Læs hele dommen. - Domstol.dk

domstol.dk

Læs hele dommen. - Domstol.dk

Sag 130/2010

(2. afdeling)

HØJESTERETS DOM

afsagt mandag den 6. februar 2012

C.C. Holding 2000 A/S (tidligere C.C. Holding 2000 ApS)

(advokat Christian Alsøe)

mod

Skatteministeriet

(kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 6. afdeling den 5. maj 2010.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Asbjørn Jensen, Niels Grubbe, Mari-

anne Højgaard Pedersen og Henrik Waaben.

Påstande

Appellanten, C.C. Holding 2000 A/S, har påstået frifindelse.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Skatteministeriet har ikke gentaget sin subsidiære påstand for landsretten.

Anbringender

C.C. Holding har til støtte for, at opnåelsen af ejerskab til Baltic Internet Group B.V. (BIG

B.V.) med tilhørende anparter i CyberCity ApS i 2000 ikke udgjorde en skattepligtig ind-

komst i henhold til statsskattelovens § 4 eller en skattepligtig gevinst i henhold til den dagæl-

dende regel i aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 1, navnlig anført, at det ved Østre Lands-

rets dom i straffesagen er fastslået, at de dispositioner fra 1998 til 2000, der medførte, at C.C.

Holding blev frataget 100 % ejerskab over CyberCity, udgjorde bedrageri af særlig grov ka-

rakter. Der er dermed på intet tidspunkt sket en retserhvervelse eller formueoverførsel af vær-

dien af CyberCity til BIG B.V. Tilegnelse af aktiver eller formue ved vindikation og tilsva-


- 2 -

rende restitution udgør ikke indtægt eller indkomst omfattet af statsskattelovens § 4, uanset

om det tilbagetagne aktiv er undergivet en mindre forandring i forhold til netop det formue-

gode, der tidligere har tilhørt den berettigede. C.C. Holdings erhvervelse af BIG B.V. med

tilhørende anparter i CyberCity var led i en forligsmæssig løsning om retablering af C.C. Hol-

dings fulde ejerskab til CyberCity, og vindikation eller anden tilbageførelse bør anerkendes

skattemæssigt, uanset om dette sker i henhold til dom eller forlig.

Endvidere erhvervede C.C. Holding ikke BIG B.V. med tilhørende anparter i CyberCity for

en købspris under markedsværdien. Advent International Corporation (Advent) ønskede ikke

at handle med BIG B.V., men kun med C.C. Holding. Henset til den begåede svig og bedra-

geri var den reelle markedspris for aktierne i BIG B.V. 0 kr.

Endelig har C.C. Holding anført, at sagen også kan anskues på den måde, at alle de bedrageri-

ske dispositioner anses for uvirksomme, således at der skal ses bort fra kapitaludvidelsen i

CyberCity i maj 1998. Herefter forbliver C.C. Holding eneejer af CyberCity med de nomi-

nelle 200.000 kr. i anpartskapital. Genopretningen, således som den er gennemført, har givet

C.C. Holding kontrol over 100 % af anparterne i CyberCity og har ikke tilført C.C. Holding

nogen yderligere værdi. Det er derfor skattemæssigt uden betydning, om dette formelt skete

ved en fuldstændig tilbageførelse af samtlige dispositioner inklusive annullering af den oprin-

delige tegning i maj 1998 af den supplerende kapital, eller om det skete i form af ejerskab

over de formelt udstedte anparter i CyberCity via ejerskabet af BIG B.V. Hertil kommer, at

såfremt C.C. Holding havde overtaget BIG B.V.’s anparter i CyberCity direkte i stedet for

som sket gennem erhvervelsen af BIG B.V., kunne C.C. Holding have anvendt samme frem-

gangsmåde ved overdragelsen af CyberCity til Advents datterselskab Newco for den supple-

rende kapital, som det faktisk skete ved overdragelsen af de oprindelige nominelt 200.000 kr.

anparter, nemlig ved ”elevatormodellen”, jf. UfR 2007.736 H.

