Holmegårdskolen - Hjørring Kommune

holmegaardskolen.dk

Holmegårdskolen - Hjørring Kommune

Holmegårdskolen

Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011


Indholdsfortegnelse

1 Kvalitetsrapporten 2011

1.1 Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Status for Holmegårdskolen 2011

2.1 Beretning for skoleåret 2010/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2 Skolens rammedata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2.1 Præsentation af skolens stamdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2.2 Præsentation af skolens serviceniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2.3 Præsentation af skolens planlagte undervisningstimetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2.4 Præsentation af skolens brug af linjefagsuddannede lærere i undervisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2.5 Præsentation af skolens elevfravær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.3 Pædagogiske processer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3.1 Holmegårdskolens vurdering af de pædagogiske processer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.4 Resultater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.4.1 Karaktergennemsnit ved afgangsprøven (FSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.4.2 Overgangsfrekvenser 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.5 Vurdering af Holmegårdskolens faglige niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13


1 Kvalitetsrapporten 2011

1.1 Indledning

Kvalitetsrapporten 2011 er den første efter den ny skolestrukturs ikrafttræden. dette har naturligt givet anledning til

overvejelser omkring, hvordan kvalitetsrapporten bedst giver indblik i kommunens skolevæsen samt, hvordan rapportens

anvendelighed kan optimeres, således den kan fungere som et udviklingsværktøj for skolerne. med udfordringsretten,

der har betydet, at Hjørring Kommune har fået dispensation til at undlade udarbejdelse af kvalitetsrapporter

for 2010 og 2012, er der givet det fornødne rum til, at overvejelserne kan udmøntes til en række ændringer i

kvalitetsrapportens form og indhold, samt i selve processen rapporten udarbejdes i. Kvalitetsrapport 2011 er således

et forsøg på at udvikle en ny form for evaluering, der ikke blot tilvejebringer data om skolerne, men i ligeså høj grad,

gennem inddragelse af lærere og skoleledere, fremmer en evalueringskultur der bidrager til læring og udvikling

– og som en konsekvens heraf, samtidigt opnår en større grad af anvendelighed hos kvalitetsrapportens interessenter.

Således er de to væsentligste ændringer i denne kvalitetsrapport:

I den samlede kvalitetsrapport optræder i flere tilfælde data fra de enkelte skoler sammen med et samlet gennemsnit

for kommunen. dette for at give større indblik i spredningen imellem de enkelte skoler og derigennem tegne et

mere nuanceret billede af det samlede skolevæsen.

erfaringen viser, at det er vanskeligt at give et nuanceret og virkelighedsnært billede af skolernes pædagogiske

arbejde ud fra enkle grafiske fremstillinger baseret på spørgeskemabesvarelser. derfor er det Undervisningsområdets

vurdering, at denne del af kvalitetsrapporten med fordel vil kunne udfærdiges på en mere fordelagtig måde.

der er for nærværende kvalitetsrapport derfor valgt en anderledes tilgang, som i højere grad end tidligere inddrager

skolerne samtidig med, at der lægges vægt på dokumentation af det pædagogiske arbejde.

Foruden disse to ændringer har etableringen af den nye skolestruktur resulteret i, at det i langt de fleste tilfælde ikke

vil være retvisende at sammenligne med data fra tidligere år. med enkelte undtagelser har dette derfor betydet, at

Kvalitetsrapporten 2011 kan betragtes som en ny start, og de fleste tal i rapporten vil derfor først kunne sammenlignes

med forrige års tal i de kommende kvalitetsrapporter. Af samme grund baseres flere opgørelser på budgetterede

tal og planlagte aktiviteter, hvor det for fremtidige kvalitetsrapporter er hensigten, at opgørelserne skal foretages

bagudrettet.

det er således hensigten, at Kvalitetsrapporten 2011 skal være et skridt i retning af en mere dynamisk evaluering,

der kan danne grundlag for et konstruktivt samarbejde blandt skolevæsnets aktører, med henblik på at sikre eleverne

høj kvalitet i deres skolegang. Tiden frem til den næste kvalitetsrapport i 2013 skal bruges til, på baggrund af

erfaringerne fra denne rapport, at videreudvikle kvalitetsrapporten som et dynamisk evalueringsværktøj.

med ønsket om god læselyst.

