfjorden

Danish nominal catch from the Liim Fiord

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

8

Tons

September

9

Oktober

10

November

11

December

12

Torskefisk Kulmule - - - - - 0,2 - - - - - - 0,2

Lyssej - - - - - 0,0 - - - - - - 0,0

Torsk - - - - - 0,2 - - - 0,2 - - 0,4

Fladfisk Ising - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 - - 0,0

Pighvarre - - - - 0,0 0,0 - - - - - - 0,0

Rødspætte - - 0,2 0,6 0,2 0,0 - - - 0,0 - - 1,0

Rødtunge - - 0,0 - - 0,0 - - - 0,0 - - 0,0

Skrubbe - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 - 1,0

Slethvarre - - - 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 - - 0,0

Tunge - - 0,0 0,3 0,2 0,0 - - - 0,0 0,0 - 0,5

Industriart Brisling - 8,7 - - - - - - 147,5 167,1 130,3 75,2 528,8

Ål Blanke ål - - - - 0,0 - - 0,1 0,9 0,6 0,4 0,1 2,2

Gule ål - - - 0,0 0,1 0,4 0,7 1,4 0,1 0,1 - - 2,8

Anden havfisk Havtaske - - - - - 0,0 - - - - - - 0,0

Hornfisk - - - 0,1 - - - - - - - - 0,1

Kulso - 0,0 1,2 0,6 0,0 - - - - - - - 1,8

Makrel - - - - - - 0,0 - - - - - 0,0

Sild - - 335,0 324,6 3,2 - - - - 0,1 - 13,9 676,6

Stenbider - 0,0 0,9 0,5 0,1 - - - - - - - 1,5

Anden havfisk - - 0,5 0,3 0,1 0,6 0,2 2,4 0,2 0,5 1,2 0,4 6,5

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - 1,2 0,1 - - 0,0 0,3 0,4 0,1 0,8 0,3 3,2

Krebs/Bløddyr Blåmusling 32,3 407,6 4.864,2 3.363,1 4.030,6 4.384,9 73,5 62,2 166,6 1.692,5 4.039,8 2.557,5 25.674,7

Anden musling - - 10,3 54,1 185,7 131,0 - - - - 37,0 23,6 441,9

Andre rejer - - 0,1 2,0 0,5 0,6 0,3 0,2 0,1 - - - 3,8

Andre krebsdyr - 0,0 0,5 1,9 4,0 6,0 0,2 0,2 7,0 2,8 0,8 0,6 24,2

Andre bløddyr 42,9 62,7 218,2 177,8 39,7 - - - - 10,0 72,6 179,8 803,8

I alt 75,2 479,0 5.432,3 3.926,1 4.264,4 4.524,1 75,0 67,3 323,0 1.874,1 4.283,3 2.851,5 28.175,3

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tabel 2.13: Danske fiskeres fangster fra fjerne farvande

Danish nominal catch from distant waters

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

April

4

Maj

5

TRANSLATION – Columns, 1-12: Monthly catch in tonnes live weight. 13: Year. – Rows, species, see annex

3.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Juni

6

Juli

7

August

8

September

9

Oktober

10

November

11

December

12

Tons

Torskefisk Blåhvilling 29 - - - - - - - - - - - 29

Hvilling - - - - - - - - - - 1 0 1

Mørksej - 15 - - - - - - - - - - 15

Industriart Sperling - - - - - - - - - - - 0 0

Hestemakrel 3.147 1.202 978 - - - - - - 309 382 159 6.178

Lodde - - - - - - 4.897 6.427 - - - - 11.324

Havgalt 9 36 7 - - - - - - 2.055 3.788 1.902 7.797

Anden havfisk Makrel 2.841 25 23 - - - - - 269 - - - 3.158

Sardin - 3 - - - - - - - - - - 3

Sild 6.152 12.694 970 - - - - - - 2.151 2.777 1.996 26.740

Anden havfisk - - - - - - - - - - 3 - 3

Krebs/Bløddyr Dybvandsrejer 327 387 430 921 140 234 488 369 364 482 483 663 5.288

I alt 12.505 14.362 2.407 921 140 234 5.385 6.796 632 4.997 7.434 4.721 60.534

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-12: Monthly catch in tonnes live weight. 13: Year. – Rows, species, see annex

3.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13

Året

13


Tabel 2.14: Danske fiskeres fangster fra samtlige farvande fordelt på fartøjstype

Danish nominal catch from all fishing areas, by vessel category

2011 Trawlere

under

40 BT

1

Trawlere

40 – 99,9

BT

2

Trawlere

100 – 299,9

BT

3

Trawlere

300 BT

og derover

4

Snurrevodsfartøjer

5

Garn / krog og

bundgarns-

fartøjer

6

Not- og

kombinationsfartøjer

7

Fangster / catches 67

Andre eller

uoplyste

fartøjer

8

Torskefisk Blåhvilling - - - 77 - - 60 - 137

Brosme 0 0 11 30 0 0 14 - 55

Hvilling 39 28 99 140 2 5 15 0 328

Kuller 59 253 816 364 464 121 281 0 2.359

Kulmule 51 120 484 694 174 366 299 0 2.188

Lange 5 15 142 378 3 40 83 0 666

Lyssej 11 16 34 44 10 112 73 0 299

Mørksej 136 478 2.222 2.950 92 78 389 0 6.346

Torsk 4.295 3.644 4.804 3.480 1.519 5.368 3.721 20 26.849

Anden torskefisk 0 0 1 0 0 0 0 - 2

Fladfisk Helleflynder 1 3 22 12 2 3 7 - 49

Ising 284 152 244 35 194 425 400 8 1.742

Pighvarre 28 32 136 35 6 428 75 1 740

Rødspætte 1.257 1.777 4.447 1.758 3.569 4.929 3.072 19 20.828

Rødtunge 35 119 609 117 60 119 167 1 1.226

Skrubbe 307 103 70 6 18 488 292 12 1.296

Skærising 35 112 399 106 69 39 50 0 810

Slethvarre 45 33 51 15 3 84 45 0 276

Tunge 77 71 41 2 43 432 87 1 755

Anden fladfisk 0 0 3 22 0 0 3 - 28

Industriart Brisling 7.515 17.124 11.939 115.618 260 - 10.254 510 163.220

Sperling - - - 4.068 - - 4 - 4.072

Tobis 3.571 14.653 13.353 198.768 - 72 52.047 20 282.485

Hestemakrel 0 0 0 13 - 1 6.178 - 6.192

Lodde - - - 2.625 - - 8.699 - 11.324

Skolæst - - 5 - - - - - 5

Havgalt - - - 3.689 - - 4.108 - 7.797

Ål Blanke ål 0 0 0 - - 265 2 5 272

Gule ål 0 - - - - 73 3 9 84

Anden havfisk Fjæsing 61 137 163 0 0 8 57 0 426

Havkat 3 5 51 42 14 7 38 0 159

Havtaske 12 54 464 547 17 112 173 0 1.378

Hornfisk 0 - 0 - - 281 0 13 294

Kulso 3 3 7 2 1 172 37 0 225

Laks 6 11 - - - 55 17 - 90

Makrel 2 2 167 19.205 0 210 15.243 0 34.829

Pighaj 0 1 19 3 0 2 1 - 26

Rokke 7 7 31 10 1 3 20 - 80

Sardin - - - - - - 3 - 3

Sild 521 3.308 1.761 53.356 0 778 25.940 270 85.934

Skade - 0 1 0 0 0 0 0 2

Stenbider 1 1 2 0 0 48 6 0 59

Anden havfisk 6 32 19 15 13 75 32 3 195

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 0 0 - - - 82 7 18 106

Krebs/Bløddyr Blåmusling 1.851 251 - - - - - 32.341 34.443

Anden musling 29 - - - - - - 765 794

Dybvandsrejer - 13 1.514 5.288 - - 0 - 6.816

Hesterejer 455 2.555 - - - 0 - 0 3.010

Andre rejer 0 - - - - 27 4 4 35

Jomfruhummer 911 1.049 1.087 405 2 0 321 - 3.776

Andre krebsdyr 13 9 8 3 1 214 22 4 274

Andre bløddyr 62 14 19 6 2 229 108 414 852

I alt 21.696 46.187 45.244 413.928 6.539 15.750 132.455 34.437 716.235

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet. Tonnage i bruttotonnage (BT).

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tons

TRANSLATION – Columns, vessel category. 1-4: Trawlers by tonnage group. 5: Danish seiners. 6:

Netters, liners and trap setters. 7: Purse seiners and multi-purpose vessels. 8: Other vessels and

unknown vessels. 9: Total. – Rows, species see annex 3. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.

I alt

9


68 Fangster / catches

Tabel 2.15: Danske fiskeres fangster fra Nordsøen inkl. fjordene fordelt på fartøjstype

Danish nominal catch from the North Sea including the fiords, by vessel category

2011 Trawlere

under

40 BT

1

Trawlere

40 – 99,9

BT

2

Trawlere

100 – 299,9

BT

3

Trawlere

300 BT

og derover

4

Snurrevodsfartøjer

5

Garn / krog og Not- og

bundgarns- kombinations-

fartøjer fartøjer

6

7

Andre eller

uoplyste

fartøjer

8

Torskefisk Blåhvilling - - - 48 - - 60 - 109

Brosme - - 10 30 0 0 14 - 54

Hvilling 0 0 23 105 1 0 5 - 135

Kuller 1 3 150 266 67 60 152 0 697

Kulmule 2 8 350 683 151 335 252 0 1.781

Lange 0 0 107 377 3 35 78 0 600

Lyssej 0 0 15 41 4 34 12 0 106

Mørksej 0 0 1.025 2.890 77 18 324 0 4.335

Torsk 13 20 697 1.047 824 1.463 797 1 4.863

Anden torskefisk - - 0 0 - 0 0 - 1

Fladfisk Helleflynder 0 0 14 11 2 3 6 - 36

Ising 26 51 170 26 47 176 121 5 622

Pighvarre 5 17 107 31 4 337 45 0 548

Rødspætte 216 869 3.442 1.511 1.370 2.792 1.418 18 11.636

Rødtunge 4 80 536 110 40 95 133 0 999

Skrubbe 0 0 2 - 1 91 12 6 112

Skærising 0 6 104 102 4 4 24 0 245

Slethvarre 3 7 32 13 2 48 17 0 122

Tunge 0 1 1 2 38 285 17 1 347

Anden fladfisk - 0 3 22 - 0 3 - 28

Industriart Brisling 2.724 7.974 7.498 92.126 - - 8.717 479 119.518

Sperling - - - 4.066 - - 4 - 4.070

Tobis 2.308 14.379 13.334 198.768 - 72 51.207 20 280.088

Hestemakrel - - - 13 - - 0 - 13

Ål Blanke ål - - - - - 7 0 1 9

Gule ål - - - - - 4 0 3 7

Anden havfisk Fjæsing 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Havkat 0 2 45 40 11 4 36 0 138

Havtaske 1 6 321 535 15 96 154 0 1.127

Hornfisk - - - - - 15 - 1 15

Kulso 0 0 3 1 0 11 1 0 18

Laks - - - - - 0 - - 0

Makrel - - 165 16.367 0 83 14.921 0 31.536

Pighaj - 0 3 3 0 2 1 - 8

Rokke - - 13 10 1 3 11 - 38

Sild 219 - - 39.350 - 639 9.498 269 49.975

Skade - - 0 0 - 0 - - 0

Stenbider 0 0 0 0 0 5 0 0 6

Anden havfisk 2 1 9 15 8 26 13 2 75

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - - - - 50 0 14 64

Krebs/Bløddyr Blåmusling 1.851 251 - - - - - 23.573 25.675

Anden musling 29 - - - - - - 765 794

Dybvandsrejer - - 254 0 - - 0 - 254

Hesterejer 455 2.555 - - - 0 - 0 3.010

Andre rejer - - - - - 4 0 0 4

Jomfruhummer - 37 352 394 0 0 45 - 828

Andre krebsdyr 2 1 4 3 0 142 7 4 164

Andre bløddyr 56 4 7 6 1 228 105 414 822

I alt 7.917 26.273 28.798 359.014 2.672 7.167 88.212 25.579 545.631

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet. Tonnage i bruttotonnage (BT).

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tons

TRANSLATION – Columns, vessel category. 1-4: Trawlers by tonnage group. 5: Danish seiners. 6:

Netters, liners and trap setters. 7: Purse seiners and multi-purpose vessels. 8: Other vessels and

unknown vessels. 9: Total. – Rows, species see annex 3. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.

I alt

9


Tabel 2.16: Danske fiskeres fangster fra Skagerrak fordelt på fartøjstype

Danish nominal catch from the Skagerrak, by vessel category

2011 Trawlere

under

40 BT

1

Trawlere

40 – 99,9

BT

2

Trawlere

100 – 299,9

BT

3

Trawlere

300 BT

og derover

4

Snurrevodsfartøjer

5

Garn / krog og

bundgarns-

fartøjer

6

Not- og

kombinationsfartøjer

7

Fangster / catches 69

Andre eller

uoplyste

fartøjer

8

Torskefisk Brosme 0 0 1 0 0 0 - - 1

Hvilling 3 11 15 1 1 1 1 0 33

Kuller 54 246 665 98 397 60 129 0 1.649

Kulmule 43 108 134 11 24 30 45 0 395

Lange 4 14 35 1 0 4 5 - 63

Lyssej 10 15 19 3 6 71 56 0 179

Mørksej 135 475 1.197 44 15 60 65 0 1.991

Torsk 207 399 772 113 212 941 473 0 3.118

Anden torskefisk 0 0 1 - 0 0 0 - 1

Fladfisk Helleflynder 1 3 8 1 0 0 1 - 13

Ising 43 55 68 9 127 83 80 0 464

Pighvarre 4 6 25 3 1 5 7 0 50

Rødspætte 522 772 924 230 2.140 1.673 1.222 - 7.483

Rødtunge 26 35 72 6 20 21 32 0 212

Skrubbe 1 1 0 - 7 5 3 - 18

Skærising 32 104 293 4 65 35 24 0 557

Slethvarre 4 7 11 2 1 4 6 0 34

Tunge 3 9 16 0 0 44 23 0 95

Anden fladfisk 0 0 0 0 0 0 0 - 0

Industriart Brisling 67 1.324 965 0 39 - 11 17 2.423

Sperling - - - 2 - - - - 2

Hestemakrel 0 0 0 - - - - - 0

Skolæst - - 5 - - - - - 5

Ål Blanke ål 0 0 0 - - - 0 - 0

Anden havfisk Fjæsing 0 0 0 - 0 0 1 - 2

Havkat 1 2 5 2 2 2 1 - 16

Havtaske 11 47 143 12 2 16 19 0 250

Hornfisk 0 - 0 - - 0 - - 0

Kulso 1 3 4 0 1 11 2 - 22

Makrel 1 2 1 - 0 6 1 0 11

Pighaj 0 1 16 0 0 0 0 - 17

Rokke 0 1 16 0 0 0 0 - 17

Sild 0 0 0 2.236 0 1 299 - 2.537

Skade - 0 1 0 0 0 0 0 1

Stenbider 1 1 2 - 0 8 1 - 13

Anden havfisk 2 4 9 1 5 14 9 0 43

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 0 0 - - - 0 0 0 0

Krebs/Bløddyr Dybvandsrejer - 13 1.260 - - - - - 1.273

Jomfruhummer 355 698 620 11 0 0 118 - 1.803

Andre krebsdyr 2 2 2 0 0 53 11 0 69

Andre bløddyr 5 9 11 0 1 0 3 0 29

I alt 1.537 4.367 7.317 2.791 3.065 3.148 2.648 18 24.892

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet. Tonnage i bruttotonnage (BT).

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tons

TRANSLATION – Columns, vessel category. 1-4: Trawlers by tonnage group. 5: Danish seiners. 6:

Netters, liners and trap setters. 7: Purse seiners and multi-purpose vessels. 8: Other vessels and

unknown vessels. 9: Total. – Rows, species see annex 3. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.

I alt

9


70 Fangster / catches

Tabel 2.17: Danske fiskeres fangster fra Kattegat og Isefjorden fordelt på fartøjstype

Danish nominal catch from the Kattegat and the Isefiord, by vessel category

2011 Trawlere

under

40 BT

1

Trawlere

40 – 99,9

BT

2

Trawlere

100 – 299,9

BT

3

Trawlere

300 BT

og derover

4

Snurrevodsfartøjer

5

Garn / krog og

bundgarns-

fartøjer

6

Not- og

kombinationsfartøjer

7

Andre eller

uoplyste

fartøjer

8

Torskefisk Brosme 0 - - - - - - - 0

Hvilling 3 4 0 - - 0 0 - 7

Kuller 4 5 1 - 0 0 1 - 12

Kulmule 6 4 1 - - 0 2 - 12

Lange 1 1 0 - 0 0 0 - 2

Lyssej 1 1 1 - - 7 5 - 14

Mørksej 1 3 0 - - 0 0 - 4

Torsk 29 29 13 - 1 11 14 - 96

Anden torskefisk 0 - - - - - - - 0

Fladfisk Helleflynder 0 0 0 - - 0 0 - 0

Ising 18 9 1 - 1 12 11 0 53

Pighvarre 7 4 2 - 0 9 5 0 27

Rødspætte 81 52 48 - 55 29 51 - 316

Rødtunge 4 3 1 - 0 1 2 - 11

Skrubbe 25 13 4 - 7 30 30 2 111

Skærising 4 3 1 - 0 0 1 - 9

Slethvarre 27 17 8 - 0 6 10 0 69

Tunge 60 58 23 - 5 69 35 0 251

Anden fladfisk - 0 - - - - - - 0

Industriart Brisling 2.244 1.371 3.454 - 156 - 389 14 7.628

Tobis 1 260 19 - - - 210 - 490

Hestemakrel - 0 - - - 1 - - 1

Ål Blanke ål 0 0 0 - - 8 0 1 9

Gule ål 0 - - - - 14 0 0 14

Anden havfisk Fjæsing 61 136 162 - 0 8 56 - 424

Havkat 1 1 0 - 0 0 1 - 4

Havtaske 0 0 0 - - 0 0 - 1

Hornfisk 0 - - - - 17 0 - 17

Kulso 1 0 0 - 0 120 27 0 148

Laks - - - - - 0 - - 0

Makrel 1 1 0 - - 92 0 - 95

Pighaj - 0 0 - - 0 - - 0

Rokke 7 6 3 - 0 1 9 - 26

Sild 0 669 861 - - 17 174 - 1.721

Skade - 0 - - - - - - 0

Stenbider 0 0 0 - 0 18 2 - 20

Anden havfisk 2 2 0 - 0 21 1 0 27

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 0 - - - - 1 - - 1

Krebs/Bløddyr Blåmusling - - - - - - - 2.306 2.306

Anden musling 0 - - - - - - - 0

Andre rejer - - - - - 4 0 3 7

Jomfruhummer 556 313 115 - 2 0 151 - 1.137

Andre krebsdyr 10 6 1 - 0 15 3 - 37

Andre bløddyr 0 0 0 - 0 0 0 - 1

I alt 3.156 2.971 4.722 0 228 512 1.190 2.326 15.106

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet. Tonnage i bruttotonnage (BT).

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tons

TRANSLATION – Columns, vessel category. 1-4: Trawlers by tonnage group. 5: Danish seiners. 6:

Netters, liners and trap setters. 7: Purse seiners and multi-purpose vessels. 8: Other vessels and

unknown vessels. 9: Total. – Rows, species see annex 3. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.

I alt

9


Tabel 2.18: Danske fiskeres fangster fra Bælthavet, Øresund og vestlige Østersø fordelt på fartøjstype

Danish nominal catch from the Belt Sea, the Sound and the Western Baltic, by vessel category

2011 Trawlere

under

40 BT

1

Trawlere

40 – 99,9

BT

2

Trawlere

100 – 299,9

BT

3

Trawlere

300 BT

og derover

4

Snurrevodsfartøjer

5

Garn / krog og

bundgarns-

fartøjer

6

Not- og

kombinationsfartøjer

7

Fangster / catches 71

Andre eller

uoplyste

fartøjer

8

Torskefisk Hvilling 33 12 60 34 0 3 8 - 149

Kuller 0 0 0 0 0 0 0 - 1

Kulmule 0 0 - - - 0 0 - 0

Lange 0 0 - - - 1 0 - 1

Lyssej 0 0 - - - 0 0 - 0

Mørksej 0 0 - - - 0 0 - 0

Torsk 1.996 982 1.168 412 391 2.228 1.090 18 8.287

Anden torskefisk - - - - - 0 - - 0

Fladfisk Ising 197 37 5 0 19 154 188 3 603

Pighvarre 11 5 1 1 1 76 16 0 111

Rødspætte 360 73 16 8 5 374 321 1 1.158

Rødtunge 1 0 0 - - 2 1 - 4

Skrubbe 220 84 5 - 4 310 201 4 828

Skærising 0 0 - - - 0 0 - 0

Slethvarre 11 3 0 0 0 26 11 0 52

Tunge 13 3 0 - 0 35 12 0 63

Anden fladfisk - 0 - - - - - - 0

Industriart Brisling 1.255 5.905 19 1.337 64 - 775 - 9.355

Tobis 1.263 14 - - - - 630 - 1.907

Ål Blanke ål 0 - - - - 249 2 3 254

Gule ål - - - - - 55 3 5 63

Anden havfisk Fjæsing - - - - - 0 0 - 0

Havkat - 0 - - - 0 0 - 0

Havtaske - - - - - 0 0 - 0

Hornfisk 0 - - - - 250 0 12 262

Kulso 1 0 - - 0 31 6 0 38

Laks - - - - - 14 8 - 22

Makrel 0 0 - - - 28 1 0 29

Pighaj - - - - - 0 0 - 0

Sild 0 1.693 538 - - 121 465 1 2.818

Stenbider 1 0 - - - 16 3 0 20

Anden havfisk 0 25 0 0 0 14 6 1 46

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - - - - 30 6 4 40

Krebs/Bløddyr Blåmusling - - - - - - - 6.462 6.462

Andre rejer 0 - - - - 20 4 0 24

Jomfruhummer 1 1 - - - 0 7 - 8

Andre krebsdyr 0 0 - - - 4 1 0 4

Andre bløddyr - - - - - 0 - - 0

I alt 5.365 8.836 1.812 1.792 484 4.041 3.767 6.514 32.610

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet. Tonnage i bruttotonnage (BT).

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tons

TRANSLATION – Columns, vessel category. 1-4: Trawlers by tonnage group. 5: Danish seiners. 6:

Netters, liners and trap setters. 7: Purse seiners and multi-purpose vessels. 8: Other vessels and

unknown vessels. 9: Total. – Rows, species see annex 3. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.

I alt

9


72 Fangster / catches

Tabel 2.19: Danske fiskeres fangster fra østlige Østersø fordelt på fartøjstype

Danish nominal catch from the Eastern Baltic, by vessel category

2011 Trawlere

under

40 BT

1

Trawlere

40 – 99,9

BT

2

Trawlere

100 – 299,9

BT

3

Trawlere

300 BT

og derover

4

Snurrevodsfartøjer

5

Garn / krog og

bundgarns-

fartøjer

6

Not- og

kombinationsfartøjer

7

Andre eller

uoplyste

fartøjer

8

Torskefisk Hvilling 1 1 0 - - 1 0 - 3

Torsk 2.049 2.214 2.153 1.908 90 725 1.346 - 10.485

Fladfisk Ising 0 0 - - - - 0 - 0

Pighvarre 1 0 0 0 - 1 1 - 3

Rødspætte 77 11 16 9 - 61 60 - 235

Skrubbe 61 5 59 6 - 51 46 - 228

Slethvarre - 0 0 - - - - - 0

Industriart Brisling 1.225 551 3 21.787 - - 363 - 23.929

Ål Blanke ål - - - - - 0 - - 0

Gule ål - - - - - 1 - - 1

Anden havfisk Hornfisk - - - - - 0 - - 0

Laks 6 11 - - - 42 9 - 68

Makrel 0 - - - - - 0 - 0

Sild 301 945 362 140 - - 364 - 2.113

Stenbider - - - - - 0 0 - 0

Anden havfisk 0 0 0 - - 0 0 - 0

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - - - - 0 0 - 0

I alt 3.722 3.739 2.594 23.849 90 881 2.189 0 37.064

Anm.: Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet. Tonnage i bruttotonnage (BT).

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tons

TRANSLATION – Columns, vessel category. 1-4: Trawlers by tonnage group. 5: Danish seiners. 6:

Netters, liners and trap setters. 7: Purse seiners and multi-purpose vessels. 8: Other vessels and

unknown vessels. 9: Total. – Rows, species see annex 3. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.

I alt

9


Tabel 2.20: Værdien af danske fiskeres samlede fangster fordelt på fartøjstype

Total value of Danish fishery by vessel category

2011 Trawlere

under

40 BT

1

Trawlere

40 – 99,9

BT

2

Trawlere

100 – 299,9

BT

3

Trawlere

300 BT

og derover

4

Snurrevodsfartøjer

5

Garn / krog og

bundgarns-

fartøjer

6

Not- og

kombinationsfartøjer

7

Fangster / catches 73

Andre eller

uoplyste

fartøjer

8

Torskefisk Blåhvilling - - - 0 - - 0 - 0

Brosme 0 2 136 349 4 6 149 - 646

Hvilling 180 133 671 807 21 30 81 0 1.922

Kuller 535 2.064 7.557 3.344 4.577 1.363 2.896 4 22.339

Kulmule 635 1.411 5.858 7.779 2.983 4.847 3.971 4 27.488

Lange 62 189 1.831 4.469 47 653 992 0 8.245

Lyssej 231 294 731 953 237 2.539 1.657 1 6.644

Mørksej 1.355 4.547 23.674 32.751 1.068 1.007 4.408 6 68.817

Torsk 41.430 37.413 64.184 48.701 31.810 95.018 54.945 185 373.685

Anden torskefisk 0 0 16 1 0 1 0 - 19

Fladfisk Helleflynder 72 255 1.945 1.027 205 227 610 - 4.342

Ising 1.553 924 1.783 253 1.320 2.599 2.326 46 10.805

Pighvarre 1.529 2.040 10.542 2.739 393 27.360 4.852 35 49.489

Rødspætte 10.851 17.572 45.417 18.770 37.821 46.684 29.996 174 207.285

Rødtunge 1.093 3.832 21.264 3.614 1.681 5.634 5.984 16 43.117

Skrubbe 1.067 280 103 14 67 3.240 1.258 136 6.165

Skærising 673 2.322 8.743 1.695 1.879 947 1.087 1 17.347

Slethvarre 1.589 1.310 2.248 750 129 3.938 1.899 12 11.875

Tunge 6.086 5.901 3.702 179 3.500 37.807 7.855 124 65.154

Anden fladfisk 0 2 50 308 0 0 39 - 400

Industriart Brisling 12.442 27.849 19.319 198.228 442 - 18.615 825 277.720

Sperling - - - 5.946 - - 2 - 5.948

Tobis 5.432 23.672 21.592 319.193 - 112 85.493 32 455.526

Hestemakrel 0 0 0 - - 5 25.200 - 25.205

Lodde - - - 4.041 - - 12.378 - 16.419

Skolæst - - 23 - - - - - 23

Havgalt - - - 6.919 - - 7.162 - 14.081

Ål Blanke ål 5 0 0 - - 19.115 171 353 19.644

Gule ål 2 - - - - 4.519 173 538 5.232

Anden havfisk Fjæsing 190 297 330 1 2 80 204 0 1.104

Havkat 101 164 1.639 1.324 413 297 1.088 0 5.026

Havtaske 373 1.815 16.198 18.610 547 3.252 6.058 4 46.857

Hornfisk 2 - 0 - - 1.624 4 49 1.679

Kulso 97 191 467 57 52 7.964 1.132 23 9.984

Laks 178 347 - - - 1.767 566 - 2.858

Makrel 22 20 1.475 229.080 1 1.938 192.007 1 424.543

Pighaj 0 17 243 39 2 31 13 - 346

Rokke 105 88 355 147 16 45 174 - 931

Sardin - - - - - - - - -

Sild 1.862 11.424 5.897 226.641 0 2.493 123.904 853 373.074

Skade - 6 33 0 0 0 3 0 43

Stenbider 7 6 12 0 1 305 33 0 365

Anden havfisk 82 106 235 178 213 1.581 658 62 3.114

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 0 0 - - - 1.867 136 356 2.360

Krebs/Bløddyr Blåmusling 1.790 217 - - - - - 36.110 38.116

Anden musling 322 - - - - - - 5.671 5.993

Dybvandsrejer - 524 66.072 93.688 - - 0 - 160.285

Hesterejer 6.122 33.515 - - - 0 - 0 39.638

Andre rejer 1 - - - - 1.505 226 241 1.974

Jomfruhummer 68.132 77.721 77.112 24.621 174 29 23.794 - 271.582

Andre krebsdyr 249 119 122 119 24 8.698 715 403 10.450

Andre bløddyr 1.647 372 521 131 56 6.154 2.857 11.279 23.018

I alt 168.103 258.964 412.100 1.257.469 89.687 297.280 627.771 57.543 3.168.917

Anm.: Tonnage i bruttotonnage (BT). Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Den samlede værdi er ekskl.

bonusudbetalinger på 26 mio. kr. til fiskere, der deltog i industrifiskeriet.

1.000 kr.

TRANSLATION – Columns, vessel category. 1-4: Trawlers by tonnage group. 5: Danish seiners. 6:

Netters, liners and trap setters. 7: Purse seiners and multi-purpose vessels. 8: Other vessels and

unknown vessels. 9: Total. – Rows, species see annex 3.

Source: The Danish AgriFish Agency.

I alt

9


74 Fangster / catches

Tabel 2.21: Danske fiskeres fangster fra samtlige farvande fordelt på fartøjsdistrikter

Danish nominal catch from all fishing areas, by vessel district

2011 Torsk Anden Rødspætte

torskefisk

1

2

3

Anden

fladfisk

4

Sild

5

Makrel

6

Jomfruhummer

Distrikt: Tons

7

Dybvandsrejer

8

Blåmusling

9

Øvrige Industrifisk

konsum

landinger

10 11

E Esbjerg 25 53 354 42 17.256 4.247 3 - 1.196 7.227 66.940 97.344

FN+LN Frederikshavn 819 1.720 1.006 580 2 91 1.243 0 - 1.671 10.799 17.931

HV Haderslev 27 16 39 26 0 0 24 - - 661 822 1.614

H Helsingør 829 17 155 174 5.448 4 239 - - 839 2.256 9.961

HG Hirtshals 1.683 2.731 1.231 286 41.737 23.367 171 445 - 295 74.858 146.803

L+SK Holstebro (Thyborøn) 2.474 1.982 4.731 1.030 14.373 5.294 312 0 19.614 2.274 146.396 198.480

RI Hvide Sande 1.771 248 5.223 1.425 464 65 120 - - 815 28.796 38.927

KA+HK Kalundborg 22 0 9 63 0 1 2 - 865 80 779 1.822

KR Korsør 332 0 52 69 42 6 6 - - 97 - 604

K København 244 0 22 40 1 6 - - - 75 - 388

KE Køge 95 0 1 19 1 0 0 - - 81 - 197

NF+N Nykøbing F. 566 8 111 173 1 0 17 - - 101 - 977

ND Næstved 1.168 31 140 228 707 1 89 - - 282 3.801 6.448

O+NG+MT+MI Odense 762 67 162 239 1 3 79 - - 170 2.336 3.817

RS Randers 167 142 327 141 2 4 113 - - 512 100 1.508

R+SE Rønne 8.989 57 543 394 301 1 141 5.288 - 132 13.658 29.503

S Skagen 457 648 346 129 4.179 1.541 285 885 - 58 43.105 51.631

SG+RU+M Svendborg 2.021 78 638 646 0 3 131 - - 149 1.113 4.778

SØ+AA Sønderborg 153 0 95 68 0 0 2 - - 5 7.150 7.473

T+HM Thisted (Hanstholm) 3.941 4.486 5.021 925 1.409 188 554 124 8.625 1.111 49.964 76.348

VE+FA+HO Vejle 45 0 15 29 5 0 - - 3.094 23 - 3.212

A Ålborg 163 71 448 56 4 0 61 - 1.048 102 - 1.953

AS Århus 98 79 157 144 0 5 186 74 - 6.523 7.247 14.513

Ukendt 0 0 - 0 - - - - - 2 - 2

I alt 26.849 12.434 20.828 6.924 85.934 34.829 3.776 6.816 34.443 23.283 460.120 716.235

Anm.: Fartøjsdistrikterne er beskrevet i kapitel 1. Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i

tekstafsnittet. Ukendt angiver landing der ikke kan henføres til et fartøj.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-9: Species see annex 3. 10: Other landings for human consumption. 11:

Fish for reduction. 12: Total. – Rows, vessel district. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Tabel 2.22: Danske fiskeres fangster fra Nordsøen inkl. fjordene fordelt på fartøjsdistrikter

Danish nominal catch from the North Sea including the fiords, by vessel district

2011 Torsk

1

Kuller og

mørksej

2

Anden

torskefisk

3

Rødspætte

4

Anden

fladfisk

5

Sild

6

Makrel Blåmusling

7

8

Øvrige

konsum

landinger

9

Konsum Industrifisk

landinger

i alt

10 11

Distrikt: Tons

E Esbjerg 0 - 53 354 38 15.604 4.196 1.196 1.190 22.631 64.911 87.542

FN+LN Frederikshavn 97 283 99 100 47 - - - 115 739 5.466 6.206

HV Haderslev - - - 5 2 - - - 658 665 563 1.228

H Helsingør 0 - - 5 1 - - - 0 6 1.745 1.751

HG Hirtshals 335 1.107 642 111 71 20.544 20.259 - 337 43.407 60.859 104.266

L+SK Holstebro (Thyborøn) 1.962 889 819 4.389 956 10.000 5.294 14.906 2.539 41.754 139.590 181.344

RI Hvide Sande 700 112 66 4.589 1.296 464 62 - 850 8.140 25.787 33.927

KA+HK Kalundborg - - - - - - - - - 0 - 0

KR Korsør - - - - - - - - - 0 - 0

K København - - - - - - - - - 0 - 0

KE Køge - - - - - - - - - 0 - 0

NF+N Nykøbing F. - - - - 0 - - - - 0 - 0

ND Næstved 2 0 1 55 8 - 0 - 5 70 1.473 1.543

O+NG+MT+MI Odense - - - - - - - - - 0 678 678

RS Randers 25 0 1 2 2 - - - 8 38 46 84

R+SE Rønne 15 8 11 175 95 - - - 27 330 11.660 11.990

S Skagen 2 3 46 18 10 2.682 1.539 - 60 4.360 34.820 39.181

SG+RU+M Svendborg 9 0 1 110 35 - 0 - 5 160 157 317

SØ+AA Sønderborg - - - - 0 - - - - 0 4.705 4.705

T+HM Thisted (Hanstholm) 1.664 2.626 1.066 1.633 474 677 186 8.525 1.484 18.336 43.918 62.254

VE+FA+HO Vejle - - - - - - - - - 0 - 0

A Ålborg 14 2 19 4 2 4 - 1.048 85 1.179 - 1.179

AS Århus 38 0 8 87 20 - 0 - 33 187 7.247 7.434

Ukendt - - - - - - - - 1 1 - 1

I alt 4.863 5.032 2.831 11.636 3.059 49.975 31.536 25.675 7.398 142.004 403.626 545.631

Anm.: Fartøjsdistrikterne er beskrevet i kapitel 1. Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i

tekstafsnittet. Ukendt angiver landing der ikke kan henføres til et fartøj.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-9: Species see annex 3. 10: Other landings for human consumption. 11:

Fish for reduction. 12: Total. – Rows, vessel district. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.

