30.07.2013 Views

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong><br />

I N F O R M E R E R<br />

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 2 Marts 2005 • 30. årgang


Hovedafdelingen<br />

HIF Hovedbestyrelse<br />

Formand<br />

Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03<br />

Løvvænget 16, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: peterp@danskmetal.dk<br />

Næstformand<br />

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84<br />

Hattemagervej 1, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: hatten 1@mail.dk<br />

Kasserer<br />

Jørn Lien, tlf.: 49 70 48 28<br />

Sauntevej 111, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: revision@lien.dk<br />

Sekretær<br />

Lars Fisker, tlf.: 49 70 26 29<br />

V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk<br />

E-mail: lf@hfjensen.dk<br />

Suppleant<br />

Anne Marie Jørgensen<br />

Tlf.: 49 70 28 48<br />

Kleinsmedevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail: mums.@stofanet.dk<br />

– samt<br />

Afdelingsformændene<br />

Nye klubhus &<br />

<strong>Hornbæk</strong>hallen<br />

Tlf.: 49 70 27 91 fax: 49 70 25 03<br />

kontortid: hverdage kl. 9-11<br />

Carl Bødker Nielsens Vej<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Gamle klubhus<br />

Tlf.: 49 70 27 25<br />

Halinspektør<br />

Stig Petersen, mobil 40 25 58 64<br />

Drejervej 15, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Hjemmeside: www.3100.dk<br />

jb@bc-solution.dk<br />

Redaktør:<br />

Peter Poulsen (ansvarsh.)<br />

Tlf.: 49 70 11 03<br />

Redaktion:<br />

Harry Duus, Hafnia Grafisk<br />

Tlf.: 43 22 52 15<br />

Paw Bak, Hafnia Grafisk<br />

Tlf.: 43 22 52 17<br />

Annoncer:<br />

H.H. Schmidt, tlf.: 49 70 09 84<br />

Layout og tryk:<br />

Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund<br />

Forsidefoto af: Harry Duus<br />

Oplag: 3.920<br />

Stof til næste nummer<br />

senest onsdag den 30. marts<br />

2 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> indkalder hermed til ordinær<br />

Hovedgeneralforsamling<br />

Søndag den 24. april 2005<br />

kl. 10.00 i Klubhuset<br />

Dagsorden i henhold til vedtægterne.<br />

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være<br />

hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.<br />

I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen på<br />

et mindre morgentraktement.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong>s Idræts- og Kulturpris 2005 uddeles i<br />

forbindelse med hovedgeneralforsamlingen.<br />

Se mere om Idræts- og Kulturprisen på<br />

www.3100.dk/HIF<br />

På hovedafdelingens vegne<br />

Peter Poulsen<br />

Hovedformand<br />

Generalforsamlingstid<br />

Der er i øjeblikket fuld gang i afdelingernes generalforsamlinger, og indtrykket<br />

heraf er, at det gennemgående går godt for <strong>Hornbæk</strong> I.F.’s mange og<br />

alsidige afdelinger.<br />

HIF-Informerer 2005<br />

Deadlines:<br />

April nr. Deadline onsdag den 30. marts<br />

Maj nr. Deadline onsdag den 27. april<br />

Juni nr. Deadline onsdag den 25. maj<br />

Indlæg sendes til:<br />

E-mail: hafniagrafisk@hafniagrafisk.dk<br />

Post: Hafnia Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund


Et lille surt opstød vil jeg dog tillade mig at komme<br />

med, idet det ikke skal være nogen hemmelighed,<br />

at forretningsudvalget er skuffet over den manglende<br />

mødedeltagelse på sidste Hovedbestyrelsesmøde<br />

i december måned, og vi føler ikke der<br />

pt. er den fornødne opbakning til alt det, der tager<br />

sit udgangspunkt i hovedafdelingens mange<br />

opgaver, som også har stor betydning for afdelingerne<br />

– dette være sig klubhuset og kiosken samt<br />

klubbladet og meget mere. En større opbakning til<br />

hovedafdelingens mange opgaver kunne godt udvises<br />

fra afdelingernes side.<br />

Så derfor forventer vi også en større mødedeltagelse<br />

på næste hovedbestyrelsesmøde, der afholdes<br />

torsdag den 31. marts kl. 19.00 i klubhuset.<br />

Medlemstal i <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong><br />

Hovedafdelingen har lavet en medlemsopgørelse<br />

pr. 1. februar 2005. Denne opgørelse viser, at<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> nu har 3634 medlemmer,<br />

mod 3369 medlemmer den 1. februar 2004,<br />

altså 265 flere medlemmer – den fortsatte medlemsfremgang<br />

viser, at der er kommet 523 flere<br />

medlemmer i <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> de sidste 2<br />

år.<br />

Medlemstallene for de enkelte 15 afdelinger ser<br />

således ud – tallet i parentes viser medlemstallet<br />

den 1. februar 2004: – Golf 1125 (1103) medlemmer,<br />

– Gymnastik 605 (459) medlemmer, – Tennis<br />

382 (313) medlemmer, – Fodbold 357 (336) medlemmer,<br />

– Badminton 290 (297) medlemmer, –<br />

Gedden 201 (168) medlemmer, – Håndbold 162<br />

(245) medlemmer, – Bridge 109 (76) medlemmer,<br />

– Ski 97 (121) medlemmer, – Fodboldens Venner<br />

95 (87) medlemmer, – Petanque 64 (66) medlemmer,<br />

– <strong>Hornbæk</strong> Skytteforening 55 medlemmer –<br />

4 F 41 (36) medlemmer, – <strong>Hornbæk</strong> Scenen 30 (21)<br />

medlemmer og Volleyball 21 (13) medlemmer.<br />

I forhold til sidste år er Karate afdelingen (28 medlemmer)<br />

nedlagt den 7. juni 2004, og <strong>Hornbæk</strong><br />

Skytteforening (55 medlemmer) er optaget som<br />

medlem af <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> den 1. juli<br />

2004.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> er og bliver Helsingør<br />

Kommunes største idræts- og kulturforening – og<br />

lad os sammen værne om dette til gavn og glæde<br />

for de 3634 medlemmer.<br />

Haltimefordeling<br />

Timefordelingsmødet for træningstider i <strong>Hornbæk</strong><br />

Hallen og på <strong>Hornbæk</strong> Skole som blev afholdt den<br />

22. februar gik heller ikke i år så nemt. Dette skyldes<br />

bl.a., at vi i <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> er blevet<br />

mange flere aktive medlemmer, og alle vil helst<br />

træne i <strong>Hornbæk</strong> Hallen. Men der er desværre fortsat<br />

afdelinger, der må træne på <strong>Hornbæk</strong> Skole,<br />

hvor det også kniber med den fornødne plads og<br />

tider.<br />

Dog vil jeg tilføje at lidt mere samarbejde mellem<br />

de enkelte afdelinger der ønsker træningstider i<br />

hallen og på skolen var ønskeligt og en større forståelse<br />

og respekt for hinandens idrætsgrene vil<br />

bestemt ikke skade sagen – derfor vil jeg gerne<br />

opfordre de afdelinger der deltog på timefordelingsmødet<br />

til at sætte sig sammen igen for at prøve<br />

at løse de hængepartier, der ikke blev løst på<br />

mødet, således at alle tilgodeses på den bedst<br />

tænkelige måde – vi må og skal selv løse dette<br />

ellers vil der være andre der gør det for os.<br />

Dette store pres på halfaciliteterne, og den medlemsfremgang<br />

flere af afdelingerne har haft de<br />

seneste år, beviser med al tydelighed, at der er et<br />

stort behov for yderligere halkapacitet i <strong>Hornbæk</strong>.<br />

Jeg vil derfor overveje en henvendelse til Helsingør<br />

kommunes idrætsudvalg med henblik på et møde<br />

om den manglende halkapacitet i <strong>Hornbæk</strong>.<br />

HSU<br />

Der afholdes repræsentantskabsmøde i Helsingør<br />

Sports Union Torsdag den 17. marts 2005 kl.<br />

19.00, i Helsingør Hallen. Jeg vil opfordre alle de<br />

afdelinger, der er berettigede til at deltage i dette<br />

møde, til at møde op og gøre deres indflydelse<br />

gældende – der må og skal ske noget “mere” i HSU<br />

ellers kan man lige så godt tage konsekvensen og<br />

nedlægge Helsingør Sports Union.<br />

“Ildsjælefest” i Helsingør Kommune<br />

Lørdag den 5. februar 2005 afviklede Helsingør<br />

Kommunes Idrætsudvalg for 3. gang et arrangement<br />

i Helsingør hallen, kaldet “Ildsjælefest” for frivillige<br />

ledere i kommunes mange idrætsforeninger.<br />

En god aften med lidt nytænkning hvad festen<br />

angår – jeg vil gerne sige tak til idrætsudvalget for<br />

en god fest, som fortsat kan udvikle sig med nye<br />

tiltag.<br />

Peter Poulsen<br />

Hovedformand<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 3


4 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Fl¸ Flügger gger farver<br />

st¯tt støtter er<br />

sporten<br />

Malermester Flemming Larsen<br />

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54<br />

≈ben Åben 9-17.30, fredag 9-18, l¯rdag lørdag 9-13<br />

Ndr. Strandvej Strandvej 343, 3100 HornbÊk. <strong>Hornbæk</strong>. Tlf. 49 70 02 56<br />

≈ben Åben 9-17.30, fredag 9-18, l¯rdag lørdag 9-13<br />

hornbæk<br />

materialhandel<br />

ndr. strandvej 342a<br />

3100 hornbæk<br />

tlf.: 49 70 00 26<br />

MATAS støtter<br />

idrætten i <strong>Hornbæk</strong><br />

www.flugger.dk<br />

0051R03<br />

• Træfældning<br />

• Flishugning<br />

• Hegnsopsætning<br />

(Folde, dyre<br />

& raftehegn)<br />

• Nyplantning<br />

• Brænde<br />

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager<br />

<strong>Hornbæk</strong>vej 708 – “Abellund”<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 4975 8355<br />

Mobil: 2044 7133<br />

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk<br />

www.lumberjacks.dk


Badminton<br />

Klubmesterskaberne 2005<br />

Det er langt fra nogen hemmelighed, at klubmesterskaberne igen i år blev<br />

en kæmpe succes.<br />

Vi kunne få alle kampene presset ind på en søndag sidst i januar, og her<br />

blev alle klubbens spillere i alle aldre samlet til at dyste om håneretten den<br />

kommende sæson. Dagen var fuldt med spændende, intense, nervepirrende,<br />

seværdige og prægtige kampe. Især ungdomsspillerne fik foldet sig<br />

ud og vist, hvor dygtige de var blevet i årets løb til stor tilfredshed for den<br />

imponerende skare af heppende forældre, der var mødt op! Motionisterne<br />

fik vist, at alder ikke er nogen hindring for at spille flot badminton, og<br />

seniorerne fik vist, at klubbens førstehold har en talentmasse i rivende<br />

udvikling.<br />

Andreas<br />

Selvom rigtig mange havde fortjent at blive nævnt, udskiller følgende sig<br />

ved at opnåede topplaceringer:<br />

Ungdom let øvet Herresingle Mads Brydesen<br />

Ungdom let øvet Herredouble Christian Bonde/Mads D. Munk<br />

U11/U13 Herresingle Victor Drachmann<br />

U11/U13 Herredouble Victor Drachmann/Nicklas Røn<br />

U13/U15 Herresingle Martin Verder Ipsen<br />

U13/U15 Damesingle Caroline L. Andersen<br />

U13/U15 Herredouble Ulrick Drachmann/Mads J. Frodegaard<br />

U13/U15 Mixdouble Caroline L. Andersen/Mads J. Frodegaard<br />

U17 Herresingle Mathias Fritzen<br />

U17 Herredouble Jonas Brauer/Mathis Fritzen<br />

Senior Damesingle Mija Stahlschmidt<br />

Senior Herresingle Andreas Fritzen<br />

Senior Damedouble Astrid Beck/Mathilde Fritzbøger<br />

Senior Mixdouble Pia Fritzbøger/Morten Røn<br />

Senior Herredouble Andreas Fritzen/Christopher Nordberg<br />

Motionist Herresingle Lemmy Hinrichsen<br />

Motionist Damedouble Kate Rørbæk/Connie Bogattke<br />

Motionist Mixdouble Janne Petersen/Hans Jørgen Beck<br />

Motionist Herredouble Klaus Sennefelder/Keld Hansen<br />

Se flere billeder på www.3100.dk<br />

Træningskamp mod Helsingør<br />

16 af klubbens talentspirer i alderen mellem 10 og 14 år fik i december<br />

muligheden for at prøve kræfter med storebrorklubben Helsingør. Grundet<br />

manglende forældreopbakning måtte vi tage med toget. Vi havde medbragt<br />

en kasse sodavand, som var guleroden til det hold, der trak sig sejrrigt<br />

ud af træningskampen. I alt blev det til over 33 kampe. Næsten alle<br />

ufattelig jævnbyrdige. Og det var på trods af, at stort set alle <strong>Hornbæk</strong>s<br />

Bestyrelsen:<br />

Formand<br />

Niels Fritzbøger<br />

Tlf.: 49 70 07 73<br />

Rødtjørnevej 8, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: nfr@ncc.dk<br />

Næstformand<br />

Kjeld Hansen<br />

Tlf.: 49 70 24 77<br />

Jupitervej 67, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: keldh@mobilixnet.dk<br />

Sekretær<br />

Liselotte Kartman<br />

Mobil: 28 90 69 14<br />

Holmevænget 2C<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: lika@buksesnedkeren.dk<br />

Kasserer<br />

Karin Mathiesen<br />

Tlf.: 49 70 04 40<br />

Havreholmvej, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: kasm@bgbank.dk<br />

Banefordeler<br />

Margit Fritzbøger<br />

Tlf.: 49 70 01 98 / 49 70 01 83<br />

Holmevænget 13A<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Suppleant<br />

Spilleudvalg:<br />

Motionistformand<br />

Hans Jørgen Beck<br />

Tlf.: 49 70 22 30<br />

Ole Piis Vej 4, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: hjb@bc-solution.dk<br />

Seniorformand<br />

Niels Fritzbøger<br />

Tlf.: 49 70 07 73<br />

Rødtjørnevej 8, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: nfr@ncc.dk<br />

Juniorformand<br />

Christine Bogattke<br />

Mobil: 22 54 43 21<br />

Mads Holmsvej 42B<br />

3000 Helsingør<br />

e-mail:<br />

bogattkeservice@mail.tele.dk<br />

Turneringsudvalg<br />

Jette Beck<br />

Tlf.: 49 70 22 30<br />

Ole Piisvej 4, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: jette@beck.name<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 5