Karsten Poulsen

Kst. Undervisningschef

HOlmegåRdSKOlen

3


2 Status for Holmegårdskolen 2011

2.1 Beretning for skoleåret 2010/2011

Skoleåret 2010/2011 blev et år, der stod i strukturændringernes tegn. Både Holmegårdskolen og Skallerup Skole var

på et tidspunkt truet af lukning. derfor har der været meget fokus på strukturændringerne og på at reducere usikkerheden

for vores medarbejdere. da den nye skolestruktur lå fast i slutningen af 2010 ændrede fokus sig mod den

nye skole, hvor Holmegårdskolen og Skallerup Skole blev slået sammen i Holmegårdskolens lokaler. der har derfor

været fokus på at skabe en god overgang for medarbejdere og elever fra Skallerup Skole til Holmegårdskolen. dette

blev markeret ved en del fælles arrangementer mellem eleverne fra Holmegård og Skallerup. For medarbejderne var

der stadig en usikkerhed, da det hurtigt stod klart, at der var overtallige medarbejdere. en lille flok medarbejdere

blev efter skolernes og kommunens retningslinjer overført til jobbanken. de øvrige medarbejdere, som til sammen

skulle udgøre det nye hold af medarbejdere i den nye skole, blev ved forskellige lejligheder samlet til arbejde i de

nye team, for at planlægge det kommende skoleår.

På ledelsessiden var der også lagt op til forandringer. Som det første blev skolelederstillingen besat. michael Slot

Pihl blev valgt til skoleleder. michael skulle i samarbejde med de øvrige ledere sætte holdet for lederteamene i skolen.

Som noget nyt er der krav om, at der skal være en administrativ leder. lisbeth eriksen blev ansat som adm. leder

Holmegårdskolen. Resten af lederteamet blev sammensat således: Birgit Amtoft er leder af udskolingen, Kirsten

Fisker er leder af indskolingen og TF 1-3, Ulla Søndergaard er leder af TF 4-6 og af Fristedet og Juniorklubben og erik

Ansbjerg er serviceleder. Juniorklubben blev i forbindelse med strukturændringerne flyttet fra Kingo til Holmegårdskolen.

1. maj var strukturen på plads og det nye lederteam trak i arbejdstøjet. I maj måned var der valg til bestyrelsen for

den nye skole og den nye bestyrelse konstituerede sig i juni måned.

Holmegårdskolen kom ud af 2010 med et pænt overskud, som bl.a. er blevet brugt til at gøre noget ved undervisningsmiljøet.

Skolen bærer nu præg af mange nye møbler, redskaber m.m. fra firmaet Tress, som har hjulpet med til

at designe det vi kalder fleksible læringsmiljøer.

lige som resten af skolevæsenet har Holmegårdskolen inklusion som et fokusområde i skoleåret 11/12. I foråret

planlagde det nye lederteam en strategi for inklusion på skolen, som bl.a. indebærer et uddannelsesforløb for personalet

i løbet af en to års periode.

Skolen kunne ved indskrivningen glæde sig over det højeste elevtal i en årrække. der er også sket tilgang på andre

klassetrin og fodboldklasserne har mange ansøgere, så sammenlagt er elevtallet steget med 50 elever.

Skoleåret var præget af forandringer, men disse er nu trådt i kraft og skolen er på vej mod nye tiltag og indsatsområder.