I alt

12

I alt

12


Tabel 2.23: Danske fiskeres fangster fra Skagerrak fordelt på fartøjsdistrikter

Danish nominal catch from the Skagerrak, by vessel district

2011 Torsk

1

Kuller og

mørksej

2

Anden

torskefisk

3

Rødspætte

4

Anden

fladfisk

5

Sild

6

Jomfruhummer

7

Dybvandsrejer

8

Øvrige

konsum

landinger

9

Fangster / catches 75

Konsum Industrifisk

landinger

i alt

10 11

Distrikt: Tons

E Esbjerg 0 0 0 0 0 178 3 - 0 182 - 182

FN+LN Frederikshavn 549 1.143 172 795 393 0 701 - 182 3.936 319 4.255

HV Haderslev 8 11 5 2 2 - 20 - 1 50 31 80

H Helsingør 12 7 3 88 16 - 30 - 1 158 - 158

HG Hirtshals 888 803 135 1.109 211 300 122 352 92 4.011 89 4.100

L+SK Holstebro (Thyborøn) 62 234 20 339 46 - 25 - 19 745 399 1.144

RI Hvide Sande 78 32 13 593 74 0 56 - 18 864 627 1.491

KR Korsør 1 - 0 12 0 - - - 0 13 - 13

KE Køge - - - - - - - - - - - -

NF+N Nykøbing F. 15 3 0 49 27 0 1 - 2 97 - 97

ND Næstved 5 5 5 12 6 - 51 - 3 88 670 758

O+NG+MT+MI Odense 18 51 6 9 7 - 33 - 3 128 - 128

RS Randers 57 128 12 286 77 0 55 - 11 625 - 625

R+SE Rønne 9 8 15 6 6 - 71 - 7 122 - 122

S Skagen 445 432 151 311 98 1.327 276 827 40 3.907 - 3.907

SG+RU+M Svendborg 22 46 8 41 14 0 50 - 5 186 - 186

SØ+AA Sønderborg 0 0 0 0 0 - 1 - 0 2 - 2

T+HM Thisted (Hanstholm) 798 647 104 3.379 426 731 152 32 107 6.376 271 6.648

VE+FA+HO Vejle 105 35 14 436 27 0 49 - 8 675 - 675

A Ålborg 46 53 16 15 14 - 106 62 7 319 - 319

AS Århus 0 0 - - 0 - - - 0 1 - 1

I alt 3.118 3.640 679 7.483 1.444 2.537 1.803 1.273 508 22.486 2.406 24.892

Anm.: Fartøjsdistrikterne er beskrevet i kapitel 1. Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i

tekstafsnittet. Ukendt angiver landing der ikke kan henføres til et fartøj.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-9: Species see annex 3. 10: Other landings for human consumption. 11:

Fish for reduction. 12: Total. – Rows, vessel district.. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Tabel 2.24: Danske fiskeres fangster fra Kattegat og Isefjorden fordelt på fartøjsdistrikter

Danish nominal catch from the Kattegat and the Isefiord, by vessel district

2011 Torsk

1

Anden

torskefisk

2

Rødspætte

3

Ising

4

Tunge

5

Anden

fladfisk

6

Sild

7

Jomfruhummer

8

Øvrige

konsum

landinger

9

Konsum Industrifisk

landinger

i alt

10 11

Distrikt: Tons

E Esbjerg - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0

FN+LN Frederikshavn 37 22 103 23 62 48 2 501 1.506 2.303 2.660 4.963

HV Haderslev 0 0 4 1 0 2 - 4 0 12 - 12

H Helsingør 16 3 34 5 30 42 1.717 202 530 2.579 154 2.733

HG Hirtshals 2 1 1 0 2 1 - 9 0 16 49 65

L+SK Holstebro (Thyborøn) 0 0 1 0 8 1 - 0 3 13 - 13

RI Hvide Sande 1 0 12 2 12 12 - 1 13 53 1.314 1.367

KA+HK Kalundborg 0 0 1 1 7 8 0 2 920 938 750 1.689

KR Korsør 0 0 1 0 3 2 - 6 9 21 - 21

K København 0 0 0 0 1 1 - - 7 10 - 10

KE Køge 0 0 0 0 3 2 - 0 15 20 - 20

NF+N Nykøbing F. 0 0 2 1 2 6 - 17 2 30 - 30

ND Næstved 2 1 5 0 4 5 - 34 2 53 - 53

O+NG+MT+MI Odense 2 3 11 1 2 6 0 46 146 217 860 1.077

RS Randers 7 1 38 3 34 26 2 58 496 666 54 720

R+SE Rønne 2 1 10 1 4 8 0 63 2 90 - 90

S Skagen 11 16 17 5 10 5 0 8 17 89 - 89

SG+RU+M Svendborg 6 1 17 1 4 6 0 80 76 190 132 322

SØ+AA Sønderborg 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 - 1

T+HM Thisted (Hanstholm) 1 1 1 0 1 1 - 15 1 22 - 22

VE+FA+HO Vejle 0 - 0 0 0 0 - - 1.441 1.441 - 1.441

A Ålborg 1 1 6 0 7 6 - 12 9 42 - 42

AS Århus 9 2 52 7 53 40 0 79 86 327 - 327

Ukendt - - - - 0 0 - - - 0 - 0

I alt 96 52 316 53 251 227 1.721 1.137 5.280 9.133 5.973 15.106

Anm.: Fartøjsdistrikterne er beskrevet i kapitel 1. Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i tekstafsnittet.

Ukendt angiver landing der ikke kan henføres til et fartøj.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-9: Species see annex 3. 10: Other landings for human consumption. 11:

Fish for reduction. 12: Total. – Rows, vessel district. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.

I alt

12

I alt

12


76 Fangster / catches

Tabel 2.25: Danske fiskeres fangster fra Bælthavet, Øresund og vestlige Østersø fordelt på fartøjsdistrikter

Danish nominal catch from the Belt Sea, the Sound and the Western Baltic, by vessel district

2011 Torsk Rødspætte

1

2

Skrubbe

3

Ising

4

Pighvarre

Distrikt: Tons

5

Sild

6

Ål Blåmusling

7

8

Øvrige

konsum

landinger

9

Konsum Industrifisk

landinger

i alt

10 11

E Esbjerg 25 - 0 3 0 - - - 0 28 - 28

FN+LN Frederikshavn 50 4 1 2 0 - - - 1 59 2.354 2.413

HV Haderslev 18 28 9 7 3 0 1 - 1 65 228 293

H Helsingør 607 28 38 20 2 2.403 2 - 321 3.420 354 3.774

HG Hirtshals 161 6 - 0 0 - - - 14 181 - 181

L+SK Holstebro

359 3 2 12 1 0 - 4.709 8 5.094 - 5.094

(Thyborøn)

RI Hvide Sande 804 23 18 9 2 - - - 26 881 1.068 1.949

KA+HK Kalundborg 22 8 28 12 2 0 2 - 30 104 29 133

KR Korsør 243 39 23 25 7 42 20 - 84 482 - 482

K København 243 21 29 5 0 1 31 - 46 377 - 377

KE Køge 94 1 13 1 1 1 60 - 6 178 - 178

NF+N Nykøbing F. 538 60 32 52 42 1 37 - 75 837 - 837

ND Næstved 936 67 162 25 12 364 125 - 170 1.862 1.524 3.386

O+NG+MT+MI Odense 441 142 105 77 7 1 5 - 57 835 798 1.633

RS Randers 20 0 0 0 0 - - - 1 21 - 21

R+SE Rønne 1.313 136 73 0 3 0 - - 34 1.560 23 1.582

S Skagen - - - - - - - - - - 735 735

S Svendborg 1.648 468 223 309 21 0 21 - 96 2.786 823 3.609

SØ+AA Sønderborg 111 95 35 25 5 0 4 - 4 278 2.446 2.724

T+HM Thisted

592 7 10 8 1 - - 101 43 761 524 1.286

(Hanstholm)

VE+FA+HO Vejle 45 15 17 9 2 5 8 1.653 16 1.770 - 1.770

A Ålborg 11 1 3 0 0 - - - 0 16 - 16

AS Århus 6 4 5 2 1 0 2 - 90 109 - 109

Ukendt - - - - - - 0 - - 0 - 0

I alt 8.287 1.158 828 603 111 2.818 317 6.462 1.119 21.705 10.906 32.610

Anm.: Fartøjsdistrikterne er beskrevet i kapitel 1. Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i

tekstafsnittet. Ukendt angiver landing der ikke kan henføres til et fartøj.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tabel 2.26: Danske fiskeres fangster fra østlige Østersø fordelt på fartøjsdistrikter

Danish nominal catch from the Eastern Baltic, by vessel district

2011 Torsk Rødspætte

1

2

Skrubbe

3

Pighvarre

4

Sild

5

TRANSLATION – Columns, 1-9: Species see annex 3. 10: Other landings for human consumption. 11:

Fish for reduction. 12: Total. – Rows, vessel district. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Brisling

6

Laks

7

Ål

8

Øvrige

konsum

landinger

9

Konsum Industrifisk

landinger

i alt

10 11

Distrikt: Tons

E Esbjerg - - - - - - - - - - 312 312

FN+LN Frederikshavn 86 4 4 0 - - - - - 94 - 94

H Helsingør 193 1 3 0 1.329 17 - - 0 1.543 3 1.546

HG Hirtshals 297 3 - 0 - - - - - 300 - 300

L+SK Holstebro

(Thyborøn)

90 - - - - - - - - 90 2.719 2.809

RI Hvide Sande 188 5 - 0 - - - - 0 194 - 194

KR Korsør 88 - 0 0 - - - - 0 88 - 88

K København 1 - 0 - - - - 1 - 2 - 2

NF+N Nykøbing F. 13 0 - 0 - - - - 0 13 - 13

ND Næstved 224 1 4 0 343 - - - 1 574 133 707

O+NG+MT+MI Odense 300 0 0 0 - - 1 - - 301 - 301

RS Randers 58 - - - - - - - - 58 - 58

R+SE Rønne 7.651 217 202 3 301 13 67 - 2 8.455 1.976 10.431

S Skagen - - - - 140 - - - - 140 7.182 7.322

SG+RU+M Svendborg 337 2 4 0 - - - - 1 343 - 343

SØ+AA Sønderborg 42 - - - - - - - 0 42 - 42

T+HM Thisted

(Hanstholm)

885 0 2 0 - - - - 0 887 5.250 6.137

VE+FA+HO Vejle 32 1 9 0 - - - - 0 41 - 41

AS Århus - - - - - 6.325 - - - 6.325 - 6.325

I alt 10.485 235 228 3 2.113 6.354 68 1 4 19.490 17.574 37.064

Anm.: Fartøjsdistrikterne er beskrevet i kapitel 1. Fangsten er opgjort i hel fisk, se definitionerne i

tekstafsnittet. Ukendt angiver landing der ikke kan henføres til et fartøj.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-9: Species see annex 3. 10: Other landings for human consumption. 11:

Fish for reduction. 12: Total. – Rows, vessel district. Nominal catch in tonnes live weight.

Source: The Danish AgriFish Agency.

I alt

12

I alt

12


Tabel 2.27: Værdien af danske fiskeres samlede fangster fordelt på fartøjsdistrikter

Total value of Danish fishery by vessel district

2011 Torsk

1

Anden

torskefisk

2

Rødspætte

3

Anden

fladfisk

4

Sild

5

Makrel

Distrikt: 1.000 kr.

6

Jomfruhummer

7

Dybvandsrejer

8

Blåmusling

9

Fangster / catches 77

Øvrige Industrifisk

konsum

landinger

10 11

E Esbjerg 221 5 4.257 531 64.632 51.367 205 - 1.191 37.319 112.987 272.716

FN+LN Frederikshavn 15.632 17.127 10.614 17.871 4 811 90.396 1 - 11.621 18.334 182.412

HV Haderslev 401 171 267 425 0 2 1.809 - - 8.796 1.418 13.290

H Helsingør 9.084 139 1.364 5.116 19.439 63 18.949 - - 2.664 3.634 60.452

HG Hirtshals 32.303 30.083 12.928 9.687 186.935 284.467 11.879 19.200 - 9.984 123.043 720.508

L+SK Holstebro 57.361 22.987 49.718 47.830 71.333 66.426 17.218 0 17.855 46.674 247.611 645.015

(Thyborøn)

RI Hvide Sande 29.978 2.589 52.512 58.077 1.401 512 8.098 - - 14.662 49.229 217.059

KA+HK Kalundborg 330 1 65 1.472 0 18 136 - 3.028 1.881 1.390 8.321

KR Korsør 4.576 3 420 1.687 91 61 488 - - 2.247 - 9.573

K København 3.320 2 287 592 4 94 - - - 2.569 - 6.867

KE Køge 1.253 1 13 423 4 3 0 - - 5.166 - 6.866

NF+N Nykøbing F. 8.226 51 1.111 3.823 8 3 1.362 - - 3.532 - 18.117

ND Næstved 12.308 225 1.132 2.077 1.849 9 6.410 - - 10.283 5.792 40.083

O+NG+MT+MI Odense 9.315 595 1.336 4.952 2 43 5.502 - - 1.254 3.962 26.961

RS Randers 2.711 1.431 3.116 4.001 6 40 8.666 - - 2.751 171 22.893

R+SE Rønne 75.643 483 4.247 4.246 1.110 5 10.295 93.688 - 3.684 22.636 216.035

S Skagen 10.088 7.430 3.632 5.520 19.718 18.849 21.664 36.225 - 1.979 73.908 199.014

SG+RU+M Svendborg 21.641 653 4.951 7.653 0 51 9.528 - - 2.683 1.781 48.941

SØ+AA Sønderborg 1.867 3 805 794 0 4 145 - - 284 12.121 16.022

T+HM Thisted

71.616 50.442 48.648 23.478 6.506 1.645 40.020 7.833 8.666 32.357 87.762 378.972

(Hanstholm)

VE+FA+HO Vejle 603 0 135 385 20 10 - - 6.350 697 - 8.200

A Ålborg 3.258 897 4.385 1.492 8 4 4.446 - 1.026 3.550 - 19.065

AS Århus 1.950 839 1.341 6.561 2 57 14.365 3.338 - 17.061 11.994 57.508

Ukendt 0 6 - 0 - - - - - 103 - 109

I alt 373.685 136.162 207.285 208.694 373.074 424.543 271.582 160.285 38.116 223.801 777.771 3.194.996

Anm.: Fartøjsdistrikterne er beskrevet i kapitel 1. Se også tekst om værdiansættelsen. Bonusudbetaling for

industrifisk på 26 mio. kr. er inkluderet i tabellen.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1-9: Species see annex 3. 10: Other landings for human consumption. 11:

Fish for reduction. 12: Total. – Rows, vessel district, see text and map in chapter 1. Bonus payments of

fish for reduction of 26 mill. DKK is included in the table.

Source: The Danish AgriFish Agency.

I alt

12


78 Fangster / catches

Tabel 2.28: Danske fartøjers gns. anvendte antal havdage og kilowattdage pr. år, 2009-2011 for alle farvande

Average days at sea and kw. days per year for Danish vessels in all fishing areas, 2009-2011

Antal fartøjer Gns. antal anvendte havdage Gns. antal anvendte kilowattdage

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Under 8 meter Garnredskaber 406 391 397 9 9 10 240 246 266

Krogredskaber 4 4 4 15 17 14 362 399 319

Trawlredskaber 3 - - 8 - - 186 - -

Andre 518 486 468 6 6 7 122 117 125

I alt 928 881 869 8 8 8 175 176 191

8 - 9,9 meter Garnredskaber 315 317 298 19 18 19 1.265 1.183 1.299

Krogredskaber 33 30 32 10 12 11 611 767 743

Trawlredskaber 25 27 23 10 8 12 837 649 1.030

Snurrevod 2 - - 1 - - 54 - -

Andre 76 74 75 9 8 10 490 467 517

I alt 386 382 364 19 18 19 1.235 1.178 1.300

10 – 11,9 meter Garnredskaber 83 85 62 32 29 31 2.908 2.602 2.936

Krogredskaber 14 12 13 15 21 22 1.495 1.976 1.975

Trawlredskaber 39 40 39 36 37 40 4.142 4.308 4.946

Snurrevod 4 4 1 19 14 16 1.488 1.002 1.296

Andre 54 45 41 18 15 21 1.831 1.560 2.222

I alt 146 137 118 36 35 39 3.621 3.587 4.178

12 – 14,9 meter Garnredskaber 64 54 51 38 41 38 4.858 5.255 4.878

Krogredskaber 9 10 10 6 18 15 903 2.139 1.853

Trawlredskaber 127 120 116 63 61 57 10.508 10.060 9.566

Snurrevod 14 13 11 48 50 40 6.651 6.825 5.249

Not - - 1 - - 1 - - 154

Andre 31 33 35 16 14 18 1.890 1.725 2.224

I alt 201 186 179 58 58 55 8.981 8.914 8.451

15 – 17,9 meter Garnredskaber 22 16 16 73 111 126 15.489 23.787 27.091

Krogredskaber 3 4 5 27 19 11 6.866 4.830 3.031

Trawlredskaber 94 92 89 106 104 100 22.076 21.972 21.324

Snurrevod 9 10 11 76 68 68 10.734 9.701 9.693

Andre 13 12 31 13 17 9 2.260 2.936 1.613

I alt 125 121 122 100 102 99 20.500 21.104 20.517

18 – 23,9 meter Garnredskaber 15 10 10 82 144 133 21.990 38.208 35.508

Krogredskaber 1 2 2 20 30 22 4.940 7.436 5.319

Trawlredskaber 78 75 72 135 136 136 43.110 43.782 44.887

Snurrevod 19 17 17 103 111 96 24.282 28.380 24.597

Andre 5 5 11 34 11 9 5.866 1.706 1.866

I alt 102 96 95 136 142 136 41.059 43.454 42.487

24 – 39.9 meter Garnredskaber 3 2 2 115 166 167 48.306 69.164 69.882

Krogredskaber - - 1 - - 23 - - 18.630

Trawlredskaber 51 45 41 196 193 193 118.618 115.100 113.323

Snurrevod 2 1 2 33 43 55 18.074 26.918 24.260

Andre 5 8 6 40 2 11 15.274 933 4.868

I alt 55 48 44 193 189 192 114.672 111.505 110.962

Over 40 meter Krogredskaber - 1 - - 1 - - 662 -

Trawlredskaber 33 31 31 162 187 156 291.460 387.765 330.281

Not 6 5 4 66 31 39 209.499 122.944 172.787

Andre - 2 5 - 11 19 - 8.633 25.128

I alt 34 31 31 169 193 164 319.858 408.172 356.629

Total Garnredskaber 908 875 836 20 20 21 2.052 2.145 2.215

Krogredskaber 64 63 67 12 16 14 1.191 1.660 1.697

Trawlredskaber 450 430 411 101 101 97 50.273 55.587 51.924

Snurrevod 50 45 42 69 74 70 13.866 15.536 15.056

Not 6 5 5 66 31 31 209.499 122.944 138.261

Andre 702 665 672 9 8 9 560 432 732

I alt 1.973 1.861 1.813 38 38 37 13.637 14.769 13.856

Anm.: For logbogspligtige fartøjer er anvendt logbøger som beregning, ellers 8 timer pr. landingsdag.

Fangstrejsens varighed er fordelt proportionelt mellem registrerede redskaber og farvande på fangstrejsen. Antal

fartøjer i alt er det faktiske antal fartøjer for den pågældende gruppe. Et fartøj kan indgå i flere redskabs-, længde-

og farvandsgrupper. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Number of vessels, 2: Average days at sea, 3: Average kw.

days. The logbooks are used for vessels which are obliged to keep a logbook, else 8 hours

per date of landing. The length of the fishing tour is proportionally divided between gears and

areas. Number of vessels in total is the actual number of vessels in the specific group. A

vessel can be part of several groups of gears, length and areas.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Fangster / catches 79

Tabel 2.29: Danske fartøjers gns. anvendte antal havdage og kilowattdage pr. år, 2009-2011 for Nordsøen

Average days at sea and kw. days per year for Danish vessels in the North Sea, 2009-2011

Antal fartøjer Gns. antal anvendte havdage Gns. antal anvendte kilowattdage

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Under 8 meter Garnredskaber 127 125 128 8 6 7 171 156 182

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 1 - - 1 - - 9 - -

Andre 188 182 181 7 6 6 129 100 107

I alt 314 307 309 8 6 7 147 123 138

8 - 9,9 meter Garnredskaber 92 86 84 11 10 11 714 697 840

Krogredskaber 1 1 1 9 13 10 801 1.157 890

Trawlredskaber 1 2 3 3 2 2 177 89 111

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre 10 5 9 7 9 10 412 635 540

I alt 104 94 97 10 10 11 681 686 790

10 – 11,9 meter Garnredskaber 23 27 16 26 21 23 2.152 1.728 2.053

Krogredskaber 2 3 2 2 1 1 148 80 59

Trawlredskaber 12 8 11 12 18 21 1.525 2.540 2.625

Snurrevod - 1 - - 3 - - 234 -

Andre 44 33 30 17 16 23 1.811 1.729 2.478

I alt 62 54 46 24 23 28 2.383 2.306 2.960

12 – 14,9 meter Garnredskaber 43 30 29 26 32 28 3.024 3.758 3.354

Krogredskaber 5 6 4 6 21 18 648 2.429 2.034

Trawlredskaber 26 25 26 30 26 25 4.206 3.492 3.382

Snurrevod 4 2 2 4 13 23 775 2.598 4.666

Not - - - - - - - - -

Andre 26 25 26 18 16 23 2.117 1.940 2.816

I alt 83 73 76 29 30 29 3.623 3.675 3.630

15 – 17,9 meter Garnredskaber 17 13 14 76 119 128 15.742 25.791 27.771

Krogredskaber 2 2 2 32 28 15 8.539 7.664 5.344

Trawlredskaber 38 33 37 80 76 46 16.714 15.998 9.862

Snurrevod 3 3 4 43 51 64 6.658 7.957 9.440

Andre 2 2 5 15 21 14 2.243 3.809 2.421

I alt 57 52 56 80 83 68 16.566 17.501 14.540

18 – 23,9 meter Garnredskaber 11 10 9 97 136 143 25.694 35.914 38.212

Krogredskaber - - 1 - - 3 - - 510

Trawlredskaber 47 47 46 101 86 79 29.192 24.673 24.397

Snurrevod 13 14 13 63 64 64 12.792 15.404 14.863

Andre 5 1 6 34 26 13 5.866 3.276 2.410

I alt 68 69 66 100 92 88 27.210 25.184 25.369

24 – 39.9 meter Garnredskaber 2 2 2 164 158 161 68.218 65.354 67.088

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 42 35 38 145 150 133 90.860 92.159 80.411

Snurrevod 2 1 2 26 36 39 13.379 22.536 17.126

Andre 4 3 2 49 3 28 18.911 1.510 12.409

I alt 46 38 41 144 148 134 88.151 89.036 79.241

Over 40 meter Krogredskaber - 1 - - 1 - - 662 -

Trawlredskaber 32 30 30 112 133 113 177.039 237.349 218.478

Not 6 5 3 35 20 20 111.499 81.271 86.031

Andre - 1 3 - 21 3 - 16.065 9.052

I alt 33 30 30 115 137 115 191.947 251.452 227.986

Total Garnredskaber 315 293 282 20 22 23 3.027 3.631 3.868

Krogredskaber 10 13 10 11 15 12 2.142 2.459 2.034

Trawlredskaber 199 180 191 92 92 77 58.374 67.452 58.713

Snurrevod 22 21 21 46 53 58 9.824 12.738 13.074

Not 6 5 3 35 20 20 111.499 81.271 86.031

Andre 279 252 262 11 9 10 977 629 955

I alt 767 717 721 38 37 35 17.926 19.623 18.181

Anm.: For logbogspligtige fartøjer er anvendt logbøger som beregning, ellers 8 timer pr. landingsdag.

Fangstrejsens varighed er fordelt proportionelt mellem registrerede redskaber og farvande på fangstrejsen. Antal

fartøjer i alt er det faktiske antal fartøjer for den pågældende gruppe. Et fartøj kan indgå i flere redskabs-, længde-

og farvandsgrupper. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Number of vessels, 2: Average days at sea, 3: Average kw.

days. The logbooks are used for vessels which are obliged to keep a logbook, else 8 hours

per date of landing. The length of the fishing tour is proportionally divided between gears and

areas. Number of vessels in total is the actual number of vessels in the specific group. A

vessel can be part of several groups of gears, length and areas.

Source: The Danish AgriFish Agency.


80 Fangster / catches

Tabel 2.30: Danske fartøjers gns. anvendte antal havdage og kilowattdage pr. år, 2009-2011 for Skagerrak

Average days at sea and kw. days per year for Danish vessels in the Skagerrak, 2009-2011

Antal fartøjer Gns. antal anvendte havdage Gns. antal anvendte kilowattdage

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Under 8 meter Garnredskaber 57 43 43 8 10 11 320 391 424

Krogredskaber 2 2 2 4 4 2 91 99 38

Trawlredskaber 1 - - 1 - - 17 - -

Andre 40 35 26 8 7 8 280 231 263

I alt 100 80 71 8 9 10 297 314 354

8 - 9,9 meter Garnredskaber 87 89 80 14 13 15 1.032 1.036 1.156

Krogredskaber - 2 1 - 2 2 - 141 178

Trawlredskaber 2 2 3 15 17 18 1.201 1.433 1.457

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre 9 12 10 9 8 12 597 501 695

I alt 98 105 94 13 12 14 995 965 1.106

10 – 11,9 meter Garnredskaber 16 16 14 21 22 24 1.929 2.142 2.491

Krogredskaber 1 1 1 11 14 26 528 672 1.248

Trawlredskaber 7 7 7 24 18 10 2.194 1.561 1.080

Snurrevod 3 1 - 14 31 - 1.056 2.201 -

Andre - - - - - - - - -

I alt 23 23 21 24 22 21 2.171 2.090 2.080

12 – 14,9 meter Garnredskaber 32 25 26 28 33 31 3.807 4.589 4.193

Krogredskaber 1 3 7 2 2 5 142 178 571

Trawlredskaber 46 53 48 43 36 35 7.393 5.963 6.057

Snurrevod 13 13 9 42 44 42 5.742 5.871 5.201

Not - - 1 - - 1 - - 154

Andre 2 3 3 1 1 1 100 162 129

I alt 80 83 75 43 40 39 6.711 6.121 6.015

15 – 17,9 meter Garnredskaber 4 3 3 33 46 38 6.474 9.143 7.573

Krogredskaber - 2 1 - 2 5 - 236 725

Trawlredskaber 52 53 57 49 43 51 10.266 8.721 10.605

Snurrevod 8 7 9 56 62 43 7.791 8.579 5.975

Andre 2 - 2 1 - 1 173 - 174

I alt 61 62 69 52 46 50 10.203 8.874 9.885

18 – 23,9 meter Garnredskaber 6 2 2 15 19 5 4.310 6.009 1.665

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 50 42 48 78 98 90 27.640 35.099 31.087

Snurrevod 8 11 11 81 63 58 23.659 18.023 16.587

Andre - 2 1 - 2 1 - 589 304

I alt 56 52 59 83 94 84 28.520 32.415 28.445

24 – 40 meter Garnredskaber 1 1 1 10 15 11 5.080 7.620 5.588

Krogredskaber - - 1 - - 23 - - 18.630

Trawlredskaber 38 39 31 78 70 68 43.161 38.667 36.280

Snurrevod 1 1 2 15 7 16 9.390 4.382 7.135

Andre 1 3 2 1 1 2 729 593 1.241

I alt 39 40 34 77 69 64 42.444 38.045 34.284

Over 39.9 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 15 8 11 9 10 7 18.865 13.701 9.513

Not 4 - 1 3 - 3 8.702 - 14.760

Andre - 1 1 - 1 81 - 1.201 97.281

I alt 16 8 13 10 10 13 19.861 13.851 16.668

Total Garnredskaber 203 179 169 15 17 17 1.564 1.704 1.694

Krogredskaber 4 10 13 5 4 7 213 216 1.912

Trawlredskaber 211 204 205 56 55 55 19.890 19.038 17.701

Snurrevod 33 33 31 52 53 47 10.267 10.340 9.591

Not 4 - 2 3 - 2 8.702 - 7.457

Andre 54 56 45 8 6 9 331 335 2.547

I alt 473 453 436 36 36 37 10.373 10.046 10.015

Anm.: For logbogspligtige fartøjer er anvendt logbøger som beregning, ellers 8 timer pr. landingsdag.

Fangstrejsens varighed er fordelt proportionelt mellem registrerede redskaber og farvande på fangstrejsen. Antal

fartøjer i alt er det faktiske antal fartøjer for den pågældende gruppe. Et fartøj kan indgå i flere redskabs-, længde-

og farvandsgrupper. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Number of vessels, 2: Average days at sea, 3: Average kw.

days. The logbooks are used for vessels which are obliged to keep a logbook, else 8 hours

per date of landing. The length of the fishing tour is proportionally divided between gears and

areas. Number of vessels in total is the actual number of vessels in the specific group. A

vessel can be part of several groups of gears, length and areas.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 2.31: Danske fartøjers gns. anvendte antal havdage og kilowattdage pr. år, 2009-2011 for Kattegat

Average days at sea and kw. days per year for Danish vessels in the Kattegat, 2009-2011

Fangster / catches 81

Antal fartøjer Gns. antal anvendte havdage Gns. antal anvendte kilowattdage

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Under 8 meter Garnredskaber 79 64 67 6 6 7 127 152 156

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 1 - - 1 - - 17 - -

Andre 71 67 61 5 5 6 82 71 104

I alt 150 131 128 6 6 6 106 111 132

8 - 9,9 meter Garnredskaber 93 92 83 13 12 14 792 775 853

Krogredskaber 1 1 1 8 10 17 712 890 1.513

Trawlredskaber 6 5 6 10 13 14 941 1.233 1.329

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre 12 11 9 12 10 11 699 619 636

I alt 112 109 99 13 12 13 789 781 869

10 – 11,9 meter Garnredskaber 11 3 6 8 28 14 735 2.364 1.276

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 10 9 12 34 39 31 4.141 5.002 3.953

Snurrevod 1 1 - 7 7 - 518 518 -

Andre 1 1 - 1 4 - 74 384 -

I alt 19 13 17 23 34 27 2.636 4.078 3.241

12 – 14,9 meter Garnredskaber 13 9 11 16 22 10 1.735 2.471 1.054

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 63 53 58 41 45 37 6.887 7.668 6.422

Snurrevod 5 4 2 22 13 3 3.049 1.803 362

Not - - - - - - - - -

Andre - - 1 - - 1 - - 94

I alt 78 65 65 37 40 35 6.047 6.705 5.921

15 – 17,9 meter Garnredskaber 4 2 4 9 16 8 2.404 4.261 1.927

Krogredskaber - - 1 - - 1 - - 221

Trawlredskaber 51 54 59 44 54 44 9.605 11.592 9.083

Snurrevod 2 3 2 23 10 13 3.612 1.521 2.148

Andre 2 2 8 28 25 10 6.122 5.355 2.181

I alt 57 60 65 42 51 42 9.105 10.829 8.701

18 – 23,9 meter Garnredskaber 4 1 2 16 24 13 4.570 6.720 3.605

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 29 25 28 39 49 33 13.009 16.302 10.511

Snurrevod 2 2 1 44 2 1 8.900 393 340

Andre - 1 2 - 2 12 - 552 2.593

I alt 33 29 32 39 44 30 12.526 14.331 9.595

24 – 39.9 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 4 5 2 22 10 22 12.596 5.858 13.584

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre - - 1 - - 2 - - 1.500

I alt 4 5 2 22 10 23 12.596 5.858 14.334

Over 40 meter Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 2 2 2 6 4 1 5.258 3.126 1.201

Not - - - - - - - - -

Andre - - - - - - - - -

I alt 2 2 2 6 4 1 5.258 3.126 1.201

Total Garnredskaber 204 171 173 10 11 11 697 735 667

Krogredskaber 1 1 2 8 10 9 712 890 867

Trawlredskaber 166 153 167 39 46 37 8.488 9.978 7.710

Snurrevod 10 10 5 25 9 7 4.079 1.308 1.072

Not - - - - - - - - -

Andre 86 82 82 7 6 7 308 283 443

I alt 455 414 410 21 23 21 3.559 4.081 3.528

Anm.: For logbogspligtige fartøjer er anvendt logbøger som beregning, ellers 8 timer pr. landingsdag.

Fangstrejsens varighed er fordelt proportionelt mellem registrerede redskaber og farvande på fangstrejsen. Antal

fartøjer i alt er det faktiske antal fartøjer for den pågældende gruppe. Et fartøj kan indgå i flere redskabs-, længde-

og farvandsgrupper. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Number of vessels, 2: Average days at sea, 3: Average kw.

days. The logbooks are used for vessels which are obliged to keep a logbook, else 8 hours

per date of landing. The length of the fishing tour is proportionally divided between gears and

areas. Number of vessels in total is the actual number of vessels in the specific group. A

vessel can be part of several groups of gears, length and areas.

