2007 nr.1 - Gentofte Kommunelærerforening

kreds19.dk

2007 nr.1 - Gentofte Kommunelærerforening

gkl Gentofte Kommunelærerforening

Den skriftlige beretning

Salget af Ulvshale

GKL´s 100 års jubilæum

NR. 1 • februar • 2007 • DLF KREDS 19

HUSK

Medbring dette blad til

GENERALFORSAMLINGEN

d. 1. marts 2007


INDHOLD

Skriftlig beretning 3-7

Vedtægtsændringer 8

Ydelser 2007 2008 9

Regnskab 2006 10

Budget 2007 11

Ulvshale solgt 12

100 års fest 13

Kommunikationsstrategi 14

En + en + en = én 15

Nyt fra medlems-

administrationen 16

Pensionistnyt 17

Tillidsrepræsentanter 18

Forsidebillede:

Feriekolonien Ulfshale 2006

Fotograf: Kredsstyrelsen

Medlemsblad for:

gkl

Gentofte Kommunelærerforening

Hellerupvej 44

2900 Hellerup

Tlf: 3962 1544

e-mail: 019@dlf.org

www.kreds19.dk

Giro: 4065 719

Hermed indkaldes til

ordinær generalforsamling

Torsdag den 1. marts 2007 klokken 16.00

på Maglegårdsskolen

Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretninger.

3. Indkomne forslag.

3.1. Ulvshale - investering af midler.

3.2. Forslag til vedtægtsændringer.

4. Regnskaber og budgetter.

Valgprocedure.

5.1. Valg af næstformand blandt kredsstyrelsesmedlemmerne.

5.2. Valg af 3 suppleanter til kredsstyrelsen.

5. Valg af 2 interne revisorer samt suppleanter for perioden

1.4.2007 til 31.3.2008.

6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftligt foreligge hos

formanden senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Endelig

dagsorden bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før general

forsamlingen.

Med venlig hilsen

Kredsstyrelsen


GENERALFORSAMLING - 2007

Beretning

Kredsstyrelsens

skriftlige beretning

Indledning

2006 var året, hvor vi fik en ny folkeskolelov. En lov der

desværre mere var præget af den sorte skole end af visioner.

Test, elevplaner og flere afgangsprøver er regeringens

og forligspartiernes version af en forbedret folkeskole.

Dokumentation er tidens trend, og da det er vanskeligt at

måle elevernes personlige udvikling og engagement, må

man i stedet gøre de målbare ting vigtige; paratviden, paratviden

og atter paratviden.

2006 var ligeledes året hvor regeringen (læs: Undervisningsministeriet

og Finansministeriet) i samarbejde med

Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede to rapporter

om lærernes arbejdstid. Hovedformålet med rapporterne

var "at pege på barrierer for ledelse og fleksibilitet

i forhold til en målrettet anvendelse af lærerresurserne

til blandt andet undervisning" samt: "at analysere

om folkeskolelærernes arbejdstidsregler anvendes og er

indrettet hensigtsmæssigt."

Det er da rene ord for pengene. Regeringen allierer sig

med den ene part i forhandlingssystemet, et system, der

ellers er højt besunget på grund af parternes evne til at

finde løsninger uden lovindgreb.

Hvad viste rapporterne så? At lærerne bruger en større

del af deres arbejdstid end tidligere på undervisning.

Desværre får denne oplysning ikke KL til at drage den ellers

fornuftige konklusion, at nu kan lærerne ikke presses

mere - tværtimod. De forventer at få endnu mere ud af

hver enkelt lærer.

Derfor er en aktiv fagforening vigtigere end nogen sinde.

Centrale forhold

Aktionsdag og skoleforlig

I forbindelse med skoleforliget - indgået af regeringspartierne,

Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne - var der

iblandt lærerne en grundlæggende bekymring for kvaliteten

af fremtidens folkeskole. Foranlediget af denne bekymring

havde mange lærere et stort behov for at vise

deres utilfredshed med skoleforliget. Danmarks Lærerforening

havde lagt teten for at aktionere ud til de enkelte

kredse med baggrund i egne initiativer.

I Gentofte Kommunelærerforening (GKL) blev det til en

annoncekampagne med tre indlæg i Villabyerne under

parolen "Støt vores skole - drop forliget". Derudover

produceredes badges, der som udgangspunkt blev benyttet

i forbindelse med den landsdækkende aktion den 22.

marts: "Vi vil gå langt for folkeskolen".

Anders Bondo talte på Københavns Rådhusplads

Elevplaner

Ved ændringen af folkeskoleloven trådte den nye bekendtgørelse

om elevplaner i kraft den 1. august.

Forud for vedtagelse af mål og rammer for arbejdet med

elevplanerne i Børne- og Skoleudvalget 13. november, har

GKL deltaget i en arbejdsgruppe nedsat af forvaltningen.

Arbejdsgruppen, der bestod af repræsentanter fra skoleforvaltningen,

skolernes ledelser, pædagogernes fagforening

(BUPL) og GKL, har udfærdiget et principoplæg for

arbejdet med implementeringen af elevplanerne.

GKL´s rolle i arbejdsgruppen har, foruden at præge elevplanernes

formelle indhold, været at markere behovet for

overensstemmelse mellem arbejdsopgavens omfang og

de ressourcer, man stiller til rådighed.

Forhandlingerne omkring arbejdstiden til elevplanerne er

endnu ikke afsluttet. Men der forhandles om at finde en

www.kreds19.dk 3


løsning, hvor det administrative arbejde ikke overtager

lærernes primære opgave - undervisningen, og at forvaltningen

melder ud hvilket arbejde lærerne i dette skoleår

ikke skal udføre - så arbejdet med elevplaner i dette skoleår

ikke bliver ekstraarbejde.

Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation

(LC) er i skrivende stund ved at udfærdige

et enighedspapir, hvoraf det fremgår, at arbejdet med

elevplaner er en ny obligatorisk opgave.

Censorkorps

Ved ændringen i Folkeskoleloven i april 2006 indførtes

blandt andet obligatoriske afgangsprøver ved afslutningen

af 9. klasse. I den forbindelse skulle der i hver kommune

nedsættes et kommunalt censorkorps, og GKL huskede

tidligt i foråret forvaltningen på, at det skulle indregnes i

arbejdstiden eller udbetales som overarbejde.

I november annoncerede forvaltningen efter lærere til

korpset og udmeldte betaling herfor som til de beskikkede

censorer ved skriftlige prøver. Kredsstyrelsen anbefalede

derfor interesserede lærere at melde sig under forudsætning

af, at det blev udbetalt som overarbejde - efter

møde med forvaltningen blev det også udmeldt, at censorordningen

i år vil udløse overtidsbetaling.

Fusion DLF, S81 og Formidlerne

Den 1. januar 2007 fusionerede Danmarks Lærerforening,

Speciallærerforeningen og Formidlerne til én organisation

med i alt godt 65.000 medlemmer med navnet Danmarks

Lærerforening.