Skatteministeriet har navnlig anført, at aftalen om C.C. Holdings erhvervelse af BIG B.V. for

12.050.000 kr. blev indgået i forbindelse med overdragelsen af CyberCity til Advent/Newco,

og beløbet på 12.050.000 kr. blev aftalt, efter at det stod klart, at Advent for de anparter i

CyberCity, som tilhørte BIG B.V., straks skulle betale et beløb svarende til 115.722.000 kr.

med mulighed for yderligere betaling fra Advent. C.C. Holding har således for 12.050.000 kr.

erhvervet BIG B.V., der var 115.722.000 kr. værd på overdragelsestidspunktet, og for såvel


- 3 -

sælger som køber stod det klart, at der var dette misforhold mellem værdien af BIG B.V. og

den aftalte pris. Underprisen på 103.672.000 kr. er skattepligtig i medfør af statsskattelovens

§ 4, også selv om der ikke kan påvises et gavemotiv.

Selv om det må lægges til grund, at det beror på bedrageri, at BIG B.V. havde erhvervet 2/3 af

anpartskapitalen i CyberCity i 1998, og at Klaus Riskær Pedersen og Flemming Edsberg ved

overdragelsen af BIG B.V. til C.C. Holding i 2000 gav denne berigelse fra sig igen, ændrer

det ikke på, at C.C. Holding opnåede en skattepligtig fordel. Det var nemlig Fonden af 1. de-

cember 1997 og ikke C.C. Holding, som i 1998 blev bedraget til at sælge 2/3 af anparterne i

CyberCity til BIG B.V. Ved at tvinge Klaus Riskær Pedersen og Flemming Edsberg til at

sælge BIG B.V. til C.C. Holding til underpris, dirigerede fonden formuefordelen, som den

selv var berettiget til, videre til sit datterselskab. En sådan overførsel skal bedømmes som et

skattepligtigt kapitaltilskud fra fonden i henhold til statsskattelovens § 4, og C.C. Holding

skal derfor beskattes af beløbet på 103.672.000 kr.

Selv om det måtte være C.C. Holding, der var den forurettede ved bedrageriet i 1998, hvorved

Klaus Riskær Pedersen og Flemming Edsberg gennem BIG B.V. erhvervede 2/3 af anparterne

i CyberCity, ville resultatet i det væsentlige have været det samme. C.C. Holding kunne have

forlangt tilbagelevering af anparterne i CyberCity fra BIG B.V., men det gjorde C.C. Holding

ikke, idet selskabet i stedet modtog aktierne i BIG B.V. Det betyder, at C.C. Holding i så fald

skal anses for at have afstået 2/3 af sine anparter i CyberCity mod betaling af et vederlag i

form af hele aktiekapitalen i BIG B.V., dog med fradrag af beløbet på 12.050.000 kr. En af-

ståelse af anparter mod et vederlag i form af aktier i et andet selskab skal bedømmes som et

salg, og værdien af aktierne i det andet selskab udgør salgsprisen. Gevinsten ved salg af an-

parterne er skattepligtig i medfør af § 2, stk. 1, i den dagældende aktieavancebeskatningslov.

Den skattepligtige gevinst ville i så fald bestå af forskellen mellem den pris, som C.C. Hol-

ding betalte for 2/3 af anparterne i CyberCity ved erhvervelsen i december 1997, og det ve-

derlag i form af BIG B.V. med fradrag af 12.050.000 kr., som C.C. Holding modtog ved af-

ståelsen i foråret 2000. Da C.C. Holding erhvervede anparterne i CyberCity i december 1997,

udgjorde hele anpartskapitalen 200.000 kr. Den daværende ejer af anpartskapitalen havde be-

talt 375.000 kr. for hele kapitalen, og 2/3 heraf udgør 250.000 kr.


- 4 -

Der er ikke grundlag for at se igennem BIG B.V. og identificere dette selskab med dets akti-

ver og passiver. Men hvis man gør det, har C.C. Holding i medfør af reglerne i aktieavancebe-

skatningsloven under alle omstændigheder realiseret en skattepligtig gevinst svarende til for-

skellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen for de 2/3 af anparterne i Cyber-

City, som BIG B.V. var ejer af. C.C. Holdings anbringende om skattefrihed med henvisning

til den såkaldte ”elevatormodel” er uden relevans, allerede fordi denne særlige fremgangs-

måde netop ikke blev benyttet for så vidt angik de 2/3 af anparterne, som kom fra BIG B.V.

