Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

1%

‘ioHf

Fortegnelse

over en Samling

Kobberstik og Lithografier

i Ramme og Glas,

tilhørende

Etatsraad P. S. Bangs Efterladenskaber,

' samt

Malerier, Raflerinpr etc. a f danske Kunstnere,

Portræter, Satiriske BilM er, Kemitypier, Antojrafer,

Antikviteter, Mønter ok Meflailler, i . m„

som bortsælges ved Auction

Tirsdagen «len 18. November,

Formiddag Kl. 11 og Eftermiddag Kl. 5,

samt følgende Eftermiddage Kl. 5,

i Miels »luelsgade 6^ 1. Sal over Gaarden.

Mod Betaling til Auctionsholder Chr. Hees Eftfl.,

paa hvis Contoir Kataloger faas.

Kommissioner modtages af:

Hr. Boghandler H. J. Lynge, Walkendorfsgade Nr. 8.

Rjøbenhavn.

Rudolf Svendsens Bogtrykkeri, Hejbergsgade 14.

1890.


KONDITIONER.

§ i.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og

forefindes og ligger fra Tilslaget for Kjøberens Regning og Risiko

i alle Tilfælde.

§ 2.

Det Kjøbte maa af Kjøberen medtages strax. Kjøberen har at

erlægge 6 Øre pr. Kr. til Dækning af Auctionsomkostningerne.

§ 3.

Betalingen erlægges i Kronemønt ved Hammerslaget eller paa

Anfordring; dog kunne Inkassator personlig, som vederhæftige

bekjendte Kjøbere erholde 4 Ugers rentefri Credit.

§ 4.

I Mangel af prompte Betaling ere Kjøberne pligtige, hvad enten

de blive sagsøgte eller ikke, at svare 6 pCt. i Rente p. A. fra

Auktionsdagen indtil Betaling sker. I Søgsmaalstilfælde ere

Kjøberne Kjøbenhavns Forligelseskommission og denne Stads Jurisdiktion

undergivne, uden Hensyn til hvor de maatte bo eller

opholde sig, ligesom de og ere underkastede den hurtige Retsforfølgning,

som Forordningen af 25. Januar 1828 hjemler, eller

undergivne Udpantning efter Lov 29. Marts 1873, § 1 Nr. 10 a.

Kjøbenhavn i November 1890.

CHR. HEES EFTERFL.,

Niels Juelsgade 6, Stuen.

Kolersi & Litografier i Ramoie 01 Glas,

af Etatsraad F. S. Bangs Efterladenskaber.

1 Yolpato, 6 ., La disputa. Gammelt Tryk ligesom

de 6 følgende Nr., der hører til de

saakaldte »Stanzer« efter Rafael.

— Heliodors Fordrivelse af Templet.

3 — Peder i Fængslet.

4 — Attila udenfor Rom.

5 — Parnasset.

6 — Borgbranden.

7 Morghen, Rafael, Messen i Bolsena.

8 & Antonio, Transfigurationen.

Rafael p. Sm. Tryk med Artaries

Adresse.

9 — Allegori af Jurisprudentsen.

Rafael pinx. Sm. Tryk.

10 Schaeffer, Ed., Kunstens Indførelse i Tyskland ved

Kristendommen. Ph. Veit pinx.

11 Volpato, Gr., Prospekt af Pladsen ved Lateran

Kirken i Rom. Panini del.

12 Rossini, L., San Clemente.

13a & b 2 store Litografier af Boisserée-Galleriet.

14a & b 2 do. do.

15a & b 2 do. do.

16a & b 2 mindre do.

17a & b & c 3 do. do.

18 Romerske Ruiner. Stort Fotografi.


R a t o p r , K o ltø stil, Kemitypier etc.

af Hanke Kunstnere.

1—2 Aagaard, C. F., 4 Bl. Kemitypier.

3 — 4 Ancher, M., Én glad Sømand. Kittendorff

lith. Farvetr. (2 Expl.)

5 Ballin, J., Køkkenscene.

6 Bartsch, C., Heste i Stalden.

7 — Collins Gaard i Bredgade.

8 — Faar paa Marken. 1879.

9—10 Baurenfeind, G. W., Portræt af P. Hersleb

og Prospekt af d. kgl.

Opfostringshus paa Kri-

stianshavn. 2 Bl.

11 Bloch, Carl, Det sovende Barn. 1881.

12 — Aftenlandskab fra Hellebæk. 1881.

13 — Den badende Mand. 1881.

14 — Maaneskinslandskab. Bondedammen i

Hellebæk. 1882.

15 — Spækhøkeren bag sin Disk. 1882.

16 — Den syge gamle Mand. 1882

17 — Læsende Dame. 1882.

18 — Strandvejen ved Hornbæks-Plantagen.

1882.

19 — Landevej. Solskins-Eftermiddag. 1882.

20 — Den angrende Peter. 1882

21 — Fra Sjællands Nordkyst. 1882.

22 — En Maaneskins Sommeraften. 1883.

3

23 Bloch, Carl, Skrænten ved Havet. 1883.

24 — Hoved af en leende Munk. 1884.

25 — Indgang til Hornbæks-Plantage. 1884.

26 — En gammel Fisker. 1885.

27 — Vejen i Granskoven. 1885.

28 — Konen fodrer Spurve. 1886.

29 — Baaden ved Broen. 1887.

30 — Udsigten til Havet. 1887.

31 — En Italienerinde i sin Dør. Lith.

32 Bradt, F. L , Facade af den i Anl. af Dronning

Caroline Mathildes Indtog for Stadens

Raadhus opførte Decoration.

Wiedewelt inv.

33 Buntzen,* H. C. A., Indkjørselen til Charlottenlund.

1836;

34 Bøgh, Carl, 6 Bl. Raderinger til Erik Bøghs Viser.

36 Carmiencke, H., Bjærglandskab.

37 Clemens, I. F., Homere 1813. Abildgaard p.

38 — Portræt af A. P. BernstorlF. Juelp.

39 — Portræt af Frederik VI. Juel p.

40 — Portræt af Anna Margr. Biilow.

Jael p.

41 — Portræt af C. A. Damborg. Juel p.

42 — Portræt af I. S. Berger. Als p.

43 — Scene af »Abrakadabra«. Lorentzen

p.

44 — Portræt af Joh. Ewald.

45 — Kristus i Gethsemana. Eckersberg

p.

46 Dahl, I. C., Norsk Klippekyst. 1819. (Kr. 1444).

47 Dalsgaard, C., 2 Bl. Kemitypier.

48 Eckersberg, C. W , E t Linieskib løber af Stabelen.

49 — Dækket af et Orlogsskib. (Kr.

1366)

50 — del., Recensenten og Dyret.

Anon. sc.

51 — del., The sound and Cronborg

Castle. Lizars sc.

52 Eckersberg, E. C. W., L ’écrivain public å Rome.

1843. E .; Meyer p.


4

53 Eckersberg, E. C. W., Modelfigur.

54 — Scene af »De Uadskillelige«.

55 — Eudamidas fra Corinth.

Poussin p.

56 — Piskere fra Hornbæk redde

Captainen fra et strandet

Skib. 1836. C. W. Eckersberg

p.

57 — Salomon Thurcowitsch fra

Warscbau. 1851

58 — Portræt af Prinds Frederik

Carl Christian.

59 — DensovendeKone. Metzu p.

60 — Madonna med Barnet. B

Luini del.

61 — 7 forsk Blade.

62 Febr, L., PortTæter af Lancaster og Bell. 1819.

Litb.

63—66 Flint, A., Portræter af Brøndsted, Frederik YI,

B. Riisbrigh og Pram. 4 Bl.

67 — Hunden Giordano. Abildgaard del.

68 Fridrich, I. G., Aktie-Brev i »Det foren. Pratnog

Steenfører.Laug i Kbh.« 1785.

69—72 Frølich, Lor., Nordens Guder. 20 Bl. Rad.

73 — Børnene paa Slæderne.

74 — Sept fables cboisies de la Fontaine

illustr.

75 - 17 forsk. Blade.

76 — Gjøgleriet i Utgard. 1872.

5 Bl. Rad.

77 — De to Kirketaarne. 9 Bl. Rad.

78 — Hjortens Flugt af Chr. Wintber.

6 Bl.

79 Gebauer, C. D., Et Kvægmarked fuldført af C.

Holm.

80 — Overfald paa en Marketender. (Kr.

1274 B.)

81 — En Cavalleri-Fægtning. (Kr. 1273).

8 2 -8 4 — 3 Bl. Hunde.

85 — En Løve. (Kr. 1298).

86 To Væddere. (Kr. 1288).

5

87 Gebauer, C. D., Max. (Kr. 1277).

88 Gertner, I. W , De to Røvere i det hule Træ.

1845.

89 — 90 — Bernstorfferne og Aarstiderue.

91 Greve, B. I , Silhouet af Kong Kristian VII.

1788. _

92 Greys, H. A., Arbejderen i Herrens Yingaard.

1651.

93 Grove, Nord., Fortunen. Litb.

94 Gurlitt, L , Prospekt af Niirnberg. 1835. Rad.

96 Haas, G., Kronprins Frederik (YI) holder Revy

ved Frederiksberg. C. A Lorentzen p.