Kredsstyrelsens nye medlem Pia Rasmussen og hendes

suppleant John Bergmark

Formålet med fusionen er primært, at den nye organisation

skal kunne kvalificere varetagelsen af medlemmernes

4 www.kreds19.dk

GENERALFORSAMLING - 2007

Beretning

interesser. For at sikre og videreudvikle den viden, de

værdier og holdninger, der var hos Speciallærerforeningen

og Formidlerne, har Hovedstyrelsen besluttet, at de

kredse, der fik flere end 20 nye medlemmer fra Speciallærerforeningen

og Formidlerne, skulle have et ekstra styrelsesmedlem

i en overgangperiode (fra 1/1 2007 til 31/3

2008). Frikøbet til disse nye styrelsesmedlemmer bliver

betalt centralt.

Helt konkret har det betydet, at GKL har fået et nyt styrelsesmedlem;

Pia Rasmussen fra THI KompetenceCenter

(det tidligere Tale - Høre Institut). Desuden har vi fået

godt 100 nye medlemmer, der har så forskellige arbejdspladser

som Gentofte Hospital, Stolpegård, Læbe-, Kæbe-

, Ganeinstituttet og THI KompetenceCenter (som rent

fysisk ligger henholdsvis i Hellerup, Virum og Ballerup).

Fælles for de tidligere speciallærerforeningsmedlemmer

er, at de alle er overgået fra ansættelse i Københavns Amt

til ansættelse i Region Hovedstaden.

Det giver nye og interessante udfordringer, som vi allerede

er godt i gang med at tage fat på.

Lokale forhold

Pædagogisk Udviklingscenter - PUC

Som beskrevet i GKL-bladet maj 2006 er arbejdsopgaverne

på skolebibliotekerne i Gentofte steget voldsomt.

Ud over at der siden akkorden blev forhandlet, er kommet

over 50% flere elever, lærere og pædagoger, har

blandt andet projektarbejdsformen og tværfagligheden intensiveret

elevernes flittige brug af biblioteket. Det nye

navn Pædagogisk Udviklingscenter signalerer klart at man

ønsker noget andet og mere end et traditionelt skolebibliotek.Alle

medarbejdere på skolebibliotekerne forventede,

at der ved arbejdstidsforhandlingerne i 2006 ville

komme en ny lokal aftale på dette område, men i stedet

nedsatte forvaltningen en forsøgs- og udviklingsgruppe

omkring 3 skolers PUC (Bakkegård, Gentofte og Tjørnegård)

med deltagelse af GKL. Gruppen har endnu ikke afsluttet

deres arbejde, så det er endnu uvist, hvad der

kommer ud af det.

Salg af Ulvshale

Ved den ekstraordinære generalforsamling 15. juni blev

det besluttet at sætte Ulvshalekolonien til salg. Begrundelsen

var mange års underskud på driften, der trods

mange initiativer ikke syntes at kunne vendes til overskud.

Kolonien blev solgt i løbet af efteråret til 6,5 millioner

kroner med overtagelse 1. januar 2007. Af disse penge

skal vi dog betale lidt over halvdelen tilbage til Feriekolo-


nierne for forskellige lån gennem årene. Så er spørgsmålet:

"Hvad skal de resterende penge benyttes til?" Se

kredsstyrelsens forslag s. 12.

Fritidscentrene ind under folkeskolen

Kommunalbestyrelsen vedtog efter en meget kort

høringsrunde, at lægge kommunens Fritidscentre ind under

skolerne. GKL havde i lighed med medarbejdersiden

i MED Skole og Fritid frarådet omorganiseringen.

Kommunens begrundelse for omorganiseringen var ikke

pædagogisk men økonomisk: Hvis Fritidscentrene er en

del af skolen, kan brugerbetalingen være højere, end hvis

de var organiseret under Ungdomsskoleloven.

Man må undre sig over, at en af landets rigeste kommuner

sætter økonomi over pædagogik.

Konkret medfører beslutningen blandt andet at:

• skolelederne får endnu et ansvarsområde

• elevplaner på længere sigt skal udarbejdes i samarbejde

med fritidscentrene

• at MED-grupperne på skolen kan vokse sig end

og meget store, og derved risikere at blive

mindre operationelle

Lokal arbejdstidsaftale

Den lokale arbejdstidsaftale blev opsagt i december. Begrundelsen

var, at vi allerede ved forrige års forhandlinger

blev enige om, at aftalen skulle ændres med hensyn til timer

til PUC - det Pædagogiske Udviklingscenter. I skrivende

stund er forhandlingerne endnu ikke påbegyndt, så

det er alt for tidligt at sige, hvor det ender, men at der

skal sættes flere timer af til PUC-funktionen, kan vel næppe

komme bag på nogen. Endvidere skal der også tales om

tiden til elevplaner.

Det er nok ikke i år, der skal laves de helt store ændringer

i den lokale arbejdstidsaftale. Overenskomsten i 2008

(OK08) vil formodentlig automatisk føre til en del ændringer.

IT-Kommunikation

Kommunikationen over nettet vokser og vokser. Det kan

være en stor fordel med denne mulighed for hurtig kommunikation

i lærerteamet, men også en stor belastning

med mails fra forældre på alle tider af døgnet, hvor de ofte

forventer hurtige svar. Dels er hurtige svar ofte ikke

kvalificerede nok, og så længe lærerne ikke har kommunale

computere og internetforbindelser til rådighed

hjemme, kan ingen kræve svar på henvendelser, før der er

mulighed for i fred og ro at svare fra skolens arbejds-

GENERALFORSAMLING - 2007

Beretning

pladser. Kredsstyrelsen anbefaler, at der på alle skolerne

udarbejdes principper og retningslinier for medarbejdernes

IT-kommunikation. I den forbindelse har Fagligt Udvalg

udarbejdet et forslag, der blev givet til tillidsrepræsentanterne

i midten af december. Forslaget kan desuden

ses på s. 14.

MED-kursus GFO og Skole

I forbindelse med Projekt Indskoling blev det i 2004 vedtaget,

at der for at sikre et godt samarbejde mellem skole

og GFO skulle afholdes et fælles MED-kursus. Dette kursus

var meget længe undervejs, men i 2006 løb det endelig

af stablen.

Personalechef Per Jensen og konsulent i Danmarks

Lærerforening Lisbet Herskind stod for undervisningen.

Da det viste sig, at rigtig mange MED-grupper ikke havde

gennemført MED-uddannelsen, blev indholdet undervejs

ændret fra at dreje sig specifikt om samarbejde mellem

Skole og GFO til i stedet at handle om MED-gruppens

kompetencer som sådan.

Det var et godt kursus, der kom til at bestå af tre ens

kursusgange, da der ikke var plads til alle på en gang.

Kurset viste, at behovet for uddannelse af MED-grupperne

er stort.

Fra turen med tillidsrepræsentanter og suppleanter

på Ulvshale

Tilfredshedsundersøgelse

Gentofte Kommune har i 2006 gennemført en stort anlagt

brugerundersøgelse af kommunens skoler. (kan hentes

på kommunens hjemmeside: www.gentofte.dk)

I alt har 4174 forældre og 533 medarbejdere deltaget i

undersøgelsen.

