Referat af 7. bestyrelsesmøde 2010

lgu.dk

Referat af 7. bestyrelsesmøde 2010

Konklusionsreferat af

7. bestyrelsesmøde 2010 den 02. august, kl. 19:30 – 22:00.

Side 1/3

04 AUG 2010

Indkaldt: Mødt: Afbud: Referent: Mødeleder:

Bestyrelsen :

Peter Surrow, PS Formand X X X

Finn P. Nielsen, FPN Næstformand X X X

Erik Hansen, EH X X

Heidi Bartelsen, HB X X

Hans L. Andersen, HLA X X

Jørgen Warming Hansen,

JWH

X X

Mogens Kjær Jensen,

MKJ

X X

Christina Lorentzen, CL kasserer -

1. INDLEDNING.

Peter bemærkede, at mødets hovedemne var en koordination af opgaver og ansvar ifm.

Sportsfesten.

2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE.

Behandling af aktionslisten.

Referatet blev godkendt. Hans bemærkede, at han havde meldt afbud til sidste møde.

Alle aktioner blev gennemgået – se bemærkningerne, der er anført med fed skrift i den

opdaterede aktionsliste.

Følgende blev besluttet pba. referatet og aktionslisten:

De administrative styringslister blev udfyldt. Listerne fremsendes til B, når de er

opdateret.

AKTION: Finn.

Børneattester skal udarbejdes af Heidi, Hanne, Hans og Kim og sendes til Peter. Heidi

lægger børneattestskemaet ud på LGU hjemmeside.

AKTION: De pågældende.


3. BESTYRELSEN.

I.a.b.

4. ØKONOMI.

Saldo: Ukendt. Peter undersøger saldoen til næste gang.

Peter bemærkede, at der ville være en del udgifter til Sportsfesten.

5. SAGER TIL BESLUTNING.

Der udsendes en ”reminder” til næste møde, hvor de nye vedtægter (2. udkast) skal

behandles.

AKTION: Peter.

6. UDVALGSRUNDEN.

Udvalgsrunden blev ikke behandlet for at give tid til drøftelse af Sportsfesten.

a. Gymnastik.

b. Svømning.

c. Fodbold, senior.

Senior:

Old Boys:

Damer:

d. Fodbold, junior.

Micro:

e. Håndbold.

f. Tennis og petanque.

Tennis:

Petanque:

Side 2/3


g. Motionsløb.

h. Øvrigt.

7. SPORTSFESTEN.

Forberedelserne til sportsfesten blev drøftet, idet opgavefordelingen ifm. møderne i

sportsfestudvalget generelt ligger til grund.

Følgende opgaver og ansvar blev fastlagt yderligere:

Der tages billeder af sportsfestens opstilling før start for at understøtte planlægningen de

kommende år. Heidi.

Det forsøges at sælge små nøddeposer som alternativ til slik. Indkøberne.

Bemandingen skal færdiggøres: Hans, Jørgen. Peter støtter.

Trøjer til personalet i baren pågår: Peter.

Fordeling af sportsfestprogram. Hans. Alle skal støtte.

Tombolalisten skal revideres til programmet. Peter.

Indkøbslisten til Kvickly blev eftersøgt. Alle.

8. EVENTUELT.

B takkede Erik og Helle for en fint lederfest, der var godt besøgt.

Næste møde 20 SEP 10, kl. 1930 i klubhuset.

FINN

referent

Side 3/3