30.07.2013 Views

Forslag til lokalplan nr. 12.36 - Greve Kommune

Forslag til lokalplan nr. 12.36 - Greve Kommune

Forslag til lokalplan nr. 12.36 - Greve Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><br />

<strong>Forslag</strong><br />

Hovgården<br />

Revsmosegård<br />

Lokalplan <strong>nr</strong>. <strong>12.36</strong><br />

Bevarende <strong>lokalplan</strong> for<br />

Mosede Landsby<br />

Lundemosegård<br />

Bækagergård<br />

Mosede Parkvej<br />

Mosede Bygade<br />

Mosede mose


Journal <strong>nr</strong>. 01.02.05-P16<br />

Sags<strong>nr</strong>.<br />

Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Forvaltning,<br />

<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

<strong>Forslag</strong>et er den 26. juni 2007 godkendt af <strong>Greve</strong> Byråd<br />

<strong>til</strong> offentlig fremlæggelse i perioden fra den 6. juli.<br />

2007 <strong>til</strong> den 31. august 2007.<br />

Eventuelle indsigelser skal være kommunen i hænde<br />

senest den 31. august 2007<br />

2<br />

Indholdsfortegnelse: Side<br />

Redegørelse 3<br />

Lokalplanens bestemmelser 13<br />

Retsvirkninger 20<br />

Bilag:<br />

Matrikelkort Bilag 1<br />

Eksisterende forhold Bilag 2<br />

Bevaring af bygninger og beplantning Bilag 3<br />

Lundemosegård, situationsplan og stueplan Bilag 4A<br />

Lundemosegård, snit og facader Bilag 4B<br />

Bækagergård, opdeling Bilag 5


<strong>Forslag</strong> <strong>til</strong> <strong>lokalplan</strong> <strong>nr</strong>. <strong>12.36</strong><br />

Bevarende <strong>lokalplan</strong> for Mosede Landsby<br />

Redegørelse<br />

Området Denne <strong>lokalplan</strong> omfatter Mosede Landsby med undtagelse af Hovgården,<br />

matr. <strong>nr</strong>. 8a. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Mosede<br />

Parkvej, mod vest af Mosede Mose og mod syd og vest af nyere<br />

parcelhuskvartere opført på jorder, der tidligere hørte <strong>til</strong> landsbyens<br />

gårde. Umiddelbart vest for <strong>lokalplan</strong>området er en del af den gamle<br />

landsbyforte bevaret som et grønt friareal.<br />

Lokalplanområdet<br />

Anledningen Ejerne af 2 af gårdene i landsbyen rettede henvendelse <strong>til</strong> kommunen,<br />

fordi de ønskede at indrette flere selvstændige boliger i deres<br />

ejendomme, end den gældende byplanvedtægt gav mulighed for.<br />

Det gældende plangrundlag, byplanvedtægt <strong>nr</strong>. 20 er 30 år gammel.<br />

På denne baggrund besluttede <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong>, at der skulle udarbejdes<br />

en ny samlet <strong>lokalplan</strong> for hele landsbyen for derved at opnå<br />

et mere tidssvarende plangrundlag.<br />

Historiske forhold Landsbyen er en forterækkeby, som omtales første gang omkring 1376.<br />

Landsbykernen er placeret for enden af moseområdet, hvorfra der tidligere<br />

har været adgang via båd <strong>til</strong> Køge Bugt. Der er visse spor <strong>til</strong>bage fra<br />

før udskiftningen i 1806, som ses i form af et ureguleret h-formet vejforløb<br />

i bymidten samt gårdene, der hørte under Bidstrup gods, der var en af<br />

Sjællands store jordbesiddere.<br />

De 6 gårde, der oprindelig var firlængede, lå i en række på 3 gårde nord<br />

for forten og 3 gårde på række syd for forten. Forten er betegnelsen for<br />

en åben, fælles, ubebygget samlingsplads. Terrænet hæver sig op på både<br />

sydsiden og nordsiden af forten og mosen, og gårdene ligger derfor højt i<br />

3


forhold <strong>til</strong> forten. I kanten af forten lå nogle få jordløse huse for landarbejdere.<br />

Forten i landsbykernen er i dag bebygget, men der ligger et større<br />

ubebygget grønt friareal lige vest for <strong>lokalplan</strong>områdets afgrænsning.<br />

Fra tiden efter udskiftningen omkring 1806 er der ligeledes spor <strong>til</strong>bage i<br />

landsbykernen. Det drejer sig bl. andet om skolen.<br />

Den typiske gård på egnen var oftest en firlænget, hvidkalket bindingsværksgård.<br />

Længerne var smalle og gavlene typisk beklædt med lodret<br />

bræddebeklædning, hvilket fik tagenes rejsning <strong>til</strong> at virke stejlere. Tagene<br />

var typisk stråtækte. Afvalmede tage sås sjældent.<br />

Den firlængede gård havde oftest sammenbyggede længer lagt omkring<br />

en næsten kvadratisk gårdsplads. Mod vejen lå en af længerne med den<br />

eneste gennemkørsel <strong>til</strong> gårdspladsen. Modsat denne portlænge lå stuehuset.<br />

I de smalle længer er der ikke plads <strong>til</strong> indvendige forbindelsesgange,<br />

så man havde mange døre og porte ud <strong>til</strong> gårdspladsen. Også stuehusets<br />

vinduer og indgangsdøre vendte ud mod gårdspladsen, så hele gården<br />

virkede temmelig lukket ud mod omgivelserne.<br />

Til hver gård hørte et mindre stykke jord, som lå umiddelbart omkring<br />

bygningerne, kaldet hustoften. Arealet blev brugt <strong>til</strong> frugthave og køkkenhave<br />

og var privat ejendom.<br />

De 3 sydligst beliggende gårde lå i Karlslunde Sogn og de 3 nordligste<br />

gårde lå i <strong>Greve</strong> Sogn.<br />

5 af gårdene eksisterer stadig, dog er kun stuehuset <strong>til</strong>bage på den 5.<br />

gård. Hovgården har oplevet flere brande og er i dag en 3-længet gård,<br />

det nuværende stuehus er opført i 1959.<br />

Foruden de store firelængede gårde findes der en del ældre huse i landsbyen.<br />

De fleste af disse er bygget i vinkel eller har <strong>til</strong>bygninger af forskellig<br />

størrelse og form. Grundformen er dog længehuset, der karakteriseres<br />

ved den smalle husdybde og den høje tagrejsning med en<br />

taghældning på 45-50 grader ofte med lodret bræddebeklædning på<br />

gavltrekanten. Bindingsværket og stråtaget er de fleste steder udskiftet<br />

med murede ydervægge og tage af tegl, eternitplader og lignende.<br />

Da den brændte sten vandt indpas, blev det muligt, at opføre det grundmurede<br />

hus i 1-1½ stens tykkelse på et fundament af store marksten.<br />

Skorstenen var også muret op. Dør- og vindueshuller udførtes enten med<br />

eller uden buede stik over hullet, der skulle bære det overliggende murværk.<br />

