Download nr. 2 2002 - Karetmager.dk

karetmager.dk

Download nr. 2 2002 - Karetmager.dk

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

2 • 2002

April


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund, og udkommer

medio februar, april, juni, august, november.

Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts, 15. maj,

15. juli og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf 9814 7880, fax 9814 7820, e-mail ole@ekvipage.dk

Redaktionelt stof

Stine Vieth, Engbækvej 8, Gundsømagle, 4000 Roskilde,

tlf 4673 2707, mobil 2078 8925, e-mail stinevieth@adr.dk

Torsten Tomra Andersen, Markvejen 65, 9220 Aalborg Ø

tlf 9815 5077, e-mail mtm.tomra@get2net.dk

Meddelelser fra selskaber og annoncering

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail bechhart@post10.tele.dk

Trykning Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1, 9510

Arden, tlf 9856 1022, fax 9856 2220

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf 8698 1439

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Website: www.hesteinfo.dk/dkf

Pris 28,- kr inkl moms – Oplag 1.500 stk

ISSN 1600-261X

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Protektor

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Overordnede organisationer

Danmarks Idræts Forbund, tlf 4326 2626

Dansk Ride Forbund, tlf 3996 0696

DKF’s ledelse

Præsident: Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf 8655 8744, fax 8655 9744,

e-mail ib_m@get2net.dk

Formand: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16,

6500 Vojens, tlf 7454 7060, fax 7454 7068,

e-mail post@hedegaarden.dk

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 2690 Karlslunde,

tlf 4615 2161, e-mail allanbjerre@privat.dk

Kasserer: Elsebeth Dehlholm, Strandelhjørnvej 16,

6500 Vojens, tlf 7454 7060, fax 7454 7068,

e-mail post@hedegaarden.dk

Køreudvalg

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup,

tlf 5682 2052, fax 5616 8341, e-mail jens@get2vet.dk

Pløjeudvalg

Arne Hansen, Allerupvej 4, 6520 Toftlund, tlf 7483 1685

Uddannelsesudvalg

Marianne Seidenfaden, Dorthealyst,

4440 Mørkøv, tlf 5927 3123, fax 5927 3187

e-mail: lysten@post11.tele.dk

Forside

En stærkt koncentreret Ole H. Nielsen, DKS kører VM

2000 i Wolfsburg. Groom er Mette Buchwald.

Foto Ole Jespersen

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og

annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen

forbeholder sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg,

ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler,

fotos mv, der indsendes uopfordret. Køresporten forbeholder

sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets

eller DKF's interesser.


VK etablerer kørecenter på Holtegaard

Af Anne Grethe Nørgaard, VK

VK besluttede, med stort flertal på en ekstraordinær

generalforsamling i år at leje jord og bygninger

på Holtegaard i Vendsyssel til etablering

af et kørecenter. Udsigten til en stor indsats for

at få det op at stå, bliver opvejet af fordelene ved

at have al materialet samlet ét sted, faste forhindringer

og gode, plane dressurbaner. Desuden er

vi fuld af optimisme efter den store frivillige indsats

ved afholdelsen af DM i kørsel i 2000.

Når hele centret står færdigt, vil VK råde over

egen stald med ca 30 spiltove, 2 dressurbaner, 1

træningsbane, 3-4 faste forhindringer og mulighed

for flere i det naturskønne område, velfærdsrum,

sekretariat, depot, parkeringsplads, campingplads

og en hesteentusiastisk opsynsmand;

nemlig ejeren af Holtegaard, Hans H. Bak.

Hans Bak overtog Holtegaard for ca halvandet

år siden. På det tidspunkt var størstedelen af jorden

solgt fra, men der var plads til Hans’s oldenborghesteopdræt

og et kørecenter på den smukke

røde, femlængede gård. Desuden er der plads til

de mange gamle vogne, bla den smukt restaurerede

landauer, som Hans H. anvender til

bryllupskørsel.

Holtegaard stammer fra 1581

Hans H. har kendt gården tilbage fra sin barndom,

hvor han oplevede at komme ridende på de

jydske hopper til afprøvning hos hingsten på

Holtegaard. Men Holtegaards historie går endnu

længere tilbage. Den ældgamle Enstedgård hørte

oprindeligt til Hundslund Kloster, i dag bedre

kendt som Dronninglund Hovedgård/Dronninglund

Slot. I 1581 er de første optegnelser om

gården, idet kongen solgte dette kongelige len

til Hans J. Lindenov den ældre.

Indtil 1780 var der altid to fæstebønder på

Holtegaard. Mest interessant kan man i de gamle

optegnelser læse, at besætningen i 1684 bla

bestod af to øg. Men det skal jo nok tages med et

vist forbehold, idet det var en opgivelse til skatten

- og vendelboerne var jo kendt for at være

lidt tilbageholdende i forhold til at fylde kongens

Selv efter traktorens indtog var der heste på Holtegaard - og et stort folkehold. Privatfoto

3


altid magre skattekiste op! I 1802 berettes det, at

nu bestod besætningen af bla 14 arbejdsheste og

8 plage. Det har efter al sandsynlighed drejet sig

om jydske heste.

Usselt udseende mand købte gården

Igennem tiderne er der restaureret og opført nye

bygninger, men gården har igennem tiderne altid

været kendt for dels den flotte røde farve, men

også for dens anseelige størrelse. Af de mange

forskellige ejere, dog i samme slægt, er det mest

interessant at dvæle lidt ved den rige Jens Andersen,

der købte Holtegaard i 1794. Det siges, at

han og familien, trods rigdommene, levede et

meget nøjsomt og tarveligt liv. En dag gik Jens

Andersen til Dronninglund i det tøj han stod og

gik i, nemlig toplue, knæbukser og stunthoser.

Således ankom han til Dronninglund Hovedgård,

hvor han spurgte Brigader Halling om han kunne

købe Holtegaard. Brigaderen solgte gården

meget billigt til denne usselt udseende mand.

Men da han senere fandt ud af, at det var den

rige Jens Andersen, blev han temmelig vred -

han ville vel have forlangt noget mere for gård-

På Holtegaard er der i dag ca 25 oldenborgere.

en. Jens Andersens kone stammede fra Holtegaard,

og igennem mange år beholdt Ottosen-slægten

gården, og fik en prægtig besætning op at stå.

Vi vil her i Køresporten løbende skrive om

arbejdet på kørecentret, men vi håber også, at

mange vil benytte sig af lejligheden til at besøge

den smukke gård og de naturskønne omgivelser,

når der er arrangementer på centret.

Hans H. Bak, nr 3 fra venstre, drøfter forhindringernes placering med banebyggerne. Fotos Ole Jespersen

5


6

Michael Mentz ny staldmester i Den kgl. Stald-Etat

Af Ole Jespersen

1. marts 2002 tiltrådte den tidligere chef for Gardehusarregimentets

Hesteskorte, major Peter

Michael Mentz som staldmester i Den kgl. Stald

på Christiansborg. Efter 14 år som chef for

hesteskorten i Næstved afløser Michael Mentz

således Leif Heuser, der siden 1. januar 1994 har

haft ansvaret for H.M. Dronningens heste og

kareter. Heuser tiltrådte som staldmester efter to

år som palæforvalter på Amalienborg, og afløste

i sin tid den navnkundige staldmester Poul Lindegaard.

Den 5. februar holdt Leif Heuser afskedsreception

i stalden på Christiansborg, og mere end 120

mennesker var med til at gøre dagen festlig og

minderig for Heuser, der nu vil nyde sit otium og

hygge sig med familien, samt naturligvis i ny og

næ ride sig en tur.

Har redet siden barneårene

Michael Mentz har nu ansvaret for de ca 20

heste på Christiansborg, hvis hovedopgave er at

være køreheste, men de bliver også redet.

'Det er en god uddannelse for dem, forklarer

Michael Mentz', der selv har redet siden drengeårene.

Ved afskedsreceptionen blev Leif Heuser naturligvis afhentet

med kongelig karet. Foto Ole Jespersen

Både hans far og bedstefar var officerer, og

han lærte selv at ride af sin morfars tidligere

oppasser, der var remonterytter. Siden red Mentz

væddeløb, gik i fransk militærtjeneste og blev

senere indkaldt som gardehusar.

Men da hans far på det tidspunkt var oberstløjtnant

ved Gardehusarregimentet, blev Michael

Mentz i stedet sendt til dragonerne og fulgte

siden det normale karriereforløb på officerskolen.

I 1975 blev han udkommanderet til

Gardehusarregimentet, og her stod han i spidsen

for både kampvogns- og opklaringseskadroner,

inden han fik ansvaret for hestene og de mange

unge ryttersoldater, der hvert år har passeret

igennem hesteskorten i Næstved.

Staldmester Michael Mentz som mange kender fra Gardehusarregimentet. Foto Wiegårdens Fotostudio


Af Ole Jespersen

Den store og internationalt kendte vognsamling,

der i 32 år har stået på Sparresholm Gods ved

Næstved, flyttes i april måned til en nybygget

hal ved Andelslandsbyen Nyvang nær Holbæk.

Og det bliver fejret St. Bededag den 26. april,

hvor Nyvang åbner for sommersæsonen.

I skrivende stund er håndværkerne ved at

lægge sidste hånd på byggeriet af vognhallen, og

museets medarbejdere arbejder på fuldt tryk med

at dokumentere samlingen og planlægge flytningen

af de mange vogne.

At Sparresholm Vognsamling overdrages til

Nyvang var også omtalt af Ib Møller i Køresporten

nr 1-2002.

Festlig indvielse

Sparresholm Vognsamling på Nyvang

Festlighederne den 26. april indledes med et

optog gennem Holbæk by til Nyvang. Det

begynder på markedspladsen kl 10 med Holbæk

Garden i spidsen. Der deltager desuden også

køretøjer fra Museet for Zoneredningskorpset,

hestevogne fra Sparresholm Vognsamling, og

Carlsberg Bryggerierne møder også med en af de

klassiske ølvogne forspændt de tunge jyder.

Omkring kl 11 når optoget Andelslandsbyen

Nyvang, og her vil åbningen af vognsamlingen

blive markeret med et særligt arrangement.

Trods regn i februar blev soklen støbt.

I begyndelsen af marts var vognhallen næsten lukket. Fotos Ole Jespersen

7


8

Layout: Ole Jespersen


Af Ole Jespersen

White Turf - St. Moritz i Schweiz

Let snefald, dyb sne og solrigt ophold udendørs i

vinterkulden kendetegner hvert år løbsdagene i

februar, hvor White Turf i St. Moritz indbyder til

‘The European Snow Meeting’. Trods vejr og

vind mødes væddeløbsentusiaster fra hele Europa

til det spektakulære væddeløb og show, hvor

alle løb foregår på sne- og isbelagte baner. I

Danmark aflyses væddeløbene, hvis banerne er

glatte, men i St. Moritz venter man på det helt

rette vintervejr, sætter mordax-hager i hesteskoene

og spænder for.

Publikumsopbud og spilleglæde

I løbet af februar afvikles tre løbsdage, hver

gang med over 10.000 tilskuere, og der dystes i

galopløb, travløb med hestene forspændt væddeløbsslæder

og slutteligt i skikørsel. Sidstnævnte

disciplin køres både med enspænder og tospand,

og i et helt forrygende tempo.

Stemningen er i top i St. Moritz, når der indbydes

til Snow Meeting, og ved hvert arrangement

underholder jagthornsorkestre med festlige

fanfarer og marcher. Showindslag af stor kvalitet

vises mellem løbene, og i år blev banen pludselig

indtaget af et romerspand med haflingere, der

nærmest fløj gennem luften, da de demonstrerede

fart og spænding.

Naturligvis, kunne man sige, hører der totalisator

til ethvert væddeløb - og også i St. Moritz.

I år omsatte man sammenlagt for mere end 1,5

million kroner på de tre løbsdage.

Ønsker du yderligere oplysninger om White

Turf, så kig forbi adressen www.whiteturf.ch.

Enkelte af de mange tilskuere gør sig det yderst behageligt.

I forrygende tempo køres skiløb med heste. Alle fotos White Turf

9


Efter 17 år i sædet har professor dr. agro Henning

Staun takket af som formand for Hestens

Værn. Ny mand på posten er biløber Jørgen

Konge. Han vil kæmpe for, at vi fortsat må bruge

hestene i konkurrencer.

Af Stine Vieth

De fleste fra køresportens verden kender Jørgen

Konge. Han er dressurdommer ved flere af landets

små og store stævner. Andre weekender

kører han landet tyndt i tog for at nå ud til de

lokale køreforeninger som instruktør. Og til DM

er det Jørgens stemme, der gjalder ud gennem

højtalerne. Han fortæller os om kuske, vogne,

heste, hjælpere - alt hvad der er værd at vide om

heste og kørsel.

Det burde være nok til at fylde én mands fritid,

men for denne mand stopper listen af engagement

ikke her.

For god ordens skyld skal det lige nævnes, at

Jørgen Konge arbejder som biløber i den Kongelige

Stald-Etat. Det vil sige, han gør alt fra at

muge ud under de kongelige heste, til at træne

dem og køre dem for H.M. Dronningen.

Når dagens kongelige hestearbejde er gjort,

søger Jørgen Konge færten af nye hesteeventyr.

10

Hestens Værn har sat Jørgen Konge i kuskesædet

Jørgen Konge som kusk. Foto Jørgen B. Rasmussen

Det være sig som medinstruktør på store hesteshows

som hingstekåringen i Herning. Eller som

arrangør af jubilæumsshows - blandt andre Den

Kongelige Stalds 300-års dag og Hestens Værns

90-års dag. Det var Jørgen, der fik ideen til at

lave orienteringskørsel i København på kulturnatten.

Det er ham, der møder op som censor for

kaperkuskene i København, skriver artikler til

Ridehesten, holder foredrag og meget andet.

Jørgen Konge kommer vidt omkring i hesteverdenen,

og det gjorde ham til et oplagt valg, da

bestyrelsen i Hestens Værn skulle sætte en ny

mand på formandsposten. Han har en berøringsflade,

der på flere måder kan hjælpe foreningens

budskaber frem.

Medlemmer som argument

Som formand for Hestens Værn vil Jørgen Konge

fortsætte arbejdet med at få stoppet den grufulde

transport af slagteheste fra Danmark til Italien.

Og han vil kæmpe for, at politiet i Danmark

bliver handlekraftigt, når der er tale om misrøgt

af heste. Misrøgt skal stoppes. Men der er også

noget andet den nye formand gerne vil stoppe,

og det er regler om hestehold skabt på baggrund

af manglende viden.

‘Folk udenfor hesteverdenen bringes på banen

af de mange sager, der har været de seneste par

år. De danner foreninger, diverse dyreværnsforeninger,

på baggrund af disse sager, men har

ellers ikke forstand på heste. Men de har mange

medlemmer og derfor kan de få indflydelse på

de regler, der laves om heste og hestehold. Jeg

vil arbejde på, at man holder fødderne på jorden

og laver regler, der gavner hestene’.

For eksempel bliver der arbejdet på regler om

bandlysning af spiltov og krav om fire timers

ophold på fold hver eneste dag. Hertil siger den

nye formand:

‘Man behøver ikke nødvendigvis afskaffe

spiltov. Det, der er vigtigt, er, at en hest kan

komme til at ligge helt fladt ned. Kan den ikke

det i stalden, er det vigtigt den kommer ud på en

græsmark nogle timer om dagen, hvor den kan

lægge sig helt ned og strække benene ud.’


‘Dernæst er det vigtigt, at en hest er beskæftiget.

Hvis den ikke bliver brugt, er det vigtigt, at

den har noget at stå og æde i - inde som ude. En

hest bruger ifølge sin natur 60% af sin tid til at

æde. Hvis den ikke har noget at tygge i, så bliver

den rastløs også selv om den går ude. Så hvis der

er tale om en jordfold, bør hesten have adgang til

en masse hø eller ensilage.’

‘En hest i naturen ville bruge 20% af sin tid på

motion. Kan hesten ikke komme ud på fold hver

dag, kan en times ridning, hvor man kommer alle

muskelgrupper og led igennem, gøre det. Står

hesten inde, skál den motioneres hver dag.’

Det er viden som denne, Jørgen Konge gerne

vil have frem - også når der diskuteres hestevelfærd

for sportsverdenen.

‘De andre dyreværnsforeninger har i alt 40.000

medlemmer mod vores 1500 i Hestens Værn, og

medlemmer tæller, når du skal tale med politikere.

Jeg vil arbejde for, at vi stadig må bruge

hesten til sport. Men det kan gå hen og blive en

hård kamp.’

‘Derfor har jeg hamrende brug for køreforbundets

folk - meld jer ind, så vi får en stemme!’

‘Som nummer to, vil jeg bede jer om, at luge

ud i egne rækker. Sørg for at køresporten ikke

bliver interessant af de forkerte grunde for folk,

der ikke har hesteforstand.’

Velfærd skal diskuteres

Jørgen Konge er klar over at hans udmeldinger

kan give ham problemer i forhold til de forskellige

dyreforeninger.

‘Jeg går mere markant ud og siger, at heste

skal kunne bruges i sportsverden med risiko for,

at de andre dyreværnsforeninger går ud og siger,

at jeg ikke er værnsmand nok - men mere en

sportsmand. Jeg mener godt, de to verdner kan

forenes. Vi skal have glæde og gavn af vores

heste - på hestenes præmisser. Til hver en tid på

hestenes præmisser’

Hvad det er kan jo til hver en tid diskuteres.

Dertil siger Jørgen Konge:

‘Alle ved, hvad der er sort, og hvad der er

hvidt. Vores mål er at gøre gråzonen så lille som

mulig. Det kræver hele tiden diskussion af, hvad

man vil og kan acceptere - også selv om der er

Kongelige kareter skal også pudses. Her er Jørgen igang.

Foto Jørgen B. Rasmussen

nedskrevne regler på området, for ord kan altid

diskuteres. Og de skal diskuteres’

Hestens Værn stiller sig derfor til rådighed

som ordstyrer ved møder om hestenes velfærd.

‘Hvis der i et klubmiljø er uenighed om, hvordan

opdragelsen af en hest skal foregå, kan det give

et meget dårligt klubmiljø. Jeg kan tilbyde rideklubberne,

at Hestens Værn indkalder til et

møde, hvor parterne kan tale tingene igennem. I

nogle tilfælde kan det være en hjælp for brugerne

af klubben, hvis klubbens ledelse ikke vil

høre, hvad de siger - til skade for hestene. I

andre tilfælde kan det være en hjælp for klubledelsen.

Det sker hvor opdragelse er nødvendig

og processen ser hårdere ud, end den er. Igen,

det gælder om at gøre de grå zoner så små som

muligt ved hjælp af diskussioner og spredning af

viden om god horsemanship.’

