DKR Referat 21. maj. 2012

lus.dk

DKR Referat 21. maj. 2012

Referat

Mødedato: 21. maj 2012

Mødested: Odense Politigård

Mødedeltagere: Allan Krohn Jensen, Anne Andersen, Annie Gaardsted

Frandsen, Benny Wielandt, Birgitte Baktoft, Charlotte Avnsted

Wæhrens, Hanne Dam, Jon A. Jørgensen, Jørn Højer-

Pedersen, Kim Hansen, Klavs Odgaard Christensen, Lisbeth

Olsson, Lise Bagge Rasmussen, Per Sandau, Steffen Daugaard,

Tine Nygaard.

Fra sekretariatet deltog: Henriette Nobili Christiansen,

Anette Aaby Hansen, Ann Birgitte Brixen, Gitte Lildholdt

Referent: Gitte Lildholdt

Afbud: Anett Wiingaard, Anette Storgaard, Arne Tornvig, Claus

Hansen, Ellen Østergaard, Hannah Hagerup, Jan Andersen,

Jesper Jarnit, Line K. Sidenius, Margot Hansen, Martin

Bannow, Peter Andersen, Pernille Christoffersen, Preben

Astrup. Erik Thorsted sendte Tine Nygaard som stedfortræder

Uden afbud: Flemming Pommer, Lene Wacher Lenz, Martin K. Mouritsen,

Michael Melbye, Per Ungfelt, Poul Nissen, Søren Buch,

Møde i Udvalget for Børn og Unge

1. Velkomst og orientering fra formand Kim Hansen

Fomanden introducerede de nye ansigter i udvalget:

Charlotte Avnsted Wæhrens, Social- og Integrationsministeriet

(afløser Ellinor Colmorten)

Allan Krohn Jensen, Uddannelsesforbundet

(Afløser Jan Andreassen)

Klavs Odgaard Christensen, Center for Boligsocial Udvikling

Udvalgets medlemmer præsenterede sig for de nye ansigter.

2. TF/DKR projekter

Udvalget for Børn og Unge følger tre Trygfonden/DKR projekter:

Kortlægning af mentor- og fritidsindsatser v. Projektleder Henriette Nobili

Christiansen (Tidl. Forebyggelse af grupperelateret vold)

Henriette gennemgik baggrund for kortlægning samt hvilken effekt, for

hvem, under hvilke forudsætninger og vanskeligheder forbundet med indsatser

inden for hhv. mentor-, fritids- og kombinerede mentor- og fritidsindsatser.

Den endelige rapport udkommer ultimo maj, og bliver offentliggjort på

dkr.dk. (Nu tilgængelig på http://www.dkr.dk/mentor-og-fritidsindsatser-

21. maj 2012

DKR-nummer:

12-050-0002

Sagsbehandler: gli


hjælper-unge-ud-af-kriminalitet, red.) Der vil efterfølgende blive udarbejdet

anbefalinger på baggrund af rapporten. Der er nedsat en følgegruppe

til udvikling af anbefalinger.

Se Henriettes PP-præsention for resultater af kortlægning.

Jon A Jørgensen forespurgte, om ”støttekontaktpersoner” kan fungere

som mentor i denne sammenhæng. Henriette mente, at (så længe) ordningen

lever op til den anvendte definition på en mentor, og så længe de

gennemgåede forudsætninger for effekt er til stede, er støttekontaktpersoner

en gyldig mulighed.

Annie Gaardsted Frandsen bemærkede om erfaringer fra Ungdomssanktionen,

at jo større kontakt, des større sikkerhed for succes.

Forældrenetværk v. Projektleder Anette Aaby Hansen.

Anette orienterede om baggrund og vision for projektet og redegjorde for

forløbet fremadrettet. I 2012 indhenter vi viden, herunder evaluering af

Samspillet og en opinionsundersøgelse blandt forældre med henblik på en

fagorienteret kampagne og en forældrerettet kampagne i 2012.

Se Anettes PP-præsentation for mere detaljeret indblik.

Jon A. Jørgensen foreslog at bruge forældreintra til at nå forældrene og

bemærkede, at vi stadig mangler materialer til daginstitutionerne, primært

børnehaverne. Anette svarede, at det i projektet er indskolingen der

har fokus, men at det ikke er udelukket, at det herfra kan bevæge sig videre

til andre.

Annie Gaardsted Frandsen fandt, at det er vigtigt at komme ud på mellemtrin

og i udskolingen. Her bliver klasserne ofte blandet og forældregruppen

bliver rykket rundt igen. Og det er et vigtigt tidspunkt at sætte

ind ift de unges livsforløb.

Hanne Dam orienterede om, at Skolen ved Søerne, Frederiksberg, arbejdede

med emnet, også i forhold til indvandrerforældre. Her er måske inspiration

at hente.

”Hvad skal der til, for at vi når i mål?” var det åbne spørgsmål til det efterfølgende

gruppearbejde, hvor Anette fik indspark til projektet fra udvalgets

medlemmer.

Forebyggelse af ungdomskriminalitet v. Projektleder Ann Birgitte Brixen

Ann gennemgik baggrund for og tankerne med projektet og redegjorde

for processen for projektet.

Se Anns PP-præsentation for mere detaljeret indblik.

Projektet er ikke et forskningsprojekt, men tager udgangspunk i at formidle

den bedst mulige viden, vi kan indsamle på det pågældende tidspunkt.

Side 2


Det vil blive kommunerne, der skal udpege ambassadørerne bl.a. for at

sikre ambassadørens legitimitet og forankring i det lokale samarbejde.