Ydermurene afsluttedes af en gesims og tegltag eller cementtagsten.<br />

Vejnettets historie Fra landsbyen udgik veje <strong>til</strong> <strong>Greve</strong> Landsby, Karlslunde Landsby og på<br />

den nordlige side af mosen lå en vej ud <strong>til</strong> kysten. Mosede Parkvej blev<br />

først anlagt omkring 1970.<br />

Vejene i landsbyen har et karakteristisk slynget forløb, der gør, at man<br />

kun oplever en lille del af landsbyen ad gangen.<br />

Man havde tidligere ikke mulighed for at flytte større mængder jord; vejene<br />

fulgte derfor terrænnet nøje og blev lagt der, hvor terrænnet var mest<br />

jævnt. Vejen lå som i Mosede Landsby typisk rundt om forten og havde<br />

ikke en fast bredde.<br />

I landsbyen findes stadig spor af de oprindelige stier, der førte fra<br />

gårdene og ud <strong>til</strong> de omkringliggende marker.<br />

Landsbyens gårde indgår som en meget væsentlig del af det værdifulde<br />

kulturmiljø i Mosede Landsby. Gårdene anses for et vigtigt<br />

spor fra egnens bondekultur, med stuelænger, trempellænger og udhuse.<br />

”Revsmosegård” er meget velbevaret og er blevet erklæret fre-<br />

4


det. Der er med tiden foretaget flere ændringer af ”Lundemosegård”<br />

og ”Bækagergård”, men de fremstår stadig som firelængede gårdanlæg<br />

med haver og gårdspladser, der er af stor værdi for landsbymiljøet.<br />

Af gården på matrikel 3a er kun stuehuset bevaret, en del af<br />

grunden er udstykket og bebygget med 3 nyere parcelhuse.<br />

Beplantning Selv om en del af landsbyens gamle træer efterhånden er gået <strong>til</strong>,<br />

findes der stadig mange træer, som er med <strong>til</strong> at karakterisere landsbyen.<br />

Desuden findes der gamle tjørnehegn. Især er beplantningen på<br />

forpladserne og i de store haver ved de gamle gårde bevaret i den<br />

gamle s<strong>til</strong>. Dette søges bevaret med dette <strong>lokalplan</strong>forslag.<br />

Det tidligere åløb gennem landsbyen er i dag rørlagt.<br />

Bygningsregistrering som<br />

<strong>til</strong>læg <strong>til</strong> <strong>lokalplan</strong>forslaget Lokalplanforslagets indhold baseres udover de historiske forhold også på<br />

en registrering af forholdene i landsbyen, som de ser ud i dag. For at få<br />

overblik over bevaringsværdierne i landsbyen registreres bygninger og<br />

beplantning m.v.<br />

Til bygningsregistreringen anvendes SAVE-metoden, som er den officielle<br />

metode <strong>til</strong> registrering af bevaringsværdier i Danmark.<br />

Bygningerne fotograferes følgende forhold vurderes:<br />

Arkitektur / Kultur / Miljø / Originalitet / Tilstand / Den samlede<br />

bevaringsværdi.<br />

Bygningsregistreringen indarbejdes i et <strong>til</strong>læg <strong>til</strong> <strong>lokalplan</strong>forslaget med<br />

en kort gennemgang af landsbyens historiske udvikling samt fotos og en<br />

kort beskrivelse af de enkelte bygninger i landsbyen samt kort over<br />

landsbyen med inddelingen af bygningerne i bevaringskategorier.<br />

5


6<br />

Lokalplanforslagets indhold<br />

Bevaringsværdige bygninger Med den nævnte bygningsregistrering som grundlag er der udarbejdet et<br />

bilag <strong>til</strong> dette <strong>lokalplan</strong>forslag, der viser de bygninger, der udpeges som<br />

bevaringsværdige.<br />

Den ene kategori består af bygninger, hvis ydre som helhed er bevaringsværdigt,<br />

d.v.s. arkitektur, materialer, farver og vinduestyper. Den anden<br />

kategori består af bygninger, hvis hovedform og placering på grunden er<br />

af så væsentlig betydning for landsbyens miljø, at hovedform og placering<br />

bør bevares ved bygningsændringer eller nedrivning og opførelse af<br />

nyt byggeri.<br />

Bevaring af beplantning <strong>Kommune</strong>n har foretaget en registrering af den bevaringsværdige<br />

beplantning i landsbyen, som vises på et kortbilag i <strong>lokalplan</strong>forslaget.<br />

Eksisterende bebyggelse De fleste huse og gårde i landsbyen har i tidens løb undergået forandringer<br />

og det er derfor forskellige grader af originalitet, der kendetegner<br />

landsbyens bygninger. På mange af bygningerne er der foretaget ændringer,<br />

der ikke helt er i overensstemmelse med landsbyens oprindelige<br />

byggeskik. Flere af de bygninger, der er opført efter 1950, er opført i en<br />

anden arkitektur end den, der tidligere karakteriserede landsbyen. På<br />

trods af dette besidder landsbyen samlet set et varieret og oplevelsesrigt<br />

miljø, der må betegnes som bevaringsværdigt. I årrækken 1980-2000 er<br />

der opført flere nye huse, der er <strong>til</strong>passet landsbyens arkitektur. De er opført<br />

med pudsede facader, har tegltag uden udhæng afsluttet med gesims<br />

og medsprossede vinduer. Denne hustype falder så godt ind, at den må<br />

betegnes som et positivt bidrag <strong>til</strong> landsbymiljøet.<br />

Der lægges særlig vægt på, at facader og tage, der er synlige fra vejsiden<br />

bevares i landsbys<strong>til</strong>en.<br />

Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at der indrettes 2 boliger på<br />

grunde over 1000m 2 . Der skal på grunden være plads <strong>til</strong> etablering af 2 ppladser<br />

pr. bolig.<br />

Gårdene Lundemosegård, matr. <strong>nr</strong>. 2a. På ejendommen ligger en stor 4-længet<br />

gård, der i sin helhed fremstår som et velbevaret anlæg med velproportioneret<br />

gårdsplads og stor have med gamle træer bagved. Den store ladebygning<br />

mod vest er dog en del ombygget indenfor de senere år.<br />

Stuehuset er blevet renoveret i den gamle s<strong>til</strong> inden for de seneste år og<br />

står stadig med bindingsværk og stråtag. Portlængen og østlængen har<br />

stadig mange af de gamle staldvinduer, men stråtaget er på et tidspunkt<br />

blevet skiftet <strong>til</strong> eternitplader. Der lægges i <strong>lokalplan</strong>forslaget vægt på, at<br />

facaderne mod vejen og i naboskellet mod øst bevares med port og staldvinduer.<br />

På den store ladebygning bevares trempelbeklædningen på både<br />

gård- og vejside og portmotivet mod vest bevares ligeledes. Ladebygningens<br />

ydre <strong>til</strong>stræbes bevaret, der må ikke isættes kviste i vestfacaden, der<br />

vender ud mod offentlig sti, og døre udformes som dobbelte døre med en<br />

trædør yderst og en glasdør placeret inden for.<br />

Der er i dag indrettet 2 boliger i gårdens bygninger, den ene i stuehuset<br />

og den anden i østlængen. Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at der<br />

kan indrettes en bolig mere i østlængen samt 4 boliger i den store lade,<br />

opdelt med lodrette lejlighedsskel. Til alle boliger udlægges en lille privat<br />

terrasse/have. Portlængen indrettes <strong>til</strong> depotrum m.v for hele bebyggel-


sen. Forpladsen indrettes med parkering <strong>til</strong> gårdens boliger. Den eksisterende<br />

indkørsel bevares som ensrettet indkørsel og der etableres en udkørsel<br />

i den anden ende af parkeringspladsen.<br />

Lundemosegård<br />

Bækagergård, matr. <strong>nr</strong>. 10a. På ejendommen ligger en 4-længet gård, der<br />

som de andre gårde bidrager væsentligt <strong>til</strong> det karakteristiske landsbymiljø.<br />

