Referat - Professionshøjskolen UCC

ucc.dk

Referat - Professionshøjskolen UCC

REFERAT

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 22. juni 2011

Dagsorden Referat

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat

fra 30. marts 2011

Ledelsessekretariatet

Tilstede: Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Ingo Østerskov, Dorthe Pedersen, Lone

Njor Hulth, Finn Hauberg Mortensen, Klaus Nørskov, Pernille Fendrich

Schmidt, Michael Egelund, Kit Claudi, Gitte Funch, Boris Eriksen Eidemak,

Martin Alexandersen, Daniel Larsen, Laust Joen Jakobsen, Chresten Kruchov,

Henrik Pedersen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig (Til punkt 8: Bent

Jørgensen og Nina Østergaard, PwC, Jonas Kjær-Westermann)

Afbud: Kirsten Jensen

Mødeleder: Ove E. Dalsgaard

Referent: Ulla Baarts

Formanden bød velkommen til Martin Alexandersen og Daniel Larsen, nye

repræsentanter for de studerende i bestyrelsen.

Dagsorden blev godkendt.

ME erindrede om bestyrelsens behandling af pkt. 7 ”Uddannelsestilbud

(timetal) på UCC's grunduddannelser – i forlængelse af debat i pressen m.v.”

ME anførte, at bestyrelsen bør tage en mere generel drøftelse af, hvad der er

et tilstrækkeligt timetal for UCC's uddannelser. Det anbefales, at emnet tages

på dagsorden ved kommende møde i bestyrelsen.

Rektor orienterede i den forbindelse om, at han i egenskab af formand for

Rektorkollegiet har været til møde med undervisningsministeren, bl.a. om

timetalsdebatten. Der er udsendt et brev fra ministeren til de uddannelsespolitiske

ordførere. Heri er angivet punkter som Rektorkollegiet, hen over sommeren,

arbejder med at komme med bud på, bl.a. med henblik på at skabe

gennemsigtighed og sammenlignelighed professionshøjskolerne imellem.

Undervisningsministerens brev sendes ud med referatet til bestyrelsens orientering.

Med ovennævnte bemærkninger blev referatet godkendt.

3. Meddelelser Rektor orienterede om brev af 3. juni 2011 fra Undervisningsministeriet til

bestyrelser for uddannelsesinstitutioner om oprettelse af sikkerheds- og kriseberedskab.

UCC har igangsat en proces der skal resultere i beredskabsplaner

for hvert enkelt udbudssted, tilpasset specifikke og lokale forhold i overensstemmelse

med de retningslinjer som er udmeldt fra bl.a. Undervisnings-

Side 1 af 9


Dagsorden Referat

ministeriet. Beredskabsplanerne vil foreligge i løbet af 2011.

4. Økonomi a. Forelæggelse af regnskab 1. kvartal 2011

Regnskab for 1. kvartal giver ikke anledning til at ændre på forventningerne til

årsregnskabet for 2011. Kvartalsregnskabet udviser et overskud, der ligger

væsentligt over det budgetterede, hvilket alene kan henføres til, at regnskabet

ikke er periodiseret.

Likviditetsgraden er forbedret fra 56% til 66% i forhold til årsregnskabet, hvilket

blandt andet kan henføres til salget af ejendommen Linde Alle i Vanløse.

Der blev fremhævet en række forhold, der fortsat skal være særlig opmærksomhed

på, herunder korrekt registrering og periodisering af globaliseringsmidler,

hvilket forventes at være ajour med udgangen af juni 2011.

Der blev orienteret om, at der er udkommet en ny vejledning fra Undervisningsministeriet

om den regnskabsmæssige kontering på formål. Når den

nye vejledning er implementeret forventes det at medføre, at ikke uvæsentlige

omkostninger, der i dag konteres som administration, fremover vil blive

konteret som undervisning. Herefter vil UCC og de øvrige professionshøjskoler

blive mere sammenlignelige.

