indskrivningspjece 2010 - Ålholm Skole i Valby

aalholmskole.kk.dk

indskrivningspjece 2010 - Ålholm Skole i Valby

ÅLHOLM SKOLE

VIBEHOLMEN 1

2500 VALBY

36 16 26 32

www.aalholmskole.kk.dk


Ålholm Skole

Side 2

VELKOMMEN TIL ÅLHOLM SKOLE

Ålholm Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor.

Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle

miljøer er repræsenteret.

Vi er en ambitiøs skole, som sørger for, at alle børn

udfordres. Vi sætter trivsel, tryghed og læring i fokus, og vi

arbejder målrettet for, at dit barn får en tryg og sjov

hverdag fra første dag på skolen.

Vidste du at

Skoleinspektør Michael Olesen

Ålholm Skole har 370elever og 36

lærere.

Vi er en tosporet skole med 19

klasser i alt fra børnehaveklasse til

9.klasse.

Skolen har lektiecafé 3 dage om

ugen.

Vi har et sprogcenter, som hjælper

tosprogede børn som har behov for

støtte.

Vi har et specialcenter, som hjælper

elever med særligt behov for faglig

støtte.

Jeg var aldrig i tvivl om valget af Ålholm Skole til mine børn, og det er adskillige gange

bekræftet, at det var et rigtigt valg. Jeg er glad for både det sociale liv på skolen og for den

undervisning mine børn får. Indimellem kan jeg faktisk blive helt rørt over al den gode vilje, som

præger skolen. Lærernes engagement og energi er afgørende for dette gode miljø.

Henrik Piil, forælder


Ålholm Skole

Side 3

ÅLHOLM SKOLES VÆRDISÆT

Spænding og udfordring

Ålholm Skole kan alle elever opleve en

spændende og udfordrende hverdag, hvor

nysgerrighed og lyst til at lære er i fokus. Vi

tilrettelægger undervisningen så den tilgodeser

den enkelte elevs behov og stiller samtidig høje

faglige krav ud fra elevens formåen.

Tryghed, venskab og udvikling

Ålholm Skole kan man føle sig tryg og det er et rart sted at være. Vi arbejder målrettet med

omgangsformer og lægger stor vægt på at støtte den enkelte elevs personlige og sociale udvikling.

Døren er åben

Ålholm Skole vægter vi engagement og deltagelse højt. Vi arbejder med integration og sam-

arbejde såvel indenfor som udenfor skoleporten. Vi lægger stor vægt på samarbejdet mellem lærer,

elev og forældre samt samarbejdet med lokalsamfundet.

Verden på hovedet

Ålholm Skole kan eleverne opleve glæde og begejstring gennem et kreativt læringsmiljø, som

lægger stor vægt på oplevelser og fordybelse. Humor og evnen til at se verden fra en anden

vinkel er en stor del af hverdagen.


Ålholm Skole

Side 4

INDSKOLING – EN GOD BEGYNDELSE

Når dit barn begynder i skole, er det ikke bare

starten på et årelangt forløb med at lære at

læse og at skrive. For barnet er det samtidig

begyndelsen på en helt ny hverdag med nye

kammerater og sociale udfordringer. Børn, der

trives og er trygge, har de bedste forudsæt-

ninger for at lære og udvikle sig godt.

Vi prioriterer indskolingen højt for at sikre dit

barn en ordentlig start på livet i skolen.

Det er vores erfaring, at overgangen fra børne-

have til skole går bedst, når mange personale-

ressourcer afsættes til børnehaveklasserne. Det

giver os tid til den enkelte, mere ro i klassen og

rum til at lære på mange måder.

Mål for indskolingen

• At undervisningen tilrettelægges således, at den enkelte elev gennem skoleforløbet tilegner sig

faglige kompetencer og opnår en personlig udvikling med ansvarlighed over for sig selv og andre.