Source: The Danish AgriFish Agency.


82 Fangster / catches

Tabel 2.32: Danske fartøjers gns. anvendte antal havdage og kilowattdage pr. år, 2009-2011 for Vestlige Østersø

Average days at sea and kw. days per year for Danish vessels in the Western Baltic, 2009-2011

Antal fartøjer Gns. antal anvendte havdage Gns. antal anvendte kilowattdage

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Under 8 meter Garnredskaber 149 153 158 10 11 12 251 275 294

Krogredskaber 1 1 1 14 17 18 238 289 306

Trawlredskaber - - - - - - - - -

Andre 227 218 208 5 6 6 93 118 122

I alt 377 372 367 7 8 9 156 183 197

8 - 9,9 meter Garnredskaber 140 133 124 17 17 17 1.033 1.010 1.073

Krogredskaber 28 23 28 6 8 7 356 500 406

Trawlredskaber 17 17 13 9 6 6 726 451 529

Snurrevod 2 - - 1 - - 54 - -

Andre 51 48 50 7 7 8 375 381 419

I alt 180 169 162 17 17 17 1.034 1.016 1.063

10 – 11,9 meter Garnredskaber 46 45 35 29 26 27 2.592 2.420 2.537

Krogredskaber 7 6 5 9 16 23 539 1.136 1.705

Trawlredskaber 24 26 27 21 25 21 2.452 2.794 2.412

Snurrevod 1 1 1 28 13 16 2.268 1.053 1.296

Andre 9 9 8 22 15 22 2.093 1.386 2.046

I alt 68 67 61 31 31 30 2.984 3.013 2.953

12 – 14,9 meter Garnredskaber 12 13 9 23 19 23 3.046 2.622 3.433

Krogredskaber 3 3 2 2 8 10 206 1.158 1.422

Trawlredskaber 70 57 57 30 31 26 4.918 4.986 4.105

Snurrevod 1 - 1 1 - 5 128 - 880

Not - - - - - - - - -

Andre 3 4 5 8 13 6 1.116 1.882 829

I alt 79 64 65 31 32 27 4.872 5.145 4.196

15 – 17,9 meter Garnredskaber 7 4 2 22 15 44 5.378 2.339 7.112

Krogredskaber 1 1 1 10 1 1 2.200 220 220

Trawlredskaber 47 41 41 33 32 29 6.413 6.214 5.741

Snurrevod 2 3 3 29 19 18 3.541 2.330 2.278

Andre 7 7 16 12 15 8 1.757 2.383 1.243

I alt 58 49 52 32 31 28 6.218 5.878 5.318

18 – 23,9 meter Garnredskaber 1 1 1 11 15 2 3.080 4.200 630

Krogredskaber - 1 - - 6 - - 1.482 -

Trawlredskaber 21 19 17 22 16 22 6.548 5.114 7.406

Snurrevod 11 8 9 37 38 18 8.000 8.473 3.882

Andre - 1 2 - 20 1 - 3.520 284

I alt 32 27 28 27 24 19 7.144 6.450 5.787

24 – 39.9 meter Garnredskaber 1 - - 7 - - 3.402 - -

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 7 6 8 20 10 18 10.273 5.493 10.452

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre - 2 1 - 1 1 - 578 405

I alt 7 6 8 21 11 18 10.759 5.685 10.502

Over 40 meter Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 1 - 1 6 - 2 4.410 - 2.402

Not - - - - - - - - -

Andre - - - - - - - - -

I alt 1 - 1 6 - 2 4.410 - 2.402

Total Garnredskaber 356 349 329 16 15 16 1.073 954 955

Krogredskaber 40 35 37 7 10 9 420 679 629

Trawlredskaber 187 166 164 27 25 23 4.977 4.515 4.593

Snurrevod 17 12 14 29 31 17 5.740 6.319 3.139

Not - - - - - - - - -

Andre 297 289 290 6 7 7 252 295 303

I alt 802 754 744 17 16 16 1.873 1.681 1.643

Anm.: For logbogspligtige fartøjer er anvendt logbøger som beregning, ellers 8 timer pr. landingsdag.

Fangstrejsens varighed er fordelt proportionelt mellem registrerede redskaber og farvande på fangstrejsen. Antal

fartøjer i alt er det faktiske antal fartøjer for den pågældende gruppe. Et fartøj kan indgå i flere redskabs-, længde-

og farvandsgrupper. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Number of vessels, 2: Average days at sea, 3: Average kw.

days. The logbooks are used for vessels which are obliged to keep a logbook, else 8 hours

per date of landing. The length of the fishing tour is proportionally divided between gears and

areas. Number of vessels in total is the actual number of vessels in the specific group. A

vessel can be part of several groups of gears, length and areas.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Fangster / catches 83

Tabel 2.33: Danske fartøjers gns. anvendte antal havdage og kilowattdage pr. år, 2009-2011 for Østlige Østersø

Average days at sea and kw. days per year for Danish vessels in the Eastern Baltic, 2009-2011

Antal fartøjer Gns. antal anvendte havdage Gns. antal anvendte kilowattdage

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Under 8 meter Garnredskaber 24 20 17 17 15 17 410 391 423

Krogredskaber 1 1 1 38 41 33 1.026 1.107 891

Trawlredskaber 1 - - 19 - - 513 - -

Andre 7 4 5 8 5 16 95 73 148

I alt 33 25 23 16 14 18 365 369 383

8 - 9,9 meter Garnredskaber 16 17 13 22 15 23 1.541 1.020 1.566

Krogredskaber 11 13 11 12 11 13 789 707 891

Trawlredskaber 1 2 1 6 4 43 348 320 4.128

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre 3 4 3 1 2 2 83 76 94

I alt 20 20 16 25 20 30 1.696 1.373 2.161

10 – 11,9 meter Garnredskaber 10 10 7 35 25 29 3.372 2.422 2.556

Krogredskaber 8 6 9 17 23 15 2.042 2.664 1.753

Trawlredskaber 12 13 10 20 16 33 2.301 1.802 4.388

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre 2 3 3 2 1 2 130 102 135

I alt 22 23 19 33 26 36 3.542 2.780 4.103

12 – 14,9 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber 1 1 1 19 19 24 4.123 2.812 3.552

Trawlredskaber 41 34 25 16 19 28 2.609 3.335 4.986

Snurrevod - - - - - - - - -

Not - - - - - - - - -

Andre - 2 - - 1 - - 212 -

I alt 41 34 25 16 20 29 2.709 3.430 5.128

15 – 17,9 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber 1 1 1 6 15 15 1.320 3.300 3.300

Trawlredskaber 29 23 19 19 28 33 3.964 6.547 8.272

Snurrevod - 1 1 - 7 18 - 1.540 3.960

Andre - 1 1 - 1 1 - 220 220

I alt 29 23 19 19 29 35 4.010 6.767 8.665

18 – 23,9 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber 1 2 1 20 27 41 4.940 6.695 10.127

Trawlredskaber 13 16 16 24 30 38 7.216 9.075 12.306

Snurrevod - - 1 - - 15 - - 7.215

Andre - - - - - - - - -

I alt 14 16 17 24 34 39 7.054 9.912 12.602

24 – 39,9 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 18 13 9 42 47 64 26.167 29.515 39.461

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre - - - - - - - - -

I alt 18 13 9 42 47 64 26.167 29.515 39.461

Over 40 meter Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 19 17 14 45 45 49 40.290 42.159 52.367

Not - - - - - - - - -

Andre - - 1 - - 1 - - 1.201

I alt 19 17 14 45 45 49 40.290 42.159 52.453

Total Garnredskaber 50 47 37 22 17 21 1.364 1.051 1.228

Krogredskaber 23 24 24 15 17 17 1.584 1.908 1.811

Trawlredskaber 134 118 94 25 29 38 11.797 12.997 17.181

Snurrevod - 1 2 - 7 17 - 1.540 5.588

Not - - - - - - - - -

Andre 12 14 13 5 3 7 98 111 219

I alt 196 171 142 25 27 34 8.605 9.543 12.098

Anm.: For logbogspligtige fartøjer er anvendt logbøger som beregning, ellers 8 timer pr. landingsdag.

Fangstrejsens varighed er fordelt proportionelt mellem registrerede redskaber og farvande på fangstrejsen. Antal

fartøjer i alt er det faktiske antal fartøjer for den pågældende gruppe. Et fartøj kan indgå i flere redskabs-, længde-

og farvandsgrupper. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Number of vessels, 2: Average days at sea, 3: Average kw.

days. The logbooks are used for vessels which are obliged to keep a logbook, else 8 hours

per date of landing. The length of the fishing tour is proportionally divided between gears and

areas. Number of vessels in total is the actual number of vessels in the specific group. A

vessel can be part of several groups of gears, length and areas.

Source: The Danish AgriFish Agency.


84 Fangster / catches

Tabel 2.34: Danske fartøjers gns. anvendte antal havdage og kilowattdage pr. år, 2009-2011 for Andre farvande

Average days at sea and kw. days per year for Danish vessels in other waters , 2009-2011

Antal fartøjer Gns. antal anvendte havdage Gns. antal anvendte kilowattdage

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Under 8 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber - - - - - - - - -

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre - - - - - - - - -

I alt - - - - - - - - -

8 - 9,9 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber - - - - - - - - -

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre - - - - - - - - -

I alt - - - - - - - - -

10 – 11,9 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber - - - - - - - - -

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre - - - - - - - - -

I alt - - - - - - - - -

12 – 14,9 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber - - - - - - - - -

Snurrevod - - - - - - - - -

Not - - - - - - - - -

Andre - - - - - - - - -

I alt - - - - - - - - -

15 – 17,9 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber - - - - - - - - -

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre - - - - - - - - -

I alt - - - - - - - - -

18 – 23,9 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber - - 1 - - 1 - - 368

Trawlredskaber - - - - - - - - -

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre - - 1 - - 1 - - 368

I alt - - - - - - - - -

24 – 39,9 meter Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber - - - - - - - - -

Snurrevod - - - - - - - - -

Andre - - - - - - - - -

I alt - - - - - - - - -

Over 40 meter Trawlredskaber 11 9 9 68 109 80 262.686 451.964 315.755

Not 4 4 4 44 14 23 138.299 52.091 104.574

Andre - - - - - - - - -

I alt 12 9 9 77 115 90 286.895 475.115 362.233

Total Garnredskaber - - - - - - - - -

Krogredskaber - - - - - - - - -

Trawlredskaber 11 9 10 68 109 72 262.686 451.964 284.217

Snurrevod - - - - - - - - -

Not 4 4 4 44 14 23 138.299 52.091 104.574

Andre - - - - - - - - -

I alt 12 9 10 77 115 81 286.895 475.115 326.046

Anm.: For logbogspligtige fartøjer er anvendt logbøger som beregning, ellers 8 timer pr. landingsdag.

Fangstrejsens varighed er fordelt proportionelt mellem registrerede redskaber og farvande på fangstrejsen. Antal

fartøjer i alt er det faktiske antal fartøjer for den pågældende gruppe. Et fartøj kan indgå i flere redskabs-, længde-

og farvandsgrupper. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Number of vessels, 2: Average days at sea, 3: Average kw.

days. The logbooks are used for vessels which are obliged to keep a logbook, else 8 hours

per date of landing. The length of the fishing tour is proportionally divided between gears and

areas. Number of vessels in total is the actual number of vessels in the specific group. A

vessel can be part of several groups of gears, length and areas.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 2.35: Danske fartøjers landinger i forhold til Ny Regulering og IOK grupperet på fartøjslængde

Landings by Danish vessels in relation to New Regulation and IOK grouped by length of vessel

2011

FartøjsKvoteAndele (FKA)

Mængde

i tons

Værdi i

1.000 kr.

Mindre Aktive Fartøjer

(MAF)

Antal Mængde Værdi i

fartøjer i tons 1.000 kr.

Antal Mængde

fartøjer i tons

Øvrige Fartøjer (ØF)

Værdi i

1.000 kr.

Antal

fartøjer

Mængde i

tons

Fangster / catches 85

Alle fartøjer

Værdi i

1.000 kr.

Total Blåhvilling(1X14) 121 0 10 - - - 16 0 1 137 0 11

Brisling(03A.) 10.050 16.661 42 - - - - - - 10.050 16.661 42

Brisling(2AC4-C) 117.676 189.532 44 - - - 1.842 3.365 1 119.518 192.897 45

Brisling(3BCD-C) 32.356 65.942 48 - - - 1.295 2.204 1 33.652 68.146 49

Dybvandsrejer(03A.) 1.273 52.171 15 - - - - - - 1.273 52.171 15

Dybvandsrejer(04-N.) 253 14.383 12 - - - - - - 253 14.383 12

Dybvandsrejer(2AC4-C) 1 43 4 - - - - - - 1 43 4

Havgalt(678-) 6.191 11.240 3 - - - 1.605 2.841 1 7.797 14.081 4

Havtaske(04-N.) 893 30.696 56 - - - - - - 893 30.696 56

Hestemakrel(578/14) 6.178 25.200 1 - - - - - - 6.178 25.200 1

Jomfruhummer(04-N.) 335 25.288 18 - - - - - - 335 25.288 18

Jomfruhummer(2AC4-C) 493 28.249 35 - - - - - - 493 28.249 35

Jomfruhummer(3A/BCD) 2.929 216.542 242 19 1.419 18 - - - 2.948 217.961 260

Kuller(2AC4.) 680 6.540 144 17 235 8 - - - 697 6.775 152

Kuller(3A/BCD) 1.660 15.550 307 2 13 45 - - - 1.662 15.563 352

Kulmule(2AC4-C) 537 6.863 156 0 3 12 0 0 1 538 6.866 169

Laks(3BCD-C) 18 2.852 18 0 5 5 - - - 18 2.857 23

Makrel(2A34) 25.002 310.147 289 12 160 90 6.926 87.514 11 31.940 397.821 390

Mørksej(2A34.) 6.327 68.780 329 3 31 56 - - - 6.330 68.811 385

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 538 35.297 205 7 419 60 0 1 3 545 35.717 268

Rødspætte(03AN) 7.281 74.319 301 202 1.963 93 - - - 7.483 76.282 394

Rødspætte(03AS) 301 2.539 213 15 142 68 0 0 1 316 2.681 282

Rødspætte(2AC4.) 11.566 117.109 222 68 637 73 2 15 6 11.636 117.761 301

Rødspætte(3BCD-C) 1.287 9.601 283 105 928 151 1 10 11 1.393 10.539 445

Sild(1/2) 20.672 97.545 7 - - - 6.068 30.751 1 26.740 128.296 8

Sild(22/24) 2.782 9.723 31 10 53 29 2 6 6 2.794 9.782 66

Sild(25/32) 1.997 6.409 11 - - - 170 291 1 2.167 6.700 12

Sild(3AN) 2.237 9.574 41 1 4 13 299 1.106 1 2.537 10.684 55

Sild(3AS) 1.708 6.285 22 13 64 6 - - - 1.721 6.349 28

Sild(4AB) 44.944 189.087 22 200 612 30 4.155 19.039 35 49.298 208.738 87

Sild(4L) 672 2.219 5 4 8 4 0 1 1 677 2.227 10

Sperling(2A34) 4.068 5.934 7 - - - 4 2 1 4.072 5.936 8

Tobis(2A3A4) 260.481 419.964 94 - - - 20.097 33.054 2 280.578 453.019 96

Torsk(03AN) 2.885 67.215 302 233 4.281 101 - - - 3.118 71.496 403

Torsk(03AS) 89 1.275 181 7 88 56 0 0 1 96 1.363 238

Torsk(22/24) 7.815 86.073 301 460 5.849 202 12 137 17 8.287 92.058 520

Torsk(25/32) 10.424 89.448 97 62 463 21 - - - 10.485 89.911 118

Torsk(2AC4.) 4.761 116.599 211 100 2.212 46 2 31 4 4.863 118.841 261

Tunge(24.) 340 28.601 178 6 576 74 0 11 3 347 29.188 255

Tunge(3A/BCD) 372 32.506 473 36 3.419 251 0 33 6 408 35.958 730

I alt - 2.494.000 776 - 23.584 510 - 180.412 72 - 2.697.995 1.354

Anm.: Brisling 2AC4 omfatter både FKA- og IOK-landinger. Torsk(25/32) omfatter både

licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Mængde af laks er angivet i 1000 styk. Sild 4AB

omfatter også Ringkøbing Fjord. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Amount in tonnes, 2: Value in 1,000 DKK, 3: Number of vessels. -12: Monthly

catch in tonnes of live weight. Rows, species, see annex 3. Amount of salmon is in Thousands. Herring 4AB is

covering the fiords of Ringkøbing.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Antal

fartøjer


86 Fangster / catches

Tabel 2.35 (fortsat): Danske fartøjers landinger i forhold til Ny Regulering og IOK grupperet på fartøjslængde

Landings by Danish vessels in relation to New Regulation and IOK grouped by length of vessel

2011

FartøjsKvoteAndele

(FKA)

Mængde Værdi i

i tons 1.000 kr.

Antal Mængde

fartøjer i tons

Mindre Aktive Fartøjer

(MAF)

Værdi i

1.000 kr.

Øvrige Fartøjer (ØF)

Antal Mængde Værdi i

fartøjer i tons 1.000 kr.

Antal Mængde

fartøjer i tons

Alle fartøjer

Værdi i

1.000 kr.

Under 8 meter Jomfruhummer(3A/BCD) 0 0 1 0 1 3 - - - 0 1 4

Kuller(2AC4.) - - - 0 1 1 - - - 0 1 1

Kuller(3A/BCD) 0 0 2 0 3 17 - - - 0 3 19

Kulmule(2AC4-C) 0 0 1 0 1 6 0 0 1 0 1 8

Laks(3BCD-C) - - - 0 5 5 - - - 0 5 5

Makrel(2A34) 5 75 11 10 132 47 0 4 7 15 211 65

Mørksej(2A34.) 0 0 1 0 1 22 - - - 0 1 23

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 0 12 5 2 106 40 0 1 3 2 119 48

Rødspætte(03AN) 43 486 8 43 426 44 - - - 86 911 52

Rødspætte(03AS) 0 2 4 6 56 39 - - - 7 58 43

Rødspætte(2AC4.) 30 254 7 41 371 51 2 15 5 73 640 63

Rødspætte(3BCD-C) 41 389 21 55 488 98 1 8 9 97 885 128

Sild(22/24) 0 0 3 7 34 21 0 1 3 8 36 27

Sild(3AN) 0 0 1 1 3 6 - - - 1 4 7

Sild(3AS) - - - 0 1 2 - - - 0 1 2

Sild(4AB) 0 1 2 199 611 28 236 715 31 436 1.328 61

Sild(4L) 0 0 1 4 8 4 0 1 1 4 9 6

Torsk(03AN) 13 261 8 75 1.334 50 - - - 88 1.595 58

Torsk(03AS) 0 0 1 2 34 31 - - - 2 34 32

Torsk(22/24) 141 1.442 24 236 2.939 143 4 51 13 381 4.433 180

Torsk(25/32) 79 681 5 48 360 17 - - - 126 1.041 22

Torsk(2AC4.) 1 26 2 10 212 28 2 30 3 13 268 33

Tunge(24.) 2 143 5 4 364 55 0 10 2 6 517 62

Tunge(3A/BCD) 7 665 26 14 1.320 155 0 4 5 21 1.989 186

I alt - 4.437 56 - 8.811 364 - 841 61 - 14.089 481

8 – 9,9 meter Jomfruhummer(2AC4-C) 0 0 1 - - - - - - 0 0 1

Jomfruhummer(3A/BCD) 27 1.985 18 13 976 14 - - - 41 2.960 32

Kuller(2AC4.) 13 176 14 17 234 6 - - - 30 410 20

Kuller(3A/BCD) 1 11 29 1 9 26 - - - 2 20 55

Kulmule(2AC4-C) 35 414 28 0 2 6 - - - 36 416 34

Laks(3BCD-C) 7 1.064 7 - - - - - - 7 1.064 7

Makrel(2A34) 124 1.125 71 2 28 42 0 0 3 126 1.153 116

Mørksej(2A34.) 7 75 39 3 29 32 - - - 10 104 71

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 25 1.635 48 5 297 18 - - - 30 1.932 66

Rødspætte(03AN) 375 3.905 44 140 1.369 48 - - - 515 5.274 92

Rødspætte(03AS) 40 252 50 8 83 28 0 0 1 48 335 79

Rødspætte(2AC4.) 239 2.293 48 19 186 20 0 0 1 258 2.479 69

Rødspætte(3BCD-C) 199 1.723 79 49 436 50 0 1 2 249 2.161 131

Sild(22/24) 88 231 14 3 18 8 2 5 3 93 254 25

Sild(3AN) 0 0 3 0 0 7 - - - 0 0 10

Sild(3AS) 4 9 4 13 63 3 - - - 17 72 7

Sild(4AB) 0 1 4 0 1 2 33 100 3 33 102 9

Torsk(03AN) 273 6.484 44 154 2.874 50 - - - 427 9.358 94

Torsk(03AS) 8 149 36 4 51 24 0 0 1 12 200 61

Torsk(22/24) 979 12.473 91 212 2.771 57 8 85 4 1.199 15.329 152

Torsk(25/32) 355 2.847 11 14 103 3 - - - 369 2.951 14

Torsk(2AC4.) 166 3.794 41 90 1.993 16 0 0 1 256 5.787 58

Tunge(24.) 9 869 41 2 195 17 0 0 1 11 1.064 59

Tunge(3A/BCD) 93 8.049 109 22 2.049 93 0 29 1 115 10.127 203

Antal

fartøjer

I alt - 49.566 196 - 13.767 144 - 221 9 - 63.554 349

Anm.: Brisling 2AC4 omfatter både FKA- og IOK-landinger. Torsk(25/32) omfatter både licens for

torsk i 25/32 og DØX torsk. Mængde af laks er angivet i 1000 styk. Sild 4AB omfatter også

Ringkøbing Fjord. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Amount in tonnes, 2: Value in 1,000 DKK, 3: Number of vessels. -12:

Monthly catch in tonnes of live weight. Rows, species, see annex 3. Amount of salmon is in Thousands.

Herring 4AB is covering the fiords of Ringkøbing.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 2.35 (fortsat): Danske fartøjers landinger i forhold til Ny Regulering og IOK grupperet på fartøjslængde

Landings by Danish vessels in relation to New Regulation and IOK grouped by length of vessel

2011

FartøjsKvoteAndele

(FKA)

Mængde Værdi i

i tons 1.000 kr.

Antal Mængde

fartøjer i tons

Mindre Aktive Fartøjer

(MAF)

Værdi i

1.000 kr.

Øvrige Fartøjer (ØF)

Antal Mængde Værdi i

fartøjer i tons 1.000 kr.

Antal Mængde

fartøjer i tons

Fangster / catches 87

Alle fartøjer

Værdi i

1.000 kr.

10 – 11,9 meter Brisling(03A.) 42 64 3 - - - - - - 42 64 3

Brisling(2AC4-C) 551 899 2 - - - - - - 551 899 2

Jomfruhummer(3A/BCD) 42 3.350 11 6 443 1 - - - 48 3.793 12

Kuller(2AC4.) 1 10 7 0 0 1 - - - 1 10 8

Kuller(3A/BCD) 2 21 13 0 1 2 - - - 2 23 15

Kulmule(2AC4-C) 19 246 17 - - - - - - 19 246 17

Laks(3BCD-C) 5 728 5 - - - - - - 5 728 5

Makrel(2A34) 5 80 23 0 0 1 - - - 5 80 24

Mørksej(2A34.) 1 11 26 0 1 2 - - - 1 12 28

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 25 1.688 19 0 16 2 - - - 26 1.704 21

Rødspætte(03AN) 133 1.340 17 20 168 1 - - - 152 1.508 18

Rødspætte(03AS) 6 38 13 0 3 1 - - - 7 41 14

Rødspætte(2AC4.) 335 3.222 20 8 80 2 - - - 342 3.302 22

Rødspætte(3BCD-C) 283 2.310 55 1 4 3 - - - 284 2.314 58

Sild(22/24) 23 140 3 - - - - - - 23 140 3

Sild(3AN) 0 0 2 - - - - - - 0 0 2

Sild(3AS) 0 0 1 0 0 1 - - - 0 0 2

Sild(4AB) 0 0 1 - - - - - - 0 0 1

Sild(4L) 286 906 2 - - - - - - 286 906 2

Tobis(2A3A4) 92 144 3 - - - - - - 92 144 3

Torsk(03AN) 167 3.969 19 4 73 1 - - - 171 4.041 20

Torsk(03AS) 2 26 12 0 4 1 - - - 2 30 13

Torsk(22/24) 1.016 13.336 56 12 138 2 - - - 1.029 13.474 58

Torsk(25/32) 879 6.890 17 0 0 1 - - - 879 6.890 18

Torsk(2AC4.) 48 1.273 20 0 7 2 - - - 49 1.280 22

Tunge(24.) 11 1.025 19 0 18 2 - - - 11 1.043 21

Tunge(3A/BCD) 23 2.240 58 1 50 3 - - - 23 2.290 61

I alt - 43.957 90 - 1.006 7 - - - - 44.963 97

12 – 14,9 meter Brisling(03A.) 2.433 4.138 11 - - - - - - 2.433 4.138 11

Brisling(2AC4-C) 2.724 4.310 3 - - - - - - 2.724 4.310 3

Brisling(3BCD-C) 1.168 1.889 9 - - - - - - 1.168 1.889 9

Havtaske(04-N.) 0 11 1 - - - - - - 0 11 1

Jomfruhummer(2AC4-C) 0 0 1 - - - - - - 0 0 1

Jomfruhummer(3A/BCD) 619 46.829 77 - - - - - - 619 46.829 77

Kuller(2AC4.) 22 292 22 - - - - - - 22 292 22

Kuller(3A/BCD) 63 668 91 - - - - - - 63 668 91

Kulmule(2AC4-C) 94 1.190 33 - - - - - - 94 1.190 33

Laks(3BCD-C) 3 535 2 - - - - - - 3 535 2

Makrel(2A34) 67 531 75 - - - - - - 67 531 75

Mørksej(2A34.) 135 1.524 78 - - - - - - 135 1.524 78

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 41 2.642 41 - - - - - - 41 2.642 41

Rødspætte(03AN) 2.097 21.053 74 - - - - - - 2.097 21.053 74

Rødspætte(03AS) 94 820 61 - - - - - - 94 820 61

Rødspætte(2AC4.) 962 9.448 44 - - - - - - 962 9.448 44

Rødspætte(3BCD-C) 358 2.475 66 - - - - - - 358 2.475 66

Sild(22/24) 317 778 3 - - - - - - 317 778 3

Sild(25/32) 533 1.625 2 - - - - - - 533 1.625 2

Sild(3AN) 0 0 5 - - - - - - 0 0 5

Sild(3AS) 0 0 3 - - - - - - 0 0 3

Sild(4L) 386 1.312 2 - - - - - - 386 1.312 2

Tobis(2A3A4) 2.615 4.209 13 - - - - - - 2.615 4.209 13

Torsk(03AN) 717 17.261 73 - - - - - - 717 17.261 73

Torsk(03AS) 21 297 55 - - - - - - 21 297 55

Torsk(22/24) 1.926 20.418 61 - - - - - - 1.926 20.418 61

Torsk(25/32) 1.781 13.983 25 - - - - - - 1.781 13.983 25

Torsk(2AC4.) 303 7.208 42 - - - - - - 303 7.208 42

Tunge(24.) 40 3.476 39 - - - - - - 40 3.476 39

Tunge(3A/BCD) 99 8.617 125 - - - - - - 99 8.617 125

Antal

fartøjer

I alt - 177.538 173 - - - - - - - 177.538 173

Anm.: Brisling 2AC4 omfatter både FKA- og IOK-landinger. Torsk(25/32) omfatter både licens for

torsk i 25/32 og DØX torsk. Mængde af laks er angivet i 1000 styk. Sild 4AB omfatter også

Ringkøbing Fjord. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Amount in tonnes, 2: Value in 1,000 DKK, 3: Number of vessels. -12:

Monthly catch in tonnes of live weight. Rows, species, see annex 3. Amount of salmon is in Thousands.

Herring 4AB is covering the fiords of Ringkøbing.

Source: The Danish AgriFish Agency.


88 Fangster / catches

Tabel 2.35 (fortsat): Danske fartøjers landinger i forhold til Ny Regulering og IOK grupperet på fartøjslængde

Landings by Danish vessels in relation to New Regulation and IOK grouped by length of vessel

2011

FartøjsKvoteAndele

(FKA)

Mængde Værdi i

i tons 1.000 kr.

Antal Mængde

fartøjer i tons

Mindre Aktive Fartøjer

(MAF)

Værdi i

1.000 kr.

Øvrige Fartøjer (ØF)

Antal Mængde Værdi i

fartøjer i tons 1.000 kr.

Antal Mængde

fartøjer i tons

Alle fartøjer

Værdi i

1.000 kr.

15 – 17,9 meter Brisling(03A.) 1.711 2.818 12 - - - - - - 1.711 2.818 12

Brisling(2AC4-C) 5.316 8.370 6 - - - - - - 5.316 8.370 6

Brisling(3BCD-C) 8.098 13.976 19 - - - - - - 8.098 13.976 19

Dybvandsrejer(03A.) 45 2.462 3 - - - - - - 45 2.462 3

Dybvandsrejer(04-N.) 91 5.890 1 - - - - - - 91 5.890 1

Havtaske(04-N.) 26 682 7 - - - - - - 26 682 7

Jomfruhummer(04-N.) 0 15 1 - - - - - - 0 15 1

Jomfruhummer(2AC4-C) 17 1.145 6 - - - - - - 17 1.145 6

Jomfruhummer(3A/BCD) 1.123 83.054 68 - - - - - - 1.123 83.054 68

Kuller(2AC4.) 24 284 23 - - - - - - 24 284 23

Kuller(3A/BCD) 178 1.569 77 - - - - - - 178 1.569 77

Kulmule(2AC4-C) 192 2.493 20 - - - - - - 192 2.493 20

Laks(3BCD-C) 1 178 3 - - - - - - 1 178 3

Makrel(2A34) 168 1.485 61 - - - - - - 168 1.485 61

Mørksej(2A34.) 394 3.694 75 - - - - - - 394 3.694 75

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 163 10.647 27 - - - - - - 163 10.647 27

Rødspætte(03AN) 1.672 16.590 67 - - - - - - 1.672 16.590 67

Rødspætte(03AS) 107 770 58 - - - - - - 107 770 58

Rødspætte(2AC4.) 1.529 14.562 28 - - - - - - 1.529 14.562 28

Rødspætte(3BCD-C) 335 2.225 38 - - - - - - 335 2.225 38

Sild(22/24) 877 3.216 4 - - - - - - 877 3.216 4

Sild(25/32) 883 2.998 5 - - - - - - 883 2.998 5

Sild(3AN) 0 0 6 - - - - - - 0 0 6

Sild(3AS) 375 1.461 7 - - - - - - 375 1.461 7

Tobis(2A3A4) 8.376 13.577 23 - - - - - - 8.376 13.577 23

Torsk(03AN) 477 10.454 65 - - - - - - 477 10.454 65

Torsk(03AS) 39 506 52 - - - - - - 39 506 52

Torsk(22/24) 1.612 17.443 39 - - - - - - 1.612 17.443 39

Torsk(25/32) 2.637 20.337 18 - - - - - - 2.637 20.337 18

Torsk(2AC4.) 675 17.772 27 - - - - - - 675 17.772 27

Tunge(24.) 154 12.409 25 - - - - - - 154 12.409 25

Tunge(3A/BCD) 93 7.661 83 - - - - - - 93 7.661 83

Antal

fartøjer

I alt - 280.743 110 - - - - - - - 280.743 110

Anm.: Brisling 2AC4 omfatter både FKA- og IOK-landinger. Torsk(25/32) omfatter både licens for

torsk i 25/32 og DØX torsk. Mængde af laks er angivet i 1000 styk. Sild 4AB omfatter også

Ringkøbing Fjord. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Amount in tonnes, 2: Value in 1,000 DKK, 3: Number of vessels. -12:

Monthly catch in tonnes of live weight. Rows, species, see annex 3. Amount of salmon is in Thousands.

Herring 4AB is covering the fiords of Ringkøbing.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 2.35 (fortsat): Danske fartøjers landinger i forhold til Ny Regulering og IOK grupperet på fartøjslængde

Landings by Danish vessels in relation to New Regulation and IOK grouped by length of vessel

2011

FartøjsKvoteAndele

(FKA)

Mængde Værdi i

i tons 1.000 kr.

Antal Mængde

fartøjer i tons

Mindre Aktive Fartøjer

(MAF)

Værdi i

1.000 kr.

Øvrige Fartøjer (ØF)

Antal Mængde Værdi i

fartøjer i tons 1.000 kr.

Antal Mængde

fartøjer i tons

Fangster / catches 89

Alle fartøjer

Værdi i

1.000 kr.