Badminton<br />

spillere var lavere rangerende end Helsingørs frempacede,<br />

ivrigt trænende spillere. Faktisk løb vi af<br />

med en overraskende sejr! Samtlige af vores spillere<br />

kæmpede og leverede fremragende spil.<br />

Super flot! Og ja, jeg må indrømme, at jeg som træner<br />

ikke kunne lade vær med at være lidt stolt og<br />

indvendig næsten hovere en smule. Og hvad der<br />

glædede mig endnu mere, var spillernes evne til<br />

uopfordret at heppe på hinanden og gøre træningskampen<br />

til en social og hyggelig dag for alle.<br />

Kampen blev da også sluttet af med en hyggelig<br />

3.halvleg, hvor de vundne sodavand og en ordentlig<br />

omgang æbleskiver blev fortæret. Også her tror<br />

jeg, vi hev en kneben sejr i land.<br />

Andreas<br />

Juleafslutning i ungdomsafdelingen<br />

Året blev som vanligt sluttet af med en gang julehygge.<br />

Der var hængt sorte sække på nettene, så<br />

spillet med fjerbolden blev betydelig besværliggjort.<br />

I en til lejligheden arrangeret turnering spillede<br />

små og store sammen. En begivenhed der<br />

kunne give enhver bedstemor tårer i øjnene. Der-<br />

Kvistgaard Tæppemarked<br />

6 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Kongevejen 322<br />

3490 Kvistgård<br />

Tlf. 49 13 94 94<br />

Inspiration til gulve<br />

udover bød dagen på diverse små julelege og konkurrencer.<br />

Næsten alle var udklædte. To udmærkede sig ved<br />

at overstråle alle andre med fantasifuldt, jule-inspireret<br />

udklædning. Det var Molly og Aske, som da<br />

også modtog fornemme gaver. Også her sluttedes<br />

dagen af i klubhuset med æbleskiver og fremførelse<br />

af slagsange, som de i løbet af dagen havde<br />

fundet på, for den jublende horde af forældre.<br />

Andreas<br />

Motionisthold Vore brave motionisthold spillere<br />

ses nu i et lækkert H2O outfit. Tak til H2O (Liselotte)<br />

for at fremtrylle de meget venlige priser, tak til<br />

BG Bank (Jesper) og Hamlet (John) for sponsorbidrag,<br />

som alt i alt har givet de glade motionister<br />

mulighed for at købe det nye seje spillertøj til en fornuftig<br />

penge. Det yndefulde islet med damerne i<br />

fikse nederdele, har skabt rift om herre pladserne<br />

på holdene, og håb om forøget tilskuer interesse<br />

til hjemmekampene. Se iøvrigt de glade motionister<br />

på www.3100.dk<br />

Hans Jørgen<br />

60 93 49 66<br />

Vin · Tilbehør · Gavepakker<br />

Carsten Rex, Spicavej 3, <strong>Hornbæk</strong><br />

www.rexwine.dk<br />

Tlf.: 49 70 18 63 / 60 93 49 66


Helsingør<br />

svømmehal<br />

Offentlige tider:<br />

Mandag 14.30-22.00 Tirsdag 08.00-17.00<br />

Onsdag 13.00-22.00 Torsdag 14.00-17.00<br />

Fredag 08.00-17.00 lør.-søn. 09.00-16.00<br />

Motionssvømning:<br />

Mandag til og med fredag 06.30-08.00<br />

Samt onsdag 20.00-22.00<br />

Sol, massage , velvære, leg<br />

og hygge for familien<br />

i Helsingør svømmehal.<br />

Barnkob & Danielsen<br />

Registreret Revisionsanpartsselskab<br />

Sennepsbakken 15 · 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 70 20 58 29 · Fax 49 15 00 89<br />

www.barnkob-danielsen.dk<br />

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk<br />

Salon Musette<br />

Margit Fritzbøger<br />

A. R. Friisvej 2 · 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 01 98<br />

Stainless CONVEYOR Aps<br />

alt i rustfrit<br />

JENS SCHULTZ<br />

Engholmvej 1 • DK-3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. +45 49 70 05 96 • Fax. +45 49 70 05 96 • E-mail: st.con@get2net.dk


<strong>Hornbæk</strong> bådeklub<br />

Formand<br />

William Leedgaard<br />

Tlf.: 49 70 49 45<br />

Skovvænget 7<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: leedgaard@stofanet.dk<br />

Næstformand & Joller<br />

Jens Kristian Pedersen<br />

Tlf.: 49 70 09 69<br />

Stolemagervej 12<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: dkjkp@coloplast.com<br />

Kasserer<br />

Ann-Birthe Rasmussen<br />

Tlf.: 49 70 29 33<br />

Ndr. Strandvej 327<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: ann-b@stofanet.dk<br />

Sekretær/PR<br />

Benn Bak<br />

Tlf.: 49 70 32 64<br />

Syrenvej 40<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: bennbak@mail.dk<br />

Kølbåde<br />

Steen Guttknecht<br />

Tlf.: 49 70 37 10 / 40 56 11 22<br />

Uranusvej 22<br />

Saunte<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

e-mail: steen@guttknecht.dk<br />

klubhus & udlejning<br />

Nis Kragelund<br />

Tlf.: 49 70 12 76<br />

Skovvænget 16C<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> Bådeklub<br />

Tlf.: 49 70 23 98<br />

Havnevej 30<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

www.hornbaekbaadeklub.dk<br />

8 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Nyt fra bestyrelsen<br />

Det er besluttet at udskifte den interne meget smalle vindeltrappe med en<br />

bredere kvarttrappe, der både giver bedre højde samt gør det muligt at 2<br />

personer kan passere hinanden. Gennemførelsen varetages af Ole Andersen,<br />

Michael Fritzen og Henrik Nielsen. Trappen leveres af Trappekompaniet<br />

og installeres fra 11. april.<br />

Samtidig installeres omklædningsbænke og knager i underetagen til omklædning<br />

for jollesejlere. Alt forventes klart til standerhejsningen den 30.<br />

april.<br />

Klubaften torsdag den 10. marts kl. 19.30<br />

Vor olympiske medaljetager fra Athen og verdensmester 2004 i dameyngling<br />

Christina Otzen gæster os, og vil fortælle for både juniorer og seniorer<br />

om at tage det mentale gearskift fra lokale sejladser til olympisk aspirant.<br />

Hvad det krævede og hvordan det gik. Vi får hele historien, om hvorfor hun<br />

faldt i vandet, og hvad der skete på startlinien i sidste sejlads, da hun reelt<br />

tabte sin sølvmedalje og i stedet fik en bronzemedalje. Vi håber på rigtig<br />

mange såvel unge som lidt ældre kommer. Det er jo ikke hvert år, vi kan få<br />

en OL/VM stjerne til indlæg i <strong>Hornbæk</strong> Bådeklub.<br />

Sejlerskolen<br />

Palle, Lars og Steen fortsætter deres succesrige sejlerskole med skolebåden<br />

Magda. Der optages 9 elever til forsæsonen maj og juni og 9 elever til<br />

eftersæsonen august og september. Prisen er kr. 500,- for en halvsæson<br />

og 900,-, hvis man ønsker at være med hele sejlsæsonen. Herudover kræver<br />

det naturligvis medlemskab i bådeklubben. Tilmelding skal ske til Palle<br />

Sederberg på telefon 49704962. Hvis du er interesseret så skynd dig,<br />

vi plejer hurtigt at få en venteliste. For tilmeldte vil der være koordinationsmøde<br />

mandag den 11. april kl. 19.30. Information i øvrigt på<br />

www.hornbaekbaadeklub.dk<br />

Påskefrokost<br />

Der er som traditionen kræver påskefrokost i bådeklubben påskelørdag kl.<br />

13.30, hvor festudvalget som sædvanligt vil sørge for en rigtig god og hyggelig<br />

frokost til en meget rimelig pris. Tilmeldelse i bådeklubben eller til Nis<br />

på telefon 49701276.<br />

Åben reception lørdag den 12. marts fra kl. 16.00<br />

Vor klubhusforvalter Nis Kragelund fylder efter sigende 70 år og inviterer<br />

alle venner/medlemmer til at komme. Der skulle være indkøbt rigeligt til<br />

såvel at spise og til at drikke til.


Armani<br />

Gant<br />

Marlboro<br />

Henri Lloyd<br />

Geox<br />

Sebago<br />

Utzon<br />

Bitte Kai Rand<br />

Ivan Grundahl<br />

Eva & Claudi<br />

Murphy & Nye<br />

www.skibshandlen.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> Skibshandel<br />

Lør og Søn 10-17.30 / Man -Fre 11-17.30<br />

Vi er eksperter i driftsikkerhed til søs og<br />

vi har salg af alle typer marinemoterer.<br />

Vi udfører professionel service til din båd<br />

og motor, mekanisk og elektrisk.<br />

Stort lager med mange reservedele og<br />

tilbehør<br />

Vi servicerer erhvervs og fritidsbåde.<br />

Vor servicebiler kommer over<br />

hele Sjælland.<br />

Kontakt os for mere information om<br />

optimal driftsikkerhed til søs.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 9


Fodbold<br />

Postadresse<br />

<strong>Hornbæk</strong> IF – fodbold<br />

Postbox 48<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

peter.clausen@mail.tele.dk<br />

Formand<br />

Kaj Flyger<br />

Ndr. Strandvej 285 B<br />

3140 Ålsgårde<br />

Tlf.: 49 76 39 37 / 36 14 47 51 /<br />

29 23 47 51<br />

kflyger@csc.com<br />

flyger@pc.dk<br />

Kasserer<br />

Henrik Olsen<br />

Drejervej 17, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 45 47<br />

ho@helsinge-kommune.dk<br />

Sekretær<br />

Peter Clausen<br />

Saturnvej 24, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 83 / 49 70 89 00 /<br />

22 55 00 25<br />

peter.clausen@mail.tele.dk<br />

Seniorformand<br />

Thomas Lynge<br />

Sauntevej 55 B, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 44 28 / 21 43 60 60<br />

thomaslynge@mailme.dk<br />

10 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Velbesøgt generalforsamling<br />

Fodboldafdeling afviklede lørdag 29. januar den ordinære generalforsamling<br />

i klubhuset. Eneste nyvalg var kasserer Henrik Olsen. Han afløste Betina<br />

Porsgaard, der trapper lidt ned efter mange års tro tjeneste. Hun modtog<br />

gaver og pæne ord fra formand Kaj Flyger. Generalforsamlingen lå<br />

umiddelbart før seniorspillernes træningsstart, så omkring 50 medlemmer<br />

deltog. Fodboldafdelingen ændrer lidt i strukturen omkring bestyrelse og<br />

underliggende udvalg, så en del af det daglige arbejde flyttes til to udvalg<br />

for henholdsvis ungdom og senior. Læs mere om generalforsamlingen på<br />

www.3100.dk<br />

Dygtige fodboldpiger<br />

<strong>Hornbæk</strong>s fodboldpiger modtog som afslutning på sidste sæson DBU’s<br />

fairplay pris, og som bevis fik pigerne t-shirts og dette banner. DBU havde<br />

igennem hele sæsonen fulgt alle de mange turneringer, og på den måde<br />

fundet frem til de hold, som havde gjort sig fortjent til denne hæder.<br />

Nu er de dygtige piger igen blevet begavet med nyt tøj. Holdet har modtaget<br />

Onside Sports legat, til indkøb af træningstøj, så nu kan pigerne opleves<br />

på de træningsbanerne iført deres smarte træningssæt.<br />

Den store succes med pigefodbold i <strong>Hornbæk</strong> har lokket flere og flere piger<br />

til for at træne med, så der bliver rift om pladserne på holdet. Ligesom den<br />

øgede tilgang måske medfører, at <strong>Hornbæk</strong> IF skal tilmelde et hold yderligere<br />

i årgangen 91-92.<br />

Da også lidt yngre piger står på spring, opfordrer klubben endnu flere piger<br />

i årgangen 93-95 at komme til klubben og prøve sig af i fodboldens rækker.<br />

Man kan finde telefonnumre og andre oplysninger på klubbens hjemmeside<br />

www.3100.dk<br />

At træningen er organiseret og god, vidner den seneste <strong>Hornbæk</strong> Cup om,<br />

for her fik flere af <strong>Hornbæk</strong> pigerne gode karakterer i unionstrænerens lille<br />

sorte bog, til kommende opgaver på et udvalgt hold. Pigerne er også<br />

villige til at yde, for som Caroline Sønnichsen og Simone L. Gregersen,<br />

sagde efter fredagens træning, – det var super god træning for det var hår-


dere end det plejede at være. Eller som Rikke Timmner udtrykte det efter<br />

den sidste turnering, – hvornår skal vi spille igen? Der er fart på pigerne i<br />

<strong>Hornbæk</strong>, og mon ikke de snart optræder i spalterne igen, når de næste<br />

pokaler er hentet hjem.<br />

Alle puljer er klar<br />

På vores hjemmeside www.3100.dk kan nu ses alle den kommende<br />

sæsons puljer. Fra torsdag 3. marts kan man samme sted se turneringsplan<br />

for samtlige hold. Sæsonen indledes lørdag 9. april, hvor både førsteog<br />

andethold spiller hjemmekampe.<br />

Optimisme inden sæsonstart<br />

Der er ingen tvivl om at <strong>Hornbæk</strong>s seniorspillere får noget at se til i år efter<br />

de to oprykninger i sæsonen 2004. De to hold skal i år spille i serie 2 og 4,<br />

og forberedelserne til den kommende sæson blev indledt lørdag 29. januar.<br />

Trods de nye og større udfordringer, var der optimisme at spore blandt<br />

spillere og ledere.<br />

Førsteholdets nye træner John Larsen og hans assistent Kim Porsgaard<br />

kan glæde sig over tilgangen af Michael Pedersen, der er vendt hjem til<br />

barndomsklubben efter en række år som nøglespiller i Helsingør IF. Ny er<br />

også Casper Porsgaard, der er vendt hjem til seniorfodbold efter to ynglingeår<br />

i Helsingør. På plussiden skal det også noteres, at en af de mange<br />

unge, Christian “TJ” Jacobsen er klar igen efter en skadespause på et halvt<br />

år, og så er de to “gamle” måltyve, Mads Christiansen og Michael Nissen,<br />

begge opsat på meget mere, end det blev til i sidste sæson, hvor ingen af<br />

de to trænede nævneværdigt.<br />

Eneste minus er, at man må undvære en af de offensive kræfter fra sidste<br />

sæson, Patrick Petersen, der prøver evnerne af i Helsingør.<br />

John Larsen, der har masser af erfaring fra både Superliga og landshold,<br />

får som nævnt Kim Porsgaard som assistent, og så skal Jesper Lorensen<br />

specialtræne målmændene. Lars Christensen fortsætter på den vigtige<br />

post som holdleder og så fortsætter man med vask af træningstøj for de<br />

bedste spillere. For nylig blev helt nyt H2O træningstøj taget i brug, sponseret<br />

af PIT Stop i Helsingør. Forholdene er således i orden for spillerne,<br />

der på startdagen fik informationer af den nye træner om diverse planer for<br />

sæsonen. Den tidligere landsholdsspiller ser store muligheder i de mange<br />

unge spillere, der kan blive endnu bedre. Truppen tæller endvidere mange<br />

rutinerede kræfter, og alt i alt har man en bred trup med mange kvalificerede<br />

emner. Udover kampene i serie 2 og 4 deltager <strong>Hornbæk</strong> også i landspokalturneringen<br />

og i DBU’s U/21-turnering.<br />

Trænerne forventer opbakning fra spillerne via et stort og stabilt fremmøde<br />

til træningen, der vil foregå på tirsdage og torsdage. Spillerne vil selv blive<br />

aktiveret omkring bødesystemer og sociale arrangementer, som skal være<br />

med til at bringe holdene på rette vej. Alle seniorspillere træner på samme<br />

tid i <strong>Hornbæk</strong>, og chef for andetholdet er i år Steen Jørgensen. Rygter fortæller,<br />

at flere af klubbens lidt ældre spillere fra old boys og veteranholdene<br />

satser på træning om torsdagen, når græsset grønnes.<br />

Ledelsen af Old Boys holdet overtages i øvrigt af Lars Leo Jensen og Niels<br />

Halkjær, der afløser Poul Lerche.<br />

Man kan følge seniorspillernes forberedelser på vores hjemmeside<br />

www.3100.dk<br />

Styregruppe, ungdom<br />

Ivan S. Jensen (Formand)<br />

Smedevænget 8, Saunte,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf: 49 76 50 55 / 20 80 32 00<br />

danijos@mail.dk<br />

Henrik Olsen (Administrator)<br />

Drejervej 17, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 45 47<br />

ho@helsinge-kommune.dk<br />

Carsten Nielsen (Sportschef)<br />

Støberens Vænge 8,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 31 13 / 40 26 67 69<br />

carlo5b@tdcadsl.dk<br />

Jørgen Olsen (Sportschef)<br />

Bødkervej 2, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 21 72<br />

Tlf. arb.: 49 28 38 81<br />

bodkervej2@hotmail.com<br />

Piger<br />

Bjørn Hoffmann<br />

Hornebyvej 7, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 07 07 / 30 70 71 36<br />

benhoffdk@msn.com<br />

Sponsorer<br />

Ivan S. Jensen<br />

Smedevænget 8, Saunte,<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 76 50 55 / 20 80 32 00<br />

danijos@mail.dk<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 11


Viden er god<br />

medicin<br />

– spørg på<br />

apoteket<br />

Sauntevej 2 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · 49 70 00 62<br />

