forfatteren # 01 - Dansk Forfatterforening

danskforfatterforening.dk

forfatteren # 01 - Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01

2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening


leder nye medlemmer

En anden virkelighed

Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel i 1987, øget kassation,

stigende konkurrence med andre medier, kommunal strukturreform, lukning

af biblioteksfilialer, budgetnedskæringer, afskaffelse af bogbusser, kroniske

indskrænkninger af åbningstider mm. – det er den virkelighed på biblioteksområdet

Dansk Forfatterforening har beskæftiget sig med de seneste tyve år.

Det vi troede var virkeligheden.

I november sidste år offentliggjorde Styrelsen for Bibliotek og Medier en

rapport bestilt af kulturminister Carina Christensen, og den rapport afslører at

virkeligheden er en helt, helt anden.

Styrelsens rosenrøde panegyrik afslører nemlig, at lukningen af 131 biblioteksfilialer

(1/5 af landets filialer) er del af ”en sund og nødvendig omstillingsproces”,

og at der ”som følge af kommunalreformen er sket en række tilpasninger

i biblioteksstrukturen”. Andetsteds i rapporten præciseres det, at det er

urentable biblioteksfilialer der lukkes.

Nu er der jo intet der tilskriver, at antallet af biblioteksfilialer skal være det

samme til evig tid, at et bibliotek anno 2008 skal se ud nøjagtigt som i 1988,

1978 eller 1958, eller at et bibliotek ikke skulle tilbyde nutidens nye medier.

Folkebiblioteket er et vigtigt vidensmæssigt knudepunkt, hvor borgerne kan

låne bøger, musik, film, læse aviser og tidsskrifter, gå på internettet – kort sagt

tilegne sig viden, finde underholdning eller informationer.

Folkebiblioteket er således en særdeles vigtig grundpille i et oplysningsdemokrati

som vores, og det er også af afgørende betydning at landets mest

udsatte og mindst mobile borgere – de ældre, de handicappede, børn og unge –

har let adgang til et bibliotek i overskuelig afstand fra deres bopæl.

Derfor er det også en falliterklæring af dimensioner når man lukker filialer i

tyndere befolkede områder med henvisning til ”rentabilitet”. Et bibliotek er en

public service-enhed der skal servicere borgerne, ikke fremvise sorte tal på en

eller anden til lejligheden opfundet bundlinje. De primære succeskriterier er

brugertilfredshed og alsidighed, ikke overskud.

Selvom bibliotekerne gerne skal kunne stille en palet af medier og ydelser

til rådighed for borgerne, er det vigtigt at fastholde at den primære ydelse er

det skrevne ord, først og fremmest bøger, i et så varieret udvalg som muligt.

Lukninger af filialer efter et decentralt tilfældighedsprincip i kommunalt

regi er hverken ”tilpasninger” eller ”en sund og nødvendig omstillingsproces”.

Det er skadelig hovsapolitik der forringer en vigtig bestanddel af vores kulturarv

og –fremtid. Når man læser styrelsens rapport, må man konstatere at

George Orwell sandelig ikke har skrevet forgæves. Nysproget lever og har det

godt.

Det der er behov for, er at få formuleret en national vision og strategi for

folkebiblioteket i det 21. århundrede. Dansk Forfatterforenings forslag er at der

hurtigst muligt nedsættes en bibliotekskommission med dette kommissorium,

at arbejdet munder ud i en betænkning, og at betænkningens anbefalinger

implementeres fra centralt hold, således at man sikrer ensartethed i alle landsdele.

Frants Iver Gundelach

2

forfatteren # 01 2009

forfatteren

Ide Hejlskov Larsen F

Wildersgade 6A, 1.th.

1408 København K

Tlf.: 3254 2995

Mobil: 2712 3320

e-mail: ide.hejlskov@skriptoriet.dk

seneste udgivelse: ”Kloner og stjernekrig”,

Lindhardt & Ringhof 2000

Lars Husum S

Ahornsgade 22. 1tv.

2200 København N

Tlf.: 2241 6936

Mobil: 2210 1877

e-mail: larshusum@gmail.com

web: www.larshusum.dk

seneste udgivelse: ”Mit venskab med

Jesus Kristus”, Gyldendal 2008

Nils Jacob Rey Henningsen BU

Tlf.: 4587 5263

e-mail: nilsjrh@gmail.com

web: www.fredesverden.dk

seneste udgivelse: ”Frede går amok”,

Siesta 2008

Camilla Wandahl BU

Mobil: 2618 8055

Web: camilla.wandahl@gmail.com

Seneste udgivelse: ”Hjerte i vente”,

Høst & Søn 2009

Arne Keller DOF

Søbovej 4

5600 Fåborg

Tlf.: 6265 2404

e-mail: uso56dk@inet.uni2.dk

web: www.daw.dk

seneste udgivelse: ”Finanskrisen

2008-2009” (George Sovos),

Hovedland 2008

Christine Tjalve DOF

Hornbækvej 534

3080 Tikøb

Tlf.: 4975 9293

Mobil: 2173 0211

e-mail: ctjalve@yahoo.com

seneste udgivelse: ”Det lille barns

verden” (Philippe Rochat),

Hans Reitzel 2003

Jan Flemming Scheel L

Vinkelstræde 5

7700 Thisted

Tlf.: 3514 8563

Mobil: 3193 8563

e-mail: jfs.thisted@kunst.dk

seneste udgivelse: ”Forførelsens

strategi”, Urbino 1992

Alberte Winding BU, S

Frederiksborggade 22

1360 København K

Mobil: 2683 1714

e-mail: albertewinding@mac.com

web: www.alberte.dk

seneste udgivelse: ”Tisvilde strand”,

Politiken 2008

indhold

Nye medlemstilbud:

Dansk Forfatterforening – nu med

pressekort

– Sikkerhedsnet for frie fugle 4

Tosserne fra Palmyra 6

Kom og leg med på vores nye

hjemmeside 8

Legater 10

Konkurrencer 11

Invitationer 12

Andet 14

Kurser 15

Læserbreve 16

Den røde sofa 18

Forfatterens deadlines 2009 19

Kolofon 19

Kalender findes på bagsiden

# 01 2009 3


Nye medlemstilbud:

Dansk Forfatterforening

nu med pressekort

Sikkerhedsnet for frie fugle

På vegne af bestyrelsen,

Janne Hejgaard

4

forfatteren # 01 2009

forfatteren

Som medlem af Dansk Forfatterforening kan du nu

få pressekort. Det autoriserede pressekort giver dig

nemmere og gratis adgang til kompliceret eller dyr

research.

Dansk Forfatterforening er via udgivelse af

vores fagblad Forfatteren medlem af Danske Specialmedier,

og alle vores medlemmer kan nu ansøge

om pressekort. Kortet er det autoriserede politigodkendte

som landets journalister benytter.

Det giver adgang bag politiafspærringer, fri

adgang til langt de fleste kulturinstitutioner som

museer, udstillinger, zoo og meget mere.

Sædvanligvis udstedes pressekortet kun til

medlemmer af Dansk Journalistforbund (og altså

ikke til medlemmer kun af journalisternes Akasse).

Danske Specialmedier og Dansk Journalistforbund

lægger vægt på respekt og troværdighed

Som det kan læses af artiklen her ved siden af, er

der nu mulighed for Dansk Forfatterforenings

medlemmer for at blive medlem af en a-kasse og

følgelig blive berettiget til at modtage dagpenge i

perioder, hvor du ingen indtægt har. Er du allerede

tilmeldt efterlønssystemet kan du også få din

efterløn gennem AJKS. Begge dele kræver selvfølgelig,

at du opfylder de betingelser, som arbejdsmarkedsloven

sætter: Du skal kunne dokumentere

et vist antal arbejdstimer for at være berettiget til

at modtage dagpenge eller efterløn – de nærmere

betingelser kan du læse på AJKS’s hjemmeside, som

er ret let at orientere sig i (Link: http://www.journalistforbundet.dk/sw103.asp).

Det specielt interessante for os er, at nyuddannede,

fx fra Forfatterskolen, kan blive medlem af

a-kassen som dimittender og til dimittendsats. Og

at AJKS, som du kan se i deres artikel, opererer med

omkring kortet. Det er personligt og må ikke misbruges,

men naturligvis gerne benyttes hvor det

giver relevant adgang.

Prisen for kortet er 240 kr. i oprettelsesgebyr og

720 kr. for 3 år, hvorefter det kan fornyes, forudsat

du stadig er medlem af Dansk Forfatterforening.

Beløbet vil for de flestes vedkommende kunne

trækkes fra i skat, det kræver selvfølgelig en eller

anden form for indtægt på forfatterskabet/illustratorskabet

eller oversætterskabet, der har gjort

udgiften relevant.

Sådan ansøger du om kortet: Ansøgning om

pressekort skal gå igennem bladets redaktør, undertegnede.

Send en mail på trissegejl@gmail.com

og redegør ganske kort for dit behov for pressekort.