18 – 23,9 meter Brisling(03A.) 4.905 8.069 12 - - - - - - 4.905 8.069 12

Brisling(2AC4-C) 8.195 12.989 7 - - - - - - 8.195 12.989 7

Brisling(3BCD-C) 871 1.284 4 - - - - - - 871 1.284 4

Dybvandsrejer(03A.) 101 4.763 1 - - - - - - 101 4.763 1

Dybvandsrejer(04-N.) 6 393 1 - - - - - - 6 393 1

Havtaske(04-N.) 55 1.729 21 - - - - - - 55 1.729 21

Jomfruhummer(04-N.) 0 1 1 - - - - - - 0 1 1

Jomfruhummer(2AC4-C) 128 8.476 12 - - - - - - 128 8.476 12

Jomfruhummer(3A/BCD) 1.038 75.906 46 - - - - - - 1.038 75.906 46

Kuller(2AC4.) 106 1.099 38 - - - - - - 106 1.099 38

Kuller(3A/BCD) 1.147 10.739 60 - - - - - - 1.147 10.739 60

Kulmule(2AC4-C) 63 817 31 - - - - - - 63 817 31

Laks(3BCD-C) 2 347 1 - - - - - - 2 347 1

Makrel(2A34) 2 16 30 - - - - - - 2 16 30

Mørksej(2A34.) 1.198 12.248 68 - - - - - - 1.198 12.248 68

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 182 11.985 38 - - - - - - 182 11.985 38

Rødspætte(03AN) 2.498 25.816 58 - - - - - - 2.498 25.816 58

Rødspætte(03AS) 53 657 27 - - - - - - 53 657 27

Rødspætte(2AC4.) 4.545 46.788 41 - - - - - - 4.545 46.788 41

Rødspætte(3BCD-C) 53 359 19 - - - - - - 53 359 19

Sild(22/24) 963 3.505 2 - - - - - - 963 3.505 2

Sild(25/32) 194 730 2 - - - - - - 194 730 2

Sild(3AN) 0 1 15 - - - - - - 0 1 15

Sild(3AS) 468 1.828 5 - - - - - - 468 1.828 5

Tobis(2A3A4) 14.661 23.695 21 - - - - - - 14.661 23.695 21

Torsk(03AN) 985 22.873 58 - - - - - - 985 22.873 58

Torsk(03AS) 19 296 25 - - - - - - 19 296 25

Torsk(22/24) 1.533 15.308 22 - - - - - - 1.533 15.308 22

Torsk(25/32) 2.051 18.290 15 - - - - - - 2.051 18.290 15

Torsk(2AC4.) 1.624 43.211 43 - - - - - - 1.624 43.211 43

Tunge(24.) 105 8.921 31 - - - - - - 105 8.921 31

Tunge(3A/BCD) 54 4.816 54 - - - - - - 54 4.816 54

Antal

fartøjer

I alt - 367.959 88 - - - - - - - 367.959 88

Anm.: Brisling 2AC4 omfatter både FKA- og IOK-landinger. Torsk(25/32) omfatter både licens for

torsk i 25/32 og DØX torsk. Mængde af laks er angivet i 1000 styk. Sild 4AB omfatter også

Ringkøbing Fjord. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Amount in tonnes, 2: Value in 1,000 DKK, 3: Number of vessels. -12:

Monthly catch in tonnes of live weight. Rows, species, see annex 3. Amount of salmon is in Thousands.

Herring 4AB is covering the fiords of Ringkøbing.

Source: The Danish AgriFish Agency.


90 Fangster / catches

Tabel 2.35 (fortsat): Danske fartøjers landinger i forhold til Ny Regulering og IOK grupperet på fartøjslængde

Landings by Danish vessels in relation to New Regulation and IOK grouped by length of vessel

2011

FartøjsKvoteAndele

(FKA)

Mængde

i tons

Værdi i

1.000 kr.

Antal Mængde

fartøjer i tons

Mindre Aktive Fartøjer

(MAF)

Værdi i

1.000 kr.

Øvrige Fartøjer (ØF)

Antal Mængde Værdi i

fartøjer i tons 1.000 kr.

Antal Mængde

fartøjer i tons

Alle fartøjer

Værdi i

1.000 kr.

24 – 39,9 meter Blåhvilling(1X14) 2 0 1 - - - - - - 2 0 1

Brisling(03A.) 959 1.504 3 - - - - - - 959 1.504 3

Brisling(2AC4-C) 5.329 8.353 4 - - - - - - 5.329 8.353 4

Brisling(3BCD-C) 1.738 3.489 3 - - - - - - 1.738 3.489 3

Dybvandsrejer(03A.) 1.127 44.946 11 - - - - - - 1.127 44.946 11

Dybvandsrejer(04-N.) 156 8.100 10 - - - - - - 156 8.100 10

Dybvandsrejer(2AC4-C) 1 43 4 - - - - - - 1 43 4

Havtaske(04-N.) 809 28.169 26 - - - - - - 809 28.169 26

Jomfruhummer(04-N.) 335 25.272 16 - - - - - - 335 25.272 16

Jomfruhummer(2AC4-C) 348 18.627 15 - - - - - - 348 18.627 15

Jomfruhummer(3A/BCD) 79 5.418 21 - - - - - - 79 5.418 21

Kuller(2AC4.) 505 4.658 36 - - - - - - 505 4.658 36

Kuller(3A/BCD) 269 2.539 34 - - - - - - 269 2.539 34

Kulmule(2AC4-C) 132 1.681 25 - - - - - - 132 1.681 25

Makrel(2A34) 392 4.844 8 - - - - - - 392 4.844 8

Mørksej(2A34.) 4.590 51.227 40 - - - - - - 4.590 51.227 40

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 83 5.372 26 - - - - - - 83 5.372 26

Rødspætte(03AN) 270 3.047 32 - - - - - - 270 3.047 32

Rødspætte(2AC4.) 2.896 28.611 33 - - - - - - 2.896 28.611 33

Rødspætte(3BCD-C) 17 120 5 - - - - - - 17 120 5

Sild(22/24) 514 1.854 2 - - - - - - 514 1.854 2

Sild(25/32) 386 1.055 2 - - - - - - 386 1.055 2

Sild(3AN) 360 1.540 2 - - - - - - 360 1.540 2

Sild(3AS) 861 2.987 2 - - - - - - 861 2.987 2

Sild(4AB) 909 4.589 1 - - - - - - 909 4.589 1

Sperling(2A34) 3.989 5.917 2 - - - - - - 3.989 5.917 2

Tobis(2A3A4) 23.185 37.075 8 - - - - - - 23.185 37.075 8

Torsk(03AN) 246 5.727 34 - - - - - - 246 5.727 34

Torsk(22/24) 608 5.653 8 - - - - - - 608 5.653 8

Torsk(25/32) 2.642 26.419 6 - - - - - - 2.642 26.419 6

Torsk(2AC4.) 1.918 42.701 35 - - - - - - 1.918 42.701 35

Tunge(24.) 19 1.697 17 - - - - - - 19 1.697 17

Tunge(3A/BCD) 4 438 17 - - - - - - 4 438 17

I alt - 383.673 47 - - - - - - - 383.673 47

Over 40 meter Blåhvilling(1X14) 119 0 9 - - - 16 0 1 135 0 10

Brisling(03A.) 0 67 1 - - - - - - 0 67 1

Brisling(2AC4-C) 95.560 154.610 22 - - - 1.842 3.365 1 97.402 157.975 23

Brisling(3BCD-C) 20.481 45.303 13 - - - 1.295 2.204 1 21.776 47.507 14

Havgalt(678-) 6.191 11.240 3 - - - 1.605 2.841 1 7.797 14.081 4

Havtaske(04-N.) 4 105 1 - - - - - - 4 105 1

Hestemakrel(578/14) 6.178 25.200 1 - - - - - - 6.178 25.200 1

Kuller(2AC4.) 10 22 4 - - - - - - 10 22 4

Kuller(3A/BCD) 0 2 1 - - - - - - 0 2 1

Kulmule(2AC4-C) 2 21 1 - - - - - - 2 21 1

Makrel(2A34) 24.239 301.991 10 - - - 6.926 87.510 1 31.165 389.501 11

Mørksej(2A34.) 2 1 2 - - - - - - 2 1 2

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 18 1.314 1 - - - - - - 18 1.314 1

Rødspætte(03AN) 193 2.082 1 - - - - - - 193 2.082 1

Rødspætte(2AC4.) 1.030 11.932 1 - - - - - - 1.030 11.932 1

Sild(1/2) 20.672 97.545 7 - - - 6.068 30.751 1 26.740 128.296 8

Sild(3AN) - - - - - - 170 291 1 170 291 1

Sild(3AS) 1.876 8.033 7 - - - 299 1.106 1 2.175 9.139 8

Sild(4AB) 44.035 184.495 14 - - - 3.886 18.224 1 47.920 202.720 15

Sperling(2A34) 78 17 5 - - - 4 2 1 82 19 6

Tobis(2A3A4) 211.552 341.265 26 - - - 20.097 33.054 2 231.649 374.320 28

Torsk(03AN) 7 187 1 - - - - - - 7 187 1

Torsk(2AC4.) 25 615 1 - - - - - - 25 615 1

Tunge(24.) 1 61 1 - - - - - - 1 61 1

Tunge(3A/BCD) 0 19 1 - - - - - - 0 19 1

Antal

fartøjer

I alt - 1.186.127 30 - - - - 179.349 2 - 1.365.475 32

Anm.: Brisling 2AC4 omfatter både FKA- og IOK-landinger. Torsk(25/32) omfatter både licens for

torsk i 25/32 og DØX torsk. Mængde af laks er angivet i 1000 styk. Sild 4AB omfatter også

Ringkøbing Fjord. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Amount in tonnes, 2: Value in 1,000 DKK, 3: Number of vessels. -12:

Monthly catch in tonnes of live weight. Rows, species, see annex 3. Amount of salmon is in Thousands.

Herring 4AB is covering the fiords of Ringkøbing.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Fangster / catches 91

Tabel 2.36: FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

pr. 1/1 pr. 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

Total Blåhvilling(1X14) 3 3 1 1 5 3 288 277 14 14 661 671

Blåhvilling(2X12F) - - - - 1 1 401 401 4 4 547 547

Brisling(03A.) 5 5 23 23 16 20 50 124 30 36 633 607

Brisling(2AC4-C) 1 3 21 21 35 35 449 460 21 23 241 322

Brisling(3BCD-C) 11 10 79 60 24 23 216 275 16 21 284 399

Jomfruhummer(04-N.) 1 1 2 2 19 20 126 134 33 33 863 899

Jomfruhummer(2AC4-C) 16 15 134 117 36 41 508 507 37 39 334 364

Jomfruhummer(3A/BCD) 34 35 90 85 37 38 131 135 123 123 613 616

Dybvandsrejer(03A.) - - - - 1 1 33 44 24 25 967 961

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - 3 3 68 68 16 16 939 984

Dybvandsrejer(2AC4-C) 1 1 0 0 1 5 49 103 12 11 951 897

Havgalt(678-) - - - - - 1 - 337 - 4 - 439

Havtaske(04-N.) 3 3 8 8 44 41 286 287 40 43 658 725

Hestemakrel(578/14) - - - - 5 6 105 42 1 1 230 251

Kulmule(2AC4-C) 19 18 25 22 115 108 364 292 122 117 593 589

Kuller(2AC4.) 14 13 43 33 95 89 274 239 99 96 662 700

Kuller(3A/BCD) 28 27 15 15 64 63 140 138 172 166 811 783

Laks(3BCD-C) 37 37 209 209 10 9 65 67 5 7 4 10

Makrel(05BF) - - - - - 2 - 208 5 4 1.000 792

Makrel(2A34) - - - - 2 3 89 188 9 7 718 619

Makrel(2A4N) - - - - 2 3 89 188 9 7 718 619

Mørksej(2A34.) 14 15 30 30 69 69 129 126 170 162 787 823

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 20 19 30 28 131 130 724 688 129 127 228 237

Rødspætte(03AS) 47 45 57 56 76 80 538 556 130 130 306 302

Rødspætte(2AC4.) 20 20 25 25 133 133 687 642 137 137 260 282

Rødspætte(03AN) 16 17 15 16 67 72 218 158 220 224 763 735

Rødspætte(3BCD-C) 102 99 295 287 90 96 118 117 68 67 111 121

Sild(1/2) - - - - 1 2 89 235 5 4 822 676

Sild(22/24) 12 13 458 521 9 10 50 114 8 10 111 112

Sild(25/32) 12 13 458 521 7 7 49 114 8 8 111 111

Sild(3AN) 2 2 0 0 2 5 124 225 11 12 680 579

Sild(3AS) 5 5 578 578 2 3 143 343 2 1 200 0

Sild(4AB) - - - - 5 8 128 210 12 12 561 479

Sild(4L) - - - - 3 3 65 65 1 1 3 3

Sperling(2A34) 1 1 77 77 12 9 459 568 6 6 151 145

Tobis(2A3A4) 3 4 30 30 20 22 299 325 19 19 398 472

Tunge(24.) 18 18 2 2 121 121 766 756 113 113 214 212

Tunge(3A/BCD) 61 59 96 89 100 106 339 357 219 213 393 396

Torsk(03AN) 18 18 8 8 61 62 82 73 210 205 853 851

Torsk(03AS) 46 44 124 121 63 66 306 267 120 117 440 476

Torsk(22/24) 103 100 260 247 78 79 173 140 48 51 150 179

Torsk(25/32) 111 107 500 477 81 78 122 101 55 55 140 172

Torsk(2AC4.) 13 13 7 7 126 121 486 446 142 140 488 511

Total

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2009. Den

summerede promilleandel er ikke altid lig 1000 pga. administrative beslutninger. Torsk(25/32) omfatter både

licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

127 125 - - 200 203 - - 301 295 - -

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


92 Fangster / catches

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Sjælland Syddanmark Total

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

pr. 1/1 pr. 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

Total Blåhvilling(1X14) - - - - 1 1 46 46 23 21 998 998

Blåhvilling(2X12F) - - - - 1 1 53 53 6 6 1.001 1.001

Brisling(03A.) 4 4 33 33 10 9 140 139 65 74 978 978

Brisling(2AC4-C) - - - - 11 11 342 251 68 72 1.059 1.060

Brisling(3BCD-C) 4 4 15 15 25 26 307 249 80 84 997 998

Jomfruhummer(04-N.) - - - - 1 2 0 2 54 56 1.038 1.038

Jomfruhummer(2AC4-C) 5 4 10 9 9 6 22 12 103 105 1.009 1.010

Jomfruhummer(3A/BCD) 17 16 95 93 32 32 82 80 243 244 1.041 1.050

Dybvandsrejer(03A.) - - - - 1 1 0 0 26 27 1.000 1.005

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - - - - - 19 19 1.007 1.052

Dybvandsrejer(2AC4-C) - - - - 3 2 0 0 17 19 1.000 1.000

Havgalt(678-) - - - - - 2 - 224 - 7 - 1.000

Havtaske(04-N.) - - - - 2 3 1 1 89 90 1.021 1.021

Hestemakrel(578/14) - - - - 3 2 666 708 9 9 1.000 1.000

Kulmule(2AC4-C) 6 6 2 2 16 16 7 7 278 265 1.007 1.007

Kuller(2AC4-) 4 4 1 1 14 12 6 4 226 214 1.010 1.010

Kuller(3A/BCD) 17 16 35 34 31 31 38 38 312 303 11.06 1.109

Laks(3BCD-C) 6 6 1 1 2 4 2 2 60 63 290 290

Makrel(05BF) - - - - - - - - 5 6 1.000 1.000

Makrel(2A34) - - - - 3 3 155 155 14 13 962 962

Makrel(2A4N) - - - - 3 3 155 155 14 13 962 962

Mørksej(2A34.) 10 10 33 33 23 23 20 20 286 279 1.068 1.068

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 10 10 4 4 20 17 23 11 310 303 1.021 1.021

Rødspætte(03AS) 29 29 32 32 38 37 45 40 320 321 1.029 1.034

Rødspætte(2AC4-) 12 11 3 3 25 22 33 20 327 323 1.021 1.021

Rødspætte(03AN) 11 11 11 11 19 19 13 13 333 343 1.032 1.030

Rødspætte(3BCD-C) 79 78 145 140 92 90 300 284 431 430 990 991

Sild(1/2) - - - - 2 2 39 39 8 8 950 950

Sild(22/24) 6 5 92 92 17 18 189 189 52 56 1.028 1.029

Sild(25/32) 5 4 79 79 14 16 161 161 46 48 988 988

Sild(3AN) - - - - 3 4 115 115 18 23 919 919

Sild(3AS) - - - - - - - - 9 9 921 921

Sild(4AB) - - - - 3 3 172 172 20 23 861 861

Sild(4L) - - - - - - - - 4 4 68 68

Sperling(2A34) - - - - 6 4 266 158 25 20 954 954

Tobis(2A3A4) - - - - 12 10 237 167 54 55 1.001 1.005

Tunge(24.) 11 11 4 4 15 14 7 6 278 277 1.017 1.016

Tunge(3A/BCD) 55 54 90 85 66 64 81 81 501 496 1.061 1.064

Torsk(03AN) 11 11 37 36 18 19 20 22 318 315 1.042 1.045

Torsk(03AS) 24 23 53 52 32 30 73 72 285 280 1.024 1.036

Torsk(22/24) 75 76 124 123 91 93 252 247 395 399 978 984

Torsk(25/32) 75 71 81 79 88 85 139 135 410 396 999 1.003

Torsk(2AC4-) 6 6 4 4 20 19 8 7 307 299 1.027 1.026

Total 116 117 - - 121 116 - - 865 856 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Den

summerede promilleandel er ikke altid lig 1000 pga. administrative beslutninger. Torsk(25/32) omfatter både

licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Fangster / catches 93

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

Under 8 meter Brisling(03A.) - - - - 1 1 1 1 2 2 8 8

Brisling(2AC4-C) - - - - 2 3 12 20 - 1 - 0

Brisling(3BCD-C) - - - - 1 1 16 16 2 2 0 0

Jomfruhummer(04-N.) - - - - 1 - 2 - 2 1 10 1

Jomfruhummer(2AC4-C) 1 1 9 9 6 7 86 59 4 4 10 10

Jomfruhummer(3A/BCD) - 1 - 1 5 6 21 19 6 8 6 7

Dybvandsrejer(03A.) - - - - - - - - 1 1 7 0

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - - - - - 1 1 31 0

Dybvandsrejer(2AC4-C) - - - - - 1 - 0 2 1 55 0

Havtaske(04-N.) - - - - - - - - 3 3 2 2

Hestemakrel(578/14) - - - - 1 1 21 0 - - - -

Kulmule(2AC4-C) 1 1 1 1 8 9 18 15 13 14 71 72

Kuller(2AC4-) 1 1 0 0 5 6 2 2 10 10 18 15

Kuller(3A/BCD) - 1 - 0 5 6 11 11 9 10 48 34

Laks(3BCD-C) 7 8 7 14 - - - - - - - -

Mørksej(2A34.) - 1 - 1 5 6 4 4 12 11 6 8

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 1 1 2 2 11 14 21 17 13 16 65 69

Rødspætte(03AS) - 1 - 1 6 7 109 145 13 16 24 71

Rødspætte(2AC4-) 1 2 1 5 12 16 12 23 13 15 56 56

Rødspætte(03AN) - 1 - 0 5 4 3 3 22 26 93 137

Rødspætte(3BCD-C) 9 10 6 14 11 16 16 25 3 7 5 10

Sild(22/24) - 2 - 0 1 3 1 114 - - - -

Sild(25/32) - 2 - 0 1 3 1 114 - - - -

Sild(3AS) - - - - - - - - 1 1 0 0

Sperling(2A34) - - - - - 1 - 57 - - - -

Tobis(2A3A4) - - - - - 1 - 4 - - - -

Tunge(24.) 1 1 0 0 12 14 4 4 10 14 43 52

Tunge(3A/BCD) 3 4 0 6 9 12 28 47 17 21 23 37

Torsk(03AN) - 1 - 0 6 7 8 8 14 16 29 52

Torsk(03AS) - 1 - 11 3 4 40 6 7 10 22 75

Torsk(22/24) 11 12 11 20 10 15 12 16 3 6 18 17

Torsk(25/32) 14 15 25 38 10 15 18 20 4 6 11 15

Torsk(2AC4-) - - - - 8 10 3 3 11 12 17 24

Total 18 20 - - 22 30 - - 32 35 - -

8 – 9,9 meter Blåhvilling(1X14) - - - - - 1 - 1 3 3 11 11

Brisling(03A.) - - - - - 1 - 1 3 3 11 11

Brisling(2AC4-C) - - - - 2 1 15 0 1 1 8 8

Brisling(3BCD-C) - - - - 3 2 20 15 1 1 48 48

Jomfruhummer(04-N.) - - - - 1 2 0 15 1 1 44 44

Jomfruhummer(2AC4-C) - - - - 2 3 24 48 3 3 14 14

Jomfruhummer(3A/BCD) 3 3 1 1 6 7 5 6 9 9 9 13

Dybvandsrejer(03A.) - - - - - - - - 3 3 1 1

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - - - - - 1 1 1 1

Havtaske(04-N.) - - - - 3 4 18 59 1 1 56 56

Kulmule(2AC4-C) - - - - 21 19 40 45 26 25 45 46

Kuller(2AC4-) - - - - 13 12 6 25 16 15 64 74

Kuller(3A/BCD) 1 1 0 0 5 5 1 1 14 15 37 45

Laks(3BCD-C) 8 8 35 35 1 2 4 24 1 1 3 3

Makrel(2A34) - - - - - - - - 1 - 3 -

Makrel(2A4N) - - - - - - - - 1 - 3 -

Mørksej(2A34.) 1 1 0 0 4 5 7 15 16 17 61 61

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) - - - - 33 30 90 114 29 29 18 16

Rødspætte(03AS) 9 8 9 9 31 29 112 111 13 18 20 30

Rødspætte(2AC4-) 2 2 0 0 29 27 93 131 32 32 26 24

Rødspætte(03AN) 2 1 0 0 11 11 9 8 38 41 54 68

Rødspætte(3BCD-C) 23 22 14 14 11 11 10 17 11 12 9 6

Sild(22/24) - - - - - - - - - - - -

Sild(25/32) - - - - - - - - - - - -

Sild(3AN) - - - - - - - - 1 - 25 -

Sild(3AS) - - - - - - - - 1 - 200 -

Sild(4AB) - - - - - - - - 1 - 13 -

Sperling(2A34) - - - - 1 - 18 - - - - -

Tobis(2A3A4) - - - - 1 - 11 - 1 1 9 15

Tunge(24.) 3 3 0 0 34 31 192 215 27 27 12 10

Tunge(3A/BCD) 15 13 30 27 32 30 160 161 43 45 49 52

Torsk(03AN) 1 1 0 0 9 8 12 10 38 39 90 96

Torsk(03AS) 9 8 9 8 28 27 44 43 13 14 15 19

Torsk(22/24) 22 20 34 30 11 10 14 19 6 8 4 3

Torsk(25/32) 25 23 49 42 12 10 11 14 6 8 2 2

Torsk(2AC4.) 1 1 0 0 27 25 97 147 35 35 69 70

Total 30 28 - - 50 48 - - 60 62 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Torsk(25/32)

omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


94 Fangster / catches

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Sjælland Syddanmark Total

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

Under 8 meter Brisling(03A.) - - - - - - - - 3 3 9 9

Brisling(2AC4-C) - - - - 2 3 50 50 4 7 61 70

Brisling(3BCD-C) - - - - 1 2 10 10 4 5 25 25

Jomfruhummer(04-N.) - - - - - - - - 3 1 12 1

Jomfruhummer(2AC4-C) 1 1 0 0 1 - 0 - 13 13 105 78

Jomfruhummer(3A/BCD) 1 1 3 2 4 4 4 4 16 20 35 33

Dybvandsrejer(03A.) - - - - - - - - 1 1 7 0

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - - - - - 1 1 31 0

Dybvandsrejer(2AC4-C) - - - - 1 - 0 - 3 2 55 0

Havtaske(04-N.) - - - - - 1 - 0 3 4 2 2

Hestemakrel(578/14) - - - - - - - - 1 1 21 0

Kulmule(2AC4-C) 1 1 0 0 2 1 1 0 25 26 92 89

Kuller(2AC4-) 1 1 1 1 3 1 1 0 20 19 21 17

Kuller(3A/BCD) 1 1 3 3 3 3 1 1 18 21 63 49

Laks(3BCD-C) 2 2 0 0 - 1 - 0 9 11 7 14

Mørksej(2A34.) 1 1 2 2 2 2 0 0 20 21 13 15

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 1 1 0 0 2 - 10 - 28 32 97 88

Rødspætte(03AS) 2 3 1 1 6 5 2 2 27 32 136 219

Rødspætte(2AC4-) 1 1 0 0 2 1 10 0 29 35 79 85

Rødspætte(03AN) 1 1 1 1 1 2 0 0 29 34 96 141

Rødspætte(3BCD-C) 8 10 8 9 12 15 21 21 43 58 56 78

Sild(22/24) 2 2 0 0 1 1 0 0 4 8 1 114

Sild(25/32) 2 2 0 0 1 2 0 0 4 9 1 114

Sild(3AS) - - - - - - - - 1 1 0 0

Sperling(2A34) - - - - - - - - - 1 - 57

Tobis(2A3A4) - - - - 2 2 1 1 2 3 1 5

Tunge(24.) 1 1 0 0 2 1 3 0 26 31 51 56

Tunge(3A/BCD) 6 7 9 9 7 7 5 1 42 51 66 100

Torsk(03AN) 2 2 4 4 1 2 0 0 23 28 40 64

Torsk(03AS) 2 2 5 5 5 4 10 7 17 21 78 105

Torsk(22/24) 8 10 2 2 10 15 7 11 42 58 50 66

Torsk(25/32) 8 8 1 1 10 12 4 6 46 56 58 80

Torsk(2AC4-) 1 1 2 2 2 2 1 0 22 25 23 29

Total 16 19 - - 19 23 - - 107 127 - -

8 – 9,9 meter Blåhvilling(1X14) - - - - - - - - 1 - 0 -

Brisling(03A.) - - - - 1 1 36 36 4 5 48 48

Brisling(2AC4-C) - - - - - - - - 3 2 24 8

Brisling(3BCD-C) - - - - 1 1 22 22 5 4 90 85

Jomfruhummer(04-N.) - - - - - - - - 2 3 44 59

Jomfruhummer(2AC4-C) - - - - 1 1 5 5 6 7 42 66

Jomfruhummer(3A/BCD) - - - - 2 2 4 4 20 21 18 23

Dybvandsrejer(03A.) - - - - 1 1 0 0 4 4 1 1

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - - - - - 1 1 1 1

Havtaske(04-N.) - - - - - - - - 4 5 74 115

Kulmule(2AC4-C) 1 1 0 0 3 4 1 1 51 49 85 92

Kuller(2AC4.) 1 1 0 0 - 1 - 0 30 29 70 100

Kuller(3A/BCD) 1 1 0 0 2 3 1 1 23 25 39 47

Laks(3BCD-C) 4 4 0 0 - 1 - 0 14 16 43 62

Makrel(2A34) - - - - - - - - 1 - 3 -

Makrel(2A4N) - - - - - - - - 1 - 3 -

Mørksej(2A34.) - - - - 1 1 1 1 22 24 68 77

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 3 3 0 0 3 4 1 3 68 66 109 133

Rødspætte(03AS) 8 8 5 5 6 7 10 10 67 70 156 165

Rødspætte(2AC4.) 4 4 0 0 4 5 1 2 71 70 120 158

Rødspætte(03AN) 1 1 1 1 1 1 1 1 53 55 65 78

Rødspætte(3BCD-C) 40 40 38 37 21 21 44 43 106 106 115 117

Sild(22/24) 2 1 0 0 3 4 25 25 5 5 25 25

Sild(25/32) 2 1 0 0 3 4 25 25 5 5 25 25

Sild(3AN) - - - - - - - - 1 - 25 -

Sild(3AS) - - - - - - - - 1 - 200 -

Sild(4AB) - - - - - - - - 1 - 13 -

Sperling(2A34) - - - - - - - - 1 - 18 -

Tobis(2A3A4) - - - - 1 1 0 0 3 2 21 16

Tunge(24.) 3 3 1 1 3 4 1 3 70 68 206 229

Tunge(3A/BCD) 19 19 25 25 17 18 20 23 126 125 284 288

Torsk(03AN) 1 1 1 1 1 1 2 2 50 50 106 109

Torsk(03AS) 5 5 3 3 4 5 5 9 59 59 76 83

Torsk(22/24) 36 35 37 34 23 21 47 46 98 94 137 131

Torsk(25/32) 36 33 18 16 22 20 27 26 101 94 107 100

Torsk(2AC4.) 2 2 0 0 3 4 0 1 68 67 167 219

Total 62 61 - - 24 23 - - 226 222 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Torsk(25/32)

omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Fangster / catches 95

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

pr. 1/1 pr. 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

10 - 11,9 meter Brisling(03A.) - - - - - 1 - 0 - 2 - 0

Brisling(2AC4-C) - - - - 3 4 13 4 1 1 2 2

Brisling(3BCD-C) 1 - 0 - 1 1 0 0 - 1 - 0

Jomfruhummer(04-N.) - - - - 1 1 0 0 - - - -

Jomfruhummer(2AC4-C) 1 1 2 2 2 2 8 8 - 1 - 0

Jomfruhummer(3A/BCD) 2 2 1 1 1 2 4 4 3 3 8 6

Havtaske(04-N.) - - - - 1 1 0 0 - 1 - 0

Kulmule(2AC4-C) 2 2 0 0 12 13 11 12 8 9 10 10

Kuller(2AC4-) - - - - 6 6 1 1 1 3 1 2

Kuller(3A/BCD) - - - - 1 1 1 1 9 11 3 6

Laks(3BCD-C) 11 11 111 111 - 1 - 4 - - - -

Mørksej(2A34.) - - - - 1 1 0 0 4 7 0 1

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 2 2 0 0 11 12 30 31 9 10 2 3

Rødspætte(03AS) 7 6 5 5 2 4 4 5 6 7 13 18

Rødspætte(2AC4-) 2 2 0 0 12 13 15 20 9 13 4 5

Rødspætte(03AN) - - - - 3 4 0 0 15 17 14 23

Rødspætte(3BCD-C) 22 20 71 65 7 8 2 4 2 3 2 1

Sild(22/24) 3 3 8 8 1 1 0 0 - 1 - 1

Sild(25/32) 3 3 8 8 - - - - - - - -

Sild(4AB) - - - - 1 1 0 0 1 1 0 0

Sild(4L) - - - - 1 1 2 2 1 1 3 3

Tobis(2A3A4) - - - - 1 2 0 0 - 1 - 0

Tunge(24.) 2 2 1 1 11 12 10 10 9 11 11 16

Tunge(3A/BCD) 11 10 19 18 2 4 5 5 15 17 10 20

Torsk(03AN) - - - - 1 1 1 1 13 15 49 62

Torsk(03AS) 7 7 3 3 1 3 7 8 6 6 8 16

Torsk(22/24) 22 21 43 42 7 8 3 8 2 2 3 3

Torsk(25/32) 24 22 68 68 7 8 1 5 3 2 1 1

Torsk(2AC4-) - - - - 13 14 20 20 11 13 10 11

Total 28 26 - - 14 15 - - 22 23 - -

12 – 14,9 meter Brisling(03A.) - - - - 4 5 27 108 4 6 27 28

Brisling(2AC4-C) - - - - 4 6 18 34 - - - -

Brisling(3BCD-C) 2 3 15 16 5 5 7 5 - - - -

Jomfruhummer(04-N.) - - - - 1 1 0 0 2 1 90 89

Jomfruhummer(2AC4-C) 3 3 11 11 2 4 12 23 3 3 1 0

Jomfruhummer(3A/BCD) 9 8 20 10 8 8 26 32 33 30 145 138

Dybvandsrejer(03A.) - - - - - - - - 2 2 0 0

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - 1 1 7 7 - - - -

Dybvandsrejer(2AC4-C) 1 1 0 0 - - - - 1 1 0 0

Havtaske(04-N.) - - - - 1 1 0 0 2 1 0 0

Kulmule(2AC4-C) 3 3 3 3 19 19 9 10 33 26 120 96

Kuller(2AC4-) 2 2 9 0 16 16 2 2 25 19 20 18

Kuller(3A/BCD) 7 6 2 1 14 15 9 11 51 45 59 51

Laks(3BCD-C) 5 5 37 37 - - - - 1 1 0 0

Makrel(05BF) - - - - - 1 - 0 - - - -

Makrel(2A34) - - - - - 1 - 0 - - - -

Makrel(2A4N) - - - - - 1 - 0 - - - -

Mørksej(2A34.) 2 1 1 0 7 9 5 6 48 41 25 21

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 6 6 9 9 21 23 41 44 33 26 26 24

Rødspætte(03AS) 10 10 5 4 15 17 157 140 42 36 60 59

Rødspætte(2AC4-) 5 5 7 7 21 22 52 53 34 28 41 38

Rødspætte(03AN) 2 3 0 0 12 16 5 6 61 54 219 203

Rødspætte(3BCD-C) 21 22 63 66 15 16 17 17 18 14 32 44

Sild(1/2) - - - - - 1 - 0 - - - -

Sild(22/24) 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 1 1

Sild(25/32) 1 1 0 0 2 2 0 0 1 1 1 1

Sild(3AN) - - - - - 1 - 0 - - - -

Sild(3AS) - - - - - 1 - 143 - - - -

Sild(4AB) - - - - 2 3 5 5 - - - -

Sild(4L) - - - - 2 2 63 63 - - - -

Tobis(2A3A4) - - - - - 3 - 10 - - - -

Tunge(24.) 3 3 1 1 19 21 57 58 33 26 89 77

Tunge(3A/BCD) 12 13 14 13 20 22 50 47 67 58 108 89

Torsk(03AN) 2 1 2 0 12 15 6 9 60 52 272 246

Torsk(03AS) 10 9 28 20 13 13 66 63 40 37 116 108

Torsk(22/24) 19 20 49 46 15 15 25 16 14 10 41 40

Torsk(25/32) 19 20 76 75 15 14 15 10 14 10 30 22

Torsk(2AC4-) 3 3 1 1 22 21 52 52 36 27 100 85

Total 21 22 - - 35 34 - - 73 64 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Torsk(25/32)

omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


96 Fangster / catches

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Sjælland Syddanmark Total

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

pr. 1/1 pr. 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

10 - 11,9 meter Brisling(03A.) - - - - - - - - - 3 - 0

Brisling(2AC4-C) - - - - - - - - 4 5 15 6

Brisling(3BCD-C) - - - - 2 2 8 8 4 4 8 8

Jomfruhummer(04-N.) - - - - - - - - 1 1 0 0

Jomfruhummer(2AC4-C) - - - - - - - - 3 4 10 10

Jomfruhummer(3A/BCD) 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9 15 12

Havtaske(04-N.) - - - - - - - - 1 2 0 0

Kulmule(2AC4-C) 1 1 0 0 2 3 1 1 25 28 22 23

Kuller(2AC4-) 1 1 0 0 1 1 1 1 9 11 3 3

Kuller(3A/BCD) 1 1 2 2 4 4 1 1 15 17 6 10

Laks(3BCD-C) - - - - - - - - 11 12 111 116

Mørksej(2A34.) 1 1 0 0 1 1 0 0 7 10 0 1

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 2 2 2 2 5 4 2 2 29 30 38 38