49 70 25 48<br />

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!<br />

Kim Lykkegaard<br />

Bygningskonstruktør<br />

Rådgivning · Renovering<br />

Om- og tilbygninger · Byggestyring<br />

Døre og vinduer<br />

Holmegårdsvej 3 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk<br />

DYHL ELECTRIC<br />

• Lys<br />

• Kraft<br />

• EDB<br />

• Nybygning/ombygning<br />

Tømrerarbejde - Hovedentreprise<br />

Rådgivning - Byggestyring<br />

- Kvalitetsbyggeri med stil -<br />

PNC Byg - Holmegårdsvej 5 - 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

v. Peter N. Christophersen<br />

Tlf. 40 62 03 58 - pnc@tdcadsl.dk<br />

Engholmvej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 49 25<br />

Fax 49 70 49 23


4FForeningen for forhenværende formænd<br />

4F årsfest 2005 – 4F ER FLYVENDE<br />

Årsfesten 2005 var en lidt anderledes flyvetur, der begyndte med, at de 43<br />

turgæster mødte op på <strong>Hornbæk</strong> Flyveplads og købte billetter til turen.<br />

Efter et meget omhyggeligt sikkerhedscheck, (man kan ikke være for forsigtig<br />

med, hvem man lukker ind), blev vi vist hen til vore nummererede<br />

pladser i flyet af de smilende stewardesser. Efter en kort pause, hvor vi alle<br />

sammen blev klar over, at charter-selskabet havde lejet et meget gammelt<br />

fly, hvor varmen var gået i stykker, men nej, vi var hurtigt i luften og fik den<br />

obligatoriske sikkerhedsdemonstration, der lignede en gammeldags gymnastiskopvisning<br />

efterfulgt af flyversjus servering. Over højtaleren fornemmede<br />

vi, at besætningen ikke var helt klar over, hvor vi skulle hen, men at<br />

det var et eller andet sted inden for landets grænser. Vi landede uden varige<br />

mén og flyttede bagagen (og stolene) til den nærliggende restaurant.<br />

Her satte vi os forventningsfulde ned og gjorde klar til aftenens festligheder.<br />

Restauranten havde ry for at være et sted, hvor gæsterne aldrig blev skuffet,<br />

og denne aften var ingen undtagelse. Kokkene Merete, Susanne og Jesper<br />

havde sørget for en stor, lækker buffet med traditionelle danske retter.<br />

Før vi kom i gang med de festlige aktiviteter for alvor, holdt næstformanden<br />

en formidabel årlig tale i rigtig dronninge-nytårsaften-stil og mindede<br />

os om “at rejse er at leve” og læste derefter op af et lettere modificeret H.C.<br />

Andersen eventyr.<br />

Derefter rejste Bent Bæk sig og sagde noget pænt om bestyrelsen, der<br />

som altid har knoklet for, at festen skulle blive en succes. Naturligvis var<br />

forsamlingen helt enige heri, og der blev skålet hjerteligt.<br />

Så kom vi til den mere alvorlige del af aftenens begivenheder, hvor næstformanden<br />

delte forskellige opgaver ud til de seks borde, og vi skulle så til<br />

at bruge de små grå celler. Opgaverne gik ud på at finde ud af, hvilken<br />

landsdel, der blev beskrevet i opgaven og derefter samle point ved at nævne<br />

bynavne, kendte personer, og endelig skulle hvert bord synge en sang<br />

fra egnen “med hver sit næb”. Bord 1, der trak landsdelen længst mod<br />

vest, kendte så lidt til egnen, at de kun nåede op på miserable 30 point,<br />

mens alle de andre nåede op på det dobbelte. Bord 3 var klar vinder med<br />

deres kendskab til Fyn. Tillykke!<br />

Næstformand<br />

Ellen Jørgensen<br />

Tlf: 49 70 14 76<br />

Skovvej 2<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Kasserer<br />

Michael Kørner<br />

Tlf: 49 70 10 82<br />

Løvvænget 18 B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Sekretær<br />

Thomas Jørgensen<br />

Tlf: 49 70 01 57<br />

Holmegårdsvej 21<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. Medlem<br />

Lone Bruun<br />

Tlf: 49 70 24 46<br />

Holmegårdsvej 18<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. Medlem<br />

Henning Andersen<br />

Tlf: 49 70 24 74<br />

Hornebyvej 59<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 13


4FForeningen for forhenværende formænd<br />

Efter kaffen blev foldedøren til naborummet skubbet<br />

til side, og det evigt populære Hot Spot Banana<br />

Band trådte frem i rampelyset og begyndte<br />

at synge og spille til alles store begejstring.<br />

Gæsterne var flittige til at vove sig ud på dansegulvet,<br />

og resten af aftenen fløj af sted, indtil klokken<br />

pludselig var 1, og musikken skulle indstilles.<br />

Der var tid til at tage en sidste pilsner osv., alt ime-<br />

4FGOLF<br />

Søndag den 31.oktober blev dagen hvor bestyrelsen<br />

med Ellen og Thomas i spidsen havde arrangeret<br />

en ektraordinær Golf turnering. Det blev for<br />

en gang skyld tilrettelagt på en Søndag denne<br />

gang og gudskelov for det, da det regnede hele<br />

lørdagen.<br />

Da jeg nu ikke havde deltaget i disse spændende<br />

dyster før fik jeg det meget ærefulde hverv at “tage<br />

referat” af mødet. Det kan forekomme ualmindeligt<br />

svært at overskue hvad der sker på hele <strong>Hornbæk</strong><br />

Golfklubs golfbane, så derfor begrænser jeg<br />

referatet til hvor jeg selv deltog, håber at I andre kan<br />

tilgive mig.<br />

Vi mødtes kl. 8.30 (Ny vintertid) i <strong>Hornbæk</strong> Golfklubs<br />

klubhus til info og morgenmad. Holdene blev<br />

sat og der skulle spilles “Texas Scramble” (jeg havde<br />

helt glemt danseskoene), men det viste sig at<br />

være et meget spændende teamspil, hvor teamet<br />

spillede videre fra den bedst placerede bold i hver<br />

runde. Jørgen G, var teamleader og Ellen og jeg<br />

skulle så “bære” hjælpe og støtte ham igennem 18<br />

huller. Det blev dog mest omvendt, specielt for min<br />

egen del.<br />

14 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

dens det lykkedes for stewardesserne at rydde<br />

bordene, og gæsterne langsomt sivede bort.<br />

Vi tog vore frakker på og gik ud af lokalerne bare<br />

for at se, at vi ikke var fløjet så langt – men at <strong>Hornbæk</strong><br />

var lige udenfor. En rigtig god fest var forbi.<br />

John Gunn<br />

Da jeg var NY fik jeg lov til at starte fra hul 1. Pyhhha<br />

– nu skulle de bare se hvor langt jeg kunne slå. Sigtet<br />

fejlede ikke noget, kig på bolden, selv tæerne<br />

vendte den rigtige vej, stort fint sving og stort set<br />

alle mine muskler blev spændt til bristepunktet, så<br />

kom slaget vi alle ventede på.<br />

Pinligt – jeg ramte slet ikke, men det blev til en<br />

meget flot piruette og der blev talt om stilkarakterer<br />

fra holdkammeraterne.<br />

Teamleader Jørgen fik hurtigt og sikkert rettet mine<br />

skavanker og næste slag var vist OK.<br />

Herefter gik det rigtigt godt for holdet, der blev<br />

nævt Birdie og Par, selv Bogie et par gange, så jo<br />

det gik fint. Da vi nåede op på Tee til hul 9, lå vi 2<br />

slag over par, men så kom den nok så berømte<br />

midtvejskrise. Boldene havnede de mest mærkelige<br />

steder, der var ofte meget græs eller vand der<br />

hvor endelig fandt dem.<br />

Vi blev enige om at nu skulle koncentrationen<br />

skærpes, så vi kunne komme på ret køl igen. På<br />

13 hul slog Ellen Putte til. Fra stor afstand, måske<br />

10 meter, sendte hun den i hul. Så var der krammer<br />

og “high five” til alle. Her vendte spillet til vores<br />

fordel, vi spillede et par huller i Par og de næste hul-


ler kom hjem i Birdie, joh-joh nu var armene over<br />

hovet igen. Ved det sidste hul 18, havnede vi mellem<br />

træerne, ØV. Men det lykkedes os at få 2 slag<br />

ind på greenen og vi sluttede i par. Sikken en dag,<br />

4 timer og 20 minutter og det var gået så godt og<br />

vi var så sultne.<br />

Der blev serveret en overdådig frokost kl. ca.<br />

14.30, det smagte helt fantastisk. Herefter blev der<br />

uddelt meget flotte præmier til 1. 2. og 3. pladsen,<br />

samt indspils præmier til hul 4 og 14<br />

3. præmien (85 slag) hold 3: Per Svendsen, Thomas<br />

Jørgensen, Kirsten Haagen, Peter Storminger<br />

2. præmien (82 slag) hold 5: Kalle Søgård, Peter<br />

Anderskov‚ Bent Bæk, Hans Jørgen Jørgensen<br />

1. præmien (77 slag) hold 1: Jørgen Grumstrup,<br />

Ellen Jørgensen, Jørn Rudå<br />

Indspil til 4 hul og nærmest hul – her vandt Peter<br />

Storminger i sikker stil<br />

Indspil til hul 14 og nærmest hul – her kom ingen<br />

helt ind på green, men Undertegnede scorede<br />

præmien fordi jeg lå sølle 10 centimeter udenfor,<br />

jeg syntes ellers at græsset var meget kort lige der,<br />

men teamleader fulgte reglerne til punkt og prikke<br />

og gjorde ingen undtagelse.<br />

Der blev trukket lod om en række sponserede<br />

meget lækre Halloween slikkepinde der venligst<br />

var Sponseret af <strong>Hornbæk</strong> Havnekiosk.<br />

Således set og opfattet af Jørn Rudå, som samtidigt<br />

takker for et fantastisk arrangement.<br />

Konfirmation<br />

2005<br />

Lilly kollektionen<br />

i Nordsjælland<br />

fås kun hos:<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 15<br />

Foto: ”LILLY”


Gedden<br />

Klubhus:<br />

Per Bjørnsvej 20<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Thomas Ratzlaff<br />

Tlf.: 49 25 13 20<br />

Mobil: 23 39 23 08<br />

Lindehøj 1<br />

3000 Helsingør<br />

(Adm. & koordination )<br />

T.Ratzlaff@12move.dk<br />

Kasserer<br />

Flemming Nielsen<br />

Tlf.: 48 28 78 05<br />

Kagerupvej 13<br />

3400 Hillerød<br />

(Økonomi)<br />

Flemmingogbirgit@mail.dk<br />

Best. medl.<br />

Erik Ibsen<br />

Tlf.: 49 70 22 99<br />

Ll. Ewaldsvej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

(Klubhus)<br />

Ibsenhornbk@get2net.dk<br />

Best. medl.<br />

Bjørn Andersen<br />

Tlf.: 49 70 13 95<br />

Mobil: 23 23 56 77<br />

Søvænget 23<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

(Klubture)<br />

Best. medl.<br />

Michael Ogilvie-Bronee<br />

Tlf.: 40 82 24 49<br />

Per Bjørnsvej 20 kld.<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Ogilvie@ofir.dk<br />

Best. medl.<br />

Børge Nilsson<br />

Tlf.: 49 70 11 34<br />

Karetmagervej 34<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Best. medl.<br />

Henrik Willum Petersen<br />

Tlf.: 21 27 15 08<br />

Karetmagervej 23<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Hwp@mailtdcadsl.dk<br />

www.3100.dk/gedden<br />

e-mail: gedden@dk2net.dk<br />

16 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Årets klubmester Jacob Thorman får overrakt pokalen af formanden.<br />

Stilling klubmesterskabet 2004<br />

Efter 1. Maj, Ål & sandart, 2. kysttur, <strong>Hornbæk</strong> Open og<br />

Put & take er stillingen således. (1. kysttur aflyst )<br />

Jacob Thorman 56 point<br />

Thomas Ratzlaff 55 point<br />

Mads Rasmussen 50 point<br />

Flemming Nielsen 33 point<br />

Bjørn Andersen 25 point<br />

Morten Skands 10 point<br />

Christoffer Lings 10 point<br />

Kim Geer 8 point<br />

Erik Ibsen 8 point<br />

Juniorklubmesterskabet 2004-11-22<br />

Christoffer Lings 25 point<br />

Formanden<br />

Formandens beretning 2004/2005<br />

Klubhuset<br />

Min sidste beretning handlede blandt andet om, at klubhuset lider af et<br />

svigtende antal medlemmer på klubaftenerne.


Denne tendens er desværre stadig gældende. I år<br />

har vi ny rekord i antal medlemmer i årevis, men<br />

desværre måske bundrekord i antal besøgende i<br />

klubhuset.<br />

Svaret på at ændre denne tendens ligger formentlig<br />

ikke lige for døren. Vi er jo som bekendt en fiskeklub,<br />

og i et klubhus laver man fiskegrej, hører<br />

fortællinger og foredrag, bytter løgnehistorier og<br />

hygger sig. Det mener jeg, at vi sagtens kan leve<br />

op til. Men hvis man ikke søger den slags, så er<br />

klubhuset nok ikke det rette sted at tilbringe de<br />

lange vinteraftner.<br />

Svaret kan også være, at mange i dag ikke har<br />

tiden til at afsætte en aften uden for hjemmets 4<br />

vægge.<br />

Siden sidst har vi afholdt foredrag med Jørn Mossin<br />

fra Sport Dres og den 24. februar kommer Rasmus<br />

Hansen på besøg med video mm.<br />

Mandag den 21. marts holder formanden en lille<br />

præsentation af geddegrejet til forårets fiskeri, så<br />

der skulle også være noget at komme efter i denne<br />

sæson.<br />

Alle medlemmer er derudover mere end velkomne<br />

til arrangere et eller andet. Der er frit valg på alle<br />

hylder.<br />

<strong>Hornbæk</strong> Sø<br />

For en gangs skyld er der ikke blevet sat ål eller<br />

andre fisk ud i søen i 2004.<br />

Danmarks Fiskeriundersøgelser har ganske enkelt<br />

ikke kunnet skaffe sætteål til den rigtige pris, da<br />

efterspørgsel til især Japan er for høj.<br />

Overfiskeri på glasål og moderfisk spiller også en<br />

rolle.<br />

Den tid, hvor der var masser af ål i vores vande er<br />

forbi.<br />

Vi kan efterhånden tale om, at bestanden har<br />

bedst af, at vi genudsætter de fangne ål, hvilket de<br />

fleste vel ikke er vant til.<br />

Gennem årene har vi dog sat så mange ål ud i søen,<br />

at den ikke løber tør de første mange år, og vi håber<br />

på nye sætteål i 2005.<br />

Mht. andre udsætninger har vi ingen planer om at<br />

sætte fisk ud.<br />

Siden sidste generalforsamling, hvor jeg henstillede<br />

til, at sandarterne skulle fredes i søen er der mig<br />

bekendt kun blevet fanget 2 fisk. De er begge fanget<br />

af Jacob Thorman og vejede over 4 kg.<br />

Flotte fisk, men hvor er det ærgerligt, at bestanden<br />

er så lille, som den er nu. Vi kan nu se, at genudsætning<br />

skulle have været praktiseret allerede fra<br />

begyndelsen, især når vi ingen mulighed har for at<br />

sætte sandart ud på ny.<br />

Geddefiskeriet er en helt anden historie<br />

Før isen lagde sig var fiskeriet helt fantastisk.<br />

Bådene var ude 4 gange mig bekendt fra november<br />

til januar med en samlet fangst på i alt 35 gedder<br />

op til ca. 4 kg.<br />

Jeg tror, at vi nu ser udsætningerne af de ca.<br />

100.000 geddeyngel bærer frugt. Aldrig har der<br />

været så mange gedder i søen, som der er nu.<br />

Nu har vi luksusproblemet, at der formentlig er så<br />

mange gedder, at de til en vis grad udkonkurrerer<br />

hinanden og derfor ikke tager så meget på, som<br />

de ellers kunne.<br />

Bestanden af småaborrer, skaller og brasen vil helt<br />

sikkert dale de kommende år med en renere sø til<br />

følge. Jo færre byttefisk, jo større vil de enkelte individer<br />

også blive, så jeg ser muligheder i <strong>Hornbæk</strong><br />

Sø for tiden.<br />

Jeg vil også mene, at man med god samvittighed<br />

kan hjemtage en gedde på et par kg til gryden, med<br />

tanke på, at søen er et letpåvirkeligt miljø, som lynhurtigt<br />

reagerer på overfiskeri.<br />

Lad os komme problemerne i forkøbet denne gang<br />

og ikke havne i samme situation som for 8 - 10 år<br />

siden, hvor bestanden var så decimeret, at fredfiskene<br />

regerede i søen med følgende algeproblemer.<br />

I år har søen været klar det meste af sommeren.<br />

Der har slet ikke været de samme problemer, som<br />

vi kender det fra tidligere, så vi håber, at det er en<br />

blivende tilstand, og søens miljø har nydt godt af<br />

omkloakeringen, Engsøen og udsætningerne.<br />

Arrangementer<br />

Vores 20 års jubilæum blev afholdt med stil ved<br />

<strong>Hornbæk</strong> Sø den 1. maj.<br />

Vi havde over 100 besøgende i det gode vejr, så<br />

det var en stor succes.<br />

Fiskeriet viste sig igen fra sin pæne side og der blev<br />

fanget masser af gedder søen rundt.<br />

Vi har afholdt vores sædvanlige turné indenfor<br />

klubmesterskabet, hvor vi som noget nyt prøvede<br />

en efterårstur på kysten efter havørred.<br />

Det var en klar succes, som vi tager på plakaten<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 17