Trisse Gejl, redaktør

A-kasse for dansk forfatterforenings medlemmer

en omregningssats, der forvandler honorarer til

arbejdstimer. Det vil sige, at når du fx får udbetalt

et større honorar for en bog, vil dette honorar

kunne blive omregnet til timer og dermed være

med til at gøre dig understøttelsesberettiget. Der

er mange detaljer, der har betydning, og det er let

at blive forvirret. Der er imidlertid som sagt megen

information at hente på AJKS’s hjemmeside, og

det er desuden min erfaring, at de ansatte i AJKS er

vældig imødekommende og informative, når man

henvender sig pr telefon eller mail. Det mærkes, at

de er en forsamling af kommunikerende folk!

De ansatte i DFF’s sekretariat har til gengæld

ikke nogen speciel indsigt i a-kassesystemet, så

dem er der ingen grund til at henvende sig til med

spørgsmål.

Som forfatter kan du have ret til dagpenge, hvis du en dag står uden indkomst. Mens mange

a-kasser har svært ved at rådgive selvstændige og freelancere, har Arbejdsløshedskassen

for Journalistik, Kommunikation & Sprog (AJKS) stor erfaring med at sikre ikke-fastansatte

deres rettigheder på arbejdsmarkedet, og fungere som sikkerhedsnet for de frie fugle.

Af Boline Skovly og

Troels Johannesen,

Dansk Journalistforbund

A-kasserne er det sikkerhedsnet, der gør at man

uden at være fast tilknyttet en arbejdsplads tør kaste

sig ud i forskellige projekter uden i perioder at

stå helt uden indkomst. Men det kan være svært at

gennemskue, hvilken a-kasse der passer bedst, og

hvor man finder den bedste vejledning til en pris

man kan overskue.

Hvad skal en a-kasse kunne? Kan den hjælpe

mig, hvis jeg bliver ledig i kortere eller længere

perioder og forstår den overhovedet de særlige problemstillinger,

der er for netop min beskæftigelse?

Traditionelt betragtes forfattere som selvstændige

i a-kassesystemet og kan derfor ikke få dagpenge.

Det skyldes ofte a-kassernes manglende kendskab

til denne særlige gruppe.

Men sådan er det ikke i AJKS, der er a-kasse for

journalister, fotografer, grafikere, kommunikatører

sprogfolk og andre formidlere. Her beskæftiger

vejlederne sig dagligt med medlemmernes særlige

problemstillinger. Det gælder for eksempel,

hvordan enkeltstående honorarer og vederlag fra

ophavsrettigheder indgår i den samlede indkomst

af betydning for udbetalingen af dagpenge.

Hjælp uanset status

I dagpengesystemet opererer man med to grupper

for, hvem der kan modtage dagpenge: Lønmodtagere

og de selvstændige. I denne opdeling falder

forfattere og skribenter ofte udenfor, og derfor er

den rigtige rådgivning af stor betydning for om

man kan modtage supplerende dagpenge, eller om

man kan modtage dagpenge, hvis man f.eks. får

forskellige honorarer fra tidligere udgivelser eller

indgår aftale om kommende udgivelser.

AJKS’ medlemsgruppe består af alle typer af

formidlere, og derfor kender AJKS til beskæftigelsessituationen

blandt disse grupper, og de særlige

vilkår, der gør sig gældende, og det er en af de

væsentligste grunde til, at der bliver flere og flere

medlemmer, der søger mod AJKS.

I AJKS er der godt 2200 medlemmer, der betegner

sig selv som freelancere. Det svarer til, at 20 %

af de erhvervsaktive medlemmer er løst tilknyttet

arbejdsmarkedet, og derfor har brug for a-kassens

ekspertise på dette område.

SIKKeRHeDSNeT FOR 12,50 Om DAgeN

Medlemskabet i AJKS koster 385 kroner om måneden

– eller cirka 12,50 kroner om dagen. Hvis

man ønsker efterlønsordning oveni koster det

423 kroner ekstra om måneden. Som udgangspunkt

kan alle optages enten hvis de ikke er

medlemmer af nogen a-kasse eller overflyttes

fra andre.

SæRLIge FORHOLD FOR FORFATTeRe

p Hvis du har indtægter i forbindelse med ophavsrettigheder

bliver disse ikke fratrukket

dine dagpenge, mens du er ledig. Derfor kan

du stadig modtage eksempelvis biblioteksafgifter,

Koda og Gramexafgifter, selvom du

modtager dagpenge.

p Modtager du derimod betaling for genanvendelse

af f.eks. bøger, du har skrevet før

du meldte dig ledig skal der ske fradrag i

dagpengene. Det sker på baggrund af en

omregningssats som er på 195,05 kroner

i timen. Fradraget foretages på det tidspunkt,

hvor du modtager betalingen.

p Freelance- og honorararbejde omregnes i

dagpengesystemet til løntimer. Eksempel: Et

honorar på 5000 kr. omregnes til timer sådan:

kr. 5000 : 195,05 = 25,63 løntimer. Disse

timer skal fradrages i dagpengene.

p Hvis du får et stort honorar ved f.eks. udgivelse

af en bog, tæller timerne med som

lønarbejde eller selvstændig virksomhed.

Hvis der er tale om selvstændig virksomhed

på fuldtid kan man ikke modtage dagpenge

samtidig. Men hvis du arbejder som selvstændig

højst 15 timer om ugen, vil du kunne

modtage supplerende dagpenge samtidig

med at man skriver bogen. Det kræver dog

tilladelse fra a-kassen.

Du kan læse mere om AJKS på Journalistforbundet.dk/a-kassen

# 01 2009 5


Tosserne fra Palmyra

af Michael Svennevig,

forfatter, dukkemager

og dramatiker.

6

forfatteren # 01 2009

forfatteren

Jeg havde fået et arbejdsophold på Det Danske

Institut i Damaskus i Syrien i efteråret, og alting

tegnede rigtig godt.

Instituttet er smukt som en turistattraktion

– og det er det også i efterårsmånederne, når den

daglige strøm af enkeltbesøgende og grupper indfinder

sig for at beundre det fantastiske institut.

Jeg står op ved 05-tiden for at have stedet helt for

mig selv. I dagtimerne forsøger jeg at klemme mig

op imod en dør, for ikke at være synlig nede fra gården,

hvor de besøgende står på tæer for at kigge ind

ad vinduerne. Instituttet sælger med den ene hånd

arbejdsro og fordybelse til kunstnere og forskere,

mens de med den anden lejer ud til indtægtsgivende

fester, re ceptioner, modeshows, koncerter og

operaarrangementer. Det fungerer ikke. Som et minimum

kræver det en forhåndstilkendegivelse af,

at efterårsmånederne godt kan være lidt støjende

og tætpakket med arrange menter – eller måske et

ledelsesskifte.

På vandpibebar

Jeg sidder på en vandpibebar midt i Damaskus

og drikker te og ryger vandpibe. Fra tid til anden

kommer caféens vandpibebestyrer rundt med et

kulbækken med friske glødestykker. Tobakken

smager af æbleblomst, og den kraftige duft er en

del af det udendørs caféliv. Hele tiden lyden af

terningkast og smæld af brikker, der rammer hinanden

på brættet, alt imens fluer kravler hen over

bordpladen.

En ung syrisk digter

Jeg går rundt i timevis, mens min underbevidsthed

arbejder på højtryk med det stof jeg skriver på. Der

er stadigvæk så få, der taler engelsk, at det kræver

lidt ekstra energi at finde de, der er nysgerrige

og har lyst til at fortælle. Jeg møder en ung syrisk

digter på en af vandpibebarerne. Han er midt i

20´erne og optaget af at registrere livet omkring

sig. På mit spørgsmål om, hvordan det er at have

det projekt og samtidig vide, at det ikke er alt som

kan siges, svarer han, at det vigtigste for ham er,

at han ikke censurerer sig selv, mens han skriver,

men at han bagefter nøje overvejer, hvad der kan

offentliggøres.

Tosserne i Palmyra

Damaskus er omgivet af ørken. Der er dog frodigt

i den nordlige og nord vestlige del af landet, men

ellers er der bare ørken og en håndfuld byer. Kilometer

efter kilometer af ørken glider forbi busvinduet,

mens uende ligheden flyder ud for mit blik.

For turisten er Palmyra et møde med imponerende

ruiner, mens det for syr erne er en påmindelse om

det underjordiske fængsel for de politiske fanger,

der ligger i samme område.

Palmyra er et sted, hvor nutid og fortid mødes.

På caféen i Palmyra bliver tosserne gennet væk da

jeg sætter mig for at drikke te ved et vakkelvornt

bord.

En tyk mand med strithår vugger forbi. I går aftes

dirigerede han henført en imaginær trafikstrøm

længere oppe ad gaden. Han kigger intenst på mig.

En af semitosserne er så meget en del af caféen, at

han ikke lader sig forvise og er snart tilbage igen.

Han synger og snakker med sig selv.

Børnene er nådesløse i deres kedsomhed. De

har været ovre og hive ham i kinderne og hugge

nogle af hans chips. Han kigger bare glad efter

dem, da de går videre tyggende på hans chips. Jeg

køber en ny pose chips til ham.

Det er sidst på eftermiddagen og stadig siesta.