Rødspætte(03AS) 2 2 2 2 3 3 1 1 20 22 25 31

Rødspætte(2AC4-) 2 2 2 2 3 2 1 1 28 32 23 28

Rødspætte(03AN) 1 1 0 0 - - - - 19 22 14 23

Rødspætte(3BCD-C) 10 9 36 36 20 19 71 66 61 59 182 172

Sild(22/24) - - - - 2 2 5 5 6 7 13 14

Sild(25/32) - - - - 2 2 5 5 5 5 13 13

Sild(4AB) - - - - - - - - 2 2 0 0

Sild(4L) - - - - - - - - 2 2 5 5

Tobis(2A3A4) - - - - - - - - 1 3 0 0

Tunge(24.) 2 2 3 3 3 2 1 1 27 29 26 30

Tunge(3A/BCD) 9 8 11 11 10 8 7 6 47 47 51 61

Torsk(03AN) - - - - 1 1 0 0 15 17 50 63

Torsk(03AS) 2 2 2 2 1 1 1 1 17 19 21 29

Torsk(22/24) 10 9 23 23 18 17 46 42 59 57 117 117

Torsk(25/32) 10 9 11 11 18 17 26 25 62 58 108 109

Torsk(2AC4-) 1 1 2 2 4 3 1 1 29 31 33 34

Total 12 11 - - 20 20 - - 96 95 - -

12 – 14,9 meter Brisling(03A.) 2 2 33 33 3 2 6 5 13 15 94 174

Brisling(2AC4-C) - - - - - - - - 4 6 18 34

Brisling(3BCD-C) 2 2 3 3 8 8 43 41 17 18 69 65

Jomfruhummer(04-N.) - - - - - 1 - 2 3 3 91 91

Jomfruhummer(2AC4-C) 2 1 3 1 1 1 0 0 11 12 27 36

Jomfruhummer(3A/BCD) 8 8 10 10 8 11 7 9 66 65 208 199

Dybvandsrejer(03A.) - - - - - - - - 2 2 0 0

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - - - - - 1 1 7 7

Dybvandsrejer(2AC4-C) - - - - - - - - 2 2 0 0

Havtaske(04-N.) - - - - 1 1 0 0 4 3 1 0

Kulmule(2AC4-C) 1 1 0 0 2 3 0 2 58 52 133 111

Kuller(2AC4-) - - - - 3 3 2 1 46 40 33 21

Kuller(3A/BCD) 7 7 3 3 8 8 3 3 87 81 75 69

Laks(3BCD-C) - - - - 1 1 0 0 7 7 37 37

Makrel(05BF) - - - - - - - - - 1 - 0

Makrel(2A34) - - - - - - - - - 1 - 0

Makrel(2A4N) - - - - - - - - - 1 - 0

Mørksej(2A34.) 3 3 0 0 4 5 0 0 64 59 30 27

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 2 2 0 0 2 3 2 2 64 60 77 78

Rødspætte(03AS) 9 9 7 7 10 10 14 9 86 82 242 218

Rødspætte(2AC4-) 3 2 0 0 5 6 2 3 68 63 102 100

Rødspætte(03AN) 3 3 5 5 5 5 8 9 83 81 238 223

Rødspætte(3BCD-C) 14 13 27 26 19 18 92 78 87 83 231 232

Sild(1/2) - - - - - - - - - 1 - 0

Sild(22/24) 2 2 92 92 3 3 16 16 9 9 110 110

Sild(25/32) 1 1 79 79 2 2 16 16 7 7 97 97

Sild(3AN) - - - - - - - - - 1 - 0

Sild(3AS) - - - - - - - - - 1 - 143

Sild(4AB) - - - - - - - - 2 3 5 5

Sild(4L) - - - - - - - - 2 2 63 63

Tobis(2A3A4) - - - - - - - - - 3 - 10

Tunge(24.) 3 3 0 0 1 2 0 0 59 55 148 136

Tunge(3A/BCD) 12 12 14 14 15 15 21 22 126 120 207 185

Torsk(03AN) 3 3 5 5 4 5 3 5 81 76 288 266

Torsk(03AS) 7 7 6 6 8 7 12 11 78 73 228 208

Torsk(22/24) 14 15 38 36 20 21 56 52 82 81 209 189

Torsk(25/32) 14 15 31 30 19 18 30 27 81 77 181 164

Torsk(2AC4.) 1 1 0 0 3 4 2 3 65 56 156 141

Total 16 16 - - 25 23 - - 170 159 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Torsk(25/32)

omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Fangster / catches 97

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

pr. 1/1 pr. 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

15 - 17,9 meter Brisling(03A.) 1 1 1 1 1 1 1 0 5 6 108 110

Brisling(2AC4-C) - - - - 3 2 10 7 2 3 1 6

Brisling(3BCD-C) 5 5 39 39 - 2 - 0 2 2 25 20

Jomfruhummer(04-N.) - - - - 1 - 14 - 5 5 7 53

Jomfruhummer(2AC4-C) 4 4 41 41 3 3 39 15 9 8 53 54

Jomfruhummer(3A/BCD) 13 13 46 51 4 3 21 21 30 30 181 189

Dybvandsrejer(03A.) - - - - - - - - 4 5 31 41

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - - - - - 3 3 227 225

Dybvandsrejer(2AC4-C) - - - - - 1 - 0 1 1 1 1

Havtaske(04-N.) - - - - 8 7 44 14 5 5 7 11

Kulmule(2AC4-C) 5 5 7 7 15 13 54 52 12 12 106 107

Kuller(2AC4-) 4 4 0 0 15 13 33 13 12 12 16 16

Kuller(3A/BCD) 14 13 10 10 10 8 13 12 33 31 81 137

Laks(3BCD-C) 2 1 7 0 1 1 20 3 1 1 0 0

Mørksej(2A34.) 5 5 1 1 15 13 13 4 31 29 51 85

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 5 5 6 6 17 15 128 86 17 17 19 20

Rødspætte(03AS) 14 13 26 26 11 9 112 112 27 24 69 55

Rødspætte(2AC4-) 5 5 2 2 18 17 94 44 16 17 16 17

Rødspætte(03AN) 10 9 15 15 10 10 24 21 34 34 108 119

Rødspætte(3BCD-C) 17 16 68 59 14 14 15 12 11 9 24 14

Sild(22/24) 4 3 142 126 - - - - 1 1 12 12

Sild(25/32) 4 3 142 126 - - - - 1 1 12 12

Sild(3AS) 1 1 127 127 - - - - - - - -

Tobis(2A3A4) - 1 - 0 - - - - - 1 - 1

Tunge(24.) 4 5 0 0 13 11 203 168 12 12 17 17

Tunge(3A/BCD) 15 14 24 17 12 11 39 37 32 31 80 86

Torsk(03AN) 11 10 4 6 9 8 9 7 32 31 114 139

Torsk(03AS) 13 12 62 57 7 6 57 57 25 24 113 111

Torsk(22/24) 17 16 64 54 10 9 25 17 8 8 18 17

Torsk(25/32) 17 16 117 106 10 9 15 11 10 10 17 14

Torsk(2AC4.) 3 4 0 0 16 15 109 71 11 12 18 35

Total 17 16 - - 22 22 - - 41 40 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Torsk(25/32)

omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


98 Fangster / catches

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Sjælland Syddanmark Total

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

pr. 1/1 pr. 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

15 - 17,9 meter Brisling(03A.) - - - - 6 6 97 97 13 14 207 208

Brisling(2AC4-C) - - - - 3 4 8 8 8 9 19 20

Brisling(3BCD-C) 2 2 11 11 8 10 106 106 17 21 182 177

Jomfruhummer(04-N.) - - - - 1 1 0 0 7 6 21 53

Jomfruhummer(2AC4-C) - - - - 5 3 17 7 21 18 151 118

Jomfruhummer(3A/BCD) 4 3 21 21 16 13 57 54 67 62 326 336

Dybvandsrejer(03A.) - - - - - - - - 4 5 31 41

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - - - - - 3 3 227 225

Dybvandsrejer(2AC4-C) - - - - 1 1 0 0 2 3 1 1

Havtaske(04-N.) - - - - - - - - 13 12 51 25

Kulmule(2AC4-C) - - - - 4 2 3 2 36 32 171 168

Kuller(2AC4-) - - - - 4 3 1 1 35 32 50 29

Kuller(3A/BCD) 4 3 5 4 12 11 21 21 73 66 129 184

Laks(3BCD-C) - - - - 1 1 2 2 5 4 29 5

Mørksej(2A34.) 2 2 2 2 12 11 12 12 65 60 79 104

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) - - - - 6 4 5 2 45 41 159 115

Rødspætte(03AS) 5 4 9 9 13 12 18 18 70 62 235 221

Rødspætte(2AC4-) - - - - 6 3 5 2 45 42 117 66

Rødspætte(03AN) 2 2 0 0 10 9 3 2 66 64 149 158

Rødspætte(3BCD-C) 6 5 30 27 17 14 67 72 65 58 204 185

Sild(22/24) - - - - 8 8 142 142 13 12 296 280

Sild(25/32) - - - - 6 6 115 115 11 10 269 253

Sild(3AS) - - - - - - - - 1 1 127 127

Tobis(2A3A4) - - - - 3 3 3 3 3 5 3 3

Tunge(24.) - - - - 4 3 2 2 33 31 222 187

Tunge(3A/BCD) 6 5 16 11 16 15 27 27 81 76 186 178

Torsk(03AN) 2 2 3 3 9 8 10 10 63 59 140 165

Torsk(03AS) 5 4 14 13 13 12 44 44 63 58 290 282

Torsk(22/24) 6 6 20 24 17 16 87 85 58 55 214 197

Torsk(25/32) 6 5 14 15 16 15 47 46 59 55 210 192

Torsk(2AC4-) - - - - 5 3 3 0 35 34 130 107

Total 7 7 - - 21 17 - - 108 102 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Torsk(25/32)

omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Fangster / catches 99

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

pr. 1/1 pr. 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

18 – 23,9 meter Blåhvilling(1X14) - - - - - - - - 4 3 4 3

Brisling(03A.) 2 2 8 8 7 6 18 14 9 7 333 297

Brisling(2AC4-C) - 2 - 0 8 8 42 31 6 4 8 6

Brisling(3BCD-C) 3 2 24 5 3 2 5 0 2 4 2 2

Jomfruhummer(04-N.) - - - - 7 6 2 3 5 6 13 13

Jomfruhummer(2AC4-C) 5 4 38 21 13 13 112 127 6 7 157 186

Jomfruhummer(3A/BCD) 5 6 18 18 7 6 47 47 24 24 225 225

Dybvandsrejer(03A.) - - - - - - - - 5 4 61 59

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - - - - - 2 2 69 44

Dybvandsrejer(2AC4-C) - - - - - - - - 1 1 134 134

Havtaske(04-N.) 1 1 1 1 18 15 28 19 9 10 30 37

Kulmule(2AC4-C) 5 4 7 5 27 23 201 125 15 13 82 89

Kuller(2AC4-) 4 3 4 3 26 22 92 49 14 13 30 33

Kuller(3A/BCD) 4 4 3 3 20 17 65 58 33 29 316 280

Laks(3BCD-C) 3 3 12 12 7 4 24 18 1 2 1 6

Mørksej(2A34.) 4 4 1 1 22 20 27 23 33 28 139 142

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 4 3 5 4 28 24 264 216 14 12 41 45

Rødspætte(03AS) 5 5 11 11 11 11 44 44 26 23 116 66

Rødspætte(2AC4-) 4 3 7 1 29 25 246 205 18 15 72 92

Rødspætte(03AN) 2 2 0 0 17 16 35 32 30 29 254 158

Rødspætte(3BCD-C) 8 7 41 38 25 23 48 29 14 12 10 14

Sild(22/24) 2 2 138 216 1 1 0 0 2 2 1 1

Sild(25/32) 2 2 138 216 - - - - 2 2 1 1

Sild(3AS) 2 2 149 149 - - - - - - - -

Sperling(2A34) - - - - - - - - 1 - 5 -

Tobis(2A3A4) - - - - 5 4 15 12 5 2 11 6

Tunge(24.) 4 3 0 0 21 20 223 226 11 10 13 12

Tunge(3A/BCD) 4 4 9 9 17 17 50 54 30 24 107 102

Torsk(03AN) 4 4 1 1 16 14 32 30 33 30 215 181

Torsk(03AS) 5 5 21 21 9 9 91 90 25 20 157 138

Torsk(22/24) 8 7 31 27 20 17 82 55 7 8 25 54

Torsk(25/32) 8 7 80 62 21 17 53 35 9 9 16 48

Torsk(2AC4-) 4 3 1 1 25 22 121 77 17 17 91 87

Total 8 8 - - 32 30 - - 39 35 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Torsk(25/32)

omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


100 Fangster / catches

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Sjælland Syddanmark Total

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

pr. 1/1 pr. 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

18 – 23,9 meter Blåhvilling(1X14) - - - - - - - - 4 3 4 3

Brisling(03A.) 2 2 1 1 - - - - 20 17 359 319

Brisling(2AC4-C) - - - - - - - - 14 14 50 37

Brisling(3BCD-C) - - - - - - - - 8 8 31 8

Jomfruhummer(04-N.) - - - - - - - - 12 12 14 16

Jomfruhummer(2AC4-C) 1 1 1 1 1 1 0 0 26 26 309 336

Jomfruhummer(3A/BCD) 2 2 53 53 1 1 8 8 39 39 352 352

Dybvandsrejer(03A.) - - - - - - - - 5 4 61 59

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - - - - - 2 2 69 44

Dybvandsrejer(2AC4-C) - - - - 1 1 0 0 2 2 134 134

Havtaske(04-N.) - - - - - - - - 28 26 59 57

Kulmule(2AC4-C) 1 1 0 0 2 2 0 0 50 43 291 219

Kuller(2AC4-) - - - - 2 2 1 1 46 40 126 86

Kuller(3A/BCD) 2 2 21 21 2 2 11 11 61 54 416 374

Laks(3BCD-C) - - - - - - - - 11 9 37 37

Mørksej(2A34.) 2 2 28 28 2 2 7 7 63 56 202 201

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 1 1 0 0 2 2 2 2 49 42 312 267

Rødspætte(03AS) 2 2 6 6 - - - - 44 41 177 127

Rødspætte(2AC4-) 1 1 0 0 5 5 13 13 57 49 337 310

Rødspætte(03AN) 2 2 3 3 2 2 1 1 53 51 295 195

Rødspætte(3BCD-C) - - - - 3 3 4 4 50 45 103 84

Sild(22/24) - - - - - - - - 5 5 139 218

Sild(25/32) - - - - - - - - 4 4 139 217

Sild(3AS) - - - - - - - - 2 2 149 149

Sperling(2A34) - - - - - - - - 1 - 5 -

Tobis(2A3A4) - - - - - - - - 10 6 26 18

Tunge(24.) 1 1 0 0 2 2 0 0 39 36 236 238

Tunge(3A/BCD) 2 2 13 13 1 1 2 2 54 48 180 180

Torsk(03AN) 2 2 23 23 2 2 4 4 57 52 275 240

Torsk(03AS) 2 2 21 21 1 1 0 0 42 37 289 269

Torsk(22/24) - - - - 3 3 10 11 38 35 148 147

Torsk(25/32) - - - - 3 3 5 6 41 36 155 152

Torsk(2AC4-) - - - - 2 2 1 1 48 44 215 166

Total 2 2 - - 6 6 - - 87 81 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Torsk(25/32)

omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Fangster / catches 101

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

pr. 1/1 pr. 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

24 - 39,9 meter Blåhvilling(1X14) 3 3 1 1 1 - 11 - 2 2 7 7

Brisling(03A.) 2 2 14 14 1 1 1 1 3 4 31 36

Brisling(2AC4-C) 1 1 21 21 5 3 70 26 2 2 2 1

Brisling(3BCD-C) - - - - 3 1 30 0 1 1 24 33

Jomfruhummer(04-N.) 1 1 2 2 7 8 108 117 18 18 699 699

Jomfruhummer(2AC4-C) 2 2 33 33 8 7 226 226 12 12 99 99

Jomfruhummer(3A/BCD) 2 2 4 4 6 5 6 5 17 18 38 38

Dybvandsrejer(03A.) - - - - 1 1 33 44 9 10 868 860

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - 2 2 61 61 9 9 611 714

Dybvandsrejer(2AC4-C) - - - - 1 3 49 103 7 7 762 762

Havtaske(04-N.) 2 2 7 7 8 8 192 192 18 19 561 617

Hestemakrel(578/14) - - - - 1 1 21 0 - - - -

Kulmule(2AC4-C) 3 3 6 6 10 9 24 31 14 16 159 169

Kuller(2AC4-) 3 3 30 30 10 9 136 146 19 21 514 541

Kuller(3A/BCD) 2 2 1 1 7 7 37 42 21 22 268 230

Laks(3BCD-C) 1 1 0 0 1 - 17 - 1 2 0 0

Makrel(2A34) - - - - - - - - 1 1 22 22

Makrel(2A4N) - - - - - - - - 1 1 22 22

Mørksej(2A34.) 2 3 27 27 9 9 72 72 22 24 504 504

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 2 2 8 8 8 9 78 130 13 15 57 58

Rødspætte(03AS) 2 2 0 0 - - - - 3 4 3 4

Rødspætte(2AC4-) 1 1 9 9 10 10 100 118 14 15 46 47

Rødspætte(03AN) - 1 - 0 7 7 16 18 19 20 21 27

Rødspætte(3BCD-C) 2 2 32 32 5 5 8 13 8 8 27 29

Sild(22/24) 2 2 171 171 1 - 0 - - - - -

Sild(25/32) 2 2 171 171 1 - 0 - - - - -

Sild(3AN) 2 2 0 0 - - - - 1 1 42 42

Sild(3AS) 2 2 303 303 - - - - - - - -

Sild(4AB) - - - - - - - - 1 1 23 23

Sperling(2A34) 1 1 77 77 3 1 103 0 1 1 10 10

Tobis(2A3A4) 3 3 30 30 4 2 55 6 2 2 30 30

Tunge(24.) 1 1 0 0 9 9 66 66 10 11 27 28

Tunge(3A/BCD) 1 1 0 0 6 6 1 1 13 15 16 9

Torsk(03AN) - 1 - 0 6 7 5 5 20 22 84 74

Torsk(03AS) 2 2 2 2 1 1 0 0 3 4 9 9

Torsk(22/24) 4 4 28 28 4 3 11 10 7 7 41 46

Torsk(25/32) 4 4 85 86 5 3 8 7 8 8 63 69

Torsk(2AC4.) 2 2 4 4 10 9 64 69 19 21 183 198

Total 5 5 - - 14 13 - - 23 24 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Torsk(25/32)

omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011

Source: The Danish AgriFish Agency.


102 Fangster / catches

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Sjælland Syddanmark Total

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

pr. 1/1 pr. 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

24 - 39,9 meter Blåhvilling(1X14) - - - - - - - - 6 5 20 8

Brisling(03A.) - - - - - - - - 6 7 46 51

Brisling(2AC4-C) - - - - - - - - 8 6 93 47

Brisling(3BCD-C) - - - - - - - - 4 2 54 33

Jomfruhummer(04-N.) - - - - - - - - 26 27 808 818

Jomfruhummer(2AC4-C) 1 1 6 6 - - - - 23 22 364 364

Jomfruhummer(3A/BCD) 1 1 7 7 - - - - 26 26 55 55

Dybvandsrejer(03A.) - - - - - - - - 10 11 901 904

Dybvandsrejer(04-N.) - - - - - - - - 11 11 672 775

Dybvandsrejer(2AC4-C) - - - - - - - - 8 10 811 866

Havtaske(04-N.) - - - - - - - - 28 29 760 816

Hestemakrel(578/14) - - - - - - - - 1 1 21 0

Kulmule(2AC4-C) 1 1 1 1 - - - - 28 29 192 208

Kuller(2AC4.) 1 1 0 0 - - - - 33 34 679 717

Kuller(3A/BCD) 1 1 1 1 - - - - 31 32 306 273

Laks(3BCD-C) - - - - - - - - 3 3 17 0

Makrel(2A34) - - - - - - - - 1 1 22 22

Makrel(2A4N) - - - - - - - - 1 1 22 22

Mørksej(2A34.) 1 1 0 0 - - - - 34 37 603 604

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) 1 1 1 1 - - - - 24 27 143 196

Rødspætte(03AS) 1 1 2 2 - - - - 6 7 6 6

Rødspætte(2AC4.) 1 1 0 0 - - - - 26 27 154 173

Rødspætte(03AN) 1 1 0 0 - - - - 27 29 37 45

Rødspætte(3BCD-C) 1 1 5 5 - - - - 16 16 73 79

Sild(22/24) - - - - - - - - 3 2 171 171

Sild(25/32) - - - - - - - - 3 2 171 171

Sild(3AN) - - - - - - - - 3 3 42 42

Sild(3AS) - - - - - - - - 2 2 303 303

Sild(4AB) - - - - - - - - 1 1 23 23

Sperling(2A34) - - - - - - - - 5 3 190 87

Tobis(2A3A4) - - - - - - - - 9 7 114 66

Tunge(24.) 1 1 0 0 - - - - 21 22 94 95

Tunge(3A/BCD) 1 1 2 2 - - - - 21 23 19 12

Torsk(03AN) 1 1 0 0 - - - - 27 31 89 79

Torsk(03AS) 1 1 2 2 - - - - 7 8 13 13

Torsk(22/24) 1 1 3 3 - - - - 16 15 83 87

Torsk(25/32) 1 1 6 6 - - - - 18 16 163 169

Torsk(2AC4.) 1 1 0 0 - - - - 32 33 252 272

Total 1 1 - - - - - - 43 43 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Torsk(25/32)

omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Fangster / catches 103

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Hovedstaden Midtjylland Nordjylland

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

pr. 1/1 pr. 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

Over 40 meter Blåhvilling(1X14) - - - - 3 3 276 277 8 9 649 660

Blåhvilling(2X12F) - - - - 1 1 401 401 4 4 547 547

Brisling(03A.) - - - - 2 4 3 0 4 6 115 116

Brisling(2AC4-C) - - - - 8 8 268 339 9 11 220 299

Brisling(3BCD-C) - - - - 8 9 139 239 8 10 185 295

Jomfruhummer(04-N.) - - - - - 2 - 0 - 1 - 0

Jomfruhummer(2AC4-C) - - - - - 2 - 1 - 1 - 0

Jomfruhummer(3A/BCD) - - - - - 1 - 0 1 1 0 0

Havgalt(678-) - - - - - 1 - 337 - 4 - 439

Havtaske(04-N.) - - - - 5 5 3 3 2 3 2 2

Hestemakrel(578/14) - - - - 3 4 63 42 1 1 230 251

Kulmule(2AC4-C) - - - - 3 3 6 2 1 2 0 0

Kuller(2AC4-) - - - - 4 5 2 1 2 3 0 2

Kuller(3A/BCD) - - - - 2 4 4 2 2 3 0 0

Laks(3BCD-C) - - - - - 1 - 17 - - - -

Makrel(05BF) - - - - - 1 - 208 5 4 1000 792

Makrel(2A34) - - - - 2 2 89 188 7 6 693 597

Makrel(2A4N) - - - - 2 2 89 188 7 6 693 597

Mørksej(2A34.) - - - - 6 6 1 1 4 5 1 1

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) - - - - 2 3 72 50 1 2 0 3

Rødspætte(03AS) - - - - - 3 - 0 - 2 - 0

Rødspætte(2AC4-) - - - - 2 3 76 49 1 2 0 3

Rødspætte(03AN) - - - - 2 4 126 70 1 3 0 0

Rødspætte(3BCD-C) - - - - 2 3 2 0 1 2 2 2

Sild(1/2) - - - - 1 1 89 235 5 4 822 676

Sild(22/24) - - - - 3 3 48 0 4 5 97 97

Sild(25/32) - - - - 3 2 48 0 4 4 97 97

Sild(3AN) - - - - 2 4 124 225 9 11 613 537

Sild(3AS) - - - - 2 2 143 200 - - - -

Sild(4AB) - - - - 2 4 123 204 9 10 525 456

Sperling(2A34) - - - - 8 7 338 511 4 5 136 135

Tobis(2A3A4) - - - - 9 10 218 293 11 12 347 420

Tunge(24.) - - - - 2 3 11 8 1 2 0 0

Tunge(3A/BCD) - - - - 2 4 6 5 2 2 0 1

Torsk(03AN) - - - - 2 2 10 4 - - - -

Torsk(03AS) - - - - 1 3 0 0 1 2 0 0

Torsk(22/24) - - - - 1 2 1 0 1 2 0 0

Torsk(25/32) - - - - 1 2 1 0 1 2 0 0

Torsk(2AC4-) - - - - 5 5 18 7 2 3 0 1

Total - - - - 11 11 - - 11 12 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Torsk(25/32)

omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


104 Fangster / catches

Tabel 2.36 (fortsat): FKA - og IOK-fartøjers promilleandele af årsmængderne for den danske kvote for FKA - og IOK-fartøjer –

Fordelt på fartøjernes længde og basishavn (på regionsniveau)

Danish Quota for FKA- and IOK vessels in parts per thousand grouped by length of vessel and homeport (regions)

2011

Sjælland Syddanmark Total

Fartøjer Andel Fartøjer Andel Fartøjer Andel

pr. 1/1 pr. 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12 1/1 31/12

Over 40 meter Blåhvilling(1X14) - - - - 1 1 46 46 12 13 972 983

Blåhvilling(2X12F) - - - - 1 1 53 53 6 6 1.001 1.001

Brisling(03A.) - - - - - - - - 6 10 117 116

Brisling(2AC4-C) - - - - 6 4 284 194 23 23 772 831

Brisling(3BCD-C) - - - - 5 3 118 62 21 22 441 597

Jomfruhummer(04-N.) - - - - - - - - - 3 - 0

Jomfruhummer(2AC4-C) - - - - - - - - - 3 - 1

Jomfruhummer(3A/BCD) - - - - - - - - 1 2 0 0

Havgalt(678-) - - - - - 2 - 224 - 7 - 1.000

Havtaske(04-N.) - - - - 1 1 0 0 8 9 5 5

Hestemakrel(578/14) - - - - 3 2 666 708 7 7 958 1.000

Kulmule(2AC4-C) - - - - 1 1 0 0 5 6 6 2

Kuller(2AC4-) - - - - 1 1 0 0 7 9 3 3

Kuller(3A/BCD) - - - - - - - - 4 7 4 2

Laks(3BCD-C) - - - - - - - - - 1 - 17

Makrel(05BF) - - - - - - - - 5 5 1.000 1.000

Makrel(2A34) - - - - 3 3 155 155 12 11 938 941

Makrel(2A4N) - - - - 3 3 155 155 12 11 938 941

Mørksej(2A34.) - - - - 1 1 0 0 11 12 2 2

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) - - - - - - - - 3 5 73 54

Rødspætte(03AS) - - - - - - - - - 5 - 0

Rødspætte(2AC4-) - - - - - - - - 3 5 76 51

Rødspætte(03AN) - - - - - - - - 3 7 126 70

Rødspætte(3BCD-C) - - - - - - - - 3 5 4 3

Sild(1/2) - - - - 2 2 39 39 8 7 950 950

Sild(22/24) - - - - - - - - 7 8 145 97

Sild(25/32) - - - - - - - - 7 6 145 97

Sild(3AN) - - - - 3 4 115 115 14 19 851 877

Sild(3AS) - - - - - - - - 2 2 143 200

Sild(4AB) - - - - 3 3 172 172 14 17 820 832

Sperling(2A34) - - - - 6 4 266 158 18 16 740 805

Tobis(2A3A4) - - - - 6 4 233 163 26 26 798 876

Tunge(24.) - - - - - - - - 3 5 11 8

Tunge(3A/BCD) - - - - - - - - 4 6 6 5

Torsk(03AN) - - - - - - - - 2 2 10 4

Torsk(03AS) - - - - - - - - 2 5 0 0

Torsk(22/24) - - - - - - - - 2 4 1 0

Torsk(25/32) - - - - - - - - 2 4 1 0

Torsk(2AC4-) - - - - 1 1 0 0 8 9 18 8

Total - - - - 6 4 - - 28 27 - -

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011. Torsk(25/32)

omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 2.36 (fortsat): Promilleandele af årsmængderne der midlertidigt er knyttet til rettighedshaver

Danish Quota in parts per thousand which temporary is attached to a person (not a vessel)

2011

Rettighedshaver

Fartøjer Andel

Fangster / catches 105

1/1 31/12 1/1 31/12

Blåhvilling(1X14) - - 2 3

Brisling(03A.) - - 99 52

Brisling(2AC4-C) - - 6 6

Brisling(3BCD-C) - - 96 0

Jomfruhummer(04-N.) - - 47 1

Jomfruhummer(2AC4-C) - - 1 0

Jomfruhummer(3A/BCD) - - 31 41

Havtaske(04-N.) - - 69 1

Kulmule(2AC4-C) - - 15 94

Kuller(2AC4-) - - 25 33

Kuller(3A/BCD) - - 67 100

Laks(3BCD-C) - - 9 2

Mørksej(2A34.) - - 70 37

Pig-/Slethvarre(2AC4-C) - - 13 53

Rødspætte(03AS) - - 52 48

Rødspætte(2AC4-) - - 12 50

Rødspætte(03AN) - - 12 98

Rødspætte(3BCD-C) - - 21 42

Sild(22/24) - - 128 1

Sild(25/32) 128 1

Sperling(2A34) - 5

Tobis(2A3A4) 38 11

Tunge(24.) - - 23 36

Tunge(3A/BCD) - - 62 56

Torsk(03AN) 43 56

Torsk(03AS) 28 47

Torsk(22/24) - - 19 47

Torsk(25/32) - - 17 37

Torsk(2AC4-) - - 33 51

Anm.: Oplysninger om længde pr. 1/1 og 31/12 er hhv. den første og sidst kendte oplysning i 2011.

Rettighedshaver er personer med fiskerirettigheder, men hvor rettigheden endnu ikke er placeret på et fartøj.

Rettighedshaver opstår når et fartøj midlertidigt/permanent udgår. Da flyttes rettigheden til en person, som kan

anvende den når et nyt fartøj sættes ind. Torsk(25/32) omfatter både licens for torsk i 25/32 og DØX torsk. Kilde:

NaturErhvervstyrelsens fartøjs- og licensregister.

TRANSLATION – Columns, 1: Vessels, 2: Share. Rows, species, see annex 3. Information

on length on 1/1 and 31/12 is respectively the first and last known information in 2011. Table

on licensees, where the license do not refer to a vessel.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Opkøbere/

indberettere

Priser

Arter i

industrifiskeriet

Konsumlandinger og

konsumanvendelse

Behandling og

opbevaring

på fartøjerne

3. Landingerne og markedet for fisk

Landinger / landings 107

Landings- og markedsstatistikken for fisk m.m. udarbejdes på basis af indberetninger for handel

med fisk, krebs- og bløddyr i første omsætningsled. Til forskel fra kapitel 2, hvor mængdeoplysningerne

blev opgjort i levende vægt, er tabellerne i kapitel 3 opgjort i landet vægt.

Enhver, der som første led i omsætningen modtager eller køber fisk, krebs- og bløddyr direkte

fra fiskere til salg på hjemmemarkedet, udførsel herunder transitering, eller forarbejdning for

senere salg, er forpligtet til at indberette herom til NaturErhvervstyrelsen. Det samme gælder for

fiskere, der afsætter egen fangst direkte til forbrugere, forarbejder eller eksporterer egen fangst.

Reglerne herfor er fastlagt i bekendtgørelse om afgivelse af oplysninger om fisk, der landes.

At oplysningspligten påhviler førstehåndsmodtageren sikrer indberetning af alle direkte landinger

af fisk m.m. uanset salgsmetode, og uanset om landingen sker fra danske eller udenlandske

fartøjer. I 2011 modtog NaturErhvervstyrelsen indberetninger fra 345 fiskere med salg af egen

fangst samt 145 danske førstehåndsmodtagere, heraf var 8 fiskeauktioner og 7 samlecentraler.

Værdiansættelsen

Fangsten landes enten direkte til opkøberen (direkte salg), modtages af en samlecentral til sortering

og afsætning via auktioner eller opstilles på fiskeauktionen af fiskeren selv.

De priser, der indberettes til NaturErhvervstyrelsen, er eksklusiv moms. Landingsomkostningerne

og eventuelle importafgifter ved landinger fra udenlandske fartøjer indgår normalt ikke i

prisen. En undtagelse herfor er bl.a. på Bornholm, hvor det er almindeligt, at opkøberen af fisken

afholder visse af landingsomkostningerne, hvorfor afregningspriserne bliver noget lavere.

Ved danske fiskeres landinger i udenlandske havne er prisen omregnet til danske kroner på basis

af dagskursen på salgstidspunktet.

Industrifisk

Industrifisk er fisk, der fiskes og landes udelukkende med henblik på anvendelse som råvarer i

fiskemels- og fiskeolieindustrien samt som dyrefoder og andet ikke-menneskeligt konsum. Industrifisken

består normalt af meget små fisk, fx af arterne tobis, sperling, blåhvilling, hestemakrel

og brisling, og kan indeholde bifangster af andre arter, fx sild. Ved indberetning af industrifiskelandingerne

bliver kun hovedarten, dvs. den art, der er mest af i lasten, oplyst på afregningen.

Et omfattende stikprøveudtagningssystem for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat med mindst én

stikprøve pr. 1.000 ton industrifisk betyder, at NaturErhvervstyrelsen er i stand til at skønne

sikkert over bifangsterne i dette fiskeri. Tilsvarende stikprøveudtagningssystem findes for Østersøen.

Konsumfisk

Konsumfisk fiskes og landes med henblik på anvendelse til menneskelig konsum. Selv om konsumfisken

på tidspunktet for landingen er konsumegnet, kan den senere blive anvendt som råvare

i fiskemel. Det kan enten være, fordi fisken ikke har kunnet afsættes på markedet, jvf. nedenfor

om prisordning, eller fordi den er blevet kasseret af hygiejniske grunde. For nogle fiskearter

er den konsumanvendte mængde derfor mindre end de samlede konsumlandinger af den pågældende

fiskeart.

Sild og makrel landes normalt urenset. Som regel opbevares fangsterne i køletanke om bord på

fartøjerne og landes direkte herfra. For hovedparten af de øvrige konsumarter landes fisken

renset, men landinger af urenset eller levende fisk forekommer også.