Gårdens gamle s<strong>til</strong> er bevaret, om end der er foretaget enkelte ændringer,<br />

som større helrudede vinduer, der ikke falder helt ind i landsbys<strong>til</strong>en.<br />

I dag er de 3 længer indrettet <strong>til</strong> boliger og den fjerde længe er<br />

fælles værksted m.v. Det er en familie i flere generationer, der bebor<br />

gården. Lokalplanforslaget muliggør, at der indrettes 4 selvstændige<br />

boliger, som kan opdeles med <strong>til</strong>hørende privat have og andel i fælles<br />

udlænge, gårdsplads og parkeringspladser. Bestemmelserne i <strong>lokalplan</strong>en<br />

skal sikre, at gården fortsat fremstår som en helhed.<br />

Bækagergård<br />

Revsmosegård, matr. <strong>nr</strong>. 9lm, er en velbevaret og fredet gård. Der er indrettet<br />

to boliger i gården, nemlig i stuehuset og i den østre længe. De øv-<br />

7


8<br />

rige længer samt det gamle svinehus anvendes <strong>til</strong> værksted og udhus. En<br />

kastanieallé fører op <strong>til</strong> portlængen, hvorfra man kommer ind <strong>til</strong> et idyllisk<br />

gårdrum, der delsvist er belagt med runde natursten og dels græsklædt.<br />

Da det er vigtigt at bevare gården karakter, fastlægges den fremtidige<br />

anvendelse <strong>til</strong> en eller 2 boliger og evt. liberalt erhverv eller let<br />

håndværk i udlængerne. Til gården hører en stor have med gamle træer.<br />

Grundstørrelsen er 5780m 2 , dette er en god størrelse <strong>til</strong> en stor fredet gård<br />

med have, derfor gives der ikke mulighed for, at gården kan udstykkes.<br />

Revsmosegård<br />

Ny bebyggelse Ny bebyggelse skal <strong>til</strong>passes landsbys<strong>til</strong>en.<br />

Ny bebyggelse skal udføres som længehuse i højst 1½ etage med en husdybde<br />

på højst 8 m og en samlet højde på højst 7,5 m..<br />

Ydervæggene skal udføres som murede vægge, der pudses, filses eller<br />

vandskures og kalkes eller males i farverne hvid, gul eller lysegrå.<br />

Taget skal udføres som sadeltage med en hældning på 45-50 grader og<br />

beklædes med tegl, eternitplader eller tagpap og udføres uden stort udhæng.<br />

Mindre kviste og ovenlys kan isættes. Vinduer og døre skal placeres og<br />

udformes efter traditionelle principper.<br />

Bebyggelsesprincipper for længehus


Vinduer og døre Udførelsen af vinduer og døre er af stor betydning for helhedsindtrykket.<br />

Traditionelt har landsbybebyggelsen haft forholdsvis små vinduer med<br />

sprosser.<br />

Da man begyndte at anvende termovinduer blev mange sprossede vinduer<br />

udskiftet med termovinduer uden sprosser. I dag udføres termovinduer<br />

også med sprosser, disse kommer dog ofte <strong>til</strong> at virke klodsede. I stedet<br />

for termovinduer kan med fordel anvendes koblede vinduer eller forsatsrammer<br />

på de gamle enkeltglas vinduer.<br />

Veje og stier i landsbyen Mosede Bygades slyngede forløb er med <strong>til</strong> at give landsbyen dens særlige<br />

karakter.<br />

Udsnit af Mosede Bygade<br />

Der er flere stier i landsbyen. Der er stier <strong>til</strong> forten, stier <strong>til</strong> mosen og en<br />

sti mellem Hovgården og Revsmosegård, der fører ud <strong>til</strong> det nye parcelhusområde<br />

“Hovgårdsparken”. Den sidste sti lå mellem Lundemosegård<br />

og den nu nedrevne 6. gård og fører nu ud <strong>til</strong> den nyere rækkehusbebyggelse<br />

nord-vest for landsbyen. De nævnte stier ligger på kanten af<br />

eller lige uden for <strong>lokalplan</strong>områdets afgrænsning.<br />

Mosede Bygade Sti ved Revsmosegård Sti <strong>til</strong> moseområdet lige<br />

d uden for <strong>lokalplan</strong>området<br />

9


10<br />

Vejen gennem Mosede Landsby er blevet asfalteret, vejbredden er smal<br />

og der har kun i den ene ende nærmest Mosede Parkvej været plads <strong>til</strong> at<br />

anlægge et smalt fortov.<br />

Ved evt. senere trafiksanering bør landsbyens egne virkemidler søges<br />

benyttet.<br />

Butikker Der har tidligere været butikker i landsbyen, men udviklingen har nedført<br />

en butiksstruktur med større enheder end tidligere. De nærmeste butikker<br />

findes få hundrede meter væk i Mosede Center, der forsyner såvel landsbyen<br />

som de store parcelhuskvarterer i området.<br />

<strong>Kommune</strong>planen De generelle rammebestemmelser for landsbyer er gældende for <strong>lokalplan</strong>området.<br />

De generelle rammer fastlægger, at områderne fortrinsvis skal fastholdes<br />

<strong>til</strong> åben/lav bebyggelse samtidig med, at blandingen af boliger,<br />

erhverv, butikker og offentlige formål, der karakteriserer landsbyen,<br />

fortsat skal være mulig. Erhverv <strong>til</strong>lades i tidligere landbrugsbygninger,<br />

når det kan indpasses under hensyn <strong>til</strong> de omboende.<br />

I særlige <strong>til</strong>fælde kan større, ældre bygninger <strong>til</strong>lades indrettet <strong>til</strong> flere<br />

boliger, f.eks. i forbindelse med bygningsbevaring.<br />

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige<br />

25. Dog kan der i særlige <strong>til</strong>fælde af hensyn <strong>til</strong> bevaring af bygninger<br />

<strong>til</strong>lades en højere bebyggelsesprocent.<br />

Ældre karakteristiske bygninger, vej- og stiforløb, beplantning samt<br />

den karakteristiske afgrænsning mellem land og by skal søges bevaret.<br />

Det er hensigten med dette <strong>lokalplan</strong>forslag, at bevare landsbyens<br />

særlige karakter og give mulighed for indretning af flere boliger i de<br />

<strong>til</strong>oversblevne landbrugsbygninger. På enkelte af gårdene vil det stadig<br />

være muligt, at drive erhverv, hvis det kan ske uden gene for naboerne.<br />

Bebyggelsesprocenten fastholdes på 25% for den almindelige bebyggelse.<br />

På flere af gårdene bliver bebyggelsesprocenten 30-35,<br />

men af hensyn <strong>til</strong> bevaring af bygningerne giver <strong>lokalplan</strong>en mulighed<br />

for, at de eksisterende bygningers tagetager kan udnyttes.<br />

Formålet og indholdet af dette <strong>lokalplan</strong>forslag anses for at være i<br />

fuld overensstemmelse med intentionerne i kommuneplanen.<br />

Byplanvedtægt 20 og Ejendommene i landsbyen er i den partielle byplanvedtægt <strong>nr</strong>. 20<br />

udlagt <strong>til</strong> lav boligbebyggelse med mulighed for indretning af en bolig<br />

på hver ejendom. Dog kan der på matr. <strong>nr</strong>. 2a, 3a, 9lm og 10a,<br />

