A4 TEMA - Djursland Landboforening

landboforening.dk

A4 TEMA - Djursland Landboforening

Vildtagre

Etablering af vildtagre i og udenfor skoven forbedrer

vildtets føde- og dækningsmuligheder.

Vellykkede vildtagre kan forbedre

vildtets levebetingelser markant

og i sidste ende give mere vildt.

Udover det jagtbare vildt kan

vildtagre også ofte hjælpe den øvrige

vilde fauna. For hjortevildt

og hare er det især vigtigt at kunne

tilbyde et ekstra fødetilskud i

form af grøntføde, når naturens

øvrige fødeproduktion er lavest,

hvilket som oftest er sidst på vinteren.

For fuglevildtet kan vildtagrene

have et bredere sigte, der

både forbedrer fødemulighederne,

samt giver den fornødne dækning,

som beskyttelse mod fjender.

Formål

Godt forarbejde øger sandsynligheden

for succes. Først skal vildtagerens

formål fastlægges, og

dermed hvilken funktion vildtageren

skal opfylde. Det skal

blandt andet overvejes, hvilke

vildtarter man ønsker at tilgodese,

om vildtageren skal tilbyde føde

og/eller dækning og på hvilket

tidspunkt. Her bør de enkelte

vildtarters krav inddrages, og potentielle

afgrøder vælges i forhold

hertil. Endelig bør det aktuelle

areal vurderes. Klimatiske og

jordbundsmæssige forhold er

sammen med den forudgående

dyrkningshistorie centrale parametre

i den forbindelse.

Vildtagre i skoven

Vildtagre, der primært skal tilgodese

skovens vildt, kan enten placeres

inde i selve skoven eller på

tilgrænsende skovnære land-

10

brugsarealer. Uanset valget er det

vigtigt at placere vildtagrene tæt

på vildtets naturlige opholdssteder.

Inde i skoven vil det især

være hjortevildtet, der får gavn af

de anlagte vildtagre. Placering af

vildtagre langs tætte tykninger

kan medføre, at hjortevildtet får

mulighed for at indtage føde i løbet

af døgnets lyse timer, hvilket

er en del af hjortevildtets naturlige

døgnrytme. Ro er afgørende

for vildtets benyttelse af vildtagrene,

så vildtagre kan med fordel

indgå som en naturlig del af mere

eller mindre forstyrrelsesfrie områder.

Mindre og spredte vildtagre

er som hovedregel bedre end

store samlede arealer. Dels føler

vildtet sig oftest mere trygt på

små arealer, og spredte vildtagre

vil også som regel komme flere

dyr til gode, fordi vildtet lever

spredt i skoven. Ideelle vildtagre

for råvildt behøver ikke være

større end 200 m 2 . For det større

hjortevildt er større vildtagre mere

relevante, og vildtagre mellem

0,1 og 0,5 ha anbefales.

Langstrakte smalle vildtagre opsøges

bedst af vildtet, fordi afstanden

til dækning altid er kort,

men en minimumsbredde på

15-20 meter er hensigtsmæssig.

Arealerne skal helst modtage sollys

i minimum 3-4 timer/dag for

at kunne opnå en tilfredsstillende

fødeproduktion, fordi mange

vildtafgrøder er sædvanlige landbrugsafgrøder

med et stort lysbehov.

Vildtagerens form og størrelse,

højden på nabobevoksninger

samt placering i forhold til verdenshjørnerne

er med til at bestemme

den tilgængelige lysmængde.

More magazines by this user
Similar magazines