For at understøtte en mere hensigtsmæssig proces og samtidig forbedre ledelsesinformationen,

men også af besparelsesårsager, indstilles det, at halvårsregnskabet

ændres til et perioderegnskab pr. 31. juli. Samtidig indstilles

det, at regnskabet pr. 3. kvartal afskaffes.

b. Forslag til revideret budget 2011

Det fremlagte forslag til revideret budget 2011 er justeret i forhold til ændrede

STÅ-forudsætninger samt mindre ændringer i budgetforudsætningerne i

øvrigt. Der budgetteres fortsat med et budget i balance.

Omsætningen er steget med 21 mio. kr. i det reviderede budget i forhold til

oprindeligt budget 2011. Stigningen skyldes, at der er overført globaliseringsmidler

på 12 mio. kr. fra 2010 som følge af tidsmæssige forskydninger i

projekterne. Hertil kommer, at der ikke længere forudsættes tilbagebetaling

af den bevillingsmæssige dispositions-begrænsning fra 2010 på 7 mio. kr..

På omkostningssiden har de forudsatte besparelser ved etablering af en fælles

studieadministration måttet udskydes, ligesom det ikke har været muligt

at forbedre professionsinstitutternes og tegnsprogstolkeuddannelsens økonomi

i samme omfang som forudsat. Disse udfordringer er løst ved at omprioritere

samt anvende reserver inden for det eksisterende budget. Der arbejdes

med at skabe fuld balance på de nævnte områder med virkning fra 2012.

Bestyrelsen drøftede økonomipunktet.

Konklusion:

Forslag til revideret budget 2011 blev godkendt.

Side 2 af 9


Dagsorden Referat

5. Orientering om henvendelser

fra medarbejdere

og studerende i

UCC

Det fremlagte regnskab for 1. kvartal 2011 blev taget til efterretning.

Det blev besluttet som indstillet at ændre halvårsregnskabet til et regnskab

pr. 31. juli.

Det blev besluttet som indstillet at afskaffe perioderegnskabet pr. 3. kvartal.

Rektor orienterede om en række henvendelser der er sendt til bestyrelsen fra

medarbejdere og studerende. Henvendelserne er enkeltvis behandlet og besvaret

af formandskabet på vegne af bestyrelsen.

Henvendelserne og svar var fremlagt for bestyrelsen på mødet. Det vurderes

overordnet, at det centrale tema i henvendelserne vedrører ønsket om mere

dialog og inddragelse og indflydelse. Dialog og inddragelse kan forbedres.

Der er samtidig behov for at tydeliggøre de forandringer som fulgte med professionshøjskoleprojektet;

den enstrengede ledelse, virksomhedsgørelsen,

ændrede beslutningsveje m.m.

Henvendelserne har været drøftet på et ekstraordinært hovedsamarbejdsudvalgsmøde.

Bestyrelsen drøftede de mere generelle aspekter af henvendelserne:

Fra drøftelserne fremhæves følgende:

Bestyrelsen anbefalede, at der udarbejdes en særskilt strategi for, hvordan

udfordringerne kan tackles og hvor det engagement, der er hos medarbejderne

inddrages.

Der var enighed om, at der skal være tydelighed i, for såvel medarbejdere

som studerende, hvor henvendelser, herunder klager skal rettes.

Ledelsen redegjorde for, at der kontinuerligt arbejdes med inddragelse og information

m.v., eksempelvis;

o Der er aftalt workshops med de studerende efter sommer om studenterinvolvering,

studenterdemokrati og studenterorganisering. UCC har konkret

inviteret PLS til dialog i forlængelse af henvendelsen herfra.

o Et antal studerende har medvirket i den nye kampagne for uddannelserne.

o Et vigtigt område for involvering er UCC’s uddannelsesprojekt UCC-2020.

Samtlige medarbejdere er inviteret til dialog i form af et tema-seminar

den 19. august 2011.

De studerende pegede på, at der netop under mødet var mødt et antal studerende

op på Buddinge Hovedgade for at aktionere – studerende med stort

kulturelt potentiale/kapital. Hvis de kan overbevises, så kan man vende en

negativ bølge. Det er de aktive, der har stor indflydelse på de øvrige studerende.

Men der hersker uvidenhed blandt de studerende om UCC-projektet.