I følge rapporten var 73 % af forældrene tilfredse eller

meget tilfredse med deres barns folkeskole alt i alt, og 88

% gav udtryk for at deres barn var glad for at gå i skole.

www.kreds19.dk 5


74 % af medarbejderne var på baggrund af deres samlede

erfaringer tilfredse eller meget tilfredse som medarbejdere

på deres skole.

Det er jo gode tilbagemeldinger. Men træerne vokser

desværre ikke ind i himlen.

Både forældre og lærere gav udtryk for manglende tilfredshed

med undervisningsområdernes størrelse og

rengøringsstandarden. Desuden pegede lærerne på, at

der ikke er tid nok til det enkelte barn, samt at der er en

manglede balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde.

22. januar udkom delrapporterne, der omhandler de enkelte

skoler.

Børne- og Skoleudvalget har vedtaget en køreplan for opfølgningen.

Af den fremgår det, at samtlige skoler i løbet

af foråret skal debattere rapporterne for dernæst at formulere

mål og indsatser for delrapportens resultater.

Det er meget positivt, at man fra politisk hold sørger for,

at der bliver ageret på undersøgelsen, alternativet kunne

være, at den blot fik lov til at stå og samle støv.

Introdag for nye lærere på Tjørnegårdsskolen

Det forpligtende kredssamarbejde

GKL er i forbindelse med Kommunalreformen blevet en

del af Hovedstaden Øst (HØ), som består af følgende

kredse:

København (kreds 11), Frederiksberg (kreds 12), Tårnby

og Dragør (kreds 13), Gladsaxe (kreds 20), Lyngby-

Tårbæk (kreds 22), Rudersdal (kreds 26), Bornholm

(kreds 71) og Gentofte (kreds 19). Det forpligtende samarbejde

indstiller/udpeger repræsentanter til institutionsbestyrelser,

efteruddannelsesudvalg med videre om nødvendigt

efter koordinering med Hovedstaden Vest og

andre forpligtende samarbejder.

6 www.kreds19.dk

GENERALFORSAMLING - 2007

Beretning

Formand/næstformandssamarbejdet

Kredsenes formænd og næstformænd mødes 7 gange

årligt med henblik på erfaringsudveksling og drøftelse af

aktuelle fagpolitiske og foreningspolitiske temaer og emner.

Kursusforum

Kursusforum HØ har til opgave at styrke organisationsvalgtes

overbygning på grunduddannelsen og er en afløser

for AKA (Amtskredsen Københavns Amt), der tidligere

bl.a. stod for dette.

I efteråret har Kursusforum HØ været arrangør af kurset

"TR som spindoktor" afholdt på Frederiksdal.

Herudover har Kursusforum løbende afholdt møder med

henblik på at skabe en kursusrække, der tilgodeser nyvalgte

såvel som erfarne organisationsvalgte.

Pædagogisk Udviklingsforum

I dette forum skal der drøftes spørgsmål med relevans

for skolernes pædagogiske udviklingsarbejder samt arbejde

med lærernes grund-, efter- og videreuddannelse.

Det Pædagogiske udviklingsforum har drøftet elevplaner

i efteråret. Her blev det klart, at meget få kredse har

været med til udarbejdelsen af elevplanerne, som vi har

været det her i Gentofte.

Arbejdsmiljøforum

I det lokale arbejdsmiljøforum drøftes alle relevante

spørgsmål i forhold til skolernes arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsmiljøforum kan arrangere temadage i samarbejde

med arbejdsmiljøforum for Hovedstaden Vest.

Pensionistforum

Pensionistforummet drøfter alle spørgsmål med relevans

for foreningens pensionister og har ansvaret for valget af

lokale repræsentanter til årsmødet for fraktion 4.

GKL aktiviteter

Psykisk arbejdsmiljø

I foråret 2006 afholdt Amtskredsen Københavns Amt

(AKA) et af deres allersidste kurser. Rammerne var

"Villa Blide" i Ballerup.

Emnet: Psykisk Arbejdsmiljø med særligt fokus på arbejdsbetinget

stress viste sig at være et tilløbsstykke, og

vi havde tillidsrepræsentanter på dette kursus af flere

omgange. Stress er en faktor som tillidsrepræsentanterne

gerne vil klædes bedre på til at håndtere.

Laila Jensen og Lisbeth Herskind var glimrende oplægs-


holdere og formidlere af et meget komprimeret stof; der

var både teori og redskaber til kortlægning og forebyggelse

af stress og stresshåndtering på arbejdspladsen.

Kredsstyrelsen besigtigede kolonien Solgården på Bornholm

i foråret

Besøg på Solgården

Forrige år var kredsstyrelsen på besigtigelse af feriekolonierne

- Broager og Vesterhavsgården. I 2006 var kredsstyrelsen

og forretningsfører Kenneth Knigge på Solgården.

Formålet med turene var dels at skabe konstruktiv kontakt

til personalet på de enkelte kolonier, dels at være på

forkant med eventuelle vedligeholdelses- og ombygningsprojekter.

Denne første forårsdag i 2006 holdt vi kredsstyrelsesmøde

på Solgården med ét punkt på dagsordenen: Hvad

vil vi med Ulvshale?

Introforløb for nyansatte

I et nært konstruktivt samarbejde med skoleforvaltningen

er GKL med til at skabe rammerne for et forløb, der tilsigter,

at nyansatte lærere/børnehaveklasseledere hurtigt

og forhåbentlig lettere kommer ind i det daglige arbejde.

Forløbet bliver hvert år evalueret og revideret.

Der gives 60 timer til alle nyansatte, således at de kan deltage

i de arrangementer, der tilbydes i forbindelse med

tilgangen til lærerlivet i Gentofte Kommune. Timerne er

indregnet i de nyansattes aktivitetsplan; forløbet er altså

obligatorisk og bestod i år af 2 kursusdage i august inden

skolestart, 2 kursusdage i løbet af efteråret samt tilbud

GENERALFORSAMLING - 2007

Beretning

om besøg på i området liggende skolerelevante adresser,

f.eks. Eksperimentarium og Naturskolen.

I foråret 2007 planlægges introforløb 2007 efter evaluering

fra arrangørerne og deltagerne.

TR-temadage

Igen i år drog tillidsrepræsentanter og suppleanter med

bus til Ulvshale. En tradition, hvis fysiske rammer nu må

flyttes, da kolonien er overdraget til sin nye ejer.

Temaerne for denne "sidste gang - Ulvshale" mandag og

tirsdag i oktober var elevplaner, lønstrategi i forbindelse

med overenskomsten 2008 (OK 08) samt aktivitetsplaner.

Tirsdag formiddag havde vi besøg af Frank E Andersen og

Jan Hansen, der beskrev skoleforvaltningens visioner; elevplaner

optog en meget stor del af den efterfølgende

spørgetid.

GKL-bladet

GKL-bladet udkom 4 gange i 2006. Der er budgetteret

med, at bladet er på enten 16 eller 20 sider; 3 gange i det

forgange år har bladet været på 24 sider.Antallet af sider

i bladet afspejler den debat, der har været på folkeskoleområdet.