Michael Slot Pihl

Skoleleder Holmegårdskolen

4 KVAlITeTSRAPPORT FOR SKOleOmRådeT 2011


2.2 Skolens rammedata

Herunder præsenteres en samlet opgørelse af skolens stamdata og gennemsnitlige serviceniveau. I Bekendtgørelse

for anvendelse af kvalitetsrapporter[…] 1 er disse data beskrevet som skolernes rammebetingelser. I forhold til

tidligere års kvalitetsrapporter optræder der i nærværende kvalitetsrapport færre tabeller med data fra tidligere år.

dette skyldes, at det i mange tilfælde ikke vil være retvisende at sammenligne data fra før og efter etableringen af

den nye skolestruktur. Kun i de tilfælde, hvor det for hele kommunen har været hensigtsmæssigt at sammenligne

med tidligere år, er denne sammenligning bibeholdt.

Ønskes en uddybende beskrivelse af opgørelsesmetoder mv., henvises til afsnittet Definitioner for kvalitetsrapport,

der findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

2.2.1 Præsentation af skolens stamdata

STAMDATA*

hjørring kommunes skolevæsen

2011/12

Kommunegennemsnit

2011/12

Hvilke klassetrin udbyder skolen 0.–9. klasse -

Antal spor 1-4 spor -

Antal elever på skolen. Specialklasser ikke medregnet 496 elever 691 elever

Antal elever visiteret til specialklasser 29 elever 49 elever

Procent elever visiteret til specialklasser 5,5% 6,0%

Antal elever der modtager undervisning med dansk som andetsprog 45 elever 56 elever

Procent elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 9,1% 9,1%

*Opgjort ved skoleårets start.

ELEVER I SFO*

hjørring kommunes skolevæsen

2010/11

Kommunegennemsnit

2010/11

Procent elever i SFO af de klassetrin hvor ordningen tilbydes 74% 75%

*Dækker 0.-3. klasse. Tallene er opgjort 1. januar 2011.

1 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering

og kvalitetsudvikling af folkeskolen Nr. 162 af 22. februar 2007

HOlmegåRdSKOlen

5


2.2.2 Præsentation af skolens serviceniveau

SERVICENIVEAU*

2.2.3 Præsentation af skolens planlagte undervisningstimetal

Herunder er angivet, hvorvidt skolen overholder henholdsvis vejledende timetal og basistimetal. 2 I modsætning

til tidligere kvalitetsrapporters opgørelser af overholdelse af minimumstimetal, opgøres i kvalitetsrapporten 2011

overholdelse af vejledende timetal.

For at overholde basistimetallet skal skolen hvert år planlægge undervisning i minimum 600 timer for børnehaveklasse

til 3. klasse og 660 timer for de resterende klasser til og med 9. klasse.

2 Jf. Bekendtgørelse nr. 1131 af 15. november 2006

6 KVAlITeTSRAPPORT FOR SKOleOmRådeT 2011

2011/12

hjørring kommunes skolevæsen

Kommunegennemsnit

2011/12

Klassekvotient 22,55 elever/klasse 20,83 elever/klasse

Antal elever pr. lærer 13,1 elever 13,63 elever

Antal elever pr. computer 4,1 elever 11,14 elever

Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes på undervisning 37,5% 34,6%

Udgifter til undervisningsmidler pr. elev 1.695 kr. 1.695 kr.

Udgift pr. elev til undervisning 51.268 kr. 52.591 kr.

*Opgjort ved skoleårets start.

OVERHOLDELSE AF VEJLEDENDE TIMETAL*

hjørring kommunes skolevæsen

2011/12

Overholdelse af vejledende timetal i fase 1 Skolen overholder det vejledende timetal

Overholdelse af vejledende timetal i fase 2 Skolen overholder det vejledende timetal

Overholdelse af vejledende timetal i fase 3 Skolen overholder det vejledende timetal

*Opgjort ved skoleårets start på baggrund af planlagte timer.

OVERHOLDELSE AF BASISTIMETALLET*

hjørring kommunes skolevæsen

2011/12

Overholdelse af basistimetallet Skolen overholder basistimetallet i alle tre faser

*Opgjort ved skoleårets start på baggrund af planlagte timer.