En 10-årig dreng rider forbi på et æsel, som han dasker

til med en gren. Heden er efterhånden taget af

og lyset er blevet blødere. Jeg indlogerer mig på det

lille spartanske hotel oven over caféen. Dobbeltværelset

er ikke stort, men rent og nydeligt med

en lille balkon og koster bare 40 kr. Og pludselig

er den der. Fornem melsen af, at her ville jeg kunne

skrive. En af de store gevinster ved at bo sammen med andre kunstnere er det fællesskab, der opstår.

Jeg boede sammen med Anne i Damaskus. Sammen rejste vi til ørkenbyen Palmyra. Illustration: Anne Straarup.

# 01 2009 7


Kom og leg med på den nye

hjemmeside

Lotte Garbers,

medlem af bestyrelsen,

og Sara Strand,

kommunikationsmedarbejder

8

forfatteren # 01 2009

forfatteren

Velkommen til Dansk Forfatterforenings nye

hjemmeside. Vi håber, du kommer til at bruge den

flittigt, og vi vil gerne invitere dig indenfor til at

være med til at gøre siden endnu mere interessant.

Den er ny, ikke kun i design og funktionalitet, men

den kan også noget andet og mere end den gamle

hjemmeside, selvom alt oprindeligt stof naturligvis

stadig er tilgængeligt (databaser over legater og

legatboliger, over juridiske faldgruber og al mulig

anden nyttig viden). Den sikreste og hurtigste vej

til at lære den at kende er at gå ind på siden og gå i

gang med at klikke.

Adressen er www.danskforfatterforening.dk.

Streamer

Det første, du nok lægger mærke til, er streameren.

Det er den frise af bøger, der bevæger sig på forsiden.

Den består af forsider på medlemmers sidste

nye udgivelser. Vil du også have din sidste titel med

i frisen, så kan du læse mere om de tekniske krav

under menupunktet ’Dansk Forfatterforening/

FAQ’. Vi lægger bøgerne op efter først til mølle

princippet. En gang om ugen bliver en bog fjernet,

og en ny bliver lagt op. Når du klikker på en af

bøgerne i streameren, kommer du til endnu en ny

funktion:

Profil

Profilen er en slags minihjemmeside, som alle

vores medlemmer får tildelt. Her kan du skrive

om dig selv og dine udgivelser, linke til andre eller

egen hjemmeside, skrive om hvad du tilbyder af

foredrag etc. Altså en mulighed for at profilere

dig for alle. Alle kan se din profil, det er ikke kun

medlemmerne, der kan. I januar modtog du en

mail med et login, så du kan oprette din profil. Når

du logger ind, kommer et nyt menupunkt frem

ude til højre ”min profil”. Har du ikke fået et login,

eller har du ikke en mail, så kontakt Sara Strand

i sekretariatet. Under punktet ’medlemmer’ på

hjemmesidens forside (højre side) kan man også

bladre gennem alle medlemmers profiler.

FORFATTEREN som PDF

I højre spalte på forsiden ser du bl.a. en forside af

FORFATTEREN. Som noget nyt ligger sidste udgave

af bladet som en PDF fil, klar til at åbne og bladre i

en måned efter udgivelse, hvis du har forlagt bladet

eller ikke gider rejse dig. Alle gamle numre siden

bladets nye design vil også være tilgængelige i arkiv.

Papirudgaven udkommer 8 gange årligt, men

udvalgte artikler bliver lagt op på hjemmesiden,

så du har mulighed for at kommentere på dem

med det samme og skabe en debat via endnu en ny

funktion, nemlig:

Kommentarfunktionen

På alle relevante indlæg kan alle kommentere.

Hvis du f.eks. synes, lederen i FORFATTEREN er for

vag, så skriv en kommentar og se om nogen mener

noget andet.

Writer’s blog

Også i højre spalte på forsiden finder du en stafet,

vi har kaldt ”Writer’s blog”. Hver uge i en måned

skriver et medlem en weblog, kort kaldet en blog,

som er en lille kommentar, der rigtig gerne skal

kommenteres. Det er tanken, at det er noget, der

kommer direkte fra medlemmets skriveblok(g),

så alt er tilladt, stort, småt, skævt, skørt. Er du

interesseret i på et tidspunkt at skrive denne blog,

så kontakt Sara Strand i sekretariatet.

Fase 2

Hjemmesiden er ikke færdig. Af økonomiske

grunde har vi valgt at opdele udviklingen i to faser.

Fase 2 er ikke synligt stor og har overvejende fokus

på den interaktive del. Kravspecifikationen er i

skrivende stund ved at blive udarbejdet, og der

er mange småting, men de to største udvidelser

bliver:

Forum

Et forum på en hjemmeside er ligesom en virtuel

opslagstavle, hvor alle, der er inviterede, kan lægge

dokumenter, kommentarer, ideer op et samlet

sted. Det er også et smart sted til lagring. Alle med

et login kan lave et forum. Det kan være en helt

åben krimigruppe, hvor alle kan læse alt, og alle

må være med, eller det kan være en lukket udvalgsgruppe,

hvor man lægger alle sagsakter et samlet

sted, og man kan bruge lagringen til at dokumentere

historik f.eks. I forum bliver der også mulighed

for at lægge lyd- og billedfiler op.

Nyhedsbrev

I forvejen er det sådan, at når en gruppe skriver en

nyhed på gruppens side, får de medlemmer, der

ønsker det, en mail med besked om nyheden. Men i

fase 2 kan vi lave mere avancerede og mere automatiske

nyhedsbreve fra hovedforeningen, så det ikke

er dig alene, der skal huske at gå ind på siden og se,

hvornår du skulle have søgt et legat eller tilmelde

dig årsfesten f.eks.

FAQ

Hvem kan se siden?

Alle kan se alt. Vi ønsker at invitere alle indenfor,

ikke mindst for at læse om medlemmerne på

deres profiler. Derfor kan alle også kommentere

på fx artikler, ledere og debat. Det kræver ikke

login.

Hvad kræver login?

Det gør oprettelse og redigering af profiler.

I fase 2 kræves der også login for at oprette

fora.

Kan jeg selv lægge en artikel op?

Pt. er det kun gruppeformænd og bestyrelsesmedlemmer,

der selv kan lægge tekst på siden.

Har du et indlæg, du gerne vil uploade, så kontakt

Sara Strand.

Hvordan laver jeg mit login?

Du burde have fået en e-mail med instruks, hvis

ikke, så kontakt Sara Strand.

Hvordan får jeg min bogforside med?

Find de tekniske krav på www.danskforfatterforening.dk

under menupunktet Dansk Forfatterforening/FAQ.

Adressen er stadig:

www.danskforfatterforening.dk

Kontakt Sara Strand på:

ss@danskforfatterforening.dk

# 01 2009 9


legater KonKurrence

TegNeReN ANNe gReTeS FOND

- HUSeT I pROveNCe

Anne Gretes hus i Fox-Amphoux, dept.

Var, Frankrig, er ifølge fondens vedtægter

bestemt til arbejdsophold for skønlitterære

forfattere og digtere, tegnere, grafikere,

arkitekter og fotografer. Med undtagelse

af udgifter til el og telefon stilles huset til

rådighed for 2.500 kr. Om måneden.

Ansøgninger om ophold i huset i perioden

1. sept. 2009 til 31. aug. 2010 skal

indsendes til nedenstående adresse senest

31. marts 09.

Ophold i huset skal være af mindst en

måneds varighed – max. 4 måneder – og

sådanne ansøgere, der har brug for arbejdsro

og indenfor et begrænset tidsrum

har et større arbejde at udføre, vil blive

foretrukket. Ansøgerens økonomisk

forhold er ikke afgørende. Huset må højst

bebos af to personer.

Yderligere oplysning tilsendes ved skriftlig

henvendelse til:

Tegneren Anne Gretes Fond

c/o Brødrene Brøndum

Schacksgade 10

1365 Kbh K

DIReKTøR J.p. LUND Og HUSTRU,

F. BUggeS LegAT

Legatet anvendes som understøttelse til

skønlitterære forfattere, der ikke er fyldt

35 år.

ansøgningen skal være Dansk

forfatterforening i hænDe senest

tirsDag Den 10. marts 2009

kl.12.

Ansøgningerne skal være påført ansøgers

cpr.nr., navn, adresse, telefonnr. og evt.

e-mailadresse.

Dansk Forfatterforenings legatudvalg

indstiller til dette legat ultimo april, og en

ekstern bestyrelse foretager den endelige

uddeling i foråret 2010. (forudsat at der

er midler nok til uddeling.) Der sendes

kun svar til de ansøgere, der får tildelt

legatmidler.

Ansøgninger kan ikke sendes elektronisk.

10

forfatteren # 01 2009

forfatteren

Bilagsmateriale kan ikke eftersendes efter

ansøgningsfristens udløb. Ansøgninger

der modtages i Sekretariatet efter ansøgningsfristens

udløb eller ansøgninger,

der ikke indeholder de krævede oplysninger

jf. ovenfor, vil ikke blive behandlet.

Indsendte bilag vil kun blive returneret,

såfremt frankeret svarkuvert er vedlagt

ansøgningen.