Gedden<br />

igen i år. Der har været pæn tilslutning til næsten<br />

alle ture.<br />

Put & take turen var ikke så velbesøgt, som den<br />

plejer, men den lå sent i år, så vi vil formentlig rykke<br />

den tilbage til september.<br />

Vores Blå flag arrangement var igen en ubetinget<br />

succes. Denne gang var der også over 50 børn og<br />

unge ved søen for at fiske, så det arrangement er<br />

selvfølgelig kommet for at blive.<br />

Vi har igen købt nye pole-stænger for at imødekomme<br />

efterspørgslen.<br />

En klubtur til Langeland placerede Christian<br />

Skands på Top-10 i Seatrout Open, men ellers blev<br />

der ikke gjort kæmpefangster.<br />

Hjemmesiden/Klubbladet<br />

Klubbladet har altid spillet en stor rolle i foreningen.<br />

En forening kan ikke overleve uden et velfungerede<br />

klubblad og selvom PC’en er kommet, er det<br />

noget særligt over et flot klubblad.<br />

Svagheden i et klubblad ligger i, at vi råder over<br />

begrænset plads og at deadlinen gør, at stoffet<br />

aldrig kan være helt aktuelt.<br />

Derfor er det rart, at vi nu har muligheden for at<br />

være helt aktuelle med hjemmesiden.<br />

Som eksempel kan nævnes, at der mens drengene<br />

var på Langeland blev opdateret på siden 3<br />

gange med deres resultater.<br />

Det er sådan noget, jeg synes er helt suverænt.<br />

Vi har også muligheden for at aflyse en tur i tilfælde<br />

af dårligt vejr, så mange ikke kører forgæves.<br />

Det helt store er dog muligheden for at indsende<br />

fangstrapporter på siden.<br />

En hjemmeside er intet værd, hvis den ikke opdateres<br />

jævnligt. Netop her har rapporterne deres<br />

<strong>Hornbæk</strong> Installationsforretning A/S<br />

Ahrendt-Jensen & Søn<br />

Alt i elektriske anlæg<br />

Hvidevareservice<br />

EDB-installationer<br />

18 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

styrke, for så er der altid noget nyt at læse, hvis<br />

man i sæsonen åbner siden en gang om ugen.<br />

Siden maj 2003 er der indsendt 53 fangstrapporter<br />

samt masser af andet stof, så vi kan med rette<br />

være stolte af hjemmesiden. Dog er det den samme<br />

forfatter til 41 af de nævnte 53 rapporter.<br />

Jeg ved, at flere medlemmer har gjort gode fangster,<br />

så derfor undrer det mig, at man ikke vil bidrage<br />

med et foto og en lille historie til siden.<br />

Svært er det ikke, når man alligevel sidder bag<br />

skærmen.<br />

Afslutning<br />

Som altid vil jeg takke bestyrelse og klubmedarbejdere<br />

for det arbejde I lægger i foreningen.<br />

Jeg håber at I også i kommende sæson vil give en<br />

hånd med og nyde fællesskabet i vores forening.<br />

Jeg håber især, at vi kan mødes ved <strong>Hornbæk</strong> Sø,<br />

når den engang bliver isfri og sammen kan få nogle<br />

gode oplevelser ved vandet.<br />

I samme forbindelse må vi huske at sende en tanke<br />

til folkene, som for over 20 år siden stiftede Gedden.<br />

Mange af dem er stadig aktive i foreningen og<br />

uden Jer var der måske kun alger at komme efter<br />

i vores dejlige klubvand.<br />

4/2-05 ved formanden<br />

TV og antenner 49 70 01 75<br />

Havnevej 6, 3100 <strong>Hornbæk</strong> · Tlf.: 49 70 01 75 · Telefax 49 76 11 75<br />

Kvistgård Trælasthandel<br />

Lokation<br />

Kvistgård Trælasthandel<br />

Egeskovvej 1<br />

3490 Kvistgård<br />

Tlf.: 49 12 50 50<br />

Fax: 49 13 80 37<br />

www.johannesfog.dk


<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 19


Golf<br />

<strong>Hornbæk</strong> Golfklub<br />

Bøtterupvej 2C<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 75 95 70<br />

Fax: 49 75 95 71<br />

E-mail: hgolf@worldonline.dk<br />

Sekretariat<br />

Forretningsfører: Steen Andersen<br />

Sekretær: Birgit Aaholm<br />

Web-adresse<br />

www.hornbaekgolf.dk<br />

Greenkeeper<br />

Louis Jakobsen<br />

Tlf.: 49 75 95 74<br />

Restaurantchef<br />

Susanne Falkenberg<br />

Tlf.: 49 75 95 78<br />

Shoppen<br />

Tlf.: 49 75 95 72<br />

Formand:<br />

Niels Erik Clausen<br />

Tlf.: 20 11 72 35<br />

clausen@postkasse.com<br />

Næstformand:<br />

Kim Parsberg Jakobsen<br />

Regel- og handicapudvalget.<br />

Edb-ansvarlig.<br />

Web-master.<br />

Tlf.: 60 76 55 15<br />

kpj@post.tele.dk<br />

Kasserer:<br />

Alice Nielsen<br />

Tlf.: 49 70 82 68<br />

altani@tele.dk<br />

Baneudvalget:<br />

Jørgen Jensen<br />

Tlf.: 49 70 30 58 / 46 30 01 43<br />

jj@jjstenoggrus.dk<br />

Begyndere og Juniorer:<br />

Flemming Andersen<br />

Tlf.: 49 70 26 48<br />

sufle8@tiscali.dk<br />

20 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Her er noget at se frem til: Grønt græs, dejligt varmt vejr, koncentrerede golfspillere og<br />

et smukt landskab. Billedet er fra Drachmann Cup i sept. sidste år.<br />

Generalforsamling<br />

Da der er stor chance for, at dette blad er dig i hænde inden generalforsamlingen,<br />

skal vi endnu engang minde om, at generalforsamlingen afholdes<br />

torsdag den 10. marts i <strong>Hornbæk</strong>hallen på Carl Bødker Nielsensvej kl.<br />

19.00. Der vil være registrering fra kl. 18.00.<br />

Senior-klubben<br />

Så er vi klar til at tage hul på en ny sæson, selv om mange har været flittige<br />

til at holde motionen ved lige med en gang vinter-golf, ja så er det<br />

unægtelig sjovere når vi igen kan spille hele banen med sommer-greens –<br />

bløde grønne fairways og måske iklædt et lag tøj eller to mindre.<br />

Senior-matcher starter mandag den 4. april.<br />

Der spilles hver mandag, dog undtaget mandag den 16. maj, grundet pinse.<br />

Der spilles 10 hullers Stableford ( hul 1 til 10), tee-of senest kl. 17.00.<br />

De der ønsker det, kan spille 18 huller, resultatet for de første 10 huller er<br />

tællende i matchen.<br />

Der kan spilles hen over dagen, 1. tee er reserveret for seniorer mellem kl.<br />

15.00 og 17.00.<br />

Vælger du at gå ud mellem kl. 15.00 og 17.00 skal du skrive dig på den<br />

opslåede startliste, dette for at sikre at 1. tee kan frigives fra kl. 17.10.<br />

Såfremt Du på runden har scoret mere end 18 point på hul 1 - 9 (gælder<br />

for medl. med hcp. over 37) eller 36 point på 18 huller skal scorekortet afleveres<br />

i postkassen i sekretariatet.<br />

Et ekstra scorekort med resultatet for de 10 huller, der er tællende i seniormatchen,<br />

afleveres til senior-matchledelsen.<br />

Du er selv ansvarlig for at alle scorekort er korrekt udfyldt, og at Du går ud<br />

i det rigtige handicap. I modsat fald medfører dette diskvalifikation.<br />

For at deltage skal herrer være fyldt 55 år inden udgangen af år 2005 og


damer være fyldt 50 år inden udgangen af år 2005. Såfremt een af parterne<br />

opfylder alderskriteriet, kan ægtefælle/samlever deltage uanset alder,<br />

dette for at fremme det sociale samvær. For at deltage skal du have erhvervet<br />

bagmærke.<br />

Match-Fee. 20,- betales før tee-of.<br />

Der spilles i to præmiegrupper:<br />

gruppe et: hcp. 0 til 20,0 -<br />

gruppe to: hcp 20,1 til 54.<br />

Præmieuddeling er hver første mandag i måneden, hvor præmier for den<br />

foregående måned uddeles. I forbindelse med præmieuddelingen er der<br />

fællesspisning ( tilmelding til fællesspisning på den opslåede liste)<br />

Vi glæder os alle til at komme i gang og ser frem til nogle gode oplevelser<br />

på banen og hyggeligt samvær i klubhuset.<br />

KAS<br />

Ugentlige turneringer<br />

Som nævnt ovenfor starter seniorerne deres ugentlige turnering den 4.<br />

april, de øvrige ugeturneringer starter også i uge 14 med herreklubben om<br />

tirsdagen, onsdagsturneringer (ja gæt en gang) om onsdagen, Lochers<br />

piger om torsdagen, elite og juniorer om fredagen og begynderne spiller<br />

første kaninturnering fredag den 15. april.<br />

Turneringsplanerne for vores 6 regionshold<br />

Turneringsprogrammet for vores regionshold er nu lagt fast. Klubben stiller<br />

i år op i ikke mindre end 6 rækker: A, B, C og D-rækken samt to Seniorhold<br />

i henholdsvis A og B-rækken. Alle turneringer spilles i maj og juni. Se<br />

hvem vi skal møde og hvornår ved at klikke ind på www.hornbaekgolf.dk<br />

Få foden under eget bord. Først til mølle...<br />

Da vi skal have nye møbler i klubhusets restaurant, sælges de gamle borde<br />

og stole nu billigt. Sælges i “pakker” som består af 1 bord med 4 stole.<br />

Pris: 250 kr. Henvendelse i sekretariatet på 49 75 95 70.<br />

Turneringsudvalget:<br />

Marianne Schubert<br />

Tlf.: 45 80 30 09<br />

msc@datea.dk<br />

Presse og Information:<br />

Henning Andersen<br />

Tlf.: 49 70 24 74/<br />

46 30 01 40<br />

klogha@post.tele.dk<br />

Bygningsudvalget:<br />

Thomas Jørgensen<br />

Tlf.: 49 70 01 57<br />

mt@mtbyg.dk<br />

Eliteudvalget:<br />

Jens Peter Nielsen<br />

Tlf.:49 70 20 26/<br />

21 71 38 82<br />

eliteudvalg@hornbaekgolf.dk<br />

Mon ikke disse unge mennesker<br />

er utålmodige efter at<br />

komme i gang igen? Billedet er<br />

fra sidste års forårstræningslejr.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 21


Golf<br />

Ventelisten for juniorer er åbnet<br />

Hvis du har et barn eller barnebarn som ønsker at<br />

blive optaget på klubbens venteliste for spillere<br />

under 18 år, er muligheden der nu. Barnet skal<br />

være fyldt 4 år for at blive optaget på ventelisten,<br />

og kan ikke blive aktivt medlem før det år, hvor<br />

han/hun fylder 7 år. Kontakt venligst Birgit i sekretariatet.<br />

Nyt Edb-system i <strong>Hornbæk</strong> Golfklub<br />

<strong>Hornbæk</strong> Golfklub har indgået aftale med Golfbox<br />

A/S om nyt Edb-system til klubadministration,<br />

tidsbestilling og afvikling af turneringer. Tidsbestillingen<br />

som er den funktion flest vil stifte bekendtskab<br />

med anvendes principielt på samme måde<br />

som GOBOOK. Mere information følger når medlemsregisteret<br />

er lagt ind i det nye system i starten<br />

af marts.<br />

Banen<br />

Bestyrelsen har besluttet, at vores egne greenkee-<br />

Tømrerfirmaet<br />

Ole Føge Jensen<br />

<strong>Hornbæk</strong><br />

49 70 32 37 • 28 11 30 40<br />

Fax 49 70 30 74<br />

Engholmvej 3 • Box 43 • ole@foge.dk<br />

Døre · vinduer · Tagrenovering<br />

Salg og rådgivning af:<br />

22 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

pere med hjælp udefra skal udføre arbejdet i forbindelse<br />

flytningen af 3 teesteder (iflg. masterplanen<br />

for forandringer på banen). Arbejdet vil blive<br />

udført så snart vinteren tillader det, og forventes<br />

afsluttet, så det næsten ikke bliver generende for<br />

medlemmerne, når sæsonen starter.<br />

De steder, hvor der skal laves nye teesteder, er:<br />

rød tee på 7. hul, gul tee på 15. hul og gul tee på<br />

16. hul. På 7. flyttes rød tee tilbage til venstre for<br />

gul tee, bag den lille sø, som er dukket op, efter at<br />

træerne ved oplagspladsen er blevet fældet, på<br />

15. rykkes gul tee tilbage og damerne rykker tilbage<br />

og overtager herrernes ‘gamle’ teested. På 16.<br />

flyttes gul tee til venstre og lidt tilbage, så det ligger<br />

mere naturligt på vejen fra 15. til 16. hul. Det<br />

oprindelige gul tee bevares, så det senere kan<br />

anvendes som hvid tee for 3. hul.<br />

Der er udarbejdet ny baneguide, og nye scorekort<br />

er også under udarbejdelse, og vil blive taget i brug<br />

snarest.<br />

ØLPAUSE..!<br />

williams as


HORNBÆK<br />

DK-BENZIN OG NÆRKØB<br />

BENZIN – DIESEL – FYRINGSOLIE<br />

Altid lave priser på dagligvare<br />

f.eks. 5×500 g. DK Kaffe 100,- kr.<br />

• Udlejning af DVD OG VIDEO<br />

• Bagerbrød<br />

• Franske hotdog<br />

• Frimærker<br />

• Taletidskort<br />

• 3-4000KOLDEØLOGVAND<br />

• Spillehal<br />

NODRE STRANDVEJ 312<br />

49 70 20 71<br />

Åbningstider:<br />

6.30-22.00 · L/S 7.00-22.00<br />

Anette Nielsen<br />

49 70 02 13<br />

MANDAG LUKKET<br />

HUSK!<br />

Søndagsåbent<br />

hele året<br />

Åbent:<br />

Mandag-fredag kl. 9.00-19.00<br />

Lørdag + søndag kl. 8.00-16.00<br />

Dansk/fransk a la carte<br />

Selskaber op til 50 personer<br />

Mad ud af huset<br />

Bordbestilling<br />

4970 0479<br />

www.hansenscafe.dk<br />

Havnevej 19 · 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

HAVNEKIOSKEN Telefon: 4970 0354 – Fax: 4970 0374 – E-mail: Kiosk@Post11.tele.dk<br />