2.2.4 Præsentation af skolens brug af linjefagsuddannede lærere i undervisningen

der har gennem de seneste år været fokus på at hæve andelen af linjefagsuddannede lærere i de enkelte fag.

desuden er hensigten med den nye skolestruktur, hvor fase 3 eleverne, med undtagelse af Vrå Skole, er samlet på et

undervisningssted, at den enkelte skole i højere grad bliver i stand til at dække undervisningen med linjefagsuddannede

lærere.

nedenfor vises en oversigt over den procentvise andel af undervisningstimer, hvor skolens elever undervises af

linjefagsuddannede lærere fordelt på fag og faser. lærere, som på anden vis har erhvervet sig tilsvarende kompetencer,

indgår ikke i opgørelsen.

UNDERVISNING VARETAGET

AF LINJEFAGSUDDANNEDE LÆRERE*

hjørring kommunes skolevæsen

Fag Fase 1 Fase 2 Fase 3

dansk 50% 67% 33%

matematik 67% 83% 100%

natur & teknik 0% 0% -

Kristendomskundskab 17% 17% 83%

Idræt 100% 100% 100%

musik 100% 100% -

Billedkunst 33% 25% -

engelsk 100% 100% 100%

Historie 50% 17% 22%

Håndarbejde - 100% -

Sløjd - 100% -

Hjemkundskab - 100% 100%

Tysk - - 100%

Fysik/kemi - - 100%

Biologi - - 100%

geografi - - 100%

Samfundsfag - - 0%

Fransk - - -

*Opgjort ved skoleårets start på baggrund af planlagte timer.

HOlmegåRdSKOlen

7


8

I det følgende angives i hvilket omfang de elever, som i henhold til specialpædagogisk bistand og dansk som andetsprog,

kræver særlig hensyntagen eller støtte, undervises af lærere med linjefagsuddannelse eller tilsvarende uddannelsesmæssige

kompetencer.

UNDERVISNING VARETAGET AF LÆRERE

MED LINJEFAGUDDANNELSE ELLER TILSVARENDE*

2.2.5 Præsentation af skolens elevfravær

hjørring kommunes skolevæsen

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Specialpædagogisk bistand 50% 50% 50%

dansk som andetsprog 100% 100% 100%

*Opgjort ved skoleårets start på baggrund af planlagte timer.

Opgørelsen i kvalitetsrapporten 2011 omfatter ikke de undervisningssteder, der er lukket som led i skolestrukturændringen.

FRAVÆR*

hjørring kommunes skolevæsen

2010/11

Kommunegennemsnit

2010/11

Fravær på grund af sygdom eller lignende 7,2 dage pr. elev 7,8 dage pr. elev

Ulovligt fravær 0,8 dage pr. elev 1,3 dage pr. elev

lovligt fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed) 2,6 dage pr. elev 3,2 dage pr. elev

*Opgjort på baggrund af tal for 2010/11. I beregningen er anvendt et gennemsnitselevantal ud fra elevtallet pr. henholdsvis 1.8-2010 og 31.7-2011.

KVAlITeTSRAPPORT FOR SKOleOmRådeT 2011


2.3 Pædagogiske processer

Som det fremgår af indledningen, er dette års kvalitetsrapport et udtryk for en ændring af evalueringskulturen på

undervisningsområdet. den mest markante ændring omfatter evalueringen af de pædagogiske processer, hvor sigtet

har været at give et dybere og mere nuanceret indblik i det pædagogiske arbejde ved at lade evalueringen indgå

som et dynamisk redskab både for den enkelte skole, og i samarbejdet imellem skolerne og Undervisningsområdet.

”Processen har virkelig gjort, at vi er blevet klar over, at

der er nogle ting, vi skal prioritere højere på vores skole.”