Side 3 af 9


Dagsorden Referat

6. Forslag til studieordning

for Læreruddannelsen

Blaagaard/KDAS

7. Forslag til bestyrelsens

mødeplan for perioden

august 2011-2012

Omvendt kunne de studerendes repræsentanter i bestyrelsen være ambassadører

for at bringe budskab tilbage til de øvrige om, at bestyrelsen anerkender,

at der fortsat er et arbejde at gøre.

Ved de studerendes blokade den 15. juni inviterede bestyrelsesformanden og

rektor de aktionerende inden for til dialog. Det ønskede de ikke at tage imod

ved den lejlighed.

Bestyrelse og ledelse vil fortsat meget gerne i dialog.

Konklusion:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen ønsker fortsat dialog med medarbejdere og studerende.

Forslag til studieordning for Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS blev fremlagt.

Studieordningen har været behandlet i Uddannelsesudvalg for læreruddannelsen

og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som har indstillet studieordningen

til godkendelse.

Læreruddannelsen er underlagt en meget detaljeret central styring, via bekendtgørelser

mv. men der eksisterer et spillerum for det enkelte uddannelsessted,

som skal udnyttes.

Der blev peget på de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere studieordninger,

herunder uddannelsens tilknytning til folkeskolens praksis (”skoletilknytning”),

international orientering, it og innovation. mv.

Der har været en debat om det hensigtsmæssige i at have to læreruddannelser

i UCC med hver sin studieordning. Det begrundes bl.a. i en konstatering

af, at forskellige profiler tiltrækkes af UCC’s to læreruddannelsessteder.

Indstillingen blev drøftet.

Det blev bemærket, at de fremhævede fokusområder, også kunne være ønsker

til studieordning på Læreruddannelsen Zahle.

Samlet set er det vurderet, at det er hensigtsmæssigt at vente med at harmonisere

studieordningerne for læreruddannelsen i UCC, eventuelt til campus

er aktuel.

Konklusion: Bestyrelsen godkendte Studieordning 2011 for Blaagard/KDAS.

Det fremlagte forslag til mødeplan er udarbejdet på baggrund af bemærkninger

fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Selvom mødeplanen ikke kan tilfredsstille

alle, blev det besluttet at godkende den fremsendte mødeplan.

Dog ville der blive gjort et nyt forsøg på at finde et tidspunkt for et bestyrelsesseminar,

hvor alle har mulighed for at deltage.

Side 4 af 9


Dagsorden Referat

8. Forslag til videre proces

vedrørende campus i

København

Næste ordinære bestyrelsesmøde finder sted den 31. august 2011 kl. 8.00-

10.00.

Ved dette punkt deltog Bent Jørgensen (BJ)og, Nina Østergaard, begge fra

PwC samt projektleder Jonas Kjær-Westermann.

Formanden fastslog, med reference til de studerendes aktion den 15. juni og

igen i dag, at det er en udfordring, men vigtigt, at kommunikere det samlede

rationale bag campusprojektet. UCC skal investere for at sikre uddannelsesudvikling

og attraktive uddannelsesmiljøer. Investeringerne skal besluttes på

et fuldt oplyst og ansvarligt økonomisk grundlag.

Der er brug for en klar retning for det videre arbejde. En retning der kan formidles

og kommunikeres. Det er bestyrelsens ansvar at fastlægge det lange

perspektiv.

Det var bestyrelsesformandskabets opfattelse, at der forligger et særdeles

kvalificeret beslutningsgrundlag i form af den rapport som UCC har modtaget

fra den uvildige eksterne rådgiver fra PwC, men også i det omfattende materiale

der tidligere er fremlagt for bestyrelsen, og som bestyrelsen er orienteret

om i den oversigt, som er vedlagt materialet til dagens møde.

Med den rapport der er modtaget fra den uvildige rådgiver fra PwC, Bent Jørgensen

har UCC yderligere fået bekræftet, at UCC også med udgangspunkt i

økonomien bør prioritere en løsning, der samler uddannelsesaktiviteterne på

en fælles adresse centralt i København, svarende til forudsætningerne i scenarie

1.