Supplerende sagsfremstilling

Ved Østre Landsrets ankedom af 4. juni 2008 blev Klaus Riskær Pedersen og Flemming

Edsberg straffet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, til dels som forsøg herpå, i anled-

ning af dispositioner i forbindelse med overdragelsen af anparter til BIG B.V. Byretsdommen

indeholder bl.a. følgende sagsfremstilling om forhistorien mv.:

”Forhistorien

Den 24. februar 1992 blev tiltalte Riskær Pedersen erklæret personligt konkurs. Advokat

John Korsø Jensen blev valgt som kurator i konkursboet og indgav i marts 1992 anmeldelse

til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Statsadvokaten rejste

ved anklageskrift af 6. november 1995 tiltale mod bl.a. Riskær Pedersen for bl.a. bedrageri,

mandatsvig og skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed.

Ved Københavns Byrets dom af 9. december 1998, som i al væsentligt blev stadfæstet

af Østre Landsret den 23. november 2000, blev Riskær Pedersen dømt for bl.a. mandatsvig

af særlig grov beskaffenhed begået over for selskaber, som han kontrollerede eller

ejede, og for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed begået over for disse selskabers

kreditorer. Der skete frifindelse for en række forhold. Riskær Pedersen blev idømt

fængsel i 2 år. Landsretten skærpede straffen til fængsel i 2½ år. Straffen blev i både byretten

og landsretten gjort betinget.

CyberCity

I 1995 havde anpartsselskabet Den Glade Munk mistet sin indskudskapital. Selskabet

var drevet af tiltalte Riskær Pedersen. I juli 1995 indskød Riskær Pedersens daværende

svigerfar Niels Fløistrup ny indskudskapital 200.000 kr. og blev ejer af anparterne i selskabet,

som skiftede navn til ApS SPKR 4 nr. 3517 ApS med binavnet CyberCity ApS.

(I dommen herefter benævnt CyberCity) Riskær Pedersen blev direktør og daglig leder

af virksomheden.

Udviklingen i CyberCity

Omsætningen i CyberCity udviklede sig meget markant i løbet af 1997. Selskabet havde

i første halvår af 1997 en omsætning, der cirka svarede til hele omsætningen for 1996. I


- 5 -

tredje kvartal af 1997 havde selskabet en omsætning, der cirka svarede til hele omsætningen

for 1996 og i fjerde kvartal af 1997 havde selskabet en omsætning, der cirka svarede

til det dobbelte af omsætningen for hele 1996. Bruttoavancen steg i samme periode

forholdsmæssigt i takt med stigningen i omsætningen, og balancen gik fra ca. 3,7

millioner kr. pr. 31. december 1996 til ca. 16,6 millioner kr. pr. 31. december 1997.

Fonden

I december 1997 blev Fonden af 1. december 1997 stiftet af Niels Fløistrup. Niels

Fløistrup overdrog sine anparter i CyberCity til Fonden. Dorthe Madsen, som er Riskær

Pedersens mor, blev formand for bestyrelsen i Fonden. De øvrige bestyrelsesmedlemmer

blev Niels Fløistrup, advokat Klaus Berning og Per Siesby.

Holding

Fonden erhvervede ved stiftelsen et skuffeselskab, ApS KBUS 17 nr. 1199 (I dommen

herefter benævnt Holding). Holdings eneste aktivitet var ejerskabet af CyberCity. Riskær

Pedersen var direktør i CyberCity og blev tillige direktør i Holding. Frem til foråret

2000 var selskaberne uden bestyrelse. Riskær Pedersen udgjorde ledelsen i selskaberne."

I byretsdommen er gengivet et brev af 11. april 1998 fra Klaus Riskær Pedersen til Fondens

bestyrelse. I brevet, der var vedlagt et foreløbigt perioderegnskab for CyberCity pr. 30. sep-

tember 1997, hedder det bl.a.:

”.. Som det fremgår af regnskabet er omsætningen fordoblet i forhold til regnskabet pr.

30. juni 1997. . .


De foreløbige udsigter til 4. kvartal 1997 er for så vidt et positivt resultat, men under

hensyntagen til hensættelsen på kurstab på gældsbrevslån vil egenkapitalen næppe overstige

3-400.000 med de foreløbige indikationer. Det har derfor været mig magtpåliggende

som ledelse, at finde en løsning til styrkelse af kapitalgrundlaget. Her har jeg arbejdet

ud fra den forudsætning at Fonden af 1. december ikke vil kunne tilføre midler

og heller ikke vil indgå i aftaler der afgørende svækker fondens indflydelse i CyberCity

ApS gennem Holdingselskabet.