(deltager i seminar)

evalueringsprocessen har været bygget op om tre seminarer, hvor repræsentanter for Undervisningsområdet og

kommunens skoler i samarbejde med CePRA 3 har udviklet en ny metodisk tilgang til evaluering af kvaliteten i det

pædagogiske arbejde. det har været formålet at kombinere skolernes erfaringsbaserede viden med videnskabeligt

funderede kriterier for at opnå en systematisk, dokumenterbar viden om skolernes pædagogiske arbejde.

det første seminar resulterede i deltagernes udvælgelse af temaerne skole-hjem-samarbejde, inklusion og undervisning,

evaluering & læring. I overensstemmelse med de skolepolitiske mål, udgør disse rammen for evalueringen af de

pædagogiske processer. Omdrejningspunktet for andet seminar var skolernes egen beskrivelse af arbejdet med de

tre temaer på henholdsvis et strategisk niveau og et kerneydelsesniveau. Slutteligt sammenholdtes, på det tredje

seminar, skolernes beskrivelser med en række videnskabeligt funderede kriterier med henblik på en vurdering af

den enkelte skoles arbejde.

”Processen omkring arbejdet med de pædagogiske

processer har skabt et rum for refleksion, nye idéer -

og dermed grobund for udvikling på skolen”

(deltager i seminar)

Resultatet af denne proces, skolens egen vurdering af det pædagogiske arbejde, er gengivet i det følgende. Ønskes

et overblik i forhold til hele den bagvedliggende proces, der danner baggrund for vurderingen henvises til Holmegårdskolens

hjemmeside, hvor materialet vil være tilgængeligt.

dette er en helt ny måde at tilgå evalueringen af de pædagogiske processer og set i lyset af, at implementeringen

af den nye skolestruktur i perioden har fyldt meget, har der været begrænsede tidsmæssige ressourcer til rådighed

på skolen. der udarbejdes en plan for, hvordan der i den kommende periode frem mod kvalitetsrapporten i 2013 vil

blive arbejdet med at kvalificere systematisk evaluering og dokumentation i kommunens skolevæsen.

3 CEPRA – Nationalt videncenter for evaluering i praksis

HOlmegåRdSKOlen

9


10

2.3.1 Holmegårdskolens vurdering af de pædagogiske processer

Skole-hjem-samarbejdet

Skolen har en klar forventningsafstemning med hjemmet i samarbejdet om barnets trivsel og læring. Forældregruppen

udtrykker generelt tilfredshed angående kontakt, tilgængelighed og medindflydelse på skolen. Skolen har en

meget høj anvendelsesgrad af ForældreIntra (5200 besøg pr. måned).

I indskoling og på mellemtrin arbejdes der målrettet med at skabe en fælles forståelse og et fællesskab i de enkelte

klasser og årganges forældregrupper blandt andet gennem forældrerådet. For at fremme elevernes selvstændiggørelse

lægges mere af arbejdet omkring klassefællesskab over på eleven i udskolingen. Forældrene er naturligvis

stadig inddraget i samarbejdet.

Skolen oplever stor tillid fra forældresiden til lærerens evne og vilje til at tage ansvar for elevens læring. Forældrene

indgår efter bedste evne i samarbejdet omkring elevens læring. Alle lærere arbejder til stadighed på at få eleven til

at tage medansvar for egen læring. Her tages udgangspunkt i den enkelte elevs evne og læringsstil.

der udvikles nye mødefora for forældremøderne - fyraftensmøder og workshopmøder. Indholdet på møderne er

gået fra at være af informativ karakter til at have karakter af laboratorium, hvor forældrene stifter konkret bekendtskab

med det enkelte fag. Her har eleverne ofte været deltagende som ’støttelærere’ for forældrene. Som eksempel

på andet indhold har været, at forældre og barn har arbejdet sammen om at udvælge materiale til elevens portfolio.