Én på opleveren

Jørgen fik selv hest, da han var 12 år gammel. På

den fædrende gård i Elev, nord for Århus, havde

Jørgen hoppen Blitz, en oldenborgerkrydsning,

som familien trak lidt føl på. Jørgen Konge

indrømmer, at han ikke var den flittigste rytter,

for dengang var det dansen, der trak - men lidt

11


skovture og lidt rideundervisning sammen med

nabopigen blev det da til.

Da soldatertiden oprandt var der imidlertid

ingen tvivl - Jørgen Konge ville til Gardehusarregimentet.

Og mens Jørgen trænede eskorteridning,

faldt det for, at den kongelige stald havde

brug for en ny biløber. Jørgen Konge søgte og fik

stillingen, og blev med sine 21 år den hidtil yngste

biløber i hoffet.

Poul Lindegaard var formidler af stillingen, og

han nøjedes ikke med at få Jørgen Konge ind ved

hoffet. Han sendte også Jørgen afsted på et stævnesekretærkursus,

og så var dørene til køresportens

verden åbnet.

I 1977 kørte Jørgen Konge et firspand på Roskilde

Dyrskue, og i 1978 deltog han i DM med et

4-spand. Som de andre 4-spandskuske blev han

diskvalificeret, men det blev til en del stævner

med 4-spand i slutningen af 70’erne.

‘Men det interesserede mig ikke at vinde, og

derfor holdt jeg op. I stedet begyndte jeg at tage

ud som dommer, og i 1982 begyndte jeg som

speaker ved DM i Horsens. Jeg var blevet kørt

ned af en spritbilist, og kunne ikke meget andet.’

Siden er han også begyndt at tage ud som

instruktør - 20-30 gange om året deler den 48årige

kusk ud af erfaringer og gratis råd.

‘Jeg gør det hele for min egen skyld. Jeg

synes, det er sjovt. Man møder en masse hyggelige

mennesker, og så kan jeg godt lide at være

omkring hestene.’

Jørgen Konge som ridende speaker ved DM i Vallensbæk.

12

‘Jeg møder alle slags hestefolk - lige fra den

lille pige med shetlandsponyen til 500 kroner til

eliterytteren, der rider en hest til et tocifret millionbeløb.

Og det sjove er, at man kan ramme

samme entusiasme begge steder. Du kan se forskellen,

men du kan ikke mærke den.’

‘Til et kørestævne finder jeg kraft, elegance,

spænding. En masse inspiration. Og jeg udvider

mit menneskekendskab. Jeg savner på ingen

måde at være manden på bukken, for jeg har jo

masser af liner i hånden alle de andre dage. Foruden

de kongelige heste, kører jeg med mange af

spandene, når jeg er ude som instruktør. Til DM i

Vallensbæk havde jeg kørt med næsten alle spandene,

fordi jeg havde været rundt i landet og gi’

kurser.

Det er enormt fascinerende at køre med så

mange forskellige heste.’

Kasketforvirring

‘Kasketforvirring kan selvfølgelig godt gå hen

og blive et problem, men der er en overordnet

kasket, som hedder nul økonomi. Jeg har ingen

økonomisk gavn af de ting, jeg gør. Hvis min

nye titel som formand for Hestens Værn betyder,

at folk tænker sig om en ekstra gang, når jeg er

til stede som speaker, dommer eller andet - ja, så

er det kun en glæde. Hvad angår forvirringen

mellem det at være både dommer og instruktør,

så er det straks værre. Problemet er, at der er for

få frivillige til at udfylde alle posterne - og begge

dele er svære at undvære for sporten. Hvad sker

der, hvis man siger nej? Men jeg dømmer aldrig

til et DM.

Og forud for sæsonen noterer jeg, hvor jeg

skal være dommer, så jeg kan planlægge mig

udenom problemet. Jeg har aldrig dømt et spand,

jeg har trænet - det vil sige, jeg har engang bedt

en kusk, jeg havde trænet, om at køre udenfor

konkurrence.’

En af de ting Jørgen Konge drømmer om at

opleve i Danmark er et Equestrian Games som

det, man afholder i Windsor Park i England -

hvor alle sportsgrenene indenfor hesteverden er

samlet.

‘Det ku’ blive en kanon oplevelse. Og det ville

være en god reklame for hestesporten.’


Det går godt på Vilhelmsborg

Af Ib Møller

Niels Hobolt Jensen.

Efter de første års vanskeligheder

går det nu

godt – også økonomisk

på Vilhelmsborg. Antallet

af nationale og internationale

stævner vokser.

På en tilfældig

weekend i juli er der

foruden stævne for

islænderheste med 300 deltagere samtidig hundeskue

og mountainbike etapeløb. Det viser, at

Vilhelmsborg ikke er forbeholdt hestefolket men

også er åbent for andre.

Den 1. april tiltræder Niels Hobolt Jensen som

ny direktør. Derved afløser han Ruben Larsen,

som ønsker at gå på pension.

Niels Hobolt er 49 år og har en alsidig baggrund.

Han var løjtnant ved Gardehusarerne, og

uddannet i driftsledelse på Dalum Landbrugsskole

og i økonomi, organisation og markedsføring

på handelsskoler i Ribe, Odder og Hor-

sens. Han har været aktiv spring- og militaryrytter.

Han har haft sin egen gård og været direktør

for store, internationale virksomheder med mange

ansatte.

Niels Hobolt glæder sig til jobbet, og i ham vil

Vilhelmsborg få en erfaren hestemand og dygtig

erhvervsleder.

I den tidligere smedje er nu indrettet en glimrende

forplejning for deltagere, officials, hjælpere

mfl ved stævner. Derved har Vilhelmsborg

fået et efterspurgt spisested for hestefolket udover

den eksklusive restaurant kaldet ’Det gamle

Mejeri’.

Aktiviteterne er så omfattende, at der nu arbejdes

på en fremtidig helhedsplan under ledelse af

Bent Neergaard.

Undertegnede forsøger at omsætte de mange

ønsker i fysisk form. Når en skitse foreligger

med angivelse af problemer, behov, ønsker og

ideer til udformning, vil den blive forelagt

driftsaktieselskabets bestyrelse, brugere, kommunen

og offentligheden til kritik og forhåbentlig

gode forslag.

Den nye direktør på Vilhelmsborg, Niels Hobolt Jensen har selv været aktiv spring- og militaryrytter. Foto Henning Vibæk

13


Af Ib Møller

Den 6. marts afholdt Hippologisk Selskab et vellykket

modeshow i hovedbygningen på Vilhelmsborg.

Ridetøj blev vist fra Island, Andalusien

og naturligvis Danmark. Jydsk Jagtrideklub

demonstrerede såvel ride- som galladragt.

Michael Brodie viste historiske sadler og hovedtøj.

Puk Musik i Randers havde sammensat et

fint underlægningsprogram. De besøgende blev

hver enkelt personligt budt velkommen i forhallen

under fanfarer fra de velkendte Aalborgblæsere,

Ole Jespersen, Knud-Erik Tomra og Morten

Kristensen.

Den 20. marts afholder HSV generalforsamling.

Referat herfra kommer i næste nummer.

Medlemmerne har fået en samlet og ajourført

oversigt over de mange bøger, tidsskrifter og

videoer og lysbilleder, som er indsamlet til det

hippologiske bibliotek. Ex Libris er også udarbejdet

af undertegnede og bliver klæbet i alle bøger.

14

Hippologisk Selskab Vilhelmsborg

Islandske dragter blev fremvist Foto Ole Jespersen

Fantastiske andalusiske ridedragter og ridetøj til ryttere i alle aldre blev vist under modeshowet. Foto Wiegårdens Fotostudie


Slesvigske Vognsamling åbner 1. juni

Udstillingen er ved at være på plads. Næsten alle

vogne er sat i stand til udstillingen bla af Slesvigsk

Vognsamlings Venner og rullet ind på deres

fremtidige pladser.

Tidsplanen følges i store træk. Fotostater, informationsskilte,

giner og påklædning mm er ved at

blive færdiggjort. Der mangler en del endnu, bla

afklaring af entréforhold med bogsalg, musik- og

lydindslag, spotlys, plakat, pjece osv. Ting, som

vil gøre samlingen spændende også for ikke vognkyndige.

På godset Kollerup umiddelbart øst for Hadsten

by inviteres medlemmer af alle køreselskaber

under DKF til et stævne søndag den 9. juni.

MKS står for arrangementet. Der tilstræbes ikke

et opslidende ræs, men et hyggeligt træf, hvor

man forhåbentlig sammen med familie og venner

kan have det rart og afslappet.

Afhængig af tilmeldingerne vil ekvipagerne

blive opdelt i arbejds- og erhvervsvogne, sportskøretøjer

og herskabsvogne. Der vil blive mulighed

for at køre på godsets arealer og gennem

Åbningen ligger fast til lørdag den 1. juni.

Haderslev vil byde velkommen på rådhuset.

Gæsterne vil med hjælp fra SKS køre standsmæssigt

til Schaumanns fabrikker, som nu er indrettet

med 2.600 m 2 til samlingen. De Kongelige Stalde,

Gardehusarerne og Haderslev Garden har alle givet

tilsagn om at medvirke. Kongehuset er inviteret,

men det er endnu uafklaret, om medlemmer herfra

kan deltage. Dagen er samtidig 50-års jubilæum for

dannelsen af Jyske Division, nu Danske Division.

Så byen vil stå på den anden ende den weekend.

Traditionel kørsel på Kollerup Gods

Hadsten by. Deltagerne kan selv vælge korte

eller lange ture.

Der bliver fremvisning af hovedbygningen og

mulighed for at spise egen mad i den nyrestaurerede

kælder. Her er også et kapel, som stadig

bruges til kirkelige handlinger. Derudover kan

man færdes i den 4 tdr land store park, som er

kendt for sine mange blomster.

Tilmelding inden den 27. maj til Bente Søndergaard,

Rosenbjerg 6, Humlum, 7600 Struer,

tlf 9786 1280.

Både herskabs-, sports-, landbrugs- og erhvervsvogne kan deltage på Kollerup Gods. Her ses Henrik Køier Andersens ekvipage

ved et tidligere arrangement i Belgien. Foto Luc Van Muylem

15


Træning: Hvad er det og hvordan måler jeg effekten

Af Jens Svenningsen, Højelse Dyreklinik

Træning er at udsætte hestens krop for positiv

stress, så den bliver bedst mulig forberedt på de

belastninger, kusken byder den. Den del af

træningen, der alene sigter på større udholdenhed,

kaldes konditionstræning. Denne artikel

tager alene sigte på at træne hestens kondition.

Der findes masser af rutinerede kuske, der har

arbejdet med heste hele deres liv, og for hvem

det at få hesten i kondition falder helt naturligt.

De bruger deres erfaring og deres intuition, og

ingen problemer med det. Der findes også mange

nye og mindre rutinerede kuske, der kan få stor

nytte af at anvende så simpelt et hjælpemiddel

som et stetoskop til at måle hjertefrekvensen og

på den måde indhente oplysninger om effekten

af deres træning.

Konditionstræning

Ved konditionstræning skal der bruges en masse

kemisk energi, som kroppen skal omsætte til

bevægelsesenergi. Den kemiske energi er væsentligst

glukose stammende fra foderets kornog

fiberdele. Men også fedt kan være energikilde.

Foderets proteiner deltager derimod næsten

ikke i energiomsætningen i hestekroppen.

Når hestene optager glucose fra foderet, lagres

det i leveren og i muskelcellerne som glucogen

(muskelsukker), og det kan herfra omdannes til

energi på 2 måder: spaltning og forbrænding.

Så længe glucogenet bliver forbrændt, er de

eneste affaldsstoffer kuldioxid (som åndes ud)

og vand (som svedes og urineres ud). Er der derimod

brug for så meget energi, at der også skal

finde en spaltning sted, bliver affaldsstoffet mælkesyre.

Det er mængden af den dannede mælkesyre,

der danner grænsen for præstationen. Al

træning går derfor ud på at få kroppen til at forbrænde

så meget energi som muligt og spalte så

lidt som muligt. Og på at øge kroppens evne til

at håndtere den dannede mælkesyre, som altid er

et restprodukt efter maximale belastninger.

16

Som ved enhver anden energiproces, udvikles

der varme. Det gør, at kropstemperaturen stiger

og at hesten sveder. Når den sveder, mister kroppen

vigtige salte. Det er derfor nødvendigt i de

perioder af året, hvor der trænes og køres stævner

med hesten at tilføre ekstra salte til foderet.

Det er disse salte, vi kalder elektrolytter. For at

kunne præstere noget maximalt er det absolut

nødvendigt, at hestene i hele træningsperioden

og hele stævnesæsonen får et tilskud af elektrolytter.

Skal det være helt rigtigt, skal man egentlig

have 2 blandinger, så man kan give en blanding

med Natrium, Chlorid, Calcium og Magnesium

før en præstation og efter præstationen

en blanding med Kalium og Glucose. En blanding

med de nævnte salte og et ikke for højt glucoseindhold

er dog helt anvendelig i hele perioden.

Tre typer muskelfibre

Hesten har 3 typer muskelceller eller muskelfibre.

Type 1 fibre er langsomme, fordi al energifrigørelsen

foregår ved forbrænding. Til gengæld

kan disse muskler arbejde længe. Det er disse

muskler, der arbejder, når hesten skridter eller

småtraver.

Foruden at udnytte glukogen til forbrændingen

til energi, kan disse muskelceller udnytte fedt

som fx soyaolie.

Øges tempoet til hurtigere trav eller kort galop,

bliver kroppen også nødt til at anvende type 2A

muskelfibre, som er hurtige og udholdende, fordi

de primært forsynes med energi fra forbrænding,

men også spaltning af glucogen finder sted i let

grad. Der dannes altså nogen mælkesyre i muskulaturen.

Type 2A fibrene er også i stand til at

udnytte fedtsyrer fx i form af soyaolie som energikilde.

Ved hurtige præstationer nær hestens yderste

formåen (galop ud fra en forhindring; stor trækkraft

i forhindring) aktiveres også type 2B

muskelfibrene (eksplosionsfibrene). Disse får

alene deres energi ved spaltning, og danner masser

af mælkesyre.


Det er ikke mangel på energi, men mængden

af den dannede mælkesyre ved et arbejde, der

giver træthedssymptomer.

Varmen ved processerne bliver som nævnt

svedt ud, evt sekunderet med nedkøling af kropstemperaturen

med kortvarige skylninger med

koldt vand eller isvand. Mælkesyren derimod

skal forbrændes i kroppen. Det sker dels ved at

hesten hyperventilerer (puster), og dels ved at

den skridtes i hurtig skridtgang ca 10 minutter

umiddelbart efter arbejdet.

Ved konkurrencer er der indbygget 10 min’s

pause efter B-etapen og efter D-etapen. Disse

pauser er der selvfølgelig for at kusk og groom

kan nurse om hesten, men også for at den kan få

en normal vejrtrækning (holde op med at hyperventilere)

og få genopbygget sin iltgæld. Herved

undgås trætheds- og syreskader. Tilsvarende pauser

skal selvfølgelig indbygges i træningen.

Forholdet mellem de 3 typer af muskelfibre er

altså vigtigt for præstationsevnen til den slags

arbejder, der forlanges af hesten.

Forholdet mellem type 1 og type 2 fibre er

arveligt bestemt, men forholdet mellem type 2A

og type 2B fibre er træningsbestemt.

Føl fødes med en stor overvægt af type 2B

fibre, så de har nemmere ved at flygte i truede

situationer. Til gengæld bliver de meget hurtigt

trætte. Muskeltræningen går jo ud på at omdanne

så mange af disse fibre som muligt til type 2A

fibre, og eftersom alle undersøgelser viser, at

denne omdannelse sker bedst, jo yngre individet

er, må det anbefales at plage ned til 1 1 /2-2 års

alderen tildeles en vis mængde arbejde, så den

har så stor styrke som muligt, når den rigtige

træning påbegyndes. Allerede fra hesten er 4 år,

sker denne omdannelse af fibre meget langsommere.

Det er fra undersøgelser på langdistanceheste

kendt, at optræning af muskulatur og kredsløb

kan gøres på ca 3 mdr. At få led, sener og hove i

kondition tager mindst 1 år, og knoglevæv kan

ikke være i kondition/ fuld styrke før efter mindst

2 års træning. Ved genoptræning efter vinterpause

kan opnås en 30% forbedring af konditionen på

ca 6 uger.

Nu er træning jo ikke bare at køre bevidstløst

derudaf, til man har på fornemmelsen, at kondien

er i orden. Derfor er man nødt til at have nogle

hjælpemidler, som kan vejlede en i, om man gør

det rigtigt.

Enkel metode til måling af kondition

Den mest enkle metode til at måle forbedringer i

hestens kondition er tælling af hjertefrekvensen

efter arbejde. Det vil jo være sådan, at efterhånden

som konditionen forbedres, vil den tid, der

går fra et arbejde er slut, til hvilepulsen er nået,

blive kortere.

Det har vist sig mest praktisk at måle hjertefrekvensen

(pulsen) nøjagtigt 10 min efter arbejde.

Har hesten fået det maximale ud af træningen, er

pulsen mellem 60 og 70 (måles nemmest med

Pulsen måles med stetoskop på brystkassen under venstre albue. Foto Jens Svenningsen

17


stetoskop ud for hjertet under hestens venstre

albue). Det gælder altså om at finde en daglig

træningsmængde, hvor pulsen ender der.

Falder pulsen for det samme arbejde til under

60, skal arbejdet øges, til denne puls opnås, for

at forbedre træningen yderligere. Er pulsen pludselig

højere efter det samme arbejde, indikerer

det, at hesten har et sundhedsproblem, og dyrlæge

bør kontaktes.

Et andet hjælpemiddel til at vurdere konditionstræningen

er pulsmåler, fordi alle undersøgelser

viser, at hesten opnår maksimal træningseffekt,

altså danner minimale mængder mælkesyre,

når arbejdet udføres med en frekvens på 170-

175. Det kan imidlertid være meget besværligt at

anvende pulsmåler, fordi det er så svært at skaffe

ordentlig kontakt mellem elektroderne og

hestens hud. Der skal klippes og påsmøres elektrodepasta,

hvor elektroderne sættes på. Og så

koster en pulsmåler en del penge.

Der findes andre målemetoder, men de er

bedst egnede under laboratorieforhold, hvor

hesten trænes på løbebånd.

Hvordan skal konditionstræningen foregå?

I og med at vi ønsker rolige, udholdende og

stærke heste, er det ikke tilrådeligt at anvende

intervaltræning (max belastning 700 m, skridt

700 m, max belastning 700 m, skridt 700 m osv),

fordi hestene har vist sig ofte at stresse ved den

form for træning. Det er en erfaring indenfor alle

hestesportsgrene, at konditionstræning bedst

foregår på betingelser, der ligner dem, konditionen

skal bruges til. Køreheste skal altså konditionstrænes

for vogn.

Smidigheds-/dressurtræning kan også foregå

fra jorden eller under rytter.