• At give eleverne gode fælles sociale oplevelser og forpligtelser i fællesskabet gennem forskellig-

artede aktiviteter og arrangementer på tværs af køn, alder og kulturel baggrund.

• At etablere et positivt og tillidsfuldt samarbejde omkring det enkelte barn, hvor vi finder tid til

individuelle samtaler, hvis behovet opstår.

• At social forståelse og ansvar, respekt for forskelligheden og styrkelse af det enkelte barns

selvværd har høj prioritet.

• At skolen, børnene og forældrene i fællesskab påtager sig ansvaret for læring, udvikling og

trivsel gennem engagement, et positivt sprog og nær kontakt mellem børn og voksne.


Ålholm Skole

Side 5

GOD OVERGANG FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE

Når børnene begynder i børne-

haveklassen, har de forvent-

ninger om at lære noget nyt,

bogstaver, tal og alt det andet.

De skal ikke skuffes, for hvis de

ikke udfordres, svækkes deres

indlæringslyst.

Vi vil bygge videre på de erfarin-

ger, den kunnen og viden, som

barnet har erhvervet i hjemmet

og børnehaven, - og det bliver

udgangspunktet for ny læring.

Det kræver dygtige lærere og

pædagoger at afbalancere sko-

lens udfordringer til det enkelte

barn, så det ikke bliver for nemt

og heller ikke for svært. Børnene

skal helt op på tå en gang imel-

lem.

For at sikre overgangen mellem

børnehaveklasse og 1. klasse

lægger vi meget vægt på, at

klassens kommende lærer er

med i arbejdet omkring børne-

haveklassen, samt at lærere og

pædagoger i indskolingen har et

aktivt samarbejde med børne-

haverne i skolens distrikt.

Det bedste ved at gå på Ålholm Skole er at

lege med sine venner, og at vi lærer noget.

Laura, 1.b


Ålholm Skole

Side 6

SKOLE-HJEM SAMARBEJDE

– EN GRUNDSTEN FOR EN GOD SKOLEGANG

Med et barn på Ålholm Skole kan du være sikker på:

At lærerteamet har fokus på trygge og

udviklende rammer for undervisningen samt

barnets mulighed for at opbygge sociale

relationer.

At undervisningen tilrettelægges således, at

alle har muligheden for at nå de mål, der er

fastsat inden for fagenes læseplaner.

At lærerne og pædagogerne arbejder i team omkring de enkelte klassetrin med henblik på

et højt fagligt niveau og en sammenhængende skolestart for børnene.

At skole-hjem-samarbejde bliver prioriteret højt, både fagligt og socialt.

At frikvartererne foregår under trygge forhold.

At skolen samarbejder tæt med institutionerne omkring skolen.

At skoleledelsen er synlig og tæt på undervisningen og klasserne.

At skolen har tydelige og klare sanktioner overfor negativ elevadfærd.

At skolens personale er uddannet til at arbejde med tosprogede børn.

At skolen tilbyder elever med særlige behov undervisning i sprogcenter, specialcenter og

lektiecafé.

At alle får en rolig start på dagen — lærerne er i klasserne 10 minutter før første lektions

begyndelse.


Ålholm Skole

Side 7

Som forælder på Ålholm Skole forventes det:

At du er aktiv i dit barns skolegang og

i skole/hjemsamarbejdet.

At du snakker dagligt med dit barn

om, hvad der sker i skolen.

At du hjælper dit barn med at pakke

tasken.

At du ser efter meddelelser og

nyhedsbreve fra lærere og ledelse

både via forældreintra og i skoletasken.

At du som forælder står ved dit ansvar for barnets opdragelse og adfærd.

At du lærer dit barn at tage hensyn til andre og at have respekt for andres ting.

At du sørger for, at dit barn at møder til tiden.

At du giver dit barn ansvar og pligter under hensyn til alder og modenhed.

Vidste du at…..

Ålholm Skole var blandt de 5

skoler i Pisa-undersøgelsen,

hvor færrest elever svarede,

at de følte sig udenfor i det

sociale liv.