97 Haas, J., 5 Bl. Yignetter.

98 — 101 — Portræter af Ebbe Ulfeld, Just Juel,

C. W. Worm og Christian VI.

102 Hansen, C. Const., En russisk Marinesoldat paa

103

104

105

106

107-8

109

Toldboden.

— Prof. Krobn paa Vandring.

— Parti af Ringsted Kirke.

1830. Prøvetr.

— 6 forsk. Blade.

— Kronborg.

Hansen H. P., Portræt-Figurer af Prof. Meis

ling og Loria. 2 Bl.

— Portræt-Figurer af Heymann

og Raphael.

110 Hansen, Heinr., Diplom til d. nord. Industri- og

Kunst-Udstilling i Kbh. 1872.

Litb.

111 — S-Broen i Frederiksborg Slot.

112 — Collins Gaard i Bredgade. 1850.

113 Haslund, O , 2 Bl. Pennetegn. paa Sten.

114—15 Henningsen, F r , 111. Viser til I. Krohns

Bryllup og Chr. Sødrings

Sølvbryllup.

116 Heuer, W., Portræt af C. W. Jessen og »Prinds

Christians« Kamp 22/3 1808.

117 — 20 Hoffmann, G., Roeskilde Domkirke. 4 Bl.

121 Holm, C., En Vandhund.

122 Holm, Rosalie, En Trægruppe m. m.


6

123 Holm, H. J., Diplom f. Selsk. til Havedyrkningens

Fremme. Lith.

124-25 Holm, H. G. F., 2 Blade.

126 Jantzen, Hans, Overvejelse. Pen paa Sten.

127—30 Jensen, I. L., Blomster og Frugter. 4 Bl.

Lith,

131 Jensen, L., Et Ægtepar. Pen paa Sten.

132 Jerndorff, Aug., Portræt af Fuldm. Ant. Petersen.

Rad.

133 — Prøveblad.

134 Irminger, V., En Mand ved et Vindue. Rad.

135 Jiirgensen, Fr., Titelblad til Ad. Reckes Viser.

Lith.

136— 37 Kjellerup, T. J., En Dogge. (2 Expl.)

138 Kittendorff, A., 7 forsk. Blade.

139 Kleve, T., Melpomene.

140 Kornbeck, P., Klosterforhalle. Farvetryk. F.

Larsen lith.

142 Kornerup, I., Himmelev Kirke. 1856.

143 — Samme Blad.

144 — Meerløse Kirke i Sjælland. 1854.

145 — Uvelse Kirke 1852.

146—48 — 3 Bl. Rad. fra Roeskilde Domkirke.

149—51 — Udgravningen af Danevirke. 3 Bl.

Lith.

152 Krohn, P., Diplom fra Landbomødet i Haderslev

1869. Lith.

153 — Diplom fra Landmandsforsamlingen i

Kbhvn. 1869. Lith.

154 — Til H. Krohn [868.

155 — 6 forsk. Blade.

156- 58 — 3 illustrerede Sange.

159 Kiichler, A., Amagerkonen i Atelieret. Gemzøe

lith.

160 — Tre italienske Piger ved en Brønd.

Lehmann lith.

161—62 — 2 Bl. Litografier efter Malerier.

163 Kyhn, Vilh., Billeder til O. Speekter’s Fabler.

50 Bl. Rader. (Særtryk).

164 — Bjernede Kirke. 1852.

7

166-70 Kyhc, Vilh, 5 Bl. Skibe. 1849—50. Rad.

173 — 3 Bl. Kemity pier.

174—77 Lahde, G. L., Portræter af Suhm, Knigge,

Danneskjold-Samsøe og Haxt-

hausen. 4 Bl.

178 — 4 Bl. Dyr.

179 Lange, S. L , Skanderborg. 1823. kolor.

180 — Udsigt af en Deel af Kridt Biergene

paa Møen. kolor.

181-82 Lehmann, Edv., 2 Bl. Litografier.

183 Ley, H. C., »Danske Billeder«. 4 Bl.

184 Locher, C., Tangsamlere ved Stranden. 1885.

185 — Stille Vejr paa Søen. 1887.

186 — Konerne ved Stranden. Paris 1887.

187— 89 Lode, O. H. de, Portræter af Christian VI

og Frederik III samt en

Vignet.

190-91 Lund, I. L., Dagen og Natten. Sonne fec.

2 Bl. Rad.

192 — St. Peder. (Kr. 1305).

193 — 96 Lund, F. C , Konturer efter v. Manders Tapeter

paa Frederiksborg Slot.

4 Bl.

197 — Danske Nationaldragter. 22 Bl.

Lith.

198 — 6 forsk. Blade.

199 Lund, P., Universitetet og Frue Plads. Rad.

200 Lundbye, I. T., En ital. Moder med sit Barn. 1845.

201-2 — og Frølich, Freir, Ørvarodd,

Holger Danske og Stærkodd.

2 Bl.

203 — Et Æsel. 1834.

204 — En Nisse skærer en Pen.

205 — Faar ved en Kæmpehøj. 1838.

206 — Samme Blad.

207 — Lille Regine. 1839.

208 — Fra Sydsiden af Refsnæs. 1844.

209 - Snip, jydsk Rævemynde. 1842.

210 — Samme Blad.

211-12 — Sakuntala og et Antilopehoved.

2 Bl.


8

213 — 14 Lundbye, I. T., Samme Blade.

215 — Alleen ved Billesborg. 1845.

217 — En Ko med sin Kalv. Kemit.

218—19 — En Hoppe med sit Føl.

2 Expl.

220 — 4 forsk. Blade.

221 — 22 Lunding, V., Karrikaturer. 2 Bl. Rad.

223 Madsen, A. P., Langdysse (Dødningen) ved Lille

Rørbæk. 1862.

224 — Samme Blad.

225 — Langdysse i Gunderslevholms

Skov. 1862.

226 — Gravhøj med 2de Kamre. 1862.

227 — Hølæsset i Gaarden. 1879.

228 Mansa, I. H., Frederik Vis Mindestøtte paa Føhr.

Hetsch inv.

229 Marstrand, N. W., 3 Bl. Xylografier. Kittendorff

fec.

230 Meyer, Ernst, I tal. Genrebillede. Kemit.

231 Meyer, Elias, Et Glas med Blomster. (Kr. 1061).

232 — Kirsebær Gangen ved Vester Port

(Kr. 1045).

233 Middelboe, B., Landskab ved Kulien. 1886.

234 — Svensk Landskab. 1886.

235 — I et Køkken 1887.

236 Monies, D., Kunstnerne og den sovende Bondemand.

Kjærschou lith.

237 Miiller, Ad., To svævende musicerende Engle.

238 Mygind, S., Landskab. (Kr. 1382).

239 Møller, I. P., 3 Bl. Raderinger.

240—42 Nielsen, R. N., Odinse, Christiania, Kjøbenhavn

fra Dosseringen. 3 Bl.

243 Niss, Th., Skovsø. Farvetryk. F. Larsen lith.

244 Oehlers, I. C., Skriveøvelse. 1718. Rad.

245 Pacht, V., En rygende Dreng. Pen paa Sten.

246 Pas, S. de, Minde-Blad for Helle Steens Daatter.

247 Petersen, Edv., Ved Leddet.

248 — Samme Blad.

249 — Vinter i Skoven. 1871.

250 Petersen, Magn., Portræt af F. C. v. Gram.

Carstens del. Rødt Tryk.

9

251 Petersen, Magn,, Portræt af Niels Hemmingsen,

252 — Portræt af Peder Skram.

253 — Portræt af Cbr. Molbech. Gertner

del.

254 Petersen, S. H., Skovparti. 1823. J. Liitken p.

255 — PrindsessensBakkeiFredensborg.

256—59 — Bregentved, Basnæs, Slottet i

Kiel, Frederiksdals Mølle. 4 Bl.

260 — 4 forsk. Blade.

261 — 4 do. do.

262 Pedersen, Vilh., Haandtegninger copierede af Th.

Bergh. 12 Bl.

263 Preisler, I. M., Portræt af J. A. Cramer. 1774.

264 — Portræt af Luther. Cranach p.

266 Preisler, I. G., Dédale et Icare. 1787. Vien p.

267 Ravn Hansen, L., Bondehuset ved Vejen. 1882.

268 — Fra Roskilde Fjord. 1882.

269 — Vinterlandskab. 1886.

270 Rieter, I., Portræt af F. C. Risbrigh.

271 Roed, I., Byporten i Ribe. 1854.

272 Rosenbaum, J., Portræt af Direktør Robert Watt.

273 — Samme Blad.

274 — Portræt af en gammel Dame. 1885.

275 — Aftenlandskab. 1887.

276 Rørbye, M., Borgerskabet i Thisted. 1830.

277 Sandberg, H , Mindeblad om 28/7 1869. Tegn.

paa Sten.

278 Schack, S , Bedstemoders Høne.

279 Schovelin, A., Egetræer ved Vejen.

280 Schule, C., Friheds-Støtten. 1803. (Kr. 1108).

281 — Roeskilde Domkirkes Prospect. (Kr.

1109).

282 Schxirer, Fr., Portræt af Otto Thott.

283 Schønheyder Møller, Skovparti med et Led.

284 Sedivy, K., Sjællandsk Landskab. Pen paa Sten.

285 86 Seebusen, J. C., Portræt af Laur. Smith og

en Vignet. (Kr. 1033).