Da debatten også foregår uden for kreds 19, har

vi valgt at bringe relevante artikler udefra. I sidste nummer

bragte vi et læserbrev fra det Vestjyske, og i oktober

bragte vi kronikken "Den lærerløse skole" efter tilladelse

af Peter Kemp. Når der har været stof til 24 sider, har vi

valgt at prioritere debatten - også selv om det betød, at

budgettet blev overskredet. Bladet indeholder desuden

vigtige oplysninger fra vores medlemsadministrator Ming

Grièse. GKL´s pensionistafdeling er også flittig til at skrive

om, hvad der rører sig blandt pensionisterne. Bladet findes

på vores hjemmeside: www.kreds19.dk

Hjemmesiden

GKL har en hjemmeside, www.kreds19.dk, hvor man kan

finde relevante oplysninger om blandt andet arbejdstidsaftaler,

lønaftaler, lønsatser, barsel, der vedrører arbejdet

som lærer i Gentofte Kommune. På opslagstavlen på forsiden

af hjemmesiden findes de seneste nyheder fra

kredskontoret og kredsstyrelsen.

Der er endvidere et debatforum på siden, hvor alle har

mulighed for at give udtryk for ris, ros eller gode ideer og

forslag.

Det er kredsstyrelsens mål, at hjemmesiden bliver brugt

både til informationsformidling og til debat.

www.kreds19.dk 7


Ombygning af mødelokaler 1. sal.

I forbindelse med udvidelsen af Danmarks Lærerforening,

hvor vi fusionerede med fagforeningerne Formidlerne og

Speciallærerforeningen af 1981, blev vi et kredsstyrelsesmedlem

samt to tillidsrepræsentanter rigere. Det har

gjort behovet for at få udvidet mødelokalerne på 1. sal på

Hellerupvej 44 endnu mere aktuelt. Målet er at få et stort

mødelokale i løbet af foråret.

Afslutning

Vi har - som altid - haft et travlt år. Desværre blev Louise

Nørholm syg i forsommeren, så kredsen har manglet sin

energiske næstformand. Jens Ole Thorup, der var 1. suppleant

til kredsstyrelsen, trådte ind i styrelsen i august og

har været et meget givende og inspirerende bekendtskab.

8 www.kreds19.dk

GENERALFORSAMLING - 2007

Beretning

GKL´s generalforsamling 1.3.2007

Men fra 1. januar valgte Jens Ole et karriereskift som

viceskoleleder på Tjørnegård.

Herudover har Lise Albrectsen besluttet, at hun fratræder

kredsstyrelsen d. 1. april for at koncentrere sit arbejdsliv

omkring skolen. Lise har lavet et stort og engageret

arbejde - som vi takker mange gange for.Vi kommer

til at savne hende i kredsarbejdet.

Annelise Herløv Lund bliver nyt medlem af kredsstyrelsen,

og vi ser med glæde frem til samarbejdet.

Bilag til punkt 3: Forslag til vedtægtsændringer

§ 2

d) Drift af Gentofte Kommunelærerforenings feriekolonier og lejrhytte samt ejendommen “Ulvshale”.

§ 6

1) Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Generalforsamlingen fastsætter vedtægter for Gentofte

Kommunelærerforenings feriekolonier og lejrhytte samt ejendommen “Ulvshale”.

§ 8

4.3) Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer o.a. samt størrelsen af vederlag.

§ 11

4) Kredsstyrelsen varetager den overordnede ledelse af Gentofte Kommunelærerforenings feriekolonier og

lejrhytte samt ejendommen “Ulvshale” i henhold til de af generalforsamlingen fastsatte vedtægter.

§ 13

På hver skole og på PPR arbejdsplads med mindst 5 medlemsberettigede vælges de under foreningens

organisations områdes ansatte en tillidsrepræsentant og en suppleant for denne blandt medlemmerne

på tjenestestedet efter bestemmelserne i de til enhver tid gældende tillidsrepræsentantregler.

Valget finder sted i marts måned efter generalforsamlingen i lige år med tiltrædelse den 1.8.

Valgperioden er 2 år.

§ 15

2) I tilfælde af kredsens ophævelse tilfalder dens midler, bortset fra formuerne fra Feriekolonierne

samt ejendommen “Ulvshale”.og GKL's lejrhytte, "Christian den Tiendes Fond".

Vedtægterne i deres nuværende form kan findes på http://www.kreds19.dk


1. Der ydes 892 timer til næstformanden.

GENERALFORSAMLING - 2007

Beretning

GKL´s generalforsamling 1.3.2007

Forslag til ydelser 2007-2008.

2. Der ydes 70 timer til både den 2. og den 3. kongresdelegerede.

3. Der ydes 190 timer til hvert af de 5 øvrige menige kredsstyrelsesmedlemmer.

4. Der ydes 200 50 timer til ad hoc opgaver, herunder deltagelse i kommunale udvalg m.m., samt i alt 810 timer

som fordeles blandt kredsstyrelsens medlemmer, når den konstituerer sig. Fordelingen fastlægges af

kredsstyrelsen.

Endvidere ydes 15 timer til både lærersikkerhedsrepræsentanten i kommunens MED-udvalg og til en

repræsentant fra privatskolerne til samarbejde med Fagligt Udvalg.

a. Det samlede timetal for punkterne 1-4 er 2872 3022.

5. Der ydes 20 timer årligt til tillidsrepræsentanter på kommuneskolerne, THI og PPR. Endvidere 40 20 timer

årligt til formanden for det lokale ledernetværk og 10 timer årligt til tillidsrepræsentanten på Copenhagen

International School.

Endvidere ydes 15 timer årligt til tillidsrepræsentantsuppleanter på kommuneskolerne og PPR og 5 timer til

tillidsrepræsentantsuppleanten på Copenhagen International School.

6. Der ydes 80 timer til kassereren. Særlig fond yder desuden 40 timer til fondens administration.

7. Timerne, som nævnes i punkterne 1-7 indregnes i det årlige timetal. Hvis timerne undtagelsesvis udbetales,

sker det på pågældendes aktuelle skalatrin.

8. Kredsstyrelsen kan ansætte sekretærhjælp i 500 600 timer og sagsbehandlerhjælp i 1924 timer. Kredsstyrelsen

kan ansætte bogholderhjælp i 200 330 timer. Særlig fond yder desuden 80 timer til fondens administration.

9. Til formand ydes et funktionstillæg på forskellen mellem årslønnen på løntrin 49 48 + 5.000 kr pr. år og

formandens aktuelle løntrin og næstformand ydes et funktionstillæg på 892/1924 af forskellen mellem

årslønnen på løntrin 47 og næstformandens aktuelle løntrin. Begge tillæg er pensionsgivende.

10. Til menige kredsstyrelsesmedlemmer, samt kasserer ydes kompensation for manglende undervisningstillæg efter

gældende sats for undervisningstimer mellem 300 og 750 i "Aftale om løn i folkeskolen". Dette tillæg udbetales

som "overtidstillæg" hvis timerne ikke kunne indregnes.