Læsere af ”Forfatteren”, der har kendskab

til personer, som opfylder betingelserne,

opfordres hermed til at rette henvendelse

til de pågældende og oplyse dem

om legatet og ansøgningsfristen.

Søg OpHOLD I ROm

Ophold på Det Danske Institut 1 uge

5 mdr. for forfattere og billedkunstnere

mellem 1. sept.-31. dec., se

www.dkinst-rom.dk

søg inDen 16. feb.

Søg gRATIS ARBeJDSRO I

mIDTJyLLAND

Hald Hovedgård ved Viborg har løbende

ansøgning. Opholdet kan vare 1 uge-

3 mdr. Se www.haldhovedgaard.dk

FORFATTeRCeNTRUm (STATeNS

KUNSTRåD)

En ordning, der støtter forfatteroplæsninger/foredrag

indenfor alle genrer ved at

dække hele eller dele af forfatterens honorar

med op til 5.000 kr. Gør opmærksom

på den næste gang du bliver spurgt om du

vil optræde gratis. Alle oplysninger ligger

på www.kunst.dk under ísøg tilskudí.

Ansøgningsfrister

15. februar, 1. april, 15. august, 1.

oktober, 15. november og

1. Januar

Hvad kan der søges til

Forfattercentrum giver støtte til danske

forfatteres honorarer ved enkeltstående

oplæsningsarrangementer i Danmark,

hvor forfatterne præsenterer egne værker.

Med midler fra Marienborgpuljen

er Forfattercentrum udvidet til at dække

oplæsningsarrangementer med forfattere

inden for alle de litterære genrer,

som dækkes af Kunstrådets Litteraturudvalg.

Der kan ydes støtte på 5.000 kr.

ved arrangementer med én forfatter. Ved

arrangementer med flere forfattere kan

der ydes 4.000 kr. i støtte pr. forfatter.

Forudsætningerne for honorarstøtte er:

p At der er tale om forfattere med et

solidt forfatterskab bag sig (normalt

mindst to værker udgivet på et af

forfatteren uafhængigt forlag)

p At ansøgende arrangør bidrager med

rejse- og opholdsudgifter

p At arrangementet annonceres og er

offentligt tilgængeligt.

Hvem kan søge

Alle arrangører som kan opfylde de opstillede

kriterier for ordningen. Normalt

vil der ikke kunne ydes støtte til arrangementer

med flere end tre deltagende

forfattere. Støtte til arrangementer af

denne type skal søges under De generelle

midler. Arrangører af arrangementsrækker,

dvs. mere end tre arrangementer ved

samme arrangør inden for et halvt år, skal

ligeledes søge støtte under De generelle

midler.

Der er seks årlige ansøgningsfrister:

1. JANUAR for arrangementer

mellem 15/1 og 1/3

15. FeBRUAR for arrangementer

mellem 1/3 og 1/5

1. ApRIL for arrangementer

mellem 1/5 og 1/9

15. AUgUST for arrangementer

mellem 1/9 og 15/10

1. OKTOBeR for arrangementer

mellem 15/10 og 1/12

15. NOvemBeR for arrangementer

mellem 1/12 og 15/1.

NIeLS eBBeSeN. eN mAND, eN

myTe – meN IKKe NOgeN BOg.

eNDNU.

Som historisk person er Niels Ebbesen

(1308-1340) kendt for at have dræbt den

kullede greve, men bortset fra det er det

småt med faktuel historisk viden om ham.

Som myte er han til gengæld en af de helt

store, med potentiale til romaner, film,

games osv. Alligevel findes der intet af den

slags, og derfor er myten lidt uhåndgribelig.

Det ønsker Niels Ebbesen Foreningen i

Randers at gøre noget ved, og derfor udskriver

den nu en bogkonkurrence.

Alle danske forfattere inviteres til at

deltage, i første omgang ved at skrive

en synopsis. Vinder af konkurrencen er

den forfatter, der indsender den bedste

synopsis. Han eller hun har så ca. 1 år til at

skrive sin bog.

Præmiesummen er 100.000 kr., der alle

går til vinderen, og Niels Ebbesen Foreningen

har sikret sig fagkyndig bistand

fra Dansk Forfatterforening, når synopserne

skal vurderes.

Bedømmelsen af synopserne sker ud fra

en række kriterier:

Bogen skal reflektere historien om Niels

Ebbesen, tilført væsentlige strømninger

og værdier der afspejler samfundet i dag,

og den udvikling der er på vej.

Handlingen skal helst foregå i og omkring

Randers.

Fortællingen skal have potentiale til at

kunne anvendes i andre sammenhænge

som fx teater, film, interaktive spil, tvserier,

tegneseriefigur m.m.

Bogen skal helst skabe debat om nutidens

samfundsværdier.

Bogen skal have bestseller-potentiale.

Målgruppen skal være læsere fra 15 år og

opefter.

Niels Ebbesen Foreningen, der selvfinansierende

og uafhængig af offentlige og

private interesser, har skaffet midler til

konkurrencen og øvrige aktiviteter ved

hjælp af egne fundraisingaktiviteter, et

tilskud fra Randers Kommune samt en

bevilling fra Nordea Bank Fonden.

Deltagerne i bogkonkurrencen skal

indsende deres synopsis senest 30. marts

2009. Vinderen udpeges senest 1. maj

2009. Den færdige bog ventes derefter at

kunne udgives maj 2009.

Læs mere om foreningen, om konkurrencen

og om de præcise vilkår på www.

nielsebbesensdag.dk

Yderligere oplysninger:

Per Nørret, tlf. 21 20 65 02.

– en fredfyldt oase i Vesthimmerland

Individuelt ophold eller mindre gruppe

Stilhed, Inspiration, Fordybelse

Reflektion, Arbejdsro, Rekreation

Strand - natur - økologi

Få Limfjorden ind under huden!

www.vesterelkaer.dk

Tlf. 9863 4103 / 2944 4114

2009: INDVARSLING AF GENERALFoRSAMLING

Dansk Forfatterforenings ordinære generalforsamling finder i år sted:

Lørdag den 25. april 2009 kl. 15.00 i foreningens lokaler, Strandgade 6, stuen, 1401 København K.

Frister: Vedtægternes § 8, stk. 8. Forslag til vedtægtsændring skal være foreningens sekretariat i hænde senest den 10. januar. Stk. 9. Andre forslag skal være foreningens sekretariat i

hænde senest den 10. februar.

Kontingentrestance: Vedtægternes § 11, stk. 2. Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage i generalforsamlingen og har ikke stemmeret ved urafstemninger. w

# 01 2009 11


12

Skønlitterær gallafest

Det er os en ære at invitere alle forfattere

af voksen-skønlitteratur i Danmark til den

første og største skønlitterære gallafest i

mands minde.

Festen holdes i Literaturhaus, Møllegade

7 i København n d. 21. februar kl. 19.30 og

er gratis for debutanter og koster 50 kr.

for os andre.

Her er laks og champagne, Klaus Rifbjerg

holder festtalen til årets debutanter

efterfulgt af jazz og cocktails og fed dansemusik

til ud på de små timer.

Tilmeld dig på bal@literaturhaus.dk nu

eller allersenest d. 16. februar.

Med venlig hilsen

Lotte Garbers, Dansk Forfatterforening

Og

Kristian Ditlev Jensen,

Danske skønlitterære forfattere

forfatteren # 01 2009

forfatteren

invitationer

KæRe S-meDLem

DeT eR SNART TID TIL åRSmøDe.

Det sker lørDag D. 14. marts kl.

15 til senest kl. 18.

Der vil være middag bagefter til en pris

på kr. 120,- Tilmelding til middag sker til

sekretariatet. Vel mødt!

Dagsorden:

a. Valg af dirigent og referent.

b. Formandens beretning.

c. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

d. Arbejdsplan og budget, herunder

fastsættelse af kontingent.

e. Forslag fra styrelsen og fra medlemmerne.

Forslag fra medlemmerne skal

være indsendt til styrelsen senest

14 dage før årsmødet for at komme

til afstemning. Forslaget skal være

videresendt til medlemmerne inden

årsmødet.

f. Valg af formand, styrelsesmedlemmer,

suppleanter samt en kritisk revisor.

Lotte Garbers genopstiller ikke som

formand. En samlet styrelse peger

på Jo Hermann, såfremt hun bliver

genvalgt. Derudover er følgende på

valg: Trisse Gejl og Christina Englund,

de ønsker ikke genvalg. Begge suppleanter,

Camilla Stockmarr og ole

Strandgaard er på valg, kun Camilla

ønsker genvalg.

g. Vedtægtsændringer. Styrelsen har

stillet forslag til at korrigere vedtægterne,

så de passer til foreningens nye

vedtægter. Ændringsforslagene ses

her i kursiv:

§2 Skønlitterære forfattere kan blive

medlemmer af S-gruppen, hvis de er

optaget i Dansk Forfatterforening i

overensstemmelse med reglerne i § 4 i

vedtægterne for Dansk Forfatterforening,

samt de af Dansk Forfatterforenings

bestyrelse udarbejdede udfyldende

retningslinjer, og hvis de opfylder

eventuelle supplerende bestemmelser

for optagelse udarbejdet af S-gruppens

styrelse.

§6 Formanden vælges på årsmødet.