287 Senn, J. H., En til Bergen indløbende Jagt.

kolor. (Kr. 1219).

288 — Prospect af Ilsvigen. (Kr. 1217),


10

289 Skovgaard, P. S., Portræt af I. T. Lundbye. 1848.

290 — Portræt af Major Blom. 1848.

291 — Ænder.

292 — Samme Blad.

293 — Gudruns Hævn.

294 — Plejebarnet. 2 Bl.

295—96 — 2 forsk Blade.

297 Sonne, C. E , Contourer af Arbeider udstillede

1826. 9 Bl.

298 — Samme Suite. 7 Bl.

299 — Kristendommens Forkyndelse i

Danmark, I. L. Lund del.

301 Sonne, J. W., Hr. Mikkel. 4 Bl.

302 — Diplom fra d. kgl. Landhusholdnings-Selskab.

303 — Heste ved en Sø. Gebauer p.

304 — Samme Blad.

305 — Slaget ved Ramilliers. 1826.

306 — Samme Blad.

307 Stilliug, H., Passage et Bazar de Danemarc. 3 Bl.

308 Stub, Kratzenstein, Haandtegninger, stukne af

Wentzler. 18 Bl.

309 — 12 Thorvaldsen, A., 4 Bl. efter hans Arbejder.

313 Truslew, N., Skibe. 7 Bl. kolor.

314 Walter, 1. E. C., Portræt af Grundtvig. Christensen

p.

315 Vermehren, F., Faarehyrden paa Heden,

316 Westphal, F., 4 forsk. Blade.

317 Wegener, T., 9 forsk. Blade.

318 Willumsen, I. T., Ægteskab. 1886.

319 Zillen, I. W , To Køer. 1858.

320 — Faar ved en Kæmpehøi.

321 — To Kalve. 1858.

322 — To hvilende Køer. 1858.

3 23-24 — 2 Bl. Raderinger.

325—28 Aarstiderne. Anon. (Bagge?) se. 4 Bl.

329 Menneske Aldrene. Anon sc. kolor.

330 En Pakke danske Kemitypier og Xylografier.

331 En do. do. do. (Særtryk af Illustr. Tidende).

332 En do. forsk, danske Billeder, Kobberstik, Litografier

etc. __________

11

333 Kristendommens Indførelse i Danmark. I. L.

Lund del. Sonne sc.

334 Insignia Friderici II reg. Dan. 1581. Anon sc.

335 Der K. M. v. Schweden u. der Armee wunder-

barer Zug 12 Meilen iiber d. gefrorne Meer 1658.

Anon. sc.

336 Christianstads Indtagelse >% 1676. R de Hooghe sc.

337 Plan d. Action 20/12 1712. Anon. sc.

338 Grund-Riss d. Insull Hellgeland. Hamb. 1714.

339 Græv Struensee og Brandt overlægger hvorledes

de vil udføre deres Project. Anon. sc.

340 Græv Struensees første Forhør 2% 1772. Anon. sc.

341 Skam-Minde af d. 17/1 1772 lykkeligst opdagede

Erts forvovne Complot.

342 Mindeblad om Danmarks Hædersdag 2/4 1801.

Bærentzen lith.

343 Englændernes sidste Daad paa Nyholm. Haas sc.

344 Frederik V II i Skandserne paa Øen Als 28A

1848. Tegner lith.

345 Danmarks Riges Grundlov 5/7 1849 med Faksimile

af Underskrifterne. Fol. Tegner lith.

346 42 Bl. Litografier og Træsnit fra Krigene 1848

- 50 og 1864.

347 Højtidelighederne i Anl. af Prinsesse Alexandras

og Prinsen af Wales’ Formæling. 46 Bl.

348 Mindeblad i Anl. af Islands 1000 Aarsfest. Bærentzen

lith.

349 En Samling danske historiske Blade. Kobberstik,

Litografier, Træsnit etc. 60 Bl.

350 En Pakke danske historiske Blade. (Særtryk af

Illustr. Tidende).


12

351 Emigranten. 1796 (Kr. 1813).

352 Præsten formaner Tømraersvendene i deres Herberge

til fredelige Tanker Vs 1794. (Kr. 1805).

353 Hævn */4 1801 og 1807. (Kr. 1882).

3 5 4 -5 5 Tryghed Ao. 1787. (Kr. 1715). Notabene

1787. (Kr. 1713). 2 Bl.

356 Verbesserung der Sitten. 1784 (Kr. 1671).

357—58 Ulykkelige Hændelser Nr. 4 og 6 (Kr. 1694

og 96). 2 Bl.

359 Synet. 1796. (Kr. 1811).

360 De forrige Tiders Smag. 1787. (Kr. 1726).

361 Flittighed kaldes paa fransk Industrie. 1787.

(Kr. 1725).

362 Adam og Eva i den ny moderne Verden. (Kr.

1873). kolor.

363—64 Apotekeren og den Glade. S. sc. chez C.

(Kr. 1222-23).

365 Billeder fra Studenter-Carnevalet 5/3 1863. 20 Bl.

366 Do. do. 1866.

367 Do. fra Fremtidens Carveval. 1867.

368 Portræt-Figur af Kand. Kahrs. Fotografi.

369 8 Blade satiriske Billeder vedr. Krigene og Forholdene

1848 og 1864.

370 10 Blade satiriske Billeder. (Bilag til Nemesis).

371 12 satiriske og humoristiske Tillægs-Blade til

Folkets Nisse.

372 6 do. do.

373 20 forsk, danske satiriske Billeder.

Rafleriopr o i Koblerstik af fremmede Kunstnere.

374 Bause, I. F., Portræt af Dronning Christiane af

Bohmen. A. Graff p.

375 Berghem, N., 7 Bl. Faar og Geder. Rad,

376 Boydell, J., Selv-Portræt. Sorte Kunst.

18

377 Chodowiecki, D., 10 forsk. Blade.

378 Danckerts, D., Hyrderne ved Kroen Berghem p.

379—80 Du Jardin, K., 2 Bl. Raderinger.

381 Ellenrieder, M., Mandshoved. Titian p.

382 Ezdorf, Bjærglandskab. Rad.

383 Fittler, J., Portræt af Benj. West. Sorte Kunst.

384 Greatbach, W., The defence. Patt p.

385 Guttenberg. C., General Wolfs Død. B. West p.

386 Haid, I. G., Scene af »The Mayor of Garrat«.

Zoffany p. Sorte Kunst.

387 Hofel, B., Et Rævehoved. 1849.

388 Hoffmann, Hussiten-Predigt. Lessing p.

389 Hueber, H., Skovparti. 1843. Rad.

390 Klauber, I., Portræt af Carle Vanloo. Le Sueur p.

391 Kolbe, C. W., 3 Bl. Raderinger.

392 Kiichler, C., Portræt af J. A. Koch. Rad.

393 Laurie, R., Scene at »She stoops to conquer«

Parkinson p. Sorte Kunst.

394 le Bas, J. P., Prise du Héron. v. Falens p.

395 Longhi, G., Portræt af en hollandsk Borgmester.

Rembrandt p.

396—97 Marattus, Carl, 2 Bl. Raderinger.

398 — 99 Mignard, N., 2 Bl. Raderinger efter Caracci.

400—2 Morelli, Fr., 3 Bl. Prospekter fra Rom.

403 Pontius, P., Portræt af G. Segers. A. v. Dyck p.

404—6 Rembrandt, P., 3 Bl. Raderinger. Kopier.

407—8 Richter, L., Skolemesteren og Osteria. 2 Bl.

Rad.

409— 11 Ruga, P., 2 Bl. Prospekter fra Rom.

412 Ryail, H., My dog. E. Landseer p.

413 Schmidt, G. F., Portræt af D. Splitgerber

Falbe p.

414 Thomassin, S. H., Portræt af J. Thierry. Largilliere

p.

415 Thomassin, Ph., Marie med Barnet. Freminet inv.

416 Walker, Law. Ostade p. (Prøvetryk før Skriften).

417 Vanloo, J., Allegorisk Fremstilling. B. Oastilone

inv.

418 Waterloo, A., Landskab med Træer.

419 — Pan et Syrinx. (B. 128).


14

420 — 21 Yolpato, G,, Il Pentolajo-Il Fornajo. Magi-

otto inv. 2 Bl.

422 Vorsterman, L , Jesusbarnets Tilbedelse. Titian p.

423 Zaffonatto, A., What, you will. I. R. Smith del.

424 Portræt af Kejser Karl I. A. v. Dyck p. Anon sc.

425 4 Bl. Raderinger.

426 4 do. do.

427 4 do, do.

428 4 do. do.

429 4 do. do.

430 — 31 Comme Fesprit vient aux filles et aux garnns.

Schlesinger p. 2 Bl. Lith.

432 6 Bl. større Kobberstik.

433 13 Bl. kobberst. Portræter.

434 15 Bl. Kobberstik.

435 19 do. do.

43G Portræt af Garibaldi. Fanoli lith.

437—40 4 Bl. store Litografier.

441 8 Bl. kolor. do.

442 En stor Pakke do.

443 16 Bl. store Fotografier efter svenske Kunstneres

Arbejder.