Vedtægterne i deres nuværende form kan findes på http://www.kreds19.dk

www.kreds19.dk 9


10 www.kreds19.dk

Regnskab GKL 2006

GENERALFORSAMLING - 2007

Regnskab

Budget

Indtægter: 2006 2006

Kontingent 3.906.698 3.940.000

Indgåede restancer 12.628 0

DLF -1.729.645 -1.732.000

AKA -12.097 -62.000

Renter div.konti 12.399 4.000

AKUT tildeling 179.986 165.000

I alt 2.369.969 2.315.000

UDGIFTER: 2006 2006 2006 2006

Kontorudstyr/artikler 8.563 25.000 KR, TR o.a møder 22.915 30.000

EDB udgifter 31.757 34.000 Faglige klubber møder 7.085 21.000

Kopiering 25.683 25.000 Pensionistmøder 12.258 13.000

Telefon 21.953 21.000 Generalforsamlinger 23.313 20.000

Porto kontor 10.343 11.000 Kurser & konferencer 101.213 75.000

Bøger og blade 10.888 12.000 Kongres 1.729 6.000

Gaver og rep. 23.815 12.000 Kørsel og mødediæter 13.237 16.000

Forsikringer m.m. 20.459 28.000 Møder og kurser 181.750 181.000

Kontorhold 153.461 168.000

Frikøb af TR 180.848 193.000

Frikøb af politisk kasserer 12.664 15.000

Leje m.m. til Særlig fond 144.000 144.000 Frikøb af KR-styrelse 506.586 551.000

Varme 25.256 26.000 Kompensation UV-tillæg 32.004 40.000

El 11.810 10.000 Frikøb, pens. og ferietillæg 732.102 799.000

Rengøring og reng.-artikler 27.777 28.000

Kredskontor 208.843 208.000 Bogholder 51.292 59.000

Sekretær 115.229 113.000

Sagsbehandler 557.203 525.000

Bladet trykning 84.875 76.000 Refusion bogholder 2005 -12.700 0

Bladet porto 7.481 9.000 Vederlag formand 72.004 76.000

Hjemmeside 5.320 10.000 Vederlag næstformand 28.454 33.000

PR og kampagner 1.496 75.000 ATP + Lønsumsafgift 39.389 40.000

GKL+hjemmeside 99.172 170.000 Løn og afgifter 850.871 846.000

Tab kontingentrestancer 0 5.000

Hensat frikøbsforpligtelse 10.000 10.000 Revision 10.000 10.000

Hensat jubilæumsfond 30.000 30.000 Revision m.m. 10.000 15.000

Hensat primo 2007 til frikøbsforpligtelse 270.914

Hensat primo 2007 til jubilæumsfond 90.000

Egenkapital ultimo 2005 214.450 I alt 2.276.199 2.427.000

Egenkapital ultimo 2006 329.828 Årets resultat 93.769 -112.000

Budget


Budgetforslag GKL 2007

GENERALFORSAMLING - 2007

Budgetforslag

INDTÆGTER: 2007 2008 Aktuelt Nyt

Kontingent 4.560.000 4.560.000 Kontingent Fraktion 1-3 475 475

DLF -2.075.000 -2.075.000 DLF ( Fraktion 1 - 3 ) 216

HØ -16.000 -16.000 Kontingent Fraktion 4 90 90

Renter div. Konti 4.000 4.000 DLF ( Fraktion 4 ) 72

AKUT tildeling 235.000 235.000 Kontingent Fraktion 6 110 110

I alt 2.708.000 2.708.000 DLF ( Fraktion 6 ) 94

HØ (Fr. 1 - 3) pr. år 19

UDGIFTER: 2007 2008 2007 2008

Kontorudstyr/artikler 20.000 20.000 KR & TR møder o.a. møder 30.000 30.000

EDB 35.000 5.000 Faglige klubber 24.000 24.000

Kopiering + leasing 26.000 26.000 Pensionistmøder 13.000 13.000

Telefon 21.000 21.000 Generalforsamlinger 18.000 22.000

Porto kontor 13.000 13.000 Kurser & konferencer 125.000 125.000

Bøger og blade 12.000 12.000 Åbent Kursus 0 50.000

Gaver og rep. 20.000 20.000 Kongres 6.000 10.000

Forsikringer+selvrisiko 28.000 28.000 Kørsel og mødediæter 16.000 16.000

Kontorhold 175.000 145.000 Møder og kurser 232.000 290.000

tillæg 2 %

Leje til Særlig fond 144.000 144.000 Frikøb af TR+sup (incl avis) 208.000 213.000

Maling+gulvafhøvling 100.000 0 Frikøb af politisk kasserer 15.000 16.000

Varme + vand 28.000 28.000 Frikøb af KR-styrelse (incl avis) 592.000 604.000

El 11.000 11.000 Kompensation UV-tillæg 56.000 58.000

Rengøring og -artikler 28.000 28.000 Frikøb, pens. og ferietillæg 871.000 891.000

Kredskontor 311.000 211.000 tillæg 2 %

Bogholder 39.000 40.000

Hjemmeside 6.000 6.000 Sekretær 99.000 101.000

Bladet trykning 94.000 94.000 Sagsbehandler 549.000 560.000

Bladet porto 12.000 12.000 Vederlag formand 98.000 100.000

PR og kampagner 5.000 15.000 Vederlag næstformand 34.000 35.000

Blad+hjemmeside 117.000 127.000 ATP + Lønsumsafgift 40.000 41.000

Løn og afgifter 859.000 877.000

Tab kontingentrestancer 5.000 5.000

Revision GKL 10.000 10.000

Revision m.m. 15.000 15.000

Hensat ultimo :

Frikøbsforpligtelse 270.914 282.914

EDB-udskiftning 15.000 30.000 EDB-udskiftning 15.000 15.000

Åbent kursus 50.000 0 Åbent kursus 50.000 0

Frikøbsforpligtigelse 11.000 12.000

Hensættelser 76.000 27.000

Egenkapital ultimo 2006 329.828

Egenkapital ultimo 2007 381.828 I alt 2.656.000 2.583.000

Egenkapital ultimo 2008 506.828 Periodens resultat 52.000 125.000

www.kreds19.dk 11


Hvor stort er overskuddet?

Salgsprisen var 6,5 millioner kroner. Herfra skal trækkes

salgsomkostninger og derefter tilbagebetaling af lån til

Feriekolonierne på godt 3,5 millioner. På nuværende tidspunkt

er der usikkerhed, om der skal betales skat af provenuet

- men samlet vil et overskud blive på mellem 2 og

3 millioner kroner.

Hvad skal pengene bruges til?

Vi vedtog på generalforsamlingen 15. juni, at den ordinære

generalforsamling 2007 beslutter, hvad pengene skal bruges

til. Forslagene har været mange, for eksempel:

• jubilæumsfest

• køb af sommerhus

• køb af lejlighed i Paris

• kontingentnedsættelse

• fond til trængende lærere

• fond til åbne kurser

Kredsstyrelsen har diskuteret det.Vi mener ikke, det er

en fagforenings opgave at stå for udlejning af sommerhuse

eller lejligheder. Efter vi har fået omkring 100 nye medlemmer

fra S81 og formidlerne, er vores økonomi solid,

12 www.kreds19.dk

GENERALFORSAMLING - 2007

Ulvshale solgt

men en kontingentnedsættelse, der virkelig kan mærkes,

vil udhule økonomien meget hurtigt - med konsekvens af

en efterfølgende meget kraftig kontingentforøgelse.