Byens største<br />

spillebutik…<br />

Vi forhandler bl.a.<br />

• Tips & Lotto<br />

• Skrabespil<br />

• Varelotteriet<br />

• Landbrugslotteriet<br />

• Radiobingo<br />

Byens største slikbutik…<br />

Hos os kan du bl.a. finde<br />

• Slikmix – 75 varianter<br />

• Børneslik – stort udvalg<br />

• Is fra Frisko<br />

• Sv.Michelsens hjemmelavede<br />

chokolader<br />

• Rigtige flødeboller<br />

Byens største bladbutik…<br />

Vi har blade om alt – bl.a.<br />

• Mode<br />

• Sport<br />

• Indretning<br />

• Biler/motorcykler<br />

• Erotik<br />

• Hobby<br />

Havnekiosken er med i den landsdækkende kiosk-kæde NærKØB.<br />

Har du internetadgang, så klik ind på www.naerkob.dk og se de<br />

aktuelle tilbud – samt en hel masse andet spændende. God fornøjelse.<br />

Byens største servicebutik…<br />

Vi kan hjælpe dig med bl.a.<br />

• Renseriservice<br />

• Kopiservice<br />

• Faxservice<br />

• Fotoservice<br />

• Taletidskort<br />

• HT-kort


Gymnastik<br />

Bestyrelse:<br />

Formand<br />

Kirsten Grønlund<br />

Tlf. 49 70 11 03<br />

Kasserer<br />

Sussie Outzen<br />

Tlf. 49 70 19 67<br />

Sekretær<br />

Anne-Marie Jørgensen<br />

Tlf. 49 70 28 48<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Karin Hvid<br />

Tlf. 49 70 24 15<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Malene Ølbye<br />

Tlf. 49 75 17 10<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Ulla Larsen<br />

Tlf. 49 70 06 36<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Helle Andersen<br />

Tlf. 49 70 12 05<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Hanne Gordon Jensen<br />

Tlf. 49 70 01 61<br />

24 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Gymnastikopvisning og<br />

afslutningsfest<br />

Lørdag den 16. april 2005 i <strong>Hornbæk</strong> Hallen<br />

Gymnastikopvisning afholdes lørdag den 16. april kl 14.00 i hallen og<br />

med efterfølgende fest for alle medlemmer med pårørende.<br />

Hvor svært kan det være?<br />

Borde og stole, lys og lyd er der i forvejen. Det synes vi, at vi vil udnytte.<br />

Kom og vær med og få en festlig aften som afslutning på en god<br />

sæson. I skal selv medbringe mad – så lav en aftale med hinanden<br />

om evt. at lave noget fælles.<br />

Drikkevarer kan købes.<br />

Vi starter umiddelbart efter gymnastikopvisningen – vi skal blot lige<br />

rykke lidt rundt på bordene – forventet start er kl. 18.30.<br />

Pris kr. 20,00 pr. voksen<br />

Lad os i fællesskab gøre dette til en uforglemmelig gymnastikafslutning.<br />

Tilmeldingslister vil blive hængt op i begge skolens gymnastiksale<br />

samt i <strong>Hornbæk</strong> Hallen ved multisalen.<br />

På gensyn<br />

Bestyrelsen for <strong>Hornbæk</strong> IF´s gymnastikafdeling<br />

Årsmærker – uddeles til gymnastikopvisningen<br />

Traditionen tro uddeler vi til gymnastikopvisningen 5, 10 og 15 års mærker<br />

til vores børne- og ungdomsgymnaster.<br />

Gymnaster, der mener, de skal have enten 5, 10 eller 15 års mærker må<br />

meget gerne allerede nu henvende sig til Kirsten Grønlund eller Sussie Outzen,<br />

så vi er sikre på at få alle med.<br />

Amtsopvisninger<br />

<strong>Hornbæk</strong> I.F. har tradition for at deltage i en af de årlige amtsopvisninger<br />

og det gør vi igen i år. Malene Ølby deltager med 3 af sine hold Tons for<br />

tøser, Power Gym og Pigefræs den 6. marts 2005 i Frederiksborghallen.<br />

<strong>Hornbæk</strong>springerne under ledelse af Marianne Skandov og Michael<br />

Pedersen og Gymfunk holdet, ledet af Marianne Skandov deltager i amtsopvisningen<br />

den 12. marts 2005 i Helsingehallen sammen med Cloggingholdet,<br />

der ledes af Lise Skjold Hansen.


Nyt fra “Gang & Løb”<br />

Gang og stavgang<br />

Nu er det snart forår og vi skal holde klubmøde for<br />

bl.a. at aftale alt det spændende vi kan blive enige<br />

om at foretage os i sommermånederne.<br />

Lad os der går, hvad enten det er med eller uden<br />

stave mødes i hallen over en kop kaffe og måske<br />

lidt hjemmebag Torsdag, den 31. marts kl. 14.00.<br />

HUSK, kun hvis du møder op, kan du blive hørt!<br />

Tilmelding er ikke nødvendig og spørgsmål kan<br />

rettes til:<br />

Gang: Hanne Kristensen, tlf.: 49 70 08 57 eller<br />

Stavgang: Henriette Bang, tlf.:49 70 13 00<br />

P.S. Vi foreslår lidt motion efter mødet!<br />

Stavgang bliver mere og mere populært!<br />

Hemmeligheden er at det er sjovere end at løbe og<br />

giver mere motion end gang.<br />

Også her er “Gang & Løb” på banen, vi giver gratis<br />

instruktion og så motionerer vi sammen 2 til 3<br />

gange om ugen. Her er Henriette Bang instruktør<br />

og stavene kan i starten lånes i klubben.<br />

Aftal tid for stavgangsinstruktion med Henriette på<br />

tlf. 49701300.<br />

Rør dig sammen med andre, det er sjovere og<br />

så er det lidt sværere at slippe!<br />

Fra søndag, den 3. april kl. 8.30 tager løberne imod<br />

nye motionister som kunne tænke sig en fremtid<br />

med dyrkning af motionsløb. Vi går nødvendigvis<br />

langsomt men sikkert frem, og det kræver at du<br />

kan afsætte mindst 2 gange om ugen til en halv<br />

times træning under kyndig vejledning og sammen<br />

med os andre. Det vigtigste er et par gode sko!<br />

Foreløbige træningstider<br />

fra 5. april for<br />

LØBerne<br />

Søn- og helligdage kl. 08.00<br />

tirsdage og torsdage kl. 16.30<br />

torsdage kl. 16.00<br />

Henvendelse: Hanne G.J., tlf.: 49 70 01 61<br />

Mødested: HORNBÆKHALLEN<br />

Skulle vores træningstider ikke passe dig, så tal<br />

med os om det!<br />

Velkommen til en ny og herlig fremtid!<br />

På Gensyn ved <strong>Hornbæk</strong>hallen.<br />

Hanne G.J. tlf. 49700161<br />

Bemærk: lige efter træningen for nybegyndere afholder<br />

vi også et<br />

Klubmøde for løbere<br />

Søndag, den 3. april kl. ca. 9.00 i hallen<br />

vil der være møde for løberne, hvor nye interesserede<br />

er hjertelig velkommen til at deltage. Vi diskuterer<br />

lidt af hvert bl.a. træningstider, deltagelse i<br />

andre arrangementer bl.a. kvindeløbet i København,<br />

venskabsklubben´s “Gurre Sø Rundt” o.m.a.<br />

Kom og deltag, det er altid hyggeligt, vi brygger lidt<br />

kaffe/the´, morgenbrød og juice kan købes.<br />

Tilmelding er ikke nødvendig og forespørgsler kan<br />

rettes til:<br />

Hanne G.J. tlf.: 49 70 01 61 eller<br />

e.mail: freddy.hanne@stofanet.dk<br />

Se og HIF’s hjemmeside: www.3100.dk under<br />

gymnastik/gang og løb!!!<br />

Foreløbige træningstider<br />

STAVgængerne<br />

er indtil 15. april fortsat<br />

Mandag og torsdag kl. 14.00<br />

Henvendelse: Henriette Bang,<br />

tlf.: 49 70 13 00<br />

Foreløbige træningstider<br />

fra 1. april for<br />

GANGerne<br />

tirsdage kl. 17.00 samt<br />

torsdage kl. 16.00<br />

Henvendelse: Hanne Kristensen,<br />

tlf.: 49 70 08 57<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 25


Håndbold<br />

Bestyrelsen 2004 / 2005<br />

Formand<br />

Frank Fager<br />

Bøtterupvej 22<br />

Tlf.: 49 70 28 44<br />

frank.fager@globalconnect.dk<br />

Næstformand<br />

Jørgen Olsen<br />

Ellekildehavevej 41<br />

3140 Ålsgårde<br />

Tlf.: 22 25 56 26<br />

jol@e-mail.dk<br />

Kasserer<br />

Sussie Leth<br />

Øresundsvej 8<br />

Tlf.: 49 70 30 06<br />

sussie@lethscut.dk<br />

Sekretær<br />

Karina Nikolajsen<br />

Rolfsvej 5.D<br />

3000 Helsingør<br />

Tlf.: 23 80 21 06<br />

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk<br />

Bestyrelsesmedlemmer<br />

Jørgen Mortensen<br />

Hattemagervej 5<br />

Tlf.: 49 70 30 51<br />

Carsten Skaarup<br />

Saturnvej 42<br />

Tlf.: 49 70 07 67<br />

cskaarup@jubiimail.dk<br />

Ungdomsudvalg<br />

Ungdomsformand<br />

Karina Nikolajsen<br />

Tlf.: 23 80 21 06<br />

Karina.nikolajsen@wanadoo.dk<br />

Karina Ginge<br />

Horbækgårdsvej 21<br />

Tlf.: 49 70 35 59<br />

Mtp.kar@get2net.dk<br />

Caroline Schrøder<br />

Kystvej 7<br />

Tlf.: 40 91 79 17<br />

carooliine@ofir.dk<br />

www.3100.dk/hand/<br />

26 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Indkaldelse til<br />

Håndboldafdelingens ordinære<br />

generalforsamling<br />

Dagsorden:<br />

mandag den 4. april 2005<br />

kl. 19 i Klubhuset<br />

1. Valg af dirigent<br />

2. Formandens beretning<br />

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse<br />

4. Indkomne forslag (skal være formanden<br />

i hænde senest 21. marts 2005)<br />

5. Valg af<br />

– Formand<br />

– Valg af sekretær<br />

– Bestyrelsesmedlemmer<br />

6. Evt.<br />

HUSK · HUSK · HUSK · HUSK · HUSK · HUSK · HUSK<br />

Datoen for den årlige senior afslutning er fundet.<br />

Så sæt X i kalenderen den 16. april 2005 i det nye klubhus.<br />

Nærmere info herom senere. Kig efter opslag i hallen.<br />

Festudvalget<br />

Nogle praktiske oplysninger fra formanden:<br />

1. I øjeblikket er der sendt girokort ud til allle vores medlemmer vedrørende<br />

2. halvår. En fejl i det opkrævne beløb for drenge/piger i første halvår<br />

er rettet med dette nye girokort.<br />

I øvrigt kan bestyrelsen oplyse at vi har trukket vores tidligere annoncerede<br />

idé om at opkræve kontingent for hele sæsonen på een gang tilbage<br />

grundet flere kommentarer vedrørende dette, som vi således har<br />

respekteret. Vi opfordrer til at alle medlemmer betaler til tiden, så<br />

besværligt og dyrt arbejde med at sende rykkerskrivelser undgås.<br />

2. Bestyrelsen har besluttet at spillere, der modtager direkte røde kort, der<br />

medfører bøde til klubben, fremover selv kommer til at betale for disse


øder. Bestyrelsen synes dette er rimeligt, da<br />

det er i alles interesse at afvikle spillet sportsligt<br />

korrekt. I denne forbindelse kan det oplyses at<br />

der på Hovedforeningsniveau arbejdes med<br />

nogle planer om at lave en kampagne for Fair<br />

Play, hvor Håndboldafdelingen med flere vil deltage.<br />

Dette arbejde informeres der mere om ved<br />

senere lejlighed.<br />

3. Håndboldafdelingen holder generalforsamling<br />

Mandag 4.4. kl 19.00 i mødelokalet i Hallen. Der<br />

står mere om dette andetsteds i bladet, men her<br />

At træne 30 ivrige Lilleput og<br />

Puslinge piger<br />

Vores trænings-tid er hver tirsdag eftermiddag og<br />

hver gang står 30 piger ivrige foran hoveddøren til<br />

hallen for at komme ind til træning. Glade vælter<br />

de ind, finder håndbold tøjet og bolden frem og før<br />

Julie og jeg er inde af døren, står de klar med tusind<br />

ønsker om dagens trænings program, skal have<br />

boldene pumpet og hvis vi så lige gider binde<br />

Deres sko, er træningen godt begyndt for De fleste.<br />

Vores 30 piger er siden vi startede blevet mere<br />

disciplineret og ved godt at opvarmningen er en<br />

vigtig del.. I starten var det ÅH nej, gider ikke, min<br />

negl er øm og mange andre grinagtige undskyldninger,<br />

men nu er der ingen bøvl fra vi fløjter til vi er<br />

varme…Og når først bolden er i hænderne er der<br />

lutter glæde, intet brok og Deres øjne skinner, specielt<br />

hvis bolden lige smutter forbi målmanden..<br />

Kapaciteten for at træne så mange på en gang er<br />

selvfølgelig ikke optimal, men igen, så er pigerne<br />

tålmodige og lyttende og det har hjulpet at vi ind-<br />

skal alle interesserede indtrængende opfordres<br />

til at komme. Hvis man skulle have lyst til at give<br />

en hånd med i det daglige arbejde for klubben,<br />

vil dette også blivet modtaget med kyshånd.<br />

4. I øvrigt vil jeg også gerne ønske alle holdene<br />

held og lykke med den resterende del af sæsonen.<br />

Mange af vores hold ligger flot og flere har<br />

mulighed for enten at rykke op eller spille om<br />

oprykning. Pøj-pøj og som altid er tilskuere<br />

meget velkomne.<br />

Venligst Formanden<br />

førte, at hvis man ikke kunne holde boldene i ro når<br />

vi talte, skulle man bøde med flødeboller eller kage.<br />

I starten var der mange der havde lækkerier med,<br />

desværre er det et stykke tid siden nu!!!<br />

Alle pigerne møder glædeligt op og yder Deres<br />

bedste, hvilket også kan ses på vores resultater i<br />

kampene. Før jul spillede begge lilleput hold BB<br />

og blev begge nr. 2 i Deres pulje. Her efter jul spiller<br />

begge hold BA og ligger p.t begge nr. 2 og det<br />

er absolut ikke dårlige modstandere som vi møder<br />

på vores vej.<br />

Om ganske få måneder slutter turneringen og holdene<br />

bliver splittet, idet ca. halvdelen rykker op<br />

som puslinge ( årgang 93-94) hvilket gør at vi i den<br />

nye sæson har to stærke årgange og hvis De forsætter<br />

med at vise samme ivrige engagement, kan<br />

de gå hen og blive ganske gode alle sammen.<br />

I uge 28 er der håndbold-tur og det skal blive sjovt<br />

at være samlet med pigerne en hel uge, så husk at<br />

sætte kryds i kalenderen.<br />

M.V.H.<br />

Knirke<br />

En stor tak til sponsorer for oldboys:<br />

Superbrugsen, Simon Jørgensen & søn,<br />

Danbolig, Matas, <strong>Hornbæk</strong> is, Finn Vindal<br />

Andersen, Blikkenslager Henrik Rademacher,<br />

Lars Leo Jensen, Helsingør trælast,<br />

Cafe nr 4, Sportsmaster Helsingør.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 27