444 Et nord-amerikansk Optog. 13 Bl. Fotogr.

445 9 Bl. Fotografier.

446 10 do do.

447 En Mappe med en stor Mængde Billeder.

H aan d tep in p r.

448 Bartsch, Parti ved Kalkbrænderiet. 1847. Bly.

449 Bendz, W., Appelsin-Plukning. Bly.

450 Bundzen, H., Ved Kielerfjord. 1803. Sepia.

451 Bærentzen, E., Portræt af Biskop Jac. Neumann.

Tusch og Bly.

452 Carmiencke, H., 2 Bl. Tegninger. Olie og Bly.

15

453 Camradt, J. L., 2 Bl. Blomster. Pastel.

454 Cheston, Horace, Arkitekton. Details. Pen.

455 Dahl, C., Skibe. Tusch.

456 Dalgas, C., Ved Bondehuset. Bly.

457 Exner, I., En Stensætning. Pen.

458 Fabritius de Tengnagel, Parti fra Lyngby. 2 Bl.

Tusch.

459 Fick, Et Skovløberhus i Dyrehaven. Bly.

460 — En af barket Egestamme. Bly.

461 Freund, H. E., Herkules. Bly.

462 Friedlander, I., Huslig Scene Sortkridt.

463 — 64 — En Dragon og en Fisker. 2 Bl.

Sortkridt.

465 Frisch, J. D., Oliestudie.

466 — 2 Bl Planter. Aquarel.

467 Gebauer, O. D., Histor. Komposition. Pen og

Tusch.

468 — En Rejsestald. Tusch.

469 Gertner, J. V., 41 forsk. Tegninger.

470 Guldberg, E. H., En liggende Ko. Pen.

471 Hansen, Const., Dreng med en Hund. Bly.

472 — Sept. Severus’ Triumfbue. Bly.

473 Hellesen, J., Parti ved Vedbæk. Bly.

474 — Parti ved Lethraborg. Sepia.

475 Henrichsen, C., Parti i Ulvedalene. 1834. Pen.

476 Hilker, C., 6 Bl. Planter. Bly.

477 Jerichau, J. A., Pantherjægeren. Bly.

478 Juul, A,, Ved Fredensborg. Sepia.

479 — Ved Silkeborg. 1845. Bly.

480 Kaufmann, A., Ponte Nomentana ved Rom. Tusch.

481 Kjellerup, Køer. Olie.

482 Kierkegaard, Chr., Storke paa Taget. 1851. Bly.

483 Kiichler, A., 6 Bl. Tegninger. Bly.

1484 Købke, Chr., St. Joseph. 1823. Sortkr.

1485 — Parti fra Iunsbruck. Bly.

486 Kølle, C. A., 2 Bl. Tegninger. Bly.

487 — 4 Bl. Træer og Landskaber.

488 — 4 Bl. Tegninger. Bly.

489 Larsen, Eman., Marine. Pen.

490 Lund, Anker, 2 oldnordiske Krigere. Pen.


16

491 Lund, F. C., Knud d. Hellige. Bly.

492 Læssøe, Th., Trappe paa Capitol. 1849. Aquarel.

493 — Partier ved Argos. 1866. 2 Bl. Sepia.

494 — 10 forsk. Tegninger fra Korfu og

Athen.

495 — 9 forsk. Tegninger.

496 — Udsigt over Arresø. 1841. Pen og:

Tusch.

497 Løvmand, C., Blomstergruppe. Tusch.

498 Melbye, A., Et Linieskib. Bly.

499 Messmann, L , Et Bondehus ved Brøndshøj. 1846.

Pen og Bly.

500 Morgenstern, Norsk Fjæld-Landskab. Tusch.

501 Møller, Gustav, Skibe i Øresund. 1844. Blv og

Tusch.

502 Møller, I. P., 2 Bl. Tegninger.

503 Olsen, Bernh., »Tyksak« af Overskous »Hvad er

Menneskeslægtens Lykke«. 1860.

Bly og Farve.

504 Petzholdt, F., Trægruppe. 1830. Bly.

505 Poulsen, Jul., Under Træerne. Pen.

506 — 2 Bl. Tegninger.

507 — En ung Pige fletter sit Haar.

508 Price, A., Munkehoved. Pen og Sepia.

509 Raadsig, Værtshusscene. Bly.

510 Simonsen, N , Modelfigur. Bly.

511 Sonne, En Veranda. Bly.

512 Tegner, C. M., Laplændere. 1841. Bly.

513 — 18 Blade norske Prospekter, Bly

og Sortkr.

514 — 9 Bl. do. do. Aquareller.

515 — 5 forsk. Tegninger.

516 Wahlbom, C., Gedebukke, sign. 1844, Bly.

517 Westergaard, F., Maaneskins-Landskab.

518 Wolf, Benj., Parti ved Calcutta. 1826. Bly.

519 6 Bl. Tegninger.

520 8 do. do.

521 2 do. do.

522 Karnevals-Figurer. Anon del. Bly og Tusch.

523 2 Bl. Tegninger.

524 2 Bl. Tegninger.

525 3 do. do.

526 En stor Pakke Tegninger etc. for Dekorationsmalere.

527 En Ruin. Anon del. Aquarel.

528 6 Bl. Aquareller og Olieskitser.

Portræter etc.

529 Portræt af J. I. Pontanus. Historiograph.

Isachs p. I. Veide sc. (Str. 2187).

530 Do. af Thomas Bartholin, Thelott sc. (Str. 170).

531 Do. af Medaillør Krohn. Const. Hansen rad.

532 Do. af Hof-Præst Christiani. Juel p. Lips sc.

(Str. 552).

533 Do. af Mogens Skeel. C. Fritzsch sc. (Str. 2716).

534 Do. af Hans Gram. Magn. Petersen rad.

535 Do. af Georg Nordberg. C. Fritzsch sc.

536 Do. af Dronning Maria Eleonora af Sverig.

Anon sc.

537 Do. af Frederik V II som Prins. Erl. Eckersberg

sc.

538 11 Bl. danske kobberstukne Portræter.

539 25 Bl. danske Portræter.

540 41 Portræter af Generalerne Krogh og Bulow.

Lith.

542 4 Bl. store litogr. Portræter.

543 F. T. Kloss, Prospekter af Island. 2 Bl. m. Tekst.

544 Gudstjeneste i TTby Kirke. M. Jepsen del.

Jensen lith.

545 Ruinerne af Koldinghuus Slot. Harder p. Aa-

gaard lith.

546 5 Bl. danske Prospekter. Lith.


18

1—2 Hilker, C., Studier efter pompeianske Dekorationer.

1—2 Hefte.

3 Ragnarok, Frise i Relief af H. Freund m. Forkl.

af Høyen. . . ,

4 Hansen, C. F., TegniDger til Christiansborg blot.

20 Tavler. .

5 Bøgb, Carl, Quadrille-Skizzer fra Paris, lith. at

Th. Bergh. 12 Bl.

6 Mindeblade om d. nord. Højtid 13/i 1845 af Frøhch,

Lundbye og Skovgaard.

7 Bisson fréres, Choix d’ornaments arabes de 1 Al-

hambra. 12 BL

8 Frolieh, L., Asger Ryg. 9 Bl. Rad.

9 Simonsen, N., og Lund, F. C,, Scener af Livet i

Felten. 12 Bl.

10 — 11 Træsnit efter danske Kunstnere udg. at »frem ­

tiden«. 1—2 H.

12 Billeder af danske Kunstnere udg. af »Fremtiden«.

1 H

13 Pedersen, V., Haandtegninger copierede af Th.

Bergh. 16 Bl.

14 Ursin, Dampmaskinen i »Mercunus«.

15 Lode, O. H. de, Portræt af J. C. Spengler. l7o5.

16 Lundbye, E t Æsel. Rad.

17 Schule, C., Mindestøtten ved Bernstorfl. i7od.

Wiedewelt inv.

18 Melbye, A., Strandparti. 1840. Rad.

19 Kyhn, W., Antwerpens Rhed. 18 5 3. Kad.

20 Fosie, Joh., Ruin ved en Sø. 1745. Rad.

21 Flint, O. N., Den bortfløjne Fugl.

22 Fridrich, Den engelske Flaades Griennemgang

gjennem Sundet 1801.

23 Schøler, P., Borgruinen, de Vries p.

24 Petersen, S. H., Storm. l. P. Møller p.

25 — Klippe-Borgen. Ruisdal p.

26 — Skovhuset. Ruisdal p.

19

27 Petersen, S. H., 7 forsk. Blade.

28 Lahde, G. L,, Hædersminde for de Faldne 1801.

Wiedewelt & Lahde inv.

29 Haelweg, A., Portræt af Kristian IV . v. Mander p.

Nyt Aftr.

30 Zillen, W., 8 Bl. Raderinger.

31 Krohn, P., Portræt af Medaillør F. C. Krohn.

Rad.

32 Madsen, A. P., 2 Køer. 1854. Rad.

33 Haslund, O., Den lille Violinspiller. Rad.

34 Kyhn, W., Skovparti. 1854. Rad.

35 16 Bl. danske Raderinger.

36—38 Hetsch, 3 Bl. Raderinger.