Styrelsen konstituerer sig inden en

måned efter årsmødet.

§7 Gruppens øverste organ er årsmødet,

der afholdes inden udgangen af

marts måned. Årsmødet indkaldes af

styrelsen med 21 dages varsel ved meddelelse

i ”Forfatteren”. I indkaldelsen

skal anføres sidste dato for indsendelse

af forslag til ændringer (mindst

to arbejdsuger). Indkaldelsen kan suppleres

med meddelelse via e-mail til de

medlemmer som har e-mailadresse.

h. Forelæggelse af budget, herunder

fastsættelse af kontingent.

i. Forslag fra styrelsen og fra medlemmerne.

Forslag fra medlemmerne skal

være indsendt til styrelsen senest på

den i indkaldelsen anførte dato for

at komme til afstemning. Forslag skal

være videresendt til medlemmerne

via e-mail senest 5 arbejdsdage inden

årsmødet.

Hvis man ønsker vedtægter med

ændringer i deres fulde længde, ligger

de på www.danskforfatterforening.dk

eller kan rekvireres i sekretariatet.

j. Eventuelt.

DeLTAg I FORåRSmøDe meD

JyLLANDS FORFATTeRe

Vi holder vores næste møde lørdag den

21. marts 2009 på Hald Hovedgaard,

Viborg. Mødet starter kl. 10.00 og slutter

kl. 16.00.

Agenda følger senere.

Hvis du har lyst til at mødes med andre

forfattere, der arbejder i Jylland, og du i

forvejen er medlem af Dansk Forfatterforening,

så er du selvskreven til at blive

medlem hos os.

Læs mere om os på www.Jyllandsforfattere.dk

eller mail Tine Enger: tine.

enger@stofanet.dk

mOR

DeN BeDSTe I veRDeN?

Søndag den 8. marts på International

Kvindedag byder fem erfarne mundtlige

fortællere på historier i Dansk Forfatterforening.

Emnet er ”MØDRE” – fra

antikken til i dag.

Det er fortællegruppen Con Amore –

som består af Ditte Krøgholt, Dorte

Futtrup, Lene Brok, Lisbeth Lund og Annette

Bering Liisberg – som vil fortælle

om MoR til alle tider.

Mor-skikkelsen kalder på de store følelser

og handlinger. På kærlighed og had,

savn, magt, drab, hævn og afstraffelse.

Så dramatikken mangler ikke i de højst

forskellige fortællinger, men de rummer

også humor, bevægende passager,

livskvalitet og fantasifulde indfald.

Så velkommen i Dansk Forfatterforeningens

lokaler søndag den 8. marts

2009 fra kl. 15 til kl. ca. 17. Entré 80

kr. Billetter kan reserveres pr. e-mail:

annette@beringliisberg.dk. Betalingen

foregår ved indgangen.

Ditte Krøgholt har været højskolelærer,

men har de sidste tyve år udelukkende

levet som fortæller af store som af

har Du hørt, at Det er tiD

til årsmøDe i bu-gruppen?

Der bliver gennemgået

årsberetning og

regnskab, og Der er valg

til styrelsen. Det bliver

holDt D. 28. februar 2009

klokken 17.00.

mindre litterære værker, klassiske som

moderne. Hun fortæller ”Pigen og Bøddelen”.

Dorte Futtrup: Mundtlig fortæller

siden 1990 med et bredt repertoire

for aldersgruppen 3-100 år. Forfatter,

foredragsholder og underviser med

opgaver i Danmark, Norden, New York,

Berlin og Beijing. Hun fortæller ”Pigen,

der forsvandt”.

Lene Brok er eventyrfortæller og

forfatter til bøger om den mundtlige

fortællings virkning og kraft. Hun fortæller

historien om en umulig kærlighed

mellem en bekymret mor og hendes lille

søn.

Lisbeth Lund, som også er aktiv i

fortællegruppen Nordkystfortællerne,

har tidligere fyldt historier på børn,

men i de sidste mange år har hun valgt

fortællinger for et voksent publikum.

Hun tolker det gamle græske drama om

Medea.

Annette Bering Liisberg er illustrator

og mundtlig forfatter til billedrige, skæve

fortællinger om hverdagens ”helte”.

Hendes fortælling beskriver en mor,

der er blevet alene og føler sig tilovers,

fordi sønnen nu har fået sit eget liv.

Ja, Det har Jeg hørt.

men Jeg veD også, at Der

bagefter bliver holDt en

rigtig bu-fest meD miDDag,

som Denne gang ikke er

pinDemaDDer! til gengælD

er Der fri bar, unDer-

holDning, Dans på borDene

og hyggeligt samvær.

HAIKUmøDe

- 8. februar kl.13

Diskussion af det japanske haikus

udvikling i nutiden. Betydningen af den

traditionelle form og årstidsordet.

Medbring 4 - 5 haiku, så vi kan give hinanden

respons.

Mødet foregår i Dansk Forfatterforening,

Strandgade 6, København k..

ODeNSe:

kunstråDet holDer orienteringsmøDe

i oDense onsDag Den

25. februar kl. 17-19 i historiens

hus, klosterbakken 3 (inDgang

fra Domkirkens gårD, bageste

hJørne til høJre).

tilmelDing til lisebiDstrup@stofanet.Dk senest

manDag Den 16. februar 2009 eller på

telefon 30 32 40 46.

Forslag, der ønskes drøftet på årsmødet, skal være

styrelsen i hænde senest to uger før årsmødet.

# 01 2009 13


Kontingentet i fremtiden

De sidste mange år har Dansk Forfatterforenings kontingentindbetalinger bestået af et grundkontingent

(fast årligt beløb) og et supplerende kontingent (procentandel af bibliotekspengene og af kopivederlagene

fra Copydan, med loft). Opkrævningen af de supplerende kontingenter blev i sin tid vedtaget for at

styrke foreningens økonomi oven på bruddet i 1991, rationalet ved dem var, at man betalte forholdsvis

mere jo større ens biblioteksafgift og/eller kopivederlag var (”de bredeste skuldre bærer mest”), og den

administrative fordel var, at Styrelsen for Bibliotek og Medier (tidl. Biblioteksstyrelsen) ikke alene opkrævede

det supplerende kontingent på foreningens vegne, men også grundkontingentet. Foreningen skulle

således alene opkræve kontingent fra medlemmer der ikke modtog biblioteksafgift.

I sommeren 2008 fik foreningen meddelelse om, at Styrelsen ikke længere måtte opkræve kontingent,

da Rigsrevisionen fandt dette uforeneligt med en statsinstitutions virke. Fra og med 2009 og frem skal

foreningen således opkræve kontingent selv.

I løbet af efteråret har formand, bestyrelse og bogholderi derfor arbejdet på at formulere et forslag til

en ny kontingentopkrævningsmodel, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen i april 2009.

Frants Iver Gundelach

14

forfatteren # 01 2009

forfatteren

Vil du være med i et nyt forlag?

Novelleforlaget.dk bliver Danmarks første forlag, der specialiserer sig i at udgive noveller på nettet. Forlaget

udgiver nye noveller til mange forskellige læsere - der vil fx være spændingsnoveller, kærlighedsnoveller,

humoristiske noveller og man vil også kunne genlæse- eller lytte klassikere af fx Herman Bang.

Som læser vil man have et frit valg mellem de mange noveller, og man kan vælge at læse dem på nettet,

som lydfil, på print eller at sammensætte sin helt personlige antologi. Hver måned vælger vi månedens

novelle, som giver 1000 kr. til forfatteren og novellen vil blive læst op af Karsten Pharao, som er novelleforlagets

oplæser af lydfiler. Som forfatter får man 250 kr., når en novelle bliver antaget. Derefter får man 5 kr.

pr solgt novelle.

Lige nu søger forlaget forfattere, der har lyst til at udgive noveller på en ny og spændende måde. Hvis

man har lyst til at læse mere om vilkårene for at udgive noveller hos novelleforlaget, er der mere at læse på

hjemmesiden www.novelleforlaget.dk eller man kontakte forlagetstifterne.

Hjemmesiden går ”for alvor” i luften, når vi har de første 30 noveller. Vi modtager noveller fra såvel etablerede

og nye forfattere - det vigtige er ’den gode historie’. Redaktionen udvælger hvilke noveller, der kommer

med på hjemmesiden og sikrer høj kvalitet og en god spændvidde mellem emner og genrer.

Noveller sendes til redaktion@novelleforlaget.dk

Anne Zenon 60 91 76 55.

Vivian Lee Chrom 40 93 24 06

Lånt eller stjålet

Christian Winther bruge et sted en særlig tilskrift.

Ved digtet ’Maanen og den Moder’ skriver han:

’Ideen laant.’ Det har jeg ikke set nogen nulevende

lyriker skrive. Derimod kan der være kritikere der

siger: ’Ideen stjålet’.

Det sidste er naturligvis ikke så godt, men gode

lån er dyrebare og kan være vigtige udtryk for -

låneren.

Vagn Steen

Kurser

SemINAR FOR OveRSæTTeRe TIL

DANSK

25. februar, kl. 9.30 - 16

stranDgaDe 6, stuen

for oversættere

Inviter din tekstredaktør med til diskussion

af sproglige udfordringer og

opbygning af en fælles værktøjskasse!