Mosede By, <strong>Greve</strong> Sogn, med kommunalbestyrelsens <strong>til</strong>ladelse i<br />

hvert enkelt <strong>til</strong>fælde indrettes 2 boliger samt erhverv i de eksisterende<br />

gårde. De aktuelle planer om indretning og opdeling af 2 af gårdene<br />

i henholdsvis 4 og 7 boliger samt muliggørelsen af indretning<br />

af 2 boliger på ejendomme med en grundstørrelse på mindst 1000 m 2<br />

Tillæg 20B<br />

forudsætter udarbejdelse af ny <strong>lokalplan</strong>. Med vedtagelse af nærværende<br />

<strong>lokalplan</strong> ophæves byplanvedtægt <strong>nr</strong>. 20 med <strong>til</strong>læg <strong>nr</strong>. 20 B<br />

inden for <strong>lokalplan</strong>området.<br />

Miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer trådte i kraft den<br />

21. juli 2004. Det betyder, at offentlige myndigheder nu har pligt <strong>til</strong>


at foretage en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få<br />

væsentlig indvirkning på miljøet.<br />

<strong>Kommune</strong>n har foretaget en intern vurdering af området og i den forbindelse<br />

er <strong>Greve</strong> Museum blevet spurgt om forhold omkring kulturarv.<br />

<strong>Kommune</strong>n har under udarbejdelsen af <strong>lokalplan</strong>en haft en dialog<br />

med <strong>Greve</strong> Museum vedrørende de træk ved landsbyen, der bør bevares.<br />

<strong>Greve</strong> Museum har medvirket ved udarbejdelsen af beskrivelsen<br />

af landsbyens historiske udvikling.<br />

<strong>Greve</strong> Museum har givet udtryk for, at Mosede Landsby kulturhistorisk<br />

set er værdifuld. Museet påpeger, at det især er vigtigt at bevare<br />

bygningers og havers oprindelige s<strong>til</strong> de steder, hvor disse er synlige<br />

fra offentlig <strong>til</strong>gængelig vej og sti.<br />

Kystnærhed Da de nye boliger etableres i eksisterende bygninger, vil <strong>lokalplan</strong>en<br />

ikke medføre ændringer i den visuelle oplevelse fra kysten.<br />

11


<strong>Forslag</strong> <strong>til</strong> <strong>lokalplan</strong> <strong>nr</strong>. <strong>12.36</strong> Bevarende <strong>lokalplan</strong><br />

for Mosede Landsby<br />

LOKALPLANENS BESTEMMELSER<br />

I henhold <strong>til</strong> lov om planlægning (lovbekendtgørelse <strong>nr</strong>. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende<br />

bestemmelser for det i § 2 nævnte område.<br />

§ 1 Lokalplanens formål<br />

§ 2 Lokalplanområde<br />

§ 3 Områdets anvendelse<br />

1.1 Det er <strong>lokalplan</strong>ens formål:<br />

• at bevare landsbymiljøet ved at fastholde de træk i landsbyen,<br />

der kan føres <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> landsbyens oprindelige udseende.<br />

Det drejer sig om bevaring af terræn, vejforløb<br />

samt gårdenes og de ældste huses beliggenhed samt beplantning.<br />

• at bevare den karakteristiske landsbybebyggelse med <strong>til</strong>hørende<br />

omgivelser. Bebyggelsen, der skal bevares, omfatter<br />

gårdene og de ældste landsbyhuse med deres hovedform og<br />

beliggenhed, samt øvrige karakteristiske træk, som trempelkonstruktion,<br />

porte, farver og materialer samt døre og<br />

vinduers proportioner.<br />

• at sikre, at bygninger, gårdsplads, parkerings- og havearealer<br />

fortsat danner en harmonisk og velfungerende helhed,<br />

hvad angår gårdanlæggene.<br />

• at bevare landsbyen som boligområde med islæt af mindre<br />

erhvervsvirksomheder, der kan indpasses i landsbymiljøet.<br />

• at sikre, at ny bebyggelse får en placering, udformning og<br />

materialevalg, som er <strong>til</strong>passet den traditionelle bygges<strong>til</strong> i<br />

landsbyen, således at den medvirker <strong>til</strong> at bevare det eksisterende<br />

landsbymiljø.<br />

• at bevare karakteristisk beplantning i form af enkelttræer<br />

og hegn.<br />

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Området<br />

omfatter matr. <strong>nr</strong>. 2a, 3a, 3c, 4a, 5b, 6a, 6d, 7b, 7c, 7d, 7f, 7g,<br />

7h, 10a, 10f, 11a, 11ø, 12a, 14b, 14c, 14e, 14f, 14g, 15a, 15b,<br />

15c, 15e, 15f, 3do, 3dp, 3dq, 9lm og del af 8rl, 48 og ”am” og<br />

”c”, alle Mosede By, <strong>Greve</strong> samt parceller udstykket efter 1.<br />

april 2007 fra dette område.<br />

Området ligger i byzone.<br />

3.1 Området må med nedennævnte undtagelse jvf. §3.3 kun anvendes<br />

<strong>til</strong> boligformål.<br />

13


§ 4 Udstykning<br />

§ 5 Vejadgang, parkering<br />

og stier<br />

14<br />

3.2 På hver ejendom må kun opføres én bolig for én familie. Dog<br />

kan der på ejendomme med grundstørrelse på mindst 1000 m 2<br />

med Byrådets <strong>til</strong>ladelse i hvert enkelt <strong>til</strong>fælde indrettes 2 boliger.<br />

På matr.<strong>nr</strong>.10a må der højst indrettes 4 boliger, som vist<br />

på bilag 5 og på matr.<strong>nr</strong>.2a må der højst indrettes 7 boliger,<br />

som vist på bilag 4.<br />

3.3 I gårdene på matrikel <strong>nr</strong>. 3a og 9 lm er det <strong>til</strong>ladt at udøve let<br />

håndværk eller liberalt erhverv under forudsætning af, at virksomheden<br />

drives af den, der bor på samme ejendom, og når<br />

virksomheden efter Byrådets skøn drives på en sådan måde, at<br />

virksomheden ikke fremkalder ulemper for naboerne eller<br />

fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke uden<br />

ødelæggelse af miljøet kan indrettes på den pågældende ejendom.<br />

Endvidere må der ikke indrettes pensionat eller klublejligheder<br />

eller drives anden form for erhvervsmæssig udlejning.<br />

3.4 Inden for området kan opføres transformerstationer <strong>til</strong> kvarterets<br />

daglige forsyning, når de ikke har mere end 30m 2 bebygget<br />

areal, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige<br />

bebyggelse og Byrådets <strong>til</strong>ladelse.<br />

4.1 Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 700m 2 ,<br />

og den skal kunne indeholde et rektangel på 18 x 20m.<br />

4.2 Hver bolig i Bækagergård, matr.<strong>nr</strong>.10a, må udstykkes med<br />

<strong>til</strong>hørende privat have som vist på bilag 5. Ladebygningen,<br />

parkeringspladser, gårdsplads og baggård overgår <strong>til</strong> fællesarealer.<br />