Jeg har følgelig i perioden Februar til Marts 1998 ført drøftelser med Baltic Internet

Group BV (BIG) .

Efter omfattende drøftelser er der fra denne side fremkommet et forslag, hvorefter BIG

er villige til at tegne 400.000 nye anparter i CyberCity ApS til kurs 175, hvilket medfører

tilførsel af kr.[700.000] i egenkapital.


- 6 -

I givet fald vil jeg foreslå indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i CyberCity inden

udgangen af april 1998, hvor Holdingselskabet i givet fald skal stemme for ændringen

i kapitalsammensætningen. Til dette vil det være nødvendigt med en bemyndigelse

fra bestyrelsen i Fonden af 1. december 1997. Når ovenstående kapitalforhold er bragt

på plads forventer jeg at samtlige årsregnskabet vil foreligge klar inden udgangen af

juni 1998, således at alle indleveringsfrister overholdes.”

Overdragelsen af 2/3 af anparterne i CyberCity til BIG B.V. skete samme dag, som anparts-

udvidelsen i CyberCity fandt sted, nemlig den 20. maj 1998.

I et brev af 28. februar 2000 fra advokat Jesper Berning til Flemming Edsberg hedder det:

”På vegne ApS KBUS 17 nr. 1199, som er et helejet datterselskab af Fonden af 1. december

1997, bekræfter jeg herved vor aftale med Dem om, at aktiebrev udstedt til

ihændehaver for hele aktiekapitalen i ovenanførte Antiller-selskab stilles uindskrænket

til disposition for mig på vegne mine klienter senest i morgen, tirsdag den 29. februar

kl. 16. Rent praktisk sker det ved, at De afleverer aktiebrevet uden påtegning af nogen

art om indskrænkninger i adgangen til at råde over dette, til Arthur Andersen i

Limassol, som over for Dem vil bekræfte at have modtaget aktiebrevet.

Betinget af, at De tillige over for mig dokumenterer, at aktiebrevet stedse har været til

Deres rådighed, uden at direktør Klaus Riskær Pedersens medvirken på nogen som helst

måde har været udkrævet for at få adgang til at disponere over aktiebrevet, vil De som

vederlag modtage d. kr.1.050.000 plus d. kr. 16 mio. betinget af, at den planlagte kapitaltilførsel

til CyberCity ApS med Advent International Corporation som ny anpartshaver

og dette selskabs samtidige erhvervelse fra nuværende anpartshaver af anparter i

selskabet gennemføres. De er bekendt med i hvert fald de overordnede principper for

denne transaktion.

Det er endnu ikke afklaret i praksis, hvorledes aftalen med Dem skal udformes, men der

vil enten blive tale om en købsaftale med udskudt betaling eller en optionsaftale, hvorved

De modtager kr. 1.050.000 for optionen og restbeløbet ved optionens udnyttelse.

Vi skal alternativt være berettiget til direkte at overtage anparterne i CyberCity ApS fra

det hollandske B.V. eller det hollandske B.V. selv, hvilket efter det af Dem oplyste ikke

vil medføre nogen ændring i erhvervelsesprisen, idet B.V.'et, som eneste aktiv ejer anparterne

i CyberCity ApS, n.v.'et alene aktierne i B.V.'et og ingen af selskaberne har

gæld, bortset fra mindre udestående fakturaer fra rådgiverne.

De bedes omgående bekræfte, at De er indforstået med ovenanførte.”

Parterne er for Højesteret enige om, at aftalen af 3. marts 2000 mellem Advent og BIG B.V.

om overdragelse af anparter i CyberCity må anses for en hensigtserklæring, som blev fulgt op

ved aftalen af 15. marts 2000.


- 7 -

Der var under straffesagen mod Klaus Riskær Pedersen og Flemming Edsberg rejst tiltale for

bl.a. følgende forhold:

Begge

”1.

Bedrageri af særlig grov beskaffenhed og medvirken hertil efter straffelovens § 279, jf.