108 Landinger / landings

Handelsnormer

Mindstepris-

system

Markedsordningen

Inden for EU er der en fælles markedsordning for fiskerivarer omfattende en ordning for priser,

for samhandel og for fastlæggelse af fælles handelsnormer.

Ifølge handelsnormerne skal de vigtigste arter klassificeres på sorteringsstørrelse (1, 2, 3 osv.

med 1 som den største), og efter kvalitetskategori (E=ekstra, A=første og B=anden sortering).

Nærmere beskrivelse af reglerne findes i en forordning om fastlæggelse af fælles markedsnormer.

Prisordningen omfatter et mindsteprissystem, der sikrer de fiskere, der er medlemmer af en

producentorganisation (PO), en minimumspris for den landede fisk, såfremt markedsnormerne

er opfyldt. Inden for en af EU fastlagt ramme fastsætter PO'en en tilbagetagelsespris, under

hvilken PO'en ikke sælger de af deres medlemmer indleverede varer. Hvis fisken ikke kan afsættes

til en pris, der mindst er lig med tilbagetagelsesprisen, trækker PO'en partiet tilbage fra markedet,

og udbetaler fiskeren en godtgørelse for de tilbagetagne varer.

Den tilbagetagne fisk må ikke genfremsættes på markedet som konkurrerende vare, men skal

forarbejdes til et andet produkt. I Danmark afsættes de tilbagetagne partier til fiskemels- og

fiskeolieindustrien eller dyrefoder.


Reports by purcha-

sers, receivers and

collecters

Prices

Species in

industrial

landings

Storage on board

Consumption

landings and

consumption use

3. Landings and the market for fish

Landinger / landings 109

Statistics on landings and the market for fish, crustaceans and molluscs are compiled using the

sales notes from the first-hand sales. Unlike in chapter 2 which the measurement of quantity was

presented in live weight, the tables in chapter 3 are presented in landed weight.

Anyone who is the first to buy, receive or collect fish etc. directly from the fishermen for sale on

the home market, for export (including transit) or for processing, is obliged to report to The

Danish AgriFish Agency. The same applies to fishermen who sell their own catch directly to the

consumers, process or export their own catch. The terms for reporting are prescribed in a Ministerial

order.

The obligation to report for all persons performing first-hand handling of the fish ensures the

reporting of all landings regardless of the method of marketing and the nationality of the fisherman.

During 2011 a total of 345 fishermen reported sales of own catches to The Danish

AgriFish Agency as well as 145 Danish firsthand buyers, of which 8 were fish auctions and 7

were corresponding fish-collecting agencies.

Prices and values

The landed fish is sold directly to the purchaser, handed over to a fish-collecting agency, or

presented on the fish auction by the fisherman himself.

The prices obtained from the sales notes are exclusive of VAT. Landing costs and import duties

(if applicable) are also excluded. However this is not standard for the sales notes from Bornholm,

where it is common to allow the purchaser of the fish to cover some of the landing costs;

thus sales prices tend to be lower in this region.

For Danish landings abroad the prices are converted into Danish Kroner (DKK) using the exchange

rate for the day of marketing.

Fish for reduction

The term »industrial landings« refers to landings resulting from fisheries directed upon and used

exclusively for reduction to fish meal and fish oil in small mesh size fishery. The industrial

landings consist usually of very small fish of the species Sandeel, Norway Pout, Blue Whiting,

Atlantic Horse Mackerel or Sprat, and may comprise unsorted by-catches of other species like

Herring. On the sales note from the industrial landing only the main species are reported (that is,

the most dominant species of the catch).

A comprehensive sampling system for the North Sea, Skagerak and Kattegat with at least one

sample per 1,000 tonnes of landed fish for reduction ensures that The Danish AgriFish Agency

is able to make a good estimate of the by-catches in this fishery.

Fish for human consumption

Herring and Mackerel are usually landed ungutted, often directly from tanks onboard the vessels.

Most of the other species for human consumption are gutted and iced before landing, but

ungutted and live fish are landed as well.

Fish, which are caught and landed for human consumption, might finally end up being used for

reduction to fish meal and fish oil. This could happen either because the fish could not be sold

on the market (below the minimum price) or because the fish were rejected due to hygiene regulations.

For this reason for some species the quantity intended sold for human consumption can

thus be less than the actual landings for human consumption.


110 Landinger / landings

Marketing

standards

Minimum price

system

The Community market arrangement

The Common Fishery Policy provides for a common marketing system for fish and fish products

that includes a price mechanism and a set of trade and marketing standards.

According to the marketing standards the most important species must be classified in size categories

(1, 2, 3 etc. with 1 being the largest) and in quality categories (E=extra, A=first and

B=second class). Further specifications of the classification standards are given in the Regulation

on marketing standards.

A system ensures members of an approved producer organization a minimum price for all landings,

provided that the marketed fish complies with the marketing standards. The producer organization

can, within the limits given by the EU, fix a withdrawal price, below which members

are not allowed to sell the fish. If a quantity of fish cannot be sold at a price on or above the

fixed withdrawal price, the producer organization will withdraw the quantity concerned from the

market and pay compensation to the fisherman.

The withdrawn quantities cannot be reintroduced on the market as a competitive commodity but

has to be processed to a different product. In Denmark all withdrawn quantities are sold for

reduction to fish meal and fish oil or animal feed.


Tabel 3.1: Samlede landinger af fisk, krebs- og bløddyr i Danmark

Total landings in Danish ports by species

Landinger / landings 111

2011 Samlede landinger

Danske fiskeres landinger Øvrige EU's landinger Tredjelandes landinger Konsum anvendt Anden anvendelse

Tons

1

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Tons

5

1.000 kr.

6

Tons

7

1.000 kr.

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Konsumlandinger:

Torskefisk Blåhvilling 129 0 3 3 22 11 - - 154 13

Brosme 48 644 14 183 5 70 67 897 0 0

Hvilling 218 1.647 42 417 6 49 260 2.093 6 20

Kuller 2.004 22.269 870 10.666 144 1.732 3.012 34.649 5 18

Kulmule 1.967 27.438 403 6.552 176 2.296 2.546 36.286 - -

Lange 581 8.180 105 1.596 65 906 750 10.678 1 4

Lyssej 255 6.622 114 2.928 19 447 388 9.997 - -

Mørksej 5.295 68.502 10.637 124.981 3.141 36.582 19.020 229.514 53 552

Torsk 19.187 325.847 3.486 75.043 693 18.222 23.364 419.102 3 11

Anden torskefisk 1 18 0 4 0 0 1 22 0 0

Fladfisk Helleflynder 46 4.245 8 729 3 243 57 5.217 - -

Ising 1.544 10.665 456 1.495 13 97 1.980 12.146 31 111

Pighvarre 651 47.657 68 4.917 3 230 723 52.803 0 0

Rødspætte 19.089 198.539 3.469 30.638 206 2.712 22.392 229.511 373 2.378

Rødtunge 1.130 42.268 285 10.191 10 430 1.424 52.872 1 17

Skrubbe 1.285 6.143 15 34 0 1 1.297 6.171 3 7

Skærising 756 17.220 13 224 9 199 777 17.642 1 2

Slethvarre 245 11.492 36 1.812 1 56 282 13.360 - -

Tunge 505 46.233 51 4.527 3 297 559 51.057 0 0

Anden fladfisk 22 301 14 212 484 16.535 36 532 483 16.516

Industriart Brisling 8.848 18.305 15.462 32.549 - - 35 52 24.275 50.802

Sperling 22 18 - - 2 1 1 0 23 19

Hestemakrel 1 6 - - - - 1 6 0 0

Skolæst 4 23 - - 1 3 4 23 1 3

Ål Blanke ål 272 19.644 - - - - 264 19.020 8 624

Gule ål 84 5.232 - - - - 84 5.231 0 1

Anden havfisk Fjæsing 426 1.104 760 1.341 0 0 43 403 1.143 2.042

Havkat 158 5.014 45 1.406 4 155 208 6.575 - -

Havtaske 1.088 46.098 99 4.737 48 1.945 1.235 52.778 0 2

Hornfisk 294 1.679 0 0 - - 293 1.677 1 1

Kulso 225 9.984 24 485 0 13 249 10.482 0 0

Laks 77 2.686 21 722 - - 98 3.408 - -

Makrel 21.363 260.992 6.908 86.185 24 32 28.188 347.055 108 154

Pighaj 24 344 0 7 1 13 25 364 - -

Rokke 44 877 0 3 0 4 44 884 0 0

Sild 40.673 190.071 46.903 140.492 20.182 118.750 71.795 377.615 35.963 71.698

Skade 2 43 - - 0 1 2 44 - -

Stenbider 59 365 0 2 0 0 59 367 0 0

Anden havfisk 150 2.771 66 572 5 54 179 3.349 43 48

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 106 2.360 - - - - 106 2.359 0 1

Krebs/Bløddyr Blåmusling 34.443 38.116 - - - - 34.443 38.116 0 0

Anden musling 794 5.993 - - - - 794 5.993 - -

Dybvandsrejer 1.364 50.181 5 63 314 4.428 1.682 54.672 1 0

Hesterejer 3.010 39.638 1.818 25.229 - - 4.488 64.206 340 661

Andre rejer 35 1.974 - - - - 35 1.974 - -

Jomfruhummer 3.576 270.334 66 4.184 2 190 3.619 272.864 25 1.843

Andre krebsdyr 270 10.369 13 209 2 35 283 10.599 2 13

Andre bløddyr 850 22.973 8 214 1 36 860 23.223 0 0

Konsumlandinger i alt 173.221 1.853.120 92.288 575.554 25.590 206.779 228.053 2.487.889 63.048 147.564

Industrilandinger 437.143 741.545 137.442 239.460 45.938 96.295 - - 620.524 1.077.300

I alt 610.365 2.594.665 229.731 815.014 71.529 303.074 228.053 2.487.889 683.571 1.224.864

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet. Det samlede tal for industrifisk er inkl. bonusudbetaling på 26 mio. kr. til de

danske fiskere. Anden anvendelse for blåhvilling inkluderer bifangst af blåhvilling i konsumfiskeriet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns. 1-2: Danish landings in tonnes and 1,000 DKK.. 3-4: Landings by fishermen

from other EU countries. 5-6: Landings by third country fishermen. 7-10: Total landings. 7-8: Sold for

human consumption. 9-10: Other use. Rows, species see annex 3 The total value of fish for reduction is

incl. bonus payments of 26 mill. DKK to the Danish fishermen. Other use for Blue whiting includes bycatches

of Blue whiting in the fishery of fish for human consumption.

Source: The Danish AgriFish Agency.


112 Landinger / landings

Tabel 3.2: Samlede landinger i de vigtigste danske havne

Total landings in principal Danish ports

2011 Skagen Hanstholm Hirtshals Thyborøn Hvide Sande

Tons

1

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Tons

5

1.000 kr.

6

Tons

7

1.000 kr.

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Konsumlandinger:

Torskefisk Blåhvilling 24 13 - - 129 0 - - - -

Brosme 0 1 60 791 1 15 4 70 1 10

Hvilling 9 49 118 1.163 13 97 12 101 0 3

Kuller 131 1.340 1.632 19.349 726 8.114 410 4.759 38 324

Kulmule 102 1.434 1.615 22.449 190 2.760 522 8.058 35 388

Lange 15 211 602 8.444 40 587 62 942 14 233

Lyssej 57 1.392 208 5.371 76 2.044 29 770 2 61

Mørksej 722 8.598 15.367 185.444 1.499 18.792 1.231 14.330 40 527

Torsk 417 10.460 4.667 123.159 1.438 36.476 2.522 66.907 435 13.151

Anden torskefisk 0 0 1 7 1 12 0 0 - -

Fladfisk Helleflynder 3 315 28 2.539 7 650 13 1.129 3 333

Ising 14 59 380 3.000 194 1.427 595 2.846 144 1.011

Pighvarre 2 141 67 5.167 17 1.396 133 11.256 231 17.898

Rødspætte 158 1.915 4.775 48.770 2.973 33.035 7.387 74.836 3.712 38.680

Rødtunge 15 531 275 9.984 116 4.717 582 22.133 409 14.500

Skrubbe 4 10 5 24 9 29 2 5 49 564

Skærising 150 3.377 239 5.042 209 5.295 48 952 48 1.143

Slethvarre 5 221 28 1.365 14 839 61 3.239 47 2.385

Tunge 29 2.673 15 1.688 49 5.406 44 4.479 45 4.468

Anden fladfisk 483 16.517 35 503 0 0 1 23 0 5

Industriart Brisling 10 10 - - - - - - - -

Sperling 16 11 - - 8 8 - - - -

Hestemakrel 1 6 - - 0 0 - - - -

Skolæst 1 3 0 0 4 23 - - - -

Ål Blanke ål 0 0 - - - - - - 4 202

Gule ål - - - - - - - - 0 3

Anden havfisk Fjæsing 1 4 0 6 1 13 1 18 0 1

Havkat 2 69 81 2.747 13 496 89 2.527 17 554

Havtaske 34 1.381 744 31.868 130 5.554 232 9.907 61 2.297

Hornfisk 4 13 0 0 0 0 - - 14 66

Kulso 3 175 9 359 8 727 5 249 2 84

Laks - - - - - - - - - -

Makrel 195 993 4 40 28.059 345.690 0 2 0 0

Pighaj 15 192 5 77 1 20 2 26 1 18

Rokke 2 30 17 337 3 78 1 23 0 3

Sild 81.840 358.184 38 65 10.983 51.641 422 1.401 459 1.387

Skade 0 0 - - 2 40 - - - -

Stenbider 1 5 2 10 4 44 1 6 2 12

Anden havfisk 7 63 79 964 19 324 37 575 10 206

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 0 3 2 40 0 0 0 8 19 495

Krebs/Bløddyr Blåmusling - - - - - - - - - -

Anden musling - - - - - - - - - -

Dybvandsrejer 1.044 24.423 160 9.491 476 20.707 0 5 - -

Hesterejer - - - - - - 7 106 1.202 16.122

Andre rejer 0 21 - - - - - - - -

Jomfruhummer 760 60.327 498 38.962 708 52.044 309 16.657 63 4.205

Andre krebsdyr 6 129 28 989 35 910 41 1.572 32 943

Andre bløddyr 6 162 20 476 15 530 131 3.334 3 84

Konsumlandinger i alt 86.287 495.461 31.805 530.691 48.173 600.539 14.939 253.250 7.142 122.366

Industrilandinger 205.633 376.160 104.126 183.700 1.958 3.140 219.120 347.340 45.379 72.887

I alt 291.919 871.621 135.931 714.391 50.131 603.680 234.059 600.590 52.521 195.252

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, principal ports. – Rows, species see annex 3. Konsumlandinger = landings

intended for sale for human consumption, industrifisk = fish for reduction to fish meal and fish oil, I alt =

total.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 3.2: (fortsat) Samlede landinger i de vigtigste danske havne

Total landings in principal Danish ports

Landinger / landings 113

2011 Grenå Nexø Strandby Gilleleje Thorsminde

Tons

1

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Tons

5

1.000 kr.

6

Tons

7

1.000 kr.

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Konsumlandinger:

Torskefisk Blåhvilling - - - - - - - - - -

Brosme - - - - 0 7 - - 0 2

Hvilling 2 24 2 8 5 31 3 14 - -

Kuller 2 11 - - 56 517 4 21 3 55

Kulmule 0 1 - - 33 427 1 4 35 571

Lange 0 3 - - 7 103 0 3 6 117

Lyssej 0 3 - - 4 108 0 3 3 79

Mørksej 0 0 - - 204 2.241 0 0 7 89

Torsk 19 263 4.342 37.477 126 3.274 364 4.456 371 11.888

Anden torskefisk - - - - 0 2 - - - -

Fladfisk Helleflynder - - - - 1 108 - - 2 129

Ising 6 24 0 0 18 80 10 41 22 141

Pighvarre 5 318 2 53 3 151 6 328 117 8.815

Rødspætte 52 330 45 247 212 2.629 60 400 467 4.489

Rødtunge 2 38 - - 4 150 4 74 8 428

Skrubbe 29 88 77 101 10 26 31 80 4 29

Skærising 1 7 - - 76 1.741 2 11 0 8

Slethvarre 14 516 - - 10 376 14 517 10 542

Tunge 74 5.385 - - 29 2.543 38 3.291 25 2.352

Anden fladfisk - - - - 0 0 0 0 - -

Industriart Brisling 22.384 47.910 - - 1.044 1.776 500 615 - -

Sperling - - - - - - - - - -

Hestemakrel - - - - 0 0 - - - -

Skolæst - - - - 0 1 - - - -

Ål Blanke ål 0 6 - - 0 0 0 22 0 18

Gule ål - - - - - - - - 0 12

Anden havfisk Fjæsing 1.154 2.136 - - 3 25 1 6 0 0

Havkat 0 6 - - 1 18 1 20 1 60

Havtaske 0 1 - - 18 770 0 1 15 946

Hornfisk - - - - - - 2 13 - -

Kulso 4 263 - - 5 455 33 762 4 144

Laks 0 0 48 1.668 - - 0 1 0 0

Makrel 0 0 - - 1 5 0 6 0 1

Pighaj - - - - 0 8 - - 1 24

Rokke 1 16 - - 7 168 0 1 0 1

Sild 8.546 17.428 12 31 0 0 2.588 9.432 5 25

Skade - - - - - - - - - -

Stenbider 1 3 - - 2 13 1 8 1 5

Anden havfisk 2 11 0 3 3 21 1 15 2 44

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - - - 0 0 0 12 4 120

Krebs/Bløddyr Blåmusling - - - - - - - - - -

Anden musling - - - - - - 0 0 - -

Dybvandsrejer - - - - - - - - - -

Hesterejer - - - - - - - - - -

Andre rejer - - - - - - - - - -

Jomfruhummer 86 6.990 - - 323 25.843 324 26.330 - -

Andre krebsdyr 2 23 - - 6 72 6 52 53 1.513

Andre bløddyr - - - - 3 65 - - - -

Konsumlandinger i alt 32.388 81.802 4.527 39.587 2.213 43.754 3.995 46.541 1.167 32.647

Industrilandinger 1.556 2.632 27.881 41.369 2.538 4.264 38 59 - -

I alt 33.944 84.434 32.408 80.956 4.751 48.018 4.033 46.600 1.167 32.647

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, principal ports. – Rows, species see annex 3. Konsumlandinger = landings

intended for sale for human consumption, industrifisk = fish for reduction to fish meal and fish oil, I alt =

total.

Source: The Danish AgriFish Agency.


114 Landinger / landings

Tabel 3.2: (fortsat) Samlede landinger i de vigtigste danske havne

Total landings in principal Danish ports

2011 Havneby Østerby Esbjerg Thorup Strand Andre havne

Tons

1

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Tons

5

1.000 kr.

6

Tons

7

1.000 kr.

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Konsumlandinger:

Torskefisk Blåhvilling - - - - - - - - - -

Brosme - - 0 0 - - - - - -

Hvilling - - 4 16 - - 0 0 98 607

Kuller - - 1 8 4 46 7 103 3 22

Kulmule - - 6 58 1 10 5 99 2 27

Lange - - 1 10 0 0 0 8 1 20

Lyssej - - 1 15 0 6 4 115 1 30

Mørksej - - 1 14 1 18 0 6 0 5

Torsk - - 17 241 6 123 286 8.708 8.357 102.530

Anden torskefisk - - 0 0 - - - - 0 0

Fladfisk Helleflynder - - 0 4 0 4 0 2 0 4

Ising - - 5 19 26 132 33 218 564 3.260

Pighvarre - - 3 140 22 1.366 1 106 114 5.669

Rødspætte - - 25 194 293 2.612 1.161 11.878 1.443 11.874

Rødtunge - - 2 42 1 23 2 85 6 183

Skrubbe - - 2 2 2 6 1 8 1.075 5.207

Skærising - - 3 37 0 15 0 1 2 14

Slethvarre - - 11 380 5 216 1 45 62 2.720

Tunge - - 32 2.663 1 42 6 575 172 15.493

Anden fladfisk - - - - - - - - 0 0

Industriart Brisling - - - - - - - - 372 542

Sperling - - - - - - - - - -

Hestemakrel - - - - - - - - - -

Skolæst - - - - - - - - - -

Ål Blanke ål - - 0 5 - - - - 268 19.391

Gule ål - - 0 2 - - - - 84 5.215

Anden havfisk Fjæsing - - 10 95 - - - - 16 142

Havkat - - 2 34 0 0 1 27 1 19

Havtaske - - 0 10 0 9 1 21 0 14

Hornfisk - - 0 4 - - - - 273 1.584

Kulso - - 1 85 0 0 6 699 168 6.482

Laks - - - - - - - - 50 1.739

Makrel - - 1 6 - - 0 0 34 465

Pighaj - - - - 0 0 - - 0 1

Rokke - - 5 99 0 0 0 0 8 129

Sild - - 0 0 - - 0 0 2.866 9.719

Skade - - - - - - - - 0 4

Stenbider - - 0 1 - - 5 29 39 230

Anden havfisk - - 2 61 5 46 6 77 48 988

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - - - - - - - 81 1.681

Krebs/Bløddyr Blåmusling - - - - - - - - 34.443 38.116

Anden musling - - - - 352 995 - - 442 4.998

Dybvandsrejer - - - - - - - - 3 46

Hesterejer 2.246 30.906 - - 1.373 17.733 - - 0 0

Andre rejer - - - - - - - - 34 1.953

Jomfruhummer - - 334 25.020 0 0 - - 238 18.329

Andre krebsdyr - - 11 215 4 36 12 429 49 3.730

Andre bløddyr - - 1 9 0 2 0 10 681 18.551

Konsumlandinger i alt 2.246 30.906 481 29.488 2.096 23.441 1.539 23.249 52.103 281.731

Industrilandinger - - - - - - - - 12.295 20.442

I alt 2.246 30.906 481 29.488 2.096 23.441 1.539 23.249 64.398 302.173

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, principal ports. – Rows, species see annex 3. Konsumlandinger = landings

intended for sale for human consumption, industrifisk = fish for reduction to fish meal and fish oil, I alt =

total.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 3.3: Danske fiskeres landinger i de vigtigste danske havne

Landings by Danish vessels in principal Danish ports

Landinger / landings 115

2011 Skagen Hanstholm Hirtshals Thyborøn Hvide Sande

Tons

1

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Tons

5

1.000 kr.

6

Tons

7

1.000 kr.

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Konsumlandinger:

Torskefisk Blåhvilling 0 0 - - 129 0 - - - -

Brosme 0 1 42 556 0 8 4 59 1 10

Hvilling 9 49 79 777 10 78 6 44 0 3

Kuller 131 1.333 885 9.898 656 7.343 219 2.637 38 324

Kulmule 102 1.431 1.167 15.589 158 2.351 424 6.492 35 388

Lange 15 210 465 6.390 26 418 45 685 13 214

Lyssej 57 1.377 98 2.569 71 1.915 13 354 2 54

Mørksej 611 7.361 3.493 46.242 668 8.509 270 3.508 39 526

Torsk 414 10.395 2.514 65.987 1.304 33.410 1.449 42.885 389 11.878

Anden torskefisk 0 0 0 3 1 12 0 0 - -

Fladfisk Helleflynder 3 315 21 1.902 6 604 10 840 3 333

Ising 14 59 358 2.848 181 1.327 191 1.648 142 1.005

Pighvarre 2 141 59 4.577 15 1.206 97 8.392 230 17.858

Rødspætte 158 1.914 4.359 44.377 2.719 29.774 4.696 51.766 3.691 38.645

Rødtunge 15 530 214 7.804 107 4.307 357 14.128 409 14.500

Skrubbe 4 10 5 24 9 28 2 5 48 564

Skærising 150 3.375 233 4.905 203 5.161 39 817 48 1.143

Slethvarre 5 221 24 1.135 13 786 36 1.948 46 2.363

Tunge 29 2.673 12 1.355 46 5.096 37 3.633 41 4.043

Anden fladfisk 0 0 20 278 0 0 1 16 0 5

Industriart Brisling 10 10 - - - - - - - -

Sperling 14 10 - - 8 8 - - - -

Hestemakrel 1 6 - - 0 0 - - - -

Skolæst 0 0 0 0 4 23 - - - -

Ål Blanke ål 0 0 - - - - - - 4 202

Gule ål - - - - - - - - 0 3

Anden havfisk Fjæsing 1 4 0 6 1 12 0 9 0 1

Havkat 2 68 54 1.856 12 443 68 1.913 17 554

Havtaske 34 1.378 677 28.920 108 4.631 174 7.110 61 2.297

Hornfisk 4 13 0 0 0 0 - - 14 66

Kulso 3 175 8 332 8 713 5 245 2 84

Laks - - - - - - - - - -

Makrel 157 941 2 26 21.168 259.548 0 1 0 0

Pighaj 15 192 4 67 1 16 1 19 1 18

Rokke 2 30 16 333 3 77 1 21 0 3

Sild 27.603 135.429 0 0 7.368 35.098 422 1.401 459 1.387

Skade 0 0 - - 1 39 - - - -

Stenbider 1 5 2 9 4 44 1 6 2 12

Anden havfisk 7 63 34 509 17 317 19 459 10 205

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 0 3 2 40 0 0 0 8 19 495

Krebs/Bløddyr Blåmusling - - - - - - - - - -

Anden musling - - - - - - - - - -

Dybvandsrejer 726 20.000 160 9.486 475 20.645 0 4 - -

Hesterejer - - - - - - 5 87 1.151 15.281

Andre rejer 0 21 - - - - - - - -

Jomfruhummer 756 60.063 498 38.954 703 51.633 265 14.198 63 4.205

Andre krebsdyr 6 129 26 925 33 879 36 1.494 32 932

Andre bløddyr 6 162 14 354 14 499 128 3.238 3 84

Konsumlandinger i alt 31.065 250.095 15.546 299.032 36.251 476.957 9.023 170.072 7.013 119.684

Industrilandinger 106.414 183.624 75.298 129.660 1.958 3.140 189.829 296.596 45.379 72.887

I alt 137.480 433.719 90.845 428.692 38.209 480.097 198.852 466.668 52.392 192.571

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, principal ports. – Rows, species see annex 3. Konsumlandinger = landings

intended for sale for human consumption, industrifisk = fish for reduction to fish meal and fish oil, I alt =

total.

Source: The Danish AgriFish Agency.


116 Landinger / landings

Tabel 3.3: (fortsat) Danske fiskeres landinger i de vigtigste danske havne

Landings by Danish vessels in principal Danish ports

2011 Grenå Nexø Strandby Gilleleje Thorsminde

Tons

1

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Tons

5

1.000 kr.

6

Tons

7

1.000 kr.

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Konsumlandinger:

Torskefisk Blåhvilling - - - - - - - - - -

Brosme - - - - 0 7 - - 0 2

Hvilling 2 24 2 8 5 31 3 14 - -

Kuller 2 11 - - 56 517 4 20 3 55

Kulmule 0 1 - - 33 427 1 4 35 571

Lange 0 3 - - 7 103 0 2 6 117

Lyssej 0 3 - - 4 108 0 3 3 79

Mørksej 0 0 - - 204 2.241 0 0 7 89

Torsk 19 263 3.931 34.211 126 3.274 343 4.225 371 11.888

Anden torskefisk - - - - 0 2 - - - -

Fladfisk Helleflynder - - - - 1 108 - - 2 129

Ising 6 24 0 0 18 80 10 41 22 141

Pighvarre 5 310 2 53 3 151 5 252 117 8.815

Rødspætte 51 325 44 242 212 2.629 59 392 467 4.489

Rødtunge 2 37 - - 4 150 4 72 8 428

Skrubbe 29 88 74 96 10 26 31 79 4 29

Skærising 1 7 - - 76 1.741 2 11 0 8

Slethvarre 14 504 - - 10 376 14 492 10 542

Tunge 59 4.186 - - 29 2.543 32 2.690 25 2.352

Anden fladfisk - - - - 0 0 0 0 - -

Industriart Brisling 7.255 15.849 - - 1.044 1.776 500 615 - -

Sperling - - - - - - - - - -

Hestemakrel - - - - 0 0 - - - -

Skolæst - - - - 0 1 - - - -

Ål Blanke ål 0 6 - - 0 0 0 22 0 18

Gule ål - - - - - - - - 0 12

Anden havfisk Fjæsing 395 803 - - 3 25 1 6 0 0

Havkat 0 5 - - 1 18 1 19 1 60

Havtaske 0 1 - - 18 770 0 1 15 946

Hornfisk - - - - - - 2 13 - -

Kulso 4 263 - - 5 455 21 516 4 144

Laks 0 0 27 946 - - - - 0 0

Makrel 0 0 - - 1 5 0 5 0 1

Pighaj - - - - 0 8 - - 1 24

Rokke 1 16 - - 7 168 0 1 0 1

Sild 94 362 12 31 0 0 2.584 9.410 5 25

Skade - - - - - - - - - -

Stenbider 1 3 - - 2 13 1 8 1 5

Anden havfisk 1 11 0 1 3 21 1 15 2 44

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - - - 0 0 0 12 4 120

Krebs/Bløddyr Blåmusling - - - - - - - - - -

Anden musling - - - - - - 0 0 - -

Dybvandsrejer - - - - - - - - - -

Hesterejer - - - - - - - - - -

Andre rejer - - - - - - - - - -

Jomfruhummer 86 6.990 - - 323 25.843 310 25.166 - -

Andre krebsdyr 1 21 - - 6 72 6 52 53 1.513

Andre bløddyr - - - - 3 65 - - - -

Konsumlandinger i alt 8.030 30.114 4.092 35.589 2.213 43.754 3.935 44.163 1.167 32.647

Industrilandinger 1.451 2.451 2.038 3.286 2.538 4.264 38 59 - -

I alt 9.481 32.566 6.130 38.875 4.751 48.018 3.973 44.221 1.167 32.647

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, principal ports. – Rows, species see annex 3. Konsumlandinger = landings

intended for sale for human consumption, industrifisk = fish for reduction to fish meal and fish oil, I alt =

total.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 3.3: (fortsat) Danske fiskeres landinger i de vigtigste danske havne

Landings by Danish vessels in principal Danish ports

Landinger / landings 117

2011 Havneby Østerby Esbjerg Thorup Strand Andre havne

Tons

1

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Tons

5

1.000 kr.

6

Tons

7

1.000 kr.

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Konsumlandinger:

Torskefisk Blåhvilling - - - - - - - - - -

Brosme - - 0 0 - - - - - -

Hvilling - - 4 16 - - 0 0 97 603

Kuller - - 1 8 - - 7 103 3 22

Kulmule - - 6 58 - - 5 99 2 27

Lange - - 1 10 - - 0 8 1 19

Lyssej - - 1 15 - - 4 115 1 30

Mørksej - - 1 14 - - 0 6 0 5

Torsk - - 17 241 1 17 286 8.708 8.024 98.465

Anden torskefisk - - 0 0 - - - - 0 0

Fladfisk Helleflynder - - 0 4 0 4 0 2 0 4

Ising - - 5 19 2 10 33 218 562 3.246

Pighvarre - - 3 140 0 17 1 106 114 5.639

Rødspætte - - 25 194 13 97 1.161 11.878 1.434 11.816

Rødtunge - - 2 42 0 4 2 85 6 180

Skrubbe - - 2 2 - - 1 8 1.065 5.184

Skærising - - 3 37 - - 0 1 2 14

Slethvarre - - 11 379 0 4 1 45 62 2.698

Tunge - - 32 2.655 - - 6 575 158 14.432

Anden fladfisk - - - - - - - - 0 0

Industriart Brisling - - - - - - - - 39 54

Sperling - - - - - - - - - -

Hestemakrel - - - - - - - - - -

Skolæst - - - - - - - - - -

Ål Blanke ål - - 0 5 - - - - 268 19.391

Gule ål - - 0 2 - - - - 84 5.215

Anden havfisk Fjæsing - - 10 95 - - - - 16 142

Havkat - - 2 34 - - 1 27 1 18

Havtaske - - 0 10 - - 1 21 0 14

Hornfisk - - 0 4 - - - - 273 1.584

Kulso - - 1 85 0 0 6 699 157 6.275

Laks - - - - - - - - 50 1.739

Makrel - - 1 6 - - 0 0 34 460

Pighaj - - - - - - - - 0 1

Rokke - - 5 99 - - 0 0 8 129

Sild - - 0 0 - - 0 0 2.126 6.927

Skade - - - - - - - - 0 4

Stenbider - - 0 1 - - 5 29 39 229

Anden havfisk - - 2 61 0 0 6 77 48 988

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk - - - - - - - - 81 1.681

Krebs/Bløddyr Blåmusling - - - - - - - - 34.443 38.116

Anden musling - - - - 352 995 - - 442 4.998

Dybvandsrejer - - - - - - - - 3 46

Hesterejer 819 10.684 - - 1.035 13.586 - - 0 0

Andre rejer - - - - - - - - 34 1.953

Jomfruhummer - - 333 24.996 - - - - 238 18.286

Andre krebsdyr - - 10 194 - - 12 429 49 3.728

Andre bløddyr - - 1 9 - - 0 10 681 18.551

Konsumlandinger i alt 819 10.684 479 29.433 1.403 14.733 1.539 23.249 50.646 272.914

Industrilandinger - - - - - - - - 12.200 20.270

I alt 819 10.684 479 29.433 1.403 14.733 1.539 23.249 62.845 293.185

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, principal ports. – Rows, species see annex 3. Konsumlandinger = landings

intended for sale for human consumption, industrifisk = fish for reduction to fish meal and fish oil, I alt =

total.

Source: The Danish AgriFish Agency.


118 Landinger / landings

Tabel 3.4: Udenlandske fiskeres landinger i de vigtigste danske havne

Landings by foreign vessels in principal Danish ports

2011 Skagen Hanstholm Thyborøn Hirtshals Grenå

Tons

1

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Tons

5

1.000 kr.

6

Tons

7

1.000 kr.

