A4 TEMA - Djursland Landboforening

landboforening.dk

A4 TEMA - Djursland Landboforening

Kære læser

Mange landbrug besidder udover de primære produktionsarealer arealer bevokset med

skov. Disse småskove har i samspil med områdets øvrige natur stor betydning for ejendommens

samlede naturindhold og værdi. Samtidig kan de have væsentlig rekreativ værdi

for både ejere og lokalområde. Ofte er ejerens interesse for skoven da også primært natur,

vildt og herlighedsværdi. Det er vores erfaring, at mange sådanne ”bondeskove”ikke drives

hensigtsmæssigt i forhold til ejerens ønsker og arealets størrelse.Vi vil med dette temahæfte

derfor sætte fokus på mulighederne for natur- og vildtvenlig drift af småskove.

Hvad siger skovloven

Skovloven giver vide rammer for flersidige hensyn til

natur og vildt i skoven.

Anvendelsen af Danmarks skove

er blevet reguleret gennem lovgivning

siden 1241.

Skovlovgivningen har gennem tiden

afspejlet de til den tid gældende

behov og den samfundsmæssige

udvikling. Skovene har

altid haft en flersidig anvendelse,

og har således gennem tiden fungeret

som f.eks. vedproducent,

græsningsareal, jagtområde og re-

2

kreativt område.

Størstedelen (90 %) af Danmarks

skove er fredskov, og reguleres

derfor af skovlovens bestemmelser.

Hvorvidt en skov er pålagt

fredskovspligt, fremgår af tingbogen.

Fredskov kan købes af alle,

hvorimod udstykning ikke

uden videre er tilladt. Ved ønske

om udstykning af fysisk sammenhængende

fredskovsarealer skal

der søges om dispensation. Som

udgangspunkt skal de enkelte

arealenheder efter udstykningen

være på mindst 50 ha på gode jorder

stigende til 300 ha på magre

jorder.

Skovenes alsidige udnyttelse

Skovloven skal fremme bæredygtig

skovdrift. Ved driften af det

enkelte areal skal det derfor tilstræbes

at:

• Fremme opbygningen af robuste

skove

• Sikre skovens produktion

• Bevare og øge skovenes biologiske

mangfoldighed

• Tilgodese hensyn til landskab,

naturhistorie, kulturhistorie,

miljøbeskyttelse og friluftsliv

Der er derfor mange grunde til at

dyrke skov. I småskovene er det

altovervejende interesser som natur,

vildt og herlighedsværdi, der

står højt på dagsordenen, og i

mindre grad produktion af ved.

Som skovejer har man vide rammer

for anvendelsen af sin skov

indenfor skovlovens bestemmelser

om anvendelse af fredskovspligtige

arealer.

Hvad skal man

På fredskovsarealer skal der stå

træer, der danner, eller kan danne

en sluttet skov af højstammede

træer. Senest 10 år efter afdrift af

en bevoksning skal arealet være

More magazines by this user
Similar magazines