§ 286, stk. 2, og § 23, stk. 1, til dels forsøg herpå, jf. § 21, stk.1,

ved fra december 1997 til slutningen af maj 2000 i forening for derigennem at skaffe sig

eller andre uberettiget vinding svigagtigt at have bestemt og forsøgt at bestemme bestyrelsen

for Fonden af 1. december 1997 (Fonden) til at foretage de nedenfor beskrevne

dispositioner vedrørende det af Fonden gennem selskabet C.C. Holding 2000 ApS

(Holding) ejede selskab Cybercity ApS (CyberCity), hvorved Fonden blev udsat for en

væsentlig risiko for at lide et tab på indtil 40.000.000 USD og faktisk led et tab på

12.050.000 kr.

Tiltalte Riskær Pedersen, der var erklæret personlig konkurs, var direktør i CyberCity

og Holding.

Efter aftale med Riskær Pedersen etablerede tiltalte Edsberg på vegne af Riskær Pedersen

fra januar til maj 1998 selskaberne Baltic Internet Group B.V (BIG BV) og Baltic

Internet Group N. V (BIG NV).

Uagtet selskaberne var ejet og/eller kontrolleret af Riskær Pedersen aftalte de tiltalte, at

Edsberg over for omverdenen skulle foregive, at han ejede og/eller kontrollerede BIG

BV og BIG N.V.

Fra april 1998 til maj 2000 benyttede de tiltalte selskaberne BIG BV og BIG NV i de

under A-E nævnte forhold.

I den forbindelse foregav de, at selskaberne var ejet og/eller kontrolleret af Edsberg.

A.

Den 20. maj 1998 formåede de tiltalte efter forudgående aftale bestyrelsen i Fonden til

at overdrage 2/3 af anparterne i CyberCity til det af Riskær Pedersen ejede og/eller

kontrollerede selskab BIG BV, idet de foregav,

- at Edsberg gennem BIG BV ønskede at investere i CyberCity og betale 750.000 kr. for

anparterne.

Som følge af overdragelsen påførtes Fonden risiko for et betydeligt formuetab, ligesom

Fonden umiddelbart led et tab på 750.000 kr.


E.


- 8 -

Fra omkring den 25. februar til midten af maj 2000 formåede de tiltalte, idet de over for

Fondens bestyrelse fastholdt, at BIG BV og BIG NV var ejet og/eller kontrolleret af

Edsberg, Fondens bestyrelse til at indgå en aftale med Edsberg om BIG NVs overdragelse

af BIG BV og dette selskabs anparter i CyberCity til Holding for et beløb, der den

11. maj 2000 blev endeligt fastsat til 12.050.000 kr., hvilket beløb den 23. maj 2000

blev overført til en af de tiltalte kontrolleret konto for BIG NV i Cyprus Popular Bank

på Cypern.”

I Københavns Byrets dom af 13. marts 2007 i straffesagen hedder det bl.a.:

”Rettens begrundelse og afgørelse

Forhold 1.

Det lægges til grund som ubestridt, at tiltalte Flemming Edsberg på tiltalte Riskær Pedersens

anmodning og efter hans nærmere instruks i perioden fra januar til maj 1998

etablerede selskaberne BIG BV og BIG NV med det formål at selskaberne skulle erhverve

anparter i CyberCity.

Det er bevist, at de tiltalte over for omverdenen – og herunder tillige over for Fondens

bestyrelse – foregav, at tiltalte Riskær Pedersen ikke havde haft noget med etableringen

af BIG-selskaberne at gøre, og at tiltalte Flemming Edsberg reelt, på egne vegne og

uafhængigt at tiltalte Riskær Pedersen ejede selskaberne.

Det er bevist, at tiltalte Edsberg som et led i de konsulentopgaver, han i øvrigt løste for

Riskær Pedersen mod honorar og uden at påtage sig nogen finansiel risiko, påtog sig at

fremstå som ejer af BIG-selskaberne. Retten har bl.a. lagt vægt på Edsbergs forklaring

om sin rolle i forhold til CyberCity, Holding og Fonden, sine forventninger hertil, og sit

samarbejde med medtiltalte. Retten har tillige lagt vægt på korrespondancen i sagen og

finder det efter bevisførelsen godtgjort, at tiltalte Edsberg ikke havde et reelt ejerskab

med de retsvirkninger, der knytter sig til et sådant. Flemming Edsberg var legitimeret og

bemyndiget til at optræde som ejer udadtil, mens han i de tiltaltes indbyrdes forhold

havde en reel forpligtelse til at efterkomme tiltalte Riskær Pedersens instrukser. Det var

således tiltalte Riskær Pedersen, der udøvede de egentlige ejerbeføjelser i BIG-selskaberne.