Deltagerne skal finde frem til indholdet

i værktøjskassen og opstille forudsætninger

for det bedst mulige samarbejde

under redigeringsarbejdet. Vi skal i

mindre grupper diskutere løsninger på de

sproglige udfordringer, vi stilles over for,

når sproget ændrer sig.

Henrik Gottlieb, lektor ved Institut for

Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns

Universitet, vil give et overblik over

udviklingen i dansk og ridse de vigtigste

sprogrigtighedsproblemer op. Han vil

også give et bud på, hvor der er plads til

sprogforbedring i oversat litteratur. Oversætter

Ellen Boen og redaktør Charlotte

Jørgensen vil fortælle om deres forventninger

til samarbejdspartneren i processen

og om styrken ved de to faggruppers

forskellige perspektiv.

Gruppearbejdet tager udgangspunkt i deltagernes

eksempler på konkrete sproglige

udfordringer, der har skabt diskussion

under redigeringen. Du kan godt deltage

uden at invitere en tekstredaktør. Har du

spørgsmål angående seminaret, kan du

maile dem til:

kirsten.vesterager@mail.dk .

Skriftlig tilmelding senest 11. februar

eRINDRINgSSKRIvNINg - åRHUS

OpLægSHOLDeR: LISe BOSTRUp

28. februar, kl. 10 - 16

raDisson sas, margretheplaDsen

1, århus C.

for alle faggrupper

Erindringsgenren er i dag populær som

aldrig før, og kendte mennesker og

ukendte mennesker, professionelle forfattere

og amatørforfattere går i gang med at

beskrive deres liv fra de første små skridt

i barneværelset til det voksne menneskes

spekulationer. Vi vil på kurset se på en

række forskellige tilgange til erindringsskrivning

og bl.a. beskæftige os synsvinkler,

kompositionsprincipper, anvendelse

af dialog, brug af metaforer og symboler

og inddragelse af illustrationsmateriale.

Det bliver muligt for deltagerne at diskutere

egne overvejelser i forhold til genren.

skriftlig tilmelDing senest 11.

februar

LyRIK meD mUSIK - WORKSHOp

OpLægSHOLDeR: OLe BUNDgåRD

7. og 8. marts, kl. 10 - 16

22. marts, kl. 10 - 16

lyDstuDie, katholmveJ 14, vanløse

fortrinsvis for lyrikere

Beethovens 5. symfoni til dine digte er

nok ikke nogen go’ idé, men der findes

utrolige mængder musik i alle genrer, der

måske vil være velegnet til dine digte. Lige

fra gregoriansk kirkemusik over barok til

modernistisk partiturmusik.

Dette kursus henvender sig især til lyrikere,

der gerne vil eksperimentere med

oplæsning til musik. Og måske har en

praksis med oplæsning gennem et stykke

tid.

På kurset vil vi også arbejde med ny musik

og rytmer lavet direkte til dine digte.

Musik i mange genrer: Techno, ambient,

modern jazz, trance, new age o. lign. Pausens

betydning, Rum til digtet.

Kurset afsluttes med at alle læser et digt

op til musik. Denne oplæsning brændes

på en cd til deltagerne. Kurset afholdes i

stort nyt studie med alle faciliteter.

Der vil blive rig lejlighed til også at diskutere

egne og andres digte i forhold til

musik, og vi hører på eksempler af bl.a.

Dan Turell, Peter Laugesen, Claus Høxbroe

m.fl.

skriftlig tilmelDing senest 18.

februar


Om AT SæLge SINe BøgeR I UD-

LANDeT meD SæRLIg HeNBLIK

på BOgmeSSeN I FRANKFURT

Oplægsholder: Lise Bostrup

18. marts, kl. 19.30 - 22

stranDgaDe 6, stuen

for alle faggrupper

Kurset henvender sig til børnebogsforfattere,

voksenforfattere, fagbogsforfattere -

og naturligvis oversættere. Vi gennemgår

emner som: udlandskontrakter (faldgruber,

royalties), præsentationsmateriale,

strategi. Efter kurset udarbejder forfattere

og oversættere, det nødvendige materiale,

og efteråret 2009 tager vi til Bogmesse i

Frankfurt, hvor vi opsøger de relevante

forlag og præsenterer dem for materialet.

Lise Bostrup har kontakt med et rejsebureau,

som godt kan stå for alt det rejsetekniske.

Lise Bostrup er forfatter og lektor

og var chef for Dansk Litteraturinformationscenter

1990-96.

Skriftlig tilmelding senest 4. marts:

TILmeLDINg (SæT KRyDS)

NAvN

ADReSSe

TeLeFON

mAIL

SEMINAR FoR oVERSÆT-

TERE TIL DANSK

SEMINAR FoR oVERSÆT-

TERE TIL DANSK

ERINDRINGSSKRIVNING –

ÅRHUS

LYRIK MED MUSIK, WoRK-

SHoP

oM AT SÆLGE SINE BØGER

I UDLANDET MED SÆRLIGT

HENBLIK PÅ BoGMESSEN I

FRANKFURT

SKRIVELÆRERUDDAN-

NELSE – ÅRHUS

BILLEDREDAKTIoN, WoRK-

SHoP – HALD HoVEDGÅRD

# 01 2009 15


læserbreve

Et år blandt forfattere

Af Anne Hjælmsø

Jeg har skrevet meget og fået udgivet lidt –

dog nok til, at jeg sidste år var så privilegeret,

at jeg kunne blive medlem af Dansk

Forfatterforening. Det har altid stået for

mig som noget stort, og der til kom, at jeg

så følte jeg mig berettiget til at kalde mig

selv for forfatter (en lille fisk ganske vist,

men de svømmer også i det store litterære

hav).

Hvordan er det så lige, man bliver dus

med de andre i en ny forening? Først går

man rundt og føler sig udenfor og tænker,

at det var noget af en kikser. Men så kom

der en rigtig venlig forfatter, Michael

Svennevig og snakkede og viste mig til

rette og opfordrede mig til at deltage i

forskellige arrangementer. Jeg gjorde som

Michael havde opfordret mig til og følte

mig snart som en del af foreningen. Og jeg

har været en flittig deltager i dette år.

Jeg er tilfreds og lidt til med de herlige

kurser på Hald og de dejlige mennesker,

jeg har lært at kende der. Det er stort at

tale bøger og litteratur i hele dage og nætter

uden at nogen synes, det er for meget.

Jeg sætter pris på åbenheden og den

respekt, man har for hinanden i foreningen.

Her er fagligheden i højsæde, mens

snobberiet er ganske begrænset.

Jeg oplever en fortrolighed og varme

blandt mine med-medlemmer, og jeg

føler mig beriget af venskaber og bekendtskaber.

Man vil gøre noget for hinanden.

Man vil dyrke hinandens selskab, begavede

tanker og ideer.

Kursusafdelingen skal have min ros! På

de to kurser, jeg har deltaget i, har jeg lært

mange nye metoder og greb. Jeg er blevet

præsenteret for vilde dramaer og har set

Kenneth Krabat ligge skrigende på gulvet

og tigge en herre, om han dog ikke måtte

fortælle ham om biblen (en scene fra ”Det

lyriske Landskab” på Hald Hovedgaard).

Jeg husker ikke, hvornår jeg sidst har

moret mig så godt.

Jeg har deltaget som hjælper på BogForum

to gange. Begge gange var det gode

oplevelser, men i år var det krydret med

den sjove ide med den røde tromle og salg

af lodder. Det var en forrygende god ide.

Jeg donerer gerne igen (af egen lomme)

16

forfatteren # 01 2009

romaner til den sag. Og foredragene hver

time messen igennem var gode indslag.

Det var fint at høre på jer – gode kolleger,

og jeg nød selv det kvarter, jeg fik lov til at

sidde i tronstolen.

Jeg er rigtig glad for at være en del af

Dansk Forfatterforeningen, forstår I nok.

Der er dog noget, der undrer mig. Faktisk

gik der et halvt år, før jeg egentligt forstod

det. Erkendelsen kom på Vartov, da Forfatterforeningen

holdt den store skønlitterære

konference. Den var interessant og

aktuel. Der var flere prominente oplægsholdere

og sågar en minister.

Men hvem ved det?

Hvor var det store opbud af presse, hvor

var tv? Hvor er de opfølgende og dybdegående

udsendelser og debat med

udgangspunkt i denne konference – og

Dansk Forfatterforening (plus den anden

forening) og alle vi medlemmer?

Jeg er medlem af en fagforening (Magisterforeningen),

men først da det kom

til selvangivelsen, gik det op for mig, at

Dansk Forfatterforening er en fagforening.

Da begyndte jeg at spole tilbage og tænke

på, hvad min fagforening gør for mig og

mine fagkolleger? Så kom jeg i tanke om

et par postkort, jeg har haft liggende i

mange år – fra før jeg selv var medlem. Der

var vist to. Det ene fortæller, at hvis en bog

koster 250 kroner, så får staten (moms)

50 kroner, mens forfatteren i bedste fald

får 30 kroner. Jeg husker ikke ordlyden på

det andet, måske noget med bibliotekspenge?