Ålholm skole var blandt de 7

skoler i Pisa-undersøgelsen,

hvor flest elever svarede, at

de kom godt ud af det med

lærerne.

Gården er sjov

at lege i, og

der er en stor

fodboldbane,

hvor der er

mange børn i

hvert frikvarter.

Oskar, 5.b


Ålholm Skole

Side 8

Vi har på skolen både børn og

voksne med forskellig sproglig

og kulturel baggrund. Vores

andel af tosprogede elever er

ca. 40%. Vi arbejder derfor

meget med kultur-møder og

gensidig forståelse. Kulturmødet er for os en styrke og en berigelse, og vi ved gennem

vores erfaringer, at vi kan lære meget af hinanden og dermed blive meget klogere på os

selv. Men arbejdet med kulturmødet kræver også mange ressourcer, og vi er derfor glade

for, at næsten alle med-arbejdere er uddannede i at tackle særlige udfordringer omkring

tosprogede elever. Vi har et velfungerende sprogcenter, der tester, evaluerer og støtter de

tosprogedes sproglige indlæring.

Vi arbejder meget med at støtte

alle elever, derfor opdeler vi også

med jævne mellemrum eleverne

både i niveauer og sproggrupper,

så alle elever, både tosprogede

og etsprogede, bliver stimuleret i

undervisningen.

Vi garanterer, at de etsprogede børn, der starter på skolen, får mulighed for at gå i klasse

med andre etsprogede børn. Og er der ønsker om elevgrupper, der samlet ønsker at gå i

samme klasse fordi de har dansk som modersmål, er det muligt for denne elevgruppe at

komme i samme klasse.

Københavnermodellen

KULTURMØDE

OG

INTEGRATION

Ålholm Skole er omfattet af Københavns Kommunes indsats for at styrke integrationen

i Valby.

Københavnermodellen er et projekt, der arbejder målrettet mod at invitere flere

tosprogede børn til at gå på skoler med mange danske børn, og samtidig invitere

danske børn til at gå på skoler med mange tosprogede børn.


Ålholm Skole

Side 9

UNDERVISNING OG FAGLIGHED

Der er mange kundskaber, man skal lære i sko-

len. Men i de første skoleår er det primært dansk

og matematik, der er i fokus. Når børnene skal

lære at skrive og læse, arbejder vi først og frem-

mest med at lære eleverne bogstavernes lyde,

som vi både synger, siger og lærer på remser.

Ret hurtigt sættes lydene sammen og danner ord.

Og dermed går eleverne i gang med også at læse

små ord, baseret på de lyde de har lært. Samtidig arbejder vi meget med at skrive og tegne

bogstaverne, og vi læser også længere historier, hvor eleverne lærer at genkende de

længere ord som ordbilleder. Det er vores mål at eleverne ved udgangen af første klasse

kan læse og skrive små tekster.

I matematik tager undervisningen udgangspunkt i de tal og former, som børnene møder i

dagligdagen. De er afsæt til at lære at regne med tallene i de opgaver, vi møder i vores

bøger. Samtidig er de udgangspunkt for en række praktiske aktiviteter, hvor vi lærer elever-

ne klokken, laver talhistorier og leger. Det er vores mål, at eleverne ved udgangen af første

klasse har forstået 10-talssystemet, kender simple geometriske former, kan tallene fra 1 til

100 og kan lægge sammen og trække fra inden for de kendte tal.

En gang årligt bliver der til

forældrene givet en skriftlig

tilbagemelding om elevernes udbytte

af undervisningen. Eleverne bliver

med jævne mellemrum testet, blandt

andet for at vi kan evaluere og

justere undervisningen.