39 Kornerup, Roskilde Domkirke fra Chorsiden.

1855. Rad.

40 6 Bl. danske Raderinger.

41 5 forsk, danske Blade.

42 Portræt af J. P. Tønder. Anon. lith. (Str. 3109).

43 Do. af C. W . Eckersberg. Gertner lith. (Str. 711).

44 Do, af Th. Brendstrup. (Gemzøe lith.)

45 Do. af F. A. Frydensberg. Bærentzen lith. (Str.

837).

46 Do. af Mathias Winther. I. A. Jerichau lith.

(Str. 3298).

47 7 Bl. danske Portræter.

48 Kriiger, A. L., Vue septentr. du Chateau royal de

Potsdam. F. Meyer p.

49 Basoli og Sarti, 9 Bl. Rad.

50 En Pakke Billeder.

51 En do. do.

52 12 Bl. Litografier.

53 15 do. do.

54 En Pakke Billeder,

55 St. Stephans-Taarnet i Wien, lith. opklæbet paa

Lærred med Stokke.

56 Yasi, G., Peterkirken i Rom. 2 Bl. roy. Fol.

57 Hansen, Const,, Æ gers Gjæstebud.

58 Frederik Vs Grav-Monument. Wiedewelt inv.

Clemens sc.

59 En Rulle Billeder.

2*


t

20

M e r lin e r etc. af danske Kunstnere.

1 Abel, I. F., Udsigt mod Lyngbye.

2 — Marienlyst.

3 Bagge, O. O., Portræt af Th. Kingo.

4 Ballin, J , Huslig Scene.

5 Bartsch, C. F., Collins Gaard i Bredgade.

6 Bloch, Carl, Den gamle Kone med Spurvene.

1886.

7 Bradt, F. L., Efterslægt-Selskabets »Ex-libris«.

8 Carmiencke, H., 6 Bl. Raderinger.

9 — Kystparti i Uvejr. 1850.

10— 12 — 3 Bl. Raderinger.

13 Clemens, J . F., Homere. Abildgaard p.

14 — Portræt af Frederik Wilhelm II.

Schrøder p,

15 — Portræt af Poul Egede. Juel p.

16 — Do. af A. Schytte. Petersen p.

17 — Do. af H. Hielmstierne. Juel p.

18 — Do. af J. Ewald.

19 Eckersberg, C. W., En amerik. Brig under Sejl.

(Kr. 1365).

20 — del. Scene af »Recensenten og

Dyret«.

21 Eckersberg, E., Portræt af Fr. V II som Prins.

22 — Thorvaldsens Medaille. 1850.

23—26 Flint, A., Portræter af Brøndsted, Edw. Storm,

Th. Thaarup og Pram.^ 4 Bl.

27 Fosie, Johanne, Landskab. 1743. (Kr. 383).

28 — Landskab. 1743. (Kr. 385).

29 — Bjærgegn. 1743. (Kr. 386).

30 — Landskab. 1741. (Kr. 376).

31 — En gammel Borg. 1743. (Kr.

377).

32 — »Tilskrift«. (Kr. 380).

21

33 Fosie, Johanne, E t Vandløb. 1743. (Kr. 384).

34 Fosie, M., E t Bondehus, sign. M. F.

35 Frolich, L., Gjøgleriet i Utgard. 1872. 5 Bl.

36 Gebauer, C. D., Kvægmarked.

37 Gronnewald, P. J., Christiansborg Slot. 1743.

(Kr. 201).

38 Guldberg, E. Høegh, Faust og Mefistofeles.

39 Haas, G., Forestilling af de antændte Begkrantze

som saaes da Chr. V II giorde Kahne

Fahrt i Kbh. 1771 Cramer p.

40 — Portræt af B. Luxdorph. Fuchs p.

41 Haas, J., 3 Bl, Vignetter. P. Cramer del.

42 — Portræt af Fr. Rostgaard.

43 Hammer, H. J., Husmands-Familien. 1855.

44 Hansen, Const., Parti af Ringsted Kirke.

45 — Kronborg Slot.

46 Hansen, Heinr., S-Broen i Frederiksborg.

47 — Samme Blad.

48 — Moskeen i Cordova. 1852.

49 — 14 Bl. Litografier.

50 Hansen, H. P., Portræt-Figur af Prof. Meisling.

51 Haslund, O., Fra Tryggerød. 1863.

52 — Den lille Violinspiller. 1865.

53 — Piletræer ved et Vandløb.

54 Henningsen, F., Randtegninger. 1882.

55 Heuer, W., Portræt af Admiral SnedorfF. Lith.

56 Holm, H. G. F., Marienlyst. Lizars sc.

57 Kittendorff, A., Kogende Smaapiger. 1848.

58 — 111. Titelblad til »Røverborgen«.

59 — 4 Bl. Litografier.

60 Kornerup, I., Vor Frue Kirke i Roskilde. 1853.

61 — St. Nicolaj Kirke i Visby. 1852.

62 — Portræt af Kunst-Akademi-Betjent

Grønbech. 1853.

63 — Bjernede Kirke. 1852.

64 — Roskilde Domkirke. 1855.

65 — Meerløse Kirke. 1854.

66 — Søborg Kirke. 1856.

67 — Himmeløv Kirke. 1856.

68 — En gammel Skærsliber. 1854.


22

69 Kornerup, I,, Væ Kirke i Skåne. 1858.

70 Krogstrup, N., Landskab med Ruiner. Odense

1774. Rad. (ikke hos Kr.)

71 Krolin, P., Portræt af Medaillør Krohn. 1865.

72 Krossing, N. B., Portræt af Eugen af Leuchtenberg.

Lith,

73 Kyhn, Vilh., Vinter i Skoven. 1866.

74 — Parti ved Marnefloden. 1850.

75 — Det Indre af en Skov. 1854.

76 — Trondhjems Domkirke.

77 — Hammershus Ruiner. Træsnit.

78 — Landskab med Roskilde Landevej.

1849.

79 — Stille Vejr paa Søen.

80 — Eftermiddags-Landskab. 1858.

81 Kobke, C., Aarhus Domkirke. 1831.

82 Kølle, C. A., Ved en Sø.

83 Lahde, G. L., Mad. Schall som Nina.

84 — Jfr. Astrup som Ida.

85—86 — Portræter af Tode og Birckner.

87 Ley, H. C., Scener af danske Søheltes Bedrifter.

88 Lode, O. H. de, 7 Bl. Vignetter.

89—90 Lund, F. C., Paa Landet og Paa Søen.

2 Bl. Lith.

91—93 — Griffenfeldts Fængsling, Kaas’

Død og Kristus i Emaus. 3 BL

94 Lundbye, I, T., Terry. 1842.

95 — E t Kalvehoved. 1842.

96 — En Nisse skærer en Pen. 1847.

97 — E t staaende Mulæsel. 1834.

98 — Træsnit. 13 Bl.

99 — Sydsiden af Refsnæs. 1844.

100—1 — Portræter af Kristian IV og

Kristian I. 2 Bl.

102 — Hoppen og Føllet. 1841.

103 Madsen, A. P., En Kostald. 1871.

104 — Langdysse ved Nyrup. 1868.

105 — Portræt af Schack Staffeldt. 1867.

106 — Parti i Kjær By paa Als. 1855.

107 — To Køer paa Marken. 1854.

23

108 Madsen, A. P., En Tyr og to Køer. 1855.

109 Melbye, A., Sejlere. 1859. Autogr. _

110 — Havnen ved Rouen. 1850.

111 Meyer, Elias, Eremitagen i Dyrehaugen. (Kr. 1052).

112 — Næss i Aasen. (Kr. 1057).

113 — Hellerup ved Strandveyen. (Kr. 1048).

114 — Ermelundshuset. (Kr. 1050).

115 — Gule Elv i Tronhiems Stift. (Kr.

1056).

116 — Kong Olufs Støtte i Wærdalen.

(Kr. 1054).

117 _ Paa Vejen til Røraas Kobberværk.

(Kr. 1055).

118 — Fortunen ved Dyrehaugen. (Kr.

1051).

119 — Ordrups Kratt. (Kr. 1049).

120 Muller, Ad., Kristus

121 Mygind, S., En Skovvej. (Kr. 1384).

122 Møller, J. P., Parti i Charlottenlund. 1830.

(Kr. 1341).

123 — Bjærparti ved Meyringen. 1833.

(Kr. 1344).

124 — Klippeparti. (Kr. 1342).

125 — Bjærgegn i Tyrol. (Kr. 1345).

126 — Landskab med en Brosætning.

(Kr. 1351).

127 Pauelsen, E., Vue de la, chute d’eau Hof-Foss.

1789. (Kr. 772).

128 Petersen, Edv., Piletræer ved Stadsgraven. 1873.

129 — Vinter i Skoven, 1871.

130 Petersen, Magn., En blind Spillemand.

131 — Portræt af Prof. Marstrand.

1873.

132 — Do. af Corf. Ulfeld.

133 — Billede af Kbhvns. Folkeliv.

x 1871.

134 — Portræt af F. C. v. Gram.

Carstens d.

135 — Do. af Klevenfeldt,


136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148-

151

152

153

154

155

156

157

158

4

159-

161

V162

163

164

165

166

167

168

169

Petersen, Magn., Portræt af Landskabsmaler N.