Petanque<br />

Président<br />

Henning Jørgensen<br />

Kleinsmedevej 6<br />

Tlf.: 49 70 28 48<br />

e-mail: mums1@stofanet.dk<br />

Næstformand<br />

Irene Serup<br />

Holmegaardsvej 23<br />

Tlf.: 49 70 30 26<br />

e-mail: seruph@mail.tele.dk<br />

Kasserer<br />

Alice Ibsen<br />

Lille Ewaldsvej 3<br />

Tlf.: 49 70 22 99<br />

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk<br />

Sekretær (og klubblad)<br />

Svend Hermansen<br />

Rødtjørnevej 19<br />

Tlf.: 49 70 14 45<br />

e-mail:<br />

hermansen@dj-freelance.dk<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Lasse Christensen<br />

Løvvænget 39 B<br />

Tlf.: 49 70 12 12<br />

e-mail: ikm@tdc.dk<br />

28 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Der indkaldes hermed til<br />

Ordinær generalforsamling<br />

i <strong>Hornbæk</strong> Petanque<br />

lørdag 12. marts 2005 kl. 10.00 i klubhuset<br />

Dagsorden ifølge lovene<br />

Under generalforsamlingen er foreningen vært ved en lille brunch.<br />

Efter generalforsamlingen spilles årets første Super Best rødvinsturnering<br />

P.b.v.<br />

Le Président Henning Jørgensen<br />

På lørdag starter petanque-sæsonen<br />

Godt tre måneder er det siden, at mange af medlemmerne lagde petanquekuglerne<br />

ind i bunden af bryggersskabet, i pulterrummet eller i det kolde<br />

udhus. Hvis de da ikke fik lov til at overvintre i bilens fugtige bagagerum.<br />

Men nu skal de hives frem på ny, for på lørdag 12. marts starter sæsonen.<br />

Nogen kan nøjes med at vaske petanquekuglerne, andre skal i gang med<br />

brasso, silvo eller endnu skrappere midler.<br />

<strong>Hornbæk</strong> Petanque er en traditionsrig forening. Vi starter med at holde<br />

generalforsamling kl. 10 i klubhuset, der disker op med sen morgenmad<br />

– eller brunch, som det vist hedder på nydansk. Når ævl og kævl er overstået,<br />

og dirigenten har takket for god ro og orden, spiller vi årets første<br />

Super Best-rødvinsturnering. Den går i gang efter kl. 11 – og hele sæsonpremieren<br />

er overstået næsten inden kl. 15.<br />

Vi spiller uanset vejret, men ønsker man ikke at begive sig ud i det drilske<br />

forårsvejr, kan man sagtens nøjes med at deltage i generalforsamlingen.<br />

Det er vigtigt, at så mange medlemmer møder op som muligt. Vi plejer at<br />

være omkring 25, hvilket er 40 procent af medlemmerne. Vi skulle gerne<br />

blive endnu flere og befæste vor stilling som den afdeling i <strong>Hornbæk</strong> I. F.,<br />

der har flest medlemmer til generalforsamling.<br />

På generalforsamlingen håber bestyrelsen at kunne fremlægge spilleprogrammet<br />

for sæsonen 2005 med alle årets Super Best-turneringer,<br />

klubmesterskaber m.m.. Det har først været til drøftelse efter dette blads<br />

deadline.<br />

Men årets tre første Super Best-rødvinsturneringer er dog allerede fastlagt:<br />

Foruden lørdag 12. marts er det:<br />

– Skærtorsdag 24. marts kl. 10<br />

– Lørdag 16. april kl. 10<br />

Længere ude i fremtiden er der store stævner som Strandpetanque og<br />

<strong>Hornbæk</strong> Open. Strandpetanquen ligger som sædvanlig på første lørdag<br />

i juli – i år den 2. juli – mens <strong>Hornbæk</strong> Open ligger i weekenden 20.-21.<br />

august.<br />

Seriøsiteten fortsætter<br />

Et par håndfulde medlemmer har trofast trænet lørdag eftermiddag vinteren


igennem. De skal udgøre klubbens Danmarksseriehold<br />

i den kommende landsturnering under Dansk<br />

Petanque Forbund (DPF). Det er dem, der har licens.<br />

Under myndig ledelse af manager Lasse Christensen<br />

er der blevet spillet i sne, storm og slud bortset<br />

fra lørdag 20. februar, hvor flere af de involverede<br />

foretrak at spille med i DGI´s indendørsturnering i et<br />

ridehus i Hillerød. Ingen kom på podiet i den turnering,<br />

der blev spillet mellem 31 hold fra hele amtet.<br />

I lørdags 5. marts blev der afviklet en træningsturnering<br />

i Fredensborg mellem <strong>Hornbæk</strong>-holdet,<br />

3230 Græsted og to hold fra den nystiftede klub<br />

Tributor Petanque, Nordsjælland.<br />

De fleste af licensmedlemmerne drager 9. april til<br />

Øbro Åben ved siden af Parken inden går løs i Danmarksserien<br />

23. april, hvor man spiller tre kampe<br />

hos Hedebo i Karlslunde.<br />

11. juni spiller man to kampe i Kalundborg, 12. juni<br />

to kampe i <strong>Hornbæk</strong> (sandsynligvis grusbanen i<br />

Apperup) samt 13. august tre kampe i Gentofte.<br />

Der er seks hold med i hver af de tre Danmarksserier.<br />

Foruden <strong>Hornbæk</strong> er det FIF 2 fra Frederiksberg,<br />

Køge, Gentofte, Kalundborg samt Hedebo<br />

4 i kreds 2.<br />

<strong>Hornbæk</strong> vandt i efteråret sin regionalpulje, mens<br />

Køge, Kalundborg og Hedebo 4 sikrede sig adgang<br />

via en andenplads. FIF 2 og Gentofte er nedrykke<br />

fra 2. division.<br />

De to bedste i de tre Danmarksserier skal 17.-18.<br />

september spille om oprykning til 2. division i Køge.<br />

De to dårligste rykker ned i regionalserien.<br />

Tributor ny klub i Nordsjælland<br />

Petanquesporten er præget af nye klubber især i<br />

Nordsjælland. Den ene klub efter den anden skyder<br />

op som resultat af deling af eksisterende klubber.<br />

Petanque har udviklet sig til en sport, hvor man kan<br />

knopskyde sig i en grad, som andre idrætsgrene<br />

ikke har mulighed for. En petanqueklub kan altid<br />

finde et sted at spille, mens det mere kniber for en<br />

fodbold- eller håndboldklub.<br />

Petanqueklubben i Espergærde blev for nogle år<br />

siden åreladet, da medlemmer startede en klub i<br />

Snekkersten. For halvandet år siden oplevede<br />

Espergærde endnu en deling, idet en del medlemmer<br />

dannede en klub i Helsingør.<br />

I fjor ramte “celledelingen” Helsinge, hvor en del af<br />

medlemmerne dannede en klub i Græsted. Et par<br />

år tidligere gik et Helsingemedlem til Ølsted for at<br />

lave sin egen klub. Det blev en sportslig succes<br />

med unge spillere, men en økonomisk fiasko.<br />

Ølsted måtte lukke og spillere meldte sig ind i<br />

Lynge og er nu at finde i Græsted…<br />

Udviklingen er sund. For jo flere petanqueklubber,<br />

der bliver oprettet, des bedre. Det giver en udvikling<br />

af spillet – og konkurrencen.<br />

<strong>Hornbæk</strong> Petanque har været inde i rygter om at<br />

fusionere med andre klubber. Det passer imidlertid<br />

ikke. Vi forbliver selvstændige.<br />

Vort medlem Jørgen Timmann kom i efteråret med<br />

et forslag om at danne en “overbygning” på alle<br />

nordsjællandske klubber. Han ville gerne samle de<br />

bedste spillere i Nordsjælland under én hat i Tributor<br />

Petanque, Nordsjælland. <strong>Hornbæk</strong> Petanque<br />

nægtede at gå med.<br />

Jørgen Timmann dannede i de sene uger af 2004<br />

sin klub, der i skrivende stund har 20 medlemmer.<br />

Den har tilmeldt to hold i DPF´s laveste holdturnering<br />

regionalrækken. De 20 medlemmer kommer i<br />

skrivende stund fra <strong>Hornbæk</strong> (to stk.: Jørgen Bo<br />

Wind og Jørgen Timmann selv), fire fra Helsingør,<br />

seks fra Fredensborg, fire fra Hillerød og fire fra<br />

Frederikssund. Klubben regner med at spille i<br />

Fredensborg. Som overbygning er klubben sund,<br />

men den har medført, at Helsingør og Hillerød ikke<br />

stiller til start i årets holdturnering.<br />

De 20 medlemmer er dog stadig medlem af deres<br />

moderklubber. De stiller op i DPF for Tributorklubben,<br />

men kan sagtens deltage i DGI-turneringerne<br />

via deres moderklub. De har kort sagt dobbelt<br />

medlemskab. Men Tributor-klubben er kun<br />

medlem af DPF. Den nye klub har vakt en del<br />

opsigt og diskussioner i de lokale klubber, men<br />

dog ikke i <strong>Hornbæk</strong>.<br />

I <strong>Hornbæk</strong> ønsker vi den nye klub al mulig held og<br />

lykke, selvom vi synes, at den er oprettet på et<br />

meget tyndt grundlag. I <strong>Hornbæk</strong> Petanque har vi<br />

vurderet, at vi ønsker at fortsætte for os selv med<br />

en stor bredde og plads til alle. I Tributor-klubben<br />

skal man som i en loge søge om optagelse og vurderes<br />

på sine kvalifikationer. Det harmonerer ikke<br />

med en folkelig idrætsforening som <strong>Hornbæk</strong> I.F.<br />

Men udviklingen i petanquesporten er interessant.<br />

I ungdomsrelaterede sportsgrene snakker man<br />

om frafald blandt teenagerne. I petanquesporten<br />

er vi som regel over den effektive idrætsalder – og<br />

de ældre strømmer til.<br />

Når de unge bliver sure på deres idræt holder de<br />

op – vi ældre starter bare en ny forening. Golfen har<br />

nogenlunde samme (sunde?) problem…<br />

S. H.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 29


Skiklub<br />

Formand<br />

Peter Anderskou<br />

Tlf.: 49 70 05 79<br />

Kasserer<br />

June Kring<br />

Tlf.: 49 70 00 25<br />

Sekretær<br />

Marie-Louise Krabbe<br />

Fasanvænget 303<br />

2980 Kokkedal<br />

Tlf.: 51 62 15 42<br />

Best. Medlemmer<br />

Merete Faltz<br />

Tlf.: 49 70 31 00<br />

Finn Larsen<br />

Tlf.: 49 70 29 88<br />

Klubadresse<br />

Hornebyvej 4<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

E-mail:<br />

kiosk@post11.tele.dk<br />

Internet:<br />

www.infosport.dk<br />

Brugernavn.: 10487<br />

Brugerkode.: skib85<br />

30 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Generalforsamling<br />

Det bekendgøres hermed at ordinær generalforsamling i <strong>Hornbæk</strong><br />

Skiklub afholdes:<br />

Torsdag den 31. marts 2005<br />

i HIF’s klubhus (mødelokalet øverst oppe).<br />

Dagsordenen ser således ud:<br />

1. Valg af dirigent<br />

2. Formandens beretning<br />

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab<br />

4. Planer for det kommende år.<br />

Dette punkt udgår for at give den nye bestyrelse frie hænder<br />

til at lægge planer.<br />

5. Behandling af indkomne forslag<br />

Evt. forslag skal være afleveret skriftligt til et bestyrelsesmedlem<br />

senest fredag den 18/3<br />

6. Fastsættelse af kontingent<br />

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.<br />

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.<br />

På valg er:<br />

Formand Peter Anderskou (ønsker ikke genvalg)<br />

Sekretær pt. ingen<br />

Kasserer June Kring (ønsker ikke genvalg)<br />

Bestyrelsesmedlem Merete Faltz (ønsker ikke genvalg)<br />

Bestyrelsesmedlem Finn Larsen (ønsker ikke genvalg)<br />

8. Valg af bestyrelsessuppleanter<br />

9. Valg af revisor<br />

10. Valg af revisorsuppleanter<br />

11. Eventuelt<br />

Jeg vil gerne kraftigt opfordre til at man møder op til årets generalforsamling.<br />

Sidste år var vi 12 medlemmer til stede – incl. bestyrelsen.<br />

Og som I kan se er der lagt op til en kraftig udskiftning i bestyrelsen,<br />

så hvis I stadigvæk ønsker en skiklub i <strong>Hornbæk</strong> må I både møde op<br />

og stille op!!!<br />

Det er klart, at den afgående bestyrelse naturligvis vil stå den nye til<br />

rådighed med råd og dåd hvis man måtte ønske det.


Canada<br />

Når I læser disse linier er 28 medlemmer på langtur<br />

til Canada.<br />

Den ultimative tur, vil mange nok kalde den og vi<br />

glæder os alle til at berette om vore oplevelser. Det<br />

bliver selvfølgelig i det kommende nummer af HIFbladet.<br />

I forbindelse med turen har Surf & Ski i Helsingør<br />

fået arrangeret det således, at 10 af turdeltagerne<br />

bliver udrustet med såkaldte “Test-Ski” fra bl.a. skiproducenten<br />

K2. Et par test-ski er et bud på næste<br />

FINN VINDAHL ANDERSEN<br />

VVS-entreprise A/S<br />

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester<br />

Tlf. 49 70 06 24<br />

<strong>Hornbæk</strong> Stationsvej 11<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

HORNBÆK<br />

4976 00 40 - 2711 7700<br />

KØRESKOLE<br />

Små hold<br />

DVD undervisningsudstyr<br />

års model, og man ønsker at få indput fra<br />

sådan nogen som os helt almindelige allround<br />

skiløbere for at kunne rette til til<br />

næste års program. De typer vi skal teste<br />

for K2 bliver:<br />

APACHE RECON (se foto)<br />

MACS S COMP<br />

MACS SC<br />

OMNI 2,9<br />

OMNI RADIUS<br />

PUBLIC ENEMY FUJATIVE<br />

Simon Jørgensen & Søn A/S<br />

Tømrer- og snedkerfirma<br />

49 13 96 22<br />

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård<br />

Kirsten Stilling<br />

Lodsensvej 5<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

www.hornbaekkoereskole.dk<br />

Medlem af DKU<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 31


<strong>Hornbæk</strong> Skytteforening<br />

<strong>Hornbæk</strong> Skytteforening<br />

14. Skyttekreds <strong>Hornbæk</strong><br />

Formand<br />

Mogens Lorentzen<br />

Kirkevej 7<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

tlf. 49 70 49 70<br />

e-mail: molo@c.dk<br />

Næstformand<br />

Nicolaj Westergaard<br />

Stjernevej 17<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

tlf. 49 70 12 57<br />

Kasserer<br />

Karen Ahrendt-Jensen<br />

<strong>Hornbæk</strong>vej 992<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

tlf. 49 70 10 64<br />

Sekretær<br />

Kirsten Jørgensen<br />

Sommervej 21<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

tlf. 49 70 11 32<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Chr. Andersen<br />

Mælkevejen 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

tlf. 49 70 30 85<br />

Bestyrelsesmedlem<br />

Jens Schultz<br />

Toftemosevej 17<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

tlf. 49 70 28 31<br />

Bestyrelsesmedlem –<br />

pistolafdeling<br />

Henrik Gosch<br />

Aurikelvej 3<br />

3060 Espergærde<br />

tlf. 49 13 53 42<br />

32 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Bemærk<br />

Der er skydning med gevær alle mandage til og med den 25. april 2005.<br />

Fra kl. 19.00 for børn og fra kl. 20.00 for voksne.<br />

Pistol alle tirsdage til og med den 26. april 2005 fra kl. 19.00 – kun for<br />

voksne (18 år).<br />

Der er ikke skydning i <strong>Hornbæk</strong> skolens ferier.<br />

<strong>Hornbæk</strong> Skytteforening<br />

14. Skyttekreds <strong>Hornbæk</strong><br />

Johannes Ewalds vej<br />

JAN BORG<br />

VVS INSTALLATØR<br />

• Service<br />

• Fjernvarme<br />

• Naturgas<br />

• Badeværelser<br />

Firma 20 13 08 92<br />

Privat 49 70 08 92<br />

Fax 49 70 29 94<br />

Går du<br />

i flyttetanker?<br />

Så kontakt home i <strong>Hornbæk</strong><br />

Vi er specialister<br />

i salg af helårs- og fritidshuse<br />

HORNBÆK<br />

v/Sten Nielsen, Statsaut. ejd.mægler, MDE<br />

Ndr. Strandvej 355, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

hornbaek@home.dk<br />

Tlf. 49 70 13 12<br />

www.home.dk<br />

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN


Tømrer- og Snedkerfirmaet<br />

FRITZEN<br />

Ole Piisvej 1B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf. 49 70 02 04<br />