Udstykningen skal ske efter en af <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong><br />

godkendt, samlet plan og i overensstemmelse med principperne<br />

på bilag 5. Gården må ikke udstykkes yderligere.<br />

4.3 Lundemosegård, matr.<strong>nr</strong>. 2a. Opdeling i flere boliger med<br />

<strong>til</strong>hørende privat have/terrasse og andel i fælles gårdrum, parkeringsplads<br />

og portlænge samt haveareal skal ske efter en af<br />

<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> godkendt, samlet plan og i overensstemmelse<br />

med principperne på bilag 4A. Gården må ikke udstykkes.<br />

4.4 Revsmosegård, matr.<strong>nr</strong>. 9lm, må ikke udstykkes.<br />

5.1 Eksisterende veje og stier, vist på bilag 2, opretholdes med<br />

deres nuværende forløb og udlægsbredder. Der kan foretages<br />

mindre ændringer i forløb og udlægsbredder i henhold <strong>til</strong> vejlovgivningen,<br />

såfremt det sker under størst mulig hensyntagen<br />

<strong>til</strong> bevaring af den ældre vejudformning, her tænkes på niveau<br />

i terrænet og vejprofil.<br />

5.2 Afgravning og påfyldning på vejene må ikke finde sted med


§ 6 Ledninger og belysning<br />

§ 7 Bebyggelsens omfang og<br />

placering<br />

mindre der tages særlige hensyn <strong>til</strong> den <strong>til</strong>stødende bebyggelses<br />

niveau.<br />

5.3 Den eksisterende vejadgang fra Mosede Bygade <strong>til</strong> matr. <strong>nr</strong>. 2<br />

a bibeholdes som indkørsel <strong>til</strong> matriklen. Der etableres en ny<br />

udkørsel fra matriklen <strong>til</strong> Mosede Landevej som vist på bilag<br />

4A.<br />

5.4 Parkeringspladser skal anlægges min. 2,5m brede og 5m lange.<br />

Undtagelse herfra er nævnt i §5.6<br />

5.5 Der skal etableres 2 p-pladser pr. bolig og det <strong>til</strong>strækkelige<br />

antal parkeringspladser <strong>til</strong> udøvelse af erhverv.<br />

5.6 På matrikel 2a etableres 3 p-pladser i udhus, 8 p-pladser som<br />

skråparkering og 3 p-pladser ved vestskellet, som vist på bilag<br />

4A. De 3 p-pladser ved vestskellet må anlægges med en mindre<br />

bredde end de i §5.4 nævnte 2,5m, dog mindst 2,3m.<br />

5.7 Langs Mosede Bygade pålægges byggelinier på 4m fra skel.<br />

Garager og carporte må ikke opføres med indgangssiden<br />

nærmere skel mod vej end 6,5m. Langs alle stier i området pålægges<br />

en byggelinie 2,5m fra skel. Byrådet kan i hvert enkelt<br />

<strong>til</strong>fælde godkende mindre byggelinieafstande, hvis bevaring af<br />

landsbyens særlige karakter taler herfor.<br />

6.1 Elledninger må kun fremføres som jordkabler. Belysning af<br />

veje, stier og parkeringsarealer skal udføres som parkbelysning<br />

efter Byrådets nærmere godkendelse.<br />

6.2 Nye boliger skal forsynes med naturgas.<br />

7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige<br />

25. Byrådet kan dog <strong>til</strong>lade en højere bebyggelsesprocent<br />

i særlige <strong>til</strong>fælde, hvor hensyn <strong>til</strong> bevaring taler herfor.<br />

7.2 På matr. <strong>nr</strong>. 2a, 9lm og 10a er der ikke mulighed for at opføre<br />

yderligere bebyggelse. Tilbageføring af bebyggelsen <strong>til</strong> et udseende,<br />

som den tidligere har haft, kan dog <strong>til</strong>lades. På matr.<br />

<strong>nr</strong>. 10a kan dog <strong>til</strong>lades en mindre <strong>til</strong>bygning <strong>til</strong> havesiden,<br />

som f.eks. en mindre havestue <strong>til</strong>passet gårdens arkitektur.<br />

7.3 Bebyggelse må kun opføres med 1 etage eller 1 etage med<br />

udnyttet tagetage og den totale bygningshøjde må ikke overstige<br />

7,5m.<br />

7.4 For nye beboelsesbygninger må husdybden højst være 8 m og<br />

længden skal mindst være 1½ gange husdybden.<br />

7.5 Bygningerne må kun placeres med deres ydervægge orienteret<br />

øst-vest eller syd-nord i lighed med landsbyens ældre bebyg-<br />

15


16<br />

gelse. Den højeste rygning skal være parellel med bygningens<br />

største længde.<br />

7.6 På matr. <strong>nr</strong>. 4a, 5b, 6a, 6d, 7b, 7c, 7h, 7g, 11a, 12a, 14b, 15a,<br />

15b, 15c, 15e, 15f skal hovedbygningen placeres med den<br />

længste facade nærmest vejen og på den halvdel af grundarealet,<br />

der ligger nærmest vejen i lighed med den nuværende bebyggelses<br />

placering.<br />

7.7 Facadehøjden må højst være 3,25m målt fra terræn (niveauplan)<br />

<strong>til</strong> skæring mellem facade og tagflade. Trempel eller forskudte<br />

etager må ikke udføres.<br />

Bebyggelsesprincipper for længehus<br />

7.8 Ved opførelse af ny bebyggelse skal Byrådet i hvert enkelt<br />

<strong>til</strong>fælde godkende en niveauplan.<br />

7.9 Tagene skal udformes som sadeltage med 45-50 graders<br />

hældning uden valm eller halvvalm. Udhuse under 30m 2 kan<br />

dog have en taghældning ned <strong>til</strong> 25 grader. Der må ikke uden<br />

Byrådets særlige <strong>til</strong>ladelse anbringes kviste, dominerende tagvinduer,<br />

altaner eller overdækkede terrasser.<br />

7.10 Udestuer og overdækket terrasse må ikke opføres synligt fra<br />

vej.<br />

7.11 Tagudhæng langs facader må maksimalt være 20cm, for stråtag<br />

dog 30cm, målt vandret fra mur <strong>til</strong> yderside af spær, og<br />

uden tagudhæng ved gavl.<br />

7.12 Alle boliger skal have en minimumsstørrelse på 80m 2 . Dog<br />

kan der etableres en bolig på matr.<strong>nr</strong>.10a med en størrelse på<br />

mindst 70m 2 med en andel af det indendørs fællesareal på minimum<br />

20m 2 .<br />

7.13 På matr. <strong>nr</strong>. 2a må der indrettes i alt 7 boliger i de eksisterende<br />

bygninger. Heraf 1 bolig i længe A, 2 boliger i længe B og 4<br />

boliger i længe D. Længe C indrettes <strong>til</strong> depoter og fællesrum<br />

for hele bebyggelsen som vist på bilag 4A.