E. Holm.

— 7 Bl. Raderinger.

— (?) Prøveblad. Døbefonten i Kristrup

Kirke m. m.

Petersen, S. H., 3 Bl. Studier efter Naturen.

(Kr. 1397).

— Møens Klint.

— 10 forsk. Blade.

— (?) Sundet ud for Kronborg.

Preisler, I. G., Portræt af H. Stampe. Juel p.

Preisler, I. M., Portræt af Lutlier. Cranach p.

— Do. af Tullin.

— Baccanale. 1752. Pierre p.

— Portræt af Christian V I.

-50 Qvist, H., Prospekter af Koldinghus, Hirsch-

holm og Nykøbing. (Kr. 607, 16

og 18).

Roed, J., Nørreport i Ribe. 1854.

— Parti af Frederiksborg Slot. 1836.

1ste Aftr.

Rørbye, M., Den fangne Fugl.

Schack, S , Bedstemoders Høne. r f / '

Schule, C., Portræt af C. F. Reiser. 1784.

Seehusen, J. C., Portræt af L. Smith. 170(1

Senn, I. H., En til Bergen indløbende Jagt.

(Kr. 1219).

Prospekt af Swartzbjerg ved Trond-

hiem. (Kr. 1218).

60 Sonne, C. E., 2 Bl. Konturer.

Sonne, J., Diplom fra Landhusholdn.-Selskabet.

Sonne, J. J., Titelblad til Plutarks Levnetsbeskr.

III.

Zillen, J. V., Kvæget drives i Stalden. 1865.

— Paa Vejen til Markedet. Bache p.

— En spindende Bondekone.

— Hønsekræmmerens Æsel.

— 5 Bl. Raderinger.

Olrik, H., Lærebrev for Mejerske-Lærlinge.

— Lærebrev for Avlsbrug-Lærlinge.

25

Satiriske Billeder.

170 Lovtale over Sko-Børsten. 1771. (Kr. 1657—58).

171 Rævsaksen. 1788. (Kr. 1754).

172 Emigranten. (M. C. Bruun). 1796. (Kr. 1813).

173 Samme Blad.

174 Zwey Helden-Thaten d. jungen Menschen. 1787.

(Kr. 1738).

175 Fornøielsers Forstørrelse. 1787. (Kr. 1736).

176 Drengen. 1787. (Kr. 1731).

177 Nu alt for sildig. 1787. (Kr. 1729).

178 Nøgle til adskillige Kobbere. 1787. (Kr. 1727).

179 Flittighed kaldes paa fransk Industrie. 1787.

(Kr. 1725).

180 Feiltagelsen i Mørket. 1787. (Kr. 1724).

181 I Anledning af Tidernes Sinag. 1787. (Kr.

1723).

182 Tidernes Smag. 1787. (Kr. 1722).

183 En Vægter-Løgtes underlige Skin. 1787. (Kr.

1721).

184 Troldmandens Laterna Magica Nr. 1. 1787.

(Kr. 1716).

185 Do. do. Nr. 2. 1787. (Kr. 1717).

186 Den sønderbrudte Laterna Magica. 1787. (Kr.

1718).

187 Troldmandens selsomme Forestilling. 1787. (Kr.

1719).

188 Tryghed. 1787. (Kr. 1715).

189 Appendix til Kiøbenhavns Skilderie. 1787. (Kr.

1714).

190 Tidens Laterna Magica. Nr. 2. 1787. (Kr.

1710).

191 Nota bene. 1787. (Kr. 1713).

192 Allgemeiner Wunsch. 1798. (Kr. 1830).

193 Hevn 1801 og 1807. (Kr. 1882).


26

194 Frejas-Altar-Fejden. 1819. (Kr. 1914).

195 Kjerlighed paa Moden. (Kr. 1928).

196 De fire Temperamenter. 1808. (Kr. 1898).

197 Musicerende og rygende Aber. (Kr. 1935—36).

198 Pressefrihed. 1800. (Kr. 1875).

199 De to Spradebasse, (ikke hos Kr.)

200 Postvognen, (ikke hos Kr.)

201 Kiøbenhavn som det er. (Kr. 1919).

202 Spekulations-Kiærlighed. Ægtestand, (Kr. 1924).

203 Aandskraftens Stigen og Fald. 1815. (Kr.

1904).

204—5 Illustrationer til P. A. Heibergs Rigsdalersedlens

Hændelser. (Kr. 1778 A og 1803 A).

206 Tittel-Kobber til den ny »blaa Bog«.

207 En Recensent. (Wiborg) 1840.

208 Speilbilleder. 1861. Tegnede af Klæstrup.

6 Bl.

209— 11 3 Bl. satiriske Billeder.

212 Politiet og Nytaarsre volten. 1860. 8 Bl.

213 En Pakke satiriske Billeder.

214 8 Bl. satiriske Billeder.

215 Erindringer fra Tivolis nye Pavillon. 8 kol. Bl.

216 En Pakke danske Billeder.

217 En do. do. Træsnit.

218—21 Prospekter fra Italien. 4 Bl. Rad.

222 de Non, En Kretiner. 1788. Rad.

223 Caronni, Portræt af Rubini. Luchini d.

224 Fr. Rohde, Gjenvei over Isen. F. Larsen lith.

Farvetr.

225 En Pakke Billeder.

27

1 Sonne, I., Slaget ved Fredericia. E. Sonne sc.

2 — Do. do. E. Sonne sc.

3 Rørby, M., Abbaten. Ballin sc.

4 — Do. Ballin sc.

5 Mieris, Bedstemoderen giver Drengen Penge. E.

Sonne sc.

6 — Do. do. E. Sonne sc.

7 Sonne, I., Dragon vedetter. E. Sonne sc.

8 — Do. E. Sonne sc.

9 Marstrand, Y., En Kone der kysser sin Piæst paa

Haanden. E. Sonne sc.

10 — Do. do. E. Sonne sc.

11 Hansen, Heinr., Broen ved Frederiksborg. Rad.

12 — Templet med de 100 Søiler. Rad.

1 Aken, Landskab. B. 17.

, 2 — Do. B. 19.

3 Bout, Fiskefangsten. 1ste Tryk.

4 Both, J., Landskab. B. 2.

5 — Do. B. 5.

6 — Do. B. 7.

v 7 Borch, Fiskeren.

8 Berghem, 4 Blade.

9 Boudewan, Landskab. ' : ^

10 Bella, S. della, Jacob i Ørkenen.

\ V 11 Browner & Visscher, 2 Bl.

• ' 12 Cignari, Josef og Potifars Hustrue. 1ste Tryk.

13 Dujardin, 2 Blade. 1ste Tryk.

14 Dorner, 5 Blade.

15 Durer, A., Englen og Joachim.

16 Danchert, D., Aarstiderne. 4 Blade.


17 Erhard og Heidock, 2 Blade.

18 Goudt, Konen med Lyset.

19 — Flugten til Ægypten.

20 Lorrain, C., Stormen. R D. 7.

21—44 Lairesse, G., 23 Blade, de vigtigste af hans

Værker.

45 a Marc Anton, La charita.

45 b Meulen og Wouverman, 2 Blade.

46 Ostade og Yalck, 2 Blade.

47 Ossenbeck, 2 Blade.

48 Primaria, 1 Blad efter Ruysdal.

49 Quellinus, Retfærdigheden.

0 Ruysdal, De 2 Bønder. B. 2.

51 — Samme Blad.

52 — Hytten paa Høien. B. 3.

53 Rembrandt, 6 Hoveder. B. 365.

54 — Mandsportræt. B. 544.

55 — 6 Copier.

56 Raab, Bondedands efter Ostade.

57 Swaneveldt, 2 Blade.

58 a Veide, E., 10 Blade.

58 b Flieger, S. d., Preisler, Hess. 3. Bl.

9 Veide, E., 4 Blade.

60 Waterloo, Radering. B. 26.

61 — Do. B. 32.

62 — Do. B. 70.

63 Vermehren, 2 Træsnit.

64 4 Blade.

Antoffrapher.

1 Christian d. 8de. 4 Breve til Prof. Eckersberg.

1828.

2 Arveprinds Ferdinand, 1 Brev. 1859.

3 N. Ahlmann, 3 Breve. 1866 & 79.

4 C. F. Allen, 2 Breve. 1852 & 64.

5 H. C. Andersen, »Korsor«, et Digt. 2 Sider.

6 — »Romanze«.

7 — et Digt med Underskrift.

8 Kobberstikker Ballin, et Brev med 2 Tegninger.

Paris.

9 Professor, Biskop Bech, 3 Breve. 1812.

10 Skuespiller B. H. Beck, 1 Brev. 1781.

11 Prof. A. P. Berggreen, 2 Breve. 1852.

12 — diverse Autographer.

13 Kammerherre Berling, 3 Breve, et contrasign. af

Professor Gertner. 1864.

14 Bjørnstjerne Bjørnson, et Brev, 3 Sider. 1860.

15 Brinck Seidelin, et Brev. 1854.

16 Carl Brosbøll, et Brev. 1880.

17 Burman Becker, et Brev. April 56.

18 Camillo Bruun, Mindedigt over Ludv. Bødtcher.

19 Prof. Brøndsted, et Brev. 1842.

20 Ludv. Bødtcher, Sølvbryllupssang.

21 Erik Bøgh, Mythen om Marsyas.

22 Geheimekonferentsraad Jonas Collin, 1 Brev.

Okt. 1826.