Formanden anførte, at det er indiskutabelt, at det økonomiske rationale skal

være veldokumenteret, men beslutningen skal også vurderes i lyset af de uddannelsesmæssige,

de geografiske og de studiemiljømæssige argumenter og

begrundelser for valg af den fremtidige campusløsning. Forhold som også har

en afgørende betydning for den økonomiske bæredygtighed på lang sigt. De

tidligere fremlagte analyser af de studerendes søgemønstre taler sit eget helt

tydelige sprog - og anbefaler klart, at vi samler indsatsen om en nyt fælles

campus centralt i København.

Formanden understregede at der er fastlagt en selvstændig præmis for campusbyggeriet;

at det ikke må ske på bekostning af ressourcerne til uddannelse

og undervisning.

BJ gennemgik PwC's rapport: "Finansiel rådgivning om Campus København".

Rapporten er udarbejdet med henblik på at dokumentere den økonomiske

bæredygtighed, og få fremlagt en supplerende og uvildig redegørelse for de

økonomiske forudsætninger og risikomomenter for den fremtidige campusløsning.

Analysen belyser de tre scenarier for den konkrete lokalisering af

UCC’s uddannelsesaktiviteter i København.

BJ præsenterede rapportens, disponering, forudsætninger samt baggrunden

Side 5 af 9


Dagsorden Referat

for rapportens konklusioner.

BJ beskrev, hvilke faktorer der i særlig grad vil være prioriteret af en kommende

långiver. Herunder institutionens ledelse, økonomi, forretningsmæssige

potentiale og synergier mv. Der blev orienteret om de forskellige muligheder

og strategier der kan indgå i arbejdet med eventuelle finansieringsmodeller.

BJ viste i sin gennemgang, at scenarie 1 er det scenarie der, med udgangspunkt

i de konkrete finansieringsbetingelser og øvrige forudsætninger, vurderes

at ville være økonomisk mest attraktivt for UCC. Der vil være et positivt

cash flow igennem hele perioden frem til 2045.

Ved scenarie 2, hvor Mørkhøj Parkalle eller Bybjergvej bibeholdes, bliver synergieffekterne

mindre samtidig med, at der skal afholdes en række engangsomkostninger.

Scenariet vil reducere købsprisen for campus, men der skal

investeres i at gøre de beholdte bygninger tidsvarende. Scenariet hænger ikke

godt sammen og blev vurderet som vanskeligt at få finansieret. Der vil være

negativt cash flow igennem hele perioden frem til 2045.

Ved scenarie 3, opnås ingen synergieffekter. Forudsætningerne ændrer sig

væsentligt, idet der ikke vil være mulighed for at optage lån svarende til det

realistiske beløb der skal anvendes til opgradering af bygninger m.v.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til rapporten til gennemgangen og drøftede

indstillingen. BJ deltog i behandlingen og besvarede spørgsmål. Der var fra

bestyrelsen i særlig grad opmærksomhed på eventuelle risikomomenter ved

finansieringen. Fra drøftelserne skal fremhæves:

Der bør være en særlig opmærksomhed på forudsætningen om, at de eksisterende

bygninger kan sælges med et provenu som forudsat i finansieringsanalyserne.

Bygningerne er vurderet meget konservativt af en uafhængig ejendomsmægler.

Det forudsættes at bygningerne kan sælges inden for en vis periode.

Salg vil eventuelt ske trinvis. Når alle ejendomme er afhændet forventes

UCC’s egenfinansiering, på 300 mio. kr. at være til stede.

Der blev orienteret om, at den provenumæssige effekt af de klausuler, deklarationer,

tilbagekøbsret mv., der er tilknyttet enkelte ejendomme. I det fremlagte

notat om strategi for salg af ejendomme, er effekten fratrukket i det

provenu som er indeholdt i beregningerne. Der arbejdes fortsat på en afdækning

og afklaring af de nævnte forhold.

Der er i hele materialet skønnet konservativt, herunder i forhold til en eventuel

"campuseffekt", synergieffekter m.fl.

Der blev spurgt til en begrundelse for, at der var lagt en campuseffekt ind på

5 % i campus scenariet mens der var lagt 3 % på omegnsscenariet.