Det er vigtigt, når heste arbejder hårdt og derfor

skal indtage store energimængder med foderet,

at få lavet en ordentlig foderplan. Hestens

mavesæk er meget lille i forhold til den fodermængde,

der skal optages, og der stilles nogle

krav til indholdet af fibre for at få tarmen til at

fungere uden problemer. Ligeledes er dannelsen

af mælkesyre afhængig af valget af fodermidler.

Grovfoder (hø, lucerne) skal dagligt udgøre 1-

1 1 /2% af hestens vægt og udgøre 30-50 % af

18

hestens daglige energibehov, både af hensyn til

forbrændingen, men også fordi fibre giver lang

tyggetid. Dette tjener 2 formål: 1) Under tygningen

frigives spyt, jo mere jo længere der skal

tygges på foderet. En bestanddel i spyttet er

bicarbonat, der neutraliserer den syre, der dannes

i mavesækken og har en positiv indvirkning på

fordøjelsen; det virker som en buffer. 2) Lang

tids tygning på fordøjelige fibre beskæftiger

hestene, nærmer dem mere til det, der er deres

naturlige adfærd. Dette har uden tvivl stor betydning

for, at de ikke stresses, ikke uvikler unoder

som krybbebidning og vævning. Det virker også

forebyggende på foldskader. Olier som soyaolie

indeholder 3 gange så meget energi som havre,

og ud over at kunne forbrænde uden dannelse af

mælkesyre, opnås der ved anvendelse af 3-5 dl

olie i foderet om dagen en betydelig reduktion i

foderets omfang. Tilvænningen til olie skal ske

langsomt. Begynd med 1 dl og øg med 1 dl hver

14. dag.

Foderplan

Et eksempel på en foderplan, der ville være optimal

til en 600 kgs kørehest kunne være (beregnet

pr dag):

Hø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 kg

Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 kg

Heste Müsli Kraft . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,25 kg

Havre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,5 kg

Soyaolie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 dl

Salt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 g

Foderplan for 600 kg. kørehest Grafik N. Luthersson


Kørestævne for shetlandsponyer

Efter rigtig mange opfordringer, fra både deltagere

sidste år og flere andre, vil vi igen arrangere

kørestævne for shetlandsponyer 3.-4. august

2002 på Revsø Rideskole ved Sommersted.

Kørestævnet er for ponyer op til 110 cm i stangmål.

Vi vil lave to klasser for henholdsvis øvede

og uøvede, så alle har mulighed for at være med.

For de øvede vil dressurprogrammet være lidt

sværere end for uøvede, og maratonruten vil

være kortere for uøvede. Ligeledes vil vi sørge

for, at begyndere og uøvede kan få lidt hjælp, så

man også kan være med.

Kørestævnet afvikles efter gældende kørereglement.

For at sikre at alle kender reglerne

nogenlunde, vil der lørdag kl 10 være en briefing,

hvor man bliver orienteret om de vigtigste

regler.

Stævnet består af fire discipliner: Præsentation

(sikkerhedscheck). Dressurkørsel: øvede program

2, uøvede program 1. Præcisionskørsel: på

keglebane. Maratonkørsel: med 4 forhindringer

og forskellig rutelængde for øvede og uøvede.

Man kan tilmelde til enkelte discipliner eller

alle fire. Indenfor 1-spand, 2-spand og 4-spand.

Prisen vil være: stævnegebyr kr 250, opstaldning

kr 75 pr pony. Dette er inkl én campingenhed

og inkl halm og vand. Foder medbringes.

Der udleveres disciplinsløjfer samt præmier til

samlede vindere for henholdsvis øvede og uøvede.

Rideskolens cafeteria vil være åbent lørdag og

søndag under stævnet. Lørdag aften laver vi en

lille festmiddag, hvor vi også kan have hyggeligt

samvær; pris for mad er kr 60,- pr person (børn

under 14 år kr 40,-) exkl drikkevarer.

NB: Hvis nogen har lyst til at kombinere stævnet

med et par ekstra dage i det smukke Sønderjylland,

vil vi torsdag og fredag før stævnet

arrangere brugskørsel, køretræning og lignende

køreaktiviteter hvis der er interesse for dette.

Tilmelding

Tilmelding snarest og senest 1. maj på telefon

7454 7060, hvor også nærmere oplysninger kan

fås, og hvor tilmeldingsskema kan rekvireres. Vi

skal være mindst ti spand for at gennemføre

stævnet. Husk at få dig tilmeldt til tiden, og sig

det også til andre, du kender. Vi skulle gerne

være rigtig mange ponyspand også til dette kørestævne

- sidste år var vi 17 spand i alt, og der er

plads til flere.

Med venlig hilsen

Elsebeth Dehlholm & Svend Åge Nissen

Annalise Petersen kører med shetlandsponyerne Nichi og Eddi. Trine Knudsen er groom. Foto Elsebeth Dehlholm

19


Pressemeddelelse:

Vi skal herved meddele, at firmaet Henrik Køier

Andersen, pr 31. december 2001 har opsagt samarbejdet

med den polske vognproducent Firma

Sierakowski. Grunden til opsigelsen af samarbejdet

skyldes, at vi ikke længere kan stå inde for

kvaliteten af Sierakowskis vogne.

På grund af for dårlig ledelse af fabrikken var

der ingen kontrol af konstruktioner, bremser,

vægte, lakering, rustproblemer mm. Herudover

havde de konstant problemer med at overholde

aftaler omkring leveringstider, priser, farver mm,

og da vi fortsat gerne vil have, at vores kunder

forbinder navnet Henrik Køier Andersen med

kvalitet, så vi os nødsaget til at opsige samarbejdet.

De kunder, som har købt Sierakowski vogne af

os, er naturligvis sikret den samme garanti som

før. Vi påtager os også fremover reparationer af

både vogne, som er dækket af garantiordningen,

men også vogne, som er købt tidligere.

Fra den 1. januar 2002 har vi således selv stået

for produktionen af de polske vogne, vi nu forhandler.

Det betyder, at vi har meget bedre

muligheder, for at kunne levere lige præcis den

vogn, som den enkelte kunde ønsker af den

meget høje standard, som kræves i Danmark,

men til en meget billigere pris, da vi nu selv står

for udvikling og produktion.

Udover produktionen af vogne til sport fremstiller

vi desuden vogne til både hobby og kommerciel

kørsel i både træ og metal efter ønske.

Fordelen ved selv at udvikle og producere

giver også udslag i, at vi er i stand til at imødegå

konkurrence fra 'garageproducenter'. Det vil sige

lokale smede i Polen, som kopierer vogne, men

som ikke er ansvarlige hvad konstruktion, kvalitet,

vægt mv angår.

De sælges som regel gennem 'piratforhandlere'

uden baggrund indenfor produktion af hestevogne.

Disse forhandlere, som ikke har nogen som

helst ekspertise indenfor hestevogne, og heller

ikke har værksted til brug ved service og reparationer

til rådighed, har ofte svært ved at give

garanti og overholde deres forpligtelser ved op-

20

Køier Andersen opsiger aftale med Sierakowski

ståede fejl og mangler på vognene.

Dels er det svært for dem at gå tilbage til 'garageproducenterne'

eller den tyske grossist, som

køber af polakkerne, da de taler fint tysk, når der

skal afregnes, hvorimod de ingen tysk forstår,

hvis der er fejl og mangler ved vognen.

Udover salg af alle former for nye vogne, tilbyder

vi som noget nyt, restaurering og reparation

af gamle hestevogne og kareter i 2 forskellige

kvaliteter.

Den optimale håndværksmæssige udførelse på

vores eget værksted i Danmark, eller arbejdet

udføres på vores polske værksted, hvor arbejdet

naturligvis udføres efter vores principper som

fortløbende videreudvikles, efterhånden som

polakkerne kan følge med, men prisen er

omtrent den halve.

Derfor opfordrer vi nutidige og fremtidige

købere af nye vogne til ikke at købe vogn uden

ordentlig sagkyndig rådgivning.

Vi vil i fremtiden fortsat gerne have vores

navn knyttet sammen med kvalitet og god service,

men også gerne med rimelige priser, fleksibilitet

og god rådgivning. Vi er ikke dyrere, bare

bedre.

Med venlig hilsen

Henrik Køier Andersen

Polsk bygget maratonvogn. _Foto Henrik Køier Andersen


Succesen følges op med endnu et fællesstævne

Af Søren Høgh, HKR

ThKS,VK og HKR følger succesen op fra sidste

år og arrangerer igen i år et åbent kørestævne,

som vi håber rigtig mange vil deltage i. Stævnet

bliver i år afholdt på Aalestrup ridecenter.

Aalestrup er placeret i den sydlige del af det

naturskønne Himmerland. Simested Ådal danner

en perfekt ramme med de mange græsenge, hvor

der om sommeren er et rigt hesteliv.

Et godt stenkast fra åen finder vi Aalestrup

Ridecenter, der med de mange folde på det ca 25

ha store areal er et dejligt syn for de hesteinteresserede.

Nærmeste nabo er Aalestrup Naturefterskole,

som hvert år opstalder ca 50 heste for skolens

elever.

Ridecentret er med støtte fra bla kommunen og

en masse frivillige nyopført i 2000. I den nye

lyse stald er der bokse til 44 privatheste, mens

elevhestene er opstaldet i den eksisterende stald.

I enden af den nye ridehal er indrettet kantine,

toiletter og sekretariat. Rideklubben har markeret

sig ved at vinde DM i ponygames og klub-

bens nybagte danmarksmestre i kvadrilleridning

vil give en opvisning til stævnet.

Centret vil gerne henvende sig til alle grene

indenfor hestesport og har således anlagt en ny

kørebane og det er planlagt at flere af de opstillede

forhindringer placeres så de kan blive stående

til forhåbentlig stor glæde for rigtig mange kørefolk

i området.

Følger vi åens videre løb kommer vi til den

Jydske Rosenpark, der sammen med springvand,

eksotiske fugle og den smukke pavillon vil danne

en meget smuk og seværdig ramme omkring

præsentationen

For dem, som bevæger sig ud på maratonruten

vil der være et sjældent og forholdsvis uberørt

stykke natur i Hverrestrup bakker at se på. Turen

fortsætter ned over Simested Ådal til dammen

ved ‘Borgmesterboligen’, hvor der er sidste hvil

inden E-etapen, som afsluttes på det store stisystem

ved Ridecentret.

ThKS, VK, HKR og Aalestrup Ridecenter

glæder sig til at se jer ved det åbne kørestævne

14.-16. juni. Læs mere side 44.

Hvis du finder andre sjove annoncer på hestevogne og

køreartikler, så send gerne en kopi af teksten til redaktionen

21


Af Carsten Høll Kristensen

De først skridt er taget på den lange rejse mod

DM i kørsel med hest og vogn 18.-21. juli 2002.

Allerede i maj måned 2001 blev forholdene ved

Landsskuepladsen i Herning besigtiget. Beslutningerne

om, hvor de enkelte forhindringer skulle

placeres blev truffet. De personer der har

ansvaret for hver enkelt forhindring blev allerede

på daværende tidspunkt involveret i arbejdet.

Detaljer om de enkelte forhindringer blev

diskuteret i ‘marken’, og som det ses på billederne

er der ikke meget hjælp at hente på forhånd.

Dette betyder, at alle forhindringer skal bygges

op fra bunden.

Modeller af forhindringer

For at alle i styregruppen kan have en fornemmelse

af, hvordan de enkelte forhindringer kommer

til se ud, blev der opbygget modeller af hver

enkelt forhindring. Disse blev forelagt styregruppen

og kommenteret. Efterfølgende blev der

foretaget justeringer på modellerne. Endvidere

blev forskellige ruter gennem forhindringerne

diskuteret.

DM-gruppen har flere gange besigtiget forhindringsområdet.

Fotos Carsten Høll Kristensen

22

På vej mod DM

Alle forhindringer bygges op fra bunden.

Sponsorgruppen er trukket i arbejdstøjet

I disse tider hvor økonomerne ikke ligefrem står

i kø for at melde om, at den økonomiske situation

er god, er der mindre gode arbejdsforhold for

sponsorarbejdet. Men der tegner sig efterhånden

et ret positivt billede af situationen. Der er dog

stadigvæk plads til flere sponsorer og flere, der

måtte have lyst til at stille en bod op på området.

Vi kan tilbyde standpladser i flere størrelser.

Kontakt Ole Kristiansen på tlf 4080 3328 eller

mail ok@ibi.dk for yderligere information.

Campingforhold i top

De, der før har været så heldige at have camperet

ved Landsskuepladsen i Herning, er bekendte

med de fremragende forhold, der er i forbindelse

med campingpladsen. Der er bade- og toiletforhold

lige rundt om hjørnet. Desuden er der elektricitet

inkluderet i prisen.

Da vi på forhånd skal fortælle hvor mange

campingpladser, vi vil have oprettet, er det vigtigt,

at campingpladser bestilles inden for den

angivne tidsfrist. Der vil selvfølgelig være et

yderst begrænset antal campingpladser til rådighed

for de, der måtte komme uanmeldt. For

information om priser og tilmeldingsfrister se

andet steds i Køresporten.


Gamle sadelmagerkataloger genoptrykt

Med venlig hjælp fra Sadelmager Michael Brodie

i Århus er det lykkedes at låne og genoptrykke

et sæt på tre gamle sadelmagerkataloger. Der

er tale om kataloger, som alle har tilhørt sadelmager

N.H. Gøtke & Søn i Århus, og originalerne

bærer præg af at have været flittigt brugt i

værkstedet. Katalogerne er en guldgrube for de

efterhånden mange, der selv syr seletøj eller

reparerer, men katalogerne har også stor historisk

værdi for alle andre med interesse i kørsel

med hest og vogn. Er du interesseret, så vær hurtig,

for katalogerne er kun trykt i et stærkt begrænset

antal.

Ib Møller: Hestevogne i Danmark

SKIB Forlag, 350,- kr.

Det ene er fra lædervarefabrikken og engroslageret

Sachs & Deisselberg i Haderslev. Kataloget

er fra omkring 1931, og indeholder blandt meget

andet kalechematerialer, possementartikler,

vognbeslag, kufferter, vognlygter, seletøj, seletøjsbeslag,

staldartikler, piske og sadelmagerværktøj.

Det andet katalog er fra sadelmagerfabrikken

og engroslageret Richard Becker i Berlin, dateret

1913/14. Kataloget indeholder emner som seletøjsbeslag,

vognure, sadler og rideudrustning,

seletøj, bid, staldartikler, kanebjælder, rustvognsartikler,

pudsemidler, piske, kuffertbeslag, vognlygter,

sadelmagerværktøj og -maskiner samt

enkelte legetøjsmodeller.

Det sidste katalog i serien er ligeledes fra

Richard Becker i Berlin, men dateret 1908. Dette

katalog indeholder samme typer af varer, som de

to øvrige, men kataloget er nogle år ældre. Fælles

for katalogerne er, at datidens priser er med.

De tre kataloger sælges i sæt. Prisen pr sæt er

kun 225,- kr inkl forsendelse i Danmark. Bestilles

hos Ole Jespersen, tlf 9814 7880, fax 9814

7820, email ole@ekvipage.dk.

Hestevogne i Danmark - 2. udgave

Ib Møllers bog ‘Hestevogne i Danmark’, der

udkom i 2.000 eksemplarer i forbindelse med

DM 1998, er forlængst udsolgt. Men nu foreligger

bogen revideret og genoptrykt i yderligere

1.200 eksemplarer.

Andenudgaven har samme indhold, men generelt

bærer den præg af positive opstramninger,

forbedringer og fejlrettelser.

Ib Møller har endnu en gang begået en smuk

og spændende bog, der er fyldt til bristepunktet

Ole Jespersen

af illustrationer, som underbygger og støtter den

letlæste tekst. Mange af fotografierne er forbedret

i kvalitet, og fremstår nu endnu smukkere.

Hestevogne og kørekultur er et omfattende emne

at bearbejde, men Ib gør det overbevisende, og

formår at skrive populært om emnet.

‘Hestevogne i Danmark’ kan købes hos SKIB

Forlag (se annonce side 35) eller direkte hos forfatteren

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7, 8300

Odder, tlf 8655 8744, fax 8655 9744, email

ib_m@get2net.dk.

Ole Jespersen

23


Af Hanne S. Nielsen, Spentrup

24

Padborg-Randers med æsler

Et helt år har vi nu gået og snakket om, at vi

skulle køre Hærvejen med æslerne, og tirsdag

den 17. juli 2001 blev det endelig til alvor. I

ugen op til ferien havde Kim efterset og lavet

justeringer på vognen - bla med store plastikskuffer

nedenunder. Så den del af turen skulle

der være styr på. Ungerne fik besked på at pakke

6 sæt tøj. Tøj og udstyr blev pakket efter princippet,

så lidt som overhovedet muligt. Hellere for

lidt end for meget, for hvis vi havde glemt noget

helt uundværligt, kunne det købes undervejs.

Som en ekstra detalje måtte vi tage vores nye

hund med. Vi havde kun haft ham i ca to uger, så

vi syntes ikke, vi kunne efterlade en ni måneders

unghund hjemme, så ham måtte der også gøres

plads til.

Med hensyn til æslernes ve og vel havde jeg

taget diverse salver og rensemidler med (kunne

jo også bruges på mennesker), polstringsudstyr

osv samt bogen ‘The Professional Handbook of

the Donkey’, hvis det skulle være nødvendigt at

kontakte en kollega undervejs. Ellers var det ikke

de store forberedelser, der skulle til. Et cykelkort

over hærvejen og bogen ‘Overnatning i det fri’

(bliver fremover refereret til som Bogen) og så

ellers af sted.

Afgang

Vi drog af sted om formiddagen tirsdag den 17.

juli og parkerede bilen lige nord for Frøslevlejren.

Inden vi pakkede ud, skulle vi da først lige

indenom lejren for at se museet. Derfor nåede

klokken at blive 17, inden vi var færdig med at

rigge vogn, udstyr og æsler til. Vi kørte derfor

kun 6 km den første dag.

Vores første lejrplads var på en skovlejrplads

fundet i Bogen. Der var vand og et muldtoilette,

og mere havde vi heller ikke brug for. Egentlig

stod der ikke i Bogen, at der måtte være heste

(jeg går ud fra, at det også betyder æsler), men vi

tog chancen alligevel. Helt usædvanligt var der

allerede 2 andre hold, der havde slået lejr der for

natten (normalt har man det hele for sig selv på

sådan en primitiv lejrplads). De andre havde heldigvis

ikke noget imod, at vi pløkkede æslerne

på en lille lysning 20 m derfra. Den første aften

gik der en masse tid med at finde ting og sager,

for tingene var jo ikke pakket, så man bedst kunne

nå det - det fandt vi først ud af hen ad vejen.

Mine forsøg på at finde et egnet stort letvægtstelt

inden ferien var mislykkedes. På de 2 telte vi

havde købt og tilbageleveret, viste stængerne sig

at være for lange, så teltene var umulige at samle.

Godt vi prøvede at samle dem inden ferien!