En enig kredsstyrelse vil derfor anbefale uændret kontingent

flere år fremover i stedet for en egentlig kontingentnedsættelse.

Vi har over de sidste 3 år hensat 90.000 kroner til GKL´s

100 års-jubilæumsfest til september. Med den gode økonomi

foreslår vi et brag af en fest for alle medlemmer, og

at vi derfor yderligere benytter 310.000 kroner af provenuet

fra Ulvshale til dette. Endvidere foreslås, at der fra

2008 hvert år på den ordinære generalforsamling udloddes

5 rejselegater á 5.000 kr. blandt de fremmødte medlemmer.

Den resterende del af pengene foreslår vi investeret

i sikre værdipapirer, så den årlige generalforsamling

fremover kan være med til at bestemme, hvad renteindtægten

skal bruges til.


GENERALFORSAMLING - 2007

100 års jubilæum i

Gentofte Kommunelærerforening

Den 19. september 1907 grundlagdes Gentofte Kommunelærerforening.

Nu 100 år efter skal dette fejres.

Salget af Ulvshale har åbnet mulighed for et brag af en fest, hvis vi vil det?

Vi har gennem tre år hensat 90.000 kroner til denne fest.

Kredsstyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om at øge dette

beløb med 310.000 kroner, finansieret af provenuet fra Ulvshale.

For 400.000 kroner kan vi lave en uforglemmelig aften:

Fra Anders Bondo til Anders Lund Madsen

Fra Dodo and the Dodos til Disco at the dance floor

Med festbuffet og lagkage fra Kruses restaurant

Inviteres I til Kildeskovshallen til festligt ramasjang

Så husk at sætte 2 krydser i kalenderen.

Det 1. ved d. 1. marts, hvor vi skal træffe beslutning om festens størrelse,

og det 2. ved fredag d. 21. september,

hvor festen holdes.

Anders Bondo Anders Lund Madsen Dodo &The Dodos

www.kreds19.dk 13


Gentofte Kommunelærerforening anbefaler, at der på

skolerne udarbejdes principper og retningslinier for medarbejderes

It-kommunikation, herunder intranettet.

Til hjælp for dette arbejde kan nedenstående bruges som

inspiration.

Kommunikation mellem skole og hjem:

Den daglige kommunikation foregår så vidt muligt elektronisk.

Skolens hjemmeside/ForældreIntra er udgangspunktet

for den skriftlige kommunikation. Forældrene har

selv ansvar for at indtaste og opdatere deres E-mail

adresse.

Det forventes, at forældrene holder sig ajour med informationerne.

Hjem uden adgang til Internet skal kunne få

informationerne på anden vis.

E-mail mellem skole og hjem kan anvendes til gensidig

orientering af generel karakter eller spørgsmål med det

formål at sikre en god kommunikation.

Retningslinier for anvendelse af E-mail:

• E-mail sendt til alle må kun indeholde generel

information eller spørgsmål

• E-mail sendt til alle må ikke have et indhold, der

vedrører enkeltpersoner

• E-mail fra og til det enkelte hjem bør have karakter af

"en elektronisk meddelelsesbog"

• E-mail fra og til det enkelte hjem må ikke have

karakter af diskussion o.l., idet den slags altid bør

foregå ved et personligt møde.

• E-mail skal skrives i en anerkendende tone

• E-mail har en svarfrist på tre skoledage, undtaget ved

sygdom og anden fravær

• Alle besvarelser skal have en grad af formel karakter.

• Besvarelsen skal indeholde/henvise til den fremsendte

tekst, der returneres intakt.

• Besvarelser, som ikke blot består af enkle svar på

14 www.kreds19.dk

GENERALFORSAMLING - 2007

Kommunikationsstrategi

på skolerne i Gentofte Kommune.

enkle spørgsmål, kan have karakter som:

- Jeg har modtaget...

- Jeg vender tilbage til henvendelsen på...

- Jeg videresender dette spørgsmål til skoleledelsen…

Den enkelte klasses lærere og forældre aftaler selv, i hvilket

omfang ForældreIntra skal bruges. Derfor vil der være

stor forskel på i hvilket omfang de enkelte lærere benytter

sig af systemet. Man kan derfor ikke forvente samme

informationsmængde på alle klassernes ForældreIntra.

Vedr. SMS:

GKL anbefaler, at undlade brugen af sms, da det derved

ikke er muligt at overholde ovenstående anbefalinger.

Kommunikation mellem medarbejdere:

Hvert team udarbejder ved skoleårets begyndelse en intern

retningslinie for IT-kommunikationen i teamet.

I sådanne retningslinier er det vigtigt, at der indarbejdes

etiske regler for kommunikationen og tidsfrister for besvarelser.

Som minimum bør alle teammedlemmer kontrollere sin

mail alle dage med tjeneste på skolen, og svare på intern

mail senest 2 skoledage efter modtagelsen. Dette gælder

ligeledes ved henvendelser til og fra ledelsen.

Retningslinier for teamets interne og eksterne brug af itkommunikation.

Kan for eksempel se således ud:

Teamet bruger PersonaleIntra som primær kommunikationskanal

mellem teammedlemmer.

Teamet bruger PersonaleIntra som arkiv for dokumenter,

der vedrører teamets aktiviteter.

Teamet bruger ForældreIntra som primær kommunikationskanal

mellem team og hjem.


Teamet er forpligtet på at være orienteret om indholdet

på PersonaleIntra (opslagstavle og beskeder) på alle arbejdsdage

med tjeneste på skolen.

Teamet er forpligtede på at svare på både personlige og

fælles beskeder/mails indenfor 2 arbejdsdage med tjeneste

på skolen.

Teamet tilstræber at al kommunikation på Intra følger

GENERALFORSAMLING - 2007

ovenstående "Retningslinier for anvendelse af

E-mail."

Brug af Skolekom har fordele ved konferencesystemet.

Det kan derfor være hensigtsmæssigt at benytte Skolekom

i nogle tilfælde.

Det må være op til teamet at vælge kommunikationsplatform

ud fra præmisser der i øvrigt ligger til grund for skolens

overordnede brug af it-kommunikation.

En + en + en = én!

Af: Kredsstyrelsesmedlem Pia Dorthe Rasmussen (THI)

Fusionen mellem Danmarks lærerforening, Formidlerne

og Speciallærerfor-eningen har medført, at Gentofte

Kommunelærerforening lokalt har fået tilført 87 nye

medlemmer fra Speciallærerforeningen. Hensigten

med fusionen er, at vi sammen står stærkere, og at vi

sammen kan skabe en synergieffekt på det specialpædagogiske

område.

Som bekendt er Danmarks lærerforening (DLF), Speciallærerforeningen

af 1981 (S 81) og Formidlerne fusioneret.

En ny organisation så dagens lys den 1/1-07, og nav-net er

- Danmarks Lærerforening; man smider nemlig ikke et

velestimeret navn ud med badevandet.

