Hent vejledning i PDF format - Intex Nordic

intexnordic.com

Hent vejledning i PDF format - Intex Nordic

BETJENINGSVEJLEDNING

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

Krystal Clear

Kun til illustration.

VIGTIGE

SIKKERHEDSREGLER

Sørg for at læse, forstå og følge alle

instruktionerne nøje, før du installerer

produktet og tager det i brug.

Prøv også disse andre Intex produkter: pools, pool tilbehør,

oppustelige pools og indendørs legetøj, luftmadrasser og både kan findes

hos store forhandlere eller besøg vores hjemmeside.

Dansk

Model 638R Filterpumpe

220 - 240 V~, 50 Hz, 99 W

Hmax 1.0 m, H min 0.19 m, IPX5/IPX7

Maks. Vandtemperatur: 35 °C

©2008 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.

- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

® Trademarks used in some countries of the world under license from/® Marques utilisées dans certains pays sous

licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen

Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O

Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European

Union by/Distribué dans l’Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union

durch/Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 – 4700 BB Roosendaal – The Netherlands

106


INDHOLDSFORTEGNELSE

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

Advarsel........................................................................... 3

Liste over delene og reference ..................................... 4-5

Opstillingsvejledning ..................................................... 6-7

Mulighed for fastmontering............................................ 8

Vedligeholdelse............................................................... 9

Pleje af poolen og kemikalier......................................... 10

Vinteropbevaring............................................................. 10

Fejlfindingsvejledning.................................................... 11

Almindelige poolproblemer............................................ 12

Generelle sikkerhedsregler............................................ 13

Begrænset garanti........................................................... 14

Intex servicekontorers beliggenhed.............................. 15

Dansk

GEM DENNE VEJLEDNING Side 2

106


008

6

SIKKERHEDSREGLER

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Sørg for at læse, forstå og følge alle instruktionerne nøje, før du installerer produktet og tager det i brug.

ADVARSEL

Dansk

LÆS OG FØLG ALLE ANVISNINGERNE

• For at undgå personskade må børn ikke anvende produktet. Hold altid opsyn med

børn og handicappede personer.

• Fare for elektrisk stød. Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er beskyttet

med en jordfejlsafbryder (HFI) eller fejlstrømsafbryder. Kontakt en elektriker, hvis

du ikke er sikker på, at stikket er beskyttet med HFI. Få en elektriker til at installere

HFI, som udløses ved maks. 30 mA. Undlad at bruge en transportabel

fejlstrømsafbryder.

• Undgå at nedgrave ledningen. Placer ledningen et sted, hvor den ikke bliver

beskadiget af plæneklippere, hækkesakse og andet udstyr.

• Denne strømledning kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges bør enheden

skrottes.

• For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du undgå at anvende

forlængerledninger, timere, stikadaptere eller stikomformere for at slutte enheden til

strømforsyningen. Brug en fastmonteret stikkontakt.

• Samling og demontering må kun foretages af voksne.

• Undgå at slutte stikket til eller at trække det ud, hvis du står i vand eller har våde

hænder.

• Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på pumpen for

at komme i poolen.

• Hold produktet og ledningen/ledningerne utilgængelige for børn.

• Undgå at bruge dette produkt, mens poolen er i brug.

• Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du flytter produktet, gør det rent, udfører

service på det eller foretager justeringer af det.

• Dette produkt er kun beregnet til brug med pools, der kan gemmes væk efter brug.

Det må ikke bruges til pools, der er fast installeret. En flytbar pool, der kan

gemmes væk for vinteren, er konstrueret, så den er nem at skille ad og samle igen.

• Stikket til produktet skal som minimum placeres 3,5 m fra poolen.

• Der skal være adgang til stikket, efter at produktet er blevet installeret.

• Dette produkt må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske,

sanselige eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden medmindre de har

fået vejledning eller instruktion i brug af produktet af en person, der er ansvarlig for

deres sikkerhed.

• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.

• Dette produkt er kun beregnet til brug til de formål, der er beskrevet i

brugsanvisningen!

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE ADVARSLER KAN MED-

FØRE MATERIELLE SKADER, ELEKTRISK STØD, SAMMENFILT-

RING, ANDEN ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALD.