A.

Fondens salg af 2/3 af anparterne i CyberCity.

Efter det ovenfor anførte finder retten det bevist, at bestyrelsen i Fonden led af en vildfarelse

dels omkring tiltalte Flemming Edsbergs rolle og status som fremmed investor

og dels om CyberCitys behov for tilførsel af kapital, da de traf beslutning om at udvide

anpartskapitalen og overdrage 2/3 af anparterne til BIG BV. Vildfarelsen var fremkaldt

af tiltalte Riskær Pedersen, bl.a. ved hans brev til bestyrelsen af 11. april 1998, og den

blev yderligere bestyrket ved Flemming Edsbergs optræden under et møde med Siesbye

i februar/marts 1998 og på generalforsamlingen i Fonden den 20. maj 1998.

Efter de afgivne forklaringer lægges til grund, at bestyrelsen i Fonden gennem oplysningerne

fra tiltalte Riskær Pedersen havde fået det indtryk, at CyberCity i maj 1998


- 9 -

havde et akut behov for at få tilført kapital, og at virksomheden ville komme i særdeles

svære vanskeligheder, og herunder risikere konkurs, hvis ikke der meget hurtigt tilførtes

kapital gennem den foreslåede udvidelse af anpartskapitalen. Retten finder det bevist, at

tiltalte ikke orienterede bestyrelsen om, at CyberCity ikke opnåede en likviditetsforbedring

som følge af anpartsudvidelsen og salget til BIG BV, men alene en forbedret soliditet,

som følge af at tiltalte Riskær Pedersen indfriede et uforfaldent og ikke - misligholdt

rentefrit lån i forbindelse med udvidelsen og salget af anparterne, og at tiltalte vidste,

at CyberCitys egenkapital var væsentligt større end det fremgik af hans brev til bestyrelsen.

Retten anser det for bevist, at de tiltalte forsætligt holdt fondsbestyrelsen i uvidenhed

om, at der ved overdragelsen af 2/3 af anparterne i CyberCity ikke blev skabt den reelle

udvidelse af ejerkredsen, som bestyrelsen blev foregivet, men at der derimod blev gennemført

en overdragelse, der formelt indsatte en ny og ukendt ejer, men som reelt gav

tiltalte Riskær Pedersen rådighed over 2/3 af virksomheden. Det anses videre for bevist,

at de tiltalte forsætligt holdt fondsbestyrelsen i uvidenhed om, at tiltalte Edsberg ikke

skulle påtage sig nogen form for finansiel risiko i forbindelse med de planlagte transaktioner,

således at han ikke, hverken i forbindelse med overtagelsen af anparterne eller i

forbindelse med den senere indfrielse af lånet på de 750.000 kr., skulle anvende egne

midler.

Retten finder det endeligt bevist, at tiltalte Riskær Pedersen med de foretagne

dispositioner havde til hensigt at opnå en betydelig berigelse på Fondens bekostning, at

tiltalte Edsberg indså, at dette var den væsentlige del af formålet med overdragelsen til

BIG-selskaberne, og at de tiltalte forsætligt påførte Fonden en væsentlig og nærliggende

risiko for et betydeligt formuetab på op til 40 mio. USD, ligesom Fonden led et

umiddelbart tab på 750.000 kr.

De tiltalte dømmes herefter i overensstemmelse med den rejste tiltale.


E.

Fondens køb af BIG BV.

Under møderne med Klaus og Jesper Berning og Per Siesbye den 25. og 26. februar

2000 og i tiden efter fastholdt de tiltalte, at tiltalte Edsberg var den reelle ejer af BIGselskaberne,

og at hans rådighed over selskaberne var uden begrænsninger og uafhængig

af Riskær Pedersen. De tiltalte formåede derved Fonden til at betale 12.050.000

kr. for at overtage BIG BV.

Med de afgivne vidneforklaringer fra særligt Per Siesbye, Jesper Berning og Klaus

Berning er det bevist, at bestyrelsen i Fonden ikke ville have indgået en aftale om overdragelse

af BIG BV, hvis de havde været bekendt med, at tiltalte Edsberg alene var legitimeret

og bemyndiget til at optræde som ejer udadtil, mens tiltalte Riskær Pedersen

udøvede de egentlige ejerbeføjelser i BIG-selskaberne.

De tiltalte dømmes herefter i overensstemmelse med den rejste tiltale

. . .”