Fax: 49 70 41 04<br />

Stil krav. Det gør vi<br />

5% dividende<br />

<strong>Hornbæk</strong><br />

Sauntevej 1 · 49 70 19 84<br />

HER FÅR DU særbehandling<br />

Vi er på<br />

hjemmebane<br />

NÅR DU SKAL HANDLE BOLIG I HORNBÆK<br />

JOHN LARSEN & BETINA PORSGAARD<br />

DanBolig <strong>Hornbæk</strong><br />

NDR. STRANDVEJ 355 A<br />

3100 HORNBÆK<br />

RING: 4970 4505<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 33


Tennis<br />

<strong>Hornbæk</strong> Tennis<br />

Klubhuset<br />

Sauntevej 80<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 21 04 (klubhus)<br />

e-mail: hot@infosport.get2net.dk<br />

Formand:<br />

Poul Erik Schmidt<br />

Toftemosevej 29 A<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 33 84<br />

pejs@stofanet.dk<br />

Kasserer:<br />

Randi Michaelsen<br />

Borsholmvænget 10<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 45 45<br />

rm@gi.dk<br />

Bestyrelsesmedlem:<br />

Tine Bottelet<br />

Borsholmvænget 16<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 97 06<br />

t.c.bottelet@stofanet.dk<br />

Bestyrelsesmedlem:<br />

Carsten Rex<br />

Spicavej 3<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 18 63<br />

carstenrex@ofir.dk<br />

Bestyrelsesmedlem:<br />

Jeannette Eilertsen<br />

A.R. Friisvej 9<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 75 85 28<br />

je@advohelsinge.dk<br />

Bestyrelsessuppleant:<br />

Ingrid Korsholm<br />

Løvvænget 39B<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 12 12<br />

ikm@tdc.dk<br />

Bestyrelsessuppleant:<br />

Mette Lindberg Gregersen<br />

Ræveskiftet 4<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Tlf.: 49 70 02 35<br />

mettelindberg@sol.dk<br />

34 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Referat af generalforsamling den 5. februar 2005<br />

Der var mødt 23 medlemmer.<br />

Jesper Stilbo blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen<br />

var lovligt indvarslet.<br />

Poul Erik Schmidt aflagte følgende beretning om foreningens virksomhed i<br />

2004:<br />

“Der har siden sidste generalforsamling været holdt 8 bestyrelsesmøder og et<br />

møde med Anne Wiberg fra DGI, hvor også holdledere og trænere deltog.<br />

Bestyrelsen har så vidt muligt været repræsenteret ved HIF`s hovedbestyrelsesmøder,<br />

hvor samarbejdet har været upåklagelig.<br />

Sæsonen 2004 startede koldt, blæsende og i perioder meget regnfuldt.<br />

Banerne blev overfladerenoverede lige efter påske. Ivan startede omgående<br />

traktoren og kørte godt indpakket i overtøj næsten i døgndrift for at få<br />

banerne klar til brug.<br />

Klargøringen af banerne fandt sted den 24. april i rimeligt vejr og med god<br />

deltagelse fra medlemmernes side. Banerne stod hurtigt færdige. Desværre<br />

var interessen for de omgivende arealer ikke så stor , så en del planlagte<br />

aktiviteter blev desværre ikke gennemført.<br />

Officiel åbning og Standerhejsning fandt sted den 25. april. Det lykkedes<br />

nogle standhaftige medlemmer at få spillet lidt tennis trods flere regnbyger<br />

og en kold blæst.<br />

De faste arrangementer startede i begyndelsen af maj med både månedlig<br />

og ugentlig kvindetræf, fortræffeligt forestået af Rita. Damerne forstod at<br />

motionere kroppen på banerne og stemmebåndet senere i klubhuset over<br />

en kop kaffe og lidt mundgodt. Det var ikke et dårligt tidspunkt for formanden<br />

at aflægge anlægget et besøg, da der altid faldt lidt af til ham også.<br />

“Good old” tennis blev organiseret og dirigeret af Ib, der altid var klar med<br />

kortene til en god fordeling på banerne. Hvis Ib skal kritiseres, kan det kun<br />

blive for at tilsidesætte sig selv for meget i overtalssituationer, selv når der<br />

dukkede efternølere op langt hen i timerne.<br />

Griltennis blev også varetaget på bedste vis af Rita, der både formåede at<br />

fordele spillere på banerne, få tændt op i grillen, lufte hunden og have mad<br />

klar til Ole, så han kun skulle vende kød på grillen. Dette arrangement er forhåbentlig<br />

livskraftigt og vil fortsætte langt ud i fremtiden. Det er både sportsligt<br />

og socialt stort aktiv for klubben og kan anbefales alle voksne medlemmer<br />

at deltage i. En stor tak til både Ib og Rita for deres engagement og indsats<br />

i disse aktiviteter.<br />

De traditionelle turneringer blev afholdt i løbet af forsommeren. Det startede<br />

med en forkortet udgave af familieturneringen fortrinligt ledet af Lene og<br />

Jørgen og afsluttet med en sen frokost den 12. juni. Damefrokost- og herrefrokostturneringen<br />

blev holdt henholdsvis den 3. og 4. juli. Begge disse<br />

arrangementer blev gennemført trods konstant spredte bygeaktiviteter, som<br />

det hedder i meteorologisk sprogbrug. Henholdsvis Dorrit og Claes stod for<br />

disse aktiviteter, og begge ledede og afviklede med stor rutine og myndighed<br />

begivenhederne. En stor tak til de fire arrangører for tilrettelæggelsen<br />

og afviklingen, som alle deltagere satte stor pris på.


Klubturneringen blev holdt fra midt i juli og afsluttet<br />

med finaler den 5.september. Havde vi været<br />

belemret med dårligt vejr det meste af sommeren,<br />

må man sige, at denne dag blev afviklet i strålende<br />

solskin. Der var mange spændende kampe som<br />

aktørerne skabte for et talstærkt publikum, der fra<br />

terrassen kunne følge slagets gang og jævnligt gå<br />

ind i klubhuset og forsyne sig med mad og drikke,<br />

så der var kræfter til at klappe af gode bolde, sukke<br />

ved uheldige og hylde vinderne.<br />

Desværre kunne formanden kun repetere sidste års<br />

beretning om den ringe interesse fra børn og juniorernes<br />

side for at deltage i klubturneringen. Desværre<br />

kan det i år ikke undskyldes med, at kontaktpersonen<br />

var forhindret eller inaktiv. Tværtimod gjorde<br />

Carsten en stor indsats for at aktivere og motivere<br />

de unge til at deltage.<br />

Vi deltog med fire hold i turneringer. Førsteholdet<br />

gjorde det flot og vandt alle kampene, et par af kampene<br />

på, at modstanderne ikke dukkede op. Det<br />

skal dog ikke lægges holdet til last. De gjorde en<br />

god figur og rykkede op i serie 4. Et stort tillykke skal<br />

lyde til holdet for indsatsen. Desværre blev førstepladsen<br />

ikke fulgt op, da der skulle spilles om sjællandsmesterskabet<br />

i serie 5. Her kunne der ikke stilles<br />

hold ved første kamp, der skulle afvikles i Vordingborg.<br />

Old girls/boys holdet klarede sig godt og endte lidt<br />

over midten i rækken. En flot præstation efter at<br />

være rykket op i sidste sæson.<br />

De to motionshold har været meget aktive. Hold 1<br />

(Gerts hold) kæmpede sig til en plads midt i rækken,<br />

mens hold 2 (Margits hold) endte i bunden. Det<br />

var dog ikke et udtryk for, at holdet blev banket ud<br />

af banerne. Der var mange meget lige kampe, der<br />

desværre gik til modstanderne. Begge disse hold<br />

har dog hygget sig meget med tennisspillet og de<br />

gode aftener med mad og drikke som afslutning på<br />

kampene.<br />

Træningen fortsatte som sidst år med en professionel<br />

træner. Igen betalte førsteholdsspillerne et ekstra<br />

beløb for træningen og delvis betalt af motionisterne<br />

på timebasis efter en tilmeldingsordning.<br />

Lars Christensen fra team Kronborg stod for denne<br />

træning. Vi forsøgte at genoptage træningen efter<br />

sommerferien. Generelt var god tilslutning hertil,<br />

selv om der var en nedgang i deltagerantallet for<br />

børn og unge.<br />

Denne form for træning vil vi fortsætte med i den<br />

kommende sæson. Måske skal vi udvide den i forbindelse<br />

med en lidt større brugerbetaling, også for<br />

børn og juniorer.<br />

Lars vil i den kommende sæson også være til rådighed<br />

for privat træning for medlemmerne mod, at de<br />

selv sørger for at sætte brikker og skrive i bogen.<br />

Endvidere vil Lars få mulighed for at sætte tid for ikke<br />

medlemmer mod at betale for brug af bane – en ordning<br />

som Lars forsøgsmæssigt fik tilladelse til i slutningen<br />

af sæsonen sidste år.<br />

Træning for børn én gang om ugen i sæsonens første<br />

7-8 uger stod Kate og Dorrit som sædvanligt for.<br />

Denne træning var godt besøgt med et fint resultat.<br />

I samme periode trænede Gert og Claes seniorer<br />

for henholdsvis begyndere og let øvede. Denne<br />

træning var meget værdsat af deltagerne og alle fire<br />

var meget respekterede for denne indsats. En stor<br />

tak til alle trænerne for dette arbejde.<br />

Afslutningsfesten blev afholdt den 18. september<br />

og var arrangeret af Randi og Tine med ægtefæller.<br />

Det var en rigtig god fest med masser af aktiviteter,<br />

god mad, hyggeligt samvær og mulighed for en<br />

svingom.<br />

Afrigning af banerne var først planlagt til den 16.<br />

oktober, men måtte udsættes til den 23, da den første<br />

dato kolliderede med badmintonaktiviteter. Der<br />

var ikke mange mødt op, men i løbet af et par timer<br />

lykkedes det at få net, stolper og vindsejl ned og på<br />

plads.<br />

Vores baner var i meget fin stand hele sommeren til<br />

trods for tørke og kraftig vind i starten af sæsonen<br />

efterfulgt af en meget regnfuld periode for at slutte<br />

med en pæn sidste måned.<br />

Vedligeholdelsen af anlægget udenfor banerne og<br />

klubhuset forsøgte vi at få udført ved et par arbejdsdage<br />

i juni og juli. Desværre er det svært at få medlemmerne<br />

til at møde op til sådanne aktiviteter, og<br />

det er der sikkert mange gode grunde til. Det lykkedes<br />

dog at holde området rimelig fri for ukrudt og at<br />

få klubhuset malet udvendigt og terrassen renset<br />

med en trykrenser og malet.<br />

Vi fik i sæsonen foræret en ståltrappe i stedet for<br />

den gamle trætrappe på skråningen ned til banerne<br />

oppe fra klubhuset. Mange tak til <strong>Hornbæk</strong><br />

Skibshandel”<br />

Beretningen blev godkendt.<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 35