Disse produktadvarsler, anvisninger og sikkerhedsregler, der følger med produktet, dækker

nogle almindeligt forekommende risici ved vandsportsudstyr og omfatter ikke alle fare- og

risicimomenter. Brug din sunde fornuft og almindelige dømmekraft i forbindelse med

vandaktiviteter.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 3

106


LISTE OVER DELENE

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

LISTE OVER DELENE

1 2

3

4

7

10

5

8

11

Dansk

BEMÆRK: Tegningerne er kun til illustration. Viser ikke det korrekte produkt. Er ikke

i skala.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 4

6

9

106


008

6

INDHOLDSLISTE

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

INDHOLDSLISTE

Før du installerer produktet, skal du bruge et par minutter på at kontrollere indholdet

og gør dig fortrolig med delene.

1

2

3

4

5

6 7 8 9

Oplys modelnummer og reservedelsnummer i forbindelse med bestilling af

reservedele.

Dansk

BEMÆRK: Tegningerne er kun til illustration. Viser ikke det korrekte produkt. Er ikke

i skala.

N° DE PIÈCE BESKRIVELSE ANTAL RESERVEDEL NUMMER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

LUFTVENTIL

O-RING TIL VENTIL

COVER MED GEVIND

COVER FORSEJLING

FILTERINDSATS (59900)

SLANGEPAKNING

SLANGEKLEMME

SLANGE

FILTERTILSLUTNING

MUNDSTYKKE TIL INDTAGET

SINET

1

1

1

1

1

2

4

2

2

1

1

9

10

11

10460

10264

10459

10325

10134

10122

10399

11070

11071

11072

GEM DENNE VEJLEDNING Side 5

106


OPSTILLINGSVEJLEDNING

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

OPSTILLINGSVEJLEDNING

Dansk

Sørg for at du har adgang til vand til at opfylde poolen og kemikalier til vandet. En

lille mønt kan anvendes til at stramme slangeklemmerne (7).

VIGTIGT: Denne filterpumpe er forsendt med en luftventil (1) åben (åben

luftventilen hvis nødvendigt). Udskift IKKE luftventilen før du er nået punkt 8.

Følges disse instruktioner ikke fører det til at luft fanges indeni filteret;

motoren løber tør; laver støj og funktionsfejl.

1. Saml først den ovenstående pool. Følg poolens installationsinstruktioner

grundigt.

2. Placer filterpumpen, i afstand af slangens længde, væk fra poolen hvor den

nedre sorte fremstående slangeforbinder “stikker ud”.

3. Isæt mundstykkesamlingen (9 & 10) i den øverste udstående slangesamling

Sæt herefter filtersamlingen (9 & 11) i den nederste udstående slangesamling.

Slangerne (8) passer over filtrene indsat i forbinderne.

4. Der er to slanger som skal forbindes til filterpumpens slangeforbindelser. Med

slangeklemmer (7) påsættes en af slangerne (8) til den nederste udstående

slangesamling (mærket ”+” på pooldugen) og til den øverste pumpetilslutning

(mærket ”+”).

5. Forbind den anden slange til den sidste øvre fremstående slangeforbinder og til

den nedre pumpeforbinder. Sørg for at alle slangeklemmer (7) er strammet

ordentligt.

6. Drej filterpumpens cover med gevind (3) i urets retning for at være sikker på at

den er “stram”. Brug kun hænderne til at stramme toppen. Stram ikke med

værktøjer såsom en tang.

7. Fyld poolen til et niveau mindst 2,5-5 cm over den øverste forbinder. Vandet vil

automatisk føres ned i pumpen.

8. Når vandet begynder at flyde ud af luftventilhullet, skru luftventilen tilbage i

filtercoveret. Stram ikke ventilen for meget. BEMÆRK: Udluftningssystemet

er nødvendigt for at lukke luft ud, idet filteret fyldes med vand.

9. Forbind filterpumpen til strømforsyningen. Filterpumpen filtrerer nu vandet.

ADVARSEL

Fare for elektrisk stød. Dette produkt må kun sluttes til et jordstik, der er

beskyttet med en jordfejlsafbryder (HFI) eller fejlstrømsafbryder. Kontakt

en elektriker, hvis du ikke er sikker på, at stikket er beskyttet med HFI. Få

en elektriker til at installere HFI, som udløses ved maks. 30 mA. Undlad at

bruge en transportabel fejlstrømsafbryder.