Side 6 af 9


Dagsorden Referat

Der blev stillet spørgsmål til rationalet bag kvadratmeter og den mulige reduktion

i kvadratmeter og pris såfremt en omegnsadresse opretholdes.

JKW gennemgik notat af 22.06 udarbejdet af Juul Frost Arkitekter. Notatet

beregner hvorledes en opretholdelse af en eller flere adresser i omegnen på-

virker det samlede arealbehov i campus København.

Notatet blev udleveret på mødet.

Det blev bemærket, at bestyrelsen hidtil har tilkendegivet, at det mest attraktive

scenarie vil være en campusløsning på en fælles adresse i Københavns

centrum og gerne på Carlsberg.

På nuværende tidspunkt er det ikke klart om en finansiering kan tilvejebringes

eller om forhandlingerne med Carlsberg kan falde på plads som forudsat.

Den aktuelle indstilling er, at UCC forsøger at afdække disse forhold og derefter

vender tilbage til bestyrelsen.

Der var en længere drøftelse af mulighederne for at rentesikre finansiering.

De studerendes repræsentanter ønskede følgende bemærkning ført til referat:

De to studenterrepræsentanter finder scenarium 1 mest attraktiv af de tre

fremlagte scenarier. Vi er dog meget skeptiske overfor fremtidsscenariet omkring

en campusløsning i UCC. Vi har ikke de lokale DSR's opbakning og vi har

endnu ikke kunne komme til enighed i UCC-DSR.

Samtidig er det vigtigt at pointere, det er UCC-DSR's konklusion, at de almene

studerende i UCC ikke kender nok til campusprojektet og føler det fjernt. Det

er en fremmed tanke for den enkelte studerende, og det er vores formodning,

at flertallet er imod campus.

Så derfor ser vi gerne en klar udmelding til de studerende, når afklaringen har

fundet sted.

Konklusion:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte indstilling:

-at UCC i det videre arbejde med etablering af en campus i København prioriterer

en løsning, der samler aktiviteterne på en fælles adresse centralt i København

svarende til forudsætningerne i scenarie 1,

-at UCC i samarbejde med den finansielle rådgiver PwC afdækker konkrete

lånefinansieringsmuligheder og vilkår, der fremlægges for bestyrelsen på et

møde i august september,

-at UCC fortsætter forhandlingerne med Carlsberg Ejendomme om en campusløsning

på Carlsberg grunden med henblik på en endelig afklaring medio

august 2011 samt

-at UCC forbereder salgsarbejdet af de eksisterende ejendomme i overensstemmelse

med anbefalingerne i den fremlagte strategi af 15. juni 2011.

Side 7 af 9


Dagsorden Referat

9. Eventuelt Intet.

Bestyrelsen ønskede til det kommende møde at få fremlagt et beslutningsgrundlag

for en campusløsning på en adresse i København, der samtidig ekspliciterer

risikoelementerne og angiver hvorledes disse forventes håndteret.

---------------

Drøftelserne blev afrundet således:

På baggrund af debatten, hvorunder det viste sig, at der fortsat var forskellige

forventninger til hvad der skulle/kunne afklares og besluttes til indeværende

møde, drøftede man kort hvordan det i det fremtidige campusarbejde kan

sikres, at der ikke er usikkerhed om kravene til det fremlagte materiale og

dets status.

Det blev foreslået, at der på baggrund af campusprojektets kompleksitet, udarbejdes

en særlig procesplan, der på et overordnet niveau beskriver projektforløbet,

herunder direktionens, bestyrelsens og formandskabets roller. Notatet

kunne medvirke til at mindske usikkerhed om, hvor processen befinder

sig og give et indblik i, hvilke forhandlinger, analyser m.v. der er planlagt.

Side 8 af 9


Referatet er godkendt, den

Ove E. Dalsgaard

Finn Hauberg Mortensen

Michael Egelund

Kit Claudi

Kirsten Jensen

Dorthe Pedersen

Daniel Larsen

Gitte Funch

Leo H. Knudsen

Ingo Østerskov

Klaus Nørskov

Pernille Fendrich Schmidt

Lone Njor Hulth

Martin Alexandersen

Boris Eriksen Eidemak

Side 9 af 9

More magazines by this user
Similar magazines