Det fælles store sovetelt blev opgivet, og ungerne

og jeg sov i det gamle telt, mens Kim og hunden

(Balder) sov i prærievognen - arm i arm -

bortset fra da vejret blev bedre om natten, så sov

Balder udenfor.

Efterhånden fik vi indarbejdet en rutine med

hvem, der gjorde hvad. Som regel ordnede jeg

telt og sengetøj samt æsler, mens Kim stod for

madlavning og prærievognen. Ungerne hjalp lidt

til her og der. Især med at hente vand og puste

luftmadrasser op. En fast vane blev, at når alle

var klar til at gå i seng, læste jeg et kapitel af

Harry Potter. Jannica fulgte spændt med, men

det skete mere end én gang, at Therkel faldt i

søvn under oplæsningen, så vi måtte ajourføre

ham om handlingen den næste dag.

Nødvendigt besøg hos smeden

Onsdag den 18. kørte vi ca 23 km. og slog lejr på

en mark ved et nedlagt landbrug syd for Rødekro.

Vi havde oprindeligt planlagt endnu en lejrplads

via Bogen, men vi kunne ikke komme

igennem indkørslen til lejren med vognen

(beregnet til cykler).

Allerede denne første rigtige køredag fik vi

brug for hjælp. Midterstangen på vognen var på

en eller anden måde blevet bøjet temmelig meget

helt inde ved omdrejningsstedet. Vi opdagede det

først rigtigt, da vi nåede frem til overnatningspladsen,

og det var ikke noget, vi kunne klare på

stedet. Kim afmonterede den og cyklede et par

km ind til en smed, som godt nok ikke var hjemme.

Men en nabo fik via telefon lov til at lukke

Kim ind, så han selv kunne rette stangen og svejse

et stykke fladjern på til at støtte. Da Kim ville

betale, sagde naboen, at smeden ville betragte

det som en fornærmelse at modtage betaling. Se

det kan man kalde ægte sønderjysk gæstfrihed.

Samme dag havde vi den første og eneste punktering

på turen.

Torsdag den 19. blev der kørt ca 22 km. Vi

havde hele dagen haft tordenskyer rundt omkring

os, men slap heldigvis fri, indtil umiddelbart

efter vi havde fået slået telt op og indrettet os. Så

gik det løs med øsende regn, hagl, lyn og torden.

Denne nat overnattede vi ved en gård syd for

Vojens.

Fredag kørte vi også omkring 22 km. Denne

dag var vi ikke så heldige med vejret. Vi blev

overrasket af en ordentlig skylle ved frokosttid.

Vi valgte derfor at holde forlænget frokostpause

på en mark. Æslerne blev fraspændt, fik seletøjet

af og blev pløkket ude på marken, som vi gjorde

hver gang, vi holdt frokostpause. De så godt nok

noget sølle ud der ude i regnvejret, mens vi andre

sad inde i prærievognen og spiste frokost. To

timer senere stilnede regnen af, og vi kunne drage

videre. Denne nat overnattede vi ved siden af

en kro syd for Jels fundet i Bogen. Det viste sig,

at blive det eneste sted på hele turen, hvor vi

skulle betale for overnatning og bad i alt 105,kr

De øvrige steder efterlod vi en lille broche

med æselmotiv indkøbt til det samme formål.

Det var først hen på 4. dagen, vi efterhånden

havde fået bragt det daglige stressniveau ned, så

vi kunne nyde ferien rigtigt. Det var også på 4.

dagen, Buster begyndte at få gnavesår på skulderen.

Frem med rensemidler og salve. I første

omgang så det ikke særlig godt ud, og et kort

øjeblik så vi for os resten af turen gå i vasken.

Dagen efter så det imidlertid betydeligt bedre ud,

så vi valgte at fortsætte med lidt justering af stavene

og smøring så tit som muligt.

Plantager som krigszoner

Lørdag den 21. kørte vi 27,5 km i fint vejr - faktisk

havde vi fint vejr resten af turen, kun med

natteregn de næste par nætter. Vi kørte gennem

plantager, hvor stormen for et år siden havde

væltet det hele. Det var et sørgeligt syn, med

kæmpe arealer, hvor der lå træstubbe rodet rundt

mellem hinanden, nærmest som i en krigszone.

Kortet viste, at der skulle være en skov, men det

var nærmest ørken. Kontrasten var enorm til de

skovområder, vi senere kom til at køre i længere

nord på.

Denne nat overnattede vi i et kommunalt

anlagt naturområde lige syd for Vejen, hvor de

havde opstillet nogle sheltere på marken omgivet

af pileskov. Det skulle vi selvfølgelig prøve, så

teltet blev ikke stillet op den dag. Vi sov alle inkl

hund inde i sådan et shelter, og det var forbavsende

lunt i betragtning af, at det stort set kun

var et gulv med tag og sider.

25


Søndag kørte vi 20,5 km og overnattede i baghaven

på et lille landbrug øst for Vorbasse. Vi

havde efterhånden indrettet vores hverdag sådan,

at det stort set kun var Kim, der kørte. Balder

havde knyttet sig mest til ham og stod og hylede,

hvis han ikke var i nærheden, så det var ved at

drive mig til vanvid. Derfor kørte han mest.

Jannica var mest sammen med far, og cyklede

egentlig ikke ret meget. Therkel og jeg dannede

så fortrop på cyklerne. Vi undersøgte vejforholdene

og om vognen kunne komme igennem de

forskellige steder. Som regel kørte vi på cykelstierne,

hvor det var muligt, men indimellem var

der sat bomme op, så vi måtte køre en omvej,

især ved broer under større veje. I sådanne tilfælde

måtte vi ud på mere befærdede veje og var

lidt til gene for trafikken, men der var faktisk

ikke andre muligheder.

Det var som regel også mig, der kørte ind til

folk for at spørge, om vi måtte slå lejr på et stykke

af deres mark, samt få adgang til vand. Når

tid og kilometer nærmede sig hvor vi skulle finde

et egnet sted, studerede jeg gårdene lidt nærmere

for et lille afsides liggende græsstykke, der

kunne egne sig. Vi fik aldrig afslag. Tværtimod

syntes folk, det var meget spændende, vi sådan

kom anstigende.

Buster havde fået nye sår ved gjorden i venstre

side, samt lidt under halen. Trille havde også fået

lidt ved gjorden og halen, så vi fortsatte med at

rense og smøre samt polstre og ændre lidt på

seletøjet, så trykket blev lidt anderledes. Vi var

også ved at være lidt lav i beholdningen af insektskræk,

så det skulle vi se, om vi kunne købe

noget mere af.

Mandag den 23. Kørte 25 km og overnattede

på lejrplads fra Bogen vest for Jelling. Denne

dag ændrede vi lidt på den anbefalede cykelrute

for at komme forbi et indkøbssted, men landskabet

blev bestemt ikke kedeligt af den grund,

tværtimod. Vi kom igennem et ret flot hedelandskab,

vi ellers ikke ville have set.

Denne dag snakkede vi også om at udvide

vores tur med en dag, så vi kunne tage hele hærvejsruten

op til Viborg. For trods æslernes gnavesår,

så gik det rigtig godt. Så var det Jannica sagde:

‘Hvorfor kører vi ikke bare hele vejen hjem

fra Viborg også?’ Det ville kræve yderligere to

26

dage, og dem havde vi ikke. Men planerne blev

ud fra det ændret til, at vi ville køre endnu en

dag ad hærvejsruten og derefter skråne over mod

Randers og dermed udvide vores ferie med to

dage. Det eneste vi manglede, var et detaljeret

kort, men det ville vi skaffe dagen efter i Nr.

Snede. Vi var også ved at være kriminelt lav i

beholdningen af insektskræk, og havde ikke fundet

et sted at købe noget. Jeg ville derfor forsøge

at holde ind et sted, hvor der var heste, for at

høre, om jeg kunne købe noget hos dem. Stedet

jeg valgte viste sig at være fjordhestefolk, der

også kørte en del - de havde lige været på prærievognstur

i 14 dage på Fyn, så man må sige, de

var lige de rette at få fat på. Det viste sig, at de

udelukkende brugte ganske almindelig eddike at

sprøjte med. Ja det var da til at få fat på, og lugten

er jo bestemt ikke værre end kemikaliernes

lugt, og så er det tilmed ugiftigt. Så det måtte

prøves. Allerede samme aften blev det prøvet, og

resultatet var mindst ligeså godt som insektskræk,

så det bliver nok eddike vi kommer til at

bruge i fremtiden.

Henvendelse ved fængsel

Tirsdag den 24. juli kørte vi 30 km i meget varmt

vejr. Det var så denne dag, vi skulle købe et nyt

cykelkort over Århus Amt i Nr. Snede. Ved frokostpausen

besluttede vi så, at Jannica og jeg

skulle køre i forvejen for at nå turistinformationen,

inden de lukkede. Vi nåede det hele, men

opdagede til vores skræk, at der var solide bomme

for cykelstien lige før Nr. Snede, uden mulighed

for at køre udenom. Så den tilsyneladende

eneste løsning var at køre ca 4 km ad hovedvejen

A13, og det ville grænse sig til selvmord med

sådan et langsomt kørende køretøj med minimal

rabat at trække ind på. Cykling var forøvrigt forbudt.

Vi skyndte os tilbage for at fortælle om

problemet. Løsningen blev, at vi henvendte os

ved det fængsel, der ligger ca et par km inden

afspærringen, og de kunne heldigvis anvise os

nogle små skovveje på tværs over mod Horsensvej.

Man må sige, de kender skoven som deres

egen bukselomme, men det skal de vel, hvis der

er fangeflugt eller sådan noget. Bare de 200 m vi

var nødt til at køre på A 13 skabte trafikkaos, så


jeg var glad for, vi kunne nøjes med det. Horsensvej

var knapt så befærdet og rabatten bredere.

I den anden ende af Nr. Snede var problemet

heldigvis ikke så stort. Vi kunne i det mindste

flytte en kampesten og forsere en mindre grøft

for at komme forbi bommene. Umiddelbart efter

den forhindring fandt vi et nedlagt landbrug at

slå lejr ved.

Onsdag var strækningen ca 31 km i meget

varmt vejr og med mange bakker. Efter at have

fulgt Hærvejen de sidste 8 dage, blev det i dag,

vi forlod ruten og fulgte en anden cykelrute mod

Ry. Vores frokostpause blev holdt ved Bryrup

ved søbredden, hvor vi fik en dejlig kølende dukkert.

Vores overnatningssted kunne blive lidt problematisk

for der ville komme et temmeligt langt

stræk, hvor der ikke var særlig mange gårde.

Løsningen kom, da en cyklist tilbød, at vi kunne

overnatte hos hende i Gl. Ry. Der var haveplads

nok. Vi takkede ja og mødte op hos hende en

time senere. Vognen kunne godt nok ikke komme

ned i haven. I stedet parkerede vi den inde på

gårdspladsen af en 4-længet gård, der var

omdannet til 5 lejligheder. Æslerne gik nede i

haven, men vi valgte, istedet for at slå telt op

dernede og skulle slæbe en masse bagage, at

overnatte på luftmadrasserne inde i en garage få

meter fra vognen.

Torsdag den 26. kørte vi igen ca 31 km og

overnattede ved et lille landbrug sydøst for Hammel.

Også denne dag fik vi badet ved en sø, men

dog kun som en ekstra lille formiddagspause. Vi

fulgte fra denne dag en tredje

cykelrute, der førte hele vejen

til Randers. Vi må sige, cykelruterne

var rigtig fint afmærkede,

så man var stort set aldrig i

tvivl, om hvor man skulle køre.

I virkeligheden, hvis bare man

kendte rutenumrene, behøvede

man ikke et kort.

Det eneste at udsætte var, at

ruterne var beregnet til cykler,

så vi havde nogle steder problemer

med at komme igennem

med vognen. Det var godt, vi

havde fortroppen, så vi kunne

undgå at køre forgæves ad en

vej for at opdage, at den var spærret for os længere

fremme.

Fredag den 27. juli. Kørte ca 28 km og overnattede

hos nogle bekendte 8 km. sydvest for

Randers. Nu begyndte vi at være på hjemmebane,

så vi selv kendte alle de små veje.

Lørdag den 28. Sidste dag på ca 15 km. Turen

gennem Randers viste sig at blive ualmindelig

nem, da der var tilgængelige cykelstier hele

vejen, også over broen. Vi havde frygtet det

værste, men uden grund. På vores ‘egen’ vej

prøvede Kim, om æslerne kunne genkende deres

hjem, men det kunne de ikke. Hvis ikke Kim

selv havde styret dem ind ad indkørslen, var de

bare fortsat, som om det var en hvilken som helst

anden gård, de havde passeret så mange af

undervejs. Det var først, da vi begyndte at spænde

fra, at de reagerede, som om de genkendte

noget. Alt stod selvfølgelig vel til derhjemme, og

efter de sidste 12 dage var det trods alt godt at

være hjemme, også for æslerne, tror jeg.

Summa Summarum

I alt en kørsel på ca 280 km på 12 dage. Længste

dagsetape var på 31 km. Ingen store problemer

der ikke kunne løses, og meget stolte af os selv

og ikke mindst af vores æsler. Prisen for hele

herligheden inkl diesel til Padborg og hjem, og

togbillet for at hente bilen var ca 3500,- kr. Dertil

skal jo siges, at alt udstyr havde vi i forvejen.

Ligesom andre måske har en campingvogn.

Sådan slog vi lejr. Foto Hanne S. Nielsen

27


Referent Birte Ærenlund Andersen, TKS

TKS havde inviteret vicepolitikommissær Poul

Lervad til at fortælle om, hvordan man færdes

med hestevogn. Poul Lervad startede med at

sige, at man altid skal bruge sin sunde fornuft,

og tænke sig om. Følgende paragraffer i færdselsloven,

er gældende for hestevogne:

Køretøj

§ 2 nr 9: Indretning på hjul, bælter, valser, meder

eller andet, som er indrette til kørsel på vej, og

som ikke løber på skinner.

Færdselsregler for kørende gælder, i den

udstrækning, de kan anvendes, også for ridende

samt dem, der fører heste eller driver kreaturer.

Trafikant

§ 2 nr 23: Enhver, der færdes eller i øvrigt opholder

sig på vej eller i køretøj på vej.

Vej

§ 2 nr 26: Vej, gade, cykelsti, fortov, plads, bro,

tunnel, passage, sti eller lignende, hvad enten

den er offentlig eller privat.

Grundregler for al færdsel

§ 3 stk 1: Trafikanter skal optræde hensynsfuldt

og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår

fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre,

og således at færdslen ikke unødigt forhindres

eller forstyrres.

28

Færdsel i trafikken

Der skal også vises hensyn over for dem, der bor

eller opholder sig ved vejen.

Færdselsregler for kørende

§ 14 stk 1: Er der på vej anlagt særlige baner for

forskellige færdselsarter, skal kørende benytte den

bane, som er bestemt for færdsel med køretøj af

den nævnte art.

§ 15 stk 1: Kørende skal under hensynstagen til

anden færdsel og forholdende i øvrigt holde så

langt til højre som muligt.

Overhaling

§ 22 stk 2: Hvis et køretøj føres med lav hastighed

eller optager megen plads, og kørebanen er smal

eller bugtet, eller der er modkørende færdsel, skal

føreren være særlig opmærksom på bagfra kommende

færdsel. Såfremt det kan gøre overhalingen

lettere, skal føreren nedsætte hastigheden og om

nødvendigt føre køretøjet ud til siden, så snart dette

er muligt, og eventuelt helt standse.

Signaler og tegn

§ 32 stk 2: Kørende skal give tegn før igangsætning

fra kanten af vejen og før vending og svingning.

Ved vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig

ændring af køretøjets placering til siden skal

kørende give tegn, når det er påkrævet til vejledning

for den øvrige færdsel. Tegnet skal gives ved

hjælp af blinklys, hvor anbringelse heraf på køretøjet

er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en

arm rækkes vandret ud til siden.

§ 32 stk 3: Kørende, der standser

eller hurtigt nedsætter hastigheden,

skal give tegn, når det er påkrævet til

vejledning for andre. Tegnet skal

gives ved hjælp af stoplygte, hvor

anbringelse heraf på køretøjet er

påbudt, eller tilladt, og i øvrigt ved,

at en arm rækkes i vejret.


§ 32 stk 4: De tegn, der nævnes i stk 2 og 3, skal

gives i god tid før den påtænkte manøvre og på en

tydeligt synlig og utvetydig måde. Tegngivningen

skal senest være ophørt, når den pågældende

manøvre er afsluttet.

Hastighed

§ 31 stk 2: Kørende skal holde en efter forholdende

passende lav hastighed:

linie 11: hvor køretøjet nærmer sig heste eller

kreaturer på vejen.

Førere af køretøjer mv

§ 54 stk 2: Cykel, hestekøretøj eller hest må ikke

føres eller forsøges ført af nogen, der af den foran

nævnte grund (sygdom, svækkelse, overanstrengelse,

mangel på søvn, påvirkning af

opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende

årsager) eller som følge af påvirkning af

spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han er

ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på

betryggende måde.

§ 54 stk 3: Det er forbudt at overlade føringen af

et køretøj eller en hest til en person, der af de i

stk 1 nævnte grunde eller på grund af påvirkning

af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han

er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på

betryggende måde

§ 54 stk 4: Har en person på en restauration eller

andet serveringssted, hvortil der er offentlig

adgang, indtaget spiritus, og værten eller dennes

medhjælper ved eller har grund til at antage, at

den pågældende er fører af køretøj eller hest og

på grund af spiritusindtagelsen ikke er i stand til

at føre køretøjet eller hesten på betryggende

måde, skal værten eller medhjælperen eventuelt

ved tilkaldelse af politiet, søge at hindre den

pågældende i at føre køretøjet eller hesten.

Kontrol mv

§ 55 stk 1: Politiet kan til enhver tid kræve, at

føreren af et køretøj eller en rytter foretager

udåndingsprøve.

§ 55 stk 2: Politiet kan fremstille en person til

udtagelse af blod- og urinprøve, hvis der er

grund til at antage, at han har overtrådt § 53 eller

§ 53, stk 1 eller 2, eller han nægter eller ikke er i

stand til at medvirke til en udåndingsprøve.

Angår mistanken andre forhold end spirituspåvirkning,

kan politiet tillige fremstille den

pågældende til undersøgelse af en læge.

Brug af mobiltelefon og andet teleudstyr

§ 55a, stk 1: Førere af køretøjer må under kørsel

ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner.

(dette gælder også hestevogne).

Oplysningspligt mv

§ 65 stk 1: Ejeren (brugeren) af et køretøj skal

efter anmodning fra politiet oplyse, hvilke personer

der som førere har benyttet køretøjet.

Anna Marie Lebech-Sørensen

Vindmøller og Vandmøller i Danmark

Møllerne beskrives og illustreres med farvefotos

og/eller tegninger.