10. Anvend filterpumpen indtil den ønskede klarhed i vandet er opnået.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 6

106


008

6

OPSTILLINGSVEJLEDNING

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

OPSTILLINGSVEJLEDNING (fortsat)

ADVARSEL

Anbring produktet væk fra poolen for at forhindre, at børn kravler op på

pumpen for at komme i poolen.

Dansk

For at checke og udskifte filterindsatsen, tages ledningen ud af stikkontakten og

mundstykket (10) og filteret (11) skrues af filtertilslutningerne, hvorefter de

hattelignende propper sættes i. Efter service åbnes luftventilen og propperne tages

ud og erstattes af mundstykket (10) og filteret (11). Lad evt. Luft komme ud

gennem luftventilen inden den lukkes til igen. Pumpen er nu fyldt med vand og kan

tilsluttes igen.

COVER MED

GEVIND

FILTERENHED

INDENI

ØVRE

PUMPEFORBINDER

NEDERSTE

PUMPEFORBINDER

LUFTVENTIL

SLANGE

ØVRE FREMSTÅENDE

SLANGEFORBINDER

WATER DIRECTION

SLANGEPAKNING

WATER DIRECTION

VANDSTAND

SINET

(FJERN)

INDERSIDE

AF POOL

( ILLUSTRATIONEN ER IKKE I KORREKT MÅLESTOKSFORHOLD)

MUNDSTYKKE

TIL INDTAGET

(FJERN)

Denne pumpe er i overensstemmelse med elsikkerhedsstandarden EN 60335-2-41

GEM DENNE VEJLEDNING Side 7

STIK

106


MULIGHED FOR FASTMONTERING

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

FASTMONTERING AF FILTERPUMPEN

Der er tre monteringshuller ved bunden af filterpumpen. Disse huller findes som

følge af forskellige landes regulativer, især i den europæiske union, hvor det kræves

at filterpumper skal være fastsat til jorden eller en anden base i en lodret position.

Disse tre huller laver tilsammen en trekant og er 145 mm fra hinanden. Hullerne er

lavet med en bredde på 7 mm.

Filterpumpen kan monteres på cement eller på en træbund så ingen tilfældigvis

kommer til at falde over den. Den samlede konstruktion skal veje over 18 kg.

Følgende tegninger viser to muligheder hvorpå den kan installeres lodret. I henhold

til den europæiske standard EN 60335-2-41 skal dette produkt fastgøres til jorden

eller til et fast underlag.

145mm

145mm

145mm

145mm

145mm

145mm

-- (3) x M6 SEKSKANTEDE LÅSEMØTRIKKER

-- (3) x M6 SEKSKANTEDE HOVEDBOLTE

Dansk

GEM DENNE VEJLEDNING Side 8

106


008

6

VEDLIGEHOLDELSE

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

RENGØRING AF FILTERINDSATSEN ELLER UDSKIFTNING

Det anbefales at udskifte filterindsatsen mindst hver anden uge.

1. Sørg for at filterpumpen ikke anvendes. Frakobl ledningen.

2. For at undgå, at der kommer vand ud af poolen, skrues mundstykket (10) og

filteret (11) af filtertilslutningerne og de hattelignende propper isættes i stedet.

3. I en bevægelse mod urets retning fjernes coveret med gevind (3) og det

forsejlede cover (4). Vær forsigtig med ikke at løsne det forsejlede cover (4).

4. Fjern filterindsatsen (5) for at rengøre det. Filteret kan rengøres med vand

fra en vandslange.

5. Vurder om indsatsen har brug for at blive udskiftet.

6. Sæt indsats tilbage til filtreringspositionen.

7. Sæt forsejling (4) og coveret med gevind (3) tilbage på deres originale

positioner. Stram kun coveret med gevind (3) med hånden, drej det i urets

retning.

8. Efter service åbnes luftventilen og propperne tages ud og erstattes af mund

stykket (10) og filteret (11). Lad evt. Luft komme ud gennem luftventilen inden

Dansk

den lukkes til igen. Pumpen er nu klargjort med vand igen og kan igen tændes.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 9

106


POOL VEDLIGEHOLDELSE

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

PLEJE AF POOLEN OG KEMIKALIER

ADVARSEL

Koncentrerede kloropløsninger kan beskadige poolens beklædning.

Overhold altid kemikalieproducentens anvisninger samt sundheds- og

fareadvarsler.

Dansk

• Alle pools kræver vedligeholdelse for at holde vandet rent og hygiejnisk. Hvis

du anvender kemikalierne korrekt, hjælper filteret med at holde vandet rent.