Inklusion

Skolen har en overordnet strategi for inklusion. en ny AKT-funktion er under udvikling. Pædagog- og lærersamarbejdet

primært i indskolingen prioriteres højt og er understøttende for elevernes emotionelle og sociale udvikling og

generelle trivsel og læring.

KVAlITeTSRAPPORT FOR SKOleOmRådeT 2011


Systematikken og dokumentationen omkring læseprocessen har en positiv effekt på elevens faglige læring, men vi

er opmærksomme på, at den måde støtteforanstaltningen organiseres på for elever med læsevanskeligheder ikke

synes umiddelbart inkluderende, med det faktum at eleven får sin støtte uden for klassen (i kompetencecentret).

det vurderes dog, at eleven generelt er deltagere i den almindelige daglige undervisning hver med sin ressource og

sit potentiale, og at eleven generelt oplever at være inkluderet i et socialt fællesskab.

lærerne er optagede af at tilrettelægge undervisningen således at eleven udvikler sig optimalt inden for nærmeste

udviklingszone.

Undervisning, evaluering & læring

læringsaktiviteter er tæt knyttet til evalueringsmetoder og læringsmål. Skolen anvender varierede evalueringsmetoder

for at kunne tilpasse undervisningen til den enkelte elev. der samtales kontinuerligt med eleven om dennes

læring. gennem skoleforløbet gives der god mulighed for såvel selv- som par/gruppe/klasseevaluering alt efter

elevernes udviklingstrin.

Skolen lægger vægt på, at der er klare forventninger til elevens præstationer via en tydelig struktur og klar sammenhæng

imellem mål og indhold. det vægtes endvidere højt, at der i de enkelte klasser anvendes varierede metoder

og arbejdsformer. der er klar fokus på regelmæssig respons. der gives individuel støtte og opbakning fra kompetencecentret

i det omfang ressourcerne rækker.

Sundhedsprofil

I forhold til skolens fokuspunkter i vores sundhedsprofil vurderes det, at alle områder er implementeret som en

integreret del af Holmegårdskolens tilbud på elev-, lærer og forældreniveau. der vurderes, at være skabt en rød tråd

i progressionen af fokusområdet.

HOlmegåRdSKOlen 11


2.4 Resultater

nedenfor er skolens resultater gengivet i form af karaktergennemsnittet ved afgangseksamen (FSA) og overgangsfrekvenser

fra 9. klasse.

2.4.1 Karaktergennemsnit ved afgangsprøven (FSA)

KARAKTERGENNEMSNIT VED AFGANGSPRØVEN (FSA)

2.4.2 Overgangsfrekvenser 2011

12 KVAlITeTSRAPPORT FOR SKOleOmRådeT 2011

2008/09 2009/10 2010/11

hjørring kommunes skolevæsen

Kommunegennemsnit

2010/11

Vægtet

kommunegennemsnit*

2010/11

dansk (læsning) 5,0 6,8 4,4 5,7 5,4

dansk (retstavning) 5,4 7,3 5,8 6,0 6,0

dansk (skriftlig fremstilling) 4,9 6,2 6,4 5,9 5,6

dansk (mundtlig) 7,5 7,7 7,8 7,1 6,5

matematik (færdighed) 7,8 8,4 5,3 6,5 6,2

matematik (problemløsning) 6,2 7,3 4,3 5,8 5,5

engelsk (mundtlig) 6,5 7,0 6,6 6,4 6,1

Fysik/kemi 6,7 5,8 4,8 5,9 5,4

Holmegårdskolens gennemsnit 6,3 7,1 5,7 6,2 5,8

*Gennemsnittet er vægtet i forhold til antal afgangselever pr. undervisningssted.

