Trafik & Miljø, plan for Aalborg Midtby - Aalborg Kommune

aalborg.dk

Trafik & Miljø, plan for Aalborg Midtby - Aalborg Kommune

SAMMENBINDING•BUSLINIER•PARKERING


Plan for Aalborg Midtby


Trafik & Miljø

Indledning

Baggrund for planen

Området ved Østerågade og Nytorv har i flere sammenhænge

været genstand for henvendelser og

debat blandt byens borgere.

Både i forbindelse med Bedre By-debatten i vinteren

1991-92 for udarbejdelsen af Bykataloget samt

debatten i forbindelse med Trafik og Miljøhandlingsplanen

for hele Aalborg Kommune i 1993 kom

der en del indlæg omkring de adskilte gågader samt

generne fra den dominerende biltrafik i området.

Byrådet vedtog den 11. september 1995 at gennemføre

en offentlig debat på 4 uger om en Trafik

& Miljøplan for Aalborg Midtby.

Forinden var der gennemført en undersøgelse, der

skulle belyse konsekvenserne ved at fjerne al bilkørsel

samt busserne helt eller delvist fra området omkring

Østerågade og Nytorv.

Debatten

På mødet den 11. december 1995 vedtog byrådet at

fremlægge et planforslag og forslag til parkeringspolitik

til offentlig høring i 8 uger. Dette planudkast

er uændret i forhold til planforslaget.

Planforslaget blev udarbejdet på baggrund af en

offentlig debat om Trafik & Miljøplanen under

temaerne: Sammenbinding af gågaderne, Buslinier

og -terminaler samt Parkeringspolitik.

Østerågade er et af byens vigtigste hovedstrøg. Gaden danner forbindelse mellem de to gågader Bispensgade og Algade

og sammenknytter Gammeltorv med Nytorv.

Aalborg Kommune • August 1996

I debatoplægget blev der opstillet overordnede

mål for de enkelte temaer samt udarbejdet en beskrivelse

af konsekvenserne ved at gennemføre den

ønskede trafikændring.

For at anskueliggøre problemstillingen for den

kollektive trafik blev der opstillet 4 modeller for

ruteføring samt placering af bybusterminalen. For

hver enkelt model blev mulighederne og konsekvenserne

for bustrafikken og for bymiljøet belyst.

Derudover blev der fremlagt et konkret forslag til

en parkeringspolitik for Aalborg Midtby samt redegjort

for, hvilke midler der kan anvendes til gennemførelse

af en sådan.

Sammen med debatoplægget blev der udarbejdet

et spørgeskema, der blev lagt ud i butikkerne i Aalborg

Midtby via Cityforeningen samt i bybusserne.

Den 2. oktober 1995 blev der afholdt et borgermøde,

hvor der efter en kort præsentation af debatoplægget

var mulighed for at stille spørgsmål til et

tværpolitisk panel. I perioden 15. januar - 11. marts

1996 fandt den offentlige fremlæggelse sted. På

mødet den 26. august 1996 vedtog byrådet planen.

Forhold til anden planlægning

Planen er en del af kommuneplanen for Aalborg

Midtby og skal indarbejdes i Bykatalogets byplanrammer.


Trafik & Miljø

Parkeringspolitik

MÅL

Med udgangspunkt i, at det nuværende

antal p-pladser anses for dækkende, skal

der fortsat arbejdes på at forbedre pforholdene

med etablering af centralt

beliggende større p-pladser, der kan indgå

i det etablerede P-infosystem.

UDBUD AF PARKERING

I forbindelse med anlæg af nye offentlige

parkeringsanlæg skal det vurderes, om der

kan ske nedlæggelse af eksisterende trafikalt

uhensigtsmæssigt placerede parkeringsanlæg.

Anlæg af nye private parkeringspladser

skal vurderes konkret.

PLACERING AF NY OFFENTLIG PARKERING

Al ny offentlig parkering skal samles på

velbeliggende større pladser, hvor der er

gode adgangsforhold til og fra randgaderne.