Kontakt poolforhandleren for at få oplysninger vedrørende korrekt brug af klor,

algefjerner og andre kemiske midler, som kræves for at opnå helt rent vand.

• Opbevar kemikalier til poolen utilgængeligt for børn.

• Tilsæt aldrig kemikalier, mens der er personer i poolen. Dette kan medføre

hud- og øjenirritation.

• Daglig kontrol af vandets pH-værdi og kemikaliebehandling er meget vigtigt og

kan ikke understreges nok. Klor, algefjerner og opretholdelse af den korrekte

pH-værdi er nødvendigt, når poolen fyldes, samt i løbet af sæsonen. Kontakt

din lokale swimmingpoolforhandler for at få yderligere oplysninger.

• Sæsonens første fyldning af poolen kan resultere i brakvand, der kræver ekstra

vandadditiver og ekstra filterskift. Undgå at bruge poolen, før pH-værdien har

nået det rette niveau. Kontakt din lokale swimmingpoolforhandler for at få

yderligere oplysninger.

• Hav altid nye filtre klar. Skift filtret hver anden uge.

• Klorholdigt vand kan beskadige græsplæner, haver eller buskadser, når børn

leger i poolen og sprøjter vand uden for poolen. Græsplænen under

poolbeklædningen vil blive ødelagt. Bemærk, at visse typer græs kan vokse

gennem beklædningen, men dette har ingen indvirkning på funktionen.

• Filterets levetid afhænger af poolens størrelse, vejret og hvor meget den

bruges. Eksperimenter med længde af filtreringen for at producere rent, klart

vand.

VINTEROPBEVARING

1. Før tømning af poolen til langtidsopbevaring eller flytning, sørg for at vandet

ledes til et sikkert afløbssted væk fra huset. Kontrollér de lokale bestemmelser

for retningslinjer vedrørende bortskaffelse af vand fra swimmingpools.

2. Efter poolen er tømt for al vand, frakobl alle slagerne (8) fra poolen og

filterpumpen, udfør ganske enkelt installationsinstruktionerne i omvendt

rækkefølge.

3. Fjern filterindsats som vist i Rengøring af filterindsats sektionen, skridt 2 til 4.

4. Fjern mundstykket og filtersamlingen fra pooldugen. Placer vægstikkene i

slangeforbinderne. Løsn slangeklemmer (7) og sikker filtersamlingerne (9) før

de fjernes.

5. Tøm vandet ud af filterpumpen.

6. Afhængig af indsats (5) forbrug kan en ny indsats være nødvendig til næste

sæson, så hav altid en reserve.

7. Tildæk forsejlingen (4), luftventil O-ring (2) og slangeforsejlinger (6) med

vaseline for at holde på dens robusthed under opbevaring.

8. Opbevar enheden og tilbehøret på et tørt, temperaturkontrolleret sted, hvor der

er mellem 0 C° og 40 C°.

9. Den originale emballage kan bruges til opbevaring.

GEM DENNE VEJLEDNING

106

Side 10


008

6

FEJLFINDINGSVEJLEDNING

FILTERMOTOREN

STARTER IKKE.

FILTERET RENSER

IKKE POOLEN.

FILTERET PUMPER

IKKE VAND, ELLER

VANDET LØBER

MEGET

LANGSOMT.

PUMPEN VIRKER

IKKE.

DET LÆKKER FRA

TOPDÆKSLET

SLANGEN LÆKKER

LUFTLOMME

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

FEJLFINDINGSVEJLEDNING

PROBLEM KONTROLLÉR MULIGE LØSNINGER

SLANGE

ISÆT

• Den er ikke tilkoblet.

• Sikringsskabet skal

kontrolleres.

• HFI-afbryderen er blevet

udløst.

• Klor- eller pH-niveauet er

forkert.

• Filterindsatsen er snavset.

• Indsatsen er beskadiget.

• Poolen er meget snavset.

• Sien begrænser

vandstrømmen.

• Indtaget/udtaget er tilstoppet.

• Luftlækage ved indtaget.

• Kalkbelægninger eller

ophobning på indsatsen.

• Poolen er meget snavset.

• Filterindsatsen er snavset.

• Mundstykke og filtertilslutning

vendes modsat.

• Lav vandstand.

• Sien er tilstoppet.