240 sider i stort format • 298 kr

5771 Stenstrup

Tlf 62 26 33 58

Skib Forlag

skib@post.tele.dk

www.skibforlag.dk

29


Køretøjer mv (indretning og udstyr mv)

§ 67 stk 1: Et køretøj skal være således indrette

og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes

uden fare eller ulempe for andre samt uden skade

for vejene.

§ 67 stk 2: Ejeren eller den person (brugeren),

som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig

for, at køretøjet er i lovlig stand.

§ 67 stk 3: Føreren af et køretøj skal til enhver

tid være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt

påhængskøretøj er i forsvarlig stand, særlig at

styre-, bremse-, signal- og påhængsapparater

samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert,

og at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj er

forsvarlig.

Hindringer på vej

§ 87 stk 2: Såfremt der fra køretøj tabes eller

spildes noget på vej, der kan være til fare eller

ulempe for færdslen, skal dette straks fjernes.

Kan dette ikke ske, skal andre, indtil faren eller

ulempen er fjernet, ved mærkning eller på anden

lignende måde gøres opmærksom på forholdet.

Dyr på vej

§ 88: Ingen må lade heste, kreaturer mv færdes

på vej, uden at de er forsvarligt bevogtet. De må

ikke tøjres således, at de kan nå ind på vejen.

Såfremt de ikke er tøjret, skal de være adskilt fra

vej ved forsvarlig indhegning.

30

Spørgerunde

Efter, at vi havde gennemgået disse

færdselsregler grundigt, gik vi over

til spørgsmål. Der var spørgsmål

om man måtte køre på cykelstien,

der gik ved en meget befærdet vej.

Hertil svarede Poul Lervad, at man

skal spørge teknisk forvaltning,

hvortil vejen hører, om de er villige

til at sætte skilte op, om at det er

tilladt.

Der var et spørgsmål, der gik på om det er tilladt,

at køre med en hestevogn efter sin bil, fx hvis

hestevognen skal flyttes hen hvor hesten står?

Det havde vi en lang diskussion om. Poul Lervad

var ikke sikker på svaret, så han ville gå hjem for

at finde ud af det. Resultatet blev, at det må man

ikke. Heller ikke selv om man sætter en stor rød

trekant på. Den er kun til brug på motordrevne

køretøjer. Hestevognen skal være indregistreret

for, at det er lovligt. Nogle spurgte om man så

måtte bruge en traktor til at flytte hestekøretøjet?

Det må man heller ikke. Idet hestekøretøjet tilkobles

traktoren, skal hestekøretøjet betragtes

som en påhængsvogn- og da traktoren er registreret,

skal påhængsvognen også synes og registreres.

Der var spørgsmål om kørsel med en combicamp

efter en hestevogn? Denne kombination er ikke

direkte ulovlig. Lovligheden vil afhænge af forsvarligheden.

Flere ting har betydning, herunder

hestenes størrelse og vægt, styre- og bremseegenskaber

og selve sammenkoblingen.

Sammen med svarene på de uafklarede spørgsmål,

fik jeg tilsendt:

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til

at færdes og opholde sig i naturen

I kapitel 2, der omhandler skove, står der i § 11:

Ridning er kun tilladt

1. på asfalterede veje, stenlagte veje og på

grusveje over 2,5 m.,

2. på andre veje og stier, hvor ejeren har tilkendegivet,

at ridning er tilladt, og

3. i skovbunden, dog ikke i områder, der er

omfattet af § 8, stk 2, samt i kulturer og unge


evoksninger, herunder selvforyngelser, og på

gravhøje og andre fortidsminder.

I § 8 står der indhegnede bevoksninger og klitter,

rørbevoksninger og planteskoler, arealer med

landbrugsafgrøder, haver og gårdspladser.

Stk 2. Ejeren kan ved skiltning eller på anden

måde lukke udvalgte skovområder og veje for

ridning.

Stk 3. Konkurrenceridning og ridning, der udgår

fra rideskoler, rideklubber, stutterier eller lign.

må kun ske med ejerens tilladelse.

§ 12. Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne

udvise størst muligt hensyn og vige til højre.

Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det

ske i skridt. Ridning på asfalterede veje, stenlagte

veje og grusveje må ikke ske i galop og skal

fortrinsvis ske i rabatterne. Der må ikke springes

LYNGBY

LANDBRUGSSKOLE

over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter,

led og bomme.

§ 13. Privat lystkørsel med hestekøretøjer er kun

tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og

grusveje. Ejeren kan ved skiltning eller på anden

måde forbyde sådan kørsel. Stk 2. Erhvervsmæssig

lystkørsel eller arbejdskørsel med hestekøretøjer,

kørsel med travheste mv må kun ske med

ejerens tilladelse.

§ 14. Ejeren kan gøre ridning eller anden færdsel

med heste betinget af en særlig afgift, uanset om

sådan færdsel forudsætter ejerens tilladelse.

Stk 2. Ejeren kan fastsætte yderligere regler for

ridning.

§ 15. Bortset fra privat lystkørsel med hestekøretøjer

efter § 13, stk 1, må kørsel med eller

træning af dyr kun ske med ejerens tilladelse.

Camping ved DM i kørsel

Bestillingsblanket findes i Køresporten nr. 1·2002, side 37

Landbrugsuddannelsen

Modul 1A Grundskole traditionel 1/3 + 1/8

Modul 1B Grundskole 1/2 + 1/10

Modul 1S Studenterkursus 1/10

Modul 2 Faglært landmand 1/1

Modul 3 Grønt bevis 1/9

Modul 4 Grønt diplom 1/10

Modul 1A “Staldmester”-

Hestespeciale

1/3 + 1/8

Lyngby Landbrugsskole • Ledreborg Allé 50 • 4000 Roskilde • Tlf 46 36 44 11

www.lyngbylandbrugsskole.dk • e-mail: ll@lyngbylandbrugsskole.dk

31


Svein Magne Olsen: ‘Hestekjøretøy’ Horsedrawn

Carriages. ISBN 82-529-2612-6, Landbruksforlaget.

Anmeldt af Per Ivar Laghelle, vognentusiast og

språklærer samt Bjørn K. Høie, museumsbestyrer.

Forfatteren er ansatt i Statens vegvesen, Rogaland,

som også har bidratt til utgivelsen. Boken

åpner da også med et avsnitt om norsk veghistorie

som vi må gå ut fra er tilforlatelig. Vår vurdering

tar for seg beskrivelsen av kjøretøytyper (s.

81 – 237) samt kapitlet om hesteraser og ordlisten.

For å ta det positive først: - dette er et etterlengtet

verk, et høyst prisverdig forsøk på å samle

norsk kjøretøyhistorie mellom to permer, én

gang for alle. Dessuten må det gis en stor og

uforbeholden ros for et overdådig og til nå stort

sett upublisert billedmateriale. Dette er så omfattende

at mange lesere sikkert vil fortape seg lenge

i illustrasjonene, før man går inn i selve stoffet.

Men da begynner problemene. Det å ta mål

av seg til å produsere den bortimot komplette

32

Norsk boganmeldelse

oversikten over alle typer hestekjøretøy til vareog

persontransport er i seg selv en nesten umulig

oppgave, av flere grunner. For det første er kildematerialet

begrenset, til tross for relativ nærhet i

tid. Dessuten fantes det allerede i hestens glansdager

et sant virvar av navn, typer og begreper.

Det kreves stort overblikk og vide kunnskaper

for å kunne klare opp i begrepene. Når forfatteren

i tillegg lager egne og nye grupperinger og

beskriver utviklingstrekk delvis uavhengig av

kjent terminologi blir innholdet noe springende

og vitner om en viss mangel på faglig forankring.

En annen ting er at forfatteren stort sett klassifiserer

kjøretøy etter funksjon. Det gir problemer

når internasjonal litteratur bruker konstruksjon

som det viktigste kriterium. Slike avvikelser fra

internasjonale tilnærmingsmåter kan være fruktbare,

men kan også virke provinsielle og amatørmessige.

Kildematerialet skriver seg for en stor del fra

Sør-Vestlandet. Dette gir nye og interessante innfallsvinkler

i og med at tidligere litteratur ofte

har vært Østlandspreget. Det skaper imidlertid

også problemer og uklarheter når dialektbegrep

ikke relateres til ‘riksnorsk’ eller tilsvarende i

andre dialekter. For eksempel skilles det dårlig

mellom drag, drog, dråg og drag (engelsk).

Av illustrasjonene skjønner vi at en kjøkkensluffe

noen steder på Vestlandet kalles en kane.

Derimot undrer vi oss over kirkevogn, atthaldar,

ettbett (enbet?), fire-spann (firspann?), kronspann

(trippelspann, spiler (eiker?).

Teknisk og bruksmessig beskrivelse av personkjøretøyer

fra perioden ca 1870 – 1915 er meget

krevende. Både fordi mangfoldet var stort og

fordi Norge hadde nære kontakter med hele det

øvrige Europa, som med sine forskjellige språk

hadde forskjellige begreper for ett og samme

kjøretøy. Begrepsforvirringen var omfattende i

samtiden, og dette gjør det enda vanskeligere for

oss i dag å beskrive typene. Ingen har den absolutte

fasit på dette, men i nyere litteratur finnes

det greie oversikter over betegnelser og grupperinger.

Når en begir seg inn på detaljbeskrivelser

av fjærsystemer og andre enkeltkomponenter er


det greit å være på trygg grunn, slik at lite presise

og omtrentlige beskrivelser kan unngås.

Forfatteren sier han har trukket grenser for

hva han vil ta med. Senere fraviker han så disse

grensene og gir dermed inntrykk av at visse vogner,

som i Norge bare har forekommet som rene

kuriositeter, har vært vanlige (britzka, wagonetteslede).

I avdelingen for ord og uttrykk er det gjengitt

en rekke strektegninger. De aller fleste er kjente

fra andre kilder. Å ta litt herfra og litt derfra,

isteden for å tegne gjennom alt med en egen

strek, burde en ikke være bekjent av i en bok

med et så vidt raffinert grafisk grep som det

ellers legges opp til. Det er også for svakt når

forfatteren kun forholder seg til seletyper som

varianter av bogtreselen.

Det er et savn at så få av de viste kjøretøyene

har fått angitt produsent eller produksjonsområde.

For mange entusiaster er nettopp fascinasjonen

det å kunne følge vognens produksjons- og

tilblivelseshistorie.

At et referanseverk som dette ikke har et stikkordregister

må sees som en alvorlig mangel.

Engelsk

Hele bokens tekst er oversatt til engelsk. Allerede

i bokens engelske undertittel får man bange

anelser: hestekjøretøy heter på engelsk horsedrawn

vehicles. Carriages er noe helt annet.

Selv om oversetteren er engelskspråklig og for

så vidt unngår språklige feil, er det tydelig at han

mangler hippologisk og kjøretøyfaglig bakgrunn.

Dette gir rom for i beste fall slurv og omtrentligheter,

i verste fall feil og det reneste knot.

Noen eksempler: Norsk hestesenter (Starum)

er ikke Norges nasjonalstutteri, hvilket gis inntrykk

av med Norwegian National Stud.

Kløvsaler (riktig er pack saddles) er oversatt

med saddle packs (salpakninger).

Å oversette yrkesbetegnelsen vognmann med

wagonman eller carriageman er for enkelt.

Tvedråttdrag , som er drag for én hest med to

festepunkter i sleden, blir oversatt med The usual

hitch was for two horses. (‘Den vanlige forspenningen

var for to hester’.)

Tospann blir et sted oversatt med teamster

hitch. Dette gir ikke mening ettersom teamster

betyr kusk eller vognmann.

Fjordhest kalles ofte fjording i Norge, men

utlandet kjenner den som Fiord Horse (ev. tidligere

Norwegian Dun), ikke som the Fjording.

Helt fjollete blir det når Dølehest oversettes med

The Døling.

Konklusjonen må bli at ‘Hestekjøretøy’, til

tross for omfang og billedmateriale, dessverre

ikke holder de mål man forventer hvis man stiller

seriøse faglige krav. Så kan man spørre, er

våre innvendinger egentlig så alvorlige? I sum

mener vi de er det, ut i fra den vurdering at dette

burde vært det definitive verket om dette emnet i

Norge. Faren er at dette blir stående i sin

nåværende form og at folk i fremtiden bruker det

som referanseverk om norske kjøretøy. Da har vi

ikke oppfylt vår takknemlighetsgjeld og våre

forpliktelser overfor tidligere tiders hestefolk på

en god nok måte.

Ny Udgave

Ib Møller

Hestevogne i Danmark

168 sider i stort format • Illustreret i farver 350 kr

5771 Stenstrup

Tlf 62 26 33 58

SKIB Forlag

skib@post.tele.dk

www.skibforlag.dk

33


Af Ib Møller

Hvor er DKF på vej hen? Det blev grundlagt af

entusiaster, der var forundrede over - men glade

for - at også andre kørte med hest og vogn. Man

byggede enkelte foreninger op, siden samledes

kræfterne, og man dannede DKF. Det var i pioneråndens

tid. Man skillingede sammen for at

sende det første firspand til et internationalt

kørestævne. Alle gav en hånd med, bidrog økonomisk,

stillede heste mm til rådighed. Adskillige

festlige og uforglemmelige ture blev det også

til sammen med familie og venner rundt i landet.

Man stod sammen, uegennyttigt og med fælles

glæde.

Hvordan er det så nu? Nu er konkurrencerne

vundet frem. Lykkeligt at der er nogen, som vil

bringe køresporten frem og som vil ofre tid og

møje på at forbedre kvaliteten for at kunne konkurrerer

med ligesindede. Men hvor mange er

det egentlig af DKF’s medlemmer? Måske blot

10%? Men hvem sørger for, at deres konkurrencer

afvikles? Sikkert langt flere, som knokler

med at arrangere, opbygge, skaffe midler, annoncere

og afvikle disse stævner. Ved møder i fx

hovedbestyrelsen optager konkurrencer måske

helt op til 90% af tiden!

Adskillige lader sig vælge til bestyrelser og tillidshverv.

Ingen får en øre for det. Adskillige

timer bruges på arbejde i foreninger, forbundet

og dets udvalg. Og hvad er så takken? De fleste

medlemmer siger intet. Et lille fåtal brokker sig

34

Skyd ikke på pianisten

Vognhjul

med beklagelser, anker, utilfredshed og beskyldninger

- og som regel uden selv at yde den store

indsats for fællesskabet. Det kan se ud som om,

der er ved at opstå et skel mellem konkurrerende

og de andre, der knokler uden at kunne blive

udråbt som vinder af noget som helst.

Den nu afsluttede og på alle måder uheldige

ankesag, der gik helt til Idrætsforbundet, har

ikke været behagelig for nogen part. Og den har

uden tvivl skadet DKF’s anseelse udadtil. Da vi

startede køreforeningerne, sammenlignede vi

ofte vort sammenhold med andre forbunds ballader.

Nu er vi havnet der også.

Misforstå mig ikke. Alle skal ikke være enige i

afgørelser fra de valgte, og alle skal have lov at

kritisere. Dem skal vi ikke lukke munden på. Jeg

har sympati for Voltaire, der sagde: ’Jeg er uenig

med Dem, min herre! Men jeg vil til min død

kæmpe for Deres ret til at udtale Dem.’ Men vi

forventer da en anstændig dialog.

Hvis mine bekymringer er korrekte, kan jeg

øjne flere farer for DKF. En kan være, at nogle

vælger at opgive al bøvlet og i værste fald ikke

gider knokle mere eller melder sig ud. Hvis de så

orker det, kunne de jo danne et nyt forbund, hvor

festligheder, sammenholdet og kørekulturen igen

var hovedformålet.

Det kan ikke være rigtigt, at de, der blot holder

sig tilbage fra at give en hånd med, forventer at

andre gratis yder et kæmpearbejde. Og så derefter

på ubehagelig vis udsætter dem for anker,

bebrejdelser og ubehageligheder.

★ Repareres ★ Gummi pålægges ★ Nye enspænderstænger på lager

Karetmager John Nielsen

Ringstedgade 6D - 4000 Roskilde

Telefon 4636 5001 - Mobil 2166 3451


Dansk Køre Forbund

Formand: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf 7454 7060, post@hedegaarden.dk

I skrivende stund er der mange tegn på, at foråret

for alvor er på vej, ved månedens udgang får vi

sommertid hvor dagene yderligere forlænges og

snart kan vi se frem til de mange lyse timer i en

forhåbentlig rigtig god sommer.

Ingen i vores medlemskreds behøver at komme

til at kede sig i den kommende sæson. Der er

igen et utroligt talrigt udvalg af aktivitetstilbud

fra selskaberne. Der er både noget for dem, der

er mest til konkurrencer, men bestemt også

meget til dem, der hellere vil lidt andet.

Vi kan også se frem til nogle milepæle i vores

køresæson. I Bededagene holdes der stort internationalt

kørestævne på Dorthealyst og efter

sigende ligefrem vælter tilmeldingerne ind, et

tegn på, at sjællændernes internationale stævne

sidste år har været af en kvalitet, så mange igen

vil være med, både fra ind- og udland.

I juli ses vi forhåbentlig til Danmarksmesterskabet

i kørsel i Herning, hvor MKS og VKS

virkelig har lagt sig i selen for at sikre, at vi alle

får et rigtig godt arrangement omkring Landsskuepladsen

i Herning.

Igen i år kører vi efter den aftalte plan for

færre og større kørestævner i Jylland. Sidste år

var der en god tilslutning og mon ikke denne bliver

slået af tilmeldingerne i den kommende

køresæson. Til efteråret skal vi have en ny evaluering

af denne stævneplan, men efter de mange

positive tilkendegivelser vi har fået fra både

kuske og arrangører, håber og tror vi, at dette er

vejen frem.

Der har netop været afholdt både pløjedommermøde

og køredommermøde og undertegnede

har deltaget i begge. Både for pløjning og kørsel

har vi fået nye reglementer og disse var selvfølgelig

til drøftelse på møderne. Men også mange

andre forhold er drøftet, og det er meget glædeligt

at se den energi, vore dommere udviser både

for at være med til at sikre en enighed i bedøm-

Fra formanden

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1,

2690 Karlslunde, tlf 4615 2161,

allanbjerre@privat.dk

melserne, men også de bedst mulige forhold

omkring de kommende arrangementer, uanset

om dette er kørsel eller pløjning.

Et gennemgående tema har været den tilsyneladende

utilfredshed, der oftere gives udtryk for

fra kuskenes side og det desværre efterhånden

stigende antal protester, vi oplever. Dette er et

forhold, som dommerne føler sig ret berørte af,

og hvis ikke vi oplever en bedring på dette felt,

risikerer vi, at flere af vore dommere måske ikke

orker at være med længere!

Vi skal huske på, at dommerne forsøger at

udføre deres hverv efter bedste evne, og man

møder frem helt frivilligt og ulønnet mange gange

i løbet af en sæson. Derfor skal vi alle forsøge

ikke at gøre det unødig svært for dem, så de også

har en glæde og tilfredshed i at være med i vores

fællesskab!