Der skal udarbejdes en profil for ambassadørerne, som bl.a. skal indeholde

elementer som interesse, legitimitet og tid. Det er samtidig vigtigt at få

koblet samarbejdspartnere på, der kan sikre projektet ud over projektperioden.

Jon A. Jørgensen ytrede sig positivt om projektet – det har vi ventet længe

på. Per Sandau frygtede, at ambassadørerne blot ville blive et ekstra

led i det lokale samarbejde. Denne betragtning delte Jon ikke, da han forventede,

at kommunerne vil udpege ambassadører i den eksisterende

gruppe af medarbejdere, og at projektet dermed blev en mulighed for at

højne indsatsen på området og skabe større sammenhæng på tværs af

kommunerne.

Klavs Odgaard Christensen spurgte yderligere ind til profilen for ambassadørerne.

Ann kunne fortælle, at der stadig er brikker, der skal falde på

plads, eksempelvis spørgsmålet om, hvordan det organisatorisk skal løses,

at en overordnet koordinator ikke har særindsigt på alle områder, og

derfor kan have brug for at involvere flere i arbejdet.

”Hvilke udfordringer og muligheder ser du i projektet?” og ”Hvad ser du

som særlige opmærksomhedspunkter?” var de spørgsmål til det efterfølgende

gruppearbejde, hvor Ann fik indspark til projektet fra udvalgets

medlemmer.

3. Tema: Kognitiv adfærdsterapi

Jonas Mannov blev desværre forhindret i at deltage, hvilket gav mere tid

til Paul George de Visme og hans oplæg om Kognitiv adfærdsterapi.

Paul introducerede den kognitive model og samspillet mellem tanker, adfærd,

krop og følelser – og kontekst. I arbejdet med den kognitive model

kan vi ændre følelser gennem at arbejde med tanker, adfærd og krop.

Herefter gennemgik Paul 1., 2. og 3. bølge inden for kognitiv adfærdsterapi.

Med den store opmærksomhed på evidens ligger de kognitive metoder

lunt i svinget, da de har haft dokumentation af effekt med hele vejen.

Metoderne har som sit udgangspunkt, at de skal give mening, både for

den behandlende og den behandlede.

Metoderne følger tit en manual, og det er denne tilgang, der er forsket i.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at det kan give et andet udslag hos

den enkelte unge, hvis man låser sig helt fast på manualen. Metoden skal

først og fremmest være meningsgivende, jf. ovenfor.

Side 3


Se Pauls PP-præsentation, som også berører emner, Paul ikke nåede indenom

i sit oplæg grundet de mange kommentarer og spørgelyst fra medlemmerne.

Allan Krohn Jensen spurgte ind til, hvilke muligheder vi har for at få professionel

hjælp til de unge med sår på sjælen. Paul mente, at vi som aktører

i feltet har en mulighed for at trække i trådene, og som minimum sørge

for at få sendt de unge videre til sagsbehandlerne i systemet. Det kan

godt betale sig at kigge på det etablerede system. Der er forskellige behandlingspakke,

om end det ikke nødvendigvis er den behandling, man

har brug for, man først kommer til.

Anne Andersen supplerede, at man som oftest bliver bedt om at bruge det

etablerede system først – PPR mv. Der er ”behandlingsgaranti”, men pt

går det på forsamtale. Der er stadig behandlingsventetid.

Paul gjorde opmærksom på, at det er blevet nemmere at få tilskud til

psykologbehandling over Sygesikring Danmark.

4. Præsentation af oversigt

Gitte præsenterede kort det nye værktøj, der har til hensigt at skabe bedre

overblik over kortlagte aktiviteter hos medlemsorganisationerne end

den tidligere 14-siders lange tekst. 15 medlemmer har budt ind med aktiviteter

inden for rådets 4 strategiske mål, som de arbejder med i eget regi.

Gitte vil gøre en aktiv indsats for at motivere flere medlemmer til at

bidrage til oversigten – som ud over at give udvalgets medlemmer indblik

i hinandens arbejde og deraf følgende mulighed for videndeling, sparring

og måske endda samarbejde, også giver sekretariatet i DKR indblik i medlemmernes

arbejde inden for det kriminalpræventive felt.

PP-værktøjet udsendes til alle medlemmer i den første 1.0-version. 1.0version

og efterfølgende opdateringer bliver tilgængelige på ekstranettet i

kategorien ”Medlemsaktiviteter” under gruppen ”Udvalget for Børn og Unge”.

5. Fastholdelse på Ungdomsuddannelserne

Udvalgets medlemmer efterspurgte en god blanding af teori og praksis til

temaet ”Fastholdelse på UU” 11. september. Praksiseksempler kan bl.a.

hentes hos ”Fastholdelseskaravanen” (Brug for alle unge), Fonden for Socialt

Ansvars ”Erhvervsguider” og de projekter, der har ansøgt midler hos

”Udviklingspulje til bekæmpelse af fravær fra uddannelse og for fastholdelse”

(Ministeriet for Børn og Undervisning).

I den teoretiske afdeling blev der henvist til CeFU og Bjørn Holstein, Statens

institut for Folkesundhed. Kim og Gitte kan kontakte forslagsstillerne

for yderligere råd og bistand.

Andre er velkomne til at byde ind med yderligere egnet materiale – både

inden for praksis og teori.

Benny Wielandt vil undersøge, om vi kan afholde næste møde hos UU København.

Side 4


Kommende møder

11. september, København: Udvalgsmøde. Tema: Fastholdelse på UU

15. november, København: Fællesudvalgsmøde. Tema: Aktivering af borgerne

i den kriminalpræventive indsats.

Side 5

More magazines by this user
Similar magazines