Det var da et par gode tiltag. Kortene var

måske lidt triste og ”belærende”, men vi

har jo så mange illustratorer, så mon ikke

det kan gøres sjovere med en god kant en

anden gang?

Ja, jeg er i gang med at lufte mit eget idekatalog

i forhold til min fagforening. Løst

og fast, stort og småt.

Kunne vi ikke lave en forhandling med

den anden forening og fusionere? Så ville

vi stå meget stærkere. Hvis begge parter

giver sig lidt, så …

Så er der pressen. Hvorfor er vi ikke bedre

venner med ”dem”? Medierne bør da

elske os og vores bøger og kultur. Vi har

en GOD SAG. Tænk bare at 26.000 mennesker

mødte op på bogmessen for at se

og høre ”girafferne” – bøger og forfattere +

alle andre aktører udi i bogens verden. Og

trods bogmoms, trods elektroniske medier

og dyre bøger – så køber folk bøger.

Er det ikke skønt! Engang i begyndelsen

af ´90erne taltes der om bogens død.

Det skete ikke. Heldigvis. Men forfatterne

skulle da også gerne overleve, såvel

økonomisk som mediemæssigt (måske

hænger det sammen?).

Jeg læste i Politiken lørdag den 15.11.

– i bogmesseperioden – to interessante

indlæg. Der var en kronik af Mille Haynes

”Opdagelsesrejse i et litterært univers” om

billige irske bøger, pragtfulde boghandlere

og et slag for at momsen på bøger skal

fjernes. Hun spørger blandt andet, om

bøger er farlige i lighed med tobak og alkohol,

siden man beskatter dem? Ønsker

staten at begrænse salget af viden?

Samme dag skrev Lone Kühlmann klummen

”Til kamp for bibliotekerne og

BogForum”. Lone spørger, om vi er klar

over, at der i forbindelse med kommunalreformen

er blevet nedlagt 131 Folkebiblioteker?

Hun citerer ligeledes biblioteksstyrelsens

direktør, Jens Thorhauge for

at udtale, at biblioteker ikke skal være

”Bogcontainere”. Samme herre mener –

ifølge klummen, at bibliotekerne er inde i

en sund udvikling.

Ordet klinger skævt på ”afvikling” – en

tanke der mere end strejfer mig. Jeg har

selv for nogle år siden stået i spidsen for

en aktivgruppe, der ville redde vores

lokale bibliotek via en pragtfuld positiv

happening (hvor vores kære Benny

Andersen gjorde sit – uden honorar). Det

bibliotek lever endnu, men hvor længe?

26.000 læsere og bogelskere tager ikke

fejl, vel? Det er vores venner – og kunder!

Skal vi ikke gå i forbund med dem?

Og skulle ”Den nye store samlede Forfatterforening

så ikke bemægtige sig ”Store

Scene” på BogForum? Hvorfor er det lige,

at vi har en (pæn og rar og hyggelig) stand

35 i et hjørne? Med ca. ti stk tilskuere til

hvert af vores oplæg? Mon ikke snart vi

skal til at vise vores litterære muskler og

komme på banen! – Jeg ved godt, at det –

også – handler om penge, og at vi ikke har

læserbreve

dem. Måske kunne vi skaffe midler, energi

og styrke til at kæmpe for bogens sag på

alle mulige fronter. Hvordan? Det ved jeg

ikke, men der er jo stærke forfattere med

stort medietække og flot salg. Kunne vi

ikke få de af vores dygtige, heldige kolleger

i front? De kunne plædere for SAGEN

og få medierne tændt og spændt op til

bogens verden.

Sponsorer? Nej, det det bruger vi ikke?

- Hvorfor ikke følge med tiden og ommøblere

vores selvforståelse en smule. Gode

hr. Møller – eller andre med fonde og

bjerge af midler – de kan uden tvivl sættes

i spil i forhold til bøger, kultur, viden. Har

vi ikke brug for det? Har vi råd til at lade

være? Er disse fonde pinlige – eller hvad?

Personligt aner jeg ikke, hvordan man

kunne gribe alle disse løst opkastet bolde.

Men vi kunne da se på det.

Tilbage til udgangspunktet: Jeg føler mig

som en lille fisk i det store oprørte hav,

men jeg ved af selvsyn, at hvis småfisk

samler sig i store flokke og svømmer i formation,

der ligner en rovfisk, så overlever

flest muligt. Og måske kunne vi finde lidt

af vores indre piratfisk frem?

Tak fordi I ville have mig som medlem.

Svar til Anne Hjælmsø

Kære Anne, allerførst tusind tak for dine

mange roser, de luner, og jeg er sikker

på, at de mennesker, der står bag nogle

af dine gode oplevelser i foreningen nærlæser

og glædes ved din glæde. Dernæst

tusind tak fordi du rusker i os. Du har ret,

der er rigtig meget, vi kan gøre bedre,

og vi vil gerne. Vi tager dine gode forslag

med os i vores videre færden, men vid at

de områder, du nævner, ligger os lige så

meget på sinde.

Jeg vil dog gerne korrigere nogle af dine

punkter, blot så du ved, hvor tingene

lykkes:

1.

S-konferencen: Jeg er glad for, at du

nævner den skønlitterære konference i

Vartov, og du skal vide, at der var masser

af presse. På dagen var der forskellige

indslag i radioen og dagen efter var der

kommentarer eller notitser i tre morgenaviser.

Især DR var rigt repræsenteret på

selve konferencen.

2.

Bogforum: I år på BogForum erobrede vi

faktisk Fri Scene søndag kl. 13 til debat

om danske forfattere, oversættere og

illustratorers situation med et skræddersyet

panel af vores medlemmer, arr. af Lise

Bostrup, der i år stod for vores program på

messen.

3.

Fagforening: En lille korrektion er at

vi ikke helt er en fagforening, men en

interesseorganisation. Vi arbejder dog

stædigt for at ligestille vores medlemmer

med andre faggrupper med socialt sikkerhedsnet.

Foreløbig er et resultat, at vi ikke

længere betaler arbejdsmarkedsbidrag af

fx. bibliotekspenge, men også kunstnerdagpenge

har vi længe arbejdet for. Her

kæmper vi mod politiske vinde.

4.

Vi arbejder også på at være kontinuerligt

synlige pressen. Alene i november og

december er det blevet til 4-5 kommentarer

i landsdækkende aviser og en debat

om bibliotekslukninger i DR2 Deadline,

jeg i skrivende stund forbereder mig til.

Planen er, at vi skal give vores besyv med

en gang om ugen, og til det har vi nedsat

en meget effektiv gruppe.

Når du læser dette, er første fase af vores

hjemmeside forhåbentlig i luften, og den

skal bruges både internt og eksternt, men

den skal især bruges til, at sådanne forslag

som du stiller, kan komme ud at flyve, få

kommentarer fra andre og til sidst blive

til virkelighed, hvem ved? Og I andre: rusk

nu gerne i os og lad os se, hvad der falder

ned.

Lotte Garbers,

medlem af hovedbestyrelsen

Forfatterstøtte:

Når chancen er

1 ud af 8.000

Jeg kan fejre jubilæum. Jeg har på 5 år

fået 10 afslag fra Den faglitterære Pulje

og Biblioteksafgiftspuljen under Statens

Kunstråds Litteraturcenter.

Jeg kan tapetsere centerchef Marianne

Kruckows kontor med flotte anmeldelser

af mine bøger, men ifølge Litteraturudvalget

er de åbenbart ikke af god nok

kvalitet.

Jeg har udgivet 8 bøger på andre og

anerkendte forlag, inden jeg har udgivet

10 bøger på mit eget forlag, bl.a. de 7

bind i Ungdoms-krøniken. Så den med,

at der ikke har været andre redaktør-øjne

på kvaliteten, holder altså ikke. Men jeg

må åbenbart give gyserforfatteren Steen

Langstrup ret, når han i ”Hjælp, jeg vil

skrive en bestseller” slår fast, at chancen

for at få støtte er 1 ud af 8.000, når du selv

udgiver dine bøger.

Er det rimeligt? Jeg synes det ikke.

Jens-Emil Nielsen

forfatteren # 01 2009 17


den røde sofa

Arrangementerne i den røde sofa i

Forfatterforeningens bibliotek fortsætter

i foråret.

På nuværende tidspunkt kan vi ikke oplyse

om indholdet af de enkelte møder,

men klokkeslæt, værter og datoer har vi.

Den røde sofa afholdes på torsdage

kl. 16 – 18.

4. februar

egON CLAUSeN

19. februar

LISe BIDSTRUp

26. februar:

ANgSTeN I KUNSTeN

Peter Alsted i samtale med Rasmus Nejst,

der fortæller om sine interviews med

danske kunstnere om deres forhold til

angst og kunst.

12. marts

egON CLAUSeN

2. april

egON CLAUSeN

16. april

LISe BIDSTRUp

30. april

LOTTe gARBeRS

4. maJ

egON CLAUSeN

18

forfatteren # 01 2009

forfatteren

Følg jeres digtes vej


Læsning er under alle omstændigheder

en virksomhed, som ligger hinsides

det at skrive: den er mere ydmyg, mere

dannet, mere intellektuel”.