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Konsumlandinger:

Torskefisk Blåhvilling 24 13 - - - - - - - -

Brosme - - 18 235 1 11 1 7 - -

Hvilling 0 0 39 386 6 57 3 19 - -

Kuller 1 7 747 9.451 191 2.122 71 771 - -

Kulmule 0 3 448 6.860 97 1.566 32 408 - -

Lange 0 1 137 2.054 17 257 14 169 0 0

Lyssej 1 15 110 2.803 16 416 6 129 0 0

Mørksej 111 1.237 11.874 139.201 961 10.823 831 10.282 - -

Torsk 3 64 2.153 57.172 1.073 24.022 134 3.066 0 0

Anden torskefisk - - 0 4 - - 0 0 - -

Fladfisk Helleflynder - - 7 637 3 289 1 46 - -

Ising 0 0 22 152 404 1.198 13 100 0 0

Pighvarre 0 0 8 590 36 2.864 3 189 0 8

Rødspætte 0 1 416 4.394 2.691 23.070 255 3.261 1 4

Rødtunge 0 1 61 2.180 224 8.005 9 410 0 2

Skrubbe - - - - 0 0 0 1 - -

Skærising 0 2 6 137 10 134 6 135 - -

Slethvarre 0 0 4 231 25 1.291 1 53 0 11

Tunge 0 0 3 333 7 846 3 310 15 1.199

Anden fladfisk 483 16.516 14 225 0 6 - - - -

Industriart Brisling - - - - - - - - 15.129 32.061

Sperling 2 1 - - - - - - - -

Skolæst 1 3 - - - - - - - -

Anden havfisk Fjæsing - - - - 1 9 0 0 759 1.332

Havkat 0 0 28 892 21 614 1 53 0 1

Havtaske 0 3 67 2.949 58 2.797 22 923 - -

Hornfisk - - - - - - 0 0 - -

Kulso 0 0 1 27 0 3 0 15 0 0

Laks - - - - - - - - - -

Makrel 38 53 2 14 0 1 6.891 86.143 0 0

Pighaj - - 1 10 0 7 0 3 - -

Rokke - - 1 4 0 2 0 1 - -

Sild 54.237 222.754 38 65 - - 3.614 16.543 8.451 17.066

Skade - - - - - - 0 1 - -

Stenbider - - 0 1 0 0 0 1 0 0

Anden havfisk 0 0 45 455 18 116 2 7 0 0

Krebs/Bløddyr Dybvandsrejer 318 4.423 0 5 0 0 1 63 - -

Hesterejer - - - - 2 19 - - - -

Jomfruhummer 3 265 0 9 44 2.459 5 411 - -

Andre krebsdyr 0 0 2 64 5 78 2 30 0 2

Andre bløddyr - - 6 121 3 96 1 31 - -

Konsumlandinger i alt 55.221 245.366 16.259 231.659 5.916 83.178 11.922 123.583 24.358 51.687

Industrilandinger 99.218 192.536 28.828 54.039 29.291 50.745 - - 105 180

I alt 154.440 437.902 45.087 285.698 35.207 133.923 11.922 123.583 24.462 51.868

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, principal ports. – Rows, species see annex 3. Konsumlandinger = landings

intended for sale for human consumption, industrifisk = fish for reduction to fish meal and fish oil, I alt =

total.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 3.4: (fortsat) Udenlandske fiskeres landinger i de vigtigste danske havne

Landings by foreign vessels in principal Danish ports

Landinger / landings 119

2011 Nexø Havneby Esbjerg Hvide Sande Andre havne

Tons

1

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Tons

5

1.000 kr.

6

Tons

7

1.000 kr.

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Konsumlandinger:

Torskefisk Blåhvilling - - - - - - - - - -

Brosme - - - - - - - - - -

Hvilling 0 0 - - - - 0 0 1 4

Kuller - - - - 4 46 - - 0 1

Kulmule - - - - 1 10 - - 0 0

Lange - - - - 0 0 1 20 0 2

Lyssej - - - - 0 6 0 7 0 0

Mørksej - - - - 1 18 0 1 0 0

Torsk 410 3.266 - - 5 106 46 1.273 355 4.296

Anden torskefisk - - - - - - - - - -

Fladfisk Helleflynder - - - - 0 1 - - - -

Ising - - - - 24 122 2 6 2 14

Pighvarre 0 0 - - 22 1.349 1 40 2 106

Rødspætte 1 5 - - 280 2.515 21 35 10 66

Rødtunge - - - - 1 19 0 0 0 5

Skrubbe 3 4 - - 2 6 1 0 10 24

Skærising - - - - 0 15 - - 0 0

Slethvarre - - - - 5 212 1 21 1 48

Tunge - - - - 1 42 4 425 20 1.670

Anden fladfisk - - - - - - - - - -

Industriart Brisling - - - - - - - - 333 488

Sperling - - - - - - - - - -

Skolæst - - - - - - - - - -

Anden havfisk Fjæsing - - - - - - - - 0 0

Havkat - - - - 0 0 - - 0 1

Havtaske - - - - 0 9 0 0 - -

Hornfisk - - - - - - - - - -

Kulso - - - - - - - - 23 453

Laks 21 722 - - - - - - 0 1

Makrel - - - - - - - - 0 6

Pighaj - - - - 0 0 - - - -

Rokke - - - - 0 0 - - 0 0

Sild - - - - - - - - 744 2.814

Skade - - - - - - - - - -

Stenbider - - - - - - - - 0 0

Anden havfisk 0 2 - - 5 45 1 1 0 0

Krebs/Bløddyr Dybvandsrejer - - - - - - - - - -

Hesterejer - - 1.427 20.222 338 4.147 51 841 - -

Jomfruhummer - - - - 0 0 - - 15 1.230

Andre krebsdyr - - - - 4 36 0 11 1 22

Andre bløddyr - - - - 0 2 - - 0 0

Konsumlandinger i alt 435 3.999 1.427 20.222 693 8.708 129 2.681 1.519 11.250

Industrilandinger 25.842 38.083 - - - - - - 96 171

I alt 26.278 42.082 1.427 20.222 693 8.708 129 2.681 1.614 11.422

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, principal ports. – Rows, species see annex 3. Konsumlandinger = landings

intended for sale for human consumption, industrifisk = fish for reduction to fish meal and fish oil, I alt =

total.

Source: The Danish AgriFish Agency.


120 Landinger / landings

Tabel 3.5: Landinger fra andre EU-landes fartøjer i danske havne

Landings by other EU-country vessels in Danish ports

2011 Sverige Storbritannien Tyskland Nederlandene Øvrige EU-lande EU i alt

Tons

1

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Tons

5

1.000 kr.

6

Tons

7

1.000 kr.

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Tons

11

1.000 kr.

12

Konsumlandinger:

Torskefisk Blåhvilling 3 3 - - - - - - - - 3 3

Brosme 1 16 5 58 2 26 - - 6 82 14 183

Hvilling 3 38 12 115 15 141 0 1 11 122 42 417

Kuller 181 2.108 38 404 557 7.354 33 123 60 677 870 10.666

Kulmule 46 655 56 874 213 4.019 5 1 82 1.003 403 6.552

Lange 14 250 31 465 36 510 0 2 24 370 105 1.596

Lyssej 34 903 15 392 54 1.360 0 1 10 273 114 2.928

Mørksej 706 9.197 1.982 24.355 5.798 64.966 15 2 2.135 26.460 10.637 124.981

Torsk 429 9.649 158 4.134 2.122 50.906 212 2.677 566 7.678 3.486 75.043

Anden torskefisk - - 0 0 0 0 - - 0 4 0 4

Fladfisk Helleflynder 1 103 1 92 5 498 0 10 0 26 8 729

Ising 2 18 103 785 56 436 262 95 32 160 456 1.495

Pighvarre 2 113 27 2.271 11 829 12 425 16 1.279 68 4.917

Rødspætte 84 940 1.131 12.503 557 5.897 525 729 1.171 10.568 3.469 30.638

Rødtunge 4 134 46 1.822 27 988 22 503 186 6.744 285 10.191

Skrubbe 0 1 1 4 11 26 1 0 2 3 15 34

Skærising 1 24 5 73 6 126 2 0 0 0 13 224

Slethvarre 1 28 10 520 6 285 6 201 14 778 36 1.812

Tunge 5 596 2 242 36 2.875 1 32 7 782 51 4.527

Anden fladfisk - - 7 95 0 4 - - 6 113 14 212

Industriart Brisling 6.550 14.121 - - 4.133 8.763 - - 4.779 9.664 15.462 32.549

Anden havfisk Fjæsing 759 1.332 1 9 0 0 0 0 - - 760 1.341

Havkat 10 339 3 89 12 398 2 55 19 526 45 1.406

Havtaske 10 413 25 962 19 711 14 489 32 2.162 99 4.737

Hornfisk 0 0 - - - - - - - - 0 0

Kulso 23 470 - - 1 14 0 0 - - 24 485

Laks 0 1 - - - - - - 21 722 21 722

Makrel 12 83 6.896 86.100 0 2 0 0 - - 6.908 86.185

Pighaj 0 0 0 0 0 7 - - - - 0 7

Rokke - - 0 2 0 1 - - 0 0 0 3

Sild 32.454 107.968 1.804 7.630 2.879 6.415 - - 9.766 18.479 46.903 140.492

Stenbider 0 1 - - 0 1 0 0 - - 0 2

Anden havfisk 1 13 8 79 22 128 11 21 24 331 66 572

Krebs/Bløddyr Dybvandsrejer 5 63 - - - - 0 0 - - 5 63

Hesterejer - - - - 613 9.120 1.205 16.109 - - 1.818 25.229

Jomfruhummer 5 374 5 331 56 3.479 - - - - 66 4.184

Andre krebsdyr 1 26 5 48 2 76 0 3 4 56 13 209

Andre bløddyr 1 24 3 69 3 73 0 4 2 44 8 214

Konsumlandinger i alt 41.348 150.007 12.382 144.522 17.252 170.436 2.329 21.482 18.978 89.107 92.288 575.554

Industrilandinger 61.433 113.627 10.875 17.044 18.284 32.094 - - 46.849 76.696 137.442 239.460

I alt 102.782 263.634 23.257 161.566 35.536 202.530 2.329 21.482 65.827 165.803 229.731 815.014

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet..

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, vessel nationality, landings in tonnes and 1.000 DKK. 1-2: Sweden. 5-6:

Germany. 7-8: Netherland. 9-10: Belgium. 11-12: Total EU. – Rows, species see annex 3.

Konsumlandinger = landings intended for sale for human consumption, industrifisk = fish for reduction to

fish meal and fish oil, I alt = total.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 3.6: Landinger fra tredjelandes fartøjer i danske havne

Landings by third country vessels in Danish ports

Landinger / landings 121

2011 Norge Færøerne Grønland Rusland Andre tredjelande Tredjelande i alt

Tons

1

1.000 kr.

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Tons

5

1.000 kr.

6

Tons

7

1.000 kr.

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Tons

11

1.000 kr.

12

Konsumlandinger:

Torskefisk Blåhvilling 1 1 20 10 - - - - - - 22 11

Brosme 5 70 - - - - - - - - 5 70

Hvilling 6 49 - - - - - - - - 6 49

Kuller 144 1.732 - - - - - - 144 1.732

Kulmule 176 2.296 - - - - - - - - 176 2.296

Lange 65 906 - - - - - - - - 65 906

Lyssej 19 447 - - - - - - - - 19 447

Mørksej 3.141 36.582 - - - - - - - - 3.141 36.582

Torsk 693 18.221 - - - - - - 0 1 693 18.222

Anden torskefisk 0 0 - - - - - - - - 0 0

Fladfisk Helleflynder 3 233 - - - - - - 0 10 3 243

Ising 13 97 - - - - - - - - 13 97

Pighvarre 3 230 - - - - - - - - 3 230

Rødspætte 206 2.712 - - - - - - - - 206 2.712

Rødtunge 10 429 - - - - - - 0 1 10 430

Skrubbe 0 1 - - - - - - - - 0 1

Skærising 9 198 - - - - - - 0 1 9 199

Slethvarre 1 56 - - - - - - - - 1 56

Tunge 3 297 - - - - - - - - 3 297

Anden fladfisk 1 19 - - 483 16.516 - - - - 484 16.535

Industriart Sperling 2 1 - - - - - - 2 1

Skolæst - - - - 1 3 - - 1 3

Anden havfisk Fjæsing 0 0 - - - - - - - - 0 0

Havkat 4 153 - - - - - - 0 2 4 155

Havtaske 48 1.941 - - - - - - 0 5 48 1.945

Kulso 0 13 - - - - - - - - 0 13

Makrel 24 31 - - - - - - 0 0 24 32

Pighaj 1 13 - - - - - - - - 1 13

Rokke 0 4 - - - - - - 0 1 0 4

Sild 17.400 104.106 2.782 14.644 - - - - - - 20.182 118.750

Skade 0 1 - - - - - - - - 0 1

Stenbider 0 0 - - - - - - 0 0

Anden havfisk 5 54 - - - - - - 0 0 5 54

Krebs/Bløddyr Dybvandsrejer 1 68 - - 313 4.360 - - - - 314 4.428

Jomfruhummer 2 190 - - - - - - - - 2 190

Andre krebsdyr 2 35 - - - - - - - - 2 35

Andre bløddyr 1 36 - - - - - - - - 1 36

Konsumlandinger i alt 21.990 171.225 2.803 14.654 797 20.879 - - 1 21 25.590 206.779

Industrilandinger 45.938 96.295 - - - - - - - - 45.938 96.295

I alt 67.928 267.520 2.803 14.654 797 20.879 - - 1 21 71.529 303.074

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet..

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, vessel nationality, landings in tonnes and 1.000 DKK. 1-2: Sweden. 5-6:

Germany. 7-8: Netherland. 9-10: Belgium. 11-12: Total EU. – Rows, species see annex 3.

Konsumlandinger = landings intended for sale for human consumption, industrifisk = fish for reduction to

fish meal and fish oil, I alt = total.

Source: The Danish AgriFish Agency.


122 Landinger / landings

Tabel 3.7: Samlede landinger i Danmark fordelt på regioner

Total landings in Denmark by regions

2011 Torsk

1

Anden

torskefisk

2

Rødspætte

3

Anden

fladfisk

4

Sild

5

Makrel

6

Jomfruhummer

7

Dybvandsrejer

8

Blåmusling

9

Øvrige

konsum

landinger

10

Konsum

landinger

i alt

11

Industrifisk

Hovedstaden 8.126 32 492 563 2.889 11

Tons

361 - 1.441 756 14.672 27.919 42.590

Midtjylland 3.355 2.459 11.668 2.931 9.804 9 538 0 8.350 26.102 65.216 266.606 331.822

Nordjylland 7.011 23.718 9.422 2.708 92.865 28.262 2.723 1.683 18.307 3.264 189.962 314.255 504.217

Sjælland 3.202 61 221 568 2.194 9 22 - 865 1.002 8.144 3.409 11.552

Syddanmark 1.673 22 963 884 6 5 0 - 5.480 4.073 13.106 8.336 21.442

I alt 23.367 26.292 22.765 7.655 107.758 28.296 3.644 1.683 34.443 35.198 291.100 620.524 911.624

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tabel 3.8: Værdien af de samlede landinger i Danmark fordelt på regioner

Value of total landings in Denmark by regions

2011 Torsk

1

Anden

torskefisk

2

Rødspætte

3

Anden

fladfisk

4

Sild

5

Makrel

6

TRANSLATION – Columns. 1: Cod. 2: Other codfishes. 3: European plaice. 4: Other flatfishes. 5: Herring.

6: Mackerel. 7: Norway lobster. 8: Northern prawn. 9: Blue mussels. 10: Other landings intended for sale

for human consumption. 11: Total for human consumption. 12: Fish for reduction to fish meal and fish oil.

13: Total. – Rows, regions.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Jomfruhummer

7

Dybvandsrejer

8

Blåmusling

9

Øvrige

konsum

landinger

10

Konsum

landinger

i alt

11

12

Industrifisk

Hovedstaden 77.669 144 3.780 7.970 11.121 176

1.000 kr.

29.073 - 2.809 9.222 141.965 41.428 183.392

Midtjylland 92.323 31.541 118.668 113.198 21.442 97 33.944 5 9.876 107.299 528.392 444.174 972.566

Nordjylland 183.730 292.484 99.736 85.462 409.898 346.746 209.824 54.668 18.263 73.769 1.774.580 567.307 2.341.887

Sjælland 42.022 444 1.824 8.878 6.829 91 1.844 - 3.028 22.950 87.911 5.165 93.076

Syddanmark 23.369 175 7.880 12.946 23 99 22 - 4.140 53.951 102.605 19.226 121.831

I alt 419.113 324.789 231.889 228.454 449.314 347.208 274.708 54.672 38.116 267.190 2.635.452 1.077.300 3.712.753

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet. Det samlede tal for Industrifisk er inkl. bonusbetaling på 26 mio. kr. til de

danske fiskere.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns. 1: Cod. 2: Other codfishes. 3: European plaice. 4: Other flatfishes. 5: Herring.

6: Mackerel. 7: Norway lobster. 8: Northern prawn. 9: Blue mussels. 10: Other landings intended for sale

for human consumption. 11: Total for human consumption. 12: Fish for reduction to fish meal and fish oil.

13: Total. – Rows, regions. The total value of fish for reduction is incl. bonus payments of 26 mill. DKK to

the Danish fishermen.

Source: The Danish AgriFish Agency.

12

I alt

13

I alt

13


Tabel 3.9: Gennemsnitspriser for de samlede landinger i Danmark fordelt på regioner

Average prices of landings in Denmark by regions

2011 Torsk

1

Anden

torskefisk

2

Rødspætte

3

Anden

fladfisk

4

Sild

5

Makrel

6

Jomfruhummer

7

Dybvandsrejer

8

Blåmusling

9

Øvrige

konsum

landinger

10

Landinger / landings 123

Konsum

landinger

i alt

11

Industrifisk

Hovedstaden 9,56 4,49 7,69 14,15 3,85 15,75 80,63 - 1,95 12,19 9,68 1,48 4,31

Midtjylland 27,52 12,82 10,17 38,62 2,19 10,78 63,07 14,04 1,18 4,11 8,10 1,67 2,93

Nordjylland 26,20 12,33 10,59 31,55 4,41 12,27 77,06 32,49 1,00 22,60 9,34 1,81 4,64

Sjælland 13,12 7,28 8,24 15,64 3,11 10,60 82,15 - 3,50 22,91 10,80 1,52 8,06

Syddanmark 13,97 8,07 8,19 14,64 4,16 18,01 80,94 - 0,76 13,25 7,83 2,31 5,68

I alt 17,94 12,35 10,19 29,84 4,17 12,27 75,38 32,49 1,11 7,59 9,05 1,74 4,07

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet. Det samlede tal for Industrifisk er inkl. bonusbetaling på 26 mio. kr. til de

danske fiskere.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Kr. / kg

TRANSLATION – Columns. 1: Cod. 2: Other codfishes. 3: European plaice. 4: Other flatfishes. 5: Herring.

6: Mackerel. 7: Norway lobster. 8: Northern prawn. 9: Blue mussels. 10: Other landings intended for sale

for human consumption. 11: Total for human consumption. 12: Fish for reduction to fish meal and fish oil.

13: Total. – Rows, regions. The total value of fish for reduction is incl. bonus payments of 26 mill. DKK to

the Danish fishermen.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Tabel 3.10 Antal landinger, landet mængde og landingsværdi af de samlede landinger i Danmark fordelt på regioner

Number of landings, quantity and value of total landings in Denmark by regions

2011 Konsumlandinger Industrilandinger Muslingelandinger Alle landinger

Antal

fartøjer

1

Antal

landinger

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Antal

landinger

5

Tons

6

1.000 kr.

7

Antal

landinger

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Antal

landinger

11

Hovedstaden 395 16.663 13.168 138.624 616 27.982 41.959 124 1.441 2.809 17.403 42.590 183.392

Midtjylland 739 13.339 56.484 506.668 1.313 266.501 443.843 1.478 8.837 22.054 16.130 331.822 972.566

Nordjylland 945 30.893 197.235 1.794.596 588 288.008 514.657 2.290 18.975 32.635 33.771 504.217 2.341.887

Sjælland 387 10.997 7.283 84.893 227 3.404 5.154 96 865 3.028 11.320 11.552 93.076

Syddanmark 386 11.320 7.269 97.395 257 8.340 19.301 262 5.833 5.135 11.839 21.442 121.831

I alt 2.314 83.212 281.439 2.622.177 3.001 594.235 1.024.914 4.250 35.950 65.661 90.463 911.624 3.712.753

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet. Det samlede tal for Industrifisk er inkl. bonusbetaling på 26 mio. kr. til de

danske fiskere. En landing betragtes som industrilanding hvis 70% eller mere af landingsværdien stammer

fra industrifiskeri. Antal fartøjer er antallet af fartøjer der har landet i hver region. Antal fartøjer i alt er det

totale antal fartøjer der har landet i Danmark.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

12

Tons

12

I alt

13

1.000 kr.

TRANSLATION – Columns. 1: Number of vessels. 2-4: Landings intended for human consumption,

number of landings, tonnes and 1,000 DKK. 5-7: Landings of fish for reduction, number of landings,

tonnes and 1,000 DKK. 8-10: Landings of mussels, number of landings, tonnes and 1,000 DKK. 11-13: All

landings, number of landings, tonnes and 1,000 DKK. – Rows, regions. The total value of fish for

reduction is incl. bonus payments of 26 mill. DKK to the Danish fishermen. Landings are considered as

fish for reduction if 70% or more of the value is from fish for reduction. Number of vessels are the number

of vessels with landings in each region. Total number of vessels are the total number of vessels with

landings in Denmark.

Source: The Danish AgriFish Agency.

13


124 Landinger / landings

Tabel 3.11 Antal landinger, landet mængde og landingsværdi af danske fiskeres landinger i Danmark fordelt på

længdegrupper

Number of landings, quantity and value of landings by Danish vessels in Denmark by length

2011 Konsumlandinger Industrilandinger Muslingelandinger Alle landinger

Antal

fartøjer

1

Antal

landinger

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Antal

landinger

5

Tons

6

1.000 kr.

7

Antal

landinger

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Antal

landinger

11

Længdegruppe:

- 5,9 meter 440 6.640 389 12.101 - - - 3 0 14 6.643 389 12.114

6 - 8,9 - 571 18.078 2.572 44.395 - - - 192 111 2.915 18.270 2.683 47.310

9 - 11,9 - 354 23.832 7.894 133.625 49 674 1.091 1.920 12.853 27.258 25.801 21.422 161.974

12 - 13,9 - 105 6.720 4.870 77.568 179 1.893 3.230 1.107 10.257 15.525 8.006 17.021 96.322

14 - 15,9 - 121 9.163 8.465 146.601 401 9.293 15.178 707 6.421 14.133 10.271 24.179 175.911

16 - 17,9 - 85 6.381 11.371 202.646 618 22.378 37.328 275 5.700 4.531 7.274 39.449 244.505

18 - - 177 8.750 101.540 1.170.347 1.043 403.076 684.895 46 607 1.286 9.839 505.222 1.856.528

I alt 1.853 79.564 137.100 1.787.282 2.290 437.315 741.722 4.250 35.950 65.661 86.104 610.365 2.594.665

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet. Det samlede tal for Industrifisk er inkl. bonusbetaling på 26 mio. kr. til de

danske fiskere. En landing betragtes som industrilanding hvis 70% eller mere af landingsværdien stammer

fra industrifiskeri. Antal fartøjer er det totale antal danske fartøjer med landinger i Danmark.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tons

12

1.000 kr.

TRANSLATION – Columns. 1: Number of vessels. 2-4: Landings intended for human consumption,

number of landings, tonnes and 1,000 DKK. 5-7: Landings of fish for reduction, number of landings,

tonnes and 1,000 DKK. 8-10: Landings of mussels, number of landings, tonnes and 1,000 DKK. 11-13: All

landings, number of landings, tonnes and 1,000 DKK. – Rows, Over-all length in meters. The total value

of fish for reduction is incl. bonus payments of 26 mill. DKK to the Danish fishermen. Landings are

considered as fish for reduction if 70% or more of the value is from fish for reduction. Number of vessels is

the total number of Danish vessels with landings in Denmark.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Tabel 3.12 Antal landinger, landet mængde og landingsværdi af danske fiskeres landinger i Danmark fordelt på

fartøjstype

Number of landings, quantity and value of landings by Danish vessels in Denmark by vessel category

2011 Konsumlandinger Industrilandinger Muslingelandinger Alle landinger

Antal

fartøjer

1

Antal

landinger

2

Tons

3

1.000 kr.

4

Antal

landinger

5

Tons

6

1.000 kr.

7

Antal

landinger

8

Tons

9

1.000 kr.

10

Antal

landinger

11

Fartøjstype:

Sidetrawlere 89 6.845 5.722 109.090 662 31.367 53.158 85 1.073 1.231 7.592 38.162 163.480

Hæktrawlere 146 10.503 38.440 546.163 639 233.341 397.820 29 33 831 11.171 271.813 944.814

Andre trawlere 93 5.055 27.431 337.380 707 116.901 196.751 155 1.050 1.763 5.917 145.382 535.894

Not + kombi. -

fartøjer

230 12.470 46.068 441.269 209 54.854 92.595 179 102 2.697 12.858 101.025 536.561

Snurrevods

fartøjer

32 1.436 5.212 79.647 31 260 444 - - - 1.467 5.472 80.091

Garn/kroge -

fartøjer

654 31.538 12.115 230.928 7 72 112 304 193 5.244 31.849 12.379 236.284

Bundgarnsjoller

m.m.

486 10.390 1.663 39.112 - - - 53 36 899 10.443 1.698 40.011

Andre fartøjer 123 1.327 449 3.693 35 520 842 3.445 33.464 52.997 4.807 34.433 57.532

I alt 1.853 79.564 137.100 1.787.282 2.290 437.315 741.722 4.250 35.950 65.661 86.104 610.365 2.594.665

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet. Det samlede tal for Industrifisk er inkl. bonusbetaling på 26 mio. kr. til de

danske fiskere. En landing betragtes som industrilanding hvis 70% eller mere af landingsværdien stammer

fra industrifiskeri. Antal fartøjer er det totale antal danske fartøjer med landinger i Danmark.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

Tons

12

13

1.000 kr.

TRANSLATION – Columns. 1: Number of vessels. 2-4: Landings intended for human consumption,

number of landings, tonnes and 1,000 DKK. 5-7: Landings of fish for reduction, number of landings,

tonnes and 1,000 DKK. 8-10: Landings of mussels, number of landings, tonnes and 1,000 DKK. 11-13: All

landings, number of landings, tonnes and 1,000 DKK. – Rows, vessel category.: -side trawler, stern

trawler, other trawlers, purse seiners and multi-purpose vessels, Danish seiners, liners and gill netters,

trap setters etc., dredgers and other vessels. The total value of fish for reduction is incl. bonus payments

of 26 mill. DKK to the Danish fishermen. Landings are considered as fish for reduction if 70% or more of

the value is from fish for reduction. Number of vessels is the total number of Danish vessels with landings

in Denmark.

Source: The Danish AgriFish Agency.

13


Tabel 3.13: Samlede konsumanvendte landinger i Danmark pr. art og sorteringsstørrelse

Total landings in Denmark of fish used for human consumption

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

Fiskeart / sortering: Tons

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

8

September

9

Oktober

10

Landinger / landings 125

November

11

December

12

Torskefisk Brosme 1 0 0 - - - - - 0 - - - - 0

Uoplyst 7 4 7 11 7 7 6 4 5 3 3 3 67

Hvilling 75 35 43 7 15 10 7 8 12 17 19 12 260

Kuller 1 54 11 21 16 34 88 86 101 99 55 35 24 624

2 60 13 16 23 65 188 233 236 266 157 66 46 1.370

3 67 33 33 56 106 182 107 97 81 43 27 27 860

4 27 16 14 11 10 9 5 5 5 10 8 5 127

Uoplyst 0 0 0 0 2 2 1 7 17 1 2 0 33

Kulmule 1 19 8 9 52 79 149 197 172 161 111 63 15 1.035

2 50 14 39 126 106 167 141 133 155 113 73 25 1.141

3 14 5 14 45 31 55 38 29 29 26 17 6 311

4 1 0 1 4 2 6 3 2 1 1 1 0 23

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Uoplyst 0 0 0 0 1 6 9 8 8 2 1 0 35

Lange 1 18 14 30 29 21 21 13 11 8 8 6 4 183

2 21 12 32 34 24 39 30 21 14 14 11 8 261

3 25 13 29 35 25 43 33 27 21 21 17 12 302

Uoplyst 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4

Lyssej 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 11 6 9 4 5 5 5 7 6 4 6 7 77

3 26 10 16 8 10 26 23 24 25 23 35 18 245

4 10 4 5 2 3 7 6 6 6 5 5 4 63

Uoplyst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Mørksej 1 36 38 62 46 43 30 20 58 93 85 159 6 676

2 172 271 236 145 183 160 150 190 255 232 312 47 2.353

3 602 421 705 688 777 617 473 283 368 290 458 196 5.880

4 1.477 411 751 723 679 1.072 1.071 948 594 857 1.045 444 10.072

Uoplyst 0 4 3 0 1 3 4 7 13 3 0 0 39

Torsk 1 127 65 50 82 137 126 124 172 184 155 146 40 1.409

2 320 195 176 122 217 217 181 260 286 198 189 125 2.486

3 598 303 381 200 301 323 249 364 423 304 381 370 4.197

4 1.150 576 855 351 475 453 270 334 451 385 460 368 6.128

5 1.565 919 1.300 799 796 642 238 279 421 458 488 497 8.402

Uoplyst 12 8 7 4 22 11 14 81 80 14 31 13 297

Torsk,levende 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 8

Torsk, uden

hoved

0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 2

Torsk, lever 2 8 15 13 6 0 0 0 0 0 1 2 47

Torsk, rogn 71 55 63 25 52 74 15 6 5 2 5 16 388

Torsk, krøl - - - - - - - - - - - 0 0

Fladfisk Helleflynder 4 4 7 8 7 9 4 4 4 4 2 1 57

Ising 1 96 51 62 31 62 83 82 79 78 74 116 27 841

2 68 41 69 59 100 95 71 73 75 52 95 38 836

Uoplyst 12 3 3 4 11 8 24 37 87 63 48 4 303

Pighvarre 1 4 3 5 9 54 39 15 10 5 5 10 4 160

2 4 2 4 7 33 30 14 12 7 6 9 2 129

3 12 6 9 21 82 104 45 20 17 21 36 13 386

Uoplyst 6 3 2 1 7 8 2 2 5 3 5 2 47

Rødspætte 1 121 81 200 184 254 293 202 280 283 201 188 60 2.348

2 179 199 551 564 625 680 526 595 663 464 402 146 5.594

3 255 247 492 706 691 805 633 723 747 521 509 234 6.563

4 397 387 571 806 675 703 668 701 799 519 581 295 7.103

Uoplyst 23 6 5 6 84 99 59 114 262 39 74 13 785

Rødtunge 1 9 5 4 10 24 31 19 24 18 13 16 8 181

2 41 23 22 47 100 140 92 87 58 39 47 36 732

3 12 7 10 31 60 90 61 62 45 25 29 28 460

Uoplyst 0 0 0 0 3 2 3 8 21 3 8 1 51

Skrubbe 1 13 5 6 3 5 9 11 10 10 14 30 33 149

2 13 3 12 10 8 10 5 8 8 8 12 6 103

Uoplyst 166 90 115 62 72 53 39 55 75 70 164 85 1.045

Anm.: Se tekstafsnittet for henvisning til de forordninger og bekendtgørelser, der fastsætter markedskriterier

og sorteringsstørrelser.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, months. Året = year. – Rows, species and marketing categories. See list of

species in annex 3 and text section for regulations on marketing categories.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13


126 Landinger / landings

Tabel 3.13: (fortsat) Samlede konsumanvendte landinger i Danmark pr. art og sorteringsstørrelse

Total landings in Denmark of fish used for human consumption

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

Fiskeart / sortering: Tons

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

8

September

9

Oktober

10

November

11

December

12

Fladfisk Skærising 1 6 4 8 9 8 13 9 9 10 8 7 4 95

2 25 20 33 40 30 38 31 25 27 24 22 12 327

3 27 21 35 36 21 35 29 24 31 33 29 27 347

Uoplyst 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 8

Slethvarre 1 10 3 5 10 18 12 5 4 7 6 8 6 95

2 20 6 6 10 19 14 8 10 17 19 27 10 166

Uoplyst 2 1 1 1 5 4 1 1 3 1 2 0 22

Tunge 1 15 9 17 30 20 6 2 3 5 10 14 9 140

2 33 14 14 54 52 48 17 16 17 28 43 28 364

Uoplyst 2 0 1 10 28 3 1 0 1 2 2 3 55

Anden fladfisk 2 3 3 5 3 5 3 2 3 4 1 2 36

Industriart Brisling - - - 22 - - - - 7 4 3 - 35

Sperling - - - - - - - 1 - - - - 1

Hestemakrel 0 - 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 1

Skolæst 0 2 2 - - 0 0 - - - - 0 4

Ål Blanke ål 1 0 0 - - 0 0 0 5 16 60 29 6 117

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 10

Uoplyst 0 0 0 0 0 0 0 3 33 66 24 10 137

Gule ål 1 - - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

2 - - - 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4

Uoplyst 0 0 0 4 7 14 18 18 8 5 4 0 77

Andre havfisk Fjæsing 1 1 3 9 5 0 3 0 1 1 1 2 1 27

2 1 1 3 2 0 3 0 1 0 0 1 0 14

Uoplyst - 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Havkat 1 1 1 3 4 24 40 14 4 3 1 1 1 97