• Luftlækage ved

indtagsslangen.

• Defekt motor, eller

pumpehjulet sidder fast.

• Luftlomme i indsatskammeret.

• Manglende O-ring.

• Dækslet sidder ikke stramt.

• Filterindsatsen er snavset.

• Slangens spændestykker.

• Indespærret luft i pumpehus

og indtagsslangen.

Dansk

• Filterets ledning skal sluttes til en 3-benet

stikkontakt, der er beskyttet med en

fejlstrømsafbryder til jord i klasse A.

• Nulstil afbryderen. Hvis afbryderen udløses

gentagne gange, kan det elektriske system

være defekt. Deaktiver afbryderen, og få en

elektriker til at udbedre fejlen.

• Motoren er for varm, og

overbelastningssikringen stopper motoren.

Lad motoren køle af.

• Juster klor- og pH-niveauet. Kontakt

den lokale swimmingpoolforhandler.

• Rens eller udskift indsatsen.

• Kontrollér for huller i indsatsen. Udskift

den, hvis den er beskadiget.

• Lad filteret køre i længere tid.

• Rens sien ved poolindtaget.

• Kontrollér for tilstopninger i

indtagsslangen eller udtagsslangen på

den indvendige side af poolen.

• Stram slangeklemmerne, tjek

slangerne efter for skader, tjek

niveauet af vand i poolen.

• Udskift indsatsen.

• Rengør indsatsen oftere.

• Installer mundstykket på den øverste

indtagstilslutning og filteret på den

nederste udtagstilslutning.

• Fyld poolen til den korrekte vandstand.

• Rens sierne ved poolindtaget.

• Stram slangeklemmerne, tjek

slangerne efter for skader.

• Kontrollér for grene eller blade i

pumpeindtaget, og fjern dem.

• Åbn ventil på toppen af pumpen.

• Afmonter dækslet, og kontrollér, at

der er en O-ring.

• Stram det godt (med fingrene).

• Udskift eller rens indsatsen.

• Stram/udskift slangeklemmer.

• Åbn luftventil, løft og sænk slangen

indtil vandet flyder ud af luftventilen,

og luk så luftventilen.

• De hvide indsatser i slangens ender skal forblive i og skal sidde

godt fast i slangen. Undgå at fjerne de hvide indsatser fra slangerne.

Disse indsatser kan ikke repareres.

• For at gøre det nemmere at tilslutte slangerne til de sorte

slangetilslutninger, der stikker ud på poolvæggen, kan du bruge en

sæbevandsopløsning (bland 6 dråber opvaskemiddel med 1/2 kop

vand) til at smøre indsatserne ved at dyppe slangeenderne i

opløsningen. Fortsæt i henhold til brugsanvisningen.

• Undgå at bruge smøremidler som f.eks. maskin- eller industriolie eller

fedt.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 11

106


ALMINDELIGE POOLPROBLEMER

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

ALMINDELIGE POOLPROBLEMER

PROBLEM BESKRIVELSE ÅRSAG LØSNING

ALGER

FARVET VAND

OPSLÆMMET

SUBSTANS I

VANDET

KONSTANT

LAV

VANDSTAND

BUNDFALD I

POOLEN

BESKIDT

OVERFLADE

• Grønligt vand.

• Grønne eller sorte

pletter på

pooldugen.

• Pooldugen er

slimet og/eller

lugter ubehageligt.

• Vandet bliver blåt,

brunt eller sort,

når det

klorbehandles.

• Vandet har et

uigennemsigtigt

og mælkeagtigt

udseende.

• Vandstanden er

lavere end den

foregående dag.

• Skidt eller sand

på bunden af

poolen.

• Blade og lignende.

• Klormængden og

PH-værdien trænger

til at blive justeret.

• Kobber, jern eller

mangan i vandet

oxyderer på grund af

kloret. Dette er

almindeligt visse

steder.

• "Hårdt vand" på grundaf for høj PH-værdi.

Klorindholdet er lavt.

Fremmede partikler i

vandet.

• Revne eller hul i

pooldugen.

• Revne eller hul i

slange.

• Spændebåndene er

ikke stramme nok.

• Hyppig anvendelse

med stor trafik til og

fra poolen.

• Poolen står for tæt på

nogle træer.

Dansk

• "Chokbehandling" med klor.

Kontroller PH-værdien og

korriger til anbefalet niveau.