For DLF´s medlemmer har der ikke været de store forandringer,

bortset fra at "Folkeskolen" ikke dukkede op

den første fredag i det nye år, men var erstattet med "undervisere.dk",

hvilket jo godt kunne få eftermiddagskaffen

til at gå den gale vej.Tingene er nok faldet på plads igen

efter det gamle blads opdukken de efterfølgende fredage,

således at næste udgave af "undervisere.dk" første fredag

i denne måned måske var mere forberedt, og forhåbentlig

imødeset med en vis forventning?

For medlemmerne af Speciallærerforeningen har fusionen

fyldt meget. I en årrække har foreningen med jævne mellemrum

drøftet mulighederne for en sammenlægning

med en eller flere undervisningsorganisationer. For to år

siden blev arbejdet mere målrettet i forbindelse med

strukturreformen, idet amterne - som repræsenterede

vores arbejdsgivere - skulle nedlægges. Efter forhandling

med andre voksenundervisningsorganisationer og med

DLF faldt valget på DLF - som også ville os.

Speciallærerforeningen har lokalt tilført Gentofte Kommunelærerforening

(GKL) 87 medlemmer. Hvor stor en

forandring vi vil opleve afhænger af den sekretariatsservice,

vi møder, når der er brug for assistance. For at sikre, at vi

nye ikke overses i den nye store organisation, er der aftalt

i overgangsordningerne, at undertegnede indtræ-der

i kredsstyrelsen i GKL frem til 31/3-08. Hermed skal jeg

være med til at sikre, at GKL kan servicere tidligere S81medlemmer

og yde bistand vedrørende de særlige vilkår,

der gælder for os. Både overenskomst og arbejdstidsaftale

for S 81 er forskellig fra DLF's, og begge aftaler er gældende

til 31/3-08. Frikøbet til dette arbejde betales af

DLF centralt.

www.kreds19.dk 15


Sikke vi gungrer!

Ja, det er en af intentionerne med fusionen, at vi kan sige

sådan i det nye selskab, og at medlemmerne af DLF vil

kunne istemme. Fra 1500 medlemmer i Speciallærerforeningen

på landsplan er vi nu en del af en forening med

50 gange så mange medlemmer.Vores rolle i nye DLF vil

blive at bidrage til en styrkelse af det specialpædagogiske

arbejde i foreningen gennem de kompetencer, vi besidder

og de netværk, der er etableret i S 81.Vores forventning

er, at vi med 75.000 medlemmer i ryggen vil blive mødt

med lydhørhed hos dem, der skal lytte til os.

Hvem er vi?

Hvad er vi så for nogen? Ja, cirka halvdelen af de medlemmer

fra Speciallærerfor-eningen, der er overført til

GKL, er beskæftiget med kompenserende specialundervisning

for voksne. Formålet for denne undervisning er at

afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Det

drejer sig om undervisere på Psykoterapeutisk Center

16 www.kreds19.dk

GENERALFORSAMLING - 2007

Nyt fra

medlemsadministrationen

Vigtigt om Kontingentnedsættelse

Kontingentnedsættelse gives i visse tilfælde efter ansøgning,

men ikke med tilbagevirkende kraft.

Barselsorlov:

Hvis du forlænger din barselsorlov og modtager dagpenge,

kan du efter ansøgning få nedsat dit kontingent med 50%.

Husk at søge inden perioden med dagpenge påbegyndes.

Orlov / tjenestefrihed:

Nedsat kontingent bevilges efter ansøgning. Der skal

søges inden orloven påbegyndes.

Stolpegård, Amtssygehuset i Gentofte samt halvdelen af

underviserne på THI KompetenceCenter - det tidligere

Tale- og Høreinstitut i Hellerup. Sidstnævnte insti-tution

har endvidere en børneafdeling - THI BørneCenter - der

yder tale-hørepædagogisk bistand. Afdelingen underviser

børn op til skolealderen, rådgiver og vejleder samt holder

kurser for forældre, institutionspersonale mv.

På samme adresse, men administrativt adskilt, er Læbe-

Ganespalte Centret placeret. Her foregår der udredning

af taleafvigelser, der relaterer sig til en forhenværende læbe-

og/eller ganespalte. Herfra foranstaltes i den forbindelse

talepædagogisk bistand efter behov.

Til sidst er der blot at sige, at vi på både kreds- og tillidsmandsniveau

er kommet godt fra start med samarbejdet.

Elevplanerne fylder meget i de fælles drøftelser, og det

skal de også. I en tid, hvor man vil mere, for mindre og på

kortere tid, ja, så må banen kridtes op. Så er det godt at

stå sammen en velorganiseret og stærk organisation -

som DLF!

!!!

Ming Grièse

Ledighed:

Hvis du bliver ledig, kan du få nedsat dit kontingent med

50% efter 1. måned på dagpenge.

Ansøgningsblanketter fås hos din tillidsrepræsentant eller

ved henvendelse til GKL's konto.

Dimission:

Ved afslutning af lærer- eller meritlæreruddannelsen gives

3 måneders kontingentfritagelse. Kontakt medlemsadministrationen

i GKL så snart du er færdig.

Medlemsadministrationen i GKL:

Ming Grièse

Mandag kl. 11.00-17.00 Tirsdag kl. 09.00-14.30

e-mail: mgr@dlf.org


Pensionistnyt

fraktion 4

Af: Jytte Hessing-Olsen

Referat af generalforsamlingen

d.19. januar 2007

Fredag d.19. januar 2007 blev der afholdt generalforsamling

i Kildeskovshallen. Der var 66 medlemmer til stede.

Formanden Inge Rasmussen aflagde beretning, vi hørte

om aktiviteterne i året 2006.

Forsamlingen genvalgte formand Inge Rasmussen og de

øvrige bestyrelsesmedlemmer Lise Bak og Anders Eriksen

med applaus. Endvidere blev Jytte Hessing-Olsen også

valgt som nyt medlem.

Niels Jørgen Engel fra foreningen orienterede kort om

udvidelsen af foreningen i forbindelse med omlægning af

distrikterne, og at vi derfor kan forvente lidt flere medlemmer.

Mere herom senere.

Lise Bak aflagde beretning om kolonierne. 25 pensionister

besøgte Broager kolonien i uge 21, 20 pensionister

besøgte Vesterhavsgården i uge 31 og 22 pensionister

besøgte Vesterhavsgården i uge 32. Endvidere orienterede

hun om dette års koloni ophold. Det bliver til Vesterhavsgården

i uge 25, Solgården i ugerne 32 og 33.

Deadline for tilmelding til kolonierne er d. 23. februar

Bestyrelsen efterlyste forslag til arrangementer for det

kommende år. Der blev stillet forslag fra forsamlingen om

en Tur til Glimmingehus i Sverige til efteråret, endvidere

foreslog formanden en tur til Bakken.

Til sidst orienterede Neel Eriksen kort om OK-08 og

gjorde os endvidere opmærksom på at vi i sidste nummer

af STF kunne trykke medlemskortet" Ældre Mobiliseringen

2007" ud, og at vi ved brug af dette kan indhente

rabatter i nogle forretninger.