Al ny offentlig parkering skal kunne

tilsluttes P-infosystemet. Privat parkering

søges tilsluttet systemet.

Mulighederne for at aflaste Midtbyen for

biltrafik gennem et udbygget takstsamarbejde

mellem den kollektive trafik

og parkering i udkanten af Midtbyen skal

undersøges nærmere.

ANVENDELSE AF P-PLADSER

Der skal indføres et fælles og enkelt system

for tidsrestriktioner og afgifter for at

opnå en jævn udnyttelse af de offentlige ppladser.

Tilsvarende tilstræbes på private

p-pladser.

Der skal indføres specielle parkeringslicenser

til beboere og erhvervsdrivende

for parkering på kantstensparkeringspladserne

i Midtbyområdet inden for

randgaderne for at fjerne uvedkommende

parkering og derved kunne reducere

områdets p-udbud.

Vingårdsgade

Boulevarden

Aalborg Kommune • August 1996

Gennemførelsen af den overordnede parkeringspolitik

medfører følgende:

Offentlig parkering

• Når det planlægges at bygge nye offentlige parkeringspladser,

skal der stilles forslag om, hvilke

dårligt beliggende p-pladser, der kan nedlægges.

• Parkering på Sauers Plads og kantstensparkeringen

i tilknytning til Ågadetorvet og Frederikstorv

kan afgiftsbelægges.

• Al afgiftsfri offentlig parkering i Midtbyen inden

for randgaderne skal tidsbegrænses til 30 min.

• Der skal indføres en særlig licens for beboere og

erhvervsdrivende inden for randgaderne, som

giver disse ret til at parkere ubegrænset på kantstensparkeringspladserne.

Privat parkering

• Private parkeringspladser til ny bebyggelse skal

fortsat udlægges efter Byggelovens og Bygningsreglementets

bestemmelser herom.

• Der kan fortsat i henhold til Bykatalogets byplanrammer

(kommuneplanen) eller i lokalplan foretages

regulering, herunder begrænsning, af nyanlæg

for parkering.

• Dispensation fra formelle parkeringskrav kan

meddeles imod indbetaling til parkeringsfond

efter vedtagelse af vedtægt herom.

Nord

Urbansgade

Vesterbro

Prinsensgade

Borgergade

Vesterå

Algade

Strandvejen

Ågade

Østerågade

Limfjorden

Nytorv

Slotsgade

Danmarksgade

Jyllandsgade

Afgiftsbelagte pladser

Nye afgiftsbelagte pladser

30 min. parkering på offentlige,

afgiftsfrie p-pladser inden

for området.

Placeringsmuligheder for nye

P-huse/P-dæk

Nyhavnsgade

Kortet viser nuværende og fremtidige afgiftsbelagte ppladser

samt mulige placeringer for nye P-huse.

Kjellerupsgade


Trafik & Miljø

Planen

Gader som friholdes for biltrafik.

Bus- og cykeltrafik samt nødvendig

ærindekørsel tilladt.

Bybusnettet

Busterminal

Strækningen omlægges.

Køremulighed opretholdes

Trafikplanen for området ved Østerågade og Nytorv med placering af busterminal samt bybussernes rutenet i midtbyen.

Planen

Den trafikale løsningsmodel medfører færrest indgreb

i den kollektive trafik.

Sammenbinding af gågaderne

Østerågade, Nytorv mellem Østerågade og Braskensgade

samt Boulevarden nord for Vingårdsgade lukkes

for biltrafik.

Bus- og cykeltrafik samt nødvendig ærindekørsel

(varekørsel, taxa samt kørsel til og fra private Ppladser

i området) opretholdes.

Al kørsel i området skal foregå med max. 15 km i

timen.

Vingårdsgade skal som konsekvens heraf dobbeltrettes

mellem Boulevarden og Budolfi Plads, og

Budolfi Plads skal ensrettes fra Vingårdsgade til

Algade.

En omlægning af Gabelsgade inkl. krydset ved

Fjordgade kan fredeliggøre gadeforløbet og give

bedre forhold for fodgængerne.