- 10 -

I Østre Landsrets dom af 4. juni 2008 hedder det bl.a.:

”Landsrettens begrundelse og resultat

Vedrørende forhold 1

Flemming Edsberg frifindes i forhold til 1 A, idet det ikke med sikkerhed kan afvises, at

han i maj 1998 gik ud fra, at han repræsenterede Fonden med henblik på et senere videresalg

til en investor.

Det lægges i forhold 1 A til grund, at Klaus Riskær Pedersen i maj 1998 indså, at han

udsatte Fonden for en væsentlig risiko for et betydeligt formuetab, men det findes ikke

godtgjort, at han på dette tidspunkt havde forsæt til bedrageri i størrelsesorden op til 40

mio. USD.


For Klaus Riskær Pedersen, der er domfældt i forhold 1 A, gælder, at det tilsvindlede

beløb på 12.050.000 kr. i forhold 1 E er indeholdt i det betydeligt højere beløb i forhold

1 A.

I øvrigt tiltrædes byrettens bevisbedømmelse af de grunde, der er anført af byretten. Det

tilføjes herved, at de tiltaltes efterfølgende dispositioner vedrørende de 12.050.000 kr.

yderligere bestyrker, at Flemming Edsberg foregav, at han ejede og/eller kontrollerede

BIG BV og BIG NV, og at Klaus Riskær Pedersen var den reelle ejer af disse selskaber.”

Som det fremgår af landsrettens dom, bestemte Landsskatteretten ved kendelse af 19. maj

2004, at C.C. Holdings afståelse af sin portefølje på en tredjedel af anparterne i CyberCity til

dette selskab ved en kapitalnedsættelse og en samtidig kapitalforhøjelse i CyberCity tegnet af

Advent (”elevatormodellen”) i skattemæssig henseende skulle anses for et direkte salg til

Advent med aktieavancebeskatning til følge. Efter genoptagelse af sagen traf Landsskatteret-

ten den 24. januar 2007 under henvisning til Højesterets dom af 7. december 2006 (UfR 2007,

s. 736) afgørelse om, at C.C. Holding i skattemæssig henseende måtte anses for at have af-

stået anparterne i CyberCity til dette selskab som det udstedende selskab, hvorfor afståelsen

var skattefri som omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1, og selskabsskattelovens § 13, stk.

1, nr. 2.

Højesterets begrundelse og resultat

Den 19. december 1997 erhvervede C.C. Holding 2000 ApS, der var et helejet datterselskab

af Fonden af 1. december 1997, hele anpartskapitalen på nominelt 200.000 kr. i CyberCity


- 11 -

ApS. I brevet af 11. april 1998 foreslog Klaus Riskær Pedersen, der var direktør i CyberCity,

at selskabets kapitalgrundlag blev styrket ved en kapitalforhøjelse på nominelt 400.000 kr.

tegnet til kurs 175, svarende til en kontantværdi på 700.000 kr. Kapitalforhøjelsen skulle fo-

retages af et hollandsk selskab Baltic Internet Group B.V. (BIG B.V.), da Fonden ikke kunne

tilføre CyberCity midler. Forslaget blev den 20. maj 1998 gennemført ved, at kapitalforhøjel-

sen blev tegnet af Fonden, der samme dag solgte anparterne til BIG B.V. til en kurs på 187,5,

svarende til en kontantværdi på 750.000 kr. Højesteret lægger efter bevisførelsen til grund, at

markedsværdien af de nye anparter var væsentligt højere end opnået ved kapitalforhøjelsen og

salget til BIG B.V., at Klaus Riskær Pedersen gennem det hollandske selskab Baltic Internet

Group N.V. (BIG N.V.) var den reelle ejer af BIG B.V., og at kapitalforhøjelsen og salget af

de nye anparter var et led i et bedrageri, der påførte C.C. Holding og dermed Fonden et øko-

nomisk tab.

Ved de aftaler, som blev indgået i foråret 2000 om C.C. Holdings køb af BIG B.V. og dermed

af de anparter, som dette selskab ejede i CyberCity, blev C.C. Holding på ny – dels direkte,

dels indirekte – ejer af hele anpartskapitalen i CyberCity. Købet skete som led i en forligs-

mæssig ordning for en pris på 12.050.000 kr., uanset at værdien af anparterne i CyberCity og

dermed af BIG B.V. var væsentligt større. Derved opnåede C.C. Holding i det væsentlige en

udligning af det tab, der var lidt ved bedrageriet i forbindelse med kapitalforhøjelsen og salget

af de nye anparter i CyberCity i maj 1998, idet selskabets økonomiske stilling i henseende til

værdierne i CyberCity blev genoprettet til situationen forud for iværksættelsen af bedrageriet.