Kontakt forhandler af poolkemikalier

angående dette.

• Støvsug poolen med Intexsuger."

• Vedligehold korrekt

klorværdi.

• Justér PH-værdien til

anbefalet niveau. Lad

pumpen køre, indtil vandet

er klart. Udskift filtret hyppigt.

• Justér PH-værdien til

anbefalet niveau.

• Kontroller klorværdien.

• Rens eller udskift filtret.

• Find revnen/ hullet og sæt en

lap på.

• Reparer/udskift slange.

• Stram alle spændebånd.

• Brug Intex suger til at rense

bunden af poolen.

• Brug Intex pool skimmer.

VIGTIGT

Hvis du fortsat oplever problemer, skal du kontakte vores kundeservice for

at få hjælp. Se kontaktoplysningerne på bagsiden.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 12

106


008

6

SIKKERHEDSREGLER

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Vandrekreation er både sjovt og terapeutisk. Det er dog forbundet

med risiko for skader eller død. For at reducere risikoen for skader,

Dansk

læs og følg alle advarsler og instruktioner på produkt, pakke etc. Husk

dog, at produktadvarsler, instruktioner og sikkerhedsregler kun

dækker almindelig risiko ved vandrekreation, men ikke alle former for

risiko og fare.

For yderligere sikkerhed, lær også følgende generelle regler samt

regler fra internationale sikkerhedsorganisationer at kende:

• Forlang konstant opsyn.

• Lær at svømme.

• Tag dig tid til at lære førstehjælp.

• Instruer alle, der skal se efter dine børn, om potentielle farer ved pools

og om beskyttelsesforanstaltninger som eksempelvis låste døre,

barrierer etc.

• Lær børnene, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke.

• Brug sund fornuft og dømmekraft ved enhver form for vandaktivitet.

• Nøgleordet er opsyn.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 13

106


(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

BEGRÆNSET GARANTI

Dansk

Dit Krystal Clear-filterpumpe er fremstillet af materialer og i udførelse af højeste kvalitet.

Alle Intex-produkter er blevet kontrolleret og er fri for defekter ved deres afsendelse fra

fabrikken. Denne begrænsede garanti gælder kun for Krystal Clear-filterpumpe.

Bestemmelserne i denne begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan

ikke overdrages. Denne begrænsede garanti gælder i en periode på ét (1) år fra

købsdatoen. Gem den originale kvittering sammen med denne brugsanvisning som

dokumentation for køb af produktet ved fremsættelse af krav under garantien; i modsat fald

bortfalder den begrænsede garanti.

Hvis du finder en fabrikationsfejl i denne garantiperiode på ét (1) år, skal du kontakte det

lokale Intex servicecenter, der er anført i denne brugsanvisning. Servicecenteret afgør, om

garantikravet kan gøres gældende.

UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ER BEGRÆNSET TIL VILKÅRENE I DENNE

GARANTI, OG INTEX, VIRKSOMHEDENS AUTORISEREDE AGENTER ELLER

MEDARBEJDERE KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE

OVER FOR KØBEREN ELLER NOGEN ANDEN PART FOR DIREKTE SKADER ELLER

FØLGESKADER ELLER IFALDE ET ERSTATNINGSANSVAR.

Denne begrænsede garanti dækker ikke ved uagtsomhed, unormal brug eller drift, ukorrekt

installation, ulykke, manglende overholdelse af anvisningerne eller skader, der opstår som

følge af omstændigheder uden for Intex’ kontrol, herunder, men ikke begrænset til,

almindelig slitage og skader, som skyldes, at produktet har været udsat for brand,

oversvømmelse, frost, regn eller andre udefrakommende miljømæssige påvirkninger.

Denne begrænsede garanti dækker kun dele og komponenter solgt af Intex. Denne

begrænsede garanti dækker ikke uautoriserede ændringer, reparationer eller afmontering

foretaget af andre end personalet hos et Intex Servicecenter.

Omkostninger forbundet med tab af poolvand, kemikalier eller vandskade er ikke omfattet

af denne garanti. Personskade eller materielle skader er ikke omfattet af denne garanti.

GEM DENNE VEJLEDNING Side 14

106

H

k

m


008

6

(106) MODEL 638R FILTER PUMP DANISH 7.5” X 10.3” PANTONE 295U 08/22/2008

AREAL BELIGGENHED AREAL BELIGGENHED

Dansk

Hvis der er spørgsmål til produkterne eller man ønsker at bestille reservedele kan man

kontakte et af de nedennævnte kontorer, eller besøge www.intexdevelopment.com hvor

man kan finde svar på hyppigt stillede spørgsmål.