Det forudsættes dog, at den nuværende biltrafik i

Gabelsgade opretholdes.

Aalborg Kommune • August 1996

Buslinier og -terminaler

Busterminalplaceringen og dermed bussernes ruteføring

er uændret i forhold til i dag.

Busholdepladserne i den sydlige ende af Østerågade

skal dog flyttes, således at busterminalen samles

på Nytorv og Østerågade nord for Nytorv.

Terminalen indeholder i alt 16 holdepladser.

Parkering

Omlægning og forskønnelse af Gabelsgade inkl.

krydset ved Fjordgade inddrager den nuværende Pplads.

Den foreslås i den forbindelse helt eller delvist

nedlagt.

En fredeliggørelse af Boulevarden nord for Vingårdsgade

medfører, at der vil være vanskeligt at

etablere adgang til parkeringspladsen øst for Budolfi

Kirke. P-pladsen foreslås derfor nedlagt.


Trafik & Miljø

Planen

Intentioner for områdets fremtidige udformning

I den fremtidige udformning er det en intention, at

oplevelsen af et middelalderligt gaderum skal forsøges

genskabt ved Østerågade, og at kontakten mellem

by og havn skal styrkes. Der skal udarbejdes en

helhedsløsning, hvor beplantning og det nødvendige

byudstyr som f.eks. buslæskærme, cykelstativer,

bænke m.v. indgår som en integreret del af det

samlede forslag.

Boulevarden nord for Vingårdsgade, hele Østerågade

samt Nytorv kan anlægges med en smal kørebane

for busser, cykler og ærindekørsel. Kørebanen

skal have en særlig udformning i forhold til fodgængerarealerne,

f.eks. med kantmarkering og/eller

skift i belægningen.

Der kan etableres allétræer langs Østerågade for at

styrke gadens karakter som et af byens hovedstrøg.

Det særlige sted, hvor Østerågade og Nytorv mødes,

skal have en særlig udformning, der understreger

stedets centrale betydning, både i trafikløsningen

og i den samlede oplevelse af området.

Pladserne ved Gabelsgade og foran Toldbygningen

er på skitsen vist som bilfrie pladser. Køremuligheden

ved Gabelsgade opretholdes og kan udformes

som en kørebane i en samlet pladsbelægning.

Aalborg Kommune • August 1996

Det centrale sted, hvor

Nytorv møder

Østerågade, skal have en

særlig udformning.

Idéskitse, der illustrerer områdets fremtidige indretningsmuligheder.


Trafik & Miljø

Fremtidige muligheder

Idéskitse til indretning af Boulevarden med indsnævret

kørebane samt træer i begge sider af gaden.

Idéskitse med busterminal i den nordlige ende af

Østerågade samt på pladsen foran Toldbygningen.

Aalborg Kommune • August 1996

Fredeliggørelse af Boulevarden

Efter omlægningen af John F. Kennedys Plads og

indførelse af P-infosystemet er trafikken på Boulevarden

faldet mærkbart, og trafikken består hovedsagelig

af trafik til og fra parkeringspladsen ved

Budolfi Plads.

På hele strækningen fra John F. Kennedys Plads

til Vingårdsgade kan kørebanen indsnævres til 8 m

til biler, busser og cykler. Derved gives der mulighed

for at etablere bredere fortove samt at genetablere

Boulevardens allétræer.

Det skal også fremover være muligt at korttidsparkere

i gaden. I idéskitsen er der indarbejdet parkeringslommer,

der svarer til den nuværende parkering,

samt enkelte vareaflæsningspladser.

Dobbeltretning af bustrafikken i Vingårdsgade

Det vil blive undersøgt, om det er muligt at flytte

bustrafikken fra Algade til Vingårdsgade for at fredeliggøre

området omkring Budolfi Kirke.

Der skal tages udgangspunkt i, at det kun drejer

sig om en flytning af busruterne i vestgående retning

med etablering af et enkelt busstoppested.