§ 8 Bebyggelsens ydre<br />

fremtræden<br />

7.14 På matr.<strong>nr</strong>. 2a og 10a skal der etableres udhus/depotrum for<br />

alle boliger i de eksisterende bygninger.<br />

7.15 De 3 p-pladser i vestskellet på matr. <strong>nr</strong>. 2a må overdækkes<br />

som åbne carporte.<br />

Særlige bevaringsbestemmelser.<br />

7.16 For bebyggelse, der på bilag 3 er vist som bevaringsværdig<br />

gælder, at ejerne skal indhente Byrådets <strong>til</strong>ladelse inden bygningerne<br />

nedrives, ombygges eller deres ydre fremtræden på<br />

anden måde ændres, f.eks. ved ændring af vinduestype, tagmateriale<br />

eller facadefarve.<br />

7.17 Bygningerne på matr. <strong>nr</strong>. 7c er på bilag <strong>nr</strong>. 3 betegnet som<br />

bygninger med bevaringsværdig hovedform og beliggenhed<br />

på grunden.<br />

7.18 For den i §§ 7.16 og 7.17 nævnte bebyggelse gælder det, at<br />

såfremt det på grund af ildsvåde eller af andre årsager bliver<br />

nødvendigt at nedrive en bygning (med <strong>til</strong>ladelse i henhold <strong>til</strong><br />

§ 7.16) kan Byrådet <strong>til</strong>lade eller kræve den nye bebyggelse<br />

opført med samme beliggenhed og hovedform, som den nedrevne.<br />

7.19 Ubebyggede arealer skal bevares som grønne friarealer, haver<br />

og gårdspladser.<br />

7.20 Fældning eller kraftig beskæring af de på bilag 3 indtegnede<br />

bevaringsværdige træer må kun ske med Byrådets <strong>til</strong>ladelse.<br />

8.1 Inden for <strong>lokalplan</strong>området må nedrivninger og væsentlige<br />

bygningsændringer ikke foretages uden Byrådets <strong>til</strong>ladelse.<br />

8.2 Ydervægge skal opføres som murværk, der pudses, filses eller<br />

vandskures og kalkes eller males i hvidt, gult eller lysegråt<br />

med sorte eller grå sokler. Gavltrekanter må dog alternativt<br />

beklædes med lodret bræddebeklædning og males i mørk farve.<br />

Udhuse skal opføres i samme materialer som hovedhuset<br />

eller i træværk, der males i mørk farve.<br />

8.3 Sadeltage skal dækkes med rød, rødbrunt, brunt, blådæmpet<br />

eller sort tegl, strå, mørke eternitplader uden silikonebehandling<br />

eller sort- eller mørkegråt tagpap oplagt på trekantlister<br />

eller lign. materiale. Teglstenstage skal være ubehandlede eller<br />

med helmat belægning, max. glans 5 (engoberet), glasserede<br />

teglsten må ikke anvendes.<br />

8.4 Bygningerne skal udføres med rolig fagdeling og det overvejende<br />

antal vinduer i en bredde på 132 cm eller mindre. Vinduer<br />

og glasdøre skal forsynes med plane glas. Vinduesruder<br />

17


18<br />

med større glasdimension end 60 cm må kun anvendes efter<br />

særlig <strong>til</strong>ladelse fra Byrådet.<br />

8.5 Tagvinduer og kviste må kun dække en mindre del af tagfladen,<br />

der henvises endvidere <strong>til</strong> § 7.9.<br />

8.6 Døre og vinduer skal fremtræde som huller i en sammenhængende<br />

murflade.<br />

8.7 Vinduer og døre skal udføres i træ og males. For samlede<br />

bygningsanlæg som f.eks. gårde eller 2-familiehuse skal alle<br />

vinduer holdes i samme farve.<br />

8.8 Tilbygninger og udhuse skal med hensyn <strong>til</strong> form, fagdeling,<br />

vinduestyper, byggematerialer og farver harmonere med den<br />

pågældende ejendoms øvrige bebyggelse.<br />

8.9 Der må ikke <strong>til</strong>sættes farvestoffer <strong>til</strong> fugematerialer.<br />

8.10 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer på<br />

udvendige bygningssider og der må ikke anvendes plastmaterialer<br />

<strong>til</strong> vinduer, døre og tagrender.<br />

8.11 Skiltning og reklamering i forbindelse med erhverv skal i<br />

hvert enkelt <strong>til</strong>fælde godkendes af kommunen. Øvrig skiltning<br />

og reklamering må ikke finde sted.<br />

8.12 Antenne føres frem i kabel <strong>til</strong> de enkelte boliger. Der må ikke<br />

opsættes individuelle antenner. Individuelle paraboler må ikke<br />

placeres synlige fra vej og ikke over 2½ m’s højde over terræn.<br />

Paraboler må højst have en diameter på 1 m.<br />

Bestemmelser for matr. <strong>nr</strong>. 2a, Lundemosegård:<br />

8.13 På matr.<strong>nr</strong>. 2a, Lundemosegård skal trempelbeklædning, porte,<br />

skodder og massive døre og staldvinduer og andet træværk<br />

males i svenskrød, eller mørk grøn. Den samme farve skal anvendes<br />

for alle bygninger.<br />

8.14 Vinduer og glasdøre skal udføres i træ og males enten<br />

svenskrøde eller hvide. Dog skal vinduer i trempelkonstruktionen<br />

males i samme farve som trempelbeklædningen.<br />

8.15 Vinduer skal udformes som højformat med sidehængte, torammede<br />

vinduer med lodpost og sprosseopdelt. Vandrette<br />

sprosser f.eks. på termovinduer må højst udføres med en bredde<br />

på 2,5 cm. Vinduer og døre kan udføres som koblede med<br />

hel thermorude indvendigt og yderst med enkeltglas, smalle<br />

sprosser og kitfals.<br />

8.16 Vinduespartiet i sydgavlen i den store ladebygning udføres i<br />

max. 2 m bredde og med et fast glasparti i brystningshøjde,<br />

således at rækværk kan undgås.