Skulle vi ikke love hinanden at gøre en positiv

indsats i den kommende sæson, så alle igen kan

føle det rart at være med. Dette gælder både i

forholdet til vore dommere, arrangører og officials.

Et rigtig klogt ord siger: Smil og vis hensyn -

det smitter!

Med disse sidste ord vil jeg ønske alle en rigtig

god sæson, med forhåbentlig mange gode oplevelser

med vore heste, og i et godt socialt samvær

med andre hestefolk !

DM i kørsel

Med venlig hilsen

Svend Åge Nissen

Propositioner findes i Køresporten

nr. 1· 2002, side 34-38

35


Hesteambulancen

Som det tidligere har været nævnt, er det lykkedes

at lave en aftale med Dansk Ride Forbunds

Militaryudvalg om, at vi til stævner vest for Storebælt

kan benytte deres hesteambulance. Den er

opstaldet nær Skanderborg, og det koster ikke

noget at låne den, men den skal selvfølgelig

bringes tilbage i samme stand, som man hentede

den i. Rideforbundet låner tilsvarende vores ved

stævner på Sjælland.

Det siger sig selv, at hvis der er sammenfald af

stævnedatoer, har det ‘ejende’ forbund førsteret

til deres egen ambulance. Begge ambulancer er

kaskoforsikrede.

Militaryudvalgets ambulance kan bestilles hos

Uffe Uhler, tlf 9824 3592, mobil 2040 4657.

Svigt ikke din hest, når den skal dø

36

Nyt fra DKF

For Køreudvalget

Jens Svenningsen

Alt for mange hesteejere ved ikke, hvad der sker

med deres hest, når de har sagt farvel og fx solgt

den til en hestehandler. Derfor har Dyrenes

Beskyttelse, Hestens Værn, Dansk Ride Forbund

og Alm. Brand i samarbejde udarbejdet en folder,

der fortæller, hvad en hesteejer skal være

opmærksom på, når hestens skal aflives eller

slagtes.

Budskabet i folderen er: Hvis du er en ansvarlig

hesteejer, skal du sikre dig, at din hest får en

værdig død. Det betyder, at du skal sikres dig, at

din hest aflives eller slagtes i Danmark.

I folderen beskrives:

• hvilke muligheder du har som hesteejer, når din

hest skal dø

• hvordan du kan sikre dig, at din hest er død

• hvordan du skal forholde dig, hvis hesten er

forsikret.

Der er utallige eksempler på heste, der udsættes

for grusomme lidelser på lange transporter

gennem Europa blot for at ende deres dage i et

slagteri.

Det er de situationer, vi håber at undgå, hvis

hesteejere bliver mere oplyste om, hvad der kan

ske med deres hest, når de har overladt ansvaret

til en anden.

Der er næppe nogen ansvarlig hesteejer, der vil

sende deres hest til slagtning i fx Italien, hvis de

på forhånd var klar over, hvilke grusomme lidelser

hestens risikerer at blive udsat for under

transporten.

Sammen med folderen følger en liste over danske

hesteslagterier godkendt af Fødevaredirektoratet.

Slagterierne på listen har besvaret en række

spørgsmål fx om det er muligt for hesteejeren at

overvære slagtningen, se hesten efter den er død

etc.

Folderen og slagtelisten kan rekvireres gratis

hos: Dyrenes Beskyttelse, tlf 3322 3222, Dansk

Ride Forbund, tlf 3996 0696, Hestens Værn, tlf

4586 8774 og Alm. Brand Dyreforsikring, tlf

4596 7484.

Fire lande kandiderer til WEG 2006

I september 2002 vil den spanske by Jerez de la

Frontera huse det fjerde World Equestrian

Games - WEG. Denne form for verdensmesterskab

inkluderer de hippologiske discipliner

springning, dressur, firspandskørsel, military,

langdistanceridning, voltigering og westernridning,

og afholdes hvert fjerde år.

Fire lande har lagt billet ind på at være værter

for WEG 2006 - herunder to europæiske. Det

ene land er Tyskland, der ønsker at afholde WEG

sammen med det traditionsrige - og i forvejen

store - CHIO stævne i Aachen. England ønsker

også værtskabet, og vil i givet fald sprede disciplinerne

mellem Hickstead, Badminton og

Goodwood.

De øvrige kandidater er brasilianske Rio de

Janeiro og amerikanske Kentucky Horse Park.

Køresporten vil bringe yderligere oplysninger,

når de foreligger fra FEI.

www.ekvipage.dk


Åben smedje hos Jens

Det blev et tilløbsstykke med 15-20 gæster,

antallet kan ikke siges med sikkerhed, da vor

udsendte korrespondent påstod, at ingen stod

stille så længe, at han kunne nå at tælle dem,

(han har jo kun 10 fingre, så han måtte have skoene

af).

Der var tre smede, som viste kunsten at ‘skærpe

plovskær’ med stor dygtighed. Alle var enige

om at, sådan et arrangement gerne må gentages.

Stor tak til smedene og ‘fruen i huset’ for stor

gæstfrihed.

Kusketræning 25.-26. maj

Bornholms Køre Selskab

Formand: Inge Andersen, Ugleengevejen 3,

3720 Aakirkeby, fax 5697 5210,

tlf 5697 5110, gdsl@post.tele.dk

BKS inviterer til kusketræning 25.-26. maj.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Carina Henriksen,

Gudhjemvej 14, 3760 Gudhjem,

tlf 5649 5553

Læderholdet

Læderholdet sluttede 26. marts. Der slutter vintertiden,

men der vil være mulighed for at købe

læder efter denne dato. Ring i forvejen på tlf

5697 5110, så du er sikker på, der er nogen

hjemme. Vi forventer at starte igen, når sommertid

slutter. Det kommer der mere om senere.

Nyt kørereglement

Igen et nyt reglement, som gælder nu, altså også

for DM 2002 i Herning. Prisen er kr 225,- for et

reglement. BKS køber et eksemplar hjem, så

man kan se det hos formanden, hvor man også

kan bestille det til personligt brug.

37


Foredragsaftenen 28. februar

Göran Larsson var kommet helt fra Sverige for

at fortælle og vise video fra det Svenske artilleri.

Ca 40 mennesker havde fundet vej til Osted Kro

for at høre dette foredrag.

Der blev også tid til at vise et stykke af en 4spands

video og fortælle lidt om den. Göran er

en god fortæller, der har en stor viden efter mange

års erfaring med heste.

38

Dansk Køre Selskab

Formand: Marianne Seidenfaden,

Dorthealyst, 4440 Mørkøv, tlf 5927 3123,

fax 5927 3187, lysten@post11.tele.dk

CAI-B stævne, Dorthealyst 25.-28. april

I bededagene holder DKS et stort internationalt

stævne på Dorthealyst, og ved dette arrangement

kan vi ikke klage på tilmeldinger. I skrivende

stund kunne det godt se ud, som om vi nærmer

os de 80 spand. Stævnet er et internationalt stævne,

men sideløbende kører vi et nationalt stævne,

der har de samme dommere, samme bane og

samme rute. Afgørelsen, om hvem, der køre

internationalt og nationalt, har bestyrelsen taget

ud fra tidligere opnåede resultater. I stævnet

deltager kuske fra Norge, Sverige, Tyskland,

Schweiz og Holland. Der er sat alle sejl ind på at

gøre det til et stort og flot stævne. Tilmeldingen

er selvfølgelig overstået for længst, men for alle,

der er interesseret i køresporten, eller bare vil ud

og opleve noget smukt, vil det være værd at

besøge Dorthealyst i bededagene. Der er gratis

adgang, og der vil være rig mulighed for at få

stillet både sult og tørst i vores cafeteria, som

findes på pladsen. Der køres dressur torsdag og

fredag. Lørdag starter maratonen ca kl 9 og det

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

Bowlingdag i Slagelse 16. marts

Desværre blev vi nødt til at aflyse bowlingdagen,

da der ikke var tilmeldinger nok, (kun 4 stk ved

sidste tilmelding). Det kan skyldes to ting, enten

er der ikke interesse for disse dage mere, eller

også er folk for sløve til at melde til rettidigt (jeg

kom også selv bagefter), men jeg ved af erfaring,

at man gider ikke blive ved med at rykke folk for

tilmelding, så må det have den konsekvens, at

arrangementet bliver aflyst.

meste af dagen, og om søndagen er der forhindringskørsel

på banen på Dorthealyst fra kl

11.00. Så på gensyn til en stor oplevelse i bededagene.

Orienteringskørsel på Ryegård 9. maj

Igen i år er det lykkedes for vores mand i Hornsherred

Richard H Nielsen at få arrangeret en orienteringskørsel

i det smukke Hornsherred. Det

bliver på Ryegård Munkholmvej 99, Rye. Turen

starter ca kl 9.00 alt efter deltagerantal. Starttidspunktet

oplyses ved tilmelding. Turen går gennem

de smukke skove ved Ryegård, og slutter

med, at man spiser den medbragte mad på

plænen ved Ryegård.

Turen arrangeres som sagt af Richard og tilmeldinger

sker også til ham på, tlf 4640 0027

(duet) senest den 2. maj. Overhold det nu, så dette

arrangement ikke bliver aflyst. Startgebyr kr

100,00, som betales ved ankomsten, hvor der

også udleveres et kort over turen. Startgebyret

går til leje af skoven.


Indendørsstævne 24. februar på Nygård, Vig

Det sidste indendørs kørestævne på Sjælland

blev afholdt på Nygård ved Vig den 24. februar.

Ved vinterens andre stævner har der, som ved

dette været stor tilslutning af konkurrerende

ekvipager. Deltagende publikum har også været

imponerende. Flot er det også at se vindertalenterne

komme fejende ind, aflevere deres indsats

for derefter at sortie med klapsalver. Men spændende

er det også at se kuske med problemer

tackle disse og så køre ud med bifald for denne

indsats.

Der er en lystig og medrivende stemning, et

‘The show must go on’. Og det gør det heldigvis

til næste vintersæson, første stævne i Slangerup

er den 16. november.

Resultater fra Nygård

Vinder af klassen for enspænder pony blev

Arnild Arp-Hansen. Vinder i tospand pony blev

Katja Lamborg, mens Kim Andreasen vandt

klassen for enspænder hest. I tospandsklassen for

heste vandt Kurt Klindt.

Med venlig hilsen

Goga Brandt, DKS

Arnild Arp-Hansen vandt med Haflinger hoppen Alberte

Udendørs havde grooms travlt med at varme op, imens kuskene gik baner. Her Niels Arp-Hansen Fotos Goga Brandt

39


Seletøjssyning

Et hold på 8-9 stk som har syet seletøj og hvor

fremfor alt det sociale har haft stor betydning.

Tage Schelde har været på besøg og øst ud af sin

viden.

Instruktion 26. januar

En lørdag med heste i Korinth.

Der var gang i den i Fåborg rideklubs ridehal i

Korinth. Fynske Fjordheste og Fyns Køreselskab

var gået sammen om at invitere Solveig Andersen

fra Sønderjylland over for at fortælle og lære

folk at longere og opvarme deres heste rigtigt og

ellers dele ud af sin store viden om bid og seletøj.

Solveig startede med at montere sit longerings-seletøj

på Karins Natja, der aldrig har

prøvet sådan noget før, og det gik rigtigt fint, og

der var mange i alle aldre, der var inde at prøve,

hvor svært det er at styre en hest rundt i 18 m

lange dobbeltliner, men det var utroligt, hvor

hurtigt de fik det lært.

Derefter var der en forrygende opvisning i

dressurkørsel, først af Jens Peder Hansen med

enspænder, han kørte med Dansk Varmblod. Så

kom Gert Larsen Rudkøbing med sin pige Rikke

hængende bag på. Gert kørte med welsh. Til

sidst kom Frank Madsen fra Vittinge med sine

Kørekursus 6. og 7. april

40

Fyens Køre-Selskab

Formand: Frank Madsen,

Lundegårdsvej 1, Vittinge, 5672 Broby,

tlf 6475 2555, qvarfot@post9.tele.dk

Max 8 ekvipager kan deltage i kørekurset. Tilmelding

til Stig Rasmussen tlf 6264 1608.

Instruktør Troels Hviid Sørensen.

Siden sidst

fire flotte Fjordheste. Han havde Mogens Olsen

og sønnen Anders med som grooms.

Efter kuskene kom Anette Schmidt Christensen

og gav en forrygende flot opvisning i dressurridning

i den højere klasse på Fjordhesten

Athos, og det var rigtigt dejligt at se en avlshingst

blive brugt sådan.

Derefter kom kuskene ind igen og gav en fin

opvisning i slalom og topkørsel, og det var rigtigt

noget, der tog kegler.

Efter middagen fortsatte Solveig med en anden

hest til longering, Karins Lukas, der aldrig har

prøvet nogen form for longering, og det var da

også noget sværere, især da Nadja stod ovre ved

hestevognen, og der ville Lukas da også gerne

over, men efterhånden gik det også helt fint. Derefter

fortsatte Solveig med køreundervisning

med Natja og Lukas spændt for marantonvognen,

og der var rigtigt mange der fik prøvet at

holde i kørelinerne. Ja en travl dag med over 300

besøgende.

Bjarke

Klubaften

Hvad nu

Sekretær: Hanne Skaaning,

Holmslundsvej 1, Espe, 5750 Ringe,

tlf 6266 1438, hanne_skaaning@mail.com

Blev desværre aflyst, da snestormen netop satte

ind over Fyn den dag. Vi håber at kunne gøre det

om på et senere tidspunkt.

Rengøring af vognmuseet

Sædvanen tro samles vi og pudser vognene op.

Kaffe/rundstykker og Gl. Dansk kl 9.00. Lodtrækning

om 3 gavekort til Agro Discount. Henvendelse

til John Skaaning, tlf 6266 1438.


Bededagstræf/Fynsmesterskab 26.-28. april

På Egeskov. Kun FKS medlemmer kan deltage i

fynsmesterskabet.

Yderligere oplysninger og tilmelding på tlf

6266 1438.

Begynderdag 26. maj

Der er heste og instruktør til uøvede kuske.

Frank Madsen, tlf 6475 2555 eller 2016 1686.

Åbent kørestævne på Kærsgård 28.-30. juni

Stævnet udskrives for 1-, 2- og 4-spand hest og

pony. Andre klasser afholdes ved tilstrækkelig

tilmelding (mindst 3). Stævnet afholdes i henhold

til FEI-reglementets 8. udgave, og er åbent

for medlemmer af køreselskaber under DKF.

Foreløbig tidsplan

Torsdag den 27. Stalden åben fra klokken 17.00

Sekretariatet er åbent klokken 18.00-20.00 for

udlevering af vognnumre mv.

Fredag den 28. Kl 7.30 Sekretariatet åbner

Kl 8.30 Præsentation ved hovedbygningen.

Kl 9.30 Dressur nr 6. Enspændere dog nr 7

Kl 11.00 Udlevering af maratonkort mm i sekretariatet.

Lørdag den 29. Kl 8.30 Start maraton

Kl 8.00 Briefing af forhindringsdommere

Kl 19.00 Fællesspisning. Mad kan bestilles.

Søndag den 30. Kl 10.00 Forhindringskørsel.

Præmieoverrækkelse vil finde sted umiddelbart

efter forhindringskørslen.

Gebyrer

Stævnegebyr kr 325,- pr ekvipage.

Staldgebyr kr 150 pr hest i spiltov. Bokse findes

i begrænset omfang til kr 400,- pr hest.

Depositum til rengøring af stald kr 100,- pr hest.

Camping kr 150,- pr campingvogn eller telt inkl

el. Fællesspisning lørdag aften kr 125,- for voksne

og kr 50,- for børn under 14 år.

Tilmelding

Tilmelding senest 25. maj på DKF’S blanketter

vedlagt betaling til Frank Madsen, Lundegårdsvej

1, 5672 Broby. Tlf 6475 2555 eller 2016

1686. Yderligere information tilsendes de tilmeldte

kuske efter tilmeldingsfristens udløb.

Komplette propositioner kan ligeledes rekvireres

hos Frank Madsen.

Hjælpere

Vi skal bruge mange hjælpere, så alle interesserede

er velkomne til at melde sig. Tilmelding

som hjælper kan allerede nu ske til Frank Madsen,

tlf 6475 2555 eller 2016 1686.

Officials

Stævneleder Frank Madsen

Teknisk delegeret Svend Erik Raun

Overdommer Jens Søndergaard

Dommer Jørgen Konge

Dommer Solveig Iversen

Dyrlæge (maraton) Judith Kofoed

Banebyggere Jørgen Dam, Tomas Andersen og

Frank Madsen

Smed Bent Gejl.

Maraton

I skovområderne må rekognoscering kun foretages

på cykel eller til fods. Overtrædelse af denne

regel medfører udelukkelse af stævnet. Bevidst

afvigelse fra den på kortet aftegnede rute medfører

diskvalifikation. Der er fri gangart på etape

A og E.

Det anbefales på det kraftigste, at kusk og grooms

bærer hjelm og sikkerhedsvest under hele

maratonen.

CAI-B online

Følg resultaterne fra det

internationale kørestævne

på Dorthealyst - på

www.ekvipage.dk

41


Filmaften 21. januar

Selvom vi sad så tæt, blev det en vellykket filmaften

med stort fremmøde. Vi siger tak for lån af

film til Hanne Andersen og Palle Simonsen. Og

endnu engang: Vi beklager meget, at Kirsten

havde taget fejl af Hobro Bibliotek og Støvring

Bibliotek - derfor den trange plads, men tak, fordi

I tog det så pænt!

Bustur 16. marts

Det blev en rigtig dejlig tur med 25 morgenfriske

deltagere. Først besøgte vi Nørlund Hestehospi-

Skovtur, Kr himmelfartsdag, 9. maj

Vi mødes hos Ove Krabsen, Lyngbyskovvej 4,

Terndrup. Ove har endnu engang været så venlig

at stå for skovturen. Der er afgang præcis kl 10.

Husk som sædvanligt madkurv og godt humør -

også hvis vejret driller. Ryttere er også velkomne.

Bustur til Sverige i maj

SM i brugskørsel og dermed turen til Sverige er

desværre blevet udsat til engang i august måned.

Åbent kørestævne 14.-16. juni

I samarbejde med VK og ThKS arrangerer HKR

åbent kørestævne på Aalestrup Rideskole,

Vestergade 86, Aalestrup ( tæt ved motorvejen ).

Stævneleder: Carl Th. Christensen, VK

Overdommer: Svend Erik Raun, SKS

Dommer: Solveig Iversen, SKS

42

Himmerlands Køre- og Rideforening

Formand: Niels Jørgen Ramsdal,

Præstemarken 4, Onsild, 9500 Hobro,

tlf 9854 4417, ramsdal@mail.tele.dk

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Kirsten Tomra,

Markvejen 65, 9220 Aalborg Ø,

tlf 9815 9421

tal, og selvom mange af os har været der før, var

det også denne gang en meget interessant og

spændende rundvisning - foretaget af en sød og

dygtig veterinærsygeplejerske.

