ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

Managementaftalen kan rekvireres fra Sealand Capi-

tal på sealandcapital.com.

RISIKOFAKTORER

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af risici vedrø-

rende investering i Sealand Capital. Risiciene vil kunne

få væsentlig negativ betydning for Sealand Capitals

fremtidige udvikling, aktiviteter, finansielle stilling og

driftsresultat, såfremt de måtte indtræde.

Listen er ikke udtømmende og er ej heller prioriteret

efter sandsynlighed eller vigtighed af de enkelte risici.

Samtlige risikofaktorer anses for væsentlige af Sealand

Capital. Det er efter ledelsens vurdering ikke muligt

at kvantificere størrelsen eller sandsynligheden af

de enkelte risici.

INVESTERING I VENTURESELSKAB

Investering i ventureselskaber er forbundet med risi-

ko, og det gælder således også en investering i Sealand

Capital. Ved overvejelse af en potentiel investering

i Sealand Capital bør investorer inddrage alle de

oplysninger, der fremgår af salgsmaterialet.

Investeringer i ventureselskaber er pr. definition risikable,

og investorer kan tabe hele eller dele af deres

indskud, da investeringerne foretages på et tidligt

tidspunkt i porteføljeselskabernes livscyklus.

Aktier i Sealand Capital er ikke noteret på en børs.

Potentielle investorer risikerer således ikke at kunne

afhænde deres erhvervede aktier til en pris som afspejler

den reelle værdi.

25

More magazines by this user
Similar magazines