Planens gennemførelse forudsætter, at støjbelastningen

på boligerne i gaden ikke vil forhøjes mærkbart.

Busterminal ved Toldbygningen

Det er undersøgt, hvordan arealet ved Toldbygningen

kan inddrages i en terminalfunktion.

Planen forhindrer ikke, at man på længere sigt

kan vælge at udvide busterminalen nordpå til pladsen

foran Toldbygningen.

Det er muligt med meget små ændringer i busdriften

at flytte bustrafikken fra Nytorv til Nyhavnsgade/Slotspladsen.

Derved kan terminalfunktionen samles på den

nordlige del af Østerågade og foran Toldbygningen

med korte gangafstande mellem holdepladserne.

Der vil blive længere at gå fra gågaderne til stoppestederne,

men en terminal tættere på havneområdet

vil styrke de fremtidige anvendelsesmuligheder

på havnearealerne. Der vil også være gode

muligheder for at skabe attraktive gangforbindelser

gennem terminalområdet til havnen.

Østerågade og Nytorv kan ved Bispensgades udmunding

udformes uden hensyntagen til, at der

også skal være plads til svingende busser til og fra

Nytorv. Nytorv kan omdannes til et stort og centralt

beliggende torv for fodgængere, cyklister og

ærindekørsel, med mulighed for mange aktiviteter.

Denne udviklingsmulighed vil blive vurderet i sammenhæng

med planlægningen af havnefronten.


Trafik & Miljø

De overordnede mål

Sammenhængen mellem gågaderne skal forbedres.

De nye miljøvenlige busser minimerer støjgenerne.

P-infosystemet giver bedre udnyttelse af P-pladserne.

Aalborg Kommune • August 1996

Sammenbinding af gågaderne

Det overordnede mål er, at der ønskes en bedre

sammenhæng mellem de to gågadestrøg Bispensgade

og Algade. Der ønskes bedre og mere trafiksikre

forhold for fodgængerne i et stort, sammenhængende

og oplevelsesrigt strøgmiljø med gode

opholdsmuligheder for herigennem at styrke Midtbyens

forretningsliv.

Det centrale knudepunkt, hvor Nytorv møder

Østerågade, bliver af mange betegnet som "byens

hjerte". Området ønskes omdannet til et attraktivt

byrum til glæde for såvel byens borgere som gæster.

I det videre arbejde skal det undersøges, om der kan

etableres en bedre og mere synlig adgang til slottet

og voldanlægget fra området.

Det endelige løsningsforslag skal med ny indretning

og belægning respektere og styrke det historiske

bygningsmiljø.

Buslinier og -terminaler

Målene for den kollektive trafik er dels at sikre et

tilfredsstillende transporttilbud til borgerne, så alle

kan deltage i og udnytte samfundets aktiviteter og

tilbud, dels at bidrage til en ressource- og miljøbevidst

tilrettelæggelse af det samlede transportsystem.

I Midtbyen skal den kollektive trafik tillige virke

som alternativ til bilen. Der skal derfor sikres god

fremkommelighed for busserne og gode stoppestedsfaciliteter

for passagererne.

For at sikre, at disse mål kan nås samtidig med at

fodgængerforholdene i Østerågade og på Nytorv

forbedres, vil det være nødvendigt at indføre hastighedsbegrænsning

på max. 15 km. samt at alle nye

busser bliver miljøvenlige. Derved vil også støj- og

luftforureningen i området nedsættes.

Parkeringspolitik

Med udgangspunkt i, at det nuværende antal ppladser

anses for dækkende, skal der fortsat arbejdes

på at forbedre p-forholdene med etablering af centralt

beliggende større p-pladser, der kan indgå i det

etablerede P-infosystem.

I det videre arbejde med placering af parkeringspladser

skal der derfor tages stilling til:

• hvordan parkeringstrafikken skal afvikles

• om der skal anlægges flere P-pladser, og hvor de

kan ligge

• hvem der skal bruge parkeringspladserne.


AALBORG KOMMUNE • AUGUST 1996

More magazines by this user
Similar magazines