23 Rektor Dahl, et Brev. Frederiksborg 1839.

24 Holger Drachmann, et Brev. Paris 1878.

25 — Mindedigt over Marstrand. 1873.

26 — >Et Opraab«. Digt. 6 Sider. Paris 1878.

27 — Kladde til en Ansøgning.

28 I. B. S. Estrup, et Brev, 3 Sider.

29 C. W. Eckersberg, et Brev. 1828.


30

30 Præst Engelbrecht, et Brev. 1853.

31 L. Engelstoft, 2 Breve. 1846.

32 Biskop Fog, Mindetale over Niels Juel. 1877.

33 Prof. Forchhammer, et Brev. 1864.

34 Skuespiller Frydendahl, et Brev. 1821.

35 Componist F. Glåser, Brev. Berlin 1833.

36 Prof. M. Goldschmidt, et Brev. 1878.

.37 — Brev om Hauchs Død. Rom 1872.

38 Jacob Gude, et Digt. 1777.

39 Joh. Fr. Hagen, et Brev. 1857.

40 Constantin Hansen, 3 Breve. 1865 & 77.

41 Holm Hansen, diverse Digte.

42 M. Mørk Hansen, Biographie af Martin Bahnsen.

20 Sider.

43 I. C. Hauch, 2 Breve. 1842.

44 — 2 Breve. 1845 & 46.

45 Hans Nielsen Hauge, et Brev. 1824.

46 I. L. Heiberg, Sange af Hofsorgen. 4 Sider. 4to.

47 — et Brev. 1852.

48 — 2 Breve. 1829.

49 Henrik Hertz, Kjedelflikkeren. Digt. 8 Sider.

1847.

50 F. C. Hillerup, 2 Breve. 1837 & 43.

51 P. Hjort, 3 Breve. 1863 & 64.

52 H P. Holst, Farvel til Scenen. Wiehes Epilog.

1879.

53 — Grundlovssang og et Brev.

54 Christian Hornemann, et Brev. Florentz 1749.

55 C. F. Hornemann, en Anbefaling. 1811.

56 C. Hostrup, Til de danske Sønderjyder. 4 Sider.

4to.

57 N. Høyen, 2 Breve. 1846.

58 Henrik Ibsen, Nordens signaler. Et Digt. 3

Sider.

59 Elis. Jerichau Baumann, et Brev. 1859.

60 — et Brev. Berlin 1869.

GI B. S. Ingemann, Mindedigt over Thea Ingemann.

62 — Mindedigt over G. H. Waage.

63 — Hilsen til vore hjemvendende Krigere. 1849.

64 — Mindesang over Frederik den Sjette.

31

65 B. S. Ingemann, Et Digt.

66 — Et Brev. 1830.

67 Jørgensen Jomtau, 2 Breve. 1861.

68 S. L. Jørgensen, 2 Mindedigte.

69 C. Kellermann, et Brev. 1865.

70 K. Kjelland, Josefine Eckardt, en Biographie.

8 Sider.

71 P. Chr. Kierkegaard, et Brev.

72 Kolderup Rosenvinge, et Brev. 1847.

73 Thor Lange, 2 Breve. 1877.

74 Orla Lehmann, et Brev.

75 I. N. Madvig, 2 Breve. 1851 & 1874.

76 — En Oplysning ang. Slaget ved Fredericia.

1873.

77 Finn Magnussen, 2 Breve. 1843.

78 — 2 Breve. 1843 & 46.

79 Malling, et Brev.

80 W. Marstrand, et Brev. 1845.

81 Biskop H. L. Martensen, et Brev. 1860.

82 General C. Jul. de Meza, et Brev. 1859.

83 Prof. C., Molbech, 4 Breve.

84 Chr. K. F. Molbech, Mindedigt over Knud

Yalløe. 4 Sider.

85 — et Brev. 1877.

86 D. G. Monrad, 2 Breve. 1852 & 71.

87 — 2 Breve 1872.

88 Prof. P. E. Muller, 2 Attester. 1811.

89 Prof. P. A. Munch, et Brev. 1853.

90 A. Munch, Mindedigt over Carl XV. 3 Sider.

4to.

91 — Mindedigt over I. C. Hauch. 1872.

92 — Hauchs Vidnesbyrd. 1877.

93 — Ved Aarskiftet. Et Digt. 3 Sider.

94 — Gjensvar til Digtet, »Forandrer Signalerne«.

95 — Ved min Moders Grav. Et Digt. 1879.

96 — Til Magdalene Thoresen. 1881.

97 — Ved Prof. Hammerichs Død. 1881.

98 — Et Brev. 1881.

99 Minister Mosting, et Brev. 1840.

100 M. L. Nathanson, et Brev. 1841.


32

101 R. Nyerup, en Kvittering. 1800.

102 Prof. H. Olrik, et Brev. 1883.

103 Prof. C. Paludan Muller, et Brev. 1874.

104 Platou, et Brev. Christiania 1818.

105 C. Ploug, Mindedigt over Marstrand. 2 Sider.

Folio.

106 — Mindedigt over Michaela Ingerslev.

107 — Mindedigt over Enkedronning Caroline Amalie.

108 — Ved Afsløringen af Tycho Brahes Statue.

1876.

109 — Mindedigt ved Niels Juel Festen.

110 C. C. Rafn, 2 Breve. 1829 & 35. .

111 — 3 Breve. 1847 & 48 & 55.

112 K. L. Rahbek, et Brev. 1 Side. 4to.

113 Chr. Richardt, H. C. Andersen, et Digt. 1 Side.

114 — Til Overveielse, et Digt. 7 Sider.

115 C. N. Rosenkilde, et Brev. 2 Sider. 4to.

116 — 2 Breve. 1830.

117 A. Rosenkilde, et Brev. 1867.

118 M. Rosing, 6 Digte.

119 Prof. Rosted, en Anbefaling. 1813.

120 Rumohr, et Brev. 1827.

121 Skuespiller I. C. Ryge. 2 Breve. 1822 & 25.

122 — et Brev. 1830.

123 — et Brev. 1. April 1830. Med nogle Linier

Forklaring af Ove Thomsen.

124 Prof Schouw, 2 Breve. 1842 & 47.

125 Prof. Schiødte, et Brev. 1847.

126 J. Siboni, Anbefaling paa Fransk. 1827.

127 Prof. Stener Stenersen, Ansøgning, Examensbevis.

128 George Stephens, et Brev. 1882.

129 — et Brev. 4 Sider. 4to.

130 J. Thiele, et Brev. 1849.

131 Yald Thisted, et Brev. 1860.

132 Chr. J. Thomsen. 3 Linier. 1863.

133 Alb. Thorvaldsen, Anbefaling for Maleren Koop.

Rom 1824.

134 I. P. Trap, et Brev. 1866.

135 Instruktør H. Liebe, et Brev.

136 E. C. Werlauff, et Brev. 1845.

33

137 Michael Wiehe, et Brev, sign. Michael.

138 Aug. Wilhelmi, 2 Breve. Wiesbaden 1872.

139 Chr. Wilster, Sang til Etatsraad Estrup. 1837.

140 Chr. Winther, et Brev. 1830.

141 — et Brev. 1856.

142 — et Brev.

143 — C. A. Lang & Co. En rimet Fortælling.

11 Sider. Fécamp 1868.

145 — Nogle Vers 19 Sider. 4to. 1869.

146 Rector I. Worm, 2 Vers.

147 I. I. A. Worsaae, Manuskript, 6 Sider. 4to.

148 A. Oehlenschlæger, et Brév. 1832.

149 — et Brev. 1841.

150 H. C. Ørsted, et Brev.

151 — et Brev. 1827.

152 - et Brev. 1830.

153 — en Anbefaling. 1810.

154 Lisch, Quatrefages, Plon, Montelius. 4 Breve.

155 E t Bondeskudsmaal. 1769.

156 F. L. Æ . Kunzen, Versohnlichkeit. Originalpartitur.

157 60 Autographer af bekjendte Danske.

158 2 Reisepas, 1 Bestalling alle sign. af Frederik d. 6te.

159 Gartnersvendebrev paa Pergament. Dresden 1748.

3


34

Tirsflai Formiddag Kl. 11 sælges:

Hedevig Winther.

1 Nature morte. Udstillet p. Foraarsudstillingen 1888.

Chr. Kobke.

2 En italiensk Dreng. 1844.

3 En Modelfigur.

Harald Jerichau.

4 Efter Solnedgang ved Constantinopel.

C. Bloch.

5 Bethlehem. Radering. (Udsolgt).

6 Gethsemane. Radering. (Udsolgt).

A. Juiil.

7 2 smaa Malerier.

8 E t Maleri, Humlebek Kapel.

9 E t do., Finmarken.

10 E t do. Grosserer Grøns Hus ved Vedbæk.

11 Skovparti.

Hedevig Winther

Herm. W. Anker.

Norsk Kunstner.

12 Landskab. 1877.

i

35

Antikviteter, Kuriøsiteter, Mønter, Medailler m. m.