§ 9 Ubebyggede arealer og<br />

hegn<br />

8.17 Facader udformes i princippet som vist på bilag 4B.<br />

8.18 I bygning B bevares østfacaden uden ændringer, dog kan der<br />

isættes enkelte højtsiddende små ovenlys. Til gårdsiden kan<br />

der maksimalt isættes 6 kviste.<br />

8.19 Gadefacaden med de små staldvinduer i bygning C skal bevares;<br />

<strong>til</strong> gårdsiden må der isættes almindelige staldvinduer og et<br />

par døre, og i taget må der isættes enkelte små tagvinduer <strong>til</strong><br />

gårdsiden samt 1 kvist over porten som vist på bilag 4B. Derudover<br />

må der ikke isættes ovenlys og kviste.<br />

8.20 På bygning D´s vestfacade bevares portmotivet og vinduer og<br />

døre udføres med buede stik for oven.<br />

8.21 Døre udføres som ”dobbelte” døre, hvor der isættet en trædør<br />

uden glas på ydersiden og en glasdør på indersiden af ydervæggen,<br />

som vist på bilag 4B.<br />

8.22 Carporte på matr.<strong>nr</strong>. 2a skal udføres i trækonstruktion med<br />

built-up tag og males i afdæmpede farver.<br />

9.1 Hegn langs vej skal etableres som levende hegn eller højst 1m<br />

højt åbent træhegn. Ved etablering af hegn må der ikke anvendes<br />

nåletræer.<br />

9.2 Haverne ved gårdene på matr.<strong>nr</strong>. 2a, 3a, 9lm og 10a skal<br />

fortsat have karakter af et sammenhængende grønt areal, der<br />

må derfor ikke etableres internt hegn på havearealet ud <strong>til</strong> Mosede<br />

Bygade eller <strong>til</strong> Mosede Parkvej, der bryder med dette<br />

princip.<br />

9.3 Gårdspladserne på matr.<strong>nr</strong>. 2a, 9lm og 10a skal bevares som<br />

helheder med ensartet belægning og må ikke opdeles med<br />

hverken fast eller levende hegn.<br />

9.4 Ved beplantning af havearealer og levende hegn m.v. skal der<br />

fortrinsvis anvendes løvfældende træer og buske, der naturligt<br />

er hjemmehørende i den danske fauna. F.eks. hassel, syren,<br />

ask, elm, pil og kastanje. Ikke-typisk beplantning som taks,<br />

fyr og gran bør undgås.<br />

9.5 Hegn i naboskel og ved sti m.v. skal etableres som levende<br />

hegn eller udføres af træ eller ståltrådshegn uden overligger<br />

og dækket af beplantning. Til en sådan beplantning må ikke<br />

anvendes nåletræer.<br />

9.6 Hegn i skel må også etableres som flettede hegn af naturmaterialer<br />

som pil eller hassel flettet omkring stolper, der er sat i<br />

jorden. Til vejsiden må sådanne hegn højst være 1m høje.<br />

19


§10 Tilladelse fra andre<br />

myndigheder<br />

§11 Forudsætning for<br />

ibrugtagning<br />

§12 Grundejerforening og<br />

ejerforening<br />

§ 13 Ophævelse af<br />

<strong>lokalplan</strong>er og<br />

servitutter<br />

§ 14 Retsvirkninger<br />

20<br />

9.7 Terræ<strong>nr</strong>egulering udover 0,30m må ikke finde sted uden Byrådets<br />

særlige <strong>til</strong>ladelse.<br />

9.8 Udendørs oplag i forbindelse med erhverv må ikke finde sted.<br />

10.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer<br />

af eksisterende lovlige forhold inden for matr.<strong>nr</strong>. 9lm,<br />

før der er opnået <strong>til</strong>ladelse/dispensation fra Fredningsstyrelsen.<br />

(Jfr. deklaration på matr.<strong>nr</strong>. 9lm, Mosede By, <strong>Greve</strong> fra<br />

10.02.1988.<br />

11.1 Før nye boliger kan tages i brug skal følgende anlæg være<br />

etablerede:<br />

Tilstrækkelig parkering på egen grund.<br />

Tilslutning <strong>til</strong> kabelnet (tv, edb m.v.)<br />

11.2 Før ny bebyggelse tages i brug, skal bebyggelsen være <strong>til</strong>sluttet<br />

naturgasforsyningen.<br />

Når bebyggelse opføres som lavenergihus skal Byrådet dog i<br />

henhold <strong>til</strong> Planlovens § 19 stk. 4 dispensere fra denne bestemmelse<br />

om <strong>til</strong>slutning <strong>til</strong> naturgas.<br />

12.1 Der skal oprettes en ny grundejerforening med medlemspligt<br />

for samtlige grundejere inden for matr.<strong>nr</strong>. 10a, Foreningen<br />

skal forestå vedligeholdelse af matriklen, herunder udvendig<br />

vedligeholdelse af fælles bygninger, gårdsplads, parkeringsarealer<br />

og øvrige fælles arealer og faciliteter.<br />

12.2 Grundejerforeningen er pligtig <strong>til</strong> at udtage skøde på alle fællesarealer,<br />

herunder også fællesbygninger.<br />

12.3 Vedtægter og vedtægtsændringer for grundejerforeningen skal<br />

godkendes af <strong>Greve</strong> Byråd. Grundejerforeningen skal oprettes<br />

senest når <strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> forlanger det.<br />

12.4 Ejerforeninger i området skal forestå vedligeholdelse af fælles<br />

bygninger, stier, parkeringsarealer og øvrige fælles arealer og<br />

–faciliteter.<br />

13.1 Inden for <strong>lokalplan</strong>området ophæves byplanvedtægt <strong>nr</strong>. 20<br />

vedtaget af <strong>Greve</strong> Byråd den 4. januar 1972 samt <strong>til</strong>læg B <strong>til</strong><br />

samme byplanvedtægt vedtaget den 20. januar 1976.<br />

14.1 Ind<strong>til</strong> <strong>lokalplan</strong>forslaget er endeligt vedtaget af kommunen,<br />

må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes<br />

på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.<br />

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod


Vedtagelsespåtegning<br />

udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende<br />

lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte<br />

som hid<strong>til</strong>. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 6. juli<br />

2007, ind<strong>til</strong> forslaget er endeligt vedtaget, dog højst <strong>til</strong> 6.<br />

juli 2008. Når fristen for fremsættelse af indsigelser <strong>til</strong> <strong>lokalplan</strong>forslaget<br />

er udløbet, kan Byrådet ifølge planlovens § 17<br />

stk. 2 dog <strong>til</strong>lade, at ejendommen bebygges eller udnyttes efter<br />

forslaget, såfremt der ikke er tale om at påbegynde et<br />

større byggearbejde m.v.<br />

14.2 Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af <strong>lokalplan</strong>en<br />

må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens<br />

§ 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i<br />

overensstemmelse med planens bestemmelser.<br />

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte<br />

som hid<strong>til</strong>. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav<br />

om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.<br />

Byrådet kan efter planlovens § 19 dispensere fra bestemmelser i<br />

<strong>lokalplan</strong>en, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne<br />

i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved<br />

<strong>til</strong>vejebringelse af en ny <strong>lokalplan</strong>. En dispensation forudsætter<br />

forudgående orientering efter planlovens § 20, stk. 1, medmindre<br />

den efter Byrådets skøn er af underordnet betydning, jf. §<br />

20, stk. 2.<br />

I henhold <strong>til</strong> § 24 i lov om planlægning er foranstående forslag <strong>til</strong> <strong>lokalplan</strong> vedtaget af <strong>Greve</strong> Byråd<br />

den 26. juni 2007 <strong>til</strong> offentlig fremlæggelse.<br />

p.b.v.<br />

Hans Barlach Jesper Brandt<br />

Borgmester Centerchef<br />

21


Hovgården<br />

8rl<br />

Mosede Parkvej<br />

Mosede Bygade<br />

Lokalplangrænse<br />

Mosede mose<br />

LOKALPLAN NR. <strong>12.36</strong><br />

Bilag 1 Matrikelkort Mål: 1:2000<br />

Mosede Landsby Dato: Maj 2007<br />

<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> Rådhusholmen 10 2670 <strong>Greve</strong> TLF: 43 97 97 97