OVERGANGSFREKVENS FRA 9. KLASSE

Holmegårdskolen

2010/11

hjørring kommunes skolevæsen

Kommunegennemsnit

2010/11

Antal afgangselever, 9. klasse 41 elever 72 elever

Overgang til gymnasiale uddannelser 26,8% 32,8%

Overgang til erhvervsfaglige uddannelser 4,9% 5,4%

Samlet overgang til ungdomsuddannelser 31,7% 38,2%

Overgang til grundskolen (10. klasse mm.) 68,3% 59,8%

Overgang til forberedende og udviklende aktiviteter 0% 2,0%


2.5 Vurdering af Holmegårdskolens faglige niveau

Ifølge Bekendtgørelsen om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde skal

kvalitetsrapporten indeholde en sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau på skolen. Vurderingen

skal omfatte en angivelse af styrker og områder, hvor der er behov for forbedringer. dertil kommer, at der særskilt

skal udarbejdes en vurdering af den specialpædagogiske bistand og undervisning i dansk som andet sprog.

Vurderingen sker på baggrund af skolens rammedata, resultater og pædagogiske processer. I den endelige vurdering

lægges vægten på de pædagogiske processer, da det vurderes at være i denne del af kvalitetsrapporten der gives

det mest nuancerede og retvisende billede af skolernes virke. Tillige har netop denne del været central i processen

omkring kvalitetsrapporten.

På baggrund af Holmegårdskolens rammedata vurderes det, at skolen overordnet ikke adskiller sig markant fra

kommunegennemsnittet. dog bemærkes det, at skolen markerer sig positivt på enkelte punkter i forhold til kommunegennemsnittet.

a) Skolen udmærker sig ved at have et lavt antal elever visiteret til specialklasser. b) Skolens

klassekvotient ligger over det kommunale gennemsnit og overstiger samtidig 20,6 elever pr. klasse, hvilket er

befordrende for et solidt økonomisk grundlag. c) Andelen af lærernes arbejdstid der anvendes på undervisning er

højere end det kommunale gennemsnit. d) Undervisning i dansk som andetsprog varetages udelukkende af lærere

med linjefagsuddannelse eller med tilsvarende kompetencer. e) Skolen tilbyder undervisning, i overensstemmelse

med det politiske mål, efter det vejledende timetal i alle fag. dertil kommer, at der, som led i skolens sundhedsprofil,

undervises yderligere to timer ugentligt på de mindste klassetrin.

HOlmegåRdSKOlen 13


Holmegårdskolen har i arbejdet med de pædagogiske processer udarbejdet en vurdering af skole-hjem-samarbejde,

inklusion og undervisning, evaluering & læring. Skolen giver udtryk for, at der eksisterer en velfungerende praksis for

arbejdet inden for de tre temaer og arbejder aktivt for videreudvikling. Under temaet skole-hjem-samarbejde beskriver

skolen, hvordan kommunikationen mellem skole og hjem, i tråd med de opstillede kvalitetskriterier, er udviklet i

retning af en mere inddragende karakter. Foruden dette bemærkes skolens Sundhedsprofil som er beskrevet som en

integreret del af skolen og omfatter såvel lærere og elever som forældre.

Holmegårdskolens resultater, i form af karaktergennemsnit, lægger sig tæt op af kommunegennemsnittet. I forhold

til elevernes overgangsfrekvenser, bemærkes det, at færre elever vælger at påbegynde en ungdomsuddannelse

efter 9. klasse imens flere elever vælger grundskolen, set i forhold til kommunens gennemsnit.

Ovenstående vurdering af skolens faglige niveau vil indgå i de skoleudviklingssamtaler, der som opfølgning på

kvalitetsrapporten afvikles imellem Undervisningsområdet og den enkelte skole.

Ud fra en helhedsvurdering af skolens faglige niveau er det Undervisningsområdets indstilling, at der ikke udarbejdes

en handlingsplan for Holmegårdskolen.

14 KVAlITeTSRAPPORT FOR SKOleOmRådeT 2011


Hjørring Kommune

nørregade 2

9800 Hjørring

Telefon 9876 1234

info@hjoerringkom.dk

www.hjoerringkom.dk

Layout: Tiedemann Grafisk Tankestue.

More magazines by this user
Similar magazines