Efter besøget på Nørlund Hestehospital gik

turen videre til Fyn, hvor vi besøgte Henri Hages

transportmuseum på Kærsgaard. Der var mange

interessante ting at se. Vi så den flotte vognsamling,

det imponerende seletøjskammer og den

meget spændende samling af gamle landbrugsredskaber.

Henri Hage viste frem og fortalte levende og

spændende om tingene - nok engang tak for en

god oplevelse.

Teknisk delegeret: Herluf Bækgaard, ØKS

Stævnesekretær: Søren Høgh, HKR

Sekretariatsleder: Kaj Aage V. Jespersen, ThKS

Banebygger: Ole B. Hartmann, VK

Stævnespeaker: Jørgen Konge, DKS

Stævnet er åbent for medlemmer af køreselskaber

og -foreninger under DKF.

Der køres efter FEI-reglementet 8. udgave

2001, med evt rettelser og med nationale regler

for ponyklassen. Der kan tilmeldes i følgende

klasser: 1-, 2- og 4-spand hest, pony I, II og III,

samt tandem.

De komplette propositioner kan rekvireres hos

Søren Høgh, Udsigtsvej 9, 9620 Aalestrup, tlf

9864 9297.

Foreløbig tidsplan for stævnet

Fredag 14. juni

Kl 15.00 Staldene åbnes

Kl 17.00 Sekretariatet åbner. Skitser og kort

udleveres.


Lørdag 15. juni

Kl 8.00 Præsentation

Kl 8.55 Dressur

Kl 14.30 Rideopvisning ved Aalestrup Rideskole

Kl 19.00 Fællesspisning. Der kan købes vin, øl

og vand. Maden bestilles sammen med tilmeldingen.

Søndag 16. juni

Kl 7.00 Maraton

Kl 13.00 Forhindringskørsel - tidskørsel. Præmieoverrækkelse

og afslutning umiddelbart efter.

Stævnegebyr: 325 kr, opstaldning - kun bokse –

pr hest 250 kr, depositum for rengøring: 100 kr

pr hest, ingen opstaldning 100 kr, camping med

el 225 kr Ankegebyr: 200 kr. Tilmelding på standardformular

vedlagt betaling sendes til Søren

Høgh, Udsigtsvej 9, 9620 Aalestrup, senest lørdag

den 11. maj.

Kære medlemmer i VK, ThKS og HKR

DKF’s kørereglement købes hos

køreselskabernes sekretærer

Vi får brug for mange hjælpere, vi håber derfor,

at mange er villige til at afse tid som hjælpere,

og allerede nu vil tilmelde sig til Søren Høgh

eller lokale sekretærer. Det betyder rigtig meget

for os, at vi i god tid ved, hvem der vil give en

tørn med ved afviklingen af stævnet. Vi skal nok

tage os pænt af jer.

43


Foredrag 16. januar

Ved det første arrangement i år 2002 havde vi

inviteret Herning Dyrehospital v/Niels Tellerup

til at komme og fortælle om forebyggelse af

hestesygdomme. Der var mødt i alt 26 op til denne

aften, og det blev en aften med mange gode

oplysninger. Niels Tellerup var rigtig god til at

give gode råd og til at provokere de fremmødte

kuske vedrørende deres måde at passe og fodre

hestene. Vi siger tak til Niels Tellerup for en god

aften.

Besøg hos A/S Net-op 6. februar

Vi mødtes hos Bjarne Kristiansen privat, hvor

han fremviste det store udvalg af hestevogne,

som han har til salg. Samtidig var der mulighed

for at se hans heste. Herefter kørte vi til hans

Løvspringstur 4. maj

Hos Kristian Madsen, Frederiksdalvej 58, 8620

Kjellerup kl 10.00. Har man lyst til at deltage

uden hest og vogn, kan dette også lade sig gøre.

Men husk tilmelding til Kristian Madsen, tlf

8686 7400 senest den 27. april.

Hestedag i Lemvig 2. juni

44

Midtjysk Køre Selskab

Formand: Jens Søndergaard,

Agergårdsvej 4, Vejrum, 7600 Struer,

tlf 9746 5088

Lemvig Landboforening inviterer, og vil meget

gerne om der kunne arrangeres en brugskørsel

samt en forhindringskørsel. Kuske fra andre selskaber

er også velkommen.

Tilmelding senest den 8. maj til Jens Søndergaard,

tlf 9746 5088.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Bente Søndergaard,

Rosenbjerg 6, Humlum, 7600 Struer,

tlf 9786 1280

fabrik, hvor der var mulighed for at se og slå en

handel af. Bjarne Kristiansen har faktisk alt til

hesten, så har man ikke været på besøg, vil jeg

anbefale et besøg. Bjarne Kristiansen var vært

ved kaffen, men kantinen var ikke for stor, idet

der var mødt over 50 personer op til denne aften.

Vi siger tak til Bjarne Kristiansen og hans hjælper

for en rigtig god aften.

Kørekursus i Thyregod

Der var kun mødt 5 kuske op til dette arrangement.

Efter oplysninger fra nogle af kuskene var

det en indbringende dag med Henrik Høper som

underviser. Tak til Henrik Høper.

Indendørsstævne i Thyregod 23. marts

Aflyst på grund af for lidt tilmeldinger.

Hestedag på Lægård Landbrugsskole 8. juni

Ved hestedagen på Lægård Landbrugsskole i

Holstebro, har vi tænkt os at vise forskellige former

for kørsel med heste. Der kan eventuelt

køres et dressurprogram, hvor programmet bliver

kommenteret. Konkurrence i brugskørsel samt

afsluttende med en konkurrence i forhindringskørsel.

Tilmeldingsgebyr kr 100,00, idet

Lægård Landbrugsskole vil sørge for præmier til

konkurrencerne. Der vil komme omtale i radio

og aviser om arrangementet, idet Lægård Landbrugsskole

normal har mange tilskuere til deres

arrangementer. Kuske fra andre selskaber er velkommen.

Tilmelding til Niels Hansen, tlf 9747

2594 senest den 18. maj.


Traditionel kørsel 9. juni

Kollerup Gods, Hadsten. Nærmere oplysninger

side 16 i dette nummer af Køresporten. Tilmelding

til Jens Søndergaard, tlf 9746 5088.

Opvisning 29. juni

Ole Kristiansen og Niels Hansen står for dette

arrangement på Landsskuepladsen i Herning. Vi

ser gerne kuske fra både MKS og VKS er

behjælpelig ved dette arrangement. Tilmelding

til Niels Hansen, tlf 9747 2594 senest den 29.

maj.

Ferieophold på Abelinesgård uge 27

Abelinesgård er en gammel strandfogedgård og

museum, som er beliggende ca 5 km syd for

Hvide Sande.

Yderligere oplysninger hos Jens Søndergaard,

tlf 9746 5088.

Sommerferie 2002 6.-14. juli

Uge 28 - sommerferieuge hos Sol og Kurt Møller,

Gl. Randersvej 4, Skjern, 8850 Bjerringbro.

Der vil blive arrangeret ture i et meget forskelligt

og kuperet område. Der vil også være mulighed

for at deltage i en enkelt dagstur. Har man ikke

sin hest med, er der nok mulighed for at komme

med på en af vognene. Udgifterne for ugen vil

blive minimale, og fordelt mellem deltagerne.

Kontakt Kurt Møller, tlf 8668 6195 eller Frederik

Jensen, tlf 8645 1998 for yderligere oplysninger.

Tilmelding inden 15. juni. Aktivitetskalender

over ugen vil være at se i Køresporten i juni

udgaven.

Nye medlemmer

MKS vil gerne byde velkommen til Søren Peter

Sørensen, Sofieløveparken 99, 8860 Ulstrup,

Carl Nielsen, Skovvej 60, 8832 Skals og Bjarne

Jensen, Fuglebakken 8, 7600 Struer.

HESTEFORSIKRING

- LAVESTE PRÆMIER I

KONGERIGET

DANMARK’S

HESTEFORSIKRING G/S

Valkendorfsgade 30 . 1151 København K

Telefon 33 15 39 70 . Telefax 33 15 34 70

45


Indendørs stævne, Sønderborg 19. januar

Der var 10 ekvipager samt 2 4-spand uden for

konkurrence. Placeringer:

Pony I

Lars Dau

Nina Raun

Hest

Kjeld Kryger Sørensen

Jørn Iversen

Mads Dau.

Lysbilledforedrag 21. januar

På Revsø rideskole med vores præsident Ib Møller

fandt ca 70 personer det interessant at høre

om forskellige hestevogne, typer og passende/

upassende påklædning.

46

Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro,

tlf 7466 4107, hjaruplund@get2net.dk

HASTRUPVEJEN 18

2690 KARLSLUNDE

TLF 46 15 23 24 (EFTER 19.00)

BILTLF 40 37 23 24

Siden sidst

Sekretær: Solveig Iversen,

Højrup Overskovvej 44, 6560 Sommersted,

tlf 7455 1176

Medlemsmøde 27. februar

På Hellevad Kirkekro viste familien Dau film og

fortalte om Dronningekørsel i Augustenborg og

indendørs kørestævne i Sønderborg, og familien

Jespersen viste film fra sæsonen 51. Sverige og

Riesenbæk. Kun ca 40 var mødt op i år.

Indendørs kørestævne 9. marts

10 ekvipager dystede i Tinglev. Placeringer:

Pony I

Lars Dau

Mads Dau

Hest

Henrik Høper

Henrik Høper

Kjeld Kryger.

DKF’s pløjereglement købes hos

køreselskabernes sekretærer


Træningsstævne 4. maj

Hos Solveig og Jørgen Andersen, Frydendalsvej

i Fårhus kl 10.00. Tilmelding Solveig Iversen, tlf

7455 1176 senest 17. april. Max 14 spand

Pinsetur i Fiskebæk 19. maj

Vi mødes hos Jørgen Nissen kl 10.

Åbent stævne 24.-26. maj

På Revsø Rideskole ved Sommersted. Tilmelding

senest 25. april til Solveig, tlf 7455 1176.

Bemærk ved 28 eller flere spand holdes 3-dagsstævne.

Dressur fredag, maraton og kuskefest

lørdag samt forhindringkørsel søndag. Sønderjysk

Mesterskab afvikles samtidig. Ved mindre

end 28 spand tilmeldt holdes 2-dagsstævne med

Hvad nu

maraton og kuskefest lørdag og dressur samt forhindringskørsel

søndag. Der køres 3 etaper.

Tilmelding på skema vedlagt betaling er gældende

tilmelding. Opstaldning tilbydes, pris: Bokse

kr 350,-/stk, få faste spiltov kr 200,-/stk, stævnespiltov

kr 150,-/stk, depositum kr 100,-/hest,

stævnegebyr kr 250,-, camping med el kr 125,-.

Ingen opstaldning på campingplads. Kuskefest

lørdag - gerne tilmelding før - biletter købes i

cafeteria senest lørdag kl 10.00.

Brugskørsel 2. juni

ABERDEEN-ANGUS

Stambogsregistrerede avlstyre

og kvier sælges

Besøgende altid velkomne

Risbjerggård, Kyndby

3630 Jægerspris

47 52 12 19

Vær med til at starte brugskørsel op på Løgum

Kloster Rideskole kl 10.00. Medbring kun hest

og seletøj, vogne til konkurrencen har vi på pladsen.

Regler kan tilsendes.

Tilmelding til Asmus Clausen, tlf 7474 3803

senest 16. maj.

MASKINSTATION

v/ Arne Jørgensen, Kyndby

3630 Jægerspris

47 52 12 19

47


Vinterfest

Vinterfesten blev desværre aflyst pga for få tilmeldinger.

Klubaften/seletøjsyning

Vore mandag aftener i Plantagehuset er nu sluttet.

Der er i vinterens løb blevet syet, snakket og

repareret på seletøjet, så nu er vi klar til endnu

en køresæson.

Tilkørsel af heste

Vi har nu afsluttet årets tilkørsler, som igen i år

foregik hos Sjørring Rideklub. Der har hver gang

Bustur 27. april

Turen går i år til Danmarks Nationale Hestesportscenter

Vilhelmsborg ved Århus, hvor DKF’s

præsident Ib Møller har lovet at være guide. Efter

Vilhelmsborg skal vi ud og se Ib Møllers vognsamling.

Derefter kører vi til Horsens Industrimuseum,

og på hjemvejen bliver der et besøg på

et hestestutteri. Der er afgang fra havnen i Thisted

kl 7.00 og der kan aftales evt opsamling ved tilmeldingen.

Medbring madpakke til hele dagen, vi

forventer at være retur ca kl 18.00. Pris ca 150,kr/person.

Tilmelding omgående til Poul Andersen

eller Peter Larsen, tlf 9799 3570.

Forårstur 4. maj

48

Thy Køre Selskab

Formand: Poul Andersen,

Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted,

tlf 9792 1602

Start kl 10.00 fra Bente og Tonni Andersen,

Durupvej 82, Glynge. Medbring godt humør og

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Jørgen Jacobsen,

Vestermarken 25, 7950 Erslev,

tlf 9774 1245, thks-jj@mail.tele.dk

været 4-7 heste, som nu har fået de første ture

for vogn, og så må der trænes færdig hjemme.

Begynderinstruktion 17. marts

Foregik i år hos Gøttrup Rideskole ved Fjerritslev,

hvor vi havde inviteret alle lokale hesteinteresserede

til et begynderkursus.

Vi startede med teori om formiddagen, og over

middag gik vi ud i ridehallen, hvor alle kunne få

en køretur i hestevogn og selv prøve at holde

tømmerne under kyndig instruktion.

Tak til Svend Aage Nissen for kvalificeret

instruktion.

madpakke. Tilmelding senest 28. april til Poul

Andersen, tlf 9792 1602

Køreinstruktion. 18. maj

DKF instruktør Solveig Andersen fra Slesvigske

Køre Selskab kommer og træner med 5–8 kuske,

som ønsker intensiv begynder instruktion. Arrangementet

er også åben for andre køreselskaber –

tilmelding efter først til mølle princippet. Vi starter

lørdag kl 10.00, så hvis du/I har tid og lyst, er

der mulighed for både at se, lytte og måske også

en hestevognstur. Rideskolens cafeteria er åben.

Deltager pris for instruktion lørdag kr 200,-

Træningsstævne 19. maj

For træningsstævne søndag er prisen kr 100,-.

Der bliver mulighed for opstaldning af heste, hvis


det ønskes. Søndagsstævnet: maraton der køres

A–D–E ca 10 km med 3 forhindringer, valgfri

dressurprogram og forhindringsbane. Sted: Morsø

Rideklub, Legind bjerge, beliggende ved siden

af Jesperhus Blomsterpark. Kusketilmelding

senest 5. maj til Poul Andersen, tlf 9792 1602.

Dyrskuer 1. juni, 8. juni og 15. juni

Thy Køre Selskab deltager i Hurup 1. juni,

Nykøbing 8. juni og Fjerritslev 15. juni. Disse 3

steder med en standplads, kaperkørsel og lidt

opvisning. Vi ses!

Åbent kørestævne 15.-16. juni

I samarbejde med HKR og VK arrangerer vi

åben kørestævne hos Ålestrup Rideskole i Himmerland

se under HKR’s indlæg i bladet side 44.

Sommertur 13-14. juli

Foregår i Hanherred området – nærmere orientering

i næste nummer af Køresporten.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . ENGVEJ 2B . 8832 SKALS . 86 69 45 17

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

★ Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

MØLDRUP

RIDE- & KØREUDSTYR

RING OG FÅ ET INTRO-

DUKTIONSTILBUD!

Stort udvalg i kvalitetsseler

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, messingspænder, komplet til to heste kr. 6.500,-

Kumteseler, komplet tospand kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer kr. 4.060,-

Omgangstøj kr. 350,-

Kørehovedtøj kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 • Gjesing • DK-8660 Skanderborg

49


TKS - hvad laver vi?

25 personer var samlet til arrangementet hos Søs og Ole Møller Christensen. Foto Birte Ærenlund Andersen

50

Trekantens Køre Selskab

Formand: Herluf Holst,

Klattrupvej 109, 7000 Fredericia,

tlf 7586 0262, hsholst@post.tele.dk

TKS havde sat annonce i de lokale dagblade og

inviteret til en aften for nye medlemmer den 22.

januar. Der mødte da også nogle nye folk op, og

vi fortalte om vores aktiviteter – vi viste videofilm

og billeder.

Kom og prøv selv at køre 10. februar

Vi var 25 personer samlet hos Søs og Ole Møller

Christensen. I ridehuset gennemgik vi systematisk

forspænding af både tospand og enspænder.

Det var først det sikkerhedsmæssige og derefter

tilpasning af seletøjet.

Snakken gik livligt, og der blev udvekslet

mange meninger. Derefter fik mange lejlighed til

Siden sidst

Sekretær: Birte Ærenlund Andersen,

Halskovvej 8, Klattrup, 7000 Fredericia,

tlf 7586 0635, baerenlund@mail.tele.dk.

at køre et spand heste, både enspænder og 2spand.

Vi sluttede med fællesspisning hen på eftermiddagen.

En tak til Søs og Ole for, at vi igen i

år måtte komme og bruge ridehallen.

Sikkerhed, forsikring mv 27. februar

Herluf Holst

TKS havde besøg af betjent Poul Lervad og forsikringsmand

Aksel Degn, der fortalte om, hvad

man må og ikke må i trafikken, og hvilke konsekvenser

fejltrin kan give. Se artikel side 30-33 i

dette nummer af Køresporten.


Stævneforberedelse 13. marts

Vi fik besøg af Svend Jakobsen og Herluf

Bækgaard fra ØKS, der fortalte om forberedelser

op til stævner, og hvordan man begynder trænin-

Køresamling 5. maj

Se omtale i Køresporten nr 1 2002. Tilmelding

senest den 28. april til Knud Poulsen, tlf 7555

0344

Træningsstævne 2. juni

Stævnet afholdes hos Søs og Herluf Holst, Klattrupvej

109, Klattrup, 7000 Fredericia. Dette er

stævnet for begyndere og let øvede, men alle kan

deltage. Propositioner kan fås ved henvendelse

til Birte Ærenlund Andersen, tlf 7586 0635. Sidste

tilmelding den 16. maj.

DM i Herning 18.–21. juli

TKS har 2 deltagere med ved DM. Niels Schelde

Petersen med 2 spand pony I og Jan Juhl-Pedersen

med enspænder pony I.

Hvad nu

gen om foråret. Herluf fortalte om en dommers

syn på øvelserne i dressurprogrammet, og hvordan

man kan se, hvorledes træningen foregår

derhjemme.

Kom og prøv selv at pløje 8. september

Vi starter dagen med teori og grundprincipper,

hvorefter der spændes for ploven.

Mesteren selv, Niels Schelde Petersen står for

instruktionen assisteret af Tage Schelde Petersen.

