ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

MANAGEMENTAFTALE

Sealand Capital har i 2009 indgået en managementaf-

tale (herefter benævnt ”Managementaftalen”) med

Vidensbanken.

MANAGEMENTAFTALEN

MED VIDENSBANKEN

Vidensbanken er et dansk aktieselskab stiftet den

15. marts 2006. Vidensbankens aktiekapital udgør

nominelt DKK 625.000, hvoraf Peder R Borchert ejer

nominelt DKK250.000 svarende til 40%, Christian

Walther ejer nominelt DKK250.000 svarende til 40%

og Kenneth Ullerup ejer nominelt DKK125.000 svarende

til 20%.

Vidensbankens bestyrelse består af Peder R Borchert

(formand), Casper Bender Petersen og Christian Walther,

der tillige er administrerende direktør for

Vidensbanken.

Peder R Borchert ejer før kapitaludvidelsen indirekte

eller direkte nominelt DKK106.400 svarende til 17,2%

af Sealand Capital, mens Christian Walther ligeledes via

Christian Walther Holding ApS ejer nominelt DKK106.400

svarende til 17,2% af Sealand Capital. Peder R Borchert

er formand for Sealand Capitals bestyrelse.

Vidensbanken A/S ejer på udbudstidspunktet nominelt

DKK16.000 svarende til 2,6% af Sealand Capital.

MANAGEMENTAFTALENS

HOVEDINDHOLD

I henhold til Managementaftalen har Sealand Capital

og Vidensbanken indgået aftale om at Sealand Capital

24

uddelegerer den daglige ledelse af Sealand Capital

samt en række nærmere angivne beføjelser til Vidensbanken,

herunder beføjelsen til at screene, forberede

og præsentere potentielle investeringsmuligheder. Vidensbanken

er ikke delegeret beføjelse om at foretage

eller gennemføre beslutninger og investeringer i

porteføljeselskaber under iagttagelse af den af Sealand

Capital til enhver tid fastlagte investeringsstrategi

og politik.

Enhver beslutning om investering, långivning eller lig-

nende træffes af Sealand Capitals bestyrelse.

Vidensbanken skal derudover arbejde for at tilvejebringe

kapital til Sealand Capitals porteføljeselskaber,

repræsentere Sealand Capitals interesser ved at varetage

bestyrelsesfunktionen i porteføljeselskaberne

(hvor findes hensigtsmæssigt), hvilket sker ved valg af

personer ansat i Vidensbanken, og deltage i ledelsen

af porteføljeselskaberne indtil det tidspunkt, hvor det

er formålstjenligt at ansætte anden daglig ledelse,

samt i øvrigt sikre og opretholde maksimal indflydelse

på ledelsen og udviklingen i porteføljeselskaberne.

Delegationen efter Managementaftalen omfatter dog

ikke beslutninger, som bestyrelsen har eneret til, og

som efter gældende ret ikke kan delegeres til andre,

ligesom bestyrelsen bevarer sin tilsyns- og kontrolfunktion.

Vidensbanken har endvidere forpligtet sig

til, at en af selskabets ansatte ansættes som direktør

hos Sealand Capital og anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Christian Walther er i overensstemmelse

hermed ansat og anmeldt som direktør i Sealand

Capital. Peder R Borchert fungerer som arbejdende

bestyrelsesformand.

More magazines by this user
Similar magazines