Tennis<br />

Dorrit Danker fremlagde det reviderede regnskab,<br />

som viste et overskud på knap 37.000 kr. Der var<br />

ved udgangen af 2004 i alt 318 medlemmer fordelt<br />

med 231 seniorer, 7, ynglinge, 39 juniorer og 41<br />

børn. Ventelisten på personer, der ønsker medlemskab<br />

af klubben, er ikke særlig lang. Dorrit syntes,<br />

at ventelisten skal bevares, da den er aktiv for<br />

klubben, da det svarer til at have penge i banken.<br />

Bestyrelsen stillede forslag om forhøjelse af kontingentet<br />

med 100 kr. for medlemmer under 25 år, som<br />

ikke har bopæl i kommunen som delvis kompensation<br />

for det manglende tilskud fra HSU. Bestyrelsen<br />

frafald forslaget bl.a. med den begrundelse, at alle<br />

unge bør behandles lige og det kan være administrativt<br />

mere besværligt med de mange kontingenttyper.<br />

Bestyrelsen stillede forslag om forhøjelse af kontingentet<br />

med 100 kr. for seniorer fra 2006 som følge<br />

af de øgede udgifter, specielt udgifter til vedligeholdelse<br />

af baner og klubhus. Det er desværre ikke<br />

mange, der deltager i arbejdsdagene. 20 medlemmer<br />

stemte for denne forhøjelse, 1 stemte imod og<br />

2 undlod at stemme.<br />

Indtil generalforsamlingen bestod bestyrelsen alene<br />

er 3 medlemmer. Bestyrelsen ønskede en udvidelse<br />

med 2 bestyrelsesmedlemmer, så den fremover<br />

består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.<br />

Dorrit Danker ønskede ikke at fortsætte som kasserer.<br />

Randi Michaelsen blev valgt til ny kasserer.<br />

Tine Bottelet, Carsten Rex Sørensen og Jeannette<br />

Eilertsen blev valgt som de nye bestyrelsesmedlemmer.<br />

Ingrid Korsholm Madsen og Mette Lindberg Gregersen<br />

blev valgt som bestyrelsessuppleanter.<br />

Jens Clemmesen (revisor) og Jørn Lien (revisorsuppleant)<br />

blev begge genvalgt.<br />

Poul-Erik fortalte, at bestyrelsen arbejder på:<br />

• at øge informationen om <strong>Hornbæk</strong> Tennis i form<br />

af en velkomstfolder<br />

• at styrke indsatsen med juniorerne og fastholde<br />

ungdommen med ranglistespil, øget træning,<br />

idrætslegeplads, juniortræf, kontakt til eleverne i<br />

7.-9.klasser med tilbud om prøvetimer og evt.<br />

med “åbent hus” arrangement<br />

• at øge informationen til medlemmerne med en<br />

mere dynamisk hjemmeside og en folder om alle<br />

klubbens regler<br />

• at reducere ventelisten<br />

36 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

• at give flere medlemmer mulighed for træning<br />

med et øget trænerindsats og flere træningsrekvisitter<br />

• at etablere en mesterskabsturnering i form af en<br />

udfordringsliste<br />

• at øge vedligeholdelsesindsatsen omkring klubhuset<br />

og banerne<br />

Desuden er bestyrelsen ved at undersøge muligheden<br />

for:<br />

• at etablere on-line booking<br />

• at etablere en slåvæg<br />

• at forhøje nettet omkring skumtennisbanen<br />

• at indgå i et samarbejde med andre klubber om<br />

etablering af en alternativ klubturnering i DGI-regi<br />

i stedet for turneringen i Dansk Tennisforbund<br />

Herefter var ordet frit.<br />

Ulla foreslog bestyrelsen, at klubben igen etablerer<br />

“Kom-frit-frem-turnering” i starten af sæsonen.<br />

Denne turnering er efter Ullas mening er en god aktivitet<br />

for de nye i klubben.<br />

Claes kunne også tilslutte sig denne aktivitet, men<br />

da der er flere klubber i klubben, kræver det, at de<br />

“gamle” medlemmer åbner dørene for de nye medlemmer.<br />

Bestyrelsen vil arbejde videre med ideen.<br />

Lone kunne tilslutte sig ideen med at undersøge<br />

muligheden for et samarbejde med andre klubber<br />

om etablering af en alternativ turnering. Dorrit supplerede<br />

med, at Sjællands Tennis Forbund gerne<br />

ser, at vi lægger et pres på Dansk Tennisforbund.<br />

Lone foreslog bestyrelsen, at sandkassen udskiftes,<br />

da den næsten ikke kan hænge sammen<br />

mere.<br />

Claes foreslog en øget indsats på sponsorater,<br />

f.eks. med hensyn til læsejl, som kan spare klubben<br />

mange penge. Medlemmerne kan også søge sponsorer<br />

andre steder end i <strong>Hornbæk</strong>s erhvervsliv, som<br />

formentlig er drænet. Det kan f.eks. være hos egen<br />

arbejdsgiver.<br />

Poul-Erik takkede Dorrit Danker for hendes store<br />

indsats som kasserer – en meget prisværdig indsats<br />

til glæde for mange i klubben. Dejligt, at Dorrit<br />

fortsat vil arbejde videre i klubben som træner for de<br />

mange unge spillere.<br />

Også Kell Nielsen fik en stor tak for den meget flotte<br />

indsats med bidrag til klubbladet. Det er helt klart<br />

Kells fortjeneste, at der hver eneste gang i bladet er<br />

indlæg fra Tennis, da Kell har formået at kreere stof


til klubbladet inden deadline. Også en stor tak til<br />

Jens Clemmesen for indsatsen som revisor.<br />

Poul-Erik takkede alle, der har medvirket til klubbens<br />

virke og drift i det forgangne år. Der ligger mange<br />

timers indsats fra mange sider. Også tak til bestyrelsen,<br />

herunder også de to suppleanter, der i rea-<br />

Ndr. Strandvej 345<br />

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85<br />

LÆR AT GÅ STAVGANG<br />

Stavgangskurser<br />

i <strong>Hornbæk</strong>/Tikøb<br />

Tirsdag og Torsdag<br />

Kr. 50,- pr. time<br />

Skandinaviens mest solgte<br />

teleskopstavsæt<br />

Kr. 395,-<br />

KOST-SKOLEN<br />

Tlf. 49 70 48 18<br />

E-mai: bja@mail.dk<br />

www.kost-skolen.dk<br />

liteten fungerede som bestyrelsesmedlemmer, for<br />

et godt samarbejde og en stor indsats for at få klubben<br />

til at fungere.<br />

> HORNBÆK HELSE<br />

Zoneterapi<br />

Sports- og fysiurgisk massage<br />

KIRSTEN CHRISTENSEN<br />

Øresundsvej 20, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

Telefon 4970 0842, 4019 4970<br />

DRACHMANN<br />

ADVOKATER<br />

AUT. BOBESTYRER<br />

Læs mere om os på:<br />

WWW<br />

drachmann-advokater.dk<br />

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR<br />

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80<br />

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 37


Turistforening<br />

Formand:<br />

Lise-Lotte Bjørnestad<br />

Tlf.: 49 70 49 02/26 28 49 03<br />

e-mail: info@hornbaek.net<br />

Næstformand:<br />

Jytte Rasmussen<br />

Tlf.: 49 70 03 81<br />

Kasserer:<br />

Per Thordal<br />

Tlf.: 49 26 22 60<br />

Sekretær:<br />

Aase Kjær<br />

Tlf.: 49 70 16 35<br />

Best. medlem:<br />

Rasmus Engeborg<br />

Tlf.: 40 40 06 06<br />

e-mail: engeborg@stofanet.dk<br />

Best. medlem:<br />

Morten Haagen Høyer<br />

Tlf.: 49 70 04 79/20 11 98 09<br />

e-mail: haagen@pc.dk<br />

Best. medlem:<br />

Jytte Madsen<br />

Tlf.: 49 70 34 90<br />

e-mail: jyttema@get2net.dk<br />

Suppleant:<br />

Barbara Mogensen<br />

Tlf.: 49 70 13 07<br />

Suppleant:<br />

Linda Duus<br />

Tlf.: 49 70 10 71<br />

e-mail: duus@duuskompagni.dk<br />

Turistinformation<br />

Lisbeth Jensen<br />

Tlf.: 49 28 17 00/48 79 86 75<br />

e-mail: lje68@helsbib.dk<br />

38 <strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005<br />

Det Sker i <strong>Hornbæk</strong> 2005<br />

Mandag den 28. februar kl. 19:30<br />

<strong>Hornbæk</strong> før og nu: <strong>Hornbæk</strong>s Lokalhistoriske forening holder foredrag om<br />

det gamle <strong>Hornbæk</strong>. Hertil vises billeder af forretninger, hovedgade m.m. som<br />

det så ud i gamle dage. Billetter gratis. Hentes på <strong>Hornbæk</strong> bibliotek. Sted og<br />

arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Bibliotek.<br />

Tirsdag den 1. marts kl.20.00<br />

Teatret Rio Rose: “Ta´ ti ting” Sted: <strong>Hornbæk</strong> Skole, Søren Kannesvej.<br />

Billetter: tlf.: 49 20 08 11. Yderligere oplysninger: www.helsingor-teater.dk<br />

Arrangør: Helsingør Teater.<br />

Onsdag den 2. marts, kl. 17:30-19:30<br />

Internet for begyndere – Springbræt til Nettet: Undervisning i Internet på<br />

Begynderniveau. Sted og arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Bibliotek, gratis, Tilmelding og<br />

yderligere oplysninger på biblioteket eller tlf.: 49 28 17 00<br />

Fredag den 4. marts kl.14.00<br />

Fredagstræf: Læge Helmut Stadler og Margot Stadler: “Nærdød”. Sted:<br />

<strong>Hornbæk</strong> Sognehus v. <strong>Hornbæk</strong> Kirke. Yderligere oplysninger: Ruth Svensson<br />

tlf.: 49 70 06 69 Arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Menighedsråd<br />

Fredag den 4.marts kl. 21<br />

Hans Knudsens Jump band. Yderligere oplysninger tlf.: 49 70 47 04 eller<br />

www.hornbaek-jazzklub.dk Sted: Strandpavillonen A.R. Friisvej. Arrangør:<br />

<strong>Hornbæk</strong> Jazzklub<br />

Tirsdag den 8. marts kl.19-22<br />

Borgermøde om kommuneplanen. Sted: <strong>Hornbæk</strong> Skole. Tilmelding ikke<br />

nødvendig – mød bare op. Yderligere oplysninger:<br />

www.helsingorkommune.dk Arrangør: Helsingør Kommune.<br />

Fredag den 18. marts kl.14.00<br />

Fredagstræf: Sognepræst Kristian Hein taler om Skabelsen. Sted: <strong>Hornbæk</strong><br />

Sognehus v. <strong>Hornbæk</strong> Kirke. Yderligere oplysninger: Ruth Svensson<br />

tlf.: 49 70 06 69 Arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Menighedsråd<br />

Skærtorsdag den 24. marts kl.16.00<br />

Skuespillerinden Susse Wold læser H.C. Andersens eventyr “Det er<br />

ganske vist” og fortæller om eventyrdigterens liv. Pris: 130 kr. Sted:<br />

<strong>Hornbæk</strong> Kirke. Billetter kan købes i Havnekiosken og SuperBrugsen i <strong>Hornbæk</strong><br />

eller bestilles på e-mail: ps.bayard@tdcspace.dk<br />

Yderligere oplysninger: Sine Bayard tlf.: 49 70 16 93 Arrangør: Støtteforeningen<br />

<strong>Hornbæk</strong> Kunstmuseum.<br />

Skærtorsdag den 24. marts og Langfredag den 25. marts kl. 21<br />

Favn. Rocktrioen skærer ind til benet i deres egne danske rocksange med<br />

masser af energi, nerve og nærvær. Sted: Cafe Paradis, Havnevej 3. Gratis adgang.<br />

Yderligere oplysninger: www.cafe-paradis.dk Arrangør: Cafe Paradis<br />

Langfredag den 25. marts kl.21<br />

Martin Schack & Sinne Eeg. Unikke fortolkninger af jazzstandards.


Yderligere oplysninger tlf.: 49 70 47 04 eller<br />

www.hornbaek-jazzklub.dk Sted: Strandpavillonen<br />

A.R. Friisvej. Arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Jazzklub<br />

Fredag den 1. april kl.14.00<br />

Fredagstræf: Forfatteren Aggi Jensen: Baggårdsbørn<br />

har også drømme. Sted: <strong>Hornbæk</strong> Sognehus v.<br />

<strong>Hornbæk</strong> Kirke. Yderligere oplysninger: Ruth Svensson<br />

tlf.: 49 70 06 69 Arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Menighedsråd<br />

Fredag den 1. april kl. 21<br />

Sofisticated Ladies + 1. Spændende pigegruppe<br />

med Benita Haastrup på trommer og denne aftens<br />

mandlige gæst på altsax..<br />

Yderligere oplysninger tlf.: 49 70 47 04 eller<br />

www.hornbaek-jazzklub.dk Sted: Strandpavillonen<br />

A.R. Friisvej. Arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Jazzklub<br />

Mandag den 11. april, kl. 19:30-21:30<br />

Astrologi og livsforståelse: Lokal forfatter og astrolog<br />

Nina Bentzon Ehlers holder foredrag om hvad<br />

astrologi er, og hvordan den kan være en vej til dybere<br />

selverkendelse og forståelse af livets mange<br />

aspekter. Sted og arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Bibliotek. Billetterne:<br />

25 kr. købes på <strong>Hornbæk</strong> Bibliotek.<br />

Fredag den 15. april<br />

Fredagstræf: udflugt – nærmere oplysninger kommer<br />

senere Yderligere oplysninger: Ruth Svensson<br />

tlf.: 49 70 06 69 Arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Menighedsråd<br />

Torsdag den 28. april kl.10.10<br />

Natur og kultur langs Nordkyststien med Dansk<br />

Vandrelaug. Forårstur gennem <strong>Hornbæk</strong> Plantage.<br />

Turen går op og ned ad det imponerende sandflugts<br />

dige og langs stranden til <strong>Hornbæk</strong> by i alt ca. 10 km.<br />

Husk mad og passende tøj. Pris 10 kr. Mødested:<br />

<strong>Hornbæk</strong> Station Stationsvej 6. Yderligere oplysninger:<br />

tlf.: 48 39 48 58 Arrangør: Dansk Vandrelaug,<br />

Nordsjælland.<br />

Fredag den 29. april<br />

Fredagstræf: sæsonafslutning – nærmere oplysninger<br />

kommer senere Yderligere oplysninger: Ruth Svensson<br />

tlf.: 49 70 06 69 Arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Menighedsråd<br />

Fredag den 6. maj kl. 21<br />

Søren Møller Trio. Yderligere oplysninger tlf.: 49 70 47<br />

04 eller www.hornbaek-jazzklub.dk Sted: Strandpavillonen<br />

A.R. Friisvej. Arrangør: <strong>Hornbæk</strong> Jazzklub<br />

Søndag den 22. maj<br />

Skovens dag. <strong>Hornbæk</strong> Naturprojekt arrangerer igen<br />

i år familiedag i skoven. Program følger senere.<br />

Yderligere oplysninger: Ruth Nielsen <strong>Hornbæk</strong> Børnehave<br />

tlf.: 49 28 11 47<br />

Fredag den 3. juni kl. 21<br />

Per Carstens Group. Yderligere oplysninger tlf.: 49<br />

70 47 04 eller www.hornbaek-jazzklub.dk Sted:<br />

Strandpavillonen A.R. Friisvej. Arrangør: <strong>Hornbæk</strong><br />

Jazzklub<br />

Lørdag den 18. juni – søndag den 19. juni<br />

Kræmmermarked. Flere oplysninger kommer senere.<br />

Sted: Ved <strong>Hornbæk</strong>hallen Arrangør: Fodboldens<br />

venner.<br />

Torsdag den 23. juni kl.19.00<br />

Sankthansaften. Bål på søen og båltale. Pris incl.<br />

velkomstdrink og 3 retters gourmetmiddag kr. 510,-.<br />

Sted: Havreholm Slot , Klosterrisvej 4 Havreholm.<br />

Yderligere oplysninger:<br />

www.havreholm.dk. Arrangør: Havreholm Slot<br />

Fredag den 24. juni og lørdag den 25. juni<br />

Sunset Jazz festival i <strong>Hornbæk</strong>. Yderligere oplysninger<br />

www.sunset-jazz.dk<br />

Søndag den 24. juli kl.11-13<br />

Jazz-brunch. New Orleans jazz, brunch og underholdning.<br />

Pris kr. 295,- Sted: Havreholm Slot, Klosterrisvej<br />

4 Havreholm. Yderligere oplysninger:<br />

www.havreholm.dk Arrangør: Havreholm Slot<br />

Fredag den 26. august – lørdag den 27. august<br />

Klassemesterskab for Molich 10 Meter klassen.<br />

Fredag 3 sejladser, lørdag 2 sejladser. Yderligere<br />

oplysninger: www.hornbaekbaadeklub.dk Arrangør:<br />

<strong>Hornbæk</strong> Bådeklub og X-meter klubben<br />

Lørdag den 5. november – søndag den 6. november<br />

Indendørs kræmmermarked i <strong>Hornbæk</strong>hallen.<br />

Flere oplysninger kommer senere. Arrangør: Fodboldens<br />

Venner<br />

Arrangementskalenderen redigeres af <strong>Hornbæk</strong><br />

Bibliotek & Turistinformation. Ændringer kan forekomme.<br />

Tilføjelser og spørgsmål kan rettes på<br />

tlf.: 49 28 17 00 / 49 70 47 47, fax: 49 70 41 42 ,<br />

e-mail: hornbaek@hornbaek.dk / hornbaek@helsbib.dk<br />

eller via den særlige formular på vores web-side:<br />

www.hornbaek.dk<br />

23.02.05 lje<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong> · Marts 2005 39


Afsender:<br />

<strong>Hornbæk</strong> <strong>Idrætsforening</strong><br />

Carl Bødker Nielsens Vej<br />

3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

<strong>Hornbæk</strong> – Hellebjergvej<br />

DRØMMEBOLIG – Fantastisk lækker nymoderniseret længe til<br />

Købmandsgården i Havreholm. Smukt beliggende med udsigt til<br />

marker og skov og kun 45 kilometer til Rådhuspladsen.<br />

Huset indeholder: Stort klinkebelagt alrum med vestvendte vinduer<br />

til landskabet, flot åbent køkken med alle hårde hvidevarer,<br />

lækkert badeværelse samt bryggers. Gulvvarme fra centralvarmeanlæg<br />

i hele stueplanet. 1.sal: Stor stue med synlige bjælker<br />

og udgang til sydvendt terrasse, tre soveværelser samt brusebadeværelse.<br />

Ejendommen er klar til indflytning efter købers ønsker.<br />

Knt./udb 2.985.000/150.000<br />

Br./nt. 17.888/16.058<br />

Pauselån F1 10.895/10.181<br />

Bolig stuer/vær. Grund opført<br />

204 1/4 700 1905<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - torsdag 09.00 -17.00<br />

Fredag 09.00 -16.00<br />

Lørdag 10.00 -13.00<br />

Søndag 10.00 -16.00<br />

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 <strong>Hornbæk</strong> · 4970 2304<br />

Bliv fordelskunde,<br />

og få de gode renter<br />

Med vores Fordelsprogram ved du altid, hvad du<br />

skal betale for fx billån, boliglån og kassekredit,<br />

og hvad du får i rente på din opsparing. Det er<br />

lige så let at finde ud af, hvordan du kan komme til<br />

at betale færre gebyrer. Du skal ikke bruge energi på<br />

at forhandle dig til lavere priser.<br />

Er du interesseret, eller har du spørgsmål, så ring til mig.<br />

Du kan også læse mere om Fordelsprogrammet på www.fordelskunde.dk.<br />

Åbningstider:<br />

Mandag - fredag 10.00-16.00<br />

Torsdag 10.00 - 17.30<br />

Pengeautomat alle ugens dag 6.00 - 2.00<br />

<strong>Hornbæk</strong> afdeling<br />

Ndr. Strandvej 346, 3100 <strong>Hornbæk</strong><br />

tlf.: 49 70 25 11, telefax: 49 70 31 01<br />

Magasinpost<br />

ID-nr. 2339<br />

Solveig Kjærsgaard<br />

49 76 02 73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!