2 2 2 4 5 20 32 11 9 9 4 4 1 103

Uoplyst 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 7

Havtaske 1 21 13 17 18 15 16 13 18 17 15 18 10 191

2 55 28 46 41 42 47 31 38 36 30 33 20 444

3 46 23 47 40 46 53 31 31 27 25 24 22 415

4 10 6 13 15 21 26 15 13 9 7 6 5 147

Uoplyst 0 2 3 5 4 5 5 3 7 1 2 0 38

Hornfisk 1 - - - 16 63 9 0 11 21 16 1 0 137

2 - - - 6 80 27 3 7 4 2 0 - 130

3 - - - 0 2 1 0 1 1 0 0 - 5

Uoplyst - - - 2 12 0 0 2 1 1 2 0 20

Kulso 11 31 133 51 17 6 0 0 0 0 0 0 249

Laks 1 4 1 2 0 0 - 0 0 0 - 0 1 7

2 4 1 2 0 0 - - - - - 0 2 8

3 3 1 1 0 0 - - - - - 1 1 7

4 3 1 2 1 - - - - - - 1 1 10

5 21 12 15 3 - - - - - - 1 1 53

6 6 1 3 0 - - - - - - 1 1 11

Uoplyst 0 0 1 0 0 - - - - 0 0 0 1

Makrel 1 2.838 0 0 0 0 2 3 2 12.063 8.965 3.215 0 27.088

2 12 0 0 0 0 9 12 11 665 309 0 0 1.019

3 - 0 0 0 0 15 28 11 6 1 0 0 62

Uoplyst 0 0 0 0 0 2 4 9 3 0 0 0 19

Pighaj 1 0 1 0 1 0 0 0 0 11 0 1 2 16

2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 9

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

Uoplyst - - - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0

Rokke 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 8

2 4 6 4 5 1 1 0 1 0 1 0 0 24

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2

Uoplyst 0 1 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 9

Anm.: Se tekstafsnittet for henvisning til de forordninger og bekendtgørelser, der fastsætter markedskriterier

og sorteringsstørrelser.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, months. Året = year. – Rows, species and marketing categories. See list of

species in annex 3 and text section for regulations on marketing categories.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13


Tabel 3.13: (fortsat) Samlede konsumanvendte landinger i Danmark pr. art og sorteringsstørrelse

Total landings in Denmark of fish used for human consumption

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

Fiskeart / sortering: Tons

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

8

September

9

Oktober

10

Landinger / landings 127

November

11

December

12

Andre havfisk Sild 1 6.738 5.761 1.141 26 3 3 44 72 152 952 4.708 970 20.571

2 7.489 5.894 1.334 583 1.513 8.148 0 7.450 5.426 5.156 5.678 131 48.802

3 284 335 314 160 90 6 0 24 58 135 200 104 1.710

Uoplyst 116 75 58 94 70 9 0 0 36 45 128 82 712

Skade 1 0 0 1 0 0 0 - - - - - - 1

2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0

Stenbider 10 12 24 9 3 1 0 0 0 0 0 0 59

Anden havfisk 5 3 6 5 5 5 4 5 7 6 6 3 61

1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 1 0 12

2 3 1 2 2 3 5 15 9 10 11 2 1 65

3 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1

Uoplyst 1 1 0 2 2 5 4 3 17 4 1 0 40

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 0 1 23 11 5 3 8 16 19 12 4 3 106

Krebs/Bløddyr Blåmusling 323 694 5.965 4.506 5.153 4.601 583 347 516 2.221 5.760 3.773 34.443

Anden musling - - 30 54 186 131 139 90 18 39 84 24 794

Dybvandsrejer 98 98 118 114 465 116 143 122 140 120 73 74 1.682

Hesterejer 1 430 109 542 404 59 213 182 172 287 494 505 176 3.575

2 43 13 22 - - - - - - 0 - - 78

Uoplyst 70 62 205 108 17 52 21 22 46 99 112 21 835

Andre rejer - - 0 6 3 11 6 3 2 1 1 0 35

Jomfruhummer 1 1 9 6 2 9 20 17 3 5 11 7 0 91

2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11 0 0 16

3 - - - - - - 0 - - - - - 0

Uoplyst 88 134 187 121 234 349 427 514 497 369 528 63 3.512

Andre krebsdyr 1 2 1 1 4 8 16 16 14 19 8 8 3 99

2 2 1 1 8 12 20 17 17 15 8 8 3 113

Uoplyst 1 0 1 3 6 10 9 7 12 10 8 2 69

Andre bløddyr 52 63 219 178 40 2 1 4 14 19 82 184 860

Anm.: Se tekstafsnittet for henvisning til de forordninger og bekendtgørelser, der fastsætter markedskriterier

og sorteringsstørrelser.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, months. Året = year. – Rows, species and marketing categories. See list of

species in annex 3 and text section for regulations on marketing categories.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13


128 Landinger / landings

Tabel 3.14: Månedlige gennemsnitspriser for konsumafsatte landinger i Danmark

Average prices of fish, crustaceans and molluscs sold for human consumption

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

Fiskeart / sortering: Kr./kg

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August

8

September

9

Oktober

10

November

11

December

12

Torskefisk Brosme 1 16,62 21,32 - - - - - 10,00 - - - - 17,60

Uoplyst 12,12 14,34 15,32 10,06 13,96 12,57 9,76 16,71 14,33 20,51 15,60 14,67 13,33

Hvilling 9 6,59 7,87 7,91 7,92 8,88 8,36 7,72 9,20 11,45 10,39 9,00 7,94 8,04

Kuller 1 15,16 18,76 18,88 16,89 15,37 14,29 18,33 17,17 16,28 19,13 16,21 16,04 16,66

2 11,36 13,33 15,13 12,54 10,69 9,26 11,93 13,72 12,86 14,19 12,15 13,84 12,36

3 6,85 8,89 10,11 8,31 7,59 6,45 6,77 7,82 8,61 10,43 9,27 9,91 7,77

4 4,26 4,65 4,54 4,47 4,53 4,09 4,20 4,60 5,78 5,26 5,19 6,31 4,67

Uoplyst 7,15 5,89 5,81 2,95 2,26 1,90 2,24 1,68 1,27 2,53 1,69 5,99 1,62

Kulmule 1 19,90 20,70 23,72 16,02 20,00 17,08 13,36 15,43 19,51 22,20 21,73 39,07 17,93

2 9,56 13,39 14,74 10,27 12,48 10,51 10,78 11,69 14,20 15,55 15,73 21,37 12,55

3 7,97 11,67 12,72 8,55 9,54 7,61 7,65 8,94 12,31 13,07 13,76 15,52 9,77

4 6,50 7,41 9,06 5,12 7,02 4,92 4,81 5,53 5,94 6,52 7,39 7,24 5,63

5 5,04 6,50 7,49 7,44 9,71 8,09 2,13 2,90 2,31 10,39 8,95 6,24 5,98

Uoplyst 6,60 11,90 7,71 6,81 7,89 5,51 4,74 8,28 6,79 10,85 5,88 22,65 6,66

Lange 1 13,13 12,34 11,95 8,72 11,75 11,52 11,20 16,61 16,18 18,93 16,77 20,72 12,58

2 17,12 17,24 15,42 11,65 15,02 12,67 13,00 18,18 18,24 20,75 18,10 19,64 15,33

3 16,00 15,71 13,56 10,80 13,54 11,95 13,28 17,44 15,62 17,84 16,23 17,75 14,37

Uoplyst 12,76 15,26 14,74 14,72 15,37 8,16 13,05 12,10 4,34 11,12 6,78 15,14 9,58

Lyssej 1 22,07 27,40 23,70 23,90 27,07 32,45 28,96 27,43 27,81 31,25 23,54 38,48 26,90

2 30,63 29,69 25,96 29,37 27,38 28,40 27,58 27,36 32,50 33,66 31,47 30,31 29,47

3 25,19 27,39 24,42 25,47 25,08 24,44 24,36 27,10 29,01 28,81 22,86 26,21 25,75

4 19,44 23,81 21,15 19,72 19,82 21,57 19,77 23,89 25,06 25,42 20,46 22,63 21,87

Uoplyst 17,75 21,36 15,26 7,75 19,93 17,29 16,81 9,83 4,15 12,64 4,62 21,47 11,89

Mørksej 1 14,07 14,17 12,76 13,48 12,38 14,82 14,20 14,89 14,45 16,47 11,50 18,35 13,71

2 14,04 13,61 13,85 14,01 11,87 12,47 12,12 15,66 14,29 16,58 12,53 21,49 13,93

3 15,04 15,47 13,75 13,39 11,24 11,59 11,78 15,65 14,27 17,10 11,87 21,43 13,65

4 11,11 13,90 12,09 10,95 9,83 8,73 7,40 10,60 11,61 13,00 9,03 14,32 10,62

Uoplyst 11,36 8,83 13,86 12,58 8,09 1,48 7,61 11,94 0,59 17,39 7,80 17,07 7,18

Torsk 1 27,57 28,66 35,55 34,05 31,62 34,45 36,72 33,57 36,44 37,24 31,30 42,02 33,85

2 22,78 23,11 27,33 31,40 27,98 31,25 34,02 31,16 32,15 34,96 29,19 33,18 29,49

3 19,50 22,03 24,53 27,28 23,29 24,91 29,73 26,98 26,46 29,03 22,98 27,13 24,83

4 11,95 15,11 16,78 16,78 15,17 15,85 21,79 22,11 19,33 19,62 16,19 19,24 16,50

5 7,90 10,34 10,30 8,92 7,99 8,02 15,39 15,88 12,59 11,82 9,85 11,07 9,88

Uoplyst 18,76 12,84 10,77 11,60 10,92 8,77 8,87 10,34 9,98 11,30 16,28 39,20 13,05

Anden torskefisk 9 12,27 18,12 17,89 15,21 14,76 7,10 14,65 13,71 12,29 17,39 9,00 5,00 14,93

Fladfisk Helleflynder 9 99,45 93,10 98,33 89,29 88,92 86,94 97,85 104,50 78,42 82,07 90,49 125,58 91,80

Ising 1 7,96 8,41 7,60 8,86 7,82 8,34 8,57 8,55 10,33 10,92 10,00 10,24 8,97

2 4,56 4,17 4,07 4,77 4,32 4,55 5,01 5,18 6,55 6,69 6,55 6,31 5,19

Uoplyst 4,18 5,82 8,35 6,95 3,17 1,89 0,51 0,32 0,14 0,21 0,46 4,77 0,86

Pighvarre 1 127,04 134,79 145,95 108,32 84,58 89,33 114,00 133,12 134,29 122,17 112,77 173,19 102,66

2 90,46 100,98 115,65 92,07 69,24 74,82 94,74 106,54 110,52 92,20 81,76 135,73 85,56

3 68,33 83,40 87,14 66,28 55,09 54,30 63,08 77,22 73,10 59,65 48,37 84,83 60,59

Uoplyst 50,56 60,08 57,52 42,10 35,17 34,27 37,56 36,87 35,50 38,47 35,15 40,21 40,50

Rødspætte 1 7,70 10,16 12,03 10,82 13,51 12,81 14,61 15,40 13,91 15,10 12,64 17,88 13,22

2 9,95 11,17 10,51 9,94 11,10 10,23 11,67 12,19 12,00 13,04 11,61 17,27 11,42

3 8,68 11,13 10,29 9,77 9,70 9,43 9,94 10,44 10,78 12,14 11,43 14,92 10,47

4 6,90 8,52 8,10 8,55 7,87 8,64 9,13 9,57 10,40 11,14 10,25 11,56 9,18

Uoplyst 4,24 5,59 7,29 7,06 0,58 0,60 1,30 0,42 0,22 1,10 0,77 3,57 0,83

Rødtunge 1 59,90 68,22 74,91 59,93 41,68 38,60 42,08 45,47 49,50 58,13 54,03 82,85 49,87

2 49,56 58,37 64,63 48,15 34,39 30,96 34,27 36,11 38,73 49,37 45,27 62,33 40,54

3 38,34 45,04 44,31 30,58 24,66 24,55 25,91 25,99 28,07 30,78 32,89 37,00 28,41

Uoplyst 24,15 38,47 41,42 27,54 21,92 22,15 21,75 21,87 21,37 22,55 22,05 25,97 21,88

Skrubbe 1 3,67 5,33 4,54 6,10 6,61 5,88 5,67 6,19 5,97 5,98 5,01 4,01 5,07

2 3,66 5,19 3,90 4,08 5,20 4,35 8,83 6,34 6,15 5,71 4,79 4,60 4,94

Uoplyst 2,44 3,99 4,10 4,59 3,69 5,07 6,63 7,52 7,14 6,61 4,56 4,95 4,68

Anm.: Se tekstafsnittet for henvisning til de forordninger og bekendtgørelser, der fastsætter

markedskriterier og sorteringsstørrelser.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, months. Året = year. – Rows, species and marketing categories. See list of

species in annex 3 and text section for regulations on marketing categories.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13


Tabel 3.14: (fortsat) Månedlige gennemsnitspriser for konsumafsatte landinger i Danmark

Average prices of fish, crustaceans and molluscs sold for human consumption

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

Fiskeart / sortering: Kr./kg

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August September

8 9

Oktober

10

Landinger / landings 129

November

11

December

12

Fladfisk Skærising 1 46,53 72,76 60,40 43,40 42,19 34,58 38,41 45,05 49,60 49,15 47,61 78,60 47,53

2 28,90 42,08 31,02 22,80 24,46 21,01 25,76 31,06 30,43 30,08 29,63 46,74 28,64

3 12,64 13,70 10,39 7,22 8,43 8,92 8,51 10,30 12,32 11,39 12,84 12,27 10,63

Uoplyst 8,14 14,08 18,16 12,62 8,16 10,70 4,63 5,15 5,03 11,80 8,36 20,15 8,03

Slethvarre 1 58,90 73,73 80,31 65,74 60,99 68,73 70,10 76,90 72,48 62,10 54,98 90,31 67,17

2 28,98 40,51 49,08 45,73 39,25 41,20 42,93 39,97 39,06 32,62 29,34 52,76 37,66

Uoplyst 51,96 51,86 61,69 40,38 33,51 28,77 28,67 28,95 29,46 31,36 30,17 46,66 34,38

Tunge 1 98,23 97,78 98,37 96,40 116,70 137,34 138,55 133,53 117,14 101,34 100,39 147,86 107,84

2 74,55 83,70 85,95 85,20 98,73 80,11 76,15 79,34 88,33 79,52 74,66 109,30 85,08

Uoplyst 78,59 75,31 79,10 76,22 97,12 101,07 108,84 98,86 76,84 83,23 88,06 108,04 91,42

Anden fladfisk 9 28,03 25,87 25,75 8,15 9,01 9,29 10,59 9,28 8,74 19,43 12,02 11,22 14,60

Industriart Brisling 9 - - - 1,50 - - - - 1,50 1,30 1,20 - 1,45

Sperling 9 - - - - - - - 0,00 - - - - 0,00

Hestemakrel 9 4,47 - 5,00 - - 6,11 5,45 5,25 6,64 6,46 5,30 9,90 6,16

Skolæst 1,04 7,04 5,32 - - 3,33 7,33 - - - - 5,00 5,55

Ål Blanke ål 1 50,02 110,00 - - 70,00 79,12 70,00 67,06 69,36 74,02 78,56 77,32 74,32

2 50,00 25,00 51,77 39,00 52,32 71,12 76,58 72,86 65,38 80,38 83,90 59,98 72,31

Uoplyst 67,32 50,74 1,00 38,45 52,20 76,30 69,76 66,16 67,40 69,16 73,50 78,13 69,96

Gule ål 1 - - 110,00 73,57 72,48 68,93 62,77 65,09 68,67 56,70 89,84 75,76 69,73

2 - - - 85,00 65,60 61,12 64,50 65,50 68,44 69,45 55,29 100,00 65,08

Uoplyst 72,00 49,33 67,36 60,18 60,28 62,63 62,65 63,55 58,82 59,05 60,37 62,12 61,80

Anden havfisk Fjæsing 1 13,60 14,55 10,08 8,48 17,00 14,02 15,08 11,24 11,62 10,73 8,07 10,24 10,88

2 6,92 13,15 4,65 5,95 7,79 5,09 6,06 3,28 5,91 4,92 5,04 12,77 5,80

Uoplyst - 17,70 - 15,45 8,82 18,92 12,62 20,77 18,39 6,91 8,12 11,53 13,04

Havkat 1 52,37 52,97 48,34 48,98 30,59 24,52 33,57 49,21 44,05 50,62 52,77 53,39 32,18

2 48,70 47,63 42,39 42,60 27,02 22,11 33,44 40,35 34,34 39,31 33,77 44,75 31,15

Uoplyst 48,98 52,33 44,11 35,49 26,59 29,95 31,03 32,18 31,19 38,79 31,90 63,09 31,99

Havtaske 1 43,39 45,70 46,58 47,98 45,99 42,54 37,58 35,90 36,57 36,55 40,05 74,50 43,41

2 43,25 48,93 46,77 49,10 46,86 43,30 40,24 41,16 43,84 42,51 45,48 76,22 46,11

3 39,11 46,04 39,37 44,63 39,29 41,16 38,87 39,63 41,08 40,26 42,66 70,51 42,42

4 33,26 36,03 33,75 34,75 32,96 34,66 32,91 34,31 36,50 36,05 37,52 54,88 35,13

Uoplyst 32,30 42,38 36,34 34,55 32,15 30,70 29,11 30,79 32,51 30,86 32,77 51,09 32,84

Hornfisk 1 - - - 11,85 7,50 7,33 11,32 10,46 9,03 7,84 6,78 6,00 8,51

2 - - - 6,80 2,17 2,11 5,27 7,30 5,93 5,79 10,23 - 2,95

3 - - - 26,00 1,22 0,87 2,85 6,00 5,18 3,05 5,00 - 2,58

Uoplyst - - - 11,34 3,93 5,93 5,73 6,49 5,96 8,66 6,06 7,80 5,47

Kulso 9 49,02 61,17 33,97 51,07 44,35 26,46 8,00 9,90 30,00 22,04 4,18 36,40 42,01

Laks 1 29,31 25,00 29,64 21,86 25,00 - 36,10 33,56 38,00 - 35,00 31,55 29,20

2 19,26 25,00 24,01 20,16 25,00 - - - - - 34,73 31,81 23,66

3 45,16 44,50 44,43 42,97 25,00 - - - - - 49,40 50,00 46,19

4 41,14 39,39 37,30 35,82 - - - - - - 48,72 48,18 41,33

5 35,05 34,97 34,79 34,97 - - - - - - 44,00 44,04 35,30

6 30,54 27,94 30,52 30,22 - - - - - - 41,11 41,39 31,51

Uoplyst 20,00 33,88 42,87 45,00 20,00 - - - - 33,33 22,00 20,25 37,09

Makrel 1 9,30 12,73 12,68 21,74 19,98 19,97 17,58 13,96 12,72 12,67 12,50 8,71 12,32

2 2,05 13,43 8,83 6,74 18,14 16,25 12,72 14,08 12,69 12,38 12,81 11,95 12,52

3 - 4,10 8,87 3,10 7,33 3,27 3,32 5,05 5,38 13,82 10,92 85,00 3,97

Uoplyst 19,00 1,28 12,57 16,69 27,93 15,61 16,49 15,12 16,53 20,88 11,89 9,19 15,69

Pighaj 1 17,31 27,40 27,79 26,74 18,58 13,17 19,54 19,10 10,43 19,00 13,86 15,98 13,44

2 17,21 15,06 22,10 18,56 15,00 11,17 13,51 18,24 12,07 20,14 15,86 12,57 16,02

3 5,69 10,00 10,00 5,79 10,00 6,85 15,47 17,08 2,00 10,50 15,96 - 10,57

Uoplyst - - - - 24,25 - 18,52 18,22 17,67 20,50 9,35 16,60 17,75

Rokke 1 24,75 42,27 33,00 24,12 33,07 24,95 32,14 40,25 32,23 26,32 20,96 32,57 29,02

2 14,91 24,73 21,26 16,45 19,65 23,04 17,63 20,48 21,74 16,44 15,25 19,25 19,56

3 21,00 10,00 9,74 9,73 2,50 1,40 20,01 8,35 16,89 20,87 - 6,56 9,11

9 - 18,36 18,67 25,00 18,00 15,06 6,25 22,00 20,00 19,90 20,00 - 17,67

Uoplyst 13,16 19,56 18,86 14,23 10,69 13,27 11,52 32,22 20,38 13,62 6,13 90,00 15,27

Anm.: Se tekstafsnittet for henvisning til de forordninger og bekendtgørelser, der fastsætter markedskriterier

og sorteringsstørrelser.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, months. Året = year. – Rows, species and marketing categories. See list of

species in annex 3 and text section for regulations on marketing categories.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13


130 Landinger / landings

Tabel 3.14: (fortsat) Månedlige gennemsnitspriser for konsumafsatte landinger i Danmark

Average prices of fish, crustaceans and molluscs sold for human consumption

2011 Januar

1

Februar

2

Marts

3

Fiskeart / sortering: Kr./kg

April

4

Maj

5

Juni

6

Juli

7

August September

8 9

Oktober

10

November

11

December

12

Sild 1 4,35 4,72 4,51 4,14 5,11 9,97 9,81 6,23 4,45 6,30 6,77 7,03 5,25

2 4,09 4,37 3,49 3,24 8,92 6,97 1,64 4,83 4,92 5,54 6,41 3,88 5,36

3 2,97 3,49 3,20 3,04 3,00 2,98 2,04 4,45 4,11 3,92 4,13 4,08 3,46

Uoplyst 2,39 2,36 3,09 2,83 2,90 2,96 1,00 4,56 3,90 5,05 3,59 3,49 3,14

Skade 1 23,66 32,58 27,24 24,81 38,42 44,38 - - - - - - 28,79

2 4,98 24,21 10,10 17,00 16,61 14,37 5,00 25,00 - 41,00 8,06 40,39 22,52

Stenbider 9 6,28 7,22 6,80 4,97 2,80 2,30 2,36 1,82 1,73 58,00 5,92 3,62 6,24

Anden havfisk 1 16,44 5,67 19,25 23,54 11,53 18,60 21,13 14,44 22,89 19,86 22,51 20,27 19,57

2 14,05 17,82 20,11 19,50 13,80 23,78 16,69 25,40 16,37 12,22 13,35 17,53 17,61

3 6,43 - - 6,94 13,00 14,00 6,00 10,62 7,52 13,11 5,00 - 8,56

9 12,82 11,44 14,31 15,13 20,86 15,52 16,99 18,25 22,83 20,72 17,52 19,62 17,42

Uoplyst 16,92 27,00 29,61 29,33 30,71 22,50 32,49 26,34 19,58 17,39 9,60 21,81 22,53

Ferskvandsfisk Ferskvandsfisk 9 14,68 23,60 25,44 23,79 30,13 27,69 23,59 24,08 15,60 16,80 19,23 26,97 22,25

Krebs/Bløddyr Blåmusling 9 1,91 1,20 0,87 1,00 1,27 1,26 2,25 2,25 2,30 1,18 0,93 0,90 1,11

Anden musling 9 - - 5,85 11,08 10,80 11,64 3,23 2,58 2,21 2,58 6,70 12,92 7,55

Dybvandsrejer 9 32,04 42,29 53,04 40,61 21,66 35,39 33,42 38,79 30,40 27,99 34,66 35,65 32,50

Hesterejer 1 14,53 15,67 14,19 11,46 18,72 20,61 19,43 18,85 14,21 11,39 11,70 21,20 14,52

2 14,70 17,28 15,85 - - - - - - 15,56 - - 15,44

Uoplyst 7,64 13,05 11,63 14,71 14,76 14,89 15,16 14,74 14,74 14,69 14,69 14,74 13,26

Andre rejer 9 - - 81,09 59,12 58,67 56,75 52,15 53,07 56,90 62,30 52,29 70,86 56,66

Jomfruhummer 1 89,52 67,06 72,15 93,82 84,77 87,76 83,63 79,36 73,17 65,07 66,31 91,65 78,21

2 88,86 90,39 90,76 80,32 83,19 84,50 42,13 41,50 38,90 48,78 61,83 88,04 47,92

3 - - - - - - 50,00 - - - - - 50,00

Uoplyst 86,00 72,41 73,80 80,02 78,45 79,39 77,53 76,83 73,25 74,03 68,82 86,53 75,46

Andre krebsdyr 1 - 190,00 - 190,82 155,47 144,12 200,64 146,33 158,75 177,77 175,00 - 161,92

2 51,58 72,44 97,70 73,69 66,06 54,85 46,96 47,82 52,95 48,12 33,20 48,35 51,97

9 17,00 31,62 36,26 15,31 20,08 19,79 20,03 21,01 19,92 19,55 15,02 20,90 19,59

Uoplyst 1,17 2,25 2,84 1,00 1,36 7,42 9,70 2,39 2,63 3,10 1,68 4,71 2,86

Andre bløddyr 9 16,78 84,21 141,35 66,57 69,47 61,52 32,98 25,27 54,10 31,95 19,82 30,02 43,59

22,37 23,20 21,29 20,21 18,13 26,51 31,36 32,60 32,23 33,92 36,22 39,61 27,01

Anm.: Se tekstafsnittet for henvisning til de forordninger og bekendtgørelser, der fastsætter

markedskriterier og sorteringsstørrelser.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns, months. Året = year. – Rows, species and marketing categories. See list of

species in annex 3 and text section for regulations on marketing categories.

Source: The Danish AgriFish Agency.

Året

13


Tabel 3.15: Danske fiskeres landinger i udenlandske havne

Landings by Danish vessels in foreign ports

Landinger / landings 131

2011 EU-lande Tredjelande I alt

Storbritannien

1

Tyskland

2

Nederlandene

3

Sverige

4

Andre

EU-lande

5

Norge

6

Færøerne

Konsumlandinger: Tons

7

Island

8

Grønland

9

Andre

tredjelande

10 11

Torskefisk Blåhvilling - 1 - - - 6 - - - - 8

Brosme 0 - - 0 - - - - - - 0

Hvilling 27 7 1 26 - 0 - - - - 62

Kuller 9 - 1 2 - 0 - - - - 12

Kulmule 3 - 1 0 - 0 - - - - 4

Lange 2 - 1 1 - 1 - - - - 4

Lyssej - - 0 0 - 0 - - - - 1

Mørksej 0 2 0 21 - 15 - - - - 39

Torsk 5 - 55 1.354 2.743 2 - - - - 4.159

Anden torskefisk - - 0 - - - - - - - 0

Fladfisk Helleflynder 0 - 0 1 - 0 - - - - 1

Ising 1 - 27 0 - - - - - - 28

Pighvarre 1 - 26 1 0 - - - - - 28

Rødspætte 309 - 427 12 2 - - - - - 750

Rødtunge 21 - 17 0 - - - - - - 38

Skrubbe - - 3 1 3 - - - - - 7

Skærising 5 - 1 2 - 0 - - - - 8

Slethvarre 0 - 8 0 - - - - - - 8

Tunge 0 - 228 1 - - - - - - 229

Anden fladfisk 4 - 1 - - - - - - - 5

Industriart Brisling - - - 51 - - - - - - 51

Sperling 4 22 - - - - - - - - 26

Hestemakrel 978 - 0 - 5.053 13 - - - - 6.044

Anden havfisk Fjæsing - - 0 0 - - - - - - 0

Havkat 0 - 0 0 - - - - - - 1

Havtaske 21 - 2 1 - 2 - - - - 25

Kulso - - - 0 - - - - - - 0

Laks - - - 4 - - - - - - 4

Makrel 4.106 130 1 0 51 9.178 - - - - 13.465

Pighaj - - 0 - - - - - - - 0

Rokke - - 4 0 - - - - - - 4

Sardin - - - - 3 - - - - - 3

Sild 6.620 30.108 - 3.179 - 4.366 988 - - - 45.261

Skade - - 0 - - - - - - - 0

Stenbider - - 0 - - - - - - - 0

Anden havfisk 5 0 14 0 - 0 - - - - 19

Krebs/Bløddyr Dybvandsrejer - - 0 136 - 28 - 605 3.652 880 5.300

Jomfruhummer - - 7 12 - 0 - - - - 19

Andre krebsdyr - - 4 0 - - - - - - 4

Andre bløddyr 1 - 1 0 - - - - - - 2

Konsumlandinger i alt 12.122 30.271 829 4.808 7.855 13.611 988 605 3.652 880 75.621

Industrilandinger 38 - - 100 51 5.400 6.820 10.568 - - 22.977

I alt 12.160 30.271 829 4.908 7.906 19.012 7.808 11.172 3.652 880 98.598

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns. Countries. 2: Germany. 3: Nederlandene. 4: Sweden. 5: Other EU countries.

6: Norway. 7: Faroe Islands. 8: Iceland. 9: . 10: Other third countries. 11: Total. – Rows, landings intended

for human consumption, see species list in annex 3. Industrifisk = fish for reduction to fish meal and fish

oil. I alt = total.

Source: The Danish AgriFish Agency.


132 Landinger / landings

Tabel 3.16: Værdien af danske fiskeres landinger i udenlandske havne

Value of Danish landings in foreign ports

2011 EU-lande Tredjelande I alt

Storbritannien

1

Tyskland

2

Nederlandene

3

Sverige

4

Andre

EU-lande

5

Norge

6

Færøerne

Konsumlandinger: 1.000 kr.

7

Island

8

Grønland

9

Andre

tredjelande

10 11

Torskefisk Blåhvilling - - - - - - - - - - -

Brosme 1 - - 1 - - - - - - 2

Hvilling 100 - 10 165 - 1 - - - - 275

Kuller 27 - 8 34 - 0 - - - - 69

Kulmule 24 - 9 13 - 3 - - - - 49

Lange 32 - 8 12 - 12 - - - - 65

Lyssej - - 1 5 - 17 - - - - 22

Mørksej 3 - 0 287 - 24 - - - - 315

Torsk 95 - 1.757 18.264 27.659 62 - - - - 47.838

Anden torskefisk - - 1 - - - - - - - 1

Fladfisk Helleflynder 26 - 6 59 - 6 - - - - 97

Ising 3 - 135 2 - - - - - - 140

Pighvarre 36 - 1.758 38 1 - - - - - 1.833

Rødspætte 4.160 - 4.487 93 7 - - - - - 8.746

Rødtunge 286 - 562 1 - - - - - - 849

Skrubbe - - 10 4 8 - - - - - 22

Skærising 38 - 6 80 - 3 - - - - 127

Slethvarre 5 - 368 10 - - - - - - 383

Tunge 9 - 18.832 80 - - - - - - 18.921

Anden fladfisk 84 - 16 - - - - - - - 99

Industriart Brisling - - - 22 - - - - - - 22

Sperling 2 - - - - - - - - - 2

Hestemakrel 4.817 - 0 - 20.082 - - - - - 24.899

Anden havfisk Fjæsing - - 0 0 - - - - - - 0

Havkat 7 - 4 1 - - - - - - 12

Havtaske 604 - 46 50 - 59 - - - - 759

Kulso - - - 0 - - - - - - 0

Laks - - - 172 - - - - - - 172

Makrel 47.525 - 9 0 327 115.691 - - - - 163.551

Pighaj - - 2 - - - - - - - 2

Rokke - - 54 0 - - - - - - 54

Sardin - - - - - - - - - - -

Sild 32.148 113.383 - 11.992 - 20.966 4.513 - - - 183.002

Skade - - 0 - - - - - - - 0

Stenbider - - 0 - - - - - - - 0

Anden havfisk 9 - 272 17 - 1 - - - - 299

Krebs/Bløddyr Dybvandsrejer - - 0 14.444 - 1.972 - 14.611 66.464 12.612 110.103

Jomfruhummer - - 316 931 - 2 - - - - 1.248

Andre krebsdyr - - 80 1 - - - - - - 81

Andre bløddyr 17 - 28 1 - - - - - - 45

Konsumlandinger i alt 90.058 113.383 28.784 46.780 48.083 138.817 4.513 14.611 66.464 12.612 564.105

Industrilandinger 10 - - 198 0 9.047 11.037 15.161 - - 35.454

I alt 90.069 113.383 28.784 46.977 48.083 147.864 15.550 29.773 66.464 12.612 599.560

Anm.: Konsumlandinger er fisk m.m., der landes med henblik på afsætning på konsummarkedet. Se

bemærkninger i tekstafsnittet.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen.

TRANSLATION – Columns. Countries. 2: Germany. 3: Nederlandene. 4: Sweden. 5: Other EU countries.

6: Norway. 7: Faroe Islands. 8: Iceland. 9: . 10: Other third countries. 11: Total. – Rows, landings intended

for human consumption, see species list in annex 3. Industrifisk = fish for reduction to fish meal and fish

oil. I alt = total.

Source: The Danish AgriFish Agency.


Tabel 3.17: Gennemsnitspriser for danske fiskeres landinger i udenlandske havne

Average prices of Danish Landings in foreign ports

Landinger / landings 133

2011 EU-lande Tredjelande I alt

Storbritannien

1

Tyskland

2

Nederlandene

3

Sverige

4

Andre

EU-lande

5

Norge

6

Færøerne

Konsumlandinger: Kr. / kg

7

Island

8

Grønland

9

Andre

tredjelande

10 11

Torskefisk Blåhvilling - - - - - - - - - - -

Brosme 7,22 - - 40,33 - - - - - - 16,07

Hvilling 3,75 - 7,62 6,22 - 7,66 - - - - 4,44

Kuller 3,05 - 6,36 19,74 - 9,58 - - - - 5,83

Kulmule 9,54 - 9,10 32,00 - 15,92 - - - - 12,01

Lange 14,81 - 11,46 22,91 - 23,76 - - - - 16,49

Lyssej - - 15,71 17,38 - 40,78 - - - - 30,39

Mørksej 8,06 - 8,66 13,51 - 1,55 - - - - 8,17

Torsk 19,29 - 31,73 13,49 10,09 36,53 - - - - 11,50

Anden torskefisk - - 5,33 - - - - - - - 5,33

Fladfisk Helleflynder 78,35 - 65,14 92,25 - 115,69 - - - - 86,88

Ising 5,75 - 5,03 6,25 - - - - - - 5,06

Pighvarre 66,72 - 66,38 37,76 23,09 - - - - - 65,32

Rødspætte 13,45 - 10,50 7,79 3,63 - - - - - 11,66

Rødtunge 13,68 - 33,29 14,17 - - - - - - 22,41

Skrubbe - - 3,92 3,27 2,72 - - - - - 3,28

Skærising 8,06 - 11,48 32,71 - 8,62 - - - - 15,81

Slethvarre 44,76 - 46,49 26,00 - - - - - - 45,56

Tunge 21,83 - 82,72 70,29 - - - - - - 82,56

Anden fladfisk 20,02 - 13,98 - - - - - - - 18,74

Industriart Brisling - - - 0,43 - - - - - - 0,43

Sperling 0,51 - - - - - - - - - 0,08

Hestemakrel 4,93 - 2,26 - 3,97 - - - - - 4,12

Anden havfisk Fjæsing - - 8,77 6,89 - - - - - - 6,99

Havkat 18,00 - 37,04 22,31 - - - - - - 22,52

Havtaske 28,22 - 29,73 76,08 - 32,77 - - - - 29,88

Kulso - - - 4,67 - - - - - - 4,67

Laks - - -