ASIA

INTEX

DEVELOPMENT

CO.

LTD.

8TH FLOOR,

DAH SING FINANCIAL CENTRE,

108 GLOUCESTER ROAD,

WANCHAI, HONG KONG

TEL: 852-28270000

FAX: 852-23118200

E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn

Website: www.intexdevelopment.com

• EUROPE

INTEX

TRADING

B.

V.

POSTBUS 1075, 4700 BB ROOSENDAAL,

THE NETHERLANDS

TEL: 31-(0)165-593939

FAX: 31-(0)165-593969

E-mail: service@intexcorp.nl

Website: www.intexcorp.nl

• FRANCE REFLEX SERVICES

(SAV INTEX FRANCE)

52, ROUTE NATIONALE,

39190 BEAUFORT, FRANCE

TEL: 08 90 71 20 39 (0.15 TTC/min)

FAX: 03 84 25 18 09

E-mail: sav@intexcorp.com.fr

Website: www.intex.fr

• GERMANY STEINBACH VERTRIEBSGMBH

AN DER WELLE 4

60322 FRANKFURT

TEL: 0800 468397665

FAX: + 43 (7262) 61439

E-mail: service@intexcorp.de

Website: www.intexcorp.de

• ITALY

A & A MARKETING

SERVICE

OFFICE: VIA DEI MESTIERI 8, 20049

CONCOREZZO, MILANO - ITALY

TEL: 39-039-6886260

FAX: 39-039-6043603

E-mail: intex@aeamarketingservice.com

Website: www.intexitalia.com

• UK

TOY

BROKERS

LTD

MARKETING HOUSE,

BLACKSTONE ROAD,

HUNTINGDON, CAMBS.

PE29 6EF. UK

TEL: 0844 561 7129

FAX: 01480 414761

E-mail: sales@toybrokers.com

Website: www.intexspares.com

• SWITZERLAND GWM AGENCY

GARTEN-U. WOHNMÖBEL,

RÄFFELSTRASSE 25,

POSTFACH,

CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND

TEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60

FAX: +41 44 455 50 65

E-mail: gwm@gwm.ch

Website: www.gwm.ch

• SPAIN

KOKIDO

BVI

LIMITED

AV. MORERAS, 1 - NAVES 7-10 POL.LND

CAMPORROSSO 28350 CIEMPOZUELOS,

MADRID - APDO.DE CORREOS 134

TEL: 34 902 35 10 45

FAX: 34 91 691 27 09

E-mail: belen@kokido.com

E-mail: info@kokido.com

• PORTUGAL

KOKIDO

BVI

LIMITED

AVENIDA ANTÓNIO AUGUSTO AGUIAR

Nº 163, SALA 3 - 5º DIREITO

1050 LISBOA

TEL: 351 707 200 936

FAX: 351 213 519 550

E-mail: infopt@kokido.com

• AUSTRALIA

HUNTER

OVERSEAS

PTY

LTD

LEVEL 1, 225 BAY STREET,

BRIGHTON, VICTORIA,

AUSTRALIA

TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094

FAX: 61-3-9596-2188

E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au

Website: www.hunteroverseas.com.au

• NEW ZEALAND HAKA NEW ZEALAND LIMITED

UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY,

AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND

TEL: 649-4159213

FAX: 649-4159212

E-mail: geoff@hakanz.co.nz

• MIDDLE EAST FIRST GROUP INTERNATIONAL

REGION

AL

MOOSA

GROUP

BUILDING,

1ST

FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR

ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE

TEL: 00971-4-3373322

FAX: 00971-4-3375115

E-mail: info@firstgroupinternational.com

Website: www.firstgroupinternational.com

• SOUTH AFRICA WOOD & HYDE

15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2,

CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460

TEL: 27-21-0800-204-692

FAX: 27-21-505-5600

E-mail: ygoldman@thumb.co.za

• CHILE

SILFA

LTDA

CERRO SAN LUIS # 9987, BODEGA 22

QUILICURA, SANTIAGO DE CHILE

TEL: 56-2-3399004

E-mail: contacto@serviciointex.cl

Website: www.serviciointex.cl

• ARGENTINA

JARSE

INDUSTRIAL

Y COMERCIAL

S.