Nogle af skoleårets uger kalder vi Studieuger. I disse uger er der mulighed for, at eleverne

kan fordybe sig i et emne og få det belyst fra flere sider. Her er det almindelige grundskema

skubbet til side – til gengæld arbejdes der efter et fleksibelt skema, som på en anden måde

tilgodeser den enkelte klasses faglige behov. Dagene bliver struktureret med mulighed for

forløb, der ikke slutter første gang, klokken ringer.

Ålholm Skole er en god skole fordi, der er god mad, en stor legeplads,

markedsdag, juleklippedag og en masse skøre personer. Astrid, 5.b


Ålholm Skole

Side 10

TRADITIONER PÅ SKOLEN

Ålholm Skole er alle med til at bidrage til

følelsen af et værdifuldt fællesskab. Vores

mange aktiviteter og traditioner binder os

sammen, og hverdagen på skolen med daglige

små fremskridt og oplevelser værner vi om. Vi

er glade for vores aula, hvor vi ofte samler hele

skolen til fælles morgensamling med

elevoptræden og meddelelser. Her holder vi

også fastelavnsfester og vores store

markedsdag. Markedsdagen er altid en lørdag,

og på den dag er skolen forvandlet til en stor

markedsplads med optræden, boder,

fremvisning af elevernes arbejde gennem året

og dans og musik. Vi har også mange traditioner omkring juleklippedag, venskabsdage,

trivselsdage, intern fodboldturnering og motionsdag. Og både Luciaoptoget og

børnehaveklassernes første skoledag, hvor de sender en ballonpost til vejrs, er meget flotte

begivenheder.

Jeg kan godt lide at gå på skolen, fordi her

er et godt fællesskab, og man har plads til

at være sig selv

Frida, 7.a

Vidste du at…

Ålholm Skole er tilknyttet

Københavns Kommunes

madordning ”Eat”, som giver

eleverne mulighed for at købe

varm og sund mad hver dag.

Ålholm Skole har sin egen sang,

som Søren Poppe har været med

til at skrive.

Ålholm Skole har sit eget pige- og

drengefodboldhold, der deltager i

turneringer med andre skoler.


Ålholm Skole

Side 11

Klokken ringer ud efter sidste time. Men selvom skoledagen er forbi, fortsætter livet.

Nu begynder eleverne på eftermiddagens fritidsaktiviteter, hvor de tilbringer nogle aktive og

meningsfulde timer sammen med fritidshjemmets pædagoger. Dit barn skal opleve en

helhed i sin hverdag. Vi lægger derfor vægt på, at der er samarbejde mellem skole og

fritidshjem.

Når du indskriver dit barn på Ålholm Skole, har du mulighed for samtidig at få barnet på et

af de to fritidshjem, der er tilknyttet skolen. Ålholm Skoles Fritidshjem og Klub og Akeleje.

Skole og fritidshjem samarbejder om det enkelte barn fra bh. klasse til og med 3. klasse.

Dette samarbejde udmøntes i et samarbejde omkring studieugerne på 2. og 3. klasse-trin.

På 0. og 1. klassetrin samarbejdes der om mindre grupper af børn, som har brug for ekstra

støtte. I de sidste år er der arbejdet med at øge børns selvværd, de stille piger, sociale

spilleregler og samarbejde. Endelig er der mulighed for at støtte det enkelte barn, som har

det svært i en periode. Det kan være i krise pga. af skilsmisse, eller at barnet har svært ved

at tilpasse sig de rammer, der er i skolen, eller har svært ved de sociale spille-regler. Det

tilstræbes, at den pædagog, som varetager støtten

omkring det enkelte barn, er den, der kender barnet

bedst fra fritidshjemmet.

I de sidste par år har vi lavet fastelavn i samarbejde

med fritidshjemmene med stor tøndeslagning og

derefter en hel række boder med diverse aktiviteter,

som alle børn skal besøge.

FRITIDSLIV OG SAMTÆNKNING

Der er mange søde lærere og elever, og man føler sig

tryg på Ålholm Skole.

Kainat, 7.a


Valbybladet d.10. februar

2010