Referat fra generalforsamlingen 2012 - Sillerslevøre

sillerslevoere.dk

Referat fra generalforsamlingen 2012 - Sillerslevøre

Sillerslevøre Vandværk (a.m.b.a.) CVR nr. 26468639

Referat af

ordinær generalforsamling lørdag den 02. juni 2012 kl. 10.00 i Forsamlingshuset i Sillerslev.

Fra bestyrelsen var mødt: Formand Poul Laursen, kasserer Benny Jensen, Palle Fasterholt og Keld

Sommer. Der var afbud fra: Kaj Evan Jensen

Der var mødt i alt 11 personer repræsenterende 10 andelshavere.

Formanden bød velkommen og foreslog, at Niels Pøckel blev valgt til dirigent.

Der var ikke andre forslag og Niels Pøckel blev valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt ved brev med dagsorden og bilag til

alle medlemmer poststemplet den 14. maj 2012, og at den var lovlig og beslutningsdygtig.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

8. Eventuelt

ad 2.

Formanden aflagde bestyrelses beretning med supplerende bemærkninger, herunder at der er lavet

nye vandprøver maj 2012. Disse er lagt på internettet. www.sillerslevoere.dk.

Der var enkelte kommentarer og spørgsmål, som formanden besvarede. Samtidig oplyste

formanden at vandværksbygningen i år males og taget tjæres.

Endvidere oplyste formanden at han var blevet kontaktet angående eventuel reetablering af et

vådområde.

Beretningen blev taget til efterretning.

ad 3.

Kassereren gennemgik det udsendte regnskab for 2011 og bemærkede bl. a., at Årets resultat er et

overskud på kr. 24.697,94 mod overskud på kr. 51.922 året før og budget på kr. 5.700.

Bestyrelsen finder resultatet for tilfredsstillende.

Status viser et bankindestående på kr. 727.000. Pr. dato er indestående større end kr. 800.538,00

Egenkapitalen udgør kr. 721.696,02 med ledningsnettet, vandværkshuset og alt løsøre optaget til

kr. 0,00, hvilket betyder at egenkapitalen reelt er betydelig større.

Regnskabet er underskrevet af de generalforsamlingsvalgte revisorer og bestyrelsen, som indstiller

regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Der var enkelte kommentarer og spørgsmål, som kassereren besvarede.

Regnskabet blev godkendt.


ad 4.

Kassereren gennemgik det udsendte budget 2013 og bemærkede bl. a., at indtægterne budgetteres

uændret i forhold til 2012, idet den faste afgift som bekendt blev halveret med virkning fra budget

2012.

Vedligeholdelse af ledningsnettet kan være svært forudsigeligt, men hvis det skulle vise sig, at

beløbet ikke holder, er der overskud fra tidligere år, som vi kan modregne.

Om vedligeholdelsesbudgettet nævnte Kassereren, at det er bestyrelsens vurdering, at det

budgetterede beløb er tilstrækkeligt, men der kunne komme hændelser, hvor der kunne forekomme

overskridelse af dette beløb.

Budgettet blev godkendt.

ad 5.

Der er ikke indkommet forslag.

ad 6.

Dirigenten udbad sig forslag til valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af

Poul Laursen, Palle Fasterholt og Kaj Evan Jensen, der alle er villige til genvalg.

Som suppleant:

Peter Thornvig Petersen blev foreslået op valgt.

Der fremkom ikke andre forslag fra forsamlingen, hvorfor de nævnte blev valgt/genvalgt.

ad 7.

Dirigenten udbad sig forslag til valg til revisor og revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørgen Panduro og Gert Bech-Nielsen som revisorer, samt Ib Berg

som suppleant.

Dette blev godkendt.

ad 8.

Der var ikke yderligere punkter til behandling.

Det blev oplyst, at vores data for ledningsnettet er tilgængelig på Internettet under adressen:

http://vand.ge.dk/mors

Brugernavn: gæst

Password: gæst

Generalforsamlingen slut.

Refereret den 2. juni 2012.

Godkendt den 2. juni 2012.

Niels Pøckel

Dirigent

Similar magazines