A

MANUEL GARCIA 122/124

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

(CP 1284)

TEL: 54-11-4942-2238

E-mail: contacto@serviciointex.com.ar

Website: www.serviciointex.com.ar

• PERU

COMEXA

S.

A.

AV. COMANDANTE ESPINAR 142

MIRAFLORES, LIMA PERÚ

TEL: 511-2418036

E-mail: contacto@serviciointex.com.pe

Website: www.serviciointex.com.pe

• URUGUAY

ALLERTON

S.

A.

ALBERTO ZUM FELDE #2393

11400 MONTEVIDEO URUGUAY

TEL: 54-11-4942-2238

E-mail: contacto@serviciointex.com.uy

Website: www.serviciointex.com.uy

• SAUDI ARABIA SAUDI ARABIAN MARKETING &

AGENCIES CO. LTD.

PRINCE AMIR MAJED STREET,

AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH,

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

TEL: 966-2-693 8496

FAX: 966-2-271 4084

E-mail: toy@samaco.com.sa

Website: www.samaco.com.sa

• AUSTRIA STEINBACH VERTRIEBSGMBH

AISTINGERSTRAßE 2

4311 SCHWERTBERG

TEL: 0800 468397665

FAX: + 43 (7262) 61439

E-mail: service@intexcorp.at

Website: www.intexcorp.at

• CZECH REPUBLIC / INTEX TRADING S.R.O.

EASTERN EUROPE BENESOVSKA 23,

101 00 PRAHA 10,

CZECH REPUBLIC

TEL: +420-271 732 247

FAX: +420-267 312 552

E-mail: info@intexcorp.cz

• BELGIUM N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A.

MOESKROENSESTEENWEG 383C,

8511 AALBEKE, BELGIUM

TEL: 0800 92088

FAX: 32-56.20.37.61

E-mail: intex@nicotoy.be

• DENMARK

K.

E.

MATHIASEN

A/

S

SINTRUPVEJ 12, DK-8220

BRABRAND, DENMARK

TEL: +45 89 44 22 00

FAX: +45 86 24 02 39

E-mail: intex@keleg.dk

Website: www.intexnordic.com

• SWEDEN

LEKSAM

AB

BRANDSVIGSGATAN 6,

S-262 73 ÄNGELHOLM,

SWEDEN

TEL: +46 431 44 41 00

FAX: +46 431 190 35

E-mail: intex@leksam.se

Website: www.intexnordic.com

• NORWAY

NORSTAR

AS

PINDSLEVEIEN 1c,

N-3221 SANDEFJORD,

NORWAY

TEL: +47 33 48 74 10

FAX: +47 33 48 74 11

E-mail: intex@norstar.no

Website: www.intexnordic.com

• FINLAND

NORSTAR

OY

SUOMALAISTENTIE 7,

FIN-02270 ESPOO,

FINLAND

TEL: +358 9 8190 530

FAX: +358 9 8190 5335

E-mail: info@norstar.fi

Website: www.intexnordic.com

• RUSSIA

LLC

BAUER

KIEVSKAYA STR., 20,

121165 MOSCOW, RUSSIA

TEL: 095-249-9400/8626/9802

FAX: 095-742-8192

E-mail: intex@rdm.ru

Website: www.intex.su

• POLAND

KATHAY

HASTER

UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN

TEL: +48 61 8498 381/380

FAX: +48 61 8474 487

E-mail: inx@kathay.com.pl

• HUNGARY

RECONTRA

LTD.

/ RICKI

LTD.

H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3,

HUNGARY

TEL: +361 372 5200/113

FAX: +361 209 2634

E-mail: gizi@recontra.hu

• BRASIL KONESUL MARKETING & SALES LTDA

RUA ANTONIO DAS CHAGAS,

1.528 - CEP. 04714-002,

CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO

PAULO - SP - BRASIL

TEL: 55 (11) 5181 4646

FAX: 55 (11) 5181 4646

E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br

• ISRAEL

ALFIT

TOYS

LTD

MOSHAV NEHALIM,

MESHEK 32, 49950, ISRAEL

TEL: +972-3-9076666

FAX: +972-3-9076660

E-mail: michald@chagim.co.il

GEM DENNE VEJLEDNING Side 15

106

More magazines by this user
Similar magazines