1 En Samling Græske og Romerske Segl og Signeter

i Kobber, ialt 245 Stkr. (8 Plader).

2 En stor, antik, dansk Medaille med 8 Stkr. Portræter

af danske Kongehus.

3 Fr. VI. Kronings Medaille.

4 Fr. VII. 14 Aars Grundlovs Medaillen, smukt

Exemplar.

5 Chr. IVs Bronce Medaille (for Børsen).

6 Albert Thorvaldsens Bronce Medaille i en ung

Alder. (Af Fogh).

7 En fransk Udstillings Bronce Medaille. 1878.

8 En do. do. (Universel). 1878.

9 Chr. d. 9de. Bronce Medaille. Udstillingen 1872.

10 En do. i Compositionsmetal. 1872.

11 Universitets Medaille med Chr. d. 1stes og Chr.

d. 9des Portræter.

12 Verdensudstillings Medaille. Wien 1878.

13 Bronce Medaille med Chr. V IIIs Billede. 1839.

14 Bronce Medaille i Etui. Berlin 1844.

15 Preussisk Bronce Medaille. Friderisch d. 5.

16 Den tapre Landsoldat Medaille. (Fredericia).

17 Forgyldt Medaille i Baand. (Hamborgs Brand

1842).

18 Kong Carl XVs Venskabs Medaille til Fr. VII.

19 Medaille af 2. April 1801 til det 3die Jydske

Infanteriregiments tappre Soldater.

20 Dansk Ridderkors i fint Guld med Emaille.

21 Chr. d. 4des Medaille for Opførelsen af Frederiksborg

Slot, fra Aaret 1602 til 1621.

22 En antik Søhelts Medaille. 1739.

23 En oval, antik Catholsk Medaille. 15. Aarhund.

24 Et dansk Lodstegn. (Nyborg).

3*


36

25 Antik Dambrik. Friderisch d. 5.

26 St. Helena Medaille. Napoleon Bonaparte med

Fødsels- og Dødsdag, f: d. 15. Aug. 1769, d: 5.

Mai 1821.

27 8 Aars Hæderstegn. Fr. V II.

28 En rund, med 3 Figurer, smuk Kobberplade.

29 Kronprinds Frederik og Kronprindsesses Formælings

Medaille, 28. Juli 1869.

30 6 mindre Bronce Medailler i Æske, best. a f:

Ludvig d. 15, 1793, Ludvig d. 16, 1788, Pave

Pius d. 9, Garibaldi, en Madonna, en fransk 1857.

31 Et lille Krusifix. 16. Aarh.

32 Antikt Billede af Chr. d. 4de. Alt fuld Sølv,

33 Stor Sølv Medaille af Fr. V og Lovisa (vog Lod).

34 Do. Reformations Medaille, vog ca. 4 Lod i Etui.

35 En Urne fra Kongegravene i Ægypten.

36 En do. udgravet i Pompeji.

37 En do. do i Grækenland.

38 E t Bronce-Gravfund, best. af: 22 Stkr. antikke

Broncesager, hvoriblandt flere gode Stykker paa

Kort.

39 6 forsk. Exemp. fra Jernalderen paa Kort.

40 En ant. Bronce Tyr paa Marmorfod, tilhørt Albert

Thorvaldsen, skjenket af ham til hans Tjener

Wilcken, attesteret af afd. Museumsdirektør

Anderson. Indskriptionen findes i Bunden.

41 En antik Bronce Svings paa Marmorsokkel.

42 »Minerva« antik chinesisk Fedtstensfigur paa

Marmorsokkel.

43 E t antikt udskaaret Elfenbens Greb med Figurer.

44 E t Møntskab med 14 Skuffer.

45 En Metal Buste paa Sokkel.

46 Et stort Oliemaleri, Edistones Fyrtaarn, sign.

47 E t antikt Mythologisk Billede med Frise (Pastel)

i indl. Mahogniramme.

48 Albert Thorvaldsen, antikt Oliemaleri.

49 En gi. Bondekone, Studie, sign.

50 Titus Augustus, Romersk Kejser, tegnet af afd.

Billedhugger D. Cheanelli. 1730. sign.

51 Fr. d. 6te, ant. Billede i ant. forg. Ramme.

37

52 En ant. sølvforgyldt Ring med udsk. ægte Camé.

53 En massiv Oldnordisk sølvforg. Ring med Figurer.

54 En ant. Riug med 8 Stkr. Bjergkrystal Stene.

Guld duble.

55 En do. med 5 do. do.

56 En ant. graveret Guldring med en ægte Topas.

57 En Guldring med sort Emailleplade og Taffel-

steen. ant.

58 En Guld duble Ring med udsk. Steen.

59 En ant. Damering med smaa Simillesten, samt en

lille Sølvring.

60 E t Par ant. sølvpletterede Rococo Stager.

61 En Herkul esfigur, gi. dansk Porcellain, med gi.

Mærke.

62 Fr. d. Store af Preussen, paa Sokkel.

63 En Malmmorter med Anno 1676.

64 En Sølvsukkertang (Empire).

65 En stor pletteret Bakke, engelsk Plet.

66 En mindre do. do. med Figur, do.

67 En antik Broncefiskeske med ægte saksisk Porcel-

lains Haandgreb.

68 2 do. med do. Salatskeer.

69 Nogle Frimurersager, saasom Skødskind, Handsker,

Sølvtegn m, m , henhørende til Logen Josua i

Hamborg

70 En antik, graveret Compotske.

71 En do. do.

72 En do. do. Strøske.

73 En do. Bronce Uge Almanak (Empire)

74 Et Rococodrevet Hjærteæg.

75 Et Par ant. Spænder (Empire).

76 Et japanesisk enkelt do.

77 En ant. Ursignet med 2 ægte Agatstene.

78 En do. ægte Rav med Guldfatning.

79 En antik Perlemoders Vifte (Defect).

80 13 colorerede adelige Vaabner (Navngivet).

81 En Mappe med Litografier, Kobberstik etc.

82 En stor antik Kluk-Flaske.

83 En Metal Kurv (Glasset defect).


i . ./i. :;*■>, • -J j

■ fi)

r li . di?

.


22 Hansen, Heinr., Moskeen i Cordova.

23 Kobke, Ludvig Holberg.

24 Kyhn, Ponte rotto i Rom.

25 Kornerup, Roeskilde Domkirke.

26 — Skaanske Bønder.

27 Locher, Stille Aften i Nordsøen.

28 Lundbye, Jule Gave (Bonnevie). 1887.

29 — Himlingøie.

30 — Alleen. 1845.

31 — En Tyr. 1844.

32 — Snip. 1842.

33 — Refsnæs. 1844.

34 — Lille Regine,

35 — Et Æsel.

36 — Faar ved en Kæmpehøj.

37 — Træsnit. 3 Bl.

38 Liibschitz, Norsk Fjældlandskab.

39 Madsen, Hørup Mølle paa Als.

40 — Ænder.

41 — Faar paa Marken.

42 Meyer, Ernst, G-lisner, sjelden.

43 Møller, I. C,, Meyeringen.

44 Muller, Adam, Herluf Trolle.

45 — Christus og to Engle.

46 — En hvilende Jæger.

47 Roed, Roeskilde Domkirke.

48 — Ribe Domkirke.

49 — Portræt af Sarauw.

50 Rørbye, Fra Thisted.

51 Skovgaard, Fred. VI paa Lit de Parade.

52 Træsnit af Roed, Herholdt etc. 10 Bl,

53 Portræt af Chr. IV, Siboni og Biskop Plum. 3 Bl.

54 Cats, Landskaber i Storm. 2 Bl. Marcus sc.

55 Klein, Ungarisches Fuhrwerk J. 101. Esel. J.

160. Blackhorse J. 237. 3 Bl., gi. Tryk.

56 — Jac. 262, 343, 344, 345. 4 Bl.

57 — Jac. 273, 297, 301, 321, 334. 5 Bl.

58 Angelico, Flugten. Forretti. sc.

59 Haid, Riedel, P. de Laar etc. 7 Bl.

60 Everdingen, B. 63, 74. 2 Bl.

61 Everdingen, Reineche der Fuchs. 2 Bl.

62 Ostade, Familien. B. 46.

63 Crisp de Pas. Vinteren.

64 Rembrandt, Musikanterne. B. 119.

65 — Gammel Kone. B. 359.

66 — I Atelieret. B. 192.

6 7 — 3 Blade.

68 Zeemann, Skibe. B. 40, 42. 2 Bl.

69 Waterloo, Landskaber. 8 Bl.

70 Piazzetta, del., Gud Fader, Christus og Apostlene.

15 Bl,

71 Rode, B., 8 Blade.

72 E t Bundt løse Blade. 25 Bl.

73 Breughel p. Vue de Flandre. Beaumont sc.

74 Wael inv., Den forlorne Søns Historie. 5 Bl.

Bapt. Wael fec.

75 De Vischer, Berghem del. Malkesene.

76 Dirch Stoop. B. 2, 11. 2 Bl.

77 Wyck, Thomas, Havnen med det runde Taarn. B. 7.

78 Svanevelt, Aftenen. B. 81. smuk 2det Tr.


Rudolf Svendsen, Hejbergsgade 14. Kjøbenhayn,

\

More magazines by this user
Similar magazines