Kommende arrangementer

Tirsdag d.27.marts arrangeres et besøg hos

Nordisk Film, Mosedalvej 14, 2500 Valby

Vi mødes i porten og får en rundvisninger, der varer lidt

over 1 time. Rundvisningen koster 60 kr.

Efter rundvisningen går vi til restauranten "Fyr og Bi",Valby

Langgade 62 og spiser frokost.

Tilmelding til besøget kan enten ske ved at skrive til

Inge Rasmussen, Strandlund 113 2920 Charlottenlund

eller pr. mail til Jytte Hessing-Olsen,

jfaennik@kabelmail.dk ..

Husk at oplyse antal og om der ønsker at være med til at

spise bagefter.

Deadline for tilmeldinger er d.20. marts

Det næste arrangement torsdag d.7. juni

går til Bakken, hvor vi får mulighed om at se teltene og

muligvis komme inden for i dem.. Herom mere i næste

nummer af GKL.

Endvidere bliver der arrangeret en bustur til:

Glimminge hus i Sverige onsdag

d. 12. september.

I vil høre nærmere herom senere men reserver venligst

dagen.

www.kreds19.dk 17


Tillidsrepræsentanter

Bakkegårdsskolen Tlf.: 3945 0460

Mette Stæhr Olsen Tlf.: 2873 9584

Suppl.: Erik Ree Tlf.: 4468 0146

Dyssegårdsskolen Tlf.: 3965 1508

Dorthe Worning Tlf.: 3963 4571

Suppl.: Birgit Boensvang Tlf.: 3893 5844

Gentofte Skole Tlf.: 3965 0228

Martin F. Nielsen Tlf.: 4492 9248

Suppl.: Poul Hau Kyndig Laursen Tlf.: 4062 2569

Hellerup Skole Tlf.: 3915 4040

Lotte Mylenberg Tlf.: 3961 1576

Suppl.: Gurli Høier Tlf.: 4581 5058

Maglegårdsskolen Tlf.: 3977 1122

Bente Kold-Christensen Tlf.: 4585 7425

Suppl.: Karen Stavnstrup Tlf.: 3964 4706

Munkegårdsskolen Tlf.: 3967 7795

Camilla Kaplers Tlf.: 3819 9354

Suppl.: Lise Albrectsen Tlf.: 3962 4224

Ordrup Skole Tlf.: 3964 0980

Jeppe Dehli Jensen Tlf.: 3379 4419

Suppl.: Dan Serritslev Tlf.: 3258 5606

Skovgårdsskolen Tlf.: 3964 2131

Annette Frøsig Tlf.: 3963 4978

Suppl: Helle Oldorf Tlf: 3965 8447

Skovshoved Skole Tlf.: 3964 0979

Christian Lenau Tlf.: 3333 8339

Suppl.:Tine Jacobsen Tlf.: 3964 4859

Søgårdsskolen Tlf.: 3975 0300

Claus Borgen Lindhardt Tlf.: 2320 8255

Suppl.: Frank Lundstrøm Tlf.: 4921 4949

18 www.kreds19.dk

(pr. februar 2007)

Tjørnegårdsskolen Tlf.: 3975 2040

Lene Olsen Tlf.: 4444 1587

Suppl.: Tine Bluff Tlf.: 4587 1132

Tranegårdsskolen Tlf.: 3962 0643

Jens Hansen Tlf.: 3962 4773

Suppl.:Anders Christensen Tlf.: 3962 4492

Copenhagen Int. School Tlf.: 3949 3303

Elaine Nielsen Tlf.: 3879 7222

Suppl.: Clare Pedersen Tlf.: 3553 7073

10. klasse Tlf.: 3946 0220

Vibeke R. Michelsen Tlf.: 3961 1843

Suppl:Tine Mette Caft Tlf.: 3526 1282

THI KompetanceCenter

Annie Sørensen Tlf.: 3646 3775

Suppl.:Anne Rossing Mors Tlf.: 3990 4515

PPR Tlf.: 3998 0378

Kim Hoffman Tlf.: 3967 8238

Suppl.: Lars P. Albrechtsen Tlf.: 3927 1029

Pensionister

Inge Rasmussen Tlf.: 3962 8748

Træffetider:

Medlemsadministration:

Ming Grièse

Træffes: Mandag 11-17 og tirsdag 9-14.30

Sagsbehandler:

Esben Kringelbach

Træffes: Mandag til torsdag kl. 10-16

Fredag: kl. 10-12


Kredsstyrelsen

Formand:

Helle Munch Nielsen (Ba)

Olof Palmes Gade 9, 5. th.

2100 København Ø

Tlf.: 3526 1955

Karen Raahauge (Tj)

Niels Finsens Allé 100, 4.e

2860 Søborg

Tlf.: 3969 9615

Forretningsfører og hytteleder:

Kenneth Knigge

Holmesvinget 6, 2730 Herlev

Tlf.: 4448 6291

Fax: 4448 6298

Kasserer:

Jesper Frederiksen Vesterbyvej 19

2820 Gentofte

Tlf.: 3168 0839

Broager:

Gåsebjergvej 12A 6310 Broager

Tlf.: 7444 1641

Fax: 7444 1632

Nyvangshytten

Skovvangs Allé 15 3660 Stenløse

Tlf.: 4818 3170

Solgården:

Turistvej 31 3730 Snogebæk

Tlf.: 5648 8066

Fax: 5648 8022

Næstformand:

Louise Nørholm (Ba)

Bispebjergvej 72, 2

2400 København NV

Tlf.: 3581 3218

Jeppe Dehli (Or)

Halvtolv 16 st. th.

1436 Kbh. K.

Tlf.: 2341 4419

GKL´s Feriekolonier:

Niels Jørgen Engel (Ma)

Vadgårdsvej 28 A

2860 Søborg

Tlf.: 3968 1517

Pia Dorte Rasmussen (THI)

Stolbergsvej 4,

2970 Hørsholm

Tlf.: 4586 7974

Emil Hemmingsen (Mg)

Tværbommen 41, 1th

2820 Gentofte

Tlf.: 3961 3631

Ansatte:

Medlemsadministration:

Ming Grièse

Ulfshale:

Sandvejen 40 Ulfshale 4780 Stege

Tlf.: 5581 8798

Fax: 5581 8799

Vesterhavsgården:

Nørlev Strandvej 460 9800 Hjørring

Tlf.: 9896 8117

Fax: 9896 7117

www.gkl-feriekolonier.dk

Redaktionen:

Helle Munch Nielsen (Ansvarshavende)

Karen Raahauge (Bladkoordinator)

e-mail: 019@dlf.org

Næste nummer udkommer: Juni

Deadline er d. 14. maj

Layout og tryk

DM&R Reklameproduktion Tlf.: 4582 7145

Oplag 1200 GKL-ISSN-4920

Lise Albrectsen (Mu)

Tranegårdsvej 48 2 th.

2900 Hellerup

Tlf.: 3962 4224

Sagsbehandler:

Esben Kringelbach

www.kreds19.dk 19

More magazines by this user
Similar magazines