Jorge Luis Borges, 1935.

Danmarks første

litteraturkoordinator

Forfatter og cand.mag.Tomas Thøfner er den første litteraturkoordinator

i Danmark. Han er netop tiltrådt denne nye stilling

ved Odense kommune i Kulturmaskinen – et nyt kultursted i

Brandts Klædefabrik.

” Vi vil skabe et kulturelt miljø, der går på tværs af kendte

genrer og vaner. Litteraturen skal være en meget væsentlig del af

det kreative og professionelle miljø, der vil opstå i Kulturmaskinen,”

siger Peder Bach, chef for Kulturmaskinen.

Litteraturkoordinatoren har til opgave at styrke, koordinere og

skabe synlighed omkring litteraturen. Litteraturen skal udvikles

til en kunstform med et socialt element med aktiviteter, der går

ud over genregrænser og involverer forskellige kunstarter.

Vi kan følge vores digtes skæbne. Jeg ved at mit ’Er dine drømme i krig’ blev kopieret

meget efter 11. september. Og at det oversatte digt af Märta Tikkanen som kopieres

mest (og afregnes bedst), handler om hvordan en alkoholiker lugter.

På nettet kan jeg følge at ’den der fanger fuglen fanger ikke fuglens flugt’ bruges i

taler, ved translokationer, i kirker og mange andre steder, og at det citeres i essays (og

fejlciteres af et ministerium).

Der er anvisninger på at undervise i lyrik ved hjælp af flere af mine digte. ’Bare jeg

siger et ord’ bruges som start på opgaver til eleverne, ikke mindst i Norge. Og mine

visuelle digte fortolkes i flere lande.

Så jeg kan stærkt anbefale jer at bruge tid på at følge jeres digte til dørs. Og i nogle få

tilfælde sende en hilsen til de pædagoger der benytter dem. Det er de flinke til at takke

for - og fortælle at de kopierer min hilsen til eleverne.

Vagn Steen

forfatteren 2009

DeADLINeS:

# 02 Udgivelse 16. marts 09

Deadline 20. februar 09

# 03 Udgivelse 1. maj 09

Deadline 6. april 09

# 04 Udgivelse 12. juni 09

Deadline 20. maj 09

# 05 Udgivelse 2. sep. 09

Deadline 12. aug. 09

# 06 Udgivelse 8. okt. 09

Deadline 11. sep. 09

# 07 Udgivelse 13. nov. 09

Deadline 19. okt. 09

# 08 Udgivelse 17. dec. 09

Deadline 20. nov. 09

Anita Krumbach,

f. 1967, er uddannet fra Forfatterskolen for børnelitteratur

og Danmarks Designskole og har illustreret en række

børnebøger.

Kolofon

Dansk Forfatterforening

Strandgade 6, stuen, 1401 København K

Telefon: 32 95 51 00

telefax: 32 54 01 15

Tlf. tid: man-torsd kl. 10-12 og 13-15. Lukket fredag.

E-mail:

danskforfatterforening@danskforfatterforening.dk

Formand: Frants Iver Gundelach

(tirsd. kl. 10-15. Træffes i øvrigt efter aftale)

E-mail: formand@danskforfatterforening.dk

Mobil: 23 71 45 08

Advokat: Nanna Hummelmose

E-mail: nh@danskforfatterforening.dk

Kontortid man-ons kl. 9-15

Bogholderi: Knud Finnerup

E-mail: bogholderi@danskforfatterforening.dk

Medlemsadministration mm.:

Nena Wiinstedt, Didde Simonsen, Mille Bjørg Vinsten

Kjeldsen, Sara Strand.

Kursussekretær: Irene Pedersen.

Tlf.tid: torsd kl. 10-12 og 13-15

E-mail: kursus@danskforfatterforening.dk

Forfatteren

ISSN 0105-0753

Nr. 1-2009, 68. Årgang

Udgives af Dansk Forfatterforening

Ansvarshavende: Frants Iver Gundelach

Redaktør: Trisse Gejl

Postadresse: Emdrupvej 122, 2400 København NV

Tlf. 23 70 84 18

E-mail: trissegejl@gmail.com

Redaktionsudvalg: Frants Iver Gundelach, Trine

Andersen (S), Erik Christiansen (BU), Mogens Wenzel

Andreasen (DOF), Egon Clausen (F), Anders Søgård (L),

Bodil Molich (ill.), Hanne Brandt (ill.-supp), Herbert

Zeichner (OF).

Layout: Camilla Jørgensen, Trefold – www.trefold.dk

Forsideillustration: Anita Krumbach

Tryk: ID-tryk

Indsendte bidrag dækker ikke nødvendigvis redaktionens

meninger. Eftertryk af artikler er tilladt med kildeangivelse.

Eftertryk af illustrationer er ikke tilladt.

Deadline til dette nummer var 12. januar. Udgivelsesdato

3. februar. Materiale til næste nummer som udkommer

16. marts skal være redaktionen i hænde senest 20.

februar.

Bestyrelsen

Frants Iver Gundelach (fmd.), Sally Altschuler (næstfmd.)

Flemming Madsen Poulsen (kasserer), Ellen Boen, Egon

Clausen, Janne Hejgaard, Lotte Garbers, Kenneth Krabat,

Lise Bostrup, Lise Bistrup, Aino Roscher.

Suppleanter: Narcisa Vucina og Ole Strandgaard

Gruppernes styrelser

S-gruppen (skønlitteratur): Lotte Garbers (forkvinde),

e-mail: lotte@lottegarbers.dk, tlf. 49 13 43 44, Christina

Englund, Jo Hermann, Henrik Juul Jensen, Peter Alsted,

Anna Grue, Trisse Gejl samt suppleanterne Camilla Stockmarr

og Ole Strandgaard.

BU-gruppen (børne- og ungdomslitteratur)

Lise Bidstrup (forkvinde) e-mail: lisebidstrup@stofanet.

dk, Finn Barlby, Kåre Bluitgen, Erik Christiansen, Annette

Herzog, Bodil Molich, Henrik Nilaus og Birde Poulsen

samt suppleanterne Hanne Brandt, David Meincke og

Dorthe Emilie Røssel.

L-gruppen (lyrik)

Kenneth Krabat (fmd.) e-mail: krabat@menneske.dk,

Hans Reusch, Erik Trigger Olesen, Muniam Alfaker samt

suppleanterne Anders Søgaard, Viggo Madsen, Lonni

Krause og Narcisa Vucina.

F-gruppen (faglitteratur) www.fagforfatter.dk

Egon Clausen (fmd.) tlf. 39 68 00 02, Flemming Madsen

Poulsen (næstfmd.), Frank Egholm Andersen, sekretær,

Birgit Knudsen, kasserer, Lise Bostrup, Eva Parum, Kaare

Øster samt suppleanterne Niels Holm Svendsen og

Martin Larsen.

DOF (Dansk Oversætterforbund) www.d-o-f.dk

Ellen Boen (forkvinde), email: Boen@webspeed.dk, tlf:

33 11 87 81. Sara Koch (næstfkv.), Finn Ovesen, Morten

Visby, Kirsten Vesterager (kasserer), Aino Roscher, Jon

Høyer. Suppleanter: Kim Lembek og Jesper Kistorp.

Illustratorgruppen (sektion i BU-gruppen)

www.illustrator-gruppen.dk

Kvindelige forfattere i DFF

Birte Kont, tlf. 35 35 86 11,

e-mail: birtekont@mail.tele.dk

Seniorgruppen i DFF

Vagn Steen (fmd.), tlf. 33 31 28 03,

e-mail: vagn_steen@hotmail.com

Haiku-gruppen

Benny Pedersen,

e-mail: bennypedersen@hyldenet.dk

Forfatteren udkommer med 8 numre om året.

Abonnement tegnes gennem Dansk Forfatterforening.

Pris kr. 400

# 01 2009 19


Afsender:

Dansk Forfatterforening

Strandgade 6, st.

1401 København K

begivenheder i februar, marts og april 2009

Hvor intet andet er anført er adressen Strandgade 6, 1401 København K.

FeBRUAR

5. Den røde Sofa

8. Haikumøde kl. 13, se s. 13

10. DOF Stambordsmøde på Café Diamanten kl. 20

19. Bestyrelsesmøde kl. 12-14

21. Skønlitterær galla-fest i Literaturhaus, se s. 12

28. BU-årsmøde kl. 17, se s. 13

mARTS

6. Illustrator-årsmøde

8. ”MOR”, mundtlige fortællere underholder, se s. 13.

14. Skønlitterært årsmøde, se s. 12

20. F-årsmøde kl. 15-17.30

21. Jyllands forfattere på Hald Hovedgaard, se s. 12

25. Bestyrelsesmøde kl. 12-14

ApRIL

14. DOF Stambordsmøde på Café Diamanten kl. 20

25. Bestyrelsesmøde kl. 13-14.30

25. Generalforsamling kl. 15-17.30, se s. 11

30. Den røde Sofa

Foreningen holder påskelukket den 6. – 13. april, begge dage inkl.

More magazines by this user
Similar magazines