Del af den gamle landsbyforte<br />

ligger som naturområde<br />

1985<br />

1985<br />

1985<br />

1973<br />

1877<br />

1976<br />

1983<br />

Ca. 1950<br />

1800<br />

1777<br />

1877<br />

1973<br />

1987<br />

1962<br />

1790<br />

1958<br />

1860<br />

1870<br />

1998 1999<br />

1756<br />

1885<br />

1910<br />

1910<br />

1986<br />

1900<br />

1954<br />

1998<br />

2003<br />

1998<br />

Mosede Bygade<br />

2005<br />

1875<br />

1925 1984<br />

2003<br />

1777<br />

1958<br />

2000<br />

1912<br />

1827<br />

1827<br />

1985<br />

1980 1986<br />

1994<br />

1968<br />

1980<br />

1974<br />

1979<br />

1953<br />

LOKALPLAN NR. <strong>12.36</strong><br />

Signaturforklaring:<br />

1984 Bebyggelsens<br />

opførelsesår<br />

Sti inden for eller på<br />

kanten af <strong>lokalplan</strong>området<br />

Bilag 2 Eksisterende forhold Mål: 1:1000<br />

Mosede Landsby Dato: Maj 2007<br />

<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> Rådhusholmen 10 2670 <strong>Greve</strong> TLF: 43 97 97 97


a a aa a k<br />

b<br />

t<br />

as<br />

as<br />

as<br />

k k k k<br />

Fredet gårdanlæg<br />

pi f<br />

hk<br />

va<br />

f<br />

bø<br />

va hk<br />

b<br />

b<br />

b<br />

as<br />

k<br />

as<br />

k<br />

p<br />

b<br />

as<br />

k<br />

b<br />

f<br />

b<br />

b<br />

as<br />

bø<br />

eg<br />

s<br />

pla<br />

a aaaa<br />

t<br />

as<br />

as<br />

hk<br />

a<br />

a<br />

a<br />

a<br />

b<br />

f<br />

b<br />

a<br />

a<br />

a<br />

bø<br />

p<br />

a<br />

f<br />

f<br />

a a<br />

Bevaringsværdig<br />

bebyggelse<br />

Bestemmelser om ydre<br />

og placering på grunden<br />

§§ 7.16, 7.17 og 7.18<br />

Bevaringsværdig<br />

beplantning<br />

a ahorn<br />

as ask<br />

b birk<br />

bø bøg<br />

eg eg<br />

e elm<br />

f frugt<br />

h hassel<br />

hk hestekastanie<br />

k kastanie<br />

l lind<br />

læ lærk<br />

pi pil<br />

pih pilehegn<br />

pla platan<br />

p poppel<br />

s syren<br />

t tjørn<br />

v valnød<br />

LOKALPLAN NR. <strong>12.36</strong><br />

Bilag 3 Bevaringsværdig bebyggelse og beplantning<br />

Mosede Landsby Dato: April 2007<br />

<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> Rådhusholmen 10 2670 <strong>Greve</strong> TLF: 43 97 97 97


Situationsplan Mål: 1:1000<br />

Stueplan Mål 1:300<br />

Fælles have<br />

Terrasse<br />

bolig 1<br />

Terrasse<br />

bolig 2<br />

Terrasse<br />

bolig 3<br />

Terrasse<br />

bolig 4<br />

Terrasse<br />

bolig 7<br />

ud<br />

4<br />

D<br />

C<br />

5 6<br />

7 8 9 10<br />

11<br />

A<br />

ind<br />

Terrasse<br />

bolig 6<br />

B<br />

Terrasse<br />

bolig 5<br />

Privat Terrasse<br />

Der kan <strong>til</strong> Bolig 7 i alt højst udlægges 150m2<br />

<strong>til</strong> privat have/terrasse på nordsiden af bygningen.<br />

De øvrige udendørs arealer er fællesarealer<br />

Portlængen er fællesbygning<br />

LOKALPLAN NR. <strong>12.36</strong><br />

Bilag 4A Lundemosegård, opdeling samt stueplan<br />

Mosede Landsby Dato: Maj 2007<br />

<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> Rådhusholmen 10 2670 <strong>Greve</strong> TLF: 43 97 97 97


Bygning A, stuehus, gårdfacade Facaden er uændret<br />

Bygning A, stuehus, gårdfacade Facaden er uændret<br />

Bygning A, stuehus, gårdfacade Facaden er uændret<br />

Bygning A, stuehus, havefacade Facaden er uændret<br />

Bygning A, stuehus, havefacade Facaden er uændret<br />

Bygning A, stuehus, havefacade Facaden er uændret<br />

Bygning B, gårdfacade Facaden er uændret, bortset fra 6 kviste<br />

Bygning B, gårdfacade Facaden er uændret, bortset fra 6 kviste<br />

Bygning B, facade mod nabo Facaden er uændret, bortset fra små ovenlys<br />

Bygning B, facade mod nabo Facaden er uændret, bortset fra små ovenlys<br />

Bygning C, portlænge, facade mod vej Facaden er uændret, bortset fra nye døre<br />

Bygning C, portlænge, facade mod vej Facaden er uændret, bortset fra nye døre<br />

Bygning C, portlænge, gårdfacade Facaden er uændret, bortset fra kvist, døre og større staldvindue<br />

Alternativ B:<br />

Alternativ A:<br />

Større vinduer i trempel/kviste<br />

Bygning C, gårdfacade Nye døre, vinduer og kviste<br />

Vinduer i kviste ogvinduer i stueetage er ens,<br />

kviste placeret over trempel og trukket lidt <strong>til</strong>bage fra facaden<br />

Bygning D, havefacade Nye døre og vinduer, port og trempelbeklædning bevaret<br />

Alternativ B:<br />

Større vinduer i trempel/kviste<br />

Lundemosegård, bygning D, den store lade, facader<br />

Bygning D, havefacade Nye døre og vinduer, port og trempelbeklædning bevaret<br />

Lundemosegård, bygning D, den store lade, facader<br />

LOKALPLAN NR. <strong>12.36</strong><br />

Bilag 4B, Lundemosegård facader Mål: 1:200<br />

Mosede Landsby Dato: maj 2007<br />

<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> Rådhusholmen 10 2670 <strong>Greve</strong> TLF: 43 97 97 97


Have <strong>til</strong> bolig 2<br />

Have <strong>til</strong> bolig 1<br />

2.<br />

Fælles p-plads<br />

1.<br />

Fælles gårdsplads<br />

3. 4.<br />

Have <strong>til</strong> bolig 3 Have <strong>til</strong> bolig 4<br />

Fælles<br />

bygning<br />

Grænse mellem boliger indbyrdes og boliger og fællesarealer<br />

Bilag 3 Bækagergård, Mosede Bygade 35, skitse <strong>til</strong> opdeling <strong>til</strong> ejerlejligheder<br />

LOKALPLAN NR. <strong>12.36</strong><br />

Bilag 5 Bækagergård, opdeling<br />

Fælles baggård<br />

Fælles p-plads<br />

Mosede Landsby Dato: Maj 2007<br />

<strong>Greve</strong> <strong>Kommune</strong> Rådhusholmen 10 2670 <strong>Greve</strong> TLF: 43 97 97 97

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!