Det foregår på Husmandsvej 2, 6621 Gesten.

Pris: 25 kr pr kusk. Medbring selv forplejning.

Tilmelding til Herluf Holst, tlf 7586 0262 senest

25.august.

Nye medlemmer

TKS byder velkommen til Gitte Dorthea Dam,

Kløvervej 21 9 mf, 6000 Kolding, Thorvald

Bang-Hansen, Håstrupgårdsvej 11, 7000 Fredericia,

Ove Vendelboe, Jerlevgårdsvej 33 Jerlev,

7100 Vejle, Peter Vester, Stønnekærvej 8, 7100

Vejle, Knud Jørgensen, Højbovej 30, Hansted

mark, 8700 Horsens.

Traditionel Kørsel på Roskilde Dyrskue

9. juni afholdes Traditionel Kørsel i Roskilde.

Yderligere oplysninger fås hos Henrik Køier Andersen, tlf 5596 5650, email mail@koier.com

Herregårdssåmaskine

købes

original med fortøj, helst 29-31 rækker.

Reservedele til hesteplove haves på lager.

Torben Sørensen, Hadsund

Tlf 9858 2100

Københavns Hestedrosche

Rundt i København og se hvad De vil.

Vogne med plads op til 50 personer.

Snorresgade 24, Islandsbrygge

2300 København S

Tlf 3296 5020

51


Besøg på Holtegaard 19. januar

Ved besøg på Holtegaard var der ca 45 fremmødte.

Holtegaard er stedet hvor VK påtænker at

lave kørecenter. Alle var positive og bestyrelsen

arbejdede videre med projektet til den ekstraordinære

generalforsamling.

Foredrag 24. januar

Der var foredrag ved dyrlæge Søren Slettebo.

Emnet var fodring og fysiologi.

Ekstraordinær generalforsamling 7. februar

Emne: Kørecenter på Holtegaard. Jens Peter

Pedersen blev enstemmigt valgt til dirigent.

Harald fremlagde følgende materiale. Lejeaftale

mellem Hans H Bak og VK. Projekt vedrørende

Holtegaard. Køkken, toilet, bad, som skitseret på

tegning, stald, baner, forhindringer, andet. Resul-

Kørekursus 13.-14. april

52

Vendsyssel Køreforening

Formand: Harald Holm Olesen,

Pulsen 5, 9330 Dronninglund,

tlf 9886 1624, pulsen5@mail.tele.dk

Så er der atter mulighed for at komme på kursus

ved Jørgen Konge. Kurset foregår i Dronninglund

Rideklub. Pris for at deltage er 200,- kr pr

dag. Max 8 kuske pr dag. Oplysning og tilmelding

kan ske til Poul Jensen, tlf 9896 5193

senest 25. marts.

Træningsstævne på Holtegaard 4.-5. maj

Propositioner: Holtegaard, V. Hassingvej 39,

Dronninglund. Stævnet er for medlemmer af

køreselskaber under DKS. Der køres efter FEI

reglement 7. udgave, gældende fra 1. april 1999,

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Majbritt Sørensen,

Lendumvej 37, 9750 Ø. Vrå,

tlf 9895 6183, majsoe@12move.dk

tatet af afstemningen om VK skal have kørecenter

på Holtegaard blev således: 32 stemte for 3

stemte i mod 2 var blanke og 1 var ugyldig. Læs

mere om Holtegaard og vores kørecenter inde i

bladet.

Indendørs træningstævne 2. marts

Aflyst på grund af for få tilmeldte.

Foredrag 14. marts

Konsulent Jørgen Finderup, som kommer fra

Landskontoret for heste, holdt foredrag om

emnet eksteriør. Han var lidt rundt om forskellige

emner bla avlsmålet, bedømmelser på

kåringspladser, harmoni/rammer, benstillinger

og meget mere. Der var mulighed for at stille

spørgsmål.

Det var en meget god og lærerig aften, som vi

nok vil benytte os af en anden god gang.

med eventuelle rettelser. Der kan tilmeldes i følgende

klasser: 1-, 2- og 4-spand hest og pony

samt tandem. Klasserne opdeles i nybegyndere,

øvede og rutinerede.

Dressur: Dressurbanen vil være ca 40 x 100 m

for alle klasser. Der kan køres program 1-6 og 7

for 1-spand. Maraton: Maratonruten vil være ca

15 km lang. Der er indlagt fire forhindringer,

hvoraf de 2 vil være i skov. Forhindringskørsel:

Der vil være 17 forhindringer, der køres på tid

uden omkørsel. Sikkerhedstjek: Sikkerhedstjek

er obligatorisk og gratis. Alle vogn- og hjultyper

kan deltage. Der er ikke referenter på vognen,

men nybegynderkuske kan få en øvet kusk med

ved blot at skrive det på anmeldelsesblanketten.


Kørekonkurrencen afvikles ved tilmelding af

min 7 ekvipager. Uheld for såvel heste som

kusk, og det ansvar der måtte følge deraf, er VK

uvedkommende. Det samme gælder tyveri. Pris:

Startgebyr kr 200,-, stald 50,- kr pr hest. Depositum.

Staldrengøring kr pr hest 100,-. Anmeldelsesblanket

samt gebyr sendes til Majbritt Sørensen,

Lendumvej 37, 9750 Østervrå. Anmeldelsesfrist:

20. april derefter dobbelt gebyr.

Bustur 11. maj

VK inviterer på bustur til Net-op i Videbæk og

Svend Aage Lauridsen i Herning Vi besøger først

Net-op i Videbæk, hvor der også vil være mulighed

for at nyde vores medbragte mad inden vi

besøger Svend Aage Lauridsen i Herning. Pris pr

person kr 125,-, børn under 12 år kr 65,-.Tilmelding

kan ske til Poul S Jensen, tlf 9896 5193

inden 20. april. Afgang fra A-Z i Hjørring 8,00,

fra banegårdspladsen Brønderslev ca 8.20, fra

OBS, Bouet ca 8.40.

Pinse/strandtur 19. maj

Kom og deltag i en dejlig køretur til Saltum

strand. Du kan deltage med egen hest og vogn,

eller du kan melde dig som passager. Vi mødes

kl 10 hos Peder Pedersen, Kordalsvej 16, Saltum.

Medbring kaffe, rundstykker, højt humør og

godt vejr.

Udmugning

af hestebokse med minilæsser

minimum døråbning 100 cm,

det samme som en alm trillebør.

Evt udkørsel og spredning på marken.

Gantrup Smedie og Maskinstation

Tlf 7578 2203 eller 4042 2203

Ca kl 11 spænder vi for og kører en tur på

stranden, hvor efter vi nyder vores medbragte

frokost. Husk tøjr eller andet, når vi spænder fra.

Åbent stævne 15.-16. juni

Se under HKR, hvor stævnet er omtalt.

Dyrskue 6.-7. juli

Har du lyst til at deltage med hest og vogn til

opvisning og kaperkørsel på Hjørring Dyrskue,

så kontakt Hans Bak, tlf 9828 2223 eller Majbritt

Sørensen, tlf 9895 6183 senest 17. juni.

Nye medlemmer

Vi siger velkommen til de nye medlemmer: Peter

Andersen, Jerslev - Bjørn Poulsen, Jerslev - Henrik

Todberg, Hals - Søren Slettebo, Dronninglund

- Mytte Fentz, Astrup.

Tyske

kvalitetsvogne sælges

• Maratonvogne

• Turvogne

• Dressurvogne

• I byttetagne vogne sælges billigt

T. Schmidt

Mecklenburgische

KUTSCHENMANUFAKTUR

Svend Jakobsen

Tlf 7580 5225 (kl 18.00 - 20.00)

53


Staldvandring 2. marts

Ca 40 deltagere mødte op til staldvandringen,

som dette år foregik på Skjernegnen. Første

vært, som bød os velkommen med morgenkaffe

og rundstykker, var selskabets nye kasserer Poul

Bloch. Han kunne fremvise 11 heste og ponyer

af forskellig herkomst samt diverse vogne.

Spænding blev der også, idet den, der kunne

gætte, hvor mange hanmink, der skulle bruges i

hans minkbesætning, vandt en flaske vin. Mange

gættede helt ved siden af, men Nina Hagelskjær

ramte plet og modtog flasken.

Næste stop var hos Svend T. Nielsen, som

modtog os på sin fine gamle gård. Det var et

pragtfuldt syn. Tyve smukke arabere i forskellige

nuancer og aldre. Etiketten kælne, rolige og til-

Køresamling i Tvis 4. maj

Der afholdes køresamling hos Kurt Pedersen i

Tvis. Der vil blive mulighed for at træne forhindrings-

og dressurkørsel.

Husk tilmelding til Kurt, tlf 9743 5342 senest

20. april.

Løvspringstur 18. maj

54

Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Niels Jørgen Jensen,

Sønderby Kjærvej 1, Stauning, 6900 Skjern,

tlf 9736 9290, s.kviesgaard@mail.dk

Vi tror på godt forårsvejr og stor tilslutning, når

vi denne dag kører fra Rind kirke kl 10. Fat vognen,

find frokostkurven frem og deltag i et hyggeligt

samvær.

Vi håber på endnu en gang at kunne benytte

Jens Kirkegårds ‘Oase’.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Anni Johnsen,

Uldjydevej 20, Birk, 7400 Herning,

tlf 9711 9887

lidsfulde kunne klistres på samtlige heste, selv

den prægtige, kridhvide avlshingst. En virkelig

stor oplevelse, som gjorde indtryk på alle deltagere.

Efter det flotte syn var det blevet frokosttid og

Svend diskede op med pølser, brød og diverse

drikkevarer.

Turen gik så tilbage til V.Marupvej, hvor den

sidste vært Anker Lauridsen boede. Han kunne

fremvise fire store forædlede oldenborgheste,

diverse vogne og en velbevaret samling af gamle

landbrugsmaskiner til heste. Som afslutning på

en god og inspirerende dag, serverede hr og fru

Lauridsen kaffe med masser af lækkert hjemmebag.

Vi takker de tre værter mange gange for deres

gæstfrihed og engagement.

Udflugt 1. juni

Udflugten går denne gang til landbrugsmuseet

Gl. Estrup, hvor man bla kan følge det danske

landbrug op gennem tiderne og se en ganske

pæn samling af hestevogne. Vi kører med bus og

der bliver arrangeret fælles spisning. Entre, bus

og middag til en ca pris af 250,- kr. Tilmelding

til Poul Bloch senest 18. maj.

Hestedag 2. juni

Lemvig Landboforening arrangerer en hestedag

med forskellige indslag, sidste år med et besøgstal

på ca 10.000. De efterlyser indslag med hestevognskørsel

og vil gerne om nogle fra vores


selskab evt sammen med MKS medlemmer kunne

bidrage med noget. Interesserede bedes kontakte

Niels Jørgen, tlf 9736 9290.

Køresamling i Herning 8. juni

Selskabet afholder køresamling ved Landsskuepladsen

i Herning. Sidste år var der 8 deltagere,

så mød op og vær med til at skabe en god tradition.

Der bliver opstillet forhindrings- og dressurbane

med vejledning. Alle kan være med. Tilmelding

til Thomas Stræde, tlf 9712 9821 senest

1. juni.

Et stort hjertesuk

Trods tilsyneladende stor forhåndsinteresse for

at arrangere/hjælpe til ved DM i kørsel kan vi

desværre konstatere, at kun 4 personer ud over

bestyrelsen har meldt sig som hjælpere. Vi

mangler hjælpere. Kom ud af busken og giv jeres

bidrag til, at DM kan bliver en succes med et

forhåbentligt pænt overskud. Det er nu, du kan

bidrage til selskabet med et stykke frivilligt

arbejde.

Vi har brug for mange hænder for at kunne

klare denne opgave, som forhåbentlig bliver en

god oplevelse for alle. Så tilmeld dig hurtigst

muligt til Niels Jørgen, tlf 9736 9290. Posterne

skal besættes nu.

Undskyld fejlen i aktivitetskalenderen. DM er

den 17.-21. juli og naturligvis ikke den 17.-21.

juni. Vi håber at høre fra jer hurtigst muligt.

Camping ved DM i kørsel

Bestillingsblanket findes i Køresporten nr. 1·2002, side 37

www.hestevogne.dk

Hestevogne købes og sælges

Alt i restaurering af vogne

Se det store udvalg på Internettet - 60 vogne på lager

SVEND AAGE LAURIDSEN

Stensbjergvej 25, Lind · 7400 Herning

Tlf. 9712 8532 · Fax 9712 8576 · Bil 2012 8532

E-mail: post@hestevogne.dk · www.hestevogne.dk

55


Gl. Estrup 2. marts

Vi var mødt ca 35 til en god og fyldestgørende

rundvisning. Gl. Estrup er jo altid et besøg værd.

Tak til Jens Karl Grouleff for arrangementet.

Træning

Træningsaftener hver anden tirsdag. Der er i

skrivende stund fem, der har taget imod tilbudet,

men der er plads til et par stykker mere. Første

aften er 9. april. Yderligere oplysninger og tilmelding

til Svend Jakobsen, tlf 7580 5225

Dressurkursus 27.-28. april

Kurset er fuldt booket. Vi håber på godt vejr og

et par lærerige dage. Tilskuere er også velkomne.

Løvspringstur 9. maj

Vi mødes hos Tage Andersen, Holmedal 8, 8660

Skanderborg, hvor vi starter med at spise vores

medbragte mad kl 12.00. Derefter kører vi en tur

på ca 15 km. Ivan Bak, tlf 7578 2462.

Pinsetræf 18. juni

Østjysk Køre Selskab

Formand: Svend Jakobsen

Banevænget 6, Ølholm,

7160 Tørring, tlf 7580 5225

Arrangementet foregår hos Ivan Bak, Ryvej 72,

8752 Østbirk og vil forløbe således: Pladsen

åbner kl 10.00, og herefter går resten af formiddagen

med hygge og snak, kl 12.00 spiser vi

vores medbragte mad. Kl 13.00 starter turen,

som er på ca 10 km. Der er på turen indlagt for-

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Ivan Bak,

Ryvej 72, Møldrup, 8752 Østbirk,

tlf 7578 2462, ivan-bak@post3.tele.dk

Seletøjsyning

Så gik endnu en vinter med reparation og syning

af nye dele, samt en livlig snak, først om den

sæson der var slut, siden om alt det den nye

sæson vil byde på. Vi vil gerne sige tak til Ove

og Tage for husly og mange gode råd og håber,

vi er velkomne igen til efteråret.

skellige opgaver og forhindringer. Om aftenen er

der fællesspisning til en pris af ca 50,- kr. Øl og

vand kan købes. Alle er velkomne også uden hest

og vogn. Der er ingen tilmelding, men jeg vil

gerne have en tilkendegivelse på, hvor mange

der kommer. Ivan Bak, tlf 7578 2462.

Træningsstævne 1.–2. juni

Træningsstævne på Horsens Dyrskueplads.

Bemærk ændret dato. Lørdag vil dressur og forhindringsbane

være til fri afbenyttelse, endvidere

vil der være mulighed for at træne i forhindringerne

evt med hjælp fra erfarne kuske, hvis det

ønskes. Søndag køres der et træningsstævne.

Stævnegebyr kr 200,-. Stalddepositum kr 100,pr

boks. Camping uden el gratis. Tilmelding til

Svend Jakobsen, tlf 7580 5225 senest 10. maj.

DM i kørsel

Reklamer · Standpladser

og programannoncer

Bestilles hos Ole Kristiansen

tlf 7573 6610

57


Kørehest sælges. 3 års DV vallak, stg 168,

brun-stjerne-3 sokker. Trafikvant, 1- og 2-spand.

Far: Midt-West Ibi-Light, mor: Lærke RDH,

morfar: Frühling. Tlf 7586 5342.

Køreklar til sommer. Røde vallakker, oldenborg/fuldblod,

helbrødre, meget stabile, rolige

og nemme. 4 og 5 år, stangmål 165 og 168 cm.

Godt kørt. Pris 40.000 kr. Henvendelse til Paw,

tlf 8639 8067, træffes efter 19.00.

Maratonvogn til pony 1 tospand købes. Welsh

Cob vallak m/papirer, født 1998, stg 147, rød

med 3 hvide sokker sælges. En særdeles køn,

velgående vallak med et dejligt temperament, er

kørevant, 1- og 2-spænder, samt ryttervant. Tlf

9795 6012 eller 9795 9163.

Sælges: Engelsk dogcart, spider phaeton,

engelsk gig, pisk, line, gigsele, hovedtøj, ridestøvler

str 43, bowlerhat grå str 62. Alt i særdeles

fin stand. Prisen taler vi om. Henvendelse til

Th. Schultz, tlf 8692 7400.

Sælges: Studentervogn til 25 personer.

Tlf 7556 4436

58

Køb-Salg-Bytte

Dogcart sælges. Kan laves til jagtvogn, i meget

fin stand. Stang og enspænder.

Henvendelse til Poul Jensen, tlf 6264 1402,

mobil 2078 5842.

Landauer sælges: Larsen stor i meget fin stand,

original kaleche. Har tilhørt kongehuset. Fine

gamle bringe stadsseler med sølvspænder (130).

Tlf 4044 7710.

Sælges: Ladyponyvogn m/buk til 1 og 2 spand.

Flot restaureret. Ponyvogn u/buk. Urestaureret.

Fjedervogn på gummihjul, tlf 6266 1438.

Bringeseler sælges, 2-spand, bringemål ca 125

cm, større bringestykker medfølger. Pris kr

6.000,-. Tlf 8698 7828.

Hestevogne og plove fra større samling sælges.

Se fotos på hjemmeside:

http://hestevogne.hjem.wanadoo.dk.

Tlf 9795 9024.

Gl. karetmager kataloger købes - eventuelt i

kopi. Henvendelse til Ole Jespersen, tlf 9814

7880, fax 9814 7820, email ole@ekvipage.dk.

Vognsamling til salg

Vi har igen købt en rigtig god samling af private hestevogne.

2 landauere - 2 coupévogne - 1 glaslandauer - 1 victoriavogn

1- jagtvogn - 1 10-pers. char-à-banc - 1 6-pers. naturtræs char-à-banc

1 naturtræs dog-cart - 1 naturtræs gig - 1 naturtræs trap

1 opskåret fjedervogn - 1 maratonvogn - samt diverse vognlygter

SVEND AAGE LAURIDSEN

Stensbjergvej 25, Lind · 7400 Herning

Tlf. 9712 8532 · Fax 9712 8576 · Bil 2012 8532

E-mail post@hestevogne.dk · www.hestevogne.dk


Heste og Kareter

Hestevogne og Kareter – Køb – Salg – Restaurering

Køreheste – Seletøj – Vognlygter – Tilbehør

HENRIK KØIER ANDERSEN

Smidstrupvej 8 · 4733 Tappernøje

Tlf. 5596 5650 · Fax 5596 5753 · E-mail: mail@koier.com

www.koier.com

ISSN 1600-261X

More magazines by this user
Similar magazines