Da aftalerne i foråret 2000 om C.C. Holdings køb af aktierne i BIG B.V. mod betaling af et

beløb på 12.050.000 kr. som nævnt havde karakter af en delvis genopretning af det tab, som

var lidt ved bedrageriet, foreligger der ikke en formuefordel, der er skattepligtig efter stats-

skattelovens § 4. Den direkte skadelidte ved bedrageriet var C.C. Holding, som forud havde

været ejer af den samlede anpartskapital i CyberCity, og den omstændighed, at aktierne i BIG

B.V. ikke blev overdraget til Fonden, men til C.C. Holding, indebærer derfor ikke en efter

statsskattelovens § 4 skattepligtig kapitaltilførsel fra Fonden til C.C. Holding.

Tre dommere – Peter Blok, Niels Grubbe og Henrik Waaben – udtaler herefter:


- 12 -

Den omstændighed, at de strafbare dispositioner ikke som sådanne blev tilsidesat civilretligt,

og at den delvise genopretning af den skade, C.C. Holding havde lidt, ikke skete ved

tilbageførelse af selve anparterne i CyberCity, men ved overdragelse af aktierne i BIG B.V.,

hvis eneste aktiv var anparterne i CyberCity, kan efter vores opfattelse ikke under de forelig-

gende omstændigheder begrunde, at C.C. Holding skal anses for at have afstået anparterne til

BIG B.V., således at C.C. Holding på dette grundlag skulle være skattepligtig efter § 2, stk. 1,

i den dagældende aktieavancebeskatningslov. Vi lægger i denne forbindelse bl.a. vægt på, at

C.C. Holding i det hele ikke ville have været skattepligtig efter aktieavancebeskatningsloven,

hvis bedrageriet ikke var blevet begået, idet det må lægges til grund, at C.C. Holding også i

denne situation ville have overdraget samtlige sine anparter – i så fald den samlede anpartska-

pital – i CyberCity til Advent under anvendelse af ”elevatormodellen”.

Vi stemmer herefter for at tage C.C. Holdings påstand om frifindelse til følge.

Dommerne Asbjørn Jensen og Marianne Højgaard Pedersen udtaler:

C.C. Holding har under sagen og så sent som for landsretten fastholdt, at udvidelsen af an-

partskapitalen i CyperCity med 400.000 kr. i maj 1998 var en civilretlig realitet. En opnåelse

af de skatteretlige fordele for C.C. Holding, som er tillagt elevatormodellen, måtte derfor efter

vores opfattelse forudsætte, at C.C. Holding havde tilrettelagt salget til Advent således, at

C.C. Holding til brug for salget havde erhvervet de 2/3 af anparterne og gennemført salget af

samtlige anparter under anvendelse af de selskabsretlige regler om kapitalnedsættelse med

samtidig kapitalforhøjelse. Dette skete imidlertid ikke, og avancen ved salget af de 2/3 af an-

parterne er derfor efter vores opfattelse skattepligtig efter § 2, stk. 1, i den dagældende aktie-

avancebeskatningslov, da C.C. Holding ikke havde været ejer af anparterne i mere end 3 år

forud for salget.

C.C. Holding har ikke bestridt, at en beskatning af fortjenesten efter aktieavancebeskatnings-

loven ikke ville være lavere end det beløb, som følger af landsrettens dom.

Med denne begrundelse stemmer vi herefter for at stadfæste dommen.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.


Højesteret frifinder herefter C.C. Holding.

- 13 -

Sagsomkostningerne er fastsat til dækning af advokatudgift for begge retter med 1.500.000 kr.

og retsafgift for Højesteret med 6.000 kr., i alt 1.506.000 kr.

C.C. Holding 2000 A/S frifindes.

Thi kendes for ret:

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet inden 14 dage efter denne

højesteretsdoms afsigelse betale 1.506.000 kr. til C.C. Holding 2000 A/S. Beløbet forrentes

efter rentelovens § 8 a.

More magazines by this user
Similar magazines